BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGELEIDING VAN DE FRANSTALIGE EN NEDERLANDSTALIGE BRUSSELSE SCHOLEN BIJ PROJECTEN DIE VERBAND HOUDEN MET ENERGIE -2015A0228

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGELEIDING VAN DE FRANSTALIGE EN NEDERLANDSTALIGE BRUSSELSE SCHOLEN BIJ PROJECTEN DIE VERBAND HOUDEN MET ENERGIE -2015A0228"

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BEGELEIDING VAN DE FRANSTALIGE EN NEDERLANDSTALIGE BRUSSELSE SCHOLEN BIJ PROJECTEN DIE VERBAND HOUDEN MET ENERGIE -2015A0228 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Brussels Instituut voor Milieubeheer Ontwerper Afdeling Informatie - algemene coördinatie, Evelien De Coninck Havenlaan 86C/3000 te 1000 Brussel

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 4 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 4 I.4 PRIJSVASTSTELLING... 4 I.5 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE... 4 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 6 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 6 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES... 7 I.9 VERBINTENISTERMIJN... 7 I.10 GUNNINGSCRITERIA... 7 I.11 PRIJSHERZIENINGEN... 8 I.12 VARIANTEN... 8 I.13 KEUZE VAN OFFERTE... 8 I.14 DOCUMENTEN BIJ TE VOEGEN... 9 I.15 BEGELEINDINGSCOMITÉ...10 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN II.1 LEIDEND AMBTENAAR...11 II.2 VERZEKERINGEN...11 II.3 BORGTOCHT...11 II.4 LOOPTIJD...11 II.5 BETALINGSTERMIJN...12 II.6 WAARBORGTERMIJN...12 II.7 OPLEVERING...12 II.8 BETALING...13 III. TECHNISCHE BEPALINGEN BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE B : INVENTARIS Blz. 2

3 Ontwerper Naam: Afdeling Informatie - algemene coördinatie Adres: Havenlaan 86C/3000 te 1000 Brussel Contactpersoon: Mevrouw Evelien De Coninck Telefoon: 02/ Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. 6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Geen Gebruik van de resultaten In toepassing van het artikel 19 ste van het KB van 14/01/2013, de huidige opdracht betreft immers het ontwerp van de modellen. Dit ontwerp brengt auteursrechten tot stand in hoofde van de aannemer. De overdracht van deze rechten is noodzakelijk om later eventuele aanpassingen te kunnen doorvoeren. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 3, 3 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, worden de met de auteursrechten verbonden vermogensrechten en ieder recht betreffende de opgemaakte documenten, de prestaties van studies en de resultaten van die studies in uitvoering van deze opdracht en de gegevens die de uitvoering van de prestaties mogelijk hebben gemaakt, overgedragen aan de bouwheer. Dit betreft een definitieve en exclusieve overdracht die in de hele wereld toepasbaar is en die betrekking heeft op alle exploitatiewijzen (reproductie, communicatie via diverse kanalen zoals internet, tentoonstelling, publicatie, tentoonstelling van het stadsproject), met inbegrip van die welke niet in dit bijzonder bestek worden genoemd. Deze bepaling is ook van toepassing op de volgende documenten: alle tussentijdse documenten; alle werkdocumenten; alle documenten die tijdens de uitvoering van de opdracht worden bijeengebracht; alle voorgestelde plannen; alle gemaakte illustraties; alle gemaakte PowerPoint-presentaties; het eindrapport en zijn eventuele bijlagen. De opdrachtnemer erkent dat hij werken creëert als gevolg van een bestelling door de bouwheer, in het kader van deze opdracht, en dat hij de vermogensrechten overdraagt in overeenstemming met de voornoemde bepalingen, zonder dat hij daarvoor een andere vorm van vergoeding krijgt dan die welke hij ontvangt via de prijs voor de opdracht. De in dit kader voorziene vergoeding dekt de overdracht van de vermogensrechten zoals hierboven bepaald. Blz. 3

4 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze diensten: Begeleiding van de Franstalige en Nederlandstalige Brusselse scholen bij projecten die verband houden met energie. De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: Perceel 1 Begeleiding van de Franstalige en Nederlandstalige Brusselse scholen bij projecten die verband houden met energie en Perceel 2 Uitwerking van klasprojecten via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van 4-8 jaar en Perceel 3 Uitwerking van klasprojecten via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van 8-12 jaar en Perceel 4 Mobilisering van jongeren via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van jaar : I.2 Identiteit van de opdrachtgever Brussels Instituut voor Milieubeheer Havenlaan 86C/ Brussel I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. I.4 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een gemengde opdracht. De gemengde opdracht is een opdracht waarbij de prijsvaststelling gebeurt volgens meerdere soorten bedoeld in de punten 4 tot 6 van artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 juli I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver (toegangsrecht) * In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf Blz. 4

5 opvragen. De buitenlandse inschrijvers voegen bij hun offerte een attest toe dat aangeeft dat ze overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de sociale zekerheid in het land waarin ze zijn ingeschreven handelen * In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. De buitenlandse inschrijvers voegen bij hun offerte een attest toe dat aangeeft dat ze overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de professionele fiscale wetgeving in het land waarin ze zijn ingeschreven handelen. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang. * De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. * Indien van toepassing, een attest overgemaakt door het RSVZ waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver voldaan heeft aan de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid van de zelfstandigen. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (kwalitatieve selectie) Minimumeisen: / Technische bekwaamheid van de inschrijver (kwalitatieve selectie) * Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener. * De omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener eventueel in onderaanneming wil geven. Minimumeisen: - Voor lot 1 : de inschrijver moet ten minste 2 begeleidingsdiensten van scholen i.v.m. een project rond «energie» gepresteerd hebben voor ten minste euro. Voor lot 2, 3 en 4 moet de inschrijver ten minste 2 klasanimatieactiviteiten rond energie hebben uitgevoerd voor een bedrag van euro. - Maximum 50% onderaanneming. Blz. 5

6 I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands of Frans en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. De inschrijver vermeldt in zijn offerte welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt, indien deze gekend zijn. I.7 Indienen van de offerte De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: de datum van de openingszitting, het besteknummer (2015A0228) of het opdrachtvoorwerp en de perceelnummers. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven. Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk " OFFERTE " wordt vermeld. Dit geheel wordt geadresseerd aan: Brussels Instituut voor Milieubeheer Afdeling Informatie - algemene coördinatie Mevrouw Evelien De Coninck Havenlaan 86C/ Brussel De drager overhandigt de offerte aan mevrouw Evelien De Coninck of deponeert ze in de daartoe bestemde offertebus. Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden. Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden. Blz. 6

7 I.8 Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: Zie aankondiging van opdracht Datum: Zie aankondiging van opdracht. I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 90 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. I.10 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr. Beschrijving Gewicht Perceel 1 (Begeleiding van de Franstalige en Nederlandstalige Brusselse scholen bij projecten die verband houden met energie) 1 Prijs Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium prijs 2 De kwaliteit van de voorgestelde begeleiding voor de scholen van de projectoproep Kwaliteit van de audit, van de actievoorstellen, van de sensibiliseringsvoorstellen, programma voor de ontmoetingen, coördinatie van de betrokkenen en andere voorstellen om de scholen te begeleiden Perceel 2 (Uitwerking van klasprojecten via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van 4-8 jaar) 1 Prijs 50 Zie perceel 1. 2 De relevantie, beoogde doelstellingen en originaliteit van de klascycli Ondersteuning, aangekaarte thema s, voorgestelde dynamiek om de klas(sen), de leerkracht(en) te motiveren om een handeling voor het leefmilieu aan te nemen, verenigbaarheid/integratie met het schoolprogramma, beschikbaarheid om de klas te ondersteunen om haar actie(s) uit te voeren Perceel 3 (Uitwerking van klasprojecten via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van 8-12 jaar) 1 Prijs 50 Zie perceel 1. 2 De relevantie, beoogde doelstellingen en originaliteit van de klascycli Ondersteuning, aangekaarte thema s, voorgestelde dynamiek om de klas(sen), de leerkracht(en) te motiveren om een handeling voor het leefmilieu aan te nemen, verenigbaarheid/integratie met het schoolprogramma, beschikbaarheid om de klas te ondersteunen om haar actie(s) uit te voeren Perceel 4 (Mobilisering van jongeren via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van jaar) 100 Blz. 7

