Bestek betreffende aanneming van leveringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek betreffende aanneming van leveringen"

Transcriptie

1 Bestek betreffende aanneming van leveringen 1401

2 Open offerteaanvraag nr Voor het sluiten van een raamovereenkomst voor levering, plaatsing, configuratie en onderhoud van netwerkapparatuur (hardware, software en toebehoren)

3 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Hogeschool Gent Directie Financiën en ICT Dhr. Regis Debrulle Campus Schoonmeerssen - Gebouw B Lokaal B0.75 Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Technische inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Hogeschool Gent Directie Financiën en ICT Dhr. Jeroen Goethals Informatiesessie Op 24/04/2014 om 10h wordt in de Hogeschool Gent Directie Financiën en ICT, Campus Schoonmeerssen - Gebouw B Lokaal B Gent een informatiesessie met mogelijkheid tot vraagstelling georganiseerd waarop alle kandidaatinschrijvers uitgenodigd worden. Bij die gelegenheid zal de bedoeling van de opdracht nader worden toegelicht en zal er meer informatie gegeven worden omtrent de huidige toestand en de geraamde omvang van de opdracht. Gelieve u hiervoor aan te melden via Toepasselijke reglementering: 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (hierna ook: Wet overheidsopdrachten), en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 (B.S. 09 augustus 2011) betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (hierna ook: KB Plaatsing). 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 (B.S. 14 februari 2013) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (hierna ook: KB Uitvoering), en latere wijzigingen. Ook de bepalingen die krachtens het voormelde besluit niet verplicht toepasselijk zijn, zijn integraal van toepassing op deze overheidsopdracht. 4. Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013 (B.S. 21 juni 2013); 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. 6. alle andere wetgeving van toepassing op deze overheidsopdracht. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 57, 1 ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn van de offerte, zoals eventueel verbeterd door de aanbestedende overheid, wordt van 90 op 120 kalenderdagen gebracht, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes /33

4 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot sluiting van een overheidsopdracht. I.1 Beschrijving van de opdracht Deze opdracht voor aanneming van leveringen betreft het sluiten van een raamovereenkomst voor levering, plaatsing, configuratie en onderhoud van netwerkapparatuur (hardware, software en toebehoren) in het bijzonder voor het onderhoud, upgrade en uitbreiding van de bestaande netwerkinfrastructuur en aanverwante diensten ten behoeve van de AuGent en het UZGent. (zie technische bepalingen voor meer details). I.2 Identiteit van de opdrachtgever Aanbestedende overheid: Hogeschool Gent Kortrijksesteenweg 14 BE-9000 Gent Opdrachtgevers: Hogeschool Gent Directie Financiën en ICT Campus Schoonmeerssen Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Universiteit Gent Sint-Pietersnieuwstraat 25 BE-9000 Gent Arteveldehogeschool Hoogpoort 15 BE-9000 Gent Hogeschool West-Vlaanderen Marksesteenweg 58 BE-8500 Kortrijk Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 BE-9000 Gent hierna gezamenlijk genoemd de instellingen ; De instellingen wensen toepassing te maken van de in artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten vermelde mogelijkheid om gezamenlijke uitvoering van werken/leveringen/diensten voor rekening van verschillende aanbestedende overheden in één enkele opdracht samen te voegen, waarbij de Hogeschool Gent in gezamenlijke naam zal optreden bij de gunning en de uitvoering van de opdracht (optreden als penhoudende instelling) /33

5 I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van een open offerteaanvraag. I.4 Prijsvaststelling De prijs dient te worden opgegeven exclusief BTW én inclusief BTW. Het BTW bedrag dient afzonderlijk te worden vermeld in de offerte en bij de prijs van de offerte te worden gevoegd. De leverancier wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten, metingen en heffingen die op de leveringen wegen te hebben inbegrepen voor franco levering ter plaatse, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. De prijsbepaling van de goederen gebeurt volgens auditeerbare prijslijsten opgelegd door de producent met een vaste korting per aangeboden productlijn en dit voor het volledige huidige en toekomstige productgamma. Hierbij wordt rekening gehouden met het gegeven dat de instellingen onderwijsinstellingen en een ziekenhuis zijn, waarbij het te installeren materiaal gedeeltelijk ook voor administratieve toepassingen zal gebruikt worden. Aan de offerte worden prijslijsten van de voorgestelde productlijnen toegevoegd, zowel op papier als in elektronische vorm. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient de inschrijver een prijslijst met het volledige geactualiseerde gamma van de voorgestelde productlijnen ter beschikking te stellen. De inschrijver zal in zijn offerte de aard van deze prijslijsten duidelijk uiteenzetten. Tijdens de duur van de overeenkomst zal de inschrijver deze prijslijsten elektronisch ter beschikking stellen elke 1e werkdag van elk kwartaal. De prijzen worden opgegeven in EURO. Indien bij de prijsbepaling uitgegaan wordt van een auditeerbare prijslijst in een andere valuta, wordt de wijze van valutaomzetting naar EURO beschreven met inbegrip van vermelding van de bron en eventuele kosten. I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie /33

6 Uitsluitingsgronden Artikel 61, 4 van het KB Plaatsing is van toepassing: door het enkele feit van deel te nemen aan de gunningsprocedure leggen de inschrijvers een verklaring op erewoord af dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in 1 en 2 van artikel 61 van het KB van 15 juli 2011 bevinden.deze impliciete verklaring op erewoord heeft weliswaar niet tot gevolg dat er geen enkele controle op het vlak van de uitsluitingsgronden meer zou gebeuren door de aanbestedende overheid, alvorens de gunningsbeslissing te nemen. Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest, het attest BTWhoedanigheid, het fiscaal attest inzake directe belastingen en inzake BTW en het attest van nietfaillissement via elektronische weg op conform art. 60, 1 van het KB Plaatsing. De overige documenten worden opgevraagd bij de inschrijver, meer bepaald: - voor wat betreft artikel 61, 1 en 2, 3 KB Plaatsing: de inschrijver dient een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan, toe te voegen aan zijn offerte; - voor wat betreft artikel 61, 2, 4 en 7 KB Plaatsing: elk middel dat de aanbestedende overheid aannemelijk kan maken dient door de inschrijver te worden toegevoegd aan zijn offerte. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, 2 van het KB Plaatsing. De inschrijver voegt bij zijn offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Artikel 62 van het KB Plaatsing is van toepassing. Artikel 63 van het KB Plaatsing is van toepassing. Artikel 64 van het KB Plaatsing is van toepassing: door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel. Kwalitatieve selectiecriteria De technische bekwaamheid of de beroepsbekwaamheid van de inschrijver wordt beoordeeld aan de hand van de volgende bij de offerte te voegen documenten: een lijst van de voornaamste leveringen die voor publiek- of privaatrechtelijke instanties zijn verricht gedurende de afgelopen drie jaar en die relevant zijn voor de opdracht, met vermelding van het bedrag en de datum of periode van uitvoering, alsook de naam, de functie en de coördinaten van een contactpersoon bij de instantie waarvoor de leveringen bestemd waren; Minimumvereiste : per aangeboden productlijn minstens twee referenties op basis van attestering, gelijkaardig naar aard en omvang met de betreffende opdracht een CISCO-certificering waaruit de ervaring en know-how blijkt van de aanbieder voor de levering en onderhoud van netwerk-apparatuur. (toepassing makend van artikel 68 van KB Plaatsing) Minimumvereiste : CISCO GOLD Indien de inschrijver beroep doet op de draagkracht van een onderaannemer (of een andere entiteit) dient bij de offerte de verbintenis van de onderaannemer (of andere entiteit) gevoegd te worden waaruit blijkt dat deze de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking zal stellen aan de inschrijver. De opdrachtnemer is in dat geval gehouden een beroep te doen op deze onderaannemer bij de uitvoering van de opdracht. Wijziging van onderaannemer tijdens de uitvoering van de opdracht is enkel mogelijk mits voorafgaande toestemming /33

7 I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en in het vijfvoud. De inschrijver vult het offerteformulier en de inventaris in op de eventueel bij het bestek behorende invuldocumenten. Indien hij deze op andere documenten maakt dan de voorziene invuldocumenten dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met de voorziene invuldocumenten. Artikel 80 van het KB Plaatsing is hieromtrent van toepassing. De aantallen en omschrijvingen in de inventaris zijn louter vermoedelijke hoeveelheden en kunnen enkel beschouwd worden als een basis om de berekeningen en vergelijking tussen de inschrijvers te maken en mogen op geen enkele wijze beschouwd worden als een referentie ter bestelling en/of engagement vanuit de instellingen. Er moet een elektronische versie van de offerte op CD-ROM in hardcase of USB-stick bezorgd worden. In geval van tegenstrijdigheid met de papieren versie is deze laatste (=papieren) van toepassing. De offerte is slechts volledig als alle gegevens, documenten en bijlagen die in dit bestek worden gevraagd, door de inschrijver worden bijgevoegd. Het ontbreken ervan kan leiden tot de nietigheid van de offerte. De offerte moet gedateerd zijn en de handtekening dragen van diegene/diegenen die bevoegd of gemachtigd is/zijn de inschrijver te binden. Artikel 51, 2 van het KB Plaatsing is van toepassing. Indien de offerte ondertekend wordt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte: de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht of de verwijzing naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij uittreksel is bekendgemaakt. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De prijzen in de offerte moet opgegeven worden in EURO. I.7 Indienen van de offerte De offerte (in vijfvoud) wordt per brief of per bode aan de aanbestedende overheid overgemaakt. Ze wordt in een definitief gesloten omslag geschoven, met vermelding van de datum van openingszitting en de vermelding OFFERTE Open offerteaanvraag nr 1401 raamovereenkomst voor levering, plaatsing, configuratie en onderhoud van netwerkapparatuur (hardware, software en toebehoren). Bij verzending per post, wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met opgave van het adres dat in het bestek is aangegeven en met de vermelding OFFERTE Open offerteaanvraag nr 1401 raamovereenkomst voor levering, plaatsing, configuratie en onderhoud van netwerkapparatuur (hardware, software en toebehoren). In de linkerbovenhoek van de omslag dient Dhr Regis Debrulle, Directeur vermeld te worden. Dit geheel wordt geadresseerd aan: Hogeschool Gent Directie Financiën en ICT Dhr. Regis Debrulle Campus Schoonmeerssen - Gebouw B Lokaal B0.75 Valentin Vaerwyckweg /33

8 BE-9000 Gent Bij bezorging van de offerte door een drager, dient de offerte op het voormelde adres afgeleverd te worden tegen ontvangstbewijs. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. I.8 Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting, zonder het voorlezen van de prijzen. Plaats: Hogeschool Gent Directie Financiën en ICT Campus Schoonmeerssen - Gebouw B Lokaal B0.75 Grote vergaderzaal IT Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Datum en uur: 13/05/2014, 10u00 I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte, zoals eventueel verbeterd door de aanbestedende overheid, gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. I.10 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Beschrijving Prijs, (total cost of ownership inclusief onderhoud) na verwerking van kortingen, inclusief BTW op basis van de totaalprijs zoals opgemaakt in de inventaris in bijlage. Hierbij wordt het maximum van de punten toegewezen aan de laagste inschrijving. Via de regel van drie worden de andere inschrijvingen vertaald in een aantal punten. Technische, functionele kenmerken en volledigheid van de aangeboden productlijnen in aansluiting met de huidig bestaande infrastructuur (zie bijlage). Huidige infrastructuur moet kunnen gecontinueerd worden. De modaliteiten van het onderhoudscontract en aangeboden dienstverlening in aansluiting met de huidig bestaande infrastructuur (zie bijlage). Gewicht 50/100 30/100 20/100 De offerte dient voldoende informatie en/of documentatie te bevatten om de voormelde gunningcriteria te beoordelen. Bij het geheel of gedeeltelijk ontbreken ervan kan de offerte geweerd worden wegens onregelmatigheid. Testapparatuur /33

9 Teneinde de aangeboden toestellen te kunnen evalueren, kan de inschrijver, die zich niet in één van de uitsluitinggronden bevindt en aan alle kwalitatieve selectiecriteria voldoet, gevraagd worden voor de duur van vier (4) weken één (of meerdere) toestel(len) zoals aangeboden, te plaatsen in een lokaal van één der instellingen en dit zonder kosten voor het bestuur en uiterlijk tien (10) kalenderdagen na schriftelijke aanvraag. Het niet aanbieden of slechts gedeeltelijk aanbieden van de testapparatuur binnen de gevraagde termijn zal leiden tot uitsluiting van de inschrijver. Het opdrachtgevend bestuur kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen als gevolg van de uitgevoerde testen. De testtoestellen worden door de inschrijvers opgehaald binnen de tien (10) kalenderdagen na oproep door het opdrachtgevend bestuur. I.11 Prijsherzieningen Gelet op de specificiteit van de opdracht wordt aanvaard dat de prijzen per kwartaal kunnen wijzigen, op voorwaarde dat deze afgeleid zijn van wijzigingen in dé auditeerbare prijslijst. Bij het begin van een nieuw kwartaal is zowel een prijsdaling als een prijsstijging mogelijk. De toegestane korting kan enkel ten gunste van de instellingen wijzigen. Er wordt geen enkele andere prijsherziening aanvaard. I.12 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. I.13 Keuze van de offerte Het bestuur kiest de economisch meest voordelige regelmatige offerte (rekening houdend met de gunningscriteria). Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen, het toevoegen door de inschrijver van eigen verkoopsvoorwaarden kan aanleiding geven tot de wering van de offerte. I.14 Prijsbestanddelen Behoudens andersluidende bepaling in dit bestek zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht voor leveringen, alle kosten, metingen, heffingen en prestaties die inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht. Het betreft onder meer: - de verpakkingen, behalve wanneer ze eigendom blijven van de inschrijver en het laden, de overslag, het overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren - het lossen, uitpakken en stapelen op de plaats van levering - de documentatie die met de levering verband houdt - het monteren en het bedrijfsklaar maken - indien voorzien in het bestek (technische bepalingen), de voor het gebruik noodzakelijke opleiding /33

10 Artikel 18 van het KB Plaatsing is van toepassing: de keurings- en opleveringskosten zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht op voorwaarde dat de opdrachtdocumenten de wijze bepalen waarop deze kosten zullen worden berekend.. De keurings- en opleveringskosten omvatten onder meer de reis- en verblijfskosten en de vergoeding van het met de keuring of oplevering belaste personeel.. I.15 Verbetering inventaris Het is de inschrijver niet toegestaan om de hoeveelheden in de inventaris te verbeteren. Rekening houdend met de opdrachtdocumenten, zijn beroepskennis of persoonlijke bevindingen formuleert de inschrijver een voorstel tot verbetering van de leemten die hij in de inventaris vaststelt en geeft hier ook een prijs voor op (voor zover inventaris bij dit bestek is gevoegd). De inschrijver verwerkt dit voorstel tot verbetering in een aparte nota waarin de voorgestelde verbeteringen gemotiveerd worden verantwoord. I.16 Vergissingen en leemtes Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemtes vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans minstens TIEN dagen vóór het indienen van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behalve als de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven. De aanbestedende overheid oordeelt of de fouten of leemtes voldoende belangrijk zijn om de openingszitting te verdagen en, indien nodig, tot een aangepaste bekendmaking over te gaan. I.17 Wijzigingsberichten Wijzigingsberichten bekend gemaakt op e-notification en die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver wordt derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij het opmaken van de offerte. I.18 Onderaanneming Artikel 12 van het KB Plaatsing is van toepassing: de aanbestedende overheid verzoekt de inschrijver om in zijn offerte te vermelden welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is aan derden in onderaanneming te geven en welke onderaannemer(s) hij voorstelt. Deze vermelding laat de aansprakelijkheid van de inschrijver onverlet. Voor wat de opdrachten betreft die op basis van onderhavige raamovereenkomst worden gesloten, blijft de opdrachtnemer aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid heeft geen enkele contractuele band met die derden. De aanbestedende overheid eist dat de onderaannemers van de opdrachtnemer, in verhouding tot het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren, voldoen aan de minimumeisen inzake financiële en economische draagkracht en technische en beroepsbekwaamheid die door de opdrachtdocumenten zijn opgelegd /33

11 Afgezien van de onderaannemer(s) vermeld in de ingediende offerte, mag de leverancier noch het geheel noch een gedeelte van zijn verbintenissen aan onderaannemers overdragen zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid. Het is de leverancier verboden het geheel of een gedeelte van de opdracht toe te vertrouwen aan een onderaannemer die zich in één van de gevallen bevindt respectievelijk bedoeld in artikel 61 van het KB Plaatsing. I.19 Informatiesessie Op Op 24/04/2014 om 10h wordt in de Hogeschool Gent, Directie Financiën en ICT, Campus Schoonmeerssen - Gebouw B Lokaal B Gent een informatiesessie met mogelijkheid tot vraagstelling georganiseerd waarop alle kandidaatinschrijvers uitgenodigd worden. Bij die gelegenheid zal de bedoeling van de opdracht nader worden toegelicht en zal er meer informatie gegeven worden omtrent de huidige toestand en degeraamde omvang van de opdracht. Gelieve u hiervoor aan te melden via /33

12 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar Dhr. Regis Debrulle Directie Financiën en ICT Campus Schoonmeerssen - Gebouw B Lokaal B0.75 Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent of zijn afgevaardigde. De leiding van en de controle op de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door: - de Hogeschool Gent Directie ICT Campus Schoonmeerssen - Gebouw B Lokaal B0.75 Valentin Vaerwyckweg Gent - de Universiteit Gent Directie ICT Krijgslaan 281 (S9) 9000 Gent - de Arteveldehogeschool Directie IT en Facilitair Beheer Hoogpoort Gent - de Hogeschool West-Vlaanderen Marksesteenweg Kortrijk - het Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan Gent II.2 Leveringstermijn / Duur van de overeenkomst De raamovereenkomst vangt aan op de eerste kalenderdag na de dag van de sluiting van de opdracht en wordt afgesloten voor de duur van één (1) jaar en is stilzwijgend verlengbaar met telkens één (1) jaar met een maximum looptijd van vier (4) jaar. De raamovereenkomst is jaarlijks opzegbaar bij het einde van ieder contractueel jaar mits het respecteren van een opzegtermijn van zes (6) maanden. De opzegging dient te gebeuren per aangetekende brief. In dit geval kan de partij die het opzeggen van het contract moet ondergaan, uit hoofde van deze opzegging geen schadevergoeding eisen. De leveringstermijn van iedere individuele opdracht in het kader van deze raamovereenkomst bedraagt maximaal twaalf (12) weken. De leveringstermijn behelst naast de tijd die nodig is voor de aan de fabricage voorafgaande verrichtingen en de voorbereiding van de levering (inzonderheid de eventuele voorafgaande keuringen) ook de plaatsing en indienststelling /33

13 Deze overeenkomst houdt geen exclusiviteitsverbintenis in. De instellingen behouden zich, zonder enige verplichting van verantwoording ten opzichte van de leverancier, het recht voor om soortgelijke leveringen als diegene die in het kader van deze overeenkomst het voorwerp van de gunning hebben uitgemaakt, te laten uitvoeren door een andere leverancier. De leverancier heeft in dat geval ook geen recht op enige vorm van (schade)vergoeding. II.3 Betalingen De instellingen beschikken over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de instellingen in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld. Artikel 7, lid 1 van de Wet Overheidsopdrachten is van toepassing: betaling is slechts mogelijk na verstrekte en aanvaarde prestaties. De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn, voor zover de instellingen tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. De factuur geldt als schuldvordering. De factu(u)r(en) dien(t)(en) opgesteld te worden, met duidelijke vermelding van: - de opdrachtgevende directie/dienst/faculteit van de instellingen - bestelbonnummer - nummer van het bestek en benaming van de overheidsopdracht - datum van levering - prijs excl. en incl. btw (indien van toepassing) - btw (tarief en bedrag) (indien van toepassing) - btw nr. van de instelling - eventueel andere vereiste informatie of documentatie Facturen dienen per post aan de instellingen bezorgd te worden op het facturatieadres vermeld op de bestelbon. Overdracht van schuldvordering of in pandgeving dient aangetekend betekend te worden aan de instellingen op het facturatieadres vermeld op de bestelbon. II.4 Waarborg en onderhoudcontract Verschillende mogelijke types van standaard waarborg en onderhoudscontracten moeten worden voorgesteld: - Standaardwaarborg - Lifetime waarborg - Carry-in herstelling - On-site, business hours, next day - On-site, business hours, 4u interventietijd - On-site, 24/24u, 7/7d, 4u interventietijd - On-site, 24/24u, 7/7d, 2u interventietijd Ook de verschillende prijzen verbonden aan de onderhoudscontracten dienen opgegeven te worden. Het type en de duur van een onderhoudscontract zal bij iedere bestelling bepaald worden in functie /33

14 van de aard van de bestelde goederen. De waarborg/het onderhoudcontract omvat ALLE kosten, zoals bv grondstoffen, wisselstukken, arbeidsloon en verplaatsingen. II.5 Voorlopige oplevering De aftekening van de leveringsnota houdt op zich geen goedkeuring van de levering in. Daartoe ziet de verantwoordelijke of zijn afgevaardigde de levering na. De controle gebeurt op de in het bestek aangegeven leveringsplaats en binnen een verificatietermijn van 30 kalenderdagen. Naar gelang het geval wordt een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. II.6 Definitieve oplevering De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. Wanneer de levering tijdens de waarborgtermijn aanleiding heeft gegeven tot klachten, wordt binnen de 15 kalenderdagen voorafgaand aan het verstrijken van die termijn een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. II.7 Boete Bij laattijdige uitvoering wordt van rechtswege een boete aangerekend van 0,1% per kalenderdag vertraging met een maximum van 7,5% van de waarde van de leveringen die met dezelfde vertraging gebeurd zijn. II.8 Leveringsplaats Levering gebeurt franco op campussen en gebouwen (en lokalen) van de instellingen. II.9 Verpakkingen Om het verpakkingsafval te beperken, moeten de verpakte producten waar mogelijk geleverd worden in herbruikbare, propere recipiënten. II.10 Geschillen Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent. De voertaal is het Nederlands. De instellingen zijn in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De leverancier vrijwaart de instellingen tegen elke vordering van schadevergoeding door derden in dit verband /33

15 Gent, 1 april 2014 Robert Hoogewijs algemeen directeur Regis Debrulle Directeur Financiën en ICT /33

16 III. Technische bepalingen III.1 Technische vereisten Vooraleer offerte in te dienen kan de inschrijver zich vergewissen van de toegang tot de lokalen, de toestand van de lokalen en de daar aanwezige infrastructuur, aansluitingen en voorzieningen (voor zover dit nodig is voor een deugdelijke prijsbepaling). Daartoe kan contact genomen worden met de hiertoe onder Technische inlichtingen van dit bestek vermelde persoon. Door de indiening van zijn offerte wordt de leverancier geacht op de hoogte te zijn van de toestand van de lokalen en de aanwezige technische infrastructuur en hiermee rekening te hebben gehouden in zijn (prijs)offerte. De leverancier kan hiervoor naderhand geen meerprijs aanrekenen. Deze raamovereenkomst betreft de levering, plaatsing, configuratie en onderhoud van netwerkapparatuur (hardware, software en toebehoren) in het bijzonder voor het onderhoud, upgrade en uitbreiding van de bestaande netwerkinfrastructuur en aanverwante diensten, inclusief : - Switching en routing voor : - de backbone; - het datacenter; - en de lokale distributie; - Security voorzieningen; - Draadloze netwerken; - Voip oplossingen; - In bijlage wordt een overzicht gegeven van de bestaande infrastructuur van de instellingen. De inschrijvers dienen één of meerdere productlijnen van één of meerdere fabrikanten aan te bieden. Enkel producten uit het professionele gamma komen in aanmerking. Om de Instellingen toe te laten de offerte te evalueren en de gunningscriteria toe te passen, wordt volgende informatie gevraagd: 1. Overzicht van de aangeboden productlijnen De inschrijvers moeten in de offerte een duidelijk overzicht bieden van de aangeboden productlijnen. Hierbij dienen zij telkens de compatibiliteit en de integreerbaarheid met de bestaande infrastructuur van het aangeboden materiaal te bespreken en te bewijzen. Een belangrijk aandachtspunt bij de selectie zal het feit zijn dat de instellingen enerzijds een open omgeving willen uitbouwen maar anderzijds de beheersbaarheid en een hoge mate van uniformiteit met de bestaande omgeving willen garanderen. In het verlengde hiervan wordt van de inschrijvers verwacht dat zij een beperkt aantal productlijnen / fabrikanten in de offerte aanbieden die de huidige en toekomstige noden van de instellingen zo ruim mogelijk afdekken. 2. Prijsschema aanvullende diensten Het prijzenschema voor volgende aanvullende diensten dient vermeld te worden : - consultancy (plaatsing, configuratie en onderhoud) - onderhoud (inclusief updates) - onderhoudscontract - opleiding Bovenvermelde prijzen kunnen gedifferentieerd worden in functie van de kwalificatie van het ingezette personeel /33

17 3. Voorwaarden waarborg en onderhoudscontract Verschillende types onderhoudscontracten moeten worden voorgesteld, zoals : - Standaardwaarborg - Lifetime waarborg - Carry-in herstelling - On-site, business hours, next day - On-site, business hours, 4u interventietijd - On-site, 24/24u, 7/7d, 4u interventietijd - On-site, 24/24u, 7/7d, 2u interventietijd Het type en de duur van een onderhoudscontract zal bij iedere bestelling bepaald worden in functie van de aard van de bestelde goederen.modaliteiten moeten eveneens worden vermeld om onderhoudscontracten af te sluiten op de bestaande (zie bijlagen) apparatuur niet aangekocht in het kader van deze raamovereenkomst. De contractuele voorwaarden (o.a. SLA) alsook de bijhorende boeteclausules, worden in de offerte duidelijk en volledig vermeld. De prijzen van het onderhoudscontract dienen minimaal vermeld te worden voor het 1ste, 2de, 3de en 4de jaar na levering. Eventuele kortingen voor gebundelde looptijden kunnen voorzien worden. De mogelijkheden voor verlenging en of opzegging van de onderhoudscontracten moeten expliciet besproken worden. De mogelijkheid dient te worden besproken om de onderhoudscontracten te synchroniseren op een vaste vervaldatum, zoals bijvoorbeeld 1 oktober, 1 januari. III.2 Vereisten veiligheid, milieu en welzijn Het aangeboden materieel dient te voldoen aan: - de vigerende wetten inzake veiligheid en hygiëne opgenomen in ARAB, AREI en CODEX over het Welzijn op het werk en het KB van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines (voor zover van toepassing). Op het materieel moet de CE-markering zijn aangebracht. Bij de levering dient ook een CE-verklaring van overeenstemming aanwezig te zijn (voor zover wettelijk vereist). - de voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld door het dynamisch risicobeheerssysteem bedoeld in artikel 3 van het KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. III.3 Voorschriften bij levering, installatie en indienststelling De leveringen dienen te gebeuren op afroep wat aantallen, types en leveringsadressen betreft. Ze gebeuren op de in de bestelling aangegeven plaats, zijnde in alle gebouwen en lokalen van de instellingen. III.4 Bijlagen Bijlage 1 : Overzicht bestaand netwerk Hogeschool Gent Bijlage 2 : Overzicht bestaand netwerk Hogeschool West-Vlaanderen Bijlage 3 : Overzicht bestaand netwerk Arteveldehogeschool Bijlage 4 : Overzicht bestaand netwerk UZGent Bijlage 5 : Overzicht bestaand netwerk Universiteit Gent Bijlage A: standaard offerteformulier /33

18 Bijlage B: Inventaris /33

19 Bijlage 1 bij bestek : Raamovereenkomst voor levering, plaatsing, configuratie en onderhoud van netwerkapparatuur (hardware, software en toebehoren) Beschrijving huidige netwerkomgeving Hogeschool Gent De verschillende campussen en gebouwen van de Hogeschool Gent zijn in hoofdzaak via een glasvezel backbone (single mode en multi-mode) onderling met elkaar verbonden. De hogeschool beschikt over twee hoofd netwerkknooppunten. Eén op campus Schoonmeersen en één op campus mercator. De Hogent backbone is volledig TCP/IP (v4) gebaseerd, met Eigrp en BGP als routing protocollen en een volledige VLAN structuur in een VTP domein (meer dan 200 vlan s). Voor de interne beveiliging wordt vooral met Cisco ACL s gewerkt x NAC is uit gerold tot op de access laag. Met de implementatie van TCP/IPv6 is gestart De hoofd knooppunten met de belangrijkste apparatuur zijn : Campus Schoonmeersen Cisco Catalyst 6509-E (SUP x24 SFP +2x48 10/100/1000) Cisco ASR Catalyst 2960S voor de verbindingen met Belnet 2x Cisco ASA 5550 firewall in fail-over (+ VPN SSL & IPSEC personeel) 1x McAfee Intrushield 3000 IPS 1x Cisco 3030 VPN concentrator voor studenten (IPSEC) 1x Cisco ASA 5520 SSL vpn studenten 2x Wireless Lan Controller 5508 Cisco Catalyst 2960S & 3750 & 3750X switchen voor serverdistributie in serverlokaal, met 10Gb uplink 9x Cisco Catalyst 3750 voor connectie gebouwen 15x HP Procurve 2810 voor lokale distributie binnen gebouwen Diverse HP Procurve switchen voor locale distributie (2810) binnen gebouwen en /33

20 connectie gebruikers (2610 & 2620) en POE voor voip. Campus Mercator Cisco Catalyst 6509-E (SUP x24 SFP +1x48 10/100/1000) Cisco ASR Catalyst 2960S voor de verbindingen met Belnet 7x Cisco Catalyst 3750 voor connectie gebouwen 2x HP Procurve 2180 voor lokale distributie binnen gebouwen Diverse HP Procurve switchen voor locale distributie (2810) binnen gebouwen en connectie gebruikers (2610 & 2620) en POE voor voip. Campus Bijloke Cisco Catalyst 3750x stack 2x Cisco Catalyst 3750 voor connectie gebouwen 2x HP Procurve 2180 voor lokale distributie binnen gebouwen Diverse HP Procurve switchen voor locale distributie (2810) binnen gebouwen en connectie gebruikers (2610 & 2620) Overige campussen 7x Cisco Catalyst 3750 voor connectie gebouwen Diverse HP Procurve switchen voor lokale distributie (2810) binnen gebouwen en connectie gebruikers (2610 & 2620) en POE voor voip Overige Totaal van ongeveer 300 managed switchen binnen het HoGent netwerk, alle managed switchen dienen 802.1x te ondersteunen. Meer dan 335 Cisco LAP accesspoints (types 1131, 1142, 1242, 2602, 3602). Cisco Prime Infrastructure (beheer van het draadloze netwerk). 2x Cisco ISE 1.2 (voor wireless en wired netwerk access controle). 2x Cisco Callmanger 9 & 3x voicegateway(2811) met 500x 7941/7942 telefoon toestellen. HoGent werkt met LDAP en/of Active Directory voor accounting. Inventaris 2 Cisco ASA 5550 Firewall 1 Cisco ASA 5520 VPN 1 Cisco concentrator 3030 VPN 1 McAfee intrushield 3000 IPS 2 Baracuda Web Application Firwall Cisco WS-C6509-E 3 Cisco WS-C3750X in stack 4 Cisco WS-C3750X-24 2 Cisco WS-C2960S-24TS-L 1 Cisco WS-C3750X-12S 2 Cisco ASR Cisco WS-C3560G-24TS 1 Cisco WS-C3750G-24TS-S1U 3 Cisco WS-C2960S-24TD-L in stack 4 Cisco WS-C3750X-48T-S in stack 20 Cisco WS-C3750G-24TS-S1U 31 HP Procurve HP Procurve HP Procurve /33

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Brussels Instituut

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001

Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Algemene offerteaanvraag Nr. 2012-001 Voor het afsluiten van een raamcontract voor het installeren en beheren van een nieuwe serverinfrastructuur en migratie van de bestaande servers en clients naar de

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Gemeentebestuur Knokke-Heist A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Blz. 1 Inhoudsopgave I.

Nadere informatie

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur: Vzw Hospilim Gebouw BioVille Agoralaan A bis B-3590 Diepenbeek Maatschappelijke zetel: Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING EN DIENSTVERLENING MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN EEN NIEUWE TELEFOONCENTRALE EN PERSONENALARM ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG AANBESTEDENDE OVERHEID IGL KLOTSTRAAT

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2012_1593

Bestek nummer GAC_2012_1593 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2012_1593 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van leveringen

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP EN ONDERHOUD SOFTWARE ASSET MANAGEMENT Opdrachtgevend bestuur Indienen offerte

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG PG1231-00286 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN RAGHENO PARK

Nadere informatie

Project nr. C-15-031

Project nr. C-15-031 7 augustus 2014 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Raamovereenkomst voor levering van opslagcapaciteit

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur OCMW

Nadere informatie

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN

BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN BESTEK RAAMOVEREENKOMST VOOR LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID UNIVERSITAIRE ZIEKENHUIZEN GASTHUISBERG (KU LEUVEN) DOSSIER P1995 : LEVERINGEN VAN OPSLAGAPPARATUUR EN BIJHORENDE ONDERHOUDSDIENSTEN Opening

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie