Nieuwsbrief Plaatselijk Belang Vledderveen, april 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Plaatselijk Belang Vledderveen, april 2015"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Plaatselijk Belang Vledderveen, april 2015 Het bestuur van Plaatselijk Belang (PB) vergadert gemiddeld eenmaal per maand. Tijdens deze vergaderingen worden zaken besproken en besluiten genomen over onderwerpen die ons dorp aangaan. Regelmatig worden gasten uitgenodigd om bepaalde onderwerpen toe te lichten of verder uit te diepen. Hieronder vindt u een aantal zaken die op dit moment spelen of hebben gespeeld. Wijkagent Op 12 december 2014 heeft onze wijkagent Hilda van der Walle de bestuursvergadering van PB bezocht. Het bestuur van PB heeft met haar van gedachten gewisseld over haar werkzaamheden. Aan Vledderveen gaan de problemen op het gebied van criminaliteit voorbij, maar het is volgens haar een zaak om alert te blijven zeker op het gebied van inbraakpreventie. Haar voorspelling dat het politiebureau in het gemeentehuis geopend zal blijven evenals het bureau in Meppel, is inmiddels bewaarheid geworden. Hilda biedt aan, als daar behoefte aan is, voorlichting te (laten) geven op diverse gebieden die haar vakgebied betreffen. We horen graag van u of die behoefte er is. Beleid gemeente PB ondervindt beleidsveranderingen bij de gemeente. Ten eerst is er de transitie van vele zorgtaken, daarnaast bezuinigingen, maar ook de overgang naar een participatiemaatschappij. De gemeente wil niet meer over burgers besturen maar met burgers. Deze verandering van beleid zullen we steeds meer gaan merken. Er zal steeds meer een beroep worden gedaan op vrijwilligers om taken op te pakken. Maar het betekent ook kansen. De gemeente hoort graag goede ideeën en als het mogelijk is, wil zij daar graag aan meewerken. PB heeft na de verkiezingen het nieuwe bestuur van de gemeente ontmoet en met hen van gedachten kunnen wisselen. Het is overigens een trend dat PB steeds vaker door het gemeentebestuur wordt geraadpleegd over allerlei kwesties. Ophalen oud papier/rommelmarkt Eind november 2015 kwam het verlossende bericht van de gemeente: Vanaf augustus 2015 tot januari 2016 krijgt PB de vergunning om oud papier op te halen in Vledderveen. De gemeente gaat zich beraden over hetgeen daarna moet gebeuren. Van augustus tot en met december zullen vrijwilligers van Vledderveen het papier op moeten halen. De data staan in dit blad vermeld. Voor iedere ophaaldag worden drie vrijwilligers (we zoeken er nog een paar) ingepland. Beate Moeke zal de planning maken, waarvoor wij haar hartelijk danken. De opbrengst van het papier zal worden besteed aan zaken die in het belang zijn van Vledderveen. Dit jaar wordt de rommelmarkt weer gehouden. De coördinatie daarvan ligt ook bij Beate. De opbrengst zal eveneens besteed worden aan zaken die in het belang zijn van Vledderveen.

2 Glasvezel Op dinsdag 10 maart 2015 heeft Frank Geuters, voorzitter van de stichting Westerveld op glas in het dorpshuis een presentatie gegeven over glasvezel in Westerveld. Tijdens deze avond, die door zo n 50 dorpsbewoners werd bijgewoond, werd duidelijk welke voordelen glasvezel heeft en dat de kosten niet meer zullen bedragen dan het bedrag, dat nu voor een abonnement voor televisie, internet en telefoon wordt betaald. De presentatie staat op de site van Vledderveen, maar alle informatie is ook te lezen op Vermoedelijk in mei/juni 2015 zal de stichting Westerveld op glas gaan inventariseren wie daadwerkelijk een aansluiting op glasvezel wil hebben. Bestemming gebouw OBS De Heidehoek Op 9 oktober 2014 vond de bijeenkomst plaats: Gemeentebestuur aan tafel met vrijwilligers. Op deze avond was er een informeel overleg tussen leden van het Stichtingsbestuur Dorpscentrum Vledderveen/Plaatselijk Belang Vledderveen en wethouder Klaas Smidt over de toekomstige bestemming van het schoolgebouw. De informatie die Klaas Smidt gaf, was dat de Gemeente zich (nog) geen idee had gevormd over een nieuw bestemmingsplan voor het schoolgebouw en zag voorstellen dienaangaande vanuit Vledderveen met vertrouwen tegemoet. Deze uitdaging hebben wij aangenomen. Overleg tussen het Stichtingsbestuur en Plaatselijk Belang heeft geleid tot een gezamenlijke aanpak. Daartoe werd een uitnodiging voor een bijeenkomst op 27 januari 2015 over dit onderwerp opgesteld en in Vledderveen huis- aan- huis verspreid. Op die avond waren 35 deelnemers aanwezig om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Via een zogenaamde Brownpaper methode deed iedereen mee om ideeën op papier te zetten betreffende een goede bestemming voor de vrij te komen lokalen. Resultaat: Aanbieding van de visie met als hoofdpunten: Mogelijke bestemming voor: (In prioriteitsvolgorde) 1. Gezondheidszorg I. Dagbesteding voor zorgpatiënten II. III. Praktijkruimte voor gezondheidszorg Verpleeghuis/revalidatiecentrum 2. (zorg/starters)woonunits (eventueel via wooncorporatie) 3. Verzamelgebouw voor bedrijven 4. Cultureel centrum

3 I. Kunstatelier(s) II. III. IV. Muziekschool *) Filmhuis Spiritueel centrum V. Ruimte voor verenigingen 5. Onderwijs I. Dependance basisschool De Kievitshoek Wilhelminaoord II. III. IV. Buitenschoolse opvang School voor volwassenenonderwijs Muziekschool*) 6. (kringloop)winkel 7. Repaircafé 8. Multifunctioneel bezoekerscentrum. 9. Ruimte voor Dorpskracht. Niet alleen afzonderlijk, maar ook in combinatie met elkaar, kunnen bovenstaande bestemmingen eventueel toegepast worden. Het verdwijnen van de school is een grote aderlating; indien dit gevolgd zou worden door leegstand zou dit nog een verdere achteruitgang betekenen. Leegstand is dus geen optie! Met onze visie hopen we, vroegtijdig en geheel vrijblijvend, bovenstaande zaken onder aandacht van het gemeentebestuur te brengen. Mogelijk dat een aantal opties al binnen het Raadhuis ter sprake is gekomen. Met onze visie willen wij het gemeentebestuur ondersteunen om te komen tot de juiste afwegingen en te helpen met de juiste besluitvorming. Uiteraard willen we graag betrokken blijven bij de besluitvorming en zijn derhalve beschikbaar om van gedachten te wisselen over de bestemming van het huidige schoolgebouw. Deze visie werd op 26 maart 2015 aan de Gemeente Westerveld (wethouder; Klaas Smidt en beleidsmedewerker vastgoed; Elisabeth Ekker) overhandigd door afvaardigingen uit Stichting Dorpscentrum Vledderveen en Stichting Plaatselijk Belang Vledderveen om te komen tot uitwisseling van ideeën ten aanzien van een nieuwe bestemming voor dit deel van het gebouw. Wethouder Klaas Smidt heeft aangegeven deze visie door te nemen met de betrokken ambtenaar en mee te nemen naar de Raad als advies. We hopen hiermee u, als lezer te hebben geïnformeerd over het resultaat van het onderling overleg tussen Vledderveen, de Stichtingen en de Gemeente Westerveld. Namens beide organisaties.

4 200 jarig bestaan Maatschappij van Weldadigheid (MvW) Zoals bekend viert de Maatschappij van Weldadigheid (MvW) haar 200 jarig bestaan in De MvW wil de omliggende dorpen hierbij betrekken. De manier waarop, laat de MvW aan de dorpen zelf over. DE projectgroep Geschiedenis Vledderveen waarover later in deze nieuwsbrief meer, gaat het idee uitwerken om een tentoonstelling van de geschiedenis van Vledderveen, in welke vorm dan ook, te organiseren. Fietsveiligheid Bij de gemeente werden ruim 120 fietsonveilige situaties in de gemeente Westerveld gemeld. Vanaf januari 2015 is de gemeente de situaties aan het bekijken en zo nodig verhelpen. Voor ons dorp werd melding gemaakt van het dicht groeien van fietspaden en het ontbreken van de rood/witte fietsplaatjes op de Boergrup en Jodenweg. Snelheid meting Janssenlaan In januari 2015 heeft de gemeente een week lang de snelheid van het verkeer over de P.W. Janssenlaan gemonitord. Zoals bekend is Vledderveen een 30 kilometer gebied. De volgende analyse werd gemaakt: Gemiddelde snelheid weekdag: V85 (85% rijdt niet harder dan): Maximumsnelheid: Gemiddelde etmaal intensiteit: 31,9 km/uur 42 km/uur 63 km/uur 437 voertuigen/etmaal Voor de verkeersdeskundige van de gemeente zijn de resultaten acceptabel en is er geen aanleiding tot extra maatregelen temeer daar de weg al is ingericht conform het Duurzaam Veilig beleid met verkeersremmende maatregelen op de kruispunten. Wel moet worden bedacht dat 63 kilometer per uur ruim tweemaal de toegestane snelheid is!!!! Geschiedenis van Vledderveen, bijeenkomst 10 februari 2014 in het Dorpshuis Zoals in de vorige nieuwsbrief beschreven vond op 10 februari 2015 de presentatie plaats van de geschiedenis van Vledderveen. Boven verwachting kwamen ruim 70 personen naar deze avond in het Dorpshuis. Tijdens de avond toonde Harry Veldhuizen zijn verzameld materiaal over de geschiedenis van Vledderveen in de vorm van kaarten, foto s en artikelen. Harry blijkt een grote kennis te hebben over hoe Vledderveen is ontstaan en zich heeft ontwikkeld. Aan het begin en einde van de avond werd de aanwezigen gevraagd als zij foto s, film of artikelen hebben van of over Vledderveen, dit te melden. Tevens werd gevraag wie er mee zou willen doen aan een projectgroep die verder gaat met de beschrijving van de geschiedenis van Vledderveen. Hiervoor moet men wel wat vrije tijd hebben omdat het veel zoek en graafwerk vereist om de geschiedenis boven water te halen. Op beide verzoeken kwamen diverse aanmeldingen. Mocht u die avond niet aanwezig zijn geweest maar beschikt u toch over foto s, films of artikelen over Vledderveen meldt dit dan via het bekende mailadres:

5 Voor alle duidelijkheid: de projectgroep houdt het aangeboden materiaal niet, maar maakt kopieën zodat u zelf het oorspronkelijke materiaal kunt behouden. Inmiddels is de projectgroep voor het eerst op maandag 30 maart 2015 bij elkaar geweest. Tijdens de vergadering is besloten dat een doel van de projectgroep is om de geschiedenis van Vledderveen verder te onderzoeken en te documenteren. Een tweede doel is om in 2018, i.v.m. het 200- jarige bestaan van de MvW, een tentoonstelling over de geschiedenis van Vledderveen in het Dorpshuis te organiseren. Informatie- en contactcentrum zorg en welzijn oftewel Naobuur In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u bericht over het initiatief van Dorpsbelang Vledder voor het oprichten van een informatie- en contactcentrum Zorg en Welzijn voor Vledder en omliggende dorpen. PB maakt deel uit van de klankbordgroep. De naam van het centrum is inmiddels geworden: Naobuur. Ook heeft u een flyer in de bus gekregen met hierin informatie over het doel van het centrum. Op 7 april 2015 is het centrum, dat is gevestigd in de bibliotheek van Vledder, officieel geopend. Het centrum is op iedere werkdag een aantal uren open. Buiten alle vragen over de zorg en welzijn kunt u er ook terecht voor een kop koffie en een krantje. Bovendien is het centrum op zoek naar vrijwilligers die zowel het centrum kunnen bemannen als klusjes kunnen verrichten. Informatie hierover bij het centrum ( ) of bij Andre Jutte. Bouwgrond Vledderveen In eerdere nieuwsbrieven en op de vorige jaarvergadering is gesproken over de bouwgrond aan de Jodenweg. Naar aanleiding van uw verzoek heeft PB een brief gestuurd aan het college van B&W met het verzoek de grondprijzen substantieel te verlagen voor kernen waar een laag voorzieningsniveau is. Uiteindelijk hebben wij kortgeleden bericht ontvangen, en later mondeling toegelicht door wethouder Smidt, dat de grondprijs gezien de huidige economisch situatie, inderdaad te hoog is in dorpen zoals Vledderveen. In oktober 2015 komt er een nieuwe nota met aangepaste prijzen. Tevens zal de bouwgrond opgenomen worden op de site van de gemeente. Energie Zoals bekend is PB zich op uw verzoek aan het oriënteren op de energiemarkt. Daar in Vledderveen, voor zover wij weten, niemand bekend is met deze materie, is er contact gelegd met de vereniging Zuider- Zon in Noordwolde- Zuid. Deze vereniging richt zich op het verzamelen en delen van kennis op het gebied van energie, de gezamenlijke inkoop van b.v. zonnecollectoren en installaties. Van deze vereniging kunt u lid worden en op die manier gebruik maken van hun expertise. Ook is PB op bezoek geweest in Makkinga, alwaar een coöperatie is opgericht om gezamenlijk energie in te kopen. Wanneer leden dit doen bij Greenchoice of NTB dan krijgt de coöperatie 75,- per lid retour. Dit geld kan voor allerlei projecten in het dorp besteed worden. Deze coöperatie richt zich alleen op bewoners van Weststellingwerf. Uit de bezoeken is PB gebleken dat het opzetten van een vereniging of coöperatie veel tijd in beslag neemt. Tijd die PB op dit moment ontbreekt. Mochten er bewoners zijn die zich willen verdiepen in

6 energie en willen ontdekken welke voordelen dit voor Vledderveen zou kunnen opleveren, is PB bereid dit initiatief te ondersteunen. In juni krijgt het bestuur van PB bezoek van Buurkracht. Buurtkracht brengt bewoners van buurten en dorpen bij elkaar om samen energie te besparen. Buurkracht geeft informatie over de beste bespaarmogelijkheden en helpt mee de buurt te enthousiasmeren. Buurkrachtbuurten krijgen een eigen buurtpagina op Daar krijgen de bewoners onder andere direct inzicht in hun eigen energieverbruik en kunnen zij hun interesses op het gebied van energiebesparing doorgeven. De ondersteuning van Buurkracht is geheel gratis en Buurkracht is niet commercieel. In de volgende nieuwsbrief zal hier verslag van worden gedaan. Plantenbakken aan lantaarnpalen Dat de planten aan de lantaarnpalen ons dorp opfleuren, daarover zijn de meesten van ons het wel eens. Lastiger is het om te regelen dat alle planten regelmatig water krijgen en dat de plant in de pot wat water vasthoudt. Om dit voor eens en altijd goed te regelen hebben de leden van de corsogroep aangeboden om de beugel aan de palen van nieuwe potten te voorzien en de potten te vullen met hanggeraniums. Bovendien zullen de leden van de corsogroep zorgdragen voor het regelmatig watergeven van de planten. Om de kosten te dekken hebben zowel PB als het Dorpshuis geld ter beschikking gesteld. PB en het dorpshuis waarderen dit initiatief van de leden van de corsogroep. Jaarvergadering 21 april 2015 De jaarvergadering was dit jaar op 21 april. Er waren ongeveer 45 leden aanwezig. Naast de gebruikelijke agendapunten heeft het bestuur een overzicht gegeven van haar werkzaamheden van het afgelopen jaar. De penningmeester gaf een toelichting op de jaarrekening welke was goedgekeurd door 2 controleurs. Diverse verenigingen en stichtingen uit Vledderveen gaven een kort overzicht van hun activiteiten. De contributie blijft dit jaar 6,-. De contributie wordt jaarlijks door Annie opgehaald. Wij danken haar daarvoor. Daar het persoonlijk ophalen van de contributie een enorme inspanning vereist ontvangt u binnenkort een met daarin het verzoek om de contributie op het rekeningnummer van PB over te maken. Bij bewoners die geen internet hebben wordt de contributie gewoon opgehaald door Annie. Belangrijk om te noteren is de datum van 2 juli Op die datum is er een afscheid van OBS De Heidehoek. Van tot is er een receptie voor genodigden en vanaf is er een sluitingfestiviteit op het voetbalveld. De organisatiecommissie stuurt binnenkort een overzicht van de activiteiten. Het verzoek aan ondernemers van Vledderveen om zich te presenteren werd helaas alleen door de Woldse Weelde gebruik van gemaakt. De Woldse Weelde heeft twee vakantiewoningen voor mensen met beperkingen. Tevens is het bedoeling dat er een speeltuin wordt gemaakt die voor iedereen toegankelijk is. Op 30 mei 2015 van t/m uur is er een open dag. De Woldse Weelde ligt aan de Grensweg 4.

7 Tijdens de jaarvergadering is afscheid genomen van Peter de Jonge. Peter heeft 10 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van PB en Peter stelt zich, jammer genoeg, niet herkiesbaar. Dit betekent dat het bestuur op zoek is gegaan naar een nieuw bestuurslid. Tot ons genoegen gaf Nico ten Boekel aan de plaats van Peter de Jonge in te willen nemen. Op de jaarvergadering zijn zowel Andre Jutte, die plaats van Christien Timmermans heeft ingenomen, als Nico ten Boekel aangesteld als bestuurslid van PB. Het bestuur van PB is hier zeer verheugd over. Van Peter en van Christien wordt in juni passend afscheid genomen. Van de vergadering heeft de secretaris wederom? notulen gemaakt die u t.z.t. wordt g d. Verzoek Mochten er m.b.t. Vledderveen wensen zijn, zaken waar u zich aan stoort of zorgen over maakt, zaken die beter kunnen, zaken zijn die u wilt behouden of projecten die u graag ontwikkeld zou willen zien, laat het ons weten via Ook horen we graag of u naar aanleiding van deze Nieuwsbrief op- en/of aanmerking heeft. Het bestuur van Plaatselijk Belang Vledderveen. Henk Koene, voorzitter; Yolande van Schijndel, secretaris; Linie Hoogeveen, penningsmeester; Peter Moeken, bestuurslid; Peter Stuiver, bestuurslid; André Jutte, bestuurslid; Nico ten Boekel, bestuurslid.

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen

Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen Nieuwsbrief Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen December 2013 Snel internet wint terrein Kerspel Goor, Boerderij Doeschot Informatiebijeenkomsten Breedband Infrastructuur Presentatie: Johan Meijerhof,

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

September 2004 Jaargang 6

September 2004 Jaargang 6 September 2004 Jaargang 6 nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_ TERUGBLIK De N 792. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn inmiddels afgerond tot en met de kruising Rozendaalseweg/Kuiperstraat.

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Communicatie, leefstijlen en participatie

Communicatie, leefstijlen en participatie Hoofdstuk 1 Communicatie, leefstijlen en participatie Dit hoofdstuk gaat over communicatie, leefstijlen en participatie. In paragraaf 1.1 leest u de resultaten van de onderzoeken die in 2013 zijn gedaan

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering 2013

Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Dinsdag 8 april 2014 Aanvang 19.45 uur Hotel Restaurant Zalen Het Roode Hert Voorwoord Beste leden en donateurs, Voor u ligt het bekende groene boekje van Plaatselijk Belang

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 februari 2002

Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 februari 2002 Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 februari 2002 VERENIGING DORPSBELANGEN TERWOLDE Jaargang 5 Nieuwsbrief 9 Geachte inwoner van Terwolde en omgeving, we zijn verheugd om u de volgende zaken mede te delen: In dit

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

Nieuwbouw Schoonoord vordert

Nieuwbouw Schoonoord vordert VOOR VERWANTEN VAN DE GROESBEEKSE TEHUIZEN JAARGANG 6 2012 NR 3 NOVEMBER Nieuwbouw Schoonoord vordert In deze nieuwsbrief: VERBOUWING KASTEELSEHOF GESLAAGDE HUIFKARTOCHT NIEUWS VAN DE CLIENTENRAAD DE MEIDENGROEP

Nadere informatie

Vereniging Dorpshuis Niehove Algemene ledenvergadering 19 april 2013

Vereniging Dorpshuis Niehove Algemene ledenvergadering 19 april 2013 Vereniging Dorpshuis Niehove Algemene ledenvergadering 19 april 2013 Tijdens de vergadering zijn 20 leden en 5 bestuursleden aanwezig. 1. Opening en mededelingen De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom,

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Inhoud. Beginsituatie 4. 1 Vergaderen en overleggen 5 1.1 Doelen en soorten 5 1.2 Rollen 10

Inhoud. Beginsituatie 4. 1 Vergaderen en overleggen 5 1.1 Doelen en soorten 5 1.2 Rollen 10 Woord vooraf Deze reader is bedoeld als studiemateriaal voor de opleiding tot Secretaresse. Daarbij hebben we vooral rekening gehouden met cursisten die al in de praktijk werkzaam zijn en zich verder willen

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F D O R P S R A A D W I J B O S C H

N I E U W S B R I E F D O R P S R A A D W I J B O S C H D O R P S R A A D W I J B O S C H 2 0 1 4, N U M M E R 1 N I E U W S B R I E F D O R P S R A A D W I J B O S C H J A N U A R I 2 0 1 4 I N D I T N U M M E R : J A A R V E R S L A G D O R P S R A A D 2013

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal 3 2 2 VERENIGING DORPSBEHOUD

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Bewonersvereniging www.kern-schoorl.nl Nieuwsbrief nr 14 april 2010 Schoorl-Centrum secretariaat@kern-schoorl.nl Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Het bestuur nodigt

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie