GECOORDINEERDE TEKST VAN TITEL XVI VAN HET DECREET VAN 5 APRIL 1995 HOUDENDE ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE MILIEUBELEID (DABM) versie 31 augustus 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GECOORDINEERDE TEKST VAN TITEL XVI VAN HET DECREET VAN 5 APRIL 1995 HOUDENDE ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE MILIEUBELEID (DABM) versie 31 augustus 2015"

Transcriptie

1 GECOORDINEERDE TEKST VAN TITEL XVI VAN HET DECREET VAN 5 APRIL 1995 HOUDENDE ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE MILIEUBELEID (DABM) versie 31 augustus 2015 In deze tekst zijn opgenomen: - Het Decr. Vl. 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen (BS 29 februari 2008), Gewijzigd bij Decr. Vl. 12 december 2008 (BS 4 februari 2009), 30 april 2009 (BS 25 juni 2009), 8 mei 2009 (BS 6 juli 2009), 23 december 2010 (BS 18 februari 2011), 23 december 2011 (BS 28 februari 2012), 20 april 2012 (BS 22 mei 2012), 25 mei 2012 (BS 28 juni 2012), 8 februari 2013 (BS 22 februari 2013), 22 november 2013 (BS 21 januari 2014), 28 februari 2014 (BS 25 maart 2014), 14 februari 2014 (BS 5 mei 2014), 28 maart 2014 (BS 17 juni 2014), 4 april 2014 (BS 1 oktober 2014) en 25 april 2014 (BS 27 augustus 2014); - Het Decr. Vl. 4 april 2014 (BS 1 oktober 2014) betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges; - Het B.Vl.Reg. 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (BS 10 februari 2009), Gewijzigd bij B.Vl.Reg 30 april 2009 (BS 25 juni 2009), 4 september 2009 (BS 22 oktober 2009), 4 september 2009 (BS 27 oktober 2009), 22 oktober 2010 (BS 28 december 2010), 19 november 2010 (BS 14 december 2010), 19 november 2010 (BS 1 februari 2011), 15 juli 2011 (BS 6 september 2011), 23 september 2011 (BS 21 oktober 2011), 28 oktober 2011 (BS 21 december 2011), 23 december 2011 (BS 21 maart 2012), 17 februari 2012 (BS 29 maart 2012), 17 februari 2012 (BS 23 mei 2012), 6 juli 2012 (BS 13 augustus 2012), 7 september 2012 (BS 17 oktober 2012), 16 november 2012 (BS 19 december 2012), 1 maart 2013 (BS 23 april 2013), 15 maart 2013 (BS 18 april 2013), 7 juni 2013 (BS 10 september 2013); 25 april 2014 (BS 20 juni 2014), 23 mei 2014 (BS 12 september 2014), 16 mei 2014 (BS 22 september 2014), 16 mei 2014 (BS 24 september 2014), 12 december 2014 (BS 12 januari 2015) en 3 juli 2015 (BS 26 augustus 2015); - Het B.Vl.Reg. 4 april 2014 betreffende de aanstelling van de leden van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving voor de periode (BS 28 april 2014); - Het B.Vl.Reg. 16 mei 2014 houdende overdracht van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rechtspositie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (BS 8 oktober 2014); - Het B.Vl.Reg. 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (BS 3 december 2014); - Het B.Vl.Reg. 17 oktober 2014 houdende aanstelling van de leden van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (BS 4 november 2014). 1

