Inhoudsopgave. Werkgroepen... 4 Team...4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Werkgroepen... 4 Team...4"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Werkgroepen... 4 Team...4 Toegevoegde projecten Linu Audio... 5 Ellentriek...5 Open source publishing...5 Publiactie...5 Yoogle!... 6 Veranderde projecten Tresor workshop...6 Routes en Routines... 6 Living Archive Onvoorziene lezingen en presentaties 2007:... 7 Uitgestelde + niet uitgevoerde projecten Stitch and Split... 7 International workshop Open Font...7 Museum and new media...8 Radio Swap... 8 Constant Verlag... 8 Migratie...9 Backups, monitoring en updates...9 Decentralisatie van account managements... 9 Documentatie Herontwikkeling... 9 Verbindingen / Jonctions Financien / Lage kosten beleid...10 Lokaal / Internationaal Bezoekersaantallen website Sterke punten...13 Mindere punten Afsluitend...13 Balans 31/12/ Resultatenrekening 31/12/ Rekenblad 'Begroting en afrekening'

2 Detail en toelichting...29 Detail en toelichting...30 Detail en toelichting Afschrijvingstabel voor de investeringen Waarderingsregels Ingeschreven personeel Overige vergoedingen

3 Evaluatie van de jaarwerking

4 Eenterugblikophetafgelopenjaarwaarbijwedevoorgesteldewerkingzoalsbeschreveninhet aangepastebeleidsplandatnajaar2006ingediendwerdalsuitgangspuntnemen.wanneerwedit naastdegerealiseerdeprojectenleggenzienweeenaantalverschillenoptreden. Werkgroepen Eenveranderingtenopzichtevaneerderejarenisdaterin2007werdbegonnentewerkenin 'werkgroepen'.datwilzeggendatalleprojecteninprincipegedragenwordendooreengroep bestaandeuitledenen/ofeternebetrokkenen,waarbijertelkensminstens1kernlidzorgdraagt voorhetgoedverloopvanhetproject.ditmodelimplementerenwelangzamerhandindegehele werking. Wezienhetenthousiasmerenvansteedsnieuwemedewerkersalseenwerkvanlangeademdatop delangetermijneenverspreidingvanideeënenopvattingenzalopleveren.ophetmomentvan schrijven,begin2008,zijnweeenfaseingegaanwaarindewerkingoverdachtwordtin 'inhoudelijkecellen':wenodigenartiesten,juristen,planologen,ontwerpers,feministes, programmeusese.a.uitvoorbrainstormshoe'onderzoeksdraden'verderuitgewerktkunnen worden,hoenetwerkengelegd/verstevigdkunnenwordenenomalgemenebrainstormsaante gaan.debedoelingisomderesultatenvandezesessiesterugtelatenvloeienindewerkingenom dezesessiesindetoekomstmetterugkerenderegelmaatteorganiseren. Team In2007bestondConstantuit15leden.Inhetvoorgaandejaarhebbenwehardgewerktaaneen omvormingnaareenbreedgedragenstructuur.2007washeteerstejaardatwediebrederevormin actiefwaren.constantvindtdateenkritischewerkingnietalleenmoetblijkenuiteendoortimmerd artistiekprogramma.wevindenookdatdemaniervanwerkenaanmoetsluitenoponze inhoudelijkevertrekpunten. Wewillenconnectiesleggenmetanderesectoren,enonzewerkingopenstellenvooreenrealiteitdie verdergaatwaararistiekegrenzenophouden.constantiseenverenigingvoorkunstenmedia waarbijweonsnietpreciesinheteactemiddentussendietweepolenophouden,maarbeide veldengebruikenalselkaarsklankbord.alskunstenaarskunnenwekritischmediabenaderen,als media makerskunnenwereflecterenopkunst. Inhetkorthoedeorganisatievormeruitzagin2007: 4 Vijfkernledenwarenverantwoordelijkvoordedagelijksewerking.Dezeledenbepaalden samendekoersvandevereniging,waarbijdepijlers:vrijesoftware/vrijelicenties, feminismeenalternatievenvoorauteursrechtenwetgevingmaatgevendwarenvoorhet artistiekbeleid. Deraadvanbestuurbestonduitvijfleden.Hunmandaatwerdverlengdin2007voortwee jaartot2009.voornamenziehetjaarverslag. Deoverigeledenzijnbetrokkenbijsommigedelenvandewerking,nietnoodzakelijkerwijs bijalleprojecten.zedragengeenverantwoordingvoorhetalgemenefunctionerenvande vereniging.

5 Programma-veranderingen Indeloopvanhetjaarveranderthetprogrammadatwevoorafhebbengepland.Erdienenzich vragenvanderdenaan,samenwerkingsverbandengroeienenvragenomaanpassingen.eenaantal reedslopendeprojectenwerdnietgecontinueerdin2007.startendvanuithetaangepast beleidsplan2007sommenwehierdemeestopvallendewijzgingeninhetartistiekprogrammaop: Toegevoegde projecten 2007 Linu Audio InantwoordopeenconcretevraaguithetartistiekeveldwentConstanthaarepertiseaanineen nieuweserieworkshopsoverhetwerkenmetopensourceaudiosoftwareopeenlinu besturingssysteem:linuaudio.ditdoenweinsamenwerkingmet BrusselsLinuUserGroep(Blug), Actic(eenvzwdiehetgebruikvanvrijesoftwarepromoot) Hacklab(eenhacklabwerkendmetvrijegereedschappenendiostributies) deradiostations:radiopanik,radioairlibre,radiocampus Tweemaandelijksorganiseerdenweeenpubliekeontmoetingwaargeluidsartiestenkunnen kennismakenmetonbekenderesoftwares,waarzeterechtkunnenmetvragenenproblemen.de seriewordtin2008voortgezet. Ellentriek Nogeennieuwprogramma onderdeelistoegevoegd,namelijkdeworkshopserieellentriek.ditis eensamenwerkingmetladdavzwendepïanofabriek.indrieworkshopswerdaandachtgegeven aanopenhardware,circuitbending,deprincipesvanelektriciteitenelektronicaalsuitgangspunt vooreperimentelecreaties. Open source publishing HetOpenSourcePublishingprojectgroeidesignificanthetafgelopenjaar.NaasthetOpen Typografieprojectdatbeschrevenwerdinhetaangepastbeleidsplan2007,werddeepertisevan hetospteamingeroepenvoornieuweprojecten. 5 FreeOperations:workshopopdeTypografieWerkplaatsinArnhem:Samenmetstudenten vandezepostgradueleopleidingvoortypografenwerdgewerktrondrecepten,scriptenen vrijesoftware. MutetoScribus:HetBritsemediatijdschriftMUTEheeftmetbehulpvanhetOSPteamen ConstantdeoverstapnaarVrijeontwerpsoftwaregemaakt(Scribus,Inkscape,LinuUbuntu systeem). Diverseontwerpopdrachten,onderanderevoor:Open(tijdschriftbijdrage),IBK(webloge cultuur),fundacioantonitapies(website)

