Bestek betreffende aanneming van leveringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek betreffende aanneming van leveringen"

Transcriptie

1 Bestek betreffende aanneming van leveringen 1401

2 Open offerteaanvraag nr Voor het sluiten van een raamovereenkomst voor levering, plaatsing, configuratie en onderhoud van netwerkapparatuur (hardware, software en toebehoren)

3 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Hogeschool Gent Directie Financiën en ICT Dhr. Regis Debrulle Campus Schoonmeerssen - Gebouw B Lokaal B0.75 Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Technische inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Hogeschool Gent Directie Financiën en ICT Dhr. Jeroen Goethals Informatiesessie Op 24/04/2014 om 10h wordt in de Hogeschool Gent Directie Financiën en ICT, Campus Schoonmeerssen - Gebouw B Lokaal B Gent een informatiesessie met mogelijkheid tot vraagstelling georganiseerd waarop alle kandidaatinschrijvers uitgenodigd worden. Bij die gelegenheid zal de bedoeling van de opdracht nader worden toegelicht en zal er meer informatie gegeven worden omtrent de huidige toestand en de geraamde omvang van de opdracht. Gelieve u hiervoor aan te melden via Toepasselijke reglementering: 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (hierna ook: Wet overheidsopdrachten), en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 (B.S. 09 augustus 2011) betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (hierna ook: KB Plaatsing). 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 (B.S. 14 februari 2013) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (hierna ook: KB Uitvoering), en latere wijzigingen. Ook de bepalingen die krachtens het voormelde besluit niet verplicht toepasselijk zijn, zijn integraal van toepassing op deze overheidsopdracht. 4. Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013 (B.S. 21 juni 2013); 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. 6. alle andere wetgeving van toepassing op deze overheidsopdracht. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 57, 1 ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn van de offerte, zoals eventueel verbeterd door de aanbestedende overheid, wordt van 90 op 120 kalenderdagen gebracht, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes /33

4 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot sluiting van een overheidsopdracht. I.1 Beschrijving van de opdracht Deze opdracht voor aanneming van leveringen betreft het sluiten van een raamovereenkomst voor levering, plaatsing, configuratie en onderhoud van netwerkapparatuur (hardware, software en toebehoren) in het bijzonder voor het onderhoud, upgrade en uitbreiding van de bestaande netwerkinfrastructuur en aanverwante diensten ten behoeve van de AuGent en het UZGent. (zie technische bepalingen voor meer details). I.2 Identiteit van de opdrachtgever Aanbestedende overheid: Hogeschool Gent Kortrijksesteenweg 14 BE-9000 Gent Opdrachtgevers: Hogeschool Gent Directie Financiën en ICT Campus Schoonmeerssen Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Universiteit Gent Sint-Pietersnieuwstraat 25 BE-9000 Gent Arteveldehogeschool Hoogpoort 15 BE-9000 Gent Hogeschool West-Vlaanderen Marksesteenweg 58 BE-8500 Kortrijk Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 BE-9000 Gent hierna gezamenlijk genoemd de instellingen ; De instellingen wensen toepassing te maken van de in artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten vermelde mogelijkheid om gezamenlijke uitvoering van werken/leveringen/diensten voor rekening van verschillende aanbestedende overheden in één enkele opdracht samen te voegen, waarbij de Hogeschool Gent in gezamenlijke naam zal optreden bij de gunning en de uitvoering van de opdracht (optreden als penhoudende instelling) /33

5 I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van een open offerteaanvraag. I.4 Prijsvaststelling De prijs dient te worden opgegeven exclusief BTW én inclusief BTW. Het BTW bedrag dient afzonderlijk te worden vermeld in de offerte en bij de prijs van de offerte te worden gevoegd. De leverancier wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten, metingen en heffingen die op de leveringen wegen te hebben inbegrepen voor franco levering ter plaatse, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. De prijsbepaling van de goederen gebeurt volgens auditeerbare prijslijsten opgelegd door de producent met een vaste korting per aangeboden productlijn en dit voor het volledige huidige en toekomstige productgamma. Hierbij wordt rekening gehouden met het gegeven dat de instellingen onderwijsinstellingen en een ziekenhuis zijn, waarbij het te installeren materiaal gedeeltelijk ook voor administratieve toepassingen zal gebruikt worden. Aan de offerte worden prijslijsten van de voorgestelde productlijnen toegevoegd, zowel op papier als in elektronische vorm. Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst dient de inschrijver een prijslijst met het volledige geactualiseerde gamma van de voorgestelde productlijnen ter beschikking te stellen. De inschrijver zal in zijn offerte de aard van deze prijslijsten duidelijk uiteenzetten. Tijdens de duur van de overeenkomst zal de inschrijver deze prijslijsten elektronisch ter beschikking stellen elke 1e werkdag van elk kwartaal. De prijzen worden opgegeven in EURO. Indien bij de prijsbepaling uitgegaan wordt van een auditeerbare prijslijst in een andere valuta, wordt de wijze van valutaomzetting naar EURO beschreven met inbegrip van vermelding van de bron en eventuele kosten. I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie /33

