woensdag 3 juni 2015, van tot uur, Omnisport, De Voorwaarts 55, Apeldoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "woensdag 3 juni 2015, van 11.00 tot 12.15 uur, Omnisport, De Voorwaarts 55, Apeldoorn"

Transcriptie

1 AGENDA Algemene Ledenvergadering VNG woensdag 3 juni 2015, van tot uur, Omnisport, De Voorwaarts 55, Apeldoorn Huishoudelijke zaken 01. Opening De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 02. Benoeming van de notulencommissie van de algemene ledenvergadering van woensdag 3 juni 2015 Ter vergadering doet het bestuur de algemene vergadering een voorstel voor de invulling van de notulencommissie. 03. Vaststelling notulen buitengewone algemene vergadering van maandag 17 november 2014 Overeenkomstig artikel 4 van het huishoudelijk reglement zijn de notulen in handen gesteld van de commissie tot het nazien van de notulen. De commissie werd gevormd door: 1 Mevrouw Haasjes, burgemeester van Werkendam 2 De heer Bos, burgemeester van Boekel 3 De heer Batelaan, wethouder van Menterwolde De commissieleden hebben verklaard dat de notulen een getrouw beeld geven van hetgeen tijdens de algemene vergadering is besproken en besloten. Het bestuur vraagt de ledenvergadering de notulen goed te keuren. 04. Mededelingen Gemeenten en gewesten Per 1 januari 2015 telde Nederland 393 gemeenten, in 2014 bedroeg dit aantal 403. De volgende herindelingen hebben op 1 januari 2015 plaatsgevonden: Noord-Holland De gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer zijn samengevoegd tot de gemeente Alkmaar. Gelderland De gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen zijn samengevoegd tot de gemeente Groesbeek.

2 Zuid-Holland De gemeenten Bernisse en Spijkenisse zijn samengevoegd tot de gemeente Nissewaard. De gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist zijn samengevoegd tot de gemeente Krimpenerwaard. Noord-Brabant De gemeente s-hertogenbosch en een deel van de gemeente Maasdonk zijn samengevoegd tot de gemeente s-hertogenbosch. De gemeente Oss en een deel van de gemeente Maasdonk zijn samengevoegd tot de gemeente Oss. Per 1 januari 2015 telt de Vereniging 13 gewesten. Verenigingszaken I 05. Aanbieding Rinnooy Kan van rapport van Commissie Financiële Ruimte De heer Rinnooy Kan voorzitter van de Commissie Financiële Ruimte biedt het rapport van zijn commissie aan de voorzitter aan. De komende maanden zal binnen de vereniging verder over dit rapport worden gesproken. 06. Verantwoording en financiën a. Jaaroverzicht 2014 Het bestuur legt ter kennisname het Jaaroverzicht 2014 aan de ledenvergadering voor. In deze publicatie kijken we op hoofdlijnen terug op de verenigingsactiviteiten van afgelopen jaar. b. Inhoudelijke projectverantwoording collectieve financiering Gemeentefonds 2014 Het bestuur legt ter kennisname de inhoudelijke verantwoording van de collectieve activiteiten gefinancierd met een uitname uit het Gemeentefonds 2014 aan de ledenvergadering voor. c. Financieel Jaarverslag 2014 Het bestuur vraagt de ledenvergadering het Financieel Jaarverslag 2014 vast te stellen. Het ondertekende verslag ligt ter inzage bij het Bestuursbureau van de Vereniging. Ook is het verslag tijdens de ledenvergadering in te zien bij de ingang van de zaal. d. Dechargeverlening De ledenvergadering wordt verzocht na vaststelling van de jaarrekening 2014 het bestuur decharge te verlenen. 02/08

3 e. Contributievoorstel 2016 Het bestuur vraagt de ledenvergadering het Contributievoorstel 2016 goed te keuren. Inhoudelijke zaken 07. De Gemeente Verenigingsstrategie en collectieve agenda Op de BALV van 17 november 2014 stemden de leden in grote meerderheid in met het voorstel om een verenigingsagenda voor de langere termijn op te stellen. Hiervoor zijn in samenwerking met de provinciale afdelingen begin dit jaar door het hele land gesprekken gevoerd met burgemeesters, wethouders, griffiers, raadsleden en secretarissen. De thema s die in de bijeenkomsten zijn genoemd, zijn in de thans voorliggende agenda gebundeld, beschreven en als ontwikkeling geduid. Ze spelen een doorslaggevende rol bij de doorontwikkeling van het lokale bestuur, een ontwikkeling naar het niveau dat de samenleving van ons verwacht. De publicatie De Gemeente 2020 vormt de basis voor een verdere prioritering en uitwerking van thema s voor VNG-bureau en -bedrijven in Deze Agenda 2016 wordt op de BALV van november 2015 aan u voorgelegd. 08. Spelregels collectieve inkoop en financiering De afgelopen jaren is het aantal uitvoerende taken dat bij het VNG-bureau is belegd flink gegroeid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om inkoop van specialistische zorg in het sociaal domein, informatietechnologie en standaarden, uitwisseling van gegevens en dergelijke. Omdat enerzijds geen sprake lijkt te zijn van een tijdelijk verschijnsel, maar anderzijds aan de collectieve uitvoering en de financiering daarvan allerlei haken en ogen zitten, is het noodzakelijk hierover heldere afspraken te maken. In de bijgevoegde notitie presenteren wij voorstellen daartoe. Het bestuur vraagt de ledenvergadering: 1. in te stemmen met de spelregels inzake besluitvorming en verantwoording die per direct gaan gelden en het bestuur de opdracht te geven deze nader uit te werken en aan te vullen in afstemming met de fondsbeheerders voor de ALV van het bestuur de opdracht te geven een reglement op te stellen voor algemeen verbindende afspraken. 03/08

4 Collectief werken aan uitvoeringskracht Voor de volgende agendapunten worden voorstellen gedaan waarbij sprake is van nieuwe, dan wel uitgebreidere werkzaamheden die gemeenten bij de VNG beleggen of via de VNG regelen. De Digitale Agenda 2020 (agendapunt 09) betreft een collectieve aanpak op het gebied van dienstverlening en informatiebeleid, inclusief een meerjarige projectenagenda. De werkzaamheden van de VNG op het gebied van de informatievoorziening in het sociaal domein (agendapunt 010) lopen al langer en zijn van essentieel belang voor het slagen van de taken na de decentralisaties. Voor een aantal specialistische en/of landelijk georganiseerde nieuwe gemeentelijke taken (Uitnames voor Sociaal Domein agendapunten 11a en b) is het uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit wenselijk dat de VNG op landelijk niveau alle gemeenten centraal ondersteunt. Tijdens de ALV van juni 2014 hebben gemeenten dan ook in ruime meerderheid hiermee ingestemd. Het voorstel voor Landelijke coördinatie handhaving en verbetering (agendapunt 11b) betreft een kostenneutrale uitname uit het gemeentefonds. 09. Digitale Agenda (2020) De Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van 2014 heeft de VNG de opdracht gegeven om voor de ALV van juni 2015 een collectieve gemeentelijke aanpak uit te werken op het gebied van dienstverlening en informatiebeleid inclusief een meerjarige projectenagenda, governance en financiering. Dit voorstel bevat de uitwerking van deze opdracht in de vorm van een collectieve digitale agenda dienstverlening en informatiebeleid 2020 in de vorm van de Digitale Agenda (2020) (bijlage 1). Deze heeft de status van een strategische agenda zoals beschreven in het afwegingskader collectieve financiering en inkoop. Het bestuur vraagt de ledenvergadering in te stemmen met: 1. de collectieve digitale agenda dienstverlening en informatiebeleid 2020, inclusief een meerjarige aanpak, projectenagenda, governance en financiering; 2. uitvoering van de voorgestelde projecten 2015/2016 begroot op in totaal 9,995 miljoen inclusief BTW (zie bijlage 1), gefinancierd uit het gemeentefonds ( 8,895 miljoen), de onderuitputting van projecten NUP en 14+netnummer ( 750 duizend), en Rijksbijdragen ( 350 duizend). 04/08

5 10. Informatievoorziening Sociaal Domein Het bestuur stelt de leden een collectieve aanpak voor om de administratie in het sociaal domein te vereenvoudigen. Noodzakelijke randvoorwaarden hierbij zijn het beveiligd kunnen uitwisselen van persoonsgegevens en het borgen van de privacy van uw inwoners. De aanpak voorziet in het realiseren van landelijke standaarden voor de administratie en een ICTinfrastructuur voor gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders. De aanpak is de laatste stap in het VNG-programma Informatievoorziening Sociaal Domein (isd). Het bestuur vraagt de ledenvergadering in te stemmen met: 1. de uitvoering van de laatste tranche van het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (isd), en de financiering daarvan middels een eenmalige bijdrage van 6,7 miljoen uit het Gemeentefonds. 2. dat de VNG het beheer van de isd-standaarden en de bijbehorende ICT-infrastructuur structureel organiseert, dat dit voor 2016 wordt gefinancierd middels een bijdrage van 11,3 miljoen uit het gemeentefonds en dat voor de financiering voor volgende jaren medio 2016 een nader voorstel aan de ALV wordt voorgelegd. 11. Uitnames voor Sociaal Domein a. Voortzetting van de werkzaamheden Onder de titel Organisatie van uitvoeringskracht belegden de gemeenten in de ALV van juni 2014 een aantal taken binnen het sociaal domein op landelijke schaal bij de VNG. De vereniging werd het scharnierpunt voor collectieve inkoop voor de doventolk, het landelijk telefoonnummer AMHK, vrouwenopvang 18+ en het knooppunt huwelijksdwang en achterlating. Ook het team Landelijke Coördinatie Sociaal Domein werd georganiseerd via de VNG. De voortzetting van deze activiteiten via de VNG vraagt om een nieuw mandaat van de ledenvergadering aan het bestuur voor Deze werkzaamheden passen voor wat betreft de bekostiging in de nieuwe spelregels binnen de categorie 1) Collectieve inkoop/beheer voor alle gemeenten. Voor een aantal specialistische en/of landelijk georganiseerde nieuwe gemeentelijke taken is het uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit wenselijk dat de VNG op landelijk niveau alle gemeenten centraal ondersteunt. Deze wijze voldoet aan het geschetste afwegingskader collectieve financiering en inkoop. Het collectief oppakken van taken voor alle gemeenten) is ook in lijn met de Verenigingsstrategie Gemeenten In november 2013 resp. juni 2014 heeft u tijdens de (B)ALV ingestemd met een twaalftal uitnames in het sociaal domein. Het bestuur vraagt de ledenvergadering in te stemmen met voorzetting van de financiering van onderstaande functies uit het Gemeentefonds: a. Doventolk leefdomein: 1. 8,65 miljoen 2. inzet in 2016 van het niet in 2015 bestede eenmalige (VWS) budget b. Beheer landelijk telefoonnummer AMHK: c. Vrouwenopvang 18+: d. Knooppunt huwelijksdwang en achterlating: e. Opvang mannelijke slachtoffers geweld in huiselijke kring: 1,2 miljoen f. Landelijke Coördinatie Sociaal Domein: /08

6 b. Landelijke coördinatie handhaving en verbetering Het RCF Kenniscentrum Handhaving is in 2003 ingesteld op initiatief van de VNG en financiering door het Ministerie van SZW. De keuze voor autonome teams heeft geleid tot grote onderlinge verschillen in aanpak, kwaliteit en waardering. De Staatssecretaris van SZW heeft begin 2014 besloten de bijdrage aan de instandhouding van de RCF s in fases te verlagen van ruim 5,4 tot 2,5 miljoen in het jaar De VNG heeft op 27 mei 2014 besloten een Taskforce in te richten om de toekomstige positie en opdracht te onderzoeken. Vanaf 1 januari 2015 is de VNG inhoudelijk en financieel verantwoordelijk. Momenteel wordt gewerkt aan inbedding van het beleidsthema handhaving en Naleving in het Sociaal Domein. De nu ingezette lijn brengt met zich mee dat de subsidie van SZW in het gemeentefonds wordt gestort en van daaruit wordt doorgeleid naar een aantal gemeenten (die personeel detacheren naar de VNG) en de VNG. Het bestuur vraagt de ledenvergadering in te stemmen met financiering van Handhaving en naleving uit het Gemeentefonds (de bijdragen zijn afkomstig van SZW) voor 2015 voor 4,2 miljoen en voor 2016 voor 3,5 miljoen. Verenigingszaken II 12. Governance VNG a. Mededeling positionering raadsleden en griffiers in governance VNG Raadslid.NU, de Vereniging van Griffiers en de VNG werken aan een commissie voor raadsleden en griffiers. Een commissie die in een vroegtijdig stadium de positie en de rol van de raad op de kaart zet. Ter vergadering zal de heer Brok namens de commissie een toelichting geven op de kwartiermakersfase voor de werkwijze en doelstellingen van de nieuwe commissie, dit in aanloop naar de Buitengewone ALV van b. Statutenwijziging Geconstateerd is dat onverkorte naleving van de huidige Statuten een onbedoeld en ongewenst effect oplevert. De statutaire bepaling dat iedere gemeente met maximaal één lid in het bestuur vertegenwoordigd kan zijn, leidt ertoe dat vertegenwoordigers uit gemeenten die reeds in het bestuur zitting hebben niet benoembaar zijn als voorzitter. Daarbij gaat het onder meer om drie van de vier G4- gemeenten en negen G32 gemeenten. Het genoemde effect is ook in tegenspraak met de uitgangspunten van de commissie Governance, waarin bij selectie de kwaliteit van kandidaten centraal staat. Het bestuur vraagt de leden in stemmen met het op dit punt repareren van de Statuten en de posities van voorzitter en vicevoorzitter uit te zonderen van de bepaling dat een gemeente maximaal met één lid in het bestuur vertegenwoordigd kan zijn. 06/08

7 c. Benoeming voorzitter, leden bestuur en beleidscommissies VNG Op 29 april jl. zijn alle door de adviescommissie voorgedragen kandidaten aan de leden bekend gemaakt en is de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten geopend. Uiterlijk 20 mei zijn eventuele tegenkandidaten aan de leden bekend gemaakt. Uit alle door de adviescommissie voorgedragen kandidaten en eventuele tegenkandidaten stemt de ALV voor de vacatures voor het voorzitterschap, het bestuur en commissies. Het bestuur vraagt de ledenvergadering in te stemmen met de installatie van de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten. Overige zaken 13. Rondvraag / WVTTK Vertegenwoordigers van de leden die van de rondvraag gebruik wensen te maken worden verzocht van die vraag uiterlijk woensdag 27 mei a.s., uur schriftelijk mededeling te doen aan de directieraad van de Vereniging op Vereniging van Nederlandse Gemeenten, postbus 30435, 2500 GK Den Haag of via op 14. Sluiting 07/08

8 MOGELIJKHEID AMENDEMENTEN EN STEMPROCEDURE Mogelijkheid tot indiening amendementen Statutair is het mogelijk amendementen in te dienen op aanhangige voorstellen. Op het voorstel bij agendapunt 12b. (Invulling vacatures in bestuur en beleidscommissies) kunnen geen amendementen worden ingediend. Voor de benoemingen geldt de procedure zoals omschreven in artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement. Op 24 april heeft het bestuur u per ledenbrief geïnformeerd over de voordracht van de adviescommissie voor vacatures in het bestuur en een aantal beleidscommissies. Uiterlijk 20 mei informeert het bestuur u voorts over eventuele tegenkandidaten voor deze vacatures. De mogelijkheid tot het indienen van tegenkandidaten eindigt op 13 mei. Amendementen kunnen tot uiterlijk negen werkdagen voorafgaand aan de algemene vergadering worden ingediend. Dat betekent dat amendementen uiterlijk woensdag 20 mei a.s., uur, bij het bureau van de Vereniging moeten zijn ingediend (schriftelijk of via Vervolgens zullen wij de leden op de hoogte stellen van de ingediende amendementen en de preadviezen van het bestuur daarbij, zodat zij op basis daarvan de standpuntbepaling binnen de gemeente kunnen voorbereiden. Aantal stemmen per gemeente en gewest In artikel 10 van de Statuten van de VNG worden regels gesteld voor het uitbrengen van de stemmen door een lid van de vereniging en voor het aantal stemmen dat door een lid van de vereniging kan worden uitgebracht. De volledige tekst luidt als volgt: Artikel 10, lid 1, Stemmen De stemmen van een lid worden ter algemene vergadering uitgebracht door de vertegenwoordiger van dat lid, bedoeld in artikel 9, lid 1. (red.: burgemeester, wethouder, secretaris, griffier en raadslid) 2. Elke gemeente die lid is van de Vereniging, brengt door tussenkomst van haar vertegenwoordiger zoveel stemmen uit als het aantal veelvouden van éénduizend (1.000) inwoners dat de bevolking van de door haar gerepresenteerde gemeente telt, met dien verstande dat zij ten minste één en ten hoogste vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt. 3. Elk gewest dat lid is van de Vereniging brengt door tussenkomst van zijn vertegenwoordiger zoveel stemmen uit als het aantal veelvouden van tienduizend (10.000) inwoners dat de bevolking van het door hem gerepresenteerde gewest telt, met dien verstande dat hij ten minste één en ten hoogste vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt. 4. Maatstaf voor het aantal stemmen van een gemeente of gewest is het aantal inwoners dat de gemeente, onderscheidenlijk het gewest, telde op één januari van het voorafgaande jaar volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. Namens het bestuur, A. Jorritsma-Lebbink, voorzitter 08/08

9 Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, aangevangen op maandag 17 november 2014, Jaarbeurs te Utrecht. Aanwezig zijn het bestuur met mevrouw A. Jorritsma-Lebbink (burgemeester van Almere) als voorzitter, tevens voorzitter van de vergadering en de directieraad van de Vereniging, alsmede, blijkens de ingeleverde presentiekaarten, a. vertegenwoordigers van de volgende gemeenten, leden van de Vereniging: Aa en Hunze Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Alkmaar Almere Alphen aan den Rijn Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Appingedam Baarn Barendrecht Beemster Bergen op Zoom Berkelland Bernheze Best Beverwijk Bladel Blaricum Boekel Borger-Odoorn Boxtel Breda Brielle Bronckhorst Bunschoten Buren Capelle aan den IJssel Castricum Coevorden Cromstrijen Dalfsen Dantumadiel De Ronde Venen De Wolden Delft Den Helder Deurne Deventer Diemen Dinkelland Doetinchem Dongen Dordrecht Drechterland Drimmelen Duiven Echt-Susteren Ede Eemsmond Eindhoven Elburg Emmen Enschede Epe Etten-Leur Ferwerderadiel Geldermalsen Gemert-Bakel Goeree-Overflakkee Goes Goirle Gorinchem Groningen Haaksbergen Haaren Haarlemmermeer Hardenberg Haren Harlingen Heerenveen Heerhugowaard Heerlen Heiloo Hellendoorn Helmond Hengelo (O.) Heumen Heusden Hollands Kroon Hoogeveen Houten Hulst Kampen Kapelle Korendijk Landgraaf Langedijk Leek Leeuwarden Lelystad Leudal Lingewaal Lingewaard Lochem Loon op Zand Lopik Maasgouw Maassluis Maastricht Medemblik Meerssen Menterwolde Meppel Middelburg Montferland Naarden Neerijnen Nieuwegein Nijkerk Nijmegen Noordoostpolder Noordwijkerhout Nunspeet Olst-Wijhe Oosterhout Oostzaan Opmeer Ouder-Amstel Peel en Maas Pijnacker-Nootdorp Purmerend Reimerswaal Rhenen Ridderkerk Rijssen-Holten Rijswijk Roerdalen Roermond Scherpenzeel Schiedam Schinnen Schouwen-Duiveland 's-gravenhage Sittard-Geleen Sluis Soest Someren Son en Breugel Steenwijkerland Stein Stichtse Vecht Súdwest-Fryslân Ten Boer Tubbergen

10 - 2 - Twenterand Tytsjerksteradiel Uithoorn Urk Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veghel Velsen Voerendaal Voorst Waalre Waalwijk Weesp Werkendam Westland Wijchen Woensdrecht Wormerland Zaanstad Zederik Zeewolde Zoetermeer Zoeterwoude Zuidhorn Zuidplas Zwolle b. vertegenwoordigers van de volgende gewesten: Regio Achterhoek Huishoudelijke zaken AGENDAPUNT 01 Opening De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de buitengewone algemene ledenvergadering van maandag 17 november 2014 te Utrecht. Ze meldt dat ter vergadering enkele stukken aan de leden zijn uitgereikt, te weten: - De motie van de gemeente Hellendoorn inzake de verdeelmodellen Wmo, Jeugd & Participatie met het preadvies van het bestuur - De motie van de gemeente Zaanstad c.s. inzake de financiering van het programma VisD met het preadvies van het bestuur

11 - 3 - Stemprocedure en proefstelling In beginsel wordt steeds elektronisch gestemd. Sinds de ALV van 6 juni 2012 zijn de stemmingen openbaar, behalve als stemmingen de verkiezing van personen betreffen. Bij het elektronisch stemmen gaat het om een gewogen stemming. Alleen de gemachtigde vertegenwoordigers van de leden die bij de ingang van de zaal een stemkastje en chipcard hebben ontvangen kunnen aan de stemmingen deelnemen. De traditie schrijft voor dat ten behoeve van de agendapunten waarbij een gewogen, elektronische stemming plaatsvindt, een proefstemming wordt gehouden. De voorzitter brengt de proefstelling in stemming, welke luidt: Na het zien van het filmpje doe ik zeker mee met het VNG bestuurdersnetwerk. De voorzitter concludeert na stemming dat het systeem werkt en de stemverhouding als volgt is: antwoord 1: JA 79,95% antwoord 2: NEE 20,05% Benoeming voorzitter stembureau Om toe te zien op een juist verloop van de stemmingen is een commissie van stemopneming aangewezen. De heer Gaillard, burgemeester van Son en Breugel, is bereid gevonden voor deze vergadering het voorzitterschap van de stemcommissie op zich te nemen. De voorzitter stelt vast dat de leden hiermee instemmen. AGENDAPUNT 02 Benoeming van de commissie tot het nazien van de notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van maandag 17 november 2014 Het bestuur stelt voor te benoemen tot leden van deze commissie: 1 Mevrouw Haasjes, burgemeester van Werkendam 2 De heer Bos, burgemeester van Boekel 3 De heer Batelaan, wethouder van Menterwolde De voorzitter stelt vast dat de leden hiermee instemmen.

12 - 4 - AGENDAPUNT 03 Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering van woensdag 18 juni 2014 De commissie tot het nazien van de notulen van de vergadering werd gevormd door: 1. De heer Mulder, burgemeester van Hulst 2. De heer Swart, raadslid van Castricum 3. De heer Bouma, wethouder van Uithoorn De commissieleden hebben verklaard dat de notulen een getrouw beeld geven van hetgeen tijdens de buitengewone algemene vergadering is besproken en besloten. Het bestuur stelt de ALV voor de notulen goed te keuren. De voorzitter stelt vast dat de leden hiermee instemmen. Verenigingszaken AGENDAPUNT 04 Benoeming leden bestuur en beleidscommissies VNG De ledenvergadering wordt verzocht om uit de kandidaten in de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie de leden te benoemen voor ruim tweehonderd vacatures in bestuur, beleidscommissies en het College voor Arbeidszaken. Alle kandidaten zijn op 13 oktober aan de leden bekend gemaakt, waarbij de mogelijkheid was geopend voor het stellen van tegenkandidaten. Er zijn vervolgens géén tegenkandidaten gesteld. De voorzitter geeft het woord aan de heer Noordanus, de voorzitter van de adviescommissie governance, voor het geven van een korte toelichting op de uitgangspunten en afwegingen van de adviescommissie. De heer Noordanus dankt de voorzitter. Hij geeft aan dat een van de voorstellen van de commissie Brok een totale nieuwe bemensing van het bestuur en commissies van de VNG was. Meer dan zevenhonderd kandidaten hadden zich aangemeld voor de ruim tweehonderd vacatures. Een uitermate positief beeld met veel burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en secretarissen die zich bereid verklaarden aan het werk van de vereniging mee te willen doen. Tegelijk leidde dit tot een ontmoedigend vooruitzicht, omdat het aantal kandidaten waarvoor geen plek in de governance zou zijn bij voorbaat groter was dan het aantal kandidaten dat benoemd kon worden. Het samenstellen van de enkelvoudige voordracht met als uitgangspunt kwaliteit met behoud van herkenbaarheid voor de achterban zou voor de adviescommissie een ingewikkelde klus blijken te zijn. De commissie wilde er tevens voor zorgen dat de lokale partijen die in het politieke landschap

13 - 5 - van vandaag sterk aanwezig zijn in de gemeenten ook de VNG zien als hun vereniging en in hun vereniging een plek zouden krijgen. De adviescommissie wilde tevens bij het samenstellen van haar voordracht dat de commissies een voorhoede zouden krijgen die in staat zal zijn om op rijksniveau de lobby met het VNG-bureau te kunnen aanvoeren. Ook dient de samenstelling van bestuur en commissies een afspiegeling te zijn van een vereniging die niet alleen uit oudgedienden bestaat maar ook ruimte biedt aan bestuurders met nieuwe elan en nieuwe ideeën. Dit heeft geleid tot een voordracht met een herkenbare positie voor lokale partijen met een gelijk aandeel voor raadsleden en griffiers. Een leerpunt hierbij is een te klein aandeel van vrouwelijke bestuurders, wat te herleiden is op het te laag aantal aanmeldingen van vrouwelijke kandidaten. Een gerichte scouting in een volgende ronde moet hiervoor soelaas gaan bieden. De heer Noordanus sluit zijn toelichting af met het tonen van een aantal sheets met de verhoudingen binnen de commissies op basis van functie, gemeentegrootte, politieke achtergrond, geslacht etc., waarvoor hij bureaumedewerker Frans van de Waart dankt voor de samenstelling ervan. Voor de kandidaten die niet zijn voorgedragen verwijst hij naar de bestuurdersnetwerken die binnenkort van start gaan. De voorzitter dankt de heer Noordanus voor zijn toelichting en geeft aan dat enkele insprekers zich hebben aangemeld, te weten de heer Ram vicevoorzitter van Raadslid.nu en de heer Oudbier de voorzitter van de Vereniging van Griffiers. Ze geeft het woord aan de heer Ram. De heer Ram dankt namens Raadlid.nu de voorzitter voor het geven van de gelegenheid om de leden onder de aandacht te kunnen brengen dat de vereniging van en voor raadsleden teleurgesteld is over de uitkomst van de samenstelling van het nieuwe bestuur en de nieuwe commissies van de VNG. Raadslid.nu heeft moeten vaststellen dat 167 raadsleden zich hebben aangemeld voor een of meer van de 226 vacatures in het bestuur en in de commissies van de VNG. De raadsledenvereniging betreurt het dat elf raadsleden zijn voorgedragen. Dit aantal doet enige mate van tevredenheid over de drie raadsleden in het bestuur voor Raadslid.nu verdampen. Raadslid.nu heeft de directie van de VNG en de adviescommissie over haar teleurstelling per brief in kennis gesteld. De vereniging merkt daarbij op dat zij hierin niet alleen in zou staan. Van veel raadsleden heeft Raadslid.nu kritische reacties mogen vernemen over het aantal raadsleden in bestuur en commissies. Raadslid.nu roept daarom de VNG op deze signalen naar de toekomst toe serieus te wegen. De voorzitter geeft het woord aan de heer Oudbier. De heer Oudbier complimenteert de adviescommissie naar aanleiding van de getoonde sheets voor het geleverde werk en geeft aan dat de vertegenwoordiging van griffiers in commissies aandacht behoeft. Hier wil de Vereniging van Griffiers graag met de VNG samen aan werken. De heer Noordanus geeft in reactie op hetgeen door de insprekers is ingebracht aan dat het aantal raadsleden ten opzichte van de vorige ronde gelijk is gebleven. Desalniettemin geeft hij aan de teleurstelling van Raadslid.nu te begrijpen omdat het zeer wezenlijk is dat men in de raden zich

14 - 6 - ervan bewust is dat de VNG de vereniging is die het voor de raadsleden moet doen. Hij geeft aan dat het bestuur in gesprek is met Raadslid.nu om een andere manier van betrokkenheid te organiseren. Met het oog op het blijven laten bloeien van de vereniging biedt dit een goede kans om voor te sorteren en met goede kandidaten te komen die expertise en netwerken met zich meebrengen. Hij ziet het dan ook als een appèl richting bestuur en directie om te zorgen dat meer raadsleden op die manier in de toekomst kunnen worden verwelkomd in de gelederen van de vereniging. De voorzitter constateert dat er geen andere insprekers zijn op dit agendapunt en meldt dat een delegatie van het bestuur in januari of februari met de Vereniging van Griffiers en Raadslid.nu om tafel gaat. De voorzitter gaat over tot de stemming over het voorstel. Gelet op het ontbreken van tegenkandidaten zal in één enkele stemming besluitvorming plaatsvinden over alle kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie. Over deze voordracht wordt elektronisch gestemd. De voorzitter concludeert na stemming dat de leden instemmen met de voordracht, waarbij de stemverhouding als volgt is: - voor: 100,00% - tegen: 00,00% De voorzitter dankt de leden voor het stemmen en stelt vast dat de kandidaten zijn gekozen. Ze feliciteert de gekozen kandidaten van harte en wenst hen veel sterkte, wijsheid en plezier toe in deze voor gemeenten pittige periode. AGENDAPUNT 05 Visietraject Gemeenten op weg naar VISIETRAJECT GEMEENTEN OP WEG NAAR 2020 Onder de titel Gemeenten op weg naar 2020 wil de VNG samen met alle leden de gemeentelijke agenda voor de komende jaren opstellen. Een kort introductiefilmpje wordt getoond. Mevrouw Kriens voorzitter van de directieraad van de VNG geeft aansluitend een toelichting. Ze geeft aan dat het filmpje een mooi palet aangeeft van de opgave waar gemeenten voor staan. Het beeld van de improvisatiemaatschappij maakt dat de beleidsbeïnvloeding, de lobby en de public affairs die je moet doen op een heel andere manier gebeurt dan dat het vroeger ging. Om dat goed te kunnen doen is het met de diversiteit van Nederlandse gemeenten nodig te weten wat de partituur is. Wat delen we wel en wat delen we niet? En hoe kunnen we erin slagen om niet elke keer te reageren op wat in Den Haag wordt gezegd, maar ervoor zorgen dat we aan hen duidelijk maken wat er lokaal gebeurt en dat als uitgangspunt te gebruiken voor de beleidsbeïnvloeding. Om dat voor elkaar te krijgen moet je in het gesprek met elkaar hebben over wat onze visie is en hoe gemeenten zich in de komende periode gaan ontwikkelen. Deze visie wordt niet een verhaal dat

15 - 7 - aan de leden wordt voorgelegd maar een vraag aan de leden over wat hun visie is en om deze te delen om daarmee een verenigingsvisie 2020 neer te zetten. Dit is ook belangrijk om de activiteiten van de VNG om gemeenten te ontzorgen af te stemmen op de diversiteit van de leden. Dit vraagt om heldere uitspraken over wat we collectief willen doen en wat we niet collectief willen doen. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van de e-overheid, de ontwikkeling van standaarden daarin en de eventuele relevantie van het collectief oppakken ervan. De keuzes hierbij zijn strategische keuzes: welke zaken wil je samen doen en hoe ga je dit financieren? Gaan we voor deze activiteiten de contributie verhogen, gaan we betaalde dienstverlening doen of gaan we voor dit moment nog door met collectieve uitnames uit het Gemeentefonds? Op deze vraagstukken worden met de leden de antwoorden voorbereid voor de Algemene Ledenvergadering van 3 juni De voorzitter dankt mevrouw Kriens voor haar inspirerende verhaal en constateert dat de heer Van Diessen waarnemend burgemeester van de gemeenten Dongen zich heeft gemeld om te reageren op het voorstel. De heer Van Diessen stelt het op prijs dat het bestuur de verenigingsstrategie opnieuw vorm wil geven en hiervoor de bal bij de leden legt. Tegelijk vindt hij jammer dat het bestuur niet meer richting geeft aan de discussie. Zijn inziens is het voorliggende stuk beschrijvend van aard en geeft het in die zin geen keuzes. Het zou volgens hem mooi zijn geweest als enkele scenario s werden geschetst die richting geven aan de discussie zodat de ideeën opborrelen tijdens de bijeenkomsten die hiervoor worden georganiseerd. Hij vraagt daarom het bestuur in de tijd tot aan de bijeenkomsten meer richting te geven aan de discussie. Betreffende de inhoud spreekt hij zijn verbazing uit over de passage op pagina 7 die de verwachte rollen van gemeenten op hoofdlijnen in 2020 beschrijft en vraagt om een nadere toelichting. De voorzitter geeft in antwoord op de inbreng van de heer Van Diessen aan dat er geen scenario s zijn gemaakt omdat het bestuur eerst wil horen wat de leden willen. Dit zal de komende maanden nader vorm krijgen. Betreffende passage op pagina 7 geeft ze aan dat gemeenten nog aan het begin van de ontwikkeling staan van hun ondersteunende rol en hun samenwerkingsrol. Hierin gaat de komende tijd veel veranderen, ook in de verhouding tussen burger en bestuur. De voorzitter constateert dat er geen verdere insprekers zijn op het voorstel en brengt het voorstel in stemming. Over het voorstel wordt elektronisch gestemd. De voorzitter concludeert na stemming dat de leden instemmen met het voorstel, waarbij de stemverhouding als volgt is: - voor: 98,80% - tegen: 01,20% De voorzitter dankt de leden en stelt vast dat van start kan worden gegaan met "Gemeenten naar 2020". Ze roept de leden op er samen iets moois van te maken.

16 - 8 - Beleidsinhoudelijke zaken AGENDAPUNT 06 De ondersteuning van uw uitvoeringskracht: een update voor 2015 en verder De voorzitter geeft aan dat de leden een vijftal voorstellen hebben ontvangen ter ondersteuning van de uitvoeringskracht. Het bestuur heeft daarop een motie ontvangen van de gemeenten Zaanstad, Utrecht en een aantal andere gemeenten over de standaardisatie van uitvoeringsprocessen. Deze motie met het preadvies van het VNG bestuur is vrijdag aan de leden toegezonden en via VNG.nl bekend gemaakt. Tevens zijn schriftelijke exemplaren ervan uitgedeeld. In zijn preadvies ondersteunt het bestuur de strekking van de motie, waarin onder meer wordt gevraagd om een extra uitname uit het Gemeentefonds. Tegelijkertijd constateert het bestuur dat het voorstel in de motie een aanvulling op het eerdere bestuursvoorstel betreft. Een amendement derhalve, waarover de gemeenten hun standpuntbepaling moeten kunnen voorbereiden. Om alle gemeenten in staat te stellen hun standpuntbepaling voor te bereiden voordat zij zich uitspreken over het voorstel vraagt het bestuur aan de ledenvergadering om machtiging om een ledenraadpleging te houden. De uitslag van deze ledenraadpleging zal bindend zijn. Net als bij algemene ledenvergaderingen is er sprake van een gewogen stemming en volstaat een eenvoudige meerderheid van de stemmen. Dat wil zeggen "de helft plus een". Dat weerhoudt het bestuur er niet van om de motie ook op de ledenvergadering reeds in stemming te brengen om het draagvlak voor de motie in deze vergadering te peilen. De voorzitter geeft aan dat het voorstel in de motie een aanvulling is op de eerdere vijf voorstellen van het bestuur. Dat betekent dat de vijf voorstellen van het bestuur wel in deze vergadering ter besluitvorming aan de ledenvergadering kunnen worden voorgelegd. Over het voorstel van de motie spreken de leden zich dan uit in de ledenraadpleging. De voorzitter geeft aan dit agendapunt als volgt te behandelen: 1. Inhoudelijke toelichting op het belang van ondersteuning uitvoeringskracht door Jan Westmaas, commissievoorzitter Dienstverlening & Informatiebeleid 2. Behandeling van de motie, inclusief stemming 3. Behandeling van de vijf voorliggende voorstellen, inclusief stemming 4. Stemming over de machtiging aan het bestuur om een ledenraadpleging te houden. De voorzitter constateert dat de ledenvergadering hiermee instemt en geeft het woord aan de heer Westmaas voor een toelichting op het belang van ondersteuning uitvoeringskracht. De heer Westmaas geeft aan dat gemeenten informatieverwerkende organisaties zijn die zich meer en meer focussen op beleid, inkoop en regie. De rol van informatie binnen de gemeentelijke organisaties wordt hierdoor steeds belangrijker, waarbij gedacht kan worden aan dienstverlening en bestuurlijke besluitvorming.

17 - 9 - De komende jaren zullen gemeenten hun informatiehuishouding actief verder ontwikkelen. Interactie met de samenleving, nieuwe dienstverleningsconcepten, efficiencywinst en het bewaken van privacy: het zijn slechts voorbeelden waar elke gemeente mee bezig is. Dat kan niet altijd als individuele gemeente. Om een krachtig lokaal bestuur en overheid te kunnen zijn zullen gemeenten dan ook aspecten als collectief moeten oppakken en organiseren. De ambitie hierin is om als gemeenten proactief en meer en meer collectief te gaan opereren op deze terreinen. Betreffende het voorstel: Gemeenten zullen vooral zelf invulling moeten gaan geven aan de collectieve aanpak. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf projecten starten en aandragen voor collectivisering in samenwerking met KING en VNG. Hierbij gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten: - Innovaties worden door gemeenten in kleine projecten ontwikkeld, omarmd en waar mogelijk opgeschaald naar generieke voorzieningen; denk hierbij als voorbeeld ook aan de collectieve aanpak zoals ook is gebruikt in het sociaal domein (living labs); - Digitale infrastructurele voorzieningen worden zoveel mogelijk collectief georganiseerd; denk hierbij aan de gemeentelijke informatiebeveiligingsdienst, de gezamenlijke actie rondom Windows XP, maar mogelijk in de toekomst ook overheidstelefonie; - Bij (nieuwe) wet- en regelgeving wordt gezorgd voor gestandaardiseerde werkprocessen, met zoveel mogelijk generieke digitale voorzieningen; - De collectieve voorzieningen vormen na besluitvorming de voorzieningen voor alle gemeenten. Voor gemeenten verandert daarom het volgende: - Lokale ontwikkelde oplossingen voor problemen zullen veel sneller opgeschaald worden; - Gemeenten zullen meer agendasettend worden: aan de hand van innovaties in onze uitvoeringspraktijk zullen we richting het Rijk om wetgeving en beleid vragen in plaats van andersom; - Er zullen meer centrale voorzieningen worden gerealiseerd, waardoor gemeenten bijvoorbeeld door collectieve inkoop kosten kunnen besparen. Gemeenten kunnen hiermee het volgende verwachten: Het traject Innovatie Digitale Samenwerking is afgelopen periode samen met gemeenten uitgewerkt en is erop gericht om een voorstel te ontwikkelen dat op de ALV in juni 2015 aan de leden wordt voorgelegd. Het voorstel zal bestaan uit: - Een collectieve gemeentelijke aanpak voor dienstverlening en informatiebeleid met daarin projecten door gemeenten zelf geïnitieerd; - Kleinschalige innovatieve projecten die gemeenten zelf aandragen; - Uitwerking rondom een heldere governancestructuur; - Uitwerking rondom mogelijke financieringsvormen.

18 - 10- Gemeenten kunnen op diverse manieren hierover meedenken en meedoen. De komende periode moeten er ook zaken geborgd worden die in het voorstel zijn uitgewerkt en worden voorgelegd qua financiering. De voorzitter dankt de heer Westmaas voor zijn inbreng en constateert dat er geen verdere insprekers zijn. Motie Zaanstad / Utrecht c.s. Ondersteuning uitvoeringskracht (VisD 2.0) De voorzitter brengt de motie Zaanstad / Utrecht c.s. ter sprake. Ze geeft het woord aan de heer Olthoff wethouder van Zaanstad voor een toelichting op de motie. De heer Olthof dankt de voorzitter en geeft aan dat het geen betoog behoeft dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 voor een enorme opgave staan. Een belangrijk onderdeel daarbij is de informatievoorziening. Gemeenten zijn reeds goed op weg met de gegevensknooppunten en het zou jammer zijn als vanaf 1 januari het daaropvolgende halve jaar gemeenten alleen kunnen beheren. De slag die gemaakt moet worden is dat financieel en administratief gezien, maar ook als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens en privacy, de ontwikkelingen door kunnen gaan. Op dit moment zijn er tweehonderd gemeenten die dit ondersteunen met actieve deelname en driehonderd gemeenten die daarvan ook profiteren. Hij roept de leden daarom op pas op de ALV van juni 2015 een stap verder te zetten, maar nu reeds de uitname te accorderen. Dan kan worden doorgegaan met de ontwikkeling en alle gemeenten worden ondersteund bij het uitwisselen van die gegevens en een standaardisatie van de informatievoorziening. De voorzitter dankt de heer Olthof voor zijn inbreng en geeft het woord aan mevrouw Kriens voor een reactie. Mevrouw Kriens licht aan de hand van een informerende sheet de automatiseringstrajecten inzake beveiliging, monitoring en privacy voor de informatievoorziening sociaal domein toe. Inhoudelijk hebben de leden hiermee ingestemd, maar gebleken is dat de financiering vanuit het Gemeentefonds vanaf januari 2015 nog niet democratisch geborgd is. BZK heeft als fondsbeheerder aangegeven akkoord te gaan met een grotere uitname uit het Gemeentefonds hiervoor, mits voldaan wordt aan de democratische procedures hierbij. Het bestuur stelt daarom de leden voor middels een ledenraadpleging te stemmen over deze uitname. Daar waar de te maken kosten het gevolg zijn van door het Rijk opgelegde regels zal het Rijk indien nodig steun leveren. De voorzitter dankt mevrouw Kriens voor haar toelichting. Ze geeft aan dat dadelijk gestemd gaat worden over de motie en het voorstel voor de ledenraadpleging. Ze geeft het woord aan de heer Binnenmars, wethouder van Twenterand. De heer Binnenmars geeft aan dat de motie uitgaat van EUR 5 miljoen Rijk / EUR 4 miljoen gemeenten. Hij legt de vraag voor of het Rijk niet het gehele bedrag kan financieren.

19 - 11- De voorzitter geeft aan dat gemeenten zelf een groot belang hebben bij de trajecten. Als deze niet collectief worden geregeld, dan zullen gemeenten dit op individuele basis moeten doen. Met andere woorden: het is deels een individuele besparing om iets gezamenlijk te doen. Daarbij wil het bestuur er ook een bijdrage van het Rijk bij zien. Het is namelijk ook een belang van het Rijk, naast die van de gemeenten. De voorzitter constateert dat er geen verdere insprekers meer zijn en gaat over tot stemming over de motie. Over de motie wordt elektronisch gestemd. De voorzitter concludeert na stemming dat de leden instemmen met de motie, waarbij de stemverhouding als volgt is: - voor: 92,05% - tegen: 07,95% De voorzitter brengt de vijf voorstellen van het bestuur ter sprake. Ze constateert dat geen van de aanwezige leden wenst in te spreken en dat de leden ermee instemmen om de vijf voorstellen in één stemming te doen. Over de voorstellen wordt elektronisch gestemd. De voorzitter concludeert na stemming dat de leden instemmen met de voorstellen, waarbij de stemverhouding als volgt is: - voor: 98,80% - tegen: 01,20% De voorzitter brengt het voorstel in stemming om hetgeen is voorgesteld in de motie Zaanstad / Utrecht c.s. per ledenraadpleging aan de leden voor te leggen. Over het voorstel wordt elektronisch gestemd. De voorzitter concludeert na stemming dat de leden instemmen met het voorstel, waarbij de stemverhouding als volgt is: - voor: 96,72% - tegen: 03,28%

20 - 12- Overige zaken AGENDAPUNT 07 Rondvraag / WVTTK Regresrecht Wmo De voorzitter geeft aan dat het Regresrecht Wmo gemeenten per januari 2015 de bevoegdheid geeft om Wmo-kosten te verhalen als gevolg van een ongeval waarvoor iemand aansprakelijk is. Wettelijk kan de VNG daarover een convenant met verzekeraars sluiten over een door verzekeraars te betalen afkoopsom voor de schade. Het bestuur zal de leden middels een ledenbrief uitnodigen om dat convenant deel te nemen. Deelname van gemeenten is overigens vrijwillig. Als een gemeente niet wenst deel te nemen aan het convenant, dan kan dat worden aangegeven. Motie Hellendoorn c.s. De voorzitter geeft aan dat de gemeente Hellendoorn c.s. middels een motie het bestuur van de VNG opdraagt om helderheid te verkrijgen over de cumulatie van effecten van de verdeelmodellen Wmo, participatie en Jeugd. Ook wordt het bestuur opgeroepen te zorgen voor een lange vereveningsperiode en daarmee een zachte landing bij gemeenten. De voorzitter geeft het woord aan de heer Coes van de gemeente Hellendoorn om de motie toe te lichten. Aansluitend zal mevrouw Van Leeuwen, voorzitter van de commissie Gezondheid & Welzijn, namens het bestuur reageren op de motie. De heer Coes dankt de voorzitter. Hij geeft aan dat gemeenten samen met de Rijksoverheid en de zorgverzekeraars een belangrijke verantwoordelijkheid hebben in het zorgstelsel, het behoud van betaalbare zorg en maatschappelijke ondersteuning van de inwoners die daarop zijn aangewezen. Met de Jeugdwet, de Participatiewet, de nieuwe Wmo, aanpassing van de Zorgverzekeringswet en de invoering van de wet Langdurige zorg is veel in beweging gezet. Met deze decentralisaties staan de gemeenten en de maatschappelijke organisaties voor een forse maatschappelijke en financiële opgave. Gemeenten moeten de balans zien te vinden in continuïteit van zorg en ondersteuning van burgers en werken met een sluitende gemeentebegroting. Gerealiseerd wordt dat de rijkskortingen op de gedecentraliseerde taken de komende jaren doorgaan en dus veel van gemeenten vergen. Bovenop deze kortingen en bezuinigingen komen voor veel gemeenten de nadelige effecten van dit nieuwe Wmo-verdeelmodel. Bij de uitwerking van dit verdeelmodel zijn nog vragen: de groep uitschieters tussen historische en geobjectiveerde kosten is voor een flink aantal Twentse gemeenten onvoldoende verklaard. Ook is niet duidelijk welk gewicht aan de verschillende maatstaven is toegekend. Aan het bestuur wordt daarom gevraagd de vinger aan de pols te houden en tijdig te evalueren en bij te sturen wanneer in de praktijk blijkt dat gemeenten voor onverwachte problemen komen te staan.

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. AGENDA Algemene Ledenvergadering VNG woensdag 3 juni 2015, van 11.00 tot 12.15 uur, Omnisport, De Voorwaarts 55, Apeldoorn Huishoudelijke zaken 01. Opening De voorzitter opent de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017

Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017 Bijlage 1 Gemeenten die (nog) niet deelnemen aan LAA peildatum: mei 2017 Gemeentenaam Inwoners Provincie Deelname in voorbereiding 1 Gemeente Aa en Hunze 25.243 Drenthe 2 Gemeente Aalburg 13.038 Noord-Brabant

Nadere informatie

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6.

Agenda Item voor tegen 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. 6. VNG Agenda 2014 25 0 Aa en Hunze 6. VNG Agenda 2014 28 0 Achtkarspelen 6. VNG Agenda 2014 19 0 Alblasserdam 6. VNG Agenda 2014 72 0 Almelo 6. VNG Agenda 2014 75 0 Almere 6. VNG Agenda 2014 72 0 Alphen

Nadere informatie

nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473

nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473 nrv Gemeente Soort Achtervang Einddatum A 517 Gemeente Alphen aan den Rijn Ongelimiteerd - 473 Gemeente Achtkarspelen Limiet op bedrag en naam - 473 Gemeente Achtkarspelen Limiet op naam - 478 Gemeente

Nadere informatie

Gemeente Krimpen aan den IJssel 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Krimpenerwaard 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Laarbeek 07.

Gemeente Krimpen aan den IJssel 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Krimpenerwaard 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Laarbeek 07. Gemeente Agendapunt Voor Tegen Gemeente Aa en Hunze 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Aalburg 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Aalsmeer 07. Vaststelling contributie voor Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Arrangementen afdelingen voortgezet onderwijs 1 september 2015

Arrangementen afdelingen voortgezet onderwijs 1 september 2015 Onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van Arrangement Kolomlabels Drenthe 77 5 82 Aa en Hunze 1 1 Assen 12 12 Borger-Odoorn 3 3 Coevorden 6 2 8 Emmen 19 1 20 Hoogeveen 8 2 10 Meppel 16 16 Midden-Drenthe

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang

Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang Leges gastouder Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen Sommige gemeenten brengen leges in rekening

Nadere informatie

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013

Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 Arrangementen voortgezet onderwijs (exclusief praktijkonderwijs) per gemeente per 1/9/2012 en 1/9/2013 onderwijssoort (Meerdere items) onderwijssoort (Meerdere items) Aantal van arrangement2012 Kolomlabels

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 10 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24261 11 augustus 2015 Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 in verband met inwerkingtreding Wwz per 1 juli 2015 Het

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011

Bijlage 3. Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 DECEMBERCIRCULAIRE GEMEENTEFONDS 2011 Bijlage 3 Decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen, sport en cultuur 2012 20 Aa en Hunze 3e 60% 43.560 Aalburg 4e 100% 43.800 Aalsmeer 3e 100% 73.400 Achtkarspelen 3e 100% 87.400 Alblasserdam 4e

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004

Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004 Definitieve budgetten 2015 BBZ Bbz 2004 Code Gemeente 3 Appingedam 3.330 5 Bedum 4.205 7 Bellingwedde 5.804 9 Ten Boer 6.180 10 Delfzijl 5.087 14 Groningen 247.136 15 Grootegast 27.343 17 Haren 10.640

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend

Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend Bewerkersovereenkomst VECOZO ondertekend Gemeente Gemeentecode Aa en Hunze 1680 Aalburg 0738 Aalsmeer 0358 Aalten 0197 Achtkarspelen 0059 Alblasserdam 0482 Albrandswaard 0613 Alkmaar 0361 Almelo 0141 Almere

Nadere informatie

Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie

Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie Code Gemeentenaam Nader voorlopig budget 2015 Correctie Nader voorlopig budget 2015 plus bedrag correctie Alleen de positieve correcties zijn in dit bedrag verwerkt omdat geen geld zal worden teruggevorderd

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.

Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3. Aantal huishoudens met zonnepanelen per jaar Gemeente 2011 2012 2013 2014 H1 2015 Zwolle 680 2.359 3.218 3.788 4.236 Hardenberg 809 1.600 2.893 3.653 3.724 Sudwest-Fryslan 559 1.192 1.885 2.248 3.714 Amsterdam

Nadere informatie

Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Rijlabels Basis Zeer zwak Zwak Eindtotaal Drenthe Flevoland Friesland

Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Rijlabels Basis Zeer zwak Zwak Eindtotaal Drenthe Flevoland Friesland Aantal van Arrangement 1 sep 2015 Kolomlabels Drenthe 259 1 13 273 Aa en Hunze 13 2 15 Assen 25 1 26 Borger-Odoorn 14 1 15 Coevorden 28 28 De Wolden 14 1 15 Emmen 58 3 61 Hoogeveen 28 1 3 32 Meppel 14

Nadere informatie

14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010

14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010 14+netnummer Gemeente 14 0592 Aa en Hunze 14 0416 Aalburg 14 0297 Aalsmeer 14 0543 Aalten 14 0511 Achtkarspelen 14 078 Alblasserdam 14 010 Albrandswaard 14 072 Alkmaar 14 0546 Almelo 14 036 Almere 14 0172

Nadere informatie

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014

Totale woonlasten meerpersoons hh 2015. Afvalstoffen heffing meerpersoons hh 2014 GEMEENTE OZB OZB Aa en Hunze 250,43 240,30 4,2% 223,15 232,70 190,00 192,00 217.575 225.000 663,58 665,00-0,2% Aalburg 293,46 287,10 2,2% 244,50 236,50 174,35 173,00 241.530 249.000 712,31 696,60 2,3%

Nadere informatie

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente)

Gemiddelde WOZ-waarde 2014 (opgave gemeente) Vereniging Eigen Huis onderzoek en. Volledig onderzoek (datum 21 maart ) ( ) (opgave h effing en Aa en Hunze 233,01 241,37 8,36 3,59% 248.142 226.000 232,70-4,77% 192,00 0,00% 666,07-0,5% Aalburg 279,49

Nadere informatie

GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De

GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De GMCODE GMNAAM GPK GM1651 Eemsmond 1 GM0088 Schiermonnikoog 1 GM0060 Ameland 1 GM0058 Dongeradeel 1 GM0093 Terschelling 1 GM0010 Delfzijl 1 GM1663 De Marne GM0053 Winsum 1 GM0024 Loppersum 1 GM1722 Ferwerderadiel

Nadere informatie

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS

AANTAL AANDELEN AANDEELHOUDERS Aa en Hunze 52.728 30.054,96 Aalburg 17.550 10.003,50 Aalsmeer 25.857 14.738,49 Aalten 19.305 11.003,85 Achtkarspelen 87.711 49.995,27 Alblasserdam 9.477 5.401,89 Albrandswaard 3.510 2.000,70 Alkmaar 189.930

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan. Datum if B JUL 2014 Betreft Beveiiiging Suwinet door gemeenten GESCAND OP 2 h ^'J^l 201'» Gemeente Oostzaan Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente

Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Gemeente Aantal brochures Gemeente Aa en Hunze 24 Gemeente Aalburg 17 Gemeente Aalsmeer 15 Gemeente Aalten 20 Gemeente Achtkarspelen 18 Gemeente Alblasserdam 17 Gemeente Albrandswaard 20 Gemeente Alkmaar

Nadere informatie

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente

Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente Bijlage 2: verdeling macrobudget Wmo 2015 verdeling per (centrum) gemeente 1. Budget nieuwe 2. Budget centrum- 3. Budget centrumtaken voor alle gemeenten taak gemeenten AWBZgemeenten beschermd wonen budget

Nadere informatie

Totaal Nederland 3,4 3,1

Totaal Nederland 3,4 3,1 Friesland Groningen Drenthe De Friese Meren 11,3-12,1- Appingedam 7,3-3,4 Emmen 2,7-2,3 Ooststellingwerf 10,5-1,2- Winsum 2,1-3,6 Hoogeveen 1,7 2,3 Vlieland 1,5-4,8 Loppersum 0,9-0,6 Midden-Drenthe 2,7

Nadere informatie

AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN UIT TE KEREN DIVIDEND A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19.

AANDEELHOUDERS AANTAL AANDELEN UIT TE KEREN DIVIDEND A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19. A Aa en Hunze 52.728 53.782,56 Aalburg 17.550 17.901,00 Aalsmeer 25.857 26.374,14 Aalten 19.305 19.691,10 Achtkarspelen 87.711 89.465,22 Alblasserdam 9.477 9.666,54 Albrandswaard 3.510 3.580,20 Alkmaar

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013

Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Overzicht aandeelhouders en dividend 2013 Aandeelhouder Aantal aandelen Bedrag in euro's Aa en Hunze 52.728 66.964,56 Aalburg 17.550 22.288,50 Aalsmeer 25.857 32.838,39 Aalten 19.305 24.517,35 Achtkarspelen

Nadere informatie

Gemeente Aa en Hunze. Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Albrandswaard. Gemeente Almere. Gemeente Amersfoort. Gemeente Bernisse. Gemeente Barendrecht

Gemeente Aa en Hunze. Gemeente Achtkarspelen. Gemeente Albrandswaard. Gemeente Almere. Gemeente Amersfoort. Gemeente Bernisse. Gemeente Barendrecht Gemeente Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alblasserdam Gemeente Albrandswaard Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente

Nadere informatie

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD

, l ll ļ, l l,, l, l,l /BW/RAAD NR. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 'GEMEENTE LANGECIJK 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) ING.

Nadere informatie

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd?

2012 In welke gemeente wordt een bepaald delict (relatief) het meest gepleegd? Gerekend per 10.000 inwoners vinden in Tiel de meeste inbraken in/diefstal uit en plaats; nl 87,2. 2012 1. Tiel 87,2 Zundert 30,6 Muiden 162,4 Amsterdam 109,2 Pekela 56,7 Terschelling 67,4 Muiden 6,2 Ouder-Amstel

Nadere informatie

Groningen tarief rang tarief rang

Groningen tarief rang tarief rang Bouwleges 2016 en plaats op nationale ranglijst Omgevingsvergunning 10.000,- excl. btw, incl. welstand Omgevingsvergunning 130.000,- excl. btw, incl. welstand Groningen tarief rang tarief rang 1 Appingedam

Nadere informatie

Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente

Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente Klantnaam Optie Objecten Omzet Bijzonderheden Gemeente Aa en Hunze Gemeente Aalburg Gemeente Aalsmeer Gemeente Aalten Gemeente Alblasserdam Gemeente Albrandswaard Gemeente Alkmaar Gemeente Almere Gemeente

Nadere informatie

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Groningen Appingedam 12.003 17 Bedum 10.430 15 Bellingwedde 9.145 13 De Marne 10.158 14 Delfzijl 25.440 35 Eemsmond 15.778 22 Groningen 200.453 272 Grootegast 12.122 17 Haren 18.913 26 Hoogezand-Sappemeer

Nadere informatie

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel

Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel Wmo-budget 2015* volgens het objectieve verdeelmodel wijzigingen t.o.v. het historische verdeelmodel, per inwoner budget bij toegekend verschil in gemeente objectieve budget euro's verdeling verschil in

Nadere informatie

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS

HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS HUISVESTINGSTAAKSTELLING VERGUNNINGHOUDERS Bijlage A Gemeente 1) Inwoners Huisvestings- 1-1-2015 2) 1e helft 2016 Groningen Appingedam 12.003 15 Bedum 10.430 13 Bellingwedde 9.145 11 De Marne 10.158 12

Nadere informatie

Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016

Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016 Naam gemeente Waardering mantelzorgers 2016 Aa en Hunze 165.222 Aalburg 65.903 Aalsmeer 140.848 Aalten 188.829 Achtkarspelen 194.082 Alblasserdam 126.785 Albrandswaard 95.522 Alkmaar 619.334 Almelo 535.529

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: 01-09-2015 Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze -1 21 8 12 23 35 10 0 0 0 0 0 10 25 25 Assen 22 56 51 27 59 86 0 8 0 0 0 0 8 78 78 Borger-Odoorn 0 21 11 10 23 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33 Coevorden 5 30

Nadere informatie

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4

1 punt per m 2. 0,75 punt per m 2. 2 punten 1 punt * eengezins woning 44 40 36 32 22 14 8 4 Puntensysteem voor : - huurovereenkomsten voor een woning met een energielabel (ongeacht wanneer de uurovereenkomst is ingegaan) - en voor alle huurovereenkomsten die op of na 1 januari 2008 zijn ingegaan

Nadere informatie

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2010 alle Nederlandse gemeenten 9%

ontwikkeling bijstand Gemiddelde ontwikkeling in: 2010 alle Nederlandse gemeenten 9% alle Nederlandse gemeenten 9% gemeenten groter dan 60.000 inwoners 9% gemeenten met 30.000-60.000 inwoners 11% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners 11% gemeenten kleiner dan 30.000 inwoners (Alleen gemeenten

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis onderzoek gemeentelijke woonlasten Volledig onderzoek (datum 27 februari 2014) Gemiddelde OZB2013

Vereniging Eigen Huis onderzoek gemeentelijke woonlasten Volledig onderzoek (datum 27 februari 2014) Gemiddelde OZB2013 Vereniging Eigen Huis onderzoek gemeentelijke woonlasten. Volledig onderzoek (datum 27 februari ) Gemeente OZB2013 OZB Verschil aanslag ( ) OZB 2013 (bron CBS) (opgave gemeente) ffing huishouden) ffing

Nadere informatie

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum:

Overzicht huisvesting vergunninghouders Peildatum: Overzicht gemeenten van provincie Drenthe Aa en Hunze 11 30 41 1 6 0 7 34 34 Assen 13 79 92 14 15 12 41 51 51 Borger-Odoorn 17 30 47 2 11 3 16 31 31 Coevorden 15 42 57 21 7 7 35 22 22 De Wolden 10 28 38

Nadere informatie

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011:

Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: Gem.code Gemeentenaam Totaal schoolgewicht per 1-10-2009 Budget 2011: 1680 Aa en Hunze 1 3.181,06 738 Aalburg 19 60.440,17 358 Aalsmeer 41 130.423,52 197 Aalten 45 143.147,76 59 Achtkarspelen 41 130.423,52

Nadere informatie

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster

Woningmarktcijfers.nl, bron: het Kadaster De gemiddelde is gebaseerd op alle door het Kadaster geregistreerde verkochte koopwoningen. De uitspraak 'de duurste 1 Bloemendaal 597.694 8,6% 347 20,9% Noord Holland 2 Laren 559.259 3,7% 165 12,2% Noord

Nadere informatie

Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00.

Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00. Gemeente Aa en Hunze 0,00 Aalten 0,00 Albrandswaard 275,00 Alkmaar 0,00 Leges aanvraag registratie Bijzonderheden gastouderopvang Almelo 0,00 Ook in 2017 zijn de leges 0,00. Almere 348,75 Alphen 0,00 Alphen

Nadere informatie

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten

GESCAND OP. 2 h JULI 20H. Gemeente Wormerland. Datum K 8 JUL 20Ï4 Betreft Beveiliging Suwinet door gemeenten Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De leden van de gemeenteraad van (gemeente) T.a.v. de griffier (adresgegevens) I GESCAND OP Postbus 90801 2509

Nadere informatie

a. vertegenwoordigers van de volgende gemeenten, leden van de Vereniging:

a. vertegenwoordigers van de volgende gemeenten, leden van de Vereniging: Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, aangevangen op maandag 17 november 2014, Jaarbeurs te Utrecht. Aanwezig zijn het bestuur met mevrouw A.

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

Budget mantelzorgwaardering per gemeente

Budget mantelzorgwaardering per gemeente Budget mantelzorgwaardering per gemeente Uit een brief van staatssecretaris van Rijn blijkt dat met ingang van 2016 structureel 100 miljoen wordt toegevoegd aan het gemeentefonds voor mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Gemeente 1) Inwoners Huisvestingsper taakstelling ) 1e helft 2013

Gemeente 1) Inwoners Huisvestingsper taakstelling ) 1e helft 2013 Gemeente 1) Inwoners Huisvestingsper taakstelling 31-12-2012 2) 1e helft 2013 Groningen Appingedam 12.019 4 Bedum 10.550 3 Bellingwedde 8.996 3 De Marne 10.335 3 Delfzijl 26.029 7 Eemsmond 16.085 5 Groningen

Nadere informatie

'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll

'iľii ll llih'i l ľl'i'hľ''illlll Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 'iľii ll "ll"ih'i l ľl'i'hľ''il"ll"ll Postbus 90801

Nadere informatie

Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2015 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie.

Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2015 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie. Educatie 2015: Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van de contactgemeenten die in 2015 in aanmerking komen voor een specifieke uitkering Educatie. De gemeentelijke herindeling per 1 januari

Nadere informatie

Informatie over decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters. Bron: Meicirculaire 2016

Informatie over decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters. Bron: Meicirculaire 2016 Informatie over decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters Bron: Meicirculaire 2016 Innovatienul13 Villa Mooi Zeist n Utrechtseweg 9 n 3704 HA Zeist n T. 030 877 92 35 E. info@innovatienul13.nl

Nadere informatie

Bijlage budgetten per gemeente voor nieuwe taken en voor bestaande taken integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging

Bijlage budgetten per gemeente voor nieuwe taken en voor bestaande taken integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging Bijlage budgetten per gemeente voor nieuwe taken en voor bestaande taken integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging Budget nieuwe Budget nieuwe Budget taken voor alle taken voor bestaande gemnr

Nadere informatie

Budget jeugdzorg: van historische naar objectieve verdeling Budget 2015 (100% historisch) in euro's

Budget jeugdzorg: van historische naar objectieve verdeling Budget 2015 (100% historisch) in euro's (100 (100 Aa en Hunze 4.451.432 3.835.733-13,8 3.746.857-15,8 Aalburg 1.761.744 2.227.533 26,4 2.175.920 23,5 Aalsmeer 3.799.765 3.206.696-15,6 3.132.395-17,6 Aalten 3.295.353 4.720.452 43,2 4.611.077

Nadere informatie

OverheidslaCBS-coce Naam

OverheidslaCBS-coce Naam OverheidslaCBS-coce Naam Status (IV=plausibel) 06 0018 Gemeente Hoogezand-Sappemeer lv 06 0024 Gemeente Loppersum lv 06 0052 Gemeente Winschoten lv 06 0058 Gemeente Dongeradeel lv 06 0063 Gemeente Het

Nadere informatie

Stedenoverzicht Meerookhoodstad

Stedenoverzicht Meerookhoodstad Stedenoverzicht Meerookhoodstad De gezondheidsschade die veroorzaakt wordt door het inademen van vervuilde lucht is goed vergelijkbaar met het effect van het meeroken van sigaretten. In Nederland roken

Nadere informatie

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten 3 Titel brochure hier invullen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gemeenten in eerste ring rondom kerncentrale Personen tot en met

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten

In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten In welke gemeenten verstrekt de overheid jodiumtabletten 3 Titel brochure hier invullen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Gemeenten in eerste ring rondom kerncentrale Personen tot en met

Nadere informatie

OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN

OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN OPEN BRIEF VAN WETHOUDERS FINANCIËN Aan: Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer 10 november 2015 Geachte leden van de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr.

Voorschot 2011; 25 mln. Nieuw gem nr. Nieuw gem nr. (CBS_code) Voorschot 2011; 25 mln Nieuwe gemeentenaam 3 Appingedam 21.963 5 Bedum 8.439 7 Bellingwedde 13.343 1663 De Marne 17.611 10 Delfzijl 54.896 1651 Eemsmond 27.174 14 Groningen 643.175

Nadere informatie

RESULTATEN TRANSITIEVOLGSYSTEEM WMO PEILING 11 NOVEMBER NABEL ACTIE NON-RESPONS

RESULTATEN TRANSITIEVOLGSYSTEEM WMO PEILING 11 NOVEMBER NABEL ACTIE NON-RESPONS RESULTATEN TRANSITIEVOLGSYSTEEM WMO PEILING 11 NOVEMBER 2014 + NABEL ACTIE NON-RESPONS Gemeente Beleid Organisatie Communicatie Inkoop Toegang Clientondersteuning Toelichting 's-gravenhage ten dele ja

Nadere informatie

Aalburg 16 0 Aalsmeer Aalten 98 5 Alblasserdam Albrandswaard 8 3 Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den

Aalburg 16 0 Aalsmeer Aalten 98 5 Alblasserdam Albrandswaard 8 3 Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den Gemeente Parkeren Overlast Aalburg 16 0 Aalsmeer 1.245 12 Aalten 98 5 Alblasserdam 400 3 Albrandswaard 8 3 Alkmaar 3.286 193 Almelo 2.286 1043 Almere 2.417 578 Alphen aan den Rijn 725 22 Alphen-Chaam 10

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij

Nadere informatie

01. Opening De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

01. Opening De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. AGENDA Algemene Ledenvergadering VNG woensdag 8 juni 2016, van 11.30 tot 13.00 uur, Hangar 32, Haarlemmermeer Huishoudelijke zaken 01. Opening De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van de Vereniging

Nadere informatie

OVERZICHT INVOERINGSKOSTEN 3 DECENTRALISATIES

OVERZICHT INVOERINGSKOSTEN 3 DECENTRALISATIES OVERZICHT INVOERINGSKOSTEN 3 DECENTRALISATIES circulaire 2012 2013 2014 Jeugd dec 2011 sept2012+ mei 2013 mei 2013+ mei 2014 AWBZ/WMO sept2011, 5.7 sept2011, 5.7 mei 2013, 4.2.4 e 1.000,-- 2012 2013 2014

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012

INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012 INDELING CENTRUMGEMEENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG 2012 GRONINGEN LEEUWARDEN EMMEN ASSEN ZWOLLE Appingedam Achtkarspelen Borger-Odoorn Aa en Hunze Hardenberg Bedum Ameland Coevorden Assen Kampen Bellingwedde

Nadere informatie

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm

file:///k /My%20Documents/pdf/Vertrokken-Raadsleden-2009-11-01.htm NR Gemeentenaam Inwoners Prov Count Geslacht Partij Reden Jaar 1 Aa en Hunze 25322 D 1 m PvdA wethouder eigen gemeente 1998 1 Aa en Hunze 25322 D 2 m PvdA wethouder eigen gemeente 2006 1 Aa en Hunze 25322

Nadere informatie

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Betreft: Verslag gecombineerde aandeelhouders- en certificaathoudersvergadering DataLand B.V. en Bestuursvergadering van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Locatie: VNG ten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Zeeland-West-Brabant - mediadesk Oost

Zeeland-West-Brabant - mediadesk Oost Gemeente Aa en Hunze Aalburg Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard Alkmaar Almelo Almere Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Assen

Nadere informatie

Amsterdam, 30 januari 2015

Amsterdam, 30 januari 2015 Amsterdam, 30 januari 2015 NSGK-collecte 2014, opbrengst per gemeente In deze lijst wordt de opbrengst van de NSGK-collecte per gemeente weergegeven. In totaal is in ruim 320 gemeenten gecollecteerd. Hoewel

Nadere informatie

Tarieven voor huishoudelijke hulp

Tarieven voor huishoudelijke hulp Tarieven voor huishoudelijke hulp Gegevens uit de Lokale Monitor Werk, Inkomen en Zorg, een FNV-onderzoek onder bijna 200 gemeenten Februari 2010 Het onderzoek Elke twee jaar verricht de FNV een vergelijkend

Nadere informatie

Brede impuls combinatiefuncties

Brede impuls combinatiefuncties Bron: junicirculaire gemeentefonds 2012 Ministerie van BZK Brede impuls combinatiefuncties De Brede impuls combinatiefuncties richt zich op de realisatie van combinatiefuncties, inclusief buurtsportcoaches.

Nadere informatie

Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente

Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Delfzijl 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

AANTAL AANDEELHOUDERS

AANTAL AANDEELHOUDERS A Aa en Hunze 52.728 86.473,92 Aalburg 17.550 28.782,00 Aalsmeer 25.857 42.405,48 Aalten 19.305 31.660,20 Achtkarspelen 87.711 143.846,04 Alblasserdam 9.477 15.542,28 Albrandswaard 3.510 5.756,40 Alkmaar

Nadere informatie

Alblasserdam Alkmaar Almere Amsterdam Arnhem 2017 Assen Barendrecht geen grondprijs gevonden. Bergen (NH.

Alblasserdam Alkmaar Almere Amsterdam Arnhem 2017 Assen Barendrecht geen grondprijs gevonden. Bergen (NH. Gemeente Prijspeil Aa en Hunze Aalburg Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam 2015 Albrandswaard Alkmaar 2017 Almelo Almere 2015 Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Amsterdam

Nadere informatie

Gemeente Kieskring District

Gemeente Kieskring District Kieskringen verkiezingen KNVB Ledenraad Gemeente Kieskring District Aa en Hunze 4 Noord Aalburg 18 Zuid I Aalsmeer 27 West I Aalten 9 Oost Achtkarspelen 2 Noord Alblasserdam 18 Zuid I Albrandswaard 21

Nadere informatie

Tabel 1: Aantal toegewezen woningen van corporaties in 2013

Tabel 1: Aantal toegewezen woningen van corporaties in 2013 Aa en Hunze 2076 163 Aalburg 977 56 Aalsmeer 3059 163 Aalten 2344 132 Achtkarspelen 3637 273 Alblasserdam 2796 231 Albrandswaard 2625 126 Alkmaar 14445 1120 Almelo 11829 1018 Almere 21809 2088 Alphen aan

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op alfabet, heel 2015

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op alfabet, heel 2015 Geen Nederlandse postcode geregistreerd, d.w.z: woonachtig in buitenland, zonder vaste w.o.v.pl of onb. 7.805 461 8.266 Aa en Hunze 10 1 11 Aalburg 6 2 8 Aalsmeer 13 0 13 Aalten 4 0 4 Achtkarspelen 12

Nadere informatie

CBS-nr 2014 Gemeente 2014 Taakstelling 2014

CBS-nr 2014 Gemeente 2014 Taakstelling 2014 CBS-nr 2014 Gemeente 2014 Taakstelling 2014 Uitkering 2014 3 Appingedam 207,98 5.408.212 5 Bedum 60,79 1.580.754 7 Bellingwedde 127,75 3.321.950 9 Ten Boer 27,87 724.718 10 Delfzijl 238,09 6.191.178 14

Nadere informatie

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.

Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215. Gemeente Totaal 2009 Inwoners Subsidie per hoofd bevolking Gemeente Rotterdam (ZH) 111.258.026 590131 188,53 Gemeente Vlieland (FR) 215.772 1157 186,49 (ligt aan lage inwonertal) Gemeente Amsterdam (NH)

Nadere informatie

Voorlopige budgetten 2016 Gebundelde Bbz 2004 uitkering

Voorlopige budgetten 2016 Gebundelde Bbz 2004 uitkering Voorlopige budgetten 2016 Code Gebundelde Bbz 2004 uitkering Gemeente 3 Appingedam 5.531.065 3.531 5 Bedum 1.848.671 2.435 7 Bellingwedde 2.998.473 779 9 Ten Boer 1.224.427 4.297 10 Delfzijl 12.780.275

Nadere informatie

Overall Ranking #dagen vertraagd Overall Ranking %prompt geen

Overall Ranking #dagen vertraagd Overall Ranking %prompt geen Gemeente Provincie Type gemeente Klein: 3000 bedrijven Lid G36 % prompt Dagen vertraagd #dagen vertraagd 2012 %prompt 2012 Overall Ranking 2012 Overall

Nadere informatie

Voorlopige verdeling budget Participatiebudget 2015 Pagina 1

Voorlopige verdeling budget Participatiebudget 2015 Pagina 1 Voorlopige verdeling budget Participatiebudget 2015 Pagina 1 Gemeentenaam P-budget (klassiek+ WSW Totaal nieuwe doelgroep) 3 Appingedam 621.734 5.068.536 5.690.270 5 Bedum 189.304 1.618.091 1.807.395 7

Nadere informatie

Overzicht financiën gemeentelijk sociaal domein 2015; bedragen in Gemeente Verdeelmodel Gemeentefonds Realisaties volgens Iv3-open data Verschil

Overzicht financiën gemeentelijk sociaal domein 2015; bedragen in Gemeente Verdeelmodel Gemeentefonds Realisaties volgens Iv3-open data Verschil Overzicht financiën gemeentelijk sociaal domein 2015; bedragen in 1000 Gemeente Verdeelmodel Gemeentefonds Realisaties volgens Iv3-open data Verschil Appingedam 18.314 8.070 10.244 17.271 8.294 8.977 1.043-224

Nadere informatie