woensdag 3 juni 2015, van tot uur, Omnisport, De Voorwaarts 55, Apeldoorn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "woensdag 3 juni 2015, van 11.00 tot 12.15 uur, Omnisport, De Voorwaarts 55, Apeldoorn"

Transcriptie

1 AGENDA Algemene Ledenvergadering VNG woensdag 3 juni 2015, van tot uur, Omnisport, De Voorwaarts 55, Apeldoorn Huishoudelijke zaken 01. Opening De voorzitter opent de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 02. Benoeming van de notulencommissie van de algemene ledenvergadering van woensdag 3 juni 2015 Ter vergadering doet het bestuur de algemene vergadering een voorstel voor de invulling van de notulencommissie. 03. Vaststelling notulen buitengewone algemene vergadering van maandag 17 november 2014 Overeenkomstig artikel 4 van het huishoudelijk reglement zijn de notulen in handen gesteld van de commissie tot het nazien van de notulen. De commissie werd gevormd door: 1 Mevrouw Haasjes, burgemeester van Werkendam 2 De heer Bos, burgemeester van Boekel 3 De heer Batelaan, wethouder van Menterwolde De commissieleden hebben verklaard dat de notulen een getrouw beeld geven van hetgeen tijdens de algemene vergadering is besproken en besloten. Het bestuur vraagt de ledenvergadering de notulen goed te keuren. 04. Mededelingen Gemeenten en gewesten Per 1 januari 2015 telde Nederland 393 gemeenten, in 2014 bedroeg dit aantal 403. De volgende herindelingen hebben op 1 januari 2015 plaatsgevonden: Noord-Holland De gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer zijn samengevoegd tot de gemeente Alkmaar. Gelderland De gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen zijn samengevoegd tot de gemeente Groesbeek.

2 Zuid-Holland De gemeenten Bernisse en Spijkenisse zijn samengevoegd tot de gemeente Nissewaard. De gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist zijn samengevoegd tot de gemeente Krimpenerwaard. Noord-Brabant De gemeente s-hertogenbosch en een deel van de gemeente Maasdonk zijn samengevoegd tot de gemeente s-hertogenbosch. De gemeente Oss en een deel van de gemeente Maasdonk zijn samengevoegd tot de gemeente Oss. Per 1 januari 2015 telt de Vereniging 13 gewesten. Verenigingszaken I 05. Aanbieding Rinnooy Kan van rapport van Commissie Financiële Ruimte De heer Rinnooy Kan voorzitter van de Commissie Financiële Ruimte biedt het rapport van zijn commissie aan de voorzitter aan. De komende maanden zal binnen de vereniging verder over dit rapport worden gesproken. 06. Verantwoording en financiën a. Jaaroverzicht 2014 Het bestuur legt ter kennisname het Jaaroverzicht 2014 aan de ledenvergadering voor. In deze publicatie kijken we op hoofdlijnen terug op de verenigingsactiviteiten van afgelopen jaar. b. Inhoudelijke projectverantwoording collectieve financiering Gemeentefonds 2014 Het bestuur legt ter kennisname de inhoudelijke verantwoording van de collectieve activiteiten gefinancierd met een uitname uit het Gemeentefonds 2014 aan de ledenvergadering voor. c. Financieel Jaarverslag 2014 Het bestuur vraagt de ledenvergadering het Financieel Jaarverslag 2014 vast te stellen. Het ondertekende verslag ligt ter inzage bij het Bestuursbureau van de Vereniging. Ook is het verslag tijdens de ledenvergadering in te zien bij de ingang van de zaal. d. Dechargeverlening De ledenvergadering wordt verzocht na vaststelling van de jaarrekening 2014 het bestuur decharge te verlenen. 02/08

3 e. Contributievoorstel 2016 Het bestuur vraagt de ledenvergadering het Contributievoorstel 2016 goed te keuren. Inhoudelijke zaken 07. De Gemeente Verenigingsstrategie en collectieve agenda Op de BALV van 17 november 2014 stemden de leden in grote meerderheid in met het voorstel om een verenigingsagenda voor de langere termijn op te stellen. Hiervoor zijn in samenwerking met de provinciale afdelingen begin dit jaar door het hele land gesprekken gevoerd met burgemeesters, wethouders, griffiers, raadsleden en secretarissen. De thema s die in de bijeenkomsten zijn genoemd, zijn in de thans voorliggende agenda gebundeld, beschreven en als ontwikkeling geduid. Ze spelen een doorslaggevende rol bij de doorontwikkeling van het lokale bestuur, een ontwikkeling naar het niveau dat de samenleving van ons verwacht. De publicatie De Gemeente 2020 vormt de basis voor een verdere prioritering en uitwerking van thema s voor VNG-bureau en -bedrijven in Deze Agenda 2016 wordt op de BALV van november 2015 aan u voorgelegd. 08. Spelregels collectieve inkoop en financiering De afgelopen jaren is het aantal uitvoerende taken dat bij het VNG-bureau is belegd flink gegroeid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om inkoop van specialistische zorg in het sociaal domein, informatietechnologie en standaarden, uitwisseling van gegevens en dergelijke. Omdat enerzijds geen sprake lijkt te zijn van een tijdelijk verschijnsel, maar anderzijds aan de collectieve uitvoering en de financiering daarvan allerlei haken en ogen zitten, is het noodzakelijk hierover heldere afspraken te maken. In de bijgevoegde notitie presenteren wij voorstellen daartoe. Het bestuur vraagt de ledenvergadering: 1. in te stemmen met de spelregels inzake besluitvorming en verantwoording die per direct gaan gelden en het bestuur de opdracht te geven deze nader uit te werken en aan te vullen in afstemming met de fondsbeheerders voor de ALV van het bestuur de opdracht te geven een reglement op te stellen voor algemeen verbindende afspraken. 03/08

4 Collectief werken aan uitvoeringskracht Voor de volgende agendapunten worden voorstellen gedaan waarbij sprake is van nieuwe, dan wel uitgebreidere werkzaamheden die gemeenten bij de VNG beleggen of via de VNG regelen. De Digitale Agenda 2020 (agendapunt 09) betreft een collectieve aanpak op het gebied van dienstverlening en informatiebeleid, inclusief een meerjarige projectenagenda. De werkzaamheden van de VNG op het gebied van de informatievoorziening in het sociaal domein (agendapunt 010) lopen al langer en zijn van essentieel belang voor het slagen van de taken na de decentralisaties. Voor een aantal specialistische en/of landelijk georganiseerde nieuwe gemeentelijke taken (Uitnames voor Sociaal Domein agendapunten 11a en b) is het uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit wenselijk dat de VNG op landelijk niveau alle gemeenten centraal ondersteunt. Tijdens de ALV van juni 2014 hebben gemeenten dan ook in ruime meerderheid hiermee ingestemd. Het voorstel voor Landelijke coördinatie handhaving en verbetering (agendapunt 11b) betreft een kostenneutrale uitname uit het gemeentefonds. 09. Digitale Agenda (2020) De Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van 2014 heeft de VNG de opdracht gegeven om voor de ALV van juni 2015 een collectieve gemeentelijke aanpak uit te werken op het gebied van dienstverlening en informatiebeleid inclusief een meerjarige projectenagenda, governance en financiering. Dit voorstel bevat de uitwerking van deze opdracht in de vorm van een collectieve digitale agenda dienstverlening en informatiebeleid 2020 in de vorm van de Digitale Agenda (2020) (bijlage 1). Deze heeft de status van een strategische agenda zoals beschreven in het afwegingskader collectieve financiering en inkoop. Het bestuur vraagt de ledenvergadering in te stemmen met: 1. de collectieve digitale agenda dienstverlening en informatiebeleid 2020, inclusief een meerjarige aanpak, projectenagenda, governance en financiering; 2. uitvoering van de voorgestelde projecten 2015/2016 begroot op in totaal 9,995 miljoen inclusief BTW (zie bijlage 1), gefinancierd uit het gemeentefonds ( 8,895 miljoen), de onderuitputting van projecten NUP en 14+netnummer ( 750 duizend), en Rijksbijdragen ( 350 duizend). 04/08

5 10. Informatievoorziening Sociaal Domein Het bestuur stelt de leden een collectieve aanpak voor om de administratie in het sociaal domein te vereenvoudigen. Noodzakelijke randvoorwaarden hierbij zijn het beveiligd kunnen uitwisselen van persoonsgegevens en het borgen van de privacy van uw inwoners. De aanpak voorziet in het realiseren van landelijke standaarden voor de administratie en een ICTinfrastructuur voor gegevensuitwisseling tussen gemeenten en zorgaanbieders. De aanpak is de laatste stap in het VNG-programma Informatievoorziening Sociaal Domein (isd). Het bestuur vraagt de ledenvergadering in te stemmen met: 1. de uitvoering van de laatste tranche van het programma Informatievoorziening Sociaal Domein (isd), en de financiering daarvan middels een eenmalige bijdrage van 6,7 miljoen uit het Gemeentefonds. 2. dat de VNG het beheer van de isd-standaarden en de bijbehorende ICT-infrastructuur structureel organiseert, dat dit voor 2016 wordt gefinancierd middels een bijdrage van 11,3 miljoen uit het gemeentefonds en dat voor de financiering voor volgende jaren medio 2016 een nader voorstel aan de ALV wordt voorgelegd. 11. Uitnames voor Sociaal Domein a. Voortzetting van de werkzaamheden Onder de titel Organisatie van uitvoeringskracht belegden de gemeenten in de ALV van juni 2014 een aantal taken binnen het sociaal domein op landelijke schaal bij de VNG. De vereniging werd het scharnierpunt voor collectieve inkoop voor de doventolk, het landelijk telefoonnummer AMHK, vrouwenopvang 18+ en het knooppunt huwelijksdwang en achterlating. Ook het team Landelijke Coördinatie Sociaal Domein werd georganiseerd via de VNG. De voortzetting van deze activiteiten via de VNG vraagt om een nieuw mandaat van de ledenvergadering aan het bestuur voor Deze werkzaamheden passen voor wat betreft de bekostiging in de nieuwe spelregels binnen de categorie 1) Collectieve inkoop/beheer voor alle gemeenten. Voor een aantal specialistische en/of landelijk georganiseerde nieuwe gemeentelijke taken is het uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit wenselijk dat de VNG op landelijk niveau alle gemeenten centraal ondersteunt. Deze wijze voldoet aan het geschetste afwegingskader collectieve financiering en inkoop. Het collectief oppakken van taken voor alle gemeenten) is ook in lijn met de Verenigingsstrategie Gemeenten In november 2013 resp. juni 2014 heeft u tijdens de (B)ALV ingestemd met een twaalftal uitnames in het sociaal domein. Het bestuur vraagt de ledenvergadering in te stemmen met voorzetting van de financiering van onderstaande functies uit het Gemeentefonds: a. Doventolk leefdomein: 1. 8,65 miljoen 2. inzet in 2016 van het niet in 2015 bestede eenmalige (VWS) budget b. Beheer landelijk telefoonnummer AMHK: c. Vrouwenopvang 18+: d. Knooppunt huwelijksdwang en achterlating: e. Opvang mannelijke slachtoffers geweld in huiselijke kring: 1,2 miljoen f. Landelijke Coördinatie Sociaal Domein: /08

6 b. Landelijke coördinatie handhaving en verbetering Het RCF Kenniscentrum Handhaving is in 2003 ingesteld op initiatief van de VNG en financiering door het Ministerie van SZW. De keuze voor autonome teams heeft geleid tot grote onderlinge verschillen in aanpak, kwaliteit en waardering. De Staatssecretaris van SZW heeft begin 2014 besloten de bijdrage aan de instandhouding van de RCF s in fases te verlagen van ruim 5,4 tot 2,5 miljoen in het jaar De VNG heeft op 27 mei 2014 besloten een Taskforce in te richten om de toekomstige positie en opdracht te onderzoeken. Vanaf 1 januari 2015 is de VNG inhoudelijk en financieel verantwoordelijk. Momenteel wordt gewerkt aan inbedding van het beleidsthema handhaving en Naleving in het Sociaal Domein. De nu ingezette lijn brengt met zich mee dat de subsidie van SZW in het gemeentefonds wordt gestort en van daaruit wordt doorgeleid naar een aantal gemeenten (die personeel detacheren naar de VNG) en de VNG. Het bestuur vraagt de ledenvergadering in te stemmen met financiering van Handhaving en naleving uit het Gemeentefonds (de bijdragen zijn afkomstig van SZW) voor 2015 voor 4,2 miljoen en voor 2016 voor 3,5 miljoen. Verenigingszaken II 12. Governance VNG a. Mededeling positionering raadsleden en griffiers in governance VNG Raadslid.NU, de Vereniging van Griffiers en de VNG werken aan een commissie voor raadsleden en griffiers. Een commissie die in een vroegtijdig stadium de positie en de rol van de raad op de kaart zet. Ter vergadering zal de heer Brok namens de commissie een toelichting geven op de kwartiermakersfase voor de werkwijze en doelstellingen van de nieuwe commissie, dit in aanloop naar de Buitengewone ALV van b. Statutenwijziging Geconstateerd is dat onverkorte naleving van de huidige Statuten een onbedoeld en ongewenst effect oplevert. De statutaire bepaling dat iedere gemeente met maximaal één lid in het bestuur vertegenwoordigd kan zijn, leidt ertoe dat vertegenwoordigers uit gemeenten die reeds in het bestuur zitting hebben niet benoembaar zijn als voorzitter. Daarbij gaat het onder meer om drie van de vier G4- gemeenten en negen G32 gemeenten. Het genoemde effect is ook in tegenspraak met de uitgangspunten van de commissie Governance, waarin bij selectie de kwaliteit van kandidaten centraal staat. Het bestuur vraagt de leden in stemmen met het op dit punt repareren van de Statuten en de posities van voorzitter en vicevoorzitter uit te zonderen van de bepaling dat een gemeente maximaal met één lid in het bestuur vertegenwoordigd kan zijn. 06/08

7 c. Benoeming voorzitter, leden bestuur en beleidscommissies VNG Op 29 april jl. zijn alle door de adviescommissie voorgedragen kandidaten aan de leden bekend gemaakt en is de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten geopend. Uiterlijk 20 mei zijn eventuele tegenkandidaten aan de leden bekend gemaakt. Uit alle door de adviescommissie voorgedragen kandidaten en eventuele tegenkandidaten stemt de ALV voor de vacatures voor het voorzitterschap, het bestuur en commissies. Het bestuur vraagt de ledenvergadering in te stemmen met de installatie van de door de adviescommissie voorgedragen kandidaten. Overige zaken 13. Rondvraag / WVTTK Vertegenwoordigers van de leden die van de rondvraag gebruik wensen te maken worden verzocht van die vraag uiterlijk woensdag 27 mei a.s., uur schriftelijk mededeling te doen aan de directieraad van de Vereniging op Vereniging van Nederlandse Gemeenten, postbus 30435, 2500 GK Den Haag of via op 14. Sluiting 07/08

8 MOGELIJKHEID AMENDEMENTEN EN STEMPROCEDURE Mogelijkheid tot indiening amendementen Statutair is het mogelijk amendementen in te dienen op aanhangige voorstellen. Op het voorstel bij agendapunt 12b. (Invulling vacatures in bestuur en beleidscommissies) kunnen geen amendementen worden ingediend. Voor de benoemingen geldt de procedure zoals omschreven in artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement. Op 24 april heeft het bestuur u per ledenbrief geïnformeerd over de voordracht van de adviescommissie voor vacatures in het bestuur en een aantal beleidscommissies. Uiterlijk 20 mei informeert het bestuur u voorts over eventuele tegenkandidaten voor deze vacatures. De mogelijkheid tot het indienen van tegenkandidaten eindigt op 13 mei. Amendementen kunnen tot uiterlijk negen werkdagen voorafgaand aan de algemene vergadering worden ingediend. Dat betekent dat amendementen uiterlijk woensdag 20 mei a.s., uur, bij het bureau van de Vereniging moeten zijn ingediend (schriftelijk of via Vervolgens zullen wij de leden op de hoogte stellen van de ingediende amendementen en de preadviezen van het bestuur daarbij, zodat zij op basis daarvan de standpuntbepaling binnen de gemeente kunnen voorbereiden. Aantal stemmen per gemeente en gewest In artikel 10 van de Statuten van de VNG worden regels gesteld voor het uitbrengen van de stemmen door een lid van de vereniging en voor het aantal stemmen dat door een lid van de vereniging kan worden uitgebracht. De volledige tekst luidt als volgt: Artikel 10, lid 1, Stemmen De stemmen van een lid worden ter algemene vergadering uitgebracht door de vertegenwoordiger van dat lid, bedoeld in artikel 9, lid 1. (red.: burgemeester, wethouder, secretaris, griffier en raadslid) 2. Elke gemeente die lid is van de Vereniging, brengt door tussenkomst van haar vertegenwoordiger zoveel stemmen uit als het aantal veelvouden van éénduizend (1.000) inwoners dat de bevolking van de door haar gerepresenteerde gemeente telt, met dien verstande dat zij ten minste één en ten hoogste vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt. 3. Elk gewest dat lid is van de Vereniging brengt door tussenkomst van zijn vertegenwoordiger zoveel stemmen uit als het aantal veelvouden van tienduizend (10.000) inwoners dat de bevolking van het door hem gerepresenteerde gewest telt, met dien verstande dat hij ten minste één en ten hoogste vijfenzeventig (75) stemmen uitbrengt. 4. Maatstaf voor het aantal stemmen van een gemeente of gewest is het aantal inwoners dat de gemeente, onderscheidenlijk het gewest, telde op één januari van het voorafgaande jaar volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. Namens het bestuur, A. Jorritsma-Lebbink, voorzitter 08/08

9 Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, aangevangen op maandag 17 november 2014, Jaarbeurs te Utrecht. Aanwezig zijn het bestuur met mevrouw A. Jorritsma-Lebbink (burgemeester van Almere) als voorzitter, tevens voorzitter van de vergadering en de directieraad van de Vereniging, alsmede, blijkens de ingeleverde presentiekaarten, a. vertegenwoordigers van de volgende gemeenten, leden van de Vereniging: Aa en Hunze Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Alkmaar Almere Alphen aan den Rijn Amersfoort Amsterdam Apeldoorn Appingedam Baarn Barendrecht Beemster Bergen op Zoom Berkelland Bernheze Best Beverwijk Bladel Blaricum Boekel Borger-Odoorn Boxtel Breda Brielle Bronckhorst Bunschoten Buren Capelle aan den IJssel Castricum Coevorden Cromstrijen Dalfsen Dantumadiel De Ronde Venen De Wolden Delft Den Helder Deurne Deventer Diemen Dinkelland Doetinchem Dongen Dordrecht Drechterland Drimmelen Duiven Echt-Susteren Ede Eemsmond Eindhoven Elburg Emmen Enschede Epe Etten-Leur Ferwerderadiel Geldermalsen Gemert-Bakel Goeree-Overflakkee Goes Goirle Gorinchem Groningen Haaksbergen Haaren Haarlemmermeer Hardenberg Haren Harlingen Heerenveen Heerhugowaard Heerlen Heiloo Hellendoorn Helmond Hengelo (O.) Heumen Heusden Hollands Kroon Hoogeveen Houten Hulst Kampen Kapelle Korendijk Landgraaf Langedijk Leek Leeuwarden Lelystad Leudal Lingewaal Lingewaard Lochem Loon op Zand Lopik Maasgouw Maassluis Maastricht Medemblik Meerssen Menterwolde Meppel Middelburg Montferland Naarden Neerijnen Nieuwegein Nijkerk Nijmegen Noordoostpolder Noordwijkerhout Nunspeet Olst-Wijhe Oosterhout Oostzaan Opmeer Ouder-Amstel Peel en Maas Pijnacker-Nootdorp Purmerend Reimerswaal Rhenen Ridderkerk Rijssen-Holten Rijswijk Roerdalen Roermond Scherpenzeel Schiedam Schinnen Schouwen-Duiveland 's-gravenhage Sittard-Geleen Sluis Soest Someren Son en Breugel Steenwijkerland Stein Stichtse Vecht Súdwest-Fryslân Ten Boer Tubbergen

10 - 2 - Twenterand Tytsjerksteradiel Uithoorn Urk Utrecht Utrechtse Heuvelrug Veghel Velsen Voerendaal Voorst Waalre Waalwijk Weesp Werkendam Westland Wijchen Woensdrecht Wormerland Zaanstad Zederik Zeewolde Zoetermeer Zoeterwoude Zuidhorn Zuidplas Zwolle b. vertegenwoordigers van de volgende gewesten: Regio Achterhoek Huishoudelijke zaken AGENDAPUNT 01 Opening De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de buitengewone algemene ledenvergadering van maandag 17 november 2014 te Utrecht. Ze meldt dat ter vergadering enkele stukken aan de leden zijn uitgereikt, te weten: - De motie van de gemeente Hellendoorn inzake de verdeelmodellen Wmo, Jeugd & Participatie met het preadvies van het bestuur - De motie van de gemeente Zaanstad c.s. inzake de financiering van het programma VisD met het preadvies van het bestuur

11 - 3 - Stemprocedure en proefstelling In beginsel wordt steeds elektronisch gestemd. Sinds de ALV van 6 juni 2012 zijn de stemmingen openbaar, behalve als stemmingen de verkiezing van personen betreffen. Bij het elektronisch stemmen gaat het om een gewogen stemming. Alleen de gemachtigde vertegenwoordigers van de leden die bij de ingang van de zaal een stemkastje en chipcard hebben ontvangen kunnen aan de stemmingen deelnemen. De traditie schrijft voor dat ten behoeve van de agendapunten waarbij een gewogen, elektronische stemming plaatsvindt, een proefstemming wordt gehouden. De voorzitter brengt de proefstelling in stemming, welke luidt: Na het zien van het filmpje doe ik zeker mee met het VNG bestuurdersnetwerk. De voorzitter concludeert na stemming dat het systeem werkt en de stemverhouding als volgt is: antwoord 1: JA 79,95% antwoord 2: NEE 20,05% Benoeming voorzitter stembureau Om toe te zien op een juist verloop van de stemmingen is een commissie van stemopneming aangewezen. De heer Gaillard, burgemeester van Son en Breugel, is bereid gevonden voor deze vergadering het voorzitterschap van de stemcommissie op zich te nemen. De voorzitter stelt vast dat de leden hiermee instemmen. AGENDAPUNT 02 Benoeming van de commissie tot het nazien van de notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van maandag 17 november 2014 Het bestuur stelt voor te benoemen tot leden van deze commissie: 1 Mevrouw Haasjes, burgemeester van Werkendam 2 De heer Bos, burgemeester van Boekel 3 De heer Batelaan, wethouder van Menterwolde De voorzitter stelt vast dat de leden hiermee instemmen.

12 - 4 - AGENDAPUNT 03 Vaststelling notulen van de algemene ledenvergadering van woensdag 18 juni 2014 De commissie tot het nazien van de notulen van de vergadering werd gevormd door: 1. De heer Mulder, burgemeester van Hulst 2. De heer Swart, raadslid van Castricum 3. De heer Bouma, wethouder van Uithoorn De commissieleden hebben verklaard dat de notulen een getrouw beeld geven van hetgeen tijdens de buitengewone algemene vergadering is besproken en besloten. Het bestuur stelt de ALV voor de notulen goed te keuren. De voorzitter stelt vast dat de leden hiermee instemmen. Verenigingszaken AGENDAPUNT 04 Benoeming leden bestuur en beleidscommissies VNG De ledenvergadering wordt verzocht om uit de kandidaten in de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie de leden te benoemen voor ruim tweehonderd vacatures in bestuur, beleidscommissies en het College voor Arbeidszaken. Alle kandidaten zijn op 13 oktober aan de leden bekend gemaakt, waarbij de mogelijkheid was geopend voor het stellen van tegenkandidaten. Er zijn vervolgens géén tegenkandidaten gesteld. De voorzitter geeft het woord aan de heer Noordanus, de voorzitter van de adviescommissie governance, voor het geven van een korte toelichting op de uitgangspunten en afwegingen van de adviescommissie. De heer Noordanus dankt de voorzitter. Hij geeft aan dat een van de voorstellen van de commissie Brok een totale nieuwe bemensing van het bestuur en commissies van de VNG was. Meer dan zevenhonderd kandidaten hadden zich aangemeld voor de ruim tweehonderd vacatures. Een uitermate positief beeld met veel burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en secretarissen die zich bereid verklaarden aan het werk van de vereniging mee te willen doen. Tegelijk leidde dit tot een ontmoedigend vooruitzicht, omdat het aantal kandidaten waarvoor geen plek in de governance zou zijn bij voorbaat groter was dan het aantal kandidaten dat benoemd kon worden. Het samenstellen van de enkelvoudige voordracht met als uitgangspunt kwaliteit met behoud van herkenbaarheid voor de achterban zou voor de adviescommissie een ingewikkelde klus blijken te zijn. De commissie wilde er tevens voor zorgen dat de lokale partijen die in het politieke landschap

13 - 5 - van vandaag sterk aanwezig zijn in de gemeenten ook de VNG zien als hun vereniging en in hun vereniging een plek zouden krijgen. De adviescommissie wilde tevens bij het samenstellen van haar voordracht dat de commissies een voorhoede zouden krijgen die in staat zal zijn om op rijksniveau de lobby met het VNG-bureau te kunnen aanvoeren. Ook dient de samenstelling van bestuur en commissies een afspiegeling te zijn van een vereniging die niet alleen uit oudgedienden bestaat maar ook ruimte biedt aan bestuurders met nieuwe elan en nieuwe ideeën. Dit heeft geleid tot een voordracht met een herkenbare positie voor lokale partijen met een gelijk aandeel voor raadsleden en griffiers. Een leerpunt hierbij is een te klein aandeel van vrouwelijke bestuurders, wat te herleiden is op het te laag aantal aanmeldingen van vrouwelijke kandidaten. Een gerichte scouting in een volgende ronde moet hiervoor soelaas gaan bieden. De heer Noordanus sluit zijn toelichting af met het tonen van een aantal sheets met de verhoudingen binnen de commissies op basis van functie, gemeentegrootte, politieke achtergrond, geslacht etc., waarvoor hij bureaumedewerker Frans van de Waart dankt voor de samenstelling ervan. Voor de kandidaten die niet zijn voorgedragen verwijst hij naar de bestuurdersnetwerken die binnenkort van start gaan. De voorzitter dankt de heer Noordanus voor zijn toelichting en geeft aan dat enkele insprekers zich hebben aangemeld, te weten de heer Ram vicevoorzitter van Raadslid.nu en de heer Oudbier de voorzitter van de Vereniging van Griffiers. Ze geeft het woord aan de heer Ram. De heer Ram dankt namens Raadlid.nu de voorzitter voor het geven van de gelegenheid om de leden onder de aandacht te kunnen brengen dat de vereniging van en voor raadsleden teleurgesteld is over de uitkomst van de samenstelling van het nieuwe bestuur en de nieuwe commissies van de VNG. Raadslid.nu heeft moeten vaststellen dat 167 raadsleden zich hebben aangemeld voor een of meer van de 226 vacatures in het bestuur en in de commissies van de VNG. De raadsledenvereniging betreurt het dat elf raadsleden zijn voorgedragen. Dit aantal doet enige mate van tevredenheid over de drie raadsleden in het bestuur voor Raadslid.nu verdampen. Raadslid.nu heeft de directie van de VNG en de adviescommissie over haar teleurstelling per brief in kennis gesteld. De vereniging merkt daarbij op dat zij hierin niet alleen in zou staan. Van veel raadsleden heeft Raadslid.nu kritische reacties mogen vernemen over het aantal raadsleden in bestuur en commissies. Raadslid.nu roept daarom de VNG op deze signalen naar de toekomst toe serieus te wegen. De voorzitter geeft het woord aan de heer Oudbier. De heer Oudbier complimenteert de adviescommissie naar aanleiding van de getoonde sheets voor het geleverde werk en geeft aan dat de vertegenwoordiging van griffiers in commissies aandacht behoeft. Hier wil de Vereniging van Griffiers graag met de VNG samen aan werken. De heer Noordanus geeft in reactie op hetgeen door de insprekers is ingebracht aan dat het aantal raadsleden ten opzichte van de vorige ronde gelijk is gebleven. Desalniettemin geeft hij aan de teleurstelling van Raadslid.nu te begrijpen omdat het zeer wezenlijk is dat men in de raden zich

14 - 6 - ervan bewust is dat de VNG de vereniging is die het voor de raadsleden moet doen. Hij geeft aan dat het bestuur in gesprek is met Raadslid.nu om een andere manier van betrokkenheid te organiseren. Met het oog op het blijven laten bloeien van de vereniging biedt dit een goede kans om voor te sorteren en met goede kandidaten te komen die expertise en netwerken met zich meebrengen. Hij ziet het dan ook als een appèl richting bestuur en directie om te zorgen dat meer raadsleden op die manier in de toekomst kunnen worden verwelkomd in de gelederen van de vereniging. De voorzitter constateert dat er geen andere insprekers zijn op dit agendapunt en meldt dat een delegatie van het bestuur in januari of februari met de Vereniging van Griffiers en Raadslid.nu om tafel gaat. De voorzitter gaat over tot de stemming over het voorstel. Gelet op het ontbreken van tegenkandidaten zal in één enkele stemming besluitvorming plaatsvinden over alle kandidaten op de enkelvoudige voordracht van de adviescommissie. Over deze voordracht wordt elektronisch gestemd. De voorzitter concludeert na stemming dat de leden instemmen met de voordracht, waarbij de stemverhouding als volgt is: - voor: 100,00% - tegen: 00,00% De voorzitter dankt de leden voor het stemmen en stelt vast dat de kandidaten zijn gekozen. Ze feliciteert de gekozen kandidaten van harte en wenst hen veel sterkte, wijsheid en plezier toe in deze voor gemeenten pittige periode. AGENDAPUNT 05 Visietraject Gemeenten op weg naar VISIETRAJECT GEMEENTEN OP WEG NAAR 2020 Onder de titel Gemeenten op weg naar 2020 wil de VNG samen met alle leden de gemeentelijke agenda voor de komende jaren opstellen. Een kort introductiefilmpje wordt getoond. Mevrouw Kriens voorzitter van de directieraad van de VNG geeft aansluitend een toelichting. Ze geeft aan dat het filmpje een mooi palet aangeeft van de opgave waar gemeenten voor staan. Het beeld van de improvisatiemaatschappij maakt dat de beleidsbeïnvloeding, de lobby en de public affairs die je moet doen op een heel andere manier gebeurt dan dat het vroeger ging. Om dat goed te kunnen doen is het met de diversiteit van Nederlandse gemeenten nodig te weten wat de partituur is. Wat delen we wel en wat delen we niet? En hoe kunnen we erin slagen om niet elke keer te reageren op wat in Den Haag wordt gezegd, maar ervoor zorgen dat we aan hen duidelijk maken wat er lokaal gebeurt en dat als uitgangspunt te gebruiken voor de beleidsbeïnvloeding. Om dat voor elkaar te krijgen moet je in het gesprek met elkaar hebben over wat onze visie is en hoe gemeenten zich in de komende periode gaan ontwikkelen. Deze visie wordt niet een verhaal dat

15 - 7 - aan de leden wordt voorgelegd maar een vraag aan de leden over wat hun visie is en om deze te delen om daarmee een verenigingsvisie 2020 neer te zetten. Dit is ook belangrijk om de activiteiten van de VNG om gemeenten te ontzorgen af te stemmen op de diversiteit van de leden. Dit vraagt om heldere uitspraken over wat we collectief willen doen en wat we niet collectief willen doen. Hierbij kan gedacht worden aan de ontwikkeling van de e-overheid, de ontwikkeling van standaarden daarin en de eventuele relevantie van het collectief oppakken ervan. De keuzes hierbij zijn strategische keuzes: welke zaken wil je samen doen en hoe ga je dit financieren? Gaan we voor deze activiteiten de contributie verhogen, gaan we betaalde dienstverlening doen of gaan we voor dit moment nog door met collectieve uitnames uit het Gemeentefonds? Op deze vraagstukken worden met de leden de antwoorden voorbereid voor de Algemene Ledenvergadering van 3 juni De voorzitter dankt mevrouw Kriens voor haar inspirerende verhaal en constateert dat de heer Van Diessen waarnemend burgemeester van de gemeenten Dongen zich heeft gemeld om te reageren op het voorstel. De heer Van Diessen stelt het op prijs dat het bestuur de verenigingsstrategie opnieuw vorm wil geven en hiervoor de bal bij de leden legt. Tegelijk vindt hij jammer dat het bestuur niet meer richting geeft aan de discussie. Zijn inziens is het voorliggende stuk beschrijvend van aard en geeft het in die zin geen keuzes. Het zou volgens hem mooi zijn geweest als enkele scenario s werden geschetst die richting geven aan de discussie zodat de ideeën opborrelen tijdens de bijeenkomsten die hiervoor worden georganiseerd. Hij vraagt daarom het bestuur in de tijd tot aan de bijeenkomsten meer richting te geven aan de discussie. Betreffende de inhoud spreekt hij zijn verbazing uit over de passage op pagina 7 die de verwachte rollen van gemeenten op hoofdlijnen in 2020 beschrijft en vraagt om een nadere toelichting. De voorzitter geeft in antwoord op de inbreng van de heer Van Diessen aan dat er geen scenario s zijn gemaakt omdat het bestuur eerst wil horen wat de leden willen. Dit zal de komende maanden nader vorm krijgen. Betreffende passage op pagina 7 geeft ze aan dat gemeenten nog aan het begin van de ontwikkeling staan van hun ondersteunende rol en hun samenwerkingsrol. Hierin gaat de komende tijd veel veranderen, ook in de verhouding tussen burger en bestuur. De voorzitter constateert dat er geen verdere insprekers zijn op het voorstel en brengt het voorstel in stemming. Over het voorstel wordt elektronisch gestemd. De voorzitter concludeert na stemming dat de leden instemmen met het voorstel, waarbij de stemverhouding als volgt is: - voor: 98,80% - tegen: 01,20% De voorzitter dankt de leden en stelt vast dat van start kan worden gegaan met "Gemeenten naar 2020". Ze roept de leden op er samen iets moois van te maken.

16 - 8 - Beleidsinhoudelijke zaken AGENDAPUNT 06 De ondersteuning van uw uitvoeringskracht: een update voor 2015 en verder De voorzitter geeft aan dat de leden een vijftal voorstellen hebben ontvangen ter ondersteuning van de uitvoeringskracht. Het bestuur heeft daarop een motie ontvangen van de gemeenten Zaanstad, Utrecht en een aantal andere gemeenten over de standaardisatie van uitvoeringsprocessen. Deze motie met het preadvies van het VNG bestuur is vrijdag aan de leden toegezonden en via VNG.nl bekend gemaakt. Tevens zijn schriftelijke exemplaren ervan uitgedeeld. In zijn preadvies ondersteunt het bestuur de strekking van de motie, waarin onder meer wordt gevraagd om een extra uitname uit het Gemeentefonds. Tegelijkertijd constateert het bestuur dat het voorstel in de motie een aanvulling op het eerdere bestuursvoorstel betreft. Een amendement derhalve, waarover de gemeenten hun standpuntbepaling moeten kunnen voorbereiden. Om alle gemeenten in staat te stellen hun standpuntbepaling voor te bereiden voordat zij zich uitspreken over het voorstel vraagt het bestuur aan de ledenvergadering om machtiging om een ledenraadpleging te houden. De uitslag van deze ledenraadpleging zal bindend zijn. Net als bij algemene ledenvergaderingen is er sprake van een gewogen stemming en volstaat een eenvoudige meerderheid van de stemmen. Dat wil zeggen "de helft plus een". Dat weerhoudt het bestuur er niet van om de motie ook op de ledenvergadering reeds in stemming te brengen om het draagvlak voor de motie in deze vergadering te peilen. De voorzitter geeft aan dat het voorstel in de motie een aanvulling is op de eerdere vijf voorstellen van het bestuur. Dat betekent dat de vijf voorstellen van het bestuur wel in deze vergadering ter besluitvorming aan de ledenvergadering kunnen worden voorgelegd. Over het voorstel van de motie spreken de leden zich dan uit in de ledenraadpleging. De voorzitter geeft aan dit agendapunt als volgt te behandelen: 1. Inhoudelijke toelichting op het belang van ondersteuning uitvoeringskracht door Jan Westmaas, commissievoorzitter Dienstverlening & Informatiebeleid 2. Behandeling van de motie, inclusief stemming 3. Behandeling van de vijf voorliggende voorstellen, inclusief stemming 4. Stemming over de machtiging aan het bestuur om een ledenraadpleging te houden. De voorzitter constateert dat de ledenvergadering hiermee instemt en geeft het woord aan de heer Westmaas voor een toelichting op het belang van ondersteuning uitvoeringskracht. De heer Westmaas geeft aan dat gemeenten informatieverwerkende organisaties zijn die zich meer en meer focussen op beleid, inkoop en regie. De rol van informatie binnen de gemeentelijke organisaties wordt hierdoor steeds belangrijker, waarbij gedacht kan worden aan dienstverlening en bestuurlijke besluitvorming.

17 - 9 - De komende jaren zullen gemeenten hun informatiehuishouding actief verder ontwikkelen. Interactie met de samenleving, nieuwe dienstverleningsconcepten, efficiencywinst en het bewaken van privacy: het zijn slechts voorbeelden waar elke gemeente mee bezig is. Dat kan niet altijd als individuele gemeente. Om een krachtig lokaal bestuur en overheid te kunnen zijn zullen gemeenten dan ook aspecten als collectief moeten oppakken en organiseren. De ambitie hierin is om als gemeenten proactief en meer en meer collectief te gaan opereren op deze terreinen. Betreffende het voorstel: Gemeenten zullen vooral zelf invulling moeten gaan geven aan de collectieve aanpak. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf projecten starten en aandragen voor collectivisering in samenwerking met KING en VNG. Hierbij gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten: - Innovaties worden door gemeenten in kleine projecten ontwikkeld, omarmd en waar mogelijk opgeschaald naar generieke voorzieningen; denk hierbij als voorbeeld ook aan de collectieve aanpak zoals ook is gebruikt in het sociaal domein (living labs); - Digitale infrastructurele voorzieningen worden zoveel mogelijk collectief georganiseerd; denk hierbij aan de gemeentelijke informatiebeveiligingsdienst, de gezamenlijke actie rondom Windows XP, maar mogelijk in de toekomst ook overheidstelefonie; - Bij (nieuwe) wet- en regelgeving wordt gezorgd voor gestandaardiseerde werkprocessen, met zoveel mogelijk generieke digitale voorzieningen; - De collectieve voorzieningen vormen na besluitvorming de voorzieningen voor alle gemeenten. Voor gemeenten verandert daarom het volgende: - Lokale ontwikkelde oplossingen voor problemen zullen veel sneller opgeschaald worden; - Gemeenten zullen meer agendasettend worden: aan de hand van innovaties in onze uitvoeringspraktijk zullen we richting het Rijk om wetgeving en beleid vragen in plaats van andersom; - Er zullen meer centrale voorzieningen worden gerealiseerd, waardoor gemeenten bijvoorbeeld door collectieve inkoop kosten kunnen besparen. Gemeenten kunnen hiermee het volgende verwachten: Het traject Innovatie Digitale Samenwerking is afgelopen periode samen met gemeenten uitgewerkt en is erop gericht om een voorstel te ontwikkelen dat op de ALV in juni 2015 aan de leden wordt voorgelegd. Het voorstel zal bestaan uit: - Een collectieve gemeentelijke aanpak voor dienstverlening en informatiebeleid met daarin projecten door gemeenten zelf geïnitieerd; - Kleinschalige innovatieve projecten die gemeenten zelf aandragen; - Uitwerking rondom een heldere governancestructuur; - Uitwerking rondom mogelijke financieringsvormen.

18 - 10- Gemeenten kunnen op diverse manieren hierover meedenken en meedoen. De komende periode moeten er ook zaken geborgd worden die in het voorstel zijn uitgewerkt en worden voorgelegd qua financiering. De voorzitter dankt de heer Westmaas voor zijn inbreng en constateert dat er geen verdere insprekers zijn. Motie Zaanstad / Utrecht c.s. Ondersteuning uitvoeringskracht (VisD 2.0) De voorzitter brengt de motie Zaanstad / Utrecht c.s. ter sprake. Ze geeft het woord aan de heer Olthoff wethouder van Zaanstad voor een toelichting op de motie. De heer Olthof dankt de voorzitter en geeft aan dat het geen betoog behoeft dat de gemeenten vanaf 1 januari 2015 voor een enorme opgave staan. Een belangrijk onderdeel daarbij is de informatievoorziening. Gemeenten zijn reeds goed op weg met de gegevensknooppunten en het zou jammer zijn als vanaf 1 januari het daaropvolgende halve jaar gemeenten alleen kunnen beheren. De slag die gemaakt moet worden is dat financieel en administratief gezien, maar ook als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens en privacy, de ontwikkelingen door kunnen gaan. Op dit moment zijn er tweehonderd gemeenten die dit ondersteunen met actieve deelname en driehonderd gemeenten die daarvan ook profiteren. Hij roept de leden daarom op pas op de ALV van juni 2015 een stap verder te zetten, maar nu reeds de uitname te accorderen. Dan kan worden doorgegaan met de ontwikkeling en alle gemeenten worden ondersteund bij het uitwisselen van die gegevens en een standaardisatie van de informatievoorziening. De voorzitter dankt de heer Olthof voor zijn inbreng en geeft het woord aan mevrouw Kriens voor een reactie. Mevrouw Kriens licht aan de hand van een informerende sheet de automatiseringstrajecten inzake beveiliging, monitoring en privacy voor de informatievoorziening sociaal domein toe. Inhoudelijk hebben de leden hiermee ingestemd, maar gebleken is dat de financiering vanuit het Gemeentefonds vanaf januari 2015 nog niet democratisch geborgd is. BZK heeft als fondsbeheerder aangegeven akkoord te gaan met een grotere uitname uit het Gemeentefonds hiervoor, mits voldaan wordt aan de democratische procedures hierbij. Het bestuur stelt daarom de leden voor middels een ledenraadpleging te stemmen over deze uitname. Daar waar de te maken kosten het gevolg zijn van door het Rijk opgelegde regels zal het Rijk indien nodig steun leveren. De voorzitter dankt mevrouw Kriens voor haar toelichting. Ze geeft aan dat dadelijk gestemd gaat worden over de motie en het voorstel voor de ledenraadpleging. Ze geeft het woord aan de heer Binnenmars, wethouder van Twenterand. De heer Binnenmars geeft aan dat de motie uitgaat van EUR 5 miljoen Rijk / EUR 4 miljoen gemeenten. Hij legt de vraag voor of het Rijk niet het gehele bedrag kan financieren.

19 - 11- De voorzitter geeft aan dat gemeenten zelf een groot belang hebben bij de trajecten. Als deze niet collectief worden geregeld, dan zullen gemeenten dit op individuele basis moeten doen. Met andere woorden: het is deels een individuele besparing om iets gezamenlijk te doen. Daarbij wil het bestuur er ook een bijdrage van het Rijk bij zien. Het is namelijk ook een belang van het Rijk, naast die van de gemeenten. De voorzitter constateert dat er geen verdere insprekers meer zijn en gaat over tot stemming over de motie. Over de motie wordt elektronisch gestemd. De voorzitter concludeert na stemming dat de leden instemmen met de motie, waarbij de stemverhouding als volgt is: - voor: 92,05% - tegen: 07,95% De voorzitter brengt de vijf voorstellen van het bestuur ter sprake. Ze constateert dat geen van de aanwezige leden wenst in te spreken en dat de leden ermee instemmen om de vijf voorstellen in één stemming te doen. Over de voorstellen wordt elektronisch gestemd. De voorzitter concludeert na stemming dat de leden instemmen met de voorstellen, waarbij de stemverhouding als volgt is: - voor: 98,80% - tegen: 01,20% De voorzitter brengt het voorstel in stemming om hetgeen is voorgesteld in de motie Zaanstad / Utrecht c.s. per ledenraadpleging aan de leden voor te leggen. Over het voorstel wordt elektronisch gestemd. De voorzitter concludeert na stemming dat de leden instemmen met het voorstel, waarbij de stemverhouding als volgt is: - voor: 96,72% - tegen: 03,28%

20 - 12- Overige zaken AGENDAPUNT 07 Rondvraag / WVTTK Regresrecht Wmo De voorzitter geeft aan dat het Regresrecht Wmo gemeenten per januari 2015 de bevoegdheid geeft om Wmo-kosten te verhalen als gevolg van een ongeval waarvoor iemand aansprakelijk is. Wettelijk kan de VNG daarover een convenant met verzekeraars sluiten over een door verzekeraars te betalen afkoopsom voor de schade. Het bestuur zal de leden middels een ledenbrief uitnodigen om dat convenant deel te nemen. Deelname van gemeenten is overigens vrijwillig. Als een gemeente niet wenst deel te nemen aan het convenant, dan kan dat worden aangegeven. Motie Hellendoorn c.s. De voorzitter geeft aan dat de gemeente Hellendoorn c.s. middels een motie het bestuur van de VNG opdraagt om helderheid te verkrijgen over de cumulatie van effecten van de verdeelmodellen Wmo, participatie en Jeugd. Ook wordt het bestuur opgeroepen te zorgen voor een lange vereveningsperiode en daarmee een zachte landing bij gemeenten. De voorzitter geeft het woord aan de heer Coes van de gemeente Hellendoorn om de motie toe te lichten. Aansluitend zal mevrouw Van Leeuwen, voorzitter van de commissie Gezondheid & Welzijn, namens het bestuur reageren op de motie. De heer Coes dankt de voorzitter. Hij geeft aan dat gemeenten samen met de Rijksoverheid en de zorgverzekeraars een belangrijke verantwoordelijkheid hebben in het zorgstelsel, het behoud van betaalbare zorg en maatschappelijke ondersteuning van de inwoners die daarop zijn aangewezen. Met de Jeugdwet, de Participatiewet, de nieuwe Wmo, aanpassing van de Zorgverzekeringswet en de invoering van de wet Langdurige zorg is veel in beweging gezet. Met deze decentralisaties staan de gemeenten en de maatschappelijke organisaties voor een forse maatschappelijke en financiële opgave. Gemeenten moeten de balans zien te vinden in continuïteit van zorg en ondersteuning van burgers en werken met een sluitende gemeentebegroting. Gerealiseerd wordt dat de rijkskortingen op de gedecentraliseerde taken de komende jaren doorgaan en dus veel van gemeenten vergen. Bovenop deze kortingen en bezuinigingen komen voor veel gemeenten de nadelige effecten van dit nieuwe Wmo-verdeelmodel. Bij de uitwerking van dit verdeelmodel zijn nog vragen: de groep uitschieters tussen historische en geobjectiveerde kosten is voor een flink aantal Twentse gemeenten onvoldoende verklaard. Ook is niet duidelijk welk gewicht aan de verschillende maatstaven is toegekend. Aan het bestuur wordt daarom gevraagd de vinger aan de pols te houden en tijdig te evalueren en bij te sturen wanneer in de praktijk blijkt dat gemeenten voor onverwachte problemen komen te staan.

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. AGENDA Algemene Ledenvergadering woensdag 18 juni 2014 Voor de algemene vergadering van de (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. Huishoudelijke zaken 01. Opening De

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad,

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad, GEMEENTE PURMERENI Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Nr. Ontv.: 2 7MEI20U Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft ons kenmerk

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers voor kinderen en sers Notitie voor de Meicirculaire 2015 Datum 8 juni 2015 Pagina 1 van 18 voor kinderen en sers Colofon Uitgegeven door Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau Rijnstraat 50 2515 xp

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 )

Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Bijlage: beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage per gemeente Gemeente Beschikbaar bedrag (x 1 ) Appingedam 93.227 Bedum 50.350 Bellingwedde 60.587 De Marne 64.264 Deifziji 173.796 Eemsmond

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

_K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ=

_K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= _K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= *ZE92EF71405* = = Gegevens Zaaknummer: ZA.13-21173/DB.13-1296 Onderwerp : Decembercirculaire gemeentefonds 2012 Steller : Ingrid Miedema-Berens Portefeuillehouder

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2015

BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2015 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2015 Definitieve versie juni 2014 Bestuursverklaring zorginkoop langdurige zorg 2015 1 BESTUURSVERKLARING Ten behoeve van de zorginkoop

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2014

Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Demografische kerncijfers per gemeente 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0)

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2013

Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Demografische kerncijfers per gemeente 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend

Nadere informatie

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Algemene gegevens Naam zorgaanbieder :..... KVK-nummer :.. NZa-code (indien bekend)

Nadere informatie

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 3 BESTUURSVERKLARING TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Algemene gegevens Naam zorgaanbieder... KVK-nummer... NZa-code (indien bekend). Stichtings

Nadere informatie

Werkpleinen en werkgebieden UWV

Werkpleinen en werkgebieden UWV Regelingen en voorzieningen CODE 1.1.1.27 Werkpleinen en werkgebieden UWV bronnen werk.nl, juni 2015 Staatscourant 2015 nr 919, d.d. 15.1.2015 Besluit werkgebieden UWV 2015 Werkplein bezoeken Veel dingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER

OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER OVEREENKOMST WIJKVERPLEGING 2015 ZORGVERZEKERAAR - ZORGAANBIEDER Menzis Overeenkomst Wijkverpleging 2015 1 De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende Zorgverzekeraar 1 In dit verband

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum 10.2153 JG 2 30 juni 2010

ons kenmerk bijlage(n) datum 10.2153 JG 2 30 juni 2010 WAARDERINGSKAMER Aan de minister van Financiën de heer mr. drs. J.C. de Jager Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG ons kenmerk bijlage(n) datum 10.2153 JG 2 30 juni 2010 betreft: Voortgangsrapportage uitvoering

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2015 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I: Instellingsgebonden deel

OVEREENKOMST 2015 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I: Instellingsgebonden deel OVEREENKOMST 2015 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Zorgverzekeraars Nederland Juni 2014 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN DEEL DEEL I.A: ALGEMENE GEGEVENS De ondergetekenden,

Nadere informatie

Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten

Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten Onderzoek naar de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites van alle Nederlandse gemeenten en van de website van de Rijksoverheid. Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015

Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015 Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015 De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende Zorgverzekeraar 1 In dit verband handelend namens de in de bijlage vermelde Zorgverzekeraars en zichzelf

Nadere informatie

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Na de WW in de bijstand De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Van WW naar bijstand 4 2.1. Doorstroom van WW naar bijstand groeit

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Ontslag om persoonlijke redenen. Informatie voor werkgevers en werknemers

Ontslag om persoonlijke redenen. Informatie voor werkgevers en werknemers Ontslag om persoonlijke redenen Informatie voor werkgevers en werknemers Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is

Nadere informatie

Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers

Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers Ontslag om bedrijfseconomische redenen Informatie voor werkgevers en werknemers Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden.

Nadere informatie

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten Kennispublicatie 4 De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor de partners buiten de GHOR en de zorginstellingen,

Nadere informatie