2 Inhoud Titel XVI. Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen... 5 HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied en definities... 5 HOOFDSTUK II. Beleid en organisatie Afdeling I. Milieuhandhavingsbeleid Afdeling II. Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving Besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2014 betreffende de aanstelling van de leden van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu BS 4 november HOOFDSTUK III. Toezicht Afdeling I. Toezichthouders Onderafdeling I. Algemene bepalingen Onderafdeling II. Gemeentelijke toezichthouders en toezichthouders van intergemeentelijke verenigingen en van politiezones Onderafdeling IIbis. Provinciale toezichthouders Onderafdeling III. Gewestelijke toezichthouders Afdeling II. Toezichtopdrachten Afdeling III. Toezichtrechten Onderafdeling I. Algemene bepalingen Onderafdeling II. Recht op toegang Onderafdeling III. Recht op inzage en kopie van zakelijke gegevens Onderafdeling IV. Recht van onderzoek van zaken Onderafdeling II. Milieuhandhavingsbesluit Monsternemingen, metingen, beproevingen, analyses Onderafdeling V. Recht van onderzoek van transportmiddelen Onderafdeling VI. Recht op ondersteuning Onderafdeling VII. Recht op het doen van vaststellingen door middel van audiovisuele middelen Onderafdeling VIII. Recht op bijstand Afdeling IV. Voorkoming en vaststelling van milieu-inbreuken en milieumisdrijven Onderafdeling I. Raadgevingen Onderafdeling II. Vaststelling van milieu-inbreuken Onderafdeling III. Vaststelling van milieumisdrijven [Onderafdeling IIIbis. Identificatie] Onderafdeling IV. Aanmaningen

3 HOOFDSTUK IV. Bestuurlijke handhaving Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Bestuurlijke maatregelen Onderafdeling I. Oplegging Onderafdeling II. Procedure tot het opleggen van bestuurlijke maatregelen Onderafdeling III. Opheffing Onderafdeling IV. Uitvoering Onderafdeling V. Beroep tegen bestuurlijke maatregelen of tegen de bestuurlijke dwangsom Onderafdeling VI. Verzoek om de oplegging van bestuurlijke maatregelen Onderafdeling VII. Bestuurlijke dwangsom Afdeling III. Het Milieuhandhavingscollege Onderafdeling I. Algemene bepalingen Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges Besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges Onderafdeling II. Samenstelling Besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende overdracht van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rechtspositie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges Onderafdeling III. Werking Afdeling IV. De bestuurlijke geldboeten Onderafdeling I. Basisbepalingen Onderafdeling II. Oplegging van een alternatieve bestuurlijke geldboete Onderafdeling III. Oplegging van een exclusieve bestuurlijke geldboete HOOFDSTUK V. Inning en invordering van verschuldigde bedragen [HOOFDSTUK Vbis. Opsporing van milieumisdrijven] HOOFDSTUK VI. Strafrechtelijke handhaving HOOFDSTUK VII. Veiligheidsmaatregelen Afdeling I. Basisbepalingen Afdeling II. Procedure voor het nemen van veiligheidsmaatregelen ten aanzien van personen, verantwoordelijk voor het aanzienlijke risico Afdeling III. Opheffing van veiligheidsmaatregelen HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

4 Bijlagen

5 Titel XVI. Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied en definities Art [De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op de hiernavolgende wetten en decreten, wat betreft de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest, met inbegrip van de uitvoeringsbesluiten ervan en de verplichtingen opgelegd krachtens de volgende wetten en decreten en de uitvoeringsbesluiten ervan: 1 [alle andere titels van dit decreet, met uitzondering van titel I Algemene bepalingen, titel II Besluitvorming en inspraak, titel X Agentschappen, titel XI Strategische Adviesraden en titel VIII Klimaat] 1,2 ; 2 het Boswetboek van 19 december 1854; 3 de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij; 4 de Jachtwet van 28 februari 1882; 5 de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging; [6 de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, met uitsluiting van hoofdstuk IV, afdeling IV, en hoofdstuk VI, van deze titel voor wat de overtredingen van hoofdstuk IIIbis en de uitvoeringsbesluiten ervan betreft;] 3 6 /1 de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen 4 ; 7 de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud; 8 de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder; 9 de wet van 10 januari 1977 houdende regeling van de schadeloosstelling voor schade veroorzaakt door het winnen en het pompen van grondwater; 10 het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 5 ; 11 de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 1973; 1 Gewijzigd bij art. 32 Decr. Vl. 14 februari 2014, BS 5 mei Zie ook art. 142 Decr.Vl. 12 december 2008, BS 4 februari Gewijzigd bij art. 48, 1 Decr. Vl. 28 februari 2014, BS 25 maart Ingevoegd art. 49 Decr. Vl. 23 december Gewijzigd bij art. 77 Decr.Vl. 23 december

6 [12 het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer, met uitsluiting van hoofdstuk IV, afdeling IV, en hoofdstuk VI, van deze titel voor wat de overtredingen van hoofdstuk IVbis en de uitvoeringsbesluiten ervan betreft;] 6 13 het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning; 13 bis de wet van 12 juli 1985 betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen; 7 14 het Bosdecreet van 13 juni 1990; 15 het Jachtdecreet van 24 juli 1991; 16 het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 17 het decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen; 17 bis het decreet van 18 juni 2003 betreffende het integraal waterbeleid, wat betreft artikel 8, 10 tot en met 17 en artikel 62 en 70 van titel I; 8 18 het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming; [18 /1 decreet Diepe Ondergrond : het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond;] 9 19 het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, met behoud van de toepassing van artikel 60bis, 2, van dat decreet; [19 bis het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond] 10 ; 20 de door de Vlaamse Regering aangewezen milieuregelgeving van de Europese Unie en internationale milieuregelgeving.] het decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest. 12 [22 het decreet van 28 maart 2014 betreffende de preventie, surveillance en bestrijding van ziekten bij in het wild levende dieren.] 13 Art. 2. [De bepalingen van het decreet van 5 april 1995, met inbegrip van de uitvoeringsbesluiten ervan, zijn van toepassing op de volgende verordeningen van de Europese Unie, alsook op de door of krachtens die verordeningen uitgevaardigde verordeningen: 1 Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer; 14 2 Verordening (EEG) nr. 3254/91 van de Raad van 4 november 1991 houdende een verbod op het gebruik van de wildklem in de gemeenschap en op het binnenbrengen in de gemeenschap van pelzen en 6 Gewijzigd bij art. 48, 2 Decr. Vl. 28 februari 2014, BS 25 maart Ingevoegd art. 49 Decr.Vl. 23 december Ingevoegd art. 49 Decr.Vl. 23 december Ingevoegd bij art. 27 B.Vl.Reg. 15 juli Ingevoegd art.71 Decr.Vl. 8 mei 2009 (decreet diepe ondergrond) 11 Gewijzigd bij art. 2.1 vervolgdecreet 12 Toegevoegd bij art. 12 Decr.Vl. 8 februari 2013 (Pesticidendecreet) 13 Ingevoegd bij art. 11 Decr. Vl. 28 maart 2014 (Wildedierenziektedecreet) 14 Gewijzigd bij art. 3.1 B.Vl.Reg. 19 november

7 producten die vervaardigd zijn van bepaalde in het wild levende diersoorten uit landen waar gebruik wordt gemaakt van de wildklem of andere vangmethoden die niet stroken met de internationale normen voor humane vangst met behulp van vallen; 3 Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de ozonlaagafbrekende stoffen; 15 4 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002; 16 5 Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de persistente organische verontreinigde stoffen en tot wijziging van Richtlijn 97/117/EEG; 6 Verordening (EG) nr. 166/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 91/689/EEG en 96/61/EG van de Raad; 7 Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006; 17 8 Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen; 9 Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie, alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en Richtlijn 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie; 10 Verordening (EG) nr. 1418/2007 van de Commissie van 29 november 2007 betreffende de uitvoer, met het oog op terugwinning, van bepaalde afvalstoffen, vermeld in bijlage III of III A bij Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad, naar bepaalde landen waarop het OESO-besluit betreffende het toezicht op de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen niet van toepassing is. 11 Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer; Verordening (EG) nr. 359/2009 van de Commissie van 30 april 2009 tot schorsing van het binnenbrengen in de Gemeenschap van specimens van bepaalde in het wild levende dier- en plantensoorten. 19 ] Verordening (EG) nr. 1102/2008 inzake het verbod op de uitvoer van metallisch kwik en andere kwikverbindingen en -mengsels en de veilige opslag van metallisch kwik; verordening (EG) nr. 708/2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur Verordening (EU) nr. 333/2011 van de raad van 31 maart 2011 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer bepaalde soorten metaalschroot niet langer als afval worden aangemerkt overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad; Gewijzigd bij art. 3.2 B.Vl.Reg. 19 november Gewijzigd bij art B.Vl.Reg. 28 oktober Vervangen bij art B.Vl. Reg. 3 juli Toegevoegd bij art. 3, 3 B.Vl.Reg. 19 november Toegevoegd bij art. 3, 3 B.Vl.Reg. 19 november Gewijzigd bij art. 2 vervolgbesluit 21 Toegevoegd bij art. 1, 2 B.Vl.Reg. 28 oktober Toegevoegd bij art. 1, 2 B.Vl.Reg. 28 oktober Toegevoegd bij art B.Vl.Reg. 17 februari

8 [16 Verordening (EU) nr. 1179/2012 van de Commissie van 10 december 2012 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer kringloopgas overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt; 17 Verordening (EU) nr. 715/2013 van de Commissie van 25 juli 2013 tot vaststelling van criteria die bepalen wanneer koperschroot overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad niet langer als afval wordt aangemerkt.] 24 [18 verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten; 19 verordening (EG) nr. 1497/2007 van de Commissie van 18 december 2007 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) Nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van basisvoorschriften inzake controle op lekkage van stationaire brandbeveiligingssystemen die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevatten; 20 verordening (EG) nr. 1516/2007 van de Commissie van 19 december 2007 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006 van het Europees Parlement en de Raad, van basisvoorschriften inzake controle op lekkage van stationaire koel-, klimaatregelings- en warmtepompapparatuur die bepaalde gefluoreerde broeikasgassen bevat; 21 verordening (EU) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn; 22 verordening (EU) nr. 601/2012 van de Commissie van 21 juni 2012 inzake de monitoring en rapportage van de emissies van broeikasgassen overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad; 23 verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG; 24 verordening (EU) nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen.] 25 Art. 2/1. De bepalingen van het decreet van 5 april 1995, met inbegrip van de uitvoeringsbesluiten ervan, zijn van toepassing op het verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend in Straatsburg, op 9 september [In afwijking van het eerste lid zijn de hoofdstukken III, IV, V, Vbis, VI en VII van deze titel pas van toepassing op de in het eerste lid sub 2, 3, 4, 7, 11, 14, 15, 16, 17 en 19 vermelde wetten en decreten, met inbegrip van hun respectieve uitvoeringsbesluiten, op het ogenblik dat de Vlaamse Regering dit bepaalt.] 27 [Art. 50 De hoofdstukken III, IV, Vbis, VI en VII van titel XVI van het decreet zijn, vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing op de wetten en decreten, met inbegrip van hun 24 Toegevoegd bij art. 2 B.Vl.Reg. 25 april Toegevoegd bij art. 2.2 B. Vl. Reg. 3 juli Ingevoegd bij art. 9 B.Vl.Reg. 22 oktober Gewijzigd bij art vervolgdecreet 8

9 respectievelijke uitvoeringsbesluiten, vermeld in artikel , eerste lid, sub 2, 3, 4, 7, 11, 14, 15, 16, 17 en 19 van het decreet.] 28 Art Tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald is, wordt, voor de toepassing van deze titel, verstaan onder: 1 milieu-inbreuk: een gedraging, in strijd met een voorschrift dat wordt gehandhaafd met toepassing van deze titel. Die gedraging: 29 b) betreft geen emissies als vermeld in artikel ; c) betreft niet het achterlaten, beheren of overbrengen van afvalstoffen als vermeld in artikel ; d) veroorzaakt geen gezondheidsschade of dood; e) betreft geen gedraging waarop een staf is gesteld 30 overeenkomstig de bepalingen van deze titel; f) moet opgenomen zijn in een lijst, te bepalen door de Vlaamse Regering. Art. 4. De lijst van milieu-inbreuken, vermeld in artikel , 1, f), en artikel , derde lid, van het decreet, zijn de lijsten die als bijlagen bij dit besluit zijn gevoegd. De minister evalueert vijfjaarlijks de lijst, vermeld in het eerste lid en rapporteert hierover aan de Vlaamse Regering. Onverminderd de bepalingen van het eerste lid kunnen evenwel gedragingen die een schending inhouden van: a) de verplichting om te beschikken over een milieuvergunning of een erkenning; b) de verplichting om een veiligheidsrapport of een milieueffectrapport op te maken; niet beschouwd worden als een milieu-inbreuk; 2 milieumisdrijf: een gedraging, in strijd met een voorschrift dat wordt gehandhaafd met toepassing van deze titel, waarop een straf is gesteld 31 overeenkomstig de bepalingen van deze titel; 3 kennisgeving: een schriftelijke mededeling die gedaan kan worden ofwel door middel van een aangetekende brief met ontvangstbewijs ofwel door middel van afgifte tegen ontvangstbewijs 32 ; 4 gewestelijke entiteit: de entiteit van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie, die de Vlaamse Regering aanwijst om de alternatieve bestuurlijke geldboete of de exclusieve bestuurlijke geldboete op te leggen. Art. 3. De afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving, wordt aangewezen als gewestelijke entiteit, bevoegd voor het opleggen van de alternatieve bestuurlijke geldboete of de exclusieve bestuurlijke geldboete, vermeld in artikel , 4, van het decreet. 28 Art. 50 vervolgbesluit 29 Opgeheven bij art.2.1 Decr.Vl. 22 november Gewijzigd bij art. 2.2 Decr. Vl. 22 november Gewijzigd bij art. 2.3 Decr. Vl. 22 november Gewijzigd bij art. 2.4 Decr. Vl. 22 november

10 [ ] 33 [5 gemachtigde ambtenaar: de door de Vlaamse Regering aangewezen ambtenaar of ambtenaren;] 34 [Art. 3/1. De minister wijst de gemachtigde ambtenaren aan, vermeld in artikel ,5, van het decreet.] 35 [6 referentiemeetmethode: geschreven en publiek toegankelijke werkwijze die voor een bepaalde meting dient te worden toegepast. Worden in elk geval beschouwd als referentiemeetmethode en worden in geval van onderlinge tegenstrijdigheden toegepast in de hierna voorziene volgorde: a) de toepasselijke bepalingen in de Belgische wetten, decreten en besluiten; b) de Belgische normen uitgegeven door het Bureau voor Normalisatie (NBN); c) de normen uitgegeven door het Comité Européen de Normalisation (CEN); d) de normen uitgegeven door de Vlaamse instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO); e) de normen uitgegeven door de International Organization for Standardization (ISO).] 36 [Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder : 1 Boswetboek: het Boswetboek van 19 december 1854; 2 Jachtwet: de Jachtwet van 28 februari 1882; 3 Riviervisserijwet: de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij; 4 wet Luchtverontreiniging: de wet van 28 december 1964 betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging; 5 wet Oppervlaktewateren: de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; 6 Natuurbehoudswet: de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud; 7 wet Geluidshinder: de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder; 8 Materialendecreet: het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen; 37 9 CITES-wet: de wet van 28 juli 1981 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de bijlagen, opgemaakt in Washington op 3 maart 1973; 10 Grondwaterdecreet: het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer; 11 Milieuvergunningendecreet: het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning; 11 /1 wet betreffende de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen : de wet van 12 juli 1985 betreffende de bescherming van de mens en van het leefmilieu tegen de schadelijke effecten en de hinder van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen; Bosdecreet: het Bosdecreet van 13 juni 1990; 33 Toegevoegd bij art. 3 B.Vl.Reg. 25 april 2014 en opgeheven bij art. 3 B.Vl.Reg. 3 juli Toegevoegd bij art. 3 vervolgdecreet 35 Ingevoegd bij art. 3 vervolgbesluit 36 Toegevoegd bij art. 3 vervolgdecreet 37 Gewijzigd bij art B.Vl.Reg. 17 februari Ingevoegd bij art. 1 B. Vl. Reg. 23 september

11 13 Jachtdecreet: het Jachtdecreet van 24 juli 1991; 14 [decreet: het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;] Natuurdecreet: het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 16 Oppervlaktedelfstoffendecreet: het decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen; 16 /1 decreet Integraal Waterbeleid: het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid; Bodemdecreet: het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming; 18 Mestdecreet: het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen; 18 /1 decreet Diepe Ondergrond: het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond; /2 Pesticidendecreet: het decreet van 8 februari 2013 houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest; VLAREMA: het besluit van de Vlaamse Regering van17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen; Vlarebo: het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming; 21 het Departement: het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie; 22 de afdeling, bevoegd voor milieuvergunningen: de afdeling Milieuvergunningen van het Departement, vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de ministeries; 23 de afdeling, bevoegd voor bestuurlijke handhaving: de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie; 24 de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving: de afdeling Milieu-inspectie van het Departement, vermeld artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de ministeries; 25 de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen: de afdeling Land- en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen van het Departement, vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de ministeries; 26 de afdeling, bevoegd voor erkenningen: de afdeling Milieuvergunningen van het Departement, vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de ministeries; 27 de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging: de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van het Departement, vermeld in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de ministeries; 28 [ ] de afdeling, bevoegd voor het afvalstoffenbeheer: de afdeling Afvalstoffenbeheer van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; 39 Gewijzigd bij art. 1, 1 B.Vl.Reg. 25 april Ingevoegd bij art. 2, 1 B.Vl.Reg 19 november Ingevoegd bij art. 27 B.Vl.Reg. 15 juli 2011 (uitvoeringsbesluit Decreet diepe ondergrond) 42 Ingevoegd bij art. 12 B.Vl.Reg. 15 maart 2013 (uitvoeringsbesluit Pesticidendecreet) 43 Gewijzigd bij art B.Vl.Reg. 17 februari Opgeheven bij art. 1, 2 B.Vl.Reg. 25 april

12 30 de afdeling, bevoegd voor het bodembeheer: de afdeling Bodembeheer van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; 31 de afdeling bevoegd voor Interventie, verwijdering en sanering: de afdeling Interventie, Verwijdering en Sanering van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij; 32 de afdeling, bevoegd voor de handhaving van het milieubeheerrecht: de natuurinspectie van de afdeling Natuurinspectie, Administratie en Communicatie van het Agentschap voor Natuur en Bos, en de natuurinspecties van de provinciale diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos; 33 de afdeling, bevoegd voor het beheer van de bossen en de natuurgebieden van de overheid: de afdeling beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos, en de cellen beheer van de provinciale diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos; 34 de afdeling, bevoegd voor het beleid inzake het milieubeheerrecht: de afdeling Beleid van het Agentschap voor Natuur en Bos, en de cellen Beleidsuitvoering van de provinciale diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos; 35 de afdeling, bevoegd voor operationeel waterbeheer: de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij; 35 [/1 de afdeling, bevoegd voor de rapportering over water: de afdeling Rapportering Water van de Vlaamse Milieumaatschappij; 35 /2 [ ] /3 de afdeling, bevoegd voor grondwater: de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij; /8 [ ] [ ] [ ] /1 [ ] de Mestbank: de afdeling Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij, opgericht bij het decreet van 21 december 1988; 41 de minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, de landinrichting en het natuurbehoud, en de natuurlijke rijkdommen; 42 de Raad: de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving, vermeld in artikel van het decreet; 43 milieubeheerrecht: het geheel van rechtsregels die gericht zijn op het beheer van het leefmilieu en de natuur, enerzijds, en het natuurbehoud en de bevordering van de biologische en landschappelijke diversiteit, anderzijds, meer bepaald de regelgeving, vermeld in artikel , eerste lid, 2, 3, 4, 7, 14, 15 en 16, van het decreet; 44 referentiemeetmethode: geschreven en publiek toegankelijke werkwijze die voor een bepaalde meting moet worden toegepast. De volgende bepalingen en normen worden in elk geval beschouwd als referentiemeetmethode en worden in geval van onderlinge tegenstrijdigheden toegepast in de hierna vermelde volgorde: a. de toepasselijke bepalingen in de Belgische wetten, decreten en besluiten; b. de Belgische normen uitgegeven door het NBN; c. de normen, uitgevaardigd door het Comité Européen de Normalisation (CEN); d. de normen, uitgevaardigd door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO); e. de normen, uitgevaardigd door de International Organization for Standardization (ISO).] Opgeheven bij art. 1, 2 B.Vl.Reg. 25 april Ingevoegd bij art. B.Vl.Reg. 1 maart Opgeheven bij art. 1, 2 B.Vl.Reg. 25 april Opgeheven bij art. 1, 2 B.Vl.Reg. 25 april Opgeheven bij art. 1, 2 B.Vl.Reg. 25 april Opgeheven bij art. 1, 2 B.Vl.Reg. 25 april Gewijzigd bij art. 1 vervolgbesluit 12

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2004 2260 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP [S C 2004/35904] 2 APRIL 2004. Decreet tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed Wet-, Decreet- en Regelgeving Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed (officieuze coördinatie) datum laatste bijwerking: 15/08/2012 1 2 COLOFON Samenstelling: Kristoff

Nadere informatie

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed Wet-, Decreet- en Regelgeving Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed (officieuze coördinatie) datum laatste bijwerking: 05/02/2013 1 2 COLOFON Beleidsdomein Ruimtelijke

Nadere informatie

Wet-, Decreet- en Regelgeving

Wet-, Decreet- en Regelgeving Wet-, Decreet- en Regelgeving Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen en Archeologie (officieuze coördinatie) 1 juli 2006 COLOFON Samenstelling : Vesna Van Renterghem Tekstverwerking: Vesna Van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1

Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 1 Decreet van 30 april 2004 (BS 7 juni 2004) tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin 1 Inwerkingtreding Wijzigingsbesluiten Hoofdstuk 1 - Algemene

Nadere informatie

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen

VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 14 juni 2006. betreffende de overbrenging van afvalstoffen 12.7.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 190/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 1013/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD HET EUROPEES

Nadere informatie

WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. gecoördineerd op 14 juli 1994

WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. gecoördineerd op 14 juli 1994 WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen BS 27/08/1994 in voege 06/09/1994 Gewijzigd door: gecoördineerd op 14 juli 1994 KB 22/12/2003 BS 30/12/2003 Programmawet

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 of 136 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Erratum Parlementaire werkzaamheden Einde Inhoudstafel 68 uitvoeringbesluiten 24 gearchiveerde

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2010/35930] 11 JUNI 2010. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgedankte autobatterijen en -accu s Gelet op de Richtlijn 2006/66/EG

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2003 (03.06) (OR. en) PUBLIC 9775/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0032 (COD) LIMITE TELECOM 83 JAI 147 PESC 264 CAB 31 CODEC 718 VERSLAG van: het

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS

BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS Vereniging zonder winstoogmerk goedgekeurd door koninklijk besluit van 12 april 2004 KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 842 (2010-2011) Nr. 10 30 juni 2011 (2010-2011) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 842 (2010-2011) Nr. 10 30 juni 2011 (2010-2011) stuk ingediend op stuk ingediend op 842 (2010-2011) Nr. 10 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan,

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

VOORSTEL (C)010823-CREG-023

VOORSTEL (C)010823-CREG-023 Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL (C)010823-CREG-023 van huishoudelijk reglement van de Commissie

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie [2013/205469] http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 ONTWERP VAN BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING Dames en heren, Het ontwerp van besluit aan de Vlaamse

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie 13.3.2004 L 77/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 460/2004 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 10 maart 2004 tot oprichting van het Europees

Nadere informatie