Groene voornemens. Namiro Alert januari deel één

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groene voornemens. Namiro Alert januari 2015 - deel één"

Transcriptie

1 Groene voornemens Namiro Alert januari deel één In dit Alert - Nieuwjaarswens - Waarom Namiro blijft zeuren over de komst van 5 windturbines van 180 meter hoog bij de Kabeljauwbeek in Ossendrecht Allereerst wensen wij natuurlijk al onze leden, onze mede-natuurbeschermers, alle medewerkers van de gemeente Woensdrecht en betrokken leden van de Provincie Noord- Brabant alle goeds voor 2015! We hebben groene voornemens gemaakt en zijn vast van plan die weer met frisse energie aan het publiek in de gemeente Woensdrecht over te brengen. Zo mag u van ons dit jaar een nieuwe website verwachten. Een bijzondere aanbieding van de kleindochter van ons overleden oud-bestuurslid en erelid Bertus Ars, Caitlin Ars, en haar vriend Ims Storm van Leeuwen, die grafische vormgeving en web design studeren en aanboden om als eerbetoon aan zijn pionierswerk voor Namiro een nieuwe website te helpen vormgeven. Nog een goed nieuwtje is de komst van een aspirant nieuw bestuurslid: Peter de Coo uit Hoogerheide. Hij gaat een deel van de vele werkzaamheden die het bestuur heeft overnemen. Het januari Alert bestaat uit twee delen, met in dit eerste deel een lekker leesbare samenvatting van het beroepschrift dat Namiro heeft ingediend bij de Raad van State over het bestemmingsplan inzake de plaatsing van 5 windturbines bij de Kabeljauwbeek in Ossendrecht. Een lang artikel, maar het is exemplarisch voor het werk van Namiro, vandaar dat we het u toch warm aanbevelen. Het tweede deel van het Alert verschijnt half januari. Wij wensen u veel leesplezier Waarom Namiro blijft zeuren over de komst van 5 windturbines van 180 meter hoog bij de Kabeljauwbeek in Ossendrecht

2 Wat vindt u? Mag een bedrijf afval lozen op een plekje achteraf in een bos omdat de kosten voor het verwijderen zo hoog worden en op de winst drukken? Mag je buurman een B&B bouwen in zijn achtertuin omdat hij zijn pensioenbreuk wil compenseren met verhuur aan toeristen? Mag de overheid bij het uitvoeren van haar verplichting om schone energiebronnen te realiseren haar eigen (natuurbeschermings)regels overtreden? Hopelijk vindt u ook dat er bescherming is door wetgeving om te voorkomen dat bedrijven en mensen vooral hun eigen belang nastreven. Natuurwetgeving is ook zo bedoeld. Natura 2000 is zo n wet, en ook de EHS-gebieden zijn via wetgeving door de overheid aangewezen als beschermd natuurgebied. Die wetten moeten worden nageleefd, om te voorkomen dat bedrijven en burgers hun eigen belang kunnen nastreven ten koste van de natuur. Ook de overheid moet deze, nog wel haar eigen, regels naleven. Zo. Het staat er behoorlijk zwart op wit. Maar hier gaat het namelijk om in de kwestie van de 5 windturbines. Ook de overheid moet zich houden aan die wetten, en volgens Namiro doen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Woensdrecht dit niet of onvoldoende. Daarom hebben we een beroepschrift ingediend bij de Raad van State, om de bouw van deze windturbines tegen te houden omdat volgens Namiro wet- en regelgeving door de gemeente en provincie Noord-Brabant naar eigen inzicht en belang worden toegepast. Het eigen belang van de overheden lijkt zo op het eerste gezicht juist te gaan om behoud van de natuur: zij spannen zich in om schonere energie op te wekken dan via de verbranding van fossiele brandstoffen. Windenergie is daarvoor een goed alternatief, zou je zeggen, dus waar maakt Namiro zich dan toch druk over? Omdat bestaande natuurwetten en regels niet of onvoldoende worden nageleefd in dit hele plan. Dat is ons pakkie-an. De Verordening Ruimte 2014, door de Provincie opgesteld, moet ook in het geval van deze 5 windturbines worden nageleefd. Volgens Namiro gaat het hier mis: Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben gebruikgemaakt van een zogeheten proactieve aanwijzing voor de omgeving van de Kabeljauwbeek als gebied waar de 5 windturbines geplaatst mogen worden. In bepaalde gevallen mag de provincie dit doen als provinciale belangen voorrang moeten krijgen op gemeentelijke plannen. Maar de Kabeljauwbeek heeft nooit in het zoekgebied gelegen van de provincie, een verplichting in art. 32 lid 1 van de Verordening Ruimte De proactieve toewijzing van de Kabeljauwbeek door de provincie is in strijd met een aantal punten in de Verordening Ruimte (VR) van de provincie zelf. In de toelichting bij de VR 2014 staat: Voor toepassing van de proactieve aanwijzing komen alleen initiatieven in aanmerking die aantoonbaar maatschappelijke meerwaarde opleveren. [ ] Een initiatief is betekenisvol indien het uitblinkt en excelleert in de manier waarop het bijdraagt aan de provinciale doelen. [ ] Verder mag het plan geen onaanvaardbare

3 afbreuk doen aan één van de volgende strategische thema's, en het liefst draagt het juist aan één van de thema's bij: 1. Realiseren van een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem; 2. Versterken concurrentiepositie; 3. Bevorderen transitie landbouw; 4. Bereiken gezonde leefomgeving; 5. Onderhouden van een goede stedelijke structuur; 6. Versterken regionale identiteit. Bron: Provincie Noord-Brabant Mmmmm dat het initiatief uitblinkt en excelleert in de manier waarop het bijdraagt aan de provinciale doelen, is wel wat hoog gegrepen. Letterlijk. De plaatsing van 180 meter hoge windturbines bij de Kabeljauwbeek draagt slechts bij aan één doel: de opwekking van windenergie. Punt 2 is niet van toepassing want de opgewekte windenergie is voor Nederlands eigen gebruik. De landbouw (3) heeft er in die zin iets aan dat de grondeigenaren waarop de windturbines komen te staan een fors huurbedrag mogen incasseren (wat ze van harte gegund is overigens). Als er al een positief effect op een gezonde leefomgeving (4) als gevolg van realisering van dit windpark zou zijn, is dat effect minimaal. Dat zou er wel kunnen zijn als het verstoken van fossiele brandstoffen, met bijkomende uitstoot van schadelijke stoffen, essentieel wordt verminderd als gevolg van realisering van dit windpark. Dat effect is echter tot op heden nimmer aangetoond en/of aannemelijk gemaakt. Alle windturbines in Nederland bij elkaar leveren jaarlijks ongeveer 5,2 miljoen MWh elektriciteit. Dat is 4,5 procent van alle elektriciteit die in Nederland wordt verbruikt (huishoudens, industrie, verkeer etc. Bron: Nederlandse Wind Energie Associatie Het dichtst bij de Kabeljauwbeek ligt alleen de stad Antwerpen, en daar zal de provincie geen beleid voor hebben bedoeld (5). Als laatste: zijn 5 windturbines een versterking van de Brabantse Wal, de regionale identiteit (6) waaraan de gemeente Woensdrecht zoveel belang hecht en waarvoor inmiddels miljoenen worden geïnvesteerd als hoogwaardig natuurgebied? Wie vanaf de Brabantse Wal naar het Antwerps havengebied kijkt zou zeggen: acht, daar staat al het nodige. Maar vanaf elke andere kant, bijvoorbeeld komend vanuit Zeeland, zijn de turbines een aantasting van de prachtige steilrand bij Ossendrecht. Kortom, via de proactieve aanwijzing beoogt de provincie een ontwikkeling mogelijk te maken die in strijd is met de Verordening Ruimte Aan die ontwikkeling worden vervolgens wel diverse voorwaarden gesteld, zoals zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitsverbetering van het landschap (artt. 3.1 en 3.2 VR 2014). Met een maximale tiphoogte van ruim 180 meter zijn de turbines hoger dan alle vormen van bebouwing in de omgeving. De industriële complexen in de havens van Antwerpen reiken niet verder dan tot 120 meter. Het betreft een affakkelinstallatie, een koeltoren en schoorsteenpijpen, die van een soortgelijke massiviteit zijn als de windturbines. De

4 windturbines die ten noorden van het plangebied reeds zijn gerealiseerd hebben ook een tiphoogte van 139 meter, die ten westen van het plangebied 129 meter; resp. 40 en 50 meter minder dan de voorziene turbines aan de Kabeljauwbeek. De koeltorens van de kerncentrale te Doel zijn in totaal 170 meter hoog. De ervaring is dat deze torens vanuit tientallen kilometers in het omliggende (vlakke) gebied te zien zijn. Hoewel de turbines minder massief zijn, zullen ze ook tot in de wijde omtrek het landschap domineren. Overigens: nergens aan de Nederlandse kant van de grens in de zeer wijde omgeving staan gebouwen met een dergelijke hoogte. De provincie kan ons inziens hier echt niet spreken van een kwaliteitsverbetering van het landschap. Dat de windturbines geen significante effecten op de beleving van het landschap zullen hebben, zoals de gemeente in haar reactie op eerder ingediende zienswijzen stelt, is zo bezien dan apert onjuist. Volgens de gemeente heeft het plan geen landschappelijke aantasting tot gevolg. Kwaliteitsverbetering van het landschap zou dan ook niet noodzakelijk zijn. Maar kwaliteitsverbetering wordt nu juist als eis gesteld in de Verordening Ruimte. Ook hier voldoet de gemeente dus niet aan de voorwaarden van de VR. Wel wordt er in een landschapsfonds gestopt, om schade te kunnen compenseren, maar dat betreft een zogeheten anterieure overeenkomst, die niet is opgenomen in het bestemmingsplan. Controle of deze gelden werkelijk aan het landschap ten goede komen valt dus voor derden, zoals Namiro, niet te controleren. En waar komt de hoogte van dit bedrag vandaan? Is het reëel? Onze conclusie is dan ook dat in dit bestemmingsplan fysieke verbetering van het landschap feitelijk, juridisch en financieel niet is geborgd. Ook in dit opzicht is er strijd met de VR Last but not least: de natuur Natura 2000 Het plangebied bij de Kabeljauwbeek vormt een belangrijke verbinding tussen twee Natura 2000-gebieden; de Westerschelde met het Verdronken Land van Saeftinghe en de Brabantse Wal. Om de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000 te verzekeren, moet een ongestoorde migratie tussen beide gebieden plaats kunnen vinden. De windturbines vormen een ernstige barrière tussen beide gebieden. Bovendien vallen er aanzienlijke aantallen aanvaringsslachtoffers als gevolg van de draaiende turbines. De gemeenteraad had ons inziens dan ook niet in redelijkheid kunnen stellen dat de instandhoudingsdoelstellingen van de genoemde Natura 2000-gebieden niet worden geschonden. EHS De meest westelijke turbine is gepland op slechts 100 meter afstand van het meest nabijgelegen EHS-natuurgebied. Vaststelling van het bestemmingsplan komt in strijd met art. 5.1 lid 6 van de VR In de toelichting bij het bestemmingsplan wordt gesteld dat er geen, of hooguit zeer beperkte effecten optreden. Dat standpunt acht Namiro, gezien de nabijheid van EHS, onjuist. Er zal tenminste sprake zijn van verstoring als gevolg van het geluid van de turbines, en er zullen aanvaringsslachtoffers zijn onder vogels en vleermuizen. Flora- en faunawet Uit de toelichting bij het ontwerpplan en uit het bijgevoegde flora- en faunarapport leest Namiro dat er volgens de gemeenteraad geen, of verwaarloosbare effecten

5 op beschermde soorten zijn en dat er geen verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet (Ffw) worden overtreden. Er zal volgens de stukken aldus geen ontheffing op grond van de Ffw noodzakelijk zijn. Toch blijkt uit de onderzoeken (onder andere door Eneco gedaan) dat er zeker dodelijke slachtoffers onder vleermuizen zullen vallen. Dat betekent dat er wel degelijk een ontheffing noodzakelijk is. Namiro wijst in dat verband bijvoorbeeld op jurisprudentie van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 25 februari 2014 en naar jurisprudentie van de Raad van State d.d. 16 april Eneco heeft besloten om alsnog een ontheffing van de Flora- en Faunawet (Ffw) aan te vragen bij de Rijksdienst v. Ondernemend Nederland. Op dit moment is de ontheffing nog niet verleend. Kortom, wat Namiro betreft hebben de provincie en de gemeente zich niet aan eigen wet- en regelgeving gehouden en kan het bestemmingsplan in deze vorm niet worden uitgevoerd. Met ons beroep bij de Raad van State vragen wij de Raad onze bezwaren op het bestemmingsplan te willen toetsen. Foto: jim de blank Zicht op het Antwerps Havengebied (BASF)

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland Aan: Raad van State De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor navolgende bezwaren in een later stadium uit te breiden, nader toe te lichten en/of aan te vullen. Stichting Oplossing N69 p/a Keersop 15 5551 TG Valkenswaard Aan Provincie Noord-Brabant Aan het College van Gedeputeerde Staten Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Valkenswaard, 29 juni 2014 Betreft:

Nadere informatie

INLEIDING LEESWIJZER

INLEIDING LEESWIJZER INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 4 HOOFDSTUK 1 NUT EN NOODZAAK VAN WINDENERGIE... 6 1.1 algemeen... 6 1.2 wat is de opbrengst van windturbines?... 6 1.3 reductie CO 2?... 6 1.4 sociale windenergie...

Nadere informatie

Duurzame Energie. Samen groen

Duurzame Energie. Samen groen Duurzame Energie Samen groen 2 Samen Groen COLOFON Opgesteld in eigen beheer door de gemeente Sluis, 15 mei 2012 Projectleider: Vormgeving: Fotografie: Albert Ingels Gemeente Sluis Louis Drent Danny de

Nadere informatie

SLUIS Windvisie. SAMEN met DE WIND

SLUIS Windvisie. SAMEN met DE WIND SLUIS Windvisie SAMEN met DE WIND 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Omschrijving plangebied... 4 3. Beleidskaders.... 5 3.1 Nationaal beleid... 5 3.2 Provinciaal beleid... 5 3.3 Gemeentelijk beleid ten aanzien

Nadere informatie

Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen!

Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen! Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen! Vergunningverlening duurzame energie: Datum 9 december 2014 Status Definitief Vergunningverlening duurzame energie: Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Windmolens in Diemen

Windmolens in Diemen Windmolens in Diemen Onderzoek naar de haalbaarheid in het buitengebied Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 4 oktober 2011 CONCEPT Gemeente Diemen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijk Beleid/WG

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing windturbine

Ruimtelijke onderbouwing windturbine BIJLAGE III Ruimtelijke onderbouwing windturbine O 15224-3-RA-006-BY3 III.1 Goede ruimtelijke onderbouwing Windturbine AWZI Kralingseveer Gemeente Capelle aan den IJssel Definitief v4 712003 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Structuurvisie Windenergie op land. Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER

Structuurvisie Windenergie op land. Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER Structuurvisie Windenergie op land Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER Ministerie van Infrastructuur en Milieu INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer CONCEPT ANTENNEBELEID 2013 december 2013 Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer Pagina 2 van 26 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 Doel beleid... 4 1.2 Procedure... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2 ACHTERGRONDINFORMATIE...

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond

Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond Bestemmingsplan Buitengebied Odoorn locatie Zuiderdiep 158 te Tweede Exloermond ONTWERP Opdrachtgever: Rapportnummer: RB 10.024 Datum vrijgave: Mei 2012 Opsteller: M. Beek Goedkeuring: H. de Roo Gemeente

Nadere informatie

Nota van beantwoording. Gebiedsvisie windenergie Drenthe

Nota van beantwoording. Gebiedsvisie windenergie Drenthe Nota van beantwoording Gebiedsvisie windenergie Drenthe Nota van beantwoording Gebiedsvisie windenergie Drenthe Een gezamenlijk product van de provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Emmen, Borger-Odoorn

Nadere informatie

Windpark Wieringermeer. Antwoordnota zienswijzen

Windpark Wieringermeer. Antwoordnota zienswijzen Windpark Wieringermeer Antwoordnota zienswijzen Tabel Antwoordnota Overzicht van zienswijzen op de ontwerp-besluiten van het Windpark Wieringermeer & beantwoording ervan Inhoudsopgave (zie ook opzet nota

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Onderwerp: Datum: 18 september 2012 Notitie reikwijdte en detailniveau plan-mer Windpark Lage Weide Aan: Cc: College van b&w Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande)

Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) Bestemmingsplan Oosterhout-Zuid, herziening 2 (sportpark de Warande) projectnr. 248231 revisie 04 26 maart 2013 auteur(s) ing. M. Fransen Opdrachtgever Postbus 40 4900 AA Oosterhout Nb datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Grootschalige win Dordrecht, s-grav. Beleidsnota en Onderzoeksverslag

Grootschalige win Dordrecht, s-grav. Beleidsnota en Onderzoeksverslag Grootschalige win Dordrecht, s-grav Beleidsnota en Onderzoeksverslag Grootschalige windenergie in Dordrecht, s-gravendeel en Zwijndrecht Beleidsnota en Onderzoeksverslag Gemeente Dordrecht Gemeente s-gravendeel

Nadere informatie

Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen

Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen Inhoudsopgave blz 1...Inhoudsopgave blz 1...Inleiding blz 2...Windenergie voor people,

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030.

Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Plan van maatregelen voor passende natuurwaarden bij realisatie Havenstrategie Haven en Industrieterrein Moerdijk voor 2015 2030. Natuurmanagementplan Moerdijk Opdrachtgever:

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing van lokale opwekking van duurzame energie Gemeente Twenterand

Ruimtelijke inpassing van lokale opwekking van duurzame energie Gemeente Twenterand Ruimtelijke inpassing van lokale opwekking van duurzame energie Gemeente Twenterand Ruimtelijke inpassing van lokale opwekking van duurzame energie Gemeente Twenterand Augustus 2013 Opsteller afdeling

Nadere informatie

Nota Zonneparken afdeling Ruimte & Economie januari 2015

Nota Zonneparken afdeling Ruimte & Economie januari 2015 Nota Zonneparken afdeling Ruimte & Economie januari 2015 2 Solarpark Salmdorf, Duitsland bron: http://www.gehrlicher.com Inhoud 1. Aanleiding 4 2. Ambities 6 2.1 Rijks ambities 6 2.2 Provinciale ambities

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010.

Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010. Bijlage I. Eindverslag inspraak en overleg Voorontwerp Bestemmingsplan Afvalstoffenverwerkingsbedrijf Putman, versie van mei 2010. Samenvatting en beantwoording van de overleg- en inspraakreacties op het

Nadere informatie

Ondergetekenden zijn gezamenlijk bevoegd OGLV in rechte te vertegenwoordigen (Statuten, artikel 9, tweede lid).

Ondergetekenden zijn gezamenlijk bevoegd OGLV in rechte te vertegenwoordigen (Statuten, artikel 9, tweede lid). Vereniging tot Behoud van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten Secretariaat: Prinses Margrietlaan 32 2252 GL Voorschoten Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Beroepschrift

Nadere informatie

Ontwerp. Gebiedsvisie windenergie Drenthe

Ontwerp. Gebiedsvisie windenergie Drenthe Ontwerp Gebiedsvisie windenergie Drenthe Ontwerp gebiedsvisie windenergie Drenthe Een gezamenlijke visie van het college van gedeputeerde staten van de provincie Drenthe en de colleges van burgemeester

Nadere informatie

enquête resultaat http://wijkraadpleging.wijkraadleidscherijn.nl/admin/pollr... 1 van 28 16-07-13 13:29

enquête resultaat http://wijkraadpleging.wijkraadleidscherijn.nl/admin/pollr... 1 van 28 16-07-13 13:29 enquête resultaat Een korte snelle inventarisatie van hoe Leidsche Rijn denkt over de zes windmolens op Lage Weide, die de gemeente Utrecht wil f aciliteren. Er zijn maar een paar vragen, waar woont u

Nadere informatie

INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide

INSPRAAK NOTA. De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide INSPRAAK NOTA De Notitie reikwijdte en detailniveau voor de MER en de startnotitie MKBA in het kader van de Structuurvisie windmolenplan Lage Weide 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. CONCLUSIES... 4 3. BEANTWOORDING

Nadere informatie