6 Publiactie EenspontaansamenwerkingsverbandtussenADA,Bolwerk,Sfumato,UnfoldenConstanttijdensde BoekenbeursinAntwerpenendeconferentie'Integrated'inDeSingel.Zievoordetailshet jaarverslag. Yoogle! Hetonderzoeknaarprofielenenprivacykreegvormindeontwikkelingvaneenspelmetdenaam Yoogle!waarvandeeerstedemoversietijdensVerbindingen/Jonctionsgepresenteerdengetest werd. Veranderde projecten 2007 Tresor workshop DeworkshopswarenaanleidingvooreensamenwerkingsverbandmetCityminedenRecyclarten hetparijseatelierd'architectureautogérée.inmaart,meienjuliinparijsenbrusselworkshops georganiseerd.desamenwerkingleiddetoteenpublicatie.voorinhoudelijkebeschrijvingziehet jaarverslag. Routes en Routines Inplaatsvandevoorzienedriestadseploratiesontstondereenorganischermaniervanwerken; deelsslootroutes+routinesaanbijdetresorworkshopsenwerdendedrieactiviteiteningepast inpubliekepresentaties(delezing/performanceblindesoftspotsenafleidendekaartwarevoor hetibaiinapril,ecosinseptember) Eennieuwetakaanonze'stadsverklenningen'werdgevormddoortweeworkshopsOpenStreet Map.OpenStreetMapiseenwereldwijdprojectdathetproducerenvan'vrije'geodataomvat.Via GSM'swordendestratenvanstedeninkaartgebracht.Devergaardedatawordtopgeladennaar OpenStreetMap.orgenopbasisdaarvankaneen(onmineofviatedownloadenJOSM tekensoftware)kaartgetekendworden.dekaartendiezoontstaankunnendooriedereengebruikt worden.zowelvoorroutesenroutinesalsvoortresorwarendezecollectievetestmomenteneen belangrijkeaanvulling. Living Archive DitonderzoeksprojectwerdhernoemdtotActiveArchivesenwerdgrotendeelsgeproduceerddoor ArtelekuinSanSebastianinBaskenland.Bijgaandsturenweeenco productieovereenkomst. Constantontwikkeldeeendemovoorhetwebarchiverings projectdataanverschillendeculturele institutengepresenteerdwerd.in2008zalditprojectwellichtdeconcretiseringsfaseingaan. 6

7 Onvoorziene lezingen en presentaties 2007: Gedurendehetjaargingenweinopvragennaarlezingen,presentaties,samenwerkingen.Voor Constantishetbelangrijkomserieusintegaanopdievragen.Hetversterktonsnetwerkeniseen goedemanieromdetussenstandoptemakenvanonsonderzoekenderesultatenervantedelen. Hiervolgteenkortoverzicht,deuitgebreidebeschrijvingenzijntevindeninhetmeegestuurde jaarverslag. Februari2007 lezingtijdensworkshop:decreatievandetoekomstinpaleisvoorschonekunsten,brussel lezingtijdenssymposium'locationbasedmedia',artefactstuk,leuven Maart2007 PresentatievoorhetPREPAVnetwerk,Atelierd'architectureautogérée,Parijs,Frankrijk 2presentatiestijdensstudienamiddagE cultuur,georganiseerddooribkinvlaams MinisterievanOnderwijsenVorming April2007 Lezinginserie'Representations'opuitnodigingvanBrusselsArchitectuurInstituutin Recyclart,Brussel Mei2007 LezingvoorconferentieLibreGraphicsmeeting,Montreal,Québec Juni2007 Lezingtijdenshetsymposium"Estructures Xares Col.lectius,Unsegmentconnector" opuitnodigingvandefundacionrodriguezincastelldemontesquiu,spanje September2007 PresentatietijdensEcosfestival,Nantes,Frankrijk Oktober2007 lezingtijdensconferentie'videovorte'inargos,brussel lezingtijdenseuropeanartfestivalinhamburg,duitsland deelnameaandebat'adventuresinarchitecture',ibai/recyclart,brussel December2007 lezingvoorsymposium:'quedensedentro,cierrenlasventanas'inhetcasasdeculturade Barakaldo,Bilbao Spanje Uitgestelde + niet uitgevoerde projecten 2007 Stitch and Split DeworkshopsScienceFictionmediaopdevakgroepOnderwijskundevandeUGentwerdenreeds afgerondin2006.vanwegewederzijdstijdgebrekisdesamenwerkingdievoorzienwasvoor2007 uitgesteldtotoktober

8 International workshop Open Font Deinhetaangepastebeleidsplanbeschrevenwe,alsonderdeeelvanOpenSourcePublishing,de casestudynaarhetcontroversiëlelettertypedin.dieisinganggezetmaarleiddenogniettothet voorzieneinternationalesymposium. Wehebbendemogelijkhedenvooreeneuropesesubsidie aanvraaginhetkadervanheteuculture programmaserieusonderzochtenhebbenbeslotenin2007noggeenaanvraaginte dienen. ViadeaanwezigheidopLibreGraphicsmeetinginMontreal,deworkshopopdeTypografie WerkplaatsinArnhemendeaanstaandeLibreGraphicsinPolenwordgewerktaandeversterking vanhetinternationaalnetwerk. Museum and new media Museumandnewmediaisalsevenementnietdoorgegaan.Hetonderzoekdatgedragenwerddoor KrisRuttenistevindenophetweblogSituateddatdoorConstantgehostwordt.Ruttenfuseertdit projectinzijnonderzoekswerkopdeugent. Radio Swap InhetaangepastebeleidsplanwerdervanuitgegaandatdearchievenvanRadioSwap (radioswap.net)beheerdzoudengaanwordendoorconstant.constantheeftmetradioswap gewerktaaneennieuwegrafischeinterfaceenhielpmeedenkenoverdetoekomstvanhetproject: erwerd(enwordt)gewerktaaninbeddinginradio organisatiesentechnischwerdhetdatabase systeemaangepastzodathetzelfstandigerdooreenalgemeenpubliekvangeinteresseerden gebruiktkangaanworden.maarhetisnietzodatweindetoekomstdeeindverantwoordingzullen nemenvoorhetproject.dieverantwoordelijkheidzoumoetenopgenomenwordendooreen netwerkvanradiostationsdiezelfactiefgebruikmakenvanhetplatform. DeeerdergenoemdetoegevoegdeserieLinuaudiogarandeerdedeaandachtvoorgeluidenradio ophetconstantprogramma.inhoudelijkwerdhetwegvallenvanhetradioswapprojectdaardoor welopgevangen. Constant Verlag In2007werdhetredactionelewerkvoordepublicatieConstantverlaginganggezetengrotendeels afgewerkt.debedoelingwasdatvoorheteindvanhetjaardepublicatieszoudenverschijnen.dat zalmedio2008worden.ineersteinstantiezullenzegepubliceerdwordenalspdfbestandendie gedownloadenuitgeprintkunnenworden.daarvooriseenspecialeinteractievemodulein ontwikkeling. 8

9 Beschrijving van Webwerk HetwebisenblijftConstantsprimaireplatformenonzebelangrijkstewerkruimte.In2007hebben weflinkgeïnvesteerdineenrevisievanonzeserversennetwerk.serversoftwareswerdenge update,contentwerdgemigreerd,deserverswerdenopgeschoondenuitgebreid.ditisgeen eenvoudigwerk.doordejarenheeniseropconstants'serverseenhybrideweefselvan verschillendesystemengegroeid.wewildendienietvervangenofvereenvoudigenomdatwehet belangrijkvondenonlinesporenvanonzegeschiedenistebewaren.eenkortetourdoorheende takendiein2007werdenuitgevoerd: Migratie Constantswebsiteisflinkgegroeiddeafgelopenjaren.Hetwasnoodzakelijkgewordeneengrotere, snellereenstabielereomgevingtebouwen.debasis serverruimteisdoorhetcibg,hetcentrum voorinformaticavoorhetbrusselsgewestterbeschikkinggesteld,maardievoldeednietlangerom deepansievanweblogs,omdegrotehoeveelheidbeeldenenhetvideo archieftehosten.daarom werdetraruimtegehuurdbijall2all.org.degrootstsehoeveelheiddatastaatnuoptwee belangrijkeservers:constantvzw.org(irisnet)enconstantvzw.be(all2all) Backups, monitoring en updates OmdewebsiteenanderearchievenvanConstantvoortdurendteupdatenhebbenweeen automatischeperiodiekbackupsysteemingevoerd.daarnaastzijnerookverschillendetoolsomde statusvandewebserverdienstenendeintegriteitvandebelangrijkstepagina'sindgatente houden.doordatdezichtbaarheidvandeconstantwebsiteistoegenoemenishetdeafgelopen jareneenregelmatigdoelwitgewordenvoorattacks.daaromwordennuallewebappilicaties wekelijksge updateenontwikkeldenwespecifieketoolsomhetonderhoudvandeveleweblogsdie wehostenteautomatiseren.ditiseenvoortdurendwerk. Decentralisatie van account managements. Dealgemenearchitectuurvandeaccountsisverbeterd.DankzijdeAlterncsoftwarekannuiedere gebruikermeteenadminaccountzijn/haaraccountbeherenennaareigenbehoefteweb applicatiesinstallerenofverwijderenzonderdaarvoorpermissietevragen.ditwerkisafgerond. Documentatie. Aldezeveranderingenmoestenwordengedocumenteerd.Eenwikivoorinterngebruikbevatnu allehandleidingen,changelogsennotitiesdienuttigzijnvoorgebruikersenadministratorsvanhet systeem.ditzijnwederkerigetaken,verbeteringenwordenregelmatigaangebracht. Herontwikkeling VooreenrelatiefjongfenomeenalshetinternetisdewebsitevanConstant(stok)oud.Desite volgdehetritmevanonzeeperimentenmetsoftwares.toendertijdwarendiesoftwaresactueel, inmiddelszijndieantiek.in2007zijnwebegonnenapplicatiesteherschrijvenofhundatain nieuweapplicatiesintevoerendiebetervoldoenaanhedendaagseeisenenmogelijkheden.deze herontwikkelingisgestartnademigratienaarnieuweserversomdatdeinfrastructuurdaarvan stabielerenbetrouwbaarderisendaarmeeeenbetrouwbaarderebasisbiedt.dezetaakisingang gezetenzaleenprioriteitvormenvoordeweb ontwikkelingenvanhetkomendejaar 9

10 Opvallend in 2007 Verbindingen / Jonctions washetjaarvande10eeditiuevanVerbindingen/Jonctions.V/J10'Sporeninhet elektr(on)ischeveld'vondplaatsintheaterhuislabelloneinbrussel.eenintensengelaagdfetsival metlokaleeninternationalegastenenbezoekers.thematischdoorsneedhetfestivaldehybride knoopwerkvanconstantsdageljksewerkenboodeenmomentenplatformtotpubliekereflectie. Lichaamensoftware,profielenophetweb,alomaanwezigheidvandata,representatieencontrole vormdenhetraamwerkvanhetfestival. Financien / Lage kosten beleid Overhetalgemeengenomenwarenergeenverrassendekostenpostenofinkomstenvoorde verenigingconstantin2007. Voordepunctueleennietvoorzienesamenwerkingsverbandengolddatweveelalinnature bijdroegen.omverwarringtevoorkomengebruikenwedaarominhetjaarverslaginplaatsvanhet woord'coproductie'liever'samenwerking'. Innaturawilzeggen:kennis,epertise,ervaring,enthousiasme.Vaakishetzodatpartnersde faciliteitenverzorgen.afgezienvankostenvergoedingenzijndiesamenwerkingennietvangrote betekenisvoordebegrotingvanconstant. EllentriekenLinuaudiozijnvoorbeeldenvanlagekostenprojecten:Onzepartnerorganisaties werkenopbasisvanvrijwilligheid,dekostenvoorhuurvanderuimtezijnzeerlaag,debegeleiders zijnbrusselsofbelgischwaardoorreiskostenbeperktworden.wewerkeninatelierduweb,een internetruimtevandegemeentesintgillis,diezichnaastonskantoorbevindtendatuitstekend geschiktisvooronzeworkshops.hetatelierduwebisuitgerustmettweeworkshopruimtesmetelk 20computers,dieConstantvoorzienheeftvandebenodigdeLinusystemen(Ubuntu)enaudioen video softwares. Lokaal / Internationaal Eentendensdiezichtbaarwerdin2007isdatweintoenemendemateoplokaleennationale schaalorganiseren,watleidttoteengroterezichtbaarheidinbrusselenvlaanderen.tegelijkertijd zienwedathetmerendeelvanvragennaarepertise(advies,lezingen,brainstormsessies)vanuit hetbuitenlandkomen.dewaarderingvooronslokaalengagementligtvreemdgenoegdusvooreen flinkdeelinhetbuitenland.despanningtussenlokaleeninternationalerelevantieisnaarde toekomsttoezekervanbelang:internationaalwerkenwegraagmetlokaalingebeddeprojecten, actiegroepen,communityprojecten. 10

11 Project Lokaal Nationaal Internationaal Vrouwen en Vrije Software Install Party Server, service reloaded Webserver & netwerk atelier Verleden, heden, toekomst Webserver configuratie Webserver configuratie en organisatie Wettelijke aspecten Open Source Video Open Video Libre Video Vorte: Affinity Video BRXLBravo: Transcommunautaire Karaoke 8 Towards European platform for alternative practice and research on the city (Peprav) Methodologies of action research Subjectieve Cartografie Collaboratieve Cartografie OpenStreetMap OSM #1 OSM #2 Blinde softspots en afleidende kaartware Linu Audio Introductie in geluid en Jack Audacity Ardour #1 Ardour #2 Ardour #3 Ellentriek Ellentriek #2 Ellentriek #3 Open Source Publishing (OSP) Das Ist Norm Libre Graphics Meeting: Relaying Systems Canadees Print Ontbijt Integrated 2007: Take as much as you want Free Operations Open Source Publishing Briefing Open, Mute, Odessa, e-cultuur weblog, V/J10... Publiactie Active Archives Yoogle! Verbindingen/Jonctions Staten Generaal: De creatie van de toekomst - het beeldende kunstenveld aan het woord Artefact symposium: Location based media Open Ars Art and Economy Quam 07 ECOS Adventures in architecture Quedense dentro, cierren las ventanas Studienamiddag e-cultuur 11

12 Bezoekersaantallen website 2007 Hierondereenaantalcijfersdiebetrekkinghebbenopdebezoekersvanonzewebpagina'sdiede evolutielatenzientussenapril2007enfebruari2008.vanafaprilvorigjaarwarendewebsitesvan Constanttebereikenviatweedomeinen:constantvzw.orgenconstantvzw.be. MedealsgevolgvandeverbeteringenaandeConstantserversdieweinhetvolgendehoofdstukje beschrijven,zijndebezoekersaantallenflinkgestegen.hettotaalaantalbezoekersisindeloopvan dezeperiodetoegenomenmeteenfactor1.8:zezijndusbijnaverdubbeld. April2007 February2008 Host:constantvzw.com: Host:constantvzw.com: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/day:1935 UniqueIPvisitors/day:989 Host:constantvzw.org: Host:constantvzw.org: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/day:511 UniqueIPvisitors/day:3065 Host:constantvzw.be: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/day:496 TOTALS: TOTALS: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/month: UniqueIPvisitors/day:2446 UniqueIPvisitors/day:4550 Gemiddeldentussenapril2007enfebruari2008 TotaalaantaluniekeIPbezoekers: AantaluniekeIPbezoekerspermaand: AantaluniekeIPbezoekersperdag:

13 Conclusie Sterke punten Relatiefgrotehoeveelheidpresentaties:veelcontactenenzichtbaarheid GeslaagdfestivalVerbindingen/Jonctions GrotereinbeddinginBrusseldoororganisatieveelworkshops Goedgewerktaanonderhoudserversenonlinedata Zichtbaarinhetveldengevraagdomepertisetedelen. Hetisgoedominretrospectiefteziendatdewerkingaanhetverschuivenisvanhetuitvoerenvan eenlijstvoorbedachteprojectennaaractiviteitendievoortkomenuiteeninhoudelijkeinteresse. ProjectenalsRoutes+RoutinesenTresorlagenveeldichterbijelkaardanwein2005aannamen. Doordiesterkesamenhangvloeienzedanookbijnanaadloosinelkaarover. Mindere punten Tijdvooronderzoek,éénvanonzebelangrijkstedoelstellingen,kwamdoordegrotehoeveelheid projectenweleensinhetgedrang.ditlietzichvoelenindevoorbereidingvanlezingenen workshopsdieveelalindeavonduren,weekendengeschrevenmoestenworden. Onzebehuizingiszeergoedkoop,enalskantoorenvoorwebwerkookgoedbruikbaarmaarhetis kleinenerisgeenwerkplaats.ditnadeelproberenweinonsvoordeeltegebruikendoor evenementenaltijdoplokatietelatenplaatsvinden.ditkomtconstantszichtbaarheidtengoedeen dwingtonsookomsamenwerkingsverbandentezoekenmetorganisatiesdieinfacilitairenoden, lokalenentechniekkunnenvoorzien.tochoverwegenweeeneenetraruimtetezoekenominde toekomstalswerklabuittekunnenbaten. Afsluitend beweesdatderoutedieweingeslagenzijnmethetbeleidsplan2008en2009goedgekozen is.webeschrijvendaarinconstantswerkintermenvanonderzoeksdradeneninhoudelijke interesses.alswerkplaatswillenwemeerruimteopenlatenvoorprojectendiezichspontaan aandienen,voorontwikkelingenverdieping.eenfleibelermodusoperanduslaatonsvrijerinde uitvoeringsvormvandeprojecten. Doorna10jaarafscheidnemenvanVerbindingen/Jonctionsalsjaarlijksfestivalhopenwemeer tijden(mentale)ruimtetehebbenvoorcontinuezaken.datverbindingenalseenserie 'kruisbestuivings momenten'geherformatteerdisvoor2008en2009voeltheelgoedaan:inplaats vaneenetraevenementishetnueenpermanentaanwezigonderzoekgeworden. DeingeslagenwegomviaConstantVerlagteputtenenpublicerenuitonsarchiefiszeker waardevolvoordetoekomst,hetmaakthetmogelijktelerenvanonzeeigengeschiedenisenlevert materiaalvooreenverderwerkingindetoekomst.herwaarderingvoorhoogtepuntenuiteigen archiefmaakthetformulerenvanhoofdlijnendiedebasisvanconstantvormengemakkelijker,het helptonsomdebeleidsprioriteitenaandescherpenenhetkaraktervanconstantnaardetoekomst toecontinuiteitteblijvengeven. 13

14 Overzicht van de gerealiseerde activiteiten Hierondervindtueenchronologischelijstmeteenopsommingvanactiviteiten,diemoetgelezen wordenalseenagenda:watgebeurdeeropwelkedatum.deactiviteitenzijnnietgesorteerdop soortofbelangrijkheid.hetmeegestuurdejaarverslaggeefthetmeestcompleteoverzichtvande activiteitendiedeverenigingconstantin2007ontwikkelde.hierinvindtuuitgebreidere beschrijvingen,foto's,dataenplaatsen. DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#3 InstallParty Interface3,Brussel 20/01/2007 Decreatievandetoekomst PresentatieStatenGeneraal PaleisvoorSchoneKunsten,Brussel 13/02/2007 Symposium'locationbasedmedia' PresentatieArtefact Stuk,Leuven 15/02/2007 OpenVideoLibre Workshops,filmvertoningen Constant,ElPenon&Atelierduweb,Sint Gillis 15 18/02/2007 Whatyouheariswhatyouget Installatie BRXLBravo Passaporta,Brussel 02 04/03/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#4 Server,servicereloaded Interface3,Brussel 03/03/2007 Towards Peprav(Europeanplatformforalternativepracticeandresearchonthecity) Workshop Methodologiesofactionresearch Atelierd'architectureautogérée,Parijs,Frankrijk 17 19/03/2007 LinuAudio Workshop#1 IntroductieingeluidenJack Atelierduweb,Brussel 19/04/2007 Blindesoftspotsenafleidendekaartware Lezing 14

15 IBAI(Brusselsarchitectuurinstituut) Recyclart,Brussel 19/04/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#5 Webserver&netwerkatelier Interface3,Brussel 21/04/2007 Ellentriek Workshop#2 Pianofabriek,Brussel 28 29/04/2007 OpenSourcePublishing LibreGraphicsMeeting ÉcolePolytechniquedeMontréal,Québec 04 06/05/2007 LinuAudio Workshop#2 Audacity Constant,Brussel 10/05/2007 WerksessieSubjectieveCartografie Recyclart,Brussel 18 19/05/2007 LinuAudio Workshop#3 Ardour Atelierduweb,Brussel 19/05/2007 LinuAudio Workshop#4 Ardour2 Atelierduweb,Brussel 14/06/2007 OpenSourcePublishing CanadeesPrintOntbijt Printparty Nepomuk:CaféCityMine(d),Brussel 16/06/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#6 Verleden,heden,toekomst Interface3,Brussel 30/06/07 WerksessieCollaboratieveCartografie#2 Nepomuk,Brussel 06/07/

16 Quam07 Symposium CastelldeMontesquiu,Spanje 07 08/07/2007 LinuAudio Workshop#5 Ardour3 Atelierduweb,Brussel 07/07/2007 OpenStreetMap Workshop Brussel 20/07/2007 Openstreetmap Evenement Recyclart,Brussel 16/09/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#7 Webserverconfiguratie Interface3,Brussel 28/09/07 VideoVorte Lezing:AffinityVideo Argos,Brussel 05/10/2007 ArtandEconomy Forum EuropeanArtFestival,Hamburg 07/10/2007 Adventuresinarchitecture Debat IBAI/Recyclart,Brussel 14/10/2007 Publiactie Leiconvoornieuwewoordenentechnologieën Atel,Boekenbeurs,DeSingel Antwerpen 22/ /11/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#8 Webserverconfiguratieenorganisatie Interface3,Brussel 10/11/07 Verbindingen/Jonctions10 Interdisciplinairfestival 16

17 LaBellone,LaCompilothèque,Actic,Q 02 Brussel 17/11 02/12/2007 ActieveArchieven Projectpresentatie Arteleku,SanSebastian Spanje 04/12/2007 Ellentriek Workshop#3 Pianofabriek,Brussel 08+09/12/2007 Quedensedentro,cierrenlasventanas Lezing CasasdeCulturadeBarakaldo,Bilbao Spanje 14 15/12/2007 DeZaterdagen:Vrouwenenvrijesoftware Workshop#9 Wettelijkeaspecten Pianofabriek,Atelierduweb,Brussel 15/12/07 Yoogle! Workshop AtelierduWeb,Brussel 15/12/07 17

18 Jaarrekening 18

19 Balans 31/12/07 Rekening Actif Resultaatvanhetboekjaar Overgedragenresultaat Bureelmachinesenmaterieel,20% A/Bureelmachinesenmaterieel,20% Bureelmachinesenmaterieel,33.33% A/Bureelmachinesenmaterieel,33.33% Informatica(hardware),20% A/Informatica(hardware),20% Informatica(hardware),33.33% A/Informatica(hardware),33.33% Meubilair A/Meubilair Klanten Teontvangensubsidies Teontvangenkredietnota's Vooruitbetalingen Diversedebiteuren C/C Leveranciers Tejustifiërensubsidies Teontvangenfakturen Diversecrediteuren Socialeschulden Provisieverlof Lening Overtedragenkosten Overtedragenopbrengsten OvertedragensubsidiesVl.Gem Overtedragensubsidies Wachtrekening Deia (zicht) Deia (zicht) Deia (depo) Kas Transferten (vrij) Passif

20 Resultatenrekening 31/12/07 Rekening 20 SaldoD. SaldoC Huisvesting,huur Huisvesting,materiaal Huisvesting,alarminstallatie Huisvesting,elektriciteit,gas,water Huisvesting,onderhoudlokalen Huisvesting,diversekosten Onderst.werking,kantoorbenodigdheden Onderst.werking,stationery Onderst.werking,catering Onderst.werking,telecommunicatie Onderst.werking,Internet Onderst.werking,portkosten Onderst.werking,materiaal Onderst.werking,technischmateriaal Onderst.werking,onderh.&herst.techn.materiaal Onderst.werking,onderhoudinformatica Onderst.werking,verzekeringallerisico's Onderst.werking,brandverzekering Onderst.werking,polisverenigingsleven Onderst.werking,diverseverzekeringen Onderst.werking,diversevervoerkosten Onderst.werking,documentatie Onderst.werking,legaleformaliteiten Onderst.werking,beheerkosten Onderst.werking,diversekosten Personeel,nettolonen Personeel,vacantiegeld Personeel,RSZwerkgever Personeel,RSZwerknemer Personeel,bedrijfsvoorheffing Personeel,medischedienst Wettelijkeverplichteverzekeringen Andereverzekeringenpersoneel Provisieverlof Premiesengratificaties Personeel,kostensociaalsecretariaat Afschr.installaties,machines&uitrusting Afschr.meubilair&rollendmaterieel Inhoud.werking,elektriciteit,gas,water

21 Inhoud.werking,taksauto Inhoud.werking,onderh.&herst.wagen Inhoud.werking,catering Inhoud.werking,flyers/affiches Inhoud.werking,drukwerkcatal/progr/promo Inhoud.werking,telecommunicatie Inhoud.werking,Internet Inhoud.werking,portkosten Inhoud.werking,technischmateriaal Inhoud.werking,Cdrom DVD tapes Inhoud.werking,tapes kopiekosten Inhoud.werking,materiaal Inhoud.werking,decor Inhoud.werking,vervoer/verplbnl Inhoud.werking,hotelbinnenland Inhoud.werking,vervoer/verplbtl Inhoud.werking,hotelbuitenland Inhoud.werking,prospectie Inhoud.werking,representatie Inhoud.werking,verzekeringallerisico's Inhoud.werking,diverseverzekeringen Inhoud.werking,diversevervoerkosten Inhoud.werking,documentatie Inhoud.werking,huurreceptieruimte Inhoud.werking,huurworkshopruimte Inhoud.werking,huurepositiezaal Inhoud.werking,huurtechnischmateriaal Inhoud.werking,huurwagens Inhoud.werking,huurtapes/visies Inhoud.werking,huuralarminstallatie Inhoud.werking,huurverblijfproductiemedewerkers Inhoud.werking,receptie Ereloneninhoudelijkewerking,productie Ereloneninhoudelijkewerking,soc./cult.werking Ereloneninhoudelijkewerking,educatievewerking Ereloneninhoudelijkewerking,presentatie Ereloneninhoudelijkewerking,diverse Ereloneninhoudelijkewerking,softwareontwikkeling Ereloneninhoudelijkewerking,design Ereloneninhoudelijkewerking,onderzoek Erelonenondersteunendewerking Terugbet.reiskosteninhoudelijkewerking Terugbet.reiskostenondersteunendewerking Perdiemsinhoudelijkewerking Perdiemsondersteunendewerking

22 Overnachtingskosteninhoudelijkewerking Overnachtingskostenondersteunendewerking Kleinekosteninhoudelijkewerking Kleinekostenondersteunendewerking Financiëlekosten,intresten Financiëlekosten,roerendevoorheffing Financiëlekosten,neg.wisselkoersverschillen Financiëlekosten,betalingsverschillen Financiëlekosten,bankkosten Financiëlekosten,nalatigheidsintresten Diversefinanciëlekosten Belastingenentaksen,diversetaksen Kostenuitvorigeboekjaren Diversekosten,uitzonderlijkeverliezen Diversekosten,penaleboeten (vrij) (vrij) Vl.overh. adm.cultuur,subsidies Vl.Gem.,Kunstendecreet SubsidiesGelijkeKansenCentra Subsidiesinternationaleprojecten ToelageVGC BrusselsGewest Minist.Comm.Française Gemeentelijkeoverheden Subsidiesvorigejaren Ticketverkoop Worskhops Coproductie Medewerkingcoproductie Uitkoopsommenbinnenland Teruggevorderdekosten Teksten,opstellingenpublicatie Financiëleopbrengsten,kredietintresten Financiëleopbrengsten,pos.wisselkoersverschillen Financiëleopbrengsten,betalingsverschillen Uitzonderlijkeinkomsten Diverseandereopbrengsten (vrij) (vrij) Wachtrekening >winstvh.boekjaar

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond?

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden. Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Workshop KNBSB: Is uw vereniging financieel gezond? Welkom Voorstellen spreker Doel van deze workshop Introductie deelnemers

Nadere informatie

definitieve jaarrekening 2014

definitieve jaarrekening 2014 Stichting Week van de Chronisch Zieken definitieve jaarrekening 2014 dd: 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA JAARREKENING Balans 1 Staat van baten en lasten 2 Waarderingsgrondslagen 3 Toelichting op

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

SugarCRM Commercial open source CRM software

SugarCRM Commercial open source CRM software SugarCRM Commercial open source CRM software Tom Symoens Wat is CRM? CRM is een bedrijfsstrategie met als doel het identificeren, werven en behouden van klanten. CRM vertrekt van de relatie met uw klanten,

Nadere informatie

Rapport. Stichting Atelier van Licht te Amsterdam. Inzake. Jaarrekening 2012

Rapport. Stichting Atelier van Licht te Amsterdam. Inzake. Jaarrekening 2012 Rapport Inzake Jaarrekening 2012 Administratie- & Adviesburo Het Bestuur van de Damrak 70 1012 LM AMSTERDAM Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van de samengesteld op

Nadere informatie

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011

De Lync naar Het Nieuwe Werken. Utrecht - 25 januari 2011 De Lync naar Het Nieuwe Werken Utrecht - 25 januari 2011 Agenda 25 januari 14:30 tot + 17.00 uur 14:30 15:15 Lync 2010 - What s New? 15:15 15:30 Pauze 15:30 16:15 Lync 2010 Architectuur en Case 16:15 17:00

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Infodag digitale cinema voor cultuurcentra. D2 Benelux 13 12 2011, Geel

Infodag digitale cinema voor cultuurcentra. D2 Benelux 13 12 2011, Geel D2 Benelux 13 12 2011, Geel Wie is d2 Opgericht in 2000 Kantoren te Antwerp, Milaan, Teramo Activiteiten Point of Sale Point of Information / Kiosks Digital Signage / Multimedia Digital Projection & sound

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN. Stichting Granate

JAARVERSLAG 2013 VAN. Stichting Granate JAARVERSLAG 2013 VAN Stichting Granate INHOUDSOPGAVE Pagina Structuur en activiteiten 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten over 2013 6 Grondslagen

Nadere informatie

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja

Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica MODULENAAM Internettechnlogie, systteem- en netwerkbeheer MODULECODE C4 STUDIEPUNTEN

Nadere informatie

Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012

Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012 Stichting Hack42 Financieel jaarverslag 2012 24 december 2013 Voorzitter: Klaartje Bruyn Secretaris: Peter-Paul van Gemerden Penningmeester: Reinder de Haan Inhoud Inhoud...2 Inleiding...2 Jaarrekening...3

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Schrijftolken Vereniging

Jaarverslag 2012. Nederlandse Schrijftolken Vereniging Jaarverslag 2012 Nederlandse Schrijftolken Vereniging Inhoudsopgave 1. De Nederlandse Schrijftolken Vereniging in 2012 a. De organisatie blz. 3 b. Het bestuur blz. 3 c. Bestuurlijke veranderingen in 2012

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

9 november 2013 Floor Wijnands, penningmeester

9 november 2013 Floor Wijnands, penningmeester Voorlopige balans per 6 oktober 2013, balans per 31 12-2012 Kolommenstaat: begroting 2012, exploitatie 2012, begroting 2013, voorlopige exploitatie 2013 per 6 oktober 2013 en begroting 2014 Toelichtingen

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design stemexamen.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 19 juni 2012 2 1 Introductie ProDemos

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

FUMAGGO WEB SOLUTIONS

FUMAGGO WEB SOLUTIONS FUMAGGO WEB SOLUTIONS Aanpassen design partijenwijzer.nl Offerte voor ProDemos Den Haag Fumaggo Web Solutions Lammenschansweg 93, 2313 DK Leiden KvK Rijnland 52202992 Leiden, 20 juni 2012 2 1 Introductie

Nadere informatie

Wizard Video Recording Manager export Version 1.0. Softwarehandleiding

Wizard Video Recording Manager export Version 1.0. Softwarehandleiding Wizard Video Recording Manager export Version 1.0 nl Softwarehandleiding Wizard Video Recording Manager export Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Systeemoverzicht 4 3 Installatie 4 4 Aan

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Workshop starters 2012 OCMW s 4 oktober 2011 Marc Maebe Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Verslag bij het BVR art.

Nadere informatie

Crowdfunding Software WEBclusive

Crowdfunding Software WEBclusive Crowdfunding Software WEBclusive Waarom Crowdfund geld, tijd en expertise met de WEBclusive crowdfunding software. Activeer uw achterban, creëer draagvlak voor de initiatieven die belangrijk zijn voor

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

FINANCIËN. voor sportverenigingen. Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING

FINANCIËN. voor sportverenigingen. Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden FINANCIËN Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING voor sportverenigingen INTRODUCTIEWORKSHOP KASCOMMISSIE De Nederlandse

Nadere informatie

Gemeenten en de decentralisaties in de praktijk: mijlpalen voor Planning & Control

Gemeenten en de decentralisaties in de praktijk: mijlpalen voor Planning & Control Gemeenten en de decentralisaties in de praktijk: mijlpalen voor Planning & Control Korte introductie Drs. M. (Marita) H. de Hair RA marita.de.hair@nl.ey.com Marita de Hair @MaritadeHair Sectorvoorzitter

Nadere informatie

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld.

Cloud & Licenties. Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. Cloud & Licenties Welkom bij BSA The Live Sessions De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Implementatiemodellen online werken

Implementatiemodellen online werken Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.ictaccountancy.nl Twee uitersten: 1. Software en gegevens lokaal 2. Software en gegevens bij ASP aanbieder Eerst begrippen voor de beeldvorming.. De begrippen

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

Profielschets. : Sander Daems. Infrastructure Consultant. Versie : 1.0. Datum bezoek : 28-02-2011. Pagina 1 van 7

Profielschets. : Sander Daems. Infrastructure Consultant. Versie : 1.0. Datum bezoek : 28-02-2011. Pagina 1 van 7 Profielschets Sander Daems Infrastructure Consultant Auteur : Sander Daems Versie : 1.0 Datum bezoek : 28-02-2011 Pagina 1 van 7 Ervaringsoverzicht Naam : Sander Daems Geboortedatum : 08/03/1987 Geslacht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant Postbus 1395 5200 BK Den Bosch

Jaarrekening 2013 Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant Postbus 1395 5200 BK Den Bosch Jaarrekening 2013 Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant Postbus 1395 5200 BK Den Bosch APS Adm.& Advies Huub van der Pas Heintje Davidsstraat 15 5247 XG Rosmalen Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe?

THEMA 10. Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan. 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? THEMA 10 Resultaatbeoordeling: inleiding tot balans, resultatenrekening en liquiditeitsplan 0. Introductie: doet de omgeving er iets toe? Heeft de strategie van een onderneming een impact op de overlevingskans

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Moving into memory at Keller Keukenfabriek. Keller Keukenfabriek Roosendaal

Moving into memory at Keller Keukenfabriek. Keller Keukenfabriek Roosendaal Moving into memory at Keller Keukenfabriek Keller Keukenfabriek Roosendaal Introductie Keller Keukenfabriek Voorbeelden KKF Keller opgericht in 1935 (75 jaar) Overgenomen door Bruynzeel Markten 1 e leverancier

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

REGELHULP CONTENT ACTIVATIE. Weber Shandwick, 27 oktober 2014, Ministerie van VWS

REGELHULP CONTENT ACTIVATIE. Weber Shandwick, 27 oktober 2014, Ministerie van VWS REGELHULP CONTENT ACTIVATIE Weber Shandwick, 27 oktober 2014, Ministerie van VWS De rol van marketing communicatie is veranderd van het genereren van bewustzijn om waarde te c r e e r e n tot het creeren

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 -

Financiele verantwoording 2012 van. Stichting Passiespelen Tegelen. Tegelen 14 februari 2013. Pagina - 1 - Financiele verantwoording 2012 van Stichting Passiespelen Tegelen Tegelen 14 februari 2013 Pagina - 1 - INHOUDSOPGAVE Financiele Verantwoording Balans per 31 december 2012 3 Exploitatierekening over de

Nadere informatie

Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3

Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3 Stichting Art Zuid te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Opdracht 1 Algemeen 2 Fiscale positie 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten 2012

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Samenvatting jaarrekening 2013-2014

Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Samenvatting jaarrekening 2013-2014 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013, in het Engels.

Nadere informatie

Stichting Hello You te Nijkerk

Stichting Hello You te Nijkerk te Nijkerk JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 55009301. Het doel van de Stichting is ondersteuning

Nadere informatie

Active Archives @ Archipel

Active Archives @ Archipel Active Archives @ Archipel De ontwikkeling van de Active Archives Video Wiki kadert in het langlopend project Active Archives dat Constant startte in 2006. Aanleiding was de observatie dat de meeste online

Nadere informatie

Stichting Ga JAARREKENING 2013

Stichting Ga JAARREKENING 2013 Stichting Ga JAARREKENING 2013 STICHTING GA Amersfoort, juni 2014 Voor u ligt de jaarrekening 2013 van Stichting Ga. Onze doelstelling hebben we dit jaar vormgegeven door verschillende zendelingen te ondersteunen,

Nadere informatie

Social Media voor inkopers

Social Media voor inkopers WORKSHOP 2 Social Media voor inkopers Drs. Ruud Olthoff MBA, CPO Rabobank John Weinstock, kennismanager en trainer NEVI 21 juni 2011 Workshop 1 Het Nieuwe Werken Quiz (1) Sta op en blijf staan als je ten

Nadere informatie

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM)

Op weg naar de favoriete Verzekeraar. Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Op weg naar de favoriete Verzekeraar Vincent Snels (Nationale Nederlanden) Lex Veltman (IBM) Nationale-Nederlanden actief sinds 1845 De Nederlanden van 1845 Nationale-Nederlanden breidt uit in binnen

Nadere informatie

Externe verslaglegging voor buitenstaanders (banken, aandeelhouders, belangrijke schuldeisers) Fiscale verslaglegging voor de belastingdienst.

Externe verslaglegging voor buitenstaanders (banken, aandeelhouders, belangrijke schuldeisers) Fiscale verslaglegging voor de belastingdienst. www.jooplengkeek.nl Externe financiële verslaglegging Externe verslaglegging voor buitenstaanders (banken, aandeelhouders, belangrijke schuldeisers) Interne verslaglegging voor eigen organisatie (management)

Nadere informatie

Met de DELIVERnow module presenteren wij u. dé oplossing om uw digitale content veilig en. gebruikersvriendelijk te distribueren.

Met de DELIVERnow module presenteren wij u. dé oplossing om uw digitale content veilig en. gebruikersvriendelijk te distribueren. DELIVERnow Met de DELIVERnow module presenteren wij u dé oplossing om uw digitale content veilig en gebruikersvriendelijk te distribueren. Met DELIVERnow behoort ongecontroleerde elektronische distributie

Nadere informatie

eximius VV&C ledenbijeenkomst 18 September 2012 Jos Martens Senior Account Director

eximius VV&C ledenbijeenkomst 18 September 2012 Jos Martens Senior Account Director eximius VV&C ledenbijeenkomst 18 September 2012 Jos Martens Senior Account Director Agenda Thomson Reuters eximius Overzicht Hoe eximius de zelfstandinge vermogensbeheerder kan ondersteunen met de regel

Nadere informatie

STICHTING SCIENCE INTERNATIONAL FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012

STICHTING SCIENCE INTERNATIONAL FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 STICHTING SCIENCE INTERNATIONAL FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 Algemeen De stichting is bij notariële akte d.d. 05 augustus 1999 opgericht ten overstaan van notaris Mr F.P. Bentum te Amstelveen. De stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013

Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Jaarverslag Stichting OpenDoor 2010 2013 Eind 2010 is de droom van Jack en Saskia Engels, namelijk het creëren van een harmonieus thuis voor kinderen en (jong-)volwassenen met een (meervoudige) beperking,

Nadere informatie

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011

Resultatenrekening 2011. jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie. Totale baten 142.767,97 145.558,00 126.660,00. Financieel Jaarverslag 2011 Financieel Jaarverslag 2011 Resultatenrekening 2011 2 detail (grootboekniveau) Baten jaarrekening Realisatie Begroot Realisatie 31-12-2011 2011 2010 8000 Inkomsten lidmaatschap 0 128.403,81 - - 8010 Opbrengsten

Nadere informatie

OpenStreetMap: het gratis alternatief?

OpenStreetMap: het gratis alternatief? OpenStreetMap: het gratis alternatief? Inleiding Bij mijn overweging in Garmin Edge 705 aan te schaffen stuitte ik op de vraag: "welke kaarten moet ik aanschaffen". Onvermijdelijk daarbij waren de prijzen

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

We danken u dat u de tijd neemt om onze aanbevelingen en richtlijnen voor het aanleveren van uw data voor CD/DVD producties te lezen.

We danken u dat u de tijd neemt om onze aanbevelingen en richtlijnen voor het aanleveren van uw data voor CD/DVD producties te lezen. Dank u wel! We danken u dat u de tijd neemt om onze aanbevelingen en richtlijnen voor het aanleveren van uw data voor CD/DVD producties te lezen. Dit zijn specificaties voor het aanleveren van data voor

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013

A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 44 A COMPANY NV - 999999999-9:07 maandag, 14 oktober 2013 Kredietlimiet Aankooplimiet Status Rechtzaken 0 0 actief nee Ondernemingsnummer 999999999 Bedrijfsnaam A COMPANY NV Adres A STREET 1 1001 A CITY

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT. Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT. Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR BOEKHOUDKUNDIGE SPORT Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR Cijfergegevens beperkt tot Vlaanderen Kalenderjaar 2005 Totaal aangesloten leden:

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT

BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE REGELGEVING SPORT BOEKHOUDKUNDIGE SECTORALE SPORT Door Stefaan Tuytten Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs 14/06/07 DE SECTOR Cijfergegevens beperkt tot Vlaanderen Kalenderjaar 2005 Totaal aangesloten

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

Webinar over Webinars

Webinar over Webinars Webinar over Webinars 5 gouden tips uit de praktijk In 30 minuten Introductie Nicole Oude Reimerink Bob Oord Wat is een Webinar? Webinar is een live presentatie die door deelnemers online te volgen is.

Nadere informatie

Instructies voor het bekomen en installeren van een door de hogeschool betaalde licentie MS Project 2013.

Instructies voor het bekomen en installeren van een door de hogeschool betaalde licentie MS Project 2013. Instructies voor het bekomen en installeren van een door de hogeschool betaalde licentie MS Project 2013. Opmerking: MS-Project is niet beschikbaar voor het Mac OSX platform. Probeer voor het uitwerken

Nadere informatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie

STUDIEFICHE HBO5. identificatie identificatie opleiding Informatica modulenaam Netwerkbeheer 2 code module C2 goedkeuring door aantal lestijden 120 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud link

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten in detail

Onderzoeksresultaten in detail Resultaten onderzoek ICT-fitheid van ondernemers (december 2008) ICT is vaak Chinees voor ondernemers ICT ers en ondernemers spreken een andere taal. Dat blijkt uit een onderzoek van kenniscentrum KMO-IT

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven Jaarrekening 2014 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 1 mei 2015 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites. Eelco Koster Software architect ORDINA

Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites. Eelco Koster Software architect ORDINA Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites Eelco Koster Software architect ORDINA Agenda Introductie Architectuur Project Kudu Azure Resource Manager Doel Dieper inzicht geven in de werking van Azure

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Dienstverlenende organisatie Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt

Nadere informatie

CHAINELS B.V. Molengraaffsingel 12, 2629JD Delft 015-3642667 info@chainels.com

CHAINELS B.V. Molengraaffsingel 12, 2629JD Delft 015-3642667 info@chainels.com CHAINELS B.V. Molengraaffsingel 12, 2629JD Delft 015-3642667 info@chainels.com CHAINELS B.V. 2015, Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Erfgoedcel Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 van Stichting Kelderwerk Groningen

Jaarrekening 2012 van Stichting Kelderwerk Groningen Jaarrekening 2012 van Stichting Kelderwerk Groningen Dit rapport is uitgebracht 18 juni 2013 en bevat de pagina s 1 tot en met 13 INHOUDSOPGAVE Pagina Mededeling bestuur 3 Jaarrekening 2012 Balans per

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten

JAARVERSLAG 2014. Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten JAARVERSLAG 2014 Onderzoekscentrum toegewijd aan rentevrije & duurzame financiële diensten Vooraf Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Onderzoekscentrum Rentevrije Financiële Dienstverlening (ORFD).

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

ICT en Mediatechnologie

ICT en Mediatechnologie School voor ICT en Mediatechnologie ICT Beheerder Medewerker Beheer ICT Medewerker ICT Grafisch vormgever Webdeveloper School voor ICT en Mediatechnologie ICT en Mediatechnologie ict beheerder medewerker

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Stichting Gevangenenzorg Albanië Status: Definitief v1 18-3-2015 Blz. 0 Inhoud Inleiding... 2 Balans stichting... 4 Toelichting balans stichting... 5 Staat van Baten en Lasten

Nadere informatie

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional

Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional Instellen back up Microsoft SQL database Bronboek Professional In deze handleiding word een drietal punten besproken. Deze punten zijn allen noodzakelijk voor het inrichten van een goede back up voor de

Nadere informatie

Lesbrief Kopen en Werken 2 e druk Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000.

Lesbrief Kopen en Werken 2 e druk Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000. Hoofdstuk 6 Het koeriersbedrijf van Ewout 6.1 Het hele vermogen van 50.000. 6.2 80% van de bezittingen de leningen = 0,8 (18.000 + 12.000 + 6.000 + 9.000) 20.000 15.000 = 1.000. 5.000 (kas) + 1.000 = 6.000.

Nadere informatie

Software Configuration Management Plan

Software Configuration Management Plan Software Configuration Management Plan Michiel De Keyser Configuration Manager van Software Engineering groep 3 December 14, 2010 Versie Datum Beschrijving 0.1 3 November 2010 Eerste ruwe versie 0.2 3

Nadere informatie

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden WIE ZIJN WIJ? Accountnet is een combinatie van accountants, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs, advocaten, gestors

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516

JAARREKENING 2012. Stichting PS Theater te Leiden. fiscaal nummer 8221.70.516 boekhouden + belastingadvies voor de culturele sector REKEN EROP JAARREKENING 2012 Stichting PS Theater te Leiden fiscaal nummer 8221.70.516 Cliffordstraat 38, 1051 GV Amsterdam, tel: 020 4861363, fax:

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland

Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Handleiding voor het gebruik van de community website van OBS t Padland Versie: 1.1 Datum: 18 juli 2013 Geschreven door: ict@padland.nl 2013 OBS t Padland. Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 Padland Startpagina...

Nadere informatie