ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES"

Transcriptie

1 ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Samen leven en leefsituatie, 2010 In oktober 2010 hebben inwoners van Lelystad vragen beantwoord over hun leefsituatie en over integratievraagstukken. Voor het onderdeel van de leefsituatie is de stand van zaken over een aantal domeinen uitgevraagd. Deze domeinen zijn: Wonen; Vrijetijdsactiviteiten; Sociale participatie; Sport; Vakantie; Consumptiegoederen; Mobiliteit en Gezondheid. Delen van deze domeinen zijn ook van belang om inzicht te geven in hoe het gesteld is met de integratie. Daarnaast zijn er vragen gesteld die een beeld moeten geven over de mate waarin de verschillende culturen met elkaar omgaan en hoe dit gaat. Ook beheersing van het Nederlands en de houding ten opzichte van het leven met verschillende culturen is aan bod gekomen. De enquête is voor een belangrijk deel een herhaling van vragen die al vele jaren aan inwoners van Lelystad en andere steden worden voorgelegd. Hiermee worden zowel trends in de tijd als vergelijkingen met elders mogelijk gemaakt. Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties In deze deelrapportage wordt kort uitgelegd hoe het onderzoek is uitgevoerd om te zorgen dat de bevindingen zo veel mogelijk de en beleving van een doorsnee Lelystedeling weergeven. Tevens wordt de vragenlijst gepresenteerd met percentages voor alle afzonderlijke vragen. Januari 2011

2 Colofon Deze rapportage is gemaakt door: Verkrijgbaar bij: Gemeente Lelystad Onderzoek en Statistiek Postbus AB Lelystad T F Voor feiten en cijfers en overige onderzoeksrapportages kunt u terecht op onze website: Lelystad, januari

3 Vragenlijst en steekproef Het onderzoek Samen Leven en Leefsituatie is gehouden in oktober Het onderzoek is uitgevoerd onder de leden van het LelyStadsPanel en aangevuld met een gestratificeerde steekproef. Op het moment van het onderzoek bestond het panel uit inwoners; hiervan hebben aan het onderzoek deelgenomen (81% ). De aanvullende steekproef is onder inwoners verspreid. Deze steekproef is gestratificeerd getrokken, zodat van zes verschillende bevolkingsgroepen 600 inwoners zijn aangeschreven. Onder de respondenten zaten 184 Marokkanen (31% ), 148 Turken (25% ), 121 Antillianen (20% ), 134 Surinamers (22% ), 219 Nederlanders (37% ) en 217 overige allochtonen (36% ). In totaal hebben 1023 mensen uit de steekproef een ingevulde vragenlijst teruggestuurd (28% ). In totaal hebben dus inwoners aan het onderzoek meegewerkt. De panelleden hadden de optie om de enquête via internet in te vullen, wat 74% heeft gedaan. De andere respondenten hebben een schriftelijke vragenlijst ingevuld (zie voorbeeld achterin dit verslag). Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid De uitkomsten van deze enquête kennen een bepaalde mate van onzekerheid, vanwege het feit dat er met een steekproef uit de bevolking wordt gewerkt. De mate waarop het werkelijke getal kan afwijken van dat van de respondenten is afhankelijk van het aantal respondenten in de steekproef. De mogelijke afwijking wordt groter en dus minder nauwkeurig naarmate de steekproef kleiner is en/of de schatting de 50% nadert, zoals in grafiek 1 wordt weergegeven. Grafiek 1: Nomogram voor nauwkeurigheidsmarges bij 95% betrouwbaarheid Het aantal respondenten per buurt staat vermeld in het wijkoverzicht in tabel 2. In de Zuiderzeewijk en Haven zijn er minder respondenten, zodat de marges daar wat groter zijn dan in de andere wijken. Bijvoorbeeld: als 30% van de respondenten woonachtig in de Zuiderzeewijk vrijwilligerswerk verricht, dan ligt het werkelijke percentage tussen 24% en 36%. In de nomogram is namelijk te zien dat een verticale lijn vanaf punt 235 (gelijk aan aantal respondenten in Zuiderzeewijk) van de horizontale as lijn B (steekproefpercentages van 30% of 70%) raakt op de hoogte van marge 6,0. In de Atolwijk liggen de nauwkeurigheidsmarges bij een steekproefpercentage van 30% tussen 25% en 35% (want 372 op de horizontale as raakt lijn B op de hoogte van marge 5,0). De kans bestaat dat het werkelijke getal ook buiten de marges van grafiek 1 valt. Die marges zijn zo berekend dat 95% van de steekproefschattingen wél binnen de afwijkingsmarges vallen. Wil men echter 99% zekerheid, dan worden de afwijkingsmarges groter. Deze zekerheid noemt men de betrouwbaarheid. Overeenkomstig de landelijke richtlijnen voor beleidsonderzoek worden de schattingen in dit onderzoek met de afwijkingsmarges van 95% betrouwbaarheid geïnterpreteerd. Wij spreken in dit onderzoek van een relatie (bijvoorbeeld tussen leeftijd en waardering voor vrijetijdsvoorzieningen) als Samen Leven en Leefsituatie,

4 de kans dat deze relatie niet voor alle inwoners op gaat, minder dan 1% is. In de rapportages wordt dan gesproken in termen als aanzienlijk, behoorlijk, in belangrijke mate of noemenswaardig. Wijkindeling Waar in de rapportages een onderscheid naar wijk is gemaakt, betreft dit de wijkindeling welke thans bij de gemeente wordt gehanteerd. In het navolgende overzicht is per wijk vermeld welke CBS-buurten deze omvat. In de rechterkolom (n=..) staat het aantal respondenten per wijk vermeld. Wijk CBS-buurten n= Zuiderzeewijk (Noordoost) Atolwijk (Noordoost) Boswijk (ZO) Waterwijk (ZO) KeKoGoSc (NW) Kustwijk (Noordwest) Botter (Zuidwest) Haven (ZW) Overig L stad Zuiderzeewijk, Lelycentre, Groene Velden, Jagersveld Atol-West, Atol-Oost, Centrum-Noord, Oostrandpark Wold, Horst, Kamp, Griend, Zoom, Archipel, Rozengaard Waterwijk, Landerijen 334 Kempenaar, Kogge, Gondel, Schouw Punter, Jol, Galjoen, Kuststrook, Karveel, Boeier, Golfpark, Golfresort, Parkhaven Botter, Tjalk, Schoener, Centrum-Zuid, Landstrekenwijk Lelystad-Haven, Hollandse Hout Stadshart, Industrie, Buitengebied Weging In overeenstemming met landelijke afspraken worden wegingen toegepast om resultaten namens alle inwoners te presenteren. Met ingang van de enquête 2009 is de methode van weging iets veranderd. De afgelopen jaren werd gewogen op stadsdeel, sekse en leeftijdscategorie. Omdat de verschillen naar stadsdeel zeer beperkt waren is gekozen voor een weging naar de 2 seksen, 4 leeftijdsklassen en naar 5 woningklassen (naar de economische waarde). Aangezien in dit onderzoek een gestratificeerde steekproef is getrokken, is er daarnaast gewogen op herkomst. Op basis van deze vier kenmerken zijn de respondenten herwogen, om te zorgen dat alle (2 x 4 x 5 x 6=) 240 bevolkingsgroepen evenredig zijn vertegenwoordigd. Om te voorkomen dat bepaalde respondenten te zwaar wegen, is bij de weging een maximum van 4,0 toegepast. Naast de weging om algemene uitspraken over Lelystad te doen, is er ook een weging voor de afzonderlijke herkomstgroepen gemaakt. Deze is uit dezelfde variabelen opgebouwd als de hiervoor beschreven weging. Het verschil is echter dat er nu de seksen, leeftijdsklassen en woningklassen evenredig verdeeld zijn binnen de verschillende herkomstgroepen, terwijl de algemene weging er voor zorgt dat evenredigheid wordt bereikt voor de gehele populatie. Achtergrondkenmerken De respondenten uit het onderzoek kunnen worden ingedeeld op basis van een aantal persoons- en gezinskenmerken. In de volgende paragrafen worden deze verschillende kenmerken nader belicht. 4

