Prestatiecontract Samen werken aan een duurzaam vitaal Boxtel, Liempde en Lennisheuvel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prestatiecontract 2012 2015. Samen werken aan een duurzaam vitaal Boxtel, Liempde en Lennisheuvel"

Transcriptie

1 Prestatiecontract Samen werken aan een duurzaam vitaal Boxtel, Liempde en Lennisheuvel Open, transparant & flexibel samen werken Woonstichting St. Joseph Stichting Goed Wonen Liempde Gemeente Boxtel

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding Positionering van de partijen Status afspraken Werkingsduur Inzet capaciteit en middelen Monitoring Evaluatie Geschillenregeling Risicofactoren Leeswijzer Bouwen Inleiding Afspraken Bouwen Duurzaamheid Inleiding Afspraken Duurzaamheid Leefbaarheid Inleiding Afspraken leefbaarheid Wonen, Welzijn, Zorg Inleiding Afspraken Wonen, Welzijn, Zorg Samenwerking Inleiding Afspraken samenwerking Ondertekening Partijen Overwegende dat: Ondertekening BIJAGEN Bijlage Bijlage

3 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 oktober 2007 hebben Woonstichting St. Joseph, Stichting Goed Wonen Liempde en de gemeente Boxtel, in de vorm van een prestatiecontract, met elkaar afspraken gemaakt over een zestal onderwerpen: o bouwen in Boxtel; o in de buurt; o woonruimteverdeling en doelgroepen; o wonen en welzijn zonder zorgen; o milieubewust en duurzaam bouwen en beheren; o samenwerking. Dit prestatiecontract bevatte afspraken tussen de corporaties en de gemeente Boxtel voor de periode oktober 2007 tot 31 december De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor het huisvesten van al haar inwoners en het leefbaar houden van de drie kernen. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde zetten zich samen met andere partijen in om de leefbaarheid in buurten en wijken te verbeteren. Zij herstructureren wijken en ontwikkelen nieuwbouw. Stichting Goed Wonen Liempde is eigenaar van 232 huurwoningen in de kern Liempde. Woonstichting St. Joseph is eigenaar van 3664 huurwoningen in Boxtel en de kern Lennisheuvel (per 31 december 2011). Het onderhoud en beheer van de huurwoningen van Stichting Goed Wonen Liempde is ondergebracht bij Woonstichting St. Joseph. Medio 2011 heeft in gemeenschapshuis de Walnoot een evaluatie plaatsgevonden over de samenwerking tussen de gemeente Boxtel, Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde. Hierbij waren vele partners uit het Boxtelse speelveld aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst verantwoordden de drie bestuurders zich over de prestaties van de afgelopen vijf jaren. In deze bijeenkomst is achterom gekeken en was daarnaast ook toekomstgericht. Dit om te achterhalen welke belangrijke onderwerpen in een volgend contract een plek zouden moeten krijgen. Woonstichting St. Joseph, Stichting Goed Wonen Liempde en de gemeente Boxtel wensen elkaar aan te spreken op de taken en verantwoordelijkheden over en weer. Tevens hebben beide partijen opnieuw de wens uitgesproken om over verschillende onderwerpen afspraken te maken. Dit heeft geresulteerd in het nu voorliggend prestatiecontract. De uitslag van de evaluatieavond is meegewogen en waar mogelijk meegenomen Positionering van de partijen Gemeente en corporaties komen elkaar in de praktijk dagelijks tegen in verschillende rollen. De gemeente voert op het terrein van wonen binnen de gemeente Boxtel de regie. Zij is uiteindelijk verantwoordelijk voor vaststelling en uitvoering van het beleid. De gemeente heeft vanuit haar publiekrechtelijke rol, taken op ondermeer de terreinen van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, zorg en welzijn, infrastructuur, etc. Daarnaast vervult zij op verschillende terreinen een privaatrechtelijke rol als eigenaar of anderszins belanghebbende partij. De corporaties Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde zijn daarbij belangrijke partners. Zonder hen kan er geen beleid worden gemaakt, laat staan worden uitgevoerd. Zeker niet in de gebieden waar de corporaties bezit hebben. Gemeente Boxtel, Woonstichting St.Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde hebben op het terrein van Wonen veelal dezelfde belangen. De taken zullen in samenwerking worden uitgevoerd waar belangen samenkomen op basis van onderling vertrouwen. De contractpartijen behouden ieder de eigen autonome beslissingsbevoegdheid en maken afwijkingen ten opzichte van het prestatiecontract in een vroeg stadium kenbaar. 3

4 De corporaties hebben binnen hun volkshuisvestelijke taken primair de verantwoordelijkheid voor het huisvesten van mensen met een lager inkomen. Daarbinnen bedienen zij doelgroepen met bijzondere woonwensen, bijvoorbeeld op grond van lichamelijke of geestelijke beperkingen. Zij spannen zich in voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en dragen bij aan de leefbaarheid in de wijken, mede door het activeren van bewoners en het organiseren van bewonersparticipatie en besteden aandacht aan de samenhang van wonen, zorg, welzijn, cultuur, sport, educatie en werkgelegenheid. Zij voorzien hierin onder meer door het beheren, aanpassen en renoveren van hun bestaande woningvoorraad en door het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten. Corporaties zijn in hun handelen gebonden aan de Woningwet en het BBSH en opereren als private partij met een groot publiek belang. Zowel bij het beheren en veranderen van het bestaande vastgoed, het doen van transacties daarmee, als bij het ontwikkelen van nieuw vastgoed komen gemeente en corporaties elkaar tegen. Daarnaast zijn zij betrokken bij de leefbaarheid en kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Woonstichting St.Joseph heeft haar missie als volgt verwoord: Woonstichting St.Joseph is een maatschappelijke ondernemer die zich primair richt op bouwen, beheren en onderhouden van woningen voor mensen in de regio Boxtel die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Woonstichting St. Joseph is een open, transparante en marktgerichte organisatie die samen met anderen werkt aan duurzaamheid en vitale wijken. Woonstichting St. Joseph richt zich op de laagste inkomensgroepen en op de middeninkomens (tot ) om zo de doorstroming te bevorderen. Woonstichting St. Joseph hecht grote waarde aan het vrije recht op vestiging, zoals vastgelegd in de Huisvestingswet en onderzoekt de komende jaren de kansen om de woningmarkt met een regionale woonruimteverdeling te verbreden. Stichting Goed Wonen Liempde stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de Liempdse burgers op het gebied van Volkshuisvesting in de brede zin van het woord. Stichting Goed Wonen Liempde is specifiek opgericht ter behartiging van de volkhuisvestingsbelangen in de sociale sector voor burgers van de Gemeente Boxtel 1. De doelgroep bestaat uit personen die wonen in Liempde of daarmee een sterke historische, sociale of economische binding hebben en die zich richten op een huurwoning. In deze prestatieafspraken leggen gemeente en corporaties onderlinge prestaties en gedragregels vast waarop men is aan te spreken. Hiermee beogen partijen het dagelijks handelen te richten op resultaten die effecten hebben in Boxtel. 1.3 Status afspraken Partijen hebben afgesproken dat de nu voorliggende prestatieafspraken geen vrijblijvende afspraken zijn. De prestatieafspraken worden gezien als een gentlemens agreement waarin partijen bepalen dat ze zich aan de gemaakte afspraken zullen houden. Op basis van vertrouwen. De prestatieafspraken kunnen niet eenzijdig worden herzien. De afspraken zijn een lijn die is uitgezet waarbij partijen afspreken dat wanneer ze van de afspraken af moeten of willen wijken ze hierover in gesprek gaan met elkaar om te komen tot nieuwe afspraken. In paragraaf 1.8 is verwoord hoe partijen omgaan bij geschillen in de overeenkomst. Governance code Corporaties zijn vanuit de good governance verplicht om jaarlijks afspraken te maken met de gemeente waar zij actief zijn, op het gebied van de volkshuisvesting. Concreet betekent dit dat Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde de volgende activiteiten uitvoeren: o o Corporaties hebben de plicht om jaarlijks voor 2 november een overzicht op te stellen van de voorgenomen activiteiten voor de komende 5 jaar in de gemeente waar zij werkzaam is; Corporaties verbinden bestaande onderzoeken en visies, zoals de Woonvisie en het Woningmarktonderzoek actief aan de nieuwe prestatieafspraken; 1 Bron: statuten Stichting Goed Wonen Liempde, artikel 2; werkgebied, doelen en middelen. 4

5 Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) In het BBSH is bepaald dat corporaties vergaande afspraken kunnen maken om de samenwerking met de gemeente op volkshuisvestelijke terrein te bevorderen. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde spreken met deze prestatieafspraken de intentie uit om al het mogelijke in het werk te stellen om de genoemde prestatie te leveren. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) De VNG stelt dat prestatieafspraken op zich niet wettelijk verplicht zijn, maar wel wenselijk om de inhoudelijke samenwerking tussen beide partijen te bevorderen en om ervoor te zorgen dat de lokale volkshuisvestingsopgave gezamenlijk wordt opgepakt en ingevuld. Gemeente Boxtel onderstreept het belang van de prestatieafspraken en spreekt de intentie uit om al het mogelijke in het werk te stellen om de genoemde prestatie te leveren. 1.4 Werkingsduur Deze prestatieafspraken hebben een looptijd van 4 jaar. De overeenkomst loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december Het is mogelijk om gedurende de looptijd de prestatieafspraken, met bestuurlijke instemming van beide partijen, aan te vullen dan wel te wijzigen. Vanzelfsprekend zal de overeenkomst worden aangepast als nieuwe wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. 1.5 Inzet capaciteit en middelen De contractpartijen reserveren voldoende capaciteit en middelen om de prestatieafspraken uit te voeren. Daarvoor stellen partijen in overleg jaarlijks, na vaststelling van de begroting, het werkprogramma vast. In dit overzicht worden de afspraken en projecten genoemd die in het daaropvolgende jaar worden uitgevoerd. Woonstichting St. Joseph, Stichting Goed Wonen Liempde en Gemeente Boxtel verplichten zich om deze afspraken en projecten uit te voeren. 1.6 Monitoring Aan de hand van het werkprogramma stellen partijen jaarlijks, in het eerste kwartaal, een rapportage op waarin staat aangegeven wat de stand van zaken rondom de afspraken is van het voorafgaande jaar. Op basis hiervan, plus het werkprogramma van het lopende jaar en te voorziene nieuwe ontwikkelingen, stellen partijen het werkprogramma voor het komende jaar samen. Zij spannen zich daarbij in om ontwikkelingen tijdig in de begrotingscyclus op te nemen. Indien naar het oordeel van een van de partijen de bepalingen van deze overeenkomst onvoldoende worden nageleefd, is dat onderwerp van bestuurlijk overleg. 1.7 Evaluatie Naast de jaarlijkse evaluatie in het vierde kwartaal wordt in 2013 een brede evaluatie van deze overeenkomst gehouden. De gemeente neemt daartoe het initiatief. Op basis van die evaluatie en van actuele inzichten en ontwikkelingen, wordt deze overeenkomst vernieuwd. Partijen spreken nadrukkelijk de intentie uit in 2015 te komen tot nieuwe afspraken voor de periode

6 1.8 Geschillenregeling Indien geschillen ontstaan over afspraken in deze overeenkomst vindt bestuurlijk overleg plaats om het verschil van mening op te lossen. 1.9 Risicofactoren De ernstige effecten van de kredietcrisis, de effecten van de val van het Kabinet Rutte I, het voldoen aan de Europese (begroting)regels en de daarmee samenhangende extra bezuinigingen kunnen invloed hebben op de haalbaarheid van de afspraken. Het kan voorkomen dat door een cumulatie van externe factoren de contractpartijen niet meer in staat zijn tot financiering van alle plannen. Zo nodig moeten tussentijds (andere) keuzes worden gemaakt en beleid worden heroverwogen. Deze heroverweging vindt plaats in het bestuurlijk overleg en is de verantwoordelijkheid van de contractpartijen Leeswijzer De prestatieafspraken zijn onderverdeeld in een vijftal hoofdstukken. Hoofdstuk 2 begint met het onderdeel Bouwen. Gevolgd in hoofdstuk 3 met het onderdeel Duurzaamheid. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het onderdeel Leefbaarheid, gevolgd door hoofdstuk 5 waarin het onderdeel Wonen, Welzijn, Zorg is uitgewerkt. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op het onderdeel Samenwerking. De diverse onderdelen worden kort ingeleid. De concrete prestatieafspraken zijn hierna te herkennen aan de inkadering en hun doorlopende nummering. Bijlage 1 toont de structuur om tussen de contractpartijen samen te werken, bijlage 2 bevat een lijst met definities uit het prestatiecontract. 6

7 2. Bouwen 2.1 Inleiding Visie Woonstichting St. Joseph en Goed Wonen Liempde op de woningmarkt Woonstichting St. Joseph en Goed Wonen Liempde richten zich op de vernieuwing en verduurzaming van de bestaande voorraad. Gezien de demografische ontwikkeling is er in het werkgebied geen behoefte meer aan een grote uitbreiding van de woningvoorraad, zo blijkt uit de conclusies van het Woningmarktonderzoek De conclusie wordt door beide Boxtelse corporaties onderschreven. De focus ligt daarom op differentiatie van het woningbezit in kwaliteit en prijs. In de Boxtelse woningmarkt zijn kansen voor huurwoningen boven de 664,66. Met huren boven de liberalisatiegrens van 664,66 richten de corporaties zich op gewilde en gemixte wijken in Boxtel en ontstaat financiële ruimte om te investeren in de bestaande voorraad en nieuwbouw. Daar waar zich kansen in de markt voordoen, richt Woonstichting St. Joseph zich ook op het ontwikkelen van koopwoningen (bij toekomstige ontwikkeling is dit sociale koop met een koopprijs v.o.n ), te denken valt aan 10% - 20% van de totale opgave van 200 nieuwbouwwoningen. Woonstichting St.Joseph wil binnen 5 jaar gaan sturen op maatschappelijke effecten en financieel rendement, gericht op financiële continuïteit. Creëren van verdiencapaciteit is daarbij een belangrijke factor. Om het huurbeleid meer marktconform te maken wil Woonstichting St. Joseph de WOZ-waarde als basis gaan hanteren. Zij streeft naar een kernvoorraad die voldoende groot is voor de omvang van de primaire doelgroep. Woonstichting St.Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde focussen op levensloopbestendig bouwen op basis van objectieve kwaliteitsniveaus, die voldoen aan gevraagde woonkwaliteit en gevraagde toegankelijkheid van doelgroepen. In haar toewijzigingsbeleid willen zij de doorstroming stimuleren en verhuisketens verlengen. Woonstichting St.Joseph werkt in haar woningmarktbeleid samen met regionale partners, op lokaal niveau. Woonstichting St.Joseph legt het accent op inbreiding en participeert bij geschikte locaties in uitbreiding, op huur en zeer beperkt op sociale koop en op bestaande voorraad. Woonstichting St. Joseph beperkt zich hierbij niet alleen tot Boxtel, maar wil ook klanten aantrekken uit de hele regio Het Groene Woud. Visie gemeente Boxtel op de woningmarkt Boxtel wordt gewaardeerd om zijn groene woonmilieu, goede bereikbaarheid en de aanwezigheid van alle basisvoorzieningen. Juist het schaalniveau tussen stad en dorp is reden voor vestiging in Boxtel. De gemeente streeft naar een versterking van deze kwaliteit. De gemeente heeft in de Woonvisie aangegeven hoeveel woningen voor welke doelgroepen gebouwd moeten worden. De gemeente zet daarbij in op het creëren van een breed woningaanbod met een hoog duurzaamheidsgehalte. De opgave is te komen tot meer differentiatie en variatie en om voldoende mogelijkheden te bieden voor alle generaties om te ontmoeten, te ontwikkelen en onderdeel te blijven uitmaken van de omgeving. De gemeente Boxtel richt zich op het creëren van levensloopbestendige wijken en het realiseren van een gevarieerd woningaanbod dat past bij de vraag van morgen. Bouwopgave In 2010 is door de verschillende partijen een Woningmarktonderzoek uitgevoerd onder alle burgers van de gemeente Boxtel. De uitslag hiervan is uitgangspunt voor de prestatieafspraken die nu voorliggen. De bouwopgave wijkt, qua ambitie, voor de verschillende partijen af. Voor Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde is het autonome-groei-scenario (zoals geformuleerd in het 7

8 Woningmarktonderzoek) uitgangspunt. De gemeente Boxtel heeft in haar Woonvisie, Structuurvisie en Categoriseringsplan een hogere ambitie vastgelegd. De ambitie richt zich op het huisvesten van starters en senioren op de woningmarkt en op faciliteren van behoud en terugkeer van bewoners, waaronder (jonge) gezinnen. Daarvoor wil de gemeente het woningaanbod verbreden. Deze ambitie wordt getalsmatig onderstreept door de recente provinciale prognose. Grondprijzenbeleid De basis van het sociaal grondprijsbeleid ligt in de erkenning om te differentiëren naar grondprijzen, partijen die sociale woningen bouwen ontvangen een sociale prijs, marktpartijen krijgen een marktprijs. Om dit goed te kunnen realiseren wordt door de gemeente een taxateur in de arm genomen die de grondprijs vaststelt op basis van prijsstelling, woningtype en in relatie tot de sociale grondprijzen zoals deze in de regio 2 worden gehanteerd. Verhouding koop-huur Het meer spreiden van de verhouding koop-huur in alle wijken van de gemeente Boxtel is uitgangspunt voor de komende jaren. De gemeente Boxtel verplicht zich hierbij tot het leveren van een inspanningsverplichting aan de corporaties. Nieuwbouwprojecten in de wijken waar corporaties nog geen bezit hebben, worden waar mogelijk gerealiseerd in een verhouding die recht doet aan het beginsel van gemengde en gewilde wijken voor huurders en kopers. De gewenste situatie op de huur- en koopmarkt is als volgt te omschrijven: De woningvoorraad huurwoningen wijzigt geleidelijk binnen de termijn van het prestatiecontract. Aan de basis staat een verdeling koop 55% 3 huur 45% met uitzondering van de kern Liempde waar een verhouding 80% - 20% geldt. De verdeling koop-huur transformeert van 55% - 45% naar 65% - 35% als ontwikkelingsrichting binnen de termijn van het prestatiecontract. Grondslagen voor deze koerswijziging zijn: o Europees beleid gericht op krimp van de sociale huursector, huisvesten van inkomens tot en 10% vrije beleidsruimte voor huisvesten middeninkomens; o Landelijke beleid gericht op stimuleren eigen woningbezit, verplichten verkoopopgave van corporaties; In de praktijk is de woningmarkt op het moment van schrijven onvoorspelbaar. De contractpartijen constateren een landelijke ontwikkeling waarbij de gewenste krimp van de sociale huurmarkt indruist tegen de effecten van een tweede Europese recessie die leidt tot een slot op de koopmarkt. Als gevolg van de stagnatie in de koopmarkt, neemt mogelijk het aandeel huurwoningen (DAEB en niet DAEB) weer toe. Gelet op deze tegenstrijdige ontwikkelingen spreken de contractpartijen met elkaar af om de situatie op de koop- en huurmarkt jaarlijks te monitoren en de ingezette koers op onderdelen bij te stellen. Concreet betekent de wijziging van koers een verdunning van het aandeel huurwoningen op de lange termijn ( ) in de bestaande traditionele corporatiewijken van Breukelen, Oost en Selissenwal en een groei van het aandeel huurwoningen in nieuwe wijken. Tot de nieuwe groeiwijken behoren Selissen, In Goede Aarde en Centrum. Voor de groeiwijken geldt een inspanningsverplichting van de gemeente om naast koop en dure huur ook sociale huur toe te voegen. De inspanningsverplichting sluit aan bij de afspraak om de Boxtelse corporaties als preferred-supplier in te schakelen bij nieuwbouw. Woonruimteverdeelsysteem Stichting Goed Wonen Liempde hanteert een ander woonruimteverdeelsysteem dan Woonstichting St. Joseph. Stichting Goed Wonen Liempde is specifiek opgericht ter behartiging van de volkhsuivestingsbelangen in de sociale sector voor burgers van de Gemeente Boxtel 4. Huurders van buiten Liempde, die zich in Liempde willen vestigen, krijgen een extra wachttijd van 1 jaar bij inschrijving. Stichting 2 Definitie van regio in prestatiecontract : Voor het onafhankelijk onderzoek naar regionale sociale huurprijzen behoren de gebieden van de Meijerij en Het Groene Woud. In onderling overleg worden andere regio s bij het onderzoek betrokken. 3 Woonvisie Boxtel Bron: statuten Stichting Goed Wonen Liempde, artikel 2; werkgebied, doelen en middelen. 8

9 Goed Wonen Liempde stelt dat, wanneer af wordt geweken van deze aanpak in de Liempdse huurwoningmarkt, jongeren in Liempde een kleinere kans hebben/kansloos zijn om in hun directe sociale omgeving een geschikte huurwoning te vinden. Woonstichting St. Joseph is sterk voorstander van een open transparante woningmarkt met gelijke kansen voor iedereen op de huurwoningmarkt. Woonstichting St. Joseph staat voor differentiatie in wijken en kernen, ongeacht afkomst en sociaal economische status. Het recht op vrije vestiging staat centraal. Een open huurwoningmarkt bevordert de doorstroming en verhoogt de kwaliteit van leven in wijken en kernen. Woonstichting St. Joseph hecht grote waarde aan het vrije recht op vestiging, zoals vastgelegd in de Huisvestingswet en onderzoekt de komende jaren de kansen om de woningmarkt met een regionale woonruimteverdeling te verbreden. De 10% vrije beleidsruimte die Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde hebben in het toewijzen van DAEB woningen aan de middeninkomens ( > < ) wordt zo optimaal mogelijk gebruikt. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde komen daarmee tegemoet aan de vraag aan dure huurwoningen in de markt. 2.2 Afspraken Bouwen Bouwopgave 1 Gedurende de periode van het prestatiecontract realiseren Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde 50%-75% van het benoemde autonome-groei-scenario. Het autonome groei scenario gaat uit van nieuwbouwwoningen tot In de harde plannen 5 in onderstaande tabel worden ruim 200 huurwoningen ontwikkeld. Bovenop deze plannen streeft Woonstichting St. Joseph naar de ontwikkeling van 50% van het resterend deel ( =146) van het autonome groeiscenario, ofwel 70 woningen extra tot Een minderheid van 10% - 20% van de opgave bestaat uit koopwoningen. 2 Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde investeren ook in de Boxtelse kernen Lennisheuvel en respectievelijk Liempde, ten behoeve van de vraag naar woonruimte in de markt en het stimuleren van de leefbaarheid. 5 HARDE ROJECTEN Omschrijving Aantal huur 4 Aantal Koop Woonstichting St. Joseph Princenlant fase III (waarvan 12 bijzondere doelgroep) Baanderherenweg nieuwbouw Cronenborgh (waarvan 24 bijzondere doelgroep) 49 0 Bracbant (waarvan 18 bijzondere doelgroep) 26 Den Bergh 25 Subtotaal programma St. Joseph Stichting Goed Wonen Liempde Witte school (Liempde) 25 Subtotaal programma Goed Wonen Liempde 25 0 Eindtotaal HARDE PROJECTEN HERSTRUCTURERING Omschrijving Herstructurering Hard Aantal huur 4 Aantal Koop Woonstichting St. Joseph Het Schild Randerodestraat 30 Stichting Goed Wonen Liempde Herstructurering Kloosterhof 8 Eindtotaal 38 9

10 3 Woonstichting St.Joseph investeert in de bestaande woningvoorraad tot Jaarlijks investeert Woonstichting St. Joseph in huurwoningen. De investeringen in de bestaande voorraad richten zich op het toevoegen en in stand houden van kwaliteit en waar nodig verbeteren van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad. Concreet investeert Woonstichting St. Joseph in de volgende projecten: Het Schild- Van Randerodestraat sloop-nieuwbouw-renovatie: 65 Van Rijckevorselstraat renovatie 35 Toekomstvisie opstellen: Hof ter AA renovatie 144 Toekomstvisie opstellen: Hugenpothstraat e.o Woonstichting St. Joseph streeft naar de verkoop van 100 woningen tot 2015 uit haar bestaande voorraad en voegt daar maximaal 70 woningen in de huursfeer aan toe, waarvan (10% - 20%) in de koopsfeer (nieuwbouw), boven de lopende harde projecten. De nieuwbouw wordt gerealiseerd als grondgebonden seniorenwoning, eengezinswoning en van het type appartement met lift. De nieuwbouw vindt plaats in het betaalbare huurprijssegment < 664,66 en het dure huurprijssegment > 664, De corporaties zijn bij nieuwbouw in zowel de sociale als de dure huur de preferred-supplier in de gemeente Boxtel. Op het moment van aanbieding bekijken de corporaties of zij willen participeren in het project. 6 Woonstichting St. Joseph streeft naar de nieuwbouw van woningen voor klanten met een specifieke zorgvraag. Te denken valt aan huisvesting van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 7 De contractpartijen ontwikkelen in de periode van het prestatiecontract gemeenschappelijk beleid voor het huisvesten van MOE-landers 7. De contractpartijen richten zich samen op de groepen tijdelijke blijvers en blijvers en stimuleren hen tot passende huisvesting bij de corporaties of andere woningaanbieders. 8 Huurwoningen van Woonstichting St. Joseph in het dure huursegment (niet DAEB, > 664,66) worden bij mutatie voorzien van luxe kwaliteit. Het aantal woningen met luxe kwaliteit bedraagt in 2015 afhankelijk van de mutatiegraad 50 tot 100 woningen. Stichting Goed Wonen Liempde bouwt in deze categorie woningen in de Kloosterhof en mogelijk enkele woningen in complex De Witte School. Verhouding huur-koop 9 Woonstichting St. Joseph verdunt haar woningbezit in bestaande wijken en wil uitbreiden in wijken waar zij nog geen bezit heeft, te denken valt hierbij aan de wijken In Goede Aarde en Selissen. Grondposities in de kern Liempde, in het bezit van de Gemeente Boxtel, worden in geval van huurwoningen eerst aangeboden aan Stichting Goed Wonen Liempde. 10 De gemeente verplicht zich tot het leveren van een inspanningsverplichting aan Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde, daar waar nieuwbouw gerealiseerd wordt in wijken met geen of een beperkt woningbezit, om een andere verhouding huur-koop te realiseren. De bouwopgave in de wijken moet aansluiten bij de hoofdlijnen van het woningmarktonderzoek. Grondprijsbeleid 11 Gemeente onderzoekt, op basis van economische haalbaarheid, of een locatie in aanmerking komt voor sociale woningbouw. 12 Wanneer de gemeente grondlocaties voor nieuwbouw beschikbaar stelt voor sociale woningbouw, dan wordt een taxateur ingeschakeld om een grondprijs te bepalen op basis van prijsstelling, woningtype en in relatie tot de sociale grondprijzen zoals deze in de regio worden gehanteerd. 13 In een vroegtijdig stadium, zo spoedig mogelijk na het onderzoek bij punt 12, wordt met de Woonstichtingen overleg gevoerd over de betreffende locatie over zaken als haalbaarheid, fiscaal regiem, aanleg openbare voorzieningen, bovenwijkse plankosten, procedures en prioritering binnen 4 Woonstichting St. Joseph / Stichting Goed Wonen Liempde: Genoemde aantallen zijn indicatief en sterk afhankelijk van marktontwikkeling en financiële haalbaarheid. De corporaties behouden zich het recht voor om, in overleg met de gemeente, wijzigingen in de verhoudingen huur / koop door te voeren. 6 Liberalisatiegrens per , jaarlijks indexatie 7 MOE landers: Midden en Oost Europeanen 10

11 gemeente en woonstichtingen. 14 Mochten voorgaande prestatie-afspraken niet tot een positief resultaat leiden, zal de gemeente de grond aanbieden op de vrije markt. Verkoop woningen 15 Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde verkopen huurwoningen (aan alle doelgroepen) om de woningvoorraad te vernieuwen. De corporaties gebruiken de opbrengsten om de vernieuwingsopgave tot 2025 te financieren. Per saldo blijft de omvang van de woningvoorraad voor Stichting Goed Wonen Liempde tenminste gelijk. 11

12 3. DUURZAAMHEID 3.1 Inleiding Duurzaamheid staat bij alle partijen hoog op de agenda. Communicatie over dit onderwerp naar buiten toe is cruciaal. De consument heeft behoefte aan duidelijkheid over de verwachte woonlasten, nu en in de toekomst. Ook energiekosten zijn woonlasten, wanneer deze door het duurzaam omgaan met energie kunnen worden verminderd worden de totale woonlasten ook lager. Visie Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde duurzaamheid Duurzaamheid heeft betrekking op de woningvoorraad, kennisontwikkeling en bewustwording en duurzaam ondernemen en handelen. De ambitie van Woonstichting St. Joseph is als volgt verwoord: Rond de woningvoorraad investeert Woonstichting St. Joseph structureel in het beheren, bouwen en onderhouden van duurzame woningen en berekent zij dit deels door aan de klant. Gemiddeld streeft Woonstichting St. Joseph naar energielabel B binnen de periode Geformuleerde ambitie voor 2025 Op basis van voorgaande kaders en aantallen is het voorstel om onderstaande ambitie vast te stellen, als aanvulling op de ambitie uit het ondernemingsplan: woningen (niet verkoop) met een bouwjaar < 2012 hebben een minimaal B-Label woningen (niet verkoop) met een bouwjaar < 2012 hebben minimaal een C-Label 3. Alle nieuwbouwwoningen vanaf 2012 hebben een minimaal A-Label 4. Alle woningen uit de verkooppoule hebben D-Label of beter 5. Binnen het woningbezit zijn geen woningen meer met E-Label of slechter. Tussentijdse ambitie 2015 In ons ondernemingsplan hebben we ook een tussentijdse ambitie gesteld voor ons energetische ambitie. Hierin is het voorstel om het bezit wat gelabeld is voor verkoop buiten beschouwing te laten woningen (niet verkoop) met een bouwjaar < 2012 hebben een minimaal B-Label woningen (niet verkoop) met een bouwjaar < 2012 hebben minimaal een C-Label 3. Alle nieuwbouw woningen vanaf 2012 hebben een minimaal A-Label Daarin gaat Woonstichting St. Joseph voor inzet op energiezuinigheid van het totale bezit, niet voor enkele energieneutrale woningen. Woonstichting St.Joseph wil investeren in duurzaamheid buiten de directe woonomgeving. Voor duurzaam handelen en ondernemen is kennisontwikkeling en bewustwording rondom duurzaamheid nodig. Dit wil Woonstichting St.Joseph stimuleren bij zichzelf, haar medewerkers, haar bewoners, stakeholders en leveranciers. Woonstichting St.Joseph doet dit door zelf voorbeeldgedrag te vertonen, mensen bewust te maken van het nut van verduurzaming, energiebesparing en duurzame energieopwekking en het maken van prestatieafspraken rond duurzaamheid met zakelijke partners. Te denken valt aan de gezamenlijke oprichting van de Energie Coöperatie Boxtel, samen met de gemeente Boxtel en andere maatschappelijk betrokken partners. Woonstichting St.Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde handelen en ondernemen op een duurzame wijze. Daarvoor houden zij bij beleidskeuzes rekening met duurzaamheid. Dit uit zich in bijvoorbeeld duurzaam materiaalgebruik en duurzaam aanbestedingsbeleid. 8 Bron: beleidsnotitie duurzaamheid 2012 (concept) : Woonstichting St. Joseph heeft haar energetische ambitie voor 50% gerealiseerd in Verkoopwoningen en woningen met het label sloop maken geen deel uit van de energetische ambitie. 12

13 Stichting Goed Wonen Liempde heeft haar ambities voor de woningvoorraad al volgt verwoord: Binnen 15 jaar alle woningen met een resterende exploitatietermijn van 15 jaar of langer energetisch verbeteren naar een C label. Voor 50% van de renovatiewoningen streven naar label B. Visie gemeente Boxtel Duurzaamheid is al sinds jaar en dag een van de belangrijke pijlers waar de gemeente Boxtel zich op richt. In de Strategische Visie staat duurzaamheid dan ook opgenomen als een van de speerpunten. Op het vlak van duurzaamheid heeft de gemeente al vaak een voortrekkersrol vervuld. Deze rol vervult de gemeente nog steeds. Duurzaamheid is dan ook altijd een belangrijk onderwerp bij het maken van afwegingen en het opstellen van beleidsdocumenten. Zo is de Nota duurzame ontwikkeling sinds enkele jaren een nota die dagelijks wel ergens binnen de gemeente gebruikt wordt. Veel van de in de nota opgenomen actiepunten zijn de laatste jaren dan ook uitgevoerd. De Nota duurzame ontwikkeling loopt nog door tot 2015 en zal als het ware deels overlopen in de nota De energieneutrale stad 2040 (Boxtel Energie Neutraal 2040, BEN 2040) welke in 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld. Voor deze laatste nota is een uitvoeringsprogramma opgesteld welke loopt van 2011 tot 2020 waarbij de Nota duurzame ontwikkeling, Strategische Visie, Structuurvisie, Woonvisie en de Moties Zonne-energie als belangrijke pijlers zijn opgenomen. De gemeente Boxtel is verder ook vooruitstrevend op het gebied van duurzaam bouwen. Dit komt onder andere tot uiting in het stellen van hogere eisen aan nieuwbouwwoningen dan wettelijk voorgeschreven waar het gaat om materiaal- en energiegebruik. Uitvoeringsprogramma BEN 2040, In het uitvoeringsprogramma heeft de gemeente afspraken gemaakt over welke stappen dienen te worden gezet om van duurzaamheidambities naar investeringen te komen. Hierbij is de reikwijdte beperkt tot één deel van duurzaamheid: het bereiken van energieneutraliteit in het jaar Onder energieneutrale gemeente wordt verstaan een gemeente is energieneutraal als er op jaarbasis geen netto import van fossiele en nucleaire brandstof van buiten de systeemgrens (gemeentegrens) nodig is om in het volledige energiegebruik te voorzien. Dit betekent dat het energiegebruik binnen de gemeentegrens gelijk is aan de hoeveelheid duurzame energie die binnen de gemeentegrens wordt opgewekt of die op basis van externe maatregelen aan de gemeente mag worden toegerekend. Alle afspraken samengenomen resulteren in een besparing of fundamentele aanpassing van het energiegebruik in de gemeente. Naast de afspraken die hieronder genoemd worden in het kader van het prestatiecontract nog tal van andere acties uitgevoerd op het vlak van duurzaamheid, enkele voorbeelden hiervan zijn: o Duurzame openbare verlichting; Structurele besparing van het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting door toepassing van andere typen en andere schakelingen. o Gemeentelijk mobiliteitsplan; Bepalen van optimale duurzame mobiliteit van de werknemers van de gemeente Boxtel. o Innovatieve bedrijven; Innovatieprojecten en initiatieven voor het bedrijfsleven worden structureel uitgewerkt en besproken in samenwerking met bedrijfsleven. Er wordt gestreefd naar lokale Green Deal vorming. o Communicatie en informatiecampagnes gedrag; Het communiceren over de mogelijke maatregelen van duurzaam (ver)bouwen, om energiebesparing te bereiken, o.a. met behulp van de Slimme Meter. 13

14 3.2 Afspraken Duurzaamheid Experimentele duurzame projecten 16 Gemeente Boxtel participeert (financieel) in experimentele duurzame projecten in de sociale woningbouw. Gemeente onderzoekt samen met de corporaties hoe zij financieel participeert in een experimenteel duurzaam project. Doel is om Boxtel vanuit BEN 2040 in de periode op de kaart te zetten. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om met creatieve oplossingen en het intensiveren van samenwerkingsverbanden te komen tot prikkels om duurzaamheid positief te beïnvloeden. 17 Woonstichting St. Joseph experimenteert in de periode met een passief wonen project in de sociale huursector. 18 Gemeente Boxtel en Woonstichting St. Joseph richten in de periode samen met maatschappelijk partners en commerciële partijen de Energie Coöperatie Boxtel op. Ambities Woonstichting St. Joseph 19 Woonstichting St. Joseph actualiseert haar standaard materialenlijst waarna 50% van de materialen in 2015 voor de bestaande bouw en nieuwbouw duurzaam tot stand De mondiale voetafdruk van Woonstichting St. Joseph daalt in de periode van 68 global hectares tot 40 global hectares Woonstichting St. Joseph hanteert bij onderhoudsprojecten met een B-label een ambitie om CO 2 uitstoot van het project met 50% te verlagen. De uitstoot van CO 2 neemt af als gevolg van investeringen in het verduurzamen van de woningvoorraad. 22 Woonstichting St. Joseph start in samenwerking met de gemeente Boxtel met energieteams, professioneel ingericht en op vrijwillige basis. Doel is het stimuleren en bewustmaken van duurzaam en energiezuinig gedrag onder inwoners. Samenwerking wordt gezocht met andere partners in het maatschappelijk veld. Duurzaamheidswijk in Boxtel 23 Woonstichting St. Joseph en gemeente Boxtel ontwikkelen, in de periode , een plan van aanpak voor een voorbeeld duurzaamheidswijk. Opzetten energiewinkel 24 Om woningeigenaren en huurders van voldoende informatie te voorzien wordt een kenniscentrum opgericht. Dit centrum vervult een loketfunctie voor vragen over duurzaamheid, waaronder energiebesparing en energieproductie. Stichting Goed Wonen Liempde is niet zonder meer cofinancier in het opzetten van een gezamenlijke energiewinkel. VERDELING ENERGIELABELS WOONSTICHTING SINT JOSEPH Duurzaamheid zit niet alleen in de productie van het materiaal. Duurzaamheid bevindt zich in het gehele proces van winning tot afval/ recycling 10 De mondiale voetafdruk van 2009 is als gevolg van het living planet report uit 2010 verhoogd van 66,5 naar 68 ha. 14

15 VERDELING ENERGIELABELS WOONSTICHTING GOED WONEN LIEMPDE

16 4. Leefbaarheid 4.1 Inleiding Strategisch-, tactisch- en operationeel niveau Voor het thema leefbaarheid maken partijen onderscheid in drie niveau s: het strategisch niveau, het tactisch niveau en het operationeel niveau. Binnen het strategisch niveau vindt de visieontwikkeling met betrekking tot rollen, taken en verantwoordelijkheden plaats (leefbaarheidsvisie). Op het tactisch niveau worden de wijkvisies opgesteld waarna het operationeel niveau onder andere ingaat op de uitvoering van de wijkvisies, buurtbemiddeling en de WoonOmgevingsPloeg (zie hierna). Leefbaarheidsonderzoek Woonstichting St. Joseph, Stichting Goed Wonen Liempde en de gemeente Boxtel voeren, onafhankelijk van elkaar, leefbaarheidonderzoeken uit. Hierin is meer efficiency te behalen als hier gezamenlijk in wordt opgetrokken. Hierover worden afspraken gemaakt in deze prestatieafspraken. Doel van deze afspraken is het realiseren van een efficiencyslag binnen en tussen de betrokken partijen en het vervolgens opstellen van een gezamenlijke visie op het terrein van leefbaarheid. De gezamenlijke visie op het terrein van leefbaarheid staat aan de basis van het opstellen van de gezamenlijke wijkvisies. Visie Woonstichting St. Joseph Stichting Goed Wonen Liempde op leefbaarheid Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde zien fysieke en sociale leefbaarheid als onderdeel van hun kerntaken. Zij willen hierin investeren als dit directe of indirecte invloed heeft op de waardecreatie van het eigen bezit. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde nemen hun verantwoordelijkheid om te investeren in de leefomgeving, ten behoeve van het welzijn en het woongenot. De rol van Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde hierin is om bewoners te betrekken en faciliteren bij hun eigen leefomgeving. Zij willen bewoners stimuleren in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde zijn proactief op de eigen kerntaken, op kerntaken van haar partners spreken zij hen aan op hun verantwoordelijkheid. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde willen zaken die buiten hun kerntaken vallen signaleren en doorspelen naar hun lokale maatschappelijke partners. Woonstichting St. Joseph voert het wijkgericht werken breder door binnen de organisatie. In de tweede fase, binnen de termijn van het prestatiecontract, zoekt zij actief naar de samenwerking met de gemeente als het gaat om wijkgericht werken. Visie gemeente Boxtel op leefbaarheid De gemeente Boxtel streeft naar een aangenaam leefklimaat. De resultaten van het meest recente onderzoek laten zien dat 73% van de inwoners het wonen en leven in Boxtel goed (7) tot uitstekend (8) beoordeelt. Ook in de gesprekken die in het kader van de Strategisch Visie plaatsvonden, beoordelen de inwoners Boxtel als een prima woongemeente. Binnen de gemeente Boxtel wordt elke 4 jaar een leefbaarheidsonderzoek gehouden. Het volgende leefbaarheidsonderzoek start in Maar ook in Boxtel is de situatie niet probleemloos: in het leefbaarheidsonderzoek wordt een toename van gevoelens van eenzaamheid geconstateerd en worden verkeersveiligheid, criminaliteit, parkeerproblemen, het schoonhouden van Boxtel of eigen wijk en de kwaliteit van het openbaar vervoer het vaakst als problematisch genoemd. De gemeente Boxtel zal daarom met veel energie aan de toekomst van het woon- en leefklimaat blijven werken om de opgebouwde positieve reputatie te bestendigen, verder te verbeteren en om de genoemde problemen het hoofd te bieden. Aangenaam leefklimaat Bij een aangenaam leefklimaat hoort een goed voorzieningniveau. Alle partijen doen investeringen op het gebied van leefbaarheid in Boxtel. Gebleken is echter dat deze belangrijke investeringen niet altijd afdoende op elkaar worden afgestemd. Hier kan doelmatiger mee om worden gegaan. 16

17 Duidelijk is dat bij de beoordeling van de mate van leefbaarheid verschillende factoren (indicatoren) een rol spelen. In ieder geval horen daartoe: o de aanwezigheid van voldoende voorzieningen zoals scholen, winkels, parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen en openbaar vervoer; o aspecten die de mate van (sociale) veiligheid bepalen zoals inbraak, drugsgebruik, vandalisme en verkeer; o zaken die te maken hebben met het milieu zoals vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit en geluidsoverlast; o de kwaliteit van de openbare ruimte zoals dat tot uiting komt in een al dan niet verloederd straatbeeld, leegstand, autowrakken of (zeer) langparkeerder, kapotte speeltoestellen en de onderhoud/staat van parken en straten; o sociale kenmerken zoals de aanwezigheid en kwaliteit van buurtcontacten en vormen van burenhulp; o de mate waarin de overheid de door haar gestelde regels op het gebied van leefbaarheid wel of niet handhaaft. WoonOmgevingsPloeg Woonstichting St. Joseph, WSD en de gemeente Boxtel voelen zich, samen met de bewoners van de gemeente Boxtel, maatschappelijk verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijken van Boxtel. Zij zijn er van overtuigd dat een goede verzorging van de woonomgeving een positieve bijdrage levert aan meer sociale cohesie, woongenot en betrokkenheid van bewoners. De gemeente en Woonstichting St. Joseph willen uiting geven aan deze verantwoordelijkheid door de inzet van een WoonOmgevingsPloeg (WOP) mogelijk te maken en daarmee een wezenlijke resultaatgerichte bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van de wijken. Hierbij willen zij bij de inzet zich vooral richten op het aspect schoon van het samen beoogde algemeen beheersconcept Schoon, Heel en Veilig. Dit in samenwerking met de WSD. 4.2 Afspraken leefbaarheid Strategisch niveau Leefbaarheidsonderzoek 25 Voortvloeiend uit de leefbaarheidsvisie voeren Stichting Goed Wonen Liempde, Woonstichting St. Joseph en de gemeente Boxtel 1 x per 4 jaar gezamenlijk een leefbaarheidonderzoek uit. Het onderzoeksbudget zal naar rato van het aantal woningen worden verdeeld tussen beide corporaties. Leefbaarheidsvisie 26 Partijen stellen een gezamenlijke leefbaarheidsvisie op met als doel het daadwerkelijk samen oppakken van leefbaarheid in de gemeente Boxtel. Het onderzoeksbudget zal naar rato van het aantal woningen worden verdeeld. De leefbaarheidvisie volgt na het leefbaarheidonderzoek, dat in 2013 start. Tactisch niveau Wijkvisie Breukelen 27 In wordt een gezamenlijke wijkvisie Breukelen opgesteld door Woonstichting St. Joseph en de gemeente Boxtel. De kosten voor genoemde wijkvisie worden gedeeld door partijen. Wijkvisie Centrum 28 In wordt een gezamenlijke wijkvisie Centrum opgesteld door Woonstichting St. Joseph en de gemeente Boxtel. De kosten voor genoemde wijkvisie worden gedeeld door partijen. De wijkvisies Breukelen en Centrum worden in samenhang opgesteld. Operationeel niveau 29 Gemeente Boxtel stelt in de periode in totaal beschikbaar voor het opstellen en uitvoeren van dorps- en wijkontwikkelingsplannen voor de wijken binnen de gemeente. Woonstichting Sint Joseph, Stichting Goed Wonen Liempde en de gemeente Boxtel zetten samen in op projecten om de sociale cohesie te bevorderen. Uitwerking wijkvisie Oost 30 De uitvoering van leefbaarheid krijgt voor de wijkvisie Oost in 2012 vorm. Uitwerking Integraal DorpsOntwikkelingsplan Liempde 31 De uitvoering van het eerste deel van het integrale dorpsontwikkelingsplan vindt plaats in de periode en maakt deel uit van de plannen genoemd onder prestatieafspraak

18 Buurtbemiddeling 32 Woonstichting St.Joseph en Gemeente Boxtel investeren tot en met 2015 jaarlijks een bedrag van minstens voor buurtbemiddeling. Woonomgevingsploeg (WOP-ploeg) 33 Partijen reserveren tot 2015 ieder een vast bedrag om de activiteiten van de WOP op het huidige niveau te handhaven. Gemeente Boxtel investeert, conform eerder gemaakte afspraken, in de WOP-ploeg. Woonstichting St. Joseph investeert tot en met 2015 jaarlijks een bedrag voor de WOP-ploeg. Afstemmen van plannen 33 Jaarlijks worden de ontwikkelingen gezamenlijk voor het daarop volgende jaar met elkaar afgestemd. Woonstichting St.Joseph, Stichting Goed Wonen Liempde en de gemeente Boxtel stemmen jaarlijks voor de planvorming van het volgend jaar de plannen op wijkniveau af. Daarop wordt een begroting vastgesteld op basis van een gemeenschappelijke visie op de wijk. Alle partijen werken gezamenlijk vanuit een visie op een wijk aan de leefbaarheid. Wijkgericht werken krijgt vorm tussen de corporaties en de gemeente. Woonstichting St. Joseph richt zich vooralsnog op de Boxtelse wijken en Lennisheuvel, Stichting Goed Wonen Liempde richt zich op de kern Liempde. Wijkgericht werken 34 Woonstichting St. Joseph en de Gemeente Boxtel sturen de komende jaren actief op het intensiveren van de samenwerking met als doel leefbare wijken en concretere waardecreatie (sociaal en financieel) in de wijken. Te denken valt aan intensieve afstemming van de uitvoeringsprogramma s, volgend uit de gemeenschappelijke en gedragen visie op leefbaarheid. 18

19 5. Wonen, Welzijn, Zorg 5.1 Inleiding Visie Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde op Wonen, Welzijn, Zorg Woonstichting St. Joseph wil zorgvastgoed realiseren voor zorgpartners. Het gaat dan niet om grootschalig zorgvastgoed op instellingsniveau, maar om kleinschalige projecten rond wonen en zorg. Zowel intra- als extramuraal. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde willen een proactief kritisch beleid voeren rond wonen en zorg. Te denken valt aan het gebruik van domotica en het bevorderen van initiatieven om de zelfstandigheid te vergroten. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde zoeken hier naar partners met kennis en ervaring op het gebied van domotica. Zij stelt haar eigen eisen aan de kwantiteit, kwaliteit, kosten en risico s van wonen en zorgprojecten 11. Voorwaarde om te participeren in projecten is dat Woonstichting St. Joseph op vastgoedgebied in de lead is. Ook wil Woonstichting St. Joseph prestatieafspraken maken met partners rond wonen, zorg en welzijn over een gezamenlijke zorgvisie rond wonen en zorg. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde staat voor een uitbreiding van het aanbod van diensten rond wonen en zorg. Bij het toegankelijk maken van het zorgvastgoed gaat haar verantwoordelijkheid tot de erfgrens. De toegankelijkheid van de woonomgeving is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Visie gemeente Boxtel op Wonen, Welzijn, Zorg In januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht geworden. De centrale doelstelling van de Wmo is het stimuleren van participatie en zelfredzaamheid van alle burgers. Het gaat daarbij onder meer om de ondersteuning van mensen met een beperking. De Wmo is een kaderwet die veel ruimte laat aan gemeenten om hier binnen de lokale context invulling aan te geven. Een belangrijke vernieuwing in de Wmo is de introductie van de plicht om burgers met een beperking te compenseren op de volgende vier domeinen: o een huishouden kunnen voeren; o zich kunnen verplaatsen in en om de woning; o zich lokaal kunnen verplaatsen per vervoermiddel; o medemensen kunnen ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden kunnen aangaan. De gemeente zoekt samen met de burger naar oplossingen voor zijn beperkingen op de hiervoor genoemde vier terreinen. De gemeente kijkt hierbij wat de burger zelf nog kan, welke hulp hij van de omgeving (mantelzorgers, vrijwilligers en anderen uit het sociaal netwerk) kan genieten, welke algemeen gebruikelijke voorzieningen beschikbaar zijn (verhoogd toilet sociale alarmering, service) en welke wettelijke voorliggende voorzieningen (op basis van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet kinderopvang) mogelijk zijn. Als een wettelijke voorliggende voorziening het probleem op kan lossen, is er geen aanspraak op de Wmo mogelijk. Tot slot houdt de gemeente rekening met collectieve voorzieningen. Dit zijn Wmo-voorzieningen die individueel verstrekt worden, maar die toch door meerdere personen tegelijk worden gebruikt. Bijvoorbeeld het collectief vraagafhankelijk vervoer, de regiotaxi. Als via bovenstaande methode geen adequate oplossing kan worden gevonden zal de gemeente compenseren in de vorm van een individuele verstrekking. 11 Woonstichting St. Joseph streeft naar de nieuwbouw van woningen voor klanten met een specifieke zorgvraag. 19

20 De gemeente Boxtel streeft naar een efficiënte inzet van middelen en optimale ondersteuning van zorgvragers. Daarom wil de gemeente de kosten van passende huisvesting en de financieringsmogelijkheden van woonzorgconcepten onderzoeken. Schuldhulpverlening Met een actief, preventief en integraal schuldhulpverleningsbeleid levert de gemeente Boxtel een bijdrage aan de maatschappelijke participatie van inwoners die anders zouden worden uitgesloten. Het draagt bij aan een volwaardig bestaan. Schulddienstverlening gebeurt vanuit de visie dat iedereen zoveel mogelijk moet kunnen participeren in de samenleving en is daarmee onderdeel van het sociaal beleid. Hierbij dient de eigen verantwoordelijkheid van de burger niet uit het oog te worden verloren. Doel van schulddienstverlening is: (problematische) schuldsituaties helpen oplossen en voorkomen dat nieuwe schuldsituaties ontstaan. Gemeente Boxtel, Woonstichting St. Joseph en Delta Boxtel / de Twern onderschrijven deze visie op schulddienstverlening en zetten -ieder op hun terrein en in samenhang met elkaar- deskundigheid in om het doel van schulddienstverlening te bereiken. Zij zijn zich hierbij bewust van het feit dat elke activiteit een onmisbare schakel is in het gehele schuld hulpverleningsproces. Iedere schakel op zich is even belangrijk en noodzakelijk om het uiteindelijke doel te bereiken 12. Omgeving seniorenwoningen De corporaties en de gemeenten wensen samen op te trekken als het gaat om het geschikt maken van gebouwen en omgeving voor senioren. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de woon- en leefomgeving voor senioren geschikt te maken. Corporaties zorgen voor de geschiktheid vanaf de erfgrens tot aan het woongebouw. De gemeente draagt zorg voor de geschiktheid van de openbare ruimte voor senioren. Doel van het gezamenlijk oppakken van deze verantwoordelijkheid is het versterken van Boxtel als aantrekkelijke woongemeente voor senioren. 5.2 Afspraken Wonen, Welzijn, Zorg Schuldhulpverlening 35 In 2012 wordt het convenant schuldhulpverlening door partijen, Woonstichting St. Joseph, Inkomensondersteuningsloket Eindhoven, Delta Boxtel / de Twern en de gemeente Boxtel, ondertekend. Woonservicezones 36 Gemeente neemt in 2012 de regie bij het ontwikkelen van de woonservicezone Boxtel-Oost. De Wijkvisie Boxtel-Oost, het onderzoek naar Wonen en Zorg en het USUS dienstenonderzoek zullen hierbij de basis vormen. Gemeente Boxtel draagt zorg voor capaciteit om de woonservicezones in gang te zetten. Kanteling Wmo Boxtel samen onderweg 37 Het grijze gebied wat door de kanteling van de Wmo voor rekening van de huurder/koper dreigt te komen zal in de periode van het prestatiecontract worden onderzocht. Doel is de kosten voor passende huisvesting binnen de perken te houden. Dit onderzoek is eind 2013 afgerond. Woonstichting St. Joseph en Gemeente Boxtel stellen in 2012 de onderzoeksvraag op en in 2013 vindt het onderzoek daadwerkelijk plaats door een WO-student. Gemeente Boxtel neemt de regierol, als uitvoerder van de gemeentelijke Wmo. 38 Gemeente Boxtel ontwikkelt samen met partners in het wonen en in de zorg een visie op het collectief financieren om de toename van individuele aanvragen te beperken. De visie draagt bij aan een win-win situatie voor Gemeente Boxtel, corporaties, zorgpartijen en burgers van de gemeente Boxtel. 12 Bron: Plan voor Samenwerking in de keten Schulddienstverlening Boxtel 20

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept

Prestatieafspra ken. Gemeente Assen Woonconcept Prestatieafspra ken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonconcept 2017 Gemeente Assen n oncept Colofon Assen, december 2016 Status: definitief 07 12 2016 Prestatieafspraken

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice

Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice Prestatieafspraken gemeente Assen Woonservice 2017 Prestatieafspraken Assen Woonservice 2017 Colofon Status: definitief 01 12 2016 Prestatieafspraken Assen 1 1 Inleiding Met de invoering van de nieuwe

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen

Wonen. Basisinspanning. Ambities. Kansen. Voorkomen Basisinspanning Een evenwichtige bevolkingsopbouw, die in 2025 gegroeid is naar minimaal 25.000 inwoners. Voor iedere (toekomstige) inwoner moet een woning beschikbaar zijn die past in zijn/haar leefsituatie.

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Start prestatieafspraken 2018 en woonruimteverdeling (050)

Start prestatieafspraken 2018 en woonruimteverdeling (050) en woonruimteverdeling Sander Akkerman De leden van de raad (050) 367 80 91 2. 6250120 Geachte leden van de raad, Met de komst van de nieuwe Woningwet maken huurders, corporaties en gemeente jaarlijks

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN 2013-2016 De gemeente Dinkelland, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder Steggink, daartoe ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet aangewezen

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016

Visie op wonen. Open Huis 8 september 2016 Visie op wonen Open Huis 8 september 2016 Doel van vanavond Informeren en beelden peilen over huidige stand en toekomst van wonen in Bunnik Niet vandaag: oplossingen! Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad

Nadere informatie

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel

Woonvisie Gemeenteraad Boxtel Woonvisie 2015-2025 Gemeenteraad Boxtel Aanleiding Woonvisie 2010-2014 afgerond Regionale agenda wonen Veranderde dynamiek op de woningmarkt Extramuralisering Woningwet 2015 2 Vorm van de woonvisie Visie

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Strategische Visie 2011 2015

Strategische Visie 2011 2015 Strategische Visie 2011 2015 Boxtel, augustus 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het speelveld 4 2.1 Relevante ontwikkelingen 4 2.1.1 Brede heroverweging aanpak woningmarkt 4 2.1.2 Discussie over de taakopvatting

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken

Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Woonafspraken>Woonvisie>Prestatieafspraken Diverse wetten m.b.t. taakveld Wonen geven richting aan de taakuitoefening door gemeenten en woningcorporaties, zoals de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen,

Nadere informatie

Visiedocument. Betrokken. Betrouwbaar. Vernieuwend.

Visiedocument. Betrokken. Betrouwbaar. Vernieuwend. Visiedocument Betrokken. Betrouwbaar. Vernieuwend. Onze visie en ambitie De ontwikkelingen in de corporatiewereld volgen elkaar in hoog tempo op. Om er een paar te noemen: de maatschappelijke discussie

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Gemeenteraad Gooise Meren 6 april 2016 Uitnodigend Proces Dynamische Visie o Waarom een nieuwe regionale Woonvisie? o Interactie o Huidige regionale Woonvisie o

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting

Woonvisie gemeente Beuningen, Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting 1 Woonvisie gemeente Beuningen, 2018-2023 Duurzaam, zorgzaam en vitaal wonen Samenvatting Voorblad voor pers/bewoners Waarom een woonvisie? De woningmarkt trekt aan, mensen willen weer verhuizen, maar

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016

Prestatieafspraken 2016 Prestatieafspraken 2016 Aanleiding De prestatieafspraken 2016 zijn een vertaling van het bod, waarin de corporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van het

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Naar een nieuwe Woonvisie Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Inhoud presentatie Aanleiding woonvisie Hervormingsagenda Doel en proces woonvisie Gevoel bij de woningmarkt Hoeveel

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Weert 8 oktober 2014

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving. Gemeente Weert 8 oktober 2014 Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving Gemeente Weert 8 oktober 2014 Inhoud van presentatie Aanleiding Typering van de structuurvisie Koers in een notendop Afwegingskaders Instrumentarium

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Woonvisie gemeente Drimmelen

Woonvisie gemeente Drimmelen Woonvisie gemeente Drimmelen Deel 2 informatieverstrekking 15 sept. 2011 Opzet bijeenkomst Korte beschrijving vorige informatieronde Nieuwe informatie over gedane onderzoeken: Onderzoek senioren Onderzoek

Nadere informatie

Notitie Blijverslening Inleiding

Notitie Blijverslening Inleiding Notitie Blijverslening 2017 1 Inleiding 1.1 Het speelveld Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65

Nadere informatie

PFM PFM Wonen 2016

PFM PFM Wonen 2016 PFM 2016 PFM Wonen 2016 Actualisering PFM Wonen Oss Verkenning, raadspodium Oss, maart 2017 PFM 2016 Wat is PFM? Ontwikkelingen 2010-2016 Woonwensonderzoek 2015 Eerste contouren Pfm 2016 PFM 2016 Wat is

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regiopodium Uitnodigend Proces Dynamische Visie Planning mijlpalen Wonen in de regio Gooi en Vechtstreek Een regio met duidelijke karakterverschillen In stedelijkheid

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Prestatieafspraken Jaarrapportage 2014

Prestatieafspraken Jaarrapportage 2014 Prestatieafspraken 2014 2017 Jaarrapportage 2014 Inleiding In de eerste helft van 2014 zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente en Wonen Limburg vastgesteld. In deze rapportage is de eerste balans

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m Reg.nummer: 2013/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m Reg.nummer: 2013/ Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Lokaal Akkoord Haarlem 2013 t/m 2016 Reg.nummer: 2013/154058 1. Inleiding Op 19 juli 2012 is de Woonvisie Haarlem in de raad vastgesteld (2012/220951). Aan de hand van de hierin opgenomen

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 en scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB Sander Akkerman. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Prestatieafspraken 2017 en scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB Sander Akkerman. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Sander Akkerman De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 83 02 1 6017546 Geachte heer, mevrouw, Hierbij informeren wij u over de concept-prestatieafspraken tussen de woningcorporaties

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN NIEUWE WOONVISIE NIEUWE VERHOUDINGEN IN DE SAMENWERKING

OP WEG NAAR EEN NIEUWE WOONVISIE NIEUWE VERHOUDINGEN IN DE SAMENWERKING OP WEG NAAR EEN NIEUWE WOONVISIE EN NIEUWE VERHOUDINGEN IN DE SAMENWERKING 1 Inleiding Begin 2014 hebben gemeente en Woonstichting de balans opgemaakt van de afspraken die we voor de jaren 2012 en 2013

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze zijn verwijderd uit het document en zijn

bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze zijn verwijderd uit het document en zijn Bijlage Wijzigingen Nota Wonen Blz. oude Was Wordt versie Algemeen Cijfers Zijn voor zover mogelijk geactualiseerd en als bijlage bijgevoegd Algemeen Uitvoeringsmaatregelen en Uitvoeringsparagraaf Deze

Nadere informatie

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort 5 Bijdragen aan een krachtige gemeenschap met ruimte voor evenwicht. Inhoud Woord vooraf 5 Richting, ruimte en resultaat Maatschappelijke omgeving 6

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen 22 september 2011 Inleiding Directeurbestuurder Ed Penninks heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun aanwezigheid. Het programma van vanmiddag

Nadere informatie

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed Gerard Koster VNG Opbouw presentatie 1. Ontwikkelingen 2. Opgaven regionaal/lokaal 3. Samenwerking 4. Voorbeelden 5. Vragen aan u 1. Ontwikkelingen Extramuralisering:

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol

Raadsvergadering 6 december Portefeuillehouder C.Koppenol RAADSVOORSTEL Datum en nummer 30 oktober 2012, nummer Raadsvergadering 6 december 2012 Agendapunt Programmaveld Ruimte Portefeuillehouder C.Koppenol Wettelijke basis - Onderwerp Woonvisie Papendrecht 2012-2020

Nadere informatie

Woningmarktonderzoek Hoogeveen 2016

Woningmarktonderzoek Hoogeveen 2016 Bijlage A Datum 7 juni 2016 werk 150122 behandeld door Daniel Depenbrock Woningmarktonderzoek Hoogeveen 2016 Beslisdocument De gemeente Hoogeveen actualiseert haar woonbeleid en stelt daarna prestatieafspraken

Nadere informatie

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk!

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Wijkvisie De Volgerlanden December 2011 De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden

Nadere informatie

Koersplan Parteon 2012-2015 - Met pit -

Koersplan Parteon 2012-2015 - Met pit - Koersplan Parteon 2012-2015 - Met pit - Voorwoord Voor u ligt het nieuwe Koersplan van Parteon voor de periode 2012-2015. In dit koersplan leest u wie wij zijn, wat ons drijft en wat onze richting en doelstellingen

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015 Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 29 april 2015 AB15.00258 CN2015.002 Gemeente Bussum Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi

Nadere informatie

Prestatieafspraken Mercatus en gemeente Noordoostpolder 2013-2022 Onderwerp Aanleiding Doelstelling Afspraken Vernieuwingsgebieden

Prestatieafspraken Mercatus en gemeente Noordoostpolder 2013-2022 Onderwerp Aanleiding Doelstelling Afspraken Vernieuwingsgebieden Prestatieafspraken Mercatus en gemeente Noordoostpolder 2013-2022 Onderwerp Aanleiding Doelstelling Afspraken Vernieuwingsgebieden Gemeente Noordoostpolder heeft een leeftijd bereikt die verandering en

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist

Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist Ladder voor duurzame verstedelijking Bestemmingsplan Huis ter Heide West, gemeente Zeist De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geïntroduceerd en

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen Ondernemingsplan 2014-2016 Volksbelang Helmond Veranderen en meebewegen 2 Ondernemingsplan 2014-2016 Veranderen en meebewegen Volksbelang wil met veranderingen meebewegen en daar op een eigen en eigentijdse

Nadere informatie

Passie voor Barneveld

Passie voor Barneveld Passie voor Barneveld Beleidsplan 2014 2017 Loopt u warm voor Barneveld? Wij ook. Hier liggen onze wortels en onze toekomst. Als het gaat om wonen en leefbaarheid, zetten we ons maatschappelijk vermogen

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Stand van zaken realisatie Masterplan De Valuwe. Aard : Toezegging(en) raad/commissie Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Datum college : 10 mei 2016 Openbaar : Ja Afdeling

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Mooiland Huurdersorganisatie Amstelflat

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Mooiland Huurdersorganisatie Amstelflat Prestatieafspraken Gemeente Assen Mooiland Huurdersorganisatie Amstelflat 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Mooiland Huurdersorganisatie Amstelflat 2017 Gemeente Assen Mooiland# Colofon Assen, december

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie