Algemene Voorwaarden RijbewijsCursus.nl Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden RijbewijsCursus.nl Versie 1.0 01-01-2015"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden RijbewijsCursus.nl Versie Dit zijn de Algemene Voorwaarden die RijbewijsCursus.nl hanteert bij alle leveringen en overeenkomst met cursisten en/of klanten. RijbewijsCursus.nl is een handelsnaam van Theoriebespreken.nl B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Let op: Belangrijke uitleg omtrent Herroeping De cursus start direct na ontvangst van uw betaling, dit wordt gezien als levering. RijbewijsCursus.nl stelt digitaal materiaal beschikbaar. Cursisten doen nadrukkelijk afstand van het zogenoemde Herroepingsrecht. Leveringen van RijbewijsCurus.nl zijn diensten. We beginnen direct met het aanbieden van de dienst zodra de betaling is ontvangen. Ook ontvangt u digitaal materiaal, ook wel te zien als Downloads. Indien van toepassing reserveren wij het theorie examen bij het CBR. Dit is een product op naam en kan dus ook niet worden geannuleerd. U heeft bij RijbewijsCursus.nl dan ook geen recht op restitutie of enige tegemoetkoming bij cursussen of theorie-examens. 1. Definities en toepasselijkheid RijbewijsCursus.nl: Cursist: Theorieopleiding: CBR theorie examen: Partner: De rechtspersoon Theoriebespreken.nl BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer , h.o.d.n. RijbewijsCursus.nl. De natuurlijke persoon die aan RijbewijsCursus.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin RijbewijsCursus.nl zich jegens cursist verbindt tot het leveren van cursussen ten behoeve van CBR theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of dienst die RijbewijsCursus.nl aan de cursist levert. Het theorie examen rijbewijs B waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Een rechtspersoon waarmee RijbewijsCursus.nl een samenwerking heeft. Partners kunnen diensten van RijbewijsCursus.nl verkopen en dus in sommige gevallen optreden namens RijbewijsCursus.nl. In dit geval zijn de voorwaarden van RijbewijsCursus.nl van toepassing. Een lijst met partners is te vinden op RijbewijsCursus.nl Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van RijbewijsCursus.nl die strekken tot het leveren van een theorieopleiding De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met RijbewijsCursus.nl Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing In deze algemene voorwaarden kan het woord "schriftelijk" ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan communicatie en gefaxte documenten.

2 1.5. De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat RijbewijsCursus.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast. 2. Offertes en aanbiedingen 2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en binden RijbewijsCursus.nl niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door RijbewijsCursus.nl gedane aanbieding De door RijbewijsCursus.nl gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. De opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst of cursus te maken kosten. 3. Tot stand komen van een overeenkomst en annulering 3.1. Een overeenkomst tussen RijbewijsCursus.nl en cursist komt tot stand nadat de cursist het inschrijfformulier heeft ingevuld bij RijbewijsCursus.nl en RijbewijsCursus.nl de inschrijving heeft geaccepteerd. Het formulier is te vinden op RijbewijsCursus.nl. Acceptatie door RijbewijsCursus.nl kan eventueel volledig automatisch geschieden Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door RijbewijsCursus.nl uitgevaardigde aanbod heeft aanvaard en RijbewijsCursus.nl aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het aanbod van een Partner van RijbewijsCursus.nl heeft aanvaard Een tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot een cursus en/of theorie-examen kan nimmer worden geannuleerd omdat RijbewijsCursus.nl direct aanvangt met levering van de dienst en daarnaast digitaal materiaal beschikbaar stelt. Ook het eventuele examen bij het CBR kan niet worden geannuleerd. Dit betreft een product op naam. Op overige producten zoals boeken geldt de wettelijke bedenktijd / afkoelperiode zoals beschreven in de wet (herroepingsrecht). 4. Inhoud, Aanvang en Wijzigen van theorieopleiding 4.1. De inhoud van de opleiding kan per product / dienst verschillen. Details omtrent de inhoud staan altijd vermeld bij het product/dienst op de website. Het CBR examen is geen standaard onderdeel, dit moet los worden bijgekocht De datum en tijd waarop RijbewijsCursus.nl begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding (dienst) begint direct zodra de betaling is ontvangen. Cursist ontvangt digitaal materiaal. Ook is RijbewijsCursus.nl vanaf dat moment beschikbaar voor vragen en start RijbewijsCursus.nl met voorbereidende werkzaamheden. Eventueel wordt (indien besteld) het Theorie examen bij het CBR ingekocht De datum waarop de klassikale cursus plaats vindt, wordt gekozen in het formulier op de website. Deze datum is definitief omdat er een plek gereserveerd is en er beperkt plek is. Annulering is zoals bepaald in artikel 3 en het algemene artikel inzake het herroepingsrecht niet mogelijk Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.3 deel te nemen aan het klassikale deel van de cursus, dient de cursist dit uiterlijk 48 uur van te voren aan RijbewijsCursus.nl te melden, waarna RijbewijsCursus.nl en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt. Bij het bepalen van de datum wordt rekening gehouden met de beschikbaarheid en capaciteit van RijbewijsCursus.nl. RijbewijsCursus.nl is niet verantwoordelijk voor eventueel reeds gekochte examens bij het CBR en kan deze ook niet wijzigen of annuleren. In dit geval zal een nieuw examen moeten worden aangeschaft. Dit kan bij RijbewijsCursus.nl voor 44,95. Wijziging in

