Inhoudsopgave. Werkgroepen... 4 Team...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Werkgroepen... 4 Team...4"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Werkgroepen... 4 Team...4 Toegevoegde projecten Linu Audio... 5 Ellentriek...5 Open source publishing...5 Publiactie...5 Yoogle!... 6 Veranderde projecten Tresor workshop...6 Routes en Routines... 6 Living Archive Onvoorziene lezingen en presentaties 2007:... 7 Uitgestelde + niet uitgevoerde projecten Stitch and Split... 7 International workshop Open Font...7 Museum and new media...8 Radio Swap... 8 Constant Verlag... 8 Migratie...9 Backups, monitoring en updates...9 Decentralisatie van account managements... 9 Documentatie Herontwikkeling... 9 Verbindingen / Jonctions Financien / Lage kosten beleid...10 Lokaal / Internationaal Bezoekersaantallen website Sterke punten...13 Mindere punten Afsluitend...13 Balans 31/12/ Resultatenrekening 31/12/ Rekenblad 'Begroting en afrekening'

2 Detail en toelichting...29 Detail en toelichting...30 Detail en toelichting Afschrijvingstabel voor de investeringen Waarderingsregels Ingeschreven personeel Overige vergoedingen

3 Evaluatie van de jaarwerking

4 Eenterugblikophetafgelopenjaarwaarbijwedevoorgesteldewerkingzoalsbeschreveninhet aangepastebeleidsplandatnajaar2006ingediendwerdalsuitgangspuntnemen.wanneerwedit naastdegerealiseerdeprojectenleggenzienweeenaantalverschillenoptreden. Werkgroepen Eenveranderingtenopzichtevaneerderejarenisdaterin2007werdbegonnentewerkenin 'werkgroepen'.datwilzeggendatalleprojecteninprincipegedragenwordendooreengroep bestaandeuitledenen/ofeternebetrokkenen,waarbijertelkensminstens1kernlidzorgdraagt voorhetgoedverloopvanhetproject.ditmodelimplementerenwelangzamerhandindegehele werking. Wezienhetenthousiasmerenvansteedsnieuwemedewerkersalseenwerkvanlangeademdatop delangetermijneenverspreidingvanideeënenopvattingenzalopleveren.ophetmomentvan schrijven,begin2008,zijnweeenfaseingegaanwaarindewerkingoverdachtwordtin 'inhoudelijkecellen':wenodigenartiesten,juristen,planologen,ontwerpers,feministes, programmeusese.a.uitvoorbrainstormshoe'onderzoeksdraden'verderuitgewerktkunnen worden,hoenetwerkengelegd/verstevigdkunnenwordenenomalgemenebrainstormsaante gaan.debedoelingisomderesultatenvandezesessiesterugtelatenvloeienindewerkingenom dezesessiesindetoekomstmetterugkerenderegelmaatteorganiseren. Team In2007bestondConstantuit15leden.Inhetvoorgaandejaarhebbenwehardgewerktaaneen omvormingnaareenbreedgedragenstructuur.2007washeteerstejaardatwediebrederevormin actiefwaren.constantvindtdateenkritischewerkingnietalleenmoetblijkenuiteendoortimmerd artistiekprogramma.wevindenookdatdemaniervanwerkenaanmoetsluitenoponze inhoudelijkevertrekpunten. Wewillenconnectiesleggenmetanderesectoren,enonzewerkingopenstellenvooreenrealiteitdie verdergaatwaararistiekegrenzenophouden.constantiseenverenigingvoorkunstenmedia waarbijweonsnietpreciesinheteactemiddentussendietweepolenophouden,maarbeide veldengebruikenalselkaarsklankbord.alskunstenaarskunnenwekritischmediabenaderen,als media makerskunnenwereflecterenopkunst. Inhetkorthoedeorganisatievormeruitzagin2007: 4 Vijfkernledenwarenverantwoordelijkvoordedagelijksewerking.Dezeledenbepaalden samendekoersvandevereniging,waarbijdepijlers:vrijesoftware/vrijelicenties, feminismeenalternatievenvoorauteursrechtenwetgevingmaatgevendwarenvoorhet artistiekbeleid. Deraadvanbestuurbestonduitvijfleden.Hunmandaatwerdverlengdin2007voortwee jaartot2009.voornamenziehetjaarverslag. Deoverigeledenzijnbetrokkenbijsommigedelenvandewerking,nietnoodzakelijkerwijs bijalleprojecten.zedragengeenverantwoordingvoorhetalgemenefunctionerenvande vereniging.

5 Programma-veranderingen Indeloopvanhetjaarveranderthetprogrammadatwevoorafhebbengepland.Erdienenzich vragenvanderdenaan,samenwerkingsverbandengroeienenvragenomaanpassingen.eenaantal reedslopendeprojectenwerdnietgecontinueerdin2007.startendvanuithetaangepast beleidsplan2007sommenwehierdemeestopvallendewijzgingeninhetartistiekprogrammaop: Toegevoegde projecten 2007 Linu Audio InantwoordopeenconcretevraaguithetartistiekeveldwentConstanthaarepertiseaanineen nieuweserieworkshopsoverhetwerkenmetopensourceaudiosoftwareopeenlinu besturingssysteem:linuaudio.ditdoenweinsamenwerkingmet BrusselsLinuUserGroep(Blug), Actic(eenvzwdiehetgebruikvanvrijesoftwarepromoot) Hacklab(eenhacklabwerkendmetvrijegereedschappenendiostributies) deradiostations:radiopanik,radioairlibre,radiocampus Tweemaandelijksorganiseerdenweeenpubliekeontmoetingwaargeluidsartiestenkunnen kennismakenmetonbekenderesoftwares,waarzeterechtkunnenmetvragenenproblemen.de seriewordtin2008voortgezet. Ellentriek Nogeennieuwprogramma onderdeelistoegevoegd,namelijkdeworkshopserieellentriek.ditis eensamenwerkingmetladdavzwendepïanofabriek.indrieworkshopswerdaandachtgegeven aanopenhardware,circuitbending,deprincipesvanelektriciteitenelektronicaalsuitgangspunt vooreperimentelecreaties. Open source publishing HetOpenSourcePublishingprojectgroeidesignificanthetafgelopenjaar.NaasthetOpen Typografieprojectdatbeschrevenwerdinhetaangepastbeleidsplan2007,werddeepertisevan hetospteamingeroepenvoornieuweprojecten. 5 FreeOperations:workshopopdeTypografieWerkplaatsinArnhem:Samenmetstudenten vandezepostgradueleopleidingvoortypografenwerdgewerktrondrecepten,scriptenen vrijesoftware. MutetoScribus:HetBritsemediatijdschriftMUTEheeftmetbehulpvanhetOSPteamen ConstantdeoverstapnaarVrijeontwerpsoftwaregemaakt(Scribus,Inkscape,LinuUbuntu systeem). Diverseontwerpopdrachten,onderanderevoor:Open(tijdschriftbijdrage),IBK(webloge cultuur),fundacioantonitapies(website)

6 Publiactie EenspontaansamenwerkingsverbandtussenADA,Bolwerk,Sfumato,UnfoldenConstanttijdensde BoekenbeursinAntwerpenendeconferentie'Integrated'inDeSingel.Zievoordetailshet jaarverslag. Yoogle! Hetonderzoeknaarprofielenenprivacykreegvormindeontwikkelingvaneenspelmetdenaam Yoogle!waarvandeeerstedemoversietijdensVerbindingen/Jonctionsgepresenteerdengetest werd. Veranderde projecten 2007 Tresor workshop DeworkshopswarenaanleidingvooreensamenwerkingsverbandmetCityminedenRecyclarten hetparijseatelierd'architectureautogérée.inmaart,meienjuliinparijsenbrusselworkshops georganiseerd.desamenwerkingleiddetoteenpublicatie.voorinhoudelijkebeschrijvingziehet jaarverslag. Routes en Routines Inplaatsvandevoorzienedriestadseploratiesontstondereenorganischermaniervanwerken; deelsslootroutes+routinesaanbijdetresorworkshopsenwerdendedrieactiviteiteningepast inpubliekepresentaties(delezing/performanceblindesoftspotsenafleidendekaartwarevoor hetibaiinapril,ecosinseptember) Eennieuwetakaanonze'stadsverklenningen'werdgevormddoortweeworkshopsOpenStreet Map.OpenStreetMapiseenwereldwijdprojectdathetproducerenvan'vrije'geodataomvat.Via GSM'swordendestratenvanstedeninkaartgebracht.Devergaardedatawordtopgeladennaar OpenStreetMap.orgenopbasisdaarvankaneen(onmineofviatedownloadenJOSM tekensoftware)kaartgetekendworden.dekaartendiezoontstaankunnendooriedereengebruikt worden.zowelvoorroutesenroutinesalsvoortresorwarendezecollectievetestmomenteneen belangrijkeaanvulling. Living Archive DitonderzoeksprojectwerdhernoemdtotActiveArchivesenwerdgrotendeelsgeproduceerddoor ArtelekuinSanSebastianinBaskenland.Bijgaandsturenweeenco productieovereenkomst. Constantontwikkeldeeendemovoorhetwebarchiverings projectdataanverschillendeculturele institutengepresenteerdwerd.in2008zalditprojectwellichtdeconcretiseringsfaseingaan. 6

7 Onvoorziene lezingen en presentaties 2007: Gedurendehetjaargingenweinopvragennaarlezingen,presentaties,samenwerkingen.Voor Constantishetbelangrijkomserieusintegaanopdievragen.Hetversterktonsnetwerkeniseen goedemanieromdetussenstandoptemakenvanonsonderzoekenderesultatenervantedelen. Hiervolgteenkortoverzicht,deuitgebreidebeschrijvingenzijntevindeninhetmeegestuurde jaarverslag. Februari2007 lezingtijdensworkshop:decreatievandetoekomstinpaleisvoorschonekunsten,brussel lezingtijdenssymposium'locationbasedmedia',artefactstuk,leuven Maart2007 PresentatievoorhetPREPAVnetwerk,Atelierd'architectureautogérée,Parijs,Frankrijk 2presentatiestijdensstudienamiddagE cultuur,georganiseerddooribkinvlaams MinisterievanOnderwijsenVorming April2007 Lezinginserie'Representations'opuitnodigingvanBrusselsArchitectuurInstituutin Recyclart,Brussel Mei2007 LezingvoorconferentieLibreGraphicsmeeting,Montreal,Québec Juni2007 Lezingtijdenshetsymposium"Estructures Xares Col.lectius,Unsegmentconnector" opuitnodigingvandefundacionrodriguezincastelldemontesquiu,spanje September2007 PresentatietijdensEcosfestival,Nantes,Frankrijk Oktober2007 lezingtijdensconferentie'videovorte'inargos,brussel lezingtijdenseuropeanartfestivalinhamburg,duitsland deelnameaandebat'adventuresinarchitecture',ibai/recyclart,brussel December2007 lezingvoorsymposium:'quedensedentro,cierrenlasventanas'inhetcasasdeculturade Barakaldo,Bilbao Spanje Uitgestelde + niet uitgevoerde projecten 2007 Stitch and Split DeworkshopsScienceFictionmediaopdevakgroepOnderwijskundevandeUGentwerdenreeds afgerondin2006.vanwegewederzijdstijdgebrekisdesamenwerkingdievoorzienwasvoor2007 uitgesteldtotoktober

8 International workshop Open Font Deinhetaangepastebeleidsplanbeschrevenwe,alsonderdeeelvanOpenSourcePublishing,de casestudynaarhetcontroversiëlelettertypedin.dieisinganggezetmaarleiddenogniettothet voorzieneinternationalesymposium. Wehebbendemogelijkhedenvooreeneuropesesubsidie aanvraaginhetkadervanheteuculture programmaserieusonderzochtenhebbenbeslotenin2007noggeenaanvraaginte dienen. ViadeaanwezigheidopLibreGraphicsmeetinginMontreal,deworkshopopdeTypografie WerkplaatsinArnhemendeaanstaandeLibreGraphicsinPolenwordgewerktaandeversterking vanhetinternationaalnetwerk. Museum and new media Museumandnewmediaisalsevenementnietdoorgegaan.Hetonderzoekdatgedragenwerddoor KrisRuttenistevindenophetweblogSituateddatdoorConstantgehostwordt.Ruttenfuseertdit projectinzijnonderzoekswerkopdeugent. Radio Swap InhetaangepastebeleidsplanwerdervanuitgegaandatdearchievenvanRadioSwap (radioswap.net)beheerdzoudengaanwordendoorconstant.constantheeftmetradioswap gewerktaaneennieuwegrafischeinterfaceenhielpmeedenkenoverdetoekomstvanhetproject: erwerd(enwordt)gewerktaaninbeddinginradio organisatiesentechnischwerdhetdatabase systeemaangepastzodathetzelfstandigerdooreenalgemeenpubliekvangeinteresseerden gebruiktkangaanworden.maarhetisnietzodatweindetoekomstdeeindverantwoordingzullen nemenvoorhetproject.dieverantwoordelijkheidzoumoetenopgenomenwordendooreen netwerkvanradiostationsdiezelfactiefgebruikmakenvanhetplatform. DeeerdergenoemdetoegevoegdeserieLinuaudiogarandeerdedeaandachtvoorgeluidenradio ophetconstantprogramma.inhoudelijkwerdhetwegvallenvanhetradioswapprojectdaardoor welopgevangen. Constant Verlag In2007werdhetredactionelewerkvoordepublicatieConstantverlaginganggezetengrotendeels afgewerkt.debedoelingwasdatvoorheteindvanhetjaardepublicatieszoudenverschijnen.dat zalmedio2008worden.ineersteinstantiezullenzegepubliceerdwordenalspdfbestandendie gedownloadenuitgeprintkunnenworden.daarvooriseenspecialeinteractievemodulein ontwikkeling. 8

9 Beschrijving van Webwerk HetwebisenblijftConstantsprimaireplatformenonzebelangrijkstewerkruimte.In2007hebben weflinkgeïnvesteerdineenrevisievanonzeserversennetwerk.serversoftwareswerdenge update,contentwerdgemigreerd,deserverswerdenopgeschoondenuitgebreid.ditisgeen eenvoudigwerk.doordejarenheeniseropconstants'serverseenhybrideweefselvan verschillendesystemengegroeid.wewildendienietvervangenofvereenvoudigenomdatwehet belangrijkvondenonlinesporenvanonzegeschiedenistebewaren.eenkortetourdoorheende takendiein2007werdenuitgevoerd: Migratie Constantswebsiteisflinkgegroeiddeafgelopenjaren.Hetwasnoodzakelijkgewordeneengrotere, snellereenstabielereomgevingtebouwen.debasis serverruimteisdoorhetcibg,hetcentrum voorinformaticavoorhetbrusselsgewestterbeschikkinggesteld,maardievoldeednietlangerom deepansievanweblogs,omdegrotehoeveelheidbeeldenenhetvideo archieftehosten.daarom werdetraruimtegehuurdbijall2all.org.degrootstsehoeveelheiddatastaatnuoptwee belangrijkeservers:constantvzw.org(irisnet)enconstantvzw.be(all2all) Backups, monitoring en updates OmdewebsiteenanderearchievenvanConstantvoortdurendteupdatenhebbenweeen automatischeperiodiekbackupsysteemingevoerd.daarnaastzijnerookverschillendetoolsomde statusvandewebserverdienstenendeintegriteitvandebelangrijkstepagina'sindgatente houden.doordatdezichtbaarheidvandeconstantwebsiteistoegenoemenishetdeafgelopen jareneenregelmatigdoelwitgewordenvoorattacks.daaromwordennuallewebappilicaties wekelijksge updateenontwikkeldenwespecifieketoolsomhetonderhoudvandeveleweblogsdie wehostenteautomatiseren.ditiseenvoortdurendwerk. Decentralisatie van account managements. Dealgemenearchitectuurvandeaccountsisverbeterd.DankzijdeAlterncsoftwarekannuiedere gebruikermeteenadminaccountzijn/haaraccountbeherenennaareigenbehoefteweb applicatiesinstallerenofverwijderenzonderdaarvoorpermissietevragen.ditwerkisafgerond. Documentatie. Aldezeveranderingenmoestenwordengedocumenteerd.Eenwikivoorinterngebruikbevatnu allehandleidingen,changelogsennotitiesdienuttigzijnvoorgebruikersenadministratorsvanhet systeem.ditzijnwederkerigetaken,verbeteringenwordenregelmatigaangebracht. Herontwikkeling VooreenrelatiefjongfenomeenalshetinternetisdewebsitevanConstant(stok)oud.Desite volgdehetritmevanonzeeperimentenmetsoftwares.toendertijdwarendiesoftwaresactueel, inmiddelszijndieantiek.in2007zijnwebegonnenapplicatiesteherschrijvenofhundatain nieuweapplicatiesintevoerendiebetervoldoenaanhedendaagseeisenenmogelijkheden.deze herontwikkelingisgestartnademigratienaarnieuweserversomdatdeinfrastructuurdaarvan stabielerenbetrouwbaarderisendaarmeeeenbetrouwbaarderebasisbiedt.dezetaakisingang gezetenzaleenprioriteitvormenvoordeweb ontwikkelingenvanhetkomendejaar 9

10 Opvallend in 2007 Verbindingen / Jonctions washetjaarvande10eeditiuevanVerbindingen/Jonctions.V/J10'Sporeninhet elektr(on)ischeveld'vondplaatsintheaterhuislabelloneinbrussel.eenintensengelaagdfetsival metlokaleeninternationalegastenenbezoekers.thematischdoorsneedhetfestivaldehybride knoopwerkvanconstantsdageljksewerkenboodeenmomentenplatformtotpubliekereflectie. Lichaamensoftware,profielenophetweb,alomaanwezigheidvandata,representatieencontrole vormdenhetraamwerkvanhetfestival. Financien / Lage kosten beleid Overhetalgemeengenomenwarenergeenverrassendekostenpostenofinkomstenvoorde verenigingconstantin2007. Voordepunctueleennietvoorzienesamenwerkingsverbandengolddatweveelalinnature bijdroegen.omverwarringtevoorkomengebruikenwedaarominhetjaarverslaginplaatsvanhet woord'coproductie'liever'samenwerking'. Innaturawilzeggen:kennis,epertise,ervaring,enthousiasme.Vaakishetzodatpartnersde faciliteitenverzorgen.afgezienvankostenvergoedingenzijndiesamenwerkingennietvangrote betekenisvoordebegrotingvanconstant. EllentriekenLinuaudiozijnvoorbeeldenvanlagekostenprojecten:Onzepartnerorganisaties werkenopbasisvanvrijwilligheid,dekostenvoorhuurvanderuimtezijnzeerlaag,debegeleiders zijnbrusselsofbelgischwaardoorreiskostenbeperktworden.wewerkeninatelierduweb,een internetruimtevandegemeentesintgillis,diezichnaastonskantoorbevindtendatuitstekend geschiktisvooronzeworkshops.hetatelierduwebisuitgerustmettweeworkshopruimtesmetelk 20computers,dieConstantvoorzienheeftvandebenodigdeLinusystemen(Ubuntu)enaudioen video softwares. Lokaal / Internationaal Eentendensdiezichtbaarwerdin2007isdatweintoenemendemateoplokaleennationale schaalorganiseren,watleidttoteengroterezichtbaarheidinbrusselenvlaanderen.tegelijkertijd zienwedathetmerendeelvanvragennaarepertise(advies,lezingen,brainstormsessies)vanuit hetbuitenlandkomen.dewaarderingvooronslokaalengagementligtvreemdgenoegdusvooreen flinkdeelinhetbuitenland.despanningtussenlokaleeninternationalerelevantieisnaarde toekomsttoezekervanbelang:internationaalwerkenwegraagmetlokaalingebeddeprojecten, actiegroepen,communityprojecten. 10

11 Project Lokaal Nationaal Internationaal Vrouwen en Vrije Software Install Party Server, service reloaded Webserver & netwerk atelier Verleden, heden, toekomst Webserver configuratie Webserver configuratie en organisatie Wettelijke aspecten Open Source Video Open Video Libre Video Vorte: Affinity Video BRXLBravo: Transcommunautaire Karaoke 8 Towards European platform for alternative practice and research on the city (Peprav) Methodologies of action research Subjectieve Cartografie Collaboratieve Cartografie OpenStreetMap OSM #1 OSM #2 Blinde softspots en afleidende kaartware Linu Audio Introductie in geluid en Jack Audacity Ardour #1 Ardour #2 Ardour #3 Ellentriek Ellentriek #2 Ellentriek #3 Open Source Publishing (OSP) Das Ist Norm Libre Graphics Meeting: Relaying Systems Canadees Print Ontbijt Integrated 2007: Take as much as you want Free Operations Open Source Publishing Briefing Open, Mute, Odessa, e-cultuur weblog, V/J10... Publiactie Active Archives Yoogle! Verbindingen/Jonctions Staten Generaal: De creatie van de toekomst - het beeldende kunstenveld aan het woord Artefact symposium: Location based media Open Ars Art and Economy Quam 07 ECOS Adventures in architecture Quedense dentro, cierren las ventanas Studienamiddag e-cultuur 11

12 Bezoekersaantallen website 2007 Hierondereenaantalcijfersdiebetrekkinghebbenopdebezoekersvanonzewebpagina'sdiede evolutielatenzientussenapril2007enfebruari2008.vanafaprilvorigjaarwarendewebsitesvan Constanttebereikenviatweedomeinen:constantvzw.orgenconstantvzw.be. MedealsgevolgvandeverbeteringenaandeConstantserversdieweinhetvolgendehoofdstukje beschrijven,zijndebezoekersaantallenflinkgestegen.hettotaalaantalbezoekersisindeloopvan dezeperiodetoegenomenmeteenfactor1.8:zezijndusbijnaverdubbeld. April2007 February2008 Host:constantvzw.com: Host:constantvzw.com: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/day:1935 UniqueIPvisitors/day:989 Host:constantvzw.org: Host:constantvzw.org: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/day:511 UniqueIPvisitors/day:3065 Host:constantvzw.be: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/day:496 TOTALS: TOTALS: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/day:2446 UniqueIPvisitors/day:4550 Gemiddeldentussenapril2007enfebruari2008 TotaalaantaluniekeIPbezoekers: AantaluniekeIPbezoekerspermaand: AantaluniekeIPbezoekersperdag:

13 Conclusie Sterke punten Relatiefgrotehoeveelheidpresentaties:veelcontactenenzichtbaarheid GeslaagdfestivalVerbindingen/Jonctions GrotereinbeddinginBrusseldoororganisatieveelworkshops Goedgewerktaanonderhoudserversenonlinedata Zichtbaarinhetveldengevraagdomepertisetedelen. Hetisgoedominretrospectiefteziendatdewerkingaanhetverschuivenisvanhetuitvoerenvan eenlijstvoorbedachteprojectennaaractiviteitendievoortkomenuiteeninhoudelijkeinteresse. ProjectenalsRoutes+RoutinesenTresorlagenveeldichterbijelkaardanwein2005aannamen. Doordiesterkesamenhangvloeienzedanookbijnanaadloosinelkaarover. Mindere punten Tijdvooronderzoek,éénvanonzebelangrijkstedoelstellingen,kwamdoordegrotehoeveelheid projectenweleensinhetgedrang.ditlietzichvoelenindevoorbereidingvanlezingenen workshopsdieveelalindeavonduren,weekendengeschrevenmoestenworden. Onzebehuizingiszeergoedkoop,enalskantoorenvoorwebwerkookgoedbruikbaarmaarhetis kleinenerisgeenwerkplaats.ditnadeelproberenweinonsvoordeeltegebruikendoor evenementenaltijdoplokatietelatenplaatsvinden.ditkomtconstantszichtbaarheidtengoedeen dwingtonsookomsamenwerkingsverbandentezoekenmetorganisatiesdieinfacilitairenoden, lokalenentechniekkunnenvoorzien.tochoverwegenweeeneenetraruimtetezoekenominde toekomstalswerklabuittekunnenbaten. Afsluitend beweesdatderoutedieweingeslagenzijnmethetbeleidsplan2008en2009goedgekozen is.webeschrijvendaarinconstantswerkintermenvanonderzoeksdradeneninhoudelijke interesses.alswerkplaatswillenwemeerruimteopenlatenvoorprojectendiezichspontaan aandienen,voorontwikkelingenverdieping.eenfleibelermodusoperanduslaatonsvrijerinde uitvoeringsvormvandeprojecten. Doorna10jaarafscheidnemenvanVerbindingen/Jonctionsalsjaarlijksfestivalhopenwemeer tijden(mentale)ruimtetehebbenvoorcontinuezaken.datverbindingenalseenserie 'kruisbestuivings momenten'geherformatteerdisvoor2008en2009voeltheelgoedaan:inplaats vaneenetraevenementishetnueenpermanentaanwezigonderzoekgeworden. DeingeslagenwegomviaConstantVerlagteputtenenpublicerenuitonsarchiefiszeker waardevolvoordetoekomst,hetmaakthetmogelijktelerenvanonzeeigengeschiedenisenlevert materiaalvooreenverderwerkingindetoekomst.herwaarderingvoorhoogtepuntenuiteigen archiefmaakthetformulerenvanhoofdlijnendiedebasisvanconstantvormengemakkelijker,het helptonsomdebeleidsprioriteitenaandescherpenenhetkaraktervanconstantnaardetoekomst toecontinuiteitteblijvengeven. 13

14 Overzicht van de gerealiseerde activiteiten Hierondervindtueenchronologischelijstmeteenopsommingvanactiviteiten,diemoetgelezen wordenalseenagenda:watgebeurdeeropwelkedatum.deactiviteitenzijnnietgesorteerdop soortofbelangrijkheid.hetmeegestuurdejaarverslaggeefthetmeestcompleteoverzichtvande activiteitendiedeverenigingconstantin2007ontwikkelde.hierinvindtuuitgebreidere beschrijvingen,foto's,dataenplaatsen. DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#3 InstallParty Interface3,Brussel 20/01/2007 Decreatievandetoekomst PresentatieStatenGeneraal PaleisvoorSchoneKunsten,Brussel 13/02/2007 Symposium'locationbasedmedia' PresentatieArtefact Stuk,Leuven 15/02/2007 OpenVideoLibre Workshops,filmvertoningen Constant,ElPenon&Atelierduweb,Sint Gillis 15 18/02/2007 Whatyouheariswhatyouget Installatie BRXLBravo Passaporta,Brussel 02 04/03/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#4 Server,servicereloaded Interface3,Brussel 03/03/2007 Towards Peprav(Europeanplatformforalternativepracticeandresearchonthecity) Workshop Methodologiesofactionresearch Atelierd'architectureautogérée,Parijs,Frankrijk 17 19/03/2007 LinuAudio Workshop#1 IntroductieingeluidenJack Atelierduweb,Brussel 19/04/2007 Blindesoftspotsenafleidendekaartware Lezing 14

15 IBAI(Brusselsarchitectuurinstituut) Recyclart,Brussel 19/04/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#5 Webserver&netwerkatelier Interface3,Brussel 21/04/2007 Ellentriek Workshop#2 Pianofabriek,Brussel 28 29/04/2007 OpenSourcePublishing LibreGraphicsMeeting ÉcolePolytechniquedeMontréal,Québec 04 06/05/2007 LinuAudio Workshop#2 Audacity Constant,Brussel 10/05/2007 WerksessieSubjectieveCartografie Recyclart,Brussel 18 19/05/2007 LinuAudio Workshop#3 Ardour Atelierduweb,Brussel 19/05/2007 LinuAudio Workshop#4 Ardour2 Atelierduweb,Brussel 14/06/2007 OpenSourcePublishing CanadeesPrintOntbijt Printparty Nepomuk:CaféCityMine(d),Brussel 16/06/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#6 Verleden,heden,toekomst Interface3,Brussel 30/06/07 WerksessieCollaboratieveCartografie#2 Nepomuk,Brussel 06/07/

16 Quam07 Symposium CastelldeMontesquiu,Spanje 07 08/07/2007 LinuAudio Workshop#5 Ardour3 Atelierduweb,Brussel 07/07/2007 OpenStreetMap Workshop Brussel 20/07/2007 Openstreetmap Evenement Recyclart,Brussel 16/09/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#7 Webserverconfiguratie Interface3,Brussel 28/09/07 VideoVorte Lezing:AffinityVideo Argos,Brussel 05/10/2007 ArtandEconomy Forum EuropeanArtFestival,Hamburg 07/10/2007 Adventuresinarchitecture Debat IBAI/Recyclart,Brussel 14/10/2007 Publiactie Leiconvoornieuwewoordenentechnologieën Atel,Boekenbeurs,DeSingel Antwerpen 22/ /11/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#8 Webserverconfiguratieenorganisatie Interface3,Brussel 10/11/07 Verbindingen/Jonctions10 Interdisciplinairfestival 16

17 LaBellone,LaCompilothèque,Actic,Q 02 Brussel 17/11 02/12/2007 ActieveArchieven Projectpresentatie Arteleku,SanSebastian Spanje 04/12/2007 Ellentriek Workshop#3 Pianofabriek,Brussel 08+09/12/2007 Quedensedentro,cierrenlasventanas Lezing CasasdeCulturadeBarakaldo,Bilbao Spanje 14 15/12/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#9 Wettelijkeaspecten Pianofabriek,Atelierduweb,Brussel 15/12/07 Yoogle! Workshop AtelierduWeb,Brussel 15/12/07 17

18 Jaarrekening 18

19 Balans 31/12/07 Rekening Actif Resultaatvanhetboekjaar Overgedragenresultaat Bureelmachinesenmaterieel,20% A/Bureelmachinesenmaterieel,20% Bureelmachinesenmaterieel,33.33% A/Bureelmachinesenmaterieel,33.33% Informatica(hardware),20% A/Informatica(hardware),20% Informatica(hardware),33.33% A/Informatica(hardware),33.33% Meubilair A/Meubilair Klanten Teontvangensubsidies Teontvangenkredietnota's Vooruitbetalingen Diversedebiteuren C/C Leveranciers Tejustifiërensubsidies Teontvangenfakturen Diversecrediteuren Socialeschulden Provisieverlof Lening Overtedragenkosten Overtedragenopbrengsten OvertedragensubsidiesVl.Gem Overtedragensubsidies Wachtrekening Deia (zicht) Deia (zicht) Deia (depo) Kas Transferten (vrij) Passif

20 Resultatenrekening 31/12/07 Rekening 20 SaldoD. SaldoC Huisvesting,huur Huisvesting,materiaal Huisvesting,alarminstallatie Huisvesting,elektriciteit,gas,water Huisvesting,onderhoudlokalen Huisvesting,diversekosten Onderst.werking,kantoorbenodigdheden Onderst.werking,stationery Onderst.werking,catering Onderst.werking,telecommunicatie Onderst.werking,Internet Onderst.werking,portkosten Onderst.werking,materiaal Onderst.werking,technischmateriaal Onderst.werking,onderh.&herst.techn.materiaal Onderst.werking,onderhoudinformatica Onderst.werking,verzekeringallerisico's Onderst.werking,brandverzekering Onderst.werking,polisverenigingsleven Onderst.werking,diverseverzekeringen Onderst.werking,diversevervoerkosten Onderst.werking,documentatie Onderst.werking,legaleformaliteiten Onderst.werking,beheerkosten Onderst.werking,diversekosten Personeel,nettolonen Personeel,vacantiegeld Personeel,RSZwerkgever Personeel,RSZwerknemer Personeel,bedrijfsvoorheffing Personeel,medischedienst Wettelijkeverplichteverzekeringen Andereverzekeringenpersoneel Provisieverlof Premiesengratificaties Personeel,kostensociaalsecretariaat Afschr.installaties,machines&uitrusting Afschr.meubilair&rollendmaterieel Inhoud.werking,elektriciteit,gas,water

21 Inhoud.werking,taksauto Inhoud.werking,onderh.&herst.wagen Inhoud.werking,catering Inhoud.werking,flyers/affiches Inhoud.werking,drukwerkcatal/progr/promo Inhoud.werking,telecommunicatie Inhoud.werking,Internet Inhoud.werking,portkosten Inhoud.werking,technischmateriaal Inhoud.werking,Cdrom DVD tapes Inhoud.werking,tapes kopiekosten Inhoud.werking,materiaal Inhoud.werking,decor Inhoud.werking,vervoer/verplbnl Inhoud.werking,hotelbinnenland Inhoud.werking,vervoer/verplbtl Inhoud.werking,hotelbuitenland Inhoud.werking,prospectie Inhoud.werking,representatie Inhoud.werking,verzekeringallerisico's Inhoud.werking,diverseverzekeringen Inhoud.werking,diversevervoerkosten Inhoud.werking,documentatie Inhoud.werking,huurreceptieruimte Inhoud.werking,huurworkshopruimte Inhoud.werking,huurepositiezaal Inhoud.werking,huurtechnischmateriaal Inhoud.werking,huurwagens Inhoud.werking,huurtapes/visies Inhoud.werking,huuralarminstallatie Inhoud.werking,huurverblijfproductiemedewerkers Inhoud.werking,receptie Ereloneninhoudelijkewerking,productie Ereloneninhoudelijkewerking,soc./cult.werking Ereloneninhoudelijkewerking,educatievewerking Ereloneninhoudelijkewerking,presentatie Ereloneninhoudelijkewerking,diverse Ereloneninhoudelijkewerking,softwareontwikkeling Ereloneninhoudelijkewerking,design Ereloneninhoudelijkewerking,onderzoek Erelonenondersteunendewerking Terugbet.reiskosteninhoudelijkewerking Terugbet.reiskostenondersteunendewerking Perdiemsinhoudelijkewerking Perdiemsondersteunendewerking

22 Overnachtingskosteninhoudelijkewerking Overnachtingskostenondersteunendewerking Kleinekosteninhoudelijkewerking Kleinekostenondersteunendewerking Financiëlekosten,intresten Financiëlekosten,roerendevoorheffing Financiëlekosten,neg.wisselkoersverschillen Financiëlekosten,betalingsverschillen Financiëlekosten,bankkosten Financiëlekosten,nalatigheidsintresten Diversefinanciëlekosten Belastingenentaksen,diversetaksen Kostenuitvorigeboekjaren Diversekosten,uitzonderlijkeverliezen Diversekosten,penaleboeten (vrij) (vrij) Vl.overh. adm.cultuur,subsidies Vl.Gem.,Kunstendecreet SubsidiesGelijkeKansenCentra Subsidiesinternationaleprojecten ToelageVGC BrusselsGewest Minist.Comm.Française Gemeentelijkeoverheden Subsidiesvorigejaren Ticketverkoop Worskhops Coproductie Medewerkingcoproductie Uitkoopsommenbinnenland Teruggevorderdekosten Teksten,opstellingenpublicatie Financiëleopbrengsten,kredietintresten Financiëleopbrengsten,pos.wisselkoersverschillen Financiëleopbrengsten,betalingsverschillen Uitzonderlijkeinkomsten Diverseandereopbrengsten (vrij) (vrij) Wachtrekening >winstvh.boekjaar

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond?

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? Welkom Voorstellen spreker Doel van deze workshop Introductie deelnemers

Nadere informatie

definitieve jaarrekening 2014

definitieve jaarrekening 2014 Stichting Week van de Chronisch Zieken definitieve jaarrekening 2014 dd: 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARREKENING Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Waarderingsgrondslagen 3 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011 De Lync naar Het Nieuwe Werken Utrecht - 25 januari 2011 Agenda 25 januari 14:30 tot + 17.00 uur 14:30 15:15 Lync 2010 - What s New? 15:15 15:30 Pauze 15:30 16:15 Lync 2010 Architectuur en Case 16:15 17:00

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Rapport. Stichting Atelier van Licht te Amsterdam. Inzake. Jaarrekening 2012

Rapport. Stichting Atelier van Licht te Amsterdam. Inzake. Jaarrekening 2012 Rapport Inzake Jaarrekening 2012 Administratie- & Adviesburo Het Bestuur van de Damrak 70 1012 LM AMSTERDAM Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van de samengesteld op

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Infodag digitale cinema voor cultuurcentra. D2 Benelux 13 12 2011, Geel

Infodag digitale cinema voor cultuurcentra. D2 Benelux 13 12 2011, Geel D2 Benelux 13 12 2011, Geel Wie is d2 Opgericht in 2000 Kantoren te Antwerp, Milaan, Teramo Activiteiten Point of Sale Point of Information / Kiosks Digital Signage / Multimedia Digital Projection & sound

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging

Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Financieel jaarverslag Platform voor Informatiebeveiliging Inhoud 1. Bestuursverslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Samenstelling bestuur... 3 2. Financieel jaarverslag... 4 2.1 Balans per 31 december (in

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

RAYS CONCEPTDEVELOPMENT

RAYS CONCEPTDEVELOPMENT RAYS CONCEPTDEVELOPMENT MUSEUMS EXPO AMUSEMENT Tentoonstellingen en Exposities Doordachte tentoonstellingen nemen de bezoeker mee in een boeiend en leerzaam verhaal en dragen de informatie op een toegankelijke

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN. Stichting Granate

JAARVERSLAG 2013 VAN. Stichting Granate JAARVERSLAG 2013 VAN Stichting Granate INHOUDSOPGAVE Pagina Structuur en activiteiten 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten over 2013 6 Grondslagen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

Curriculum Vitae (niet afgerond, faillissement bedrijf) ITIL 2001 MCSE Traject NT4 2000

Curriculum Vitae (niet afgerond, faillissement bedrijf) ITIL 2001 MCSE Traject NT4 2000 Curriculum Vitae Personalia Naam Harold de Bruijn Geboortedatum 11 augustus 1972 Woonplaats Vught Rijbewijs B ICT werkervaring sinds 1998 Opleidingen MTS Technische Informatica MTS Elektrotechniek MAVO

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE C4 STUDIEPUNTEN

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Wizard Video Recording Manager export Version 1.0. Softwarehandleiding

Wizard Video Recording Manager export Version 1.0. Softwarehandleiding Wizard Video Recording Manager export Version 1.0 nl Softwarehandleiding Wizard Video Recording Manager export Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Systeemoverzicht 4 3 Installatie 4 4 Aan

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2012

Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2012 Stichting Jordaanmuseum Amsterdam Jaarrekening 2012 rapport 2012 Pagina 1 Inhoud 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2012 4 1.2 Functionele exploitatierekening over 2012 5 1.3 Algemene toelichting

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012

Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012 Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012 24 december 2013 Voorzitter: Klaartje Bruyn Secretaris: Peter-Paul van Gemerden Penningmeester: Reinder de Haan Inhoud Inhoud...2 Inleiding...2 Jaarrekening...3

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP Benetiet vzw Luitenant Lippenslaan 15 bus 7 2140 Antwerpen (Borgerhout) R.P.R. Antwerpen BTW-nummer: BE 0635.546.374 AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

9 november 2013 Floor Wijnands, penningmeester

9 november 2013 Floor Wijnands, penningmeester Voorlopige balans per 6 oktober 2013, balans per 31 12-2012 Kolommenstaat: begroting 2012, exploitatie 2012, begroting 2013, voorlopige exploitatie 2013 per 6 oktober 2013 en begroting 2014 Toelichtingen

Nadere informatie

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding

EnVivo EZ Converter. Gebruikershandleiding EnVivo EZ Converter Gebruikershandleiding op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 4 OPMERKINGEN... 4 FUNCTIES... 5 SPECIFICATIES... 5 SYSTEEMEISEN... 5 INHOUD VAN DE VERPAKKING

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Schrijftolken Vereniging

Jaarverslag 2012. Nederlandse Schrijftolken Vereniging Jaarverslag 2012 Nederlandse Schrijftolken Vereniging Inhoudsopgave 1. De Nederlandse Schrijftolken Vereniging in 2012 a. De organisatie blz. 3 b. Het bestuur blz. 3 c. Bestuurlijke veranderingen in 2012

Nadere informatie

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 -

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 - Financiele verantwoording 2012 van Stichting Passiespelen Tegelen Tegelen 14 februari 2013 Pagina - 1 - INHOUDSOPGAVE Financiele Verantwoording Balans per 31 december 2012 3 Exploitatierekening over de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design stemexamen.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 19 juni 2012 2 1 Introductie ProDemos

Nadere informatie

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016 Presbyterian ziekenhuis is gevestigd in New York City. 6 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 3 2 Activiteiten 3 3 Publiciteit 4 4 Externe contacten 4 5 Interne organisatie 4 6 Financiële verantwoording 4/5 7 Bestuur

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Burgerlijke vennootschap met handelsvorm Erkende Boekhouder-Fiscalist onder nummer 70076537 VICOMA BVBA JAARREKENING 02.06.2010 31.12.2011 Tongersesteenweg 45 3723 Guigoven

Nadere informatie

Met de DELIVERnow module presenteren wij u. dé oplossing om uw digitale content veilig en. gebruikersvriendelijk te distribueren.

Met de DELIVERnow module presenteren wij u. dé oplossing om uw digitale content veilig en. gebruikersvriendelijk te distribueren. DELIVERnow Met de DELIVERnow module presenteren wij u dé oplossing om uw digitale content veilig en gebruikersvriendelijk te distribueren. Met DELIVERnow behoort ongecontroleerde elektronische distributie

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Workshop starters 2012 OCMW s 4 oktober 2011 Marc Maebe Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Verslag bij het BVR art.

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Instructies voor het bekomen en installeren van een door de hogeschool betaalde licentie MS Project 2013.

Instructies voor het bekomen en installeren van een door de hogeschool betaalde licentie MS Project 2013. Instructies voor het bekomen en installeren van een door de hogeschool betaalde licentie MS Project 2013. Opmerking: MS-Project is niet beschikbaar voor het Mac OSX platform. Probeer voor het uitwerken

Nadere informatie

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 44 A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 Kredietlimiet Aankooplimiet Status Rechtzaken 0 0 actief nee Ondernemingsnummer 999999999 Bedrijfsnaam A COMPANY NV Adres A STREET 1 1001 A CITY

Nadere informatie

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Installatie

Procedure Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Installatie Procedure Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Installatie Allinco Software B.V. Datum : 27 december 2012 Versie : 1.0 Inhoud Inleiding... 3 Stappenplan... 3 Back-up... 3 Nieuw boekjaar... 4 Handmatig aanmaken...

Nadere informatie

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN

STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN STICHTING PIJN BIJ KANKER RIJEN JAARVERSLAG OVER 2013 2014 Rob Koster Advies en Administratie 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Beoordelingsverklaring van de accountant n.v.t Jaarverslag bestuur Jaarverslag bestuur

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

ICT en Mediatechnologie

ICT en Mediatechnologie School voor ICT en Mediatechnologie ICT Beheerder Medewerker Beheer ICT Medewerker ICT Grafisch vormgever Webdeveloper School voor ICT en Mediatechnologie ICT en Mediatechnologie ict beheerder medewerker

Nadere informatie

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012

ProstaatKankerStichting.nl Postbus AK BUSSUM JAARREKENING 2012 Postbus 443 1400 AK BUSSUM JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen van

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

JAARREKENING2012. van. StichtingGhetoExposed. te Nijmegen

JAARREKENING2012. van. StichtingGhetoExposed. te Nijmegen JAARREKENING2012 van StichtingGhetoExposed te Nijmegen d.d. 30 augustus 2013 Jaarrekening 2012 van Stichting Ghetto Exposed Nijmegen INHOUDSOPGAVE PAGINA RAPPORT Inleiding 1 Handelsregister 1 Bestuur 1

Nadere informatie

Crowdfunding Software WEBclusive

Crowdfunding Software WEBclusive Crowdfunding Software WEBclusive Waarom Crowdfund geld, tijd en expertise met de WEBclusive crowdfunding software. Activeer uw achterban, creëer draagvlak voor de initiatieven die belangrijk zijn voor

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Medianet Vlaanderen 10 mei 2016

Medianet Vlaanderen 10 mei 2016 Medianet Vlaanderen 10 mei 2016 @@@ Norkring Belgium Flanders Norkring België is de neutrale zendernetwerkoperator voor Vlaanderen en Brussel, met de meest innovatieve omroepinfrastructuur. Norkring België

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

FINANCIËN. voor sportverenigingen. Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING

FINANCIËN. voor sportverenigingen. Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden FINANCIËN Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING voor sportverenigingen INTRODUCTIEWORKSHOP KASCOMMISSIE De Nederlandse

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe?

THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? THEMA 10 Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? Heeft de strategie van een onderneming een impact op de overlevingskans

Nadere informatie

Stichting Da Capo. Jaarrekening

Stichting Da Capo. Jaarrekening Jaarrekening 2016 Stichting Da Capo Inhoud: - Balans - Verlies- en Winstrekening - Kasstroomoverzichten - Begroting versus werkelijke cijfers - Toelichting op de jaarrekening Van 01-01-2016 Tot en met

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2016

Interne Balans VZW Boekjaar 2016 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 454,38 Materiële vaste activa Installaties; machines en uitrusting Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 23 231 23101000 23102000 23190000 23191000 23192000 Computerhardware

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant Postbus 1395 5200 BK Den Bosch

Jaarrekening 2013 Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant Postbus 1395 5200 BK Den Bosch Jaarrekening 2013 Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant Postbus 1395 5200 BK Den Bosch APS Adm.& Advies Huub van der Pas Heintje Davidsstraat 15 5247 XG Rosmalen Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Redwood Education Benelux Training Programma 2017

Redwood Education Benelux Training Programma 2017 Redwood Education Benelux Training Programma 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Introductie... 2 2 On-site training & maatwerk... 3 3 Basistraining... 4 3.1 Cronacle/ SAP BPA / RunMyJobs Basis Training...

Nadere informatie

Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie

Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie Omschrijving aanbieding Volgnummersysteem Q-Pro Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie Het klantverwijssysteem Q-Pro is leverbaar als Standaard

Nadere informatie

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Ton Smits, Jaarverslag 2014 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Live streaming MotoGP Assen 2017 live livestream kijken gratis naar online live streaming

Live streaming MotoGP Assen 2017 live livestream kijken gratis naar online live streaming Live streaming MotoGP Assen 2017 live live streaming MotoGP Assen 2017 live livestream tv +=[LIVE ]=(KIJKEN) MOTOGP NEDERLAND Live Stream KIJKEN naar... https:motogp Assen 2017 live somuchmorefr.zendesk.motogp

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

Hidradenitis Patiënten Vereniging

Hidradenitis Patiënten Vereniging Hidradenitis Patiënten Vereniging JAARREKENING 2016 Utrecht, mei 2017 Postadres: Postbus 164 3430 AD Nieuwegein Telefoon: +316 2547 4571 INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

Jaarverslag Financiële Zaken 2013

Jaarverslag Financiële Zaken 2013 Bijgaand doen wij u de balans per 31 oktober 2013, de resultatenrekening over 2012/2013 toekomen. Voorafgaand aan de presentatie van de cijfers geven wij u een korte toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen.

Nadere informatie