NOTA (Z) CDC-1395

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA (Z)150115-CDC-1395"

Transcriptie

1 Niet-vertruwelijk Cmmissie vr de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS NOTA (Z) CDC-1395 ver het vrstel van de prceduremdaliteiten vr de aanleg van strategische reserves winterperide pgesteld met tepassing van art. 7quinquies, 1, van de wet van 29 april 1999 betreffende de rganisatie van de elektriciteitsmarkt 15 januari 2015

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 I. CONTEXT... 5 II. ALGEMENE OPMERKINGEN... 6 III. INHOUDELIJKE OPMERKINGEN... 7 Niet-vertruwelijk 2/11

3 EXECUTIVE SUMMARY Met tepassing van artikel 7quinquies, 1, van de elektriciteitswet dienen de prceduremdaliteiten vr de aanleg van de strategische reserve dr de netbeheerder bepaald te wrden na raadpleging van de netgebruikers, de CREG en de Algemene Directie Energie. De vrliggende nta van de CREG bevat naast de beschrijving van de cntext, een aantal algemene en inhudelijke pmerkingen p het vrstel van de prcedure vr de aanleg van strategische reserves vr de winterperide dat dr Elia ter cnsultatie wrdt vrgelegd. Niet-vertruwelijk 3/11

4 INLEIDING De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna CREG ) nderzekt, met tepassing van artikel 7quinquies, 1, van de wet van 29 april 1999 betreffende de rganisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna de elektriciteitswet ) een vrstel van de prceduremdaliteiten vr de aanleg van de strategische reserve. De prceduremdaliteiten vr de aanleg van de strategische reserve dienen, vereenkmstig artikel 7quinquies, 1, van de elektriciteitswet, dr de netbeheerder bepaald te wrden na raadpleging van de netgebruikers, de CREG en de Algemene Directie Energie. Op 24 december 2014 werd een draft van de prcedure vr aanleg van de strategische reserve ter cnsultatie p de website van Elia gepubliceerd. Op 26 december 2014 ntving de CREG, in het kader van vrnemde raadpleging, een e- mail van Elia gericht aan de leden van de ISR-TF (Implementatin f Strategic Reserves Taskfrce), pgericht binnen de Elia Users Grup, met een link naar de website van Elia waar de dcumenten zich bevinden ver de prcedure vr de aanleg van strategische reserves vr de winterperide (hierna het vrstel van prceduremdaliteiten ). Hierbij vraagt Elia aan alle stakehlders m tegen uiterlijk 16 januari 2015 hun pmerkingen elektrnisch dr te sturen. De vrliggende nta heeft tt del de vrnaamste bekmmernissen van de CREG weer te geven met betrekking tt het vrstel van prceduremdaliteiten. De nta bestaat uit 3 delen. Een eerste deel herneemt krt de cntext waarin de strategische reserve wrdt aangelegd. Het tweede deel geeft enkele algemene pmerkingen p het vrstel van prceduremdaliteiten. Het derde deel mvat de belangrijkste inhudelijke pmerkingen en bedenkingen, sms aangevuld met suggesties vr verbetering. Deze nta werd gedgekeurd dr het Directiecmite van de CREG p 15 januari Niet-vertruwelijk 4/11

5 I. CONTEXT 1. Anticiperend p de invering van een mechanisme van strategische reserves heeft Elia in februari 2014 binnen de Elia Users Grup een Implementatin f Stategic Reserves Taskfrce pgericht (hierna ISR-TF ). Het del van de ISR-TF is m marktpartijen te infrmeren en te raadplegen ver diverse aspecten van de strategische reserves. Alle infrmatie met betrekking tt de ISR-TF wrdt gepubliceerd p de website van Elia. 2. De wet van 26 maart 2014 tt wijziging van de elektriciteitswet 1 verde ndermeer een mechanisme van strategische reserves in (hierna wet van 26 maart 2014 ). De strategische reserves hebben tt del een bepaald niveau van bevrradingszekerheid in elektriciteit te garanderen tijdens de winterperides. 3. In het kader van de strategische reserve vr de winter heeft de CREG p 24 april 2014 gereageerd p de cnsultatie ver het ntwerp van prceduremdaliteiten vr de aanleg van de strategische reserve vr de aanbesteding in Met het g p de aanleg van de strategische reserve vr de winter , werd deze werkgrep pnieuw bijeengerepen p 22 ktber, 3 december en 19 december Over de nderwerpen die betrekking hebben p het distributienet wrdt k gecnsulteerd in de Expert Werkgrep. 4. Art. 7quinquies, 1, van de elektriciteitswet stelt dat de netbeheerder na raadpleging van de netgebruikers, van de CREG en van de Algemene Directie Energie de prceduremdaliteiten vr de aanleg van de strategische reserves dient te bepalen. De vrliggende nta bevat de bedenkingen van de CREG ver het vrstel van Elia vr de prcedureregels vr de aanleg van strategische reserves vr de winter Wet van 26 maart 2014 tt wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de rganisatie van de elektriciteitsmarkt, B.S. van 1 april Nta (Z) CDC-1327 van 24 april 2014, gepubliceerd p de website van de CREG. Niet-vertruwelijk 5/11

6 II. ALGEMENE OPMERKINGEN 5. Het vrstel van prcedureregels is, zals de titel 3 aangeeft, geldig vr de prcedure in De CREG meent dat de keuze van Elia m enkel prcedureregels vr 2015 te vrzien gerechtvaardigd is. De strategische reserves zijn immers een relatief nieuw prduct dat wellicht in de vlgende jaren ng zal evlueren. Indien er vr de winterperides nà pnieuw strategische reserves dienen te wrden aangelegd, is een nieuwe raadpleging ver de prcedureregels ten gepaste tijde ndzakelijk. 6. Het vrstel van de prcedureregels beschrijft naast de regels vr de aanleg van de strategische reserves eveneens aspecten die betrekking kunnen hebben p de werkingsregels van de strategische reserve. De werkingsregels dienen echter, vereenkmstig art. 7septies, 1, van de wet aan de CREG te wrden vrgelegd ter gedkeuring. Bijgevlg maken de werkingsregels het vrwerp uit van een afznderlijke beslissing die de CREG ng met nemen. De CREG zal in de vrliggende nta hfdzakelijk haar belangrijkste pmerkingen geven met betrekking tt de prcedureregels vr de aanleg van de strategische reserve. 7. De CREG stelt vast dat het vrstel van prceduremdaliteiten ng veel spellingsfuten en ntbrekende wrden bevat. Bvendien is de cherentie tussen de verschillende taalversies sms zek. De Franstalige versie is p bepaalde punten nbegrijpbaar f kan mgelijks tt een verkeerd begrip (uitgaande dat de Nederlandstalige versie wel crrect is) van de tekst aanleiding geven. De CREG meent dan k dat het vrstel van prcedureregels ng een grndige nalezing beheft in de drie gepubliceerde talen. De pstelling van deze nta is grtendeels p de Nederlandstalige versie gebaseerd. 3 PROCEDURE VOOR AANLEG VAN STRATEGISCHE RESERVE DRAFT VOOR CONSULTATIE Geldig vanaf 15 Februari 2015 vr de aanbesteding van strategische reserve vr de Winter Peride Niet-vertruwelijk 6/11

7 III. INHOUDELIJKE OPMERKINGEN 8. Hfdstuk 1 van het vrstel van prceduremdaliteiten bevat de definities. Hier wrdt submeter gedefinieerd als een meter die het mnitren van het elektrisch verbruik telaat van individuele installaties f prcessen achter de hfdmeter vr tegangspunt(en) aangeslten p het Transmissienet. De CREG meent dat een eventuele beperking van de mgelijkheid m een submeter te gebruiken niet in de definitie dient te wrden ingeschreven: de definitie van submeter heft niet te stipuleren dat deze p het Transmissienet is aangeslten. Verder meent de CREG dat het vr bepaalde cnfiguraties nuttig kan zijn m een submeter niet alleen het verbruik, maar k de injectie, te laten mnitren. 9. De laatste alinea van hfdstuk ( Cntract Ntice ) stelt dat indien een kandidaat ntelaatbaar verklaard wrdt, hij daarvan elektrnisch verwittigd wrdt met een mtivatie dr Elia. In het kader van de pdracht die de CREG tegewezen werd inzake de berdeling van de al dan niet manifeste nredelijkheid van de ffertes, wenst de CREG hier k van p de hgte gesteld te wrden. 10. Het vrstel van prceduremdaliteiten vrziet in 2 prducten : - SDR : strategische reserves geleverd via vraagbeheer - SGR : strategische reserves geleverd via prductiecentrales. De CREG begrijpt dat er redenen zijn m de strategische reserves in 2 prducten te verdelen, maar wenst tch te benadrukken dat er zveel mgelijk met gestreefd wrden m de cncurrentie te bevrderen tussen de verschillende aanbieders van strategische reserves. Submeter 11. In hfdstuk 4.2 van het vrstel van prcedureregels wrdt de deelname van de vraag met een pleveringspunt met submeter geregeld. Hierbij wrdt enkel deelname van SDR met submeter tegelaten vr zver deze aangeslten is p het transmissienet : hetzij een tegangspunt rechtstreeks aangeslten p het transmissienet, hetzij een tegangspunt dat zich in een geslten distributienet bevindt dat aangeslten is p het transmissienet. Deze vrwaarde sluit dus uit dat de vraag met submeter die aangeslten is p het distributienet kan deelnemen aan de fferte aanvraag vr strategische reserve. Niet-vertruwelijk 7/11

8 12. Bvendien eist Elia in het vrstel van prceduremdaliteiten, dat het bewijs van submeter cnfrmiteit dient geleverd te wrden ten laatste met de aanvraag van certificatie vr SDR referentievermgen, zijnde 1 april Deze vrwaarde maakt dat er uiterst weinig tijd verblijft m nieuwe bijkmende submeters p het niveau van het transmissienet tijdig te installeren en te laten cntrleren p cnfrmiteit. Er wrdt hierdr wederm een ptentieel aan vraagreductie de fact uitgeslten. 13. De CREG meent dat deze vrwaarden tt een aantal gevlgen aanleiding kunnen geven : a) Een eerste rechtstreeks gevlg van deze vrwaarde is dat een zeker ptentieel van de vraagzijde die zich p distributieniveau bevindt, wrdt uitgeslten m deel te nemen aan de strategische reserve. Er wrdt met andere wrden een gedeelte van het mgelijke aanbd uit de strategische reserve geweerd, wat een prijsverhgend effect p de kst van de strategische reserve heeft. b) Indien het aanbd aan strategische reserve niet tereikend zu zijn m het vlume aan ndige strategische reserve dat dr de Minister bepaald wrdt, te dekken dan wrdt niet alleen dit prijsverhgend effect versterkt, maar dan brengt de vrgestelde beperking k een verhging van het risic p de bevrradingszekerheid met zich mee. c) Ten sltte heeft de uitsluiting van de vraag met submeter p distributieniveau k een marktverstrend effect, gezien dit een barrière creëert vr een bepaalde categrie mgelijke aanbieders van vraagreductie. 14. Elia geeft mmenteel geen wettelijke f reglementaire redenen m deze vrwaarde p te leggen. De CREG meent dat Elia, die ver een wettelijk mnplie beschikt, niet zelf dergelijke vrwaarden, die een barrière kunnen creëren, mag pleggen znder een grndige en transparante mtivering. Verder meent de CREG dat een versepeling in de termijn vr de aanlevering van het bewijs van submeter cnfrmiteit aangewezen is, tenzij Elia een grndige mtivering kan geven waarm dit niet wenselijk zu zijn. 15. Het vrstel van prceduremdaliteiten stelt k dat een dcument met de algemene technische vereisten vr Submeter plssingen beschrijft en de vereisten waaraan vldaan met wrden m een Bewijs van Submeter cnfrmiteit te bekmen, zal beschikbaar gesteld wrden p de Elia website. Met betrekking tt de technische vereisten, wenst de CREG enkel p te merken dat deze vereisten (waarnder de nauwkeurigheidsklasse van de tellers en van de strm- en spanningstransfrmatren) Niet-vertruwelijk 8/11