3 de cursusdata is de eerste keer gratis. Daarna rekent RijbewijsCursus.nl hiervoor administratiekosten van 19,95 per keer Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.3 niet deelneemt aan het klassikale deel zonder hiervan tijdig (48 uur voor aanvang) melding te maken aan RijbewijsCursus.nl is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan RijbewijsCursus.nl In sommige gevallen kan de klassikale cursus op de overeengekomen datum zoals bepaald in artikel 4.3 niet doorgaan of later aanvangen. Voorbeelden hiervan zijn: Ziekte van de docent of medewerker, vertraging van de docent of medewerker, overboekingen, te weinig deelname op de cursusdag (minimaal 8 cursisten), te veel afzeggingen, overmacht, etc Mocht een klassikale cursus niet doorgaan zoals bepaald in artikel 4.6, dan zal RijbewijsCursus.nl in overleg met de cursist een nieuwe datum afspreken voor de cursus waarbij rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid en capaciteit van RijbewijsCursus.nl. Cursist heeft geen recht op schadevergoeding of restitutie. RijbewijsCursus.nl zal cursist altijd uiterlijk 4 uur voor aanvang van de klassikale cursus per op de hoogte stellen Het later aanvangen van de cursus kan voorkomen en is beperkt tot maximaal 1 uur. Mocht de cursus later aanvangen dan heeft cursist geen recht op schadevergoeding of restitutie De duur van het klassikale deel van de cursus is niet vastgesteld en dus ook niet tijdsgebonden. RijbewijsCursus.nl bepaald de start, inhoud en het eind RijbewijsCursus.nl kan de cursus eventueel onderbrengen bij andere opleiders, partners of bedrijven. In dat geval zijn de richtlijnen en regels van dit bedrijf van toepassing. 5. Verplichtingen cursist 5.1. De cursist dient zich te gedragen conform de afspraken in deze Algemene Voorwaarden. Ook dient de cursist zich te houden aan de Huisregels van RijbewijsCursus.nl. Deze Huisregels zijn te vinden op de website en in het Theorielokaal. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is RijbewijsCursus.nl gerechtigd de cursist de toegang tot de klassikale theorieopleiding te weigeren, zonder dat RijbewijsCursus.nl daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist Cursist dient altijd alle aanwijzingen en instructies van RijbewijsCursus.nl of haar medewerkers op te volgen. Bij het nalaten hiervan kan verwijdering uit de klassikale les het gevolg zijn. Cursist heeft in dat geval geen recht op restitutie Cursist dient op tijd aanwezig te zijn. Te laat komen kan leiden tot weigering in de klas. Cursist heeft geen recht op restitutie of vergoedingen Cursist dient zorg te dragen dat RijbewijsCursus.nl alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen (indien van toepassing) Cursist zal de door RijbewijsCursus.nl eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden Eventuele door de cursist veroorzaakte schade aan de door RijbewijsCursus.nl geleverde of uitgeleende zaken dient door cursist vergoed te worden Cursist bereidt zich voor op de klassikale cursus op de door RijbewijsCursus.nl aangegeven manier. Het niet voorbereiden van de cursus kan leiden tot weigering in de klassikale les. Cursist heeft in dat geval geen recht op restitutie. 6. Verplichtingen RijbewijsCursus.nl 6.1. RijbewijsCursus.nl verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding (digitaal en klassikaal).

4 6.2. RijbewijsCursus.nl zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen RijbewijsCursus.nl is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel 10, van schade die door toedoen of een nalaten van RijbewijsCursus.nl aan de kant van de cursist is ontstaan en die de RijbewijsCursus.nl aangerekend kan worden. 7. Prijzen 7.1. De door RijbewijsCursus.nl gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen RijbewijsCursus.nl en cursist zich prijsverhogingen voordoen voor de door RijbewijsCursus.nl te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is RijbewijsCursus.nl gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt. 8. Betaling 8.1. Betaling dient binnen acht (8) dagen na factuurdatum te geschieden, op een door RijbewijsCursus.nl te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft gewijzigd met inachtneming van hetgeen bepaald in deze voorwaarden, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan RijbewijsCursus.nl Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door RijbewijsCursus.nl gemaakt indien RijbewijsCursus.nl op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van de cursist RijbewijsCursus.nl kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: - Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; - Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; - Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen; - Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met RijbewijsCursus.nl voortvloeiende verplichting; - Cursist inbreuk maakt op rechten van derden; - Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van RijbewijsCursus.nl; - Cursist niet reageert op correspondentie per , telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven; - Bij terugkerende betalingsproblemen Indien RijbewijsCursus.nl overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4 wordt al hetgeen door de cursist aan RijbewijsCursus.nl verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar. Eventueel reeds betaalde bedragen worden nimmer geretourneerd.

5 9. Overmacht 9.1. RijbewijsCursus.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt Indien RijbewijsCursus.nl ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is RijbewijsCursus.nl gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden. 10. Aansprakelijkheid RijbewijsCursus.nl is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van RijbewijsCursus.nl mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel 10.1, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het aan RijbewijsCursus.nl betaalde bedrag RijbewijsCursus.nl kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen RijbewijsCursus.nl is niet aansprakelijk voor schade, kosten of het niet halen van het examen door onjuist gegeven informatie of fouten in de cursus of het materiaal. RijbewijsCursus.nl zet zich in dit te voorkomen en spant zich in voor actuele informatievoorziening RijbewijsCursus.nl is in ieder geval nooit aansprakelijk voor de volgende schade: - Gevolgschade; - Gederfde winst; - Gemiste besparingen; - Schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door RijbewijsCursus.nl geleverde zaken; - Schade (of kosten) met betrekking tot het CBR examen Indien RijbewijsCursus.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RijbewijsCursus.nl beperkt tot directe schade De cursist vrijwaart RijbewijsCursus.nl tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. 11. Toepasselijk recht Op alle rechtsbetrekking waarbij RijbewijsCursus.nl partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing Cursist en RijbewijsCursus.nl zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene Voorwaarden VerkerkICT

Algemene Voorwaarden VerkerkICT Algemene Voorwaarden VerkerkICT Artikel 1: Definities 1.1 VerkerkICT: De eenmanszaak, VerkerkICT statutair gevestigd te Odijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30.22.22.55. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden w3media B.V.

Algemene Voorwaarden w3media B.V. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Algemene Voorwaarden w3media B.V. 1.1 w3media: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid w3media B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Backup

Algemene voorwaarden Online Backup Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 1.2 1.3 Algemene voorwaarden Online Backup ETB Automatisering B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 54340918 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prima IT

Algemene voorwaarden Prima IT Algemene voorwaarden Prima IT Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Prima IT: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prima IT V.O.F.., statutair gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WE-R Agency

Algemene voorwaarden WE-R Agency cursussen. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WE-R Agency, en een Cursist waarop WE-R Agency deze voorwaarden van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Artikel 1. Definities 1.1 TM-Hosting: de eenmanszaak TM-Hosting, statutair gevestigd te en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN YET-LIFESTYLECOACHING ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Steunpunt Rijnmond 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Steunpunt Rijnmond en een Opdrachtgever waarop Steunpunt

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Definities. 2. Toepasselijkheid. Pepijn Koning Multimedia. Versie geldig vanaf 9 juli 2012

Algemene voorwaarden. 1. Definities. 2. Toepasselijkheid. Pepijn Koning Multimedia. Versie geldig vanaf 9 juli 2012 Algemene voorwaarden Pepijn Koning Multimedia Versie geldig vanaf 9 juli 2012 1. Definities 1.1. Pepijn Koning Multimedia: de eenmanszaak Pepijn Koning, statutair gevestigd te Groningen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Multi-Center

Algemene voorwaarden Multi-Center Algemene voorwaarden Multi-Center Inhoudsopgave Artikel 1. Algemeen.... 3 Artikel 2. Offertes en aanbiedingen.... 4 Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging....

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA

ALGEMENE VOORWAARDEN PENNOCK & POSTEMA Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pennock & Postema en Klant waarop Pennock & Postema deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN YOURPROFESSIONAL COACH ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Souren Coaching / Happy Coaching / Transformation Coaching Counselling, Coaching & Training Opgemaakt te Tilburg, januari 2014

Algemene Voorwaarden Souren Coaching / Happy Coaching / Transformation Coaching Counselling, Coaching & Training Opgemaakt te Tilburg, januari 2014 Pagina 1 van 8 Algemene Voorwaarden Souren Coaching / Happy Coaching / Transformation Coaching Counselling, Coaching & Training Opgemaakt te Tilburg, januari 2014 Artikel 1 Definities a. Opdrachtnemer:,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN ALGEMENE VOORWAARDEN Marge Coaching en Counseling ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen de gebruiker van de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN WISE MEDIA ONLINE MARKETING & MEDIA Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Offertes en aanbiedingen Artikel 3. Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 1. Algemeen. Artikel 3 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risicoovergang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging VE Vastgoed Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VE Projects, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Saddl

Algemene voorwaarden Saddl Algemene voorwaarden Saddl Onder "Saddl" wordt in deze algemene voorwaarden en op de webpagina s www.saddl.nl (hierna te noemen; website ), send.saddl.nl (hierna te noemen; platform) en saddl.freshdesk.com

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mormel

Algemene voorwaarden. Mormel Algemene voorwaarden Mormel Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit

Nadere informatie

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Administratiekantoor Roke aan klant. Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Administratiekantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Artikel 1 algemeen Artikel 2 Offertes en aanbiedingen Algemene voorwaarden Artikel 1 algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Rootjes Management en Advies, hierna te noemen: Gebruiker, en een op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen

Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen Algemene voorwaarden Rijnmond Ontruimingen De zelfstandig ondernemer J.S. Man in t Veld, handelend onder de handelsnaam: Rijnmond Ontruimingen, gevestigd te Schiedam, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lawyers Only Versie geldig vanaf: 28 januari 2015. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Lawyers Only Versie geldig vanaf: 28 januari 2015. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Lawyers Only Versie geldig vanaf: 28 januari 2015 Artikel 1. Definities 1.1 Lawyers Only: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Lawyers Only is statutair gevestigd te Amsterdam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTZ-ICT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schutz-ICT, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Gelderland Energie B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gelderland Energie en een Opdrachtgever zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Algemene Voorwaarden voor dienstverlening aan particulieren Van: Levenshouding/ Natuurlijke geboorte Praktijkadres: Akkerwinde 54 2906XC Capelle aan den IJssel hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities

Nadere informatie