8 1 Prijs 50 Zie perceel 1. 2 De relevantie, beoogde doelstellingen en originaliteit van de klascycli 50 Ondersteuning, aangekaarte thema s, voorgestelde dynamiek om de klas(sen), de leerkracht(en) te motiveren om een handeling voor het leefmilieu aan te nemen, verenigbaarheid/integratie met het schoolprogramma, beschikbaarheid om de klas te ondersteunen om haar actie(s) uit te voeren Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft ingediend. I.11 Prijsherzieningen Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. I.12 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. I.13 Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen. De aanbestedende overheid verbetert de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes, zonder dat zij voor niet-ontdekte fouten aansprakelijk is. Hiervoor kan de aanbestedende overheid aan de inschrijver vragen om binnen de door haar bepaalde termijn de draagwijdte van zijn offerte te verduidelijken of aan te vullen, zonder deze te wijzigen, teneinde de werkelijke bedoeling na te gaan. Opdracht opgedeeld in percelen De aanbestedende overheid heeft het recht om slechts enkele percelen te gunnen en eventueel te besluiten om de andere percelen op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen geplaatst worden. De inschrijver kan een offerte indienen voor één of voor meerdere percelen. Het is verboden om de offerte aan te vullen met verbeteringsvoorstellen die de inschrijver per perceel toestaat in geval van samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor een offerte wordt ingediend. Blz. 8

9 I.14 Documenten bij te voegen Voor perceel 1: Prijzeninventaris Complete beschrijving van de voorgestelde begeleiding voor de scholen van de projectoproep: - documenten en voorstelling van de methodologie van de audit in functie van de leeftijd van de leerlingen, - een lijst van acties die mogelijk zijn op school i.v.m. energie volgens de criteria van de leeftijd van de leerlingen, de investeringen «tijd en geld», de impact op het leefmilieu, enz. - sensibiliseringsvoorstellen, - het programma voor de ontmoetingen, - methodologie van de coördinatie van de tussenkomende partijen, - een beschrijving van de evaluatiemethode : methodologie, hulpmiddelen, soort van verwachte resultaten. Voor perceel 2: Prijzeninventaris Complete beschrijving van de animatiecyclus voor de 4-8 jarigen (cf.animatiecriteria): - beoogde doelstellingen, - hulpmiddelen, - aangekaarte thema s - voorgestelde dynamiek om de klas(sen), de leerkracht(en) ertoe aan te zetten iets te ondernemen voor het leefmilieu, - verzoenbaarheid met/integratie in het schoolprogramma, - beschikbaarheid ter ondersteuning van de klas om haar eigen actie(s) te ondernemen, - evaluatiemethode van de beoogde doelstellingen, - een tekst ter promotie van de cyclus (van max. ½ A4 ) die de cyclus en de doelstellingen ervan op een aantrekkelijke wijze voorstelt. Deze tekst zal het verband leggen tussen het centrale thema van de cyclus en de klimaatveranderingen. Voor perceel 3: Prijzeninventarisµ Complete beschrijving van de animatiecyclus voor de 8-12 jarigen (cf.animatiecriteria): - beoogde doelstellingen, - hulpmiddelen, - aangekaarte thema s - voorgestelde dynamiek om de klas(sen), de leerkracht(en) ertoe aan te zetten iets te ondernemen voor het leefmilieu, - verzoenbaarheid met/integratie in het schoolprogramma, - beschikbaarheid ter ondersteuning van de klas om haar eigen actie(s) te ondernemen, - evaluatiemethode van de beoogde doelstellingen, - een tekst ter promotie van de cyclus (van max. ½ A4 ) die de cyclus en de doelstellingen ervan op een aantrekkelijke wijze voorstelt. Deze tekst zal het verband leggen tussen het centrale thema van de cyclus en de klimaatveranderingen. Voor perceel 4: Prijzeninventaris Complete beschrijving van de animatiecyclus voor de jarigen (cf.animatiecriteria): - beoogde doelstellingen, - hulpmiddelen, - aangekaarte thema s - voorgestelde dynamiek om de klas(sen), de leerkracht(en) ertoe aan te zetten iets te ondernemen voor het leefmilieu, - verzoenbaarheid met/integratie in het schoolprogramma, Blz. 9

10 - beschikbaarheid ter ondersteuning van de klas om haar eigen actie(s) te ondernemen, - evaluatiemethode van de beoogde doelstellingen, - een tekst ter promotie van de cyclus (van max. ½ A4 ) die de cyclus en de doelstellingen ervan op een aantrekkelijke wijze voorstelt. Deze tekst zal het verband leggen tussen het centrale thema van de cyclus en de klimaatveranderingen. I.15 Begeleidingscomité De opdracht voorziet 3 begeleidingscomités voor elk perceel: - in augustus in december in juli in december 2016 is een vierde begeleidingscomité gepland voor perceel 1. Het comité bestaat uit de projectcoördinatoren bij de inschrijver en één of meer vertegenwoordigers van de dienst milieueducatie van Leefmilieu Brussel. Blz. 10

11 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de diensten zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: mevrouw Roxane Keunings Adres: Afdeling Informatie - algemene coördinatie, Havenlaan 86C/3000 te 1000 Brussel Telefoon: Het toezicht op de uitvoering van de diensten zal gebeuren door: Naam: mevrouw Evelien De Coninck Adres: Afdeling Vergunningen en partnerschappen, Havenlaan 86c/3000 te 1000 Brussel Telefoon: II.2 Verzekeringen De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. II.3 Borgtocht Overeenkomstig artikel 25 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 wordt geen borgtocht gevraagd. II.4 Looptijd Perceel 1 Begeleiding van de Franstalige en Nederlandstalige Brusselse scholen bij projecten die verband houden met energie : Termijn in maanden: 18 maanden Perceel 2 Uitwerking van klasprojecten via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van 4-8 jaar en perceel 3 Uitwerking van klasprojecten via Franstalige en Nederlandstalige Blz. 11

12 animatiecycli voor leerlingen van 8-12 jaar en perceel 4 Mobilisering van jongeren via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van jaar : Termijn in maanden: 12 maanden Volgens artikel 26, 1, 2 b van de wet van 15 juni 2006, kan het opdrachtgevend bestuur, mits akkoord van de dienstverlener, de opdracht herhalen gedurende een periode van 3 jaar na de sluiting van de oorspronkelijke opdracht. II.5 Betalingstermijn De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de beëindiging van de diensten, om de formaliteiten betreffende de keuring en de oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat daarvan. De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. II.6 Waarborgtermijn Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing. II.7 Oplevering Bij het verstrijken van de termijn van 30 dagen die volgen op de dag die werd vastgesteld voor de afwerking van het geheel van de diensten, wordt, naar gelang het geval, een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht opgesteld. Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, is het aan de dienstverlener om de leidend ambtenaar bij een aangetekende zending hiervan in kennis te stellen en hem bij deze gelegenheid te vragen om tot de oplevering over te gaan. Binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst van de aanvraag van de dienstverlener wordt naargelang het geval, een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. Blz. 12

13 II.8 Betaling Voor perceel 1: de betalingen zullen in 4 schijven worden uitgevoerd, naar aanleiding van elk begeleidingscomité (BC): In oktober 2015 In december 2015 In juli 2016 In december 2016 Voor perceel 2, 3 en 4: de betalingen zullen in 3 schijven worden uitgevoerd, naar aanleiding van elk begeleidingscomité (BC): In oktober 2015 In december 2015 In juli 2016 Blz. 13

14 III. Technische bepalingen CONTEXT 1. Milieueducatie 2. Filosofie van de NME-projecten van Leefmilieu Brussel 3. Vermindering van energieverspilling 4. Pedagogisch aanbod en aanbod rond energiebeheer voor scholen Doel van de opdracht PERCEEL 1: Ondersteuning van de Franstalige en Nederlandstalige schoolprojecten rond energie in het kader van de projectoproep Uw school voor het leefmilieu 1.1 Beschrijving van de projectoproep Uw school voor het leefmilieu 1.2 Beschrijving van de taken die zijn inbegrepen in de begeleiding van de projectoproep Taak 1: Verplichte basisbegeleiding voor elke school verplichte ontmoetingen Taak 2: Bijkomende begeleiding facultatieve ontmoetingen Taak 3: Organisatie van ontmoetingen tussen scholen PERCEEL 2-3-4: Algemene technische beschrijving voor alle percelen PERCEEL 2-3-4: Specifieke technische bepalingen voor elk perceel Perceel 2: Uitwerking van klasprojecten via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van 4-8 jaar van augustus 2015 tot juli 2016 Taak 1: ontwerpen van de animatiecyclus Taak 2: Uitvoeren van de animatiecyclus 4-8 jaar Taak 3: Uitvoeren van bijkomende ontmoetingen à la carte Perceel 3: Uitwerking van klasprojecten via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van 8-12 jaar van augustus 2015 tot juli 2016 Taak 1: ontwerpen van de animatiecyclus Taak 2: Uitvoeren van de animatiecyclus 8-12 jaar Taak 3: Uitvoeren van bijkomende ontmoetingen à la carte Perceel 4: Mobilisering van jongeren via Franstalige en Nederlandstalige animatiecycli voor leerlingen van jaar van augustus 2015 tot juli 2016 Taak 1: ontwerpen van de animatiecyclus Taak 2: Uitvoeren van de animatiecyclus jaar Taak 3: Uitvoeren van bijkomende ontmoetingen à la carte Opstellen van verslagen Blz. 14

