RICHTLIJNEN concept. voor de woningbouw en de woonomgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RICHTLIJNEN 2015. concept. voor de woningbouw en de woonomgeving"

Transcriptie

1 RICHTLIJNEN 2015 cncept vr de wningbuw en de wnmgeving

2 Bruine tekst: ng in te vullen / te beantwrden / Adriaan ## met ## gemarkeerde tekst beheft ng cntrle /aanvulling Clfn Gemeente Amersfrt Afdeling Ecnmie en Wnen, Leden van de Wnadviescmmissie, Marjn van de Wiel, vrzitter WAC. 7 mei 2014 / aangepast 25 juni 2014 aangepast januari 2015 / aangepast 3 febr aangepast 9 maart 2015 Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 1

3 Inhudspgave pagina Vrwrd Richtlijnen vr de wningbuw en wnmgeving Aanleiding Ttstandkming De Richtlijnen Kwaliteit Beleidsuitgangspunten Flexibiliteit en levenslpgeschiktheid Sciale veiligheid Tegankelijkheid Overige kwaliteitseisen en gebruikskwaliteit Duurzaamheid De wnmgeving Sciale veiligheid Semi-penbare ruimte (betreft binnenterreinen, parkeerplekken, speelterreinen dr crpratie / architect ntwikkeld) Duurzaamheid Gren Het wngebuw Veiligheid wngebuw Tegankelijkheid wngebuw de lift Gebruikskwaliteit wngebuw Stallingsgarage / parkeergarage bij / nder wngebuw De Wning sciale veiligheid wning Flexibiliteit wning Tegankelijkheid wning...17 Algemeen: tegankelijkheid wning Tegankelijkheid tilet: Tegankelijkheid badkamer: Overige gebruikskwaliteitseisen...21 Algemeen: wnkamer Slaapkamer: Keuken: Berging: Buitenruimte: Parkeren: Duurzaamheid Levenslpgeschiktheid Nawrd...26 Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 2

4 Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 3

5 Vrwrd Vr u ligt de herziene versie van de vr de wningbuw en de wnmgeving. In het vrwrd van de Wnvisie benadrukt de wethuder Ecnmie en Wnen dat kwaliteit en duurzaamheid van belang zijn vr de tekmstbestendigheid van de wningvrraad. Dit m de kwaliteit van het wnen in Amersfrt k in de tekmst aantrekkelijk te huden en te laten aansluiten p de veranderende wningbehefte 1. Kwalitatief gede en gewilde wningbuw kmt tt stand dr de interactie tussen wncnsument en marktpartijen 2. Wie de wncnsument is en welke eisen deze stelt aan een nieuwbuwwning wrdt dr de gemeente, de wningcrpratie f de ntwikkelaar dr de inzet van een aantal instrumenten nderzcht. Denk bijvrbeeld aan citymarketing, greiprgnses, wnmilieuprfielen, delgrepnderzek, analyse wningbehefte, bewnersprfielen en een wnwensennderzek. De Wnadviescmmissie (WAC), bestaand uit diverse belangenverenigingen p het gebied van wnen, vertegenwrdigt deze wncnsument. Zij behartigt de belangen van de tekmstige bewners al vóór het stadium van het Vrlpig Ontwerp. De WAC stelt zich ten del zdanig draagvlak te vinden vr de Richtlijnen dat deze dr de ntwikkelaars en crpraties al bij de samenstelling van hun Prgramma van Eisen pgenmen wrdt. Enkele lange-termijn-delen hebben k in de Wnvisie weer een plek gekregen. Het gaat hierbij m het brgen van de kwaliteit van Amersfrt als vitale stad m te wnen en te werken. Het grene karakter van de stad is daarbij een belangrijke drager vr die kwaliteit 3. Een vijftal krte-termijn-delen: 1 Beter inspelen p vraag en aanbd, drstrming wningmarkt bevrderen (dr vldende nieuwbuw te realiseren). 2 Flexibiliteit van plattegrnden als kwaliteitsimpuls en energiebesparende maatregelen als nderdeel van duurzaam buwen. 3 De fcus niet alleen leggen p wningen, maar k p de wnmgeving als drager van kwaliteit. 4 Levenslpgeschikt buwen en aansluiten p het Wm beleidskader (Wet maatschappelijke ndersteuning). 5 De slaagkans van wningzekenden vergrten (zektijd verlagen, maatwerk bij wningcrpraties, efficiëntere inzet sciale wningvrraad). Bij drie van de vijf genemde delen (2 t/m 4) heeft de Wnadviescmmissie een tetsende rl. De Wnadviescmmissie heeft de gebruikskwaliteit van wningen en wnmgeving in de Richtlijnen 2006 vastgelegd. Kwaliteit, veiligheid, flexibiliteit, tegankelijkheid en levenslpbestendigheid wrden sinds 2002 dr de Wnadviescmmissie getetst. In de tekmst, vanaf 2015, zal k duurzaamheid dr de WAC getetst wrden. In verband met de vergrijzing zal levenslpgeschiktheid k bvenaan de agenda staan. Een herziening van de Richtlijnen 2006 is ndig mdat: De Wnvisie hierte de ndige aanleiding geeft; De markt verandert van aanbdgericht naar vraaggericht en de wncnsument in een vraaggerichte markt centraal staat; Duurzaamheid een kwaliteit is die de gemeente Amersfrt nastreeft én een landelijke trend is; Er een wningvraag ligt van vitale uderen en vergrijzing vraagt m levenslpgeschikt buwen; Wm-aanpassingen geen hge ksten met zich mee heven te brengen wanneer al bij de buw de juiste vrzieningen wrden getrffen; Gecmbineerde werk- en wngebieden gerealiseerd (gaan) wrden, hierdr transfrmeert een wijk en wrdt de kwaliteit van de mgeving belangrijker. 1 pag. 4 - Vrwrd Wnvisie Amersfrt pag. 8 - Wnvisie 3 pag. 5 - Wnvisie Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 4