5 Geslacht Net als in de rest van Nederland ligt de verhouding tussen mannen en vrouwen in Lelystad rond de verdeling 50%-50%. In het panel zijn vrouwen oververtegenwoordigd. De aanvullende steekproef bevatte meer mannen dan vrouwen. In het panel was de onder mannen iets hoger (77%) dan onder vrouwen (72%). Onder de aanvullende steekproef was juist de onder vrouwen (47%) duidelijk groter dan de onder mannen (34%). Onderstaande tabel toont de verhouding tussen de seksen onder de panelleden, aanvullende steekproef en onder de respondenten. Onder alle respondenten is de verhouding tussen mannen en vrouwen ongeveer gelijk aan die in de hele populatie. Ook na weging is er geen verschil met de totale bevolking. Tabel 2: Responsverdeling naar geslacht Alle panelleden Aselecte steekproef Panel Aselect Ongewogen Gewogen GBA okt (18-79 jr) Mannen 764 (47%) 1858 (52%) 635 (48%) 448 (44%) 1083 (46%) 1134 (49%) 50% Vrouwen 871 (53%) 1742 (48%) 695 (52%) 575 (56%) 1270 (54%) 1181 (51%) 50% Totaal Leeftijd Jongeren doen in het algemeen minder vaak mee aan onderzoek en dat geldt ook voor dit onderzoek. Zo heeft van de jongeren (tot 30 jaar) in de aselecte steekproef 28% de vragenlijst ingevuld. Onder de inwoners van 55 jaar of ouder is dit 45%. Door herweging is de vertegenwoordiging van de verschillende leeftijdsgroepen veel meer in overeenstemming gebracht met hun werkelijke aandeel in de Lelystedelijke bevolking, zoals blijkt uit de laatste twee kolommen in tabel 3. Tabel 3: Responsverdeling naar leeftijd Alle panelleden Aselecte steekproef Panel Aselect Ongewogen Gewogen GBA okt jaar 118 (7%) 1091 (30%) 75 (6%) 192 (19%) 267( 11%) 411 (18%) 20% jaar 239 (14%) 811 (23%) 172 (13%) 233 (23%) 405 (17%) 457 (20%) 19% jaar 495 (30%) 1072 (30%) 380 (29%) 314 (31%) 694 (30%) 699 (30%) 30% 55 plus 810 (49%) 626 (17%) 703 (53%) 284 (18%) 987 (42%) 748 (32%) 32% Klasse van de woning Zoals vermeld wordt sinds 2009 niet meer op stadsdeel, maar op klasse van de woning gewogen. Deze klasse van de woning wordt bepaald op basis van de WOZ-waarden. Per postcodegebied kan een gemiddelde WOZ waarde worden uitgerekend. Op basis van de verdeling van de gemiddelden is er een klasse-indeling bepaald. Uit tabel 4 valt een ondervertegenwoordiging van de twee laagste klassen en oververtegenwoordiging van twee hoogste woningklassen af te lezen. Deze scheve verdeling wordt grotendeels rechtgezet door de weging. Klasseindeling Tabel 4. Klasse-indeling van de woning Gemid WOZ ( ) x Panel Aselect Totaal ongewogen Totaal gewogen Populatie oktober 2010 Klasse 1 Tot 133 9% 26% 16% 14% 13,9% Klasse % 34% 26% 27% 26,7% Klasse % 17% 19% 22% 21,4% Klasse % 14% 22% 21% 20,6% Klasse en hoger 22% 9% 16% 17% 17,4% Samen Leven en Leefsituatie,

6 Herkomst Doordat de steekproef gestratificeerd is getrokken, zodat er voldoende inwoners uit de verschillende herkomstgroepen in de zouden zitten, is er een oververtegenwoordiging van allochtonen in de. Tabel 5: herkomstverdeling Aselect ongewogen Panel ongewogen Ongewogen Gewogen GBA 2010 Nederland 21% 88% 59% 74% 73% Ned. Antillen 12% 1% 6% 2% 2% Marokko 18% 0% 8% 3% 3% Suriname 13% 2% 7% 6% 6% Turkije 15% 0% 6% 2% 2% Overig landen westerse Overig niet westerse landen 4% 8% 7% 6% 10% 17% 1% 8% 8% 5% okt Huishoudensituatie De samenstelling van het huishouden waarin men woont is een persoonskenmerk waarop geen weging wordt toegepast, al heeft het een zekere relevantie voor belevingen van het eigen leven, en van het (samen) leven in Lelystad. Op basis van GBA-gegevens schat het CBS de mate waarin vijf soorten huishoudens in Lelystad voorkomen. In de rechterkolom van tabel 6 is de CBS-schatting van 1 januari 2010 samengevat. Tabel 6: Responsverdeling naar huishouden Panel ongewogen Panel gewogen Aselect ongewogen Aselect gewogen Totaal ongewogen Totaal gewogen Schatting CBS persoonshh. 17% 18% 16% 16% 16% 18% 30% 2 persoonshh. 47% 38% 23% 24% 36% 33% 27% 1 oudergezinnen 3% 4% 9% 8% 6% 5% 8% 2 oudergezinnen 32% 38% 46% 46% 39% 41% 35% Anders 1% 2% 5% 6% 3% 3% 1% Uit de tabel blijkt dat alleenstaanden en eenoudergezinnen onder de respondenten zijn ondervertegen-woordigd, terwijl paren met en zonder kinderen zijn oververtegenwoordigd. Die verschillen hebben een simpele verklaring: de steekproef omvat individuele inwoners en niet (vertegenwoordigers van) individuele huishoudens. De kans dat iemand uit een tweepersoonshuishouden gevraagd wordt aan het onderzoek mee te werken is dan ongeveer het dubbele van iemand uit een eenpersoonshuishouden. Deze nuance is van belang voor de interpretatie van de resultaten: de conclusies gelden voor alle inwoners (tussen 18 en 79 jaar) en niet voor alle huishoudens. Te zien is dat de verdeling maar weinig veranderd door het toepassen van de weging. 6

7 Vragenlijst met antwoordfrequenties Op de volgende pagina s wordt de vragenlijst weergegeven, zoals deze aan de steekproef is voorgelegd. Een kortere versie, waarbij de algemene vragen over persoonskenmerken is weggelaten, is voorgelegd aan het LelyStadPanel. Voor panelleden zijn die kenmerken bij O&S reeds bekend. De antwoorden op de vragen zijn in percentages vermeld, na herweging om steekproefverschillen in geslacht, leeftijd, woningklasse en herkomst te corrigeren. Bij vrijwel alle vragen hebben respondenten de optie om weet niet / geen als antwoord te geven. Het percentage dat deze optie heeft aangekruist of helemaal niets aankruiste is slechts bij vragen vermeld waarvan het voor meer dan 5% van alle respondenten geldt. De overige percentages zijn steeds berekend ten opzichte van alle geldige antwoorden op de vraag. Hiermee worden geen of weet niet als ongeldig beschouwd, alsmede niet van toepassing of geen antwoord. Per vraag zal een optelling van afzonderlijke antwoordcategorieën niet altijd op 100% uitkomen: óf door afrondingsverschillen en/óf doordat respondenten meerdere antwoorden konden geven. Samen Leven en Leefsituatie,

8 BLOK A. ALGEMENE VRAGEN Het eerste deel van deze vragenlijst bestaan uit algemene achtergrond vragen. Deze informatie zal alleen door Onderzoek en Statistiek worden gebruikt om verschillende groepen te onderscheiden, bijvoorbeeld de groep mannen, jongeren of Kustwijk bewoners. A. 1. Wat is de postcode van uw woonadres? (S.v.p. twee cijfers èn twee letters invullen) Noordoost 19% 19% 61% 31% 56% 16% 24% 21,5% Zuidoost 28% 45% 16% 41% 22% 25% 33% 29,0% Noordwest 28% 13% 12% 10% 15% 35% 26% 26,3% Zuidwest 20% 21% 10% 17% 6% 20% 11% 18,4% overig (incl. warande) 5% 3% 1% 2% 5% 7% 4,8% Totaal (absoluut) A. 2. Bent u een man of een vrouw? Man 50% 45% 51% 50% 52% 43% 46% 49,0% Vrouw 50% 55% 49% 50% 48% 57% 54% 51,0% A.3 Wat is uw geboortejaar? jaar 16% 28% 30% 28% 34% 16% 30% 17,7% jaar 18% 19% 30% 22% 28% 18% 24% 19,8% jaar 30% 36% 27% 32% 30% 31% 34% 30,2% 55 en ouder 36% 17% 14% 18% 7% 35% 12% 32,3% A.4 Wilt u in onderstaand schema het geboorteland van u en uw ouders aankruisen? Zelf Autochtone n Antillianen Marokkane n Surinamers Turken Westerse allochtonen Overig niet-westers Totaal* * Nederland 99% 24% 29% 27% 19% 57% 11% 28,9% Land van herkomst nvt 77% 70% 73% 80% 35% 88% 69,3% Elders 1% nvt nvt nvt nvt nvt nvt Nvt Onbekend 0% 0% 1% 1% 1% 9% 1% 1,8% Moeder Nederland 100% 11% 0% 7% 2% 27% 4% 9,5% Land van herkomst 0% 82% 90% 83% 86% 42% 77% 78,9 Elders 0% 5% 1% 5% 1% 27% 3% 3,1 Onbekend 0% 3% 10% 5% 11% 4% 16% 8,4% Vader Nederland 100% 3% 0% 6% 0% 36% 5% 11,8% Land van herkomst 0% 81% 91% 86% 87% 33% 73% 75,5% Elders 0% 11% 1% 2% 1% 27% 6% 3,5% Onbekend 0% 5% 9% 6% 12% 5% 16% 9,2%% **Bij het totaal zijn alleen de verschillen onder allochtonen meegerekend 8

9 A.5 Voelt u zich Nederlander? Ja, altijd 87% 45% 12% 54% 23% 58% 25% 74,5% Ja, meestal 11% 31% 36% 21% 22% 21% 36% 15,1% Ja, soms 2% 13% 39% 17% 26% 19% 28% 6,9% Nee, zelden of nooit 1% 10% 14% 8% 29% 2% 11% 3,4% A.6 Hoeveel jaar woont u al in. (In gemiddeld aantal jaren) uw buurt ,9 Lelystad ,0 Nederland ,3 A.7 Welke huishoudensituatie is het meest op u van toepassing? Alleenstaand 17% 27% 14% 16% 6% 23% 20% 17,5% Twee volwassenen, geen (thuiswonende) 37% 9% 12% 20% 17% 30% 21% 33,3% kinderen Twee volwassenen met thuiswonende 40% 42% 58% 43% 61% 30% 42% 40,9% kind(eren) Eén ouder met thuiswonend(e) kind(eren) 3% 16% 7% 15% 9% 8% 13% 4,9% Anders 2% 6% 8% 7% 8% 9% 5% 3,3% A.8 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden (inclusief uzelf)? Een persoon 18% 24% 14% 18% 5% 23% 20% 17,9% Twee personen 40% 24% 12% 27% 20% 36% 23% 36,7% Drie personen 17% 21% 24% 20% 11% 15% 22% 17,3% Vier personen 19% 16% 19% 22% 29% 19% 19% 19,2% Vijf personen 5% 11% 17% 8% 24% 5% 11% 6,5% Zes personen 1% 2% 11% 3% 8% 1% 4% 1,7% Meer dan zes personen 1% 2% 3% 2% 3% 2% 0,8% A.9 Hoeveel personen daarvan zijn jonger dan 18 jaar? Geen 56% 40% 22% 40% 21% 52% 34% 51,6% Een persoon 19% 26% 31% 34% 27% 20% 27% 20,8% Twee personen 18% 14% 23% 17% 38% 19% 30% 19,6% Drie personen 6% 18% 15% 8% 12% 5% 6% 6,2% Vier personen 1% 2% 7% 2% 2% 4% 2% 1,6% Meer dan vier personen 0% 1% 1% 1% 1% 0,3% Samen Leven en Leefsituatie,

10 A.10 Wat is uw hoogst voltooide opleiding? Geen 0% 1% 16% 8% 7% 3% 6% 1,7% Lager onderwijs 2% 5% 11% 15% 25% 2% 12% 4,3% Lager en middelbaar alg VO 15% 29% 14% 20% 19% 13% 22% 16,4% Hoger algemeen voortgezet onderwijs 10% 5% 17% 10% 6% 15% 11% 10,4% Lager beroepsonderwijs 5% 13% 4% 10% 5% 6% 3% 5,3% Middelbaar beroepsonderwijs 28% 38% 23% 21% 22% 24% 20% 26,3% Hoger beroepsonderwijs 30% 9% 9% 15% 9% 26% 12% 26,0% Wetenschappelijk onderwijs 10% 1% 5% 3% 6% 12% 14% 9,7% A.11 Heeft u een inburgeringscursus gevolgd? Ja, ik heb de cursus afgerond Ja, maar ik heb de cursus (nog) niet afgerond * 0% 7% 23% 4% 17% 12% 34% 24,5% 0% 12% 1% 20% 1% 16% 11,9% Nee 100% 93% 65% 96% 63% 88% 50% 63,6% *Weergave van alleen de eerste generatie allochtonen A.12 Hoeveel uur per week gemiddeld verricht u werk (en uw eventuele partner indien u samen een huishouden deelt)? % dat betaald werk verricht Uren betaald werk zelf 73% 62% 54% 60% 50% 69% 63% 70% ,0 Uren onbetaald zelf ,8 % waarvan de partner betaald werk verricht 57% 33% 35% 44% 40% 44% 37% 53,2% Uren betaald werk partner ,5 Uren onbetaald partner ,7 A.13 Hoeveel bedraagt het netto maandinkomen van uw huishouden (exclusief vakantiegeld, kinderbijslag etc.)? Minder dan per maand Tussen de en per maand Tussen de en per maand Tussen de en per maand Meer dan per maand 6% 30% 24% 34% 23% 10% 27% 10,6% 7% 26% 23% 15% 22% 16% 16% 9,6% 17% 18% 22% 9% 28% 19% 20% 17,1% 40% 15% 18% 24% 22% 37% 22% 36,9% 29% 11% 13% 19% 5% 18% 16% 26,2% 10

11 BLOK B. LEEFSITUATIE De volgende vragen gaan over activiteiten en dagelijkse bezigheden. Met behulp van de antwoorden kan bekeken worden hoe de leefsituatie is van verschillende groepen Lelystedelingen. B.1 Kunt u aangeven welke van de volgende zaken u, of iemand anders van uw huishouden, bezit? Indien u iets niet bezit: Is dat dan om financiële redenen? Indien niet in bezit: Is dat Bezit? om financiële redenen? ja nee missing ja nee Missing Auto 84% 16% 49% 51% 9% DVD-speler (niet bedoeld wordt een dvd-speler in pc) 87% 13% 21% 79% 14% DVD recorder met harde schijf 45% 55% 6% 14% 87% 9% Wasmachine 98% 2% 59% 41% 16% Wasdroger 68% 33% 19% 81% 9% Magnetron 93% 7% 15% 85% 10% Vaatwasmachine 73% 27% 21% 79% 8% Personal Computer (PC)/ Laptop (geen spelcomputer) 94% 6% 48% 52% 19% Abonnement op een krant 38% 62% 5% 26% 75% 11% Mobiele telefoon 97% 3% 27% 73% 15% Toegang tot internet 95% 5% 50% 50% 18% B.2 In welk soort woning woont u? Is dat een: 13% Vrijstaande eengezinswoning 72% Eengezinswoning (rijtjeswoning, 2 onder 1 kap) 11% Appartement, flat, boven- of benedenwoning, etagewoning, portiekwoning, maisonnette 2% Zelfstandige ouderenwoning, aanleunwoning, serviceflat 2% Jongeren-, studenten-, verpleegstersflat of huis 0% Woning met winkel en/of werkplaats, deel van een bedrijfsgebouw, boerderij of woning bij tuindersbedrijf 1% Ander woningtype (woonboot, caravan, vakantiewoning e.d.) B.3 Bent u, of is één van de leden van uw huishouden, eigenaar van de woning? 75% Ja 25% Nee Samen Leven en Leefsituatie,

12 B.4 Hoeveel slaap-, woon, en studeer- of werkkamers zijn er in uw woning? Ruimten die uitsluitend in gebruik zijn voor bedrijf of beroep tellen niet mee. 4,5 Kamers B.5 Hoeveel vierkante meter is de oppervlakte van uw woonkamer? Als u het niet precies weet, mag u schatten. 4 5 m² B.6 Hieronder staat een aantal soorten verenigingen en organisaties. Wilt u aangeven of u daar lid van bent of niet? Bent u lid van een: ja nee missing 1. Zang-, muziek- of toneelvereniging 6% 94% 2. Sportvereniging 32% 68% 3. Hobbyvereniging 9% 91% 4. Politieke organisatie 8% 92% 5% 5. Vakbond, werknemers- of werkgeversorganisatie 25% 75% 6. Bibliotheek 42% 58% 7. Vereniging met godsdienstig doel (geen kerkgenootschap) 9% 91% 5% 8. Overige vereniging(en) of (zelf)organisatie(s) 22% zie* 79% 7% * Indien u ook lid bent van overige vereniging(en) of (zelf)organisatie(s): van hoeveel verenigingen of organisaties is dat dan? 1,6 verenigingen/ organisaties 12

13 Voor welke van de onderstaande verenigingen en organisaties verricht u onbetaald B.7 vrijwilligerswerk: Ja nee Missing 1. Zang-, muziek- of toneelvereniging 3% 97% 6% 2. Sportvereniging 13% 87% 6% 3. Hobbyvereniging 4% 96% 6% 4. Politieke organisatie 4% 96% 6% 5. Vakbond, werknemers- of werkgeversorganisatie 3% 97% 6% 6. Bibliotheek 2% 98% 6% 7. Godsdienstige of levensbeschouwelijke organisatie 11% 89% 6% 8. School, crèche of peuterspeelzaal (bijv. oudercommissie, 6% 11% 89% schoolbestuur of andere hulp op school) 9. Buren-, bejaarden- of gehandicaptenhulp 11% 89% 6% 10. Een organisatie met maatschappelijke doelen (bijv. mensenrechten, 6% 8% 91% natuur- of dierenbescherming) 11. Een buurtvereniging of buurtcentrum 3% 97% 7% 12. Overige vereniging(en) of (zelf)organisatie(s) 18% zie* 82% 7% * Indien u ook actief bent voor overige vereniging(en) of (zelf)organisatie(s): voor hoeveel verenigingen of organisaties is dat dan? 1,6 verenigingen / organisaties B.8 Hoeveel uur per week verricht u gemiddeld vrijwilligerswerk? Denk hierbij aan een doorsnee week uit uw leven in het afgelopen jaar 5,8 uur per week B.9 Heeft u last van een of meer langdurige ziekten, aandoeningen of handicaps? Ook ouderdomsklachten of specifieke ouderdomsziekten tellen mee. 36% Ja 64% Nee ga door naar vraag B.11 0% Weet niet of de aandoening langdurig is B.10 Kunt u aangeven in welke mate u hierdoor belemmerd wordt? Sterk belemmerd Licht belemmerd Niet belemmerd Bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden thuis? 19% 47% 34% In uw vrijetijdsbesteding, bij het sporten of reizen? 27% 45% 29% Bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden op school/werk? (alleen beantwoorden als u 12 uur of meer per week werkt of een opleiding volgt) 16% 29% 55% Samen Leven en Leefsituatie,

14 B.11 Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid? 13% uitstekend 23% zeer goed 47% goed 14% matig 3% slecht B.12 Heeft u hobby s? Zoals musiceren, zingen, ballet, toneelspelen, schilderen of tekenen, handwerken, doe-het-zelven, verzamelen, computeren, wandelen of fietsen. 87% Ja Zo, ja hoeveel? 3,4 hobby s 13% Nee B.13 Wilt u aangeven hoe vaak u in de afgelopen 12 maanden de volgende culturele voorzieningen heeft bezocht? Niet bezocht 1 keer 2-3 keer 4-11 keer 12 keer of vaker 1. Concert van klassieke muziek 84% 10% 5% 2% 0% 2. Popconcert 74% 14% 9% 2% 1% 3. Opera 94% 5% 1% 0% 0% 4. Toneelvoorstelling 69% 17% 11% 2% 0% 5. Balletuitvoering 92% 6% 2% 0% 0% 6. Cabaretvoorstelling 69% 15% 13% 3% 0% 7. Musical 75% 19% 6% 1% 0% 8. Film 46% 17% 24% 10% 2% 9. Museum 50% 19% 20% 10% 2% 10. Dansavond of houseparty 83% 6% 6% 3% 2% B.14 Heeft u de afgelopen 12 maanden één of meerdere sporten beoefend? Niet: vissen en denksporten zoals schaken, dammen of kaarten. 54% Ja 46% Nee ga door naar vraag B.17 B.15 Hoeveel sporten beoefende u totaal? 1,8 sporten B.16 Hoe vaak sport u gemiddeld? 7% Minder dan 1 keer per maand 14% 1 tot 3 keer per maand 35% 1 keer per week 45% Vaker, namelijk 3,0 keer per week 14

15 B.17 Bent u in het bezit van een abonnement voor het openbaar vervoer? 24% Ja, van de Nederlandse Spoorwegen (NS Jaarkaart, NS Trajectkaart, OV-kaart, kortingskaart) 2% Ja, van de bus, tram of metro 7% Ja, van beide (zowel de Nederlandse Spoorwegen, als van bus, tram of metro) 68% Nee B.18 Hoe vaak bent u afgelopen 12 maanden met vakantie geweest? Een vakantie is een verblijf buiten de eigen woning voor recreatieve doeleinden met tenminste vier opeenvolgende overnachtingen. 23% Geen enkele keer ga door naar vraag B.20 35% Eén keer 42% Meer dan 1 keer B.19 Bent u in de afgelopen 12 maanden in het buitenland op vakantie geweest? 81% Ja 19% Nee B.20 In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens? 20% Erg gelukkig 60% Gelukkig 16% Niet gelukkig, niet ongelukkig 4% Niet zo gelukkig 1% Ongelukkig B.21 Hieronder staan enkele uitspraken: wilt u aangeven of ze op u van toepassing zijn? U kunt telkens antwoorden met ja, soms of nee. Ja Soms Nee 1. Er zijn mensen met wie ik goed kan praten 83% 15% 2% 2. Ik voel me van andere mensen geïsoleerd 3% 23% 73% 3. Er zijn mensen bij wie ik terecht kan 84% 13% 3% 4. Er zijn mensen die me echt begrijpen 72% 22% 2% 5. Ik maak deel uit van een groep vrienden 59% 16% 24% 6. Mijn sociale contacten zijn oppervlakkig 16% 33% 49% Samen Leven en Leefsituatie,

16 BLOK C. SAMEN LEVEN Het laatste deel van van deze vragenlijst gaat over hoe mensen uit verschillende bevolkingsgroepen in Lelystad met elkaar omgaan en hoe u dit zelf ervaart C.1 Vindt u het moeilijk een gesprek in het Nederlands te begrijpen? * Nooit 97% 92% 61% 82% 50% 85% 50% 70,8% Soms 2% 7% 26% 16% 36% 10% 39% 22,1% Vaak 1% 2% 13% 2% 13% 5% 11% 7,1% een gesprek in het Nederlands te voeren? Nooit 99% 96% 67% 91% 59% 87% 61% 77,7% Soms 0% 3% 21% 7% 24% 7% 28% 14,9% Vaak 1% 2% 13% 2% 17% 5% 11% 7,4% kranten, brieven of folders in het Nederlands te lezen? Nooit 98% 92% 65% 87% 58% 89% 54% 74,6% Soms 1% 7% 17% 8% 21% 6% 36% 16,8% Vaak 1% 2% 17% 5% 21% 5% 11% 8,6% een brief of in het Nederlands te schrijven? Nooit 97% 82% 53% 82% 49% 82% 44% 66,5% Soms 3% 15% 20% 11% 25% 11% 34% 19,0% Vaak 1% 3% 27% 8% 26% 7% 22% 14,6% *Voor de totalen zijn alleen de antwoorden van de allochtonen meegenomen C.2 Wanneer u zichzelf vergelijkt met andere inwoners van Lelystad met dezelfde leeftijd en opleiding, vindt u dat u meer of juist minder kansen in het leven hebt gekregen? Ik vind dat ik meer kansen heb gekregen dan andere inwoners Ik vind dat ik evenveel kansen heb gekregen als andere inwon Ik vind dat ik minder kansen heb gekregen dan andere inwoner 16% 19% 7% 11% 13% 19% 17% 16,3% 78% 61% 58% 59% 56% 69% 56% 72,9% 6% 20% 35% 29% 31% 12% 26% 10,8% C.3 Voelt u zich wel eens gediscrimineerd? (U kunt meerdere hokjes aankruisen) Nee, nooit 73% 46% 30% 43% 44% 69% 64% 68,1% Ja, vanwege mijn leeftijd 11% 7% 1% 9% 3% 13% 7% 10,1% Ja, vanwege mijn geslacht 7% 6% 1% 6% 1% 9% 4% 6,4% Ja, vanwege mijn huidskleur/ uiterlijk 3% 41% 20% 35% 19% 3% 15% 7,2% Ja, vanwege mijn handicap/ ziekte 5% 2% 1% 6% 3% 4% 3% 4,5% Ja, vanwege mijn etnische afkomst 1% 10% 35% 11% 28% 3% 13% 4,1% Ja, vanwege mijn geloof 2% 4% 46% 12% 38% 1% 7% 5,0% Ja, vanwege een andere reden 8% 13% 3% 10% 13% 9% 8% 8,3% 16

17 Nu volgt een aantal vragen over sociale contacten. Het gaat hierbij om ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten, maar ook om contacten per , met mensen die niet bij u in huis wonen. Wél gaat het om een contact met inhoud, dus meer dan een groet of het doorsturen van een bericht. C.4 Hoe vaak heeft u contact met vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen? Minstens 1 keer per week 72% 76% 70% 72% 72% 66% 68% 71,2% 1 keer per 2 weken 15% 7% 12% 8% 15% 21% 14% 15,1% 1 keer per maand 7% 3% 9% 10% 3% 8% 5% 6,9% Minder dan 1 keer per maand 3% 4% 6% 1% 2% 3% 8% 3,2% Zelden of nooit 3% 10% 3% 8% 8% 3% 5% 3,5% C.5 Hoeveel van deze contacten zijn met autochtone vrienden, vriendinnen of echt goede kennissen? ( autochtone betekent dat beide ouders in Nederland zijn geboren; weet u dit niet voor al uw vrienden geeft u dan a.u.b. een schatting ) Geen 6% 8% 16% 14% 26% 13% 20% 8,3% Minder dan helft 5% 32% 31% 24% 35% 11% 22% 9,3% Ongeveer de helft 4% 21% 29% 29% 27% 13% 18% 8,0% Meer dan de helft 32% 28% 19% 23% 8% 29% 33% 30,4% Allemaal 53% 11% 6% 10% 4% 34% 7% 44,0% geen idee/ geen 5% 12% 14% 12% 15% 9% 11% 6,9% C.6 Hoe vaak heeft u contact met uw buren? Minstens 1 keer per week 56% 55% 59% 53% 69% 44% 47% 55,0% 1 keer per 2 weken 20% 9% 15% 14% 9% 21% 14% 18,8% 1 keer per maand 8% 6% 7% 6% 7% 11% 12% 8,3% Minder dan 1 keer per maand 6% 7% 6% 5% 4% 6% 10% 5,7% Zelden of nooit 10% 24% 13% 23% 11% 19% 17% 12,2% C.7 Hoeveel van deze contacten zijn met autochtone buren? ( autochtone betekent dat beide ouders in Nederland zijn geboren; weet u dit niet voor al uw buren geeft u dan a.u.b. een schatting) Geen 10% 8% 15% 10% 12% 18% 17% 11,4% Minder dan de helft 7% 17% 25% 14% 35% 8% 16% 9,1% Ongeveer de helft 8% 23% 19% 22% 20% 3% 9% 8,8% Meer dan de helft 21% 31% 22% 25% 21% 21% 21% 21,7% Allemaal 53% 22% 19% 29% 13% 50% 37% 49,0% 8% 18% 12% 11% 13% 8% 10% 8,5% Samen Leven en Leefsituatie,

18 C.8 Op welke van de volgende locaties in uw wijk bent u de afgelopen 12 maanden regelmatig (bijv. maandelijks) geweest? Wijkpost 8% 6% 10% 7% 13% 7% 3% 7,3% Kinderopvang 6% 13% 13% 6% 9% 5% 10% 6,7% Peuterspeelzaal 6% 10% 15% 2% 11% 7% 5% 5,8% Buurthuis 5% 13% 15% 5% 9% 5% 8% 5,2% JOP 1% 5% 3% 1% 1% 0,7% Jongerenlokaal 3% 5% 4% 1% 1% 2% 2,6% Sportvoorziening 14% 20% 29% 9% 16% 13% 14% 14,2% Geen 68% 57% 42% 72% 52% 75% 72% 67,9% C.9 Hoe gaan de mensen in de buurt waar u woont in het algemeen met elkaar om? Heel vriendelijk 17% 13% 20% 22% 19% 22% 20% 17,7% Vriendelijk 69% 53% 58% 52% 58% 62% 55% 65,7% Niet vriendelijk maar ook niet onvriendelijk 13% 31% 22% 22% 18% 15% 23% 14,8% Onvriendelijk 1% 2% 1% 2% 2% 2% 1,1% Heel onvriendelijk 1% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 0,7% 15% 6% 8% 8% 7% 3,9% C.10 Hoe gaan autochtone en allochtone buurtbewoners in het algemeen met elkaar om? Heel vriendelijk 13% 13% 16% 19% 17% 19% 14% 13,7% Vriendelijk 65% 51% 63% 54% 52% 57% 60% 63,2% Niet vriendelijk maar ook niet onvriendelijk 19% 32% 21% 22% 30% 11% 25% 20,5% Onvriendelijk 2% 1% 1% 5% 1% 2% 1% 1,9% Heel onvriendelijk 1% 2% 1% 1% 1% 0,7% 31% 24% 10% 18% 33% 14% 28,2% C.11 Kunt u aangeven of u het met de volgende stellingen eens of oneens bent: Allochtonen moeten de Nederlandse taal leren. Autochtonen Antillianen Marokkanen Surinamers Turken Westerse allochtonen Overig niet-westers Totaal Helemaal mee eens 73% 72% 58% 77% 48% 83% 70% 72,9% Mee eens 26% 27% 34% 18% 38% 15% 26% 25,2% Niet eens/ niet oneens 1% 1% 8% 5% 11% 1% 2% 1,5% Mee oneens 0% 1% 1% 2% 0,3% Helemaal mee oneens 0% 2% 0,1% 18

19 Allochtonen in Nederland moeten niet te veel vasthouden aan hun eigen cultuur en gewoonten. Autochtonen Antillianen Marokkanen Surinamers Turken Westerse allochtonen Overig niet-westers Totaal Helemaal mee eens 19% 22% 3% 22% 8% 26% 16% 18,9% Mee eens 29% 22% 17% 19% 16% 28% 28% 27,7% Niet eens/ niet oneens 34% 32% 30% 29% 27% 30% 28% 32,9% Mee oneens 17% 14% 23% 17% 23% 15% 19% 16,5% Helemaal mee oneens 2% 12% 26% 14% 27% 1% 9% 4,0% 6% 6% 7% Nederlanders zouden meer open moeten staan voor de cultuur van allochtonen. Autochtonen Antillianen Marokkanen Surinamers Turken Westerse allochtonen Overig niet-westers Totaal Helemaal mee eens 7% 26% 48% 32% 44% 14% 22% 11,9% Mee eens 40% 51% 31% 42% 41% 39% 39% 40,0% Niet eens/ niet oneens 34% 17% 17% 21% 11% 26% 22% 30,3% Mee oneens 12% 2% 1% 4% 4% 14% 15% 11,7% Helemaal mee oneens 7% 4% 3% 1% 7% 2% 6,1% Een wijk gaat er niet op vooruit als er veel allochtonen komen wonen. Autochtonen Antillianen Marokkanen Surinamers Turken Westerse allochtonen Overig niet-westers Totaal Helemaal mee eens 21% 16% 14% 19% 20% 23% 18% 20,8% Mee eens 32% 16% 27% 21% 16% 28% 23% 30,1% Niet eens/ niet oneens 28% 30% 25% 28% 19% 24% 33% 28,2% Mee oneens 13% 17% 13% 16% 21% 20% 12% 13,9% Helemaal mee oneens 5% 22% 21% 16% 24% 6% 14% 7,0% 8% 10% 7% 9% 11% De islam kan een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse cultuur. Autochtonen Antillianen Marokkanen Surinamers Turken Westerse allochtonen Overig niet-westers Totaal Helemaal mee eens 2% 3% 48% 15% 50% 7% 15% 5,6% Mee eens 12% 14% 36% 17% 32% 14% 22% 14,0% Niet eens/ niet oneens 32% 31% 15% 38% 14% 26% 25% 30,7% Mee oneens 27% 14% 1% 14% 2% 23% 16% 24,3% Helemaal mee oneens 28% 37% 1% 17% 2% 30% 21% 25,5% 6% 24% 6% 15% 5% 7% 20% 8,0% Al die vreemde culturen vormen een bedreiging voor de Nederlandse cultuur. Autochtonen Antillianen Marokkanen Surinamers Turken Westerse allochtonen Overig niet-westers Totaal Helemaal mee eens 10% 3% 1% 6% 2% 13% 4% 8,4% Mee eens 15% 5% 4% 3% 9% 17% 14% 14,0% Niet eens/ niet oneens 28% 21% 12% 26% 14% 19% 33% 27,1% Mee oneens 32% 32% 23% 26% 27% 33% 25% 31,3% Helemaal mee oneens 15% 38% 61% 39% 47% 19% 25% 19,2% 19% 6% 8% 10% 12% Samen Leven en Leefsituatie,

20 Het is moeilijk om in Nederland geaccepteerd te worden als je je eigen cultuur wilt behouden. Autochtonen Antillianen Marokkanen Surinamers Turken Westerse allochtonen Overig niet-westers Totaal Helemaal mee eens 7% 14% 19% 14% 19% 12% 6% 7,9% Mee eens 34% 31% 35% 32% 26% 34% 32% 33,7% Niet eens/ niet oneens 32% 33% 24% 27% 28% 28% 32% 31,0% Mee oneens 21% 18% 12% 20% 23% 20% 23% 20,9% Helemaal mee oneens 6% 4% 9% 8% 4% 7% 7% 6,5% 12% 14% 6% 5% 13% 9% 11,2% Het is goed als een samenleving bestaat uit mensen van verschillende culturen. Autochtonen Antillianen Marokkanen Surinamers Turken Westerse allochtonen Overig niet-westers Totaal Helemaal mee eens 14% 48% 66% 49% 56% 24% 39% 20,6% Mee eens 50% 40% 31% 39% 42% 48% 44% 48,4% Niet eens/ niet oneens 26% 11% 2% 7% 2% 23% 13% 22,6% Mee oneens 6% 1% 4% 5% 3% 5,3% Helemaal mee oneens 4% 1% 1% 1% 1% 1% 3,2% 5% 20

Leefsituatieonderzoek 2006

Leefsituatieonderzoek 2006 Leefsituatieonderzoek 2006 In september 2006 hebben ruim 2.100 inwoners van Lelystad een vragenlijst ingevuld over hun leefsituatie. Onderwerpen die aan inwoners zijn voorgelegd gingen over: huishouden-,

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Wonen, leefbaarheid en veiligheid in Lelystad, 0 In oktober 0 hebben.9 inwoners van Lelystad een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun woning

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING LEEFSITUATIE 2008

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING LEEFSITUATIE 2008 Vragenlijst, steekproef en respons Het leefsituatieonderzoek 2008 (LFS 2008) is gehouden in september 2008. Het onderzoek is gehouden onder leden van het lelystadspanel en aangevuld met een willekeurige

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording. De raad in beeld. LelyStads Panel. Onderzoek&Statistiek. December Onderzoek&Statistiek. Onderzoek&Statistiek

Onderzoeksverantwoording. De raad in beeld. LelyStads Panel. Onderzoek&Statistiek. December Onderzoek&Statistiek. Onderzoek&Statistiek Uw raad laat (niet) naar Uw raad laat (niet) naar Onderzoeksverantwoording zich raden zich raden De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad December 2012 LelyStads Panel Onderzoek&Statistiek

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VERTREKMOTIEVENONDERZOEK

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VERTREKMOTIEVENONDERZOEK ONDERZOEKSVERANTWOORDING VERTREKMOTIEVENONDERZOEK 2008-2009 Vragenlijst, steekproef en respons Het Vertrekmotievenonderzoek 2008-2009 is onderdeel van de opdracht van Cluster Kwaliteit van Wonen om onderzoek

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 12 Leefsituatie En kwaliteit van leven

Bijlage bij hoofdstuk 12 Leefsituatie En kwaliteit van leven Bijlage bij hoofdstuk 12 Leefsituatie En kwaliteit van leven B12.1 Indicatoren per aspect van de leefsituatie die tezamen de index vormen... 2 B12.2 Verschillen in leefsituatie naar achtergrondkenmerken,

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. De leefsituatie van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. De leefsituatie van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild De leefsituatie van Lelystedelingen in 2006 In heeft Onderzoek en Statistiek van de gemeente voor het eerst het leefsituatieonderzoek onder Lelystedelingen

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Enquête deurbeleid uitgaansgelegenheden, 2008 In februari 2008 zijn jongeren gepeild over hun ervaringen met het toelatingsbeleid van uitgaansgelegenheden.

Nadere informatie

Acceptatie van homoseksualiteit in Lelystad, 2010

Acceptatie van homoseksualiteit in Lelystad, 2010 Acceptatie van homoseksualiteit in Lelystad, 2010 In februari 2010 hebben 1.347 leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst ingevuld over hun houding ten aanzien van homoseksualiteit in hun directe omgeving

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. De leefsituatie van Lelystedelingen in 2008

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. De leefsituatie van Lelystedelingen in 2008 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild De leefsituatie van Lelystedelingen in In is voor de derde keer de leefsituatie van Lelystedelingen gepeild. In dit onderzoek staat het welzijn en sociale

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Cultuurpeiling, 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

VRAGENLIJST CULTURELE VERANDERINGEN 2004

VRAGENLIJST CULTURELE VERANDERINGEN 2004 plaats van barcode met identificatienummer VRAGENLIJST CULTURELE VERANDERINGEN 2004 Deze schriftelijke vragenlijst is een vervolg op het gesprek dat u met de interview(st)er heeft gehad. De vragen gaan

Nadere informatie

Colofon. Deze rapportage is gemaakt door: Onderzoek en Statistiek. Verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt bij:

Colofon. Deze rapportage is gemaakt door: Onderzoek en Statistiek. Verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt bij: samen leven 2010 Colofon Deze rapportage is gemaakt door: Onderzoek en Statistiek Verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt bij: Gemeente Lelystad Onderzoek en Statistiek Postbus 91 8200 AB Lelystad T 0320

Nadere informatie

Tabel 1 Afwijkingsmarges rondom schattingen naar steekproefgrootte Steekproefgrootte 5% 20% 35% 50%

Tabel 1 Afwijkingsmarges rondom schattingen naar steekproefgrootte Steekproefgrootte 5% 20% 35% 50% Vragenlijst, steekproef en respons Het Vestigingsmotievenonderzoek 2009 is onderdeel van de opdracht van Cluster Kwaliteit van Wonen om onderzoek te doen naar ontwikkelingen in de woningmarkt. Voor het

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Leefbaarheid, Veiligheid en welzijn 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Leefbaarheid, Veiligheid en welzijn 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild Leefbaarheid, Veiligheid en welzijn 2007 In 2007 hebben 2.937 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek SCP. Leefsituatie Index Onderzoek. Door de interviewer in te vullen. Interviewdatum WE_ID: Interviewnr.

Centraal Bureau voor de Statistiek SCP. Leefsituatie Index Onderzoek. Door de interviewer in te vullen. Interviewdatum WE_ID: Interviewnr. Centraal Bureau voor de Statistiek SCP 2012 Leefsituatie Index Onderzoek Door de interviewer in te vullen Interviewdatum A WE_ID: Interviewnr.: _ 1 VOOR U GAAT INVULLEN.. Bedankt dat u wilt meewerken aan

Nadere informatie

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012

Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Zorg verlenen en zorg ontvangen 2012 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 10 De leefsituatie van de bevolking

Bijlage bij hoofdstuk 10 De leefsituatie van de bevolking Bijlage bij hoofdstuk 10 De leefsituatie van de bevolking 1 Bijlage 10.1 Indicatoren per aspect van de leefsituatie die tezamen de index vormen Gezondheid is door één of meer langdurige ziekten, aandoeningen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Voor u gaat invullen.

Centraal Bureau voor de Statistiek Voor u gaat invullen. Centraal Bureau voor de Statistiek Voor u gaat invullen. Bedankt dat u wilt meewerken aan het onderzoek SCP Leefsituatie Index 204. Dit onderzoek wordt door het CBS in samenwerking met het Sociaal en Cultureel

Nadere informatie

Leefsituatie. Lelystad 2012. Onderzoek en Statistiek, gemeente Lelystad, augustus 2013.

Leefsituatie. Lelystad 2012. Onderzoek en Statistiek, gemeente Lelystad, augustus 2013. Leefsituatie Lelystad 2012 Onderzoek en Statistiek, gemeente Lelystad, augustus 2013. Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Jongerenenquête, 2009 In oktober 2009 hebben 1.959 jongeren van 12 tot en met 23 jaar uit Lelystad meegedaan aan de Lelystadse jongerenenquête. Het onderzoek

Nadere informatie

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2003 117.732 inwoners, ruim 500 meer dan een jaar eerder. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

LeLystads getallen. gemeente

LeLystads getallen. gemeente LeLystads getallen 2013 LeLystads getallen 2010 gemeente Wijken van Lelystad Kustwijk Zuiderzeewijk De Bolder Atolwijk Stadshart Lelystad-Haven Botter Boswijk Waterwijk Warande Tabel 1: Bevolking van Lelystad

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN FREQUENTIEVERDELING MILIEU EN AFVAL 2008 Vragenlijst, steekproef en respons Het onderzoek Milieu en Afval 2008 is gehouden in december 2008. Het onderzoek is gehouden onder leden van het LelyStadsPanel. Op het moment van het onderzoek bestond

Nadere informatie

WOONTEVREDENHEID 2011

WOONTEVREDENHEID 2011 WOONTEVREDENHEID 2011 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop publicaties, burger- en panelpeilingen Gemeente

Nadere informatie

Landelijke Leefsituatieindex

Landelijke Leefsituatieindex Landelijke Leefsituatieindex Lelystad en Nederland vergeleken Onderzoek en Statistiek December 2011 gemeente Colofon Dit is een rapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

bevolkingsprognose

bevolkingsprognose bevolkingsprognose -2032 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Augustus 2016 Colofon Dit is een prognose gemaakt door:

Nadere informatie

Leefsituatieindex 2010

Leefsituatieindex 2010 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefsituatieindex 2010 Onderzoek en Statistiek September 2011 gemeente Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Lelystads getallen. gemeente

Lelystads getallen. gemeente Lelystads getallen 2011 Lelystads getallen 2010 gemeente Tabel 1: Bevolking van Lelystad per 1 januari 2012 (absoluut en %) Leeftijdsopbouw Van de 50.000+ gemeenten, op 5 na minste 65+ ers 0-9 jaar 10.090

Nadere informatie

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 Aan de raad van de gemeente Lelystad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 19 november 2014 behandeld door algemeen nummer U13-74923 bijlagen FAB-SEC dossiernummer AC Dombroek-van Vliet 14 0320 1 onderwerp

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

De leefsituatieindex 2008

De leefsituatieindex 2008 L De men u g l s r Ge one w n s i e d w u a t ie n s n y va l g e in n e id epeild De leefsituatieindex 2008 De leefsituatie van Lelystedelingen is uit te drukken in een samengestelde index. Op deze wijze

Nadere informatie

VRAGENLIJST CULTURELE VERANDERINGEN 2006

VRAGENLIJST CULTURELE VERANDERINGEN 2006 Voor de interviewer: Noteer hier het volgnummer dat vermeld is bij de laatste vraag: Uniek vragenlijstnummer: VRAGENLIJST CULTURELE VERANDERINGEN 2006 Deze schriftelijke vragenlijst is een vervolg op het

Nadere informatie

Bijlage E: Aparte Overals analyses voor enkele sociale groepen

Bijlage E: Aparte Overals analyses voor enkele sociale groepen Bijlage E: Aparte Overals analyses voor enkele sociale groepen In deze bijlage worden enkele resultaten gepresenteerd die betrekking hebben op de stabiliteit en de sensitiviteit van de index. Daartoe zijn

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie 9 Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld de mate waarin mensen met elkaar omgaan en elkaar hulp verlenen binnen familie, vriendengroepen

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie 8 Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie staat voor actief zijn in de maatschappij, en dit kan op veel verschillende manieren. Veel Amsterdammers zijn actief lid van een maatschappe

Nadere informatie

Onderzoek Samen Leven 2006

Onderzoek Samen Leven 2006 Onderzoek Samen Leven 2006 SAMEN LEVEN IN LELYSTAD Hoe inwoners de multiculturele stad beleven Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Onderzoek en Statistiek Verkrijgbaar, zolang de voorraad

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo PGB U kiest zelf uw zorgverlener en u moet zelf inschatten / bepalen hoe de zorg wordt verleend. U kunt iemand die u kent inhuren. U maakt zelf de zorgafspraken met de

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo. Voor: - Ondersteuning thuis - Dagbesteding - Huishoudelijke ondersteuning - Kortdurend verblijf

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo. Voor: - Ondersteuning thuis - Dagbesteding - Huishoudelijke ondersteuning - Kortdurend verblijf PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Wmo Voor: - Ondersteuning thuis - Dagbesteding - Huishoudelijke ondersteuning - Kortdurend verblijf PGB U bepaalt zelf wie bij u de ondersteuning levert. U kunt iemand die

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Woontevredenheid 2013

De mening van de inwoners gepeild. Woontevredenheid 2013 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Woontevredenheid 2013 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

VERHUISSTROMEN DOOR NIEUWBOUW 2002-2006

VERHUISSTROMEN DOOR NIEUWBOUW 2002-2006 ONDERZOEKSRAPPORTAGE VERHUISSTROMEN DOOR NIEUWBOUW 2002-2006 ten behoeve van de nieuwe woonvisie Gemeente Lelystad Afdeling Advies en Beheer Onderzoek en Statistiek Oktober 2007 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in de gemeente Roosendaal

Vrijwilligerswerk in de gemeente Roosendaal Vrijwilligerswerk in de gemeente Roosendaal Colofon Gemeente Roosendaal Afdeling Faciliteiten Team Onderzoek, informatiebeheer en datamanagement Postbus 5000 4700 KA Roosendaal Contactpersonen: Twan van

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

2. De niet-westerse derde generatie

2. De niet-westerse derde generatie 2. De niet-westerse derde generatie Op 1 januari 23 woonden in Nederland tussen de 34 duizend en 36 duizend personen met ten minste één grootouder die in een niet-westers land is geboren. Dit is ruim eenderde

Nadere informatie

Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl

Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl LE S LY TA D SP A N H ul p aa n an de re n en vr ijw ill ig er w er k EL Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 0320-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering,

Omnibusenquête deelrapport millenniumdoelen. februari Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Omnibusenquête 2011 deelrapport Millenniumdoelen Omnibusenquête 2011 deelrapport millenniumdoelen februari 2012 Opdrachtgever: Bedrijfsvoering, Juridische Aangelegenheden Angelique Quentin Uitvoering:

Nadere informatie

Omnibusenquête 2010 deelrapport biodiversiteit

Omnibusenquête 2010 deelrapport biodiversiteit Omnibusenquête 2010 deelrapport Biodiversiteit Omnibusenquête 2010 deelrapport biodiversiteit januari 2011 Opdrachtgever Hoofdafdeling Ruimte/ afdeling Stadsontwikkeling/ Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nadere informatie

LelyStadsGegevens. Feiten en cijfers over de stad. Bevolkingsprognose

LelyStadsGegevens. Feiten en cijfers over de stad. Bevolkingsprognose LelyStadsGegevens Feiten en cijfers over de stad Bevolkingsprognose 27-222 Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad maakt lijks een bevolkingsprognose. Een bevolkingsprognose is een berekening

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID Gemeente Alkmaar afdeling Onderzoek en Statistiek februari 2006 auteur: Monique van Diest afdeling Onderzoek en Statistiek gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân

Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Onderzoeksverantwoording Panel Fryslân Steekproef en werving van een representatief internetpanel Fries Sociaal Planbureau 2017 Versie 1.0 Datum: Juni 2017 Auteur: Miranda Visser en Henk Fernee Voor aanvullende

Nadere informatie

Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief. A Gebruikte databestanden... 2

Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief. A Gebruikte databestanden... 2 BIJLAGEN Het werken waard Het arbeidsaanbod van laagopgeleide vrouwen vanuit een economisch en sociologisch perspectief A Gebruikte databestanden... 2 B Bijlage bij hoofdstuk 4... 3 C Bijlage bij hoofdstuk

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel

Openingstijden Stadswinkel Onderzoek en Statistiek Openingstijden Stadswinkel Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Onderzoek en Statistiek Verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt bij: Gemeente Lelystad Onderzoek

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n)

monitor Marokkaanse Nederlanders in Maassluis bijlage(n) Raadsinformatiebrief (openbaar) gemeente Maassluis Aan de leden van de gemeenteraad in Maassluis Postbus 55 3140 AB Maassluis T 010-593 1931 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk 2010-4748

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier TERUGGENOMEN 18 MAART 2008 UITGESTELD OPENBAAR B&W.nr.: 08.0216, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vragenlijst Stadsenquete 2008, onderdeel Veelkleurig Leiden BESLUITEN Behoudens advies

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM

Omnibusenquête deelrapport. Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM Omnibusenquête 2015 deelrapport Zoetermeer FM OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport ZOETERMEER FM Zoetermeer, 18 december 2015 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Veiligheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Veiligheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Veiligheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Bezuinigingen gemeente Lelystad, 2011 In februari 2011 hebben 1.054 inwoners van Lelystad een vragenlijst ingevuld over bezuinigingen die de gemeente

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis Omnibusenquête 2015 deelrapport Ter Zake Het Ondernemershuis OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport TER ZAKE HET ONDERNEMERSHUIS Zoetermeer, 15 februari

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid 2015

Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek klanttevredenheid 2015 Onderzoek naar de tevredenheid over het contact met een Wijksteunpunten Wonen in 2014 Onderzoeksverslag april 2015, Stedelijk Bureau Wijksteunpunten Wonen Inhoud 1. Over

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Omnibusenquête Imago Palenstein

Omnibusenquête Imago Palenstein Omnibusenquête 2015 Imago Palenstein OMNIBUSENQUETE 2015 Deelrapport: Imago Palenstein Januari 2016 Samenstelling rapport: In opdracht van: Mariëlle Bartels, Afdeling JABO/ Onderzoek en Statistiek Wim

Nadere informatie

1 maart Onderzoek: De Stelling van Nederland

1 maart Onderzoek: De Stelling van Nederland 1 maart 2017 Onderzoek: De Stelling van Nederland Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Vrijwillige inzet 2008

Vrijwillige inzet 2008 08 Vrijwillige inzet 2008 Marieke van Herten Publicatiedatum CBS-website: 29 april 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie staat voor de mate waarin Amsterdammers contact hebben met elkaar en bereid zijn elkaar te helpen. Dit laatste kan zijn in de vorm van informele

Nadere informatie

Participatie in sport, hobby s en cultuur

Participatie in sport, hobby s en cultuur 11 Participatie in sport, hobby s en cultuur Vrije tijd is op vele ieren in te vullen. Bijvoorbeeld met hobby s, lidmaatschappen, uitgaan, sport, internetten en op vakantie gaan. Welke activiteiten zijn

Nadere informatie

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN 22 oktober Sinds 2011 meet Bureau O+S met een signaleringsinstrument de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. De

Nadere informatie

Lijnfolder. Neem Gratis Mee. NederlandOV. Stadsdienst Lelystad. vanaf 5 januari Airport. Lelystad Haven. Zuiderzeewijk - Lelycentre.

Lijnfolder. Neem Gratis Mee. NederlandOV. Stadsdienst Lelystad. vanaf 5 januari Airport. Lelystad Haven. Zuiderzeewijk - Lelycentre. Lijnfolder 2014 geldig vanaf 5 januari 2014 Stadsdienst Lelystad 1 Lelystad Haven 7 Airport 2 Landerijen 8 Zuiderzeewijk - Lelycentre 3 Landerijen 9 Bataviastad 4 Kustwijk 10 Bataviastad 5 6 Warande Atol

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING WOONVISIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING WOONVISIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 3 2015 WOONVISIE Gemeente Oirschot September/oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN VERTROUWELIJK ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN ONDERZOEK IN DE WIJK DE STRIJP Onderzoeksverantwoording Dongen, mei 2001 Ond.nr.: 3444.kvdr/mv Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. De steekproef

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Burgerpeiling Discriminatie

Burgerpeiling Discriminatie Burgerpeiling Discriminatie Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Marije Hofland Telefoonnummer : 0570-69 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl 1 Inleiding De Gemeente Deventer voert om de twee jaar een

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO

Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO Oudere minima in Amsterdam en het gebruik van de AIO In opdracht van: DWI Projectnummer: 13010 Anne Huizer Laure Michon Clemens Wenneker Jeroen Slot Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020

Nadere informatie

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen

Omnibusenquête deelrapport. Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen Omnibusenquête 2015 deelrapport Werk, zorg en inkomen OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport WERK, ZORG EN INKOMEN Zoetermeer, 25 januari 2016 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie