Inhoudsopgave. Werkgroepen... 4 Team...4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Werkgroepen... 4 Team...4"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Werkgroepen... 4 Team...4 Toegevoegde projecten Linu Audio... 5 Ellentriek...5 Open source publishing...5 Publiactie...5 Yoogle!... 6 Veranderde projecten Tresor workshop...6 Routes en Routines... 6 Living Archive Onvoorziene lezingen en presentaties 2007:... 7 Uitgestelde + niet uitgevoerde projecten Stitch and Split... 7 International workshop Open Font...7 Museum and new media...8 Radio Swap... 8 Constant Verlag... 8 Migratie...9 Backups, monitoring en updates...9 Decentralisatie van account managements... 9 Documentatie Herontwikkeling... 9 Verbindingen / Jonctions Financien / Lage kosten beleid...10 Lokaal / Internationaal Bezoekersaantallen website Sterke punten...13 Mindere punten Afsluitend...13 Balans 31/12/ Resultatenrekening 31/12/ Rekenblad 'Begroting en afrekening'

2 Detail en toelichting...29 Detail en toelichting...30 Detail en toelichting Afschrijvingstabel voor de investeringen Waarderingsregels Ingeschreven personeel Overige vergoedingen

3 Evaluatie van de jaarwerking

4 Eenterugblikophetafgelopenjaarwaarbijwedevoorgesteldewerkingzoalsbeschreveninhet aangepastebeleidsplandatnajaar2006ingediendwerdalsuitgangspuntnemen.wanneerwedit naastdegerealiseerdeprojectenleggenzienweeenaantalverschillenoptreden. Werkgroepen Eenveranderingtenopzichtevaneerderejarenisdaterin2007werdbegonnentewerkenin 'werkgroepen'.datwilzeggendatalleprojecteninprincipegedragenwordendooreengroep bestaandeuitledenen/ofeternebetrokkenen,waarbijertelkensminstens1kernlidzorgdraagt voorhetgoedverloopvanhetproject.ditmodelimplementerenwelangzamerhandindegehele werking. Wezienhetenthousiasmerenvansteedsnieuwemedewerkersalseenwerkvanlangeademdatop delangetermijneenverspreidingvanideeënenopvattingenzalopleveren.ophetmomentvan schrijven,begin2008,zijnweeenfaseingegaanwaarindewerkingoverdachtwordtin 'inhoudelijkecellen':wenodigenartiesten,juristen,planologen,ontwerpers,feministes, programmeusese.a.uitvoorbrainstormshoe'onderzoeksdraden'verderuitgewerktkunnen worden,hoenetwerkengelegd/verstevigdkunnenwordenenomalgemenebrainstormsaante gaan.debedoelingisomderesultatenvandezesessiesterugtelatenvloeienindewerkingenom dezesessiesindetoekomstmetterugkerenderegelmaatteorganiseren. Team In2007bestondConstantuit15leden.Inhetvoorgaandejaarhebbenwehardgewerktaaneen omvormingnaareenbreedgedragenstructuur.2007washeteerstejaardatwediebrederevormin actiefwaren.constantvindtdateenkritischewerkingnietalleenmoetblijkenuiteendoortimmerd artistiekprogramma.wevindenookdatdemaniervanwerkenaanmoetsluitenoponze inhoudelijkevertrekpunten. Wewillenconnectiesleggenmetanderesectoren,enonzewerkingopenstellenvooreenrealiteitdie verdergaatwaararistiekegrenzenophouden.constantiseenverenigingvoorkunstenmedia waarbijweonsnietpreciesinheteactemiddentussendietweepolenophouden,maarbeide veldengebruikenalselkaarsklankbord.alskunstenaarskunnenwekritischmediabenaderen,als media makerskunnenwereflecterenopkunst. Inhetkorthoedeorganisatievormeruitzagin2007: 4 Vijfkernledenwarenverantwoordelijkvoordedagelijksewerking.Dezeledenbepaalden samendekoersvandevereniging,waarbijdepijlers:vrijesoftware/vrijelicenties, feminismeenalternatievenvoorauteursrechtenwetgevingmaatgevendwarenvoorhet artistiekbeleid. Deraadvanbestuurbestonduitvijfleden.Hunmandaatwerdverlengdin2007voortwee jaartot2009.voornamenziehetjaarverslag. Deoverigeledenzijnbetrokkenbijsommigedelenvandewerking,nietnoodzakelijkerwijs bijalleprojecten.zedragengeenverantwoordingvoorhetalgemenefunctionerenvande vereniging.

5 Programma-veranderingen Indeloopvanhetjaarveranderthetprogrammadatwevoorafhebbengepland.Erdienenzich vragenvanderdenaan,samenwerkingsverbandengroeienenvragenomaanpassingen.eenaantal reedslopendeprojectenwerdnietgecontinueerdin2007.startendvanuithetaangepast beleidsplan2007sommenwehierdemeestopvallendewijzgingeninhetartistiekprogrammaop: Toegevoegde projecten 2007 Linu Audio InantwoordopeenconcretevraaguithetartistiekeveldwentConstanthaarepertiseaanineen nieuweserieworkshopsoverhetwerkenmetopensourceaudiosoftwareopeenlinu besturingssysteem:linuaudio.ditdoenweinsamenwerkingmet BrusselsLinuUserGroep(Blug), Actic(eenvzwdiehetgebruikvanvrijesoftwarepromoot) Hacklab(eenhacklabwerkendmetvrijegereedschappenendiostributies) deradiostations:radiopanik,radioairlibre,radiocampus Tweemaandelijksorganiseerdenweeenpubliekeontmoetingwaargeluidsartiestenkunnen kennismakenmetonbekenderesoftwares,waarzeterechtkunnenmetvragenenproblemen.de seriewordtin2008voortgezet. Ellentriek Nogeennieuwprogramma onderdeelistoegevoegd,namelijkdeworkshopserieellentriek.ditis eensamenwerkingmetladdavzwendepïanofabriek.indrieworkshopswerdaandachtgegeven aanopenhardware,circuitbending,deprincipesvanelektriciteitenelektronicaalsuitgangspunt vooreperimentelecreaties. Open source publishing HetOpenSourcePublishingprojectgroeidesignificanthetafgelopenjaar.NaasthetOpen Typografieprojectdatbeschrevenwerdinhetaangepastbeleidsplan2007,werddeepertisevan hetospteamingeroepenvoornieuweprojecten. 5 FreeOperations:workshopopdeTypografieWerkplaatsinArnhem:Samenmetstudenten vandezepostgradueleopleidingvoortypografenwerdgewerktrondrecepten,scriptenen vrijesoftware. MutetoScribus:HetBritsemediatijdschriftMUTEheeftmetbehulpvanhetOSPteamen ConstantdeoverstapnaarVrijeontwerpsoftwaregemaakt(Scribus,Inkscape,LinuUbuntu systeem). Diverseontwerpopdrachten,onderanderevoor:Open(tijdschriftbijdrage),IBK(webloge cultuur),fundacioantonitapies(website)

6 Publiactie EenspontaansamenwerkingsverbandtussenADA,Bolwerk,Sfumato,UnfoldenConstanttijdensde BoekenbeursinAntwerpenendeconferentie'Integrated'inDeSingel.Zievoordetailshet jaarverslag. Yoogle! Hetonderzoeknaarprofielenenprivacykreegvormindeontwikkelingvaneenspelmetdenaam Yoogle!waarvandeeerstedemoversietijdensVerbindingen/Jonctionsgepresenteerdengetest werd. Veranderde projecten 2007 Tresor workshop DeworkshopswarenaanleidingvooreensamenwerkingsverbandmetCityminedenRecyclarten hetparijseatelierd'architectureautogérée.inmaart,meienjuliinparijsenbrusselworkshops georganiseerd.desamenwerkingleiddetoteenpublicatie.voorinhoudelijkebeschrijvingziehet jaarverslag. Routes en Routines Inplaatsvandevoorzienedriestadseploratiesontstondereenorganischermaniervanwerken; deelsslootroutes+routinesaanbijdetresorworkshopsenwerdendedrieactiviteiteningepast inpubliekepresentaties(delezing/performanceblindesoftspotsenafleidendekaartwarevoor hetibaiinapril,ecosinseptember) Eennieuwetakaanonze'stadsverklenningen'werdgevormddoortweeworkshopsOpenStreet Map.OpenStreetMapiseenwereldwijdprojectdathetproducerenvan'vrije'geodataomvat.Via GSM'swordendestratenvanstedeninkaartgebracht.Devergaardedatawordtopgeladennaar OpenStreetMap.orgenopbasisdaarvankaneen(onmineofviatedownloadenJOSM tekensoftware)kaartgetekendworden.dekaartendiezoontstaankunnendooriedereengebruikt worden.zowelvoorroutesenroutinesalsvoortresorwarendezecollectievetestmomenteneen belangrijkeaanvulling. Living Archive DitonderzoeksprojectwerdhernoemdtotActiveArchivesenwerdgrotendeelsgeproduceerddoor ArtelekuinSanSebastianinBaskenland.Bijgaandsturenweeenco productieovereenkomst. Constantontwikkeldeeendemovoorhetwebarchiverings projectdataanverschillendeculturele institutengepresenteerdwerd.in2008zalditprojectwellichtdeconcretiseringsfaseingaan. 6

7 Onvoorziene lezingen en presentaties 2007: Gedurendehetjaargingenweinopvragennaarlezingen,presentaties,samenwerkingen.Voor Constantishetbelangrijkomserieusintegaanopdievragen.Hetversterktonsnetwerkeniseen goedemanieromdetussenstandoptemakenvanonsonderzoekenderesultatenervantedelen. Hiervolgteenkortoverzicht,deuitgebreidebeschrijvingenzijntevindeninhetmeegestuurde jaarverslag. Februari2007 lezingtijdensworkshop:decreatievandetoekomstinpaleisvoorschonekunsten,brussel lezingtijdenssymposium'locationbasedmedia',artefactstuk,leuven Maart2007 PresentatievoorhetPREPAVnetwerk,Atelierd'architectureautogérée,Parijs,Frankrijk 2presentatiestijdensstudienamiddagE cultuur,georganiseerddooribkinvlaams MinisterievanOnderwijsenVorming April2007 Lezinginserie'Representations'opuitnodigingvanBrusselsArchitectuurInstituutin Recyclart,Brussel Mei2007 LezingvoorconferentieLibreGraphicsmeeting,Montreal,Québec Juni2007 Lezingtijdenshetsymposium"Estructures Xares Col.lectius,Unsegmentconnector" opuitnodigingvandefundacionrodriguezincastelldemontesquiu,spanje September2007 PresentatietijdensEcosfestival,Nantes,Frankrijk Oktober2007 lezingtijdensconferentie'videovorte'inargos,brussel lezingtijdenseuropeanartfestivalinhamburg,duitsland deelnameaandebat'adventuresinarchitecture',ibai/recyclart,brussel December2007 lezingvoorsymposium:'quedensedentro,cierrenlasventanas'inhetcasasdeculturade Barakaldo,Bilbao Spanje Uitgestelde + niet uitgevoerde projecten 2007 Stitch and Split DeworkshopsScienceFictionmediaopdevakgroepOnderwijskundevandeUGentwerdenreeds afgerondin2006.vanwegewederzijdstijdgebrekisdesamenwerkingdievoorzienwasvoor2007 uitgesteldtotoktober

8 International workshop Open Font Deinhetaangepastebeleidsplanbeschrevenwe,alsonderdeeelvanOpenSourcePublishing,de casestudynaarhetcontroversiëlelettertypedin.dieisinganggezetmaarleiddenogniettothet voorzieneinternationalesymposium. Wehebbendemogelijkhedenvooreeneuropesesubsidie aanvraaginhetkadervanheteuculture programmaserieusonderzochtenhebbenbeslotenin2007noggeenaanvraaginte dienen. ViadeaanwezigheidopLibreGraphicsmeetinginMontreal,deworkshopopdeTypografie WerkplaatsinArnhemendeaanstaandeLibreGraphicsinPolenwordgewerktaandeversterking vanhetinternationaalnetwerk. Museum and new media Museumandnewmediaisalsevenementnietdoorgegaan.Hetonderzoekdatgedragenwerddoor KrisRuttenistevindenophetweblogSituateddatdoorConstantgehostwordt.Ruttenfuseertdit projectinzijnonderzoekswerkopdeugent. Radio Swap InhetaangepastebeleidsplanwerdervanuitgegaandatdearchievenvanRadioSwap (radioswap.net)beheerdzoudengaanwordendoorconstant.constantheeftmetradioswap gewerktaaneennieuwegrafischeinterfaceenhielpmeedenkenoverdetoekomstvanhetproject: erwerd(enwordt)gewerktaaninbeddinginradio organisatiesentechnischwerdhetdatabase systeemaangepastzodathetzelfstandigerdooreenalgemeenpubliekvangeinteresseerden gebruiktkangaanworden.maarhetisnietzodatweindetoekomstdeeindverantwoordingzullen nemenvoorhetproject.dieverantwoordelijkheidzoumoetenopgenomenwordendooreen netwerkvanradiostationsdiezelfactiefgebruikmakenvanhetplatform. DeeerdergenoemdetoegevoegdeserieLinuaudiogarandeerdedeaandachtvoorgeluidenradio ophetconstantprogramma.inhoudelijkwerdhetwegvallenvanhetradioswapprojectdaardoor welopgevangen. Constant Verlag In2007werdhetredactionelewerkvoordepublicatieConstantverlaginganggezetengrotendeels afgewerkt.debedoelingwasdatvoorheteindvanhetjaardepublicatieszoudenverschijnen.dat zalmedio2008worden.ineersteinstantiezullenzegepubliceerdwordenalspdfbestandendie gedownloadenuitgeprintkunnenworden.daarvooriseenspecialeinteractievemodulein ontwikkeling. 8

9 Beschrijving van Webwerk HetwebisenblijftConstantsprimaireplatformenonzebelangrijkstewerkruimte.In2007hebben weflinkgeïnvesteerdineenrevisievanonzeserversennetwerk.serversoftwareswerdenge update,contentwerdgemigreerd,deserverswerdenopgeschoondenuitgebreid.ditisgeen eenvoudigwerk.doordejarenheeniseropconstants'serverseenhybrideweefselvan verschillendesystemengegroeid.wewildendienietvervangenofvereenvoudigenomdatwehet belangrijkvondenonlinesporenvanonzegeschiedenistebewaren.eenkortetourdoorheende takendiein2007werdenuitgevoerd: Migratie Constantswebsiteisflinkgegroeiddeafgelopenjaren.Hetwasnoodzakelijkgewordeneengrotere, snellereenstabielereomgevingtebouwen.debasis serverruimteisdoorhetcibg,hetcentrum voorinformaticavoorhetbrusselsgewestterbeschikkinggesteld,maardievoldeednietlangerom deepansievanweblogs,omdegrotehoeveelheidbeeldenenhetvideo archieftehosten.daarom werdetraruimtegehuurdbijall2all.org.degrootstsehoeveelheiddatastaatnuoptwee belangrijkeservers:constantvzw.org(irisnet)enconstantvzw.be(all2all) Backups, monitoring en updates OmdewebsiteenanderearchievenvanConstantvoortdurendteupdatenhebbenweeen automatischeperiodiekbackupsysteemingevoerd.daarnaastzijnerookverschillendetoolsomde statusvandewebserverdienstenendeintegriteitvandebelangrijkstepagina'sindgatente houden.doordatdezichtbaarheidvandeconstantwebsiteistoegenoemenishetdeafgelopen jareneenregelmatigdoelwitgewordenvoorattacks.daaromwordennuallewebappilicaties wekelijksge updateenontwikkeldenwespecifieketoolsomhetonderhoudvandeveleweblogsdie wehostenteautomatiseren.ditiseenvoortdurendwerk. Decentralisatie van account managements. Dealgemenearchitectuurvandeaccountsisverbeterd.DankzijdeAlterncsoftwarekannuiedere gebruikermeteenadminaccountzijn/haaraccountbeherenennaareigenbehoefteweb applicatiesinstallerenofverwijderenzonderdaarvoorpermissietevragen.ditwerkisafgerond. Documentatie. Aldezeveranderingenmoestenwordengedocumenteerd.Eenwikivoorinterngebruikbevatnu allehandleidingen,changelogsennotitiesdienuttigzijnvoorgebruikersenadministratorsvanhet systeem.ditzijnwederkerigetaken,verbeteringenwordenregelmatigaangebracht. Herontwikkeling VooreenrelatiefjongfenomeenalshetinternetisdewebsitevanConstant(stok)oud.Desite volgdehetritmevanonzeeperimentenmetsoftwares.toendertijdwarendiesoftwaresactueel, inmiddelszijndieantiek.in2007zijnwebegonnenapplicatiesteherschrijvenofhundatain nieuweapplicatiesintevoerendiebetervoldoenaanhedendaagseeisenenmogelijkheden.deze herontwikkelingisgestartnademigratienaarnieuweserversomdatdeinfrastructuurdaarvan stabielerenbetrouwbaarderisendaarmeeeenbetrouwbaarderebasisbiedt.dezetaakisingang gezetenzaleenprioriteitvormenvoordeweb ontwikkelingenvanhetkomendejaar 9

10 Opvallend in 2007 Verbindingen / Jonctions washetjaarvande10eeditiuevanVerbindingen/Jonctions.V/J10'Sporeninhet elektr(on)ischeveld'vondplaatsintheaterhuislabelloneinbrussel.eenintensengelaagdfetsival metlokaleeninternationalegastenenbezoekers.thematischdoorsneedhetfestivaldehybride knoopwerkvanconstantsdageljksewerkenboodeenmomentenplatformtotpubliekereflectie. Lichaamensoftware,profielenophetweb,alomaanwezigheidvandata,representatieencontrole vormdenhetraamwerkvanhetfestival. Financien / Lage kosten beleid Overhetalgemeengenomenwarenergeenverrassendekostenpostenofinkomstenvoorde verenigingconstantin2007. Voordepunctueleennietvoorzienesamenwerkingsverbandengolddatweveelalinnature bijdroegen.omverwarringtevoorkomengebruikenwedaarominhetjaarverslaginplaatsvanhet woord'coproductie'liever'samenwerking'. Innaturawilzeggen:kennis,epertise,ervaring,enthousiasme.Vaakishetzodatpartnersde faciliteitenverzorgen.afgezienvankostenvergoedingenzijndiesamenwerkingennietvangrote betekenisvoordebegrotingvanconstant. EllentriekenLinuaudiozijnvoorbeeldenvanlagekostenprojecten:Onzepartnerorganisaties werkenopbasisvanvrijwilligheid,dekostenvoorhuurvanderuimtezijnzeerlaag,debegeleiders zijnbrusselsofbelgischwaardoorreiskostenbeperktworden.wewerkeninatelierduweb,een internetruimtevandegemeentesintgillis,diezichnaastonskantoorbevindtendatuitstekend geschiktisvooronzeworkshops.hetatelierduwebisuitgerustmettweeworkshopruimtesmetelk 20computers,dieConstantvoorzienheeftvandebenodigdeLinusystemen(Ubuntu)enaudioen video softwares. Lokaal / Internationaal Eentendensdiezichtbaarwerdin2007isdatweintoenemendemateoplokaleennationale schaalorganiseren,watleidttoteengroterezichtbaarheidinbrusselenvlaanderen.tegelijkertijd zienwedathetmerendeelvanvragennaarepertise(advies,lezingen,brainstormsessies)vanuit hetbuitenlandkomen.dewaarderingvooronslokaalengagementligtvreemdgenoegdusvooreen flinkdeelinhetbuitenland.despanningtussenlokaleeninternationalerelevantieisnaarde toekomsttoezekervanbelang:internationaalwerkenwegraagmetlokaalingebeddeprojecten, actiegroepen,communityprojecten. 10

11 Project Lokaal Nationaal Internationaal Vrouwen en Vrije Software Install Party Server, service reloaded Webserver & netwerk atelier Verleden, heden, toekomst Webserver configuratie Webserver configuratie en organisatie Wettelijke aspecten Open Source Video Open Video Libre Video Vorte: Affinity Video BRXLBravo: Transcommunautaire Karaoke 8 Towards European platform for alternative practice and research on the city (Peprav) Methodologies of action research Subjectieve Cartografie Collaboratieve Cartografie OpenStreetMap OSM #1 OSM #2 Blinde softspots en afleidende kaartware Linu Audio Introductie in geluid en Jack Audacity Ardour #1 Ardour #2 Ardour #3 Ellentriek Ellentriek #2 Ellentriek #3 Open Source Publishing (OSP) Das Ist Norm Libre Graphics Meeting: Relaying Systems Canadees Print Ontbijt Integrated 2007: Take as much as you want Free Operations Open Source Publishing Briefing Open, Mute, Odessa, e-cultuur weblog, V/J10... Publiactie Active Archives Yoogle! Verbindingen/Jonctions Staten Generaal: De creatie van de toekomst - het beeldende kunstenveld aan het woord Artefact symposium: Location based media Open Ars Art and Economy Quam 07 ECOS Adventures in architecture Quedense dentro, cierren las ventanas Studienamiddag e-cultuur 11

12 Bezoekersaantallen website 2007 Hierondereenaantalcijfersdiebetrekkinghebbenopdebezoekersvanonzewebpagina'sdiede evolutielatenzientussenapril2007enfebruari2008.vanafaprilvorigjaarwarendewebsitesvan Constanttebereikenviatweedomeinen:constantvzw.orgenconstantvzw.be. MedealsgevolgvandeverbeteringenaandeConstantserversdieweinhetvolgendehoofdstukje beschrijven,zijndebezoekersaantallenflinkgestegen.hettotaalaantalbezoekersisindeloopvan dezeperiodetoegenomenmeteenfactor1.8:zezijndusbijnaverdubbeld. April2007 February2008 Host:constantvzw.com: Host:constantvzw.com: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/day:1935 UniqueIPvisitors/day:989 Host:constantvzw.org: Host:constantvzw.org: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/day:511 UniqueIPvisitors/day:3065 Host:constantvzw.be: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/day:496 TOTALS: TOTALS: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/day:2446 UniqueIPvisitors/day:4550 Gemiddeldentussenapril2007enfebruari2008 TotaalaantaluniekeIPbezoekers: AantaluniekeIPbezoekerspermaand: AantaluniekeIPbezoekersperdag:

13 Conclusie Sterke punten Relatiefgrotehoeveelheidpresentaties:veelcontactenenzichtbaarheid GeslaagdfestivalVerbindingen/Jonctions GrotereinbeddinginBrusseldoororganisatieveelworkshops Goedgewerktaanonderhoudserversenonlinedata Zichtbaarinhetveldengevraagdomepertisetedelen. Hetisgoedominretrospectiefteziendatdewerkingaanhetverschuivenisvanhetuitvoerenvan eenlijstvoorbedachteprojectennaaractiviteitendievoortkomenuiteeninhoudelijkeinteresse. ProjectenalsRoutes+RoutinesenTresorlagenveeldichterbijelkaardanwein2005aannamen. Doordiesterkesamenhangvloeienzedanookbijnanaadloosinelkaarover. Mindere punten Tijdvooronderzoek,éénvanonzebelangrijkstedoelstellingen,kwamdoordegrotehoeveelheid projectenweleensinhetgedrang.ditlietzichvoelenindevoorbereidingvanlezingenen workshopsdieveelalindeavonduren,weekendengeschrevenmoestenworden. Onzebehuizingiszeergoedkoop,enalskantoorenvoorwebwerkookgoedbruikbaarmaarhetis kleinenerisgeenwerkplaats.ditnadeelproberenweinonsvoordeeltegebruikendoor evenementenaltijdoplokatietelatenplaatsvinden.ditkomtconstantszichtbaarheidtengoedeen dwingtonsookomsamenwerkingsverbandentezoekenmetorganisatiesdieinfacilitairenoden, lokalenentechniekkunnenvoorzien.tochoverwegenweeeneenetraruimtetezoekenominde toekomstalswerklabuittekunnenbaten. Afsluitend beweesdatderoutedieweingeslagenzijnmethetbeleidsplan2008en2009goedgekozen is.webeschrijvendaarinconstantswerkintermenvanonderzoeksdradeneninhoudelijke interesses.alswerkplaatswillenwemeerruimteopenlatenvoorprojectendiezichspontaan aandienen,voorontwikkelingenverdieping.eenfleibelermodusoperanduslaatonsvrijerinde uitvoeringsvormvandeprojecten. Doorna10jaarafscheidnemenvanVerbindingen/Jonctionsalsjaarlijksfestivalhopenwemeer tijden(mentale)ruimtetehebbenvoorcontinuezaken.datverbindingenalseenserie 'kruisbestuivings momenten'geherformatteerdisvoor2008en2009voeltheelgoedaan:inplaats vaneenetraevenementishetnueenpermanentaanwezigonderzoekgeworden. DeingeslagenwegomviaConstantVerlagteputtenenpublicerenuitonsarchiefiszeker waardevolvoordetoekomst,hetmaakthetmogelijktelerenvanonzeeigengeschiedenisenlevert materiaalvooreenverderwerkingindetoekomst.herwaarderingvoorhoogtepuntenuiteigen archiefmaakthetformulerenvanhoofdlijnendiedebasisvanconstantvormengemakkelijker,het helptonsomdebeleidsprioriteitenaandescherpenenhetkaraktervanconstantnaardetoekomst toecontinuiteitteblijvengeven. 13

14 Overzicht van de gerealiseerde activiteiten Hierondervindtueenchronologischelijstmeteenopsommingvanactiviteiten,diemoetgelezen wordenalseenagenda:watgebeurdeeropwelkedatum.deactiviteitenzijnnietgesorteerdop soortofbelangrijkheid.hetmeegestuurdejaarverslaggeefthetmeestcompleteoverzichtvande activiteitendiedeverenigingconstantin2007ontwikkelde.hierinvindtuuitgebreidere beschrijvingen,foto's,dataenplaatsen. DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#3 InstallParty Interface3,Brussel 20/01/2007 Decreatievandetoekomst PresentatieStatenGeneraal PaleisvoorSchoneKunsten,Brussel 13/02/2007 Symposium'locationbasedmedia' PresentatieArtefact Stuk,Leuven 15/02/2007 OpenVideoLibre Workshops,filmvertoningen Constant,ElPenon&Atelierduweb,Sint Gillis 15 18/02/2007 Whatyouheariswhatyouget Installatie BRXLBravo Passaporta,Brussel 02 04/03/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#4 Server,servicereloaded Interface3,Brussel 03/03/2007 Towards Peprav(Europeanplatformforalternativepracticeandresearchonthecity) Workshop Methodologiesofactionresearch Atelierd'architectureautogérée,Parijs,Frankrijk 17 19/03/2007 LinuAudio Workshop#1 IntroductieingeluidenJack Atelierduweb,Brussel 19/04/2007 Blindesoftspotsenafleidendekaartware Lezing 14

15 IBAI(Brusselsarchitectuurinstituut) Recyclart,Brussel 19/04/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#5 Webserver&netwerkatelier Interface3,Brussel 21/04/2007 Ellentriek Workshop#2 Pianofabriek,Brussel 28 29/04/2007 OpenSourcePublishing LibreGraphicsMeeting ÉcolePolytechniquedeMontréal,Québec 04 06/05/2007 LinuAudio Workshop#2 Audacity Constant,Brussel 10/05/2007 WerksessieSubjectieveCartografie Recyclart,Brussel 18 19/05/2007 LinuAudio Workshop#3 Ardour Atelierduweb,Brussel 19/05/2007 LinuAudio Workshop#4 Ardour2 Atelierduweb,Brussel 14/06/2007 OpenSourcePublishing CanadeesPrintOntbijt Printparty Nepomuk:CaféCityMine(d),Brussel 16/06/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#6 Verleden,heden,toekomst Interface3,Brussel 30/06/07 WerksessieCollaboratieveCartografie#2 Nepomuk,Brussel 06/07/

16 Quam07 Symposium CastelldeMontesquiu,Spanje 07 08/07/2007 LinuAudio Workshop#5 Ardour3 Atelierduweb,Brussel 07/07/2007 OpenStreetMap Workshop Brussel 20/07/2007 Openstreetmap Evenement Recyclart,Brussel 16/09/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#7 Webserverconfiguratie Interface3,Brussel 28/09/07 VideoVorte Lezing:AffinityVideo Argos,Brussel 05/10/2007 ArtandEconomy Forum EuropeanArtFestival,Hamburg 07/10/2007 Adventuresinarchitecture Debat IBAI/Recyclart,Brussel 14/10/2007 Publiactie Leiconvoornieuwewoordenentechnologieën Atel,Boekenbeurs,DeSingel Antwerpen 22/ /11/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#8 Webserverconfiguratieenorganisatie Interface3,Brussel 10/11/07 Verbindingen/Jonctions10 Interdisciplinairfestival 16

17 LaBellone,LaCompilothèque,Actic,Q 02 Brussel 17/11 02/12/2007 ActieveArchieven Projectpresentatie Arteleku,SanSebastian Spanje 04/12/2007 Ellentriek Workshop#3 Pianofabriek,Brussel 08+09/12/2007 Quedensedentro,cierrenlasventanas Lezing CasasdeCulturadeBarakaldo,Bilbao Spanje 14 15/12/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#9 Wettelijkeaspecten Pianofabriek,Atelierduweb,Brussel 15/12/07 Yoogle! Workshop AtelierduWeb,Brussel 15/12/07 17

18 Jaarrekening 18

19 Balans 31/12/07 Rekening Actif Resultaatvanhetboekjaar Overgedragenresultaat Bureelmachinesenmaterieel,20% A/Bureelmachinesenmaterieel,20% Bureelmachinesenmaterieel,33.33% A/Bureelmachinesenmaterieel,33.33% Informatica(hardware),20% A/Informatica(hardware),20% Informatica(hardware),33.33% A/Informatica(hardware),33.33% Meubilair A/Meubilair Klanten Teontvangensubsidies Teontvangenkredietnota's Vooruitbetalingen Diversedebiteuren C/C Leveranciers Tejustifiërensubsidies Teontvangenfakturen Diversecrediteuren Socialeschulden Provisieverlof Lening Overtedragenkosten Overtedragenopbrengsten OvertedragensubsidiesVl.Gem Overtedragensubsidies Wachtrekening Deia (zicht) Deia (zicht) Deia (depo) Kas Transferten (vrij) Passif

20 Resultatenrekening 31/12/07 Rekening 20 SaldoD. SaldoC Huisvesting,huur Huisvesting,materiaal Huisvesting,alarminstallatie Huisvesting,elektriciteit,gas,water Huisvesting,onderhoudlokalen Huisvesting,diversekosten Onderst.werking,kantoorbenodigdheden Onderst.werking,stationery Onderst.werking,catering Onderst.werking,telecommunicatie Onderst.werking,Internet Onderst.werking,portkosten Onderst.werking,materiaal Onderst.werking,technischmateriaal Onderst.werking,onderh.&herst.techn.materiaal Onderst.werking,onderhoudinformatica Onderst.werking,verzekeringallerisico's Onderst.werking,brandverzekering Onderst.werking,polisverenigingsleven Onderst.werking,diverseverzekeringen Onderst.werking,diversevervoerkosten Onderst.werking,documentatie Onderst.werking,legaleformaliteiten Onderst.werking,beheerkosten Onderst.werking,diversekosten Personeel,nettolonen Personeel,vacantiegeld Personeel,RSZwerkgever Personeel,RSZwerknemer Personeel,bedrijfsvoorheffing Personeel,medischedienst Wettelijkeverplichteverzekeringen Andereverzekeringenpersoneel Provisieverlof Premiesengratificaties Personeel,kostensociaalsecretariaat Afschr.installaties,machines&uitrusting Afschr.meubilair&rollendmaterieel Inhoud.werking,elektriciteit,gas,water

21 Inhoud.werking,taksauto Inhoud.werking,onderh.&herst.wagen Inhoud.werking,catering Inhoud.werking,flyers/affiches Inhoud.werking,drukwerkcatal/progr/promo Inhoud.werking,telecommunicatie Inhoud.werking,Internet Inhoud.werking,portkosten Inhoud.werking,technischmateriaal Inhoud.werking,Cdrom DVD tapes Inhoud.werking,tapes kopiekosten Inhoud.werking,materiaal Inhoud.werking,decor Inhoud.werking,vervoer/verplbnl Inhoud.werking,hotelbinnenland Inhoud.werking,vervoer/verplbtl Inhoud.werking,hotelbuitenland Inhoud.werking,prospectie Inhoud.werking,representatie Inhoud.werking,verzekeringallerisico's Inhoud.werking,diverseverzekeringen Inhoud.werking,diversevervoerkosten Inhoud.werking,documentatie Inhoud.werking,huurreceptieruimte Inhoud.werking,huurworkshopruimte Inhoud.werking,huurepositiezaal Inhoud.werking,huurtechnischmateriaal Inhoud.werking,huurwagens Inhoud.werking,huurtapes/visies Inhoud.werking,huuralarminstallatie Inhoud.werking,huurverblijfproductiemedewerkers Inhoud.werking,receptie Ereloneninhoudelijkewerking,productie Ereloneninhoudelijkewerking,soc./cult.werking Ereloneninhoudelijkewerking,educatievewerking Ereloneninhoudelijkewerking,presentatie Ereloneninhoudelijkewerking,diverse Ereloneninhoudelijkewerking,softwareontwikkeling Ereloneninhoudelijkewerking,design Ereloneninhoudelijkewerking,onderzoek Erelonenondersteunendewerking Terugbet.reiskosteninhoudelijkewerking Terugbet.reiskostenondersteunendewerking Perdiemsinhoudelijkewerking Perdiemsondersteunendewerking

22 Overnachtingskosteninhoudelijkewerking Overnachtingskostenondersteunendewerking Kleinekosteninhoudelijkewerking Kleinekostenondersteunendewerking Financiëlekosten,intresten Financiëlekosten,roerendevoorheffing Financiëlekosten,neg.wisselkoersverschillen Financiëlekosten,betalingsverschillen Financiëlekosten,bankkosten Financiëlekosten,nalatigheidsintresten Diversefinanciëlekosten Belastingenentaksen,diversetaksen Kostenuitvorigeboekjaren Diversekosten,uitzonderlijkeverliezen Diversekosten,penaleboeten (vrij) (vrij) Vl.overh. adm.cultuur,subsidies Vl.Gem.,Kunstendecreet SubsidiesGelijkeKansenCentra Subsidiesinternationaleprojecten ToelageVGC BrusselsGewest Minist.Comm.Française Gemeentelijkeoverheden Subsidiesvorigejaren Ticketverkoop Worskhops Coproductie Medewerkingcoproductie Uitkoopsommenbinnenland Teruggevorderdekosten Teksten,opstellingenpublicatie Financiëleopbrengsten,kredietintresten Financiëleopbrengsten,pos.wisselkoersverschillen Financiëleopbrengsten,betalingsverschillen Uitzonderlijkeinkomsten Diverseandereopbrengsten (vrij) (vrij) Wachtrekening >winstvh.boekjaar

CONSTANT IN 2010. Constant vzw Fortstraat 5 1060 Brussel T / F: + 32 2 539 2467 info@constantvzw.org http://www.constantvzw.org

CONSTANT IN 2010. Constant vzw Fortstraat 5 1060 Brussel T / F: + 32 2 539 2467 info@constantvzw.org http://www.constantvzw.org CONSTANT IN 2010 Constant vzw Fortstraat 5 1060 Brussel T / F: + 32 2 539 2467 info@constantvzw.org http://www.constantvzw.org INHOUD Inleiding Verslag 2010 1 Werkgroepen, evenementen, workshops en projecten

Nadere informatie

EINDVERSLAG WEBCOM TETRA PROJECT

EINDVERSLAG WEBCOM TETRA PROJECT EINDVERSLAG WEBCOM TETRA PROJECT Release: Final Laatste wijziging: 31/05/2012 Vorige versies: 22/05/2012 Document gecreëerd 25/05/2012 26/05/2012 31/05/2012 Draft versie 1 klaar Revisie door Vincent Revisie

Nadere informatie

GigaPort Activiteiten Verslag 2004-2005

GigaPort Activiteiten Verslag 2004-2005 GigaPort Activiteiten Verslag 2004-2005 GigaPort Activiteiten Verslag 2004-2005 Waag Society 3 V2_ 11 Paradiso 16 Nederlands Instituut voor Mediakunst Montevideo/TBA 17 De Balie 19 Submarine 23 2 Waag

Nadere informatie

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening

Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Free Press Unlimited jaarverslag 2013 onze jaarrekening Cfinancie verslag el Inleiding Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroomoverzicht Waarderingsgrondslagen Toelichting

Nadere informatie

Ministerie van Verkeer en Waterstaat RIJKSWATERSTAAT. Meetkundige Dienst

Ministerie van Verkeer en Waterstaat RIJKSWATERSTAAT. Meetkundige Dienst Ministerie van Verkeer en Waterstaat RIJKSWATERSTAAT Meetkundige Dienst Ministerie van Verkeer en Waterstaat RIJKSWATERSTAAT Meetkundige Dienst Trendrapport Open Source Software december 2002 Uitgevoerd

Nadere informatie

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN

EMAKINA GROUP SA AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN EMAKINA GROUP SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht - Maatschappelijke zetel : Middelburgstraat 64A te B-1170 Brussel AANBOD TOT INSCHRIJVING OP MAXIMUM EUR 10 MILJOEN NIEUWE AANDELEN Het Aanbod

Nadere informatie

Tet.: +32 (0)9 210 54 10 Fax: +32 (0\9 232 43 40 www.bdo.be

Tet.: +32 (0)9 210 54 10 Fax: +32 (0\9 232 43 40 www.bdo.be BDO Tet.: +32 (0)9 210 54 10 Fax: +32 (0)9 232 43 40 www.bdo.be Axxes Business Park Guldensporenpark 100 - btok K B-9820 Meretbeke ZENITEL NV Verslag van de commissaris aan dê algemene vergadering van

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

OPLEIDINGEN Opleiding Naam Instituut Datum Diploma J / N BA (Hons) Geography University of Leeds Sep. 1983 juni 1986

OPLEIDINGEN Opleiding Naam Instituut Datum Diploma J / N BA (Hons) Geography University of Leeds Sep. 1983 juni 1986 CV Daniel Crawley OPLEIDINGEN Opleiding Naam Instituut Datum Diploma J / N BA (Hons) Geography University of Leeds Sep. 1983 juni 1986 J * MSc. Information Systems Brighton University Juli 1990 sep. 1991

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

financieel verslag 2011

financieel verslag 2011 financieel verslag 2011 INHOUDSTAFEL Mission statement... 1 Voorwoord... 2 Raad van bestuur en strategisch comité... 4 DNS.be personeel... 6 Financiële resultaten... 8 Inleiding... 8 Inkomsten... 8 Kosten...

Nadere informatie

EINDRAPPORT 2014. A. MANAGEMENT PLAN De rol en uitvoerende taken van alle betrokken actoren werd duidelijk Omschreven in het beleidsplan.

EINDRAPPORT 2014. A. MANAGEMENT PLAN De rol en uitvoerende taken van alle betrokken actoren werd duidelijk Omschreven in het beleidsplan. EINDRAPPORT 2014 1. OPDRACHT De opdracht van Nubel is aangepast in de statuten. 2. VISIE NAAR DE TOEKOMST Zie punt D van het rapport. A. MANAGEMENT PLAN De rol en uitvoerende taken van alle betrokken actoren

Nadere informatie

Jaarrapport 2010 maart 2011

Jaarrapport 2010 maart 2011 Jaarrapport 2010 maart 2011 Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 1.1. Algemeen 3 1.2. Fondsenwerving 6 1.3. Reserves 7 1.4. Terugblik 2010 8 1.5. Financiering 16 1.6. Vooruitblik 2011 16 1.7. Verantwoordingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 15 Balans per 31 december 2011 (voor winstbestemming) 16 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Samenvatting Teammanager met verander capaciteit voor zowel IM als IT. Projectmanager van IT projecten met bij voorkeur een business component.

Samenvatting Teammanager met verander capaciteit voor zowel IM als IT. Projectmanager van IT projecten met bij voorkeur een business component. Samenvatting Teammanager met verander capaciteit voor zowel IM als IT. Projectmanager van IT projecten met bij voorkeur een business component. Architectuur en organisatie structuur visionair; stip op

Nadere informatie

1. Management summary

1. Management summary Quick Scan Auteurs: Rijk van Geresteijn, Ceriel van Halle, Els van Hekesen, Govert Ramsteijn, Jacques Ravensbergen IBO, HBK 40 Versie: 1.0, 11 februari 2010 1. Management summary Dit document bevat de

Nadere informatie

1. Management summary

1. Management summary Quick Scan Auteurs: Rijk van Geresteijn, Ceriel van Halle, Els van Hekesen, Govert Ramsteijn, Jacques Ravensbergen IBO, HBK 40 Versie: 1.2, 25 februari 2010 1. Management summary Dit document bevat de

Nadere informatie

2001, een strategische XML consultancy missie voor de SCIA Groep, Herk-de-Stad (België)

2001, een strategische XML consultancy missie voor de SCIA Groep, Herk-de-Stad (België) BELANGRIJKE CONSULTANCY PROJECTEN BIJ I.T. Works o Scia Groep functie: onafhankelijk XML technologie consultant (XML-gebaseerde applicatie ontwikkeling) technisch advies over waar en hoe XML het best kan

Nadere informatie

inhoud Algemeen Meerjarenoverzicht 3

inhoud Algemeen Meerjarenoverzicht 3 Jaarverslag 2013 inhoud Algemeen Meerjarenoverzicht 3 Jaarverslag Voorwoord van de voorzitter van het bestuur 5 Verslag van de directie Missie 7 Incasso 8 Repartitie 9 Representativiteit 10 Collectief

Nadere informatie

Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC. Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64. www.markmaathuis.nl

Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC. Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64. www.markmaathuis.nl Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64 E mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl Inleiding

Nadere informatie

Qurius Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Vrijdag 27 mei 2011

Qurius Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Vrijdag 27 mei 2011 Qurius Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vrijdag 27 mei 2011 1 Agenda 1 Opening en mededelingen 2 Verslag Raad van Bestuur over het 2010 en toekomstvisie 3a Vaststelling van de jaarrekening 2010*

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be

JAARVERSLAG 2014. VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel. Innovatie.vrt.be JAARVERSLAG 2014 VRT Onderzoek & Innovatie Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Innovatie.vrt.be 1 Dit document heeft betrekking op de toegevoegde opdracht van de VRT beheersovereenkomst 2012-2016. De opdracht

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Het netwerk van kennis en zijn gebruikers

Jaarverslag 2006. Het netwerk van kennis en zijn gebruikers Jaarverslag 2006 Het netwerk van kennis en zijn gebruikers BELNET wil herkend en erkend worden als de partner waar niemand omheen kan, niet omwille van een monopoliepositie of gunstige tarieven, maar

Nadere informatie

Tekst afgesloten op 30 april 2009.

Tekst afgesloten op 30 april 2009. Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 69e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2009 De modernisering van de boekhouding van de Federale Overheid: algemene opzet Luc BUFFEL Adviseur-generaal

Nadere informatie

Inhoud 2004 B IB C G SLA ER V R A JA

Inhoud 2004 B IB C G SLA ER V R A JA Inhoud Dynamiek van het Ondernemingsplan 2004-2009 1 Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT) uitdagingen in een Europees perspectief 5 Inleiding 13 Professionalisering van de Infrastructuur 14 Project

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2013 Het Firmament vzw

ACTIEPLAN 2013 Het Firmament vzw ACTIEPLAN 2013 Het Firmament vzw Het Firmament vzw +32 (0)15 34 94 36 contact@hetfirmament.be www.hetfirmament.be Maatschappelijke zetel Hoogstraat 83 2800 Mechelen Dagelijkse werking Brusselpoort - Hoogstraat

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8

Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8 FLANDERS KNOWLEDGE AREA Jaarverslag 2014 Inhoud Inzetten op vereenvoudigde structuren 7 Groei 8 1. Beleidskader 10 1.1 Flanders Knowledge Area: missie en strategie 10 1.2 Actieplan Mobiliteit Brains on

Nadere informatie

Dienst ICT. Rapportage 2007. ICT projecten 2008-2009. TU/e ICT Infrastructuur. TU/e Digitale Leer en Werk Omgeving (DLWO) Federatieve DLWO (3TU)

Dienst ICT. Rapportage 2007. ICT projecten 2008-2009. TU/e ICT Infrastructuur. TU/e Digitale Leer en Werk Omgeving (DLWO) Federatieve DLWO (3TU) Dienst ICT Rapportage 2007 ICT projecten 2008-2009 TU/e ICT Infrastructuur TU/e Digitale Leer en Werk Omgeving (DLWO) Federatieve DLWO (3TU) Dienst ICT 1 of 18 Mei 08 Inhoudsopgave: Introductie en verantwoording....

Nadere informatie