Prestatiecontract Samen werken aan een duurzaam vitaal Boxtel, Liempde en Lennisheuvel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prestatiecontract 2012 2015. Samen werken aan een duurzaam vitaal Boxtel, Liempde en Lennisheuvel"

Transcriptie

1 Prestatiecontract Samen werken aan een duurzaam vitaal Boxtel, Liempde en Lennisheuvel Open, transparant & flexibel samen werken Woonstichting St. Joseph Stichting Goed Wonen Liempde Gemeente Boxtel

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding Positionering van de partijen Status afspraken Werkingsduur Inzet capaciteit en middelen Monitoring Evaluatie Geschillenregeling Risicofactoren Leeswijzer Bouwen Inleiding Afspraken Bouwen Duurzaamheid Inleiding Afspraken Duurzaamheid Leefbaarheid Inleiding Afspraken leefbaarheid Wonen, Welzijn, Zorg Inleiding Afspraken Wonen, Welzijn, Zorg Samenwerking Inleiding Afspraken samenwerking Ondertekening Partijen Overwegende dat: Ondertekening BIJAGEN Bijlage Bijlage

3 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 oktober 2007 hebben Woonstichting St. Joseph, Stichting Goed Wonen Liempde en de gemeente Boxtel, in de vorm van een prestatiecontract, met elkaar afspraken gemaakt over een zestal onderwerpen: o bouwen in Boxtel; o in de buurt; o woonruimteverdeling en doelgroepen; o wonen en welzijn zonder zorgen; o milieubewust en duurzaam bouwen en beheren; o samenwerking. Dit prestatiecontract bevatte afspraken tussen de corporaties en de gemeente Boxtel voor de periode oktober 2007 tot 31 december De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor het huisvesten van al haar inwoners en het leefbaar houden van de drie kernen. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde zetten zich samen met andere partijen in om de leefbaarheid in buurten en wijken te verbeteren. Zij herstructureren wijken en ontwikkelen nieuwbouw. Stichting Goed Wonen Liempde is eigenaar van 232 huurwoningen in de kern Liempde. Woonstichting St. Joseph is eigenaar van 3664 huurwoningen in Boxtel en de kern Lennisheuvel (per 31 december 2011). Het onderhoud en beheer van de huurwoningen van Stichting Goed Wonen Liempde is ondergebracht bij Woonstichting St. Joseph. Medio 2011 heeft in gemeenschapshuis de Walnoot een evaluatie plaatsgevonden over de samenwerking tussen de gemeente Boxtel, Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde. Hierbij waren vele partners uit het Boxtelse speelveld aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst verantwoordden de drie bestuurders zich over de prestaties van de afgelopen vijf jaren. In deze bijeenkomst is achterom gekeken en was daarnaast ook toekomstgericht. Dit om te achterhalen welke belangrijke onderwerpen in een volgend contract een plek zouden moeten krijgen. Woonstichting St. Joseph, Stichting Goed Wonen Liempde en de gemeente Boxtel wensen elkaar aan te spreken op de taken en verantwoordelijkheden over en weer. Tevens hebben beide partijen opnieuw de wens uitgesproken om over verschillende onderwerpen afspraken te maken. Dit heeft geresulteerd in het nu voorliggend prestatiecontract. De uitslag van de evaluatieavond is meegewogen en waar mogelijk meegenomen Positionering van de partijen Gemeente en corporaties komen elkaar in de praktijk dagelijks tegen in verschillende rollen. De gemeente voert op het terrein van wonen binnen de gemeente Boxtel de regie. Zij is uiteindelijk verantwoordelijk voor vaststelling en uitvoering van het beleid. De gemeente heeft vanuit haar publiekrechtelijke rol, taken op ondermeer de terreinen van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, zorg en welzijn, infrastructuur, etc. Daarnaast vervult zij op verschillende terreinen een privaatrechtelijke rol als eigenaar of anderszins belanghebbende partij. De corporaties Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde zijn daarbij belangrijke partners. Zonder hen kan er geen beleid worden gemaakt, laat staan worden uitgevoerd. Zeker niet in de gebieden waar de corporaties bezit hebben. Gemeente Boxtel, Woonstichting St.Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde hebben op het terrein van Wonen veelal dezelfde belangen. De taken zullen in samenwerking worden uitgevoerd waar belangen samenkomen op basis van onderling vertrouwen. De contractpartijen behouden ieder de eigen autonome beslissingsbevoegdheid en maken afwijkingen ten opzichte van het prestatiecontract in een vroeg stadium kenbaar. 3

4 De corporaties hebben binnen hun volkshuisvestelijke taken primair de verantwoordelijkheid voor het huisvesten van mensen met een lager inkomen. Daarbinnen bedienen zij doelgroepen met bijzondere woonwensen, bijvoorbeeld op grond van lichamelijke of geestelijke beperkingen. Zij spannen zich in voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en dragen bij aan de leefbaarheid in de wijken, mede door het activeren van bewoners en het organiseren van bewonersparticipatie en besteden aandacht aan de samenhang van wonen, zorg, welzijn, cultuur, sport, educatie en werkgelegenheid. Zij voorzien hierin onder meer door het beheren, aanpassen en renoveren van hun bestaande woningvoorraad en door het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten. Corporaties zijn in hun handelen gebonden aan de Woningwet en het BBSH en opereren als private partij met een groot publiek belang. Zowel bij het beheren en veranderen van het bestaande vastgoed, het doen van transacties daarmee, als bij het ontwikkelen van nieuw vastgoed komen gemeente en corporaties elkaar tegen. Daarnaast zijn zij betrokken bij de leefbaarheid en kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Woonstichting St.Joseph heeft haar missie als volgt verwoord: Woonstichting St.Joseph is een maatschappelijke ondernemer die zich primair richt op bouwen, beheren en onderhouden van woningen voor mensen in de regio Boxtel die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Woonstichting St. Joseph is een open, transparante en marktgerichte organisatie die samen met anderen werkt aan duurzaamheid en vitale wijken. Woonstichting St. Joseph richt zich op de laagste inkomensgroepen en op de middeninkomens (tot ) om zo de doorstroming te bevorderen. Woonstichting St. Joseph hecht grote waarde aan het vrije recht op vestiging, zoals vastgelegd in de Huisvestingswet en onderzoekt de komende jaren de kansen om de woningmarkt met een regionale woonruimteverdeling te verbreden. Stichting Goed Wonen Liempde stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de Liempdse burgers op het gebied van Volkshuisvesting in de brede zin van het woord. Stichting Goed Wonen Liempde is specifiek opgericht ter behartiging van de volkhuisvestingsbelangen in de sociale sector voor burgers van de Gemeente Boxtel 1. De doelgroep bestaat uit personen die wonen in Liempde of daarmee een sterke historische, sociale of economische binding hebben en die zich richten op een huurwoning. In deze prestatieafspraken leggen gemeente en corporaties onderlinge prestaties en gedragregels vast waarop men is aan te spreken. Hiermee beogen partijen het dagelijks handelen te richten op resultaten die effecten hebben in Boxtel. 1.3 Status afspraken Partijen hebben afgesproken dat de nu voorliggende prestatieafspraken geen vrijblijvende afspraken zijn. De prestatieafspraken worden gezien als een gentlemens agreement waarin partijen bepalen dat ze zich aan de gemaakte afspraken zullen houden. Op basis van vertrouwen. De prestatieafspraken kunnen niet eenzijdig worden herzien. De afspraken zijn een lijn die is uitgezet waarbij partijen afspreken dat wanneer ze van de afspraken af moeten of willen wijken ze hierover in gesprek gaan met elkaar om te komen tot nieuwe afspraken. In paragraaf 1.8 is verwoord hoe partijen omgaan bij geschillen in de overeenkomst. Governance code Corporaties zijn vanuit de good governance verplicht om jaarlijks afspraken te maken met de gemeente waar zij actief zijn, op het gebied van de volkshuisvesting. Concreet betekent dit dat Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde de volgende activiteiten uitvoeren: o o Corporaties hebben de plicht om jaarlijks voor 2 november een overzicht op te stellen van de voorgenomen activiteiten voor de komende 5 jaar in de gemeente waar zij werkzaam is; Corporaties verbinden bestaande onderzoeken en visies, zoals de Woonvisie en het Woningmarktonderzoek actief aan de nieuwe prestatieafspraken; 1 Bron: statuten Stichting Goed Wonen Liempde, artikel 2; werkgebied, doelen en middelen. 4

5 Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) In het BBSH is bepaald dat corporaties vergaande afspraken kunnen maken om de samenwerking met de gemeente op volkshuisvestelijke terrein te bevorderen. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde spreken met deze prestatieafspraken de intentie uit om al het mogelijke in het werk te stellen om de genoemde prestatie te leveren. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) De VNG stelt dat prestatieafspraken op zich niet wettelijk verplicht zijn, maar wel wenselijk om de inhoudelijke samenwerking tussen beide partijen te bevorderen en om ervoor te zorgen dat de lokale volkshuisvestingsopgave gezamenlijk wordt opgepakt en ingevuld. Gemeente Boxtel onderstreept het belang van de prestatieafspraken en spreekt de intentie uit om al het mogelijke in het werk te stellen om de genoemde prestatie te leveren. 1.4 Werkingsduur Deze prestatieafspraken hebben een looptijd van 4 jaar. De overeenkomst loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december Het is mogelijk om gedurende de looptijd de prestatieafspraken, met bestuurlijke instemming van beide partijen, aan te vullen dan wel te wijzigen. Vanzelfsprekend zal de overeenkomst worden aangepast als nieuwe wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. 1.5 Inzet capaciteit en middelen De contractpartijen reserveren voldoende capaciteit en middelen om de prestatieafspraken uit te voeren. Daarvoor stellen partijen in overleg jaarlijks, na vaststelling van de begroting, het werkprogramma vast. In dit overzicht worden de afspraken en projecten genoemd die in het daaropvolgende jaar worden uitgevoerd. Woonstichting St. Joseph, Stichting Goed Wonen Liempde en Gemeente Boxtel verplichten zich om deze afspraken en projecten uit te voeren. 1.6 Monitoring Aan de hand van het werkprogramma stellen partijen jaarlijks, in het eerste kwartaal, een rapportage op waarin staat aangegeven wat de stand van zaken rondom de afspraken is van het voorafgaande jaar. Op basis hiervan, plus het werkprogramma van het lopende jaar en te voorziene nieuwe ontwikkelingen, stellen partijen het werkprogramma voor het komende jaar samen. Zij spannen zich daarbij in om ontwikkelingen tijdig in de begrotingscyclus op te nemen. Indien naar het oordeel van een van de partijen de bepalingen van deze overeenkomst onvoldoende worden nageleefd, is dat onderwerp van bestuurlijk overleg. 1.7 Evaluatie Naast de jaarlijkse evaluatie in het vierde kwartaal wordt in 2013 een brede evaluatie van deze overeenkomst gehouden. De gemeente neemt daartoe het initiatief. Op basis van die evaluatie en van actuele inzichten en ontwikkelingen, wordt deze overeenkomst vernieuwd. Partijen spreken nadrukkelijk de intentie uit in 2015 te komen tot nieuwe afspraken voor de periode

6 1.8 Geschillenregeling Indien geschillen ontstaan over afspraken in deze overeenkomst vindt bestuurlijk overleg plaats om het verschil van mening op te lossen. 1.9 Risicofactoren De ernstige effecten van de kredietcrisis, de effecten van de val van het Kabinet Rutte I, het voldoen aan de Europese (begroting)regels en de daarmee samenhangende extra bezuinigingen kunnen invloed hebben op de haalbaarheid van de afspraken. Het kan voorkomen dat door een cumulatie van externe factoren de contractpartijen niet meer in staat zijn tot financiering van alle plannen. Zo nodig moeten tussentijds (andere) keuzes worden gemaakt en beleid worden heroverwogen. Deze heroverweging vindt plaats in het bestuurlijk overleg en is de verantwoordelijkheid van de contractpartijen Leeswijzer De prestatieafspraken zijn onderverdeeld in een vijftal hoofdstukken. Hoofdstuk 2 begint met het onderdeel Bouwen. Gevolgd in hoofdstuk 3 met het onderdeel Duurzaamheid. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het onderdeel Leefbaarheid, gevolgd door hoofdstuk 5 waarin het onderdeel Wonen, Welzijn, Zorg is uitgewerkt. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op het onderdeel Samenwerking. De diverse onderdelen worden kort ingeleid. De concrete prestatieafspraken zijn hierna te herkennen aan de inkadering en hun doorlopende nummering. Bijlage 1 toont de structuur om tussen de contractpartijen samen te werken, bijlage 2 bevat een lijst met definities uit het prestatiecontract. 6

7 2. Bouwen 2.1 Inleiding Visie Woonstichting St. Joseph en Goed Wonen Liempde op de woningmarkt Woonstichting St. Joseph en Goed Wonen Liempde richten zich op de vernieuwing en verduurzaming van de bestaande voorraad. Gezien de demografische ontwikkeling is er in het werkgebied geen behoefte meer aan een grote uitbreiding van de woningvoorraad, zo blijkt uit de conclusies van het Woningmarktonderzoek De conclusie wordt door beide Boxtelse corporaties onderschreven. De focus ligt daarom op differentiatie van het woningbezit in kwaliteit en prijs. In de Boxtelse woningmarkt zijn kansen voor huurwoningen boven de 664,66. Met huren boven de liberalisatiegrens van 664,66 richten de corporaties zich op gewilde en gemixte wijken in Boxtel en ontstaat financiële ruimte om te investeren in de bestaande voorraad en nieuwbouw. Daar waar zich kansen in de markt voordoen, richt Woonstichting St. Joseph zich ook op het ontwikkelen van koopwoningen (bij toekomstige ontwikkeling is dit sociale koop met een koopprijs v.o.n ), te denken valt aan 10% - 20% van de totale opgave van 200 nieuwbouwwoningen. Woonstichting St.Joseph wil binnen 5 jaar gaan sturen op maatschappelijke effecten en financieel rendement, gericht op financiële continuïteit. Creëren van verdiencapaciteit is daarbij een belangrijke factor. Om het huurbeleid meer marktconform te maken wil Woonstichting St. Joseph de WOZ-waarde als basis gaan hanteren. Zij streeft naar een kernvoorraad die voldoende groot is voor de omvang van de primaire doelgroep. Woonstichting St.Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde focussen op levensloopbestendig bouwen op basis van objectieve kwaliteitsniveaus, die voldoen aan gevraagde woonkwaliteit en gevraagde toegankelijkheid van doelgroepen. In haar toewijzigingsbeleid willen zij de doorstroming stimuleren en verhuisketens verlengen. Woonstichting St.Joseph werkt in haar woningmarktbeleid samen met regionale partners, op lokaal niveau. Woonstichting St.Joseph legt het accent op inbreiding en participeert bij geschikte locaties in uitbreiding, op huur en zeer beperkt op sociale koop en op bestaande voorraad. Woonstichting St. Joseph beperkt zich hierbij niet alleen tot Boxtel, maar wil ook klanten aantrekken uit de hele regio Het Groene Woud. Visie gemeente Boxtel op de woningmarkt Boxtel wordt gewaardeerd om zijn groene woonmilieu, goede bereikbaarheid en de aanwezigheid van alle basisvoorzieningen. Juist het schaalniveau tussen stad en dorp is reden voor vestiging in Boxtel. De gemeente streeft naar een versterking van deze kwaliteit. De gemeente heeft in de Woonvisie aangegeven hoeveel woningen voor welke doelgroepen gebouwd moeten worden. De gemeente zet daarbij in op het creëren van een breed woningaanbod met een hoog duurzaamheidsgehalte. De opgave is te komen tot meer differentiatie en variatie en om voldoende mogelijkheden te bieden voor alle generaties om te ontmoeten, te ontwikkelen en onderdeel te blijven uitmaken van de omgeving. De gemeente Boxtel richt zich op het creëren van levensloopbestendige wijken en het realiseren van een gevarieerd woningaanbod dat past bij de vraag van morgen. Bouwopgave In 2010 is door de verschillende partijen een Woningmarktonderzoek uitgevoerd onder alle burgers van de gemeente Boxtel. De uitslag hiervan is uitgangspunt voor de prestatieafspraken die nu voorliggen. De bouwopgave wijkt, qua ambitie, voor de verschillende partijen af. Voor Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde is het autonome-groei-scenario (zoals geformuleerd in het 7

8 Woningmarktonderzoek) uitgangspunt. De gemeente Boxtel heeft in haar Woonvisie, Structuurvisie en Categoriseringsplan een hogere ambitie vastgelegd. De ambitie richt zich op het huisvesten van starters en senioren op de woningmarkt en op faciliteren van behoud en terugkeer van bewoners, waaronder (jonge) gezinnen. Daarvoor wil de gemeente het woningaanbod verbreden. Deze ambitie wordt getalsmatig onderstreept door de recente provinciale prognose. Grondprijzenbeleid De basis van het sociaal grondprijsbeleid ligt in de erkenning om te differentiëren naar grondprijzen, partijen die sociale woningen bouwen ontvangen een sociale prijs, marktpartijen krijgen een marktprijs. Om dit goed te kunnen realiseren wordt door de gemeente een taxateur in de arm genomen die de grondprijs vaststelt op basis van prijsstelling, woningtype en in relatie tot de sociale grondprijzen zoals deze in de regio 2 worden gehanteerd. Verhouding koop-huur Het meer spreiden van de verhouding koop-huur in alle wijken van de gemeente Boxtel is uitgangspunt voor de komende jaren. De gemeente Boxtel verplicht zich hierbij tot het leveren van een inspanningsverplichting aan de corporaties. Nieuwbouwprojecten in de wijken waar corporaties nog geen bezit hebben, worden waar mogelijk gerealiseerd in een verhouding die recht doet aan het beginsel van gemengde en gewilde wijken voor huurders en kopers. De gewenste situatie op de huur- en koopmarkt is als volgt te omschrijven: De woningvoorraad huurwoningen wijzigt geleidelijk binnen de termijn van het prestatiecontract. Aan de basis staat een verdeling koop 55% 3 huur 45% met uitzondering van de kern Liempde waar een verhouding 80% - 20% geldt. De verdeling koop-huur transformeert van 55% - 45% naar 65% - 35% als ontwikkelingsrichting binnen de termijn van het prestatiecontract. Grondslagen voor deze koerswijziging zijn: o Europees beleid gericht op krimp van de sociale huursector, huisvesten van inkomens tot en 10% vrije beleidsruimte voor huisvesten middeninkomens; o Landelijke beleid gericht op stimuleren eigen woningbezit, verplichten verkoopopgave van corporaties; In de praktijk is de woningmarkt op het moment van schrijven onvoorspelbaar. De contractpartijen constateren een landelijke ontwikkeling waarbij de gewenste krimp van de sociale huurmarkt indruist tegen de effecten van een tweede Europese recessie die leidt tot een slot op de koopmarkt. Als gevolg van de stagnatie in de koopmarkt, neemt mogelijk het aandeel huurwoningen (DAEB en niet DAEB) weer toe. Gelet op deze tegenstrijdige ontwikkelingen spreken de contractpartijen met elkaar af om de situatie op de koop- en huurmarkt jaarlijks te monitoren en de ingezette koers op onderdelen bij te stellen. Concreet betekent de wijziging van koers een verdunning van het aandeel huurwoningen op de lange termijn ( ) in de bestaande traditionele corporatiewijken van Breukelen, Oost en Selissenwal en een groei van het aandeel huurwoningen in nieuwe wijken. Tot de nieuwe groeiwijken behoren Selissen, In Goede Aarde en Centrum. Voor de groeiwijken geldt een inspanningsverplichting van de gemeente om naast koop en dure huur ook sociale huur toe te voegen. De inspanningsverplichting sluit aan bij de afspraak om de Boxtelse corporaties als preferred-supplier in te schakelen bij nieuwbouw. Woonruimteverdeelsysteem Stichting Goed Wonen Liempde hanteert een ander woonruimteverdeelsysteem dan Woonstichting St. Joseph. Stichting Goed Wonen Liempde is specifiek opgericht ter behartiging van de volkhsuivestingsbelangen in de sociale sector voor burgers van de Gemeente Boxtel 4. Huurders van buiten Liempde, die zich in Liempde willen vestigen, krijgen een extra wachttijd van 1 jaar bij inschrijving. Stichting 2 Definitie van regio in prestatiecontract : Voor het onafhankelijk onderzoek naar regionale sociale huurprijzen behoren de gebieden van de Meijerij en Het Groene Woud. In onderling overleg worden andere regio s bij het onderzoek betrokken. 3 Woonvisie Boxtel Bron: statuten Stichting Goed Wonen Liempde, artikel 2; werkgebied, doelen en middelen. 8

9 Goed Wonen Liempde stelt dat, wanneer af wordt geweken van deze aanpak in de Liempdse huurwoningmarkt, jongeren in Liempde een kleinere kans hebben/kansloos zijn om in hun directe sociale omgeving een geschikte huurwoning te vinden. Woonstichting St. Joseph is sterk voorstander van een open transparante woningmarkt met gelijke kansen voor iedereen op de huurwoningmarkt. Woonstichting St. Joseph staat voor differentiatie in wijken en kernen, ongeacht afkomst en sociaal economische status. Het recht op vrije vestiging staat centraal. Een open huurwoningmarkt bevordert de doorstroming en verhoogt de kwaliteit van leven in wijken en kernen. Woonstichting St. Joseph hecht grote waarde aan het vrije recht op vestiging, zoals vastgelegd in de Huisvestingswet en onderzoekt de komende jaren de kansen om de woningmarkt met een regionale woonruimteverdeling te verbreden. De 10% vrije beleidsruimte die Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde hebben in het toewijzen van DAEB woningen aan de middeninkomens ( > < ) wordt zo optimaal mogelijk gebruikt. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde komen daarmee tegemoet aan de vraag aan dure huurwoningen in de markt. 2.2 Afspraken Bouwen Bouwopgave 1 Gedurende de periode van het prestatiecontract realiseren Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde 50%-75% van het benoemde autonome-groei-scenario. Het autonome groei scenario gaat uit van nieuwbouwwoningen tot In de harde plannen 5 in onderstaande tabel worden ruim 200 huurwoningen ontwikkeld. Bovenop deze plannen streeft Woonstichting St. Joseph naar de ontwikkeling van 50% van het resterend deel ( =146) van het autonome groeiscenario, ofwel 70 woningen extra tot Een minderheid van 10% - 20% van de opgave bestaat uit koopwoningen. 2 Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde investeren ook in de Boxtelse kernen Lennisheuvel en respectievelijk Liempde, ten behoeve van de vraag naar woonruimte in de markt en het stimuleren van de leefbaarheid. 5 HARDE ROJECTEN Omschrijving Aantal huur 4 Aantal Koop Woonstichting St. Joseph Princenlant fase III (waarvan 12 bijzondere doelgroep) Baanderherenweg nieuwbouw Cronenborgh (waarvan 24 bijzondere doelgroep) 49 0 Bracbant (waarvan 18 bijzondere doelgroep) 26 Den Bergh 25 Subtotaal programma St. Joseph Stichting Goed Wonen Liempde Witte school (Liempde) 25 Subtotaal programma Goed Wonen Liempde 25 0 Eindtotaal HARDE PROJECTEN HERSTRUCTURERING Omschrijving Herstructurering Hard Aantal huur 4 Aantal Koop Woonstichting St. Joseph Het Schild Randerodestraat 30 Stichting Goed Wonen Liempde Herstructurering Kloosterhof 8 Eindtotaal 38 9

10 3 Woonstichting St.Joseph investeert in de bestaande woningvoorraad tot Jaarlijks investeert Woonstichting St. Joseph in huurwoningen. De investeringen in de bestaande voorraad richten zich op het toevoegen en in stand houden van kwaliteit en waar nodig verbeteren van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad. Concreet investeert Woonstichting St. Joseph in de volgende projecten: Het Schild- Van Randerodestraat sloop-nieuwbouw-renovatie: 65 Van Rijckevorselstraat renovatie 35 Toekomstvisie opstellen: Hof ter AA renovatie 144 Toekomstvisie opstellen: Hugenpothstraat e.o Woonstichting St. Joseph streeft naar de verkoop van 100 woningen tot 2015 uit haar bestaande voorraad en voegt daar maximaal 70 woningen in de huursfeer aan toe, waarvan (10% - 20%) in de koopsfeer (nieuwbouw), boven de lopende harde projecten. De nieuwbouw wordt gerealiseerd als grondgebonden seniorenwoning, eengezinswoning en van het type appartement met lift. De nieuwbouw vindt plaats in het betaalbare huurprijssegment < 664,66 en het dure huurprijssegment > 664, De corporaties zijn bij nieuwbouw in zowel de sociale als de dure huur de preferred-supplier in de gemeente Boxtel. Op het moment van aanbieding bekijken de corporaties of zij willen participeren in het project. 6 Woonstichting St. Joseph streeft naar de nieuwbouw van woningen voor klanten met een specifieke zorgvraag. Te denken valt aan huisvesting van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 7 De contractpartijen ontwikkelen in de periode van het prestatiecontract gemeenschappelijk beleid voor het huisvesten van MOE-landers 7. De contractpartijen richten zich samen op de groepen tijdelijke blijvers en blijvers en stimuleren hen tot passende huisvesting bij de corporaties of andere woningaanbieders. 8 Huurwoningen van Woonstichting St. Joseph in het dure huursegment (niet DAEB, > 664,66) worden bij mutatie voorzien van luxe kwaliteit. Het aantal woningen met luxe kwaliteit bedraagt in 2015 afhankelijk van de mutatiegraad 50 tot 100 woningen. Stichting Goed Wonen Liempde bouwt in deze categorie woningen in de Kloosterhof en mogelijk enkele woningen in complex De Witte School. Verhouding huur-koop 9 Woonstichting St. Joseph verdunt haar woningbezit in bestaande wijken en wil uitbreiden in wijken waar zij nog geen bezit heeft, te denken valt hierbij aan de wijken In Goede Aarde en Selissen. Grondposities in de kern Liempde, in het bezit van de Gemeente Boxtel, worden in geval van huurwoningen eerst aangeboden aan Stichting Goed Wonen Liempde. 10 De gemeente verplicht zich tot het leveren van een inspanningsverplichting aan Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde, daar waar nieuwbouw gerealiseerd wordt in wijken met geen of een beperkt woningbezit, om een andere verhouding huur-koop te realiseren. De bouwopgave in de wijken moet aansluiten bij de hoofdlijnen van het woningmarktonderzoek. Grondprijsbeleid 11 Gemeente onderzoekt, op basis van economische haalbaarheid, of een locatie in aanmerking komt voor sociale woningbouw. 12 Wanneer de gemeente grondlocaties voor nieuwbouw beschikbaar stelt voor sociale woningbouw, dan wordt een taxateur ingeschakeld om een grondprijs te bepalen op basis van prijsstelling, woningtype en in relatie tot de sociale grondprijzen zoals deze in de regio worden gehanteerd. 13 In een vroegtijdig stadium, zo spoedig mogelijk na het onderzoek bij punt 12, wordt met de Woonstichtingen overleg gevoerd over de betreffende locatie over zaken als haalbaarheid, fiscaal regiem, aanleg openbare voorzieningen, bovenwijkse plankosten, procedures en prioritering binnen 4 Woonstichting St. Joseph / Stichting Goed Wonen Liempde: Genoemde aantallen zijn indicatief en sterk afhankelijk van marktontwikkeling en financiële haalbaarheid. De corporaties behouden zich het recht voor om, in overleg met de gemeente, wijzigingen in de verhoudingen huur / koop door te voeren. 6 Liberalisatiegrens per , jaarlijks indexatie 7 MOE landers: Midden en Oost Europeanen 10

11 gemeente en woonstichtingen. 14 Mochten voorgaande prestatie-afspraken niet tot een positief resultaat leiden, zal de gemeente de grond aanbieden op de vrije markt. Verkoop woningen 15 Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde verkopen huurwoningen (aan alle doelgroepen) om de woningvoorraad te vernieuwen. De corporaties gebruiken de opbrengsten om de vernieuwingsopgave tot 2025 te financieren. Per saldo blijft de omvang van de woningvoorraad voor Stichting Goed Wonen Liempde tenminste gelijk. 11

12 3. DUURZAAMHEID 3.1 Inleiding Duurzaamheid staat bij alle partijen hoog op de agenda. Communicatie over dit onderwerp naar buiten toe is cruciaal. De consument heeft behoefte aan duidelijkheid over de verwachte woonlasten, nu en in de toekomst. Ook energiekosten zijn woonlasten, wanneer deze door het duurzaam omgaan met energie kunnen worden verminderd worden de totale woonlasten ook lager. Visie Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde duurzaamheid Duurzaamheid heeft betrekking op de woningvoorraad, kennisontwikkeling en bewustwording en duurzaam ondernemen en handelen. De ambitie van Woonstichting St. Joseph is als volgt verwoord: Rond de woningvoorraad investeert Woonstichting St. Joseph structureel in het beheren, bouwen en onderhouden van duurzame woningen en berekent zij dit deels door aan de klant. Gemiddeld streeft Woonstichting St. Joseph naar energielabel B binnen de periode Geformuleerde ambitie voor 2025 Op basis van voorgaande kaders en aantallen is het voorstel om onderstaande ambitie vast te stellen, als aanvulling op de ambitie uit het ondernemingsplan: woningen (niet verkoop) met een bouwjaar < 2012 hebben een minimaal B-Label woningen (niet verkoop) met een bouwjaar < 2012 hebben minimaal een C-Label 3. Alle nieuwbouwwoningen vanaf 2012 hebben een minimaal A-Label 4. Alle woningen uit de verkooppoule hebben D-Label of beter 5. Binnen het woningbezit zijn geen woningen meer met E-Label of slechter. Tussentijdse ambitie 2015 In ons ondernemingsplan hebben we ook een tussentijdse ambitie gesteld voor ons energetische ambitie. Hierin is het voorstel om het bezit wat gelabeld is voor verkoop buiten beschouwing te laten woningen (niet verkoop) met een bouwjaar < 2012 hebben een minimaal B-Label woningen (niet verkoop) met een bouwjaar < 2012 hebben minimaal een C-Label 3. Alle nieuwbouw woningen vanaf 2012 hebben een minimaal A-Label Daarin gaat Woonstichting St. Joseph voor inzet op energiezuinigheid van het totale bezit, niet voor enkele energieneutrale woningen. Woonstichting St.Joseph wil investeren in duurzaamheid buiten de directe woonomgeving. Voor duurzaam handelen en ondernemen is kennisontwikkeling en bewustwording rondom duurzaamheid nodig. Dit wil Woonstichting St.Joseph stimuleren bij zichzelf, haar medewerkers, haar bewoners, stakeholders en leveranciers. Woonstichting St.Joseph doet dit door zelf voorbeeldgedrag te vertonen, mensen bewust te maken van het nut van verduurzaming, energiebesparing en duurzame energieopwekking en het maken van prestatieafspraken rond duurzaamheid met zakelijke partners. Te denken valt aan de gezamenlijke oprichting van de Energie Coöperatie Boxtel, samen met de gemeente Boxtel en andere maatschappelijk betrokken partners. Woonstichting St.Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde handelen en ondernemen op een duurzame wijze. Daarvoor houden zij bij beleidskeuzes rekening met duurzaamheid. Dit uit zich in bijvoorbeeld duurzaam materiaalgebruik en duurzaam aanbestedingsbeleid. 8 Bron: beleidsnotitie duurzaamheid 2012 (concept) : Woonstichting St. Joseph heeft haar energetische ambitie voor 50% gerealiseerd in Verkoopwoningen en woningen met het label sloop maken geen deel uit van de energetische ambitie. 12

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten Gemeente Waalwijk Woonvisie 2010-2019 Over woonlasten en lusten 12 mei 2009 Projectnr. 867.72 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Woonplan Assen 2010-2030

Woonplan Assen 2010-2030 Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Gemeente Assen 28 januari 2010 Gemeente Assen Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Vastgesteld door de raad in de openbare vergadering van 28

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties

Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015. Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Prestatieafspraken 2015 versie 5 februari 2015 Gemeente Eindhoven en de Eindhovense woningcorporaties Gemeente Eindhoven Dhr. Y. Torunoglu Wethouder Wonen, Wijken, Ruimte en Burgerparticipatie Woonstichting

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. mr. J. (Jelly) Beentjes Behandelende afdeling: Ruimte/Ruimtelijke Ontwikkeling Datum: 18-10-2012 NR. TITEL: Prestatieafspraken met KW 2013-2015 KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken

Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Herijking Woonvisie 2008+ en prestatieafspraken Gemeente Deventer, december 2013 Inhoud Samenvatting: terugkijken en vooruitblik... 3 Hoofdstuk 1: Doel en opzet... 5 Inleiding... 5 Doel... 5 Opzet... 5

Nadere informatie

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018 regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 6 2. De wereld om ons heen 10 2.1 Terugblik voorgaand ondernemingsplan

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Laris Wonen en diensten. Jaarverslag 2011

Laris Wonen en diensten. Jaarverslag 2011 Laris Wonen en diensten Jaarverslag 2011 Colofon Naam van toegelaten instelling : Laris Wonen en diensten Gemeente : Montferland en Zevenaar Adres en postcode : Kerkstraat 47, 6941 AE Didam Postbus en

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Woonvisie Diemen 2013-2017

Woonvisie Diemen 2013-2017 Woonvisie Diemen 2013-2017 A. Khabbazha Ruimtelijke Ontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave: 1 Samenvatting 1.1 Leeswijzer 4 2. Inleiding 2.1 Aanleiding 5 2.2 Wat is een Woonvisie 5 2.3 Missie en doelstelling

Nadere informatie

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 415760 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst:

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 Augustus juni 2013 1 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar 2013-2020 De Regionale Woonvisie is in alle 8 gemeenteraden vastgesteld: Gemeente Alkmaar op 3 juli 2013

Nadere informatie

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Alleen ga je sneller, samen kom je verder Papiermolen 5 Postbus 140 3990 DC Houten tel: 030 693 60 00 fax: 030 693 60 01 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Alleen ga je sneller, samen kom je verder Regionale woonvisie Achterhoek

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013 Raadsvoorstel 1 7 JAN 2013 ^^^Gemeente yjroningen Registratienr. RO12.3416076 Datum raadsvergadering 27-02-2013 Datum B&W besluit 15-01-2013 Raadscommissie RW Datum raadscommissie 06-02-2013 Bijiagen Onderwerp

Nadere informatie

Stichting Wooncorporatie Kennemerhave. Visitatierapport

Stichting Wooncorporatie Kennemerhave. Visitatierapport Stichting Wooncorporatie Kennemerhave Visitatierapport Utrecht, december 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer A.T.A.

Nadere informatie

Kiezen voor kernen. Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014. regionaal & betrokken

Kiezen voor kernen. Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014. regionaal & betrokken Kiezen voor kernen Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014 regionaal & betrokken Kiezen voor kernen Ondernemingsplan R&B Wonen 2010-2014 Inhoud Inleiding, proces en uitgangspunten 5 1. Opzet van het plan

Nadere informatie

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE!

NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! NATUURLIJK WONEN IN TWENTE! Regionale Woonvisie Twente 2015-2025 d.d. 17-11-2014-1 - - 2 - Samenvatting Twente heeft anno 2014 ongeveer 626.300 inwoners verdeeld over zo n 270.000 huishoudens. Deze huishoudens

Nadere informatie

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen

Woonvisie 2012-2017. Thuis in Emmen Woonvisie 2012-2017 Thuis in Emmen Voorwoord Voor u ligt de Woonvisie Thuis in Emmen met daarin een nieuwe koers. Het accent ligt de komende jaren op kwaliteit van wonen en leven. Op samen doen met bewoners

Nadere informatie

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening 2012 Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2. Verslag van de bestuurder 6 2.1 Ontwikkelingen om ons heen 6 2.1.1 Landelijk 6 2.1.2 Regionaal 6 2.1.3 Gemeente Putten

Nadere informatie

PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030

PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030 PARAPLUNOTA MAATSCHAPPIJ 2014-2030 AFDELING RMO November 2013 INHOUDSOPGAVE 1.Context... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Wat verstaan we onder maatschappij?... 6 1.3 Waarom doelen voor maatschappij?... 6 1.4

Nadere informatie

Woningstichting Valburg. Visitatierapport

Woningstichting Valburg. Visitatierapport Woningstichting Valburg Visitatierapport Utrecht, december 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Dr. P. Inia (voorzitter)

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2012

Prestatieafspraken 2012 Prestatieafspraken 2012 Prestatieafspraken 2012, gemeente Eindhoven & 5 Eindhovense woningcorporaties Pagina 1 van 37 Preambule: prestatieafspraken nieuwe stijl De gemeente Eindhoven en vijf woningcorporaties

Nadere informatie

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar ----CONCEPT---- 27-11-2012 09:12:10

Regionale Woonvisie Regio Alkmaar ----CONCEPT---- 27-11-2012 09:12:10 Regionale Woonvisie Regio Alkmaar ---- 27-11-2012 09:12:10 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Een nieuwe tijd een nieuwe Woonvisie...4 1.2 Positie van de Regionale Woonvisie...5 1.3 Schets van de regio...6

Nadere informatie