Eisenpakket Keurmerk pgb-bureaus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eisenpakket Keurmerk pgb-bureaus"

Transcriptie

1 Eisenpakket Keurmerk pgb-bureaus geldig per: 5 augustus 2011 geldig tot en met: 5 augustus 2016 code: EP 153 volgnummer: 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities en afkortingen 3. Criteria pgb-bureaus 4. Kwaliteitssysteem 5. Onderzoek t.b.v. certificatie Op aanvraag verkrijgbaar De gedragcode pgb-bureaus Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

2 1. Inleiding In 2009 hebben Per Saldo, vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, en Stichting de Ombudsman een gedragscode ontwikkeld voor pgb-bureaus. Daarin zijn criteria opgesteld met behulp waarvan de kwaliteit van pgb-bureaus inzichtelijk gemaakt wordt en waarmee onzorgvuldig handelen, met oneigenlijk gebruik van het pgb tot gevolg, en mogelijkheden tot fraude geminimaliseerd kunnen worden. De gedragscode heeft betrekking op bureaus die bemiddeling en/of advies en/of administratieve diensten aanbieden aan mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). In 2010 is in samenwerking met het Keurmerkinstituut een vervolgstap gezet: de ontwikkeling van een keurmerk. Daarmee kan door een onafhankelijke organisatie getoetst worden of bureaus aan de in de gedragscode beschreven voorwaarden voldoen. Op basis van de gedragscode is dit keurmerkeisenpakket ontwikkeld. De in dit eisenpakket opgenomen criteria hebben, net als de gedragscode, betrekking op bureaus die bemiddeling en/of advies en/of administratieve diensten aanbieden aan mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). Dit keurmerkeisenpakket is opgesteld in overleg met de belanghebbende partijen onder verantwoordelijkheid van de Commissie Certificatiezaken van het Keurmerkinstituut. In situaties waarin dit eisenpakket niet voorziet, beslist de directie van het Keurmerkinstituut na het inwinnen van het advies van de Commissie Certificatiezaken. De volgende belanghebbende partijen hebben meegewerkt aan dit eisenpakket: Branchevereniging Voor Onafhankelijke PGB-bureaus (B.V.O.P), Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en de Nederlandse Branchevereniging voor PGB Adviseurs (NBPA), Per Saldo, het Landelijk Platform GGZ en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). In dit eisenpakket staat de budgethouder centraal. Het pgb-bureau handelt vanuit de kernwaarden respect, inzichtelijkheid en vertrouwen. Respect ziet op een respectvolle bejegening van zowel het pgb-bureau als de budgethouder. Inzichtelijkheid heeft betrekking op de administratie, de manier van werken, de hoogte van de tarieven van de diensten en van de diensten zelf die door het pgb-bureau worden aangeboden. Vertrouwen ziet zowel op het creëren als het versterken ervan. Het heeft tevens betrekking op de wijze waarop het pgb-bureau omgaat met vertrouwelijke informatie en privacy. 2. Definities en afkortingen 2.1 Definities Pgb-bureau: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die diensten aanbiedt aan budgethouders. In geval van een rechtspersoon wordt onder pgb-bureau tevens verstaan de ondernemingsstructuur waarvan het pgb-bureau deel uitmaakt. Budgethouder: een natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die een pgb ontvangt. Zorg: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en tijdelijk verblijf zoals bedoeld in de regeling PGB-AWBZ en huishoudelijke hulp zoals bedoeld in de Wmo. Advisering: Advies m.b.t. de regelgeving en het contact met uitvoeringsinstanties (het pgb-bureau kan de budgethouder bijvoorbeeld helpen met de indicatieaanvraag). De kosten voor deze dienstverlening mogen niet betaald worden uit het te verantwoorden deel van het pgb. Bemiddeling: het bij elkaar brengen van zorgvrager en zorgaanbieder. De kosten voor deze dienstverlening mogen betaald worden uit het te verantwoorden deel van het pgb. Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

3 Administratie: het geheel aan (financiële) handelingen die nodig zijn voor het beheer van het pgb. Wettelijk vertegenwoordiger: ouder, voogd, curator of bewindvoerder. Curator: de curator zoals bedoeld in artikel 1:378 e.v. BW. Bewindvoerder: de bewindvoerder zoals bedoeld in artikel 1:431 e.v. BW. Klantdossier: alle gegevens die een pgb-bureau in bezit heeft van een budgethouder. benodigd om de overeengekomen pgb-diensten uit te voeren. Dossier over de klant: gegevens van een klant die een pgb-bureau in bezit heeft, wanneer het bureau werkzaamheden op locatie van de budgethouder uitvoert. Het gaat dan voornamelijk om de overeenkomst(en) ed. tussen de budgethouder en het bureau. Audit: toetsing van het pgb-bureau aan de criteria genoemd in dit eisenpakket door het Keurmerkinstituut. 2.2 Afkortingen BW: Burgerlijk wetboek CBP: College Bescherming Persoonsgegevens Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens Pgb: Persoonsgebonden budget, zoals bedoeld in paragraaf 2.6 Regeling subsidies AWBZ en artikel 6 Wmo AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 3. Criteria pgb-bureaus 3.1 Gedragingen Gedragingen algemeen 1) De budgethouder of diens wettelijk vertegenwoordiger is opdrachtgever van het pgb-bureau en heeft de regie. De vraag van de budgethouder is het uitgangspunt. De overeenkomst tussen budgethouder en pgb-bureau wordt juridisch gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht volgens het Nederlands recht. De budgethouder beslist of er gehandeld moet worden en wat er moet gebeuren. Controle van de door het pgb-bureau gehanteerde format overeenkomst tussen budgethouders en het pgb-bureau en 5 daadwerkelijk gesloten overeenkomsten tussen het pgb-bureau en budgethouders. 2) Het pgb-bureau verstrekt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst alle noodzakelijke bedrijfsinformatie en informatie over zijn werkwijze aan de budgethouder. Deze informatie bevat in ieder geval de informatie uit criteria 12 en 13. Onderhavig criterium vormt een uitwerking van het inzichtelijkheidvereiste als bedoeld in de preambule. De informatie genoemd in de criteria 12 en 13 geeft verder invulling aan dit Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

4 criterium. De daarin genoemde informatie is niet limitatief bedoeld. Indien er meer relevante informatie beschikbaar is, dan dient deze tevens aan de budgethouder te worden verstrekt. Zie toetsingsmethode criteria 12 en 13. 3) Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en elke andere rechtshandeling bespreekt het pgb-bureau de consequenties ervan met de budgethouder. Het pgbbureau vergewist zich ervan dat de budgethouder de consequenties begrijpt. Dit betekent dat het pgb-bureau de budgethouder in de gelegenheid stelt om de verstrekte informatie met een derde te bespreken. In de informatie moet zijn opgenomen dat geadviseerd wordt de informatie ook daadwerkelijk met een derde te bespreken. Op de overeenkomst van opdracht is het Nederlands recht van toepassing. Het pgb-bureau kan alleen kosten bij de budgethouder in rekening brengen, als en nadat hij dit met de budgethouder heeft besproken en hij zich ervan heeft vergewist, dat de budgethouder dit heeft begrepen. Het bepaalde in dit criterium strekt zich ook uit tot consequenties van nietfinanciële aard. Controle van 5 klantdossiers en interview met betrokken functionaris(sen), controle van het door het pgb-bureau gehanteerde format van de overeenkomst van opdracht en 5 overeenkomsten van opdracht. 4) Het pgb-bureau is zich bewust van het recht op privacy van de budgethouder en verplicht zich tot het hanteren van een privacyreglement. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is van toepassing. Deze Wet geeft regels voor alle gebruik - 'verwerkingen' - van persoonsgegevens, van het verzamelen ervan tot en met het vernietigen van persoonsgegevens. De wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) controleert of bedrijven en instanties zich aan de Wbp houden. : Controle privacy reglement, er moet een privacy reglement aanwezig zijn en worden gehanteerd. Het privacy reglement moet de volgende of gelijkwaardige artikelen bevatten: 1. Behoorlijke en zorgvuldige gegevensverwerking 2. Doelbinding (persoonsgegevens worden voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld) 3. Rechtmatige grondslag 4. Verenigbaar gebruik 5. Bewaartermijnen 6. Kwaliteit van de gegevens 7. Vertrouwelijkheid 8. Beveiliging van verwerkingen 9. Bewerker Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

5 10. Nalevingsplicht verantwoordelijke 11. Gezondheidsgegevens 12. Informatieplicht bij verkrijging gegevens betrokkene 13. Informatieplicht bij verkrijging gegevens via derden 14. Inzagerecht 15. Verbetering, aanvulling, verwijdering 16. Uitzonderingen 17. Beperkingen 18. Mondeling vertrekken van informatie 19. Kennisgeving aan de voorafgaande derden 20. Slotbepaling /overige bepalingen 3.2 Verzoeken van budgethouder/aanvrager Verzoek om advies 5) Het pgb-bureau adviseert op initiatief en op basis van de vraag van de budgethouder. Hierbij heeft het pgb-bureau een verzwaarde onderzoeksplicht. Het pgb-bureau handelt op basis van de vraag van de budgethouder of toekomstige budgethouder. Het pgb-bureau moet de vraag van budgethouder helder krijgen. De afspraken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging of offerte. Het pgb-bureau moet kunnen aangeven, welke mogelijkheden zijn bekeken, alvorens het advies tot stand is gekomen. Het pgb-bureau kan bijvoorbeeld adviseren bij het maken van een keuze tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget. Het advies wordt vastgelegd in het klantdossier en dient te worden beargumenteerd. De vraag van de budgethouder moet verenigbaar zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. Controle van 5 klantdossiers en interview met betrokken functionaris(s)en 6) Het pgb-bureau zorgt er voor dat de budgethouder de keuzevrijheid heeft uit een transparant aanbod van beschikbare diensten. Het pgb-bureau zorgt ervoor dat de budgethouder keuzevrijheid heeft uit verschillende diensten, zodat een vergelijking kan worden gemaakt. De budgethouder is niet verplicht alle diensten van het bureau af te nemen. De verstrekte informatie moet transparant zijn, indien eigen belangen aanwezig zijn, moeten deze inzichtelijk worden gemaakt. Controle van 5 dossiers en interview met betrokken functionaris(sen) Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

6 7) Het pgb-bureau begeleidt de budgethouder desgevraagd bij het beheer van het pgb. De budgethouder behoudt daarbij de regie. Het pgb-bureau onderhoudt uitsluitend contact met de betrokken instanties op verzoek van de budgethouder. Het pgb-bureau kan op verzoek van budgethouder contact onderhouden met een of meer instanties die bij het proces zijn betrokken. Uitgangspunt moet zijn dat correspondentie over het pgb niet rechtstreeks naar het pgb-bureau wordt verstuurd. Het pgb-bureau en de budgethouder kunnen hier afwijkende afspraken over maken, met inachtneming van de regels uit dit eisenpakket. Afwijkende afspraken dienen te worden vastgelegd in het klantdossier. Indien het pgb-bureau fungeert als correspondentieadres voor pgb gerelateerde instanties, dan moet daar expliciet toestemming voor zijn van de budgethouder. Als een bureau zich meldt bij een instantie om als correspondentieadres op te treden, dan dient de toestemming van de budgethouder aantoonbaar te zijn door middel van een administratieve volmacht en overeenkomst. Het is niet of. Primair dient de toestemming in de overeenkomst te staan. Als er een volmacht wordt gebruikt, dient die toestemming daar ook in tot uitdrukking te komen. De administratieve volmacht heeft een maximale looptijd van 1 één jaar en dient dus jaarlijks te worden vernieuwd (als de budgethouder dit nog steeds voor deze optie kiest). Op het contact met andere instanties is het privacyreglement zoals omschreven in criterium 4, van toepassing. De budgethouder is niet verplicht inzage te geven aan het pgbbureau in de hoogte van de verkregen indicatie of de hoogte van het toegekende pgb. Controle van 5 dossiers over de klant en interview met betrokken functionaris(en) Verzoek om bemiddeling 8) Het pgb-bureau zoekt vanuit de aangegeven voorkeuren van de budgethouder naar een passende zorg- of hulpverlener. Het pgb-bureau legt de keuzemogelijkheid uit één of meer zorg- of hulpverleners, met adequate informatie, schriftelijk voor aan de budgethouder. De budgethouder beslist welke zorg- of hulpverlener de zorg of hulp gaat leveren. Het pgb-bureau vraagt de budgethouder welke deskundigheid, vaardigheden, beschikbaarheid en persoonskenmerken van de zorgverlener gewenst zijn. Aan de hand van door het pgb-bureau beargumenteerde keuzemogelijkheden dient de budgethouder te kunnen aangeven welke voorkeur hij heeft ten aanzien van de zorg- of hulpverlener(s). De informatie bevat in ieder geval de voorkeuren die de budgethouder heeft uitgesproken. Het pgb-bureau moet bemiddelingsvoorstellen altijd schriftelijk (op papier, elektronisch) aan de klant voorleggen. Daaraan gekoppeld moet er van de klant een eveneens schriftelijke bevestiging komen van de uiteindelijke keuze. Controle van de door het pgb-bureau gehanteerde keuze mogelijkheden en controle 5 klantdossiers Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

7 3.2.3 Verzoek tot het verzorgen van de administratie 9) Het pgb-bureau levert administratieve diensten in de omvang en frequentie die de budgethouder vraagt. Het pgb-bureau maakt vooraf schriftelijk afspraken met de budgethouder over de frequentie van het contact. Controle 5 klantdossiers en interview met betrokken functionaris(sen) 10) Het pgb-bureau laat budgethouders vooraf geen blanco formulieren ondertekenen en accepteert geen blanco ondertekende formulieren van budgethouders. : Het ondertekenen door de budgethouder van de verantwoording die door het pgb-bureau is opgesteld, geschiedt achteraf. De budgethouder dient de door het bureau ingevulde verantwoordingsformulieren goed te bekijken en is wettelijk verplicht er vervolgens zelf achteraf na controle en goedkeuring een handtekening bij te plaatsen. Het pgb-bureau moet verantwoordingen altijd schriftelijk (papier, elektronisch) aan de klant voorleggen. Controle 5 klantdossiers of dossiers over de klant (in het geval dat de werkzaamheden bij de budgethouder thuis plaatsvinden en interview met betrokken functionaris(sen) 3.3 Acquisitie, informatievoorziening, levering van diensten en financieel verkeer Acquisitie 11) Het pgb-bureau mag bekendheid geven aan de diensten die het aanbiedt. Het pgbbureau houdt zich evenwel verre van agressieve wervingsmethoden. Adverteren mag met inachtneming van de Nederlandse reclamecode en de consumentenwetgeving. De regie en het initiatief liggen bij de budgethouder. Het pgbbureau onthoudt zich van het ongevraagd benaderen van individuele verzekerden. Controle 5 klantdossiers, interview met betrokken functionaris(sen) en controle klachtendossier Informatievoorziening en levering van diensten 12) De werkwijze van het pgb-bureau is duidelijk omschreven en is toegankelijk en inzichtelijk voor de budgethouder. Het pgb-bureau verstrekt in ieder geval de volgende gegevens aan de budgethouder: de bedrijfsstructuur waarvan het pgb-bureau deel uitmaakt; de wijze van facturering en betaling; de aanwezigheid en de inhoud van een interne klachtenregeling en geschillenregeling; de tarieven van de dienstverlening; Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

8 de aard van het klantenbestand; de kwalificaties van de medewerkers van het pgb-bureau; de diensten die het pgb-bureau aanbiedt; de deelname van het pgb-bureau aan een keurmerk en/of lidmaatschap van een branchevereniging; de wijze waarop het pgb-bureau aan de budgethouder verantwoording aflegt; de algemene voorwaarden het privacy reglement De budgethouder heeft het recht te weten hoe het pgb-bureau te werk gaat voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. In principe moet de in dit criterium genoemde informatie duidelijk toegankelijk op een website staan en of schriftelijk beschikbaar zijn. Het pgb bureau geeft vooraf bij de wijze van facturering en betaling aan welke dienstverlening kan worden betaald uit het pgb budget en welke niet. Met de aard van het klantenbestand wordt bedoeld op welke gebieden het pgb-bureau specifieke expertise heeft. Controle van informatie voor budgethouders (zie ook criterium 2). Het privacy reglement dient de punten genoemd in criterium 4 te bevatten. De algemene voorwaarden dienen evenwichtig te zijn. Bij de beoordeling wordt in het bijzonder gelet op eventuele beperking van de wettelijke rechten van de budgethouder, dan wel verzwaring van diens plichten. 13) Het pgb-bureau voorziet in duidelijke en toegankelijke informatie over zijn bereikbaarheid. In het kader van de bereikbaarheid verstrekt het pgb-bureau voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst de volgende informatie: Telefoonnummer; adres (indien van toepassing); Website (indien van toepassing); Post en/of bezoekadres; Namen van contactpersonen. Onder bereikbaarheid moet tevens worden verstaan de wijze en de termijn waarop een reactie mag worden verwacht. Het pgb-bureau dient uiterlijk binnen zeven werkdagen te reageren op een verzoek van de budgethouder. Controle van informatie voor budgethouders over werkwijze en bereikbaarheid, interview met betrokken functionaris(sen). (zie ook criterium 2) Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

9 14) Het pgb-bureau doet schriftelijk verslag van het intakegesprek met de budgethouder. Het intakegesprek is het gesprek waarin kennis wordt gemaakt en eventueel eerste afspraken worden gemaakt. Op een intakeformulier dienen de volgende gegevens aan bod te komen: Naam, Adres en Woonplaats (NAW)-gegevens; Vraag van de budgethouder; Voor welke diensten er een aanbod is gedaan; Een schatting van de aan het aanbod verbonden kosten. Controle 5 klantdossiers en het door het pgb-bureau gehanteerde model intakeformulier. 15) De pgb-diensten die het pgb-bureau aanbiedt kunnen uitsluitend bestaan uit advisering, het verzorgen van de administratie en bemiddeling. Het pgb-bureau mag niet het gehele proces overnemen van de budgethouder. De regie ligt bij de budgethouder. Om belangenverstrengeling te voorkomen, levert het pgb-bureau zelf, noch enige andere (rechts)persoon uit de bedrijfsstructuur waarvan het pgb-bureau deel uitmaakt, zorg. Om pgb-bureaus die ook zorg leveren de tijd te geven om zorg formeel te scheiden van advies, administratie en bemiddeling geldt tot 1 januari 2012 een overgangstermijn voor dit criterium, waarna dit criterium volledig van kracht wordt. Het aanbieden van andere diensten dan in dit artikel zijn beschreven, zijn toegestaan (met uitzondering van zorgverlening). Controle van de bedrijfsstructuur m.b.v. uittreksel Kamer van Koophandel, Controle 5 klantdossiers, controle reclame informatie, controle website en interview met betrokken functionaris(sen). 16) Het pgb-bureau legt de gemaakte afspraken over de te leveren diensten en de daaraan verbonden tarieven vast in een schriftelijke overeenkomst. Het pgb-bureau verstrekt de budgethouder een exemplaar van deze schriftelijke overeenkomst. Onder tarieven moeten worden verstaan alle mogelijke kosten waarmee de budgethouder kan worden geconfronteerd, zoals: Uurtarieven (honoraria); Kosten voor telefonisch contact; Reiskosten; Advertentiekosten ten bate van budgethouder; Kopieerkosten. Indien een pgb-bureau een arrangement van diensten aanbiedt, moet elk element van dat arrangement duidelijk zijn en op tarieven herleidbaar. Tevens dient in de declaratie duidelijk te zijn welke onderdelen van de arrangementen zijn geleverd. Het dient transparant te zijn welke kosten uit het (te verantwoorden deel van het) pgb kunnen worden betaald en welke kosten daarbuiten in rekening zullen worden gebracht. Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

10 Controle van tariefsinformatie in 5 overeenkomsten met budgethouders en controle van declaraties uit 5 klantdossiers Administratie 17) Het pgb-bureau zorgt ervoor dat de budgethouder op verzoek inzichtelijk toegang heeft tot de pgb-administratie. Het pgb-bureau voert een inzichtelijke en volledige pgb-administratie. Op verzoek van de budgethouder verstrekt het pgb-bureau inzage in de pgb-administratie. Uitgangspunt is dat de budgethouder zelf het beheer heeft over zijn budget. Indien het pgbbureau hierin een gedeelde beheertaak heeft gekregen is dit criterium van toepassing. In dat geval geldt dat het pgb-bureau op verzoek binnen uiterlijk 3 werkdagen inzicht geeft in de administratie en volledige informatie verschaft waarom de budgethouder heeft gevraagd. Vooraf kunnen in werkafspraken vaste momenten worden vastgelegd wanneer de budgethouder een overzicht krijgt van het bureau. De administratie kan worden onderverdeeld in de aanvraag van de indicatie en toekenning van het pgb enerzijds en de besteding van het pgb anderzijds. De budgethouder heeft recht op elk gewenst moment inzage te hebben in de administratie. Afspraken hierover moeten worden gezien als afspraken over de te leveren diensten als bedoeld in criterium 16. Deze afspraken moeten dus ook door het pgb-bureau schriftelijk worden vastgelegd. Administratie via internet dient te worden voorzien van een beveiligde toegang. De pgbadministratie dient minimaal de volgende aspecten te bevatten: De overeenkomst tussen pgb-bureau en budgethouder*; Gemaakte werkafspraken*; Declaraties; Betaalbewijzen; Onkosten en uren die bij de budgethouder in rekening zijn gebracht; De verantwoording van het pgb. Controle 5 klantdossiers of dossiers over de klant (in het geval dat de werkzaamheden bij de budgethouder thuis plaatsvinden) en interview betrokken functionarissen. *De dossiers over de klant bevatten tenminste de hierboven met een asterix aangegeven aspecten. 18) Het pgb-bureau staat in voor de juistheid van de informatie die het verstrekt aan andere bij het pgb-beheer betrokken instanties. Dit criterium legt een extra verantwoordelijkheid bij het pgb-bureau in het kader van het verstrekken van informatie. De werking van dit criterium beperkt zich niet uitsluitend tot de verantwoordingsformulieren, maar strekt zich uit tot alle communicatie met alle bij het pgb-beheer betrokken instanties. Dit betekent dat het pgb-bureau de budgethouder vrijwaart bij eventueel verhaal, in geval van door het pgb-bureau onjuist verstrekte informatie. Dit wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen het pgb-bureau en de budgethouder. Het pgb-bureau is niet aansprakelijk voor het onrechtmatig handelen van Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

11 de budgethouder. Op het contact met andere instanties is tevens criterium 7 van toepassing. Controle van de door het pgb-bureau gehanteerde format overeenkomst tussen budgethouders en het pgb-bureau en 5 daadwerkelijk gesloten overeenkomsten tussen het pgb-bureau en budgethouders Financieel verkeer 19) Het pgb-bureau mag alleen het pgb-geld beheren en ontvangen op een eigen rekening als het pgb-bureau a) hiervoor een ontheffing van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft, en b) de rekening is ondergebracht in aparte stichting, en c) hiervoor toestemming is afgegeven door de budgethouder, en d) voldoet aan alle overige eisen van dit eisenpakket. Dit criterium staat toe dat het geld zowel op rekening van de budgethouder als van een erkend bureau gestort kan worden. Het bureau moet dan wel voldoen aan de genoemde vereisten. Vanwege de ontheffing is het bureau hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de budgethouder voor eventueel geleden schade door een budgethouder. Controle aanwezigheid DNB ontheffing, documenten van de rekening (op naam van Stichting) en controle van contracten met zorgkantoor en/of budgethouder. 20a) Een pgb-bureau mag geen pgb-geld beheren door middel van een bankvolmacht van de budgethouder. Dit houdt tevens in dat het niet is toegestaan om pgb-geld te beheren door gebruik te maken van de inlogcodes van de internetrekening van de budgethouder. Controle 5 klantdossiers of dossiers over de klant (in het geval dat de werkzaamheden bij de budgethouder thuis plaatsvinden en interview met betrokken functionaris(sen). 20b) Een pgb-bureau mag alleen betalingen verrichten als het geld op de rekening van het pgb-bureau staat, en het bureau voldoet aan het in criterium 19 gestelde. Controle 5 klantdossiers of dossiers over de klant (in het geval dat de werkzaamheden bij de budgethouder thuis plaatsvinden en interview met betrokken functionaris(sen). 20c) Een pgb-bureau mag uitsluitend betalingen aan derden verrichten op basis van facturen, loonstroken of door budgethouder én zorgverlener ondertekende declaratielijsten (uren/vervoer). Voor al deze opties geldt dat er een geldig contract aan ten grondslag ligt. Het pgb-bureau informeert de budgethouder over verrichte betalingen met een minimale frequentie van 1 maal per maand. Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

12 Controle 5 klantdossiers of dossiers over de klant (in het geval dat de werkzaamheden bij de budgethouder thuis plaatsvinden, contract met budgethouder en interview met betrokken functionaris(sen). 20d) Als gelden voor betalingen worden verkregen door middel van automatische incasso, dan mag het te incasseren bedrag niet groter zijn dan de som van onbetaalde facturen, loonstroken en/of urenlijsten. De budgethouder wordt vooraf geïnformeerd over het te incasseren bedrag en waarop dit is gebaseerd. Tussen het informeren van de budgethouder en het daadwerkelijk uitbetalen van de gelden, moet voldoende tijd zitten, zodat de budgethouder kan reclameren; minimaal 10 werkdagen. Dit artikel vertegenwoordigt de huidige werkwijze van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) m.b.t. de loonadministratie. Het kan worden toegepast voor alle betalingen. Als automatische incasso s alleen (wettelijk) worden toegestaan aan de SVB vervalt dit artikel en mogen in het kader van beheer van pgb gelden geen automatische incasso s worden gebruikt. Controle 5 klantdossiers of dossiers over de klant (in het geval dat de werkzaamheden bij de budgethouder thuis plaatsvinden, contract met budgethouder en interview met betrokken functionaris(sen). 20e) Als een PGB-bureau voorschotbedragen ontvangt, dan verplicht het zich om na de laatste verantwoording, het restant van het vrij besteedbaar bedrag over te boeken op een rekening van de budgethouder. Zodra de laatste verantwoording van een lopend jaar is opgesteld en ingediend, staat ook vast welk deel over is van het vrij besteedbaar bedrag. Dat dient in het bezit te komen van de budgethouder. Controle 5 klantdossiers of dossiers over de klant (in het geval dat de werkzaamheden bij de budgethouder thuis plaatsvinden, contract met budgethouder en interview met betrokken functionaris(sen). Overgangsregeling tot 1 januari 2012 voor criteria 19 en 20 (a t/m e) financieel verkeer. Om pgb-bureaus de tijd te geven om aan criteria 19 en 20 (a t/m e) te voldoen geldt tot 1 januari 2012 een overgangstermijn voor deze criteria. Voor deze datum moet minimaal worden voldaan aan de hierna genoemde criteria 21 en 22. Na 1 januari 2012 vervallen criteria 21 en 22 en dient aan criteria 19 en 20 (a t/m e) te worden voldaan (eerder mag ook). Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

13 21) Het pgb-bureau mag het pgb niet ontvangen op eigen rekening. Het pgb mag door de uitvoeringsinstantie alleen op de rekening van de budgethouder worden overgemaakt. Het geld mag nooit worden overgemaakt naar het pgb-bureau en daaraan gekoppelde ondernemingen. Controle 5 klantdossiers en interview met betrokken functionaris(sen). 22) Het pgb-bureau mag slechts betalingen verrichten uit het pgb na expliciete goedkeuring van de budgethouder. Het pgb-bureau kan wel betalingen verrichten, maar alleen met handtekening van de budgethouder. In geval van periodieke betalingen kan aansluiting worden gezocht bij incassocontracten zoals deze gebruikelijk in de bankwereld worden gehanteerd. Het pgbbureau mag nooit zelfstandig en alleen geld beheren van de budgethouder. Controle van de door het pgb-bureau gehanteerde format overeenkomst tussen budgethouders en het pgb-bureau en 5 daadwerkelijk gesloten overeenkomsten tussen het pgb-bureau en budgethouders. 23) Het pgb-bureau mag niet gelijktijdig curator, bewindvoerder of mentor zijn van de budgethouder. In het geval dat de curator, de bewindvoerder of de mentor ook de pgb-administratie doet, dan mag het pgb-bureau geen kosten in rekening brengen voor diensten die primair toebehoren aan de curator/bewindvoerder en dient mogelijke belangenverstrengeling inzichtelijk te worden gemaakt. : Het pgb-bureau vergewist zich ervan of de budgethouder onder curatele of bewind staat en kan niet alleen afgaan op mededelingen van de budgethouder of het ontbreken daarvan. N.B. De budgethouder is verplicht eventuele onder curatele of onder bewindstelling te melden aan het pgb-bureau. Controle van de door het pgb-bureau gehanteerde format overeenkomst tussen budgethouders en het pgb-bureau en 5 daadwerkelijk gesloten overeenkomsten tussen het pgb-bureau en budgethouders. Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

14 4. Kwaliteitssysteem De dienst die voorzien is van het keurmerk moet voldoen aan de eisen die gelden voor keurmerkverlening. De dienst moet in overeenstemming zijn met de vastgelegde criteria. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de certificaathouder. Het kwaliteitssysteem van het pgb-bureau moet voldoen aan de volgende eisen: 1. Er dient een geïmplementeerde klachtenprocedure op schrift te zijn; De klachtenprocedure dient minimaal de volgende punten te bevatten: - het pgb-bureau dient binnen 5 werkdagen te reageren op een klacht - het pgb-bureau beschikt over een aanspreekpunt waar men klachten kan melden - de klacht dient schriftelijk te worden vastgelegd op een klachtenformulier - de klachtenprocedure dient kenbaar gemaakt te worden aan de klant - de klacht wordt geanalyseerd en geëvalueerd, zodat de oorzaak van de klacht wordt achterhaald - op basis van de analyse wordt een corrigerende maatregel genomen om de klacht op te lossen - op basis van de evaluatie wordt een preventieve maatregel ter voorkoming genomen - wanneer er naar aanleiding van een klacht een corrigerende preventieve maatregel wordt genomen en deze van toepassing is op de klant, dan dient dit naar de klant te worden gecommuniceerd. 2. Belangrijke standaarddocumenten/formats (klant overeenkomsten etc.) dienen systematisch te worden beheerd. Deze documenten dienen voorzien te zijn van een datum en/of versienummer. Bij deze eisen moeten de bevoegdheden binnen de organisatie zijn vastgelegd. Bovendien moeten de gegevens worden geregistreerd. Belangrijk is dat alle binnengekomen klachten centraal binnen het pgb-bureau worden geregistreerd en aantoonbaar periodiek geëvalueerd. Na evaluatie dienen er bij structurele klachten verbetermaatregelen te worden genomen. Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

15 5. Onderzoek t.b.v. certificatie 5.1 Initieel onderzoek Tijdens het initiële onderzoek wordt onderzocht of aan alle criteria uit dit document wordt voldaan. Het onderzoek bestaat uit een audit op de locatie van de certificaataanvrager eventueel aangevuld met een documentenonderzoek op afstand. Het totaal aantal te besteden auditdagen is te vinden in de onderstaande tabel. Het aantal te besteden auditdagen hangt af van de grootte van de organisatie. Organisatie in fte* Totaal aantal auditdagen Tijdsbesteding 0-5 fte 1 dag 1 dag, audit en documentenonderzoek op locatie 5-10 fte 1,5 dag 0,5 dag, documentenonderzoek op afstand + 1 dag, audit op locatie >10 fte 2 dagen 2 dagen, audit en documentenonderzoek op locatie *Personeelssterkte in fulltime equivalent 5.2 Geldigheidsduur certificaat Wanneer het initiële onderzoek met positief resultaat is afgerond komt de organisatie in aanmerking voor een positief certificatieadvies. De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar. 5.3 Periodieke controle Ten minste 1 keer per jaar vindt een periodieke controle plaats. Tijdens de periodieke controle wordt gecontroleerd of blijvend aan de criteria wordt voldaan. Ten opzichte van de initiële audit zal tijdens een periodieke controle meer de nadruk worden gelegd op de implementatie van de voorgeschreven aspecten. Op grond van gebleken wisselvalligheid van de dienstverlening en afhankelijk van de kwaliteitsborging van de certificaathouder kan een hogere onderzoekfrequentie gekozen worden. Tussentijdse controle vindt verder plaats als binnengekomen klachten daartoe aanleiding geven, als tussentijdse evaluaties van het kwaliteitssysteem daartoe aanleiding geven, of om na te gaan of aanwijzingen van het Keurmerkinstituut zijn opgevolgd. Normaal gesproken vindt 1 keer per jaar een controle plaats. In de uitzonderlijke gevallen waar een hogere controle frequentie noodzakelijk is zal duidelijk worden gecommuniceerd Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

16 naar de certificaathouder wat de kosten consequenties hiervan zullen zijn. In overeenkomst die voor certificaatverlening wordt gesloten tussen de certificerende instelling (het Keurmerkinstituut) en de certificaathouder zijn de verantwoordelijkheden van beide partijen vastgelegd. Een periodiek controleonderzoek bestaat ten minste uit: verificatie of aan alle criteria (of delen hiervan) wordt voldaan onderzoek van het kwaliteitssysteem Organisatie in fte* Totaal aantal auditdagen Tijdsbesteding 0-5 fte 0,5 dag 0,5 dag, audit op locatie 5-10 fte 1 dag 0,8 dag, audit op locatie >10 fte 1 dag 1 dag, audit op locatie * Personeelssterkte in fulltime equivalent 5.4 Hercertificatie Drie maanden voor de verloopdatum van het certificaat dient het heronderzoek te zijn gestart. Tijdens de hercertificatie wordt onderzocht of blijvend aan alle criteria uit dit document wordt voldaan. De tijdsbesteding is hetzelfde als bij het initiële onderzoek. 5.5 Vakbekwaamheid certificatiepersoneel De auditor moet aan de volgende eisen voldoen: Opleiding: minimaal HBO werk en denkniveau. Ervaring: Twee jaar ervaring als certificatiemanager/auditor bij een certificerende instelling. De beslisser moet aan de volgende eisen voldoen: Opleiding: minimaal HBO werk en denkniveau. Ervaring: Twee jaar ervaring in een certificatie-instelling of vergelijkbaar. 5.6 Geldigheid eisenpakket Dit eisenpakket heeft een standaard geldigheidstermijn van 5 jaar. Het is evenwel mogelijk om tussentijds dit eisenpakket te wijzigen in overleg met de belanghebbende partijen onder verantwoordelijkheid van de Commissie Certificatiezaken van het Keurmerkinstituut. Voor keurmerkhouders geldt na wijziging van de eisen een overgangstermijn van drie jaar om aan de gewijzigde eisen te voldoen. Tenzij het gaat om implementatie in dit eisenpakket van door de wetgever opgestelde eisen die eerder van kracht worden. Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

1 Gedragscode pgb-bureaus

1 Gedragscode pgb-bureaus 1 Gedragscode pgb-bureaus Artikelen betreffende gedragingen 1. De budgethouder staat centraal. Het pgb-bureau handelt vanuit de kernwaarden respect, inzichtelijkheid en vertrouwen. 2. De budgethouder is

Nadere informatie

Eisenpakket Keurmerk pgb-bureaus. geldig per: 5-2-2014 code: EP 153 volgnummer: 2. Inhoud

Eisenpakket Keurmerk pgb-bureaus. geldig per: 5-2-2014 code: EP 153 volgnummer: 2. Inhoud Eisenpakket Keurmerk pgb-bureaus geldig per: 5-2-2014 code: EP 153 volgnummer: 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities en afkortingen 3. Criteria pgb-bureaus 4. Kwaliteit 5. Logo gebruik 6. Onderzoek t.b.v.

Nadere informatie

De gedragscode pgb-bureaus De opmaat tot een keurmerk

De gedragscode pgb-bureaus De opmaat tot een keurmerk De gedragscode pgb-bureaus De opmaat tot een keurmerk Juni 2009 De gedragscode pgb-bureaus De opmaat tot een keurmerk Hilversum, juni 2009 Voorwoord Pgb-bureaus zijn ooit ontstaan om vraag en aanbod

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Jeugdzorg met een pgb

Jeugdzorg met een pgb Jeugdzorg met een pgb Voor wie is deze brochure? Deze brochure is bedoeld voor: ouders /verzorgers van kinderen uit de gemeente Den Haag die een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet willen

Nadere informatie

Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 1 december 2014, houdende de bekendmaking van de beleidsregels over het onthouden van goedkeuring aan een zorgovereenkomst wegens strijd

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Werken met en verwerken van gegevens.

Beleidsnotitie. Werken met en verwerken van gegevens. Beleidsnotitie Werken met en verwerken van gegevens. Status: Beleidsnotitie Gegevensverwerking Auteur T. Dries Datum September 2011 Datum vaststelling MT Datum vaststelling bestuurder Datum bespreking

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

KLACHTEN- en PRIVACY REGLEMENT. Privacyreglement

KLACHTEN- en PRIVACY REGLEMENT. Privacyreglement KLACHTEN- en PRIVACY REGLEMENT Het klachten- en privacyreglement is gepubliceerd op www.mykeytowork.nl. Bovendien is er een papieren versie voorhanden op het vestigingsadres. Op verzoek zal er een kosteloos

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU VERSIE 1, oktober 2006. Aangepast 29 augustus 2012 PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU De directie van Difference4you: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen PRIVACYREGLEMENT Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad 2000, 302)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. met een zorginstelling. Servicecentrum PGB. 1 De budgethouder. 2 De vertegenwoordiger. voorletters en achternaam.

Zorgovereenkomst. met een zorginstelling. Servicecentrum PGB. 1 De budgethouder. 2 De vertegenwoordiger. voorletters en achternaam. Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB met een zorginstelling Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: de budgethouder is de opdrachtgever. de zorgverlener is de opdrachtnemer, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw gegevens in veilige handen Algemeen De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING Behorend bij de Kiemer Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster Privacyreglement Thuiszorg De Zorgster Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te

Nadere informatie

Wijziging voorzieningen Wmo

Wijziging voorzieningen Wmo In te vullen door gemeente Registratienr Procesnr Paraaf Wijziging voorzieningen Wmo Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen 39050/Bureau Wmo voorzieningen Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45

Nadere informatie

met een partner of inwonend familielid

met een partner of inwonend familielid Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een partner of inwonend familielid Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de

Nadere informatie

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing.

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing. ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Hierbij treft u de algemene voorwaarden aan van Breederzorg Thuiszorg. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Breederzorg alsmede de

Nadere informatie

Privacy-reglement Zorgzaam

Privacy-reglement Zorgzaam Privacy-reglement Zorgzaam Bijlage 3 bij het PvE Zorgzaam Zoals vastgesteld door het bestuur Zorgzaam d.d. Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Doel en rechtmatige grondslag van de verwerking

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Privacyreglement Hammenga Coaching

Privacyreglement Hammenga Coaching Privacyreglement Hammenga Coaching Hammenga Coaching Fazantstraat 13 4815 GD Breda 06-46351388 info@hammengacoaching.nl Hammenga Coaching Privacyreglement 1 Inleiding Van alle personen die in het kader

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht PRIVACYREGLEMENT Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON

PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON PRIVACYREGLEMENT T.B.V. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR FUNDEON Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon die een of meer instellingen

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Winkelier. Winkelier creditcard; definitieve bevindingen

Winkelier. Winkelier creditcard; definitieve bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Winkelier DATUM 19 januari 2006 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZORG IN NATURA Inhoud 1. Algemeen... 2 2 Informatie... 3 3. Organisatie... 4 4. Het zorgleefplan... 4 5 Privacy... 6 6 Kwaliteit en klachten... 6 1. Algemeen Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V.

Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid van de verwerking pre-employment screening van Randstad Nederland B.V. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de rechtmatigheid

Nadere informatie

AEP PRIVACYREGLEMENT. Versie 1.0 PRIVACYREGLEMENT. NURSE@HOME Wassenaarseweg 20 2596 CH Den Haag Kamer van koophandel nummer 27283841

AEP PRIVACYREGLEMENT. Versie 1.0 PRIVACYREGLEMENT. NURSE@HOME Wassenaarseweg 20 2596 CH Den Haag Kamer van koophandel nummer 27283841 NURSE@HOME Wassenaarseweg 20 2596 CH Den Haag Kamer van koophandel nummer 2728381 In het kader van haar activiteiten registreert nurse@home persoonlijke gegevens van cliënten, zorgverleners en medewerkers

Nadere informatie

Geachte leden van de Raad,

Geachte leden van de Raad, POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Molenstraat 50 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 12 juni 2015 1500069978 Mw. N. Keus UW BRIEF VAN UW KENMERK DOORKIESNUMMER

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP

Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP Algemeen Artikel1 Definities a. Zorgvrager: de persoon die zorg behoeft. In dit document wordt onder zorgvrager ook de eventuele wettelijk en/of gevolmachtigde vertegenwoordiger van de zorgvrager verstaan.

Nadere informatie

Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is.

Op uw huidige toestemmingsverklaring kunt u zien tot wanneer uw indicatie geldig is. Pgb verpleging en verzorging 2016 Hebt u in 2015 een persoonsgebonden budget (pgb) verpleging en verzorging (vv)? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Ten opzichte van 2015 zijn er wijzigingen rondom

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN Wij! Maatschappelijke ondersteuning

LEVERINGSVOORWAARDEN Wij! Maatschappelijke ondersteuning LEVERINGSVOORWAARDEN Wij! Maatschappelijke ondersteuning LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING INLEIDING In dit document zijn de voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN

PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN PRIVACYREGLEMENT STICHTING KINDEROPVANG SWALMEN 1. Begripsbepalingen. Persoonsgegevens; Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zorggegevens Persoonsgegevens

Nadere informatie

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt.

Ook worden gegevens die uit het intake-gesprek naar voren zijn gekomen en die belangrijk kunnen zijn voor de hulpverlening verwerkt. Privacyreglement 1. Inleiding Ten behoeve van haar hulpverleningsactiviteiten registreert Community Support gegevens van haar klanten. Het doel van dit privacyreglement is de klanten op de hoogte te stellen

Nadere informatie

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV)

Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Privacyreglement t.b.v. de verwerking van persoonsgegevens door Caprisma (Capacity Risk Management BV) Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting

Nadere informatie

Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang

Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang Privacyreglement Adviespunt Zorgbelang Document/proceseigenaar: Huib Hoogendijk, Paula Woudsma Versienummer: 1.0 (definitief) Vastgesteld door: directeurenoverleg Datum vaststelling: 24 september 2015

Nadere informatie

Privacyreglement 2015

Privacyreglement 2015 Het doel van dit privacyreglement betreft een praktische uitwerking geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen Wbp. Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen p. 2 2. Reikwijdte

Nadere informatie

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V.

Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Privacy reglement Payroll Select Nederland B.V. Inleiding Per 1 september 2001 is er een nieuwe privacywet in werking getreden: de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet is ingesteld om de privacy

Nadere informatie

Privacyreglement Zorgzuster

Privacyreglement Zorgzuster Privacyreglement Zorgzuster Versie 3-2015 Inleiding Zorgzuster heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen een privacyreglement opgesteld houdende de regels voor de registratie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden So Vie

Algemene voorwaarden So Vie Algemene voorwaarden So Vie Artikel 1 Definities 1. So Vie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Regenboog 31, 3824ED te Amersfoort, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

Artikel 1: Definities. Bewerkersovereenkomst VO-digitaal N.V. Overwegen het volgende: Komen het volgende overeen: Partijen:

Artikel 1: Definities. Bewerkersovereenkomst VO-digitaal N.V. Overwegen het volgende: Komen het volgende overeen: Partijen: Partijen: 1 Het bevoegd gezag van de school, geregistreerd onder een BRIN-nummer bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, hierna te noemen: Onderwijsinstelling. en 2 de naamloze

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015 Zorgkantoor DWO/NWN December 2013 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15

P.09.02 Versie : 004 Proceduresops Pagina : 1/9 Geldig Printdatum : 18-Aug-15 Proceduresops Pagina : 1/9 Procedure Waarborgen van privacy Proceduresops Pagina : 2/9 Ingangsdatum: januari 2011 1. Doel... 3 2. Procedure... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Regelgeving om de privacy te waarborgen...

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014

Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Privacyreglement Dr. Leo Kannerhuis Bijgewerkt: 03-12-2014 Inleiding en doel In het Dr. Leo Kannerhuis worden persoonsgegevens van zowel patiënten als van medewerkers verwerkt. Het gaat daarbij vaak om

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

Take Care V&R Thuiszorg. regie te voeren over de zorgvraag;

Take Care V&R Thuiszorg. regie te voeren over de zorgvraag; Artikel 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. Take Care V&R Thuiszorg: b. De Wet: c. d. AWBZ: WMO: e. ZVW: f. Zorgindicatiebesluit: g. Beschikking: h. CIZ: i. Persoonsgegeven: j.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zorg Muziek Organisatie Noord

Algemene Voorwaarden Zorg Muziek Organisatie Noord ALGEMENE VOORWAARDEN ZORG MUZIEK ORGANISATIE NOORD Dit zijn de Algemene Voorwaarden Zorg van. Versie: 09-12-2014. Deze datum is ook verwerkt in de document-identificatie onderaan elke bladzijde. Artikel

Nadere informatie

Privacy Reglement van MAMSA

Privacy Reglement van MAMSA Privacy Reglement van MAMSA Preambule Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan MAMSA of een van haar samenwerkingspartners kennis draagt alsmede alle tot een persoon te

Nadere informatie

Privacyreglement cliënten SIG

Privacyreglement cliënten SIG Privacyreglement cliënten SIG Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens Art 4. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Nadere informatie

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner

JW Bewindvoering & Inkomensbeheer Juridisch Advies en Administratie kantoor Werner Algemene voorwaarden Artikel 1 Opdrachtnemer Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Juridisch Advies en Administratiekantoor Werner JW Bewindvoering en inkomensbeheer; Kamer van Koophandel: 55662978 Artikel

Nadere informatie

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06

BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 BRL 9500 Deel 03 2006-12-06 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het KOMO -, respectievelijk het NL-EPBD -procescertificaat voor ENERGIEPRESTATIEADVISERING voor het NL-EPBD -procescertificaat voor het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Beste deelnemer, ouder/verzorger,

Beste deelnemer, ouder/verzorger, Beste deelnemer, ouder/verzorger, De zorg verandert voortdurend. Er wordt aan u als cliënt veel gevraagd. Voor 2015 moet de zorg en begeleiding die Wielewaal levert vóóraf door het zorgkantoor goedgekeurd

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een zorginstelling

Zorgovereenkomst met een zorginstelling vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een zorginstelling Dit is een zorgovereenkomst die u

Nadere informatie

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen :

ALGEMEEN De brief die niemand wil ontvangen : ALGEMEEN In de herziene Gedragscode NVI Leden 2014 zijn de algemene normen vastgelegd waaraan NVI leden moeten voldoen. Het doel van deze gedragscode is te waarborgen dat de NVI leden hun incassoactiviteiten

Nadere informatie

Derden Personen of instanties die niet aan de organisatie verbonden zijn.

Derden Personen of instanties die niet aan de organisatie verbonden zijn. Bijlage Privacyreglement Introductie van dit reglement De organisatie houdt, om u zo goed mogelijk ten dienste te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen een registratie bij van uw directe persoonlijke

Nadere informatie

Protocol Privacy Reglement Thuiszorg Anahid BV

Protocol Privacy Reglement Thuiszorg Anahid BV Pagina Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Artikel Bladzijde Inleiding Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Werkingssfeer 3 Artikel 3 Toestemming 4 Artikel 4 Organisatie, verantwoordelijkheid

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT BEST

PRIVACYREGLEMENT BEST PRIVACYREGLEMENT BEST BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEST; gelet op de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 4 van de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Best; B E

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand

Raad voor Rechtsbijstand Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties in kader van Wsnp Versie IV, mei 2010 *) Onderstaande criteria zijn van toepassing bij de erkenning van kandidaatbewindvoerderorganisaties en bij de periodieke

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Privacyreglement. Preambule. Deel I Algemene Bepalingen. Persoonsgegevens

Privacyreglement. Preambule. Deel I Algemene Bepalingen. Persoonsgegevens Privacyreglement Preambule De Wet bescherming persoonsgegevens geeft regels voor de verwerking van persoonsgegevens en beschermt in het bijzonder het recht op privacy van degene op wie een persoonsgegeven

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl

Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Algemene Voorwaarden Boekenzoekdienst.nl Artikel 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: de Website: de website www.boekenzoekdienst.nl, die in stand wordt gehouden door Boekwinkeltjes

Nadere informatie

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo

Privacyreglement van De Zaak van Ermelo Privacyreglement van De Zaak van Ermelo ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

Opmerkingen over de situatie van Lennie zijn in blauwe vlakken tussen de tekst geplaatst. het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2.

Opmerkingen over de situatie van Lennie zijn in blauwe vlakken tussen de tekst geplaatst. het vakje hieronder. Ga verder naar punt 2. Zorgovereenkomst arbeidsovereenkomst Dit is een zorgovereenkomst die u samen met uw zorgverlener invult. U kunt bij het invullen de brochure Uw Persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank als

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie