Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag"

Transcriptie

1 Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg in liquidatie Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: Telefax: Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Liquidatieverslag

2 2

3 Inhoud Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 9 Bestuursverslag Algemeen 11 Algemene pensioenontwikkelingen 15 Fondsspecifieke ontwikkelingen 17 Verzekerdenbestand 28 Beleggingen Algemeen 29 Verslag van het Verantwoordingsorgaan Verslag van het Verantwoordingsorgaan 31 Reactie van het college van vereffenaars op het oordeel van het verantwoordingsorgaan 32 Verklaring Raad van Toezicht 33 Rekening en verantwoording vereffening Liquidatiebalans 36 Staat van baten en lasten 38 Kasstroomoverzicht 39 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 40 Toelichting op de liquidatiebalans 45 Toelichting op de staat van baten en lasten 49 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum 53 Resultaatbestemming 53 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 54 Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag 3

4 4

5 Bestuur en organisatie Bestuur tot 1 juli 2014 Vertegenwoordigers van werknemerszijde Voorgedragen door: F.F. Pfeiffer, voorzitter FNV Bondgenoten G.P. van den Anker CNV Vakmensen T.A. van Kesteren FNV Bondgenoten Mevr. A.M.J.L. Nissen-Cremers FNV Bondgenoten H. Walravens FNV Bondgenoten W.A. Wittenbernds Vakbond ABW Vertegenwoordigers van werkgeverszijde Mr. G.J.H.M. Wagemans, plv. voorzitter S.A.H. Lauwers Drs. H.E.M. Gerards Voorgedragen door: DSM Limburg BV DSM Limburg BV DSM Limburg BV Bestuur vanaf 1 juli 2014 Vertegenwoordigers van werknemerszijde Voorgedragen door: G.P. van den Anker CNV Vakmensen Mevr. A.M.J.L. Nissen-Cremers FNV Bondgenoten H. Walravens FNV Bondgenoten Vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden F.F. Pfeiffer, voorzitter T.A. van Kesteren W.A. Wittenbernds Vertegenwoordigers van werkgeverszijde Mr. G.J.H.M. Wagemans, plv. voorzitter S.A.H. Lauwers Drs. H.E.M. Gerards Voorgedragen door: DSM Limburg BV DSM Limburg BV DSM Limburg BV Onafhankelijke deskundige Drs. L.R.M. Radix Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag 5

6 Deelnemersraad tot 1 juli 2014 Leden Benoemd door: H.J. Vercauteren, voorzitter FNV Bondgenoten J.M.J. van den Bosch FNV Bondgenoten W.T. Hazelhof FNV Bondgenoten M.L.J. Hollanders FNV Bondgenoten T. Houkes CNV Vakmensen J.A. Kersic FNV Bondgenoten J.J. Kersten FNV Bondgenoten W.M.J. Roijen Vakbond ABW E.M.F. Senden CNV Vakmensen Verantwoordingsorgaan Voorgedragen door deelnemersraad: H.J. Vercauteren W.T. Hazelhof J.J. Kersten (vanaf 1 januari 2014) Voorgedragen door mijnonderneming: Mevr. Drs. E. van de Wiel, voorzitter Raad van Toezicht J. Ruben (voorzitter) Drs. M.H.P. Starren Mr. H.M.A. Dumont Gezamenlijke beleggingscommissie AMF - BFM Namens AMF: Namens BFM: Drs. L.R.M. Radix, voorzitter F.F. Pfeiffer Drs. H.E.M. Gerards Mr. G.J.H.M. Wagemans F.A.G. Hol Gezamenlijke communicatiecommissie AMF - BFM Namens BFM: L.V. Trafas M.K. Romih Namens AMF: W.A. Wittenbernds, voorzitter H. Walravens Namens BFM en AMF, als werkgeversvertegenwoordiger: Drs. H.E.M. Gerards 6

7 Scheidsgerecht Leden Mr. G.A.M. Stevens, voorzitter Mevr. mr. B. Corbey-Smits, secretaris Mr. H.M.W. Vanmeulebrouk Mr. P.J. Voncken Pensioen- en vermogensbeheer en bestuursadvisering AZL N.V. Kantoor: Akerstraat 92 Postadres: Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Tel.: ; Fax Actuaris Actuariële advisering: AZL Actuariaat Actuariële certificering: EY Actuarissen B.V. Accountant EY Accountants LLP Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag 7

8 8

9 Meerjarenoverzicht Liquidatie 1) Aantallen Actieve deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Financiële gegevens (in duizenden euro) Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve Premiebijdragen Pensioenuitkeringen Beleggingen voor risico pensioenfonds Belegd vermogen Beleggingsopbrengsten Rendement o.b.v. total return 0,0% 0,5% 9,4% 3,8% 6,3% Dekkingsgraad 2) obv. marktrente 0,0% 109,9% 107,8% 106,9% 109,3% Gemiddelde rente RTS 0,0% 2,1% 1,7% 2,5% 3,2% Toeslag 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1) De uitkeringen en opbrengsten zijn cumulatief over 2014/2015. De overige standen zijn de standen per liquidatiedatum 24 februari ) De dekkingsgraad is als volgt berekend: beschikbaar vermogen ( ) / voorziening pensioenverplichtingen ( ) x 100% Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag 9

10 10

11 Bestuursverslag Algemeen Inleiding Het Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (AMF) in liquidatie is een bedrijfstakpensioenfonds en heeft de stichting als rechtsvorm. Het pensioenfonds is opgericht bij notariële akte op 16 december 1918 en is statutair gevestigd te Heerlen. Het pensioenfonds is sinds 16 september 2014 formeel in liquidatie en om deze reden wordt vanaf dat moment achter de naam van het pensioenfonds de toevoeging in liquidatie geplaatst. Voor de leesbaarheid van het bestuursverslag wordt afgezien van de consequente toevoeging van i.l. achter de naam van AMF. Volgens artikel 21 van de statuten wordt hierbij verslag uitgebracht over het boekjaar 2014 en de liquidatie van het fonds in Om praktische redenen is hiervoor gebruik gemaakt van één gecombineerd verslag. Deze handelwijze is in het belang van de fondsverzekerden omdat zodoende het jaarverslag tijdig kan worden vastgesteld en de liquidatie van het fonds definitief kan worden afgerond. DNB heeft met betrekking tot het hanteren van het verlengd boekjaar de goedkeuring gegeven. Omdat het fonds naar verwachting voor 1 juli 2015 niet meer onder toezicht zal staan van DNB, kan indiening van de DNB-staten over 2014 achterwege blijven. Het verslagjaar stond voor het pensioenfonds in het teken van een verdere verkenning van de mogelijkheden om via een buy out de opgebouwde pensioenrechten onder te brengen bij een verzekeraar, de besprekingen van de ontvangen offertes van de verzekeraars, de uiteindelijke keuze voor de verzekeraar Aegon en het besluit om een collectieve waardeoverdracht ingevolge artikel 84 van de Pensioenwet (PW) met de gekozen verzekeraar te realiseren, het monitoren van de financiële positie tot het moment van het overdragen van de pensioenverplichtingen en het pensioenvermogen naar Aegon, alsmede de besluitvorming en de fondsspecifieke invulling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp), die per 1 juli 2014 moest zijn vormgegeven. Kortom, het onderwerp toekomst van het pensioenfonds heeft in al zijn facetten in het verslagjaar de agenda van het bestuur bepaald. In het vorige jaarverslag is melding gemaakt van het feit dat met het opvragen van Requests for Information (RFI) bij verschillende verzekeraars en het op hoofdlijnen analyseren van de ontvangen offertes fase 1 van het projectmanagementplan is afgerond met de conclusie dat de resultaten van de ontvangen offertes voldoende aanleiding geven om met de volgende fase van start te gaan. Elders in het bestuursverslag worden, naast een korte samenvatting van wat vooraf ging, de overige 2 fasen van plan beschreven, te weten het herverzekeringstraject en de liquidatiefase. In het vorige jaarverslag is tevens al melding gemaakt van het feit dat het bestuur besloten heeft om het paritaire bestuursmodel te handhaven. Het paritaire bestuursmodel was één van de 5 bestuursmodellen waaruit in het kader van de Wvbp een keuze kon worden gemaakt. In een aparte paragraaf wordt toegelicht hoe de veranderingen in de governancestructuur van het pensioenfonds hun beslag hebben gekregen. Naast deze 2 majeure onderwerpen hebben tot het moment van de collectieve waardeoverdracht en de overdracht van de fondsmiddelen naar Aegon, alle overige onderwerpen die passen bij een bestaand pensioenfonds, de aandacht van het bestuur gehad. Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag 11

12 De dekkingsgraad van het fonds is toegenomen van 109,9% eind 2013 naar 113% per 31 juli 2014, zijnde het laatste meetmoment voorafgaande aan de collectieve waardeoverdracht naar Aegon. De vereiste dekkingsgraad bedroeg op 31 juli ,8% volgens de feitelijke vermogensverdeling en 106,1% volgens de strategische vermogensverdeling. Elders in dit bestuursverslag wordt separaat verslag gedaan van de financiële positie van het fonds. Doelstelling Het fonds heeft ten doel aan de (gewezen) deelnemers en aan hun betrekkingen, volgens bij pensioenregeling vast te stellen bepalingen, geldelijke uitkeringen te verzekeren. Het fonds heeft een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) opgesteld waarin gemotiveerd is omschreven welk beleid wordt gevoerd om de doelstelling van het pensioenfonds na te kunnen komen. In de ABTN wordt nader ingegaan op de organisatie van het pensioenfonds, de inhoud van de pensioenregeling, de financiële opzet (grondslagen en het beleidskader en sturingsmiddelen), hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en de opzet van de administratieve organisatie en interne controle. De ABTN is in het verslagjaar niet gewijzigd. Statuten Om de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe governancestructuur als gevolg van de inwerkingtreding per 1 juli 2014 van de Wvbp, zijn de statuten van het Algemeen Mijnwerkersfonds gewijzigd. De gewijzigde statuten zijn voorgelegd aan en goedgekeurd door DNB. De akte van statutenwijziging is op 23 juni 2014 gepasseerd bij de notaris. Bestuur Het pensioenfonds wordt beheerd door een bestuur, dat per 1 juli 2014 uit 10 personen bestaat. Het bestuur kent een paritaire samenstelling. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter vormen samen het Presidium. Het Presidium bereidt de bestuursvergaderingen voor, stelt de agenda van de vergadering samen, voert vooroverleg over bepaalde bestuurlijke aangelegenheden en komt eventueel met voorstellen. In het boekjaar vonden geen herbenoemingen plaats. Wel zijn in het kader van de inwerkingtreding van de Wvbp, als gevolg van het bezetten van enkele bestuurszetels door pensioengerechtigden en de uitbreiding van het bestuur met een externe deskundige, in de bestuurssamenstelling enkele mutaties doorgevoerd. Deze mutaties zijn in de paragraaf invulling Wvbp nader toegelicht. Als nieuw bestuurslid bij het pensioenfonds is de heer Radix, nadat het betreffende meldingsformulier benoeming in de maand maart naar DNB is toegezonden, door DNB getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. DNB heeft met de voorgenomen benoeming ingestemd. Op 16 september 2014 zijn alle besluiten genomen en adviezen ontvangen om tot formele liquidatie van de Stichting Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg over te gaan. Het bestuur heeft de op die dag zittende bestuursleden als vereffenaars van het vermogen van het pensioenfonds aangewezen. Gedurende de vereffening treden de vereffenaars in de bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur op grond van de statuten en andere fondsdocumenten, voor zover dit voor de vereffening nodig is. Op dezelfde datum heeft het bestuur verder het besluit genomen om het presidium en de gezamenlijke beleggingscommissie AMF - BFM op te heffen. Het bestuur vergaderde in het verslagjaar op 21 januari, 18 februari, 18 maart, 22 april, 20 mei, 24 juni, 4 augustus, 19 augustus en 16 september en op 18 november en 16 december als college van vereffenaars. 12

13 De belangrijkste aandachtspunten van het bestuur in het verslagjaar waren: de jaarstukken 2013; de ontwikkeling van de financiële positie van het fonds tot het moment van de collectieve waardeoverdracht naar Aegon; de inrichting van de governance als gevolg van de inwerkingtreding van de Wvbp per 1 juli 2014; het opstellen van nieuwe fondsdocumenten en het wijzigen van de statuten in het kader van de Wvbp per 1 juli 2014 de voortgang van de buy-out in kader van beoordeling van ontvangen offertes van verzekeringsmaatschappijen tot en met de definitieve keuze voor verzekeraar; het overnemen van de bepalingen in het pensioenreglement door verzekeraar; het nemen van adequate besluiten bij de overgang van het pensioenfonds naar Aegon Levensverzekering N.V. transitie beleggingsportefeuille naar Aegon (met name juridische levering vastgoedportefeuille); de communicatie in de richting van de fondsverzekerden over de overgang naar Aegon en het risicomanagement. Commissies van het bestuur In samenwerking met het BFM-bestuur heeft het bestuur een aantal taken gedelegeerd aan commissies. De Gezamenlijke Beleggingscommissie AMF - BFM heeft een eigen reglement en is ingesteld ter voorbereiding van bestuursbeslissingen op beleggingsgebied. De taak van de commissie is het gevraagd en ongevraagd adviseren van de besturen en het voorbespreken van de bestuursstukken op beleggingsgebied. Verder kan zowel de beleggingscommissie als het presidium op basis van de regeling Mandatering beslissingsbevoegdheid in spoedeisende gevallen, op de wijze zoals omschreven in de regeling, namens het bestuur besluiten nemen. De commissie is samengesteld uit een onafhankelijke deskundige als voorzitter en enkele bestuursleden van beide fondsen. In het verslagjaar vergaderde de commissie 7 keer. Zoals reeds vermeld is de commissie op 16 september 2014 opgeheven. Met het oog op de intensivering van de communicatie naar de (gewezen) deelnemers hebben beide besturen een gezamenlijke communicatiecommissie ingesteld. De commissie werkt op basis van taakopdrachten van beide besturen en is verder betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding en vormgeving van alle uitingen op het gebied van informatieverstrekking. De taken en bevoegdheden van de commissie zijn schriftelijk vastgelegd. De commissie is samengesteld uit bestuursleden van beide fondsen en vergaderde in het verslagjaar 8 keer, voor het laatst op 24 november Behalve deze vaste commissies kan het bestuur ook ad hoc voor bepaalde activiteiten commissies instellen. In het vorige bestuursverslag is al gemeld dat een projectgroep bestaande uit bestuursleden van het AMF en het BFM, aangevuld met de voorzitter van de gezamenlijke beleggingscommissie, het project: Toekomst Mijnfondsen begeleidt. Deze projectgroep heeft gedurende de hele buy-out periode tot en met het liquidatietraject nauw samengewerkt met de aan het project verbonden externe adviseur, Towers Watson (TW). De commissie is in het verslagjaar achttien keer bij elkaar geweest. Uit de projectgroep is verder een onderhandelingscommissie bestaande uit AMF- en BFM-bestuursleden gevormd, die samen met TW in de finale fase, met mandaat van het bestuur, over de tekenbare voorstellen van de verzekeraars de onderhandelingen heeft gevoerd. Ook voor de fondseigen implementatie van de bepalingen van de Wvbp, met name voor wat betreft de keuze voor het nieuwe bestuursmodel, de verdere inrichting daarvan en de bewaking van de voortgang in de verschillende fasen, zoals genoemd in de brochure van de Pensioenfederatie Tijdpad implementatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen is een werkgroep samengesteld uit bestuursleden van de beide mijnfondsen. Deelnemersraad Sinds 1 januari 2008 heeft het fonds een deelnemersraad naar wettelijk model. De belangrijkste taak van de deelnemersraad is het (on)gevraagd adviseren van het bestuur over een aantal nader in het reglement van de deelnemersraad omschreven zaken. De Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag 13

14 deelnemersraad is conform de nieuwe wettelijke spelregels per 1 juli 2014 opgeheven. In de paragraaf invulling Wvbp wordt dit punt nader toegelicht. De samenstelling van de deelnemersraad is gedurende de eerste helft van het verslagjaar ongewijzigd gebleven. De deelnemersraad heeft op 25 maart en 15 mei afzonderlijk en op 21 mei met het bestuur vergaderd. Verder vonden samen met het verantwoordingsorgaan op 18 februari en 27 juni informatiebijeenkomsten plaats. Hierin werden beide fondsgremia geïnformeerd over de achtergronden bij het bestuursbesluit om de volgende fase van het verzekeringstraject in te gaan respectievelijk over de laatste status van het verzekeringstraject. Beide informatiebijeenkomsten werden gehouden samen met de bestuursleden en leden van de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan van het BFM. In het verslagjaar is op 25 maart aan de deelnemersraad advies gevraagd inzake de aanpassingen van de statuten. De deelnemersraad heeft ter zake een positief advies afgegeven. Verantwoordingsorgaan Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan als vertegenwoordiging van de belanghebbenden van het fonds. Het verantwoordingsorgaan bestaat na het toetreden van de heer Kersten per 1 januari 2014 als nieuw lid, wederom uit 4 personen. Het verantwoordingsorgaan vergaderde op 18 maart, 22 mei, 4 augustus en 10 september afzonderlijk, op 25 maart, 23 mei en 4 augustus samen met het bestuur en op 30 juli samen met de Raad van Toezicht. Op 18 februari, 27 juni en 14 oktober heeft het VO de door het bestuur geïnitieerde informatiebijeenkomsten, alle betrekking hebbende op het herverzekeringstraject, bijgewoond. Vanaf 1 juli 2014 heeft het VO taken en bevoegdheden van de deelnemersraad overgenomen. Ook hiervoor verwijzen wij voor meer informatie naar de paragraaf invulling Wvbp. Raad van toezicht In herinnering wordt gebracht dat één van de hoofddoelen van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, de versterking van het intern toezicht was. Deze versterking is in de wet vorm gegeven door verplichte invoering van een Raad van Toezicht bij bedrijfstakpensioenfondsen, die uit tenminste drie onafhankelijke personen bestaat. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De Raad van Toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. Een aantal belangrijke bestuursbesluiten zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen, zoals de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening en de liquidatie van het pensioenfonds. Als beleidsbepalers bij het pensioenfonds zijn de 3 leden van de Raad van Toezicht, de heren Ruben, Starren en Dumont, nadat de betreffende meldingsformulieren in de maand maart naar DNB zijn toegezonden, door DNB getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. In de maand mei zijn de besluiten van DNB ontvangen inzake de instemmingen met de voorgenomen benoemingen. Deze benoemingen zijn vervolgens geëffectueerd per 1 juli De RVT vergaderde op 10 juni, 1 augustus en 11 september afzonderlijk onder meer om goedkeuringsbesluiten voor te bereiden en op 8 juli, 30 juli en 4 augustus samen met respectievelijk het presidium, het verantwoordingsorgaan en het bestuur. Op 14 oktober heeft de RvT een voor alle fondsgremia georganiseerde informatiebijeenkomst bijgewoond. Vergaderingen in 2015 Om de liquidatie in technisch opzicht definitief af te kunnen wikkelen zijn het college van vereffenaars, het verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht gedurende de eerste 4 maanden van 2015 op 11 februari, 24 februari, 27 februari, 24 maart en 28 april hetzij 14

15 afzonderlijk, hetzij gezamenlijk in vergadering bijeen geweest om de noodzakelijke besluiten, adviezen en verklaringen te nemen respectievelijk af te geven. Uitbestede werkzaamheden Het pensioen- en vermogensbeheer en de actuariële- en bestuursadvisering is uitbesteed aan AZL N.V. te Heerlen. De actuariële certificering is opgedragen aan EY Actuarissen te Amsterdam. De controle van het liquidatieverslag is gebeurd door EY Accountants te Maastricht. Algemene pensioenontwikkelingen Nieuw Financieel Toetsingskader eindelijk gerealiseerd De invoering van een nieuw financieel toetsingskader (FTK) heeft het gehele boekjaar beheerst. Door de aanvaarding van het betreffende wetsvoorstel aan het einde van het jaar kwam definitief een einde aan een lange discussie over de herziening van het pensioenstelsel, die in de afgelopen vier jaar veel maatschappelijke onrust teweeg heeft gebracht. Een generatieconflict bleef evenwel uit. Aangezien de invoering van een ander type pensioencontract, de zogeheten reële ambitie-overeenkomst, als alternatief voor en naast het nominale pensioencontract, maatschappelijk en politiek onvoldoende steun kreeg, bleven de wettelijke voorstellen van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dichter bij huis. De herziening van het FTK is gaandeweg de totstandkoming door het kabinet getypeerd als noodzakelijk onderhoud om de weerbaarheid van pensioenfondsen tegen financiële schokken (crises!) en de stijgende levensverwachting te vergroten. Voor het fonds is in grote lijnen in kaart gebracht wat de impact en de financiële effecten van de invoering van de nieuwe FTKregelgeving zou zijn geweest in het geval het fonds onder eigen beheer zou blijven voortbestaan. Het bestuur heeft geconcludeerd dat met name deze nieuwe FTK-regelgeving een belangrijke negatieve impact zou hebben gehad op de te verwachten toeslagmogelijkheden naar de toekomst toe en dit heeft mede bijgedragen aan de keuze van het bestuur om de zelfstandigheid van het pensioenfonds op te geven in ruil voor de overgang via een buy out naar een verzekeraar gevolgd door een liquidatie van het fonds. In verband met de realisatie van de collectieve waardeoverdracht naar Aegon in 2014 heeft het bestuur geen verdere beleidskeuzes in dit kader gemaakt. Verder werd in het boekjaar door de staatssecretaris een veel fundamentelere discussie aangekondigd over de grondbeginselen en uitgangspunten van het aanvullende pensioenstelsel, te voeren in de vorm van een Nationale Pensioendialoog. Er zijn demografische, economische, arbeidsmarkt gerelateerde en sociaal-culturele ontwikkelingen die volgens haar in het komende boekjaar om een hernieuwde blik op het stelsel vragen. In dat verband zullen de collectiviteit, solidariteit, verplichtstelling en de doorsneepremiesystematiek, ruimte voor maatwerk, mate van individuele keuzevrijheden e.d. aan de orde komen. Implementatie Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen en andere governance-aangelegenheden Versterking van bestuur en intern toezicht Met ingang van 1 juli 2014 moesten alle pensioenfondsen de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (WVBP) hebben geïmplementeerd. De uitleg van de wet ging gepaard met een ongekend aantal Q & A s van DNB. De betreffende voorbereidingen werden deels reeds in het vorige boekjaar getroffen. Feitelijk dienden de fondsbesturen reeds aan het einde van het eerste kwartaal van 2014 met de aanpassing van hun fondsdocumenten gereed te zijn en kon gedurende het tweede kwartaal een dialoog met DNB over deze aanpassingen plaatsvinden. Terwijl de aanpassing van de fondsdocumenten in de regel kon rekenen op goedkeuring door de toezichthouder, zat het venijn in de staart, te weten de uiteindelijke benoeming van (nieuwe) bestuurders en/of interne toezichthouders. Er vond een zwaardere toetsing op geschiktheid plaats dan voorheen. Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag 15

16 Code Pensioenfondsen In september 2013 hebben de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid (STAR) gezamenlijk de Code Pensioenfondsen vastgesteld. Deze code komt in de plaats van de uit 2005 daterende STAR-principes voor goed pensioenfondsbestuur en is per 1 januari 2014 in werking getreden en is met ingang van 1 juli 2014 wettelijk verankerd. De code heeft tot doel het functioneren van de besturen van pensioenfondsen verder te verbeteren en inzichtelijker te maken. Belanghebbenden moeten erop kunnen vertrouwen dat het aan de fondsbesturen toevertrouwde geld goed wordt beheerd en de belangen van alle betrokkenen evenwichtig worden afgewogen. De fondsbesturen dienen over de naleving van de code verantwoording af te leggen en wel vanaf het onderhavige boekjaar. Hierbij geldt het principe pas toe of leg uit. Dit betekent dat een pensioenfonds de normen van de code toepast of in het jaarverslag motiveert waarom een norm niet (volledig) wordt toegepast. Afwijking van de norm is mogelijk als daar een goede reden voor is. In dit jaarverslag wordt in een afzonderlijk hoofdstuk hierop nader ingegaan. Het AMF maakt onderscheid tussen normen uit de code die worden nageleefd en zijn verwerkt in de diverse fondsdocumenten, de normen die niet van toepassing zijn op het AMF en de normen die in verband met liquidatie van het AMF niet in de fondsdocumenten zullen worden verwerkt. Deze laatste categorie normen zullen waar mogelijk uiteraard wel zo veel mogelijk worden nageleefd. Een overzicht van bovenbedoelde normen is op pagina 17 opgenomen. Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur De Pensioenfederatie heeft in het boekjaar een Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur uitgebracht, die in de plaats komt van de Aanbevelingen deskundig en competent bestuur uit Deze aanbevelingen waren in verband met de WVBP niet meer actueel. De handreiking ondersteunt de fondsbesturen in het proces van zelftoetsing, van toewerken naar en bewaken van hun geschiktheid. Diverse toezichtmaatregelen en toenemende toezichtkosten DNB heeft te kennen geven zich zorgen te maken over de houdbaarheid van het bedrijfsmodel van in het bijzonder een aantal kleine en middelgrote pensioenfondsen. De besturen worden geconfronteerd met een ongunstige kostenstructuur, beperkte premieruimte, ingrijpende ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en een afnemend deelnemersbestand door de vergrijzing. Om dit thema onder de aandacht te brengen van de in de ogen van DNB meest kwetsbare fondsen (circa 60) waartoe AMF ook behoorde, organiseerde DNB voor deze fondsen een seminar op 14 januari Met dit seminar wilde DNB de besturen bewust maken van noodzaak tot inzicht in de risico s en de toekomstbestendigheid van hun fonds en een podium bieden om ervaringen en informatie uit te wisselen over problemen en mogelijke oplossingen. Voor het AMF kwam dit seminar op een moment dat het fonds zelf al bezig was met een strategische heroriëntering en het bevestigde de ingezette denkrichting. De toezichthouder heeft verder enige toezichtthema s bekend gemaakt die in dit jaar extra aandacht hebben gekregen. Toekomstbestendigheid, herstel van financiële buffers en beter risicobeheer stonden centraal. Door diverse onderzoeken wilde de toezichthouder bewerkstelligen dat de fondsbesturen voldoende zicht hielden op de risico s van de voornoemde ontwikkelingen en op tijd maatregelen konden nemen om de financiële opzet te versterken. Zo moesten de pensioenfondsen een self assessment invullen over het risico van belangenverstrengeling en de beheersing hiervan. Het betreffende onderzoek werd mede ingegeven door de diverse personele wijzigingen in de diverse fondsorganen in verband met de WVBP. Voorts publiceerde DNB een guidance over de beheersing van uitbestede bedrijfsprocessen. In het bijzonder werd een dertigtal fondsen onderzocht of er voldoende controle bestond op het betalingsproces c.q. op de toegang tot de betaalrekeningen. De bij AZL op deze punten ingeregelde processen en genomen maatregelen om de risico s te beheersen werden aan DNB toegelicht en gaven geen aanleiding de werkwijze aan te passen. Tenslotte bracht DNB een guidance uit ten behoeve van die pensioenfondsen die zich in een liquidatieproces bevinden. 16

17 In het boekjaar behandelde de Tweede Kamer een wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht De wijziging betrof de afschaffing van de overheidsbijdrage voor het door DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit te oefenen toezicht. Deze afschaffing vloeide voort uit het regeerakkoord Rutte-II. De kosten voor pensioenfondsen zullen in het komende boekjaar hierdoor oplopen. Dankzij een aangenomen amendement wordt een onbeperkte stijging van de toezichtkosten aan banden gelegd. Geregeld wordt dat de huidige totale toezichtkosten in principe alleen met de inflatiecorrectie mogen stijgen. In bijzondere omstandigheden heeft de regering de vrijheid om hogere kostenstijgingen goed te keuren. Een dergelijk besluit dient evenwel vooraf aan de Tweede Kamer te worden voorgelegd. Andere communicatie over aanvullend pensioen is wenselijk In het begin van het onderhavige boekjaar publiceerde staatssecretaris Klijnsma een consultatiedocument over verbeteringen van de communicatie op het aanvullende pensioenterrein. Na diverse maatschappelijke reacties hierop te hebben ontvangen, volgde in de loop van dit jaar de indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Thans vindt de parlementaire behandeling plaats die naar verwachting in de eerste helft van 2015 zal worden afgerond. De voorstellen worden op hoofdlijnen als onomstreden beschouwd. Reden voor deze wetgeving is dat de bestaande wettelijke informatieverplichtingen onvoldoende begrijpelijk zijn, de terminologie en het taalgebruik te lastig en de hoeveelheid informatie te omvangrijk en weinig doelgericht. Bovendien wordt een te rooskleurig beeld over de hoogte van het pensioen gegeven en ontbreekt inzicht in de risico s. De verbetering van de communicatie moet het gedaalde vertrouwen onder deelnemers en gepensioneerden herstellen. Het kabinet baseert zijn voorstellen op diverse onderzoeken die op dit terrein zijn gedaan, waaronder met name het rapport Pensioen in duidelijke taal genoemd kan worden. Fondsspecifieke ontwikkelingen Naleving Code Pensioenfondsen Het bestuur onderschrijft de normen uit de Code Pensioenfondsen die de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid (STAR) hebben vastgesteld en die in de Pensioenwet is verankerd. Het bestuur streeft ernaar om de normen uit de code na te leven. De normen hebben betrekking op de volgende onderdelen: de taken en werkwijzen van de fondsorganen, verantwoording afleggen, integraal risicomanagement, communicatie en transparantie, verantwoord beleggen, uitvoering, uitbesteding en kosten, rol accountant en actuaris, klachten en geschillen, melding onregelmatigheden, benoeming, ontslag en schorsing, geschiktheid, stemverhoudingen, zittingsduur en herbenoeming, diversiteit, integer handelen, beloningsbeleid, compliance. De volgende normen uit de Code Pensioenfondsen zijn verwerkt en/of worden toegepast: 1, 3 9, 14 33, 35 38, 40, 48, 50 52, en De volgende normen uit de Code Pensioenfondsen zijn voor AMF niet van toepassing: 10 13, 57 58, 64 en 79. De volgende normen uit de Code Pensioenfondsen zijn deels dan wel niet verwerkt en/of toegepast: 2, 34, 39, 41 47, 45 47, 49, 53 55, 56, 59 61, 62, 63, en De normen die deels dan wel niet zijn verwerkt, zijn zoveel als mogelijk toegepast. Deze normen worden in verband met de voorgenomen liquidatie van AMF niet meer verwerkt in de fondsdocumenten. Verantwoordingsorgaan Het bestuur legt, zoals reeds vermeld in het hoofdstuk Algemeen jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid alsmede over de waarborging van goed pensioenfondsbestuur. Ook in dit jaarverslag is weer verslag gedaan van de Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag 17

18 bevindingen van het verantwoordingsorgaan ten aanzien van het door het bestuur respectievelijk het college van vereffenaars in 2014 gevoerde beleid. In het vorige jaarverslag is al het oordeel van het VO opgenomen ten aanzien van de fondsspecifieke invulling van de Wvbp en met name over de vorm en inrichting van het intern toezicht en de profielschets van de Raad van Toezicht. In het besluitvormingsproces inzake de liquidatie van het AMF is aan het verantwoordingsorgaan twee keer om advies gevraagd, te weten ten aanzien van het voorgenomen bestuursbesluit AMF tot liquidatie en tot ondertekening voorstel verzekeraar en vervolgens ten aanzien van het formele besluit tot liquidatie van het AMF. Op respectievelijk 4 augustus en 10 september heeft het VO op de adviesaanvragen van het bestuur positief geadviseerd. Raad van toezicht Al eerder in dit verslag is gemeld dat een van de hoofddoelen van de Wvbp het versterken van het intern toezicht is. Voor bedrijfstakpensioenfondsen betekent dit dat zij per 1 juli 2014 een Raad van Toezicht (RvT) ingesteld moeten hebben. Eerder werd het intern toezicht van het fonds vorm gegeven door een driejaarlijkse evaluatie en toetsing, voor het laatst in 2013, van het functioneren van het pensioenfonds door een visitatiecommissie. In het besluitvormingsproces inzake de liquidatie van het AMF is aan de Raad van Toezicht twee keer om goedkeuring gevraagd, te weten ten aanzien van het voorgenomen bestuursbesluit AMF tot liquidatie en tot ondertekening voorstel verzekeraar en vervolgens ten aanzien van het formele besluit tot liquidatie van het AMF. Op respectievelijk 4 augustus en 11 september heeft de Raad van Toezicht met de goedkeuringsverzoeken van het bestuur ingestemd en deze met verantwoordingsnotities onderbouwd. Verder op in dit jaarverslag rapporteert de Raad van Toezicht voor het eerst over zijn bevindingen met betrekking tot de in het reglement van de Raad van Toezicht genoemde toezichtstaken en over de aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen bestuursbesluiten tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening. Compliance officer en gedragscode De compliance officer is belast met het toezicht op de naleving van de gedragscode door de bestuursleden. Het gaat dan met name om de bepalingen in de gedragscode met betrekking tot het aanvaarden van relatiegeschenken, giften, uitnodigingen, nevenfuncties, het deelnemen in andere instellingen/zakelijke relaties etc.. Daarnaast adviseert de compliance officer over de uitleg en toepassingen van bepalingen zoals die zijn opgenomen in de gedragscode. Geen van de bestuursleden is insider als het gaat om beleggingen van het fonds. Mevrouw Thieme, Manager Risk, Compliance & Internal Audit bij AZL N.V., is compliance officer van het pensioenfonds. Jaarlijks wordt door de bestuursleden bevestigd dat zij de gedragscode hebben nageleefd. Ook dit jaar heeft dit plaatsgevonden. De compliance officer beoordeelt de ingevulde gedragscodes en verantwoordt eventuele bijzonderheden in de compliance rapportage. In het verslagjaar zijn door de compliance officer ten aanzien van de naleving van de gedragscode in de compliance rapportage 2014 geen bijzonderheden gemeld. Geschiktheid en zelfevaluatie Het bestuur beschikt over een geschiktheidsplan dat voldoet aan de Beleidsregel geschiktheid van DNB en AFM. Volgens de nieuwe inzichten van DNB en AFM moeten behalve kennis, inzicht en oordeelvorming ook persoonlijke vaardigheden en professioneel gedrag (competenties) in de beoordeling worden betrokken. Belangrijk onderdeel van de beleidsregel is het opstellen van een profielschets; alle eisen die gelden voor de (aankomend) bestuurder/beleidsbepaler moeten hierin worden opgenomen. In het kader van de voorgenomen benoemingen voor de leden van de Raad van Toezicht en de externe deskundige in het bestuur, zijn de betreffende 18

19 profielschetsen van de te benoemen personen naar DNB meegestuurd samen met de meldingsformulieren. In het geschiktheidsplan is verder vastgelegd hoe de deskundigheid van het bestuur wordt gewaarborgd en bevorderd. Om de kennis te vergroten pakt het bestuur als geheel dan wel in commissievorm of als werkgroep verschillende belangrijke en veelal actuele onderwerpen op een verkennende manier op, bestudeert deze, trekt conclusies en maakt beleidskeuzes. Te denken valt aan het als projectgroep begeleiden van het proces inzake de toekomst van het fonds, de adviesvoorbereiding voor de keuze van een bestuursmodel alsmede de implementatie van de overige uit de Wvbp voortkomende regelgeving. Verder vonden er met medewerking van Towers Watson informatiebijeenkomsten plaats op 18 februari, 27 juni en 14 oktober. Deze bijeenkomsten waren gezamenlijke bijeenkomsten van de besturen, deelnemersraden (met uitzondering van de na opheffing van de deelnemersraad vallende bijeenkomst op 14 oktober) en verantwoordingsorganen van het AMF en het BFM. Het bestuur heeft in zijn statuten een procedure opgenomen om het eigen functioneren periodiek te evalueren. De laatste evaluatie heeft op 19 december 2013 plaatsgevonden. Hiervan is uitvoerig verslag gedaan in het vorige jaarverslag. In verband met de ontwikkelingen in het buy-out traject, o.a. resulterend in het ondertekenen van de overeenkomst met Aegon op 6 augustus en het besluit tot liquidatie van het pensioenfonds op 16 september, is van een hernieuwde evaluatie in 2014 afgezien. Communicatie In het kader van transparantie, openheid en communicatie informeert het bestuur de gepensioneerden in toenemende mate schriftelijk over algemene zaken die het pensioenfonds betreffen. In het verslagjaar heeft met name het toelichten van de verschillende stappen in het proces om van zelfstandig pensioenfonds over te gaan naar een verzekeringsmaatschappij, de volle aandacht gekregen. Om dergelijke belangrijke onderwerpen onder de aandacht te brengen van de gepensioneerden en de gewezen deelnemers gebruikt het fonds het pensioenbulletin. Werd in het vorige verslagjaar al gemeld dat het AMF een onderzoek is begonnen naar de toekomst en werden de verschillende mogelijkheden genoemd zo is in de uitgave van dit informatieve stuk van juli 2014 de voortgang in het herverzekeringstraject toegelicht en is op een begrijpelijke wijze uiteengezet wat de voordelen zijn voor de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers om de opgebouwde pensioenrechten over te dragen naar een verzekeraar in plaats van om als pensioenfonds zelfstandig te blijven voortbestaan. In een tweede, extra, uitgave van het pensioenbulletin zijn de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers onder meer geïnformeerd over het definitieve eenmalige verhogingspercentage dat met Aegon is overeengekomen. Naast deze pensioenbulletins zijn de pensioengerechtigden in het verslagjaar ook per brief in februari, augustus en september geïnformeerd over de mogelijkheid om de pensioenen onder te brengen bij een verzekeraar respectievelijk over de deal die is bereikt met Aegon. Over de oude en nieuwe, eenmalig structureel verhoogde, pensioenaanspraken zijn de gepensioneerden en de gewezen deelnemers omstandig geïnformeerd. De Uniforme Pensioenoverzichten, zijn bij verschijnen van dit verslag ook verzonden. Via de website van het pensioenfonds (www.pf-amf.nl) worden de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden geïnformeerd over de specifiek voor hun groep relevante onderwerpen en zijn allerhande interessante documenten te raadplegen. Ook de gedurende het jaar verzonden pensioenbulletins en brieven als ook de in de afgelopen jaren vastgestelde jaarverslagen zijn op de website terug te vinden. De overgang naar een verzekeraar betreft een voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers ingrijpende wijziging. De communicatie is daarom met de grootst mogelijke voorzichtigheid ter hand genomen. Niettegenstaande de te betrachten voorzichtigheid moesten toch alle feiten, argumenten en gevolgen helder worden medegedeeld. Relatief gezien zijn op eerdergenoemde communicatie-uitingen maar een beperkt aantal reacties ontvangen. De ontvangen kritische reacties hadden als onderwerp het wantrouwen jegens een verzekeringsmaatschappij, het ontbreken van raadpleging onder de gepensioneerden en de twijfel of de eenmalige structurele verhoging niet nadelig is voor de jongste cohorten fondsverzekerden. In de beantwoording zijn Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag 19

20 de kritiekpunten, met de argumenten die her en der verspreid in dit bestuursverslag zijn genoemd, weerlegd. De positieve reacties hadden met name betrekking op de hoogte van de eenmalige verhoging. Het bestuur is van mening dat het in het verslagjaar heeft voldaan aan de principes voor goed pensioenfondsbestuur. Klachten/incidenten Voor zover er ten aanzien van de pensioenregeling of de uitvoering daarvan dan wel over specifieke onderwerpen klachten zijn die de aandacht van het bestuur vragen, worden deze op de agenda van de bestuursvergadering onder ingekomen brieven geplaatst. In het verslagjaar zijn er van twee personen klachtbrieven ontvangen. Een briefschrijver ontvangt een pensioen van het AMF en een briefschrijver ageert namens een actiecomité. In beide klachtbrieven worden met name vraagtekens geplaats of de overgang naar een verzekeraar met de bereikte voorlopige deal om de opgebouwde pensioenrechten eenmalig structureel met 8% te verhogen met daarbij de toevoeging dat daarna de pensioenen niet meer worden verhoogd, wel zo gunstig is als in de communicatie wordt voorgesteld. Volgens de briefschrijvers zou het uiteindelijke toeslagresultaat bij zelfstandig voortbestaan van het pensioenfonds, zeker voor de jongste fondsverzekerden, beter zijn. Ook vinden klagers dat de pensioengerechtigden onvoldoende zijn geraadpleegd over deze belangrijke beslissing om de pensioenen naar een verzekeraar over te dragen. Binnen de met betrokkenen afgesproken reactietermijnen werd op de brieven inhoudelijk geantwoord in lijn met de algemeen gegeven informatie. Op de ontvangen antwoordbrieven van het bestuur, met daarin opgenomen de feiten en argumenten die het bestuur heeft gebruikt om de grieven van de klagers te weerleggen, zijn ook in tweede termijn nog schriftelijke reacties binnengekomen. Na de tweede antwoordbrief hebben beide briefschrijvers niet meer gereageerd. Toekomst fonds Al gedurende een aantal jaren stak in het bestuur regelmatig de discussie de kop op over de toekomst van het fonds. Mede ingegeven door de financiële crisis die destijds in alle hevigheid woedde, de lage dekkingsgraad die daarvan het gevolg was, de krimp die het fonds in de komende jaren gaat doormaken in samenhang met de beperkte herstel-en sturingsmogelijkheden als gevolg van een risicomijdend beleggingsbeleid en de in kaart gebrachte ontwikkeling van de kosten in de toekomst, heeft het bestuur in de evaluatievergadering van december 2010 het startsein gegeven om dit thema uitvoerig te onderzoeken. Bij deze opsomming mag niet onvermeld blijven dat de visitatiecommissie, bij het eerste onderzoek in 2010, het onderwerp toekomst van het AMF al nadrukkelijk aan de orde heeft gesteld. Het AMF is een pensioenfonds met alleen pensioengerechtigden en slapers. De gemiddelde leeftijd van de fondsverzekerden is hoog. Het grootste cohort fondsverzekerden zijn de pensioengerechtigden tussen de 75 en 80 jaar oud. Dit heeft tot gevolg dat de uitkeringenstroom de eerstkomende jaren sterk zal dalen en rond 2023 gehalveerd zal zijn ten opzichte van de huidige uitkeringenstroom. Hierdoor wordt het kostendraagvlak voor het zelfstandig blijven uitvoeren van een pensioenfonds, snel kleiner. Een bevestiging voor het bestuur om de toekomst van het fonds te heroverwegen is voorts de uitnodiging geweest die het AMF met een 60-tal andere pensioenfondsen heeft ontvangen voor een DNB-seminar op 14 januari 2014 over de houdbaarheid van het bedrijfsmodel. DNB heeft een aantal criteria geformuleerd met daaraan gekoppeld risico-indicatoren, om de kwetsbaarheid van een pensioenfonds in kaart te brengen. De insteek van DNB was om de besturen van deze kwetsbare pensioenfondsen bewust te maken van de noodzaak na te denken over de risico s en de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds. Om dit in kaart te brengen moeten de pensioenfondsen een kwetsbaarheidsanalyse maken. Aan de uitvoerder AZL is al in april 2012 opdracht gegeven in kaart te brengen wanneer het beste moment is om de zelfstandigheid van het fonds op te geven. Op basis van de bevindingen van een discussienota Overwegingen herverzekering, heeft het bestuur destijds besloten om een vervolgtraject in te gaan waarin wordt gekwantificeerd wat de gevolgen zijn van enerzijds het onderbrengen van de pensioenaanspraken bij een herverzekeraar en anderzijds het (voorlopig) voortbestaan van het pensioenfonds. Het project had tot doel om het bestuur inzicht te geven in de kosten en opbrengsten van zekerheid in de vorm van herverzekering in relatie 20

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Voorwoord In dit

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 1. Het Pensioenfonds (verder: het Pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers van Van Lanschot Bankiers (en gelieerde ondernemingen) uitvoert. De inhoud

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

W erkboek PREVIEW. Op weg naar een. nieuw bestuursmodel. P e r s o o n l i j k. en interactief

W erkboek PREVIEW. Op weg naar een. nieuw bestuursmodel. P e r s o o n l i j k. en interactief Op weg naar een nieuw bestuursmodel W erkboek Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming middels reflecties, vragen en afwegingen Governance werkboek P e r s o o n l i j k en interactief Op weg

Nadere informatie

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg De kritiek op het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen van februari 2012 was niet mals. In de Nota naar aanleiding van het Verslag van juni

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 20 OKTOBER 2014 1. Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Reglement van de Raad van Toezicht Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Taken: Uitvoeren van de pensioenregeling Leiding geven

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg

Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Update Code Pensioenfondsen

Update Code Pensioenfondsen 24 april 2013 Update Code Pensioenfondsen Mila Hoekstra 2 Thema s 1. Taak en werkwijze 2. Diversiteit 3. Integer handelen 4. Beloning 5. Uitvoering, uitbesteding en kosten 6. Risicomanagement 7. Verantwoord

Nadere informatie

De geschikte kandidaat is bereid om pensioenopleiding te volgen. SPT organiseert een opleidings- en inwerkprogramma.

De geschikte kandidaat is bereid om pensioenopleiding te volgen. SPT organiseert een opleidings- en inwerkprogramma. Aan: Bestuur BPVT Van: Sako Zeverijn CC: Bestuur SPT Betreft: Functieprofiel bestuurslid met portefeuille communicatie Datum: 13 mei 2014 1. Algemeen Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandartsspecialisten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Gelet op artikel 18 lid 4 laatste zin, van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Bestuursmodellen WVBP

Bestuursmodellen WVBP Bestuursmodellen WVBP Model Paritair bestuur Onafhankelijk bestuur Paritair gemengd Onafhankelijk gemengd Omgekeerd gemengd Bestuur Bestuurders zijn paritair, evt. maximaal 2 externe bestuurders toegestaan

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Versie: mei 2013 1 Visitatiecommissie De visitatiecommissie heeft

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Betreft Kamervragen van het lid Krol Hierbij zend ik u de

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen

Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Zeist, december 2015 1. Financiële positie PNB 2. Uw pensioenpremie in 2016 3.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan.

Dit plan geeft de te hanteren kritische ondergrenzen, de te nemen maatregelen en de te volgen besluitvormingsprocessen en communicatietrajecten aan. Crisisplan 1. Inleiding Het doel van dit financieel crisisplan is dat het bestuur vooraf beschrijft welke maatregelen het bestuur van het pensioenfonds op korte termijn effectief zou kunnen inzetten, indien

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Pensioengerechtigden en voormalige deelnemers Pensioenreglement I en II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2014

Verkort Jaarverslag 2014 Verkort Jaarverslag 2014 Het bestuur: de pensioenwereld blijft in beweging Ook in 2014 stond de pensioenwereld niet stil. Het bestuur volgde alle actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen

Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Zeist, juni 2015 1. Financiële positie PNB blijft stabiel 2. Jaarverslag 2014

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Financieel crisisplan Stichting Pensioenfonds Xerox 1 juli 2015 Artikel 1 ~ Inleiding Het bestuur heeft besloten om een financieel crisisplan op te stellen. Dit is een beschrijving van maatregelen die

Nadere informatie

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014

Competentievisie verantwoordingsorgaan. Juli 2014 Competentievisie verantwoordingsorgaan Juli 2014 Versie 1.0 1 juli 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Competentievisie...3 Hoofdstuk 2 Profiel van het fonds...3 Hoofdstuk 3 Profiel verantwoordingsorgaan...3

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning

Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning Bestuursreglement van Stichting Pensioenfonds Haskoning Artikel 1. Begripsbepalingen. Administrateur: de administrateur van het Pensioenfonds als bedoeld in artikel 10 lid 5 van de Statuten; Algemeen Bestuur:

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2014. Een verzekeraar garandeert uw pensioen. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2014 Een verzekeraar garandeert uw pensioen Algemeen Mijnwerkersfonds Het gaat relatief goed met het AMF. Maar voor de lange termijn zijn er veel onzekerheden. Daarom loopt nu

Nadere informatie

Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen

Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen CONSULTATIEVERSIE Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen Beleidsregel van De Nederlandsche Bank van. 2011, nr. Tb/2011/.., inzake het opstellen van een financieel crisisplan in het kader van

Nadere informatie

Profielschets. Het wijzigen van het beleid ten. De vorm, inrichting. verantwoording

Profielschets. Het wijzigen van het beleid ten. De vorm, inrichting. verantwoording Profielschetss leden Verantwoordings Orgaan Pensioenstichting Transport (PST) Algemeen Pensioenstichting Transport (PST) is de uitvoerder van de pensioenregeling voor de deelnemende DHL bedrijven in Nederland.

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2014. We gaan met goed vertrouwen de onderhandelingen in. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2014. We gaan met goed vertrouwen de onderhandelingen in. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2014 Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf We gaan met goed vertrouwen de onderhandelingen in De kosten per deelnemer blijven stijgen. Een pensioenverhoging zit er de komende jaren

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioenfonds DSM Nederland Pensioenfonds DSM Nederland Uitgave oktober 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het pensioenfonds ) is van algemene

Nadere informatie

A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur?

A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur? Stroomschema medezeggenschap in een ondernemingspensioenfonds De Stichting van de Arbeid (hierna STAR) en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (hierna CSO) hebben een medezeggenschapsconvenant

Nadere informatie

stichting pensioenfonds wonen

stichting pensioenfonds wonen stichting pensioenfonds wonen Verkort Jaarverslag 2007 Kerncijfers Aantallen per 31-12 2007 2006 Werkgevers 4.331 4.161 Deelnemers 33.009 31.705 Gewezen deelnemers 70.948 62.860 Gepensioneerden 8.468 7.735

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Wim Hamers Voorzitter Raad van Beheer 12 november 2012 Agenda 1. SPH op hoofdlijnen 2. SPH en andere pensioenfondsen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix.

Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Toelichting bij de ministeriële regeling toeslagenmatrix. Algemene toelichting Artikel 86 van de Pensioenwet schrijft voor dat er bij voorwaardelijke toeslagverlening een consistent geheel dient te zijn

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN VERSIE 28 APRIL 2015 Definities Op dit reglement zijn de begripsbepalingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Openbare

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland

Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Najaarsbijeenkomst Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland Peter de Bruijne Voorzitter Bestuur Pensioenfonds ING 31 oktober 2013 QR code website Pensioenfonds ING Agenda Financiële situatie Klanttevredenheid

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Compliance program. Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Compliance program Vastgesteld en gewijzigd in de bestuursvergadering van 12 februari 2014 1 Inleiding In dit Compliance Program is de inrichting van de

Nadere informatie

Overdracht van opgebouwde pensioenen

Overdracht van opgebouwde pensioenen Overdracht van opgebouwde pensioenen een gegarandeerde pensioenuitkering voor uw deelnemers Overdracht van opgebouwde pensioenen Pag. 3/8 Overdracht van opgebouwde pensioenen Wilt u meer zekerheid voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Deelnemers Pensioenreglement I Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is stabiel 2. Uw pensioenpremie in 2015 3.

Nadere informatie

Statuten Pensioenfonds Medisch Specialisten

Statuten Pensioenfonds Medisch Specialisten Pensioenfonds Medisch Specialisten Naam en Zetel. Artikel 1. 1.1. Het pensioenfonds draagt de naam: Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten. 1.2. Het pensioenfonds is gevestigd te Zeist. Doel. Artikel

Nadere informatie

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe

VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015. Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe VEP Workshop Pensioenen 10 november 2015 Wie, wat en hoe en waar gaan we dan naartoe Piet Hein Oyens Diverse management functies bij O&vE, Van Lanschot, EuroCard/MasterCard, Interpay en Equens (1-1- 1990

Nadere informatie

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid

Werving en selectie. Beleidsbepalers. Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Werving & Selectie Beleidsbepalers. Werving & selectiebeleid Werving & Selectie Werving en selectie Van Lanschot N.V. F. van Lanschot Bankiers N.V. Human Resource Management Pagina 1 van 9 Werving & Selectie Inleiding Met ingang van 1 juli 2012 hebben DNB en AFM

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN 2015 Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Datum: 16 september 2015 Versie: 3.0 1 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Bestuur: Begripsbepalingen het Bestuur

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Vragen stellen en antwoord krijgen

Vragen stellen en antwoord krijgen Vragen stellen en antwoord krijgen In gesprek met de toezichthouder Linda Hobbelt, afdelingshoofd middelgrote en kleine pensioenfondsen Datum: 20, 21 en 22 mei 2014 Resultaten van de 289 toetsingen T1

Nadere informatie

Verkort jaarverslag PHI 2010

Verkort jaarverslag PHI 2010 Verkort jaarverslag PHI 2010 uitgave van stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de houtverwerkende industrie Voorwoord 2010 was een roerig jaar. Ook voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur: dagelijks bestuur: statuten: de Stichting Pensioenfonds Urenco

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR

Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Pension Fund Governance TRANSPARANTIE DOCUMENT UITLEG GEKOZEN PRINCIPES VOOR GOED PENSIOENFONDSBESTUUR Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen 19 februari 2008 Beschrijving van de bestuurskeuzes van

Nadere informatie

Organogram. Buitengewone leden BPMS. Leden BPMS. Vergadering van Afgevaardigden BPMS. BPMS-bestuur. toezicht inhoud regeling. Toezicht.

Organogram. Buitengewone leden BPMS. Leden BPMS. Vergadering van Afgevaardigden BPMS. BPMS-bestuur. toezicht inhoud regeling. Toezicht. Organogram Leden BPMS Buitengewone leden BPMS BPMS-bestuur Vergadering van Afgevaardigden BPMS Raad Raad van van Toezicht Toezicht toezicht inhoud regeling verantwoording SPMS-bestuur 1 Ortec ALM Organogram

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst

Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Het Nedlloyd Pensioenfonds van nu en in de toekomst Jaarvergadering DNP 25 maart 2015 Frans Dooren, directeur 1 Agenda - Even voorstellen - Terugblik 2014 - Organisatie, Dekkingsgraad, Rente, Verplichtingen,

Nadere informatie

DNB Crisisplan. Stichting Pensioenfonds Honeywell 21 September 2011. Pensioenfonds

DNB Crisisplan. Stichting Pensioenfonds Honeywell 21 September 2011. Pensioenfonds DNB Crisisplan Stichting Honeywell 21 September 2011 Agenda Introductie Opzet crisisplan Nut en noodzaak crisisplan Concept crisisplan - discussiepunten - Wanneer is er spraken van een crisissituatie?

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen PENSIOEN 12 JULI 2013 Wet versterking bestuur pensioenfondsen Op 9 juli jl. heeft de Eerste Kamer de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (de "Wet") aangenomen. Door deze Wet gaat de huidige bestuursstructuur

Nadere informatie

HANDBOEK BESTUUR IN CONTROL PENSIOENFONDS XYZ

HANDBOEK BESTUUR IN CONTROL PENSIOENFONDS XYZ HANDBOEK BESTUUR IN CONTROL PENSIOENFONDS XYZ 16 FEBRUARI 2011 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Procedures voor beheersing matchings- / renterisico... 6 2.1. Cashmanagement...

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Rockwool

Profielschets Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Rockwool Profielschets Raad van Toezicht Stichting Pensioenfonds Rockwool 1. Het pensioenfonds Rockwool Het pensioenfonds Rockwool is een zelfstandige stichting die de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

: Tata Steel Nederland B.V., gevestigd in IJmuiden.

: Tata Steel Nederland B.V., gevestigd in IJmuiden. STATUTEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS HOOGOVENS Vastgesteld op 21 april 1978, laatstelijk gewijzigd bij notariële akte d.d. 15 juli 2015. DEFINITIES Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: Pensioenfonds

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Diversiteit in Pensioenfondsen

Diversiteit in Pensioenfondsen Diversiteit in Pensioenfondsen VITP Congres 15 september 2014 Geert-Jan Haveman Vice voorzitter Stichting Pensioenfonds Hoogovens Directeur Human Resources Tata Steel Nederland Diversiteit Geschiktheid

Nadere informatie

Remuneratiecommissie. Reglement 2015

Remuneratiecommissie. Reglement 2015 Remuneratiecommissie Reglement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door RvT op: 10 april 2015 Inhoud Reglement Remuneratiecommissie van Woningstichting Het Grootslag... 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015

Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015 Stichting Pensioenfonds SPF Informatiebijeenkomst deelnemers SPF april 2015 Programma 1. Pensioenbewustzijn 2. SPF 2014 3. SPF 2015 4. Rondvraag 2 Pensioenbewustzijn via collectieve communicatie Website:

Nadere informatie

Advies van de adviescommissie pensioenrecht Nederlandse orde van advocaten

Advies van de adviescommissie pensioenrecht Nederlandse orde van advocaten MEMORANDUM Advies van de adviescommissie pensioenrecht Nederlandse orde van advocaten Aan: Mevr. J. Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Sociaal-economische Raad Stichting van

Nadere informatie

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013

Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013 Update pensioenen INVISTA (Nederland) BV per 12 november 2013 Kerkrade, 12 november 2013 Pensioen INVISTA (Nederland) BV Uitvoering door December 2008 in onderdekking. Maart 2009 korte termijnherstelplan

Nadere informatie

In artikel 28, eerste lid, wordt de deelnemersraad vervangen door: de deelnemersraad of het belanghebbendenorgaan.

In artikel 28, eerste lid, wordt de deelnemersraad vervangen door: de deelnemersraad of het belanghebbendenorgaan. VOORONTWERP VAN WET Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur en de medezeggenschap bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking

Nadere informatie

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Profielschets voor (nieuwe) leden van het verantwoordingsorgaan Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Inleiding Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Nadere informatie