15 CONTEXT 1. Milieueducatie 2. Filosofie van de NME-projecten (Milieueducatie) van Leefmilieu Brussel 3. Energie 4. Pedagogisch en beheersaanbod voor scholen over energie 1. Milieueducatie De globale doestelling van de acties die LEEFMILIEU BRUSSEL voert in het kader van natuur- en milieueducatie (NME) is scholen te motiveren en te begeleiden om individueel en collectief gedrag te stimuleren dat gunstig is voor de kwaliteit van het leefmilieu. Die doelstelling wordt nagestreefd door de leerlingen en het pedagogisch en technisch team van de school te sensibiliseren voor het milieu zodat er betekenis en motivatie wordt gegeven aan de vooropgestelde gedragsveranderingen. Dit komt tot uiting in projecten rond milieueducatie die worden geïntegreerd in de lessen en in het collectieve leven van de school. Het verband tussen pedagogie en gedragsveranderingen is onlosmakelijk en staat centraal in de volledige NME-strategie. Leefmilieu Brussel stelt de scholen een veelzijdig en gevarieerd aanbod voor waarmee ze de aandacht voor het milieu in de school kunnen integreren. Dit bijzonder bestek heeft tot doel om twee onderdelen van dit aanbod te ontwikkelen. 2. Filosofie van de NME-projecten (Natuur- en Milieueducatie) van Leefmilieu Brussel Altijd een positieve en niet-beschuldigende aanpak volgen. De over te brengen boodschap is ook dat een gedragsverandering iets is wat positief en leuk is en vooral dat het geleidelijk gaat (niet alles tegelijk willen veranderen). Men moet echter de moeilijkheden van verandering kunnen erkennen en de inspanningen waarderen die worden ondernomen om die moeilijkheden te overwinnen. De animaties en leermiddelen moeten zodanig worden ontworpen dat ze maximaal kunnen worden geïntegreerd in het schoolprogramma. De animaties moeten aangepast kunnen worden aan de realiteit van de school: motivatie, beschikbare tijd, actiemarge in de klas en/of de school, profiel van het doelpubliek. De begeleider mag het project niet in de plaats van de leerkracht voeren maar moet een klasproject begeleiden door middel van zijn bekwaamheden. In de mate van het mogelijke de deelnemende leerlingen, leerkrachten, directie valoriseren: bijvoorbeeld een diploma uitreiken op het einde van het project, ontmoetingen tussen scholen stimuleren of creëren, een ervarings -fiche op de website van Leefmilieu Brussel plaatsen. De oprichting aanmoedigen van een transversale werkgroep bestaande uit leerlingen, leerkrachten, directie en technisch personeel om een dynamiek in het leven te roepen en elke betrokkene op te roepen tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid. 3. Vermindering van energieverspilling Vermindering van energieverspilling is een prioritair thema voor Leefmilieu Brussel. Het wordt overgebracht op de scholen vanuit de optiek van het Rationeel Energieverbruik (REV), met name door de kinderen, de leerkrachten, het schoonmaakpersoneel, de directies en elke andere persoon uit te nodigen om hun rechtstreeks energieverbruik te verminderen door handelingen te stellen rond verwarming, verlichting en elektriciteit in het algemeen. Naargelang van de leeftijd van de kinderen en de belangstelling van de leerkrachten kunnen bijkomende verbanden worden gelegd naar subthema s, zoals hernieuwbare energie, grijze energie, mobiliteit en duurzame consumptie maar dat mag geen voorrang krijgen op de initiële boodschap van REV. In 2015 legt het Brussels milieubeleid de nadruk op het klimaat en de klimaatverandering. De animaties moeten dus aangepast zijn aan en sensibiliseren voor dit thema. Energieverbruik kan Blz. 15

16 perfect worden in verband gebracht met de klimaatproblematiek: opwarming van de aarde, broeikaseffect, energieschaarste, 4. Pedagogisch aanbod en aanbod rond energiebeheer voor scholen In deze opdracht kan slechts een gedeelte van het NME-aanbod worden uitgevoerd dat aan de scholen wordt aangeboden. De inschrijver moet in zijn rol van begeleider het volledige aanbod kennen om de scholen zo goed mogelijk te helpen, ze te begeleiden naar de meest geschikte hulp, de acties die door de verschillende partners van het ME-aanbod worden gevoerd te promoten. Leermiddelen Alle leerkrachten kunnen gratis beschikken over verschillende pedagogische leermiddelen rond energie. Aan de inschrijvers wordt gevraagd om die leermiddelen te gebruiken bij hun animatie. De beschikbare materialen zijn: - Een pedagogisch dossier voor het basisonderwijs tot de 1e cyclus van het secundair onderwijs: Mijn energieboekje. Ik kom op voor energie. Dit leermiddel omvat een boekje voor de leerkracht en een boekje voor de leerlingen. - Affiches voor het lager onderwijs (Mierenaffiche met 9 gebaren) en voor het middelbaar onderwijs (3 affiches) over rationeel energieverbruik. - Een zelfklevende engagementskaart (lager onderwijs). - Een plooispelletje Energie besparen, ik doe mee (8 energieverspillingen en de ermee overeenstemmende goede gebaren) voor het kleuter- en lager onderwijs. - Een spel in de vorm van een Memory (12 paren van energieverspilling en de ermee overeenstemmende goede gebaren) voor het kleuter- en lager onderwijs. Deze tools kunnen worden bekeken op de site: > leermiddelen. Een papieren exemplaar kan worden toegestuurd na aanvraag op het adres Beheer van het energieverbruik Het PLAGE-project voor scholen van Leefmilieu Brussel heeft de tewerkstelling van 10 energie - verantwoordelijken in de onderwijsnetten gefinancierd. Die verantwoordelijken hebben een stand van zaken opgesteld van het verbruik van de scholen en hebben gemiddeld 5 scholen per verantwoordelijke op technisch gebied begeleid. Die scholen werden gekozen op basis van hun hoog potentieel van energiebesparing. Er staat een facilitatordienst ter beschikking van de tertiaire sector, waartoe de scholen behoren. Ze kunnen dus een beroep doen op die diensten. Opleidingen In september stelt Leefmilieu Brussel zijn opleidingsprogramma op voor het nieuwe schooljaar. Er worden algemene pedagogische opleidingen rond NME aangeboden voor de kleuter- en de lagere school. Ook worden er thematische opleidingen aangeboden voor leerkrachten, directies en projectcoördinatoren. Hulp op maat Réseau Idée voor de Franstaligen en NME-Brussel voor de Nederlandstaligen bieden een dienst met informatie en advies op maat aan om een NME-activiteit te ontwikkelen. Als diensten voor de leerkracht bieden ze een bibliotheek aan met alle bestaande leermiddelen, opleidingen, schoolbezoeken, advies op maat,. Milieubeheer van de school De vzw Coren begeleidt scholen om ze te helpen op lange termijn een NME-project uit te bouwen. In het bijzonder bieden ze de tool quickscan aan waarmee een school, na twee ontmoetingen, een balans kan opmaken van hun NME-beleid op school en aanwijzingen krijgt over mogelijke pistes (zowel op milieuvlak, pedagogie en methodes) waarbij ze hun NME-project voortdurend kunnen verbeteren. Sensibiliseringscampagnes In Brussel wordt in februari een succesvol evenement georganiseerd dat verband houdt met Rationeel Energieverbruik: de Watt-minder -dag van de campagne GoodPlanet Actions Blz. 16

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Brussels Instituut

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Gemeentebestuur Knokke-Heist A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Blz. 1 Inhoudsopgave I.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER

D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER OPDRACHTGEVEND BESTUUR STAD BERINGEN BENAMING VAN DE DIENSTEN D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER NAAM EN ADRES VAN DE ONTWERPER Stad Beringen Dienst lokale economie Mijnschoolstraat 88 te 3580

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

DM 1314 - SMS/IVR DIENSTEN

DM 1314 - SMS/IVR DIENSTEN VRT Bestek DM 1314 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV van publiek recht Aankoopdienst Media DM 1314 - SMS/IVR DIENSTEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum definitief ontwerp: 13 februari 2014 Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur OCMW

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP EN ONDERHOUD SOFTWARE ASSET MANAGEMENT Opdrachtgevend bestuur Indienen offerte

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

BESTEK nr. 13/2012 - ACTIRIS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK nr. 13/2012 - ACTIRIS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 13/2012 - ACTIRIS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdracht voor aanneming van diensten bestaande uit 6 percelen voor het basisopleidingstraject communicatie en begeleiding voor polyvalent tewerkstellingsconsulenten

Nadere informatie

Overheidsopdracht VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE EN PUBLICATIE VAN EEN WEBSITE MET SITECORE- TECHNOLOGIE

Overheidsopdracht VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE EN PUBLICATIE VAN EEN WEBSITE MET SITECORE- TECHNOLOGIE Overheidsopdracht VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE EN PUBLICATIE VAN EEN WEBSITE MET SITECORE- TECHNOLOGIE Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking in België Aanbestedende overheid Partena

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2011/IB/009 Het evalueren van de huidige vrijstellingstoets en het ontwikkelen en valideren van een evaluatie-instrument

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie