Financieel kader Bernisse en Spijkenisse voor de Participatiewet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel kader Bernisse en Spijkenisse voor de Participatiewet"

Transcriptie

1 Financieel kader Bernisse en Spijkenisse voor de Participatiewet Deelnota XIII Uitvoeringsprogramma Participatiewet Datum: 16 september 2014 Versie: 1 Auteur(s): V.R.P. Ruis

2 Afkortingenlijst Ioaw Ioaz SCP SE SZW Wet Wajong Wsw Wwb Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Sociaal en Cultureel Planbureau Standaard Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten Wet sociale werkvoorziening Wet werk en bijstand 2

3 Inhoudsopgave Afkortingenlijst Inleiding Het Participatiebudget Nieuw verdeelmodel Opbouw en hoogte van het Participatiebudget Bestedingsvoorstellen Participatiebudget Begroting Participatiebudget Product Wsw en de Welplaat Reserve economische recessie Inkomensdeel Nieuw verdeelmodel Opbouw van het Inkomensdeel Bestedingsvoorstellen Inkomensdeel Gemeentefonds

4 1. Inleiding Gemeenten ontvangen voor de uitvoering van de Wwb twee budgetten: Inkomensdeel voor de bekostiging van de inkomensvoorzieningen en Participatiebudget voor de bekostiging van re-integratieactiviteiten. De invoering van de Participatiewet, de bundeling van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), zorgt voor een wijziging in opbouw van de budgetten. Ook wordt een nieuw verdeelmodel geïntroduceerd. Dit verdeelmodel wordt in deze nota toegelicht. Door het Rijk zijn de voorlopige budgetten bekend gemaakt van het Participatiebudget. Hierbij geldt dat het budget voor de gemeente Nissewaard nog niet bekend is. Onduidelijk is ook wanneer dit bekend wordt. Voor het bepalen van het financieel kader gaan we daarom uit van de optelling van het Participatiebudget voor Bernisse en Spijkenisse. Hierin kan nog een wijziging plaatsvinden. Dit zal echter naar verwachting pas medio 2015 duidelijk worden. In hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven op de opbouw van het Participatiebudget en een voorstel gedaan voor de besteding ervan. De verdeling van het Inkomensdeel is nog niet bekend gemaakt. Het Rijk heeft aangekondigd de budgetten voor de gemeenten in oktober/ november bekend te maken aan de hand van het nieuwe verdeelmodel. In deze nota kan daarom enkel een toelichting worden gegeven op het verdeelmodel en bestedingsvoorwaarden van het Inkomensdeel. Dit is opgenomen in hoofdstuk 3. Tot slot ontvangen gemeenten voor de implementatie van de Participatiewet uitvoeringsbudget. Hiervoor wordt in hoofdstuk 4 een voorstel gedaan voor de besteding. 4

5 2. Het Participatiebudget Het Participatiebudget zoals we dat nu kennen, bestaat uit de onderdelen reintegratiemiddelen Wwb, Educatie en tot Inburgering. De middelen voor Educatie maken per 1 januari 2015 niet langer onderdeel uit van het Participatiebudget. Deze worden vanaf dat moment verstrekt per regio aan de centrumgemeente. De centrumgemeente zal zorgen voor verdeling over en verantwoording voor de regio. Met de invoering van de Participatiewet worden de middelen voor de Wsw 1 en de reintegratiemiddelen voor de nieuwe doelgroep toegevoegd aan de re-integratiemiddelen. Deze worden gebundeld in het participatiebudget. De nieuwe samenstelling maakt een nieuw verdeelmodel voor het participatiebudget noodzakelijk. 2.1 Nieuw verdeelmodel Het toekomstige verdeelmodel voor het participatiebudget zal bestaan uit drie onderdelen en een ingroeiperiode van drie jaar om een zo goed mogelijke aansluiting te realiseren bij de opgave waar gemeenten voor staan. Dit wordt mede bereikt door te kiezen voor afzonderlijke verdeelfactoren voor de middelen Wsw, de middelen nieuwe doelgroep en de middelen voor de klassieke doelgroep. De uitkomsten hiervan worden per gemeente samengevoegd tot één budget en toegevoegd aan het sociaal deelfonds, dan wel integratie-uitkering. De onderdelen worden als volgt verdeeld: Voor de middelen nieuwe doelgroep wordt in de verdeling voor de eerste drie jaar (2015 t/m 2017) de instroom vanaf 2010 in de wachtlijst Wsw en die in de werkregeling Wajong verdisconteerd. Voor de middelen klassieke doelgroep vindt de verdeling van deze middelen plaats op basis van de factoren bijstandsontvangers, lager opgeleiden, bereikbare banen (aantal banen binnen acceptabele reistijd als aandeel van de beroepsbevolking), gemiddelde re-integratie-uitgaven per inwoner en de totale doelgroep. Voor de middelen zittend bestand Wsw (Wsw oude stijl ) wordt voor de verdeling van het macro-budget over de gemeenten, de realisatie over heel 2014 als uitgangspunt genomen met de taakstelling 2014 als maximum. 2.2 Opbouw en hoogte van het Participatiebudget De opbouw en hoogte van het Participatiebudget voor 2015 is als volgt: Bernisse Brielle Spijkenisse Werkdeel Wsw Begeleiding regulier nieuw Begeleiding beschut werken nieuwe stijl Voormalig wajong No - risk polis Totale inkomsten Het budget dat wordt ontvangen voor uitvoering van de (fictieve) taakstelling Wsw. 5

6 Toelichting: Werkdeel In het Werkdeel zijn de middelen opgenomen die thans in het Participatiebudget zitten voor re-integratie van Wwb-ers. De komende jaren gaat het budget verder omlaag vanwege bezuinigingen. In 2014 is per bijstandsgerechtigde ruim per jaar beschikbaar voor re-integratie. Dat bedrag daalt tot circa euro vanaf Wsw Het budget voor de Wsw neemt vanaf 2015 jaarlijks af tot, uiteindelijk, nul. Dit is als de laatste oud Wsw-er is uitgestroomd. Naar verwachting neemt dit landelijk een tijdsbestek van 40 jaar in beslag. In 2015 is per Wsw-er ,74 beschikbaar. Dit is vanwege een financiële meevaller van het Rijk in 2013, hoger dan eerder door het Rijk is aangekondigd. Het bedrag gaat jaarlijks omlaag tot per Wsw-er vanaf Ook daalt het budget als gevolg van de afname van het bestand. 2 Begeleiding regulier nieuw In het Gebundeld re-integratiebudget komen middelen voor de begeleiding van de nieuwe doelgroep regulier. Het gaat hier om de mensen met een arbeidsbeperking die tot instroomden in een Wsw-dienstverband bij de Welplaat en die vanaf niet in aanmerking komen voor de voorziening beschut werken nieuwe stijl. Begeleiding beschut werken nieuwe stijl Voor de begeleiding nieuwe doelgroep beschut komt per Standaard Eenheid (SE) komt structureel beschikbaar. Voormalig Wajong Voor de jonggehandicapten worden re-integratie-middelen overgeheveld van het UWV naar de gemeente. Per jonggehandicapte wordt 800 tot 900 per jaar overgeheveld. No-risk polis De middelen voor de no-risk polis worden overgeheveld van het UWV naar de gemeente. 2.3 Bestedingsvoorstellen Participatiebudget 2015 Voor de implementatie van de Participatiewet zijn diverse deelnota s ter besluitvorming aangeboden aan het college B&W en de gemeenteraad. In deze deelnota s zijn ook uitgaven opgenomen met dekking vanuit het Participatiebudget. De volgende besluiten zijn genomen voor 2015: Nota jonggehandicapten Nota tegenprestatie Toelichting Bernisse Brielle Spijkenisse Inzet jobcoach voor leerlingen van, en door het Praktijk College Inzet no-risk polis voor leerlingen van, en door het Praktijk College 2 Zie Nota Wsw en beschut werken onder Participatiewet, deelnota II Uitvoeringsprogramma Participatiewet, die op ter besluitvorming wordt aangeboden aan het college B&W. 6

7 Nota Wsw en Beschut werken Nota Het Werkbedrijf, loonkostensubsidie en garantiebanen Tekort op uitvoering fictieve taakstelling Voor Beschut werken nieuwe stijl (deel participatiebudget) Certificering medewerkers voor Dariuz licentiekosten Dariuz Inzet van no-risk polis voor de garantiebanen Inzet van jobcoach voor de garantiebanen Doelgroepregister Kadernota Participatiewet College-advies Maatregelenbeleid Wwb en cliëntenparticipatie College-advies Participatieverordening Kostendelersnorm Taaltoets Begroting Participatiebudget De voorstellen uit paragraaf 2.3 zijn verwerkt in de begroting van het Participatiebudget. Het Participatiebudget is een geoormerkt budget dat specifiek aan re-integratie moet worden besteed. De middelen kunnen besteed worden bij externe partijen, maar ook besteed worden aan de eigen uitvoering van re-integratie (inbesteding). De begroting voor Bernisse en Spijkenisse is als volgt: Bernisse Inkomsten Werkdeel Wsw Begeleiding regulier nieuw begeleiding beschut werken nieuw voormalig Wajong No - risk polis Totale inkomsten Mee uit voorgaand jaar Totaal te besteden

8 Uitgaven Kosten Spijkenisse Werkt Re-integratie overig Bbz schuldbemiddeling/ budgetcursus Praktijk College No-risk polis Jobcoach Dariuz onderhoud Wsw 'oude stijl' Toets taaleis Loonwaardemeting Beschut werken 'nieuwe stijl' Doelgr.register UWV Garantiebanen Garantiebanen No-risk polis Jobcoach Totaal Restant Spijkenisse Inkomsten Werkdeel Wsw Begeleiding regulier nieuw begeleiding beschut werken nieuw voormalig Wajong No - risk polis Totale inkomsten Mee uit voorgaand jaar Totaal te besteden Uitgaven WIW ID-banen Kosten Spijkenisse Werkt Verzekeringen Begeleidingskosten De Welplaat Overige kosten Spijkenisse Werkt!

9 Arbo-dienst Scholingsbudget Re-integratie overig Bbz Personeel Doorbelasting afdeling Werk doorbelasting afdeling Inkomen schuldbemiddeling/ budgetcursus Praktijk College No-risk polis Jobcoach Dariuz onderhoud Wsw 'oude stijl' Toets taaleis Loonwaardemeting Beschut werken 'nieuwe stijl' Doelgr.register UWV Garantiebanen Garantiebanen No-risk polis Jobcoach Totaal Restant Voorgesteld wordt deze begroting vast te stellen en op te nemen in de algemene begroting. Begroting Nissewaard Als we de inkomsten en uitgaven van Bernisse en Spijkenisse bij elkaar optellen en dat beschouwen als (budget)besteding van Nissewaard, geeft dit het volgende beeld: Nissewaard Inkomsten Werkdeel Wsw Begeleiding regulier nieuw begeleiding beschut werken nieuw voormalig Wajong No - risk polis Totale inkomsten Mee uit voorgaand jaar Totaal te besteden

10 Uitgaven WIW ID-banen Kosten Spijkenisse Werkt Verzekeringen Begeleidingskosten De Welplaat Overige kosten Spijkenisse Werkt! Arbo-dienst Scholingsbudget Re-integratie overig Bbz Personeel Doorbelasting afdeling Werk doorbelasting afdeling Inkomen schuldbemiddeling/ budgetcursus Praktijk College No-risk polis Jobcoach Dariuz onderhoud Wsw 'oude stijl' Toets taaleis Loonwaardemeting Beschut werken 'nieuwe stijl' Doelgr.register UWV Garantiebanen Garantiebanen No-risk polis Jobcoach Totaal Restant Product Wsw en de Welplaat Met de Rijksbijdrage Wsw worden de salarislasten voor de Wsw-werknemers, de kosten voor begeleiding en de aanpassing van de werkplek gefinancierd. De Rijksbijdrage wordt vanaf 1 januari 2015 toegevoegd aan het Participatiebudget. De inkomsten en uitgaven zijn opgenomen in de begroting van het Participatiebudget. Dit zorgt voor een benodigde wijziging in het product Wsw in de begroting. De Wsw en de Welplaat zijn nu als volgt opgenomen in de gemeentelijke begroting voor 2015: Omschrijving Begroting d.d. juni 2014 Uitgaven Exploitatietekort de Welplaat Bezuinigingstaakstelling Salarislasten Wsw-ers Te betalen aan andere gemeenten Doorbelasting salarissen

11 Totaal Inkomsten Wsw-budget Rijk gemeentelijke begrote bijdrage Te ontvangen van andere gemeenten 0 totaal Saldo Wsw (tekort) Het tekort is als negatieve stelpost in de begroting opgenomen. Vanaf 1 januari 2015 wordt een splitsing tussen de Wsw en de Welplaat gemaakt. Voorgesteld wordt de splitsing van het product te verwerken in de begroting. Dit geeft het volgende overzicht: Begroting 2015 Welplaat Uitgaven Exploitatietekort de Welplaat Bezuinigingstaakstelling Doorbelasting salarissen Totaal Inkomsten gemeentelijke begrote bijdrage Totaal Saldo Welplaat (tekort) Te zien is dat de negatieve stelpost kan worden bijgesteld van naar Dit komt doordat het tekort op de Wsw is meegenomen in de begroting van het Participatiebudget. Vooralsnog is geen dekking beschikbaar voor het tekort voor de Welplaat van Voorgesteld wordt echter pas na de begrotingswijziging (medio mei) een besluit te nemen over de dekking. De reden hiervan is meervoudig. Op dit moment wordt uitgegaan van de optelling van de budgetten van Bernisse en Spijkenisse. De herindeling kan zorgen voor aanpassing van dit budget. Ook neemt de omzet van de Welplaat de afgelopen tijd licht toe. Als deze lijn zich doorzet, heeft dit een positief effect op het exploitatieresultaat. Tot slot loopt er op dit moment een onderzoek door Berenschot en Callant BV naar de vorming van het arbeidsontwikkelbedrijf, waarvan de Welplaat onderdeel wordt. De Rijksbijdrage Wsw is voortaan onderdeel van het Participatiebudget. Dit geeft de volgende begroting voor het onderdeel Wsw: 11

12 Wsw Uitgaven Salarislasten Wsw-ers Te betalen aan andere gemeenten Totaal Inkomsten Participatiebudget - deel Wsw Participatiebudget - Werkdeel Totaal Saldo Wsw (overschot) Te zien is dat van de Rijksbijdrage de salarislasten worden gefinancierd van de Wswwerknemers. Doordat de Rijksbijdrage sneller daalt dan het Wsw-werknemersbestand afneemt, ontstaat er een tekort. Het tekort wordt ten laste gebracht van het Werkdeel. Hiermee wordt ook meteen een deel van de negatieve stelpost opgelost. 2.6 Reserve economische recessie Voor een aantal maatregelen, dat is opgenomen in de nota Jonggehandicapten in de Participatiewet en de nota Tegenprestatie is de Reserve economische recessie aangewend als dekking. Het gaat hier om de volgende begrote uitgaven: Wat Kosten 2015 Verzekering (participatiepolis) VOG Organisatiekosten Trainer Werkadviseur Procesplaten Training Payroll tegenprestatie Totaal De afdelingen Inkomen en Werk zullen het komend jaar veel extra implementatiewerkzaamheden moeten uitvoeren als gevolg van de invoering van de Participatiewet. Het gaat dan voor de afdeling Inkomen onder meer om het uitvoeren van de kostendelersnorm - wat betekent dat er circa 300 herbeoordelingen moeten plaatsvinden voor de gemeenten Bernisse, Brielle en Spijkenisse - en het informeren van alleenstaande ouders over de wijzigingen in de norm. Verder zal de aanpassing van het minimabeleid ook zorgen voor extra werkzaamheden. Voor de afdeling Werk zorgen de nieuwe participatievoorzieningen (beschut werken, no risk-polis, jobcoaching) voor extra werkzaamheden, zal het verstrengde maatregelenbeleid extra onderzoeken betekenen, hetzelfde geldt voor de taaltoets. Ook moet de loonwaardebepaling worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt voor het jaar 2015 zowel op de afdeling Inkomen als de afdeling Werk 1 tijdelijke formatieplaats beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de diverse 3 Onderdeel van en opgenomen in de begroting van het Participatiebudget in paragraaf

13 implementatiewerkzaamheden. Voor de berekening van de salarislasten wordt uitgegaan van een middenschaal 9 ad en overhead ad De totale kosten voor de afdeling Inkomen komen hiermee op , de totale kosten voor de afdeling Werk op Voorgesteld wordt hiervoor een onttrekking te doen aan de Reserve Economische Recessie Wwb. Wat Kosten fte (schaal 9) Werk fte (schaal 9) Inkomen Totaal Inkomensdeel Voor het betalen van de inkomensvoorzieningen ontvangen gemeenten Inkomensdeel van het Rijk. Nieuw per 1 januari 2015 is dat ook de structurele loonkostensubsidie, een nieuw re-integratieinstrument waar gemeenten de beschikking over krijgen 4, hieruit gefinancierd moet worden. Het Rijk vindt het van belang dat bij de verdeling van deze middelen over gemeenten rekening wordt gehouden met lokale en regionale verschillen. Daarnaast vindt het Rijk dat gemeenten die bovengemiddelde prestaties leveren daar meerjarig voordeel van moeten hebben. Gemeenten worden via het inkomensdeel door het Rijk geprikkeld om de totale uitgaven ten laste van het inkomensdeel zo laag mogelijk te houden. Besparingen op het budget zijn volledig vrij besteedbaar. Tekorten moeten vanuit de eigen middelen worden aangevuld. 3.1 Nieuw verdeelmodel Met de invoering van de Participatiewet in 2015 wordt de huidige doelgroep van de Wwb uitgebreid met mensen met een arbeidsbeperking (vanuit de Wajong en de Wsw). Omdat deze doelgroep mogelijk anders over de gemeenten is verdeeld dan de huidige Wwbpopulatie heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in 2012 een verkenning uitgevoerd voor een aangepaste of geheel nieuwe verdeelsystematiek voor de gebundelde uitkering voor inkomensvoorzieningen (inkomensdeel) 5. De nieuwe systematiek moet aansluiten bij een samenhangend financieringsmodel voor het hele sociale domein. Er zijn vier varianten onderzocht: een verbeterde versie van het huidig verdeelmodel (door APE), een multiniveau-model, een verdeelmodel op basis van verschillenanalyse en een trendmodel. Het Ministerie SZW heeft gekozen voor het door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ontwikkelde multiniveau-model. Dit model biedt volgens de experts de meest zuivere benadering van de noodzakelijke bijstandskosten die een gemeente moet maken 4 Nota Het Werkbedrijf, loonkostensubsidie en garantiebanen, deelnota III Uitvoeringsprogramma Participatiewet, dat op te besluitvorming wordt aangeboden aan het college B&W. 5 Via de gebundelde uitkering (op grond van artikel 69, WWB) worden de middelen aan gemeenten verstrekt voor inkomensvoorzieningen op grond van de WWB, de Ioaw, de Ioaz en voor levensonderhoud aan beginnende zelfstandigen op grond van het Bbz

14 gegeven de specifieke omstandigheden van die gemeente, zoals de samenstelling van de bevolking en de lokale arbeidsmarkt. Overgangsperiode Om de herverdeeleffecten te dempen komt er een overgangsperiode van drie jaar waarin het landelijke macrobudget gedeeltelijk via het nieuwe verdeelmodel en gedeeltelijk op basis van historische uitgaven wordt verdeeld. In 2015 en 2016 worden de gemeentelijke budgetten voor 50% op basis van het nieuwe verdeelmodel vastgesteld en voor 50% op basis van de uitgaven in het verleden. In 2017 wordt 75% van het gemeentelijk budget op basis van het model berekend. Vanaf het vierde jaar wordt het budget geheel op basis van het model berekend. Na twee jaar zal er een evaluatiemoment zijn. Afhankelijk van de uitkomst zou kunnen worden gekozen voor het langer behouden van een historische component. Ook voor gemeenten met inwoners Uit de brief van de staatssecretaris blijkt dat het model volledig kan worden toegepast voor gemeenten met meer dan inwoners. Gemeenten met tot inwoners worden in een glijdende schaal deels historisch en deels objectief (via het nieuwe model) gebudgetteerd. Dit betekent dat nu ook gemeenten met tot inwoners tot deze groep behoort de gemeente Brielle - onder de werking van het objectieve verdeelmodel komen. Alleen voor gemeenten met minder dan inwoners blijft de volledige historische budgettering van kracht. De gemeente Bernisse behoort tot de gemeenten waarvoor de volledige historische budgettering van kracht zou blijven. Als gevolg van de samenvoeging met Spijkenisse, zal echter ook het nieuwe verdeelmodel van toepassing worden. Omdat de budgetverdeling nog niet heeft plaatsgevonden en de indicatoren van het nieuwe verdeelmodel nog niet openbaar zijn, is niet duidelijk welk effect dit heeft voor de budgetten van Bernisse, Brielle en Spijkenisse. 3.2 Opbouw van het Inkomensdeel De budgetten per gemeente worden naar verwachting in oktober van dit jaar bekend gemaakt. De opbouw van het budget zal als volgt zijn: Inkomensdeel Participatiewet Inkomensdeel/ BUIG-budget Nieuwe doelgroep regulier (loonkostensubsidie) Nieuwe doelgroep beschut (loonkostensubsidie) Voormalig Wajong (uitkering en loonkostensubsidie) Toelichting: Inkomensdeel/ BUIG-budget Voor dit budget wordt uitgegaan van een doorlopende lijn van het Inkomensdeel zoals we dat nu kennen. Nieuwe doelgroep regulier en nieuwe doelgroep beschut (loonkostensubsidie) Naast middelen voor het betalen van de uitkeringen wordt in de toekomst het geld voor loonkostensubsidies in het inkomensdeel opgenomen. Voor de nieuwe doelgroep regulier 14

15 wordt per persoon in het macrobudget geplaatst. Voor de nieuwe doelgroep beschut komt er per persoon in het inkomensdeel. Het bedrag voor de loonkostensubsidies wordt op dezelfde manier verdeeld als de andere middelen in het inkomensdeel. Op die manier worden gemeenten geprikkeld om de totale uitgaven aan uitkeringen en aan loonkostensubsidies zo laag mogelijk te houden. In de verdeling tellen de loonkostensubsidies in principe niet mee. Als de loonkostensubsidie lager is dan de uitkering, is het voor gemeenten financieel interessant om de betrokkene aan het werk te helpen. Op financiële gronden zal de gemeente er altijd naar streven om de loonkostensubsidie zo laag mogelijk te houden en de betrokkene zelfstandig in een reguliere baan aan de slag te laten gaan. Als iemand geen uitkering ontvangt, maar wel onder de doelgroep Participatiewet valt, is het financieel nadelig voor de gemeente om de betrokkene aan het werk te helpen met een loonkostensubsidie. Dat is anders dan in de huidige systematiek, waarin de gemeente voor elke inwoner in de Wsw een rijksbijdrage ontvangt, ongeacht of hij daarvoor wel of geen uitkering ontving. Met andere woorden, de kosten voor de Wsw-ers worden nu grotendeels vergoed door het Rijk, terwijl de gemeenten de kosten voor de nieuwe doelgroep (beschutte arbeid, begeleiding, loonkostensubsidies) moeten betalen vanuit vaste budgetten waarbij een veel minder directe relatie bestaat met het aantal 6. Voormalig Wajong (uitkering en loonkostensubsidie) Gemeenten worden onder de Participatiewet verantwoordelijk voor de groep mensen met verdienvermogen (nieuwe instroom) die voorheen een beroep konden doen op de Wajong. Deze groep zal gedeeltelijk een uitkering ontvangen en gedeeltelijk een loonkostensubsidie. Het ministerie SZW gaat in het macrobudget uit van een gemiddelde uitgave van per persoon. 3.3 Bestedingsvoorstellen Inkomensdeel Voor de implementatie van de Participatiewet zijn diverse deelnota s ter besluitvorming aangeboden aan het college B&W en de gemeenteraad. In deze deelnota s zijn ook uitgaven opgenomen met dekking vanuit het Inkomensdeel. De volgende besluiten zijn genomen voor 2015: Toelichting Spijkenisse Bernisse Brielle Nota jonggehandicapten Loonkostensubsidie voor leerlingen van het Praktijk College Deel van de kosten voor uitbreiding formatie op de afdeling Werk en de afdeling Inkomen dat niet uit het Rijksbudget uitvoeringskosten kan worden voldaan Nota tegenprestatie Kosten payroll voor organisatiegroep. Nota Wsw en Beschut Beschut werken nieuwe Zie ook de nota Wsw en beschut werken onder de Participatiewet. 15

16 werken stijl (deel I-deel). Nota Het Werkbedrijf, loonkostensubsidie en garantiebanen Kadernota Participatiewet College-advies Maatregelenbeleid Wwb en cliëntenparticipatie College-advies Participatieverordening Kostendelersnorm De hoogte van het Inkomensdeel is nog niet bekend. Zodra het budget bekend is, kan de begroting worden opgesteld met verwerking van bovenstaande voorstellen. 4. Gemeentefonds Via het gemeentefonds ontvangen gemeenten de middelen voor de uitvoering van met name de uitkeringstaken, zoals de aanvraag levensonderhoud, handhaving en beheer. Ook ontvangen gemeenten via het gemeentefonds de middelen voor de bijzondere bijstand (onderdeel van nu de Wwb en vanaf 2015 de Participatiewet). Het cluster Werk & Inkomen volgt (uiteraard) de systematiek van het gemeentefonds. De middelen zijn evenals de rest van het gemeentefonds, vrij besteedbaar. De middelen binnen het cluster worden verdeeld op basis van verschillende maatstaven, waarvan het aantal bijstandsgerechtigden de belangrijkste is. Voor de uitvoering van de Participatiewet zijn de volgende specifieke budgetten toegevoegd: Implementatie- en uitvoeringskosten Voor de implementatie- en uitvoeringskosten van de Wet Maatregelen Wwb en enkele sociale zekerheidswetten wordt door het Ministerie van SZW een toevoeging gedaan aan de algemene uitkering. Spijkenisse ontvangt voor 2014 een bedrag ad Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de reserve economische recessie. Voorgesteld wordt op de afdeling Stadswinkel, als gevolg van de doelgroepuitbreiding voor de gemeente, formatie uitbreiding te laten plaatsvinden met 0,2 fte ad inclusief overhead per jaar (uitgaande van een middenschaal 7 ad en overheadkosten ad ), voor de jaren 2015 en De formatie uitbreiding wordt gedekt door een onttrekking aan de Reserve Economische Recessie Wwb ad in 2015 en In het vierde kwartaal van 2016 wordt bekeken of de formatieuitbreiding nog nodig is en zo nodig, geadviseerd over de dekking hiervan. 16

17 Individuele studietoeslag In het kader van het Participatiewet is de individuele studietoeslag geïntroduceerd. Deze regeling wordt gecompenseerd met de volgende bedragen (incl. uitvoeringskosten) 1 miljoen in 2015, 3 miljoen in 2016, 4 miljoen in 2017 en vanaf miljoen. Bernisse, Brielle en Spijkenisse ontvangen een Rijksbijdrage ter hoogte van: Struct. Bernisse Brielle Spijkenisse Middels het collegebesluit Nota jonggehandicapten in de Participatiewet van 2 september 2014 wordt de gemeenteraad voorgesteld deze Rijksbijdrage te reserveren voor het verstrekken van de individuele studietoeslag. De gemeenteraad besluit hierover op 24 september Wajong In het kader van de Participatiewet wordt vanaf 2015 de toegang tot de Wajong beperkt. Het kabinet voegt voor de uitvoeringskosten ten behoeve van de genoemde nieuwe doelgroep middelen toe aan de algemene uitkering. Bernisse, Brielle en Spijkenisse ontvangen het volgende budget: Struct. Bernisse Brielle Spijkenisse Middels het collegebesluit Nota jonggehandicapten in de Participatiewet van 2 september 2014 heeft het college B&W besloten deze middelen aan te wenden voor formatieuitbreiding op de afdelingen Werk en Inkomen. 17

Financieel kader Brielle voor de Participatiewet 2014. Deelnota XIII Uitvoeringsprogramma Participatiewet

Financieel kader Brielle voor de Participatiewet 2014. Deelnota XIII Uitvoeringsprogramma Participatiewet Financieel kader Brielle voor de Participatiewet 2014 Deelnota XIII Uitvoeringsprogramma Participatiewet Afkortingenlijst Ioaw Ioaz SCP SE SZW Wet Wajong Wsw Wwb Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Financieel kader Brielle voor de Participatiewet Deelnota XIII Uitvoeringsprogramma Participatiewet

Financieel kader Brielle voor de Participatiewet Deelnota XIII Uitvoeringsprogramma Participatiewet Financieel kader Brielle voor de Participatiewet 2014 Deelnota XIII Uitvoeringsprogramma Participatiewet Afkortingenlijst Ioaw Ioaz SCP SE SZW Wet Wajong Wsw Wwb Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Beslispunt: De bijgaande Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 vast te stellen.

Beslispunt: De bijgaande Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 vast te stellen. Aan de raad. Agendanummer : 8 Volgnummer : 52 Raadsvergadering : 29 oktober 2014 Kenmerk : sector samenleving Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Brielle, 17 oktober

Nadere informatie

par. sec.hfd. 1. de bijgaande Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 vast te stellen.

par. sec.hfd. 1. de bijgaande Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 vast te stellen. o G E M E E N TJE Aan burgemeester en wethouders ingekomen: blp 2014 reg.nr.: /i^.

Nadere informatie

Financiële effecten van de Participatiewet

Financiële effecten van de Participatiewet Financiële effecten van de Participatiewet Utrecht, 5 december 2012 Martin Heekelaar E: m.heekelaar@berenschot.nl M: 06-23152767 1 Wet werken naar vermogen wordt Participatiewet Invoering op 1 januari

Nadere informatie

Nadere achtergrondinformatie participatiewet

Nadere achtergrondinformatie participatiewet Nadere achtergrondinformatie participatiewet Invoering Participatiewet Op 1 januari 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. De nieuwe wet zal de huidige Wet werk en bijstand vervangen. Parallel aan de

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Aan de raad. Brielle, 3 oktober Beslispunt: Instemmen met de Kadernota Participatiewet 2015.

Aan de raad. Brielle, 3 oktober Beslispunt: Instemmen met de Kadernota Participatiewet 2015. Aan de raad. Agendanummer : 7 Volgnummer : 51 Raadsvergadering : 14 oktober 2014 Kenmerk : sector samenleving Onderwerp : Kadernota Participatiewet 2015 Brielle, 3 oktober 2014 Beslispunt: Instemmen met

Nadere informatie

Uitvoering Wet sociale werkvoorziening & de voorziening beschut werken onder de Participatiewet Deelnota II Uitvoeringsprogramma Participatiewet 2014

Uitvoering Wet sociale werkvoorziening & de voorziening beschut werken onder de Participatiewet Deelnota II Uitvoeringsprogramma Participatiewet 2014 Uitvoering Wet sociale werkvoorziening & de voorziening beschut werken onder de Participatiewet Deelnota II Uitvoeringsprogramma Participatiewet 2014 Inhoudsopgave Afkortingenlijst... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Uitvoering Wet sociale werkvoorziening & de voorziening beschut werken onder de Participatiewet Deelnota II Uitvoeringsprogramma Participatiewet

Uitvoering Wet sociale werkvoorziening & de voorziening beschut werken onder de Participatiewet Deelnota II Uitvoeringsprogramma Participatiewet Uitvoering Wet sociale werkvoorziening & de voorziening beschut werken onder de Participatiewet Deelnota II Uitvoeringsprogramma Participatiewet Datum: 17 september 2014 Versie: 1 Auteur(s): V.R.P. Ruis

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad

20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Nieuwegein 20 15-20 4 20 15-205 Gemeenteraad Onderwerp Verordening Individuele studietoeslag WIL en Datum 22 april 2015 Participatieverordening WIL Raadsvoorstel Afdeling Strat gie Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Factsheet doelgroepen en financiën in de Participatiewet

Factsheet doelgroepen en financiën in de Participatiewet Factsheet doelgroepen en financiën in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie wort achtergrondinformatie verschaft ten aanzien van de ontwikkeling van de doelgroep

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014

Invoering Participatiewet. Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Invoering Participatiewet Raadscommissie Samenleving 8 oktober 2014 Huidige situatie Wet werk en bijstand Wsw Wajong Gemeenten UWV Nieuwe situatie Participatiewet Iedereen met arbeidsvermogen Geen instroom

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 81332. Kadernota Participatiewet 2015

GEMEENTEBLAD. Nr. 81332. Kadernota Participatiewet 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Brielle. Nr. 81332 24 december 2014 Kadernota Participatiewet 2015 Afkortingenlijst Ioaw: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd

Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd Rekenmodel Participatiebudget geactualiseerd 1. Inleiding De WWB, (een gedeelte van) de Wajong en de Wsw zijn opgegaan in de Participatiewet. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor zowel de uitkering

Nadere informatie

Kadernota Participatiewet 2015

Kadernota Participatiewet 2015 Kadernota Participatiewet 2015 Brielle, juli 2014 Afkortingenlijst Ioaw Ioaz SUWI Sw-bedrijf SZW UWV Wet Wajong Wmo Wsw WW Wwb Wml Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze

Nadere informatie

31 927 Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

31 927 Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 31 927 Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten Nr. x. NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG De regering heeft met belangstelling kennis genomen van de vragen en opmerkingen bij een aantal

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 september 2014;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 september 2014; GEMEENTK Briclle Volgnummer Kenmerk Onderwerp sector samenleving De raad van de gemeente Brielle; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 september 2014; gelet op: 1. artikel 8, eerste

Nadere informatie

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft

Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Van Martin Heekelaar m.heekelaar@berenschot.nl 030-2916814 Datum 30 oktober 2012 Betreft Financiële gevolgen Regeerakkoord i.v.m. gemeentelijke regelingen W&I Op 29 oktober presenteerden de VVD en de PvdA

Nadere informatie

De Participatiewet in Almere

De Participatiewet in Almere De Participatiewet in Almere Dit factsheet bevat de belangrijkste aspecten van de Participatiewet. We geven een toelichting op de belangrijkste wijzigingen, nieuwe instrumenten en voorzieningen die de

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015

Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015 Voorstel Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015 Onderwerp : Vangnetregeling Participatiewet 2015 Inleiding Voor het verstrekken van

Nadere informatie

Notitie voor de voorbereidende vergadering van 19 juni ( opiniërend) 2014/3127

Notitie voor de voorbereidende vergadering van 19 juni ( opiniërend) 2014/3127 Notitie voor de voorbereidende vergadering van 19 juni ( opiniërend) 2014/3127 Algemene Inleiding Deze notitie is bedoeld om de gemeenteraden in de regio Brabant Noordoost-oost de gelegenheid te geven

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Buigbudget 2016 en 2017 1- Notagegevens Notanummer 2016-001703 Datum 06-10-2016 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

Maatwerkrapport WWB in Uw Gemeente

Maatwerkrapport WWB in Uw Gemeente Aan Cc - Van Paul Schenderling; Martin Heekelaar Datum 16 juli 2013 Betreft Maatwerkrapport WWB in 1.1 Woord vooraf Dit document is een geanonimiseerd voorbeeld van een beknopt maatwerkrapport dat Berenschot

Nadere informatie

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN

Maximaal meedoen. Bestuursrapportage 2013. Programma Maximaal meedoen (bedragen in ) OVERZICHT FINANCIEEL ECONOMISCHE EFFECTEN MAXIMAAL MEEDOEN Bestuursrapportage 2013 Programma (bedragen in ) 2013 2014 2015 2016 2017 Omschrijving Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Saldo programma 2013 Incidenteel 2014

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Dag van de uitvoering 19 juni 2014

PARTICIPATIEWET. Dag van de uitvoering 19 juni 2014 PARTICIPATIEWET Dag van de uitvoering 19 juni 2014 Belangrijkste elementen van de Participatiewet 1. Aanscherping Wajong Nieuwe instroom naar gemeente (iedereen boven ca. 20%) Zittend bestand wordt herbeoordeeld,

Nadere informatie

Handreiking loonkostensubsidie

Handreiking loonkostensubsidie Handreiking loonkostensubsidie April 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 Wat is loonkostensubsidie?... 3 De Participatiewet... 3 Beschut werk... 3 2 Loonkostensubsidie... 4 Voor wie?... 4 Hoe wordt het ingezet?...

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten 17.0002203 gemeenschappelijke regeling DE BEVELANDEN Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten Onderwerp Notitie beschut werk Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R R.00167

RAADSINFORMATIEBRIEF 12R R.00167 RAADSINFORMATIEBRIEF 12R.00167 gemeente WOERDEN Van College van Burgemeester en Wethouders Datum 8 mei 2012 Portefeuillehouders) : L.Ypma Portefeuille(s) : Sociale Zaken Contactpersoon : C. Drabik Tel.nr.

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014 Participatiewet en Quotumwet Stand van zaken 9 januari 2014 Inhoud presentatie - 1 Geschiedenis en tijdpad Doel Participatiewet + doelgroepen Wsw vanaf 1-1-2015 Wajong vanaf 2015 Instrumenten w.o. beschut

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Workshop. Werk & Inkomen

Workshop. Werk & Inkomen Workshop Werk & Inkomen W&I: inhoud workshop Even voorstellen Werk en Inkomen in het Gemeentefonds Werk en Inkomen in het Sociaal Domein: WSW en Participatie Werk en Inkomen: inkomensdeel Participatiewet

Nadere informatie

Financiële. Impact analyse Participatiewet

Financiële. Impact analyse Participatiewet Financiële Impact analyse Participatiewet schatting van de effecten van het sociaal akkoord, de wijzigingen in de Wsw, de Wajong en het gemeentelijk re-integratiebudget Project implementatie Participatiewet

Nadere informatie

Kadernota Participatiewet 2015

Kadernota Participatiewet 2015 Kadernota Participatiewet 2015 In deze nota wordt dieper ingegaan op de aankomende wijzigingen als gevolg van de invoering van de Participatiewet en geeft de richtinggevende kaders aan. Ingegaan wordt

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Evert Jan Slootweg T

Evert Jan Slootweg T Koningin Wilhelminalaan 5 3527 LA Utrecht Postbus 2758 3500 GT Utrecht T 030-233 23 37 info@divosa.nl Postbank 194416 KvK 40532318 Midden-Nederland Notitie Datum: 24 februari 2012 Onderwerp: Factsheet

Nadere informatie

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw

Raadsvoorstel. categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1b 12/303. jaar stuknr. Raad. Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2012 RA12.0036 B 1b 12/303 Onderwerp: Aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Programma Wet werken

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw

Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Opinienota toekomst uitvoering Participatiewet en Wsw Mei 2016 TOEKOMST UITVOERING PARTICIPATIEWET EN WSW 1. Inleiding en proces tot nu toe De regionale stuurgroep Werk en Inkomen, die bestaat uit de portefeuillehouders

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

5-11-2014. Inhoud. Verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet. 2. Project verdeelmodel inkomensdeel 2015

5-11-2014. Inhoud. Verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet. 2. Project verdeelmodel inkomensdeel 2015 Inhoud Verdeelmodel Inkomensdeel Participatiewet Platform Sociaal en Financieel Domein, VNG Overijssel 1. Hoe werkt de financieringssystematiek? 2. Project verdeelmodel inkomensdeel 3. Hoe werkt het multiniveau-model?

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De heer H.A.L. van Hoof Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De heer H.A.L. van Hoof Postbus 90801 2509 LV Den Haag 1 Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, De heer H.A.L. van Hoof Postbus 90801 2509 LV Den Haag Bijlagen -- Inlichtingen bij Uw kenmerk Dossier/volgnummer 55808-054 Mr. G.A. van Nijendaal

Nadere informatie

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente?

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? DE PARTICIPATIE- WET Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? 2 Grotere doelgroep Naar vermogen, naar buiten bij reguliere werkgevers Minder geld 3 Op 2 december jl. heeft het kabinet-rutte-asscher

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.04273 vergaderdatum raad 21 mei 2015 jaar/nummer 2015-044 T.

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie De Participatiewet, banenafspraak & quotum Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2. Wajong uitsluitend

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

ons kenmerk ECFE/U201500002 Lbr. 15/005

ons kenmerk ECFE/U201500002 Lbr. 15/005 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Verdeling budgetten sociaal domein uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201500002 Lbr. 15/005 bijlage(n) datum 5 februari

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000681 Dronten, 28 april 2015 maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de consequenties

Nadere informatie

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen

Participatiewet en de lokale invulling. Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Participatiewet en de lokale invulling Presentatie aan de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek Prof. Dr. Rob van Eijbergen Uitgangspunten wet werken naar vermogen Iedereen doet mee Er komt regeling voor

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

> Raadsvoorstel / Opiniërend

> Raadsvoorstel / Opiniërend > Raadsvoorstel / Opiniërend Raadsvergadering van: 3 maart 2011 Onderwerp: Datum: 18 februari 2011 Gewijzigde begroting 2011 Intergemeentelijke Sociale Dienst Doel: Een zienswijze geven op de gewijzigde

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

MIMI. 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden. 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden

MIMI. 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden. 18 Digitale kopieën naar: College van BenW, Secr, Directie, Griffier, BCA, Concernleden WW w IN.1071162 gemeente O o s t e r h o u t MIMI GEMEENTE OOST ERHOUT class.nr. zaaknr. 2 8 OKT. 2010 ter ben. yrfpp streefdatum kopie Aan de gemeenteraad 31 Fysieke kopieën na m De gemeenteraadsled eden

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 389 Besluit van 10 oktober 2003 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de IOAW en IOAZ (Besluit uitkeringen

Nadere informatie

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Meerjarig aanvullende Uitkering I-deel WWB uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 bijlage(n) datum

Nadere informatie

Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken. Middel MEEDOEN WERKT!

Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken. Middel MEEDOEN WERKT! { Sjaak Verwer Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken Middel - Ambassadeurs regio Noord, Midden en Zuid. - producten Producten - 4 nieuwsbrieven - Lesbrief

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Managementrapportage 2014-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1.1 Voorwoord...4 2.1 Realisatie doelstellingen...5

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen...

Inleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 4 Meerjarenbegroting 2017-2020... 6 Vaststelling algemeen bestuur... 7 Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... 8 Bijlage 2 : Overzicht gemeente... 9 Bijlage

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet, zes verordeningen Participatiewet en de Wet maatregelen WWB

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet, zes verordeningen Participatiewet en de Wet maatregelen WWB GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 11 november 2014 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Bijlage(n) : 13 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie