Inhoudsopgave. Werkgroepen... 4 Team...4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Werkgroepen... 4 Team...4"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Werkgroepen... 4 Team...4 Toegevoegde projecten Linu Audio... 5 Ellentriek...5 Open source publishing...5 Publiactie...5 Yoogle!... 6 Veranderde projecten Tresor workshop...6 Routes en Routines... 6 Living Archive Onvoorziene lezingen en presentaties 2007:... 7 Uitgestelde + niet uitgevoerde projecten Stitch and Split... 7 International workshop Open Font...7 Museum and new media...8 Radio Swap... 8 Constant Verlag... 8 Migratie...9 Backups, monitoring en updates...9 Decentralisatie van account managements... 9 Documentatie Herontwikkeling... 9 Verbindingen / Jonctions Financien / Lage kosten beleid...10 Lokaal / Internationaal Bezoekersaantallen website Sterke punten...13 Mindere punten Afsluitend...13 Balans 31/12/ Resultatenrekening 31/12/ Rekenblad 'Begroting en afrekening'

2 Detail en toelichting...29 Detail en toelichting...30 Detail en toelichting Afschrijvingstabel voor de investeringen Waarderingsregels Ingeschreven personeel Overige vergoedingen

3 Evaluatie van de jaarwerking

4 Eenterugblikophetafgelopenjaarwaarbijwedevoorgesteldewerkingzoalsbeschreveninhet aangepastebeleidsplandatnajaar2006ingediendwerdalsuitgangspuntnemen.wanneerwedit naastdegerealiseerdeprojectenleggenzienweeenaantalverschillenoptreden. Werkgroepen Eenveranderingtenopzichtevaneerderejarenisdaterin2007werdbegonnentewerkenin 'werkgroepen'.datwilzeggendatalleprojecteninprincipegedragenwordendooreengroep bestaandeuitledenen/ofeternebetrokkenen,waarbijertelkensminstens1kernlidzorgdraagt voorhetgoedverloopvanhetproject.ditmodelimplementerenwelangzamerhandindegehele werking. Wezienhetenthousiasmerenvansteedsnieuwemedewerkersalseenwerkvanlangeademdatop delangetermijneenverspreidingvanideeënenopvattingenzalopleveren.ophetmomentvan schrijven,begin2008,zijnweeenfaseingegaanwaarindewerkingoverdachtwordtin 'inhoudelijkecellen':wenodigenartiesten,juristen,planologen,ontwerpers,feministes, programmeusese.a.uitvoorbrainstormshoe'onderzoeksdraden'verderuitgewerktkunnen worden,hoenetwerkengelegd/verstevigdkunnenwordenenomalgemenebrainstormsaante gaan.debedoelingisomderesultatenvandezesessiesterugtelatenvloeienindewerkingenom dezesessiesindetoekomstmetterugkerenderegelmaatteorganiseren. Team In2007bestondConstantuit15leden.Inhetvoorgaandejaarhebbenwehardgewerktaaneen omvormingnaareenbreedgedragenstructuur.2007washeteerstejaardatwediebrederevormin actiefwaren.constantvindtdateenkritischewerkingnietalleenmoetblijkenuiteendoortimmerd artistiekprogramma.wevindenookdatdemaniervanwerkenaanmoetsluitenoponze inhoudelijkevertrekpunten. Wewillenconnectiesleggenmetanderesectoren,enonzewerkingopenstellenvooreenrealiteitdie verdergaatwaararistiekegrenzenophouden.constantiseenverenigingvoorkunstenmedia waarbijweonsnietpreciesinheteactemiddentussendietweepolenophouden,maarbeide veldengebruikenalselkaarsklankbord.alskunstenaarskunnenwekritischmediabenaderen,als media makerskunnenwereflecterenopkunst. Inhetkorthoedeorganisatievormeruitzagin2007: 4 Vijfkernledenwarenverantwoordelijkvoordedagelijksewerking.Dezeledenbepaalden samendekoersvandevereniging,waarbijdepijlers:vrijesoftware/vrijelicenties, feminismeenalternatievenvoorauteursrechtenwetgevingmaatgevendwarenvoorhet artistiekbeleid. Deraadvanbestuurbestonduitvijfleden.Hunmandaatwerdverlengdin2007voortwee jaartot2009.voornamenziehetjaarverslag. Deoverigeledenzijnbetrokkenbijsommigedelenvandewerking,nietnoodzakelijkerwijs bijalleprojecten.zedragengeenverantwoordingvoorhetalgemenefunctionerenvande vereniging.

5 Programma-veranderingen Indeloopvanhetjaarveranderthetprogrammadatwevoorafhebbengepland.Erdienenzich vragenvanderdenaan,samenwerkingsverbandengroeienenvragenomaanpassingen.eenaantal reedslopendeprojectenwerdnietgecontinueerdin2007.startendvanuithetaangepast beleidsplan2007sommenwehierdemeestopvallendewijzgingeninhetartistiekprogrammaop: Toegevoegde projecten 2007 Linu Audio InantwoordopeenconcretevraaguithetartistiekeveldwentConstanthaarepertiseaanineen nieuweserieworkshopsoverhetwerkenmetopensourceaudiosoftwareopeenlinu besturingssysteem:linuaudio.ditdoenweinsamenwerkingmet BrusselsLinuUserGroep(Blug), Actic(eenvzwdiehetgebruikvanvrijesoftwarepromoot) Hacklab(eenhacklabwerkendmetvrijegereedschappenendiostributies) deradiostations:radiopanik,radioairlibre,radiocampus Tweemaandelijksorganiseerdenweeenpubliekeontmoetingwaargeluidsartiestenkunnen kennismakenmetonbekenderesoftwares,waarzeterechtkunnenmetvragenenproblemen.de seriewordtin2008voortgezet. Ellentriek Nogeennieuwprogramma onderdeelistoegevoegd,namelijkdeworkshopserieellentriek.ditis eensamenwerkingmetladdavzwendepïanofabriek.indrieworkshopswerdaandachtgegeven aanopenhardware,circuitbending,deprincipesvanelektriciteitenelektronicaalsuitgangspunt vooreperimentelecreaties. Open source publishing HetOpenSourcePublishingprojectgroeidesignificanthetafgelopenjaar.NaasthetOpen Typografieprojectdatbeschrevenwerdinhetaangepastbeleidsplan2007,werddeepertisevan hetospteamingeroepenvoornieuweprojecten. 5 FreeOperations:workshopopdeTypografieWerkplaatsinArnhem:Samenmetstudenten vandezepostgradueleopleidingvoortypografenwerdgewerktrondrecepten,scriptenen vrijesoftware. MutetoScribus:HetBritsemediatijdschriftMUTEheeftmetbehulpvanhetOSPteamen ConstantdeoverstapnaarVrijeontwerpsoftwaregemaakt(Scribus,Inkscape,LinuUbuntu systeem). Diverseontwerpopdrachten,onderanderevoor:Open(tijdschriftbijdrage),IBK(webloge cultuur),fundacioantonitapies(website)