9 vldende meten zijn m een crrectie van de BRP-perimeter te te laten bij activering van SDR-dienst. Certificatie van SDR referentievermgen 16. In hfdstuk , punt Net & asset criteria, stelt het vrstel van prceduremdaliteiten dat de assets die gebruikt wrden m de SDR dienst te leveren, hun verbruik van elektriciteit meten verminderen dr een energie-verbruikend prces te veranderen, te stppen f te vertragen znder een verhging van elektriciteitsprductie. De CREG meent dat het niet telaten van een verhging van de (achterliggende) prductie m SDR diensten te leveren strkt met de lezing die de CREG heeft van de elektriciteitswet. Er wrdt evenwel niet vermeld welke de gevlgen zijn vr een pleveringspunt met achterliggende prductie. Dienen bijzndere vrwaarden gerespecteerd te wrden (bv inzake de cntrle van de prductie dr deze eenheid) m een SDR dienst te leveren f zijn dergelijke pleveringspunten de fact uitgeslten m deel te nemen aan SDR-diensten? De CREG meent dat Elia tenminste met kunnen cntrleren f de SDR dienst geleverd wrdt znder verhging van de elektriciteitsprductie en dat dit punt een verduidelijking beheft in de prceduremdaliteiten. 17. In het hfdstuk , punt exclusiviteitscriteria vr een cmbinatie van Opleveringspunten die deelnemen aan SDR DROP-TO, SDR DROP-BY en/f andere ndersteunende diensten wrden nder de laatste bullet van a) de vrwaarden vr een cmbinatie tussen SDR DROP-BY en R3 DP weergegeven. De vrwaarde stelt dat m deel te kunnen nemen aan R3DP, de tegangspunten niet mgen deelnemen aan een lpend cntract R3 DP van De CREG meent dat deze passage enige verduidelijking beheft. 18. In hfdstuk , punt Statistische criteria, stelt het vrstel van prceduremdaliteiten dat het maximum tegestaan SDR referentievermgen wrdt berekend dr Elia p basis van een set van criteria gebaseerd p de gemiddelde afname per uur in de winterperide en p de beschikbaarheidsgraad tijdens de kritische en tijdens de niet-kritische uren. De vrgestelde certificeringsparameters huden een verbetering in ten pzichte van de methde in de prceduremdaliteiten vr de winter De CREG meent echter dat Elia hier een kans laat liggen m de certificering te ptimaliseren. Tijdens de meeting van de users grup van 3 december 2014 had Elia immers vrgesteld m niet langer de certificering te baseren p basis van beschikbaarheid tijdens piekuren en niet-piek uren, maar daarentegen rekening te huden met de werkelijke nden aan strategische reserve, zals die vlgen uit de prbabilistische analyses van Elia. Dit vrstel, dat telaat m het certificeerbaar SDR referentievermgen te ptimaliseren, werd dr de deelnemers Niet-vertruwelijk 9/11

10 gunstig nthaald en als een grte verbetering beschuwd ten pzichte van de methde vr de strategische reserve Smmige actren stelden de (terechte) vraag naar transparantie van de methde en de parameters vr de bepaling van het SDR referentievermgen. De CREG stelt vast dat p basis van het huidige vrstel van prceduremdaliteiten de gevraagde transparantie er niet lijkt te kmen. Gezien Elia de prbabilistische analyses uitvert in het kader van de vlumebepaling is Elia de enige die de gedetailleerde resultaten van de nden aan strategische reserves kent. Deze resultaten kunnen vlgens de CREG niet als vertruwelijk bestempeld wrden; de CREG pleit er dan k vr m deze resultaten te publiceren. De CREG betreurt dan k dat Elia p het vlak van de certificering van SDR een stap terug gezet ten pzichte van de aangekndigde intentie. De huidige vrgestelde methde leidt waarschijnlijk tt minder vlume aan SDR dan wat mgelijk was geweest dr rekening te huden met de werkelijke nden aan strategische reserve. De gevlgen van deze methde zijn deze die k reeds nder punt 13.a) en 13.b) werden aangehaald. 19. In hfdstuk Bidding sheets & bidding Instructies wrden termen gebruikt die niet gedefinieerd zijn in hfdstuk 1 Definities. De CREG meent dat het ndzakelijk is m minstens de verschillende types reserveringsksten te verduidelijken : - Reserveringsksten mgen enkel betrekking hebben p de ksten ndig m de beschikbaarheid van de strategische reserve te garanderen. Reserveringsksten mgen geen geanticipeerde ksten vr activering bevatten, teneinde te vermijden dat de cnsument ksten van activeringen dient te dragen die niet ndzakelijk zullen plaatsvinden. Evenmin mgen de reserveringsksten de ksten vr eventuele blackstart-diensten bevatten. peratineel : enkel de vaste peratinele ksten; investeringen : enkel de ksten van nieuwe investeringen die strikt ndzakelijk zijn m de capaciteit ter beschikking te kunnen stellen in de strategische reserve; Verder meent de CREG dat, indien de parameters die wrden pgegeven dr de leverancier van prductiecapaciteit niet vereenstemmen met deze in het CIPU-cntract, de aanbieder een verklaring dient te geven vr de verschillen. In het vrstel van prceduremdaliteiten stelt Elia dat de bidding sheets en bidding instructies rekening zullen huden met de definitieve versie van de werkingsregels. De CREG ziet niet in welke wijzigingen de bidding sheets ng kunnen ndergaan ten gevlge van de werkingsregels. Bvendien stelt de CREG vast dat bepaalde cmpnenten uit de Niet-vertruwelijk 10/11

11 bidding sheets vr de strategische reserve niet terug te vinden zijn in het vrstel van prceduremdaliteiten. De CREG stelt zich dan k de vraag waarm de bidding sheets niet nu reeds kunnen wrden penbaar gemaakt, hetzij dr ze te te vegen aan de prceduremdaliteiten (eventueel met een vrbehud) hetzij als een afznderlijk dcument. De CREG vraagt in ieder geval m de definitieve bidding sheets en de bidding instructies z vlug mgelijk te publiceren p de website van Elia teneinde een maximale transparantie te bieden aan alle marktactren (en niet enkel aan de marktactren die de Call fr Candidates drlpen hebben). De CREG meent dat specifieke brandstfcnsumptie k behrt tt de cmpnenten in de bidding sheets vr SGR. Bvendien dient rekening gehuden te wrden met meerdere functineringsmdi van de eenheid, waarbij er dus verschillende specifieke brandstfcnsumptieniveaus kunnen bestaan. 20. In hfdstuk 4.7 Cntracteren, wrden de termen tegangspunten en pleveringspunten dr elkaar gebruikt. De CREG meent dat het wellicht de bedeling is m hier de term pleveringspunten te gebruiken. Vr de Cmmissie vr de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: Andreas TIREZ Directeur Marie-Pierre FAUCONNIER Vrzitster van het Directiecmité Niet-vertruwelijk 11/11

12 ELIA SYSTEM OPERATOR PROCEDURE VOOR AANLEG VAN STRATEGISCHE RESERVE DRAFT VOOR CONSULTATIE Geldig vanaf 15 Februari 2015 vr de aanbesteding van strategische reserve vr de Winter Peride Vlgens artikel 7 quinquies 1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de rganisatie van de elektriciteitsmarkt, met ELIA de prceduremdaliteiten vr aanleg van een strategische reserve bepalen en publiceren na raadpleging van de netgebruikers, de distributienetbeheerders, de regulatr en de algemene directie energie. 1 P a g i n a

13 Inhud 1 Definities Cntext van het dcument De gewijzigde Elektriciteitswet van 29 april Scpe Strategische Reserve Planning vr de aanbesteding winter Cnsultatie van de stakehlders Inwerkingtreding en duur Hiërarchie van dcumenten Ministerieel Besluit vr het vastleggen van de vlumes Prcedure vr Aanleg Van Strategische Reserve Call Fr Candidates Cntract Ntice Applicatiedssier vr SGR en SDR kandidaten Bewijs van Submeter Cnfrmiteit Certificatie Certificatie van SGR Prductiecentrale(s) Certificatie van SDR Referentievermgen Call Fr Tender Launch f Call Fr Tender SGR/SDR Cntract Bidding sheets & Bidding Instructies Cntractuele data frmulier Finale Offerte Gunning Cntracteren Bekendmaking van de gunning van cntracten Regels vr betwistingen Annulering van de aanbesteding Vragen P a g i n a

14 1 Definities Afname Algemene Vrwaarden ARP ( Access Respnsible Party ) ARP Cntract Bewijs van Submeter Cnfrmiteit Black Start Call Fr Candidates CDS Tegangspunt Geslten Distributienet (CDS) Beheerder van het Geslten Distributienet Call Fr Tender Certificatie van SDR Referentievermgen Certificatie van SGR Prductiecentrale CIPU-Cntract Gebruik van actief vermgen [MW] p een fysieke lcatie verbnden met het Transmissienet f het Distributienet aan een bepaald spanningsniveau De Algemene Vrwaarden die p het genblik van de Cntractsluiting de strategische reserves regelen. Elke fysieke persn f rechtspersn die pgesmd wrdt in het register van tegangsverantwrdelijken in vereenstemming met het Technisch Transmissiereglement, waarnaar sms k verwezen wrdt in de Technische Reglementen vr Distributie, Lkale en Reginale Transmissie met de term 'Balance Respnsible Party (Evenwichtsverantwrdelijke). Het cntract afgeslten tussen ELIA en een ARP in vereenstemming met Artikels 150, 151 en vlgende van het Technisch Transmissiereglement. Rapprt afgeleverd dr een extern rganisme dat certifieert dat de minimum technische vereisten vr een Submeter installatie vervuld zijn. Het Bewijs van Submeter Cmpliance zal tenminste een cntrle van de strm en spanningstransfrmatren en een nauwkeurigheidscntrle van de Submeter bevatten. De lijst van externe rganismen dat een Bewijs van Submeter Cnfrmiteit kunnen uitveren zal meegedeeld wrden dr ELIA. De dienst zals gedefinieerd in art. 261 van het federale Technisch Reglement. Eerste fase van de Strategische Reserve aankpprcedure, waar alle geïnteresseerde partijen kunnen verklaren belangstelling te hebben vr een deelname aan de Call Fr Tender. Het Tegangspunt tt het Geslten Distributienet van een Gebruiker van dit Geslten Distributienet, waar p virtuele wijze het geheel van zijn fysieke afname(s) en/f injectie(s) van Actief vermgen binnen het Geslten Distributienet kan wrden geaggregeerd. Het Geslten Distributienet (f, vlgens de Elektriciteitswet, de Elektriciteitsdecreten en/f rdnnanties: industrieel geslten net, prfessineel geslten net, geslten distributienet) is een net dat rechtstreeks p het ELIA-Net is aangeslten en dat dr de bevegde autriteiten erkend is als een Geslten Distributienet. Natuurlijke f rechtspersn aangeduid dr de bevegde verheid als beheerder van het Geslten Distributienet. Peride gedurende dewelke SDR en SGR leveranciers, die geslaagd zijn vr de Telatingsprcedure, ffertes kunnen indienen, rekening hudend met het resultaat van de Certificatie van SGR Prductiecentrales en SDR Referentievermgen, het SGR en/f SDR Cntract en de instructies vr indienen van ffertes. Prces van het bepalen van het maximum SDR Referentievermgen van een ingediend(e) (cmbinatie van) Opleveringspunt(en). Prces waarbij Prductiecentrales die vlden aan één van de vlgende criteria, zals bepaald in art. 7 quinquies, 2 2, 3 en 4, van de Elektriciteitswet, gecertifieerd wrden vr de levering van SGR. Cntract vr de Cördinatie van Injectie dr Prductie-Eenheden. 3 P a g i n a

15 Cntract Ntice CREG Datalgger Dienst vr Onderbreekbaarheid ( ICH ) Dienst Vraagzijde van Primaire Regeling (R1_Lad) Distributienet Distributienetbeheerder Elektriciteitswet ELIA Hfdmeter Miminum Ttale Afname R1 Lad Nn-Kritische Uren Kritische Uren Opleveringspunt Een publicatie p de website tenders electrnic daily, waarin alle partijen uitgendigd wrden m hun interesse in de deelname aan de Call Fr Tender aan te kndigen. Cmmissie vr de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, de federale regulatr van de elektriciteits- en gasmarkt in België. Apparaat dat telaat puls-uitgangen van een meter te verzamelen/p te nemen m hun vername dr het meetgegevens management systeem mgelijk te maken. De reservecapaciteit ter beschikking gesteld aan ELIA dr één f meerdere netgebruikers, waardr ELIA tijdelijk de afname van een aansluiting aangeslten p het net kan verminderen. De reservecapaciteit ter beschikking gesteld aan ELIA, bestaande uit een autmatische en lkale reactie p frequentieafwijkingen dr middel van een tijdelijke wijziging van de afname. Het elektriciteitsdistributienet waarp de Distributienetbeheerder het eigendmsrecht f tenminste het gebruiks- f explitatierecht heeft, en waarvr hij gelicencieerd is als Distributienetbeheerder dr de de Gewestelijke Regulatr f de bevegde reginale verheden. Een fysieke persn f rechtspersn, aangesteld dr de Gewestelijke Regulatr f de gewestelijke verheden, die verantwrdelijk is vr de uitbating, het nderhud en indien ndig de ntwikkeling van het Distributienet in een bepaalde zne en, indien van tepassing, vr de intercnnecties tussen dit net en andere netten, en die verantwrdelijk is vr het verzekeren van de capaciteit p lange termijn van het Distributienet m tegemet te kmen aan een redelijke vraag vr distributie van elektriciteit. De Wet van 29 april 1999 betreffende de rganisatie van de elektriciteitsmarkt, van tijd tt tijd gewijzigd. ELIA System Operatr, de beheerder van het Transmissienet. Officiële meter aan het Tegangspunt geïnstalleerd dr de Transmissienetbeheerder vr het Transmissienet f de Distributienetbeheerder vr het Distributienet. De minimale elektrische ttale Afname van het Transmissienet aan het Tegangspunt dr de netgebruiker m de levering van R1 Lad aan het Tegangspunt te verzekeren. Alle uren die geen Kritische Uren zijn. 09:00-13:00u en 17:00-21:00u tijdens Werkdagen van een Winterperide behalve tijdens Belgische publieke Kerstschlvakanties. Fysisch punt p het electriciteitsnet vanwaar de SDR dienst wrdt geleverd. Dit kunnen de vlgende punten zijn: Een Tegangspunt aangeslten p het Transmissienet; Een Tegangspunt aangeslten p het Distributienet; Een CDS Tegangspunt in een Geslten Distributienet aangeslten p het Transmissienet; Een ander punt p het Transmissienet met een cnfrme Submeter (gedefinieerd als het Bewijs van Submeter Cnfrmiteit werd geldig verklaard dr ELIA en de Submeter is geslaagd vr de cmmunicatietest); 4 P a g i n a

16 Prcedure vr Aanleg van Strategische Reserve Prductiecentrale Prductie-Eenheid Regelzne SDR Cntract SDR DROP-BY SDR DROP-TO SDR Referentievermgen (Rref) SGR Cntract Submeter Technisch Reglement Tegangscntract Tegangspunt Telating Vrliggend dcument, pgesteld dr ELIA na raadpleging van de netgebruikers, CREG en de algemene directie energie, vlgens artikel 7 quinquies 1 van de Elektriciteitswet. Een cmbinatie van (f een enkele) Prductie-Eenhe(i)d(en) die een generatr vr de prductie van elektriciteit mvat die elektriciteit kan genereren nafhankelijk van andere Prductie-Eenhe(i)d(en) f Prductiecentrale(s) die ng in de markt zijn. De alternatr van een fysieke eenheid die elektriciteit genereert f absrbeert (in het geval van pmpcapaciteiten). De zne waarvr ELIA werd aangeduid als transmissienetbeheerder in vereenstemming met de Elektriciteitswet. Cntract vr strategische reserve geleverd via Vraagzijdebeheer zals vrzien in artikel 7quinquis 2,1 van de Elektriciteitswet. SDR-Cntract waarbij de SDR leverancier er zich te verbindt m zijn afname te verminderen met een cntractueel vastgelegd SDR Referentievermgen bij activatie. SDR-Cntract waarbij de SDR leverancier er zich te verbindt m zijn afname te verminderen beneden naar een cntractueel vastgelegde Ttale Schedding Limiet SDR bij activatie. Referentiewaarde van het vermgen (uitgedrukt in [MW]) dat beschikbaar gesteld wrdt aan Elia dr de SDR leverancier p de ttale afname van zijn (pl van) Opleveringspunt(en). Cntract vr strategische reserve geleverd via Prductiecentrales zals vrzien in artikel 7 quinquies 2, 2, 3 en 4 van de Elektriciteitswet. Een meter die het mnitren van het elektrische verbruik telaat van individuele installaties f prcessen achter de Hfdmeter vr Tegangspunt(en) aangeslten p het Transmissienet. Het Technisch Reglement zals bepaald in het Kninklijk Besluit van 19 December 2002 hudende een technisch reglement vr het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de tegang erte, zals van tijd tt tijd gewijzigd. Het cntract (f equivalent) afgeslten tussen ELIA en de tegangshuder van het Transmissienet, in vereenstemming met het tepasselijke Technisch Reglement dat de vrwaarden vermeldt vr het tekennen van tegang tt het Transmissienet vr het betreffende Tegangspunt. Een f meerdere fysieke lcaties, gedefinieerd dr een EAN cde, vanwaar actief vermgen geïnjecteerd wrdt/afgenmen wrdt uit het Transmissienet f het Distributienet en dat gedefinieerd wrdt in een Tegangscntract. Teneinde te mgen deelnemen aan de Call Fr Tender met een een SDR en/f SGR leverancier een telatingsprcedure drlpen. Telating kan enkel bekmen wrden dr een aanvraag vr deelname te sturen tijdens de Call Fr Candidates. ELIA zal nderzeken f deze aanvraag vldet aan welbepaalde vrwaarden en indien deze vldaan zijn, zal Elia Telating geven. Tijdens de Call Fr Tender zullen enkel ffertes van SDR en/f SGR leveranciers die geslaagd zijn vr de Telatingsprcedure aanvaard wrden. 5 P a g i n a

17 Ttale Shedding Limit ( SL ) Ttale Unscheddabe Margin SDR [MW] Transmissienet Vraagzijdebeheer Werkdag Werkingsregels Wet van 26 maart 2014 Winterperide Een grenswaarde (uitgedrukt in [MW]) waarnder de nett actieve vermgensafname van het betreffende Opleveringspunt (f van de geaggregeerde pl waarte het behrt) met dalen bij een activering, indien van tepassing. We nderscheiden; * SL ICH, vr het ICH Cntract ** SL SDR, vr het SDR Cntract in geval van SDR DROP-TO Minimum heveelheid f nett actief vermgen Afname dat niet kan curtailed wrden (niet-flexibel vermgen) aan het (de) pleveringspunt(en) (f de geaggregeerde pl waarte het behrt) Het is gedefinieerd in geval van SDR DROP-BY. Het elektriciteitstransprtnet waarp ELIA het eigendmsrecht f ten minste het gebruiks- f explitatierecht heeft inclusief het plaatselijk verversnet in Vlaanderen, het lkale transmissienet in Wallnië en het gewestelijk transmissienet in Brussel, waarvr ELIA is aangeduid als netbeheerder. Afname in verbruik van elektriciteit (in MW) dr het veranderen, stppen f vertragen van een energieverbruikend industrieel prces znder te steunen p een verhging van prductie. Alle kalenderdagen behalve zaterdag, zndag en Belgische fficiële feestdagen. Dcument dat, cnfrm artikel 7septies, 1 et 2 van de Elektriciteitswet, de werkingsregels vr strategische reserves vastlegt. De wet van 26 maart 2014 tt wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de rganisatie van de elektriciteitsmarkt. Peride van 1 Nvember tt 31 Maart, zals bepaald in artikel 2, n 51 van de Elektriciteitswet. 6 P a g i n a

18 2 Cntext van het dcument 2.1 De gewijzigde Elektriciteitswet van 29 april 1999 De Wet van 26 Maart 2014 heeft de Elektriciteitswet van 29 april 1999 inzake de rganisatie van de elektriciteitsmarkt ( Elektriciteitswet ) gewijzigd, dr de creatie van een mechanisme van 'strategische reserve' pdat een adequate bevrradingszekerheid in de Winterperides verzekerd kan wrden. De standaardprcedure en -termijnen vr de aanleg van de strategische reserve zijn als vlgt: Vóór 15 ktber van ieder jaar stelt de algemene directie energie alle relevante infrmatie ter beschikking van ELIA zdat die een prbabilistische analyse kan uitveren (zie verder). Vóór 15 nvember van ieder jaar met ELIA een prbabilistische analyse uitveren ver de bevrradingszekerheid van het land tijdens de kmende Winterperide(s). Uiterlijk p 15 december van ieder jaar met de algemene directie energie aan de federale Minister van energie een advies vermaken aangaande de ndzaak m een strategische reserve aan te leggen. Als dit advies uitwijst dat er een ndzaak bestaat m deze strategische reserve aan te leggen, bevat het advies een vrstel vr het bendigde vlume daarvan. Binnen één maand na ntvangst van dit advies kan de Minister ELIA de instructie geven m een strategische reserve aan te leggen vr het vastgelegde vlume vr een peride van één tt drie jaar, die begint p de eerste dag van de vlgende Winterperide. ELIA zal de regels vr de aanbesteding bepalen dr middel van een Prcedure vr Aanleg van Strategische Reserve (inclusief een systeem van penaliteiten) na raadpleging van de netgebruikers, de CREG en de algemene directie energie en zal deze prcedure in werking stellen binnen een maand vlgend p de instructie van de Minister. Elke marktspeler die binnen een van de categrieën valt die bepaald wrden in de Elektriciteitswet, die beschikt ver vermgen gelkaliseerd in de Belgische Regelzne en beantwrdt aan de criteria en specificaties kan deelnemen aan de strategische reserve. Smmige marktspelers zijn verplicht een fferte in te dienen. Uiterlijk dertig Werkdagen na de uiterste indieningsdatum vr de ffertes met ELIA een verslag vermaken aan de CREG en aan de Minister ver de ntvangen ffertes. ELIA vegt hieraan een technisch-ecnmisch vrstel van cmbinatie van de ffertes te. De CREG brengt hierver een gemtiveerd advies uit en zal berdelen f de dr de SGR en SDR leveranciers vrgestelde prijzen (en de cmbinatie van ffertes) niet manifest nredelijk zijn. Bij gedkeuring cntracteert ELIA de vrgestelde cmbinatie van ffertes vanaf 1 nvember. Bij afkeuring zal de CREG aanbevelingen den en kan de Kning p vrstel van de Minister prijzen en vlumes pleggen. Een vrstel vr de Werkingsregels wrdt gemaakt dr ELIA en ter gedkeuring vrgelegd aan de CREG. Deze regels hebben tt del m de verstring van de werking van de betrkken elektriciteitsmarkten tt een minimum te beperken en zullen.a. infrmatie bevatten ver de indicatren die bekeken wrden m een tekrt te detecteren en de principes vr de activering van de strategische reserve. 7 P a g i n a

NOTA (Z)150115-CDC-1395

NOTA (Z)150115-CDC-1395 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

NOTA (Z) CDC-1507

NOTA (Z) CDC-1507 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA

Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet voor elektriciteit ELIA Ontwikkelingsplan 2010-2020 van het transmissienet vr elektriciteit ELIA Verklaring van de Algemene Directie Energie met het g p de gedkeuring van het plan dr de federale Minister van Energie Deze verklaring

Nadere informatie

ELIA SYSTEM OPERATOR PROCEDURE VOOR AANLEG VAN STRATEGISCHE RESERVE. Geldig voor de aanbesteding in 2014

ELIA SYSTEM OPERATOR PROCEDURE VOOR AANLEG VAN STRATEGISCHE RESERVE. Geldig voor de aanbesteding in 2014 ELIA SYSTEM OPERATOR PROCEDURE VOOR AANLEG VAN STRATEGISCHE RESERVE Geldig vr de aanbesteding in 2014 Vlgens artikel 7 quinquies 1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de rganisatie van de elektriciteitsmarkt,

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Nota over het voorstel van Procedure voor aanleg van strategische reserve dat door de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR ter consultatie wordt voorgelegd

Nota over het voorstel van Procedure voor aanleg van strategische reserve dat door de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR ter consultatie wordt voorgelegd (Z)1607 26 januari 2017 Nota over het voorstel van Procedure voor aanleg van strategische reserve dat door de N.V. ELIA SYSTEM OPERATOR ter consultatie wordt voorgelegd opgesteld met toepassing van art.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1.1 Achtergrnd Een wijn kan beschermd wrden als beschermde rsprngsbenaming (BOB) f als beschermde gegrafische aanduiding (BGA). Vlgende Eurpese verrdeningen beschrijven

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 juli 2015

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 juli 2015 Vlaamse Regulatr van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vrmgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebuw Kning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefn 1700

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

NOTA (Z) CDC-1327

NOTA (Z) CDC-1327 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERMEERSCH-DECONINCK NV Deze website is eigendm van Vermeersch-Decninck nv. Maatschappelijke zetel: Vermeersch-Decninck nv Edewallestraat 96 8610 Krtemark België Telefn: +32 (0)

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Certificatie voorwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten behoeve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008

Certificatie voorwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten behoeve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008 Certificatievrwaarden Cde: 1 van 7 Certificatie vrwaarden van SPEN Certificatie B.V. ten beheve van: VCA* / ** (2008/5.1) ISO 9001:2008 1. Algemeen Deze certificatievrwaarden zijn uitgegeven dr SPEN Certificatie

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Aansluitingstarieven 2012-2015

Aansluitingstarieven 2012-2015 Aansluitingstarieven 2012-2015 DE TARIFAIRE VOORWAARDEN VOOR DE KLANTEN DIRECT AANGESLOTEN OP HET ELIA- NET De tarifaire vrwaarden vr elke aansluiting p het Elia-net, zals bepaald dr de beslissing van

Nadere informatie

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding STTS Sciaal Telefntarief - Tarif Téléphnique Scial Gebruikershandleiding Versie 1.0 April 2006 1 Inhud 1 Inleiding...5 1.1 De tekenning van een sciaal telefntarief... 5 1.1.1 De rl van de STTS-tepassing...

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN:

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN: OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN: HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING VAN 17 FEBRUARI 2011 BETREFFENDE DE ERKENNING VAN DE CERTIFICATEURS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN

INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN RVB10004.dc 1/5 RVB 2010/04 INFORMATIE UITWISSELING TUSSEN UITZENDBUREAUS IVM VEILIGHEID EN Situering GEZONDHEID OP HET WERK : EEN GESTRUCTUREERDE AANPAK Preventie en Interim heeft in 2008, in het kader

Nadere informatie

IB.CN.02 01/13. Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt II vermelde certificaten - naar de Volksrepubliek China van:

IB.CN.02 01/13. Momenteel zijn er bijzondere instructies voor export - met de onder punt II vermelde certificaten - naar de Volksrepubliek China van: I. EXPORTMOGELIJKHEDEN Inlichtingen ver de prcedure vr de uitver van levende dieren, sperma, embry s, bredeieren en eicellen naar kan u bekmen bij de exprt bevrderende rganismen waarvan de cördinaten vermeld

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Reglement goedkope energielening FRGE

Reglement goedkope energielening FRGE Reglement gedkpe energielening FRGE Particuliere bewners niet-delgrep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Reglement renteloze energielening FRGE

Reglement renteloze energielening FRGE Reglement rentelze energielening FRGE Particuliere bewners delgrep 1 Definities 1.1 Lkale Entiteit is een instantie die, p het niveau van één f meerdere gemeenten, instaat vr de lkale realisering van de

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s.

Verklarende nota over de procedure voor de hervestiging van vluchtelingen in België en de modaliteiten tot deelname van de OCMW s. Dit prgramma wrdt gefinancierd dr het Fnds Asiel, Migratie en Integratie HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN IN BELGIË PROGRAMMA 2015 Verklarende nta ver de prcedure vr de hervestiging van vluchtelingen in

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 32/2011 van 30 nvember 2011 Betreft: Klacht met betrekking tt de drgifte van persnsgegevens dr een werkgever aan een prvider van mbiele telefnie in het kader van een systeem van gesplitste

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR TRANSPORT 2016-2019

TARIEVEN VOOR TRANSPORT 2016-2019 TARIEVEN VOOR TRANSPORT 2016-2019 De tarifaire cndities bepaald dr de beslissing van de CREG van 03 december 2015, zijn van tepassing vanaf 1 januari 2016 tt en met 31 december 2019. De tarieven hierna

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN

DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN DOCUMENT VEEL GESTELDE VRAGEN Met ik mijn kind aanmelden? Als u uw kind niet aanmeldt, kunt u het pas vanaf de eerste schldag van mei 2014 inschrijven vr het schljaar 2014-2015 in een Dilbeekse kleuter

