Klijnsma kondigt uitstel aan van wetsvoorstel APF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klijnsma kondigt uitstel aan van wetsvoorstel APF"

Transcriptie

1 UW PENSIOENBUREAU Actualiteiten week 7 april tot en met 13 april 2015 Margriet Adema, partner, Montae Klijnsma kondigt uitstel aan van wetsvoorstel APF Staatssecretaris Klijnsma heeft afgelopen week een brief gezonden aan de Tweede Kamer waarin zij aankondigt dat een mogelijke invoering van het Algemeen Pensioenfonds (APF) uitgesteld wordt tot 1 januari Tot dit moment was het streven dat de wet APF in werking zou treden op 1 juli a.s. De Tweede Kamer heeft recentelijk een verslag uitgebracht over het wetsvoorstel. In het verslag wordt op verschillende punten waaronder de vrijwillige pensioenregelingen, collectieve waardeoverdracht en de bestuurlijke inzet om een nadere duiding of uitwerking van het wetsvoorstel gevraagd. Klijnsma wil de Kamer tegemoet komen. Echter, de verduidelijkingen en het zorgvuldige proces daar omheen vergen enige weken. De verduidelijking zal plaatsvinden in de nota naar aanleiding van het verslag of een eventuele nota van wijziging. Ook heeft de Tweede Kamer aangegeven dat er nog de nodige onduidelijkheid is over het werkkapitaal waarover een APF moet beschikken. Wellicht mondt een toelichting hierop nog uit in een concept ontwerpbesluit APF. Na aanbieding aan de Tweede Kamer wordt een eventueel concept ontwerpbesluit ook nog opengesteld voor internetconsultatie. De invoering van het APF is en blijft urgent om de keuzemogelijkheden voor sociale partners in het belang van de deelnemer te vergroten, aldus Klijnsma. Om die reden wil zij de invoering, hoewel er nog veel werk te doen is niet verder uitstellen dan 1 januari 2016.

2 Klijnsma ziet geen verschuiving naar DC-regelingen als gevolg van Hogan-arrest Het CDA heeft tijdens een voortgangsdialoog over de herziening van de Europese pensioenfondsrichtlijn staatssecretaris Klijnsma vragen gesteld naar aanleiding van het zogenaamde Hogan-arrest. Dit arrest geeft aan dat overheden aansprakelijk zijn als een faillissement ertoe leidt dat deelnemers in een pensioenfonds minder dan 50% krijgen uitbetaald van hun pensioenrechten waarop zij aanspraak hebben. In 2013 liet de regering al weten dat zij de kans dat deze situatie zich in Nederland voordoet erg klein acht, onder meer omdat werkgevers in Nederland hun pensioengelden moeten afscheiden van het bedrijfsvermogen. Het CDA is van mening dat dit arrest de gang naar DC-regelingen versnelt en heeft de staatssecretaris gevraagd of zij deze mening deelt. Klijnsma antwoordt op deze vraag dat een trend naar DC-regelingen al langer aan de gang is. Bovendien gaat het in het Hogan arrest om de aansprakelijkheid van de overheid en niet de aansprakelijkheid van de werkgever. Daarmee lijkt er volgens haar dus geen sprake van te zijn dat het Hogan-arrest de gang naar DC-regelingen versnelt. In haar antwoord geeft Klijnsma ook aan dat de Europese pensioenfondsrichtlijn niet ingrijpt in de vrijheid van de lidstaten om zelf hun pensioenstelsel in te richten. Lidstaten zijn en blijven daarvoor zelf verantwoordelijk. De richtlijn stelt alleen minimumstandaarden vast. Vernieuwde wetgevingskalender Op 8 april jl. hebben het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de vernieuwde wetgevingskalender gelanceerd, zie hiervoor: https://wetgevingskalender.overheid.nl/. De vernieuwde wetgevingskalender is een vorm van dienstverlening van de overheid aan het publiek en heeft als doel wetgevingsprocessen inzichtelijker en toegankelijker te maken. De belangrijkste veranderingen zijn onder meer de uitbreiding van de zoekfunctie en voortgangsinformatie, de toevoeging van het overzicht van te implementeren Europese richtlijnen en de uitbreiding met algemene maatregelen van bestuur. Ook is een rubriek inwerkingtreding opgenomen. De teksten zelf worden niet gepubliceerd maar er verschijnen wel links naar elders openbaar gemaakte stukken.

3 Nederlandse Investeringsinstelling van start Vorig jaar hebben 13 pensioenfondsen en verzekeraars de Nederlandse Investeringsinstelling opgericht met als doel Nederlandse investeringsprojecten in infrastructuur, onderwijs, MKB, zorg en duurzame energie geschikter te maken voor institutionele beleggers. Hierdoor kunnen zij meer investeren in de Nederlandse economie. Deze week werd bekend dat de Nederlandse Investeringsinstelling van start gaat met twee fondsen voor leningen aan middelgrote en mkb-bedrijven. Een van die fondsen is het oude NL Ondernemingsfonds. De beide fondsen zullen geld gaan uitlenen met de drie grote Nederlandse banken als tussenpersoon. Naar verwachting investeren pensioenfondsen, verzekeraars en banken de komende drie jaar in totaal 2 miljard euro in de twee fondsen. AFM presenteert jaarverslag Het woekerpolisdossier en het recente AFMonderzoek naar rentederivaten laten zien dat de motivatie binnen de sector nog onvoldoende aanwezig is. Van Vroonhoven roept de sector op om wakker te worden en te luisteren naar de geluiden in de samenleving. Tijdens de presentatie van het AFM-jaarverslag heeft Merel van Vroonhoven, voorzitter van de AFM, aangegeven dat meer maatschappelijke bewustwording en transparantie van de financiële sector noodzakelijke voorwaarden zijn om het vertrouwen in de financiële wereld te herstellen. Elementen zoals openheid, eerlijke communicatie en het belang van de klant zijn al wel sterk verbeterd. Voor een gerechtvaardigd vertrouwen is het volgens Van Vroonhoven echter nodig dat de samenleving ervaart dat de sector uit eigen overtuiging en beweging de klant centraal blijft stellen. Het woekerpolisdossier en het recente AFM-onderzoek naar rentederivaten laten zien dat de motivatie binnen de sector nog onvoldoende aanwezig is. Van Vroonhoven roept de sector op om wakker te worden en te luisteren naar de geluiden in de samenleving. Meer over het jaarverslag is te lezen in onderstaande link: Bijeenkomsten, seminars De komende maanden vinden onder meer de volgende bijeenkomsten plaats: 8, 10 en 12 juni DNB seminar voor middelgrote pensioenfondsen 26 juni Jaarlijks seminar voor intern Toezichthouders van DNB Voor de zomer 10 september DNB-pensioenseminar AFM seminar voor pensioenuitvoerders over de wetswijziging Pensioencommunicatie

4 Wetsvoorstellen (in parlementaire behandeling) Wetsvoorstel Status Beoogde datum inwerkingtreding Wetsvoorstel Pensioencommunicatie Wetsvoorstel werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW-leeftijd Wetsvoorstel Algemeen Pensioenfonds (APF) De Tweede Kamer heeft op 5 maart jl. ingestemd met het wetsvoorstel en diverse amendementen en moties. Op 31 maart a.s. vindt het voorbereidend onderzoek plaats in de Eerste Kamer. Op 3 april jl. is er een voorlopig verslag met diverse vragen van de vaste commissie van SZW van de Eerste Kamer vastgesteld. Het wachten is nu op een memorie van antwoord van de staatssecretaris. Op 12 maart jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen. De Eerste Kamercommissie voor SZW heeft op 31 maart bepaald dat een voorbereidend onderzoek wordt gehouden op 21 april a.s. Wetsvoorstel is op 17 november jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Op 17 februari jl. heeft Klijnsma de nota n.a.v. het verslag en een nota van wijziging ingediend. Tweede Kamer heeft op 26 maart jl. ingestemd met het wetsvoorstel en met een uitbreiding van de overbruggingsregeling. Eind december 2014 is het wetsvoorstel door Klijnsma aan de Tweede Kamer gezonden. De vaste commissie SZW in de Tweede Kamer heeft aan de staatssecretaris diverse vragen gesteld over het wetsvoorstel. Datum inwerkingtreding is vermoedelijk 1 juli NB Bepalingen met betrekking tot waardeoverdracht van een nettopensioen treden waarschijnlijk met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 in werking. 1 januari januari 2016 Verwachte datum inwerkingtreding is 1 januari 2016

5 Overige pensioenonderwerpen/aangekondigde weten regelgeving Thema Ontwerpbesluit inzake regels met betrekking tot het aanzetten van klanten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Nationale Pensioendialoog (toekomst van ons pensioenstelsel) Wetsvoorstel tot wijziging instemmingsrecht OR bij pensioenregelingen (aanpassing WOR) Facilitering pensioenregeling zzp ers, aanpassing Participatiewet in het kader van vermogenstoets Monitoren wijze waarop pensioenfondsen omgaan met vrijwillige voortzetting na ontslag Verkenning naar de mogelijkheid om pensioen in te zetten voor de aflossing van de woningschuld (n.a.v. verzoek Reformatorische maatschappelijke unie) Onderzoek fundamentele herziening waardeoverdracht Onderzoek naar (mate van) nadelige gevolgen renteafdekkingen in nftk Onderzoek naar mogelijkheid van vertegenwoordiging gepensioneerden in bestuur beroepspensioenfondsen Oplossingsrichtingen problematiek pensioen in eigen beheer (DGA) Aanpassing van de regels voor DCregelingen (o.a. doorbeleggen ) Stand van zaken/planning Voorgelegd aan de Tweede Kamer in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure van 4 weken. Na afloop van deze 4 weken wordt het besluit voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Het ontwerpbesluit staat ook open voor openbare internetconsultatie. Deze consultatie loopt af op 6 april a.s. Dijsselbloem heeft diverse Tweede Kamervragen beantwoord. Fase 1 (Oriëntatie) en 2 (Bijeenkomsten) zijn afgerond. Fase 3: Resultaten (Hoofdlijnennota) wordt afgerond in mei Consultatie van het wetsvoorstel is gestart op 17 februari jl. en loopt af op 17 maart a.s. Wetsvoorstel wordt naar verwachting ingediend voor de zomer van Deels al in voorzien in Belastingplan Consultatie liep af eind januari jl. Consultatie aanpassing Pensioenwet is afgerond eind januari jl. Brief over voortgang onderzoek en doorkijk is op 28 november jl. ingediend bij de Tweede Kamer. Voortgangsrapportage verkenning volgt naar verwachting eerste helft Wegens prioritering in de capaciteitsinzet is dit onderwerp stil komen te liggen. Wordt op zijn vroegst vanaf 1 januari 2015 opnieuw opgepakt na afronding van de parlementaire behandeling van het nftk. Klijnsma streeft ernaar brief met uitkomst onderzoek voor de zomer van 2015 gereed te hebben. Uitkomsten volgen naar verwachting voor de zomer van Brief met uitkomsten onderzoek volgt naar verwachting in voorjaar Oplossingsrichtingen volgen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk voor het meireces Het wetsvoorstel wordt verwacht voor 1 juli a.s. Beoogde ingangsdatum is 1 januari 2016

Actualiteiten week 18 december 2014 tot en met 5 januari 2015. Voorbeeldrekenrente bij aanwending van kapitaal voor pensioen

Actualiteiten week 18 december 2014 tot en met 5 januari 2015. Voorbeeldrekenrente bij aanwending van kapitaal voor pensioen Actualiteiten week 18 december 2014 tot en met 5 januari 2015 Jeroen Dejalle en Vandena van der Meer, adviseurs bij Montae Voorbeeldrekenrente bij aanwending van kapitaal voor pensioen Voor de voorbeeldberekeningen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Beperking Witteveenkader goed voor de economie

Beperking Witteveenkader goed voor de economie Beperking Witteveenkader goed voor de economie De voorgenomen aanpassing van het zogenoemde Witteveenkader beperkt de fiscaal aftrekbare pensioenopbouw. Hierdoor ontstaat ruimte voor een verlaging van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013-2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 7 Organisatie 8 Meerjarenoverzicht 9 2013 in hoofdlijnen 10 Verslag

Nadere informatie

Pensioenwijzigingen 2015

Pensioenwijzigingen 2015 Pensioenwijzigingen 2015 De AOW-gerechtigde leeftijd stijgt terwijl de fiscaal gefacilieerde pensioenopbouw verder wordt beperkt. Het kabinet had zelfs in 2015 een extra verlaging van de pensioenopbouwpercentages

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB

Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Wassenaarseweg 220 2596 EC Den Haag Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890 Verslag over het boekjaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 2013-2014 33 863 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enkele andere wetten in verband met het van toepassing worden van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP

Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP Jaarverslag 2012 STICHTING PENSIOENFONDS SLIGRO FOOD GROUP INHOUD VOORWOORD 5 Bestuur en organisatie 7 bestuursverslag Ontwikkelingen in 2012 13 Fondsspecifieke ontwikkelingen in 2012 16 De financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG MEDEZEGGENSCHAP, VERANTWOORDING EN TOEZICHT JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS PERSONALIA AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN

Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG MEDEZEGGENSCHAP, VERANTWOORDING EN TOEZICHT JAARREKENING OVERIGE GEGEVENS PERSONALIA AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN ABP Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 2 Woord vooraf 3 Meerjarenoverzicht 5 2014 in hoofdlijnen 7 Visie, missie, doelstellingen en beloften 11 Balansmanagement 14 Governance 21 Communicatie

Nadere informatie

PENSIOENEN JANUARI 2012. Maximering voorgenomen pensioenkortingen en correctie rentetermijnstructuur

PENSIOENEN JANUARI 2012. Maximering voorgenomen pensioenkortingen en correctie rentetermijnstructuur PENSIOENEN JANUARI 2012 Geschillen over indexatie Handhaving prudent-person regel motivering Maximering voorgenomen pensioenkortingen en correctie rentetermijnstructuur Voorontwerp Wet versterking bestuur

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie

Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie Maart 2013 Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma in het kader van de EU-2020-strategie Voorwoord De EU-2020-strategie, die de Europese Unie (EU) in 2010 heeft

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5

B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 B E L E I D S P L A N 2 0 1 5 I. Inleiding II. Vereniging de Pensioenfederatie: middelen voor ons doel 1. Verenigingsmanagement 2. Lidmaatschap en bestuursinrichting 3. Ledencommunicatie 4. Reputatiemanagement

Nadere informatie

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013

Pensioenfederatie. Jaarverslag 2013 PF x Pensioenfederatie Jaarverslag 2013 X X 1 Pensioenfederatie De Pensioenfederatie is sinds eind 2010 de overkoepelende belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen. De Pensioenfederatie is

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 e periodiek 2015, jaargang 4

Nieuwsbrief 2 e periodiek 2015, jaargang 4 In deze nieuwsbrief: Garantie in pensioen of risicovol rendement Meer keuzevrijheid pensioen Wet Pensioencommunicatie en pensioenplanning OR krijgt meer instemmingsrecht Knelpunten waardeoverdracht Aandacht

Nadere informatie

A OEdmond Halley Oorsprongpark 1 3581 ES UTRECHT T 030 251 98 81 E iiiinfo@edmondhalley.nl W www.edmondhalley.nl twitter.

A OEdmond Halley Oorsprongpark 1 3581 ES UTRECHT T 030 251 98 81 E iiiinfo@edmondhalley.nl W www.edmondhalley.nl twitter. A OEdmond Halley Oorsprongpark 1 3581 ES UTRECHT T 030 251 98 81 E iiiinfo@edmondhalley.nl W www.edmondhalley.nl twitter.com/edmondhalley Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 HET NEDERLANDSE PENSIOENSTELSEL

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Merseyweg 10, 3197 KG Botlek Rotterdam Postbus 1020, 3180 AA Rozenburg Telefoon: 0181-29 21 49 Telefax: 0181-29 39

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 117 Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

27 januari 2014. Pensioen Flash

27 januari 2014. Pensioen Flash 27 januari 2014 Pensioen Flash Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 / Bas Dieleman Introductie Zoals

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 711 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INLEIDING 1.1 Inleiding Het pensioen 1 dat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds VNU. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds VNU. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds VNU Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Profiel 1 Kengetallen 2 Statutaire doelstelling en financiële opzet van het fonds 6 Bestuursverslag 8 Algemene ontwikkelingen in de pensioensector

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS DRAKA HOLDING JAARVERSLAG 2013

STICHTING PENSIOENFONDS DRAKA HOLDING JAARVERSLAG 2013 STICHTING PENSIOENFONDS DRAKA HOLDING JAARVERSLAG 2013 1 Stichting Pensioenfonds Draka Holding Stichting Pensioenfonds Draka Holding Postbus 1013 1000 BA Amsterdam Telefoon: 020-6379210 Fax: 020-6379385

Nadere informatie

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013

Pensioenfonds Zorg. en Welzijn JAARVERSLAG 2013 Stichting Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn Pensioenfonds Zorg JAARVERSLAG 2014 en Welzijn JAARVERSLAG 2013 2 Inhoudsopgave Profiel 6 Organisatie 7 Meerjarenoverzicht 8 Verslag van het bestuur 11

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB

Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Stichting Pensioenfonds ANWB Wassenaarseweg 220 2596 EC Den Haag Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40408890 Verslag over het boekjaar

Nadere informatie