6 In het Raadsbesluit 4 wrdt het besluit m duurzaamheid van nieuwbuw en bestaande vrraad te bevrderen beschreven. Hiernder wrden de begrippen kwaliteit, levenslpgeschiktheid, veiligheid en energiezuinigheid verstaan 5. Aan de liggen ten grndslag: de NEN 1814, Tegankelijkheid vr gebuwen en buitenruimten, Vetpaden vr iedereen, de Richtlijnen Inrichting penbare Ruimte (RIOR), het Plitie Keurmerk Veilig Wnen (PKVW), de WnKwaliteitWijzer van VACpunt Wnen, Wnkeur en de Tekmstagenda Milieu ( ) In de vr de wningbuw en wnmgeving zijn de gebruikskwaliteitseisen van de gemeente Amersfrt vr marktpartijen als prjectntwikkelaars, architecten en wningcrpraties p een rijtje gezet. Dit dcument kan gehanteerd wrden als een instrument m de wnkwaliteit in Amersfrt te verbeteren. De inhud geeft het ambitieniveau van de gemeente Amersfrt weer. Er is een nderscheid gemaakt tussen Richtlijnen en Aanbevelingen. Aan de Richtlijnen met de directe wnmgeving f de wning vlden. De beschrijven een, dr bewners, gewenste situatie. De Wnadviescmmissie is benemd dr de gemeenteraad en wrdt vrgezeten dr een nafhankelijke vrzitter en ndersteund dr een ambtelijk secretaris. De cmmissie werkt vlgens het reglement vr de Wnadviescmmissie Amersfrt De Wnadviescmmissie vergadert elke maand in het stadhuis. De vergaderingen zijn beslten. De Wnadviescmmissie tetst buwplannen (nieuwbuw, grtschalige renvatie en penbare gebuwen) aan de hand van de Richtlijnen in een tweetal fasen. Eerst wrdt het vrlpig ntwerp (VO) getetst. De tetsing vindt plaats in de vergadering. Daarbij is in de meeste gevallen de architect aanwezig m een telichting te geven p het ntwerp en vragen van de Wnadviescmmissie te kunnen beantwrden. De Wnadviescmmissie brengt vervlgens advies uit aan de ntwikkelaar. Daarbij wrdt nderscheid gemaakt tussen punten waarp betreffend buwplan niet vldet aan de Richtlijnen en verige adviezen. De ntwikkelaar wrdt gevraagd deze adviezen ver te nemen en bij het definitief ntwerp (DO) een inhudelijke terugkppeling te geven p het VO-advies. Z kan de Wnadviescmmissie zien welke adviezen zijn vergenmen, welke niet en waarm niet. Het definitief ntwerp wrdt vervlgens getetst en de Wnadviescmmissie brengt pnieuw advies uit. Op deze manier wrdt de gebruikskwaliteit van nieuwbuwwningen en de wnmgeving bewaakt. Na de buw vindt, ter cntrle, een schuw plaats. De gemeente Amersfrt adviseert wningcrpraties, architecten en prjectntwikkelaars met nadruk m hun buwplannen bij de WAC in te dienen en deze te laten tetsen p hun gebruikskwaliteit. Waarm? De gemeente Amersfrt hecht grte waarde aan de wensen van de wncnsument en aan de gebruikskwaliteit van het wningbestand in Amersfrt. Daarm faciliteert en financiert zij de WAC. Aan de WAC-adviezen zijn geen ksten verbnden. De adviezen verbeteren de gebruiks-kwaliteit van de wning en de wnmgeving. In het belang van de tekmstige bewners. Marjn van de Wiel Vrzitter Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt. 4 vastgesteld in de penbare vergadering van 27 september 2011, punt 10 5 pag Wnvisie, bijlagen Raadsbesluit Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 5

7 1 Richtlijnen vr de wningbuw en wnmgeving 1.1 Aanleiding Al sinds eind jaren 90 wrden in Amersfrt eisen gesteld die zrgen vr meer kwaliteit dan de nrmen van het Buwbesluit. Het Buwbesluit - landelijke unifrme regels die een minimum kwaliteit waarbrgen - brgt vr de Wnadviescmmissie 6 en de gemeente Amersfrt nvldende de gewenste gebruikskwaliteit. Daarm hanteert de gemeente aanvullende kwaliteitseisen p het gebied van tegankelijkheid, veiligheid, flexibiliteit, levenslpgeschiktheid, gebruikskwaliteit en duurzaamheid. Deze eisen zijn vastgelegd in de Richtlijnen vr de wningbuw en wnmgeving. Deze eisen zijn in 2006 vr het eerst herzien en aangepast. Znder (veel) meerksten, kan de kwaliteit van nze wningen vr de tekmst beter gegarandeerd wrden. Dr wijzigingen in.a. het Buwbesluit, de gemeentelijke Wnvisie en het Rijksbeleid was het ndig m de Richtlijnen te evalueren. De nieuwe Richtlijnen, aangepast naar aanleiding van de Wnvisie en de huidige, vraaggerichte, kpersmarkt, stellen de gebruikskwaliteit van de wning én de wncnsument zelf centraal = CGO Cnsumentgericht ntwikkelen. De Rijksverheid stimuleert dat uderen langer zelfstandig blijven wnen. Daarbij hren geschikte vrzieningen vr seniren p het gebied van wnen en (mantel)zrg. 1.2 Ttstandkming De herziening van de Richtlijnen 2014 is dr de Wnadviescmmissie vrbereid. Dat is gedaan dr eerst de Richtlijnen te vergelijken met de meest recente versie van het Buwbesluit en het gemeentelijk beleid. De richtlijnen zijn besprken met de afdelingen Milieu, Vergunningen, Tezicht en Handhaving en Stedelijk beheer. Zij hebben aangeven welke eisen kunnen vervallen, mdat deze reeds dr hun afdeling getetst wrden en welke eisen eventueel cnflicteren met de eisen die zij stellen. Tevens zijn de richtlijnen naast het Wnkeur, Plitie Keurmerk en de WnKwaliteitsWijzer van VACpunt Wnen gelegd m te zien f er betere frmuleringen zijn en in smmige gevallen m maatveringen ver te nemen.( Ok hebben gesprekken met de Wm-cliëntenraad en het Wm-lket plaatsgevnden. (##dit met gedeeltelijk ng wel gebeuren) De rganisaties ndersteunen het initiatief m de Richtlijnen te hanteren en zijn akkrd met de inhud. Daarnaast zijn de Richtlijnen in 2006 aan het Ontwikkelingsbedrijf Vathrst vrgelegd. (##dit met nu ngmaals gebeuren) De Richtlijnen zijn in samenspraak met de aandeelhuders (Gemeente Amersfrt (50%) en een cnsrtium (50%) van 5 marktpartijen te weten Heijmans, de Alliantie, AM, BPD (Buwfnds) en Dura Vermeer) vrgelegd aan twee ntwikkelaars. (Liths).Met hen is in 2006 een akkrd bereikt. In de aandeelhudersvergadering zal een en ander wrden krtgeslten met de verige aandeelhuders. (##dit met ngmaals gebeuren)) 1.3 De Richtlijnen De Richtlijnen zijn: Z cncreet en praktisch mgelijk gefrmuleerd als uitgangspunten vr het ntwerpprces; Tetsbaar dr de WAC en de afdeling Ecnmie en Wnen; Gericht p ptimale gebruikskwaliteit vr alle tekmstige bewners De Richtlijnen zijn gericht p: De wnmgeving: wrdt getetst p bruikbaarheid, tegankelijkheid en sciale veiligheid. Het wngebuw: wrdt getetst p veiligheid, tegankelijkheid, gebruikskwaliteit.a. entrees, parkeergarages, fietsenkelders, berging en liften De wning: wrdt getetst p bruikbaarheid, flexibiliteit, veiligheid en tegankelijkheid p levenslpgeschiktheid en duurzaamheid. 6 De Wnadviescmmissie WAC bestaat uit vertegenwrdigers namens de WGWO Werkgrep geschikt wnen uderen, VAC adviescmmissie vr wningbuw en wnmgeving, GPPA- Gehandicapten en Patiëntenplatfrm Amersfrt, WKW Werkgrep Kwaliteit Wnen en de afdeling Ecnmie en Wnen. De cmmissie is sinds 2002 actief en tetst wningbuwplannen en wnmgevingsplannen. Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 6

8 1.4 Kwaliteit Kwaliteit is een ptelsm van nderling samenhangende aspecten p het gebied van veiligheid, tegankelijkheid, flexibiliteit, gebruikskwaliteit, levenslpgeschiktheid en duurzaamheid. Het begrip gebruikskwaliteit heeft betrekking p de mate waarin de wning en wnmgeving geschikt zijn m de dagelijkse activiteiten ngehinderd te kunnen uitveren. Niet alleen nu, maar k later als de huishudenssamenstelling verandert, een bewner thuis wil gaan werken, uder wrdt f zrg ndig heeft. Veranderen de wnwensen? Dan is het prettig als de wning eenvudig aangepast kan wrden. 7 De gemeente Amersfrt hecht grte waarde aan het advies van de Wnadviescmmissie in de fase van het vrlpig ntwerp. Immers in deze fase van het plan is het mgelijk de kwaliteit van een plan in hfdlijnen psitief te beïnvleden znder al te grte financiële en prcesmatige cnsequenties. Maar k in latere fases, bij het zichtbaar wrden van de diverse details, is een plan gebaat bij een nafhankelijke deskundige weging en advisering die tt een verbetering van de verschillende kwaliteitsaspecten leiden. Het zijn met name genemde kwaliteiten die het wngent bepalen en daarmee k de verkp- dan wel verhuurbaarheid van een wning. 1.5 Beleidsuitgangspunten Flexibiliteit en levenslpgeschiktheid Flexibiliteit en levenslpgeschiktheid zijn niet nieuw in de Richtlijnen. Wel is het belang vr de gemeente Amersfrt de afgelpen jaren grter gewrden. De eisen rnd flexibiliteit zijn daarm scherper gesteld m de tekmstwaarde van de wning te vergrten. Uit nderzek is gebleken dat een grt deel van de wncnsument invled wil hebben p de vrmgeving en indeling van de tekmstige wning. Dr eigen inbreng van wncnsumenten kunnen de wningen p maat gerealiseerd wrden en een eigen uitstraling krijgen, Dit laatste leidt tt meer diversiteit in het wijk-straatbeeld. Als een wning naar eigen wnvrkeur is gebuwd zullen bewners minder snel geneigd zijn m te verhuizen. Een verbuwing is niet direct ndig mdat de wning al aan de wensen vldet. Op deze manier wrdt geen geld verspild. Kleine aanpassingen in de wning maken deze tevens levenslpgeschikt. Dit draagt bij aan de sciale kwaliteit van de wijk. De diversiteit in wnwensen neemt te. Vral de gewenste mate van levendigheid, gemeenschappelijkheid en privacy in het wnen verschilt. Evenals de mgelijkheid m in huis "wnen en werken" f "wnen en zrg" te cmbineren. Dr verschillende wningtypes die kunnen meegreien met de tijd zal het aanbd in de tekmst gevarieerd blijven. Om aan de wensen van kpers en huurders tegemet te kmen is het van belang dat de cnsument invled heeft p het ntwerp- en ntwikkelprces. De WAC vertegenwrdigt de belangen van de wncnsument al in de ntwerpfase. Het verdient aanbeveling de cnsument te betrekken bij dit prces en bij verkp f verhuur keuzemgelijkheden en pties aan te bieden. Dit nemen we Cnsumentgericht ntwikkelen CGO. Dr allerlei nieuwe buwmethden en buwtechnieken maar k met behulp van internet en 3D technieken wrdt het gemakkelijker m de cnsument in het prces te betrekken. Gede infrmatievrziening en begeleiding zijn hierbij ndzakelijk Sciale veiligheid Kwalitatief ged wnen gaat niet alleen ver de binnenkant van een wning. De gemeente vindt het belangrijk dat k de directe wnmgeving aan bepaalde kwaliteitseisen vldet. Sciale veiligheid is een nderwerp waarvr in de Richtlijnen specifiek aandacht wrdt gevraagd. Het is van belang dat de fysieke mgeving bijdraagt aan veilig wnen (subjectief en bjectief). In Amersfrt wrdt al veel vlgens het Plitiekeurmerk gebuwd. De handbeken van het Plitiekeurmerk Veilig Wnen geven veel praktische infrmatie en richtlijnen ver de relatie tussen sciale veiligheid, criminaliteitspreventie en de gebuwde mgeving. Het gaat daarbij bijvrbeeld m het vrkmen van verlast, vandalisme, autkraken, wninginbraak en geweldsdelicten. De gemeente Amersfrt juicht het aanvragen van het Plitiekeurmerk dr pdrachtgevers in de buw te. In de Richtlijnen wrden eisen ten aanzien van sciale veiligheid pgenmen mdat niet altijd het Plitiekeurmerk wrdt aangevraagd. 7 Gebruikskwaliteit vlgens VACpuntwnen Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 7

9 1.5.3 Tegankelijkheid In het Buwbesluit wrden eisen gesteld met betrekking tt aanpasbaarheid. Deze eisen maken het alleen mgelijk dat de wning p termijn kan wrden aangepast. In de Richtlijnen stellen wij extra criteria, die in het verleden Aanpasbaar-plus genemd werden. Dr het stellen van deze eisen wrden nieuwe wningen beter bezekbaar vr mensen die slecht ter been zijn f een rlstel gebruiken. Bvendien wrdt directe bewning dr mensen die slecht ter been zijn f een rllatr gebruiken mgelijk gemaakt. Dit is belangrijk zdat deze mensen in de wijk kunnen wnen en kunnen blijven wnen. Daarnaast wrdt in smmige gevallen tch Wnkeur 8 gehanteerd. Dit geldt alleen vr wningen die speciaal wrden tegewezen aan seniren / gehandicapten. Bijvrbeeld aanleunwningen, Fkuswningen en grepswnprjecten vr verstandelijk gehandicapten. Omdat er veel verschillende delgrepen zijn die aanpasbaar f aangepast willen wnen, kunnen bij verschillende wningen eventueel aanvullende eisen gesteld wrden dr de instelling die het wnprject in gebruik neemt / realiseert. En verigens is het k vr uders met kinderen een gebruikskwaliteit wanneer wning, wngebuw en wnmgeving drempelvrij zijn. Dat scheelt tillen van kinderwagens, buggy s, blderwagens en kinderfietsjes Overige kwaliteitseisen en gebruikskwaliteit De ervaring leert dat er k ng enkele zaken zijn die in nze gen niet ged geregeld wrden maar die van invled zijn p een ged gebruik dr de bewner. Deze zaken hebben hun weerslag p de gebruikskwaliteit f belevingswaarde van de wning vr de tekmstige gebruiker. Bijvrbeeld het afschaffen van de verplichting een berging f buitenruimte te realiseren bij een wning in het Buwbesluit. Dit is in 2006 pgenmen in de Richtlijnen. Inmiddels zijn deze ruimten, p advies van architecten en gebruikers, weer pgenmen in het Buwbesluit Het begrip gebruikskwaliteit gaat.a. ver maatvering van ruimten, lprichting, psitie en draairichtingen van deuren, de mgelijkheid m ruimten efficiënt in te richten, lichtinval, beheerbaarheid, nderhud, schnmaken etc Duurzaamheid Duurzaam buwen betekent het beperken van energie- en grndstffenverbruik. Maar k rekening huden met tekmstige wnwensen. Als een wning flexibel en makkelijk aan te passen is heft de bewner niet te verhuizen en kan in zijn mgeving blijven wnen. Duurzaam buwen is dus niet alleen energiezuinig buwen maar k met een hge mate van gebruikskwaliteit en levenslpgeschiktheid. Amersfrt heeft de ambitie in 2030 CO2 neutrale stad zijn, een Grene stad. De Tekmstagenda Milieu kent vijf belangrijke thema s: Geznde, veilige leefmgeving, Klimaatbestendige stad, Afvallze stad, hergebruik van slp- en buwmaterialen, CO2-neutrale stad. Nieuwbuw: De landelijke wetgeving vr nieuwbuw hudt in dat vanaf 2020 alle gebuwen energieneutraal gebuwd wrden. De techniek en kennis is nu al aanwezig m nieuwbuw energieneutraal te kunnen realiseren. Om dat te versnellen intrduceert de gemeente Grene vergunningen (belning vr mensen die energiezuiniger gaan buwen dan buwbesluit) Bestaande buw: Amersfrt wil een brede beweging in gang zetten naar een energieneutrale stad. Een grte pgave ligt bij het energiezuiniger maken van gebuwen. Op 27 juni 2013 ndertekenden de gemeente, wningcrpraties de Alliantie, Prtaal en Omnia Wnen, schlbesturen en 033Energie de intentieverklaring Energieneutraal renveren in Amersfrt. Hiermee is dr de bestuurders psitief beslten m deel te nemen aan Hgspringers. Amersfrt grijpt de deelname aan m de kennis en ervaring die ntstaat tijdens het prces k in te zetten vr schlgebuwen en het particuliere bezit. De ambitie vr energieneutraal renveren met een brede alliantie maakt het prject in Amersfrt uniek. De gemeente Amersfrt hanteert de checklist natuurvriendelijke maatregelen aan gebuwen. 8 WnKeur is het certificaat vr nieuwbuwwningen. Het certificaat kan wrden afgegeven aan nieuwbuwwningen met ruim vldende wntechnische kwaliteit: z kent een wning met WnKeur een hg niveau aan gebruikskwaliteit, inbraak-en sciale veiligheid, valveiligheid, tegankelijkheid en flexibiliteit. Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 8

10 2 De wnmgeving De inrichting van de wnmgeving bepaalt in grte mate f deze als een veilig en gebruiksvriendelijk ervaren wrdt. De Wnadviescmmissie stelt de Richtlijnen p in samenwerking met de RIOR.(Richtlijnen Inrichting Openbare Ruimte). Het is van belang dat er afstemming plaatsvindt tussen de inrichting van de penbare ruimte (afd. Verkeer - Stedenbuw) en het particuliere semi-penbare (binnen)terrein. 2.1 Sciale veiligheid Vanuit de wning is het mgelijk infrmeel tezicht te huden p de (semi) -penbare ruimte. De (semi)-penbare ruimte is verzichtelijk znder nissen, heken en plekken waar iemand zich ngezien kan phuden. Alle plaatsen rnd de wning (inclusief achterpaden en parkeerplekken achter de wning) zijn vldende verlicht. Elke parkeerplaats p de penbare weg is zichtbaar vanuit minimaal twee wningen 9. Achterpaden zijn sciaal veilig. De ttale achterpadenstructuur is verlicht, verzichtelijk en niet uitndigend vr nbevegden: Het achterpad is krt, recht, verlicht (kleurweergave minimaal 60 (Ra)) en minimaal 1,5 meter breed. Het achterpad ntsluit maximaal tien wningen per zijde f als het achterpad elf tt maximaal twintig wningen per zijde ntsluit, is het achterpad minimaal 1,8 meter breed. splitsing f kruising; Vanaf de tegang(en) heeft het achterpad maximaal één hek, Het achterpad heeft maximaal twee tegangen; Hud er bij het ntwerp rekening mee dat er vanuit enkele wningen (te)zicht mgelijk is p bushkjes. (Bushkjes zijn geen hangplekken, ged verlicht, ged bereikbaar en niet verstpt in het penbaar gren (Afstemming met Stedenbuw, Verkeer) Hanteer de RIOR, Richtlijnen Inrichtingswerken Openbare Ruimte Maak een geschikte wnmgeving waarbij binnen lpafstand dagelijks gebruikte vrzieningen zijn zals winkels, gezndheidscentra, afvalpunten. 2.2 Semi-penbare ruimte (betreft binnenterreinen, parkeerplekken, speelterreinen dr crpratie / architect ntwikkeld) tegankelijkheid 9 PKVW O2 Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 9

11 Er zijn in de semipenbare ruimte vldende en lgische versteek plaatsen met max. niveauverschillen van 0,02 m. Bij niveauverschillen van meer dan 0,02 m. wrdt een streve hellingbaan tegepast, met p de keerpunten een draaicirkel van 1,50 m. Vetpaden en drsteken ter plaatse van straatmeubilair zijn minimaal ver een breedte van 0,90 m. vrij van bstakels. De plaats vr aanbieding van huisvuil (pstelplaats klik s / afvalccn) is belpbaar vanuit de wning (max 75 m. vanaf de perceelgrens en z dicht mgelijk bij de achterpaden als de klik in de achtertuin staat). Algemene MIVA parkeerplaats Eén p de 50 parkeerplaatsen is bruikbaar als gehandicapten parkeerplek. Pas in de semi-penbare ruimte duidelijke geleidestrken / kunstmatige f natuurlijke gidslijnen te (vr slechtzienden) indien deze k in de aansluitende penbare ruimte tegepast wrden. Vermijd lage bstakels / antiparkeerelementen / sttbanden.(struikelblkken vr slechtzienden en in het dnker) Pas in bestratingsmaterialen cntrasten te (verschil LRV 10 >30, bij gevaren >60). Gebruik dnkere bestratingsmaterialen slechts als cntrast-element (denk aan effectiviteit lichtpbrengst). Ontwerp de semi-penbare ruimte ged beheerbaar. Dit vermindert het brken windw effect. Zek afstemming met de afdeling Verkeer / Stedenbuw vr crrecte aansluiting met de penbare ruimte. Hanteer de nta Vetpaden vr iedereen. (Cliëntenbelang Utrecht) Hanteer het VN verdrag inzake de rechten van persnen met een handicap, artikel 9 tegankelijkheid. Zrg vr straatmeubilair p de rute naar winkels. 2.3 Duurzaamheid Straatverlichting kan met minder lux te (bidiversiteit) Lichtkleurige bestrating is tegepast, deze reflecteert het licht beter. Ruimte vr gren, water en natuur is gereserveerd. Harde bestrating is beperkt tegepast, gren is meer tegepast 10 Light Reflectance Value Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 10

12 Grndstffenverbruik is beperkt.. Zrgvuldig materiaalgebruik is tegepast in de penbare ruimte (uitlgende zware materialen zijn niet tegepast (gemeentelijk beleid) Er is gestreefd naar zn geriënteerde verkaveling. buwprjecten met elkaar. t.b.v. elektrische f hybride aut s. tekmstige laadpalen. Bevrder bewnersparticipatie. Ontwerp duurzame en beheerbare materiaaltepassingen. Hergebruik slp-en buwmaterialen,match slp-en Maak per 50 wningen ten minste één (aansluiting vr) laadpaal Bereid, d.m.v. lze leidingen, alle parkeerplekken vr p plaatsing Bevrder regenwaterinfiltratie in de grnd. Zrg vr een klimaatbestendige stad, pas waterbufers en waterberginggebieden te. ntwerp uitvering. vr de wnmgeving. Amersfrt p alle levensfasen = duurzaam Neem bidiversiteit, waterbeheer en slimme energie p in het Pas Ledverlichting te, met dwnlights m strilicht te beperken. Kies straatmeubilair in de semi-penbare ruimte in cradle t cradle Vlg DUBOkeurlijst (http://www.nibe.inf/nl/dubkeur-prducten) Hanteer de nta KOR, kwaliteit Openbare Ruimte van de gemeente Ontwikkel kavels met een minimale beukmaat van 5.70m. = gericht 2.4 Gren Lange-termijndel gemeente Amersfrt: Het brgen van de kwaliteit van Amersfrt als vitale stad m te wnen en te werken. Het grene karakter van de stad is een belangrijke drager vr die kwaliteit pag. 5 - Wnvisie Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 11

13 De checklist natuurvriendelijke maatregelen aan gebuwen 12 is gevlgd. Neem grene znes waar mgelijk p in het ntwerp. Neem speelplekken vr alle leeftijden p in het ntwerp, hanteer Speelruimteplan gemeente Amersfrt Ontwerp zit/rustplekken vr seniren.(in het kader van vergrijzing en langer zelfstandig wnen) Stimuleer bewners tt het realiseren van grene binnentuinen bidiversiteit (Bidiversiteitsactieplan ) creëer en behudt vldende rbuuste en gevarieerde grengebieden. Een rbuuste grenstructuur draagt bij aan het stand huden van bidiversiteit, geznde leefmgeving en terugdringen van CO2 uitstt. 3 Het wngebuw 3.1 Veiligheid wngebuw Vanuit het wngebuw is er zicht p de penbare ruimte en de entree. De hfdentree is duidelijk zichtbaar / herkenbaar en bevindt zich niet in een nverzichtelijke nis. Wanneer een penbare ntsluitingsweg langs het wngebuw lpt, is de plint ingericht met levendige functies. Er zijn geen blinde muren: de kpse gevels en gevels in prten zijn vrzien van ramen. Er is vldende verlichting p alle plaatsen in en direct rnd het wngebuw. De gemeenschappelijke hfdentree van een wngebuw en de tegangen van de cllectieve ruimten zijn vrzien van helder drzichtig gelaagd glas, tussen 0,60 en 1,95 m. vanaf vlerniveau. De berging heeft een rechte ntsluitingsgang (breedte 1,50 m.). Is er geen rechte ntsluitingsgang mgelijk dan zijn slagvaste spiegels geplaatst en/f gangen nthekt. Het wngebuw bevat maximaal 25 individuele bergingen (PKVW)f is nderverdeeld in cmpartimenten die elk maximaal 25 individuele bergingen bevatten. Vermijd plekken, heken, klmmen f nissen waar iemand zich ngezien kan phuden Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 12

14 Verlicht (led) het wngebuw, bij duister, helder en gelijkmatig. Verlicht algemene ruimtes met ledverlichting, dimbaar / met bewegingsdetectie. Ontwerp het wngebuw cnfrm Plitie Keurmerk Veilig Wnen (PKVW 2015). 3.2 Tegankelijkheid wngebuw Bezekbaar Bewnbaar vr mensen die slecht ter been zijn en rlstelgebruikers, vr mensen die slecht ter been zijn en rllatrgebruikers. Het tegangspad naar het wngebuw is minimaal 1,50 m. breed. Aan buiten- en binnenzijde van de hfdtegangsdeur van het wngebuw is aan de buitenzijde een vrije ruimte van 2,10 x 2,10 m. aanwezig. Het spreek / luistergedeelte van de intercm en het bellenplateau bevinden zich p een hgte van 0,90 tt 1,20 m. (nakijken / handbek tegankelijkheid?) De maatvering van gangen, deuren en entrees is zdanig, dat een rlstelgebruiker f iemand met een kinderwagen f met bagage geen belemmering ndervindt en dat verzichtelijkheid is gewaarbrgd. (vrije breedte 1,20 m.) De deuren p galerijen zijn te penen k wanneer men een bdschappentas/vuilniszak draagt. Pas geen zware drangers te. De buitenzijde van de gemeenschappelijke hfdentree bevat drwerppstkasten (uitzndering zijn appartementen die direct aan buitenzijde gebuw grenzen). Het slt van de pstkasten bevindt zich p een hgte tussen 0,70 en 1,35 m. bven de vler. Ver de pstvakken uit met scharnieren aan de zijkant (dus geen klepcnstructie). Ontwerp de afstand tt de bergingen vr de fietser (met kinderzit en bdschappentassen) z krt mgelijk en met z min mgelijk bstakels (deuren met drangers, fietsgten). Vermijd te zware deurdrangers. Pas in gemeenschappelijke fietsenbergingen, i.v.m. gebruiksnvriendelijkheid vr kinderen, uderen, vruwen, mensen met fysieke beperkingen, geen etagefietsparkeersysteem te. pstvakken de lift de lift Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 13

15 De lift vldet aan de vlgende specificaties (i.v.m. rlstelgebruik en brancards): Vr de lift is een vrij ppervlak van minimaal 2,10x 2,10 m. De vrije drgang van de liftdeur is minimaal 0,90 m. De inwendige hgte is minimaal 2,30 m. De hgte van het bedieningspaneel bevindt zich p een hgte van 0,90 tt 1,20 m. en minimaal 0,50 m. uit de hek, zwel in als buiten de lift. De bedieningsknppen cntrasteren vldende ( LRV>30) met de achtergrnd. Aan tenminste één kant in de lift is een leuning. tegankelijkheid lift 14 de lift Vrzie de lift (ki/deur), in het kader van de veiligheid en zichtbaarheid, van glas. Liftknppen k in braille / reliëf uitveren. Plaats in de lift een pklapstel (t.b.v. seniren, zwangere vruwen etc.) 3.3 Gebruikskwaliteit wngebuw De gemeenschappelijke hfdentree van een wngebuw is vrzien van een deur waarvan het slt ged bereikbaar is; p een hgte tussen 0,90 m. en 1,20 m. De afstand tussen een wning en de buitenbergruimte is maximaal 100 m. De plek van de afvalccn is mee-ntwrpen p een lgische plek, zdat er maximale afstand van 75 meter tussen wning en ccn ntstaat. Vrzie de - gangen bij de - bergingen van een wandcntactds m te kunnen stfzuigen / klussen. Maak vldende pstelplekken / plaadplekken vr sctmbielen en E-fietsen, vrzien van een rkmelder. Pas tekmstgerichte energieneutrale maatregelen p gebuwniveau te. (N regret maatregel) (Verhgen van islatie waarde s, driedubbele beglazing, LTV, lze leidingen t.b.v znnepanelen, CV kast rbuuster t.b.v. warmtepmp, meterkast rbuuster t.b.v. mvrmer). Hergebruik buwmaterialen. Tref de vrbereidingen vr het aanbrengen van znnepanelen p het wngebuw (duurzaamheid). Biedt meerdere pties aan t.b.v. duurzaamheid znnepanelen, bilers, all-electric warmtepmpen, Plaats de afvalccn p het eigen terrein. 14 tegankelijkheid lift Wngebuw uit: WnKwaliteitWijzer VACpunt Wnen Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 14

16 3.4 Stallingsgarage / parkeergarage bij / nder wngebuw Parkeergarages zijn zdanig gesitueerd dat vanuit de mgeving infrmeel tezicht p de in- en uitgangen en de directe mgeving mgelijk is. sleutelkaarthuders) te gebruiken. ntsluit. De garage is afgeslten en alleen dr bevegden (bewners/ Er is een lift aanwezig p het parkeerniveau die alle verdiepingen Een parkeervrziening vr gehandicapten (óók in stallingsgarage) bevindt zich dichtbij de lift (maximaal 25 m.). De vetgangersuitgang en eventuele stijgpunten naar de wning zijn zichtbaar vanaf de parkeerplaats en de afstand tussen de parkeerplaats en de vetgangersuitgang is z krt mgelijk. De inrichting is verzichtelijk en heeft z min mgelijk plekken, heken, nissen en pilaren waar iemand zich ngezien kan phuden. In eventuele dde heken zijn slagvaste spiegels geplaatst. duidelijk en verzichtelijk. daglichttetreding. liggen de bergingen dichtbij de entree. De bewegwijzering, de tegangen tt de liften en trappenhuizen zijn De parkeergarage is vldende (ver)licht, bij vrkeur dr Wanneer (fietsen)bergingen via de parkeergarage wrden ntslten t.b.v. elektrische f hybride aut s. laadpaal, Maak per 50 plaatsen ten minste één (aansluiting vr) laadpaal Prepareer d.m.v. lze leidingen. iedere parkeerplek t.b.v. een Ontwerp parkeerplaatsen minimaal 2,50 m. breed en 5 m lang. Maak de rijbaan min. 6 m. breed. ( i.v.m. grter wrdende aut s) Plaats lichtbrnnen zdanig dat deze de bestuurders niet hinderen niet qua plaats en niet qua licht in de gen- Gebruik ledverlichting met bewegingssensren (duurzaamheid) 4 De Wning 4.1 sciale veiligheid wning Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 15

17 De hfdentree van de wning is ged zichtbaar vanaf de straat. Er zijn geen blinde muren: de kpse gevels en gevels in prten zijn vrzien van een raam (p begane grnd f verdieping). Er is een drkijkmgelijkheid in f naast de vrdeur, k te gebruiken dr kinderen en mensen in een rlstel (een deurspin vldet daarvr niet). Een vler waarvan de rand meer dan 13 meter hger ligt dan het aansluitende terrein heeft ter plaatse van een al dan niet beweegbaar raam een niet beweegbare afscheiding met een hgte van minimaal 1 meter. (Buwbesluit eist slechts 0,85 m.) 15 Breng verlichting aan (binnen 7,50 m.) bij alle bereikbare buitendeuren. Ver ten minste één buitendeur vluchtvriendelijk uit. De vrdeur ligt niet in een nderdrgang f nis. Ontwerp de wning cnfrm PlitieKeurmerk Veilig Wnen (PKVW). Ver hger gelegen balknhekken niet transparant uit, m privacyredenen en m te vrkmen dat bewners zelf een dichte afscheiding maken. 4.2 Flexibiliteit wning De bewner kan eenvudig en znder hge ksten zelf de indeling van de wning veranderen en z mgelijk de wning uitbreiden / vlgens pties architect en cnfrm regels Buwbesluit. De wningplattegrnden kenmerken zich dr hun neutraliteit. De wnfuncties zijn z min mgelijk p één plek vastgelegd. Er zijn lichte scheidingswanden tegepast znder elektra, zdat wanden makkelijk dr bewners te verwijderen / verplaatsen zijn. Bied pties en keuzemgelijkheden aan vr wat betreft indeling en afwerkingsniveau. Breng lze leidingen aan in keuken vr elektrisch kken en in (slaap)kamers vr dmtica, tv, internetaansluiting en telefn. 15 PKVW (W1 t/m W10) Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 16

18 4.3 Tegankelijkheid wning Bezekbaar Bewnbaar vr mensen die slecht ter been zijn en rlstelgebruikers, vr mensen die slecht ter been zijn en rllatrgebruikers. Algemeen: tegankelijkheid wning De vrije drgangsbreedte van deuren en gangen is 0,90 m. Bij deuren die de gang in draaien, is de minimale gangbreedte 1,10 m. (dagmaat 0,90 m./ deur 0,93 m. = 4 sterren) (Vlgens Buwbesluit 85 cm) Achter de vrdeur bevindt zich een ruimte van 1,35 m. x 1,85 m f 1,50 m. x 1,50 m. bij wningen met een beukmaat kleiner dan 5,40 m.. zijn uitznderingen mgelijk. vr alle wningen geldt dat als de tegankelijkheid anderszins vldende is aangetnd een uitzndering mgelijk is. bij vldende andere wnkwaliteit zijn uitznderingen mgelijk (bv split level wning). De wningen zijn bezekbaar vr rlstelgebruikers waarbij de bezekbare zijde uitgerust is met bel p 0,90 m. hgte. Het wngedeelte en tilet zijn bereikbaar znder niveauverschillen ten beheve van bezekers. Als de wning bestaat uit meer wnlagen is een pstelruimte aanwezig bij f nder de trap vr een rllatr f kinderwagen (vrij vlerppervlak 0,90 x 1,20 m) Maak de hfdentree vr bewners en bezekers direct tegankelijk, een bezeker in een rlstel heft niet achterm de wning te betreden. Ontwerp trappen zdanig dat mntage van een latere traplift mgelijk is en hud rekening met parkeerruimte nder en bvenaan de trap. pstelruimte en gebruikersruimte Opstelruimte vrdeur Drempel maximaal 2 cm Vrije gebruiksruimte binnenzijde vrdeur 1.50 x 1.50 m 1.85 x 1.35 m Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 17

19 vrije drgang vrije drgang Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 18

20 4.3.1 Tegankelijkheid tilet: Het tilet bevindt zich p het niveau van de wnkamer. De tiletdeur is in de lange wand gesitueerd en draait naar buiten. De tegang tt het tilet is uitgeverd met een drpel niet hger dan 0,02 m. Het slt bevindt zich aan de zijde van de tiletpt ( sltpt ). Een rlstelgebruiker kan p deze wijze het gewne tilet bezeken. Pas een grter tilet te dan de minimale maat (900x1.200 mm. inclusief tegelwerk). In het kader van zrg (helpen van kinderen, uderen / levenslpgeschiktheid, Wm) Bestaat de wning uit meer wnlagen? Plaats dan een 2 e tilet p de (slaap)verdieping (vr kinderen, uderen, mensen die slecht ter been zijn f slechtzienden) Richtlijnen Wnadviescmmissie gemeente Amersfrt 2015 pagina 19

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

Wilt u het volledige rapport van VROM inzien, klik dan hier. 2 Hoeveel kamers heeft uw woning? (de keuken telt niet mee)

Wilt u het volledige rapport van VROM inzien, klik dan hier. 2 Hoeveel kamers heeft uw woning? (de keuken telt niet mee) Vragenlijst VROM Dit is een vragenlijst vr het inventariseren van mgelijke knelpunten in uw eigen wning die een belemmering kunnen zijn vr bewning p hgere leeftijd. De vragenlijst geeft u infrmatie ver

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

OPTIE- EN KEUZEFORMULIER (Meer- en Minderwerk) Projekt: Westrand Wervershoof Fase 2

OPTIE- EN KEUZEFORMULIER (Meer- en Minderwerk) Projekt: Westrand Wervershoof Fase 2 OPTIE EN KEUZEFORMULIER (Meer en Minderwerk) Prjekt: Westrand Wervershf Fase 2 Bwnr: Naam : Adres : PC + Wnplaats : Telefn (privé): (zaak): (mbiel): Email: ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN : Dr middel

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2013-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2013-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2013-2020 In Kinderspel, de Nta Speelruimte 2013 2020 nderkent de gemeente Bussum het belang van speel- en ntmetingsruimten. Kinderen hebben immers recht p (buiten) spelen.

Nadere informatie

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

Zwartsluis Verlengde Sportlaan 16. Ons kantoor. Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Zwartsluis Verlengde Sportlaan 16. Ons kantoor. Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Zwartsluis Verlengde Sprtlaan 16 Vraagprijs: 229.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg

Hasselt Het Kerspel 14. Ons kantoor. Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in overleg Hasselt Het Kerspel 14 Vraagprijs: 145.000,- k.k. Aanvaarding: in verleg Ons kantr Hasselt Nieuwstraat 4 Tel. 038-4772040 Fax 038-4772118 E-mail inf@bertleistra.nl Internet www.bertleistra.nl Het Kerspel

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl

Voorstel aan de raad. Nummer: A15-03705. Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefoon: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Vrstel aan de raad Nummer: A15-03705 Steller: M. Stel Afdeling: Griffie Telefn: 0320-278450 E-mail: m.stel@lelystad.nl Punt 8 van de agenda vr de vergadering van 10 februari 2015. Onderwerp: Gedragscde

Nadere informatie

Ids Veiligheidscoördinatie

Ids Veiligheidscoördinatie Ids Veiligheidscördinatie 1 / 5 IDS-1119 - AG Vespa - Viletstraat 39-2060 Antwerpen - Ontwerpanalyse 01 COÖRDINATIEDAGBOEK Datum: 19-7-2005 Aanwezige partijen: COO: Jhan De Kninck Inf vr: BH AR Karlien.Vanmerhaeghe@vespa.antwerpen.

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen

Bouwbedrijf Beneens. Stadsestraat 43 2250 Olen Buwbedrijf Beneens Stadsestraat 43 2250 Olen 1 Alles heeft een levensduur. Alles dient vervangen te wrden. Bill McDnnuch C2C Livespan f Materials 2 3 Renvatie in de Praktijk 4 Renvatie in de Praktijk 5

Nadere informatie

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg

Startnotitie Visie Wonen-welzijn-zorg Startntitie Visie Wnen-welzijn-zrg 2016-2020 1 Waarm hebben we het hierver? De wereld van wnen, zrg en welzijn is vlp in beweging. Regelgeving en financieringsstrmen veranderen, maar k maatschappelijk

Nadere informatie

Op naar Zorgeloos Wonen in 2015! Visie op een toekomstig Zeist-Oost

Op naar Zorgeloos Wonen in 2015! Visie op een toekomstig Zeist-Oost Bijlage 2 Op naar Zrgels Wnen in 2015! Visie p een tekmstig Zeist-Ost (plaats vr kaartje van de wijk) Zeist, 29 januari 2008 1 Inleiding De gemeente Zeist en de prvincie Utrecht hebben in 2005 samen beslten

Nadere informatie

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw

Risicomanagement in zorgbouwprojecten. Centrum Zorg en Bouw Risicmanagement in zrgbuwprjecten Centrum Zrg en Buw Inhud Zelfscan; Rl CZB bij risicmanagement; Wat kunt u verwachten? Vraag Past uw initiatief in het strategisch huisvestingsplan van de rganisatie? Het

Nadere informatie

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken.

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig. Op termijn zullen we andere bronnen voor onze energievoorziening moeten gebruiken. 5.2.7 Energie Wat is het thema en waarm is het belangrijk? Het thema energie gaat ver het gebruik van energie in de gebuwde mgeving vr verwarming, keling, verlichting en industriële en agrarische prcessen.

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen ver de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapprtcijfer geven. Daarbij geldt: een hger cijfer (10)

Nadere informatie

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch

Procesdocument Klankbordgroep Schakenbosch Prcesdcument Klankbrdgrep Schakenbsch Tijdens de klankbrdgrepvergadering van 23 juni 2010 is de afspraak gemaakt met de leden van de klankbrdgrep m duidelijkheid te geven ver het prces, de kaders, de verschillende

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW

V-ICT-OR begeleidt besturen in hun informatiehuishouding voor optimaal verloop van samenvoeging gemeente en OCMW V-ICT-OR begeleidt besturen in hun infrmatiehuishuding vr ptimaal verlp van samenveging gemeente en OCMW De infrmatica in steden en gemeenten greide sinds de jaren 80 rganisch. Dat stapje bij stapje greien

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Toelichting Financiële zaken Geworteld Wonen. 1. Voorfinanciering

Toelichting Financiële zaken Geworteld Wonen. 1. Voorfinanciering Telichting Financiële zaken Gewrteld Wnen 25-02- 2014 1. Vrfinanciering Iedere deelnemer in Gewrteld Wnen wrdt verzcht aan de vrfinanciering van dit gezamenlijke CPO- prject mee te den. Hiervan wrden ksten

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20079 Datum: 6 september 2011 Agendapunt: 7 Prtefeuillehuder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevruw K.J. Bij Onderwerp: De Kanteling Wm Vrstel: -

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Aanpassingen voorwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling

Aanpassingen voorwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling Aanpassingen vrwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling Op 4 januari 2017 is de Milieulijst 2017 van de Rijksdienst vr Ondernemend Nederland gepubliceerd. Net zals in vrige

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen

BIJLAGE 1: Participatieproces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Informeren, verzamelen wensen & meningen gemeente Eindhven BIJLAGE 1: Participatieprces en draagvlakmeting Herinrichting Vestdijk Resultaten Fase 1: Infrmeren, verzamelen wensen & meningen In deze bijlage een uitgebreide telichting p het participatieprces

Nadere informatie

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord

Notitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwoord Ntitie Evaluatie Dienstverlening en Financiën Antwrd 0. Inleiding In 2006 is de gemeente Amsterdam gestart met het aanbieden van 1 telefnnummer vr het beantwrden van vragen van burgers en ndernemers, namelijk

Nadere informatie

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding

Situatie: Aanzet casebeschrijving Molenwaard. Inleiding Aanzet casebeschrijving Mlenwaard Situatie: Inleiding In het nrden van de Alblasserwaard, nder de rk van de gemeente Rtterdam, ligt de gemeente Mlenwaard. Een gemeente die zich kenmerkt dr uitgestrekte

Nadere informatie

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0

Richtlijnen functioneringsgesprek evangelist. Versie 1.0 Richtlijnen functineringsgesprek evangelist Versie 1.0 Datum: mei 2015 1. Inleiding In deze brchure krijgt u een praktische handreiking met betrekking tt het huden van een functineringsgesprek met een

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Onderwerp Wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een alleenrecht voor Concern voor Werk. Aan de raad. Status: ter besluitvorming N. 218419-1 Emmelrd, 14 januari 2014. Onderwerp Wijziging van de Verrdening tt het kunnen verlenen van een alleenrecht vr Cncern vr Werk. Advies raadscmmissie [ ] Aan de raad. Status: ter besluitvrming

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie D Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Vr grtere rganisaties heeft het de vrkeur m een grter aantal diepgaande nrmen te hanteren. Deze rganisaties

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsrganisatie gemeente Heusden Officiële naam regeling Beleidsregels vergunning parkeren Citeertitel Beleidsregels vergunning parkeren Beslten dr

Nadere informatie

Technische omschrijving huurappartementen De Eeuwsels te Helmond

Technische omschrijving huurappartementen De Eeuwsels te Helmond Technische mschrijving huurappartementen De Eeuwsels te Helmnd 1. Algemeen Deze technische mschrijving is nauwkeurig en met zrg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen verstrekt dr architect

Nadere informatie

Grip op reclame Internet (cookies)

Grip op reclame Internet (cookies) DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip p reclame Internet (ckies) PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Vrwrd Aan de hand van cncrete infrmatie en handige checklists bieden wij u via

Nadere informatie

Hoe wordt de keuken gebruikt?

Hoe wordt de keuken gebruikt? Checklist starten met je keukenntwerp Elke keuken heeft fysieke (a afmeting) en technische eisen. Daarnaast met het ntwerp van je keuken vrzien zijn van vldende pbergruimte die ndig zijn m alle taken in

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

build with zelf klussen of kant en klaar?

build with zelf klussen of kant en klaar? build with zelf klussen f kant en klaar? pakketaanbiedingen begane grnd 1 2 vr plevering wning 0 d it yurself 2.490 3a 3a, 3b f 3c na plevering wning 3 a 3 b 3 c 1.900 small Laminaatvler kant- en klaar.

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl.0150160

Nummer raadsnota: Bl.0150160 WW w gemeente QStefhOUt XV. NOTA VOOR DE RAAD Datum: 7 maart 015 Onderwerp: Markttets ntwikkeling de Cntreie Nummer raadsnta: Bl.0150160 Prtefeuillehuder: Bijlagen: Ter inzage: Willemsen en Peters 1. Overzichtskaart

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

NEN 2580. MEETCERTIFICAAT Mc150024. OPDRACHTGEVER Vastned Retail Nederland BV. AUTEUR NiCad ingenieursbureau vof. Volgens de NTA 2581.

NEN 2580. MEETCERTIFICAAT Mc150024. OPDRACHTGEVER Vastned Retail Nederland BV. AUTEUR NiCad ingenieursbureau vof. Volgens de NTA 2581. Djeddalaan 158, 3067 MT Rtterdam +31 6 49 91 90 86 +31 6 40 04 07 72 inf@nicad.nl www.nicad.nl MEETCERTIFICAAT Mc150024 Bedrijfspand Lange Elisabethstraat 6 Utrecht OPDRACHTGEVER Vastned Retail Nederland

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL

Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag EXPLOITATIE SPEELAUTOMATENHAL Aanvraag vr het verkrijgen van een vergunning vr het expliteren van een speelautmatenhal p grnd van de Speelautmatenhalverrdening Gemeente Tilburg 2014. Aan de burgemeester

Nadere informatie

Mijn stad, mijn dorp

Mijn stad, mijn dorp Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp Mijn stad, mijn drp Visiedcument (Cncept) Auteur : Wendy Oude Nijeweme d Hllsy Dcument : Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp Versie 1.0.dc 1 Visiedcument Mijn Stad Mijn Drp

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Factsheet Zonnepanelen

Factsheet Zonnepanelen Znnepanelen Znnepanelen staan veelvuldig vermeld in kranten, magazines en reclameflders. Ze lijken ht. Bvendien zijn er veel gezamenlijke inkpacties en prijsstunters p internet. In Bsweide zijn nu k de

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden;

De burgemeester, het college en de raad van de gemeente Muiden; Vrbeeld handvest De burgemeester, het cllege en de raad van de gemeente Muiden; Gelet p artikel 169, tweede en derde lid, en artikel 180, tweede en derde lid, Gemeentewet; Hebben de vlgende uitgangspunten

Nadere informatie

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq:

GEMEENTE LEIDERDORP. He lafd/rp. i*?-- 2 4 DEC. 2009. > \^.j..:, : :c'.-.' Weeknr aid. J Afdoerinq: GEMEENTE LEIDERDORP He lafd/rp De heer J.J.F.M. Gardeniers Wethuder Welzijn Pstbus 35 2350AALEIDERDORP. i*?-- 2 4 DEC. 2009 > \^.j..:, : :c'.-.' V Weeknr aid. J Afderinq: % pluspunt vr welzijn en dienstverlening

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

EEN WARMTESTRATEGIE ONTWIKKELEN

EEN WARMTESTRATEGIE ONTWIKKELEN EEN WARMTESTRATEGIE ONTWIKKELEN PRINCIPES BENADERING Wintercmfrt gegarandeerd tegen een z laag mgelijk energieverbruik Als je een gebuw buwt f renveert, wil je cmfrt bieden, zwel tijdens de winter als

Nadere informatie

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden?

Hebben woningcorporaties de plicht om maatschappelijk vastgoed boven een bepaalde drempel Europees aan te besteden? Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. December 2011 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer

Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebouwen 2010-2015 consistent actief beheer Beleidsplan Natuur, Landschap, Infrastructuur en Gebuwen 2010-2015 cnsistent actief beheer Hfdlijnen van beleid, delstellingen en randvrwaarden Vastgesteld p 11 december 2009 1. 1. Inleiding Het Beleidsplan

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T

g e m e e n t e M O N T F O O R T M O N F O O R SCHRIFELIJKE VRAGEN AAN HE COLLEGE Nr. 2015-02 Datum: 12 januari 2015 Naam vragensteller: Niclet Rrije en Anne-Marie van de Pll Vraag gericht aan: Wethuder Vlaar Onderwerp: Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Keukenhome is geselecteerd als projectleverancier voor dit project

Keukenhome is geselecteerd als projectleverancier voor dit project Type Oxfrd, Surrey & Yrk Keukeninfrmatie... Keukenhme is geselecteerd als prjectleverancier vr dit prject Deze brchure geeft u infrmatie ver de afspraken welke zijn gemaakt met betrekking tt de keuken.

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN

ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN ADVIESRAAD WMO TERNEUZEN JAARVERSLAG 2014 Adviesraad Wm Terneuzen Inhudspgave 1. Vrwrd 3 2. Inleiding 4 3. Taak van de adviesraad 4 4. Samenstelling van de adviesraad 4 5. Werkwijze van de adviesraad 4

Nadere informatie