BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGELEIDING VAN DE FRANSTALIGE EN NEDERLANDSTALIGE BRUSSELSE SCHOLEN BIJ PROJECTEN DIE VERBAND HOUDEN MET ENERGIE -2015A0228

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGELEIDING VAN DE FRANSTALIGE EN NEDERLANDSTALIGE BRUSSELSE SCHOLEN BIJ PROJECTEN DIE VERBAND HOUDEN MET ENERGIE -2015A0228"

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BEGELEIDING VAN DE FRANSTALIGE EN NEDERLANDSTALIGE BRUSSELSE SCHOLEN BIJ PROJECTEN DIE VERBAND HOUDEN MET ENERGIE -2015A0228 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Brussels Instituut voor Milieubeheer Ontwerper Afdeling Informatie - algemene coördinatie, Evelien De Coninck Havenlaan 86C/3000 te 1000 Brussel

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 4 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 4 I.4 PRIJSVASTSTELLING... 4 I.5 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE... 4 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 6 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 6 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES... 7 I.9 VERBINTENISTERMIJN... 7 I.10 GUNNINGSCRITERIA... 7 I.11 PRIJSHERZIENINGEN... 8 I.12 VARIANTEN... 8 I.13 KEUZE VAN OFFERTE... 8 I.14 DOCUMENTEN BIJ TE VOEGEN... 9 I.15 BEGELEINDINGSCOMITÉ...10 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN II.1 LEIDEND AMBTENAAR...11 II.2 VERZEKERINGEN...11 II.3 BORGTOCHT...11 II.4 LOOPTIJD...11 II.5 BETALINGSTERMIJN...12 II.6 WAARBORGTERMIJN...12 II.7 OPLEVERING...12 II.8 BETALING...13 III. TECHNISCHE BEPALINGEN BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE B : INVENTARIS Blz. 2

3 Ontwerper Naam: Afdeling Informatie - algemene coördinatie Adres: Havenlaan 86C/3000 te 1000 Brussel Contactpersoon: Mevrouw Evelien De Coninck Telefoon: 02/ Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. 6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Geen Gebruik van de resultaten In toepassing van het artikel 19 ste van het KB van 14/01/2013, de huidige opdracht betreft immers het ontwerp van de modellen. Dit ontwerp brengt auteursrechten tot stand in hoofde van de aannemer. De overdracht van deze rechten is noodzakelijk om later eventuele aanpassingen te kunnen doorvoeren. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 3, 3 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, worden de met de auteursrechten verbonden vermogensrechten en ieder recht betreffende de opgemaakte documenten, de prestaties van studies en de resultaten van die studies in uitvoering van deze opdracht en de gegevens die de uitvoering van de prestaties mogelijk hebben gemaakt, overgedragen aan de bouwheer. Dit betreft een definitieve en exclusieve overdracht die in de hele wereld toepasbaar is en die betrekking heeft op alle exploitatiewijzen (reproductie, communicatie via diverse kanalen zoals internet, tentoonstelling, publicatie, tentoonstelling van het stadsproject), met inbegrip van die welke niet in dit bijzonder bestek worden genoemd. Deze bepaling is ook van toepassing op de volgende documenten: alle tussentijdse documenten; alle werkdocumenten; alle documenten die tijdens de uitvoering van de opdracht worden bijeengebracht; alle voorgestelde plannen; alle gemaakte illustraties; alle gemaakte PowerPoint-presentaties; het eindrapport en zijn eventuele bijlagen. De opdrachtnemer erkent dat hij werken creëert als gevolg van een bestelling door de bouwheer, in het kader van deze opdracht, en dat hij de vermogensrechten overdraagt in overeenstemming met de voornoemde bepalingen, zonder dat hij daarvoor een andere vorm van vergoeding krijgt dan die welke hij ontvangt via de prijs voor de opdracht. De in dit kader voorziene vergoeding dekt de overdracht van de vermogensrechten zoals hierboven bepaald. Blz. 3

4 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze diensten: Begeleiding van de Franstalige en Nederlandstalige Brusselse scholen bij projecten die verband houden met energie. De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: Perceel 1 Begeleiding van de Franstalige en Nederlandstalige Brusselse scholen bij projecten die verband houden met energie en Perceel 2 Uitwerking van klasprojecten via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van 4-8 jaar en Perceel 3 Uitwerking van klasprojecten via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van 8-12 jaar en Perceel 4 Mobilisering van jongeren via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van jaar : I.2 Identiteit van de opdrachtgever Brussels Instituut voor Milieubeheer Havenlaan 86C/ Brussel I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. I.4 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een gemengde opdracht. De gemengde opdracht is een opdracht waarbij de prijsvaststelling gebeurt volgens meerdere soorten bedoeld in de punten 4 tot 6 van artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 juli I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver (toegangsrecht) * In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf Blz. 4

5 opvragen. De buitenlandse inschrijvers voegen bij hun offerte een attest toe dat aangeeft dat ze overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de sociale zekerheid in het land waarin ze zijn ingeschreven handelen * In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. De buitenlandse inschrijvers voegen bij hun offerte een attest toe dat aangeeft dat ze overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de professionele fiscale wetgeving in het land waarin ze zijn ingeschreven handelen. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang. * De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * Indien van toepassing, een attest overgemaakt door het RSVZ waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver voldaan heeft aan de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (kwalitatieve selectie) Minimumeisen: / Technische bekwaamheid van de inschrijver (kwalitatieve selectie) * Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener. * De omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener eventueel in onderaanneming wil geven. Minimumeisen: - Voor lot 1 : de inschrijver moet ten minste 2 begeleidingsdiensten van scholen i.v.m. een project rond «energie» gepresteerd hebben voor ten minste euro. Voor lot 2, 3 en 4 moet de inschrijver ten minste 2 klasanimatieactiviteiten rond energie hebben uitgevoerd voor een bedrag van euro. - Maximum 50% onderaanneming. Blz. 5