6 Publiactie EenspontaansamenwerkingsverbandtussenADA,Bolwerk,Sfumato,UnfoldenConstanttijdensde BoekenbeursinAntwerpenendeconferentie'Integrated'inDeSingel.Zievoordetailshet jaarverslag. Yoogle! Hetonderzoeknaarprofielenenprivacykreegvormindeontwikkelingvaneenspelmetdenaam Yoogle!waarvandeeerstedemoversietijdensVerbindingen/Jonctionsgepresenteerdengetest werd. Veranderde projecten 2007 Tresor workshop DeworkshopswarenaanleidingvooreensamenwerkingsverbandmetCityminedenRecyclarten hetparijseatelierd'architectureautogérée.inmaart,meienjuliinparijsenbrusselworkshops georganiseerd.desamenwerkingleiddetoteenpublicatie.voorinhoudelijkebeschrijvingziehet jaarverslag. Routes en Routines Inplaatsvandevoorzienedriestadseploratiesontstondereenorganischermaniervanwerken; deelsslootroutes+routinesaanbijdetresorworkshopsenwerdendedrieactiviteiteningepast inpubliekepresentaties(delezing/performanceblindesoftspotsenafleidendekaartwarevoor hetibaiinapril,ecosinseptember) Eennieuwetakaanonze'stadsverklenningen'werdgevormddoortweeworkshopsOpenStreet Map.OpenStreetMapiseenwereldwijdprojectdathetproducerenvan'vrije'geodataomvat.Via GSM'swordendestratenvanstedeninkaartgebracht.Devergaardedatawordtopgeladennaar OpenStreetMap.orgenopbasisdaarvankaneen(onmineofviatedownloadenJOSM tekensoftware)kaartgetekendworden.dekaartendiezoontstaankunnendooriedereengebruikt worden.zowelvoorroutesenroutinesalsvoortresorwarendezecollectievetestmomenteneen belangrijkeaanvulling. Living Archive DitonderzoeksprojectwerdhernoemdtotActiveArchivesenwerdgrotendeelsgeproduceerddoor ArtelekuinSanSebastianinBaskenland.Bijgaandsturenweeenco productieovereenkomst. Constantontwikkeldeeendemovoorhetwebarchiverings projectdataanverschillendeculturele institutengepresenteerdwerd.in2008zalditprojectwellichtdeconcretiseringsfaseingaan. 6

7 Onvoorziene lezingen en presentaties 2007: Gedurendehetjaargingenweinopvragennaarlezingen,presentaties,samenwerkingen.Voor Constantishetbelangrijkomserieusintegaanopdievragen.Hetversterktonsnetwerkeniseen goedemanieromdetussenstandoptemakenvanonsonderzoekenderesultatenervantedelen. Hiervolgteenkortoverzicht,deuitgebreidebeschrijvingenzijntevindeninhetmeegestuurde jaarverslag. Februari2007 lezingtijdensworkshop:decreatievandetoekomstinpaleisvoorschonekunsten,brussel lezingtijdenssymposium'locationbasedmedia',artefactstuk,leuven Maart2007 PresentatievoorhetPREPAVnetwerk,Atelierd'architectureautogérée,Parijs,Frankrijk 2presentatiestijdensstudienamiddagE cultuur,georganiseerddooribkinvlaams MinisterievanOnderwijsenVorming April2007 Lezinginserie'Representations'opuitnodigingvanBrusselsArchitectuurInstituutin Recyclart,Brussel Mei2007 LezingvoorconferentieLibreGraphicsmeeting,Montreal,Québec Juni2007 Lezingtijdenshetsymposium"Estructures Xares Col.lectius,Unsegmentconnector" opuitnodigingvandefundacionrodriguezincastelldemontesquiu,spanje September2007 PresentatietijdensEcosfestival,Nantes,Frankrijk Oktober2007 lezingtijdensconferentie'videovorte'inargos,brussel lezingtijdenseuropeanartfestivalinhamburg,duitsland deelnameaandebat'adventuresinarchitecture',ibai/recyclart,brussel December2007 lezingvoorsymposium:'quedensedentro,cierrenlasventanas'inhetcasasdeculturade Barakaldo,Bilbao Spanje Uitgestelde + niet uitgevoerde projecten 2007 Stitch and Split DeworkshopsScienceFictionmediaopdevakgroepOnderwijskundevandeUGentwerdenreeds afgerondin2006.vanwegewederzijdstijdgebrekisdesamenwerkingdievoorzienwasvoor2007 uitgesteldtotoktober

8 International workshop Open Font Deinhetaangepastebeleidsplanbeschrevenwe,alsonderdeeelvanOpenSourcePublishing,de casestudynaarhetcontroversiëlelettertypedin.dieisinganggezetmaarleiddenogniettothet voorzieneinternationalesymposium. Wehebbendemogelijkhedenvooreeneuropesesubsidie aanvraaginhetkadervanheteuculture programmaserieusonderzochtenhebbenbeslotenin2007noggeenaanvraaginte dienen. ViadeaanwezigheidopLibreGraphicsmeetinginMontreal,deworkshopopdeTypografie WerkplaatsinArnhemendeaanstaandeLibreGraphicsinPolenwordgewerktaandeversterking vanhetinternationaalnetwerk. Museum and new media Museumandnewmediaisalsevenementnietdoorgegaan.Hetonderzoekdatgedragenwerddoor KrisRuttenistevindenophetweblogSituateddatdoorConstantgehostwordt.Ruttenfuseertdit projectinzijnonderzoekswerkopdeugent. Radio Swap InhetaangepastebeleidsplanwerdervanuitgegaandatdearchievenvanRadioSwap (radioswap.net)beheerdzoudengaanwordendoorconstant.constantheeftmetradioswap gewerktaaneennieuwegrafischeinterfaceenhielpmeedenkenoverdetoekomstvanhetproject: erwerd(enwordt)gewerktaaninbeddinginradio organisatiesentechnischwerdhetdatabase systeemaangepastzodathetzelfstandigerdooreenalgemeenpubliekvangeinteresseerden gebruiktkangaanworden.maarhetisnietzodatweindetoekomstdeeindverantwoordingzullen nemenvoorhetproject.dieverantwoordelijkheidzoumoetenopgenomenwordendooreen netwerkvanradiostationsdiezelfactiefgebruikmakenvanhetplatform. DeeerdergenoemdetoegevoegdeserieLinuaudiogarandeerdedeaandachtvoorgeluidenradio ophetconstantprogramma.inhoudelijkwerdhetwegvallenvanhetradioswapprojectdaardoor welopgevangen. Constant Verlag In2007werdhetredactionelewerkvoordepublicatieConstantverlaginganggezetengrotendeels afgewerkt.debedoelingwasdatvoorheteindvanhetjaardepublicatieszoudenverschijnen.dat zalmedio2008worden.ineersteinstantiezullenzegepubliceerdwordenalspdfbestandendie gedownloadenuitgeprintkunnenworden.daarvooriseenspecialeinteractievemodulein ontwikkeling. 8

9 Beschrijving van Webwerk HetwebisenblijftConstantsprimaireplatformenonzebelangrijkstewerkruimte.In2007hebben weflinkgeïnvesteerdineenrevisievanonzeserversennetwerk.serversoftwareswerdenge update,contentwerdgemigreerd,deserverswerdenopgeschoondenuitgebreid.ditisgeen eenvoudigwerk.doordejarenheeniseropconstants'serverseenhybrideweefselvan verschillendesystemengegroeid.wewildendienietvervangenofvereenvoudigenomdatwehet belangrijkvondenonlinesporenvanonzegeschiedenistebewaren.eenkortetourdoorheende takendiein2007werdenuitgevoerd: Migratie Constantswebsiteisflinkgegroeiddeafgelopenjaren.Hetwasnoodzakelijkgewordeneengrotere, snellereenstabielereomgevingtebouwen.debasis serverruimteisdoorhetcibg,hetcentrum voorinformaticavoorhetbrusselsgewestterbeschikkinggesteld,maardievoldeednietlangerom deepansievanweblogs,omdegrotehoeveelheidbeeldenenhetvideo archieftehosten.daarom werdetraruimtegehuurdbijall2all.org.degrootstsehoeveelheiddatastaatnuoptwee belangrijkeservers:constantvzw.org(irisnet)enconstantvzw.be(all2all) Backups, monitoring en updates OmdewebsiteenanderearchievenvanConstantvoortdurendteupdatenhebbenweeen automatischeperiodiekbackupsysteemingevoerd.daarnaastzijnerookverschillendetoolsomde statusvandewebserverdienstenendeintegriteitvandebelangrijkstepagina'sindgatente houden.doordatdezichtbaarheidvandeconstantwebsiteistoegenoemenishetdeafgelopen jareneenregelmatigdoelwitgewordenvoorattacks.daaromwordennuallewebappilicaties wekelijksge updateenontwikkeldenwespecifieketoolsomhetonderhoudvandeveleweblogsdie wehostenteautomatiseren.ditiseenvoortdurendwerk. Decentralisatie van account managements. Dealgemenearchitectuurvandeaccountsisverbeterd.DankzijdeAlterncsoftwarekannuiedere gebruikermeteenadminaccountzijn/haaraccountbeherenennaareigenbehoefteweb applicatiesinstallerenofverwijderenzonderdaarvoorpermissietevragen.ditwerkisafgerond. Documentatie. Aldezeveranderingenmoestenwordengedocumenteerd.Eenwikivoorinterngebruikbevatnu allehandleidingen,changelogsennotitiesdienuttigzijnvoorgebruikersenadministratorsvanhet systeem.ditzijnwederkerigetaken,verbeteringenwordenregelmatigaangebracht. Herontwikkeling VooreenrelatiefjongfenomeenalshetinternetisdewebsitevanConstant(stok)oud.Desite volgdehetritmevanonzeeperimentenmetsoftwares.toendertijdwarendiesoftwaresactueel, inmiddelszijndieantiek.in2007zijnwebegonnenapplicatiesteherschrijvenofhundatain nieuweapplicatiesintevoerendiebetervoldoenaanhedendaagseeisenenmogelijkheden.deze herontwikkelingisgestartnademigratienaarnieuweserversomdatdeinfrastructuurdaarvan stabielerenbetrouwbaarderisendaarmeeeenbetrouwbaarderebasisbiedt.dezetaakisingang gezetenzaleenprioriteitvormenvoordeweb ontwikkelingenvanhetkomendejaar 9

10 Opvallend in 2007 Verbindingen / Jonctions washetjaarvande10eeditiuevanVerbindingen/Jonctions.V/J10'Sporeninhet elektr(on)ischeveld'vondplaatsintheaterhuislabelloneinbrussel.eenintensengelaagdfetsival metlokaleeninternationalegastenenbezoekers.thematischdoorsneedhetfestivaldehybride knoopwerkvanconstantsdageljksewerkenboodeenmomentenplatformtotpubliekereflectie. Lichaamensoftware,profielenophetweb,alomaanwezigheidvandata,representatieencontrole vormdenhetraamwerkvanhetfestival. Financien / Lage kosten beleid Overhetalgemeengenomenwarenergeenverrassendekostenpostenofinkomstenvoorde verenigingconstantin2007. Voordepunctueleennietvoorzienesamenwerkingsverbandengolddatweveelalinnature bijdroegen.omverwarringtevoorkomengebruikenwedaarominhetjaarverslaginplaatsvanhet woord'coproductie'liever'samenwerking'. Innaturawilzeggen:kennis,epertise,ervaring,enthousiasme.Vaakishetzodatpartnersde faciliteitenverzorgen.afgezienvankostenvergoedingenzijndiesamenwerkingennietvangrote betekenisvoordebegrotingvanconstant. EllentriekenLinuaudiozijnvoorbeeldenvanlagekostenprojecten:Onzepartnerorganisaties werkenopbasisvanvrijwilligheid,dekostenvoorhuurvanderuimtezijnzeerlaag,debegeleiders zijnbrusselsofbelgischwaardoorreiskostenbeperktworden.wewerkeninatelierduweb,een internetruimtevandegemeentesintgillis,diezichnaastonskantoorbevindtendatuitstekend geschiktisvooronzeworkshops.hetatelierduwebisuitgerustmettweeworkshopruimtesmetelk 20computers,dieConstantvoorzienheeftvandebenodigdeLinusystemen(Ubuntu)enaudioen video softwares. Lokaal / Internationaal Eentendensdiezichtbaarwerdin2007isdatweintoenemendemateoplokaleennationale schaalorganiseren,watleidttoteengroterezichtbaarheidinbrusselenvlaanderen.tegelijkertijd zienwedathetmerendeelvanvragennaarepertise(advies,lezingen,brainstormsessies)vanuit hetbuitenlandkomen.dewaarderingvooronslokaalengagementligtvreemdgenoegdusvooreen flinkdeelinhetbuitenland.despanningtussenlokaleeninternationalerelevantieisnaarde toekomsttoezekervanbelang:internationaalwerkenwegraagmetlokaalingebeddeprojecten, actiegroepen,communityprojecten. 10

11 Project Lokaal Nationaal Internationaal Vrouwen en Vrije Software Install Party Server, service reloaded Webserver & netwerk atelier Verleden, heden, toekomst Webserver configuratie Webserver configuratie en organisatie Wettelijke aspecten Open Source Video Open Video Libre Video Vorte: Affinity Video BRXLBravo: Transcommunautaire Karaoke 8 Towards European platform for alternative practice and research on the city (Peprav) Methodologies of action research Subjectieve Cartografie Collaboratieve Cartografie OpenStreetMap OSM #1 OSM #2 Blinde softspots en afleidende kaartware Linu Audio Introductie in geluid en Jack Audacity Ardour #1 Ardour #2 Ardour #3 Ellentriek Ellentriek #2 Ellentriek #3 Open Source Publishing (OSP) Das Ist Norm Libre Graphics Meeting: Relaying Systems Canadees Print Ontbijt Integrated 2007: Take as much as you want Free Operations Open Source Publishing Briefing Open, Mute, Odessa, e-cultuur weblog, V/J10... Publiactie Active Archives Yoogle! Verbindingen/Jonctions Staten Generaal: De creatie van de toekomst - het beeldende kunstenveld aan het woord Artefact symposium: Location based media Open Ars Art and Economy Quam 07 ECOS Adventures in architecture Quedense dentro, cierren las ventanas Studienamiddag e-cultuur 11

12 Bezoekersaantallen website 2007 Hierondereenaantalcijfersdiebetrekkinghebbenopdebezoekersvanonzewebpagina'sdiede evolutielatenzientussenapril2007enfebruari2008.vanafaprilvorigjaarwarendewebsitesvan Constanttebereikenviatweedomeinen:constantvzw.orgenconstantvzw.be. MedealsgevolgvandeverbeteringenaandeConstantserversdieweinhetvolgendehoofdstukje beschrijven,zijndebezoekersaantallenflinkgestegen.hettotaalaantalbezoekersisindeloopvan dezeperiodetoegenomenmeteenfactor1.8:zezijndusbijnaverdubbeld. April2007 February2008 Host:constantvzw.com: Host:constantvzw.com: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/day:1935 UniqueIPvisitors/day:989 Host:constantvzw.org: Host:constantvzw.org: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/day:511 UniqueIPvisitors/day:3065 Host:constantvzw.be: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/day:496 TOTALS: TOTALS: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/day:2446 UniqueIPvisitors/day:4550 Gemiddeldentussenapril2007enfebruari2008 TotaalaantaluniekeIPbezoekers: AantaluniekeIPbezoekerspermaand: AantaluniekeIPbezoekersperdag:

13 Conclusie Sterke punten Relatiefgrotehoeveelheidpresentaties:veelcontactenenzichtbaarheid GeslaagdfestivalVerbindingen/Jonctions GrotereinbeddinginBrusseldoororganisatieveelworkshops Goedgewerktaanonderhoudserversenonlinedata Zichtbaarinhetveldengevraagdomepertisetedelen. Hetisgoedominretrospectiefteziendatdewerkingaanhetverschuivenisvanhetuitvoerenvan eenlijstvoorbedachteprojectennaaractiviteitendievoortkomenuiteeninhoudelijkeinteresse. ProjectenalsRoutes+RoutinesenTresorlagenveeldichterbijelkaardanwein2005aannamen. Doordiesterkesamenhangvloeienzedanookbijnanaadloosinelkaarover. Mindere punten Tijdvooronderzoek,éénvanonzebelangrijkstedoelstellingen,kwamdoordegrotehoeveelheid projectenweleensinhetgedrang.ditlietzichvoelenindevoorbereidingvanlezingenen workshopsdieveelalindeavonduren,weekendengeschrevenmoestenworden. Onzebehuizingiszeergoedkoop,enalskantoorenvoorwebwerkookgoedbruikbaarmaarhetis kleinenerisgeenwerkplaats.ditnadeelproberenweinonsvoordeeltegebruikendoor evenementenaltijdoplokatietelatenplaatsvinden.ditkomtconstantszichtbaarheidtengoedeen dwingtonsookomsamenwerkingsverbandentezoekenmetorganisatiesdieinfacilitairenoden, lokalenentechniekkunnenvoorzien.tochoverwegenweeeneenetraruimtetezoekenominde toekomstalswerklabuittekunnenbaten. Afsluitend beweesdatderoutedieweingeslagenzijnmethetbeleidsplan2008en2009goedgekozen is.webeschrijvendaarinconstantswerkintermenvanonderzoeksdradeneninhoudelijke interesses.alswerkplaatswillenwemeerruimteopenlatenvoorprojectendiezichspontaan aandienen,voorontwikkelingenverdieping.eenfleibelermodusoperanduslaatonsvrijerinde uitvoeringsvormvandeprojecten. Doorna10jaarafscheidnemenvanVerbindingen/Jonctionsalsjaarlijksfestivalhopenwemeer tijden(mentale)ruimtetehebbenvoorcontinuezaken.datverbindingenalseenserie 'kruisbestuivings momenten'geherformatteerdisvoor2008en2009voeltheelgoedaan:inplaats vaneenetraevenementishetnueenpermanentaanwezigonderzoekgeworden. DeingeslagenwegomviaConstantVerlagteputtenenpublicerenuitonsarchiefiszeker waardevolvoordetoekomst,hetmaakthetmogelijktelerenvanonzeeigengeschiedenisenlevert materiaalvooreenverderwerkingindetoekomst.herwaarderingvoorhoogtepuntenuiteigen archiefmaakthetformulerenvanhoofdlijnendiedebasisvanconstantvormengemakkelijker,het helptonsomdebeleidsprioriteitenaandescherpenenhetkaraktervanconstantnaardetoekomst toecontinuiteitteblijvengeven. 13

14 Overzicht van de gerealiseerde activiteiten Hierondervindtueenchronologischelijstmeteenopsommingvanactiviteiten,diemoetgelezen wordenalseenagenda:watgebeurdeeropwelkedatum.deactiviteitenzijnnietgesorteerdop soortofbelangrijkheid.hetmeegestuurdejaarverslaggeefthetmeestcompleteoverzichtvande activiteitendiedeverenigingconstantin2007ontwikkelde.hierinvindtuuitgebreidere beschrijvingen,foto's,dataenplaatsen. DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#3 InstallParty Interface3,Brussel 20/01/2007 Decreatievandetoekomst PresentatieStatenGeneraal PaleisvoorSchoneKunsten,Brussel 13/02/2007 Symposium'locationbasedmedia' PresentatieArtefact Stuk,Leuven 15/02/2007 OpenVideoLibre Workshops,filmvertoningen Constant,ElPenon&Atelierduweb,Sint Gillis 15 18/02/2007 Whatyouheariswhatyouget Installatie BRXLBravo Passaporta,Brussel 02 04/03/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#4 Server,servicereloaded Interface3,Brussel 03/03/2007 Towards Peprav(Europeanplatformforalternativepracticeandresearchonthecity) Workshop Methodologiesofactionresearch Atelierd'architectureautogérée,Parijs,Frankrijk 17 19/03/2007 LinuAudio Workshop#1 IntroductieingeluidenJack Atelierduweb,Brussel 19/04/2007 Blindesoftspotsenafleidendekaartware Lezing 14

15 IBAI(Brusselsarchitectuurinstituut) Recyclart,Brussel 19/04/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#5 Webserver&netwerkatelier Interface3,Brussel 21/04/2007 Ellentriek Workshop#2 Pianofabriek,Brussel 28 29/04/2007 OpenSourcePublishing LibreGraphicsMeeting ÉcolePolytechniquedeMontréal,Québec 04 06/05/2007 LinuAudio Workshop#2 Audacity Constant,Brussel 10/05/2007 WerksessieSubjectieveCartografie Recyclart,Brussel 18 19/05/2007 LinuAudio Workshop#3 Ardour Atelierduweb,Brussel 19/05/2007 LinuAudio Workshop#4 Ardour2 Atelierduweb,Brussel 14/06/2007 OpenSourcePublishing CanadeesPrintOntbijt Printparty Nepomuk:CaféCityMine(d),Brussel 16/06/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#6 Verleden,heden,toekomst Interface3,Brussel 30/06/07 WerksessieCollaboratieveCartografie#2 Nepomuk,Brussel 06/07/

16 Quam07 Symposium CastelldeMontesquiu,Spanje 07 08/07/2007 LinuAudio Workshop#5 Ardour3 Atelierduweb,Brussel 07/07/2007 OpenStreetMap Workshop Brussel 20/07/2007 Openstreetmap Evenement Recyclart,Brussel 16/09/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#7 Webserverconfiguratie Interface3,Brussel 28/09/07 VideoVorte Lezing:AffinityVideo Argos,Brussel 05/10/2007 ArtandEconomy Forum EuropeanArtFestival,Hamburg 07/10/2007 Adventuresinarchitecture Debat IBAI/Recyclart,Brussel 14/10/2007 Publiactie Leiconvoornieuwewoordenentechnologieën Atel,Boekenbeurs,DeSingel Antwerpen 22/ /11/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#8 Webserverconfiguratieenorganisatie Interface3,Brussel 10/11/07 Verbindingen/Jonctions10 Interdisciplinairfestival 16

17 LaBellone,LaCompilothèque,Actic,Q 02 Brussel 17/11 02/12/2007 ActieveArchieven Projectpresentatie Arteleku,SanSebastian Spanje 04/12/2007 Ellentriek Workshop#3 Pianofabriek,Brussel 08+09/12/2007 Quedensedentro,cierrenlasventanas Lezing CasasdeCulturadeBarakaldo,Bilbao Spanje 14 15/12/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#9 Wettelijkeaspecten Pianofabriek,Atelierduweb,Brussel 15/12/07 Yoogle! Workshop AtelierduWeb,Brussel 15/12/07 17

18 Jaarrekening 18

19 Balans 31/12/07 Rekening Actif Resultaatvanhetboekjaar Overgedragenresultaat Bureelmachinesenmaterieel,20% A/Bureelmachinesenmaterieel,20% Bureelmachinesenmaterieel,33.33% A/Bureelmachinesenmaterieel,33.33% Informatica(hardware),20% A/Informatica(hardware),20% Informatica(hardware),33.33% A/Informatica(hardware),33.33% Meubilair A/Meubilair Klanten Teontvangensubsidies Teontvangenkredietnota's Vooruitbetalingen Diversedebiteuren C/C Leveranciers Tejustifiërensubsidies Teontvangenfakturen Diversecrediteuren Socialeschulden Provisieverlof Lening Overtedragenkosten Overtedragenopbrengsten OvertedragensubsidiesVl.Gem Overtedragensubsidies Wachtrekening Deia (zicht) Deia (zicht) Deia (depo) Kas Transferten (vrij) Passif

20 Resultatenrekening 31/12/07 Rekening 20 SaldoD. SaldoC Huisvesting,huur Huisvesting,materiaal Huisvesting,alarminstallatie Huisvesting,elektriciteit,gas,water Huisvesting,onderhoudlokalen Huisvesting,diversekosten Onderst.werking,kantoorbenodigdheden Onderst.werking,stationery Onderst.werking,catering Onderst.werking,telecommunicatie Onderst.werking,Internet Onderst.werking,portkosten Onderst.werking,materiaal Onderst.werking,technischmateriaal Onderst.werking,onderh.&herst.techn.materiaal Onderst.werking,onderhoudinformatica Onderst.werking,verzekeringallerisico's Onderst.werking,brandverzekering Onderst.werking,polisverenigingsleven Onderst.werking,diverseverzekeringen Onderst.werking,diversevervoerkosten Onderst.werking,documentatie Onderst.werking,legaleformaliteiten Onderst.werking,beheerkosten Onderst.werking,diversekosten Personeel,nettolonen Personeel,vacantiegeld Personeel,RSZwerkgever Personeel,RSZwerknemer Personeel,bedrijfsvoorheffing Personeel,medischedienst Wettelijkeverplichteverzekeringen Andereverzekeringenpersoneel Provisieverlof Premiesengratificaties Personeel,kostensociaalsecretariaat Afschr.installaties,machines&uitrusting Afschr.meubilair&rollendmaterieel Inhoud.werking,elektriciteit,gas,water

21 Inhoud.werking,taksauto Inhoud.werking,onderh.&herst.wagen Inhoud.werking,catering Inhoud.werking,flyers/affiches Inhoud.werking,drukwerkcatal/progr/promo Inhoud.werking,telecommunicatie Inhoud.werking,Internet Inhoud.werking,portkosten Inhoud.werking,technischmateriaal Inhoud.werking,Cdrom DVD tapes Inhoud.werking,tapes kopiekosten Inhoud.werking,materiaal Inhoud.werking,decor Inhoud.werking,vervoer/verplbnl Inhoud.werking,hotelbinnenland Inhoud.werking,vervoer/verplbtl Inhoud.werking,hotelbuitenland Inhoud.werking,prospectie Inhoud.werking,representatie Inhoud.werking,verzekeringallerisico's Inhoud.werking,diverseverzekeringen Inhoud.werking,diversevervoerkosten Inhoud.werking,documentatie Inhoud.werking,huurreceptieruimte Inhoud.werking,huurworkshopruimte Inhoud.werking,huurepositiezaal Inhoud.werking,huurtechnischmateriaal Inhoud.werking,huurwagens Inhoud.werking,huurtapes/visies Inhoud.werking,huuralarminstallatie Inhoud.werking,huurverblijfproductiemedewerkers Inhoud.werking,receptie Ereloneninhoudelijkewerking,productie Ereloneninhoudelijkewerking,soc./cult.werking Ereloneninhoudelijkewerking,educatievewerking Ereloneninhoudelijkewerking,presentatie Ereloneninhoudelijkewerking,diverse Ereloneninhoudelijkewerking,softwareontwikkeling Ereloneninhoudelijkewerking,design Ereloneninhoudelijkewerking,onderzoek Erelonenondersteunendewerking Terugbet.reiskosteninhoudelijkewerking Terugbet.reiskostenondersteunendewerking Perdiemsinhoudelijkewerking Perdiemsondersteunendewerking

22 Overnachtingskosteninhoudelijkewerking Overnachtingskostenondersteunendewerking Kleinekosteninhoudelijkewerking Kleinekostenondersteunendewerking Financiëlekosten,intresten Financiëlekosten,roerendevoorheffing Financiëlekosten,neg.wisselkoersverschillen Financiëlekosten,betalingsverschillen Financiëlekosten,bankkosten Financiëlekosten,nalatigheidsintresten Diversefinanciëlekosten Belastingenentaksen,diversetaksen Kostenuitvorigeboekjaren Diversekosten,uitzonderlijkeverliezen Diversekosten,penaleboeten (vrij) (vrij) Vl.overh. adm.cultuur,subsidies Vl.Gem.,Kunstendecreet SubsidiesGelijkeKansenCentra Subsidiesinternationaleprojecten ToelageVGC BrusselsGewest Minist.Comm.Française Gemeentelijkeoverheden Subsidiesvorigejaren Ticketverkoop Worskhops Coproductie Medewerkingcoproductie Uitkoopsommenbinnenland Teruggevorderdekosten Teksten,opstellingenpublicatie Financiëleopbrengsten,kredietintresten Financiëleopbrengsten,pos.wisselkoersverschillen Financiëleopbrengsten,betalingsverschillen Uitzonderlijkeinkomsten Diverseandereopbrengsten (vrij) (vrij) Wachtrekening >winstvh.boekjaar

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond?

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? Welkom Voorstellen spreker Doel van deze workshop Introductie deelnemers

Nadere informatie

Rapport. Stichting Atelier van Licht te Amsterdam. Inzake. Jaarrekening 2012

Rapport. Stichting Atelier van Licht te Amsterdam. Inzake. Jaarrekening 2012 Rapport Inzake Jaarrekening 2012 Administratie- & Adviesburo Het Bestuur van de Damrak 70 1012 LM AMSTERDAM Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van de samengesteld op

Nadere informatie

definitieve jaarrekening 2014

definitieve jaarrekening 2014 Stichting Week van de Chronisch Zieken definitieve jaarrekening 2014 dd: 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARREKENING Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Waarderingsgrondslagen 3 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012

Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012 Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012 24 december 2013 Voorzitter: Klaartje Bruyn Secretaris: Peter-Paul van Gemerden Penningmeester: Reinder de Haan Inhoud Inhoud...2 Inleiding...2 Jaarrekening...3

Nadere informatie

9 november 2013 Floor Wijnands, penningmeester

9 november 2013 Floor Wijnands, penningmeester Voorlopige balans per 6 oktober 2013, balans per 31 12-2012 Kolommenstaat: begroting 2012, exploitatie 2012, begroting 2013, voorlopige exploitatie 2013 per 6 oktober 2013 en begroting 2014 Toelichtingen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

OpenStreetMap: het gratis alternatief?

OpenStreetMap: het gratis alternatief? OpenStreetMap: het gratis alternatief? Inleiding Bij mijn overweging in Garmin Edge 705 aan te schaffen stuitte ik op de vraag: "welke kaarten moet ik aanschaffen". Onvermijdelijk daarbij waren de prijzen

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Workshop starters 2012 OCMW s 4 oktober 2011 Marc Maebe Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Verslag bij het BVR art.

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN. Stichting Granate

JAARVERSLAG 2013 VAN. Stichting Granate JAARVERSLAG 2013 VAN Stichting Granate INHOUDSOPGAVE Pagina Structuur en activiteiten 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten over 2013 6 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Schrijftolken Vereniging

Jaarverslag 2012. Nederlandse Schrijftolken Vereniging Jaarverslag 2012 Nederlandse Schrijftolken Vereniging Inhoudsopgave 1. De Nederlandse Schrijftolken Vereniging in 2012 a. De organisatie blz. 3 b. Het bestuur blz. 3 c. Bestuurlijke veranderingen in 2012

Nadere informatie

Implementatiemodellen online werken

Implementatiemodellen online werken Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.ictaccountancy.nl Twee uitersten: 1. Software en gegevens lokaal 2. Software en gegevens bij ASP aanbieder Eerst begrippen voor de beeldvorming.. De begrippen

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe?

THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? THEMA 10 Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? Heeft de strategie van een onderneming een impact op de overlevingskans

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design stemexamen.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 19 juni 2012 2 1 Introductie ProDemos

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Infodag digitale cinema voor cultuurcentra. D2 Benelux 13 12 2011, Geel

Infodag digitale cinema voor cultuurcentra. D2 Benelux 13 12 2011, Geel D2 Benelux 13 12 2011, Geel Wie is d2 Opgericht in 2000 Kantoren te Antwerp, Milaan, Teramo Activiteiten Point of Sale Point of Information / Kiosks Digital Signage / Multimedia Digital Projection & sound

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3

Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3 Stichting Art Zuid te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten 2012

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Active Archives @ Archipel

Active Archives @ Archipel Active Archives @ Archipel De ontwikkeling van de Active Archives Video Wiki kadert in het langlopend project Active Archives dat Constant startte in 2006. Aanleiding was de observatie dat de meeste online

Nadere informatie

Stichting Hello You te Nijkerk

Stichting Hello You te Nijkerk te Nijkerk JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 55009301. Het doel van de Stichting is ondersteuning

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening 2013-2014

Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013, in het Engels.

Nadere informatie

STICHTING SCIENCE INTERNATIONAL FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

STICHTING SCIENCE INTERNATIONAL FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 STICHTING SCIENCE INTERNATIONAL FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 Algemeen De stichting is bij notariële akte d.d. 05 augustus 1999 opgericht ten overstaan van notaris Mr F.P. Bentum te Amstelveen. De stichting

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 44 A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 Kredietlimiet Aankooplimiet Status Rechtzaken 0 0 actief nee Ondernemingsnummer 999999999 Bedrijfsnaam A COMPANY NV Adres A STREET 1 1001 A CITY

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Eind 2010 is de droom van Jack en Saskia Engels, namelijk het creëren van een harmonieus thuis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking,

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT. Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT. Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR BOEKHOUDKUNDIGE SPORT Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR Cijfergegevens beperkt tot Vlaanderen Kalenderjaar 2005 Totaal aangesloten leden:

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE SPORT Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR Cijfergegevens beperkt tot Vlaanderen Kalenderjaar 2005 Totaal aangesloten

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Dienstverlenende organisatie Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven Jaarrekening 2014 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 1 mei 2015 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Erfgoedcel Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel

Nadere informatie

CHAINELS B.V. Molengraaffsingel 12, 2629JD Delft 015-3642667 info@chainels.com

CHAINELS B.V. Molengraaffsingel 12, 2629JD Delft 015-3642667 info@chainels.com CHAINELS B.V. Molengraaffsingel 12, 2629JD Delft 015-3642667 info@chainels.com CHAINELS B.V. 2015, Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 van Stichting Kelderwerk Groningen

Jaarrekening 2012 van Stichting Kelderwerk Groningen Jaarrekening 2012 van Stichting Kelderwerk Groningen Dit rapport is uitgebracht 18 juni 2013 en bevat de pagina s 1 tot en met 13 INHOUDSOPGAVE Pagina Mededeling bestuur 3 Jaarrekening 2012 Balans per

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE C4 STUDIEPUNTEN

Nadere informatie

Lesbrief Kopen en Werken 2 e druk Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000.

Lesbrief Kopen en Werken 2 e druk Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000. Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000. 6.2 80% van de bezittingen de leningen = 0,8 (18.000 + 12.000 + 6.000 + 9.000) 20.000 15.000 = 1.000. 5.000 (kas) + 1.000 = 6.000.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Stichting Gevangenenzorg Albanië Status: Definitief v1 18-3-2015 Blz. 0 Inhoud Inleiding... 2 Balans stichting... 4 Toelichting balans stichting... 5 Staat van Baten en Lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516 boekhouden + belastingadvies voor de culturele sector REKEN EROP JAARREKENING 2012 Stichting PS Theater te Leiden fiscaal nummer 8221.70.516 Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam, tel: 020 4861363, fax:

Nadere informatie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Installatiehandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 2 DOELSTELLING DOCUMENT... 2 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 2 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 2 LEZERS DOELGROEP... 2

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Aanvraag voor een projectsubsidie VGC. Libre Graphics Meeting Mei 2010 in De Pianofabriek, Brussel

Aanvraag voor een projectsubsidie VGC. Libre Graphics Meeting Mei 2010 in De Pianofabriek, Brussel Aanvraag voor een projectsubsidie VGC Libre Graphics Meeting Mei 2010 in De Pianofabriek, Brussel IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Constant (Vereniging voor kunst en media) Adres: Fortstraat 5 1060

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld.

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. Cloud & Licenties Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden. Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden

Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden. Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden Stichting tot exploitatie en instandhouding van Diefsteeg 10-12 te Leiden JAARREKENING 2011 1 INHOUD Blz. Jaarverslag 2011 Bestuursverslag 3 Jaarrekening 2011 Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Installatie

Procedure Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Installatie Procedure Jaarafsluiting UNIT4 Multivers Installatie Allinco Software B.V. Datum : 27 december 2012 Versie : 1.0 Inhoud Inleiding... 3 Stappenplan... 3 Back-up... 3 Nieuw boekjaar... 4 Handmatig aanmaken...

Nadere informatie

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011 De Lync naar Het Nieuwe Werken Utrecht - 25 januari 2011 Agenda 25 januari 14:30 tot + 17.00 uur 14:30 15:15 Lync 2010 - What s New? 15:15 15:30 Pauze 15:30 16:15 Lync 2010 Architectuur en Case 16:15 17:00

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Gemeenten en de decentralisaties in de praktijk: mijlpalen voor Planning & Control

Gemeenten en de decentralisaties in de praktijk: mijlpalen voor Planning & Control Gemeenten en de decentralisaties in de praktijk: mijlpalen voor Planning & Control Korte introductie Drs. M. (Marita) H. de Hair RA marita.de.hair@nl.ey.com Marita de Hair @MaritadeHair Sectorvoorzitter

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

Financieel verslag 2008 - Begroting 2009

Financieel verslag 2008 - Begroting 2009 Financieel verslag 2008 Hieronder een samenvatting van het financiële reilen en zeilen van de vereniging in 2008. Als eerste zoals gebruikelijk het exploitatie overzicht (cash flow) over 2008: Saldo 01-01-2008

Nadere informatie

Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland

Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland jaarverslag 2012 Stichting Familie Bofkont Het Beloofde Varkensland GEGEVENS Stichting Familie Bofkont / Het Beloofde Varkensland adres Bovenkerkerweg 132 1188 XJ Amstelveen email mail@familiebofkont.nl

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode

1. CONTACTGEGEVENS. PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen. E-mailadres. Voornaam. Correspondentieadres. Tussenvoegsel Postcode 1. CONTACTGEGEVENS PERSOONLIJKE GEGEVENS CONTACTPERSOON Initialen E-mailadres Voornaam Correspondentieadres Tussenvoegsel Postcode Achternaam Plaats Geslacht Telefoonnummer Functie GEGEVENS ORGANISATIE

Nadere informatie

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: (0166) 66 82 00 telefax: (0166) 66 35 53 bank: BNG 28.50.08.315 Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2 Winst-

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Penningmeester2014

Financieel Jaarverslag Penningmeester2014 Financieel Jaarverslag Penningmeester2014 Het jaar 2014 is afgesloten met een fors tekort. In plaats van het begrote tekort van 22.070,- is het tekort opgelopen tot 56.856,-. Het onvoorziene tekort van

Nadere informatie

Hoezo gratis? Mythes en misverstanden over open source software

Hoezo gratis? Mythes en misverstanden over open source software Hoezo gratis? Mythes en misverstanden over open source software Waarom? Waarom? Archief 2.0 O Reilly: eerder mentaliteitswijziging dan louter technologie architecture of participation : samenwerking en

Nadere informatie

Social Media voor inkopers

Social Media voor inkopers WORKSHOP 2 Social Media voor inkopers Drs. Ruud Olthoff MBA, CPO Rabobank John Weinstock, kennismanager en trainer NEVI 21 juni 2011 Workshop 1 Het Nieuwe Werken Quiz (1) Sta op en blijf staan als je ten

Nadere informatie

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Instandhouding van de artistieke nalatenschap van Ton Smits, en alles wat daartoe bevorderlijk kan zijn. Stichting Ton Smits, Jaarverslag 2014 De Stichting Ton Smits is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1-1-2012 is de stichting een culturele ANBI (actief op het gebied van erfgoed

Nadere informatie

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 -

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 - Financiele verantwoording 2012 van Stichting Passiespelen Tegelen Tegelen 14 februari 2013 Pagina - 1 - INHOUDSOPGAVE Financiele Verantwoording Balans per 31 december 2012 3 Exploitatierekening over de

Nadere informatie

Inkomsten 2012 2013 2013. Inkomsten totaal 43.413,40 38.007,00 62.379,09. Uitgaven 2012 2013 2013. Uitgaven totaal 78.446,36 38.000,00 37.

Inkomsten 2012 2013 2013. Inkomsten totaal 43.413,40 38.007,00 62.379,09. Uitgaven 2012 2013 2013. Uitgaven totaal 78.446,36 38.000,00 37. Financieel Jaarrekening 2013 Stichting hulp na seksueel misbruik Groenestraat 294 B2.8 6531 JC Nijmegen 024-3603258 @ info@hulpnaseksueelmisbruik.nl www.hulpnaseksueelmisbruik.nl NL84 INGB 0008036025 Financieel

Nadere informatie

Stichting CEMENT Jaarrekening 2014. Amersfoort, 15 april 2015

Stichting CEMENT Jaarrekening 2014. Amersfoort, 15 april 2015 Amersfoort, 15 april 2015 Ingevolge uw opdracht en aan de hand van de door u verstrekte gegevens en bescheiden heb ik de jaarrekening van uw stichting over 2014 samengesteld. Op de juistheid van de overgelegde

Nadere informatie

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012

Stichting Zuidzijde. Jaarrekening 2011/2012 Stichting Zuidzijde Jaarrekening 2011/2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Zeist, 10 maart 2015. Stichting Zeister Muziekdagen Jaarrekening 2014

Zeist, 10 maart 2015. Stichting Zeister Muziekdagen Jaarrekening 2014 Zeist, 10 maart 2015 Stichting Zeister Muziekdagen Jaarrekening 2014 Inhoud Bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting op balans en staat van baten en lasten 6

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 MELDPUNT VRIJWILLIGERSWERK gemeente De Bilt -3 Inleiding De jaarrekening van het Meldpunt Vrijwilligerswerk gemeente De Bilt is dit jaar voor het laatst opgesplitst in de onderdelen

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

Novell Data Synchronizer: wie kan er nog zonder? Wiljo Tiele Geert Wirken

Novell Data Synchronizer: wie kan er nog zonder? Wiljo Tiele Geert Wirken Novell Data Synchronizer: wie kan er nog zonder? Wiljo Tiele Geert Wirken Welkom op Mobiele telefoons uit aub In het Reehorst-gebouw niet roken De presentaties staan na vandaag op de website Heeft u een

Nadere informatie

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht

JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht JAARREKENING 2011 & begroting 2012 Tennis Vereniging Barendrecht INHOUD: Bladzijde: Balans per 31 december 2011 1-2 Staat van baten en lasten 2011 3 Toelichting op balans 4-6 OVERIGE TOELICHTINGEN Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2007. De doelstellingen van de stichting zoals opgenomen in de statuten zijn als volgt:

JAARVERSLAG 2007. De doelstellingen van de stichting zoals opgenomen in de statuten zijn als volgt: JAARVERSLAG 2007 Doelstellingen van de stichting Stichting Peakoil Nederland is als non-profit organisatie opgericht in mei van 2005. Zij is de Nederlandse tak van een internationaal non-profit netwerk

Nadere informatie

Projectopgave: Sociaal Kennis Databank

Projectopgave: Sociaal Kennis Databank Projectopgave: Sociaal Kennis Databank Geavanceerde Webtechnologie Academiejaar 2010-2011 1 Probleemstelling De laatste jaren zijn sociaalnetwerksites enorm populair geworden. Het meest bekende voorbeeld

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1

Jaarrekening 2014. Stichting DEGASTEN. Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1 Jaarrekening 2014 Stichting DEGASTEN Jaarrekening 2014 stichting DEGASTEN Pagina 1 Aan bestuur en directie van Stichting DEGASTEN Amsterdam, 8 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste

Nadere informatie

event technology av verhuur events verkoop & installatie standbouw

event technology av verhuur events verkoop & installatie standbouw event technology av verhuur events verkoop & installatie standbouw 1 wiewezijn wie we zijn Bano is uw betrouwbare partner op het gebied van event technology: van full service turnkey projecten tot de verhuur

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Moving into memory at Keller Keukenfabriek. Keller Keukenfabriek Roosendaal

Moving into memory at Keller Keukenfabriek. Keller Keukenfabriek Roosendaal Moving into memory at Keller Keukenfabriek Keller Keukenfabriek Roosendaal Introductie Keller Keukenfabriek Voorbeelden KKF Keller opgericht in 1935 (75 jaar) Overgenomen door Bruynzeel Markten 1 e leverancier

Nadere informatie

Jaarrekening en Balans 2014 Stadsdorp Centrum Oost

Jaarrekening en Balans 2014 Stadsdorp Centrum Oost Jaarrekening en Balans 2014 Stadsdorp Centrum Oost 1 Concept jaarrekening Stadsdorp Centrum Oost 2014 Inkomsten en uitgaven Uitgaven Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk Inkomsten Bijeenkomsten 2.000,00

Nadere informatie

Externe verslaglegging voor buitenstaanders (banken, aandeelhouders, belangrijke schuldeisers) Fiscale verslaglegging voor de belastingdienst.

Externe verslaglegging voor buitenstaanders (banken, aandeelhouders, belangrijke schuldeisers) Fiscale verslaglegging voor de belastingdienst. www.jooplengkeek.nl Externe financiële verslaglegging Externe verslaglegging voor buitenstaanders (banken, aandeelhouders, belangrijke schuldeisers) Interne verslaglegging voor eigen organisatie (management)

Nadere informatie

Declaraties Groen Gas

Declaraties Groen Gas Declaraties Groen Gas Programma 22 januari 2013 te Zwolle Welkom (Bart) Terugblik (Harm) Resultaat (Harm) Leerervaringen (Harm) Inhoudelijke Issues (Johan) Nieuwe Aanpak (Johan) Afronding (Bart) Eind Januari

Nadere informatie

Een Local Exchange Server is een tweede mogelijkheid. Hier wordt Zarafa Exchange geïnstalleerd op een server van uw organisatie.

Een Local Exchange Server is een tweede mogelijkheid. Hier wordt Zarafa Exchange geïnstalleerd op een server van uw organisatie. Zarafa Exchange is een product waarbij u uw berichten, agenda, taken en contacten altijd ter beschikking stelt. Deel uw agenda met collega s, synchroniseer uw adresboek met uw smartphone of PDA en raadpleeg

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Fietsgroep Stappenbelt Zwolle Financieel jaarverslag 5 december 2015 Versie 1.1 Financieel jaarverslag 1 Inleiding Voor u ligt het financieel jaarverslag van de Fietsgroep Stappenbelt Zwolle betreffende

Nadere informatie

Stichting Ga JAARREKENING 2014

Stichting Ga JAARREKENING 2014 Stichting Ga JAARREKENING 2014 STICHTING GA Amersfoort, juni 2015 Voor u ligt de jaarrekening 2014 van Stichting Ga. Onze doelstelling hebben we dit jaar ingevuld door verder te investeren in het opbouwen

Nadere informatie

Dhr. Wim van Doorn Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Europees Jeugd Parlement Nederland. Amsterdam, 19-10-2014

Dhr. Wim van Doorn Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Europees Jeugd Parlement Nederland. Amsterdam, 19-10-2014 Dhr. Wim van Doorn Voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Europees Jeugd Parlement Nederland Amsterdam, 19-10-2014 Betreft: Financieel jaarverslag 2013-2014 Geachte heer Houterman, Hierbij bied

Nadere informatie

Installatiehandleiding Business Assistent

Installatiehandleiding Business Assistent Installatiehandleiding Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 25-09-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 1.0 04-11-2014 Geen: Commercieel maken

Nadere informatie