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Procedure om de vraag naar elektriciteit in gebouwen te verminderen

Procedure om de vraag naar elektriciteit in gebouwen te verminderen AD Energie Rev 7 04/12/2014 Prcedure m de vraag naar elektriciteit in gebuwen te verminderen INHOUD CONTEXT... 2 DOELSTELLINGEN... 2 TOEPASSINGSGEBIED... 3 PRAKTISCH... 3 A) MAATREGELEN OM HET ELEKTRICITEITSVERBRUIK

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsrganisatie gemeente Heusden Officiële naam regeling Beleidsregels vergunning parkeren Citeertitel Beleidsregels vergunning parkeren Beslten dr

Nadere informatie

EU GDPR Roadmap Belgium ACTIEPUNT 1 : screening en aanpassing regelgeving in het algemeen

EU GDPR Roadmap Belgium ACTIEPUNT 1 : screening en aanpassing regelgeving in het algemeen EU GDPR Radmap Belgium ACTIEPUNT 1 : screening en aanpassing regelgeving in het algemeen - de wet van 8 december 1992 tt bescherming van de persnlijke levenssfeer ten pzichte van de verwerking van persnsgegevens

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Energiefonds Overijssel Inkp- en aanbestedingsbeleid Energiefnds Overijssel 2013 Inhudspgave 1 Inleiding 3 2 Het beleid 4 2.1 Rechtmatigheidsthema's 4 Prcedures 4 Meerwerk en herhalingspdrachten 4 2B-diensten 5 Integriteit 5

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen

NTA 8009:2007. Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen NTA 8009:2007 Veiligheidsmanagementsysteem vr ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszrg verlenen Unifrm en inzichtelijk veiligheidsmanagementsysteem Openheid ver patiëntveiligheid Basis vr interne

Nadere informatie

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015

Verkoopsvoorwaarden Boekenbeurs dd. 1 september 2015 A. Ticketfrmules Bekenbeurs Verkpsvrwaarden Bekenbeurs dd. 1 september 2015 Wij bieden de vlgende ticketmgelijkheden aan: Dagticket nrmaal tarief; dit is het ticket dat je tegang geeft tt de bekenbeurs

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 juli 2015

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 juli 2015 Vlaamse Regulatr van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vrmgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebuw Kning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefn 1700

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt De derde betaler en het persnlijke aandeel van de patiënt 14/10/2010 Cntext huidige situatie Het hnrarium betreffende de geneeskundige verstrekkingen, bepaald dr de wet van 14 juli 1994, bestaat uit 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel Algemene vrwaarden Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep

Nadere informatie

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode VS10052 09.03.2012 Gedragscde inzake reclame en infrmatieverstrekking ver individuele levensverzekeringen: Telichting bij de tepassing van de gedragscde In deze nta wrdt nadere telichting gegeven bij de

Nadere informatie

Inschrijven van leerlingen

Inschrijven van leerlingen Inschrijven van leerlingen 1 Telatingsvrwaarden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schlreglement en het pedaggische prject van de schl. Bij de inschrijving dient een fficieel dcument

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen

Inschrijfvoorwaarden. Inschrijfprotocol regio Haaglanden. Algemene bepalingen Inschrijfvrwaarden Inschrijfprtcl regi Haaglanden Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvrwaarden zijn van tepassing p alle inschrijvingen van wningzekenden in het wningzekendenregister van Wnnet-Haaglanden.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven

ERFGOEDDAG Goede afspraken om samen een succesverhaal te schrijven ERFGOEDDAG Gede afspraken m samen een succesverhaal te schrijven Inleiding In 2016 is Erfgeddag te aan zijn zestiende editie. Het is dr zijn aanpak, publieksbereik en innvatieve rl en vral dankzij de inzet

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016

Subsidiereglement Steenokkerzeel 2016 Subsidiereglement Steenkkerzeel 2016 Hfdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting en rekening hudende met de gebden mgelijkheden m

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN

TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN TARIEVEN VOOR OPENBARE DIENSTVERPLICHTINGEN EN TAKSEN EN TOESLAGEN De nderstaande tarieven vr Openbare Dienstverplichtingen en Taksen en Teslagen zijn van tepassing vanaf 1 januari 2016 en kunnen het vrwerp

Nadere informatie

PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-2015

PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-2015 PROJECT JEUGDSPORTFONDS SEIZOEN 2014-201 Net als de vrige jaren geven we de clubs de kans infrmatie ver hun jeugdwerking dr te geven aan de Vlaamse Vlleybalbnd (VVB). Op basis van criteria waaraan de clubs

Nadere informatie

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen)

Herinnering Opvolging Tewerkstellingsfonds (VAP dagen) DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 23 april 2013 VSKO/DB/13.07 Cntact: Hans De Becker, hans.debecker@vsk.be, 02 507 08 39 Rudi Warsn, rudi.warsn@vsk.be, 02 529 04 00 Meesters-, vak- en dienstpersneel (PC

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Vrwaarden Thuiswinkel Deze Algemene Vrwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie zijn tt stand gekmen in verleg met de Cnsumentenbnd in het kader van de Cördinatiegrep Zelfreguleringsverleg

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankverhuisdienst

Gedragscode inzake bankverhuisdienst Belgische Vereniging van Banken en Beursvenntschappen switching - selfregulatin- Nl (versie 2 van 15062009).dcx versin 0.5 Patrick Wynant 20/10/2009 Gedragscde inzake bankverhuisdienst Het Eurpean Banking

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Verslag CREG 2012. Verslag van de Compliance Officer

Verslag CREG 2012. Verslag van de Compliance Officer Verslag CREG 2012 Verslag van de Cmpliance Officer 1. Inleiding We herinneren eraan dat de wet van 8 januari 2012, die betrekking heeft p de wijzigingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de rganisatie

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 juli 2015

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 juli 2015 Vlaamse Regulatr van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vrmgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebuw Kning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefn 1700

Nadere informatie