6 Uitsluitingsgronden Artikel 61, 4 van het KB Plaatsing is van toepassing: door het enkele feit van deel te nemen aan de gunningsprocedure leggen de inschrijvers een verklaring op erewoord af dat ze zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in 1 en 2 van artikel 61 van het KB van 15 juli 2011 bevinden.deze impliciete verklaring op erewoord heeft weliswaar niet tot gevolg dat er geen enkele controle op het vlak van de uitsluitingsgronden meer zou gebeuren door de aanbestedende overheid, alvorens de gunningsbeslissing te nemen. Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest, het attest BTWhoedanigheid, het fiscaal attest inzake directe belastingen en inzake BTW en het attest van nietfaillissement via elektronische weg op conform art. 60, 1 van het KB Plaatsing. De overige documenten worden opgevraagd bij de inschrijver, meer bepaald: - voor wat betreft artikel 61, 1 en 2, 3 KB Plaatsing: de inschrijver dient een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan, toe te voegen aan zijn offerte; - voor wat betreft artikel 61, 2, 4 en 7 KB Plaatsing: elk middel dat de aanbestedende overheid aannemelijk kan maken dient door de inschrijver te worden toegevoegd aan zijn offerte. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 62, 2 van het KB Plaatsing. De inschrijver voegt bij zijn offerte een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Artikel 62 van het KB Plaatsing is van toepassing. Artikel 63 van het KB Plaatsing is van toepassing. Artikel 64 van het KB Plaatsing is van toepassing: door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel. Kwalitatieve selectiecriteria De technische bekwaamheid of de beroepsbekwaamheid van de inschrijver wordt beoordeeld aan de hand van de volgende bij de offerte te voegen documenten: een lijst van de voornaamste leveringen die voor publiek- of privaatrechtelijke instanties zijn verricht gedurende de afgelopen drie jaar en die relevant zijn voor de opdracht, met vermelding van het bedrag en de datum of periode van uitvoering, alsook de naam, de functie en de coördinaten van een contactpersoon bij de instantie waarvoor de leveringen bestemd waren; Minimumvereiste : per aangeboden productlijn minstens twee referenties op basis van attestering, gelijkaardig naar aard en omvang met de betreffende opdracht een CISCO-certificering waaruit de ervaring en know-how blijkt van de aanbieder voor de levering en onderhoud van netwerk-apparatuur. (toepassing makend van artikel 68 van KB Plaatsing) Minimumvereiste : CISCO GOLD Indien de inschrijver beroep doet op de draagkracht van een onderaannemer (of een andere entiteit) dient bij de offerte de verbintenis van de onderaannemer (of andere entiteit) gevoegd te worden waaruit blijkt dat deze de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking zal stellen aan de inschrijver. De opdrachtnemer is in dat geval gehouden een beroep te doen op deze onderaannemer bij de uitvoering van de opdracht. Wijziging van onderaannemer tijdens de uitvoering van de opdracht is enkel mogelijk mits voorafgaande toestemming /33

7 I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en in het vijfvoud. De inschrijver vult het offerteformulier en de inventaris in op de eventueel bij het bestek behorende invuldocumenten. Indien hij deze op andere documenten maakt dan de voorziene invuldocumenten dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met de voorziene invuldocumenten. Artikel 80 van het KB Plaatsing is hieromtrent van toepassing. De aantallen en omschrijvingen in de inventaris zijn louter vermoedelijke hoeveelheden en kunnen enkel beschouwd worden als een basis om de berekeningen en vergelijking tussen de inschrijvers te maken en mogen op geen enkele wijze beschouwd worden als een referentie ter bestelling en/of engagement vanuit de instellingen. Er moet een elektronische versie van de offerte op CD-ROM in hardcase of USB-stick bezorgd worden. In geval van tegenstrijdigheid met de papieren versie is deze laatste (=papieren) van toepassing. De offerte is slechts volledig als alle gegevens, documenten en bijlagen die in dit bestek worden gevraagd, door de inschrijver worden bijgevoegd. Het ontbreken ervan kan leiden tot de nietigheid van de offerte. De offerte moet gedateerd zijn en de handtekening dragen van diegene/diegenen die bevoegd of gemachtigd is/zijn de inschrijver te binden. Artikel 51, 2 van het KB Plaatsing is van toepassing. Indien de offerte ondertekend wordt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte: de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht of de verwijzing naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij uittreksel is bekendgemaakt. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De prijzen in de offerte moet opgegeven worden in EURO. I.7 Indienen van de offerte De offerte (in vijfvoud) wordt per brief of per bode aan de aanbestedende overheid overgemaakt. Ze wordt in een definitief gesloten omslag geschoven, met vermelding van de datum van openingszitting en de vermelding OFFERTE Open offerteaanvraag nr 1401 raamovereenkomst voor levering, plaatsing, configuratie en onderhoud van netwerkapparatuur (hardware, software en toebehoren). Bij verzending per post, wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met opgave van het adres dat in het bestek is aangegeven en met de vermelding OFFERTE Open offerteaanvraag nr 1401 raamovereenkomst voor levering, plaatsing, configuratie en onderhoud van netwerkapparatuur (hardware, software en toebehoren). In de linkerbovenhoek van de omslag dient Dhr Regis Debrulle, Directeur vermeld te worden. Dit geheel wordt geadresseerd aan: Hogeschool Gent Directie Financiën en ICT Dhr. Regis Debrulle Campus Schoonmeerssen - Gebouw B Lokaal B0.75 Valentin Vaerwyckweg /33

8 BE-9000 Gent Bij bezorging van de offerte door een drager, dient de offerte op het voormelde adres afgeleverd te worden tegen ontvangstbewijs. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. I.8 Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting, zonder het voorlezen van de prijzen. Plaats: Hogeschool Gent Directie Financiën en ICT Campus Schoonmeerssen - Gebouw B Lokaal B0.75 Grote vergaderzaal IT Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Datum en uur: 13/05/2014, 10u00 I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte, zoals eventueel verbeterd door de aanbestedende overheid, gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. I.10 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Beschrijving Prijs, (total cost of ownership inclusief onderhoud) na verwerking van kortingen, inclusief BTW op basis van de totaalprijs zoals opgemaakt in de inventaris in bijlage. Hierbij wordt het maximum van de punten toegewezen aan de laagste inschrijving. Via de regel van drie worden de andere inschrijvingen vertaald in een aantal punten. Technische, functionele kenmerken en volledigheid van de aangeboden productlijnen in aansluiting met de huidig bestaande infrastructuur (zie bijlage). Huidige infrastructuur moet kunnen gecontinueerd worden. De modaliteiten van het onderhoudscontract en aangeboden dienstverlening in aansluiting met de huidig bestaande infrastructuur (zie bijlage). Gewicht 50/100 30/100 20/100 De offerte dient voldoende informatie en/of documentatie te bevatten om de voormelde gunningcriteria te beoordelen. Bij het geheel of gedeeltelijk ontbreken ervan kan de offerte geweerd worden wegens onregelmatigheid. Testapparatuur /33

9 Teneinde de aangeboden toestellen te kunnen evalueren, kan de inschrijver, die zich niet in één van de uitsluitinggronden bevindt en aan alle kwalitatieve selectiecriteria voldoet, gevraagd worden voor de duur van vier (4) weken één (of meerdere) toestel(len) zoals aangeboden, te plaatsen in een lokaal van één der instellingen en dit zonder kosten voor het bestuur en uiterlijk tien (10) kalenderdagen na schriftelijke aanvraag. Het niet aanbieden of slechts gedeeltelijk aanbieden van de testapparatuur binnen de gevraagde termijn zal leiden tot uitsluiting van de inschrijver. Het opdrachtgevend bestuur kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele beschadigingen als gevolg van de uitgevoerde testen. De testtoestellen worden door de inschrijvers opgehaald binnen de tien (10) kalenderdagen na oproep door het opdrachtgevend bestuur. I.11 Prijsherzieningen Gelet op de specificiteit van de opdracht wordt aanvaard dat de prijzen per kwartaal kunnen wijzigen, op voorwaarde dat deze afgeleid zijn van wijzigingen in dé auditeerbare prijslijst. Bij het begin van een nieuw kwartaal is zowel een prijsdaling als een prijsstijging mogelijk. De toegestane korting kan enkel ten gunste van de instellingen wijzigen. Er wordt geen enkele andere prijsherziening aanvaard. I.12 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. I.13 Keuze van de offerte Het bestuur kiest de economisch meest voordelige regelmatige offerte (rekening houdend met de gunningscriteria). Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen, het toevoegen door de inschrijver van eigen verkoopsvoorwaarden kan aanleiding geven tot de wering van de offerte. I.14 Prijsbestanddelen Behoudens andersluidende bepaling in dit bestek zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht voor leveringen, alle kosten, metingen, heffingen en prestaties die inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht. Het betreft onder meer: - de verpakkingen, behalve wanneer ze eigendom blijven van de inschrijver en het laden, de overslag, het overladen, het vervoer, de verzekering en het inklaren - het lossen, uitpakken en stapelen op de plaats van levering - de documentatie die met de levering verband houdt - het monteren en het bedrijfsklaar maken - indien voorzien in het bestek (technische bepalingen), de voor het gebruik noodzakelijke opleiding /33

10 Artikel 18 van het KB Plaatsing is van toepassing: de keurings- en opleveringskosten zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht op voorwaarde dat de opdrachtdocumenten de wijze bepalen waarop deze kosten zullen worden berekend.. De keurings- en opleveringskosten omvatten onder meer de reis- en verblijfskosten en de vergoeding van het met de keuring of oplevering belaste personeel.. I.15 Verbetering inventaris Het is de inschrijver niet toegestaan om de hoeveelheden in de inventaris te verbeteren. Rekening houdend met de opdrachtdocumenten, zijn beroepskennis of persoonlijke bevindingen formuleert de inschrijver een voorstel tot verbetering van de leemten die hij in de inventaris vaststelt en geeft hier ook een prijs voor op (voor zover inventaris bij dit bestek is gevoegd). De inschrijver verwerkt dit voorstel tot verbetering in een aparte nota waarin de voorgestelde verbeteringen gemotiveerd worden verantwoord. I.16 Vergissingen en leemtes Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemtes vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans minstens TIEN dagen vóór het indienen van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behalve als de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven. De aanbestedende overheid oordeelt of de fouten of leemtes voldoende belangrijk zijn om de openingszitting te verdagen en, indien nodig, tot een aangepaste bekendmaking over te gaan. I.17 Wijzigingsberichten Wijzigingsberichten bekend gemaakt op e-notification en die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver wordt derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij het opmaken van de offerte. I.18 Onderaanneming Artikel 12 van het KB Plaatsing is van toepassing: de aanbestedende overheid verzoekt de inschrijver om in zijn offerte te vermelden welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is aan derden in onderaanneming te geven en welke onderaannemer(s) hij voorstelt. Deze vermelding laat de aansprakelijkheid van de inschrijver onverlet. Voor wat de opdrachten betreft die op basis van onderhavige raamovereenkomst worden gesloten, blijft de opdrachtnemer aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid heeft geen enkele contractuele band met die derden. De aanbestedende overheid eist dat de onderaannemers van de opdrachtnemer, in verhouding tot het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren, voldoen aan de minimumeisen inzake financiële en economische draagkracht en technische en beroepsbekwaamheid die door de opdrachtdocumenten zijn opgelegd /33

11 Afgezien van de onderaannemer(s) vermeld in de ingediende offerte, mag de leverancier noch het geheel noch een gedeelte van zijn verbintenissen aan onderaannemers overdragen zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid. Het is de leverancier verboden het geheel of een gedeelte van de opdracht toe te vertrouwen aan een onderaannemer die zich in één van de gevallen bevindt respectievelijk bedoeld in artikel 61 van het KB Plaatsing. I.19 Informatiesessie Op Op 24/04/2014 om 10h wordt in de Hogeschool Gent, Directie Financiën en ICT, Campus Schoonmeerssen - Gebouw B Lokaal B Gent een informatiesessie met mogelijkheid tot vraagstelling georganiseerd waarop alle kandidaatinschrijvers uitgenodigd worden. Bij die gelegenheid zal de bedoeling van de opdracht nader worden toegelicht en zal er meer informatie gegeven worden omtrent de huidige toestand en degeraamde omvang van de opdracht. Gelieve u hiervoor aan te melden via /33

12 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar Dhr. Regis Debrulle Directie Financiën en ICT Campus Schoonmeerssen - Gebouw B Lokaal B0.75 Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent of zijn afgevaardigde. De leiding van en de controle op de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door: - de Hogeschool Gent Directie ICT Campus Schoonmeerssen - Gebouw B Lokaal B0.75 Valentin Vaerwyckweg Gent - de Universiteit Gent Directie ICT Krijgslaan 281 (S9) 9000 Gent - de Arteveldehogeschool Directie IT en Facilitair Beheer Hoogpoort Gent - de Hogeschool West-Vlaanderen Marksesteenweg Kortrijk - het Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan Gent II.2 Leveringstermijn / Duur van de overeenkomst De raamovereenkomst vangt aan op de eerste kalenderdag na de dag van de sluiting van de opdracht en wordt afgesloten voor de duur van één (1) jaar en is stilzwijgend verlengbaar met telkens één (1) jaar met een maximum looptijd van vier (4) jaar. De raamovereenkomst is jaarlijks opzegbaar bij het einde van ieder contractueel jaar mits het respecteren van een opzegtermijn van zes (6) maanden. De opzegging dient te gebeuren per aangetekende brief. In dit geval kan de partij die het opzeggen van het contract moet ondergaan, uit hoofde van deze opzegging geen schadevergoeding eisen. De leveringstermijn van iedere individuele opdracht in het kader van deze raamovereenkomst bedraagt maximaal twaalf (12) weken. De leveringstermijn behelst naast de tijd die nodig is voor de aan de fabricage voorafgaande verrichtingen en de voorbereiding van de levering (inzonderheid de eventuele voorafgaande keuringen) ook de plaatsing en indienststelling /33

13 Deze overeenkomst houdt geen exclusiviteitsverbintenis in. De instellingen behouden zich, zonder enige verplichting van verantwoording ten opzichte van de leverancier, het recht voor om soortgelijke leveringen als diegene die in het kader van deze overeenkomst het voorwerp van de gunning hebben uitgemaakt, te laten uitvoeren door een andere leverancier. De leverancier heeft in dat geval ook geen recht op enige vorm van (schade)vergoeding. II.3 Betalingen De instellingen beschikken over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de instellingen in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld. Artikel 7, lid 1 van de Wet Overheidsopdrachten is van toepassing: betaling is slechts mogelijk na verstrekte en aanvaarde prestaties. De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn, voor zover de instellingen tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. De factuur geldt als schuldvordering. De factu(u)r(en) dien(t)(en) opgesteld te worden, met duidelijke vermelding van: - de opdrachtgevende directie/dienst/faculteit van de instellingen - bestelbonnummer - nummer van het bestek en benaming van de overheidsopdracht - datum van levering - prijs excl. en incl. btw (indien van toepassing) - btw (tarief en bedrag) (indien van toepassing) - btw nr. van de instelling - eventueel andere vereiste informatie of documentatie Facturen dienen per post aan de instellingen bezorgd te worden op het facturatieadres vermeld op de bestelbon. Overdracht van schuldvordering of in pandgeving dient aangetekend betekend te worden aan de instellingen op het facturatieadres vermeld op de bestelbon. II.4 Waarborg en onderhoudcontract Verschillende mogelijke types van standaard waarborg en onderhoudscontracten moeten worden voorgesteld: - Standaardwaarborg - Lifetime waarborg - Carry-in herstelling - On-site, business hours, next day - On-site, business hours, 4u interventietijd - On-site, 24/24u, 7/7d, 4u interventietijd - On-site, 24/24u, 7/7d, 2u interventietijd Ook de verschillende prijzen verbonden aan de onderhoudscontracten dienen opgegeven te worden. Het type en de duur van een onderhoudscontract zal bij iedere bestelling bepaald worden in functie /33

14 van de aard van de bestelde goederen. De waarborg/het onderhoudcontract omvat ALLE kosten, zoals bv grondstoffen, wisselstukken, arbeidsloon en verplaatsingen. II.5 Voorlopige oplevering De aftekening van de leveringsnota houdt op zich geen goedkeuring van de levering in. Daartoe ziet de verantwoordelijke of zijn afgevaardigde de levering na. De controle gebeurt op de in het bestek aangegeven leveringsplaats en binnen een verificatietermijn van 30 kalenderdagen. Naar gelang het geval wordt een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. II.6 Definitieve oplevering De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt stilzwijgend wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. Wanneer de levering tijdens de waarborgtermijn aanleiding heeft gegeven tot klachten, wordt binnen de 15 kalenderdagen voorafgaand aan het verstrijken van die termijn een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. II.7 Boete Bij laattijdige uitvoering wordt van rechtswege een boete aangerekend van 0,1% per kalenderdag vertraging met een maximum van 7,5% van de waarde van de leveringen die met dezelfde vertraging gebeurd zijn. II.8 Leveringsplaats Levering gebeurt franco op campussen en gebouwen (en lokalen) van de instellingen. II.9 Verpakkingen Om het verpakkingsafval te beperken, moeten de verpakte producten waar mogelijk geleverd worden in herbruikbare, propere recipiënten. II.10 Geschillen Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent. De voertaal is het Nederlands. De instellingen zijn in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdracht. De leverancier vrijwaart de instellingen tegen elke vordering van schadevergoeding door derden in dit verband /33

15 Gent, 1 april 2014 Robert Hoogewijs algemeen directeur Regis Debrulle Directeur Financiën en ICT /33

16 III. Technische bepalingen III.1 Technische vereisten Vooraleer offerte in te dienen kan de inschrijver zich vergewissen van de toegang tot de lokalen, de toestand van de lokalen en de daar aanwezige infrastructuur, aansluitingen en voorzieningen (voor zover dit nodig is voor een deugdelijke prijsbepaling). Daartoe kan contact genomen worden met de hiertoe onder Technische inlichtingen van dit bestek vermelde persoon. Door de indiening van zijn offerte wordt de leverancier geacht op de hoogte te zijn van de toestand van de lokalen en de aanwezige technische infrastructuur en hiermee rekening te hebben gehouden in zijn (prijs)offerte. De leverancier kan hiervoor naderhand geen meerprijs aanrekenen. Deze raamovereenkomst betreft de levering, plaatsing, configuratie en onderhoud van netwerkapparatuur (hardware, software en toebehoren) in het bijzonder voor het onderhoud, upgrade en uitbreiding van de bestaande netwerkinfrastructuur en aanverwante diensten, inclusief : - Switching en routing voor : - de backbone; - het datacenter; - en de lokale distributie; - Security voorzieningen; - Draadloze netwerken; - Voip oplossingen; - In bijlage wordt een overzicht gegeven van de bestaande infrastructuur van de instellingen. De inschrijvers dienen één of meerdere productlijnen van één of meerdere fabrikanten aan te bieden. Enkel producten uit het professionele gamma komen in aanmerking. Om de Instellingen toe te laten de offerte te evalueren en de gunningscriteria toe te passen, wordt volgende informatie gevraagd: 1. Overzicht van de aangeboden productlijnen De inschrijvers moeten in de offerte een duidelijk overzicht bieden van de aangeboden productlijnen. Hierbij dienen zij telkens de compatibiliteit en de integreerbaarheid met de bestaande infrastructuur van het aangeboden materiaal te bespreken en te bewijzen. Een belangrijk aandachtspunt bij de selectie zal het feit zijn dat de instellingen enerzijds een open omgeving willen uitbouwen maar anderzijds de beheersbaarheid en een hoge mate van uniformiteit met de bestaande omgeving willen garanderen. In het verlengde hiervan wordt van de inschrijvers verwacht dat zij een beperkt aantal productlijnen / fabrikanten in de offerte aanbieden die de huidige en toekomstige noden van de instellingen zo ruim mogelijk afdekken. 2. Prijsschema aanvullende diensten Het prijzenschema voor volgende aanvullende diensten dient vermeld te worden : - consultancy (plaatsing, configuratie en onderhoud) - onderhoud (inclusief updates) - onderhoudscontract - opleiding Bovenvermelde prijzen kunnen gedifferentieerd worden in functie van de kwalificatie van het ingezette personeel /33

17 3. Voorwaarden waarborg en onderhoudscontract Verschillende types onderhoudscontracten moeten worden voorgesteld, zoals : - Standaardwaarborg - Lifetime waarborg - Carry-in herstelling - On-site, business hours, next day - On-site, business hours, 4u interventietijd - On-site, 24/24u, 7/7d, 4u interventietijd - On-site, 24/24u, 7/7d, 2u interventietijd Het type en de duur van een onderhoudscontract zal bij iedere bestelling bepaald worden in functie van de aard van de bestelde goederen.modaliteiten moeten eveneens worden vermeld om onderhoudscontracten af te sluiten op de bestaande (zie bijlagen) apparatuur niet aangekocht in het kader van deze raamovereenkomst. De contractuele voorwaarden (o.a. SLA) alsook de bijhorende boeteclausules, worden in de offerte duidelijk en volledig vermeld. De prijzen van het onderhoudscontract dienen minimaal vermeld te worden voor het 1ste, 2de, 3de en 4de jaar na levering. Eventuele kortingen voor gebundelde looptijden kunnen voorzien worden. De mogelijkheden voor verlenging en of opzegging van de onderhoudscontracten moeten expliciet besproken worden. De mogelijkheid dient te worden besproken om de onderhoudscontracten te synchroniseren op een vaste vervaldatum, zoals bijvoorbeeld 1 oktober, 1 januari. III.2 Vereisten veiligheid, milieu en welzijn Het aangeboden materieel dient te voldoen aan: - de vigerende wetten inzake veiligheid en hygiëne opgenomen in ARAB, AREI en CODEX over het Welzijn op het werk en het KB van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines (voor zover van toepassing). Op het materieel moet de CE-markering zijn aangebracht. Bij de levering dient ook een CE-verklaring van overeenstemming aanwezig te zijn (voor zover wettelijk vereist). - de voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld door het dynamisch risicobeheerssysteem bedoeld in artikel 3 van het KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. III.3 Voorschriften bij levering, installatie en indienststelling De leveringen dienen te gebeuren op afroep wat aantallen, types en leveringsadressen betreft. Ze gebeuren op de in de bestelling aangegeven plaats, zijnde in alle gebouwen en lokalen van de instellingen. III.4 Bijlagen Bijlage 1 : Overzicht bestaand netwerk Hogeschool Gent Bijlage 2 : Overzicht bestaand netwerk Hogeschool West-Vlaanderen Bijlage 3 : Overzicht bestaand netwerk Arteveldehogeschool Bijlage 4 : Overzicht bestaand netwerk UZGent Bijlage 5 : Overzicht bestaand netwerk Universiteit Gent Bijlage A: standaard offerteformulier /33

18 Bijlage B: Inventaris /33

19 Bijlage 1 bij bestek : Raamovereenkomst voor levering, plaatsing, configuratie en onderhoud van netwerkapparatuur (hardware, software en toebehoren) Beschrijving huidige netwerkomgeving Hogeschool Gent De verschillende campussen en gebouwen van de Hogeschool Gent zijn in hoofdzaak via een glasvezel backbone (single mode en multi-mode) onderling met elkaar verbonden. De hogeschool beschikt over twee hoofd netwerkknooppunten. Eén op campus Schoonmeersen en één op campus mercator. De Hogent backbone is volledig TCP/IP (v4) gebaseerd, met Eigrp en BGP als routing protocollen en een volledige VLAN structuur in een VTP domein (meer dan 200 vlan s). Voor de interne beveiliging wordt vooral met Cisco ACL s gewerkt x NAC is uit gerold tot op de access laag. Met de implementatie van TCP/IPv6 is gestart De hoofd knooppunten met de belangrijkste apparatuur zijn : Campus Schoonmeersen Cisco Catalyst 6509-E (SUP x24 SFP +2x48 10/100/1000) Cisco ASR Catalyst 2960S voor de verbindingen met Belnet 2x Cisco ASA 5550 firewall in fail-over (+ VPN SSL & IPSEC personeel) 1x McAfee Intrushield 3000 IPS 1x Cisco 3030 VPN concentrator voor studenten (IPSEC) 1x Cisco ASA 5520 SSL vpn studenten 2x Wireless Lan Controller 5508 Cisco Catalyst 2960S & 3750 & 3750X switchen voor serverdistributie in serverlokaal, met 10Gb uplink 9x Cisco Catalyst 3750 voor connectie gebouwen 15x HP Procurve 2810 voor lokale distributie binnen gebouwen Diverse HP Procurve switchen voor locale distributie (2810) binnen gebouwen en /33

20 connectie gebruikers (2610 & 2620) en POE voor voip. Campus Mercator Cisco Catalyst 6509-E (SUP x24 SFP +1x48 10/100/1000) Cisco ASR Catalyst 2960S voor de verbindingen met Belnet 7x Cisco Catalyst 3750 voor connectie gebouwen 2x HP Procurve 2180 voor lokale distributie binnen gebouwen Diverse HP Procurve switchen voor locale distributie (2810) binnen gebouwen en connectie gebruikers (2610 & 2620) en POE voor voip. Campus Bijloke Cisco Catalyst 3750x stack 2x Cisco Catalyst 3750 voor connectie gebouwen 2x HP Procurve 2180 voor lokale distributie binnen gebouwen Diverse HP Procurve switchen voor locale distributie (2810) binnen gebouwen en connectie gebruikers (2610 & 2620) Overige campussen 7x Cisco Catalyst 3750 voor connectie gebouwen Diverse HP Procurve switchen voor lokale distributie (2810) binnen gebouwen en connectie gebruikers (2610 & 2620) en POE voor voip Overige Totaal van ongeveer 300 managed switchen binnen het HoGent netwerk, alle managed switchen dienen 802.1x te ondersteunen. Meer dan 335 Cisco LAP accesspoints (types 1131, 1142, 1242, 2602, 3602). Cisco Prime Infrastructure (beheer van het draadloze netwerk). 2x Cisco ISE 1.2 (voor wireless en wired netwerk access controle). 2x Cisco Callmanger 9 & 3x voicegateway(2811) met 500x 7941/7942 telefoon toestellen. HoGent werkt met LDAP en/of Active Directory voor accounting. Inventaris 2 Cisco ASA 5550 Firewall 1 Cisco ASA 5520 VPN 1 Cisco concentrator 3030 VPN 1 McAfee intrushield 3000 IPS 2 Baracuda Web Application Firwall Cisco WS-C6509-E 3 Cisco WS-C3750X in stack 4 Cisco WS-C3750X-24 2 Cisco WS-C2960S-24TS-L 1 Cisco WS-C3750X-12S 2 Cisco ASR Cisco WS-C3560G-24TS 1 Cisco WS-C3750G-24TS-S1U 3 Cisco WS-C2960S-24TD-L in stack 4 Cisco WS-C3750X-48T-S in stack 20 Cisco WS-C3750G-24TS-S1U 31 HP Procurve HP Procurve HP Procurve /33

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2015.07/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2015.07/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2015.07/AB Open offerteaanvraag nr. FBO/OVH/2015.07/AB Reis Washington - New York 2016 1/17 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/ /JS. BC/B/2017/FICT/ bijlage 2 - pag. 1/17

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/ /JS. BC/B/2017/FICT/ bijlage 2 - pag. 1/17 Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2017.02/JS BC/B/2017/FICT/49429 - bijlage 2 - pag. 1/17 Open offerteaanvraag nr. FBO/OVH/2017.02/JS Studiereis New York 2018 1/16 BC/B/2017/FICT/49429 - bijlage 2

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS 2015-001-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 9 maart om 10.00 uur Auteur

Nadere informatie

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Grasmarkt 61 B-1000 Brussel T +32 2 504 03 00 F +32 2 504 03 66 info@toerismevlaanderen.be www.toerismevlaanderen.be BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: BUSVERVOER VOOR DE PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 TOT 30 JUNI 2016 MET MOGELIJKHEID TOT STILZWIJGENDE

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Het leveren van een onderhoudsplan voor CAD software, voor de periode 01/01/2017-31/12/2019 RC1600314 1. Algemene verbintenis

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2014-10 NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Uiterste indieningsdatum offertes: op 28 mei 2014 om 11.00 uur

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag Bestek voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving algemene offerte-aanvraag Opdrachtgevend bestuur: Provincie Oost-Vlaanderen Blz. 1

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:..

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:.. BESTEK NUMMER: 1137_BASIS_A IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Basisschool

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW MET 2 PERCELEN Vervangen Ramen, buitendeuren en glas En Vervangen glasdallen OPEN OFFERTEVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Sint-Martens-Latem

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Bijzonder bestek van leveringen. ART/ddw/

Bijzonder bestek van leveringen. ART/ddw/ Bijzonder bestek van leveringen ART/ddw/2016-07 Open offerteaanvraag nr. ART/ddw/2016-07 Aankoop van een High End 3D printer voor het Formlab Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GESPECIALISEERDE ARBEIDSKRACHTEN VOOR BEPLANTINGSONDERHOUD - PROGRAMMA 2015/2016/2017 Deel I : Opdracht voorbehouden aan sociale inschakelingsondernemingen

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER RC1600219_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het uitvoeren van huishoudelijke aftakkingen in de sectoren Noord, West en

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS 2015-006-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 11 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg INSCHRIJVINGSBILJET * Projectnr./lot:.595 * Naam van het project: Opvang DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg * Aanbestedingsdatum: XX-XX-XXXX A. IDENTITEIT EN VERBINDING.

Nadere informatie