NOTA (Z) CDC-1395

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA (Z)150115-CDC-1395"

Transcriptie

1 Niet-vertruwelijk Cmmissie vr de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS NOTA (Z) CDC-1395 ver het vrstel van de prceduremdaliteiten vr de aanleg van strategische reserves winterperide pgesteld met tepassing van art. 7quinquies, 1, van de wet van 29 april 1999 betreffende de rganisatie van de elektriciteitsmarkt 15 januari 2015

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 I. CONTEXT... 5 II. ALGEMENE OPMERKINGEN... 6 III. INHOUDELIJKE OPMERKINGEN... 7 Niet-vertruwelijk 2/11

3 EXECUTIVE SUMMARY Met tepassing van artikel 7quinquies, 1, van de elektriciteitswet dienen de prceduremdaliteiten vr de aanleg van de strategische reserve dr de netbeheerder bepaald te wrden na raadpleging van de netgebruikers, de CREG en de Algemene Directie Energie. De vrliggende nta van de CREG bevat naast de beschrijving van de cntext, een aantal algemene en inhudelijke pmerkingen p het vrstel van de prcedure vr de aanleg van strategische reserves vr de winterperide dat dr Elia ter cnsultatie wrdt vrgelegd. Niet-vertruwelijk 3/11

4 INLEIDING De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna CREG ) nderzekt, met tepassing van artikel 7quinquies, 1, van de wet van 29 april 1999 betreffende de rganisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna de elektriciteitswet ) een vrstel van de prceduremdaliteiten vr de aanleg van de strategische reserve. De prceduremdaliteiten vr de aanleg van de strategische reserve dienen, vereenkmstig artikel 7quinquies, 1, van de elektriciteitswet, dr de netbeheerder bepaald te wrden na raadpleging van de netgebruikers, de CREG en de Algemene Directie Energie. Op 24 december 2014 werd een draft van de prcedure vr aanleg van de strategische reserve ter cnsultatie p de website van Elia gepubliceerd. Op 26 december 2014 ntving de CREG, in het kader van vrnemde raadpleging, een e- mail van Elia gericht aan de leden van de ISR-TF (Implementatin f Strategic Reserves Taskfrce), pgericht binnen de Elia Users Grup, met een link naar de website van Elia waar de dcumenten zich bevinden ver de prcedure vr de aanleg van strategische reserves vr de winterperide (hierna het vrstel van prceduremdaliteiten ). Hierbij vraagt Elia aan alle stakehlders m tegen uiterlijk 16 januari 2015 hun pmerkingen elektrnisch dr te sturen. De vrliggende nta heeft tt del de vrnaamste bekmmernissen van de CREG weer te geven met betrekking tt het vrstel van prceduremdaliteiten. De nta bestaat uit 3 delen. Een eerste deel herneemt krt de cntext waarin de strategische reserve wrdt aangelegd. Het tweede deel geeft enkele algemene pmerkingen p het vrstel van prceduremdaliteiten. Het derde deel mvat de belangrijkste inhudelijke pmerkingen en bedenkingen, sms aangevuld met suggesties vr verbetering. Deze nta werd gedgekeurd dr het Directiecmite van de CREG p 15 januari Niet-vertruwelijk 4/11

5 I. CONTEXT 1. Anticiperend p de invering van een mechanisme van strategische reserves heeft Elia in februari 2014 binnen de Elia Users Grup een Implementatin f Stategic Reserves Taskfrce pgericht (hierna ISR-TF ). Het del van de ISR-TF is m marktpartijen te infrmeren en te raadplegen ver diverse aspecten van de strategische reserves. Alle infrmatie met betrekking tt de ISR-TF wrdt gepubliceerd p de website van Elia. 2. De wet van 26 maart 2014 tt wijziging van de elektriciteitswet 1 verde ndermeer een mechanisme van strategische reserves in (hierna wet van 26 maart 2014 ). De strategische reserves hebben tt del een bepaald niveau van bevrradingszekerheid in elektriciteit te garanderen tijdens de winterperides. 3. In het kader van de strategische reserve vr de winter heeft de CREG p 24 april 2014 gereageerd p de cnsultatie ver het ntwerp van prceduremdaliteiten vr de aanleg van de strategische reserve vr de aanbesteding in Met het g p de aanleg van de strategische reserve vr de winter , werd deze werkgrep pnieuw bijeengerepen p 22 ktber, 3 december en 19 december Over de nderwerpen die betrekking hebben p het distributienet wrdt k gecnsulteerd in de Expert Werkgrep. 4. Art. 7quinquies, 1, van de elektriciteitswet stelt dat de netbeheerder na raadpleging van de netgebruikers, van de CREG en van de Algemene Directie Energie de prceduremdaliteiten vr de aanleg van de strategische reserves dient te bepalen. De vrliggende nta bevat de bedenkingen van de CREG ver het vrstel van Elia vr de prcedureregels vr de aanleg van strategische reserves vr de winter Wet van 26 maart 2014 tt wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de rganisatie van de elektriciteitsmarkt, B.S. van 1 april Nta (Z) CDC-1327 van 24 april 2014, gepubliceerd p de website van de CREG. Niet-vertruwelijk 5/11

6 II. ALGEMENE OPMERKINGEN 5. Het vrstel van prcedureregels is, zals de titel 3 aangeeft, geldig vr de prcedure in De CREG meent dat de keuze van Elia m enkel prcedureregels vr 2015 te vrzien gerechtvaardigd is. De strategische reserves zijn immers een relatief nieuw prduct dat wellicht in de vlgende jaren ng zal evlueren. Indien er vr de winterperides nà pnieuw strategische reserves dienen te wrden aangelegd, is een nieuwe raadpleging ver de prcedureregels ten gepaste tijde ndzakelijk. 6. Het vrstel van de prcedureregels beschrijft naast de regels vr de aanleg van de strategische reserves eveneens aspecten die betrekking kunnen hebben p de werkingsregels van de strategische reserve. De werkingsregels dienen echter, vereenkmstig art. 7septies, 1, van de wet aan de CREG te wrden vrgelegd ter gedkeuring. Bijgevlg maken de werkingsregels het vrwerp uit van een afznderlijke beslissing die de CREG ng met nemen. De CREG zal in de vrliggende nta hfdzakelijk haar belangrijkste pmerkingen geven met betrekking tt de prcedureregels vr de aanleg van de strategische reserve. 7. De CREG stelt vast dat het vrstel van prceduremdaliteiten ng veel spellingsfuten en ntbrekende wrden bevat. Bvendien is de cherentie tussen de verschillende taalversies sms zek. De Franstalige versie is p bepaalde punten nbegrijpbaar f kan mgelijks tt een verkeerd begrip (uitgaande dat de Nederlandstalige versie wel crrect is) van de tekst aanleiding geven. De CREG meent dan k dat het vrstel van prcedureregels ng een grndige nalezing beheft in de drie gepubliceerde talen. De pstelling van deze nta is grtendeels p de Nederlandstalige versie gebaseerd. 3 PROCEDURE VOOR AANLEG VAN STRATEGISCHE RESERVE DRAFT VOOR CONSULTATIE Geldig vanaf 15 Februari 2015 vr de aanbesteding van strategische reserve vr de Winter Peride Niet-vertruwelijk 6/11

7 III. INHOUDELIJKE OPMERKINGEN 8. Hfdstuk 1 van het vrstel van prceduremdaliteiten bevat de definities. Hier wrdt submeter gedefinieerd als een meter die het mnitren van het elektrisch verbruik telaat van individuele installaties f prcessen achter de hfdmeter vr tegangspunt(en) aangeslten p het Transmissienet. De CREG meent dat een eventuele beperking van de mgelijkheid m een submeter te gebruiken niet in de definitie dient te wrden ingeschreven: de definitie van submeter heft niet te stipuleren dat deze p het Transmissienet is aangeslten. Verder meent de CREG dat het vr bepaalde cnfiguraties nuttig kan zijn m een submeter niet alleen het verbruik, maar k de injectie, te laten mnitren. 9. De laatste alinea van hfdstuk ( Cntract Ntice ) stelt dat indien een kandidaat ntelaatbaar verklaard wrdt, hij daarvan elektrnisch verwittigd wrdt met een mtivatie dr Elia. In het kader van de pdracht die de CREG tegewezen werd inzake de berdeling van de al dan niet manifeste nredelijkheid van de ffertes, wenst de CREG hier k van p de hgte gesteld te wrden. 10. Het vrstel van prceduremdaliteiten vrziet in 2 prducten : - SDR : strategische reserves geleverd via vraagbeheer - SGR : strategische reserves geleverd via prductiecentrales. De CREG begrijpt dat er redenen zijn m de strategische reserves in 2 prducten te verdelen, maar wenst tch te benadrukken dat er zveel mgelijk met gestreefd wrden m de cncurrentie te bevrderen tussen de verschillende aanbieders van strategische reserves. Submeter 11. In hfdstuk 4.2 van het vrstel van prcedureregels wrdt de deelname van de vraag met een pleveringspunt met submeter geregeld. Hierbij wrdt enkel deelname van SDR met submeter tegelaten vr zver deze aangeslten is p het transmissienet : hetzij een tegangspunt rechtstreeks aangeslten p het transmissienet, hetzij een tegangspunt dat zich in een geslten distributienet bevindt dat aangeslten is p het transmissienet. Deze vrwaarde sluit dus uit dat de vraag met submeter die aangeslten is p het distributienet kan deelnemen aan de fferte aanvraag vr strategische reserve. Niet-vertruwelijk 7/11

8 12. Bvendien eist Elia in het vrstel van prceduremdaliteiten, dat het bewijs van submeter cnfrmiteit dient geleverd te wrden ten laatste met de aanvraag van certificatie vr SDR referentievermgen, zijnde 1 april Deze vrwaarde maakt dat er uiterst weinig tijd verblijft m nieuwe bijkmende submeters p het niveau van het transmissienet tijdig te installeren en te laten cntrleren p cnfrmiteit. Er wrdt hierdr wederm een ptentieel aan vraagreductie de fact uitgeslten. 13. De CREG meent dat deze vrwaarden tt een aantal gevlgen aanleiding kunnen geven : a) Een eerste rechtstreeks gevlg van deze vrwaarde is dat een zeker ptentieel van de vraagzijde die zich p distributieniveau bevindt, wrdt uitgeslten m deel te nemen aan de strategische reserve. Er wrdt met andere wrden een gedeelte van het mgelijke aanbd uit de strategische reserve geweerd, wat een prijsverhgend effect p de kst van de strategische reserve heeft. b) Indien het aanbd aan strategische reserve niet tereikend zu zijn m het vlume aan ndige strategische reserve dat dr de Minister bepaald wrdt, te dekken dan wrdt niet alleen dit prijsverhgend effect versterkt, maar dan brengt de vrgestelde beperking k een verhging van het risic p de bevrradingszekerheid met zich mee. c) Ten sltte heeft de uitsluiting van de vraag met submeter p distributieniveau k een marktverstrend effect, gezien dit een barrière creëert vr een bepaalde categrie mgelijke aanbieders van vraagreductie. 14. Elia geeft mmenteel geen wettelijke f reglementaire redenen m deze vrwaarde p te leggen. De CREG meent dat Elia, die ver een wettelijk mnplie beschikt, niet zelf dergelijke vrwaarden, die een barrière kunnen creëren, mag pleggen znder een grndige en transparante mtivering. Verder meent de CREG dat een versepeling in de termijn vr de aanlevering van het bewijs van submeter cnfrmiteit aangewezen is, tenzij Elia een grndige mtivering kan geven waarm dit niet wenselijk zu zijn. 15. Het vrstel van prceduremdaliteiten stelt k dat een dcument met de algemene technische vereisten vr Submeter plssingen beschrijft en de vereisten waaraan vldaan met wrden m een Bewijs van Submeter cnfrmiteit te bekmen, zal beschikbaar gesteld wrden p de Elia website. Met betrekking tt de technische vereisten, wenst de CREG enkel p te merken dat deze vereisten (waarnder de nauwkeurigheidsklasse van de tellers en van de strm- en spanningstransfrmatren) Niet-vertruwelijk 8/11

9 vldende meten zijn m een crrectie van de BRP-perimeter te te laten bij activering van SDR-dienst. Certificatie van SDR referentievermgen 16. In hfdstuk , punt Net & asset criteria, stelt het vrstel van prceduremdaliteiten dat de assets die gebruikt wrden m de SDR dienst te leveren, hun verbruik van elektriciteit meten verminderen dr een energie-verbruikend prces te veranderen, te stppen f te vertragen znder een verhging van elektriciteitsprductie. De CREG meent dat het niet telaten van een verhging van de (achterliggende) prductie m SDR diensten te leveren strkt met de lezing die de CREG heeft van de elektriciteitswet. Er wrdt evenwel niet vermeld welke de gevlgen zijn vr een pleveringspunt met achterliggende prductie. Dienen bijzndere vrwaarden gerespecteerd te wrden (bv inzake de cntrle van de prductie dr deze eenheid) m een SDR dienst te leveren f zijn dergelijke pleveringspunten de fact uitgeslten m deel te nemen aan SDR-diensten? De CREG meent dat Elia tenminste met kunnen cntrleren f de SDR dienst geleverd wrdt znder verhging van de elektriciteitsprductie en dat dit punt een verduidelijking beheft in de prceduremdaliteiten. 17. In het hfdstuk , punt exclusiviteitscriteria vr een cmbinatie van Opleveringspunten die deelnemen aan SDR DROP-TO, SDR DROP-BY en/f andere ndersteunende diensten wrden nder de laatste bullet van a) de vrwaarden vr een cmbinatie tussen SDR DROP-BY en R3 DP weergegeven. De vrwaarde stelt dat m deel te kunnen nemen aan R3DP, de tegangspunten niet mgen deelnemen aan een lpend cntract R3 DP van De CREG meent dat deze passage enige verduidelijking beheft. 18. In hfdstuk , punt Statistische criteria, stelt het vrstel van prceduremdaliteiten dat het maximum tegestaan SDR referentievermgen wrdt berekend dr Elia p basis van een set van criteria gebaseerd p de gemiddelde afname per uur in de winterperide en p de beschikbaarheidsgraad tijdens de kritische en tijdens de niet-kritische uren. De vrgestelde certificeringsparameters huden een verbetering in ten pzichte van de methde in de prceduremdaliteiten vr de winter De CREG meent echter dat Elia hier een kans laat liggen m de certificering te ptimaliseren. Tijdens de meeting van de users grup van 3 december 2014 had Elia immers vrgesteld m niet langer de certificering te baseren p basis van beschikbaarheid tijdens piekuren en niet-piek uren, maar daarentegen rekening te huden met de werkelijke nden aan strategische reserve, zals die vlgen uit de prbabilistische analyses van Elia. Dit vrstel, dat telaat m het certificeerbaar SDR referentievermgen te ptimaliseren, werd dr de deelnemers Niet-vertruwelijk 9/11

10 gunstig nthaald en als een grte verbetering beschuwd ten pzichte van de methde vr de strategische reserve Smmige actren stelden de (terechte) vraag naar transparantie van de methde en de parameters vr de bepaling van het SDR referentievermgen. De CREG stelt vast dat p basis van het huidige vrstel van prceduremdaliteiten de gevraagde transparantie er niet lijkt te kmen. Gezien Elia de prbabilistische analyses uitvert in het kader van de vlumebepaling is Elia de enige die de gedetailleerde resultaten van de nden aan strategische reserves kent. Deze resultaten kunnen vlgens de CREG niet als vertruwelijk bestempeld wrden; de CREG pleit er dan k vr m deze resultaten te publiceren. De CREG betreurt dan k dat Elia p het vlak van de certificering van SDR een stap terug gezet ten pzichte van de aangekndigde intentie. De huidige vrgestelde methde leidt waarschijnlijk tt minder vlume aan SDR dan wat mgelijk was geweest dr rekening te huden met de werkelijke nden aan strategische reserve. De gevlgen van deze methde zijn deze die k reeds nder punt 13.a) en 13.b) werden aangehaald. 19. In hfdstuk Bidding sheets & bidding Instructies wrden termen gebruikt die niet gedefinieerd zijn in hfdstuk 1 Definities. De CREG meent dat het ndzakelijk is m minstens de verschillende types reserveringsksten te verduidelijken : - Reserveringsksten mgen enkel betrekking hebben p de ksten ndig m de beschikbaarheid van de strategische reserve te garanderen. Reserveringsksten mgen geen geanticipeerde ksten vr activering bevatten, teneinde te vermijden dat de cnsument ksten van activeringen dient te dragen die niet ndzakelijk zullen plaatsvinden. Evenmin mgen de reserveringsksten de ksten vr eventuele blackstart-diensten bevatten. peratineel : enkel de vaste peratinele ksten; investeringen : enkel de ksten van nieuwe investeringen die strikt ndzakelijk zijn m de capaciteit ter beschikking te kunnen stellen in de strategische reserve; Verder meent de CREG dat, indien de parameters die wrden pgegeven dr de leverancier van prductiecapaciteit niet vereenstemmen met deze in het CIPU-cntract, de aanbieder een verklaring dient te geven vr de verschillen. In het vrstel van prceduremdaliteiten stelt Elia dat de bidding sheets en bidding instructies rekening zullen huden met de definitieve versie van de werkingsregels. De CREG ziet niet in welke wijzigingen de bidding sheets ng kunnen ndergaan ten gevlge van de werkingsregels. Bvendien stelt de CREG vast dat bepaalde cmpnenten uit de Niet-vertruwelijk 10/11

11 bidding sheets vr de strategische reserve niet terug te vinden zijn in het vrstel van prceduremdaliteiten. De CREG stelt zich dan k de vraag waarm de bidding sheets niet nu reeds kunnen wrden penbaar gemaakt, hetzij dr ze te te vegen aan de prceduremdaliteiten (eventueel met een vrbehud) hetzij als een afznderlijk dcument. De CREG vraagt in ieder geval m de definitieve bidding sheets en de bidding instructies z vlug mgelijk te publiceren p de website van Elia teneinde een maximale transparantie te bieden aan alle marktactren (en niet enkel aan de marktactren die de Call fr Candidates drlpen hebben). De CREG meent dat specifieke brandstfcnsumptie k behrt tt de cmpnenten in de bidding sheets vr SGR. Bvendien dient rekening gehuden te wrden met meerdere functineringsmdi van de eenheid, waarbij er dus verschillende specifieke brandstfcnsumptieniveaus kunnen bestaan. 20. In hfdstuk 4.7 Cntracteren, wrden de termen tegangspunten en pleveringspunten dr elkaar gebruikt. De CREG meent dat het wellicht de bedeling is m hier de term pleveringspunten te gebruiken. Vr de Cmmissie vr de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: Andreas TIREZ Directeur Marie-Pierre FAUCONNIER Vrzitster van het Directiecmité Niet-vertruwelijk 11/11

12 ELIA SYSTEM OPERATOR PROCEDURE VOOR AANLEG VAN STRATEGISCHE RESERVE DRAFT VOOR CONSULTATIE Geldig vanaf 15 Februari 2015 vr de aanbesteding van strategische reserve vr de Winter Peride Vlgens artikel 7 quinquies 1 van de wet van 29 april 1999 betreffende de rganisatie van de elektriciteitsmarkt, met ELIA de prceduremdaliteiten vr aanleg van een strategische reserve bepalen en publiceren na raadpleging van de netgebruikers, de distributienetbeheerders, de regulatr en de algemene directie energie. 1 P a g i n a

13 Inhud 1 Definities Cntext van het dcument De gewijzigde Elektriciteitswet van 29 april Scpe Strategische Reserve Planning vr de aanbesteding winter Cnsultatie van de stakehlders Inwerkingtreding en duur Hiërarchie van dcumenten Ministerieel Besluit vr het vastleggen van de vlumes Prcedure vr Aanleg Van Strategische Reserve Call Fr Candidates Cntract Ntice Applicatiedssier vr SGR en SDR kandidaten Bewijs van Submeter Cnfrmiteit Certificatie Certificatie van SGR Prductiecentrale(s) Certificatie van SDR Referentievermgen Call Fr Tender Launch f Call Fr Tender SGR/SDR Cntract Bidding sheets & Bidding Instructies Cntractuele data frmulier Finale Offerte Gunning Cntracteren Bekendmaking van de gunning van cntracten Regels vr betwistingen Annulering van de aanbesteding Vragen P a g i n a

14 1 Definities Afname Algemene Vrwaarden ARP ( Access Respnsible Party ) ARP Cntract Bewijs van Submeter Cnfrmiteit Black Start Call Fr Candidates CDS Tegangspunt Geslten Distributienet (CDS) Beheerder van het Geslten Distributienet Call Fr Tender Certificatie van SDR Referentievermgen Certificatie van SGR Prductiecentrale CIPU-Cntract Gebruik van actief vermgen [MW] p een fysieke lcatie verbnden met het Transmissienet f het Distributienet aan een bepaald spanningsniveau De Algemene Vrwaarden die p het genblik van de Cntractsluiting de strategische reserves regelen. Elke fysieke persn f rechtspersn die pgesmd wrdt in het register van tegangsverantwrdelijken in vereenstemming met het Technisch Transmissiereglement, waarnaar sms k verwezen wrdt in de Technische Reglementen vr Distributie, Lkale en Reginale Transmissie met de term 'Balance Respnsible Party (Evenwichtsverantwrdelijke). Het cntract afgeslten tussen ELIA en een ARP in vereenstemming met Artikels 150, 151 en vlgende van het Technisch Transmissiereglement. Rapprt afgeleverd dr een extern rganisme dat certifieert dat de minimum technische vereisten vr een Submeter installatie vervuld zijn. Het Bewijs van Submeter Cmpliance zal tenminste een cntrle van de strm en spanningstransfrmatren en een nauwkeurigheidscntrle van de Submeter bevatten. De lijst van externe rganismen dat een Bewijs van Submeter Cnfrmiteit kunnen uitveren zal meegedeeld wrden dr ELIA. De dienst zals gedefinieerd in art. 261 van het federale Technisch Reglement. Eerste fase van de Strategische Reserve aankpprcedure, waar alle geïnteresseerde partijen kunnen verklaren belangstelling te hebben vr een deelname aan de Call Fr Tender. Het Tegangspunt tt het Geslten Distributienet van een Gebruiker van dit Geslten Distributienet, waar p virtuele wijze het geheel van zijn fysieke afname(s) en/f injectie(s) van Actief vermgen binnen het Geslten Distributienet kan wrden geaggregeerd. Het Geslten Distributienet (f, vlgens de Elektriciteitswet, de Elektriciteitsdecreten en/f rdnnanties: industrieel geslten net, prfessineel geslten net, geslten distributienet) is een net dat rechtstreeks p het ELIA-Net is aangeslten en dat dr de bevegde autriteiten erkend is als een Geslten Distributienet. Natuurlijke f rechtspersn aangeduid dr de bevegde verheid als beheerder van het Geslten Distributienet. Peride gedurende dewelke SDR en SGR leveranciers, die geslaagd zijn vr de Telatingsprcedure, ffertes kunnen indienen, rekening hudend met het resultaat van de Certificatie van SGR Prductiecentrales en SDR Referentievermgen, het SGR en/f SDR Cntract en de instructies vr indienen van ffertes. Prces van het bepalen van het maximum SDR Referentievermgen van een ingediend(e) (cmbinatie van) Opleveringspunt(en). Prces waarbij Prductiecentrales die vlden aan één van de vlgende criteria, zals bepaald in art. 7 quinquies, 2 2, 3 en 4, van de Elektriciteitswet, gecertifieerd wrden vr de levering van SGR. Cntract vr de Cördinatie van Injectie dr Prductie-Eenheden. 3 P a g i n a

15 Cntract Ntice CREG Datalgger Dienst vr Onderbreekbaarheid ( ICH ) Dienst Vraagzijde van Primaire Regeling (R1_Lad) Distributienet Distributienetbeheerder Elektriciteitswet ELIA Hfdmeter Miminum Ttale Afname R1 Lad Nn-Kritische Uren Kritische Uren Opleveringspunt Een publicatie p de website tenders electrnic daily, waarin alle partijen uitgendigd wrden m hun interesse in de deelname aan de Call Fr Tender aan te kndigen. Cmmissie vr de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, de federale regulatr van de elektriciteits- en gasmarkt in België. Apparaat dat telaat puls-uitgangen van een meter te verzamelen/p te nemen m hun vername dr het meetgegevens management systeem mgelijk te maken. De reservecapaciteit ter beschikking gesteld aan ELIA dr één f meerdere netgebruikers, waardr ELIA tijdelijk de afname van een aansluiting aangeslten p het net kan verminderen. De reservecapaciteit ter beschikking gesteld aan ELIA, bestaande uit een autmatische en lkale reactie p frequentieafwijkingen dr middel van een tijdelijke wijziging van de afname. Het elektriciteitsdistributienet waarp de Distributienetbeheerder het eigendmsrecht f tenminste het gebruiks- f explitatierecht heeft, en waarvr hij gelicencieerd is als Distributienetbeheerder dr de de Gewestelijke Regulatr f de bevegde reginale verheden. Een fysieke persn f rechtspersn, aangesteld dr de Gewestelijke Regulatr f de gewestelijke verheden, die verantwrdelijk is vr de uitbating, het nderhud en indien ndig de ntwikkeling van het Distributienet in een bepaalde zne en, indien van tepassing, vr de intercnnecties tussen dit net en andere netten, en die verantwrdelijk is vr het verzekeren van de capaciteit p lange termijn van het Distributienet m tegemet te kmen aan een redelijke vraag vr distributie van elektriciteit. De Wet van 29 april 1999 betreffende de rganisatie van de elektriciteitsmarkt, van tijd tt tijd gewijzigd. ELIA System Operatr, de beheerder van het Transmissienet. Officiële meter aan het Tegangspunt geïnstalleerd dr de Transmissienetbeheerder vr het Transmissienet f de Distributienetbeheerder vr het Distributienet. De minimale elektrische ttale Afname van het Transmissienet aan het Tegangspunt dr de netgebruiker m de levering van R1 Lad aan het Tegangspunt te verzekeren. Alle uren die geen Kritische Uren zijn. 09:00-13:00u en 17:00-21:00u tijdens Werkdagen van een Winterperide behalve tijdens Belgische publieke Kerstschlvakanties. Fysisch punt p het electriciteitsnet vanwaar de SDR dienst wrdt geleverd. Dit kunnen de vlgende punten zijn: Een Tegangspunt aangeslten p het Transmissienet; Een Tegangspunt aangeslten p het Distributienet; Een CDS Tegangspunt in een Geslten Distributienet aangeslten p het Transmissienet; Een ander punt p het Transmissienet met een cnfrme Submeter (gedefinieerd als het Bewijs van Submeter Cnfrmiteit werd geldig verklaard dr ELIA en de Submeter is geslaagd vr de cmmunicatietest); 4 P a g i n a

16 Prcedure vr Aanleg van Strategische Reserve Prductiecentrale Prductie-Eenheid Regelzne SDR Cntract SDR DROP-BY SDR DROP-TO SDR Referentievermgen (Rref) SGR Cntract Submeter Technisch Reglement Tegangscntract Tegangspunt Telating Vrliggend dcument, pgesteld dr ELIA na raadpleging van de netgebruikers, CREG en de algemene directie energie, vlgens artikel 7 quinquies 1 van de Elektriciteitswet. Een cmbinatie van (f een enkele) Prductie-Eenhe(i)d(en) die een generatr vr de prductie van elektriciteit mvat die elektriciteit kan genereren nafhankelijk van andere Prductie-Eenhe(i)d(en) f Prductiecentrale(s) die ng in de markt zijn. De alternatr van een fysieke eenheid die elektriciteit genereert f absrbeert (in het geval van pmpcapaciteiten). De zne waarvr ELIA werd aangeduid als transmissienetbeheerder in vereenstemming met de Elektriciteitswet. Cntract vr strategische reserve geleverd via Vraagzijdebeheer zals vrzien in artikel 7quinquis 2,1 van de Elektriciteitswet. SDR-Cntract waarbij de SDR leverancier er zich te verbindt m zijn afname te verminderen met een cntractueel vastgelegd SDR Referentievermgen bij activatie. SDR-Cntract waarbij de SDR leverancier er zich te verbindt m zijn afname te verminderen beneden naar een cntractueel vastgelegde Ttale Schedding Limiet SDR bij activatie. Referentiewaarde van het vermgen (uitgedrukt in [MW]) dat beschikbaar gesteld wrdt aan Elia dr de SDR leverancier p de ttale afname van zijn (pl van) Opleveringspunt(en). Cntract vr strategische reserve geleverd via Prductiecentrales zals vrzien in artikel 7 quinquies 2, 2, 3 en 4 van de Elektriciteitswet. Een meter die het mnitren van het elektrische verbruik telaat van individuele installaties f prcessen achter de Hfdmeter vr Tegangspunt(en) aangeslten p het Transmissienet. Het Technisch Reglement zals bepaald in het Kninklijk Besluit van 19 December 2002 hudende een technisch reglement vr het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de tegang erte, zals van tijd tt tijd gewijzigd. Het cntract (f equivalent) afgeslten tussen ELIA en de tegangshuder van het Transmissienet, in vereenstemming met het tepasselijke Technisch Reglement dat de vrwaarden vermeldt vr het tekennen van tegang tt het Transmissienet vr het betreffende Tegangspunt. Een f meerdere fysieke lcaties, gedefinieerd dr een EAN cde, vanwaar actief vermgen geïnjecteerd wrdt/afgenmen wrdt uit het Transmissienet f het Distributienet en dat gedefinieerd wrdt in een Tegangscntract. Teneinde te mgen deelnemen aan de Call Fr Tender met een een SDR en/f SGR leverancier een telatingsprcedure drlpen. Telating kan enkel bekmen wrden dr een aanvraag vr deelname te sturen tijdens de Call Fr Candidates. ELIA zal nderzeken f deze aanvraag vldet aan welbepaalde vrwaarden en indien deze vldaan zijn, zal Elia Telating geven. Tijdens de Call Fr Tender zullen enkel ffertes van SDR en/f SGR leveranciers die geslaagd zijn vr de Telatingsprcedure aanvaard wrden. 5 P a g i n a

17 Ttale Shedding Limit ( SL ) Ttale Unscheddabe Margin SDR [MW] Transmissienet Vraagzijdebeheer Werkdag Werkingsregels Wet van 26 maart 2014 Winterperide Een grenswaarde (uitgedrukt in [MW]) waarnder de nett actieve vermgensafname van het betreffende Opleveringspunt (f van de geaggregeerde pl waarte het behrt) met dalen bij een activering, indien van tepassing. We nderscheiden; * SL ICH, vr het ICH Cntract ** SL SDR, vr het SDR Cntract in geval van SDR DROP-TO Minimum heveelheid f nett actief vermgen Afname dat niet kan curtailed wrden (niet-flexibel vermgen) aan het (de) pleveringspunt(en) (f de geaggregeerde pl waarte het behrt) Het is gedefinieerd in geval van SDR DROP-BY. Het elektriciteitstransprtnet waarp ELIA het eigendmsrecht f ten minste het gebruiks- f explitatierecht heeft inclusief het plaatselijk verversnet in Vlaanderen, het lkale transmissienet in Wallnië en het gewestelijk transmissienet in Brussel, waarvr ELIA is aangeduid als netbeheerder. Afname in verbruik van elektriciteit (in MW) dr het veranderen, stppen f vertragen van een energieverbruikend industrieel prces znder te steunen p een verhging van prductie. Alle kalenderdagen behalve zaterdag, zndag en Belgische fficiële feestdagen. Dcument dat, cnfrm artikel 7septies, 1 et 2 van de Elektriciteitswet, de werkingsregels vr strategische reserves vastlegt. De wet van 26 maart 2014 tt wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de rganisatie van de elektriciteitsmarkt. Peride van 1 Nvember tt 31 Maart, zals bepaald in artikel 2, n 51 van de Elektriciteitswet. 6 P a g i n a

18 2 Cntext van het dcument 2.1 De gewijzigde Elektriciteitswet van 29 april 1999 De Wet van 26 Maart 2014 heeft de Elektriciteitswet van 29 april 1999 inzake de rganisatie van de elektriciteitsmarkt ( Elektriciteitswet ) gewijzigd, dr de creatie van een mechanisme van 'strategische reserve' pdat een adequate bevrradingszekerheid in de Winterperides verzekerd kan wrden. De standaardprcedure en -termijnen vr de aanleg van de strategische reserve zijn als vlgt: Vóór 15 ktber van ieder jaar stelt de algemene directie energie alle relevante infrmatie ter beschikking van ELIA zdat die een prbabilistische analyse kan uitveren (zie verder). Vóór 15 nvember van ieder jaar met ELIA een prbabilistische analyse uitveren ver de bevrradingszekerheid van het land tijdens de kmende Winterperide(s). Uiterlijk p 15 december van ieder jaar met de algemene directie energie aan de federale Minister van energie een advies vermaken aangaande de ndzaak m een strategische reserve aan te leggen. Als dit advies uitwijst dat er een ndzaak bestaat m deze strategische reserve aan te leggen, bevat het advies een vrstel vr het bendigde vlume daarvan. Binnen één maand na ntvangst van dit advies kan de Minister ELIA de instructie geven m een strategische reserve aan te leggen vr het vastgelegde vlume vr een peride van één tt drie jaar, die begint p de eerste dag van de vlgende Winterperide. ELIA zal de regels vr de aanbesteding bepalen dr middel van een Prcedure vr Aanleg van Strategische Reserve (inclusief een systeem van penaliteiten) na raadpleging van de netgebruikers, de CREG en de algemene directie energie en zal deze prcedure in werking stellen binnen een maand vlgend p de instructie van de Minister. Elke marktspeler die binnen een van de categrieën valt die bepaald wrden in de Elektriciteitswet, die beschikt ver vermgen gelkaliseerd in de Belgische Regelzne en beantwrdt aan de criteria en specificaties kan deelnemen aan de strategische reserve. Smmige marktspelers zijn verplicht een fferte in te dienen. Uiterlijk dertig Werkdagen na de uiterste indieningsdatum vr de ffertes met ELIA een verslag vermaken aan de CREG en aan de Minister ver de ntvangen ffertes. ELIA vegt hieraan een technisch-ecnmisch vrstel van cmbinatie van de ffertes te. De CREG brengt hierver een gemtiveerd advies uit en zal berdelen f de dr de SGR en SDR leveranciers vrgestelde prijzen (en de cmbinatie van ffertes) niet manifest nredelijk zijn. Bij gedkeuring cntracteert ELIA de vrgestelde cmbinatie van ffertes vanaf 1 nvember. Bij afkeuring zal de CREG aanbevelingen den en kan de Kning p vrstel van de Minister prijzen en vlumes pleggen. Een vrstel vr de Werkingsregels wrdt gemaakt dr ELIA en ter gedkeuring vrgelegd aan de CREG. Deze regels hebben tt del m de verstring van de werking van de betrkken elektriciteitsmarkten tt een minimum te beperken en zullen.a. infrmatie bevatten ver de indicatren die bekeken wrden m een tekrt te detecteren en de principes vr de activering van de strategische reserve. 7 P a g i n a

NOTA (Z)150115-CDC-1395

NOTA (Z)150115-CDC-1395 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE EN HET ONDERHOUD

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement Reglement Raad van Cmmissarissen Cncept III REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN WONINGSTICHTING MAASDRIEL Dit reglement en bijlagen A, B en C zijn vastgesteld dr de raad van cmmissarissen van

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware Cnceptnta CDA001212 Vervanging van de biblitheek- en archiefsftware Layut versie 3.0 Pagina 1 van 33 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur,

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

REGM. Eindrapport L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL

REGM. Eindrapport L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL REGM Eindrapprt L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL It always seems impssible until it s dne. Nelsn Mandela 1 Inhudstabel 1. DOELSTELLINGEN, VERLOOP

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT TUSSEN ASTRID EN HAAR KLANTEN

SERVICE LEVEL AGREEMENT TUSSEN ASTRID EN HAAR KLANTEN SERVICE LEVEL AGREEMENT TUSSEN ASTRID EN HAAR KLANTEN VERSIE: 1.9 DATUM: 16.03.2015 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Catalgus van de diensten... 3 3 ASTRID Service Centre... 3 3.1 Rl en pdracht van het ASTRID

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen

Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Evaluatie receptplicht URA diergeneesmiddelen Drs. Frank Beemer Mr. Niclette Oud Ir. Rachel Beerept Dr. Caspar van den Berg, MSc Drs. Maaike Zunderdrp Lilian de Graauw, MSc 24 februari 2011 42598 2 Evaluatie

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing

Het besluitvormingsproces rond IT-outsourcing Het besluitvrmingsprces rnd IT-utsurcing David Slg Js Geerken Pstdctrale pleiding tt Register EDP Auditr Scriptie-begeleider: Bart Bkhrst September 2010 Vrije Universiteit Faculteit der Ecnmische Wetenschappen

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Vrienden van het Goois Natuurreservaat

Vrienden van het Goois Natuurreservaat MEMO Van Aan CMS, mr. N.A. van Renssen Vrienden van het Gis Natuurreservaat CMS Derks Star Busmann N.V. Mndriaantren Amstelplein 8A NL-1096 BC Amsterdam Pstbus 94700 NL-1090 GS Amsterdam Kpie Datum 15

Nadere informatie