Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag"

Transcriptie

1 Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg in liquidatie Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: Telefax: Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Liquidatieverslag

2 2

3 Inhoud Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 9 Bestuursverslag Algemeen 11 Algemene pensioenontwikkelingen 15 Fondsspecifieke ontwikkelingen 17 Verzekerdenbestand 28 Beleggingen Algemeen 29 Verslag van het Verantwoordingsorgaan Verslag van het Verantwoordingsorgaan 31 Reactie van het college van vereffenaars op het oordeel van het verantwoordingsorgaan 32 Verklaring Raad van Toezicht 33 Rekening en verantwoording vereffening Liquidatiebalans 36 Staat van baten en lasten 38 Kasstroomoverzicht 39 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 40 Toelichting op de liquidatiebalans 45 Toelichting op de staat van baten en lasten 49 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum 53 Resultaatbestemming 53 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 54 Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag 3

4 4

5 Bestuur en organisatie Bestuur tot 1 juli 2014 Vertegenwoordigers van werknemerszijde Voorgedragen door: F.F. Pfeiffer, voorzitter FNV Bondgenoten G.P. van den Anker CNV Vakmensen T.A. van Kesteren FNV Bondgenoten Mevr. A.M.J.L. Nissen-Cremers FNV Bondgenoten H. Walravens FNV Bondgenoten W.A. Wittenbernds Vakbond ABW Vertegenwoordigers van werkgeverszijde Mr. G.J.H.M. Wagemans, plv. voorzitter S.A.H. Lauwers Drs. H.E.M. Gerards Voorgedragen door: DSM Limburg BV DSM Limburg BV DSM Limburg BV Bestuur vanaf 1 juli 2014 Vertegenwoordigers van werknemerszijde Voorgedragen door: G.P. van den Anker CNV Vakmensen Mevr. A.M.J.L. Nissen-Cremers FNV Bondgenoten H. Walravens FNV Bondgenoten Vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden F.F. Pfeiffer, voorzitter T.A. van Kesteren W.A. Wittenbernds Vertegenwoordigers van werkgeverszijde Mr. G.J.H.M. Wagemans, plv. voorzitter S.A.H. Lauwers Drs. H.E.M. Gerards Voorgedragen door: DSM Limburg BV DSM Limburg BV DSM Limburg BV Onafhankelijke deskundige Drs. L.R.M. Radix Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag 5

6 Deelnemersraad tot 1 juli 2014 Leden Benoemd door: H.J. Vercauteren, voorzitter FNV Bondgenoten J.M.J. van den Bosch FNV Bondgenoten W.T. Hazelhof FNV Bondgenoten M.L.J. Hollanders FNV Bondgenoten T. Houkes CNV Vakmensen J.A. Kersic FNV Bondgenoten J.J. Kersten FNV Bondgenoten W.M.J. Roijen Vakbond ABW E.M.F. Senden CNV Vakmensen Verantwoordingsorgaan Voorgedragen door deelnemersraad: H.J. Vercauteren W.T. Hazelhof J.J. Kersten (vanaf 1 januari 2014) Voorgedragen door mijnonderneming: Mevr. Drs. E. van de Wiel, voorzitter Raad van Toezicht J. Ruben (voorzitter) Drs. M.H.P. Starren Mr. H.M.A. Dumont Gezamenlijke beleggingscommissie AMF - BFM Namens AMF: Namens BFM: Drs. L.R.M. Radix, voorzitter F.F. Pfeiffer Drs. H.E.M. Gerards Mr. G.J.H.M. Wagemans F.A.G. Hol Gezamenlijke communicatiecommissie AMF - BFM Namens BFM: L.V. Trafas M.K. Romih Namens AMF: W.A. Wittenbernds, voorzitter H. Walravens Namens BFM en AMF, als werkgeversvertegenwoordiger: Drs. H.E.M. Gerards 6

7 Scheidsgerecht Leden Mr. G.A.M. Stevens, voorzitter Mevr. mr. B. Corbey-Smits, secretaris Mr. H.M.W. Vanmeulebrouk Mr. P.J. Voncken Pensioen- en vermogensbeheer en bestuursadvisering AZL N.V. Kantoor: Akerstraat 92 Postadres: Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Tel.: ; Fax Actuaris Actuariële advisering: AZL Actuariaat Actuariële certificering: EY Actuarissen B.V. Accountant EY Accountants LLP Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag 7

8 8

9 Meerjarenoverzicht Liquidatie 1) Aantallen Actieve deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Financiële gegevens (in duizenden euro) Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds Reserves Algemene reserve Bestemmingsreserve Premiebijdragen Pensioenuitkeringen Beleggingen voor risico pensioenfonds Belegd vermogen Beleggingsopbrengsten Rendement o.b.v. total return 0,0% 0,5% 9,4% 3,8% 6,3% Dekkingsgraad 2) obv. marktrente 0,0% 109,9% 107,8% 106,9% 109,3% Gemiddelde rente RTS 0,0% 2,1% 1,7% 2,5% 3,2% Toeslag 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1) De uitkeringen en opbrengsten zijn cumulatief over 2014/2015. De overige standen zijn de standen per liquidatiedatum 24 februari ) De dekkingsgraad is als volgt berekend: beschikbaar vermogen ( ) / voorziening pensioenverplichtingen ( ) x 100% Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag 9

10 10

11 Bestuursverslag Algemeen Inleiding Het Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (AMF) in liquidatie is een bedrijfstakpensioenfonds en heeft de stichting als rechtsvorm. Het pensioenfonds is opgericht bij notariële akte op 16 december 1918 en is statutair gevestigd te Heerlen. Het pensioenfonds is sinds 16 september 2014 formeel in liquidatie en om deze reden wordt vanaf dat moment achter de naam van het pensioenfonds de toevoeging in liquidatie geplaatst. Voor de leesbaarheid van het bestuursverslag wordt afgezien van de consequente toevoeging van i.l. achter de naam van AMF. Volgens artikel 21 van de statuten wordt hierbij verslag uitgebracht over het boekjaar 2014 en de liquidatie van het fonds in Om praktische redenen is hiervoor gebruik gemaakt van één gecombineerd verslag. Deze handelwijze is in het belang van de fondsverzekerden omdat zodoende het jaarverslag tijdig kan worden vastgesteld en de liquidatie van het fonds definitief kan worden afgerond. DNB heeft met betrekking tot het hanteren van het verlengd boekjaar de goedkeuring gegeven. Omdat het fonds naar verwachting voor 1 juli 2015 niet meer onder toezicht zal staan van DNB, kan indiening van de DNB-staten over 2014 achterwege blijven. Het verslagjaar stond voor het pensioenfonds in het teken van een verdere verkenning van de mogelijkheden om via een buy out de opgebouwde pensioenrechten onder te brengen bij een verzekeraar, de besprekingen van de ontvangen offertes van de verzekeraars, de uiteindelijke keuze voor de verzekeraar Aegon en het besluit om een collectieve waardeoverdracht ingevolge artikel 84 van de Pensioenwet (PW) met de gekozen verzekeraar te realiseren, het monitoren van de financiële positie tot het moment van het overdragen van de pensioenverplichtingen en het pensioenvermogen naar Aegon, alsmede de besluitvorming en de fondsspecifieke invulling van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp), die per 1 juli 2014 moest zijn vormgegeven. Kortom, het onderwerp toekomst van het pensioenfonds heeft in al zijn facetten in het verslagjaar de agenda van het bestuur bepaald. In het vorige jaarverslag is melding gemaakt van het feit dat met het opvragen van Requests for Information (RFI) bij verschillende verzekeraars en het op hoofdlijnen analyseren van de ontvangen offertes fase 1 van het projectmanagementplan is afgerond met de conclusie dat de resultaten van de ontvangen offertes voldoende aanleiding geven om met de volgende fase van start te gaan. Elders in het bestuursverslag worden, naast een korte samenvatting van wat vooraf ging, de overige 2 fasen van plan beschreven, te weten het herverzekeringstraject en de liquidatiefase. In het vorige jaarverslag is tevens al melding gemaakt van het feit dat het bestuur besloten heeft om het paritaire bestuursmodel te handhaven. Het paritaire bestuursmodel was één van de 5 bestuursmodellen waaruit in het kader van de Wvbp een keuze kon worden gemaakt. In een aparte paragraaf wordt toegelicht hoe de veranderingen in de governancestructuur van het pensioenfonds hun beslag hebben gekregen. Naast deze 2 majeure onderwerpen hebben tot het moment van de collectieve waardeoverdracht en de overdracht van de fondsmiddelen naar Aegon, alle overige onderwerpen die passen bij een bestaand pensioenfonds, de aandacht van het bestuur gehad. Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag 11

12 De dekkingsgraad van het fonds is toegenomen van 109,9% eind 2013 naar 113% per 31 juli 2014, zijnde het laatste meetmoment voorafgaande aan de collectieve waardeoverdracht naar Aegon. De vereiste dekkingsgraad bedroeg op 31 juli ,8% volgens de feitelijke vermogensverdeling en 106,1% volgens de strategische vermogensverdeling. Elders in dit bestuursverslag wordt separaat verslag gedaan van de financiële positie van het fonds. Doelstelling Het fonds heeft ten doel aan de (gewezen) deelnemers en aan hun betrekkingen, volgens bij pensioenregeling vast te stellen bepalingen, geldelijke uitkeringen te verzekeren. Het fonds heeft een actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) opgesteld waarin gemotiveerd is omschreven welk beleid wordt gevoerd om de doelstelling van het pensioenfonds na te kunnen komen. In de ABTN wordt nader ingegaan op de organisatie van het pensioenfonds, de inhoud van de pensioenregeling, de financiële opzet (grondslagen en het beleidskader en sturingsmiddelen), hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en de opzet van de administratieve organisatie en interne controle. De ABTN is in het verslagjaar niet gewijzigd. Statuten Om de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe governancestructuur als gevolg van de inwerkingtreding per 1 juli 2014 van de Wvbp, zijn de statuten van het Algemeen Mijnwerkersfonds gewijzigd. De gewijzigde statuten zijn voorgelegd aan en goedgekeurd door DNB. De akte van statutenwijziging is op 23 juni 2014 gepasseerd bij de notaris. Bestuur Het pensioenfonds wordt beheerd door een bestuur, dat per 1 juli 2014 uit 10 personen bestaat. Het bestuur kent een paritaire samenstelling. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter vormen samen het Presidium. Het Presidium bereidt de bestuursvergaderingen voor, stelt de agenda van de vergadering samen, voert vooroverleg over bepaalde bestuurlijke aangelegenheden en komt eventueel met voorstellen. In het boekjaar vonden geen herbenoemingen plaats. Wel zijn in het kader van de inwerkingtreding van de Wvbp, als gevolg van het bezetten van enkele bestuurszetels door pensioengerechtigden en de uitbreiding van het bestuur met een externe deskundige, in de bestuurssamenstelling enkele mutaties doorgevoerd. Deze mutaties zijn in de paragraaf invulling Wvbp nader toegelicht. Als nieuw bestuurslid bij het pensioenfonds is de heer Radix, nadat het betreffende meldingsformulier benoeming in de maand maart naar DNB is toegezonden, door DNB getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. DNB heeft met de voorgenomen benoeming ingestemd. Op 16 september 2014 zijn alle besluiten genomen en adviezen ontvangen om tot formele liquidatie van de Stichting Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg over te gaan. Het bestuur heeft de op die dag zittende bestuursleden als vereffenaars van het vermogen van het pensioenfonds aangewezen. Gedurende de vereffening treden de vereffenaars in de bevoegdheden en verplichtingen van het bestuur op grond van de statuten en andere fondsdocumenten, voor zover dit voor de vereffening nodig is. Op dezelfde datum heeft het bestuur verder het besluit genomen om het presidium en de gezamenlijke beleggingscommissie AMF - BFM op te heffen. Het bestuur vergaderde in het verslagjaar op 21 januari, 18 februari, 18 maart, 22 april, 20 mei, 24 juni, 4 augustus, 19 augustus en 16 september en op 18 november en 16 december als college van vereffenaars. 12

13 De belangrijkste aandachtspunten van het bestuur in het verslagjaar waren: de jaarstukken 2013; de ontwikkeling van de financiële positie van het fonds tot het moment van de collectieve waardeoverdracht naar Aegon; de inrichting van de governance als gevolg van de inwerkingtreding van de Wvbp per 1 juli 2014; het opstellen van nieuwe fondsdocumenten en het wijzigen van de statuten in het kader van de Wvbp per 1 juli 2014 de voortgang van de buy-out in kader van beoordeling van ontvangen offertes van verzekeringsmaatschappijen tot en met de definitieve keuze voor verzekeraar; het overnemen van de bepalingen in het pensioenreglement door verzekeraar; het nemen van adequate besluiten bij de overgang van het pensioenfonds naar Aegon Levensverzekering N.V. transitie beleggingsportefeuille naar Aegon (met name juridische levering vastgoedportefeuille); de communicatie in de richting van de fondsverzekerden over de overgang naar Aegon en het risicomanagement. Commissies van het bestuur In samenwerking met het BFM-bestuur heeft het bestuur een aantal taken gedelegeerd aan commissies. De Gezamenlijke Beleggingscommissie AMF - BFM heeft een eigen reglement en is ingesteld ter voorbereiding van bestuursbeslissingen op beleggingsgebied. De taak van de commissie is het gevraagd en ongevraagd adviseren van de besturen en het voorbespreken van de bestuursstukken op beleggingsgebied. Verder kan zowel de beleggingscommissie als het presidium op basis van de regeling Mandatering beslissingsbevoegdheid in spoedeisende gevallen, op de wijze zoals omschreven in de regeling, namens het bestuur besluiten nemen. De commissie is samengesteld uit een onafhankelijke deskundige als voorzitter en enkele bestuursleden van beide fondsen. In het verslagjaar vergaderde de commissie 7 keer. Zoals reeds vermeld is de commissie op 16 september 2014 opgeheven. Met het oog op de intensivering van de communicatie naar de (gewezen) deelnemers hebben beide besturen een gezamenlijke communicatiecommissie ingesteld. De commissie werkt op basis van taakopdrachten van beide besturen en is verder betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding en vormgeving van alle uitingen op het gebied van informatieverstrekking. De taken en bevoegdheden van de commissie zijn schriftelijk vastgelegd. De commissie is samengesteld uit bestuursleden van beide fondsen en vergaderde in het verslagjaar 8 keer, voor het laatst op 24 november Behalve deze vaste commissies kan het bestuur ook ad hoc voor bepaalde activiteiten commissies instellen. In het vorige bestuursverslag is al gemeld dat een projectgroep bestaande uit bestuursleden van het AMF en het BFM, aangevuld met de voorzitter van de gezamenlijke beleggingscommissie, het project: Toekomst Mijnfondsen begeleidt. Deze projectgroep heeft gedurende de hele buy-out periode tot en met het liquidatietraject nauw samengewerkt met de aan het project verbonden externe adviseur, Towers Watson (TW). De commissie is in het verslagjaar achttien keer bij elkaar geweest. Uit de projectgroep is verder een onderhandelingscommissie bestaande uit AMF- en BFM-bestuursleden gevormd, die samen met TW in de finale fase, met mandaat van het bestuur, over de tekenbare voorstellen van de verzekeraars de onderhandelingen heeft gevoerd. Ook voor de fondseigen implementatie van de bepalingen van de Wvbp, met name voor wat betreft de keuze voor het nieuwe bestuursmodel, de verdere inrichting daarvan en de bewaking van de voortgang in de verschillende fasen, zoals genoemd in de brochure van de Pensioenfederatie Tijdpad implementatie Wet versterking bestuur pensioenfondsen is een werkgroep samengesteld uit bestuursleden van de beide mijnfondsen. Deelnemersraad Sinds 1 januari 2008 heeft het fonds een deelnemersraad naar wettelijk model. De belangrijkste taak van de deelnemersraad is het (on)gevraagd adviseren van het bestuur over een aantal nader in het reglement van de deelnemersraad omschreven zaken. De Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag 13

14 deelnemersraad is conform de nieuwe wettelijke spelregels per 1 juli 2014 opgeheven. In de paragraaf invulling Wvbp wordt dit punt nader toegelicht. De samenstelling van de deelnemersraad is gedurende de eerste helft van het verslagjaar ongewijzigd gebleven. De deelnemersraad heeft op 25 maart en 15 mei afzonderlijk en op 21 mei met het bestuur vergaderd. Verder vonden samen met het verantwoordingsorgaan op 18 februari en 27 juni informatiebijeenkomsten plaats. Hierin werden beide fondsgremia geïnformeerd over de achtergronden bij het bestuursbesluit om de volgende fase van het verzekeringstraject in te gaan respectievelijk over de laatste status van het verzekeringstraject. Beide informatiebijeenkomsten werden gehouden samen met de bestuursleden en leden van de deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan van het BFM. In het verslagjaar is op 25 maart aan de deelnemersraad advies gevraagd inzake de aanpassingen van de statuten. De deelnemersraad heeft ter zake een positief advies afgegeven. Verantwoordingsorgaan Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan als vertegenwoordiging van de belanghebbenden van het fonds. Het verantwoordingsorgaan bestaat na het toetreden van de heer Kersten per 1 januari 2014 als nieuw lid, wederom uit 4 personen. Het verantwoordingsorgaan vergaderde op 18 maart, 22 mei, 4 augustus en 10 september afzonderlijk, op 25 maart, 23 mei en 4 augustus samen met het bestuur en op 30 juli samen met de Raad van Toezicht. Op 18 februari, 27 juni en 14 oktober heeft het VO de door het bestuur geïnitieerde informatiebijeenkomsten, alle betrekking hebbende op het herverzekeringstraject, bijgewoond. Vanaf 1 juli 2014 heeft het VO taken en bevoegdheden van de deelnemersraad overgenomen. Ook hiervoor verwijzen wij voor meer informatie naar de paragraaf invulling Wvbp. Raad van toezicht In herinnering wordt gebracht dat één van de hoofddoelen van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, de versterking van het intern toezicht was. Deze versterking is in de wet vorm gegeven door verplichte invoering van een Raad van Toezicht bij bedrijfstakpensioenfondsen, die uit tenminste drie onafhankelijke personen bestaat. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. De Raad van Toezicht is ten minste belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het jaarverslag. Een aantal belangrijke bestuursbesluiten zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen, zoals de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening en de liquidatie van het pensioenfonds. Als beleidsbepalers bij het pensioenfonds zijn de 3 leden van de Raad van Toezicht, de heren Ruben, Starren en Dumont, nadat de betreffende meldingsformulieren in de maand maart naar DNB zijn toegezonden, door DNB getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. In de maand mei zijn de besluiten van DNB ontvangen inzake de instemmingen met de voorgenomen benoemingen. Deze benoemingen zijn vervolgens geëffectueerd per 1 juli De RVT vergaderde op 10 juni, 1 augustus en 11 september afzonderlijk onder meer om goedkeuringsbesluiten voor te bereiden en op 8 juli, 30 juli en 4 augustus samen met respectievelijk het presidium, het verantwoordingsorgaan en het bestuur. Op 14 oktober heeft de RvT een voor alle fondsgremia georganiseerde informatiebijeenkomst bijgewoond. Vergaderingen in 2015 Om de liquidatie in technisch opzicht definitief af te kunnen wikkelen zijn het college van vereffenaars, het verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht gedurende de eerste 4 maanden van 2015 op 11 februari, 24 februari, 27 februari, 24 maart en 28 april hetzij 14

15 afzonderlijk, hetzij gezamenlijk in vergadering bijeen geweest om de noodzakelijke besluiten, adviezen en verklaringen te nemen respectievelijk af te geven. Uitbestede werkzaamheden Het pensioen- en vermogensbeheer en de actuariële- en bestuursadvisering is uitbesteed aan AZL N.V. te Heerlen. De actuariële certificering is opgedragen aan EY Actuarissen te Amsterdam. De controle van het liquidatieverslag is gebeurd door EY Accountants te Maastricht. Algemene pensioenontwikkelingen Nieuw Financieel Toetsingskader eindelijk gerealiseerd De invoering van een nieuw financieel toetsingskader (FTK) heeft het gehele boekjaar beheerst. Door de aanvaarding van het betreffende wetsvoorstel aan het einde van het jaar kwam definitief een einde aan een lange discussie over de herziening van het pensioenstelsel, die in de afgelopen vier jaar veel maatschappelijke onrust teweeg heeft gebracht. Een generatieconflict bleef evenwel uit. Aangezien de invoering van een ander type pensioencontract, de zogeheten reële ambitie-overeenkomst, als alternatief voor en naast het nominale pensioencontract, maatschappelijk en politiek onvoldoende steun kreeg, bleven de wettelijke voorstellen van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dichter bij huis. De herziening van het FTK is gaandeweg de totstandkoming door het kabinet getypeerd als noodzakelijk onderhoud om de weerbaarheid van pensioenfondsen tegen financiële schokken (crises!) en de stijgende levensverwachting te vergroten. Voor het fonds is in grote lijnen in kaart gebracht wat de impact en de financiële effecten van de invoering van de nieuwe FTKregelgeving zou zijn geweest in het geval het fonds onder eigen beheer zou blijven voortbestaan. Het bestuur heeft geconcludeerd dat met name deze nieuwe FTK-regelgeving een belangrijke negatieve impact zou hebben gehad op de te verwachten toeslagmogelijkheden naar de toekomst toe en dit heeft mede bijgedragen aan de keuze van het bestuur om de zelfstandigheid van het pensioenfonds op te geven in ruil voor de overgang via een buy out naar een verzekeraar gevolgd door een liquidatie van het fonds. In verband met de realisatie van de collectieve waardeoverdracht naar Aegon in 2014 heeft het bestuur geen verdere beleidskeuzes in dit kader gemaakt. Verder werd in het boekjaar door de staatssecretaris een veel fundamentelere discussie aangekondigd over de grondbeginselen en uitgangspunten van het aanvullende pensioenstelsel, te voeren in de vorm van een Nationale Pensioendialoog. Er zijn demografische, economische, arbeidsmarkt gerelateerde en sociaal-culturele ontwikkelingen die volgens haar in het komende boekjaar om een hernieuwde blik op het stelsel vragen. In dat verband zullen de collectiviteit, solidariteit, verplichtstelling en de doorsneepremiesystematiek, ruimte voor maatwerk, mate van individuele keuzevrijheden e.d. aan de orde komen. Implementatie Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen en andere governance-aangelegenheden Versterking van bestuur en intern toezicht Met ingang van 1 juli 2014 moesten alle pensioenfondsen de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (WVBP) hebben geïmplementeerd. De uitleg van de wet ging gepaard met een ongekend aantal Q & A s van DNB. De betreffende voorbereidingen werden deels reeds in het vorige boekjaar getroffen. Feitelijk dienden de fondsbesturen reeds aan het einde van het eerste kwartaal van 2014 met de aanpassing van hun fondsdocumenten gereed te zijn en kon gedurende het tweede kwartaal een dialoog met DNB over deze aanpassingen plaatsvinden. Terwijl de aanpassing van de fondsdocumenten in de regel kon rekenen op goedkeuring door de toezichthouder, zat het venijn in de staart, te weten de uiteindelijke benoeming van (nieuwe) bestuurders en/of interne toezichthouders. Er vond een zwaardere toetsing op geschiktheid plaats dan voorheen. Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag 15

16 Code Pensioenfondsen In september 2013 hebben de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid (STAR) gezamenlijk de Code Pensioenfondsen vastgesteld. Deze code komt in de plaats van de uit 2005 daterende STAR-principes voor goed pensioenfondsbestuur en is per 1 januari 2014 in werking getreden en is met ingang van 1 juli 2014 wettelijk verankerd. De code heeft tot doel het functioneren van de besturen van pensioenfondsen verder te verbeteren en inzichtelijker te maken. Belanghebbenden moeten erop kunnen vertrouwen dat het aan de fondsbesturen toevertrouwde geld goed wordt beheerd en de belangen van alle betrokkenen evenwichtig worden afgewogen. De fondsbesturen dienen over de naleving van de code verantwoording af te leggen en wel vanaf het onderhavige boekjaar. Hierbij geldt het principe pas toe of leg uit. Dit betekent dat een pensioenfonds de normen van de code toepast of in het jaarverslag motiveert waarom een norm niet (volledig) wordt toegepast. Afwijking van de norm is mogelijk als daar een goede reden voor is. In dit jaarverslag wordt in een afzonderlijk hoofdstuk hierop nader ingegaan. Het AMF maakt onderscheid tussen normen uit de code die worden nageleefd en zijn verwerkt in de diverse fondsdocumenten, de normen die niet van toepassing zijn op het AMF en de normen die in verband met liquidatie van het AMF niet in de fondsdocumenten zullen worden verwerkt. Deze laatste categorie normen zullen waar mogelijk uiteraard wel zo veel mogelijk worden nageleefd. Een overzicht van bovenbedoelde normen is op pagina 17 opgenomen. Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur De Pensioenfederatie heeft in het boekjaar een Handreiking geschikt pensioenfondsbestuur uitgebracht, die in de plaats komt van de Aanbevelingen deskundig en competent bestuur uit Deze aanbevelingen waren in verband met de WVBP niet meer actueel. De handreiking ondersteunt de fondsbesturen in het proces van zelftoetsing, van toewerken naar en bewaken van hun geschiktheid. Diverse toezichtmaatregelen en toenemende toezichtkosten DNB heeft te kennen geven zich zorgen te maken over de houdbaarheid van het bedrijfsmodel van in het bijzonder een aantal kleine en middelgrote pensioenfondsen. De besturen worden geconfronteerd met een ongunstige kostenstructuur, beperkte premieruimte, ingrijpende ontwikkelingen in de wet- en regelgeving en een afnemend deelnemersbestand door de vergrijzing. Om dit thema onder de aandacht te brengen van de in de ogen van DNB meest kwetsbare fondsen (circa 60) waartoe AMF ook behoorde, organiseerde DNB voor deze fondsen een seminar op 14 januari Met dit seminar wilde DNB de besturen bewust maken van noodzaak tot inzicht in de risico s en de toekomstbestendigheid van hun fonds en een podium bieden om ervaringen en informatie uit te wisselen over problemen en mogelijke oplossingen. Voor het AMF kwam dit seminar op een moment dat het fonds zelf al bezig was met een strategische heroriëntering en het bevestigde de ingezette denkrichting. De toezichthouder heeft verder enige toezichtthema s bekend gemaakt die in dit jaar extra aandacht hebben gekregen. Toekomstbestendigheid, herstel van financiële buffers en beter risicobeheer stonden centraal. Door diverse onderzoeken wilde de toezichthouder bewerkstelligen dat de fondsbesturen voldoende zicht hielden op de risico s van de voornoemde ontwikkelingen en op tijd maatregelen konden nemen om de financiële opzet te versterken. Zo moesten de pensioenfondsen een self assessment invullen over het risico van belangenverstrengeling en de beheersing hiervan. Het betreffende onderzoek werd mede ingegeven door de diverse personele wijzigingen in de diverse fondsorganen in verband met de WVBP. Voorts publiceerde DNB een guidance over de beheersing van uitbestede bedrijfsprocessen. In het bijzonder werd een dertigtal fondsen onderzocht of er voldoende controle bestond op het betalingsproces c.q. op de toegang tot de betaalrekeningen. De bij AZL op deze punten ingeregelde processen en genomen maatregelen om de risico s te beheersen werden aan DNB toegelicht en gaven geen aanleiding de werkwijze aan te passen. Tenslotte bracht DNB een guidance uit ten behoeve van die pensioenfondsen die zich in een liquidatieproces bevinden. 16

17 In het boekjaar behandelde de Tweede Kamer een wijziging van de Wet bekostiging financieel toezicht De wijziging betrof de afschaffing van de overheidsbijdrage voor het door DNB en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uit te oefenen toezicht. Deze afschaffing vloeide voort uit het regeerakkoord Rutte-II. De kosten voor pensioenfondsen zullen in het komende boekjaar hierdoor oplopen. Dankzij een aangenomen amendement wordt een onbeperkte stijging van de toezichtkosten aan banden gelegd. Geregeld wordt dat de huidige totale toezichtkosten in principe alleen met de inflatiecorrectie mogen stijgen. In bijzondere omstandigheden heeft de regering de vrijheid om hogere kostenstijgingen goed te keuren. Een dergelijk besluit dient evenwel vooraf aan de Tweede Kamer te worden voorgelegd. Andere communicatie over aanvullend pensioen is wenselijk In het begin van het onderhavige boekjaar publiceerde staatssecretaris Klijnsma een consultatiedocument over verbeteringen van de communicatie op het aanvullende pensioenterrein. Na diverse maatschappelijke reacties hierop te hebben ontvangen, volgde in de loop van dit jaar de indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer. Thans vindt de parlementaire behandeling plaats die naar verwachting in de eerste helft van 2015 zal worden afgerond. De voorstellen worden op hoofdlijnen als onomstreden beschouwd. Reden voor deze wetgeving is dat de bestaande wettelijke informatieverplichtingen onvoldoende begrijpelijk zijn, de terminologie en het taalgebruik te lastig en de hoeveelheid informatie te omvangrijk en weinig doelgericht. Bovendien wordt een te rooskleurig beeld over de hoogte van het pensioen gegeven en ontbreekt inzicht in de risico s. De verbetering van de communicatie moet het gedaalde vertrouwen onder deelnemers en gepensioneerden herstellen. Het kabinet baseert zijn voorstellen op diverse onderzoeken die op dit terrein zijn gedaan, waaronder met name het rapport Pensioen in duidelijke taal genoemd kan worden. Fondsspecifieke ontwikkelingen Naleving Code Pensioenfondsen Het bestuur onderschrijft de normen uit de Code Pensioenfondsen die de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid (STAR) hebben vastgesteld en die in de Pensioenwet is verankerd. Het bestuur streeft ernaar om de normen uit de code na te leven. De normen hebben betrekking op de volgende onderdelen: de taken en werkwijzen van de fondsorganen, verantwoording afleggen, integraal risicomanagement, communicatie en transparantie, verantwoord beleggen, uitvoering, uitbesteding en kosten, rol accountant en actuaris, klachten en geschillen, melding onregelmatigheden, benoeming, ontslag en schorsing, geschiktheid, stemverhoudingen, zittingsduur en herbenoeming, diversiteit, integer handelen, beloningsbeleid, compliance. De volgende normen uit de Code Pensioenfondsen zijn verwerkt en/of worden toegepast: 1, 3 9, 14 33, 35 38, 40, 48, 50 52, en De volgende normen uit de Code Pensioenfondsen zijn voor AMF niet van toepassing: 10 13, 57 58, 64 en 79. De volgende normen uit de Code Pensioenfondsen zijn deels dan wel niet verwerkt en/of toegepast: 2, 34, 39, 41 47, 45 47, 49, 53 55, 56, 59 61, 62, 63, en De normen die deels dan wel niet zijn verwerkt, zijn zoveel als mogelijk toegepast. Deze normen worden in verband met de voorgenomen liquidatie van AMF niet meer verwerkt in de fondsdocumenten. Verantwoordingsorgaan Het bestuur legt, zoals reeds vermeld in het hoofdstuk Algemeen jaarlijks verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het gevoerde beleid alsmede over de waarborging van goed pensioenfondsbestuur. Ook in dit jaarverslag is weer verslag gedaan van de Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag 17

18 bevindingen van het verantwoordingsorgaan ten aanzien van het door het bestuur respectievelijk het college van vereffenaars in 2014 gevoerde beleid. In het vorige jaarverslag is al het oordeel van het VO opgenomen ten aanzien van de fondsspecifieke invulling van de Wvbp en met name over de vorm en inrichting van het intern toezicht en de profielschets van de Raad van Toezicht. In het besluitvormingsproces inzake de liquidatie van het AMF is aan het verantwoordingsorgaan twee keer om advies gevraagd, te weten ten aanzien van het voorgenomen bestuursbesluit AMF tot liquidatie en tot ondertekening voorstel verzekeraar en vervolgens ten aanzien van het formele besluit tot liquidatie van het AMF. Op respectievelijk 4 augustus en 10 september heeft het VO op de adviesaanvragen van het bestuur positief geadviseerd. Raad van toezicht Al eerder in dit verslag is gemeld dat een van de hoofddoelen van de Wvbp het versterken van het intern toezicht is. Voor bedrijfstakpensioenfondsen betekent dit dat zij per 1 juli 2014 een Raad van Toezicht (RvT) ingesteld moeten hebben. Eerder werd het intern toezicht van het fonds vorm gegeven door een driejaarlijkse evaluatie en toetsing, voor het laatst in 2013, van het functioneren van het pensioenfonds door een visitatiecommissie. In het besluitvormingsproces inzake de liquidatie van het AMF is aan de Raad van Toezicht twee keer om goedkeuring gevraagd, te weten ten aanzien van het voorgenomen bestuursbesluit AMF tot liquidatie en tot ondertekening voorstel verzekeraar en vervolgens ten aanzien van het formele besluit tot liquidatie van het AMF. Op respectievelijk 4 augustus en 11 september heeft de Raad van Toezicht met de goedkeuringsverzoeken van het bestuur ingestemd en deze met verantwoordingsnotities onderbouwd. Verder op in dit jaarverslag rapporteert de Raad van Toezicht voor het eerst over zijn bevindingen met betrekking tot de in het reglement van de Raad van Toezicht genoemde toezichtstaken en over de aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht onderworpen bestuursbesluiten tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening. Compliance officer en gedragscode De compliance officer is belast met het toezicht op de naleving van de gedragscode door de bestuursleden. Het gaat dan met name om de bepalingen in de gedragscode met betrekking tot het aanvaarden van relatiegeschenken, giften, uitnodigingen, nevenfuncties, het deelnemen in andere instellingen/zakelijke relaties etc.. Daarnaast adviseert de compliance officer over de uitleg en toepassingen van bepalingen zoals die zijn opgenomen in de gedragscode. Geen van de bestuursleden is insider als het gaat om beleggingen van het fonds. Mevrouw Thieme, Manager Risk, Compliance & Internal Audit bij AZL N.V., is compliance officer van het pensioenfonds. Jaarlijks wordt door de bestuursleden bevestigd dat zij de gedragscode hebben nageleefd. Ook dit jaar heeft dit plaatsgevonden. De compliance officer beoordeelt de ingevulde gedragscodes en verantwoordt eventuele bijzonderheden in de compliance rapportage. In het verslagjaar zijn door de compliance officer ten aanzien van de naleving van de gedragscode in de compliance rapportage 2014 geen bijzonderheden gemeld. Geschiktheid en zelfevaluatie Het bestuur beschikt over een geschiktheidsplan dat voldoet aan de Beleidsregel geschiktheid van DNB en AFM. Volgens de nieuwe inzichten van DNB en AFM moeten behalve kennis, inzicht en oordeelvorming ook persoonlijke vaardigheden en professioneel gedrag (competenties) in de beoordeling worden betrokken. Belangrijk onderdeel van de beleidsregel is het opstellen van een profielschets; alle eisen die gelden voor de (aankomend) bestuurder/beleidsbepaler moeten hierin worden opgenomen. In het kader van de voorgenomen benoemingen voor de leden van de Raad van Toezicht en de externe deskundige in het bestuur, zijn de betreffende 18

19 profielschetsen van de te benoemen personen naar DNB meegestuurd samen met de meldingsformulieren. In het geschiktheidsplan is verder vastgelegd hoe de deskundigheid van het bestuur wordt gewaarborgd en bevorderd. Om de kennis te vergroten pakt het bestuur als geheel dan wel in commissievorm of als werkgroep verschillende belangrijke en veelal actuele onderwerpen op een verkennende manier op, bestudeert deze, trekt conclusies en maakt beleidskeuzes. Te denken valt aan het als projectgroep begeleiden van het proces inzake de toekomst van het fonds, de adviesvoorbereiding voor de keuze van een bestuursmodel alsmede de implementatie van de overige uit de Wvbp voortkomende regelgeving. Verder vonden er met medewerking van Towers Watson informatiebijeenkomsten plaats op 18 februari, 27 juni en 14 oktober. Deze bijeenkomsten waren gezamenlijke bijeenkomsten van de besturen, deelnemersraden (met uitzondering van de na opheffing van de deelnemersraad vallende bijeenkomst op 14 oktober) en verantwoordingsorganen van het AMF en het BFM. Het bestuur heeft in zijn statuten een procedure opgenomen om het eigen functioneren periodiek te evalueren. De laatste evaluatie heeft op 19 december 2013 plaatsgevonden. Hiervan is uitvoerig verslag gedaan in het vorige jaarverslag. In verband met de ontwikkelingen in het buy-out traject, o.a. resulterend in het ondertekenen van de overeenkomst met Aegon op 6 augustus en het besluit tot liquidatie van het pensioenfonds op 16 september, is van een hernieuwde evaluatie in 2014 afgezien. Communicatie In het kader van transparantie, openheid en communicatie informeert het bestuur de gepensioneerden in toenemende mate schriftelijk over algemene zaken die het pensioenfonds betreffen. In het verslagjaar heeft met name het toelichten van de verschillende stappen in het proces om van zelfstandig pensioenfonds over te gaan naar een verzekeringsmaatschappij, de volle aandacht gekregen. Om dergelijke belangrijke onderwerpen onder de aandacht te brengen van de gepensioneerden en de gewezen deelnemers gebruikt het fonds het pensioenbulletin. Werd in het vorige verslagjaar al gemeld dat het AMF een onderzoek is begonnen naar de toekomst en werden de verschillende mogelijkheden genoemd zo is in de uitgave van dit informatieve stuk van juli 2014 de voortgang in het herverzekeringstraject toegelicht en is op een begrijpelijke wijze uiteengezet wat de voordelen zijn voor de pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers om de opgebouwde pensioenrechten over te dragen naar een verzekeraar in plaats van om als pensioenfonds zelfstandig te blijven voortbestaan. In een tweede, extra, uitgave van het pensioenbulletin zijn de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers onder meer geïnformeerd over het definitieve eenmalige verhogingspercentage dat met Aegon is overeengekomen. Naast deze pensioenbulletins zijn de pensioengerechtigden in het verslagjaar ook per brief in februari, augustus en september geïnformeerd over de mogelijkheid om de pensioenen onder te brengen bij een verzekeraar respectievelijk over de deal die is bereikt met Aegon. Over de oude en nieuwe, eenmalig structureel verhoogde, pensioenaanspraken zijn de gepensioneerden en de gewezen deelnemers omstandig geïnformeerd. De Uniforme Pensioenoverzichten, zijn bij verschijnen van dit verslag ook verzonden. Via de website van het pensioenfonds (www.pf-amf.nl) worden de gewezen deelnemers en pensioengerechtigden geïnformeerd over de specifiek voor hun groep relevante onderwerpen en zijn allerhande interessante documenten te raadplegen. Ook de gedurende het jaar verzonden pensioenbulletins en brieven als ook de in de afgelopen jaren vastgestelde jaarverslagen zijn op de website terug te vinden. De overgang naar een verzekeraar betreft een voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers ingrijpende wijziging. De communicatie is daarom met de grootst mogelijke voorzichtigheid ter hand genomen. Niettegenstaande de te betrachten voorzichtigheid moesten toch alle feiten, argumenten en gevolgen helder worden medegedeeld. Relatief gezien zijn op eerdergenoemde communicatie-uitingen maar een beperkt aantal reacties ontvangen. De ontvangen kritische reacties hadden als onderwerp het wantrouwen jegens een verzekeringsmaatschappij, het ontbreken van raadpleging onder de gepensioneerden en de twijfel of de eenmalige structurele verhoging niet nadelig is voor de jongste cohorten fondsverzekerden. In de beantwoording zijn Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg (in liquidatie) Liquidatieverslag 19

20 de kritiekpunten, met de argumenten die her en der verspreid in dit bestuursverslag zijn genoemd, weerlegd. De positieve reacties hadden met name betrekking op de hoogte van de eenmalige verhoging. Het bestuur is van mening dat het in het verslagjaar heeft voldaan aan de principes voor goed pensioenfondsbestuur. Klachten/incidenten Voor zover er ten aanzien van de pensioenregeling of de uitvoering daarvan dan wel over specifieke onderwerpen klachten zijn die de aandacht van het bestuur vragen, worden deze op de agenda van de bestuursvergadering onder ingekomen brieven geplaatst. In het verslagjaar zijn er van twee personen klachtbrieven ontvangen. Een briefschrijver ontvangt een pensioen van het AMF en een briefschrijver ageert namens een actiecomité. In beide klachtbrieven worden met name vraagtekens geplaats of de overgang naar een verzekeraar met de bereikte voorlopige deal om de opgebouwde pensioenrechten eenmalig structureel met 8% te verhogen met daarbij de toevoeging dat daarna de pensioenen niet meer worden verhoogd, wel zo gunstig is als in de communicatie wordt voorgesteld. Volgens de briefschrijvers zou het uiteindelijke toeslagresultaat bij zelfstandig voortbestaan van het pensioenfonds, zeker voor de jongste fondsverzekerden, beter zijn. Ook vinden klagers dat de pensioengerechtigden onvoldoende zijn geraadpleegd over deze belangrijke beslissing om de pensioenen naar een verzekeraar over te dragen. Binnen de met betrokkenen afgesproken reactietermijnen werd op de brieven inhoudelijk geantwoord in lijn met de algemeen gegeven informatie. Op de ontvangen antwoordbrieven van het bestuur, met daarin opgenomen de feiten en argumenten die het bestuur heeft gebruikt om de grieven van de klagers te weerleggen, zijn ook in tweede termijn nog schriftelijke reacties binnengekomen. Na de tweede antwoordbrief hebben beide briefschrijvers niet meer gereageerd. Toekomst fonds Al gedurende een aantal jaren stak in het bestuur regelmatig de discussie de kop op over de toekomst van het fonds. Mede ingegeven door de financiële crisis die destijds in alle hevigheid woedde, de lage dekkingsgraad die daarvan het gevolg was, de krimp die het fonds in de komende jaren gaat doormaken in samenhang met de beperkte herstel-en sturingsmogelijkheden als gevolg van een risicomijdend beleggingsbeleid en de in kaart gebrachte ontwikkeling van de kosten in de toekomst, heeft het bestuur in de evaluatievergadering van december 2010 het startsein gegeven om dit thema uitvoerig te onderzoeken. Bij deze opsomming mag niet onvermeld blijven dat de visitatiecommissie, bij het eerste onderzoek in 2010, het onderwerp toekomst van het AMF al nadrukkelijk aan de orde heeft gesteld. Het AMF is een pensioenfonds met alleen pensioengerechtigden en slapers. De gemiddelde leeftijd van de fondsverzekerden is hoog. Het grootste cohort fondsverzekerden zijn de pensioengerechtigden tussen de 75 en 80 jaar oud. Dit heeft tot gevolg dat de uitkeringenstroom de eerstkomende jaren sterk zal dalen en rond 2023 gehalveerd zal zijn ten opzichte van de huidige uitkeringenstroom. Hierdoor wordt het kostendraagvlak voor het zelfstandig blijven uitvoeren van een pensioenfonds, snel kleiner. Een bevestiging voor het bestuur om de toekomst van het fonds te heroverwegen is voorts de uitnodiging geweest die het AMF met een 60-tal andere pensioenfondsen heeft ontvangen voor een DNB-seminar op 14 januari 2014 over de houdbaarheid van het bedrijfsmodel. DNB heeft een aantal criteria geformuleerd met daaraan gekoppeld risico-indicatoren, om de kwetsbaarheid van een pensioenfonds in kaart te brengen. De insteek van DNB was om de besturen van deze kwetsbare pensioenfondsen bewust te maken van de noodzaak na te denken over de risico s en de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds. Om dit in kaart te brengen moeten de pensioenfondsen een kwetsbaarheidsanalyse maken. Aan de uitvoerder AZL is al in april 2012 opdracht gegeven in kaart te brengen wanneer het beste moment is om de zelfstandigheid van het fonds op te geven. Op basis van de bevindingen van een discussienota Overwegingen herverzekering, heeft het bestuur destijds besloten om een vervolgtraject in te gaan waarin wordt gekwantificeerd wat de gevolgen zijn van enerzijds het onderbrengen van de pensioenaanspraken bij een herverzekeraar en anderzijds het (voorlopig) voortbestaan van het pensioenfonds. Het project had tot doel om het bestuur inzicht te geven in de kosten en opbrengsten van zekerheid in de vorm van herverzekering in relatie 20

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620

Stichting Pensioenfonds SMIT. Bestuursreglement V120620 Artikel 1 Inleiding De wijze waarop de Stichting Pensioenfonds SMIT wordt bestuurd ligt op hoofdlijnen vast in de statuten. In dit bestuursreglement wordt hier verder invulling aan gegeven. Het bestuursreglement

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Raad van Toezicht. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Raad van Toezicht van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Vastgesteld 22-12-2016 Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Artikel 1 - Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

TRANSPARANTIEDOCUMENT

TRANSPARANTIEDOCUMENT TRANSPARANTIEDOCUMENT Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven (VNPS) Dit is een uitgave van de Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument Stichting Pensioenfonds Ahold (versie: 28 april 2015) Hoofdstuk 1 - Inleiding 1.1 Voorwoord Stichting Pensioenfonds Ahold is de financiële dienstverlener voor Koninklijke Ahold N.V.

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen

Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds Wonen Dit is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Wonen Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds Wonen

Nadere informatie

10. Goed pensioenfondsbestuur

10. Goed pensioenfondsbestuur 10. Goed pensioenfondsbestuur 10.1 Algemeen In 2013 is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen in werking getreden. De invloed van deze nieuwe wet is van groot belang voor de governance structuur van

Nadere informatie

Profielschets lid van de Raad van Toezicht

Profielschets lid van de Raad van Toezicht Profielschets lid van de Raad van Toezicht Deskundigheid Uitgaande van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de raad van toezicht wordt de raad samengesteld uit drie personen die gezamenlijk

Nadere informatie

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005

AMF een goed geregeld pensioen. Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 AMF een goed geregeld pensioen Bulletin Algemeen Mijnwerkersfonds 2005 Het bestuur van het Algemeen Mijnwerkersfonds (AMF) wil haar rechthebbenden van goede en belangrijke informatie voorzien. Leest u

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie

Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Huishoudelijk reglement van het verantwoordingsorgaan (definitief) Bedrijfstakpensioenfonds voor de drankindustrie Juli 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen Definities Dit reglement verstaat onder: fonds:

Nadere informatie

Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Wet versterking bestuur pensioenfondsen Wet versterking bestuur pensioenfondsen Presentatie voor het Platform Deelnemersraden Drs. Harrie J.P. Penders 12 april 2013 Leerdoelen inzicht bieden in het wetsvoorstel (sheet 3 24) inzicht bieden in

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds

PROFIELSCHETS. Philips Pensioenfonds NIET UITVOEREND BESTUURDER 1/5. Stichting Philips Pensioenfonds PROFIELSCHETS NIET UITVOEREND BESTUURDER Stichting Stichting behoort tot de grootste ondernemingspensioenfondsen van Nederland met een belegd vermogen van bijna 18 miljard euro. Het pensioenfonds voert

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Dit is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Voorwoord In dit

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE)

FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) FUNCTIEPROFIEL BESTUUR VOOR LEDEN EN VOORZITTER (BELEGGINGSCOMMISSIE) Stichting Pensioenfonds Mercer 1. Algemene kenmerken Het bestuur van Stichting Pensioenfonds Mercer (SPM) is een (paritair) bestuur

Nadere informatie

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING

Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING. Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Functieprofielen Algemeen Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Algemeen functieprofiel Bestuur Stichting Pensioenfonds ING Kenmerken Fonds Stichting Pensioenfonds ING (hierna: het Fonds) is op 1 januari

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Reglement Verantwoordingsorgaan. van de. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Reglement Verantwoordingsorgaan van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Artikel 1 - Samenstelling van het

Nadere informatie

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Functieprofiel bestuurs- en commissielid namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 1. Het Pensioenfonds (verder: het Pensioenfonds) is een ondernemingspensioenfonds dat de pensioenregeling voor de (ex) medewerkers van Van Lanschot Bankiers (en gelieerde ondernemingen) uitvoert. De inhoud

Nadere informatie

Reglement voor de raad van toezicht

Reglement voor de raad van toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zuivel en aanverwante industrie (BPZ) Reglement voor de raad van toezicht Colofon Dit reglement is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de

Nadere informatie

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg

Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg Versterking bestuur pensioenfondsen: het vervolg De kritiek op het wetsvoorstel versterking bestuur pensioenfondsen van februari 2012 was niet mals. In de Nota naar aanleiding van het Verslag van juni

Nadere informatie

Transparantiedocument

Transparantiedocument Transparantiedocument organisatie van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 16 december 2016 1 Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

Pensioenbericht 9 oktober 2015

Pensioenbericht 9 oktober 2015 Pensioenbericht 9 oktober 2015 Algemeen Pensioenfonds (APF) Dit pensioenbericht is een update van het gelijknamige pensioenbericht van 19 maart 2015. Inleiding Het APF creëert een extra keuzemogelijkheid

Nadere informatie

Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Telefax: 045-5741 117 Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds

Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds Functieprofiel lid bestuur met portefeuille vermogensbeheer en risicomanagement van Stichting Notarieel Pensioenfonds 1. Algemene kenmerken Het bestuur van de Stichting Notarieel Pensioenfonds (SNPF) is

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid 2015

Uitbestedingsbeleid 2015 Uitbestedingsbeleid 2015 versie 16 juni 2015 1 1. Inleiding Stichting Bedrijfstakpensioenfonds TrueBlue (verder: TrueBlue) heeft uit strategische overwegingen delen van haar bedrijfsprocessen en activiteiten

Nadere informatie

W erkboek PREVIEW. Op weg naar een. nieuw bestuursmodel. P e r s o o n l i j k. en interactief

W erkboek PREVIEW. Op weg naar een. nieuw bestuursmodel. P e r s o o n l i j k. en interactief Op weg naar een nieuw bestuursmodel W erkboek Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming middels reflecties, vragen en afwegingen Governance werkboek P e r s o o n l i j k en interactief Op weg

Nadere informatie

Initiatief. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE. Geachte heer Kamp,

Initiatief. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE. Geachte heer Kamp, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE KENMERK: B/12/6073/MH DATUM: 11 april 2012 ONDERW ERP: Code en Monitoringcommissie Geachte

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 20 OKTOBER 2014 1. Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 Inleiding Zoals bekend treedt de Wet versterking bestuur pensioenfonds op 1 juli 2014 in werking. Deze wet leidt tot aanpassing

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties.

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Update Code Pensioenfondsen

Update Code Pensioenfondsen 24 april 2013 Update Code Pensioenfondsen Mila Hoekstra 2 Thema s 1. Taak en werkwijze 2. Diversiteit 3. Integer handelen 4. Beloning 5. Uitvoering, uitbesteding en kosten 6. Risicomanagement 7. Verantwoord

Nadere informatie

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet

Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Bestuurt het pensioenfonds Stelt profielschets op voor de leden van het bestuur Kan kandidaat afwijzen indien deze niet aan profielschets voldoet Taken: Uitvoeren van de pensioenregeling Leiding geven

Nadere informatie

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven

Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Vereniging Nederlands Pensioenfonds voor de Sigarenindustrie en aanverwante Bedrijven Reglement van de raad van toezicht 2015 administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Rijnzathe 10, 3454 PV Utrecht

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING PENSIOENFONDS ACHMEA Reglement Raad van Toezicht SPA Versie 1 juli 2016 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Autoriteit Financiële Markten Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. bestuur: het bestuur van het fonds; b. deelnemer:

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht

Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel Reglement van de Raad van Toezicht Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen zoals opgenomen in de statuten

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 198 Besluit van 2 juni 2014 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Besluit financieel

Nadere informatie

Pensioenverlaging (korting) in Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen. Rapport

Pensioenverlaging (korting) in Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen. Rapport Pensioenverlaging (korting) in 2013 Hoe consumenten geïnformeerd zijn over de verlaging van hun pensioen Rapport Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten.

Nadere informatie

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA)

Kamervragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015

Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Bijzondere deelnemersvergadering 29 januari 2015 Agenda 1. Opening 2. Statutenwijziging 3. Sluiting 2 3 1. Opening 4 2. Statutenwijziging Ter stemming bijzondere deelnemersvergadering Statutenwijziging:

Nadere informatie

VITP-visie op visitatie 3 november 2016 (finale versie voor ledenvergadering november 2016)

VITP-visie op visitatie 3 november 2016 (finale versie voor ledenvergadering november 2016) VITP-visie op visitatie 3 november 2016 (finale versie voor ledenvergadering november 2016) 1. Samenvatting In 2017 wordt intern toezicht op pensioenfondsen in de vorm van visitatiecommissies geëvalueerd.

Nadere informatie

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche

Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Transparantiedocument organisatie van Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Voorwoord In dit document beschrijft het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 2 1.1. Het pensioenfonds...

Nadere informatie

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds?

Wat is nu precies de rol van de werkgever, de vakbonden en het bestuur van het pensioenfonds? Veelgestelde vragen en antwoorden Ontbinding Stichting Pensioenfonds Bavaria (in liquidatie) Wat gaat er op 1 april 2017 gebeuren? Dan gaan de opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve en gewezen deelnemers

Nadere informatie

Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg

Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen. in Limburg Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Algemeen Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in Limburg Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763

Nadere informatie

Bestuursmodellen WVBP

Bestuursmodellen WVBP Bestuursmodellen WVBP Model Paritair bestuur Onafhankelijk bestuur Paritair gemengd Onafhankelijk gemengd Omgekeerd gemengd Bestuur Bestuurders zijn paritair, evt. maximaal 2 externe bestuurders toegestaan

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO

Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Tien passen voor de tango Normenkader voor het VO Met normen kan een Verantwoordingsorgaan (VO) zijn verantwoordelijkheden (oordelen, adviseren en overleggen) beter uitoefenen. Penvita onderscheidt algemene

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Equens 1 Artikel 1. Definities Fonds Stichting Pensioenfonds Equens Werkgever Equens SE Bestuur Het bestuur van het Fonds Verantwoordingsorgaan Het

Nadere informatie

DEELNEMERSVERGADERING 16 november Stichting Pensioenfonds Invista

DEELNEMERSVERGADERING 16 november Stichting Pensioenfonds Invista DEELNEMERSVERGADERING 16 november 2011 Stichting Pensioenfonds Invista AGENDA 1. Opening 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Verslag over de gebeurtenissen in het boekjaar 2010 4. Financieel jaarverslag

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP

REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN VAN STICHTING PENSIOENFONDS ABP Het bestuur van Stichting Pensioenfonds ABP, Gelet op artikel 18 lid 4 laatste zin, van de statuten van Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

Reactie op het voorontwerp van Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Reactie op het voorontwerp van Wet versterking bestuur pensioenfondsen N 7855 Bst/AR/HS/16 augustus 2011 Reactie op het voorontwerp van Wet versterking bestuur pensioenfondsen Algemeen De minister van SZW heeft op 1 juli 2011 het voorontwerp van Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN?

WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? WAT SPEELT ER ROND UW PENSIOEN BIJ SPUN? Bijeenkomst voor pensioengerechtigden Dick Vis, voorzitter Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland 20 september 2016 Agenda 1. Samenvatting jaarverslag 2015 2.

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen

Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen Wat betekent de wet voor intern en extern toezicht? Prof. Dr. Olaf Sleijpen Divisiedirecteur Toezicht pensioenfondsen en beleggingsondernemingen Seminar voor intern

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van het bestuur en bestuurscommissies Vastgesteld door het bestuur van BPF Schoonmaak op 28 juni 2016. Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1. Procedure bij voordracht van

Nadere informatie

Pension Fund Governance richtlijnen

Pension Fund Governance richtlijnen Pension Fund Governance richtlijnen II.4 Pension Fund Governance richtlijnen Deel I Inleiding Op grond van artikel 11a van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (Lop) (AB 1998 no. GT 17, gewijzigd

Nadere informatie

VERANTWOORDINGORGAAN

VERANTWOORDINGORGAAN VERANTWOORDINGORGAAN INHOUD Het verantwoordingsorgaan Governance Hoe past het verantwoordingsorgaan daarin? Besturen van pensioenfondsen en FNV Hoe past een verantwoordingsorgaan daarin? Relatie FNV en

Nadere informatie

7 VERBOND VAN VERZEKERAARS

7 VERBOND VAN VERZEKERAARS 7 VERBOND VAN VERZEKERAARS STICHTING VAN DE ARBEID Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Mevrouw drs. J. Klijnsma, staatssecretaris Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Den Haag : 31 oktober 2013 Betreft

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN (2014) 1. HET PENSIOENFONDS TNO EN ZIJN BESTUUR

PROFIELSCHETS LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN (2014) 1. HET PENSIOENFONDS TNO EN ZIJN BESTUUR PROFIELSCHETS LEDEN VERANTWOORDINGSORGAAN (2014) 1. HET PENSIOENFONDS TNO EN ZIJN BESTUUR De Stichting Pensioenfonds TNO is opgericht met het doel de pensioenregelingen van de aangesloten werkgevers uit

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf

Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies. van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Taakopdracht, bevoegdheden en samenstelling commissies van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Versie: mei 2013 1 Visitatiecommissie De visitatiecommissie heeft

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

PROFIELSCHETS (ALGEMEEN) VOOR BESTUURSLEDEN

PROFIELSCHETS (ALGEMEEN) VOOR BESTUURSLEDEN PROFIELSCHETS (ALGEMEEN) VOOR BESTUURSLEDEN December 2014 Inleiding Het bestuur van het pensioenfonds MSD vindt het belangrijk dat (nieuwe) bestuursleden zich goed realiseren wat er van hen wordt verwacht.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]];

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [[Datum openlaten]], nr. [[nr invullen]]; Ontwerpbesluit van tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Handelsregisterbesluit 2008 in verband met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Nadere informatie

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen

Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen Transparantiedocument Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen 6 MAART 2017 1. Inleiding Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen (hierna:

Nadere informatie

Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA

Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA Toelichting op de voorgenomen besluiten liquidatie en collectieve waardeoverdrachten PMA Woord vooraf De afgelopen jaren zijn de deelnemers meer en meer geconfronteerd met de turbulentie rondom pensioenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Zeist, juni 2014 1. Nieuwsbrief blijft toch op papier 2. Financiële positie PNB verbetert verder 3. Nieuw bestuursmodel

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 26 juni 2014 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 26 juni 2014 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 27

Nadere informatie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie

Pensioenfonds DSM Nederland. Versie Pensioenfonds DSM Nederland Versie 11-07-2017 Versie 11-07-2017 Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) Het bestuur van PDN Het bestuur van PDN bestaat uit maximaal acht leden. Van deze acht leden zijn: vier

Nadere informatie

Organogram. Buitengewone leden BPMS. Leden BPMS. Vergadering van Afgevaardigden BPMS. BPMS-bestuur. toezicht inhoud regeling. Toezicht.

Organogram. Buitengewone leden BPMS. Leden BPMS. Vergadering van Afgevaardigden BPMS. BPMS-bestuur. toezicht inhoud regeling. Toezicht. Organogram Leden BPMS Buitengewone leden BPMS BPMS-bestuur Vergadering van Afgevaardigden BPMS Raad Raad van van Toezicht Toezicht toezicht inhoud regeling verantwoording SPMS-bestuur 1 Ortec ALM Organogram

Nadere informatie

De geschikte kandidaat is bereid om pensioenopleiding te volgen. SPT organiseert een opleidings- en inwerkprogramma.

De geschikte kandidaat is bereid om pensioenopleiding te volgen. SPT organiseert een opleidings- en inwerkprogramma. Aan: Bestuur BPVT Van: Sako Zeverijn CC: Bestuur SPT Betreft: Functieprofiel bestuurslid met portefeuille communicatie Datum: 13 mei 2014 1. Algemeen Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandartsspecialisten

Nadere informatie

Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/ Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur?

Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/ Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur? Toelichting bij brief aan Stas Klijnsma dd. 14 maart 2014, P.C./MVE/2014.160 Mag een pensioenfonds gewogen stemverhoudingen hanteren in het bestuur? Pensioenfondsbesturen bereiden zich voor op hun nieuwe

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur?

A.1 Is het aantal werknemersvertegenwoordigers ten minste gelijk aan het aantal werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur? Stroomschema medezeggenschap in een ondernemingspensioenfonds De Stichting van de Arbeid (hierna STAR) en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (hierna CSO) hebben een medezeggenschapsconvenant

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor dit reglement zijn de begripsomschrijvingen van de statuten van de Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

Reglement van het verantwoordingsorgaan

Reglement van het verantwoordingsorgaan Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart Reglement van het verantwoordingsorgaan Artikel 1 Begripsbepalingen Voor dit reglement zijn de volgende begripsomschrijvingen van toepassing:

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland 1 Profielschets voor lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland Versie 1 juli 2017 Inhoudsopgave 1. Profielschets lid verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan In werking 01-01-2010 Artikel 1. Begripsbepalingen De begripsbepalingen als opgenomen in artikel 1 van de statuten van het

Nadere informatie

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds

Nieuwsbrief van uw pensioenfonds KIX code Nieuwsbrief van uw pensioenfonds Pensioengerechtigden en voormalige deelnemers Pensioenreglement I en II Zeist, december 2014 1. Financiële positie PNB is

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT PENSIOENFONDS HORECA & CATERING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Zoetermeer, 1 januari 2017 AANHEF Het reglement van de raad van toezicht van Pensioenfonds Horeca & Catering is opgesteld op basis van artikel

Nadere informatie