NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 13 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 13 januari 2015"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 13 januari 2015 Aanwezig: Marleen Schouteden, burgemeester-voorzitter - Jo De Clercq, Philippe Scheys, Katleen D'Haese, Arlette Caes, Maarten Forceville, Astrid Pollers, Liesbeth Van Hemelrijck, schepenen - Willy Kuijpers, Luk Draye, Lut Rampelbergh, Stef Tosseyn, Guido Claes, Jos Vandikkelen, Chris Parmentier, Bob Vandamme, Karl Boumans, Ruben Donceel, Tom Denon, Kristin Lercangé, Kirsten Winnelinckx, Stijn Van Meerbeeck, Wouter Vlassak, Jan Schelstraete, An Katrien Sodermans, Marieken Van Moere, Jos Vercruysse, Peter Janssens, raadsleden - Herman Artois, gemeentesecretaris. - De voorzitter opent de vergadering om 20u. De voorzitter verwijst naar de recente gebeurtenissen in Frankrijk en stelt voor dat de gemeenteraad, door even de pen omhoog te houden, zich zou aansluiten bij het protest tegen de onderdrukking van de vrije meningsuiting. Zij wenst allen veel geluk in 2015 zowel privé, als professioneel en politiek. AGENDA *** OPENBARE VERGADERING *** 1 Afstand van het mandaat van gemeenteraadslid Anne Millon. 1) Onderzoek van de geloofsbrieven van het opvolgend gemeenteraadslid 1) Eedaflegging van de opvolger en aanstelling als gemeenteraadslid-titularis 2) Gemeenteraadscommissies I en IV - vervanging 2 Historiek van de financiële afspraken tussen gemeente en OCMW. 3 OCMW Budgetwijziging I OCMW Herziening Meerjarenplanning OCMW Budget Retributie gemeentelijke vakantiewerking De Speelkriebels. 7 Retributie op het afleveren van composteerbare zakken, biologisch afbreekbare zakken, pmdzakken en restafvalzakken - Opheffing reglement. 8 Contantbelasting voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval: het gewoon huisvuil, gft, pmd. 9 Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) ingevolge invoering DifTar huis-aan-huis. 10 GECORO Vervanging effectief lid Jo Vicca door plaatsvervangend lid Richard Raymaekers. 11 Register Onbebouwde Percelen te Herent ter kennisgeving stand van zaken 12 Leveren en monteren snoei-mulchdek met opzuigunit op bestaande tractor goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen. 1

2 13 Reglement aanpassing jeugdsubsidies. 14 Bibliotheekraad -Vervanging lid voor N- VA. 15 Mededeling aan de gemeenteraad van de verslagen en einddocumenten van de raden en overlegstructuren georganiseerd door de gemeenteraad overeenkomstig artikel van het gemeentedecreet. 16 Goedkeuring van de notulen van de gemeenteraadszitting van ============== 1. Afstand van het mandaat van gemeenteraadslid Anne Millon. 3) Onderzoek van de geloofsbrieven van het opvolgend gemeenteraadslid 4) Eedaflegging van de opvolger en aanstelling als gemeenteraadslid-titularis 5) Gemeenteraadscommissies I en IV - vervanging De gemeenteraad, overwegende dat het de eerste opvolger is op de lijst nr.8 van de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012 dit is de lijst waartoe mevr. Anne Millon, behoorde die eerst in aanmerking komt om deze laatste te vervangen; overwegende dat de heer Peter Janssens eerste opvolger van genoemde lijst is - mevr. Saelens-Wuyts Lydie en De Jaeghere Hilde verzaken aan het ambt - en hij zich bij mail van akkoord verklaart om mevr.anne Millon als gemeenteraadslid te vervangen; overwegende dat hij schriftelijk opgeroepen is op voor deze vergadering; gehoord mevr. Marleen Schouteden, burgemeester-voorzitter, betreffende het onderzoek van de geloofsbrieven van de heer Peter Janssens, waaruit blijkt dat hij zonder onderbreking nog steeds voldoet aan de gestelde vereisten van verkiesbaarheid en dat hij zich niet bevindt in één van de gevallen die onverenigbaar zijn met het mandaat van gemeenteraadslid, besluit De geloofsbrieven van de heer Peter Janssens na ze te hebben onderzocht goed te keuren. 2. De heer Peter Janssens treedt in de vergadering en legt in handen van de burgemeester de voorgeschreven eed af als volgt: Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. - Raadslid Peter Janssens treedt onmiddellijk in dienst. 3. De raad gaat met algemene stemmen akkoord dat raadslid Peter Janssens wordt aangesteld als lid in de raadscommissies I en IV in opvolging van mevr. Anne Millon, ontslagnemend. 2 Historiek van de financiële afspraken tussen gemeente en OCMW. Schepen en OCMW voorzitter L. Van Hemelrijck leest de volgende nota voor. Historiek van de financiële afspraken tussen gemeente en OCMW 2

3 Naar aanleiding van de noodlening van euro van de gemeente aan het OCMW rezen er vragen over de financiële afspraken tussen de gemeente en het OCMW. Hierbij wat meer uitleg: Tot en met 2011 (het pre-bbc tijdperk): De gemeente voorzag een budget in haar begroting als toelage aan het OCMW Elke maand werd aan het OCMW 1/12 van dit budget betaald Het OCMW stelde een eigen begroting op van inkomsten en uitgaven Bij de afsluiting van het OCMW-boekjaar werd duidelijk of het gemeentelijk budget volledig werd opgebruikt ; soms was er een overschot, soms ook een tekort. Vanaf de invoering van de BBC in 2012 wordt de toelage aan het OCMW vast bepaald, en dit in onderling overleg ; de hoogte van de toelage hangt samen met het voorgestelde sociale beleid, de groei van het aantal inwoners en de aanpassing aan inflatie. Doordat de toelage is vastgelegd is er in principe geen sprake meer van tekorten of overschotten op het einde van het boekjaar. 1 ste afspraak: In november 2010 werd afgesproken dat het gecumuleerde overschot zoals ontstaan bij het OCMW, zou terugkomen naar de gemeente, en wel door een vermindering van de gemeentelijke toelage in 2011, 2012 en Bij de afsluiting van het boekjaar 2010 bleek er een overschot ; dit zou in mindering gebracht worden van de toelage In 2011 eindigde men met een tekort ; dit werd verrekend. In totaal ging het eind 2011 nog om een gecumuleerd bedrag van ,80 euro in mindering te brengen op de OCMW-toelagen van 2011, 2012 en Bij de correctie van de jaarrekening 2012 en 2013 door D&A zoals aangevat vanaf september 2014 werd door dit college beslist dat het volledige bedrag van deze overschotten in het OCMW zou blijven ter verhoging van haar inkomsten. 2 de afspraak: De krappe budgettaire ruimte bij de gemeente eind 2010 noodzaakte haar tot forse besparingen bij het personeel en in de uitgaven. Ook het OCMW zou een bijdrage leveren en besparen in haar werking ter waarde van ,06 euro in 2011 (zie RMW 16 nov 2010). 3 de afspraak: Het OCMW zou een aantal leningen vervroegd terugbetalen. Dit zou een daling van haar uitgaven betekenen, en alzo een daling van de toelage mogelijk maken (zie RMW 16 nov 2010). Dit werd echter niet uitgevoerd. 4 de afspraak: RMW 16 nov 2010: Naar aanleiding van de bouw van De Kouter werd afgesproken dat het OCMW een deel van haar patrimonium zou verkopen, waarbij haar dienstverlening moest behouden blijven. Met de opbrengsten uit de verkopen zouden leningen vervroegd worden afbetaald, waardoor de gemeentelijke dotatie zou dalen. Al de opbrengsten werden in de eigen werking geïnvesteerd. Er gebeurden geen vervroegde terugbetalingen, dus ook geen verlaging van de dotatie. 5 de afspraak: 3

4 Het OCMW had nog een uitstaande schuld van euro aan de gemeente dit was het restsaldo van een lening van tijdelijk werkkapitaal. Dit bedrag zou in mindering gebracht worden van de toelage van 2013 (RMW 4 dec 2012). Dit werd niet uitgevoerd en op dit ogenblik staat dit bedrag nog ingeschreven als langetermijnschuld aan de gemeente. 6 de afspraak: Bij de verhuis naar De Kouter eind 2011 ontving het OCMW een extra som gelijk aan een jaarlijkse terbeschikkingstellingsvergoeding zoals te betalen aan het AGB en de meerkost voor water, energie, onderhoud. De overeenkomstige kostenposten werden echter niet geschrapt uit de gemeentelijke toelage, waardoor men dubbele inkomsten verwierf. Tegelijk werd afgesproken de werkelijke TBS en meerkost te berekenen, zodat de extra toelage hierop afgestemd zou kunnen worden. Deze herberekening werd niet uitgevoerd. Met deze historiek wil het bestuur duidelijk maken dat het altijd, zowel in het verleden als vandaag, een sterk sociaal beleid heeft gevoerd en dat hiervoor steeds de benodigde financiële middelen werden vrijgemaakt. Raadslid J. Vandikkelen deelt mee dat de Groenfractie vandaag niet inhoudelijk wenst te discussiëren over de inhoud van deze tekst, die zojuist op papier aan de raadsleden werd bezorgd. Hij is blij met de tekst met dank daarvoor, doch hij wenst deze eerst te bestuderen en vraagt dat dit punt terugkomt op de volgende gemeenteraad. Maar dit document is bepalend voor de agendapunten 3, 4 en 5. Hij vraagt zich af of deze punten wel in overeenstemming zijn met hoe de Groenfractie hierover denkt. Daarom zal hij deze drie agendapunten niet goedkeuren. Ook raadslid J. Schelstraete is eerder terughoudend in dit delicaat en technisch dossier ; hij stelt vast dat vele afspraken niet werden uitgevoerd ; ook hij vraagt een grondige behandeling op de volgende gemeenteraad. Raadslid S. Tosseyn sluit zich hierbij aan en beseft dat de drie volgende punten niet zomaar kunnen uitgesteld worden. Schepen Ph. Scheys merkt op dat de tekst een historiek is, een opsomming van hetgeen geweten is. Raadslid J. Vandikkelen merkt op dat hij misschien anders naar het verleden kijkt ; daarom wil hij eerst de tekst bestuderen. 3 OCMW Budgetwijziging I Schepen en OCMW voorzitter L. Van Hemelrijck stelt dat dit en de twee volgende punten in de raadscommissie zijn behandeld ; het gaat om een noodzakelijke stap in het proces om de problemen op te lossen. Raadslid J. Schelstraete meent ook dat dit een noodzakelijke stap is, maar toch zal hij deze punten niet goedkeuren. De raad keurt met 17 stemmen voor ( Marleen Schouteden, D Haese Katleen, Pollers Astrid, Willy Kuijpers, Lut Rampelbergh, Bob Vandamme, Stijn Van Meerbeeck, Wouter Vlassak, Scheys Philippe, Maarten Forceville, An Katrien Sodermans, Kristin Lercangé, Jos Vercruysse, Jo De Clercq, Arlette Caes, Draye Luk, Claes Guido ) en 10 stemmen tegen ( Jos Vandikkelen, Chris Parmentier, Ruben Donceel, Marieken Van Moere, Kirsten Winnelinckx, Stef Tosseyn, Peter Janssens, Tom Denon, Karl Boumans, Jan Schelstraete ) de OCMW Budgetwijziging I 2014 goed. 4

5 4 OCMW Herziening Meerjarenplanning De raad keurt met 17 stemmen voor ( Marleen Schouteden, D Haese Katleen, Pollers Astrid, Willy Kuijpers, Lut Rampelbergh, Bob Vandamme, Stijn Van Meerbeeck, Wouter Vlassak, Scheys Philippe, Maarten Forceville, An Katrien Sodermans, Kristin Lercangé, Jos Vercruysse, Jo De Clercq, Arlette Caes, Draye Luk, Claes Guido ) en 10 stemmen tegen ( Jos Vandikkelen, Chris Parmentier, Ruben Donceel, Marieken Van Moere, Kirsten Winnelinckx, Stef Tosseyn, Peter Janssens, Tom Denon, Karl Boumans, Jan Schelstraete ) de Herziening: OCMW - Meerjarenplanning , goed. 5 OCMW Budget De raad keurt met 17 stemmen voor ( Marleen Schouteden, D Haese Katleen, Pollers Astrid, Willy Kuijpers, Lut Rampelbergh, Bob Vandamme, Stijn Van Meerbeeck, Wouter Vlassak, Scheys Philippe, Maarten Forceville, An Katrien Sodermans, Kristin Lercangé, Jos Vercruysse, Jo De Clercq, Arlette Caes, Draye Luk, Claes Guido ) en 10 stemmen tegen ( Jos Vandikkelen, Chris Parmentier, Ruben Donceel, Marieken Van Moere, Kirsten Winnelinckx, Stef Tosseyn, Peter Janssens, Tom Denon, Karl Boumans, Jan Schelstraete ) het OCMW - Budget 2015 goed 6 Retributie gemeentelijke vakantiewerking De Speelkriebels. Na de toelichting door schepen M. Forceville, geeft raadslid M. Van Moere haar waardering voor de kwaliteit van de werking ; zij vindt het wel jammer dat hierover geen raadscommissie is samengekomen. De benaming retributie heeft betrekking op de speelpleinwerking, maar er zijn ook de activiteiten van de jeugddienst. De verhoging van 60 naar 160 eur geldt voor de vormingsactiviteiten, maar geldt deze ook voor de vormingsactiviteiten die de monitoren volgen, of blijven deze gratis? Volgens schepen M. Forceville geldt dit voor de cursus hoofdmonitor van Koning Kevin, die we naar Herent konden halen ; we willen deze blijven garanderen en trekken de kostprijs op naar 160 eur. Het is niet zo dat de monitoren meer zullen moeten betalen, dit reglement is een backup: de totale kostprijs van de cursus moet in het reglement zitten, we betalen rechtstreeks aan Koning Kevin. Voor de andere vormingsactiviteiten kunnen de monitoren hun onkosten indienen. Op de vraag van raadslid J. Vandikkelen of de gratis vorming voor de monitoren dan niet meer bestaat, antwoordt schepen M. Forceville dat cursussen tot 160 eur kunnen worden binnengebracht ; alle cursussen plus de cursus van Koning Kevin zitten nu in dit reglement. Er ontstaat een discussie ; schepen M. Forceville verduidelijkt nog eens: het heeft niet te maken met de hoogte van het bedrag, maar met wie de factuur betaalt. Ofwel de monitoren rechtstreeks aan Koning Kevin, ofwel gemeente aan Koning Kevin, maar dan moest de retributie verhoogd worden. Het is nog steeds zo dat we vorming voor de monitoren ( georganiseerd door de jeugddienst ) gratis proberen aan te bieden. De monitoren betalen gewoon aan Koning Kevin en brengen daarna hun deelname attest binnen op de jeugddienst. De monitoren krijgen dus een deel van hun cursusgeld terug via de kadervormingsubsidie, dat bestemd is voor de vorming zelf. De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet; Overwegende dat de jeugddienst gedurende de schoolvrije momenten activiteiten organiseert via de gemeentelijke vakantiewerking De Speelkriebels; 5

6 Overwegende dat ouders, de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 12 jaar, door het jeugdwerk kunnen inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen; Overwegende dat er een nieuw programma is, dat online inschrijvingen mogelijke maakt; Overwegende dat een vlotte werking van de vakantiewerking noodzakelijk is; Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Na beraadslaging, Besluit: Belastbaar voorwerp of belastbaar feit Artikel 1: Met ingang van , wordt er een retributie gevestigd voor deelname aan activiteiten georganiseerd door de jeugddienst. Verschuldigde Artikel 2: Diegene die verantwoordelijk is voor de deelnemer is de retributie verschuldigd. Vaststelling Artikel 3: Het bedrag van de vergoeding voor deelname aan de activiteiten wordt als volgt vastgesteld: Grabbelpas en Kletz dagactiviteit: van 2,00 euro tot 40,00 euro meerdaagse activiteit: van 10,00 euro tot 75,00 euro Speelpleinwerking dagactiviteit: 6,00 euro/dag, 3,00 euro/halve dag zwemactiviteit: 2,00 euro/zwembeurt daguitstap: van 5,00 euro tot 30,00 euro/uitstap busvervoer: 0,50 euro/rit opvang voor of na een sportactiviteit: 0,50 euro/opvangbeurt Activiteiten buiten de schoolvakanties per activiteit: van 5,00 euro tot 30,00 euro Vormingsactiviteiten per activiteit: van 5,00 euro tot 160,00 euro. De effectief te betalen retributie bedraagt nooit meer dan de reële kost van de activiteit aan de gemeente. Artikel 4: De vergoeding is contant betaalbaar bij de inschrijving voor de activiteit tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Artikel 5: Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden. Artikel 6: Dit besluit zal voor kennisneming aan de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant gezonden worden. Artikel 7: Het besluit van de gemeenteraad van 19 maart 2013 betreffende hetzelfde onderwerp wordt opgeheven bij het in voege treden van dit reglement. Artikel 8: Dit besluit wordt met 25 stemmen voor ( Marleen Schouteden, D Haese Katleen, Pollers Astrid, Willy Kuijpers, Lut Rampelbergh, Bob Vandamme, Stijn Van Meerbeeck, Wouter Vlassak, Scheys Philippe, Maarten Forceville, An Katrien Sodermans, Kristin Lercangé, Jos Vercruysse, Jo De Clercq, Arlette Caes, Draye Luk, Claes Guido, Jos Vandikkelen, Chris Parmentier, Ruben Donceel, Marieken Van Moere, Kirsten Winnelinckx, Stef Tosseyn, Peter 6

7 Janssens, Tom Denon ) en 2 onthoudingen ( Karl Boumans, Jan Schelstraete ) goedgekeurd. 7 Retributie op het afleveren van composteerbare zakken, biologisch afbreekbare zakken, pmdzakken en restafvalzakken - Opheffing reglement. Raadslid J. Vandikkelen stelt dat hij niet gekant is tegen het principe, maar hij vraagt om geen datum vast te leggen. Schepen A. Caes en de burgemeester stellen dat de datum kan behouden blijven ; indien dit nodig is, kan deze nadien nog worden aangepast. Raadslid J. Schelstraete wenst zich te onthouden bij de stemming ; reden van onthouding is omdat hogere verbruiksretributies hun weerslag moeten krijgen in lagere algemene belastingen en omdat de keuzevrijheid van de burger ingeperkt wordt. Ook raadslid P. Janssens wenst zich te onthouden: natuurlijk is Herent 21 ook voor de principes de vervuiler betaalt, sorteren en minder afval produceren. Maar we betwijfelen of DIFTAR de enige en de beste manier is om deze doelstellingen te bereiken. Een doorgedreven sensibilisering met als gevolg minder afval is ook mogelijk zonder het invoeren van DIFTAR. Verder hebben we de indruk dat ten gevolge van het invoeren van het systeem en bijhorende prijsstijging niet het milieu de grote winnaar is maar wel de leverancier en beheerder van het weeg- en computersysteem (de hogere prijs voor de inwoners van Herent gaat niet naar het milieu maar wordt opgesoupeerd door het stijgen van de overhead kosten). Ook laat het reglement geen keuze meer, men is verplicht om en huisvuilcontainer te huren. De éénpersoons en kleine gezinnen zijn hiervan de dupe en zien hun kosten verdubbelen (voor een 4 persoonsgezin is dit +40%). Initiatieven om gezamenlijk met familie of buren een container te delen en zo de kosten te drukken is niet mogelijk. De raad beslist met 22 stemmen voor ( Marleen Schouteden, D Haese Katleen, Pollers Astrid, Willy Kuijpers, Lut Rampelbergh, Bob Vandamme, Stijn Van Meerbeeck, Wouter Vlassak, Scheys Philippe, Maarten Forceville, An Katrien Sodermans, Kristin Lercangé, Jos Vercruysse, Jo De Clercq, Arlette Caes, Draye Luk, Claes Guido, Jos Vandikkelen, Chris Parmentier, Ruben Donceel, Marieken Van Moere, Kirsten Winnelinckx ) en 5 onthoudingen ( Stef Tosseyn, Peter Janssens, Tom Denon, Karl Boumans, Jan Schelstraete ) het raadsbesluit van 16 december 2014 betreffende de retributie op het afleveren van composteerbare zakken, biologisch afbreekbare zakken, PMD-zakken en restafvalzakken op te heffen en dit met ingang van 01 mei Contantbelasting voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval: het gewoon huisvuil, gft, pmd. Raadslid K. Boumans meent dat afval verminderen door de prijs per gewicht vast te stellen deels waar is ; hij stelt voor dat meer actief wordt ingezet op tips om de afvalberg te verkleinen. Schepen J. De Clercq sluit zich hierbij aan, de afvalberg kan wel degelijk nog kleiner door sensibilisering ; maar de gemeente is hier o.a. via de Infokrant zeer actief mee bezig. Hij merkt wel op dat er geen verhoging van de belasting komt, wel zal de vervuiler betalen ; de sociale correctie blijft behouden ; en we zullen ook de straatfeesten betrekken bij de sensibilisering. Raadslid J. Vandikkelen is voorstander van het principe dat de vervuiler betaalt, maar hij vreest meer sluikstorten ; op termijn zullen alle gemeenten naar Diftar moeten overschakelen ; zo zullen de prijzen voor alle gemeente kunnen gelijk geschakeld worden. Hij zal de komende maanden andere sociale correcties voorstellen. Raadslid J. Schelstraete is er niet van overtuigd dat dit nieuwe systeem voor de burger niet 7

8 duurder wordt ; bovendien wordt de keuzevrijheid beperkt en mist hij een geïntegreerd afvalbeleid. Schepen J. De Clercq merkt op dat wij als gemeente nog veel betalen aan de totale verwerking van het huisvuil, nl eur. In de naburige gemeenten daalt dit. Raadslid P. Janssens merkt aan de hand van de statistieken op dat een verbetering niet direct voor de hand ligt ; voor GFT zitten we goed. Raadslid J. Vandikkelen wenst zich te onthouden bij de stemming omdat er niet voldoende sociale correcties zijn ingebouwd. De Gemeenteraad, Gelet op de Grondwet, inzonderheid artikel 170, 4. Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikelen 42 en Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd. Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), zoals gewijzigd. Gelet op de bijlagen bij het Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), zoals gewijzigd, in zonderheid bijlagen 2.1. en Gelet op het uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen van de Vlaamse Regering van 14 december 2007; (Op de Vlaamse Regering van 14 december 2007 werd het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 35 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, gewijzigd bij decreet van 20 april 1994, vastgesteld. Dit uitvoeringsplan vervangt het uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen ). Overwegende dat met ingang van 09/12/2003 de gemeente beheersoverdracht deed aan EcoWerf voor de inzameling van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval: het gewoon huisvuil, gft, pmd (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval). Overwegende dat de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil en gft (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) met ingang van 01/05/2015 wordt geautomatiseerd. Overwegende dat deze automatisering impliceert dat de voormelde afvalfracties dienen te worden aangeboden in daartoe ter beschikking gestelde containers, voorzien van een elektronische gegevensdrager die toelaat de aanbieder te identificeren, en dat het aangeboden afval wordt gewogen en geregistreerd. Overwegende dat de kosten voor de huis-aan-huis inzameling het gewoon huisvuil, gft, pmd, (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval) zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën. Overwegende dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in evenwicht dienen te zijn. Overwegende dat derhalve, de kosten voor de huis-aan-huis inzameling zullen verhaald worden op de aanbieders via een gedifferentieerde contantbelasting. Overwegende dat deze contantbelasting wordt gedifferentieerd in functie van de fractie en het volume of het gewicht van de aangeboden afvalstoffen. Overwegende dat de invoering van een dergelijke gedifferentieerde contantbelasting de gemeente toelaat om het principe van de vervuiler betaalt toe te passen, om alzo prioriteit te verlenen aan afvalvoorkoming en slechts in tweede instantie het hergebruik en tenslotte de recyclage van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen te stimuleren. 8

9 Overwegende dat dergelijke gedifferentieerde contantbelasting in combinatie met de basisfinanciering vanuit de algemene middelen van de gemeente en een forfaitaire afvalbelasting een optimale invulling is van het principe van de vervuiler betaalt. Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting op het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Gelet op de wet van 29 juli 1991 inzake de motivering van beslissingen. Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten, zoals gewijzigd. Gelet op de desbetreffende artikelen van de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 118. Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen: B E S L U I T: Artikel 1 Met ingang van 01/05/2015 wordt er in de gemeente een contantbelasting gevestigd voor de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval). Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder: Huishoudelijk afval: Alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van de particuliere huishouding en/of afvalstoffen ontstaan door een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Grofvuil: Alle huishoudelijke afvalstoffen en voorwerpen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen en die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen worden aangeboden, met uitzondering van: papier en karton, textiel, glas, kga (Klein Gevaarlijk Afval), gft (groenten, tuin en fruitafval) en organischbiologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, pmd, oude metalen, houtafval, snoeihout en groenafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), autobanden, steenachtige fracties van bouw - en sloopafval en andere selectief ingezamelde afvalstoffen. Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD): Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen kga, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten. Papier en karton: Alle dag-, week-, en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of ermee gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeizakken e.d. Herbruikbare goederen: Alle door de normale werking van een particuliere huishouding ontstane afvalstoffen die worden aanvaard door het erkend Kringloopcentrum en geschikt kunnen worden gemaakt voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische informatiedragers, speelgoed, Textiel: Alle niet verontreinigde kleding, huishoudlinnen, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten ), beddengoed, schoeisel, handtassen en lederwaren 9

10 ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Frituurolie en afgelaten motorolie: Alle soorten smeerolie en/of industriële olie, op minerale of synthetische basis ontstaan door de werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit in het bijzonder afgewerkte motorolie, frituurolie, met uitzondering van grote hoeveelheden motorolie, olie met pcb s of andere giftige stoffen. Klein Gevaarlijk Afval (KGA): De afvalstoffen zoals opgesomd in artikel van het VLAREMA. Glas: Hol glas en vlak glas ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteiten, ontdaan van dopsels, deksels en sluitingen, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen en hittebestendig glas, gewapend glas, kristal, opaal glas, rookglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, spaarlampen, tl-lampen, stenen, tegels, porselein, aardewerk, beeldbuizen, e.d. Hol Glas: Betreft alle flessen en bokalen. Vlak glas: Alle glazen voorwerpen zoals vensterglas ontdaan van inlijstingen, serreglas, nietgewapend glas, die geen hol glas zijn. Groenafval : Organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel, snoeihout, bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon - en wegbermmaaisel en kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Snoeihout: Alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin (met een diameter van minder dan 10 cm), haagscheersel. Gras- en bladafval: Alle vers gazonmaaisel en bladeren afkomstig van normaal tuinonderhoud, met uitzondering van oud en rot gazonmaaisel en gras vermengd met grond. Boomstronken: Alle boomstronken die na ontdaan te zijn van wortels en aarde kunnen worden ingezet in de groencompostering en/of kunnen worden verhakseld voor hergebruik. Oude Metalen: Alle ferro- en non-ferro metalen voorwerpen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van ferro- en non-ferroverpakkingen, kga en elektrische en elektronische toestellen. Bouwafval: Zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk, plaasterplaten (o.a. Gyproc), asbest-cementplaten (o.a. Eternit), cellenbeton (o.a. Ytong), keramiek, asfalt van opritten, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, glas, hout en/of aarde. Steenafval: Zuivere steenslag, (gewapend) beton, versteende cement, betonnen palen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vervuilde steenslag (bv. met grond), asfalt, keramiek, gips en kalk, cellenbeton, asbest, Keramiek: Alle keramiek ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zoals wc-potten, lavabo s, tegels, stenen borden en tassen, porselein,, met uitzondering van steenafval. Gips en kalk: Bouwafval uit gips en kalk zoals gipsplaten, kalk, gips, bezetsel ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van cement, stenen, asfalt, Cellenbeton: Alle schuimbeton ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Asbestcement: Alle voorwerpen uit gebonden asbest zoals eternieten golfplaten, schaliën, 10

11 vlakke eterniet ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van losse asbest, plastic golfplaten, Sloophout: Alle zuiver afvalhout afkomstig van constructiewerken, bouwmaterialen, meubilair en grote speeltuigen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geïmpregneerde houtsoorten (tuinmeubelen), hout vermengd met ijzer of glas, treinbilzen. E.P.S.: Zuiver witte piepschuim ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit met uitzondering van gekleurd piepschuim, verpakkingschips, verpakkingspiepschuim afkomstig van voedingsmiddelen, vervuild piepschuim, styrofoamplaten, Plastic folies: Alle folies gemengd en ontdaan van onzuiverheden. Zuivere, transparante en gekleurde folies en zakken ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van noppenfolies, plastic straps, plastic blisters, isomo, landbouwfolie, bigbags, flessen, verpakkingen van voedingswaren,... Harde plastics: Alle zuivere harde plastics zoals deuren, rolluiken, buizen, dakgoten, tuinmeubelen, bloempotten, plastic kleerhangers, speelgoed, wasmanden, emmers... ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van plastic flessen en flacons (pmd), verpakkingen van gevaarlijke producten (kga), bouw- en isolatiematerialen, tuinslang, verpakkingen van voedings- waren, plastic blisters en straps, cd s, dvd s en videobanden (restafval),... Afgedankte elektrische en elektronische apparaten: Apparaten die elektrische stromen of elektronische velden nodig hebben om naar behoren te kunnen werken, en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die onder een van de categorieën, vermeld in artikel van het VLAREMA, vallen en die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom. Daarin zijn ook alle onderdelen, subeenheden en verbruiksmaterialen begrepen die deel uitmaken van het product op het moment dat het wordt afgedankt. De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie: apparaten die deel zijn van andere elektrische apparatuur, apparatuur die verband houdt met de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, wapens, munitie en oorlogsmateriaal, tenzij het gaat om producten die niet specifiek voor militaire doeleinden zijn bestemd, en grote, niet-verplaatsbare industriële installaties van elektrische en elektronische gereedschappen en tuingereedschappen. Kurk: Alle afvalstoffen uit kurk, afkomstig van de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, zoals stopsels, deksels, sluitingen, tegels, wandbedekking,. Containerpark: Een bij toepassing van titel I van het VLAREM vergunde inrichting waar particulieren en eventueel ook bedrijven onder toezicht op vastgestelde dagen en uren bepaalde gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en eventueel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare afvalstoffen bedrijfsafvalstoffen kunnen deponeren. Artikel 2 De contantbelasting is verschuldigd in functie van de fractie en het gewogen gewicht of het volume bij de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, gft, pmd, (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval). Artikel 3 De contantbelasting in functie van de fractie en het gewogen gewicht of het volume van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen bedraagt: 11

12 Fractie a) Huisvuil ophaling en verwerking per kg gewogen huisvuil aanbieding 40 l container aanbieding 120 l container aanbieding 240 l container aanbieding 1100 l container voorrijkost op afroep gebruiksrecht container container 40 l container 120 l container 240 l container 1100 l aankoop slot b) Gft-afval ophaling en verwerking per kg gewogen gft gebruiksrecht container container 40 l container 120 l container 240 l container 1100 l aankoop slot Contantbelasting Particulieren 0,25 /kg 0,50 / aanbieding 0,50 / aanbieding 1,00 / aanbieding 5,00 / aanbieding 75,00 / inzameling op afroep 0,84 /maand 0,84 /maand 1,66 /maand 4,58 /maand 25 euro/slot 0,18 /kg 0,84 /maand 0,84 /maand 1,66 /maand 4,58 /maand 25 euro/slot Contantbelasting KMO 0,25 /kg / 0,50 / aanbieding 1,00 / aanbieding 5,00 / aanbieding 75,00 / inzameling op afroep / 1,84 /maand 2,47 /maand 7,07 /maand 25 euro/slot 0,18 /kg / 1,84 /maand 2,47 /maand 7,07 /maand 25 euro/slot c) Pmd-afval (60 l zak) 0,15 /zak 0,15 /zak d) Composteerbare zakken - formaat 120L - formaat 45cm x 50cm - biozakken met OK Compost Home -label (inhoud 10L) 4,00 / rol 0,45 / zak (9,00 /rol) 0,06 / zak (3,00 /rol) 4,00 / rol 0,45 / zak (9,00 /rol) 0,06 / zak (3,00 /rol) Artikel 4 1. Inwoners die uitzonderlijk een hoeveelheid huisvuil wensen aan te bieden die groter is dan de gebruikte container kunnen tot 3 maal per jaar, mits een aanvraag minimaal 1 werkdag voor de ophaaldag, maximaal 6 zakken (maximaal 60L) aanbieden naar de container. Wanneer dit ontoereikend is kan men kiezen voor inzameling op afroep waarbij de voorrijkost wordt aangerekend. In beide gevallen wordt het huisvuil gewogen en aangerekend. 2. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers zijn de contantbelasting betreffende de ophaling en verwerking verschuldigd op het ogenblik dat 12

13 de kipbeweging van de container en het gewicht van het meegegeven afval door de ophaalwagen worden geregistreerd. De contantbelasting betreffende het gebruik van de containers is maandelijks verschuldigd in de helft van de maand. Iedere gebruiker van een container dient vooraf een bedrag te storten op de DifTar-rekening en dit in functie van de gebruikte containers. Aantal en type containers 1 of meerdere containers van 40 en 120 liter Per container van 240 l Per container van 1100 l voorschot 50 euro 100 euro 500 euro Bij elke registratie van een kipbeweging en het gewicht van het meegegeven afval zal de contantbelasting, zoals bepaald in artikel 2, in mindering worden gebracht van het vooraf betaalde bedrag. De contantbelasting voor het meegegeven gewicht zal afgerond worden tot op 2 cijfers na de decimaal. Zodra het beschikbare bedrag lager is dan 10,00 wordt door de financieel beheerder een nieuwe betalingsuitnodiging gestuurd. De containers worden niet meer geledigd van zodra de vervaldatum van de herinnering is verlopen en het beschikbare bedrag lager is dan 0. Indien de niet-geledigde containers niet tijdig worden binnengehaald, kunnen ze worden geledigd aan het tarief vastgesteld in het gemeentelijk belastingreglement betreffende het ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente. Bij afmelding (verhuis, overlijden, ) wordt de DifTar-rekening gesloten en wordt het nog beschikbare bedrag door de financieel beheerder teruggestort op rekeningnummer van de begunstigde. Een eindafrekening wordt afgeleverd. 3. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven pmd-zakken en de composteerbare zakken, zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde plaats(en). Artikel 5 Voor personen die kunnen aantonen dat hun ziektebeeld een aanzienlijke hoeveelheid extra huisvuil veroorzaakt, krijgen een sociale correctie toegekend. Dit wil zeggen dat de betrokken gezinnen éénmaal per jaar 100 op zijn Diftar-rekening gestort krijgt. Als bewijs dienen de gezinnen een recent doktersattest voor te leggen. Er wordt op gewezen dat de regeling enkel geldt voor personen die thuis verzorgd worden en dus niet geldt voor personen die bijvoorbeeld in een rusthuis verblijven. Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt elke aanvraag individueel en kan aanvullende bewijzen opvragen. De aanvragen moeten elk jaar opnieuw ingediend worden. Artikel 6 Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting. Door de opname in een kohier verkrijgt de belasting vanaf dan alle kenmerken van een kohierbelasting, met inbegrip van een betalingstermijn van twee maanden en een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet. Artikel 7 De belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar op afgiftebewijs indienen tegen deze contantbelasting bij het College van Burgemeester en Schepenen. 13

14 Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn en op straffe van verval worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding gestuurd, binnen vijftien kalenderdagen na indiening ervan. Artikel 8 Deze belasting zal definitief zijn indien geen bezwaren ingediend worden gedurende het onderzoek de commodo et incommodo. Artikel 9 Gelast het College van Burgemeester en Schepenen met de uitvoering van dit besluit. Artikel 10 Deze beslissing is onderworpen aan het bestuurlijk toezicht, zoals geregeld door het gemeentedecreet, inzonder artikels 248 e.v. Artikel 11 Deze beslissing wordt met 17 stemmen voor ( Marleen Schouteden, D Haese Katleen, Pollers Astrid, Willy Kuijpers, Lut Rampelbergh, Bob Vandamme, Stijn Van Meerbeeck, Wouter Vlassak, Scheys Philippe, Maarten Forceville, An Katrien Sodermans, Kristin Lercangé, Jos Vercruysse, Jo De Clercq, Arlette Caes, Draye Luk, Claes Guido ), 2 stemmen tegen ( Karl Boumans, Jan Schelstraete ) en 8 onthoudingen ( Jos Vandikkelen, Chris Parmentier, Ruben Donceel, Marieken Van Moere, Kirsten Winnelinckx, Stef Tosseyn, Peter Janssens, Tom Denon ) goedgekeurd. Verlaat de zitting: Chris Parmentier. 9 Politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen (en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen) ingevolge invoering DifTar huis-aan-huis. De gemeenteraad, gelet op het gemeentedecreet; gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inzonderheid afdeling 3 van hoofdstuk 3 huishoudelijke afvalstoffen, artikel 26 tot en met artikel 28; gelet op het besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (hierna het VLAREMA) en latere wijzigingen; gelet op het besluit van de Vlaamse Regering 7 januari 2008 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen en van 28 januari 2000 tot vaststelling van het Uitvoeringsplan Gescheiden Inzameling Bedrijfsafval van Kleine Ondernemingen; gelet op de beheersoverdracht die de gemeente heeft verleend aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf; overwegende dat er een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid bestaat voor de afvalstoffen gedefinieerd in het VLAREMA artikel 3.1.1; overwegende dat er een terugnameplicht bestaat voor huishoudelijk verpakkingsafval; dat minstens papier en karton, hol glas en plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons selectief moeten worden ingezameld; overwegende dat het ter bescherming van het leefmilieu noodzakelijk is het huishoudelijk 14

15 afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval tot een minimum te beperken en het afval maximaal selectief in te zamelen; overwegende dat prioriteit dient verleend te worden aan afvalvoorkoming en hergebruik van afvalstoffen; overwegende dat in tweede instantie het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval maximaal selectief dienen ingezameld te worden; overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de inzameling van het huishoudelijk afval en het vergelijkbaar bedrijfsafval in de gemeenten zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen; overwegende dat de gemeente in overeenstemming met haar gemeentelijke zorgplicht zoals bepaald in artikel 26 van het decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, het niet aanbieden van huisvuil via de gemeentelijke inzamelkanalen en bijgevolg ontwijkgedrag (zoals sluikstorten, sluikstoken, afvaltoerisme naar buurgemeenten, afvaltoerisme naar de werkgever, ) maximaal wil voorkomen; gelet op het besluit van 12 januari 1999, onderwerp 8, houdende aanpassing van de algemene bestuurlijke politieverordening wat betreft de reglementering betreffende de selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen; gelet op het raadsbesluit van 13 september 2005 houdende aanpassing van de algemene bestuurlijke politieverordening wat betreft de reglementering betreffende het milieupark; gelet op het raadsbesluit van 12 november 2013 houdende invoering van het geautomatiseerde DifTarsysteem op het grondgebied van de gemeente voor de inzameling huis-aan-huis van gewoon huisvuil en GFT-afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval voor een termijn van minimaal 8 jaar en de realisatie hiervan met EcoWerf; gelet op het raadsbesluit van 11 februari 2013 houdende aanpassing van de algemene bestuurlijke politieverordening betreffende de selectieve inzameling van huishoudelijk afval; overwegende dat inwoners een huisvuilcontainer niet mogen weigeren aangezien elke inwoner en elk gezin huisvuil produceert, hoe goed ze ook aan preventie doen of selectief inzamelen; overwegende dat EcoWerf een model politiereglement heeft opgesteld op basis van het nieuwe modelreglement van OVAM; overwegende dat het model politiereglement werd aangepast aan de nieuwe wetgeving en de gewijzigde ophaalmethodes; overwegende dat het wenselijk is de bestaande algemene bestuurlijke politieverordening, meer bepaald hoofdstuk 2: reinheid van de openbare weg, afdeling 2: ophaling en selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, aan te passen, besluit artikel 1: hoofdstuk 2: reinheid van de openbare weg, afdeling 2: ophaling en selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen van de algemene bestuurlijke politieverordening wordt vervangen door de volgende bepalingen: Hoofdstuk I Algemene bepalingen Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld worden, zoals bepaald in artikel van het VLAREMA. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hierna vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen genoemd, verstaan: bedrijfsafvalstoffen van vergelijkbare aard, samenstelling en hoeveelheid als huishoudelijke afvalstoffen, die ontstaan ten gevolge van activiteiten die van dezelfde aard zijn als activiteiten van de normale werking van een particuliere huishouding, zoals 15

16 gedefinieerd in artikel 1.2.1, 54 van het VLAREMA Artikel 2 1. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden bij om het even welke selectieve inzameling (exclusief het containerpark): - huisvuil; - grofvuil; - gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; - krengen van dieren en slachtafval; - oude en vervallen geneesmiddelen; - niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. 2. De volgende afvalstoffen mogen niet worden aangeboden op het containerpark: - huisvuil; - groente- en fruitafval, al dan niet gemengd met tuinafval; - gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; - krengen van dieren en slachtafval; - oude en vervallen geneesmiddelen; - niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten voor inzameling aan te bieden aan het door de gemeente of intercommunale georganiseerde inzamelcircuit. Artikel 3 1. Alleen de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars, daartoe aangewezen bij deze verordening of door het college van burgemeester en schepenen, zijn gerechtigd om huishoudelijke afvalstoffen te aanvaarden of in te zamelen. 2. Het is voor iedereen verboden om het even welke huishoudelijke afvalstof af te geven of voor inzameling aan te bieden aan andere geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars dan deze daartoe aangewezen bij dit reglement of door het college van burgemeester en schepenen. Afdeling 2 Verbranden en sluikstorten van afvalstoffen Artikel 4 Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen. Artikel 5 1. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om om het even welke afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan het achterlaten, opslaan of storten van om het even welke afvalstof op niet-reglementaire plaatsen, op nietreglementaire tijdstippen of in niet-reglementaire recipiënten en elke handeling strijdig met deze politieverordening en andere toepasselijke wettelijke bepalingen. 2. Het is verboden modder, zand of afvalstoffen die zich voor of nabij de woning bevinden op de straten, in de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten of op enige andere wijze om het even welke afvalstoffen in de riolering te deponeren. 3. Met het oog op thuiscomposteren is het voor particulieren toegestaan op eigen privéterrein een stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen groente-, fruit- en tuinafval. Deze composteerruimte van minder dan 10 m³, niet zichtbaar van op straat, mag geen hinder veroorzaken voor de buurtbewoners. Afdeling 3 Aanbieding van afvalstoffen Artikel 6 1. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen aangeboden te 16

17 worden zoals voorzien in deze verordening. Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van deze verordening worden niet aanvaard. Bij de huisaan-huis-inzameling dient de aanbieder de niet-aanvaarde afvalstoffen dezelfde dag nog terug te nemen. De niet terugname conform dit reglement wordt beschouwd als sluikstorten zoals vermeld in artikel Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars die van het college van burgemeester en schepenen de toelating kregen afvalstoffen in te zamelen en door de parkwachter in geval van inzameling via het containerpark. Deze geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars en de parkwachter mogen de aangeboden afvalstoffen controleren en de aanbieders wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken. Artikel 7 1. De afvalstoffen mogen slechts vanaf uur en moeten ten laatste om uur buitengeplaatst worden. 2. De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden in de voorgeschreven recipiënten of wijze aangeboden aan de rand van de openbare weg en vóór het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De aanbieder die afgelegen van de openbare weg gevestigd is of die langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, dienen de voorgeschreven recipiënten te plaatsen langs de dichtst bij zijn perceel grenzende openbare weg. 3. De inwoners die het recipiënt buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel zwerfvuil dat hiervan afkomstig is en staan zelf in voor het opruimen ervan. 4. Het is verboden de langs de openbare weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening van hun functie. 5. De geledigde recipiënten dienen door de aanbieder op de dag van lediging terug te worden verwijderd van de openbare weg. Afdeling 4 Afval op standplaatsen Artikel 8 De uitbater van een private of openbare vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt (drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze, voldoende duidelijk zichtbare en goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien en in te staan voor een correcte verwijdering en verwerking van het afval. Artikel 9 De diverse vrijkomende afvalstoffen dienen gescheiden te worden ingezameld in hun respectievelijke recipiënten. Deze recipiënten dienen voorzien te zijn van een duidelijk leesbaar opschrift dat aangeeft welke afvalstoffen het betreft. Artikel 10 De opstellingsplaats en het aantal inzamelrecipiënten, alsook de aard van de in te zamelen fracties kunnen door het gemeentebestuur worden bepaald. Artikel 11 De ambulante uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en het recipiënt, de standplaats en de onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden. Afdeling 5 Afval van huisdieren Artikel De eigenaars en houders van (huis)dieren zijn verplicht te beletten dat de voetpaden en aanpalende huizen, groene bermen tussen voetpad en rijweg, begraafplaatsen, openbare 17

18 parken, bossen, tuinen, speelpleinen en andere voor het publiek toegankelijke zones alsmede de fiets- en rijwegen bevuild worden door hun dieren. Enkel op voorziene locaties mogen de dieren zich ontlasten. 2. Indien toch uitwerpselen terecht komen op voornoemde plaatsen, zijn de eigenaar of houders van de (huis)dieren verplicht deze uitwerpselen te verwijderen en te deponeren in een straatvuilcontainer of een speciaal voorzien recipiënt voor hondenpoep of moeten zij er voor zorgen dat deze uitwerpselen verwijderd worden en voldoende verpakt en gemengd met huisvuil meegegeven met de gewone huisvuilinzameling. De voormelde verplichtingen ontslaan de aangelanden echter niet van hun eigen verplichtingen inzake het rein houden van de openbare weg. 3. De begeleiders van honden zijn verplicht een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier in bezit te hebben. Het zakje dient op het eerste verzoek van de politie te worden getoond. 4. De bepalingen artikel 12, 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op de honden die blinden en gehandicapten begeleiden. Afdeling 6 Reclamedrukwerk en gratis regionale pers Artikel Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen te bedelen in leegstaande panden of achter te laten op andere plaatsen, inclusief het containerpark, dan de brievenbus. 2. Door de gemeente wordt een sticker ter beschikking gesteld waarop wordt aangegeven dat reclamedrukwerk en gratis regionale pers niet gewenst zijn. Het is verboden reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van een dergelijke aanduiding. 3. Door de gemeente wordt een zelfklever ter beschikking gesteld waarop wordt aangegeven, dat reclamedrukwerk niet gewenst is. Het is verboden reclamedrukwerk te bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van een dergelijke aanduiding. 4. Klachten met betrekking tot de niet-naleving van artikel 13, 1, 2 en 3 worden bij voorkeur aan de gemeentelijke milieudienst en via mail op het adres of per post aan de OVAM, dienst ketenbeheer en lokale besturen, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen gemeld. Hoofdstuk II Inzameling van huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval Afdeling 1 - Definitie Artikel 14 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval verstaan: alle afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die in het voorgeschreven recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval (en organischbiologisch vergelijkbaar bedrijfsafval) 1 of groenafval, plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd) en andere verplicht in te zamelen selectieve afvalstoffen. Afdeling 2 Inzameling Artikel Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval worden minstens tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld langs de voor de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars toegankelijke straten, wegen en pleinen, op de data vermeld op de afvalkalender van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf. 2. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval mag niet worden 18

19 meegegeven met een inzameling andere dan deze van het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval. 3. Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van een containerpark. Afdeling 3 Wijze van aanbieding Artikel Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen gescheiden aangeboden te worden in een huisvuilcontainer met chip van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf. Het recipiënt dient zorgvuldig gesloten te worden en mag noch scheuren, barsten of lekken vertonen. 2. Het totale gewicht van het aangeboden gevulde recipiënt mag niet groter zijn dan - 15 kg voor een container van 40 liter - 50 kg voor een container van 120 liter - 80 kg voor een container van 240 liter kg voor een container van 1100 liter 3. Het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval dienen aangeboden te worden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of gezondheid van de ophaler. Scherpe voorwerpen dienen zodanig verpakt te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval. Afdeling 4 - Gebruik van de huisvuilcontainer Artikel 17 De huisvuilcontainer wordt huis-aan-huis afgeleverd. Deze huisvuilcontainer blijft eigendom van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van de inzameling van het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval. Artikel De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de huisvuilcontainer. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de huisvuilcontainer uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval. 2. In geval van schade, diefstal of verlies stelt de inwoner het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf hiervan onverwijld in kennis met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe huisvuilcontainer. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik. De huisvuilcontainer blijft verbonden aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de huisvuilcontainer mee te nemen naar zijn nieuwe adres. Artikel 19 Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen huisvuilcontainer hebben moeten bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf een huisvuilcontainer aanvragen. Hoofdstuk III Inzameling van grofvuil Afdeling 1 Definitie Artikel 20 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder grofvuil verstaan: afvalstoffen die door hun omvang, de aard en/of het gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilinzameling kunnen geborgen worden en die huis aan huis ingezameld worden alsook de restfractie die 19

20 overblijft voor verbranden of storten na aanbieding op het containerpark, met uitzondering van papier, karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, fruit- en tuinafval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval of groenafval, pmd-afval, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, bouw- en sloopafval, houtafval, metalen gemengd, afvalbanden en andere verplicht selectief in te zamelen afvalstoffen. Afdeling 2 - Inzameling Artikel Het grofvuil wordt zesmaal per jaar op afroep huis-aan-huis ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de inzameling is ingericht, op de door het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf bepaalde dagen. Het grofvuil wordt ook ingezameld op het containerpark. Herbruikbare goederen kunnen gratis worden aangeboden aan het kringloopcentrum waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. 2. Voor de inzameling op afroep moet vooraf een afspraak gemaakt worden met het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf met vermelding van de in te zamelen materialen. Praktische afspraken worden gemaakt over de manier van aanbieding. 3. Het grofvuil mag niet worden meegegeven met het huisvuil (en de gemengde fractie van het bedrijfsafval) of een inzameling, andere dan deze van het grofvuil. Afdeling 3 - Wijze van aanbieding Artikel Het grofvuil dient aangeboden te worden goed samengebonden in hanteerbare stukken. Het grofvuil mag niet in plastic zakken of kartonnen dozen aangeboden worden. 2. Het gewicht van één afzonderlijk voorwerp of samengebonden bundel mag niet groter zijn dan 30 kg. Het grofvuil mag niet langer zijn dan 2 meter, niet groter zijn dan 1 meter op 2 meter of 1 m³ 3. Alle voorwerpen dienen zodanig aangeboden te worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor de inzamelaars van de afvalstoffen. Hoofdstuk IV Selectieve inzameling van glas Afdeling 1 - Definitie Artikel Voor de toepassing van deze verordening wordt onder glas verstaan: hol glas en vlakglas, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, kristal, opaal glas, plexiglas, gewapend glas, serreglas, rookglas, spiegelglas, autoruiten, ander hittebestendig glas, gloeilampen, spaarlampen, tl-lampen, porselein, aardewerk, beeldbuizen van tv s, e.d. 2. Hol glas betreft alle lege glazen flessen en bokalen van dranken, fruit en groenten, voedingswaren, confituren, sausen Vlakglas betreft vensterglas. Afdeling 2 - Inzameling Artikel Hol glas/vlakglas wordt ingezameld op het containerpark. Hol glas wordt ook ingezameld in de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Het gebruik van de containers is uitsluitend voorbehouden aan de inwoners van de gemeente. 2. Hol glas/vlakglas mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, of een selectieve inzameling, andere dan deze van glas. Afdeling 3 - Wijze van aanbieding Artikel 25 Het hol glas dient aangeboden te worden via de glascontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente. Hol glas dat naar de glascontainer gebracht wordt, dient, afhankelijk van de kleur, in de daartoe voorziene glascontainers te worden gedeponeerd. Hol glas dient leeg en 20

21 voldoende gereinigd te zijn. Artikel Het deponeren in glascontainers van andere afvalstoffen dan hol glas is verboden. Het is verboden om naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen achter te laten. 2. Het is verboden glas te deponeren in de glascontainers tussen uur en uur. Hoofdstuk V Selectieve inzameling van papier en karton Afdeling 1 - Definitie Artikel 27 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan: alle dag-, week- en maandbladen, tijdschriften en periodieken, reclamedrukwerk en ander drukwerk, publicaties, telefoon- en faxgidsen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, gelaagd papier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cement-, meststof- en sproeistofzakken, e.d. Afdeling 2 - Inzameling Artikel Papier en karton wordt minstens maandelijks huis-aan-huis ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de inzameling is ingericht, op de data vermeld op de afvalkalender van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf. Papier en karton wordt ook ingezameld op het containerpark. 2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van papier en karton. Afdeling 3 - Wijze van aanbieding Artikel Het papier en karton dient aangeboden te worden in een kartonnen doos of samengebonden met natuurkoord in een handelbare stapel.. 2. Het gewicht van het recipiënt mag niet groter zijn dan 15 kg. 3. Per aansluitpunt en per inzameling mag gemiddeld max. 1 m³ aangeboden worden. Hoofdstuk VI Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval Afdeling 1 - Definitie Artikel 30 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Klein Gevaarlijk Afval, hierna kga genoemd, verstaan, de afvalstoffen zoals opgesomd in artikel van het VLAREMA. Afdeling 2 Inzameling Artikel Kga wordt ingezameld op het containerpark 2. Kga mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van kga. Afdeling 3 - Wijze van aanbieding Artikel Het kga moet, afzonderlijk van andere afvalstoffen, aangeboden worden in een daartoe geschikt recipiënt, tenzij het fysisch onmogelijk is. Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen. Indien nodig brengt de voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het kga op de verpakking aan. 21

22 Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd. De aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het lekken en andere ongewenste effecten van het kga te voorkomen. 2. Injectienaalden moeten worden aangeboden in een naaldcontainer die voldoet aan de ADR-reglementering. Artikel Het kga dat wordt aangeboden bij de wijkinzameling wordt door de begeleider van het ophaalvoertuig in de gepaste sorteer- of opslagrecipiënten gedeponeerd. De aanbieder van het kga mag dit niet zelf doen. 2. Het kga dat wordt aangeboden op het containerpark wordt door het bevoegde personeel in de inrichting aansluitend bij het containerpark gedeponeerd. De aanbieder van het kga mag dit niet zelf doen. 3. De afgifte van kga aan de geregistreerde inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of makelaar gebeurt in aanwezigheid en onder toezicht van het bevoegde personeel. Hoofdstuk VII Selectieve inzameling van groente-, fruit- en tuinafval en organischbiologisch vergelijkbaar bedrijfsafval, Afdeling 1 - Definitie Artikel Voor de toepassing van deze verordening wordt onder groente- en fruitafval verstaan: aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten, groente- en fruitresten, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van de keukenrol, plantaardig keukenafval en etensresten, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. Het tuinafval omvat versnipperd snoeihout, haagscheersel, gazonmaaisel, bladeren, onkruid, resten van groente- en siertuin, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, zaagmeel en schaafkrullen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding. Het Groente-, Fruit- en Tuinafval wordt hierna gft-afval genoemd. 2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder organisch-biologisch bedrijfsafval verstaan: alle afvalstoffen, vermeld in artikel 38, 1., ontstaan door een met de huishoudens vergelijkbare bedrijfsactiviteit. 3. Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof ongesnipperd snoeihout, beenderen en dierlijk afval, wegwerpluiers, aarde, zand, saus, olie, vet, gekookte etenswaren, stof uit stofzuiger, as van open haard, houtskool, kunststof, ijzer, metaal, blik, kattenbakvulling, uitwerpselen e.d. worden niet als gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval beschouwd. Afdeling 2 - Inzameling Artikel Het gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval worden minstens tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de inzameling is ingericht, op de data vermeld op de afvalkalender van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf. 2. Gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet meegegeven worden met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, of een selectieve inzameling, andere dan deze van gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval. 3. Verontreinigd gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval worden niet aanvaard bij de selectieve inzameling. Afdeling 3 - Wijze van aanbieding Artikel Het gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval dienen gescheiden aangeboden te worden in gft-container met chip van het intergemeentelijk 22

23 samenwerkingsverband. 2. Het totale gewicht van het gevulde aangeboden recipiënt mag niet groter zijn dan - 15 kg voor een container van 40 liter - 50 kg voor een container van 120 liter - 80 kg voor een container van 240 liter kg voor een container van 1100 liter Afdeling 4 Gebruik van de gft-container Artikel 37 De gft-container wordt huis-aan-huis afgeleverd. Deze gft-container blijft eigendom van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld voor de duur van de inzameling van het gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval. Artikel De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de gft-container. Onder deugdelijk gebruik wordt begrepen dat de gft-container uitsluitend mag aangewend worden voor de opslag van gft-afval en organisch-biologisch vergelijkbaar bedrijfsafval. 2. In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf hiervan onverwijld in kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe gft-container. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner, in geval van oneigenlijk gebruik. Artikel 39 De gft-container blijft verbonden aan het adres waar hij is geleverd. In geval van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de gft-container mee te nemen naar zijn nieuwe adres. Artikel 40 Inwoners die ten gevolge van een verhuizing binnen of naar de gemeente geen beschikking hebben over een gft-container kunnen bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf een gft-container aanvragen. Hoofdstuk VIII Selectieve inzameling van groenafval Afdeling 1 Definitie Artikel 41 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder groenafval verstaan: Organisch composteerbaar afval zoals plantenresten, haagscheersel, snoeihout, bladeren, organisch afval uit parken en plantsoenen, boomstronken, gazon - en wegbermmaaisel en kerstbomen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Snoeihout: Alle hout afkomstig van het normaal onderhoud van de tuin (met een diameter van minder dan 10 cm), haagscheersel. Gras- en bladafval: Alle vers gazonmaaisel en bladeren afkomstig van normaal tuinonderhoud, met uitzondering van oud en rot gazonmaaisel en gras vermengd met grond. Boomstronken: Alle boomstronken die na ontdaan te zijn van wortels en aarde kunnen worden ingezet in de groencompostering en/of kunnen worden verhakseld voor hergebruik. Afdeling 2 - Inzameling Artikel Het snoeihout wordt minstens viermaal per jaar huis-aan-huis ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de inzameling is ingericht, op de data vermeld op de afvalkalender van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf. Snoeihout wordt ook ingezameld op het containerpark. 23

24 2. Snoeihout mag niet worden meegegeven met het huisvuil(en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, het grofvuil of een selectieve inzameling, andere dan deze van snoeihout. 3. Verontreinigd snoeihout wordt niet aanvaard bij de selectieve inzameling. 4. Gras- en bladafval en boomstronken worden enkel ingezameld op het containerpark. Afdeling 3 - Wijze van aanbieding voor inzameling van snoeihout aan huis Artikel Het snoeihout dient aangeboden te worden in bundels samengebonden met natuurtouw. 2. Het gewicht van de bundel mag niet groter zijn dan 25 kg. 3. Het snoeihout dient samengebonden te worden aangeboden en de takken moeten een lengte hebben van min. 50 cm en max. 2 meter. De maximale diameter per tak is 10 cm. Hoofdstuk IX Selectieve inzameling van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd) Afdeling 1 - Definitie Artikel Voor de toepassing van deze verordening wordt onder Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en Drankkartons, ook pmd genoemd, verstaan: lege plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, 2. De aangeboden plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen geen kga, glas, etensresten of andere afvalstoffen bevatten. Afdeling 2 Inzameling Artikel De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden minstens 2- wekelijks huis-aan-huis ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de inzameling is ingericht, op de data vermeld op de afvalkalender van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf. De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden ook ingezameld op het containerpark. 2. Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. 3. Verontreinigde plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons worden niet aanvaard. De niet-conforme inhoud kan aangeduid worden met een sticker. 4. Metalen verpakkingen die via de pmd-inzameling ingezameld worden zijn niet toegelaten bij de fractie metalen gemengd. Afdeling 3 - Wijze van aanbieding Artikel De plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons dienen aangeboden te worden in de blauwe pmd-zak met logo van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf. 2. De verschillende fracties van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen gemengd in het voorgeschreven recipiënt worden aangeboden. 3. Het gewicht van één recipiënt mag niet groter zijn dan 10 kg en dient gesloten aangeboden te worden. 4. Het maximum volume van de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons, bedraagt 8 liter. 5. Er mogen geen verpakkingen aan de buitenkant van de zak worden vastgemaakt. 6. Per aansluitpunt mogen per tweewekelijkse inzameling gemiddeld maximum 4 zakken aangeboden worden. 24

25 Hoofdstuk X - Selectieve inzameling van Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (aeea) Afdeling 1 - Definitie Artikel Voor de toepassing van deze verordening wordt onder aeea verstaan: de afvalstoffen zoals gedefinieerd in artikel van het VLAREMA. Afdeling 2 Inzameling Artikel De aeea worden ingezameld op het containerpark. Aeea kan gebracht worden naar of meegegeven worden met de eindverkoper of door andere inzamelkanalen opgezet door een producent of beheersorganisme in uitvoering van de aanvaardingsplicht, onverminderd gemeentelijke bepalingen aangaande gebruik of inname van het openbaar domein. Herbruikbaar aeea kan worden ingezameld door een erkend kringloopcentrum waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. Voor heel klein aeea (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur zonder buiten buitenafmetingen van meer dan 25 cm) kunnen, indien voldaan wordt aan de toepasselijke voorwaarden van VLAREM en VLAREMA, specifieke inzamelacties opgezet worden, onverminderd gemeentelijke bepalingen aangaande gebruik of inname van het openbaar domein. 2. Rookdetectoren en gasontladingslampen moeten naar het containerpark gebracht worden en onbeschadigd in het daartoe geschikte recipiënt gedeponeerd worden. 3. Afgedankte zaklampen worden samen en op dezelfde wijze als afgedankte batterijen ingezameld. Afdeling 3 Wijze van aanbieding Afdeling De aeea mag geen afvalstoffen bevatten die vreemd zijn aan het afgedankte product. 2. Alle aeea moet zodanig worden aangeboden dat ze geen gevaar oplevert voor de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars van de afvalstoffen. Hoofdstuk XI Selectieve inzameling van metalen gemengd Afdeling 1 - Definitie Artikel Voor de toepassing van deze verordening wordt onder metalen gemengd verstaan: alle door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane soorten van metalen voorwerpen waarvan de grootte sterk kan verschillen, met uitzondering van kga, metalen verpakkingen die met de pmd-fractie ingezameld worden en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afdeling 2 Inzameling Artikel De metalen gemengd worden ingezameld via het containerpark. De metalen gemengd worden tot zesmaal per jaar op afroep huis-aan-huis ingezameld langs de straten, wegen en pleinen waar de inzameling is ingericht, op de door het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf bepaalde dagen. 2. Metalen gemengd mogen niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval of een selectieve inzameling, andere dan deze van metalen gemengd. 3. Aanvullend op de bepaling in 1 mogen gemengde metalen aangeboden worden in de vergunde inrichtingen van verwerkers, inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en makelaars, op voorwaarde van: - het naleven van de sorteerverplichting (artikel van het VLAREMA); - het rapporteren van de ingezamelde hoeveelheden aan de gemeente. 25

26 Afdeling 3 - Wijze van aanbieding Artikel De metalen gemengd moeten aangeboden worden op de afgesproken inzameldag. 2. Het gewicht van een afzonderlijk voorwerp mag niet groter zijn dan 30 kg. De voorwerpen mogen niet langer zijn dan 2 meter, groter zijn dan 1 meter op 2 meter of 1 m³. 3. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars en -makelaars van de afvalstoffen. Hoofdstuk XII Selectieve inzameling van textiel Afdeling 1 Definitie Artikel 53 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder textielafval verstaan: alle niet verontreinigde kledij (textiel en lederwaren), schoeisel, handtassen, beddengoed, woningtextiel (gordijnen, overgordijnen, tafelkleden, servetten ), lompen, e.d., die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Afdeling 2 - Inzameling Artikel Het textiel wordt ingezameld in de textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de gemeente of via de huis-aan-huisinzameling langs de straten, wegen en pleinen waar de inzameling is ingericht, op de data vermeld op de afvalkalender van het intergemeentelijk samenwerkingsverband EcoWerf. Het textiel wordt eveneens ingezameld op het containerpark, het gemeentelijk depot of de door de OVAM erkende kringloopcentra. 2. Alleen de organisaties die vermeld zijn op de door de OVAM gepubliceerde lijst van geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen en die toelating hebben van het college van burgemeester en schepenen, waarmee ze een overeenkomst afgesloten hebben, zijn gemachtigd textielcontainers te plaatsen op zowel openbaar domein als op privéterrein toegankelijk voor het publiek of mogen huis-aan-huisinzamelingen organiseren. 3. Het textiel mag niet worden meegegeven met het huisvuil en de gemengde fractie van het bedrijfsafval, of een selectieve inzameling, andere dan deze van het textiel. Afdeling 3 - Wijze van aanbieding Artikel Het textiel dient bij het deponeren in een container of bij inzameling aan huis in een degelijke en goed gesloten zak verpakt te zijn. Het aangeboden textiel mag niet nat, bevuild of totaal versleten zijn. Hoofdstuk XIII Selectieve inzameling van herbruikbare goederen Afdeling 1 Definitie Artikel 56 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder herbruikbare goederen verstaan: alle door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit ontstane afvalstoffen die via het kringloopcentrum geschikt kunnen gemaakt worden voor hergebruik, zoals meubelen, kleding, kleine huisraad, boeken, elektronische informatiedragers, speelgoed, e.d. Afdeling 2 Inzameling Artikel Voor de inzameling van herbruikbare goederen kan een beroep gedaan worden op het door de OVAM erkend kringloopcentrum, werkzaam op het grondgebied van de gemeente. Deze gratis inzameling kan gebeuren op afroep. De contactgegevens van het kringloopcentrum zijn terug te vinden via het gemeentelijk informatieblad, de afvalkalender 26

27 en via de gemeentelijke diensten. Met herbruikbare goederen kan men ook op het containerpark terecht. 2. Het staat het kringloopcentrum vrij om aangeboden herbruikbare goederen te weigeren indien deze niet dienstig zijn voor het kringloopcentrum. In dit geval mogen de door het kringloopcentrum geweigerde herbruikbare goederen meegegeven worden met het huisvuil, het grofvuil of naar het containerpark worden gebracht (afhankelijk over welke fractie het gaat). Afdeling 3 Wijze van aanbieding Artikel Voor de inzameling maakt de aanbieder een afspraak met het kringloopcentrum over de aanlevermodaliteiten. 2. Alle voorwerpen moeten zodanig aangeboden worden dat ze geen gevaar opleveren voor de ophalers van de afvalstoffen. Hoofdstuk XIV Andere afvalstoffen Batterijen Afdeling 1 Definitie Artikel 59 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder batterijen en accu s verstaan: bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit een of meer primaire (niet-oplaadbare) batterijcellen of uit een of meer secundaire (oplaadbare) batterijcellen. Afdeling 2 Inzameling Artikel 60 De inzameling van afgedankte batterijen en accu s gebeurt via het containerpark en de eindverkopers die daarvoor geschikte recipiënten plaatsen in hun verkoopruimte. Samen met de afgedankte batterijen en accu s kunnen in deze recipiënten ook afgedankte zaklampen ingezameld worden. Afdeling 3 Wijze van aanbieding Artikel 61 De inzameling van afgedankte batterijen en accu's gebeurt via het containerpark en via andere inzamelkanalen opgezet door een producent of beheersorganisme in uitvoering van de aanvaardingsplicht die daarvoor geschikte recipiënten ter beschikking stellen, onverminderd gemeentelijke bepalingen aangaande gebruik of inname van het openbaar domein. Gasflessen (butaan- en propaangasflessen) Afdeling 1 Definitie Artikel 62 Een gasfles is een vat waarin een gas, in dit geval vloeibaar gemaakt propaan (lpg) of butaan onder druk is of was opgeslagen. Afdeling 2 Inzameling Artikel De inzameling gebeurt via FEBUPRO op wiens website (www.febupro.be) de inzamelpunten terug te vinden zijn. Afdeling 3 - Wijze van aanbieding Artikel De gasflessen moeten onbeschadigd en met gesloten kraan aangeboden worden. 2. Het is strikt verboden zonder voorafgaandelijk akkoord van de leverancier de merknaam van gasflessen te verwijderen, ze een andere bestemming te geven, ze onwettig op te slaan of te exporteren. Oude en vervallen Geneesmiddelen 27

28 Afdeling 1 Definitie Artikel 65 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder oude en vervallen geneesmiddelen verstaan: restanten van geneesmiddelen als vermeld in artikel 1 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, met uitzondering van artikel 1bis van die wet, die farmaceutische specialiteiten zijn, en die aan een particulier werden verstrekt en waarvan hij zich ontdoet, wil ontdoen of moet ontdoen. Een specialiteit is elk vooraf bereid geneesmiddel dat onder een speciale benaming en in een bijzondere verpakking in de handel wordt gebracht. Lege glazen flessen van geneesmiddelen horen bij het verpakkingsglasafval. Afdeling 2 Inzameling Artikel De inzameling gebeurt via de apotheek. 2. Lege doordrukverpakkingen, verbanden, compressen, pleisters, watten doekjes, incontinentiemateriaal en luiers, teststrookjes en -strips, horen bij het huisvuil. Afdeling 3 - Wijze van aanbieding Artikel De aanbieder moet het papieren verpakkingsafval en de bijsluiters verwijderen. Vuurwerk en munitie en andere ontplofbare stoffen Afdeling 1 Definitie Artikel 68 Voor toepassing van deze verordening wordt onder vuurwerk en munitie verstaan: restanten van vuurwerk en munitie als vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement op de springstoffen, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 februari Afdeling 2 Inzameling Artikel 69 Deze afvalstoffen mogen niet meegegeven worden met het huisafval (omwille van zware veiligheidsrisico's die deze afvalstoffen met zich meebrengen voor de ophalers/verwerkers). Daarnaast is het evenzeer van belang dat dergelijk afval niet wordt achtergelaten als zwerfvuil omwille van de risico's voor o.m. spelende kinderen. Munitie moet steeds worden ingeleverd bij de politie. Vuurwerk: nog te bepalen door de OVAM in kader van de herziening van de kga-lijst. Afdeling 3 - Wijze van aanbieding Artikel 70 Gescheiden van andere afvalstoffen en bij voorkeur in de originele verpakking om de identificatie te vereenvoudigen. Gebruikte frituurvetten en -oliën Afdeling 1 Definitie Artikel 71 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder gebruikte frituurvetten en -oliën verstaan: alle voor voedingsdoeleinden gebruikte oliën van dierlijke of plantaardige oorsprong afkomstig van huishoudelijk of vergelijkbaar gebruik. Afdeling 2 Inzameling Artikel De inzameling van gebruikte frituurvetten en -oliën gebeurt via het containerpark. 2. Aanvullend kan de burger terecht bij eindverkopers die hiervoor de nodige recipiënten ter beschikking stellen in hun verkoopruimte. Afdeling 3 - Wijze van aanbieding Artikel 73 28

29 Het is verboden de gebruikte frituurvetten en oliën te mengen met andere afvalstoffen of oliën van minerale oorsprong. De gebruikte frituurvetten en oliën biedt men aan in een daartoe geschikte fles, bij voorkeur de oorspronkelijke verpakking of een ander type plastic fles. Op het containerpark wordt een onderscheid gemaakt tussen plantaardige (vloeibare) frituuroliën en dierlijke (vast) frituurvetten. Deze worden apart ingezameld en moeten dus ook apart aangeboden worden. Bouwafval Afdeling 1 Definitie Artikel 74 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder bouwafval verstaan: Zuivere steenslag, betonblokken, versteende cement, gips, kalk, plaasterplaten (o.a. Gyproc), asbestcementplaten (o.a. Eternit), cellenbeton (o.a. Ytong), keramiek, asfalt van opritten, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding (en/of een vergelijkbare bedrijfsactiviteit)¹, met uitzondering van grote hoeveelheden bouwafval, beton vermengd met ijzer, glas, hout en/of aarde. Steenafval: zuivere steenslag, (gewapend) beton, versteende cement, betonnen palen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van vervuilde steenslag (bv. met grond), asfalt, keramiek, gips en kalk, cellenbeton, asbest, Keramiek: alle keramiek ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit zoals wc-potten, lavabo s, tegels, stenen borden en tassen, porselein, met uitzondering van steenafval. Gips en kalk: bouwafval uit gips en kalk zoals gipsplaten, kalk, gips, bezetsel ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van cement, stenen, asfalt Cellenbeton: alle schuimbeton ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit. Asbestcement: alle voorwerpen uit gebonden asbest zoals eternieten golfplaten, schaliën, vlakke eterniet ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een daarmee vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van losse asbest, plastic golfplaten Afdeling 2 Inzameling Artikel De inzameling van bouwafval gebeurt via het containerpark. Afdeling 3 - Wijze van aanbieding Op het containerpark wordt een onderscheid gemaakt tussen steenafval, keramiek, gips en kalk, cellenbeton en asbestcement. Het bouwafval dient gesorteerd aangeboden te worden. Sloophout Afdeling 1 Definitie Artikel 76 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder sloophout verstaan: alle zuiver afvalhout afkomstig van constructiewerken, bouwmaterialen, meubilair en grote speeltuigen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding (en/of een vergelijkbare bedrijfsactiviteit)¹, met uitzondering van geïmpregneerde houtsoorten (tuinmeubelen), hout vermengd met ijzer of glas, treinbilzen. Afdeling 2 Inzameling Artikel De inzameling van sloophout gebeurt via het containerpark. 29

30 Geëxpandeerd polystyreen (eps) Afdeling 1 Definitie Artikel 78 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder geëxpandeerd polystyreen (eps) verstaan: zuiver witte piepschuim ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en/of een vergelijkbare bedrijfsactiviteit met uitzondering van gekleurd piepschuim, verpakkingschips, verpakkingspiepschuim afkomstig van voedingsmiddelen, vervuild piepschuim, styrofoamplaten Afdeling 2 Inzameling Artikel De inzameling van eps gebeurt via het containerpark. Kurk Afdeling 1 Definitie Artikel 80 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder kurk verstaan: alle afvalstoffen uit kurk, afkomstig van de normale werking van een particuliere huishouding en/of een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, zoals stopsels, deksels, sluitingen, tegels, wandbedekking Afdeling 2 Inzameling Artikel De inzameling van kurk gebeurt via het containerpark. Hoofdstuk XV Het containerpark Afdeling 1 - Algemeen Artikel 82 Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale recyclage van deze afvalstoffen. Het containerpark is gelegen te Herent, hoek Spoorwegstraat/Kouterstraat. Artikel Het containerpark is enkel toegankelijk voor de inwoners van de gemeente en voor de ondernemingen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn in zoverre de door hen aangevoerde afvalstoffen vergelijkbaar zijn overeenkomstig de definitie in artikel 1 van deze verordening. De gemeenten hebben de keuze om de ondernemingen al dan niet toe te laten. 2. Het containerpark is geopend op de door de opdrachthoudende vereniging EcoWerf bepaalde data en openingsuren. Buiten de openingsuren is het containerpark niet toegankelijk voor personen vreemd aan de dienst. 3. Op het containerpark gelden de bepalingen van het huisreglement zoals vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen of de opdrachthoudende vereniging EcoWerf Afdeling 2 - Gebruik van het containerpark Artikel 84 Op het containerpark mogen de hierna vermelde, vooraf maximaal gesorteerde huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aangeboden worden. De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige parkwachter, enkel in de daartoe voorbestemde en van een duidelijke vermelding voorziene container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd worden. 1. Papier en karton 2. Hol glas (wit en gekleurd glas gescheiden) 3. Bouw- en sloopafval: inert bouwpuin 4. Gebonden asbesthoudend afval 30

31 5. Pmd 6. Textiel en lederwaren 7. Oude metalen (metalen gemengd) 8. Groenafval: snoeihout en haagscheersel en gras en blad 9. Houtafval 10. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea) 11. Klein gevaarlijk afval (kga) 12. Grofvuil 13. Herbruikbare goederen 14. Piepschuim 15. Boomstronken 16. Cellenbeton 17. Kaarsen 18. Kurk Artikel 85 Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de parkwachter. Artikel Het is de parkwachter toegestaan de aanbrengers van afvalstoffen buiten de omheining te laten wachten indien er zich reeds teveel mensen op het containerpark bevinden, evenals in functie van een goede verkeersregeling op het containerpark. 2. Kinderen jonger dan 12 jaar dienen vergezeld te zijn door een volwassen begeleider. 3. Het is verboden dieren te laten rondlopen op het containerpark. Artikel De afvalstoffen dienen gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te beperken. De snelheid van de voertuigen is beperkt tot 5 km/uur. De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen. De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de parkwachter te volgen. 2. Eens de afvalstoffen in de daartoe voorziene container worden gevoegd, mogen deze afvalstoffen niet meer opnieuw door een bezoeker van het containerpark worden meegenomen. 3. Bezoekers met gebonden asbestafval dienen deze zelf voorzichtig te deponeren in de hiervoor voorziene asbestzakken. Stofverspreiding moet maximaal voorkomen worden. Er mag op het containerpark geen enkele bewerking op het asbestafval worden uitgevoerd. Artikel De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het terrein steeds rein houden. Zij kunnen door de parkwachter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen. 2. Tijdens de sluitingsuren van het containerpark is het verboden om afval voor de toegangspoorten te deponeren of over de omheining op het containerpark te gooien. Dergelijke handelingen worden gelijkgesteld met sluikstorten. Artikel 89 Op het containerpark is het verboden te roken of om op enige andere wijze vuur te maken. Het is verboden om enige beschadiging aan te brengen aan de omheining, containers, gebouwen, beplantingen of uitrusting. Hoofdstuk XV Strafbepalingen Artikel De inbreuken op deze verordening worden gestraft met politiestraffen, voor zover wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen op dit vlak geen andere straffen voorzien. 2. Wanneer afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of op een plaats in strijd met 31

32 deze verordening kan de burgemeester jegens de overtreder de onmiddellijke opruiming van de in artikel 5 1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de overtreder bezorgd. De overtreder beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de overtreder weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 3. Indien geen overtreder kan aangeduid worden, kan de burgemeester jegens de eigenaar van het perceel waarop afvalstoffen werden achtergelaten in strijd met deze verordening de onmiddellijke verwijdering van de in artikel 5 1 bedoelde afvalstoffen bevelen. Dit bevel wordt per aangetekend schrijven aan de eigenaar bezorgd. De eigenaar beschikt over een termijn van maximum één week, te rekenen vanaf de ontvangst van het bevel van de burgemeester. Indien de eigenaar weigert de afvalstoffen binnen de door de burgemeester vastgestelde termijn te verwijderen, is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de eigenaar, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen. 4. Indien alsnog een overtreder wordt vastgelegd, kan de in artikel 7 3 bedoelde eigenaar de kosten van de verwijdering van de in artikel 5, 1. bedoelde afvalstoffen verhalen op de overtreder. 5. Ongeacht artikel 7 2 en 3 is de gemeente gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer de afvalstoffen worden achtergelaten op een wijze of een plaats in strijd met deze politieverordening of met andere wettelijke bepalingen. 6. Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel 7 2, 3 en 5, kan de burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen. Hoofdstuk XVI Slotbepalingen Artikel 91 Deze verordening zal bekend gemaakt worden overeenkomstig de artikels 186 en 187 van het gemeentedecreet. Artikel 92 Een afschrift van deze verordening wordt conform artikel 119 van de Nieuwe Gemeentewet, dadelijk toegezonden aan de Deputatie, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank. Ter kennisgeving zal eveneens een afschrift worden toegezonden aan de OVAM. artikel 2: deze beslissing wordt met 17 stemmen voor ( Marleen Schouteden, D Haese Katleen, Pollers Astrid, Willy Kuijpers, Lut Rampelbergh, Bob Vandamme, Stijn Van Meerbeeck, Wouter Vlassak, Scheys Philippe, Maarten Forceville, An Katrien Sodermans, Kristin Lercangé, Jos Vercruysse, Jo De Clercq, Arlette Caes, Draye Luk, Claes Guido ) en 9 onthoudingen ( Jos Vandikkelen, Ruben Donceel, Marieken Van Moere, Kirsten Winnelinckx, Stef Tosseyn, Peter Janssens, Tom Denon, Karl Boumans, Jan Schelstraete ) goedgekeurd. 10 GECORO Vervanging effectief lid Jo Vicca door plaatsvervangend lid Richard Raymaekers. De Gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in werking vanaf 1 september 2009; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 200, en latere wijzigingen, tot 32

33 vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening; Gelet op het artikel van de VCRO dat bepaalt dat voor een gemeente met meer dan en niet meer dan inwoners de gemeenteraad het aantal leden van de GECORO bepaalt, minimum 9 en maximum 13 leden, de voorzitter inbegrepen; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 19 februari 2013 punt 18, waarin beslist is om het aantal leden van de GECORO op 13 te brengen en volgende geledingen op te nemen: de geleding deskundigen, de geleding van werkgevers en zelfstandigen, de geleding van de werknemers, de geleding van de socio-culturele sector, de geleding van de sport- en jeugdraad, de geleding van de landbouwraad, de geleding van de milieu- en natuurverenigingen, de geleding van woonbeleid; Gelet op het artikel van de VCRO dat bepaalt dat de voorzitter en vaste secretaris voorgedragen worden door het college van burgemeester en schepenen; Gelet op de collegebeslissing van 18 maart 2013 waarin de heer Joris De Coster wordt voorgedragen als voorzitter en de heer Dirk Ackermans, gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, als vaste secretaris, eveneens is het aantal leden per geleding bepaald als volgt: 4 deskundigen waaronder de voorzitter, voor de geleding werkgevers en zelfstandigen, werknemers, socio-culturele sector, sport- en jeugdraad en woonbeleid, elk 1 lid, de geleding landbouwers en de geleding milieu- en natuurverenigingen elk 2 leden; Gelet op artikel van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende de vertegenwoordiging van vrouwen en mannen: Ten hoogste twee derde van de raden en overlegstructuren is van hetzelfde geslacht, zoniet kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht; Gelet op de oproep in de infokrant en per brief voor de kandidaturen voor de verschillende geledingen; Gelet op de ontvangen kandidaturen voor verschillende geledingen; Overwegende dat de raad de voorzitter en vaste secretaris benoemt; Overwegende dat de gemeenteraad de effectieve leden en plaatsvervangers benoemt rekening houdend met de ontvangen kandidaturen, de opgenomen geledingen; Overwegende dat rekening houdend met de man / vrouw verhouding er 8 mannen en 5 vrouwen dienen opgenomen te worden in de GECORO. Overwegende dat het resultaat van de stemmingen het volgende weergeeft: Joris De Coster: 27 stemmen, Effectieven: Bart Timmermans: 25 stemmen, Tim Asperges: 22 stemmen, Didier Soetewey: 2 stemmen, Nele Dejaeghere: 0 stemmen, Anton Draye: 5 stemmen, Andreas Paepen: 0 stemmen, Frank Parent: 0 stemmen, Els Corbeels: 20 stemmen, Kenneth Vyncke: 2 stemmen, Karel Vlassak: 5 stemmen, Lieven Dehandschutter: 27 stemmen, An Maes: 0 stemmen: Willy Van Den Berge: 18 stemmen, Leen Van Asch: 0 stemmen, Bea Van Beckhoven: 9 stemmen, Thomas Van Delsen: 0 stemmen, Inge Van de Voorde: 25 stemmen, Henri Opsomer: 2 stemmen, Luc Verbeeck: 17 stemmen, Jonas Artois: 8 stemmen, Bert Van Huyck: 1 stem, Jessie Bosmans: 25 stemmen, Pieter Stessel: 0 stemmen, Paul Saelens: 27 stemmen, Benny Fets: 1 stem, Jo Vicca: 26 stemmen, Geert Kuijken: 1 stem, Richard Raymaekers: 8 stemmen, Magda Cool: 18 stemmen, Jos Vercruysse: 26 stemmen, Delilah Denivelle: 1 stem Plaatsvervangers: Didier Soetewey: 2 stemmen, Nele De Jaeghere: 18 stemmen, Anton Draye: 26 stemmen, Andreas Paepen: 4 stemmen, Frank Parent: 17stemmen, Kenneth Vyncke: 7 stemmen, Karel Vlassak 4 stemmen, An Maes: 26 stemmen, Leen Van Asch: 0 stemmen, Bea Van Beckhoven: 25 stemmen, Thomas Van Delsen: 1 stem, Henri Opsomer: 24 stemmen, Jonas Artois: 25 stemmen, Bert Van Huyck: 1 stem, Pieter Stessel: 26 stemmen, Benny Fets: 33

34 25 stemmen, Geert Kuijken: 25 stemmen, Richard Raymaekers: 26 stemmen, Delilah Denivelle: 26 stemmen Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 16 april 2013 m.b.t. de GECORO ledensamenstelling; Gelet op de dd. 20 november 2014 van de heer Joris De Coster, voorzitter GECORO, m.b.t. het voorstel om voor de geleding van de milieu- en natuurverenigingen het effectieve lid mevrouw Jo Vicca en het plaatsvervangend lid de heer Richard Raymaekers om te wisselen. Uit eerdere mails van mevrouw Jo Vicca kan afgeleid worden dat zij wenst plaatsvervanger te worden. Haar plaats zou ingenomen worden door haar huidige plaatsvervanger, de heer Richard Raymaekers. Besluit: Artikel 1: De gemeenteraad beslist met algemene stemmen om voor de geleding milieu- en natuurverenigingen de heer Richard Raymaekers, Tildonksesteenweg 140 te 3020 Herent, te benoemen als effectief lid en mevrouw Jo Vicca, Groenstraat 115 te 3020 Herent te benoemen als plaatsvervangend lid. 11 Register Onbebouwde Percelen te Herent ter kennisgeving stand van zaken Schepen A. Caes geeft aan de hand van de volgende tekst een toelichting. Nota stand van zaken Register onbebouwde percelen (ROP) GR januari 2015 Wetgeving: Grond en pandendecreet - 27/03/2009 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Besluit van de Vlaamse regering van 10/11/2011 mbt de tweejaarlijkse voortgangstoets vernietiging van sociale last door het Grondwettelijk Hof bij arrest van 18 december 2013 Meerjarenplanning: Doelstelling-5: een volwaardig sociaal beleid voeren Actie Plan-54: het Bindend Sociaal Objectief (BSO) behalen tegen 2018 Actie-203: actieprogramma register onbebouwde percelen in eigendom van semipublieke personen Historiek Op basis van het Decreet grond en pandenbeleid wenst het Vlaamse woonbeleid het sociaal woonaanbod versneld uit te breiden en geografisch te spreiden. Elke gemeente kreeg daarom een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. Het BSO legt de gemeente de realisatie van een aantal sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels op. Het BSO voor Herent stelt: te realiseren tegen 2025: 133 sociale huurwoningen, 68 sociale koopwoningen en 3 sociale kavels. 34

35 De gemeente dient een aantal acties/initiatieven te ondernemen om bovengenoemde doelstellingen te halen. De controlerende overheid Wonen-Vlaanderen voert tweejaarlijks een voortgangstoets uit, hierbij wordt er nagegaan hoever de gemeente reeds staat met de realisatie van de bovengenoemde doelstellingen. Het resultaat van deze voortgangstoets is de klassering van onze gemeente onder een welbepaalde categorie. Zo is Herent volgens de laatste voortgangstoets 2014 gecategoriseerd in categorie 2a (cat 2a=de gemeente voldoet niet aan het groeiritme voor het deelobjectief huur en/of het deelobjectief koop, maar levert voldoende inspanningen.) De gemeente moet concrete initiatieven ondernemen in het kader van dit BSO. Eén van die initiatieven is een gemeentelijk actieprogramma met als basis een register van de onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse besturen en Vlaamse semipublieke rechtspersonen. Door de opmaak van dit actieprogramma krijgen we een zicht op het aantal gronden en hun oppervlakte. Het decreet grond- en pandenbeleid verplicht de gemeente om 25% van die oppervlakte tegen 2025 in te zetten voor sociale woningbouw. Werkmethodiek? We zijn te werk gegaan in overeenstemming met Art van het grond- en pandendecreet; 1. de onbebouwde percelen en kavels in eigendom van Vlaamse besturen en van Vlaamse semipublieke rechtspersonen inventariseren aan de hand van de beschikbare gegevens en software en dit uiterlijk op 31/10/ de bebouwbare kavels/percelen uitfilteren 2. karakteristieken toekennen aan de uitgefilterde percelen/kavels => dit kan enkel aan de hand van beschikbare gegevens of, indien afwezigheid van enige gegevens, via rechtstreekse informatie van de huidige eigenaars. Met het toekennen van karakteristieken wordt bedoeld: het nakijken of een perceel/kavel in woongebied al dan niet verpacht wordt, of het al dan niet te klein is voor bebouwing, of het al dan niet belast is met erfdienstbaarheden.. 3. resultaat: een register van onbebouwde percelen, gelegen in woongebeid en vrij van karakteristieken maw. bebouwbaar in huidige situatie. Huidige stand van zaken/ Wat is er beschikbaar? De opmaak van het ROP in handen van Vlaamse besturen en (semi)publieke rechtspersonen is ondertussen afgerond. Er is een document beschikbaar waarin elk perceel afzonderlijk wordt behandeld en omschreven volgens ligging, oppervlakte, huidig gebruik, kenmerken, karakteristieken en luchtfoto. Vervolgens is er een opdeling gemaakt: - lijst I: percelen vrij van karakteristieken (bijlage 1) - lijst II: percelen MET karakteristieken en potentieel (bijlage 2) - lijst III: percelen MET karakteristieken met weinig potentieel (bijlage 3) - lijst IV: percelen met karakteristieken RUP Molenveld (bijlage 4) 35

36 Vervolgens zal er op basis hiervan een actieprogramma worden opgemaakt, dat er op gericht is de ontwikkeling van de weerhouden percelen prioritair te onderzoeken en indien mogelijk uit te voeren. De medewerking van de (semi)publieke eigenaars is in deze echter wel noodzakelijk en bepalend voor de slaagkansen van dergelijke projecten. Bijlage 1: lijst I percelen vrij van karakteristieken Bijlage 2: lijst II percelen MET karakteristieken en potentieel 36

37 37

38 Bijlage 3: lijst III percelen MET karakteristieken met weinig potentieel 38

39 Bijlage 4: lijst IV percelen met karakteristieken RUP Molenveld Op de bemerking van raadslid S. Tosseyn dat hij blij is dat de lijst er eindelijk is, repliceert schepen A. Caes dat het niet eenvoudig was om van de eigenaars de informatie te bekomen ; hier is veel tijd en werk in gestoken. Raadslid S. Tosseyn heeft hiervoor begrip ; hij merkt op dat de lijst niet volledig is, nl. de voetbalterreinen van HO Veltem ; deze 1 hectare kan worden gebruikt voor bebouwing. Schepen A. Caes stelt vast dat dit inderdaad een vergetelheid is en dat ze het document zal laten aanvullen. Op de vraag van raadslid J. Vandikkelen of er met OCMW Leuven zal worden gezien of er mogelijkheden zijn rond sociale woningbouw, bevestigt schepen A. Caes dat waar er echt potentieel is, gesprekken zullen gestart worden. Op de bemerking van raadslid J. Schelstraete dat hij verbaasd is dat de terreinen van HO Veltem ter sprake komen, waar er plannen zijn om een kunstgrasveld aan te leggen, en op zijn vraag wat indien er een woning op een perceel staat, antwoordt schepen A. Caes dat het hier gaat om een lijst van onbebouwde percelen,die eigendom zijn van publieke of semi publieke instellingen, geen private eigendommen ; de terreinen van HO Veltem liggen in woongebied en beantwoorden aan het criterium. 12 Leveren en monteren snoei-mulchdek met opzuigunit op bestaande tractor goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen. De gemeenteraad, gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 26, 1, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden); gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen, meer bepaald artikel 105; 39

TOELICHTENDE NOTA. (Art.22 Gemeentedecreet)

TOELICHTENDE NOTA. (Art.22 Gemeentedecreet) Gemeente Herent TOELICHTENDE NOTA (Art.22 Gemeentedecreet) Gemeenteraad: 13 januari 2015. *** OPENBARE VERGADERING *** 1 Afstand van het mandaat van gemeenteraadslid Anne Millon. 1) Onderzoek van de geloofsbrieven

Nadere informatie

Retributie voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden afvalstoffen. De Gemeenteraad;

Retributie voor de ter inzameling en verwerking op het containerpark aangeboden afvalstoffen. De Gemeenteraad; Provincie Vlaams-Brabant UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE LINTER ZITTING VAN 27 APRIL 2009 Aanwezig: Voorzitter Schepenen Raadsleden Secretaris Marc Wynants Emiel Schepers, Sonja

Nadere informatie

3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten, ter inzameling aan te bieden.

3. Het is verboden afvalstoffen, afkomstig uit andere gemeenten, ter inzameling aan te bieden. HOOFDSTUK 13 VUILNISOPHALING Art. 13.1. - Algemene bepalingen 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder huishoudelijke afvalstoffen verstaan: afvalstoffen die ontstaan door de normale werking

Nadere informatie

Politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen

Politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Politieverordening betreffende het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen Vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2015 I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPARK Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 013 Artikel 1: vanaf 1 januari 01 en voor onbepaalde duur wordt er een retributie

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Oudenaarde postcode 9750 / N.I.S. 45057 GEMEENTEBESTUUR ZINGEM A. Amelotstraat 53 9750 Zingem NIS 45057 tel. 09 389 01 00 fax. 09 389 01 49 gemeente@zingem.be www.zingem.be

Nadere informatie

Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende

Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende gemeenteraad; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN

GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENING BETREFFENDE HET INZAMELEN VAN AFVALSTOFFEN Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 4 JUNI 2013 BELASTING VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN VIA HET DIFTARSYSTEEM

GEMEENTERAAD 4 JUNI 2013 BELASTING VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN VIA HET DIFTARSYSTEEM GEMEENTERAAD 4 JUNI 2013 BELASTING VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN VIA HET DIFTARSYSTEEM Context Door een besluit van de Vlaamse regering is de stad verplicht haar belastingreglement

Nadere informatie

Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019

Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019 gemeenteraad Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op maandag 16 december 2013 gepubliceerd op de website op woensdag 18 december

Nadere informatie

- De voorzitter opent de vergadering om 20u. AGENDA *** OPENBARE VERGADERING ***

- De voorzitter opent de vergadering om 20u. AGENDA *** OPENBARE VERGADERING *** NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 11 februari 2014 Aanwezig: Marleen Schouteden, burgemeester-voorzitter - Jo De Clercq, Philippe Scheys, Katleen D'Haese, Arlette Caes, Maarten Forceville,

Nadere informatie

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2.

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. Ophaling van huishoudelijke afvalstoffen. Hoofdstuk A.4. Afdeling

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD FINANCIELE DIENST Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 13 Fax + 32 89 46 23 93 E-mail : financie@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2012 Aanwezig Burgemeester-Voorzitter:

Nadere informatie

Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009

Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009 Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009 Artikel 1 Vanaf de inwerkingtreding van onderhavige beslissing

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

Besluit Zitting van 30 november 2015

Besluit Zitting van 30 november 2015 Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 30 november 2015 Samenstelling: Aanwezig: de heer Koen Metsu, burgemeester; de heer Peter Verstraeten, schepen; de heer Jeroen Van Laer, schepen; mevrouw Birre

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT OVER HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK

POLITIEREGLEMENT OVER HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be POLITIEREGLEMENT OVER HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL EN HET GEBRUIK VAN HET RECYCLAGEPARK Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Beleidsmatige vragen Waarom wil IVAREM 54 euro forfaitair aanrekenen? Om ook de kosten die niet variabel kunnen aangerekend worden

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT

Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Provincie Arrondissement Gemeente LIMBURG TONGEREN HOESELT Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Vergadering van 30 mei 2013 Aanwezig: Alfons Capiot, voorzitter; Guy Thys, burgemeester; Werner

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

Instructie aanvoerreglement containerpark

Instructie aanvoerreglement containerpark 1 van 6 Beoordeeld: Inge Makelberge Goedgekeurd: Fons Doms Geldig vanaf: 29/04/2015 Afdeling 1 - Algemeen Artikel 1 Het containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van mogelijk

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CONTAINERPARKEN VAN IVAREM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CONTAINERPARKEN VAN IVAREM Artikel 1: Bezoekers HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CONTAINERPARKEN VAN IVAREM De containerparken van IVAREM zijn toegankelijk voor particulieren, die inwoner zijn van één van de volgende gemeenten-vennoten

Nadere informatie

Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark

Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf Oost-Brabant Thuis opgeruimd... ook netjes op het containerpark Bewaar deze folder bij je afvalkalender Meer informatie? Bel 0800/97 0 97 of surf naar www.ecowerf.be!

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING OVER DE VOORKO- MING EN INZAMELING VAN HUISHOUD E- LIJKE AFVALSTOFFEN

POLITIEVERORDENING OVER DE VOORKO- MING EN INZAMELING VAN HUISHOUD E- LIJKE AFVALSTOFFEN GEMEENTE ZEMST PROVINCIE VLAAMS-BRABANT POLITIEVERORDENING OVER DE VOORKO- MING EN INZAMELING VAN HUISHOUD E- LIJKE AFVALSTOFFEN HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Voor de toepassing van deze

Nadere informatie

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART 4.- DEFINITIES particulieren zelfstandige en commerciële ondernemingen -instellingen -(ver)bouwers ART. 5

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART 4.- DEFINITIES particulieren zelfstandige en commerciële ondernemingen -instellingen -(ver)bouwers ART. 5 ART. 1.- Het gemeentelijk containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen mogelijk te maken met het oog op de maximale

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

Gemeente 2330 Merksplas Arrondissement Turnhout Provincie Antwerpen

Gemeente 2330 Merksplas Arrondissement Turnhout Provincie Antwerpen Gemeente 2330 Merksplas Arrondissement Turnhout Provincie Antwerpen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van: 16 december 2013 AANWEZIG: Frank WILRYCX, Burgemeester-Voorzitter; Frans DIELIS,

Nadere informatie

Par. 1 Algemene bepalingen

Par. 1 Algemene bepalingen Sector : I/III Nr. : 40 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2009, nummer 13/40.09; gelet op artikel 10.23 Wet milieubeheer; besluit:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012 Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Claude Vanwelden, burgemeester; Eliane Spincemaille, Noël Hoogstoel, Dirk Vanluchene, Ann Cosaert,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269)

OPENBARE VERGADERING. Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) OPENBARE VERGADERING STADSADMINISTRATIE Financiële Dienst - Belastingen 1. Verordeningen inzake gemeentebelastingen. Verlenging (21269) Volgend jaar op 8 oktober 2006 worden er gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Aanslagjaren lopen tot 2019; om samen te vallen met de meerjarenplanning in het kader van de BBC.

Aanslagjaren lopen tot 2019; om samen te vallen met de meerjarenplanning in het kader van de BBC. Zitting Gemeenteraad van 19.12.2013. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

Verordening Afvalstoffen 2010

Verordening Afvalstoffen 2010 Verordening Afvalstoffen 2010 Gemeente Brummen Verordening Afvalstoffen 2010 gemeente Brummen Kenmerk : V09.00008/PvD Vastgesteld : bij raadsbesluit RB09.0035/PvD van.. december 2009 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Zitting van 23 december 2013

Zitting van 23 december 2013 Zitting van 23 december 2013 Aanwezig : De Heer Callens K., Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K., en Lepla M.; Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

Politiereglement van betreffende het gebruik van het milieupark. Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 november 2011

Politiereglement van betreffende het gebruik van het milieupark. Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 november 2011 Politiereglement van betreffende het gebruik van het milieupark Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 november 2011 artikel: er wordt onder voorbehoud van wijzigingen op de gemeenteraad van Sint- Laureins

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. ZITTING VAN 23 november 2009

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. ZITTING VAN 23 november 2009 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad ZITTING VAN 23 november 2009 Aanwezig: burgemeester C. Vanwelden... voorzitter, E. Spincemaille, N. Hoogstoel, D. Vanluchene, A. Cosaert, I. Degezelle, D.

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Lelystad 2010

Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Afvalstoffenverordening Lelystad 2010 Citeertitel

Nadere informatie

HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK

HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK HET GEMEENTELIJK CONTAINERPARK Milieuambtenaar De Henauw Monique 055/43.10.17 055/43.10.16 milieudienst@lierde.be WOORD VOORAF De afvalproblematiek is één van de belangrijke problemen van onze consumptiemaatschappij.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 februari 2002

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 februari 2002 GEMEENTE KNOKKE-HEIST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 februari 2002 Overzichtslijst overgemaakt op dinsdag 5 maart 2002 Aanwezig : Afwezig : Graaf L. Lippens: Burgemeester,

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de voetpadbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de

Nadere informatie

vermijden. IVM stelde tarieven voor die de gemeenteraad heeft aanvaard.

vermijden. IVM stelde tarieven voor die de gemeenteraad heeft aanvaard. november 2015 inleiding: wat, waarom & wanneer? invoering van HET betaalsysteem op basis van weging op het recyclagepark Beste inwoners Al ruim 23 jaar kunt u in Lovendegem gebruik maken van een ruim recyclagepark

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN Gemeente DESTELBERGEN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. VOORWERP VAN HET AFVALPLAN : (aanduiden wat past) o Organisatie van een éénmalig groot evenement 1, ongeacht de aard of de locatie o Organisatie van een

Nadere informatie

Gemeenteraad. openbare zitting. GR 26 juni 2015

Gemeenteraad. openbare zitting. GR 26 juni 2015 Gemeenteraad Openbare zitting 26 juni 2015 belastingen (DD) 23. Retributies: a. Retributie op het gebruik van diensten, infrastructuur en materieel, aangeboden door de gemeentelijke instellingen: aanvulling

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 16 JULI 2015

PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 16 JULI 2015 PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 16 JULI 2015 Aanwezig: MM. P. Reekmans, Burgemeester-Voorzitter; K. Vanwinkelen, M. Mertens, H. Holsbeeks, N. Ons, Schepenen; G. Holsbeek, M. Saelmaekers,

Nadere informatie

Milieu - vaststellen huishoudelijk reglement recyclagepark Atelierstraat

Milieu - vaststellen huishoudelijk reglement recyclagepark Atelierstraat Milieu - vaststellen huishoudelijk reglement recyclagepark Atelierstraat Vastgesteld door de gemeenteraad op 1 september 2014 1. Definities en toepassingsgebied Artikel 1 - Toepasselijke wetgeving Het

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISVUIL

RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISVUIL gh RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISVUIL Omschrijving van de prestatie Artikel 1 De Stad Gent heft een retributie voor: het ophalen en verwerken van huishoudelijke

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE. E. Wuytack, schepen, L. Bastiaens en F. Gabriël, raadsleden

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE. E. Wuytack, schepen, L. Bastiaens en F. Gabriël, raadsleden PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE WACHTEBEKE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 9185 WACHTEBEKE Openbare zitting van 27 mei 2010 Tegenwoordig: M.M. Verontschuldigd: De Vliegher, Voorzitter

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, 119 en 135; Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming

Nadere informatie

Heuvelland. Infobrochure GFT- en restafvalophaling. Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling. Restafvalcontainer vervangt restafvalzak

Heuvelland. Infobrochure GFT- en restafvalophaling. Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling. Restafvalcontainer vervangt restafvalzak Vanaf 1 januari 2010 Nieuw: start van GFT-ophaling Restafvalcontainer vervangt restafvalzak Infobrochure GFT- en restafvalophaling Heuvelland GFT-ophaling, Fitness voor je vuilnis! GFT-ophaling vanaf 1

Nadere informatie

Selectief verwijderd en separaat aangeboden asbest; Binnen verpakking lucht en vezeldicht materiaal;

Selectief verwijderd en separaat aangeboden asbest; Binnen verpakking lucht en vezeldicht materiaal; ASBEST Als asbest wordt geaccepteerd: Selectief verwijderd en separaat aangeboden asbest; Asbestcementbuizen; Ingezameld asbest. Voorwaarden: Materiaal van te voren bevochtigen; Dubbel verpakt aanleveren;

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de gemeente

Nadere informatie

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn.

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Tel: 051/26 03 50 of e-mail: info@mirom.be een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. Enkele definities:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 78990. Verordening reinigingsheffingen 2015

GEMEENTEBLAD. Nr. 78990. Verordening reinigingsheffingen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woudrichem. Nr. 78990 24 december 2014 Verordening reinigingsheffingen 2015 De raad van de gemeente Woudrichem; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren

Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Periode Retributiereglement van 25 oktober 2011- containerpark particulieren Artikel 1 Vanaf 1 februari 2012 en op voorwaarde dat de nieuwe toegangszuil op het containerpark operationeel is wordt de retributie

Nadere informatie

in het recyclagepark van riemst

in het recyclagepark van riemst Wegwijs in het recyclagepark van riemst VANAF 15 SEPTEMBER 2015 VERHUIST HET RECYCLAGEPARK NAAR EEN NIEUWE LOCATIE IN KMO-ZONE OP T REECK Uitbating van het nieuwe recyclagepark door Limburg.net Jarenlang

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 28 november 2013

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 28 november 2013 Provincie Vlaams- Brabant Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 28 november 2013 Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Voor zijn klanten organiseert Net Brussel afvalophalingen in containers. Per afvaltype worden containers in eenzelfde kleur voorzien (blauw voor PMD - geel voor papier-karton

Nadere informatie

Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Gemeente Hoeselt. Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad Vergadering van 19 juni 2008

Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Gemeente Hoeselt. Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad Vergadering van 19 juni 2008 Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Gemeente Hoeselt Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad Vergadering van 19 juni 2008 Aanwezig: Annette Stulens, burgemeester-voorzitter; Guy Thys,

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet.

Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Sorteergids Sorteer uw afval: t is voor iedereen goed, als u t juist doet. Grof Karton Dit sorteren wij in de stad Antwerpen Meer info op: GFT Groente-, Fruiten Tuinafval Plantaardig afval + koffiefilters,

Nadere informatie

REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE

REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE REGLEMENT MILIEUSTRAAT WIJK BIJ DUURSTEDE versie: juli 2013 1 1. Algemeen Het Reglement Milieustraat Wijk bij Duurstede is van toepassing op het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Uw nieuw recyclagepark is open! Ontdek hoe het werkt! Wegwijs in het nieuwe recyclagepark van Maaseik

Uw nieuw recyclagepark is open! Ontdek hoe het werkt! Wegwijs in het nieuwe recyclagepark van Maaseik Uw nieuw recyclagepark is open! Ontdek hoe het werkt! Wegwijs in het nieuwe recyclagepark van Maaseik Welkom op het recyclagepark Dinsdag 6 maart 2012 opent het vernieuwde en volledig geautomatiseerde

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN

DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN BELASTINGREGLEMENT OP DE HORECA DEEL 1: BELASTING OP DE HORECAGELEGENHEDEN ARTIKEL 1.1: BELASTBAAR VOORWERP OF BELASTBAAR FEIT Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op het

Nadere informatie

Politieverordening betreffende het organiseren van evenementen

Politieverordening betreffende het organiseren van evenementen Politieverordening betreffende het organiseren van evenementen Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op artikel 117, 119 en 135; Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en

Nadere informatie

Ook bedrijven moeten sorteren

Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Als inwoners hebben we het sorteren van afval- en materiaalstromen al goed onder de knie. Zo was de I.V.M.-regio de eerste in Vlaanderen waar

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 gemeente Menameradiel

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 gemeente Menameradiel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 gemeente Menameradiel Het college van B&W van de gemeente Menameradiel, overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

De gemeenteraad besliste op 31 maart 2014 het belastingreglement op het ophalen en verwerken van restafval en gft goed te keuren.

De gemeenteraad besliste op 31 maart 2014 het belastingreglement op het ophalen en verwerken van restafval en gft goed te keuren. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 15 december 2014 Aanwezig: Hermans Luc - schepen-voorzitter; Vos Eric burgemeester; Stijnen Francis, Segers Peter, Wittebolle Astrid, Anaf Hannes,

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie.

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie. ACTIVERINGSHEFFING INHOUD Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen. a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? C. Begrip eigenaar. d. Hoe wordt een onbebouwd perceel vastgesteld?

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING DD. maandag 9 december 2013

GEMEENTERAADSZITTING DD. maandag 9 december 2013 PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN GEMEENTE WUUSTWEZEL Aanwezig Verontschuldigd Afwezig Plaats Aanvang 20:00 GEMEENTERAADSZITTING DD. maandag 9 december 2013 Wouters D. - Burgemeester - Voorzitter

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN

BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN gh BELASTINGREGLEMENT OP DE OPSLAGPLAATSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad van 17 december 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013, 22 december 2014

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening

Afvalstoffenverordening Afvalstoffenverordening Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan: a. wet: Wet milieubeheer; b. inzamelen: de activiteiten

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

Gemeentelijke retributies

Gemeentelijke retributies Gemeentelijke retributies Retributie op het organiseren van rondleidingen in de gebouwen en sites van de gemeente. 10,00 per begonnen uur, per rondleiding en dient te worden vereffend bij de ontvangst

Nadere informatie

ondergronds collectief systeem in een nieuw jasje: Zo werkt het!

ondergronds collectief systeem in een nieuw jasje: Zo werkt het! Uw ondergronds collectief systeem in een nieuw jasje: Zo werkt het! IVAREM vervangt de systemen voor restafval en PMD door nieuwe modellen. De nieuwe modellen hebben hun degelijkheid al bewezen in o.a.

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN De raad van de gemeente Menaldumadeel; Overwegende, - dat de op het onderdeel afvalstoffen betrekking hebbende wettelijke regelgeving is gewijzigd; - dat de afstemming tussen de huidige afdeling afvalstoffen

Nadere informatie

Dit gemeenteblad bevat de integrale tekst van de afvalstoffenverordening, zoals deze luidt na het raaadsbesluit van 30 november 2005.

Dit gemeenteblad bevat de integrale tekst van de afvalstoffenverordening, zoals deze luidt na het raaadsbesluit van 30 november 2005. Gemeenteblad 2005 Afvalstoffen Dit gemeenteblad bevat de integrale tekst van de afvalstoffenverordening, zoals deze luidt na het raaadsbesluit van 30 november 2005. Dit gemeenteblad ligt op werkdagen van

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN Raadsbesluit nr.14 Betreft: Afvalstoffenverordening 2014 De raad van de gemeente Tynaarlo; gelezen het voorstel van het college 3 december 2013.. gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet Milieubeheer

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Milieudienst Kop van Noord-Holland;

Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Milieudienst Kop van Noord-Holland; Regionale afvalstoffenverordening 2010 Milieudienst Kop van Noord-Holland Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Milieudienst Kop van Noord-Holland; gezien de regionale afvalstoffenverordening van

Nadere informatie

Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Gelet op de financiële toestand van de gemeente; GEMEENTE VORST Openbare zitting van 17 december 2013. #007/17.12.2013/A/0029# UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Waren aanwezig : Dhr. Ghyssels, Burgemeester-Voorzitter ; Mevren. en Dhren.

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING De gemeenteraad, Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd; Gelet op

Nadere informatie

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Dienst Milieucoördinatie, 19 januari 2009 Vanaf 2009 worden op campus Jette volgende afvalfracties gescheiden

Nadere informatie