6 I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands of Frans en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. De inschrijver vermeldt in zijn offerte welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt, indien deze gekend zijn. I.7 Indienen van de offerte De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: de datum van de openingszitting, het besteknummer (2015A0228) of het opdrachtvoorwerp en de perceelnummers. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk " OFFERTE " wordt vermeld. Dit geheel wordt geadresseerd aan: Brussels Instituut voor Milieubeheer Afdeling Informatie - algemene coördinatie Mevrouw Evelien De Coninck Havenlaan 86C/ Brussel De drager overhandigt de offerte aan mevrouw Evelien De Coninck of deponeert ze in de daartoe bestemde offertebus. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. Blz. 6

7 I.8 Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: Zie aankondiging van opdracht Datum: Zie aankondiging van opdracht. I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 90 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. I.10 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr. Beschrijving Gewicht Perceel 1 (Begeleiding van de Franstalige en Nederlandstalige Brusselse scholen bij projecten die verband houden met energie) 1 Prijs Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs 2 De kwaliteit van de voorgestelde begeleiding voor de scholen van de projectoproep Kwaliteit van de audit, van de actievoorstellen, van de sensibiliseringsvoorstellen, programma voor de ontmoetingen, coördinatie van de betrokkenen en andere voorstellen om de scholen te begeleiden Perceel 2 (Uitwerking van klasprojecten via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van 4-8 jaar) 1 Prijs 50 Zie perceel 1. 2 De relevantie, beoogde doelstellingen en originaliteit van de klascycli Ondersteuning, aangekaarte thema s, voorgestelde dynamiek om de klas(sen), de leerkracht(en) te motiveren om een handeling voor het leefmilieu aan te nemen, verenigbaarheid/integratie met het schoolprogramma, beschikbaarheid om de klas te ondersteunen om haar actie(s) uit te voeren Perceel 3 (Uitwerking van klasprojecten via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van 8-12 jaar) 1 Prijs 50 Zie perceel 1. 2 De relevantie, beoogde doelstellingen en originaliteit van de klascycli Ondersteuning, aangekaarte thema s, voorgestelde dynamiek om de klas(sen), de leerkracht(en) te motiveren om een handeling voor het leefmilieu aan te nemen, verenigbaarheid/integratie met het schoolprogramma, beschikbaarheid om de klas te ondersteunen om haar actie(s) uit te voeren Perceel 4 (Mobilisering van jongeren via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van jaar) 100 Blz. 7

8 1 Prijs 50 Zie perceel 1. 2 De relevantie, beoogde doelstellingen en originaliteit van de klascycli 50 Ondersteuning, aangekaarte thema s, voorgestelde dynamiek om de klas(sen), de leerkracht(en) te motiveren om een handeling voor het leefmilieu aan te nemen, verenigbaarheid/integratie met het schoolprogramma, beschikbaarheid om de klas te ondersteunen om haar actie(s) uit te voeren Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft ingediend. I.11 Prijsherzieningen Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. I.12 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. I.13 Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen. De aanbestedende overheid verbetert de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes, zonder dat zij voor niet-ontdekte fouten aansprakelijk is. Hiervoor kan de aanbestedende overheid aan de inschrijver vragen om binnen de door haar bepaalde termijn de draagwijdte van zijn offerte te verduidelijken of aan te vullen, zonder deze te wijzigen, teneinde de werkelijke bedoeling na te gaan. Opdracht opgedeeld in percelen De aanbestedende overheid heeft het recht om slechts enkele percelen te gunnen en eventueel te besluiten om de andere percelen op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen geplaatst worden. De inschrijver kan een offerte indienen voor één of voor meerdere percelen. Het is verboden om de offerte aan te vullen met verbeteringsvoorstellen die de inschrijver per perceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor een offerte wordt ingediend. Blz. 8

9 I.14 Documenten bij te voegen Voor perceel 1: Prijzeninventaris Complete beschrijving van de voorgestelde begeleiding voor de scholen van de projectoproep: - documenten en voorstelling van de methodologie van de audit in functie van de leeftijd van de leerlingen, - een lijst van acties die mogelijk zijn op school i.v.m. energie volgens de criteria van de leeftijd van de leerlingen, de investeringen «tijd en geld», de impact op het leefmilieu, enz. - sensibiliseringsvoorstellen, - het programma voor de ontmoetingen, - methodologie van de coördinatie van de tussenkomende partijen, - een beschrijving van de evaluatiemethode : methodologie, hulpmiddelen, soort van verwachte resultaten. Voor perceel 2: Prijzeninventaris Complete beschrijving van de animatiecyclus voor de 4-8 jarigen (cf.animatiecriteria): - beoogde doelstellingen, - hulpmiddelen, - aangekaarte thema s - voorgestelde dynamiek om de klas(sen), de leerkracht(en) ertoe aan te zetten iets te ondernemen voor het leefmilieu, - verzoenbaarheid met/integratie in het schoolprogramma, - beschikbaarheid ter ondersteuning van de klas om haar eigen actie(s) te ondernemen, - evaluatiemethode van de beoogde doelstellingen, - een tekst ter promotie van de cyclus (van max. ½ A4 ) die de cyclus en de doelstellingen ervan op een aantrekkelijke wijze voorstelt. Deze tekst zal het verband leggen tussen het centrale thema van de cyclus en de klimaatveranderingen. Voor perceel 3: Prijzeninventarisµ Complete beschrijving van de animatiecyclus voor de 8-12 jarigen (cf.animatiecriteria): - beoogde doelstellingen, - hulpmiddelen, - aangekaarte thema s - voorgestelde dynamiek om de klas(sen), de leerkracht(en) ertoe aan te zetten iets te ondernemen voor het leefmilieu, - verzoenbaarheid met/integratie in het schoolprogramma, - beschikbaarheid ter ondersteuning van de klas om haar eigen actie(s) te ondernemen, - evaluatiemethode van de beoogde doelstellingen, - een tekst ter promotie van de cyclus (van max. ½ A4 ) die de cyclus en de doelstellingen ervan op een aantrekkelijke wijze voorstelt. Deze tekst zal het verband leggen tussen het centrale thema van de cyclus en de klimaatveranderingen. Voor perceel 4: Prijzeninventaris Complete beschrijving van de animatiecyclus voor de jarigen (cf.animatiecriteria): - beoogde doelstellingen, - hulpmiddelen, - aangekaarte thema s - voorgestelde dynamiek om de klas(sen), de leerkracht(en) ertoe aan te zetten iets te ondernemen voor het leefmilieu, - verzoenbaarheid met/integratie in het schoolprogramma, Blz. 9

10 - beschikbaarheid ter ondersteuning van de klas om haar eigen actie(s) te ondernemen, - evaluatiemethode van de beoogde doelstellingen, - een tekst ter promotie van de cyclus (van max. ½ A4 ) die de cyclus en de doelstellingen ervan op een aantrekkelijke wijze voorstelt. Deze tekst zal het verband leggen tussen het centrale thema van de cyclus en de klimaatveranderingen. I.15 Begeleidingscomité De opdracht voorziet 3 begeleidingscomités voor elk perceel: - in augustus in december in juli in december 2016 is een vierde begeleidingscomité gepland voor perceel 1. Het comité bestaat uit de projectcoördinatoren bij de inschrijver en één of meer vertegenwoordigers van de dienst milieueducatie van Leefmilieu Brussel. Blz. 10

11 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de diensten zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: mevrouw Roxane Keunings Adres: Afdeling Informatie - algemene coördinatie, Havenlaan 86C/3000 te 1000 Brussel Telefoon: Het toezicht op de uitvoering van de diensten zal gebeuren door: Naam: mevrouw Evelien De Coninck Adres: Afdeling Vergunningen en partnerschappen, Havenlaan 86c/3000 te 1000 Brussel Telefoon: II.2 Verzekeringen De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. II.3 Borgtocht Overeenkomstig artikel 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 wordt geen borgtocht gevraagd. II.4 Looptijd Perceel 1 Begeleiding van de Franstalige en Nederlandstalige Brusselse scholen bij projecten die verband houden met energie : Termijn in maanden: 18 maanden Perceel 2 Uitwerking van klasprojecten via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van 4-8 jaar en perceel 3 Uitwerking van klasprojecten via Franstalige en Nederlandstalige Blz. 11

12 animatiecycli voor leerlingen van 8-12 jaar en perceel 4 Mobilisering van jongeren via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van jaar : Termijn in maanden: 12 maanden Volgens artikel 26, 1, 2 b van de wet van 15 juni 2006, kan het opdrachtgevend bestuur, mits akkoord van de dienstverlener, de opdracht herhalen gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht. II.5 Betalingstermijn De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de beëindiging van de diensten, om de formaliteiten betreffende de keuring en de oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat daarvan. De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. II.6 Waarborgtermijn Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing. II.7 Oplevering Bij het verstrijken van de termijn van 30 dagen die volgen op de dag die werd vastgesteld voor de afwerking van het geheel van de diensten, wordt, naar gelang het geval, een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht opgesteld. Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, is het aan de dienstverlener om de leidend ambtenaar bij een aangetekende zending hiervan in kennis te stellen en hem bij deze gelegenheid te vragen om tot de oplevering over te gaan. Binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst van de aanvraag van de dienstverlener wordt naargelang het geval, een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. Blz. 12

13 II.8 Betaling Voor perceel 1: de betalingen zullen in 4 schijven worden uitgevoerd, naar aanleiding van elk begeleidingscomité (BC): In oktober 2015 In december 2015 In juli 2016 In december 2016 Voor perceel 2, 3 en 4: de betalingen zullen in 3 schijven worden uitgevoerd, naar aanleiding van elk begeleidingscomité (BC): In oktober 2015 In december 2015 In juli 2016 Blz. 13

14 III. Technische bepalingen CONTEXT 1. Milieueducatie 2. Filosofie van de NME-projecten van Leefmilieu Brussel 3. Vermindering van energieverspilling 4. Pedagogisch aanbod en aanbod rond energiebeheer voor scholen Doel van de opdracht PERCEEL 1: Ondersteuning van de Franstalige en Nederlandstalige schoolprojecten rond energie in het kader van de projectoproep Uw school voor het leefmilieu 1.1 Beschrijving van de projectoproep Uw school voor het leefmilieu 1.2 Beschrijving van de taken die zijn inbegrepen in de begeleiding van de projectoproep Taak 1: Verplichte basisbegeleiding voor elke school verplichte ontmoetingen Taak 2: Bijkomende begeleiding facultatieve ontmoetingen Taak 3: Organisatie van ontmoetingen tussen scholen PERCEEL 2-3-4: Algemene technische beschrijving voor alle percelen PERCEEL 2-3-4: Specifieke technische bepalingen voor elk perceel Perceel 2: Uitwerking van klasprojecten via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van 4-8 jaar van augustus 2015 tot juli 2016 Taak 1: ontwerpen van de animatiecyclus Taak 2: Uitvoeren van de animatiecyclus 4-8 jaar Taak 3: Uitvoeren van bijkomende ontmoetingen à la carte Perceel 3: Uitwerking van klasprojecten via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van 8-12 jaar van augustus 2015 tot juli 2016 Taak 1: ontwerpen van de animatiecyclus Taak 2: Uitvoeren van de animatiecyclus 8-12 jaar Taak 3: Uitvoeren van bijkomende ontmoetingen à la carte Perceel 4: Mobilisering van jongeren via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van jaar van augustus 2015 tot juli 2016 Taak 1: ontwerpen van de animatiecyclus Taak 2: Uitvoeren van de animatiecyclus jaar Taak 3: Uitvoeren van bijkomende ontmoetingen à la carte Opstellen van verslagen Blz. 14

15 CONTEXT 1. Milieueducatie 2. Filosofie van de NME-projecten (Milieueducatie) van Leefmilieu Brussel 3. Energie 4. Pedagogisch en beheersaanbod voor scholen over energie 1. Milieueducatie De globale doestelling van de acties die LEEFMILIEU BRUSSEL voert in het kader van natuur- en milieueducatie (NME) is scholen te motiveren en te begeleiden om individueel en collectief gedrag te stimuleren dat gunstig is voor de kwaliteit van het leefmilieu. Die doelstelling wordt nagestreefd door de leerlingen en het pedagogisch en technisch team van de school te sensibiliseren voor het milieu zodat er betekenis en motivatie wordt gegeven aan de vooropgestelde gedragsveranderingen. Dit komt tot uiting in projecten rond milieueducatie die worden geïntegreerd in de lessen en in het collectieve leven van de school. Het verband tussen pedagogie en gedragsveranderingen is onlosmakelijk en staat centraal in de volledige NME-strategie. Leefmilieu Brussel stelt de scholen een veelzijdig en gevarieerd aanbod voor waarmee ze de aandacht voor het milieu in de school kunnen integreren. Dit bijzonder bestek heeft tot doel om twee onderdelen van dit aanbod te ontwikkelen. 2. Filosofie van de NME-projecten (Natuur- en Milieueducatie) van Leefmilieu Brussel Altijd een positieve en niet-beschuldigende aanpak volgen. De over te brengen boodschap is ook dat een gedragsverandering iets is wat positief en leuk is en vooral dat het geleidelijk gaat (niet alles tegelijk willen veranderen). Men moet echter de moeilijkheden van verandering kunnen erkennen en de inspanningen waarderen die worden ondernomen om die moeilijkheden te overwinnen. De animaties en leermiddelen moeten zodanig worden ontworpen dat ze maximaal kunnen worden geïntegreerd in het schoolprogramma. De animaties moeten aangepast kunnen worden aan de realiteit van de school: motivatie, beschikbare tijd, actiemarge in de klas en/of de school, profiel van het doelpubliek. De begeleider mag het project niet in de plaats van de leerkracht voeren maar moet een klasproject begeleiden door middel van zijn bekwaamheden. In de mate van het mogelijke de deelnemende leerlingen, leerkrachten, directie valoriseren: bijvoorbeeld een diploma uitreiken op het einde van het project, ontmoetingen tussen scholen stimuleren of creëren, een ervarings -fiche op de website van Leefmilieu Brussel plaatsen. De oprichting aanmoedigen van een transversale werkgroep bestaande uit leerlingen, leerkrachten, directie en technisch personeel om een dynamiek in het leven te roepen en elke betrokkene op te roepen tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid. 3. Vermindering van energieverspilling Vermindering van energieverspilling is een prioritair thema voor Leefmilieu Brussel. Het wordt overgebracht op de scholen vanuit de optiek van het Rationeel Energieverbruik (REV), met name door de kinderen, de leerkrachten, het schoonmaakpersoneel, de directies en elke andere persoon uit te nodigen om hun rechtstreeks energieverbruik te verminderen door handelingen te stellen rond verwarming, verlichting en elektriciteit in het algemeen. Naargelang van de leeftijd van de kinderen en de belangstelling van de leerkrachten kunnen bijkomende verbanden worden gelegd naar subthema s, zoals hernieuwbare energie, grijze energie, mobiliteit en duurzame consumptie maar dat mag geen voorrang krijgen op de initiële boodschap van REV. In 2015 legt het Brussels milieubeleid de nadruk op het klimaat en de klimaatverandering. De animaties moeten dus aangepast zijn aan en sensibiliseren voor dit thema. Energieverbruik kan Blz. 15

16 perfect worden in verband gebracht met de klimaatproblematiek: opwarming van de aarde, broeikaseffect, energieschaarste, 4. Pedagogisch aanbod en aanbod rond energiebeheer voor scholen In deze opdracht kan slechts een gedeelte van het NME-aanbod worden uitgevoerd dat aan de scholen wordt aangeboden. De inschrijver moet in zijn rol van begeleider het volledige aanbod kennen om de scholen zo goed mogelijk te helpen, ze te begeleiden naar de meest geschikte hulp, de acties die door de verschillende partners van het ME-aanbod worden gevoerd te promoten. Leermiddelen Alle leerkrachten kunnen gratis beschikken over verschillende pedagogische leermiddelen rond energie. Aan de inschrijvers wordt gevraagd om die leermiddelen te gebruiken bij hun animatie. De beschikbare materialen zijn: - Een pedagogisch dossier voor het basisonderwijs tot de 1e cyclus van het secundair onderwijs: Mijn energieboekje. Ik kom op voor energie. Dit leermiddel omvat een boekje voor de leerkracht en een boekje voor de leerlingen. - Affiches voor het lager onderwijs (Mierenaffiche met 9 gebaren) en voor het middelbaar onderwijs (3 affiches) over rationeel energieverbruik. - Een zelfklevende engagementskaart (lager onderwijs). - Een plooispelletje Energie besparen, ik doe mee (8 energieverspillingen en de ermee overeenstemmende goede gebaren) voor het kleuter- en lager onderwijs. - Een spel in de vorm van een Memory (12 paren van energieverspilling en de ermee overeenstemmende goede gebaren) voor het kleuter- en lager onderwijs. Deze tools kunnen worden bekeken op de site: > leermiddelen. Een papieren exemplaar kan worden toegestuurd na aanvraag op het adres Beheer van het energieverbruik Het PLAGE-project voor scholen van Leefmilieu Brussel heeft de tewerkstelling van 10 energie - verantwoordelijken in de onderwijsnetten gefinancierd. Die verantwoordelijken hebben een stand van zaken opgesteld van het verbruik van de scholen en hebben gemiddeld 5 scholen per verantwoordelijke op technisch gebied begeleid. Die scholen werden gekozen op basis van hun hoog potentieel van energiebesparing. Er staat een facilitatordienst ter beschikking van de tertiaire sector, waartoe de scholen behoren. Ze kunnen dus een beroep doen op die diensten. Opleidingen In september stelt Leefmilieu Brussel zijn opleidingsprogramma op voor het nieuwe schooljaar. Er worden algemene pedagogische opleidingen rond NME aangeboden voor de kleuter- en de lagere school. Ook worden er thematische opleidingen aangeboden voor leerkrachten, directies en projectcoördinatoren. Hulp op maat Réseau Idée voor de Franstaligen en NME-Brussel voor de Nederlandstaligen bieden een dienst met informatie en advies op maat aan om een NME-activiteit te ontwikkelen. Als diensten voor de leerkracht bieden ze een bibliotheek aan met alle bestaande leermiddelen, opleidingen, schoolbezoeken, advies op maat,. Milieubeheer van de school De vzw Coren begeleidt scholen om ze te helpen op lange termijn een NME-project uit te bouwen. In het bijzonder bieden ze de tool quickscan aan waarmee een school, na twee ontmoetingen, een balans kan opmaken van hun NME-beleid op school en aanwijzingen krijgt over mogelijke pistes (zowel op milieuvlak, pedagogie en methodes) waarbij ze hun NME-project voortdurend kunnen verbeteren. Sensibiliseringscampagnes In Brussel wordt in februari een succesvol evenement georganiseerd dat verband houdt met Rationeel Energieverbruik: de Watt-minder -dag van de campagne GoodPlanet Actions Blz. 16

17 Bij het begin van het schooljaar 2015 plant Leefmilieu Brussel een campagne rond klimaatverandering te lanceren: De goede gebaren voor het klimaat voor het kleuter- en lager onderwijs. Bubble Bubble werd in oktober 2013 gelanceerd als netwerk van Brusselse scholen die milieuprojecten voeren. Bubble wil scholen die actief zijn op het vlak van milieu samenbrengen om informatie uit te wisselen over hun acties en projecten. Tijdens die ontmoetingen krijgen de leerkrachten, directie, begeleiders, ouders, de kans om op basis van de ervaring van anderen inspiratie op te doen voor hun eigen project. De dynamiek van Bubble vertaalt zich hoofdzakelijk in ontmoetingen op het terrein die het hele jaar door plaatsvinden. Concreet nemen die ontmoetingen 4 vormen aan: thematische bezoeken en voorstelling van de leermiddelen die verband houden met het thema: bezoek aan het sorteercentrum, de verbrandingsoven, een natuurreservaat, enz. pedagogische opleidingen: opleiding over het maken van compost op school, over hoe het thema milieu benaderen met kleuters, enz. bezoeken aan schoolprojecten: bezoeken aan scholen die een interessant project hebben uitgewerkt: energie, geluidshinder, afval, moestuin, biodiversiteit, enz. een groot jaarlijks evenement (dit jaar is dat de lancering van het Bubble Festival, het festival van de schoolprojecten rond milieueducatie). ************************ Blz. 17

18 Doel van de opdracht Deze opdracht heeft tot doel 4 essentiële pijlers van het pedagogisch aanbod van Leefmilieu Brussel op het gebied van energie uit te voeren. Elk van die pijlers maakt het voorwerp uit van een perceel. Beschrijving van de percelen: PERCEEL 1: Ondersteuning van de Franstalige en Nederlandstalige schoolprojecten rond energie in het kader van de projectoproep Uw school voor het leefmilieu voor de periode van augustus 2015 tot december 2016 PERCEEL 2: Uitwerking van klasprojecten via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van 4-8 jaar voor de periode van augustus 2015 tot juli 2016 PERCEEL 3: Uitwerking van klasprojecten via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van 8-12 jaar voor de periode van augustus 2015 tot juli 2016 PERCEEL 4: Mobilisering van jongeren via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van jaar voor de periode van augustus 2015 tot juli 2016 Perceel 1: Ondersteuning van de Franstalige en Nederlandstalige schoolprojecten rond energie in het kader van de projectoproep Uw school voor het leefmilieu 1.1 Beschrijving van de projectoproep Uw school voor het leefmilieu 1.2 Beschrijving van de taken die zijn inbegrepen in de begeleiding van de projectoproep Taak 1: Verplichte basisbegeleiding voor elke school verplichte ontmoetingen Taak 2: Bijkomende begeleiding facultatieve ontmoetingen Taak 3: Organisatie van ontmoetingen tussen scholen 1.1. Beschrijving van de projectoproep Uw school voor het leefmilieu De projectoproep wordt in januari 2015 voor het 4 e jaar gelanceerd voor het schooljaar 2015/2016. De scholen worden uitgenodigd om een project in te dienen via een kandidaatsformulier en dit rond verschillende thema s: - geluidshinder; - vermindering van energieverspilling; - duurzame voeding en moestuin; - afvalpreventie; - biodiversiteit. Eind april 2015 worden de kandidaturen voorgelegd aan een jury. De jury selecteert de scholen op basis van vooraf bepaalde criteria die in het kandidaatsformulier duidelijk worden vermeld. 1 De projectoproep is bedoeld om de scholen te ondersteunen en te begeleiden bij het opzetten en/of perfectioneren van een concreet schoolproject dat verband houdt met het milieu. Leefmilieu Brussel wenst dat die ondersteuning de scholen helpt om hun milieupraktijken te verbeteren op organisatorisch, logistiek en/of gedragsmatig vlak. Daarom moet de begeleiding van de scholen 5 fasen doorlopen: 1. sensibiliseren en ontdekken van wat de energie-uitdagingen betekenen voor het leefmilieu; 2. opstellen van een begindiagnose over het energieverbruik binnen de school; 3. opzetten van een concrete actie ter verbetering van het leefmilieu tijdens de begeleidingsperiode; 4. opzetten van een sensibiliseringsactie die de hele school bereikt; 5. evaluatie van het project. De projecten moeten participatief zijn en steunen op de betrokkenheid van de leerlingen en op een ecoteam (bestaande uit minimum twee leerkrachten). 1 Zie voor meer informatie het kandidaatsformulier in bijlage. Blz. 18

19 Aan de scholen wordt de volgende steun aangeboden om die projecten uit te voeren: a) een bedrag van maximaal 750 euro. De toekenning van dat bedrag zal met de school door de inschrijver worden beheerd via een bemiddelingsdienst ; b) methodologische en pedagogische begeleiding om hun project uit te voeren. Dit is één van de taken van de inschrijver. 1.2 Beschrijving van de taken die zijn inbegrepen in de begeleiding van de projectoproep Om een kader aan te reiken voor de begeleidingen van de scholen, legt Leefmilieu Brussel een standaard -stramien/methodologie op voor alle scholen. De begeleiding bestaat uit: een begeleiding voor elke school: o van 6 verplichte ontmoetingen (cf. onderstaande tabel: taak 1). Elke geselecteerde school moet deze basisbegeleiding krijgen. o van 4 facultatieve ontmoetingen (cf. onderstaande tabel: taak 2). Elke geselecteerde school kan deze basisbegeleiding krijgen als ze dat wil. de organisatie van ontmoetingen tussen scholen om te stimuleren, de projecten te valoriseren en te motiveren voor nieuwe projecten (taak 3) De begeleiding van elke school varieert tussen minimaal 6 ontmoetingen en maximaal 10 ontmoetingen. Leefmilieu Brussel wenst dat de school dankzij de begeleiding kan evolueren in haar projectmethodologie en beetje bij beetje kan worden toegeleid naar meer coherentie en een duurzame verbetering in haar manier om een NME-project te voeren (transversaliteit, pedagogie, milieubeheer, interne en externe communicatie). Uiteindelijk zouden de scholen die één tot meerdere jaren worden begeleid zich moeten kunnen aansluiten bij een milieumanagementaanpak (bijvoorbeeld via een kwaliteitslabel zoals het Eco-school-label). De inschrijver zal moeten werken met scholen van erg uiteenlopende niveaus. Het is niet de bedoeling om voor elke school het maximumpakket in te zetten, noch om een school die de NME-dynamiek goed beheerst jarenlang te blijven begeleiden. Bij zijn besprekingen met de school moet de inschrijver er dus op toezien dat hij: duidelijk rekening houdt met de tijd en de energie die de school wenst te investeren in een project (geen druk uitoefenen, een klein project dat goed wordt uitgevoerd is beter dan een breed opgezet project dat mislukt en wordt afgehaspeld); in kaart brengt wat de school kan doen evolueren: o school die sterk is in pedagogie: onnodig om veel klasanimaties te voeren (zelfs als de leerkrachten altijd blij zijn met animaties, is het streven naar autonomie van de leerkrachten één van de doelstellingen om het NME-werk met de scholen een duurzaam karakter te verlenen, dus op een bepaald moment moet de begeleider weigeren om de zaken in hun plaats te doen), maar misschien is het nuttiger om de leerkrachten samen te brengen om over een gemeenschappelijk o project na te denken; erg dynamische directie maar de leerkrachten volgen weinig: in dat geval is de organisatie van een pedagogische studiedag of de sensibilisering van een verbindingsklas met betrokkenheid van de leerkracht een goed idee; denkt aan alle andere aanbiedingen die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt van de scholen. De inschrijver kan de school immers naar andere spelers, andere nuttige opleidingen toeleiden: quickscan, opleiding kleuter- en lager onderwijs, theoretische opleiding, pedagogische leermiddelen, enz. De scholen worden in principe begeleid van september 2015 tot juni Ze hebben de mogelijkheid om hun project af te werken tot in december In dat geval kan de financiering en de begeleiding worden gespreid (maar niet verhoogd) over deze verlengde periode. TAAK 1: Verplichte basisbegeleiding voor elke school verplichte ontmoetingen Blz. 19

20 Deze begeleiding is verplicht voor elke school die via de projectoproep werd geselecteerd en omvat de volgende punten en verplichtingen: 6 ontmoetingen met de scholen: 3 ontmoetingen met de projectbeheerders (cf. tabel 1: Verplichte taak). Over elk van de 3 ontmoetingen moet een verslag worden opgemaakt door de inschrijver. Die verslagen zijn heel belangrijk want ze stellen voor elke school de begeleiding vast alsook een raming van het budget dat wordt toegekend voor de projectkosten. Door middel van dat verslag kan de school ook ervaring opdoen met projectbeheer; 3 ontmoetingen met de leerlingen om te waarborgen dat de leerlingen worden betrokken bij het schoolproject en eraan deelnemen. de concretisering van de volgende punten: een energie -diagnose in de vorm van een participerende audit. De audit moet, voor zover dit mogelijk is, met de leerlingen worden uitgevoerd. Voor de kleuterklassen kan de audit met de leerkrachten worden uitgevoerd. De inschrijver moet in zijn offerte de auditmethodologie verduidelijken, alsook met wie hij deze audit zal uitvoeren naargelang van de leeftijd van de leerlingen; de invoering van een concrete actie ter verbetering van het milieu die zal plaatsvinden tijdens de begeleidingsperiode. Hiertoe moet de inschrijver de scholen een lijst verstrekken van mogelijke schoolacties die verband houden met energie naargelang de leeftijd van de kinderen, de investering in tijd en geld, het effect op het milieu, enz. het opzetten van een sensibiliseringsactie die de hele school bereikt. Hiertoe moet de inschrijver de scholen een lijst verstrekken van mogelijke sensibiliseringsacties op school die verband houden met energie naargelang de leeftijd van de kinderen, de investering in tijd en geld, de zichtbaarheid, het bereikte publiek, enz.; de evaluatie van het project ten aanzien van de begindiagnose. De inschrijver moet in zijn offerte verduidelijken hoe hij de evaluaties overweegt uit te voeren. oriëntering van de scholen bij de keuze van het budget dat door Leefmilieu Brussel wordt toegekend om hun project te ondersteunen en het beheer van dat budget. Oriëntering bij de keuze van het budget De projectoproep biedt elke school een budget aan dat tot 750 euro kan gaan. Dit budget wordt de school aangeboden om materiaal aan te kopen om haar project uit te voeren. Tijdens de vorige edities van de oproep moesten de scholen in het formulier een gedetailleerde opgave vermelden van de uitgaven van het toegekende budget. Na evaluatie van de laatste 3 jaar is gebleken dat de scholen niet altijd goed weten waaraan en hoe ze het budget kunnen besteden en dat soms geld onnodig en in strijd met de waarden van Leefmilieu Brussel wordt uitgegeven. Er werd dus beslist dat bij het indienen van de kandidaatstelling nog niet moest worden beslist over het toegekende budget, maar dat dit pas na een eerste (of zelfs twee) ontmoeting(en) met de projectbegeleider geconcretiseerd wordt. Daarom moet de begeleider de school begeleiden bij de keuze van de uitgaven. Het geld dat aan elke school wordt toegekend mag niet meer bedragen dan 750 euro en moet op een rationele manier worden uitgegeven voor werkelijke behoeften van het project. Het budget moet voor het merendeel worden besteed aan de aankoop van duurzaam (technisch of pedagogisch) materiaal dat verschillende jaren kan worden gebruikt. Een school mag maximaal 250 euro uitgeven voor verbruiksgoederen (organisatie van een ontbijt, bezoeken, buskosten, enz.). De begeleider moet goedkope oplossingen suggereren: hergebruik, giften, Blz. 20

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: BUSVERVOER VOOR DE PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 TOT 30 JUNI 2016 MET MOGELIJKHEID TOT STILZWIJGENDE

Nadere informatie

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2014-10 NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Uiterste indieningsdatum offertes: op 28 mei 2014 om 11.00 uur

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GESPECIALISEERDE ARBEIDSKRACHTEN VOOR BEPLANTINGSONDERHOUD - PROGRAMMA 2015/2016/2017 Deel I : Opdracht voorbehouden aan sociale inschakelingsondernemingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LEGIONELLA AKTIEPLAN & BESTRIJDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL OPEN OFFERTEAANVRAAG. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN LEGIONELLA AKTIEPLAN & BESTRIJDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL OPEN OFFERTEAANVRAAG. Europese School Europawijk Mol Ref.: LG.ESM BIJZONDER BESTEK VOOR DE OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP LEGIONELLA AKTIEPLAN & BESTRIJDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Europese School

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GENK EN HASSELT: HAALBAARHEIDSSTUDIE VOOR DE MOGELIJKE IMPLEMENTATIE VAN EEN FIETSDEELSYSTEEM (PERCEEL 1) EN OPMAAK VAN EEN BESTEK

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgever NV BALENBERG Ontwerper Schellen architecten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Leveringen. Aankoop en levering van schoolboeken. Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking

BIJZONDER BESTEK. Leveringen. Aankoop en levering van schoolboeken. Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR Leveringen MET ALS VOORWERP Aankoop en levering van schoolboeken Open offerteaanvraag met Europese bekendmaking Opdrachtgevend bestuur VZW ECOV Sinte Annalaan

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Brussels Instituut

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 DIENSTEN STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE

BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 DIENSTEN STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE OPEN OFFERTEAANVRAAG met

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese School Mol Ontwerper Europese

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN. Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN. Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW MET 2 PERCELEN Vervangen Ramen, buitendeuren en glas En Vervangen glasdallen OPEN OFFERTEVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Sint-Martens-Latem

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS 2015-001-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 9 maart om 10.00 uur Auteur

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

AANKONDIGING OPDRACHT

AANKONDIGING OPDRACHT Opdrachtgever: VZW Don Bosco Onderwijscentrum AANKONDIGING OPDRACHT in het kader van ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Besteknummer: 2016/2 Voorwerp van de opdracht: Catering: Bereiding en toelevering

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP COMBIMACHINES INSTITUUT BERT CARLIER - 2 STUKS 2015-006-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 11 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur OCMW

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT DIENSTEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 Naam, adressen en contact(punten): Afdeling Realisatie en Beheer Woonomgeving, unit Beleid en Programmering In het kader van

Nadere informatie

AANKOOP GRAF GRAAFMACHINE

AANKOOP GRAF GRAAFMACHINE OPDRACHTGEVEND BESTUUR STAD BERINGEN BENAMING VAN DE LEVERINGEN L2016ter143-2259 WERKPLAATSEN AANKOOP GRAF GRAAFMACHINE NAAM EN ADRES VAN DE ONTWERPER Stad Beringen Werkplaatsen Nijverheidspark 24 te 3580

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Voorbeeldbestek Ingroenen kerkhoven

Voorbeeldbestek Ingroenen kerkhoven Voorbeeldbestek Ingroenen kerkhoven BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT DIENSTEN OPMAKEN MASTERPLAN VOOR DE HERINRICHTING VAN EEN BEGRAAFPLAATS + UITVOERING VAN DE HERINRICHTING VOLGENS EEN DESIGN AND BUILD-FORMULE

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN LEVEREN EN PLAATSEN CONTAINERKLASSEN SCHOOL LANDEGEM VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK WERKEN LEVEREN EN PLAATSEN CONTAINERKLASSEN SCHOOL LANDEGEM VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP LEVEREN EN PLAATSEN CONTAINERKLASSEN SCHOOL LANDEGEM VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP MACHINES- 7 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP MACHINES- 7 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP MACHINES- 7 STUKS 2016-006-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid Kijkmoment: Opening van de offertes : Stad Gent : woensdag 29 juni 2016 van 12u30 tot 15u30 :

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

PRODUCTIE VAN EEN 360 VIRTUAL REALITY FILM INCLUSIEF HEADSET EN CREATIE INFOSTAND

PRODUCTIE VAN EEN 360 VIRTUAL REALITY FILM INCLUSIEF HEADSET EN CREATIE INFOSTAND Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2015-023 PRODUCTIE VAN EEN 360 VIRTUAL REALITY FILM INCLUSIEF HEADSET EN CREATIE INFOSTAND Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG 07/1001, TENDERING INSCHAKELINGSCOACHING

OFFERTEAANVRAAG 07/1001, TENDERING INSCHAKELINGSCOACHING OFFERTEAANVRAAG 07/1001, TENDERING INSCHAKELINGSCOACHING Vraag 1: Kunnen een aantal CBO s in deze aanbesteding een tijdelijke vereniging vormen? Wat met het criterium rechtspersoonlijkheid? In het tenderdossier

Nadere informatie

BESTEK WERKEN KINDERDAGVERBLIJF VAN HET CENTRUM - PLAN CIGOGNE : INRICHTING EN UITBREIDING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

BESTEK WERKEN KINDERDAGVERBLIJF VAN HET CENTRUM - PLAN CIGOGNE : INRICHTING EN UITBREIDING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP KINDERDAGVERBLIJF VAN HET CENTRUM - PLAN CIGOGNE : INRICHTING EN UITBREIDING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMCONTRACT FAIRTRADE VOEDINGSPRODUCTEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. Provincie Oost-Vlaanderen

BESTEK LEVERINGEN RAAMCONTRACT FAIRTRADE VOEDINGSPRODUCTEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. Provincie Oost-Vlaanderen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMCONTRACT FAIRTRADE VOEDINGSPRODUCTEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Provincie Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL OVERMERE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 31/07/2017 - BDA nummer: 2017-525001 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende.

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende. Publicatiebericht Oproep voor kandidaten voor ontwerp en realisatie van geïntegreerde kunst in het woonzorgcentrum Sint Elisabeth, Zwaluwenstraat 2 te Oostende. Aankondiging van een opdracht voor het ontwerp

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie