Prestatiecontract Samen werken aan een duurzaam vitaal Boxtel, Liempde en Lennisheuvel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prestatiecontract 2012 2015. Samen werken aan een duurzaam vitaal Boxtel, Liempde en Lennisheuvel"

Transcriptie

1 Prestatiecontract Samen werken aan een duurzaam vitaal Boxtel, Liempde en Lennisheuvel Open, transparant & flexibel samen werken Woonstichting St. Joseph Stichting Goed Wonen Liempde Gemeente Boxtel

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding Positionering van de partijen Status afspraken Werkingsduur Inzet capaciteit en middelen Monitoring Evaluatie Geschillenregeling Risicofactoren Leeswijzer Bouwen Inleiding Afspraken Bouwen Duurzaamheid Inleiding Afspraken Duurzaamheid Leefbaarheid Inleiding Afspraken leefbaarheid Wonen, Welzijn, Zorg Inleiding Afspraken Wonen, Welzijn, Zorg Samenwerking Inleiding Afspraken samenwerking Ondertekening Partijen Overwegende dat: Ondertekening BIJAGEN Bijlage Bijlage

3 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Op 2 oktober 2007 hebben Woonstichting St. Joseph, Stichting Goed Wonen Liempde en de gemeente Boxtel, in de vorm van een prestatiecontract, met elkaar afspraken gemaakt over een zestal onderwerpen: o bouwen in Boxtel; o in de buurt; o woonruimteverdeling en doelgroepen; o wonen en welzijn zonder zorgen; o milieubewust en duurzaam bouwen en beheren; o samenwerking. Dit prestatiecontract bevatte afspraken tussen de corporaties en de gemeente Boxtel voor de periode oktober 2007 tot 31 december De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor het huisvesten van al haar inwoners en het leefbaar houden van de drie kernen. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde zetten zich samen met andere partijen in om de leefbaarheid in buurten en wijken te verbeteren. Zij herstructureren wijken en ontwikkelen nieuwbouw. Stichting Goed Wonen Liempde is eigenaar van 232 huurwoningen in de kern Liempde. Woonstichting St. Joseph is eigenaar van 3664 huurwoningen in Boxtel en de kern Lennisheuvel (per 31 december 2011). Het onderhoud en beheer van de huurwoningen van Stichting Goed Wonen Liempde is ondergebracht bij Woonstichting St. Joseph. Medio 2011 heeft in gemeenschapshuis de Walnoot een evaluatie plaatsgevonden over de samenwerking tussen de gemeente Boxtel, Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde. Hierbij waren vele partners uit het Boxtelse speelveld aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst verantwoordden de drie bestuurders zich over de prestaties van de afgelopen vijf jaren. In deze bijeenkomst is achterom gekeken en was daarnaast ook toekomstgericht. Dit om te achterhalen welke belangrijke onderwerpen in een volgend contract een plek zouden moeten krijgen. Woonstichting St. Joseph, Stichting Goed Wonen Liempde en de gemeente Boxtel wensen elkaar aan te spreken op de taken en verantwoordelijkheden over en weer. Tevens hebben beide partijen opnieuw de wens uitgesproken om over verschillende onderwerpen afspraken te maken. Dit heeft geresulteerd in het nu voorliggend prestatiecontract. De uitslag van de evaluatieavond is meegewogen en waar mogelijk meegenomen Positionering van de partijen Gemeente en corporaties komen elkaar in de praktijk dagelijks tegen in verschillende rollen. De gemeente voert op het terrein van wonen binnen de gemeente Boxtel de regie. Zij is uiteindelijk verantwoordelijk voor vaststelling en uitvoering van het beleid. De gemeente heeft vanuit haar publiekrechtelijke rol, taken op ondermeer de terreinen van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, zorg en welzijn, infrastructuur, etc. Daarnaast vervult zij op verschillende terreinen een privaatrechtelijke rol als eigenaar of anderszins belanghebbende partij. De corporaties Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde zijn daarbij belangrijke partners. Zonder hen kan er geen beleid worden gemaakt, laat staan worden uitgevoerd. Zeker niet in de gebieden waar de corporaties bezit hebben. Gemeente Boxtel, Woonstichting St.Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde hebben op het terrein van Wonen veelal dezelfde belangen. De taken zullen in samenwerking worden uitgevoerd waar belangen samenkomen op basis van onderling vertrouwen. De contractpartijen behouden ieder de eigen autonome beslissingsbevoegdheid en maken afwijkingen ten opzichte van het prestatiecontract in een vroeg stadium kenbaar. 3

4 De corporaties hebben binnen hun volkshuisvestelijke taken primair de verantwoordelijkheid voor het huisvesten van mensen met een lager inkomen. Daarbinnen bedienen zij doelgroepen met bijzondere woonwensen, bijvoorbeeld op grond van lichamelijke of geestelijke beperkingen. Zij spannen zich in voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en dragen bij aan de leefbaarheid in de wijken, mede door het activeren van bewoners en het organiseren van bewonersparticipatie en besteden aandacht aan de samenhang van wonen, zorg, welzijn, cultuur, sport, educatie en werkgelegenheid. Zij voorzien hierin onder meer door het beheren, aanpassen en renoveren van hun bestaande woningvoorraad en door het ontwikkelen van nieuwbouwprojecten. Corporaties zijn in hun handelen gebonden aan de Woningwet en het BBSH en opereren als private partij met een groot publiek belang. Zowel bij het beheren en veranderen van het bestaande vastgoed, het doen van transacties daarmee, als bij het ontwikkelen van nieuw vastgoed komen gemeente en corporaties elkaar tegen. Daarnaast zijn zij betrokken bij de leefbaarheid en kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Woonstichting St.Joseph heeft haar missie als volgt verwoord: Woonstichting St.Joseph is een maatschappelijke ondernemer die zich primair richt op bouwen, beheren en onderhouden van woningen voor mensen in de regio Boxtel die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Woonstichting St. Joseph is een open, transparante en marktgerichte organisatie die samen met anderen werkt aan duurzaamheid en vitale wijken. Woonstichting St. Joseph richt zich op de laagste inkomensgroepen en op de middeninkomens (tot ) om zo de doorstroming te bevorderen. Woonstichting St. Joseph hecht grote waarde aan het vrije recht op vestiging, zoals vastgelegd in de Huisvestingswet en onderzoekt de komende jaren de kansen om de woningmarkt met een regionale woonruimteverdeling te verbreden. Stichting Goed Wonen Liempde stelt zich ten doel de belangen te behartigen van de Liempdse burgers op het gebied van Volkshuisvesting in de brede zin van het woord. Stichting Goed Wonen Liempde is specifiek opgericht ter behartiging van de volkhuisvestingsbelangen in de sociale sector voor burgers van de Gemeente Boxtel 1. De doelgroep bestaat uit personen die wonen in Liempde of daarmee een sterke historische, sociale of economische binding hebben en die zich richten op een huurwoning. In deze prestatieafspraken leggen gemeente en corporaties onderlinge prestaties en gedragregels vast waarop men is aan te spreken. Hiermee beogen partijen het dagelijks handelen te richten op resultaten die effecten hebben in Boxtel. 1.3 Status afspraken Partijen hebben afgesproken dat de nu voorliggende prestatieafspraken geen vrijblijvende afspraken zijn. De prestatieafspraken worden gezien als een gentlemens agreement waarin partijen bepalen dat ze zich aan de gemaakte afspraken zullen houden. Op basis van vertrouwen. De prestatieafspraken kunnen niet eenzijdig worden herzien. De afspraken zijn een lijn die is uitgezet waarbij partijen afspreken dat wanneer ze van de afspraken af moeten of willen wijken ze hierover in gesprek gaan met elkaar om te komen tot nieuwe afspraken. In paragraaf 1.8 is verwoord hoe partijen omgaan bij geschillen in de overeenkomst. Governance code Corporaties zijn vanuit de good governance verplicht om jaarlijks afspraken te maken met de gemeente waar zij actief zijn, op het gebied van de volkshuisvesting. Concreet betekent dit dat Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde de volgende activiteiten uitvoeren: o o Corporaties hebben de plicht om jaarlijks voor 2 november een overzicht op te stellen van de voorgenomen activiteiten voor de komende 5 jaar in de gemeente waar zij werkzaam is; Corporaties verbinden bestaande onderzoeken en visies, zoals de Woonvisie en het Woningmarktonderzoek actief aan de nieuwe prestatieafspraken; 1 Bron: statuten Stichting Goed Wonen Liempde, artikel 2; werkgebied, doelen en middelen. 4

5 Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) In het BBSH is bepaald dat corporaties vergaande afspraken kunnen maken om de samenwerking met de gemeente op volkshuisvestelijke terrein te bevorderen. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde spreken met deze prestatieafspraken de intentie uit om al het mogelijke in het werk te stellen om de genoemde prestatie te leveren. Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) De VNG stelt dat prestatieafspraken op zich niet wettelijk verplicht zijn, maar wel wenselijk om de inhoudelijke samenwerking tussen beide partijen te bevorderen en om ervoor te zorgen dat de lokale volkshuisvestingsopgave gezamenlijk wordt opgepakt en ingevuld. Gemeente Boxtel onderstreept het belang van de prestatieafspraken en spreekt de intentie uit om al het mogelijke in het werk te stellen om de genoemde prestatie te leveren. 1.4 Werkingsduur Deze prestatieafspraken hebben een looptijd van 4 jaar. De overeenkomst loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december Het is mogelijk om gedurende de looptijd de prestatieafspraken, met bestuurlijke instemming van beide partijen, aan te vullen dan wel te wijzigen. Vanzelfsprekend zal de overeenkomst worden aangepast als nieuwe wet- en regelgeving daartoe noodzaakt. 1.5 Inzet capaciteit en middelen De contractpartijen reserveren voldoende capaciteit en middelen om de prestatieafspraken uit te voeren. Daarvoor stellen partijen in overleg jaarlijks, na vaststelling van de begroting, het werkprogramma vast. In dit overzicht worden de afspraken en projecten genoemd die in het daaropvolgende jaar worden uitgevoerd. Woonstichting St. Joseph, Stichting Goed Wonen Liempde en Gemeente Boxtel verplichten zich om deze afspraken en projecten uit te voeren. 1.6 Monitoring Aan de hand van het werkprogramma stellen partijen jaarlijks, in het eerste kwartaal, een rapportage op waarin staat aangegeven wat de stand van zaken rondom de afspraken is van het voorafgaande jaar. Op basis hiervan, plus het werkprogramma van het lopende jaar en te voorziene nieuwe ontwikkelingen, stellen partijen het werkprogramma voor het komende jaar samen. Zij spannen zich daarbij in om ontwikkelingen tijdig in de begrotingscyclus op te nemen. Indien naar het oordeel van een van de partijen de bepalingen van deze overeenkomst onvoldoende worden nageleefd, is dat onderwerp van bestuurlijk overleg. 1.7 Evaluatie Naast de jaarlijkse evaluatie in het vierde kwartaal wordt in 2013 een brede evaluatie van deze overeenkomst gehouden. De gemeente neemt daartoe het initiatief. Op basis van die evaluatie en van actuele inzichten en ontwikkelingen, wordt deze overeenkomst vernieuwd. Partijen spreken nadrukkelijk de intentie uit in 2015 te komen tot nieuwe afspraken voor de periode

6 1.8 Geschillenregeling Indien geschillen ontstaan over afspraken in deze overeenkomst vindt bestuurlijk overleg plaats om het verschil van mening op te lossen. 1.9 Risicofactoren De ernstige effecten van de kredietcrisis, de effecten van de val van het Kabinet Rutte I, het voldoen aan de Europese (begroting)regels en de daarmee samenhangende extra bezuinigingen kunnen invloed hebben op de haalbaarheid van de afspraken. Het kan voorkomen dat door een cumulatie van externe factoren de contractpartijen niet meer in staat zijn tot financiering van alle plannen. Zo nodig moeten tussentijds (andere) keuzes worden gemaakt en beleid worden heroverwogen. Deze heroverweging vindt plaats in het bestuurlijk overleg en is de verantwoordelijkheid van de contractpartijen Leeswijzer De prestatieafspraken zijn onderverdeeld in een vijftal hoofdstukken. Hoofdstuk 2 begint met het onderdeel Bouwen. Gevolgd in hoofdstuk 3 met het onderdeel Duurzaamheid. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het onderdeel Leefbaarheid, gevolgd door hoofdstuk 5 waarin het onderdeel Wonen, Welzijn, Zorg is uitgewerkt. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op het onderdeel Samenwerking. De diverse onderdelen worden kort ingeleid. De concrete prestatieafspraken zijn hierna te herkennen aan de inkadering en hun doorlopende nummering. Bijlage 1 toont de structuur om tussen de contractpartijen samen te werken, bijlage 2 bevat een lijst met definities uit het prestatiecontract. 6

7 2. Bouwen 2.1 Inleiding Visie Woonstichting St. Joseph en Goed Wonen Liempde op de woningmarkt Woonstichting St. Joseph en Goed Wonen Liempde richten zich op de vernieuwing en verduurzaming van de bestaande voorraad. Gezien de demografische ontwikkeling is er in het werkgebied geen behoefte meer aan een grote uitbreiding van de woningvoorraad, zo blijkt uit de conclusies van het Woningmarktonderzoek De conclusie wordt door beide Boxtelse corporaties onderschreven. De focus ligt daarom op differentiatie van het woningbezit in kwaliteit en prijs. In de Boxtelse woningmarkt zijn kansen voor huurwoningen boven de 664,66. Met huren boven de liberalisatiegrens van 664,66 richten de corporaties zich op gewilde en gemixte wijken in Boxtel en ontstaat financiële ruimte om te investeren in de bestaande voorraad en nieuwbouw. Daar waar zich kansen in de markt voordoen, richt Woonstichting St. Joseph zich ook op het ontwikkelen van koopwoningen (bij toekomstige ontwikkeling is dit sociale koop met een koopprijs v.o.n ), te denken valt aan 10% - 20% van de totale opgave van 200 nieuwbouwwoningen. Woonstichting St.Joseph wil binnen 5 jaar gaan sturen op maatschappelijke effecten en financieel rendement, gericht op financiële continuïteit. Creëren van verdiencapaciteit is daarbij een belangrijke factor. Om het huurbeleid meer marktconform te maken wil Woonstichting St. Joseph de WOZ-waarde als basis gaan hanteren. Zij streeft naar een kernvoorraad die voldoende groot is voor de omvang van de primaire doelgroep. Woonstichting St.Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde focussen op levensloopbestendig bouwen op basis van objectieve kwaliteitsniveaus, die voldoen aan gevraagde woonkwaliteit en gevraagde toegankelijkheid van doelgroepen. In haar toewijzigingsbeleid willen zij de doorstroming stimuleren en verhuisketens verlengen. Woonstichting St.Joseph werkt in haar woningmarktbeleid samen met regionale partners, op lokaal niveau. Woonstichting St.Joseph legt het accent op inbreiding en participeert bij geschikte locaties in uitbreiding, op huur en zeer beperkt op sociale koop en op bestaande voorraad. Woonstichting St. Joseph beperkt zich hierbij niet alleen tot Boxtel, maar wil ook klanten aantrekken uit de hele regio Het Groene Woud. Visie gemeente Boxtel op de woningmarkt Boxtel wordt gewaardeerd om zijn groene woonmilieu, goede bereikbaarheid en de aanwezigheid van alle basisvoorzieningen. Juist het schaalniveau tussen stad en dorp is reden voor vestiging in Boxtel. De gemeente streeft naar een versterking van deze kwaliteit. De gemeente heeft in de Woonvisie aangegeven hoeveel woningen voor welke doelgroepen gebouwd moeten worden. De gemeente zet daarbij in op het creëren van een breed woningaanbod met een hoog duurzaamheidsgehalte. De opgave is te komen tot meer differentiatie en variatie en om voldoende mogelijkheden te bieden voor alle generaties om te ontmoeten, te ontwikkelen en onderdeel te blijven uitmaken van de omgeving. De gemeente Boxtel richt zich op het creëren van levensloopbestendige wijken en het realiseren van een gevarieerd woningaanbod dat past bij de vraag van morgen. Bouwopgave In 2010 is door de verschillende partijen een Woningmarktonderzoek uitgevoerd onder alle burgers van de gemeente Boxtel. De uitslag hiervan is uitgangspunt voor de prestatieafspraken die nu voorliggen. De bouwopgave wijkt, qua ambitie, voor de verschillende partijen af. Voor Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde is het autonome-groei-scenario (zoals geformuleerd in het 7

8 Woningmarktonderzoek) uitgangspunt. De gemeente Boxtel heeft in haar Woonvisie, Structuurvisie en Categoriseringsplan een hogere ambitie vastgelegd. De ambitie richt zich op het huisvesten van starters en senioren op de woningmarkt en op faciliteren van behoud en terugkeer van bewoners, waaronder (jonge) gezinnen. Daarvoor wil de gemeente het woningaanbod verbreden. Deze ambitie wordt getalsmatig onderstreept door de recente provinciale prognose. Grondprijzenbeleid De basis van het sociaal grondprijsbeleid ligt in de erkenning om te differentiëren naar grondprijzen, partijen die sociale woningen bouwen ontvangen een sociale prijs, marktpartijen krijgen een marktprijs. Om dit goed te kunnen realiseren wordt door de gemeente een taxateur in de arm genomen die de grondprijs vaststelt op basis van prijsstelling, woningtype en in relatie tot de sociale grondprijzen zoals deze in de regio 2 worden gehanteerd. Verhouding koop-huur Het meer spreiden van de verhouding koop-huur in alle wijken van de gemeente Boxtel is uitgangspunt voor de komende jaren. De gemeente Boxtel verplicht zich hierbij tot het leveren van een inspanningsverplichting aan de corporaties. Nieuwbouwprojecten in de wijken waar corporaties nog geen bezit hebben, worden waar mogelijk gerealiseerd in een verhouding die recht doet aan het beginsel van gemengde en gewilde wijken voor huurders en kopers. De gewenste situatie op de huur- en koopmarkt is als volgt te omschrijven: De woningvoorraad huurwoningen wijzigt geleidelijk binnen de termijn van het prestatiecontract. Aan de basis staat een verdeling koop 55% 3 huur 45% met uitzondering van de kern Liempde waar een verhouding 80% - 20% geldt. De verdeling koop-huur transformeert van 55% - 45% naar 65% - 35% als ontwikkelingsrichting binnen de termijn van het prestatiecontract. Grondslagen voor deze koerswijziging zijn: o Europees beleid gericht op krimp van de sociale huursector, huisvesten van inkomens tot en 10% vrije beleidsruimte voor huisvesten middeninkomens; o Landelijke beleid gericht op stimuleren eigen woningbezit, verplichten verkoopopgave van corporaties; In de praktijk is de woningmarkt op het moment van schrijven onvoorspelbaar. De contractpartijen constateren een landelijke ontwikkeling waarbij de gewenste krimp van de sociale huurmarkt indruist tegen de effecten van een tweede Europese recessie die leidt tot een slot op de koopmarkt. Als gevolg van de stagnatie in de koopmarkt, neemt mogelijk het aandeel huurwoningen (DAEB en niet DAEB) weer toe. Gelet op deze tegenstrijdige ontwikkelingen spreken de contractpartijen met elkaar af om de situatie op de koop- en huurmarkt jaarlijks te monitoren en de ingezette koers op onderdelen bij te stellen. Concreet betekent de wijziging van koers een verdunning van het aandeel huurwoningen op de lange termijn ( ) in de bestaande traditionele corporatiewijken van Breukelen, Oost en Selissenwal en een groei van het aandeel huurwoningen in nieuwe wijken. Tot de nieuwe groeiwijken behoren Selissen, In Goede Aarde en Centrum. Voor de groeiwijken geldt een inspanningsverplichting van de gemeente om naast koop en dure huur ook sociale huur toe te voegen. De inspanningsverplichting sluit aan bij de afspraak om de Boxtelse corporaties als preferred-supplier in te schakelen bij nieuwbouw. Woonruimteverdeelsysteem Stichting Goed Wonen Liempde hanteert een ander woonruimteverdeelsysteem dan Woonstichting St. Joseph. Stichting Goed Wonen Liempde is specifiek opgericht ter behartiging van de volkhsuivestingsbelangen in de sociale sector voor burgers van de Gemeente Boxtel 4. Huurders van buiten Liempde, die zich in Liempde willen vestigen, krijgen een extra wachttijd van 1 jaar bij inschrijving. Stichting 2 Definitie van regio in prestatiecontract : Voor het onafhankelijk onderzoek naar regionale sociale huurprijzen behoren de gebieden van de Meijerij en Het Groene Woud. In onderling overleg worden andere regio s bij het onderzoek betrokken. 3 Woonvisie Boxtel Bron: statuten Stichting Goed Wonen Liempde, artikel 2; werkgebied, doelen en middelen. 8

9 Goed Wonen Liempde stelt dat, wanneer af wordt geweken van deze aanpak in de Liempdse huurwoningmarkt, jongeren in Liempde een kleinere kans hebben/kansloos zijn om in hun directe sociale omgeving een geschikte huurwoning te vinden. Woonstichting St. Joseph is sterk voorstander van een open transparante woningmarkt met gelijke kansen voor iedereen op de huurwoningmarkt. Woonstichting St. Joseph staat voor differentiatie in wijken en kernen, ongeacht afkomst en sociaal economische status. Het recht op vrije vestiging staat centraal. Een open huurwoningmarkt bevordert de doorstroming en verhoogt de kwaliteit van leven in wijken en kernen. Woonstichting St. Joseph hecht grote waarde aan het vrije recht op vestiging, zoals vastgelegd in de Huisvestingswet en onderzoekt de komende jaren de kansen om de woningmarkt met een regionale woonruimteverdeling te verbreden. De 10% vrije beleidsruimte die Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde hebben in het toewijzen van DAEB woningen aan de middeninkomens ( > < ) wordt zo optimaal mogelijk gebruikt. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde komen daarmee tegemoet aan de vraag aan dure huurwoningen in de markt. 2.2 Afspraken Bouwen Bouwopgave 1 Gedurende de periode van het prestatiecontract realiseren Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde 50%-75% van het benoemde autonome-groei-scenario. Het autonome groei scenario gaat uit van nieuwbouwwoningen tot In de harde plannen 5 in onderstaande tabel worden ruim 200 huurwoningen ontwikkeld. Bovenop deze plannen streeft Woonstichting St. Joseph naar de ontwikkeling van 50% van het resterend deel ( =146) van het autonome groeiscenario, ofwel 70 woningen extra tot Een minderheid van 10% - 20% van de opgave bestaat uit koopwoningen. 2 Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde investeren ook in de Boxtelse kernen Lennisheuvel en respectievelijk Liempde, ten behoeve van de vraag naar woonruimte in de markt en het stimuleren van de leefbaarheid. 5 HARDE ROJECTEN Omschrijving Aantal huur 4 Aantal Koop Woonstichting St. Joseph Princenlant fase III (waarvan 12 bijzondere doelgroep) Baanderherenweg nieuwbouw Cronenborgh (waarvan 24 bijzondere doelgroep) 49 0 Bracbant (waarvan 18 bijzondere doelgroep) 26 Den Bergh 25 Subtotaal programma St. Joseph Stichting Goed Wonen Liempde Witte school (Liempde) 25 Subtotaal programma Goed Wonen Liempde 25 0 Eindtotaal HARDE PROJECTEN HERSTRUCTURERING Omschrijving Herstructurering Hard Aantal huur 4 Aantal Koop Woonstichting St. Joseph Het Schild Randerodestraat 30 Stichting Goed Wonen Liempde Herstructurering Kloosterhof 8 Eindtotaal 38 9

10 3 Woonstichting St.Joseph investeert in de bestaande woningvoorraad tot Jaarlijks investeert Woonstichting St. Joseph in huurwoningen. De investeringen in de bestaande voorraad richten zich op het toevoegen en in stand houden van kwaliteit en waar nodig verbeteren van de energetische kwaliteit van de woningvoorraad. Concreet investeert Woonstichting St. Joseph in de volgende projecten: Het Schild- Van Randerodestraat sloop-nieuwbouw-renovatie: 65 Van Rijckevorselstraat renovatie 35 Toekomstvisie opstellen: Hof ter AA renovatie 144 Toekomstvisie opstellen: Hugenpothstraat e.o Woonstichting St. Joseph streeft naar de verkoop van 100 woningen tot 2015 uit haar bestaande voorraad en voegt daar maximaal 70 woningen in de huursfeer aan toe, waarvan (10% - 20%) in de koopsfeer (nieuwbouw), boven de lopende harde projecten. De nieuwbouw wordt gerealiseerd als grondgebonden seniorenwoning, eengezinswoning en van het type appartement met lift. De nieuwbouw vindt plaats in het betaalbare huurprijssegment < 664,66 en het dure huurprijssegment > 664, De corporaties zijn bij nieuwbouw in zowel de sociale als de dure huur de preferred-supplier in de gemeente Boxtel. Op het moment van aanbieding bekijken de corporaties of zij willen participeren in het project. 6 Woonstichting St. Joseph streeft naar de nieuwbouw van woningen voor klanten met een specifieke zorgvraag. Te denken valt aan huisvesting van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 7 De contractpartijen ontwikkelen in de periode van het prestatiecontract gemeenschappelijk beleid voor het huisvesten van MOE-landers 7. De contractpartijen richten zich samen op de groepen tijdelijke blijvers en blijvers en stimuleren hen tot passende huisvesting bij de corporaties of andere woningaanbieders. 8 Huurwoningen van Woonstichting St. Joseph in het dure huursegment (niet DAEB, > 664,66) worden bij mutatie voorzien van luxe kwaliteit. Het aantal woningen met luxe kwaliteit bedraagt in 2015 afhankelijk van de mutatiegraad 50 tot 100 woningen. Stichting Goed Wonen Liempde bouwt in deze categorie woningen in de Kloosterhof en mogelijk enkele woningen in complex De Witte School. Verhouding huur-koop 9 Woonstichting St. Joseph verdunt haar woningbezit in bestaande wijken en wil uitbreiden in wijken waar zij nog geen bezit heeft, te denken valt hierbij aan de wijken In Goede Aarde en Selissen. Grondposities in de kern Liempde, in het bezit van de Gemeente Boxtel, worden in geval van huurwoningen eerst aangeboden aan Stichting Goed Wonen Liempde. 10 De gemeente verplicht zich tot het leveren van een inspanningsverplichting aan Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde, daar waar nieuwbouw gerealiseerd wordt in wijken met geen of een beperkt woningbezit, om een andere verhouding huur-koop te realiseren. De bouwopgave in de wijken moet aansluiten bij de hoofdlijnen van het woningmarktonderzoek. Grondprijsbeleid 11 Gemeente onderzoekt, op basis van economische haalbaarheid, of een locatie in aanmerking komt voor sociale woningbouw. 12 Wanneer de gemeente grondlocaties voor nieuwbouw beschikbaar stelt voor sociale woningbouw, dan wordt een taxateur ingeschakeld om een grondprijs te bepalen op basis van prijsstelling, woningtype en in relatie tot de sociale grondprijzen zoals deze in de regio worden gehanteerd. 13 In een vroegtijdig stadium, zo spoedig mogelijk na het onderzoek bij punt 12, wordt met de Woonstichtingen overleg gevoerd over de betreffende locatie over zaken als haalbaarheid, fiscaal regiem, aanleg openbare voorzieningen, bovenwijkse plankosten, procedures en prioritering binnen 4 Woonstichting St. Joseph / Stichting Goed Wonen Liempde: Genoemde aantallen zijn indicatief en sterk afhankelijk van marktontwikkeling en financiële haalbaarheid. De corporaties behouden zich het recht voor om, in overleg met de gemeente, wijzigingen in de verhoudingen huur / koop door te voeren. 6 Liberalisatiegrens per , jaarlijks indexatie 7 MOE landers: Midden en Oost Europeanen 10

11 gemeente en woonstichtingen. 14 Mochten voorgaande prestatie-afspraken niet tot een positief resultaat leiden, zal de gemeente de grond aanbieden op de vrije markt. Verkoop woningen 15 Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde verkopen huurwoningen (aan alle doelgroepen) om de woningvoorraad te vernieuwen. De corporaties gebruiken de opbrengsten om de vernieuwingsopgave tot 2025 te financieren. Per saldo blijft de omvang van de woningvoorraad voor Stichting Goed Wonen Liempde tenminste gelijk. 11

12 3. DUURZAAMHEID 3.1 Inleiding Duurzaamheid staat bij alle partijen hoog op de agenda. Communicatie over dit onderwerp naar buiten toe is cruciaal. De consument heeft behoefte aan duidelijkheid over de verwachte woonlasten, nu en in de toekomst. Ook energiekosten zijn woonlasten, wanneer deze door het duurzaam omgaan met energie kunnen worden verminderd worden de totale woonlasten ook lager. Visie Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde duurzaamheid Duurzaamheid heeft betrekking op de woningvoorraad, kennisontwikkeling en bewustwording en duurzaam ondernemen en handelen. De ambitie van Woonstichting St. Joseph is als volgt verwoord: Rond de woningvoorraad investeert Woonstichting St. Joseph structureel in het beheren, bouwen en onderhouden van duurzame woningen en berekent zij dit deels door aan de klant. Gemiddeld streeft Woonstichting St. Joseph naar energielabel B binnen de periode Geformuleerde ambitie voor 2025 Op basis van voorgaande kaders en aantallen is het voorstel om onderstaande ambitie vast te stellen, als aanvulling op de ambitie uit het ondernemingsplan: woningen (niet verkoop) met een bouwjaar < 2012 hebben een minimaal B-Label woningen (niet verkoop) met een bouwjaar < 2012 hebben minimaal een C-Label 3. Alle nieuwbouwwoningen vanaf 2012 hebben een minimaal A-Label 4. Alle woningen uit de verkooppoule hebben D-Label of beter 5. Binnen het woningbezit zijn geen woningen meer met E-Label of slechter. Tussentijdse ambitie 2015 In ons ondernemingsplan hebben we ook een tussentijdse ambitie gesteld voor ons energetische ambitie. Hierin is het voorstel om het bezit wat gelabeld is voor verkoop buiten beschouwing te laten woningen (niet verkoop) met een bouwjaar < 2012 hebben een minimaal B-Label woningen (niet verkoop) met een bouwjaar < 2012 hebben minimaal een C-Label 3. Alle nieuwbouw woningen vanaf 2012 hebben een minimaal A-Label Daarin gaat Woonstichting St. Joseph voor inzet op energiezuinigheid van het totale bezit, niet voor enkele energieneutrale woningen. Woonstichting St.Joseph wil investeren in duurzaamheid buiten de directe woonomgeving. Voor duurzaam handelen en ondernemen is kennisontwikkeling en bewustwording rondom duurzaamheid nodig. Dit wil Woonstichting St.Joseph stimuleren bij zichzelf, haar medewerkers, haar bewoners, stakeholders en leveranciers. Woonstichting St.Joseph doet dit door zelf voorbeeldgedrag te vertonen, mensen bewust te maken van het nut van verduurzaming, energiebesparing en duurzame energieopwekking en het maken van prestatieafspraken rond duurzaamheid met zakelijke partners. Te denken valt aan de gezamenlijke oprichting van de Energie Coöperatie Boxtel, samen met de gemeente Boxtel en andere maatschappelijk betrokken partners. Woonstichting St.Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde handelen en ondernemen op een duurzame wijze. Daarvoor houden zij bij beleidskeuzes rekening met duurzaamheid. Dit uit zich in bijvoorbeeld duurzaam materiaalgebruik en duurzaam aanbestedingsbeleid. 8 Bron: beleidsnotitie duurzaamheid 2012 (concept) : Woonstichting St. Joseph heeft haar energetische ambitie voor 50% gerealiseerd in Verkoopwoningen en woningen met het label sloop maken geen deel uit van de energetische ambitie. 12

13 Stichting Goed Wonen Liempde heeft haar ambities voor de woningvoorraad al volgt verwoord: Binnen 15 jaar alle woningen met een resterende exploitatietermijn van 15 jaar of langer energetisch verbeteren naar een C label. Voor 50% van de renovatiewoningen streven naar label B. Visie gemeente Boxtel Duurzaamheid is al sinds jaar en dag een van de belangrijke pijlers waar de gemeente Boxtel zich op richt. In de Strategische Visie staat duurzaamheid dan ook opgenomen als een van de speerpunten. Op het vlak van duurzaamheid heeft de gemeente al vaak een voortrekkersrol vervuld. Deze rol vervult de gemeente nog steeds. Duurzaamheid is dan ook altijd een belangrijk onderwerp bij het maken van afwegingen en het opstellen van beleidsdocumenten. Zo is de Nota duurzame ontwikkeling sinds enkele jaren een nota die dagelijks wel ergens binnen de gemeente gebruikt wordt. Veel van de in de nota opgenomen actiepunten zijn de laatste jaren dan ook uitgevoerd. De Nota duurzame ontwikkeling loopt nog door tot 2015 en zal als het ware deels overlopen in de nota De energieneutrale stad 2040 (Boxtel Energie Neutraal 2040, BEN 2040) welke in 2011 door de gemeenteraad is vastgesteld. Voor deze laatste nota is een uitvoeringsprogramma opgesteld welke loopt van 2011 tot 2020 waarbij de Nota duurzame ontwikkeling, Strategische Visie, Structuurvisie, Woonvisie en de Moties Zonne-energie als belangrijke pijlers zijn opgenomen. De gemeente Boxtel is verder ook vooruitstrevend op het gebied van duurzaam bouwen. Dit komt onder andere tot uiting in het stellen van hogere eisen aan nieuwbouwwoningen dan wettelijk voorgeschreven waar het gaat om materiaal- en energiegebruik. Uitvoeringsprogramma BEN 2040, In het uitvoeringsprogramma heeft de gemeente afspraken gemaakt over welke stappen dienen te worden gezet om van duurzaamheidambities naar investeringen te komen. Hierbij is de reikwijdte beperkt tot één deel van duurzaamheid: het bereiken van energieneutraliteit in het jaar Onder energieneutrale gemeente wordt verstaan een gemeente is energieneutraal als er op jaarbasis geen netto import van fossiele en nucleaire brandstof van buiten de systeemgrens (gemeentegrens) nodig is om in het volledige energiegebruik te voorzien. Dit betekent dat het energiegebruik binnen de gemeentegrens gelijk is aan de hoeveelheid duurzame energie die binnen de gemeentegrens wordt opgewekt of die op basis van externe maatregelen aan de gemeente mag worden toegerekend. Alle afspraken samengenomen resulteren in een besparing of fundamentele aanpassing van het energiegebruik in de gemeente. Naast de afspraken die hieronder genoemd worden in het kader van het prestatiecontract nog tal van andere acties uitgevoerd op het vlak van duurzaamheid, enkele voorbeelden hiervan zijn: o Duurzame openbare verlichting; Structurele besparing van het elektriciteitsverbruik van de openbare verlichting door toepassing van andere typen en andere schakelingen. o Gemeentelijk mobiliteitsplan; Bepalen van optimale duurzame mobiliteit van de werknemers van de gemeente Boxtel. o Innovatieve bedrijven; Innovatieprojecten en initiatieven voor het bedrijfsleven worden structureel uitgewerkt en besproken in samenwerking met bedrijfsleven. Er wordt gestreefd naar lokale Green Deal vorming. o Communicatie en informatiecampagnes gedrag; Het communiceren over de mogelijke maatregelen van duurzaam (ver)bouwen, om energiebesparing te bereiken, o.a. met behulp van de Slimme Meter. 13

14 3.2 Afspraken Duurzaamheid Experimentele duurzame projecten 16 Gemeente Boxtel participeert (financieel) in experimentele duurzame projecten in de sociale woningbouw. Gemeente onderzoekt samen met de corporaties hoe zij financieel participeert in een experimenteel duurzaam project. Doel is om Boxtel vanuit BEN 2040 in de periode op de kaart te zetten. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om met creatieve oplossingen en het intensiveren van samenwerkingsverbanden te komen tot prikkels om duurzaamheid positief te beïnvloeden. 17 Woonstichting St. Joseph experimenteert in de periode met een passief wonen project in de sociale huursector. 18 Gemeente Boxtel en Woonstichting St. Joseph richten in de periode samen met maatschappelijk partners en commerciële partijen de Energie Coöperatie Boxtel op. Ambities Woonstichting St. Joseph 19 Woonstichting St. Joseph actualiseert haar standaard materialenlijst waarna 50% van de materialen in 2015 voor de bestaande bouw en nieuwbouw duurzaam tot stand De mondiale voetafdruk van Woonstichting St. Joseph daalt in de periode van 68 global hectares tot 40 global hectares Woonstichting St. Joseph hanteert bij onderhoudsprojecten met een B-label een ambitie om CO 2 uitstoot van het project met 50% te verlagen. De uitstoot van CO 2 neemt af als gevolg van investeringen in het verduurzamen van de woningvoorraad. 22 Woonstichting St. Joseph start in samenwerking met de gemeente Boxtel met energieteams, professioneel ingericht en op vrijwillige basis. Doel is het stimuleren en bewustmaken van duurzaam en energiezuinig gedrag onder inwoners. Samenwerking wordt gezocht met andere partners in het maatschappelijk veld. Duurzaamheidswijk in Boxtel 23 Woonstichting St. Joseph en gemeente Boxtel ontwikkelen, in de periode , een plan van aanpak voor een voorbeeld duurzaamheidswijk. Opzetten energiewinkel 24 Om woningeigenaren en huurders van voldoende informatie te voorzien wordt een kenniscentrum opgericht. Dit centrum vervult een loketfunctie voor vragen over duurzaamheid, waaronder energiebesparing en energieproductie. Stichting Goed Wonen Liempde is niet zonder meer cofinancier in het opzetten van een gezamenlijke energiewinkel. VERDELING ENERGIELABELS WOONSTICHTING SINT JOSEPH Duurzaamheid zit niet alleen in de productie van het materiaal. Duurzaamheid bevindt zich in het gehele proces van winning tot afval/ recycling 10 De mondiale voetafdruk van 2009 is als gevolg van het living planet report uit 2010 verhoogd van 66,5 naar 68 ha. 14

15 VERDELING ENERGIELABELS WOONSTICHTING GOED WONEN LIEMPDE

16 4. Leefbaarheid 4.1 Inleiding Strategisch-, tactisch- en operationeel niveau Voor het thema leefbaarheid maken partijen onderscheid in drie niveau s: het strategisch niveau, het tactisch niveau en het operationeel niveau. Binnen het strategisch niveau vindt de visieontwikkeling met betrekking tot rollen, taken en verantwoordelijkheden plaats (leefbaarheidsvisie). Op het tactisch niveau worden de wijkvisies opgesteld waarna het operationeel niveau onder andere ingaat op de uitvoering van de wijkvisies, buurtbemiddeling en de WoonOmgevingsPloeg (zie hierna). Leefbaarheidsonderzoek Woonstichting St. Joseph, Stichting Goed Wonen Liempde en de gemeente Boxtel voeren, onafhankelijk van elkaar, leefbaarheidonderzoeken uit. Hierin is meer efficiency te behalen als hier gezamenlijk in wordt opgetrokken. Hierover worden afspraken gemaakt in deze prestatieafspraken. Doel van deze afspraken is het realiseren van een efficiencyslag binnen en tussen de betrokken partijen en het vervolgens opstellen van een gezamenlijke visie op het terrein van leefbaarheid. De gezamenlijke visie op het terrein van leefbaarheid staat aan de basis van het opstellen van de gezamenlijke wijkvisies. Visie Woonstichting St. Joseph Stichting Goed Wonen Liempde op leefbaarheid Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde zien fysieke en sociale leefbaarheid als onderdeel van hun kerntaken. Zij willen hierin investeren als dit directe of indirecte invloed heeft op de waardecreatie van het eigen bezit. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde nemen hun verantwoordelijkheid om te investeren in de leefomgeving, ten behoeve van het welzijn en het woongenot. De rol van Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde hierin is om bewoners te betrekken en faciliteren bij hun eigen leefomgeving. Zij willen bewoners stimuleren in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde zijn proactief op de eigen kerntaken, op kerntaken van haar partners spreken zij hen aan op hun verantwoordelijkheid. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde willen zaken die buiten hun kerntaken vallen signaleren en doorspelen naar hun lokale maatschappelijke partners. Woonstichting St. Joseph voert het wijkgericht werken breder door binnen de organisatie. In de tweede fase, binnen de termijn van het prestatiecontract, zoekt zij actief naar de samenwerking met de gemeente als het gaat om wijkgericht werken. Visie gemeente Boxtel op leefbaarheid De gemeente Boxtel streeft naar een aangenaam leefklimaat. De resultaten van het meest recente onderzoek laten zien dat 73% van de inwoners het wonen en leven in Boxtel goed (7) tot uitstekend (8) beoordeelt. Ook in de gesprekken die in het kader van de Strategisch Visie plaatsvonden, beoordelen de inwoners Boxtel als een prima woongemeente. Binnen de gemeente Boxtel wordt elke 4 jaar een leefbaarheidsonderzoek gehouden. Het volgende leefbaarheidsonderzoek start in Maar ook in Boxtel is de situatie niet probleemloos: in het leefbaarheidsonderzoek wordt een toename van gevoelens van eenzaamheid geconstateerd en worden verkeersveiligheid, criminaliteit, parkeerproblemen, het schoonhouden van Boxtel of eigen wijk en de kwaliteit van het openbaar vervoer het vaakst als problematisch genoemd. De gemeente Boxtel zal daarom met veel energie aan de toekomst van het woon- en leefklimaat blijven werken om de opgebouwde positieve reputatie te bestendigen, verder te verbeteren en om de genoemde problemen het hoofd te bieden. Aangenaam leefklimaat Bij een aangenaam leefklimaat hoort een goed voorzieningniveau. Alle partijen doen investeringen op het gebied van leefbaarheid in Boxtel. Gebleken is echter dat deze belangrijke investeringen niet altijd afdoende op elkaar worden afgestemd. Hier kan doelmatiger mee om worden gegaan. 16

17 Duidelijk is dat bij de beoordeling van de mate van leefbaarheid verschillende factoren (indicatoren) een rol spelen. In ieder geval horen daartoe: o de aanwezigheid van voldoende voorzieningen zoals scholen, winkels, parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen en openbaar vervoer; o aspecten die de mate van (sociale) veiligheid bepalen zoals inbraak, drugsgebruik, vandalisme en verkeer; o zaken die te maken hebben met het milieu zoals vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit en geluidsoverlast; o de kwaliteit van de openbare ruimte zoals dat tot uiting komt in een al dan niet verloederd straatbeeld, leegstand, autowrakken of (zeer) langparkeerder, kapotte speeltoestellen en de onderhoud/staat van parken en straten; o sociale kenmerken zoals de aanwezigheid en kwaliteit van buurtcontacten en vormen van burenhulp; o de mate waarin de overheid de door haar gestelde regels op het gebied van leefbaarheid wel of niet handhaaft. WoonOmgevingsPloeg Woonstichting St. Joseph, WSD en de gemeente Boxtel voelen zich, samen met de bewoners van de gemeente Boxtel, maatschappelijk verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijken van Boxtel. Zij zijn er van overtuigd dat een goede verzorging van de woonomgeving een positieve bijdrage levert aan meer sociale cohesie, woongenot en betrokkenheid van bewoners. De gemeente en Woonstichting St. Joseph willen uiting geven aan deze verantwoordelijkheid door de inzet van een WoonOmgevingsPloeg (WOP) mogelijk te maken en daarmee een wezenlijke resultaatgerichte bijdrage willen leveren aan de leefbaarheid van de wijken. Hierbij willen zij bij de inzet zich vooral richten op het aspect schoon van het samen beoogde algemeen beheersconcept Schoon, Heel en Veilig. Dit in samenwerking met de WSD. 4.2 Afspraken leefbaarheid Strategisch niveau Leefbaarheidsonderzoek 25 Voortvloeiend uit de leefbaarheidsvisie voeren Stichting Goed Wonen Liempde, Woonstichting St. Joseph en de gemeente Boxtel 1 x per 4 jaar gezamenlijk een leefbaarheidonderzoek uit. Het onderzoeksbudget zal naar rato van het aantal woningen worden verdeeld tussen beide corporaties. Leefbaarheidsvisie 26 Partijen stellen een gezamenlijke leefbaarheidsvisie op met als doel het daadwerkelijk samen oppakken van leefbaarheid in de gemeente Boxtel. Het onderzoeksbudget zal naar rato van het aantal woningen worden verdeeld. De leefbaarheidvisie volgt na het leefbaarheidonderzoek, dat in 2013 start. Tactisch niveau Wijkvisie Breukelen 27 In wordt een gezamenlijke wijkvisie Breukelen opgesteld door Woonstichting St. Joseph en de gemeente Boxtel. De kosten voor genoemde wijkvisie worden gedeeld door partijen. Wijkvisie Centrum 28 In wordt een gezamenlijke wijkvisie Centrum opgesteld door Woonstichting St. Joseph en de gemeente Boxtel. De kosten voor genoemde wijkvisie worden gedeeld door partijen. De wijkvisies Breukelen en Centrum worden in samenhang opgesteld. Operationeel niveau 29 Gemeente Boxtel stelt in de periode in totaal beschikbaar voor het opstellen en uitvoeren van dorps- en wijkontwikkelingsplannen voor de wijken binnen de gemeente. Woonstichting Sint Joseph, Stichting Goed Wonen Liempde en de gemeente Boxtel zetten samen in op projecten om de sociale cohesie te bevorderen. Uitwerking wijkvisie Oost 30 De uitvoering van leefbaarheid krijgt voor de wijkvisie Oost in 2012 vorm. Uitwerking Integraal DorpsOntwikkelingsplan Liempde 31 De uitvoering van het eerste deel van het integrale dorpsontwikkelingsplan vindt plaats in de periode en maakt deel uit van de plannen genoemd onder prestatieafspraak

18 Buurtbemiddeling 32 Woonstichting St.Joseph en Gemeente Boxtel investeren tot en met 2015 jaarlijks een bedrag van minstens voor buurtbemiddeling. Woonomgevingsploeg (WOP-ploeg) 33 Partijen reserveren tot 2015 ieder een vast bedrag om de activiteiten van de WOP op het huidige niveau te handhaven. Gemeente Boxtel investeert, conform eerder gemaakte afspraken, in de WOP-ploeg. Woonstichting St. Joseph investeert tot en met 2015 jaarlijks een bedrag voor de WOP-ploeg. Afstemmen van plannen 33 Jaarlijks worden de ontwikkelingen gezamenlijk voor het daarop volgende jaar met elkaar afgestemd. Woonstichting St.Joseph, Stichting Goed Wonen Liempde en de gemeente Boxtel stemmen jaarlijks voor de planvorming van het volgend jaar de plannen op wijkniveau af. Daarop wordt een begroting vastgesteld op basis van een gemeenschappelijke visie op de wijk. Alle partijen werken gezamenlijk vanuit een visie op een wijk aan de leefbaarheid. Wijkgericht werken krijgt vorm tussen de corporaties en de gemeente. Woonstichting St. Joseph richt zich vooralsnog op de Boxtelse wijken en Lennisheuvel, Stichting Goed Wonen Liempde richt zich op de kern Liempde. Wijkgericht werken 34 Woonstichting St. Joseph en de Gemeente Boxtel sturen de komende jaren actief op het intensiveren van de samenwerking met als doel leefbare wijken en concretere waardecreatie (sociaal en financieel) in de wijken. Te denken valt aan intensieve afstemming van de uitvoeringsprogramma s, volgend uit de gemeenschappelijke en gedragen visie op leefbaarheid. 18

19 5. Wonen, Welzijn, Zorg 5.1 Inleiding Visie Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde op Wonen, Welzijn, Zorg Woonstichting St. Joseph wil zorgvastgoed realiseren voor zorgpartners. Het gaat dan niet om grootschalig zorgvastgoed op instellingsniveau, maar om kleinschalige projecten rond wonen en zorg. Zowel intra- als extramuraal. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde willen een proactief kritisch beleid voeren rond wonen en zorg. Te denken valt aan het gebruik van domotica en het bevorderen van initiatieven om de zelfstandigheid te vergroten. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde zoeken hier naar partners met kennis en ervaring op het gebied van domotica. Zij stelt haar eigen eisen aan de kwantiteit, kwaliteit, kosten en risico s van wonen en zorgprojecten 11. Voorwaarde om te participeren in projecten is dat Woonstichting St. Joseph op vastgoedgebied in de lead is. Ook wil Woonstichting St. Joseph prestatieafspraken maken met partners rond wonen, zorg en welzijn over een gezamenlijke zorgvisie rond wonen en zorg. Woonstichting St. Joseph en Stichting Goed Wonen Liempde staat voor een uitbreiding van het aanbod van diensten rond wonen en zorg. Bij het toegankelijk maken van het zorgvastgoed gaat haar verantwoordelijkheid tot de erfgrens. De toegankelijkheid van de woonomgeving is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Visie gemeente Boxtel op Wonen, Welzijn, Zorg In januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht geworden. De centrale doelstelling van de Wmo is het stimuleren van participatie en zelfredzaamheid van alle burgers. Het gaat daarbij onder meer om de ondersteuning van mensen met een beperking. De Wmo is een kaderwet die veel ruimte laat aan gemeenten om hier binnen de lokale context invulling aan te geven. Een belangrijke vernieuwing in de Wmo is de introductie van de plicht om burgers met een beperking te compenseren op de volgende vier domeinen: o een huishouden kunnen voeren; o zich kunnen verplaatsen in en om de woning; o zich lokaal kunnen verplaatsen per vervoermiddel; o medemensen kunnen ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden kunnen aangaan. De gemeente zoekt samen met de burger naar oplossingen voor zijn beperkingen op de hiervoor genoemde vier terreinen. De gemeente kijkt hierbij wat de burger zelf nog kan, welke hulp hij van de omgeving (mantelzorgers, vrijwilligers en anderen uit het sociaal netwerk) kan genieten, welke algemeen gebruikelijke voorzieningen beschikbaar zijn (verhoogd toilet sociale alarmering, service) en welke wettelijke voorliggende voorzieningen (op basis van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet kinderopvang) mogelijk zijn. Als een wettelijke voorliggende voorziening het probleem op kan lossen, is er geen aanspraak op de Wmo mogelijk. Tot slot houdt de gemeente rekening met collectieve voorzieningen. Dit zijn Wmo-voorzieningen die individueel verstrekt worden, maar die toch door meerdere personen tegelijk worden gebruikt. Bijvoorbeeld het collectief vraagafhankelijk vervoer, de regiotaxi. Als via bovenstaande methode geen adequate oplossing kan worden gevonden zal de gemeente compenseren in de vorm van een individuele verstrekking. 11 Woonstichting St. Joseph streeft naar de nieuwbouw van woningen voor klanten met een specifieke zorgvraag. 19

20 De gemeente Boxtel streeft naar een efficiënte inzet van middelen en optimale ondersteuning van zorgvragers. Daarom wil de gemeente de kosten van passende huisvesting en de financieringsmogelijkheden van woonzorgconcepten onderzoeken. Schuldhulpverlening Met een actief, preventief en integraal schuldhulpverleningsbeleid levert de gemeente Boxtel een bijdrage aan de maatschappelijke participatie van inwoners die anders zouden worden uitgesloten. Het draagt bij aan een volwaardig bestaan. Schulddienstverlening gebeurt vanuit de visie dat iedereen zoveel mogelijk moet kunnen participeren in de samenleving en is daarmee onderdeel van het sociaal beleid. Hierbij dient de eigen verantwoordelijkheid van de burger niet uit het oog te worden verloren. Doel van schulddienstverlening is: (problematische) schuldsituaties helpen oplossen en voorkomen dat nieuwe schuldsituaties ontstaan. Gemeente Boxtel, Woonstichting St. Joseph en Delta Boxtel / de Twern onderschrijven deze visie op schulddienstverlening en zetten -ieder op hun terrein en in samenhang met elkaar- deskundigheid in om het doel van schulddienstverlening te bereiken. Zij zijn zich hierbij bewust van het feit dat elke activiteit een onmisbare schakel is in het gehele schuld hulpverleningsproces. Iedere schakel op zich is even belangrijk en noodzakelijk om het uiteindelijke doel te bereiken 12. Omgeving seniorenwoningen De corporaties en de gemeenten wensen samen op te trekken als het gaat om het geschikt maken van gebouwen en omgeving voor senioren. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de woon- en leefomgeving voor senioren geschikt te maken. Corporaties zorgen voor de geschiktheid vanaf de erfgrens tot aan het woongebouw. De gemeente draagt zorg voor de geschiktheid van de openbare ruimte voor senioren. Doel van het gezamenlijk oppakken van deze verantwoordelijkheid is het versterken van Boxtel als aantrekkelijke woongemeente voor senioren. 5.2 Afspraken Wonen, Welzijn, Zorg Schuldhulpverlening 35 In 2012 wordt het convenant schuldhulpverlening door partijen, Woonstichting St. Joseph, Inkomensondersteuningsloket Eindhoven, Delta Boxtel / de Twern en de gemeente Boxtel, ondertekend. Woonservicezones 36 Gemeente neemt in 2012 de regie bij het ontwikkelen van de woonservicezone Boxtel-Oost. De Wijkvisie Boxtel-Oost, het onderzoek naar Wonen en Zorg en het USUS dienstenonderzoek zullen hierbij de basis vormen. Gemeente Boxtel draagt zorg voor capaciteit om de woonservicezones in gang te zetten. Kanteling Wmo Boxtel samen onderweg 37 Het grijze gebied wat door de kanteling van de Wmo voor rekening van de huurder/koper dreigt te komen zal in de periode van het prestatiecontract worden onderzocht. Doel is de kosten voor passende huisvesting binnen de perken te houden. Dit onderzoek is eind 2013 afgerond. Woonstichting St. Joseph en Gemeente Boxtel stellen in 2012 de onderzoeksvraag op en in 2013 vindt het onderzoek daadwerkelijk plaats door een WO-student. Gemeente Boxtel neemt de regierol, als uitvoerder van de gemeentelijke Wmo. 38 Gemeente Boxtel ontwikkelt samen met partners in het wonen en in de zorg een visie op het collectief financieren om de toename van individuele aanvragen te beperken. De visie draagt bij aan een win-win situatie voor Gemeente Boxtel, corporaties, zorgpartijen en burgers van de gemeente Boxtel. 12 Bron: Plan voor Samenwerking in de keten Schulddienstverlening Boxtel 20

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012

Prestatie-afspraken Wonen en Maatschappelijke Ontwikkelingen Casade Woonstichting Gemeente Waalwijk, 10-04-2012 1. Inleiding De gemeente Waalwijk, Casade en Slagenland Wonen hebben in juli 2011 het Prestatiecontract over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de periode 2011-2014 getekend. Hierin is afgesproken

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

Strategische Visie 2011 2015

Strategische Visie 2011 2015 Strategische Visie 2011 2015 Boxtel, augustus 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Het speelveld 4 2.1 Relevante ontwikkelingen 4 2.1.1 Brede heroverweging aanpak woningmarkt 4 2.1.2 Discussie over de taakopvatting

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen

Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen Verslag belanghouders bijeenkomst SallandWonen 22 september 2011 Inleiding Directeurbestuurder Ed Penninks heet alle aanwezigen van harte welkom en dankt hen voor hun aanwezigheid. Het programma van vanmiddag

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

Koersplan Parteon 2012-2015 - Met pit -

Koersplan Parteon 2012-2015 - Met pit - Koersplan Parteon 2012-2015 - Met pit - Voorwoord Voor u ligt het nieuwe Koersplan van Parteon voor de periode 2012-2015. In dit koersplan leest u wie wij zijn, wat ons drijft en wat onze richting en doelstellingen

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016

Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Werk aan de wijk! Beleidsplan 2013-2016 Inhoudsopgave Werk aan de wijk! 5 Vitale en gewilde wijken 7 Oog voor de klant 11 Energiebewust bouwen en beheren 15 Een solide corporatie 17 3 4 Informatie voor

Nadere informatie

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG

Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed. Gerard Koster VNG Wonen, Zorg en Maatschappelijk Vastgoed Gerard Koster VNG Opbouw presentatie 1. Ontwikkelingen 2. Opgaven regionaal/lokaal 3. Samenwerking 4. Voorbeelden 5. Vragen aan u 1. Ontwikkelingen Extramuralisering:

Nadere informatie

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk!

Wijkvisie. De Volgerlanden December 2011. De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Wijkvisie De Volgerlanden December 2011 De Volgerlanden, dynamisch en aantrekkelijk! Trivire wil als woningcorporatie van betekenis zijn voor mensen. Dat is onze missie. Wij zorgen voor goed onderhouden

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Prestatieafspraken Mercatus en gemeente Noordoostpolder 2013-2022 Onderwerp Aanleiding Doelstelling Afspraken Vernieuwingsgebieden

Prestatieafspraken Mercatus en gemeente Noordoostpolder 2013-2022 Onderwerp Aanleiding Doelstelling Afspraken Vernieuwingsgebieden Prestatieafspraken Mercatus en gemeente Noordoostpolder 2013-2022 Onderwerp Aanleiding Doelstelling Afspraken Vernieuwingsgebieden Gemeente Noordoostpolder heeft een leeftijd bereikt die verandering en

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie

Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie Ambitieus programma In de samenleving is het laatste jaar een realistisch beeld ontstaan over de financiële positie van corporaties. Het

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw

Woningmarkt Leiderdorp. DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Woningmarkt Leiderdorp DEEL 2: Strategieën Rijnhart Wonen (theorie vs praktijk) Verkoop Betaalbaarheid/huurbeleid Nieuwbouw Gemeenteraad, 1 september 2014 Het werk van mij = simpel + - - Ca 3 miljoen!

Nadere informatie

*BM1400514* BM1400514

*BM1400514* BM1400514 *BM1400514* BM1400514 Verslag : Beeldvormende vergadering Woonvisie Datum : 18 februari 2014 Tijd : 19:30 uur Lokatie : raadszaal gemeentehuis Onderwerp : Woonvisie Aanwezig : Zie presentielijst Afwezig

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN

ENERGIEAKKOORD. Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN ENERGIEAKKOORD Gevolgen, verplichtingen en kansen THOMAS KOKSHOORN 2 - Wie zijn wij? - Visie Ekwadraat - Beleid - Doelstellingen - Middelen - Financiering Inhoud - Conclusies en aanbevelingen 3 INLEIDING

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte

Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Oegstgeest aan de Rijn: realisatie van een woningbouwbehoefte Stap 1 van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking schrijft voor dat een stedelijke ontwikkeling past binnen de regionale behoefte. Provincie

Nadere informatie

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020

Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Reactienota woonvisie Doetinchem 2020 Nr. Reactie Sité Woondiensten Reactie gemeente Doetinchem Wijziging van de woonvisie Algemeen: blij met de woonvisie Doetinchem 2020 De woonvisie stimuleert en steunt

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory.

Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Groen? Het is te doen! Audit.Tax.Consulting.Financial Advisory. Een uitdagend klimaat 20 20 2020 In 2020 moet de uitstoot van CO 2 in de EU met 20% zijn teruggebracht ten opzichte van het 1990 niveau.

Nadere informatie

inform special Ruimte geven en samen leven

inform special Ruimte geven en samen leven inform special Ruimte geven en samen leven Ondernemingsplan WSP 2013-2017 Het ondernemingsplan 2013-2017 van Woningstichting Putten Ruimte geven en samen leven Ruimte geven en samen leven is de titel van

Nadere informatie

BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014

BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014 BIJLAGE WOONLASTENAKKOORD: WOONLASTENAGENDA 16-04-2014 Inleiding Via de woonlastenagenda maakt iedere partner in het woonlastenakkoord inzichtelijk en transparant wat hij bijdraagt aan het woonlastenvraagstuk

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2013

Ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen Samenwerken voor maatschappelijke prestaties Ondernemingsplan 2009-2013 vanaf 2010 1. Inleiding Verbindingen leggen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Zo zien we onze opdracht

Nadere informatie

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015

Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Samenvatting consultatieversie woonvisie Lelystad, samen aan de slag november 2015 Stand van zaken Lelystad ligt centraal in Nederland en is onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De stad is

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Passie voor de klant

Passie voor de klant Passie voor de maatschappelijke opgave Passie voor de klant Woningbedrijf Velsen realiseert zich dat de klant belangrijk is. Niet elke klant heeft dezelfde wensen, behoeften en gewoonten. Wij spelen daarop

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan

Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Bijlage 4 Toelichting huidige ontwikkelingen woningmarkt versus vastgesteld woonplan Koopmarkt De koopmarkt zit op slot. Het aantal transacties is laag. Deels durven mensen niet te verhuizen vanwege de

Nadere informatie

Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst

Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst Sociale huur in de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst Joop Hilberding, Beleidsadviseur 11 februari 2013 Het aandeel in de woningvoorraad per kern In de 5 grote kernen staat 70% van ons bezit Gemiddeld

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013-2017

Ondernemingsplan 2013-2017 bewonersavond Ondernemingsplan 2013-2017 woensdag 29 augustus 2012 Theater de Junushoff Programma 19.30 uur Ontvangst 20.00 uur Welkomstwoord avondvoorzitter (Jelle de Gruyter) 20.05 uur Agendacommissie

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Buurttransformator in het Aireygebied

Buurttransformator in het Aireygebied Buurttransformator in het Aireygebied Rob Bogaarts 16 mei 2013 Meet en Greet Energietransitie Woonbedrijf Circa 33.000 woningen Waarvan ca. 3.000 kamers en units (Vestide) 418 medewerkers Koersdoelen Van

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011

Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011 Uitvoeringsprogramma bij Ondernemingsplan GroenWest Een thuis in het Groene Hart 2011-2013, September 2011 De klant voorop Ambitie Activiteit 2011-2013 Wij hebben kennis van de wensen van onze klanten

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur

Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Toelichting op Financieringsregeling sociale huur Onderdeel van de maatregelen uit het Aanvalsplan Woningmarkt is de Financieringsregeling sociale huur, waarvoor een bedrag van 20 miljoen voorwaardelijk

Nadere informatie

Slotjes Midden. Gemeenteraad 10 September 2013 Slotjes Midden Oosterhout

Slotjes Midden. Gemeenteraad 10 September 2013 Slotjes Midden Oosterhout Slotjes Midden Gemeenteraad 10 September 2013 Slotjes Midden Oosterhout Agenda Aanleiding verzoek tot bijstelling plannen; Toelichting effecten markt- ontwikkelingen op her- ontwikkelingstraject Slotjes

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Pas je huizen aan of breng je mensen in beweging? Kees Konings, DomaVita Vastgoedadvies

Pas je huizen aan of breng je mensen in beweging? Kees Konings, DomaVita Vastgoedadvies Transformatie bestaande woningvoorraad Pas je huizen aan of breng je mensen in beweging? Kees Konings, DomaVita Vastgoedadvies Kansen en uitdagingen voor West-Brabant Thema s/ Agenda: 1. Steden en (kleine)

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl

Inhoud. Colofon. www.ssw.nl Colofon Redactie: Woonstichting SSW Vormgeving: Woonstichting SSW Tekst: Woonstichting SSW in samenwerking met Vannimwegen Fotografie: Lighthouse Productions/Dirk Verwoerd Amersfoort Woonstichting SSW

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING

MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING MODEL SWOT ANALYSUS REAL ESTATE SWOT-ANALYSUS REAL ESTATE TOELICHTING EN HANDLEIDING PORTEFEUILLEMANAGEMENT EN SWOT ANALYSE Portefeuillemanagement is een dynamisch proces waarbij telkens opnieuw geanalyseerd,

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Startersleningen voor koopstarters. Status Besluitvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Startersleningen voor koopstarters. Status Besluitvormend Datum: Onderwerp Startersleningen voor koopstarters Status Besluitvormend Voorstel 1. De voorwaarden voor startersleningen te verruimen. a. De koopstarter van buiten Boxtel voor de starterslening in aanmerking

Nadere informatie

Lokaal woonlastenakkoord s-hertogenbosch 2014-2018

Lokaal woonlastenakkoord s-hertogenbosch 2014-2018 Lokaal woonlastenakkoord s-hertogenbosch 2014-2018 Onze drijfveer In s-hertogenbosch worden de woonlasten voor steeds meer huurders van een sociale huurwoning onbetaalbaar. Waar dit in 2010 nog het geval

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig?

Vraagstelling. 3. Hoe ga je met elkaar aan het werk; welke vaardigheden en competenties zijn nodig? Vraagstelling 1. Wat vragen opdrachtgevers en gebruikers werkelijk en hoe kunnen aanbieders kansen pakken door hun dromen waar te maken? 2. Hoe ontstaat een win-win situatie door gebruik te maken van elkaars

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland. Prestatieafspraken 2013-2017

Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland. Prestatieafspraken 2013-2017 Concept tekst prestatieafspraken gemeente Waterland Prestatieafspraken 2013-2017 Inleiding In deze prestatieafspraken zijn de afspraken vastgelegd die de gemeente Waterland en de corporaties Algemene Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Welkom. Casuïstiek Dordrecht. Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in. Trivire. Wonen, Welzijn en Zorg. Workshop A

Welkom. Casuïstiek Dordrecht. Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in. Trivire. Wonen, Welzijn en Zorg. Workshop A Corporaties en zorgwoningen: roeien tegen de stroom in Welkom Voorzitter: Bob Spelt teamleider team wonen en stedelijke vernieuwing provincie Utrecht Workshop A Casuïstiek Dordrecht Wim van der Linden

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2015

Beleidsplan 2010-2015 Beleidsplan 2010-2015 In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan uitgangspunten vermeld die u terugvindt in de Statuten

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Instructie cliëntprofielen

Instructie cliëntprofielen Bijlage 4 Instructie cliëntprofielen Dit document beschrijft: 1. Inleiding cliëntprofielen 2. Proces ontwikkeling cliëntprofielen 3. Definitie cliëntprofielen 4. De cliëntprofielen op hoofdlijnen 5. De

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

JAARAFSPRAKEN 2012 2013

JAARAFSPRAKEN 2012 2013 BIJLAGE BIJ SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GEMEENTE DOETINCHEM SITÉ WOONDIENSTEN 2012-2016 JAARAFSPRAKEN 2012 2013 Aanleiding De prestatieafspraken beschreven in het document Samenwerkingsovereenkomst gemeente

Nadere informatie

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode

Concept Beleidsplan 2014-2018. Huurdersvereniging Brederode Concept Beleidsplan 2014-2018 Huurdersvereniging Brederode 1 1. Voorwoord In dit beleidsplan vindt u onderwerpen waaraan de huurdersvereniging werkt en wil blijven werken. Voor een deel staan in dit plan

Nadere informatie