Eisenpakket Keurmerk pgb-bureaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eisenpakket Keurmerk pgb-bureaus"

Transcriptie

1 Eisenpakket Keurmerk pgb-bureaus geldig per: 5 augustus 2011 geldig tot en met: 5 augustus 2016 code: EP 153 volgnummer: 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities en afkortingen 3. Criteria pgb-bureaus 4. Kwaliteitssysteem 5. Onderzoek t.b.v. certificatie Op aanvraag verkrijgbaar De gedragcode pgb-bureaus Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

2 1. Inleiding In 2009 hebben Per Saldo, vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget, en Stichting de Ombudsman een gedragscode ontwikkeld voor pgb-bureaus. Daarin zijn criteria opgesteld met behulp waarvan de kwaliteit van pgb-bureaus inzichtelijk gemaakt wordt en waarmee onzorgvuldig handelen, met oneigenlijk gebruik van het pgb tot gevolg, en mogelijkheden tot fraude geminimaliseerd kunnen worden. De gedragscode heeft betrekking op bureaus die bemiddeling en/of advies en/of administratieve diensten aanbieden aan mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). In 2010 is in samenwerking met het Keurmerkinstituut een vervolgstap gezet: de ontwikkeling van een keurmerk. Daarmee kan door een onafhankelijke organisatie getoetst worden of bureaus aan de in de gedragscode beschreven voorwaarden voldoen. Op basis van de gedragscode is dit keurmerkeisenpakket ontwikkeld. De in dit eisenpakket opgenomen criteria hebben, net als de gedragscode, betrekking op bureaus die bemiddeling en/of advies en/of administratieve diensten aanbieden aan mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). Dit keurmerkeisenpakket is opgesteld in overleg met de belanghebbende partijen onder verantwoordelijkheid van de Commissie Certificatiezaken van het Keurmerkinstituut. In situaties waarin dit eisenpakket niet voorziet, beslist de directie van het Keurmerkinstituut na het inwinnen van het advies van de Commissie Certificatiezaken. De volgende belanghebbende partijen hebben meegewerkt aan dit eisenpakket: Branchevereniging Voor Onafhankelijke PGB-bureaus (B.V.O.P), Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN) en de Nederlandse Branchevereniging voor PGB Adviseurs (NBPA), Per Saldo, het Landelijk Platform GGZ en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). In dit eisenpakket staat de budgethouder centraal. Het pgb-bureau handelt vanuit de kernwaarden respect, inzichtelijkheid en vertrouwen. Respect ziet op een respectvolle bejegening van zowel het pgb-bureau als de budgethouder. Inzichtelijkheid heeft betrekking op de administratie, de manier van werken, de hoogte van de tarieven van de diensten en van de diensten zelf die door het pgb-bureau worden aangeboden. Vertrouwen ziet zowel op het creëren als het versterken ervan. Het heeft tevens betrekking op de wijze waarop het pgb-bureau omgaat met vertrouwelijke informatie en privacy. 2. Definities en afkortingen 2.1 Definities Pgb-bureau: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die diensten aanbiedt aan budgethouders. In geval van een rechtspersoon wordt onder pgb-bureau tevens verstaan de ondernemingsstructuur waarvan het pgb-bureau deel uitmaakt. Budgethouder: een natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die een pgb ontvangt. Zorg: persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en tijdelijk verblijf zoals bedoeld in de regeling PGB-AWBZ en huishoudelijke hulp zoals bedoeld in de Wmo. Advisering: Advies m.b.t. de regelgeving en het contact met uitvoeringsinstanties (het pgb-bureau kan de budgethouder bijvoorbeeld helpen met de indicatieaanvraag). De kosten voor deze dienstverlening mogen niet betaald worden uit het te verantwoorden deel van het pgb. Bemiddeling: het bij elkaar brengen van zorgvrager en zorgaanbieder. De kosten voor deze dienstverlening mogen betaald worden uit het te verantwoorden deel van het pgb. Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

3 Administratie: het geheel aan (financiële) handelingen die nodig zijn voor het beheer van het pgb. Wettelijk vertegenwoordiger: ouder, voogd, curator of bewindvoerder. Curator: de curator zoals bedoeld in artikel 1:378 e.v. BW. Bewindvoerder: de bewindvoerder zoals bedoeld in artikel 1:431 e.v. BW. Klantdossier: alle gegevens die een pgb-bureau in bezit heeft van een budgethouder. benodigd om de overeengekomen pgb-diensten uit te voeren. Dossier over de klant: gegevens van een klant die een pgb-bureau in bezit heeft, wanneer het bureau werkzaamheden op locatie van de budgethouder uitvoert. Het gaat dan voornamelijk om de overeenkomst(en) ed. tussen de budgethouder en het bureau. Audit: toetsing van het pgb-bureau aan de criteria genoemd in dit eisenpakket door het Keurmerkinstituut. 2.2 Afkortingen BW: Burgerlijk wetboek CBP: College Bescherming Persoonsgegevens Wbp: Wet bescherming persoonsgegevens Pgb: Persoonsgebonden budget, zoals bedoeld in paragraaf 2.6 Regeling subsidies AWBZ en artikel 6 Wmo AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 3. Criteria pgb-bureaus 3.1 Gedragingen Gedragingen algemeen 1) De budgethouder of diens wettelijk vertegenwoordiger is opdrachtgever van het pgb-bureau en heeft de regie. De vraag van de budgethouder is het uitgangspunt. De overeenkomst tussen budgethouder en pgb-bureau wordt juridisch gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht volgens het Nederlands recht. De budgethouder beslist of er gehandeld moet worden en wat er moet gebeuren. Controle van de door het pgb-bureau gehanteerde format overeenkomst tussen budgethouders en het pgb-bureau en 5 daadwerkelijk gesloten overeenkomsten tussen het pgb-bureau en budgethouders. 2) Het pgb-bureau verstrekt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst alle noodzakelijke bedrijfsinformatie en informatie over zijn werkwijze aan de budgethouder. Deze informatie bevat in ieder geval de informatie uit criteria 12 en 13. Onderhavig criterium vormt een uitwerking van het inzichtelijkheidvereiste als bedoeld in de preambule. De informatie genoemd in de criteria 12 en 13 geeft verder invulling aan dit Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

4 criterium. De daarin genoemde informatie is niet limitatief bedoeld. Indien er meer relevante informatie beschikbaar is, dan dient deze tevens aan de budgethouder te worden verstrekt. Zie toetsingsmethode criteria 12 en 13. 3) Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en elke andere rechtshandeling bespreekt het pgb-bureau de consequenties ervan met de budgethouder. Het pgbbureau vergewist zich ervan dat de budgethouder de consequenties begrijpt. Dit betekent dat het pgb-bureau de budgethouder in de gelegenheid stelt om de verstrekte informatie met een derde te bespreken. In de informatie moet zijn opgenomen dat geadviseerd wordt de informatie ook daadwerkelijk met een derde te bespreken. Op de overeenkomst van opdracht is het Nederlands recht van toepassing. Het pgb-bureau kan alleen kosten bij de budgethouder in rekening brengen, als en nadat hij dit met de budgethouder heeft besproken en hij zich ervan heeft vergewist, dat de budgethouder dit heeft begrepen. Het bepaalde in dit criterium strekt zich ook uit tot consequenties van nietfinanciële aard. Controle van 5 klantdossiers en interview met betrokken functionaris(sen), controle van het door het pgb-bureau gehanteerde format van de overeenkomst van opdracht en 5 overeenkomsten van opdracht. 4) Het pgb-bureau is zich bewust van het recht op privacy van de budgethouder en verplicht zich tot het hanteren van een privacyreglement. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is van toepassing. Deze Wet geeft regels voor alle gebruik - 'verwerkingen' - van persoonsgegevens, van het verzamelen ervan tot en met het vernietigen van persoonsgegevens. De wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) controleert of bedrijven en instanties zich aan de Wbp houden. : Controle privacy reglement, er moet een privacy reglement aanwezig zijn en worden gehanteerd. Het privacy reglement moet de volgende of gelijkwaardige artikelen bevatten: 1. Behoorlijke en zorgvuldige gegevensverwerking 2. Doelbinding (persoonsgegevens worden voor bepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld) 3. Rechtmatige grondslag 4. Verenigbaar gebruik 5. Bewaartermijnen 6. Kwaliteit van de gegevens 7. Vertrouwelijkheid 8. Beveiliging van verwerkingen 9. Bewerker Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

5 10. Nalevingsplicht verantwoordelijke 11. Gezondheidsgegevens 12. Informatieplicht bij verkrijging gegevens betrokkene 13. Informatieplicht bij verkrijging gegevens via derden 14. Inzagerecht 15. Verbetering, aanvulling, verwijdering 16. Uitzonderingen 17. Beperkingen 18. Mondeling vertrekken van informatie 19. Kennisgeving aan de voorafgaande derden 20. Slotbepaling /overige bepalingen 3.2 Verzoeken van budgethouder/aanvrager Verzoek om advies 5) Het pgb-bureau adviseert op initiatief en op basis van de vraag van de budgethouder. Hierbij heeft het pgb-bureau een verzwaarde onderzoeksplicht. Het pgb-bureau handelt op basis van de vraag van de budgethouder of toekomstige budgethouder. Het pgb-bureau moet de vraag van budgethouder helder krijgen. De afspraken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging of offerte. Het pgb-bureau moet kunnen aangeven, welke mogelijkheden zijn bekeken, alvorens het advies tot stand is gekomen. Het pgb-bureau kan bijvoorbeeld adviseren bij het maken van een keuze tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget. Het advies wordt vastgelegd in het klantdossier en dient te worden beargumenteerd. De vraag van de budgethouder moet verenigbaar zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving. Controle van 5 klantdossiers en interview met betrokken functionaris(s)en 6) Het pgb-bureau zorgt er voor dat de budgethouder de keuzevrijheid heeft uit een transparant aanbod van beschikbare diensten. Het pgb-bureau zorgt ervoor dat de budgethouder keuzevrijheid heeft uit verschillende diensten, zodat een vergelijking kan worden gemaakt. De budgethouder is niet verplicht alle diensten van het bureau af te nemen. De verstrekte informatie moet transparant zijn, indien eigen belangen aanwezig zijn, moeten deze inzichtelijk worden gemaakt. Controle van 5 dossiers en interview met betrokken functionaris(sen) Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

6 7) Het pgb-bureau begeleidt de budgethouder desgevraagd bij het beheer van het pgb. De budgethouder behoudt daarbij de regie. Het pgb-bureau onderhoudt uitsluitend contact met de betrokken instanties op verzoek van de budgethouder. Het pgb-bureau kan op verzoek van budgethouder contact onderhouden met een of meer instanties die bij het proces zijn betrokken. Uitgangspunt moet zijn dat correspondentie over het pgb niet rechtstreeks naar het pgb-bureau wordt verstuurd. Het pgb-bureau en de budgethouder kunnen hier afwijkende afspraken over maken, met inachtneming van de regels uit dit eisenpakket. Afwijkende afspraken dienen te worden vastgelegd in het klantdossier. Indien het pgb-bureau fungeert als correspondentieadres voor pgb gerelateerde instanties, dan moet daar expliciet toestemming voor zijn van de budgethouder. Als een bureau zich meldt bij een instantie om als correspondentieadres op te treden, dan dient de toestemming van de budgethouder aantoonbaar te zijn door middel van een administratieve volmacht en overeenkomst. Het is niet of. Primair dient de toestemming in de overeenkomst te staan. Als er een volmacht wordt gebruikt, dient die toestemming daar ook in tot uitdrukking te komen. De administratieve volmacht heeft een maximale looptijd van 1 één jaar en dient dus jaarlijks te worden vernieuwd (als de budgethouder dit nog steeds voor deze optie kiest). Op het contact met andere instanties is het privacyreglement zoals omschreven in criterium 4, van toepassing. De budgethouder is niet verplicht inzage te geven aan het pgbbureau in de hoogte van de verkregen indicatie of de hoogte van het toegekende pgb. Controle van 5 dossiers over de klant en interview met betrokken functionaris(en) Verzoek om bemiddeling 8) Het pgb-bureau zoekt vanuit de aangegeven voorkeuren van de budgethouder naar een passende zorg- of hulpverlener. Het pgb-bureau legt de keuzemogelijkheid uit één of meer zorg- of hulpverleners, met adequate informatie, schriftelijk voor aan de budgethouder. De budgethouder beslist welke zorg- of hulpverlener de zorg of hulp gaat leveren. Het pgb-bureau vraagt de budgethouder welke deskundigheid, vaardigheden, beschikbaarheid en persoonskenmerken van de zorgverlener gewenst zijn. Aan de hand van door het pgb-bureau beargumenteerde keuzemogelijkheden dient de budgethouder te kunnen aangeven welke voorkeur hij heeft ten aanzien van de zorg- of hulpverlener(s). De informatie bevat in ieder geval de voorkeuren die de budgethouder heeft uitgesproken. Het pgb-bureau moet bemiddelingsvoorstellen altijd schriftelijk (op papier, elektronisch) aan de klant voorleggen. Daaraan gekoppeld moet er van de klant een eveneens schriftelijke bevestiging komen van de uiteindelijke keuze. Controle van de door het pgb-bureau gehanteerde keuze mogelijkheden en controle 5 klantdossiers Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

7 3.2.3 Verzoek tot het verzorgen van de administratie 9) Het pgb-bureau levert administratieve diensten in de omvang en frequentie die de budgethouder vraagt. Het pgb-bureau maakt vooraf schriftelijk afspraken met de budgethouder over de frequentie van het contact. Controle 5 klantdossiers en interview met betrokken functionaris(sen) 10) Het pgb-bureau laat budgethouders vooraf geen blanco formulieren ondertekenen en accepteert geen blanco ondertekende formulieren van budgethouders. : Het ondertekenen door de budgethouder van de verantwoording die door het pgb-bureau is opgesteld, geschiedt achteraf. De budgethouder dient de door het bureau ingevulde verantwoordingsformulieren goed te bekijken en is wettelijk verplicht er vervolgens zelf achteraf na controle en goedkeuring een handtekening bij te plaatsen. Het pgb-bureau moet verantwoordingen altijd schriftelijk (papier, elektronisch) aan de klant voorleggen. Controle 5 klantdossiers of dossiers over de klant (in het geval dat de werkzaamheden bij de budgethouder thuis plaatsvinden en interview met betrokken functionaris(sen) 3.3 Acquisitie, informatievoorziening, levering van diensten en financieel verkeer Acquisitie 11) Het pgb-bureau mag bekendheid geven aan de diensten die het aanbiedt. Het pgbbureau houdt zich evenwel verre van agressieve wervingsmethoden. Adverteren mag met inachtneming van de Nederlandse reclamecode en de consumentenwetgeving. De regie en het initiatief liggen bij de budgethouder. Het pgbbureau onthoudt zich van het ongevraagd benaderen van individuele verzekerden. Controle 5 klantdossiers, interview met betrokken functionaris(sen) en controle klachtendossier Informatievoorziening en levering van diensten 12) De werkwijze van het pgb-bureau is duidelijk omschreven en is toegankelijk en inzichtelijk voor de budgethouder. Het pgb-bureau verstrekt in ieder geval de volgende gegevens aan de budgethouder: de bedrijfsstructuur waarvan het pgb-bureau deel uitmaakt; de wijze van facturering en betaling; de aanwezigheid en de inhoud van een interne klachtenregeling en geschillenregeling; de tarieven van de dienstverlening; Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

8 de aard van het klantenbestand; de kwalificaties van de medewerkers van het pgb-bureau; de diensten die het pgb-bureau aanbiedt; de deelname van het pgb-bureau aan een keurmerk en/of lidmaatschap van een branchevereniging; de wijze waarop het pgb-bureau aan de budgethouder verantwoording aflegt; de algemene voorwaarden het privacy reglement De budgethouder heeft het recht te weten hoe het pgb-bureau te werk gaat voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. In principe moet de in dit criterium genoemde informatie duidelijk toegankelijk op een website staan en of schriftelijk beschikbaar zijn. Het pgb bureau geeft vooraf bij de wijze van facturering en betaling aan welke dienstverlening kan worden betaald uit het pgb budget en welke niet. Met de aard van het klantenbestand wordt bedoeld op welke gebieden het pgb-bureau specifieke expertise heeft. Controle van informatie voor budgethouders (zie ook criterium 2). Het privacy reglement dient de punten genoemd in criterium 4 te bevatten. De algemene voorwaarden dienen evenwichtig te zijn. Bij de beoordeling wordt in het bijzonder gelet op eventuele beperking van de wettelijke rechten van de budgethouder, dan wel verzwaring van diens plichten. 13) Het pgb-bureau voorziet in duidelijke en toegankelijke informatie over zijn bereikbaarheid. In het kader van de bereikbaarheid verstrekt het pgb-bureau voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst de volgende informatie: Telefoonnummer; adres (indien van toepassing); Website (indien van toepassing); Post en/of bezoekadres; Namen van contactpersonen. Onder bereikbaarheid moet tevens worden verstaan de wijze en de termijn waarop een reactie mag worden verwacht. Het pgb-bureau dient uiterlijk binnen zeven werkdagen te reageren op een verzoek van de budgethouder. Controle van informatie voor budgethouders over werkwijze en bereikbaarheid, interview met betrokken functionaris(sen). (zie ook criterium 2) Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

9 14) Het pgb-bureau doet schriftelijk verslag van het intakegesprek met de budgethouder. Het intakegesprek is het gesprek waarin kennis wordt gemaakt en eventueel eerste afspraken worden gemaakt. Op een intakeformulier dienen de volgende gegevens aan bod te komen: Naam, Adres en Woonplaats (NAW)-gegevens; Vraag van de budgethouder; Voor welke diensten er een aanbod is gedaan; Een schatting van de aan het aanbod verbonden kosten. Controle 5 klantdossiers en het door het pgb-bureau gehanteerde model intakeformulier. 15) De pgb-diensten die het pgb-bureau aanbiedt kunnen uitsluitend bestaan uit advisering, het verzorgen van de administratie en bemiddeling. Het pgb-bureau mag niet het gehele proces overnemen van de budgethouder. De regie ligt bij de budgethouder. Om belangenverstrengeling te voorkomen, levert het pgb-bureau zelf, noch enige andere (rechts)persoon uit de bedrijfsstructuur waarvan het pgb-bureau deel uitmaakt, zorg. Om pgb-bureaus die ook zorg leveren de tijd te geven om zorg formeel te scheiden van advies, administratie en bemiddeling geldt tot 1 januari 2012 een overgangstermijn voor dit criterium, waarna dit criterium volledig van kracht wordt. Het aanbieden van andere diensten dan in dit artikel zijn beschreven, zijn toegestaan (met uitzondering van zorgverlening). Controle van de bedrijfsstructuur m.b.v. uittreksel Kamer van Koophandel, Controle 5 klantdossiers, controle reclame informatie, controle website en interview met betrokken functionaris(sen). 16) Het pgb-bureau legt de gemaakte afspraken over de te leveren diensten en de daaraan verbonden tarieven vast in een schriftelijke overeenkomst. Het pgb-bureau verstrekt de budgethouder een exemplaar van deze schriftelijke overeenkomst. Onder tarieven moeten worden verstaan alle mogelijke kosten waarmee de budgethouder kan worden geconfronteerd, zoals: Uurtarieven (honoraria); Kosten voor telefonisch contact; Reiskosten; Advertentiekosten ten bate van budgethouder; Kopieerkosten. Indien een pgb-bureau een arrangement van diensten aanbiedt, moet elk element van dat arrangement duidelijk zijn en op tarieven herleidbaar. Tevens dient in de declaratie duidelijk te zijn welke onderdelen van de arrangementen zijn geleverd. Het dient transparant te zijn welke kosten uit het (te verantwoorden deel van het) pgb kunnen worden betaald en welke kosten daarbuiten in rekening zullen worden gebracht. Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

10 Controle van tariefsinformatie in 5 overeenkomsten met budgethouders en controle van declaraties uit 5 klantdossiers Administratie 17) Het pgb-bureau zorgt ervoor dat de budgethouder op verzoek inzichtelijk toegang heeft tot de pgb-administratie. Het pgb-bureau voert een inzichtelijke en volledige pgb-administratie. Op verzoek van de budgethouder verstrekt het pgb-bureau inzage in de pgb-administratie. Uitgangspunt is dat de budgethouder zelf het beheer heeft over zijn budget. Indien het pgbbureau hierin een gedeelde beheertaak heeft gekregen is dit criterium van toepassing. In dat geval geldt dat het pgb-bureau op verzoek binnen uiterlijk 3 werkdagen inzicht geeft in de administratie en volledige informatie verschaft waarom de budgethouder heeft gevraagd. Vooraf kunnen in werkafspraken vaste momenten worden vastgelegd wanneer de budgethouder een overzicht krijgt van het bureau. De administratie kan worden onderverdeeld in de aanvraag van de indicatie en toekenning van het pgb enerzijds en de besteding van het pgb anderzijds. De budgethouder heeft recht op elk gewenst moment inzage te hebben in de administratie. Afspraken hierover moeten worden gezien als afspraken over de te leveren diensten als bedoeld in criterium 16. Deze afspraken moeten dus ook door het pgb-bureau schriftelijk worden vastgelegd. Administratie via internet dient te worden voorzien van een beveiligde toegang. De pgbadministratie dient minimaal de volgende aspecten te bevatten: De overeenkomst tussen pgb-bureau en budgethouder*; Gemaakte werkafspraken*; Declaraties; Betaalbewijzen; Onkosten en uren die bij de budgethouder in rekening zijn gebracht; De verantwoording van het pgb. Controle 5 klantdossiers of dossiers over de klant (in het geval dat de werkzaamheden bij de budgethouder thuis plaatsvinden) en interview betrokken functionarissen. *De dossiers over de klant bevatten tenminste de hierboven met een asterix aangegeven aspecten. 18) Het pgb-bureau staat in voor de juistheid van de informatie die het verstrekt aan andere bij het pgb-beheer betrokken instanties. Dit criterium legt een extra verantwoordelijkheid bij het pgb-bureau in het kader van het verstrekken van informatie. De werking van dit criterium beperkt zich niet uitsluitend tot de verantwoordingsformulieren, maar strekt zich uit tot alle communicatie met alle bij het pgb-beheer betrokken instanties. Dit betekent dat het pgb-bureau de budgethouder vrijwaart bij eventueel verhaal, in geval van door het pgb-bureau onjuist verstrekte informatie. Dit wordt vastgelegd in de overeenkomst tussen het pgb-bureau en de budgethouder. Het pgb-bureau is niet aansprakelijk voor het onrechtmatig handelen van Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

11 de budgethouder. Op het contact met andere instanties is tevens criterium 7 van toepassing. Controle van de door het pgb-bureau gehanteerde format overeenkomst tussen budgethouders en het pgb-bureau en 5 daadwerkelijk gesloten overeenkomsten tussen het pgb-bureau en budgethouders Financieel verkeer 19) Het pgb-bureau mag alleen het pgb-geld beheren en ontvangen op een eigen rekening als het pgb-bureau a) hiervoor een ontheffing van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft, en b) de rekening is ondergebracht in aparte stichting, en c) hiervoor toestemming is afgegeven door de budgethouder, en d) voldoet aan alle overige eisen van dit eisenpakket. Dit criterium staat toe dat het geld zowel op rekening van de budgethouder als van een erkend bureau gestort kan worden. Het bureau moet dan wel voldoen aan de genoemde vereisten. Vanwege de ontheffing is het bureau hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de budgethouder voor eventueel geleden schade door een budgethouder. Controle aanwezigheid DNB ontheffing, documenten van de rekening (op naam van Stichting) en controle van contracten met zorgkantoor en/of budgethouder. 20a) Een pgb-bureau mag geen pgb-geld beheren door middel van een bankvolmacht van de budgethouder. Dit houdt tevens in dat het niet is toegestaan om pgb-geld te beheren door gebruik te maken van de inlogcodes van de internetrekening van de budgethouder. Controle 5 klantdossiers of dossiers over de klant (in het geval dat de werkzaamheden bij de budgethouder thuis plaatsvinden en interview met betrokken functionaris(sen). 20b) Een pgb-bureau mag alleen betalingen verrichten als het geld op de rekening van het pgb-bureau staat, en het bureau voldoet aan het in criterium 19 gestelde. Controle 5 klantdossiers of dossiers over de klant (in het geval dat de werkzaamheden bij de budgethouder thuis plaatsvinden en interview met betrokken functionaris(sen). 20c) Een pgb-bureau mag uitsluitend betalingen aan derden verrichten op basis van facturen, loonstroken of door budgethouder én zorgverlener ondertekende declaratielijsten (uren/vervoer). Voor al deze opties geldt dat er een geldig contract aan ten grondslag ligt. Het pgb-bureau informeert de budgethouder over verrichte betalingen met een minimale frequentie van 1 maal per maand. Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

12 Controle 5 klantdossiers of dossiers over de klant (in het geval dat de werkzaamheden bij de budgethouder thuis plaatsvinden, contract met budgethouder en interview met betrokken functionaris(sen). 20d) Als gelden voor betalingen worden verkregen door middel van automatische incasso, dan mag het te incasseren bedrag niet groter zijn dan de som van onbetaalde facturen, loonstroken en/of urenlijsten. De budgethouder wordt vooraf geïnformeerd over het te incasseren bedrag en waarop dit is gebaseerd. Tussen het informeren van de budgethouder en het daadwerkelijk uitbetalen van de gelden, moet voldoende tijd zitten, zodat de budgethouder kan reclameren; minimaal 10 werkdagen. Dit artikel vertegenwoordigt de huidige werkwijze van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) m.b.t. de loonadministratie. Het kan worden toegepast voor alle betalingen. Als automatische incasso s alleen (wettelijk) worden toegestaan aan de SVB vervalt dit artikel en mogen in het kader van beheer van pgb gelden geen automatische incasso s worden gebruikt. Controle 5 klantdossiers of dossiers over de klant (in het geval dat de werkzaamheden bij de budgethouder thuis plaatsvinden, contract met budgethouder en interview met betrokken functionaris(sen). 20e) Als een PGB-bureau voorschotbedragen ontvangt, dan verplicht het zich om na de laatste verantwoording, het restant van het vrij besteedbaar bedrag over te boeken op een rekening van de budgethouder. Zodra de laatste verantwoording van een lopend jaar is opgesteld en ingediend, staat ook vast welk deel over is van het vrij besteedbaar bedrag. Dat dient in het bezit te komen van de budgethouder. Controle 5 klantdossiers of dossiers over de klant (in het geval dat de werkzaamheden bij de budgethouder thuis plaatsvinden, contract met budgethouder en interview met betrokken functionaris(sen). Overgangsregeling tot 1 januari 2012 voor criteria 19 en 20 (a t/m e) financieel verkeer. Om pgb-bureaus de tijd te geven om aan criteria 19 en 20 (a t/m e) te voldoen geldt tot 1 januari 2012 een overgangstermijn voor deze criteria. Voor deze datum moet minimaal worden voldaan aan de hierna genoemde criteria 21 en 22. Na 1 januari 2012 vervallen criteria 21 en 22 en dient aan criteria 19 en 20 (a t/m e) te worden voldaan (eerder mag ook). Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

13 21) Het pgb-bureau mag het pgb niet ontvangen op eigen rekening. Het pgb mag door de uitvoeringsinstantie alleen op de rekening van de budgethouder worden overgemaakt. Het geld mag nooit worden overgemaakt naar het pgb-bureau en daaraan gekoppelde ondernemingen. Controle 5 klantdossiers en interview met betrokken functionaris(sen). 22) Het pgb-bureau mag slechts betalingen verrichten uit het pgb na expliciete goedkeuring van de budgethouder. Het pgb-bureau kan wel betalingen verrichten, maar alleen met handtekening van de budgethouder. In geval van periodieke betalingen kan aansluiting worden gezocht bij incassocontracten zoals deze gebruikelijk in de bankwereld worden gehanteerd. Het pgbbureau mag nooit zelfstandig en alleen geld beheren van de budgethouder. Controle van de door het pgb-bureau gehanteerde format overeenkomst tussen budgethouders en het pgb-bureau en 5 daadwerkelijk gesloten overeenkomsten tussen het pgb-bureau en budgethouders. 23) Het pgb-bureau mag niet gelijktijdig curator, bewindvoerder of mentor zijn van de budgethouder. In het geval dat de curator, de bewindvoerder of de mentor ook de pgb-administratie doet, dan mag het pgb-bureau geen kosten in rekening brengen voor diensten die primair toebehoren aan de curator/bewindvoerder en dient mogelijke belangenverstrengeling inzichtelijk te worden gemaakt. : Het pgb-bureau vergewist zich ervan of de budgethouder onder curatele of bewind staat en kan niet alleen afgaan op mededelingen van de budgethouder of het ontbreken daarvan. N.B. De budgethouder is verplicht eventuele onder curatele of onder bewindstelling te melden aan het pgb-bureau. Controle van de door het pgb-bureau gehanteerde format overeenkomst tussen budgethouders en het pgb-bureau en 5 daadwerkelijk gesloten overeenkomsten tussen het pgb-bureau en budgethouders. Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

14 4. Kwaliteitssysteem De dienst die voorzien is van het keurmerk moet voldoen aan de eisen die gelden voor keurmerkverlening. De dienst moet in overeenstemming zijn met de vastgelegde criteria. De verantwoordelijkheid hiervoor berust bij de certificaathouder. Het kwaliteitssysteem van het pgb-bureau moet voldoen aan de volgende eisen: 1. Er dient een geïmplementeerde klachtenprocedure op schrift te zijn; De klachtenprocedure dient minimaal de volgende punten te bevatten: - het pgb-bureau dient binnen 5 werkdagen te reageren op een klacht - het pgb-bureau beschikt over een aanspreekpunt waar men klachten kan melden - de klacht dient schriftelijk te worden vastgelegd op een klachtenformulier - de klachtenprocedure dient kenbaar gemaakt te worden aan de klant - de klacht wordt geanalyseerd en geëvalueerd, zodat de oorzaak van de klacht wordt achterhaald - op basis van de analyse wordt een corrigerende maatregel genomen om de klacht op te lossen - op basis van de evaluatie wordt een preventieve maatregel ter voorkoming genomen - wanneer er naar aanleiding van een klacht een corrigerende preventieve maatregel wordt genomen en deze van toepassing is op de klant, dan dient dit naar de klant te worden gecommuniceerd. 2. Belangrijke standaarddocumenten/formats (klant overeenkomsten etc.) dienen systematisch te worden beheerd. Deze documenten dienen voorzien te zijn van een datum en/of versienummer. Bij deze eisen moeten de bevoegdheden binnen de organisatie zijn vastgelegd. Bovendien moeten de gegevens worden geregistreerd. Belangrijk is dat alle binnengekomen klachten centraal binnen het pgb-bureau worden geregistreerd en aantoonbaar periodiek geëvalueerd. Na evaluatie dienen er bij structurele klachten verbetermaatregelen te worden genomen. Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

15 5. Onderzoek t.b.v. certificatie 5.1 Initieel onderzoek Tijdens het initiële onderzoek wordt onderzocht of aan alle criteria uit dit document wordt voldaan. Het onderzoek bestaat uit een audit op de locatie van de certificaataanvrager eventueel aangevuld met een documentenonderzoek op afstand. Het totaal aantal te besteden auditdagen is te vinden in de onderstaande tabel. Het aantal te besteden auditdagen hangt af van de grootte van de organisatie. Organisatie in fte* Totaal aantal auditdagen Tijdsbesteding 0-5 fte 1 dag 1 dag, audit en documentenonderzoek op locatie 5-10 fte 1,5 dag 0,5 dag, documentenonderzoek op afstand + 1 dag, audit op locatie >10 fte 2 dagen 2 dagen, audit en documentenonderzoek op locatie *Personeelssterkte in fulltime equivalent 5.2 Geldigheidsduur certificaat Wanneer het initiële onderzoek met positief resultaat is afgerond komt de organisatie in aanmerking voor een positief certificatieadvies. De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar. 5.3 Periodieke controle Ten minste 1 keer per jaar vindt een periodieke controle plaats. Tijdens de periodieke controle wordt gecontroleerd of blijvend aan de criteria wordt voldaan. Ten opzichte van de initiële audit zal tijdens een periodieke controle meer de nadruk worden gelegd op de implementatie van de voorgeschreven aspecten. Op grond van gebleken wisselvalligheid van de dienstverlening en afhankelijk van de kwaliteitsborging van de certificaathouder kan een hogere onderzoekfrequentie gekozen worden. Tussentijdse controle vindt verder plaats als binnengekomen klachten daartoe aanleiding geven, als tussentijdse evaluaties van het kwaliteitssysteem daartoe aanleiding geven, of om na te gaan of aanwijzingen van het Keurmerkinstituut zijn opgevolgd. Normaal gesproken vindt 1 keer per jaar een controle plaats. In de uitzonderlijke gevallen waar een hogere controle frequentie noodzakelijk is zal duidelijk worden gecommuniceerd Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

16 naar de certificaathouder wat de kosten consequenties hiervan zullen zijn. In overeenkomst die voor certificaatverlening wordt gesloten tussen de certificerende instelling (het Keurmerkinstituut) en de certificaathouder zijn de verantwoordelijkheden van beide partijen vastgelegd. Een periodiek controleonderzoek bestaat ten minste uit: verificatie of aan alle criteria (of delen hiervan) wordt voldaan onderzoek van het kwaliteitssysteem Organisatie in fte* Totaal aantal auditdagen Tijdsbesteding 0-5 fte 0,5 dag 0,5 dag, audit op locatie 5-10 fte 1 dag 0,8 dag, audit op locatie >10 fte 1 dag 1 dag, audit op locatie * Personeelssterkte in fulltime equivalent 5.4 Hercertificatie Drie maanden voor de verloopdatum van het certificaat dient het heronderzoek te zijn gestart. Tijdens de hercertificatie wordt onderzocht of blijvend aan alle criteria uit dit document wordt voldaan. De tijdsbesteding is hetzelfde als bij het initiële onderzoek. 5.5 Vakbekwaamheid certificatiepersoneel De auditor moet aan de volgende eisen voldoen: Opleiding: minimaal HBO werk en denkniveau. Ervaring: Twee jaar ervaring als certificatiemanager/auditor bij een certificerende instelling. De beslisser moet aan de volgende eisen voldoen: Opleiding: minimaal HBO werk en denkniveau. Ervaring: Twee jaar ervaring in een certificatie-instelling of vergelijkbaar. 5.6 Geldigheid eisenpakket Dit eisenpakket heeft een standaard geldigheidstermijn van 5 jaar. Het is evenwel mogelijk om tussentijds dit eisenpakket te wijzigen in overleg met de belanghebbende partijen onder verantwoordelijkheid van de Commissie Certificatiezaken van het Keurmerkinstituut. Voor keurmerkhouders geldt na wijziging van de eisen een overgangstermijn van drie jaar om aan de gewijzigde eisen te voldoen. Tenzij het gaat om implementatie in dit eisenpakket van door de wetgever opgestelde eisen die eerder van kracht worden. Keurmerkinstituut Datum 5-augustus /16

1 Gedragscode pgb-bureaus

1 Gedragscode pgb-bureaus 1 Gedragscode pgb-bureaus Artikelen betreffende gedragingen 1. De budgethouder staat centraal. Het pgb-bureau handelt vanuit de kernwaarden respect, inzichtelijkheid en vertrouwen. 2. De budgethouder is

Nadere informatie

Eisenpakket Keurmerk pgb-bureaus. geldig per: 5-2-2014 code: EP 153 volgnummer: 2. Inhoud

Eisenpakket Keurmerk pgb-bureaus. geldig per: 5-2-2014 code: EP 153 volgnummer: 2. Inhoud Eisenpakket Keurmerk pgb-bureaus geldig per: 5-2-2014 code: EP 153 volgnummer: 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities en afkortingen 3. Criteria pgb-bureaus 4. Kwaliteit 5. Logo gebruik 6. Onderzoek t.b.v.

Nadere informatie

De gedragscode pgb-bureaus De opmaat tot een keurmerk

De gedragscode pgb-bureaus De opmaat tot een keurmerk De gedragscode pgb-bureaus De opmaat tot een keurmerk Juni 2009 De gedragscode pgb-bureaus De opmaat tot een keurmerk Hilversum, juni 2009 Voorwoord Pgb-bureaus zijn ooit ontstaan om vraag en aanbod

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

Jeugdzorg met een pgb

Jeugdzorg met een pgb Jeugdzorg met een pgb Voor wie is deze brochure? Deze brochure is bedoeld voor: ouders /verzorgers van kinderen uit de gemeente Den Haag die een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet willen

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 1 december 2014, houdende de bekendmaking van de beleidsregels over het onthouden van goedkeuring aan een zorgovereenkomst wegens strijd

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden HO & Begeleiding

Leveringsvoorwaarden HO & Begeleiding Artikel 1. Begripsomschrijving Algemene voorwaarden = de voorwaarden van Groenoord Zorgt voor de levering van zorg- en dienstverlening, die integraal deel uitmaakt van de bevestiging zorgafspraken. Klant

Nadere informatie

Zorg- en budgetplan plan Wmo

Zorg- en budgetplan plan Wmo Zorg- en budgetplan plan Wmo Wilt u zelf uw zorg inkopen via een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan moet u een zorg- en budgetplan opsturen. In dit plan geeft u een beschrijving van de zorg die u wilt

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

KLACHTEN- en PRIVACY REGLEMENT. Privacyreglement

KLACHTEN- en PRIVACY REGLEMENT. Privacyreglement KLACHTEN- en PRIVACY REGLEMENT Het klachten- en privacyreglement is gepubliceerd op www.mykeytowork.nl. Bovendien is er een papieren versie voorhanden op het vestigingsadres. Op verzoek zal er een kosteloos

Nadere informatie

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2 -

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2 - Inhoudsopgave 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING - 2-2. GELDING ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - 2-3. TOTSTANDKOMING BEVESTIGING ZORGAFSPRAKEN - 2-4. DUUR, WIJZIGING, EN BEËINDIGING VAN DE ZORGAFSPRAKEN - 3-5. KWALITEIT

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van

Begripsomschrijvingen Persoonsgegevens Persoonsregistratie Patiënt Verantwoordelijke Hulpverlener Personeel Bewerker Derde Verstrekken van Privacyreglement B.V. Vicino Noord-Holland Noord (hierna: Vicino) en de aan haar verbonden hulpverleners zijn wettelijk verplicht om een medisch dossier met betrekking tot de behandeling van de patiënt

Nadere informatie

1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder.

1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder. Algemene voorwaarden DeMenz begeleiding ARTIKEL 1 Algemeen 1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder. 2. Zorgaanbieder: rechtspersoon die zorg verleent, via de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst.

b) een integriteitscode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst. Algemeen In de sector woningcorporaties is het volgende met elkaar afgesproken: Aedescode, artikel 5: We ondernemen eerlijk, oprecht en transparant We dulden geen belangenverstrengeling We hanteren in

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Verantwoordelijke: degene die formeel bevoegd is om het doel en de middelen van de

Verantwoordelijke: degene die formeel bevoegd is om het doel en de middelen van de Privacyreglement 1. Algemeen Dit reglement is een uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hiermee wordt de privacy van medewerkers, stagiairs, vrijwilligers en (ouders 1 van) cliënten

Nadere informatie

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget

Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Ondersteunings- en budgetplan persoonsgebonden budget Wij vragen U dit plan in te vullen als u hebt aangegeven dat u zelf uw ondersteuning wilt regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). De basis van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden beschermingsbewind

Algemene voorwaarden beschermingsbewind Bureau Financieel Beheer Groningen (BFB Groningen), hierna te noemen opdrachtnemer en Naam : Naam :... Geboren : Geboren :.. Wonende te: BSN :.. BSN : hierna (indien van toepassing: gezamenlijk) te noemen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina)

Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement (pdf te downloaden in nieuwe pagina) Privacy reglement ZonnaCare De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met (het verwerken van) privacygevoelige

Nadere informatie

Privacyreglement KOM Kinderopvang

Privacyreglement KOM Kinderopvang Privacyreglement KOM Kinderopvang Doel: bescherming bieden van persoonlijke levenssfeer van de ouders en kinderen die gebruik maken van de diensten van KOM Kinderopvang. 1. Algemene bepalingen & begripsbepalingen

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Werken met en verwerken van gegevens.

Beleidsnotitie. Werken met en verwerken van gegevens. Beleidsnotitie Werken met en verwerken van gegevens. Status: Beleidsnotitie Gegevensverwerking Auteur T. Dries Datum September 2011 Datum vaststelling MT Datum vaststelling bestuurder Datum bespreking

Nadere informatie

Privacyreglement Work-Sjop

Privacyreglement Work-Sjop Privacyreglement Work-Sjop Work-Sjop is ermee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over klanten. persoonsgegevens zijn in de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en dat deze gegevens

Nadere informatie

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn

Privacy reglement. Birtick Zorg & Welzijn Inhoud 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte 3. Doel 4. Categorieën van personen over wie gegevens in de registratie worden opgenomen 5. Vertegenwoordiging 6. Soorten van gegevens die in de registratie worden

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Klachtenreglement Voor het klachtenformulier: zie laatste pagina De CVP is te bereiken via: KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP

Leveringsvoorwaarden Zorgverleners Documenten SP en ZZP Algemeen Artikel1 Definities a. Zorgvrager: de persoon die zorg behoeft. In dit document wordt onder zorgvrager ook de eventuele wettelijk en/of gevolmachtigde vertegenwoordiger van de zorgvrager verstaan.

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Zorgovereenkomst. met een zorginstelling. Servicecentrum PGB. 1 De budgethouder. 2 De vertegenwoordiger. voorletters en achternaam.

Zorgovereenkomst. met een zorginstelling. Servicecentrum PGB. 1 De budgethouder. 2 De vertegenwoordiger. voorletters en achternaam. Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB met een zorginstelling Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: de budgethouder is de opdrachtgever. de zorgverlener is de opdrachtnemer, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement

Even vooraf Dit is ons doel Dan maken wij gebruik van uw gegevens Dit is het doel van dit reglement Even vooraf De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons. Persoonlijke gegevens behandelen en beveiligen we dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Dit geldt zowel voor de gegevens van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden: Onder cliënt wordt verstaan een ieder die van de begeleiding van TBA gebruik wenst te maken of maakt, dan wel enige overeenkomst van dien aard met haar wenst af te sluiten. Onder

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

met een zorginstelling

met een zorginstelling Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een zorginstelling Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de opdrachtnemer, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT KLACHTEN- EN PRIVACY REGLEMENT

PRIVACYREGLEMENT KLACHTEN- EN PRIVACY REGLEMENT KLACHTEN- EN PRIVACY REGLEMENT Het klachten- en privacyreglement is gepubliceerd op www.prismaopleidingen.nl. Bovendien is er een papieren versie voorhanden op het vestigingsadres. Op verzoek zal er kosteloos

Nadere informatie

Wijziging voorzieningen Wmo

Wijziging voorzieningen Wmo In te vullen door gemeente Registratienr Procesnr Paraaf Wijziging voorzieningen Wmo Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen 39050/Bureau Wmo voorzieningen Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45

Nadere informatie

Uitleg verantwoordingsformulier PGB (AWBZ)

Uitleg verantwoordingsformulier PGB (AWBZ) Uitleg verantwoordingsformulier PGB (AWBZ) In dit document vindt u eerst het verantwoordingsformulier en daarna wordt stap voor stap uitgelegd hoe u het formulier kunt invullen. VERANTWOORDINGSFORMULIER

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum.

Dit reglement is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens van betrokkene en van Stichting De Paarse Pelikaan, gevestigd te Hilversum. Privacy Reglement Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens van cliënten van Stichting De Paarse Pelikaan. Paragraaf 1 - INLEIDENDE BEPALINGEN

Nadere informatie

met een partner of inwonend familielid

met een partner of inwonend familielid Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een partner of inwonend familielid Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK.

Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. Privacyreglement Vakpaspoort SF-BIKUDAK Verwerking (persoons)gegevens SF-BIKUDAK. SF-BIKUDAK neemt privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725

TEST AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 AANVRAAGFORMULIER PERSOONGEBONDEN BUDGET (PGB) / VERGOEDINGSREGELING PERSOONLIJKE ZORG (VPZ) 1. Relatienummer: 044725 2. Persoonlijke gegevens budgethouder ruimte voor wijzigingen a. achternaam : Test

Nadere informatie

Privacyreglement Cliënten en medewerkers

Privacyreglement Cliënten en medewerkers 1. Begripsbepaling 1.2 Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.3 Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking

Nadere informatie

Privacy Reglement Flex Advieshuis

Privacy Reglement Flex Advieshuis Privacy Reglement Flex Advieshuis Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens en het Besluit Gevoelige Gegevens wordt in dit reglement

Nadere informatie

Beschrijving werkproces Rabarber Bewind

Beschrijving werkproces Rabarber Bewind Beschrijving werkproces Rabarber Bewind Artikel 1. Definities In deze beschrijving van het werkproces van Rabarber Bewind wordt verstaan onder: Bewindvoerder: degene die het bewind daadwerkelijk uitvoert

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS

PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS PRIVACYREGLEMENT THUISZORG INIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Instellingen: De particuliere organisaties voor thuiszorg die onder de naam THUISZORG INIS actief zijn. 1.2. Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar

Nadere informatie

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering

Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT. Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Privacyreglement ONS welzijn PRIVACYREGLEMENT Bestemd voor: Iedereen Documentbeheerder: Manager Uitvoering Versie: Definitief Datum: 03.12.2015 Documentnummer: 1.6 Evaluatiedatum : 03.12.2018 Privacyreglement

Nadere informatie

Pgb-plan Maatwerkarrangement Wmo Deel 1

Pgb-plan Maatwerkarrangement Wmo Deel 1 Lees voordat u met invullen begint eerst de bijgevoegde toelichting door. In deze toelichting wordt per vraag aangegeven wat er van u wordt verwacht. 1 Contactgegevens budgethouder Dit pgb-plan is van:

Nadere informatie

Privacy Reglement Kern Bewind

Privacy Reglement Kern Bewind Art. 1. Begripsbepaling Privacy Reglement Kern Bewind Art. 1.1. Privacy: Het recht van personen op bescherming van hun persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB)

Persoonsgebonden budget (PGB) Persoonsgebonden budget (PGB) U denkt na over een PGB of u heeft al een PGB. Als u door ziekte, handicap of ouderdom ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of jeugdhulp vanuit

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen

PRIVACYREGLEMENT. maakt werk van de apotheek. Stichting Bedrijfsfonds Apotheken. Paragraaf 1. Algemene bepalingen maakt werk van de apotheek Postbus 219 3430 AE Nieuwegein T 030 600 85 20 F 030 600 85 20 E sba@sbaweb.nl W www.sbaweb.nl PRIVACYREGLEMENT Stichting Bedrijfsfonds Apotheken Paragraaf 1 Artikel 1 Artikel

Nadere informatie

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011

Gedragscode Persoonlijk Onderzoek. 21 december 2011 Gedragscode Persoonlijk Onderzoek 21 december 2011 Inleiding Verzekeraars leggen gegevens vast die nodig zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en die van belang zijn voor het nakomen van

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams "Samen Doen" worden uitgevoerd in opdracht van het

Privacy protocol gemeente Hardenberg. de activiteiten van de gebiedsteams Samen Doen worden uitgevoerd in opdracht van het O0SOPo 01-04-15 Hardenberg Privacy protocol gemeente Hardenberg Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg; Gelet op de: Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Privacyreglement Hulp bij ADHD

Privacyreglement Hulp bij ADHD Privacyreglement Hulp bij ADHD Paragraaf 1: Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepaling In dit reglement wordt in aansluiting bij en in aanvulling op de Wet bescherming persoonsgegevens (Staatsblad

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster

Privacyreglement. Thuiszorg De Zorgster Privacyreglement Thuiszorg De Zorgster Doel van het reglement De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze dienen te

Nadere informatie

Privacyreglement WGV Zorg en Welzijn

Privacyreglement WGV Zorg en Welzijn Privacyreglement WGV Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Preambule 2 Definities 2 Algemene bepalingen 3 Bepaling betreffende minderjarigen 3 Bepaling betreffende vertegenwoordiging 3 Bepaling betreffende doel

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU VERSIE 1, oktober 2006. Aangepast 29 augustus 2012 PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU De directie van Difference4you: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. CONCEPT Besluit van, houdende regels ter waarborging van de kwaliteit van curatoren, bewindvoerders en mentoren (Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden GSG plus

Algemene Voorwaarden GSG plus Algemene Voorwaarden GSG plus Dit zijn de Algemene Voorwaarden van GSGplus Artikel 1: Definities GSGplus De stichting GSGplus zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Noord Nederland onder nummer

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

: Beleid Zorgkantoor DWO/NWN aangaande PGB-geschiktheid

: Beleid Zorgkantoor DWO/NWN aangaande PGB-geschiktheid NOTITIE Betreft : Beleid Zorgkantoor DWO/NWN aangaande PGB-geschiktheid 1. Aanleiding Het Persoonsgebonden Budget (PGB) maakt onderdeel uit van de Regeling Subsidies AWBZ. Het PGB geeft verzekerden de

Nadere informatie

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn:

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn: Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Medisch Centrum de Poort hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener

Nadere informatie

gewoondoenreintegratie

gewoondoenreintegratie Privacy reglement gewoondoenreintegratie Versie 1.2 26-06-2013 ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in

Nadere informatie

Klachtenprocedure NPEX B.V. Oktober 2017

Klachtenprocedure NPEX B.V. Oktober 2017 Klachtenprocedure NPEX B.V. Oktober 2017 NPEX BV is een beleggingsonderneming met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer

Nadere informatie

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in.

nee, er is geen vertegenwoordiger Ga verder bij 3. ja, er is een vertegenwoordiger Vul hieronder de gegevens in. Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen: - de budgethouder is de opdrachtgever. - de zorgverlener is de opdrachtnemer. Dit is

Nadere informatie

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen.

1.8. Betrokkene Degene over wie Persoonsgegevens in de Persoonsregistratie zijn opgenomen. Privacyreglement 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon. 1.2. Persoonsregistratie Elke handeling of elk geheel van handelingen

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN

Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015. Zorgkantoor DWO/NWN Algemeen Controleplan Materiële Controle 2014-2015 Zorgkantoor DWO/NWN December 2013 Inhoud INLEIDING 2 1. WETTELIJK KADER MATERIЁLE CONTROLE 2 1.1. Wettelijk kader 2 1.2. Verstrekking persoons- en gezondheidsgegevens

Nadere informatie

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015

Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 Wijzigingsoverzicht PGB verpleging en verzorging 2014 en 2015 2014 2015 PGB via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvraag PGB via zorgkantoor. Indicatiestelling loopt via CIZ. PGB vv via

Nadere informatie

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos

Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyreglement De Stal Onderdeel van Stichting Het Spookbos Privacyprotocol jan 2012 Inleiding: Medewerkers van De Stal zijn zich ervan bewust, dat zij bij de uitvoering van het werk in aanraking komen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een zorginstelling

Zorgovereenkomst met een zorginstelling vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een zorginstelling Dit is een zorgovereenkomst die u

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel

met een freelancer SVB Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst 1 De budgethouder 2 De vertegenwoordiger man vrouw mobiel man vrouw mobiel Zorgovereenkomst SVB Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie