OPENBARE AANBESTEDING VOOR ON-SITE STORAGE-APPARATEN EN BACK-UP EN VOOR OFF-SITE ARCHIVERING NAVISION(CODE): 132 ICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE AANBESTEDING VOOR ON-SITE STORAGE-APPARATEN EN BACK-UP EN VOOR OFF-SITE ARCHIVERING NAVISION(CODE): 132 ICT"

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK BXL 1049 OPENBARE AANBESTEDING VOOR ON-SITE STORAGE-APPARATEN EN BACK-UP EN VOOR OFF-SITE ARCHIVERING NAVISION(CODE): 132 ICT

2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN AANBESTEDENDE DIENST REGELS VOOR DE OPDRACHT DEFINITIES VERTROUWELIJKHEID DEONTOLOGISCHE VERPLICHTINGEN TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK VOORWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE OPDRACHT AARD VAN DE OPDRACHT VOORWERP VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT PERCELEN DUUR VARIANTEN HOEVEELHEDEN PROCEDURE GUNNINGSWIJZE PRIJSBEPALING BEKENDMAKING INLICHTINGEN OFFERTE KWALITATIEVE SELECTIE BEOORDELING VAN DE OFFERTES GUNNINGSCRITERIA SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST BIJZONDER CONTRACTUELE BEPALINGEN LEIDEND AMBTENAAR (ART. 1) BORG DERDEN PRIJSHERZIENING (ART. 13)...17

3 4.5 INTELLECTUELE RECHTEN (ART. 14) BETALINGEN (ART.15) GESCHILLEN (ART. 18) MIDDELEN VAN OPTREDEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST (ART. 20 EN 75) ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN ZIJN INBEGREPEN (ART. 49) EIGENDOMSOVERDRACHT (ART. 50) UITVOERINGSMODALITEITEN (ART. 52) AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENER (ART. 73) EVALUATIE VAN DE UITGEVOERDE DIENSTEN PERSONEEL VAN DE AANNEMER GEDEELTELIJKE VOORLOPIGE OPLEVERINGEN WAARBORG DEFINITIEVE OPLEVERING REFERENTIETERMEN TECHNISCHE CONTEXT PERCEEL 1: ON-SITE STORAGE & BACK-UP PERCEEL 2: OFF-SITE ARCHIVERING DOCUMENTATIE LICENTIES METHODIEK FORMULIEREN IDENTIFICATIEFORMULIEREN OFFERTEFORMULIER SELECTIEDOSSIER...37 Bijzonder bestek BXL 1049 Storage, back-up en off-site archivering 4

4 1 Algemeen 1.1 Afwijkingen van de algemene aannemingsvoorwaarden Punt 4 Bijzondere contractuele bepalingen van dit bijzonder bestek bevat de bijzondere administratieve en contractuele bepalingen van toepassing op deze overheidsopdracht die afwijken van de Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV) of deze aanvullen of verduidelijken. In onderhavig bestek wordt afgeweken van artikel 14 1 van de AAV, aangaande octrooien en vergoedingen. 1.2 Aanbestedende dienst De aanbestedende dienst van deze overheidsopdracht is de Belgische Technische Coöperatie, naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, met maatschappelijke zetel in de Hoogstraat 147, 1000 Brussel (ondernemingsnummer , RPR Brussel) en zijn vertegenwoordiging op de kruising van de avenues de l Hôpital en Colonel Ebeya, Immeuble CAP IMMO, N H1/1, te Kinshasa Gombe. In toepassing van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie, heeft BTC de exclusieve bevoegdheid inzake de tenuitvoerlegging, binnen of buiten het grondgebied van België, van taken van openbare dienst op het vlak van de directe bilaterale samenwerking met de partnerlanden. Op verzoek van instellingen van openbaar nut kan BTC bovendien ook andere opdrachten inzake ontwikkelingssamenwerking uitvoeren en eigen acties ontwikkelen die bijdragen tot de realisatie van zijn doelstellingen. Voor deze overheidsopdracht wordt BTC rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Peter Pauwels, Directeur ICM & Financiën. 1.3 Regels voor de opdracht Voor deze opdracht zijn o.a. van toepassing: Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. 1 KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken 1 ;. KB van 26 september 1996 tot de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken 1. De AAV, als bijlage bij het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies 1 Een gecoördineerde versie van dit document kan geraadpleegd worden op klik op economie > overheidsopdrachten > reglementering > besluiten. 1 1 Bijzonder bestek BXL 1049 Storage, back-up en off-site archivering 5

5 voor openbare werken. De wet van 21 december 1998 tot oprichting van de Belgische Technische Coöperatie 2, gewijzigd door de wet van 13 november 2001 en 30 december Het verdrag inzake de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren dat werd omgezet in Belgisch recht door de wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van corruptie Definities In het kader van deze opdracht moet worden verstaan onder: De inschrijver: de natuurlijke (m/v) of rechtspersoon die een offerte indient. De leverancier of aannemer: de inschrijver aan wie de opdracht gegund wordt. De aanbestedende dienst: de Belgische Technische Coöperatie. De offerte: de verbintenis van de inschrijver om de opdracht uit te voeren tegen de voorwaarden die hij biedt. Algemene Aannemingsvoorwaarden (AAV): bijlage bij het KB van (Bijzonder) bestek: het onderhavige document evenals alle bijlagen en documenten waarnaar het verwijst. 1.5 Vertrouwelijkheid De inschrijver en BTC garanderen dat de informatie die binnen het kader van deze opdracht verkregen wordt, vertrouwelijk zal blijven en dat ze deze slechts aan derden zullen doorgeven na voorafgaand schriftelijk akkoord van de andere partij. Zij zullen deze vertrouwelijke informatie enkel verspreiden onder de aangestelden die bij de opdracht betrokken zijn. Zij garanderen dat die aangestelden behoorlijk ingelicht zullen zijn over hun verplichtingen i.v.m. het vertrouwelijk karakter van de informatie en dat ze die verplichtingen zullen naleven. 1.6 Deontologische verplichtingen Indien een of meerdere van de deontologische bepalingen niet gerespecteerd wordt, kan dit leiden tot de uitsluiting van de kandidaat, de inschrijver of de aannemer van andere overheidsopdrachten voor BTC. Elke poging van een kandidaat of van een inschrijver om vertrouwelijke informatie te bekomen, om verboden kartels te vormen met concurrenten of om het evaluatiecomité of de aanbestedende dienst tijdens de procedure van onderzoek, verduidelijking, evaluatie of vergelijking van de offertes te beïnvloeden, leidt tot de afwijzing van zijn kandidatuur of 2 BS BS en Artikels 240 tot 252, 504bis tot 504ter Strafwetboek en artikels 10quater Wetboek van Strafvordering. Bijzonder bestek BXL 1049 Storage, back-up en off-site archivering 6

6 offerte. Om bovendien elke indruk van risico op partijdigheid of samenspanning te vermijden in de opvolging en controle van de uitvoering van de opdracht, is het de aannemer strikt verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks geschenken, maaltijden of een ander materieel of immaterieel voordeel, ongeacht de waarde ervan, aan te bieden aan de aangestelden van de aanbestedende dienst, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de opvolging en/of controle van de uitvoering van de opdracht, ongeacht hun hiërarchische rang. Elke offerte wordt verworpen of elk contract (overheidsopdracht) wordt geannuleerd zodra zou blijken dat de gunning van het contract of de uitvoering ervan aanleiding zou gegeven hebben tot het storten van buitengewone handelskosten. De buitengewone handelskosten betreffen elke commissie die niet vermeld staat in de hoofdopdracht of die niet voortvloeit uit een volgens de regels opgemaakt contract verwijzende naar deze opdracht, elke commissie die geen legitieme dienst vergoedt, elke commissie gestort naar een belastingparadijs, elke commissie gestort aan een niet duidelijk geïdentificeerde ontvanger of aan een bedrijf die een schijnbedrijf lijkt te zijn. De aannemer van de opdracht verbindt zich ertoe om op vraag van de aanbestedende dienst alle bewijsstukken m.b.t. de uitvoeringsvoorwaarden van het contract te leveren. De aanbestedende dienst zal kunnen overgaan tot alle vormen van controle, van stukken en ter plaatse, die hij nodig zou achten om bewijsmateriaal te verzamelen bij een vermoeden van ongewone commerciële kosten. Van de aannemer die ongewone handelsuitgaven betaald heeft kan, volgens de ernst van de feiten, zijn contract opgezegd worden of hij kan op permanente wijze uitgesloten worden. 1.7 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank De opdracht moet overeenkomstig het Belgisch recht worden opgevat en uitgevoerd. De partijen verbinden zich ertoe om te goeder trouw hun engagementen na te komen om de goede afloop van de opdracht te verzekeren. Bij geschillen of meningsverschillen tussen de aanbestedende dienst en de aannemer zullen beide partijen overleg plegen om een oplossing te vinden. Wanneer ze niet tot een akkoord komen, zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd om de geschillen te regelen. Bijzonder bestek BXL 1049 Storage, back-up en off-site archivering 7

7 2 Voorwerp en draagwijdte van de opdracht 2.1 Aard van de opdracht Deze opdracht is een opdracht van diensten. 2.2 Voorwerp van de overheidsopdracht Deze opdracht bestaat uit de levering en installatie van apparaten voor storage en back-up en voor off-site archivering voor de Belgische Technische Coöperatie. De beschrijving is terug te vinden onder Punt 5 van dit bestek. 2.3 Percelen De opdracht bestaat uit de volgende percelen: - PERCEEL 1: On-site opslag en back-up - PERCEEL 2: Off-site archivering De inschrijver kan een offerte indienen voor een of twee van de percelen. Een offerte voor een deel van een perceel is niet ontvankelijk. 2.4 Duur De opdracht (perceel 1 en perceel 2) gaat in de dag volgend op de bekendmaking van de gunning en loopt voor een periode van 5 jaar. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te verbreken mits een vooropzeg van 3 maanden te betekenen bij aangetekende brief aan de aannemer. 2.5 Varianten Vrije varianten zijn niet toegelaten. 2.6 Hoeveelheden De opdracht omvat de onder punt 5 vermelde hoeveelheden: Referentietermen. Bijzonder bestek BXL 1049 Storage, back-up en off-site archivering 8

8 3 Procedure 3.1 Gunningswijze Deze opdracht wordt gegund via een algemene offerteaanvraag op grond van artikel 13 en seq. van de wet van Prijsbepaling Het gaat om een gemengde opdracht met elementen aan een vaste prijs en elementen aan een eenheidsprijs. 3.3 Bekendmaking Officiële bekendmaking De aankondiging van deze opdracht wordt gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) Bekendmaking BTC Onderhavige opdracht wordt gepubliceerd op de website van BTC. 3.4 Inlichtingen De gunning van deze opdracht wordt gecoördineerd door Léa Ingabire, dossierbeheerder overheidsopdrachten. Zolang de procedure loopt, verlopen de contacten tussen de aanbestedende dienst en de (eventuele) inschrijvers omtrent deze opdracht uitsluitend via die dienst en het is de (eventuele) inschrijvers verboden om op een andere manier contact op te nemen met de aanbestedende dienst omtrent deze opdracht, tenzij in het bestek anders is bepaald. Voor inlichtingen dient u zich dus schriftelijk of per te richten tot Mevr. Lea Ingabire, dossierbeheerder overheidsopdrachten, Hoogstraat 147, 1000 Brussel, Tot de kennisgeving van de gunningsbeslissing worden geen inlichtingen verschaft over het verloop van de procedure. De aanbestedende dienst organiseert een informatievergadering voor kandidaatindieners op 15/09/2011 om u op de zetel van BTC (Hoogstraat 147, 1000 Brussel). Deelname is verplicht om een offerte te kunnen indienen. De inschrijver moet zijn offerte indienen na kennisname van en rekening houdende met mogelijke wijzigingen. Indien hij het bijzonder bestek in elektronische versie heeft gedownload, wordt hem ten stelligste aanbevolen zijn gegevens door te geven aan de hierboven vermelde dossierbeheerder overheidsopdrachten en inlichtingen in te winnen over eventuele wijzigingen of bijkomende informatie. Bijzonder bestek BXL 1049 Storage, back-up en off-site archivering 9

9 3.5 Offerte Draagwijdte van de offerte De inschrijver moet zonder voorbehoud inschrijven op heel het bijzonder bestek. Indien dit bijzonder bestek lacunes, vergissingen en/of onduidelijkheden zou bevatten, moet de inschrijver ze aanduiden en verbeteren in een afzonderlijk document, waarbij hij de nodige uitleg geeft en de gevolgen ervan op financieel en technisch vlak beschrijft. Door een offerte in te dienen, verklaart de inschrijver af te zien van zijn eigen algemene (verkoops)voorwaarden. Elke andersluidende vermelding zal beschouwd worden als een voorbehoud met mogelijk de uitsluiting van de offerte als gevolg Samenstelling van de offerte De offerte van de inschrijver is als volgt samengesteld (zie punt 6 Formulieren ): het identificatieformulier de documenten die vereist zijn in het kader van de gunningscriteria (punt 6,3) de documenten die vereist zijn in het kader van de gunningscriteria (punt 3,8) het offerteformulier Prijsopgave De prijzen worden in euro uitgedrukt. Formules ter aanpassing aan de wisselkoersen worden niet aanvaard. De aangeboden prijzen zijn prijzen exclusief btw Taal De offerte dient opgemaakt in het Nederlands of het Frans Gestanddoeningstermijn De inschrijvers blijven 90 kalenderdagen door hun offerte gebonden, met ingang op de dag volgend op uiterste ontvangstdatum van de offertes Indienen van de offertes De offerte wordt in 3-voud opgesteld, waarvan een exemplaar met de vermelding origineel en de andere met de vermelding kopie of duplicaat. De offerte bevat de nodige documenten in het kader van de selectie- en gunningscriteria (zie 6.3 Kwalitatieve selectie en 3.8 Gunningscriteria ). Het ondertekende en gedateerde origineel en kopieën of duplicata worden onder gesloten omslag verstuurd met de vermelding: OFFERTE en het nummer van het bijzonder bestek Bxl Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting van de Bijzonder bestek BXL 1049 Storage, back-up en off-site archivering 10

10 opening van de inschrijvingen toekomen alvorens hij de zitting opent. De offerte en alle bijbehorende documenten moeten genummerd en door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend en gedagtekend zijn. Hetzelfde geldt voor verbeteringen, doorhalingen of aantekeningen die erop aangebracht zouden zijn. De gemachtigde moet aantonen dat hij gemachtigd is om de inschrijver te verbinden. De offerte mag ingediend worden: a) met de post (normale of aangetekende zending) In dat geval wordt die gesloten omslag in een tweede omslag geschoven die verstuurd wordt naar: Belgische Technische Coöperatie Hoogstraat Brussel b) per overhandiging tegen ontvangstbewijs De dienst is toegankelijk, alle werkdagen, tijdens de kantooruren: van 8.00 u tot u. c) per overhandiging op de openingszitting zelf De dag van de opening zelf kan de offerte tijdens de zitting aan de voorzitter van de zitting of aan zijn gevolmachtigd vervanger overhandigd worden, en dit vanaf een uur vóór de start van de openingszitting Opening offertes Op om uur wordt, op het adres vermeld onder punt 3.5.6, in een openbare zitting ov ergegaan tot opening van de ingediende offertes voor deze opdracht. Toegelaten personen: openbare zitting Bekendmaking van de prijzen: prijzen worden niet voorgelezen 3.6 Kwalitatieve selectie Met oog op de kwalitatieve selectie van de inschrijvers, overeenkomstig art. 69 e.s. van het KB van 8 januari 1996, moet de inschrijver bij zijn offerte een selectiedossier voegen met de in punt 6.3 gevraagde informatie over zijn eigen situatie, zijn financiële capaciteit en zijn technische bekwaamheid voor deze opdracht. Bovendien is de inschrijver verplicht aan de hand van de in het selectiedossier gevraagde documenten te bewijzen dat hij voldoende bekwaam is zowel uit administratief als technisch oogpunt deze overheidsopdracht tot een goed einde te brengen. Bijzonder bestek BXL 1049 Storage, back-up en off-site archivering 11

11 3.7 Beoordeling van de offertes Regelmatigheid van de offertes Alvorens over te gaan tot de evaluatie en de vergelijking van de offertes, onderzoekt de aanbestedende dienst of de offerte geen formele of materiële gebreken bevat die deze evaluatie zouden kunnen verstoren of verhinderen. In een offerteaanvraag moeten de offertes zo zijn opgesteld dat de aanbestedende dienst haar keuze kan maken zonder in onderhandeling te treden met de inschrijver. Om die reden en om de offertes op gelijke voet te kunnen beoordelen, is het essentieel dat de offertes volledig overeenstemmen met de bepalingen van het bestek, zowel op formeel als materieel vlak. De offertes die een voorbehoud maken op het bijzonder bestek, die formele fouten bevatten (bijv. niet ondertekend zijn), onvolledig, onnauwkeurig of onduidelijk zijn of offertes die elementen bevatten die niet overeenstemmen met de werkelijkheid, kunnen uit de procedure verwijderd worden. Wanneer de onregelmatigheid substantieel is d.w.z. wanneer de non-conformiteit over een essentiële bepaling gaat en/of een objectieve vergelijking van de offertes definitief in gevaar brengt, wordt de offerte automatisch uitgesloten. In de andere gevallen beslist de aanbestedende dienst vrij en in het licht van de omstandigheden, rekening houdend met de gelijke behandeling van de inschrijvers, welke niet-conforme offertes worden uitgesloten Prijsonderzoek Vóór het gunnen van de opdracht moeten de inschrijvers alle nodige inlichtingen verstrekken om BTC in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken (artikel 88, 2, KB ), ongeacht het bedrag of de wijze van gunning van de opdracht. 3.8 Gunningscriteria De aanbestedende dienst zal de regelmatige offerte kiezen die het voordeligst wordt geacht, rekening houdend met de volgende criteria: Bijzonder bestek BXL 1049 Storage, back-up en off-site archivering 12

12 PERCEEL 1: On-site opslag en back-up Gunningscriterium Weging 1) Prijs 25% 2) Opslagapparaten 15% Opslagcapaciteit tier 1 (fast) Netto, Bruto Opslagcapaciteit tier 2 (slow) Netto, Bruto Minimaal aantal schijven die kunnen toegevoegd worden in geval van uitbreiding Elektriciteitsverbruik 3) Connectiviteit 10% Connectiviteit fysiek netwerk Protocols voor toegang tot de files (NFS, CIFS, SFTP, secured WebDAV) 4) Functionele vereisten 15% Storage snapshotting (type, disk space efficiency, impact op performantie, max. aantal snapshots) Thin provisioning Data deduplication (type, disk space efficiency, impact op performantie) Beheerssoftware en gebruikers (kwaliteit en mogelijkheden van de software, gebruiksvriendelijkheid, datacatalogus, aantal gebruikers, ondersteunde besturingssystemen) Beschikbaarheid (de manier waarop een hoge beschikbaarheid van de data wordt bekomen) 5) Ondersteuning voor apparaten en software 15% Kwaliteit van het dienstencontract (SLA) Procedure om ondersteuning te verkrijgen 6) Installatie, configuratie en migratie 10% Gebruikte methode en implementatiekalender 7) Opleiding van de gebruikers 10% Inhoud Planning Certificatie Bijzonder bestek BXL 1049 Storage, back-up en off-site archivering 13

13 PERCEEL 2: Off-site archivering Gunningscriterium Weging 1) Prijs 30% 2) Functionele vereisten Recuperatie van gearchiveerde data Veiligheid van de data Monitoring (manier waarop het functioneren van de diensten wordt opgevolgd) Kwaliteit van het catalogussysteem van de gearchiveerde data Efficiëntie van de opslagruimte (compressie, deltas,... ) 3) Locatie externe site Toegankelijkheid (toegankelijkheid voor transport van data tussen BTC Zetel en externe site) 4) Ondersteuning voor apparaten en software 25% 5% 20% Kwaliteit van het dienstencontract Procedure om ondersteuning te verkrijgen Gemak en prijs om de opslagruimte op vraag uit te breiden 5) Installatie, configuratie en migratie 10% Gebruikte methode en implementatiekalender 6) Opleiding van de gebruikers 10% Inhoud Planning Certificatie 3.9 Sluiten van de overeenkomst De opdracht wordt gegund aan de (geselecteerde) inschrijver die de voordeligste offerte heeft ingediend. Er moet evenwel opgemerkt worden dat de aanbestedende dienst, krachtens Art. 18 van de Wet van 24 december 1993, kan afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure kan herbeginnen, desnoods op een andere wijze. De volledige overeenkomst bestaat dus uit een opdracht die gegund is door BTC aan de gekozen inschrijver overeenkomstig dit bestek en zijn bijlagen, de offerte en zijn bijlagen zoals eventueel gewijzigd door de onderhandelingen, de aangetekende brief met de kennisgeving van de gunningsbeslissing en eventuele latere documenten die ontvangen en ondertekend zijn door beide partijen. Bijzonder bestek BXL 1049 Storage, back-up en off-site archivering 14

14 4 Bijzonder contractuele bepalingen Dit hoofdstuk van dit bijzonder bestek bevat bijzondere administratieve en contractuele bepalingen van toepassing op deze overheidsopdracht die afwijken van de AAV of deze aanvullen of verduidelijken. De onderstaande nummering volgt die van de AAV. Bij gebrek aan aanwijzingen zijn de relevante bepalingen van de AAV integraal van toepassing. 4.1 Leidend ambtenaar (art. 1) De leidend ambtenaar is:. Dhr. Thijs Braem Systeem- en netwerkbeheerder Tel.: +32(0) Eenmaal de opdracht gegund is, is de leidend ambtenaar de voornaamste gesprekspartner van de leverancier. Alle briefwisseling en vragen omtrent de uitvoering van de opdracht worden aan hem gericht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit bestek. De leidend ambtenaar is verantwoordelijk voor de goede uitvoering en de coördinatie van alle keurings- en opleveringsactiviteiten. De leidend ambtenaar heeft volledige bevoegdheid om de opdracht op te volgen, met inbegrip van het geven van dienstorders, het opstellen van verslagen en stand van zaken, de goedkeuring van diensten, voortgangsstaten en afrekeningen. De leidend ambtenaar is gemachtigd alle verordeningen, binnen de door dit bestek vastgestelde limieten, uit te vaardigen om de goede uitvoering van het contract mogelijk te maken. Vallen niet onder zijn bevoegdheid: de toekenning of verwerping van voorlopige en/of definitieve opleveringen en de vrijgave van de borg, ondertekening van aanhangsels, en elke andere beslissing of akkoord die een afwijking op de essentiële bepaling en voorwaarden inhoudt. De aanbestedende dienst wordt voor dergelijke beslissingen vertegenwoordigd zoals bepaald in punt 1.2 De aanbestedende dienst. 4.2 Borg Borgstelling Overeenkomstig art. 5 van de AAV, wordt een borg gevraagd van 5% van de oorspronkelijke aannemingssom van de opdracht, afgerond naar het hoger tiental. De aannemer moet, binnen dertig kalenderdagen, volgend op de dag van de gunning van de opdracht, het bewijs leveren dat hij of een derde de borg gesteld heeft op een van de wijzen vermeld in art. 5 van de AAV. Als de borg in contanten wordt gesteld, moet het geld op de volgende rekening worden gestort (zie procedure op PCR Nr van de Bijzonder bestek BXL 1049 Storage, back-up en off-site archivering 15

15 FOD FINANCIËN - THESAURIE Deposito- en Consignatiekas Borgtocht in speciën Kunstlaan Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Wanneer de borgtocht is gesteld onder vorm van bankwaarborg, moet het op een van volgende manieren worden uitgevoerd: via een instelling die erkend is door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), of via een instelling waarvan de maatschappelijke zetel in een van de landen ligt waarvoor de leveringen bestemd zijn. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om de samenstelling van de borgtocht via die instelling al dan niet te aanvaarden. De aannemer vermeldt de naam en het adres van die instelling in de offerte. Die borgstelling is verplicht onvoorwaardelijk. Instelling die erkend is door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA): Kredietinstellingen: ; Verzekeringsondernemingen: ; Aangenomen vennootschappen: Vrijgave van de borg (art. 9) De borg kan in één keer vrijgegeven worden op expliciete vraag van de leverancier na de definitieve oplevering van alle leveringen. De eventuele kosten voor de vrijgave van de borg zijn ten laste van de aannemer. 4.3 Derden 1. De aannemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende dienst wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende dienst erkent geen contractuele band met derden. De dienstverlener verbindt zich ertoe om de opdracht te laten uitvoeren door de personen die aangeduid zijn in de offerte (en de selectiedocumenten), behalve in geval van overmacht. Voor alle onderaannemers die niet in de offerte of het selectiedossier staan vermeld, moet de leverancier de toestemming krijgen van de leidend ambtenaar. In geen enkel Bijzonder bestek BXL 1049 Storage, back-up en off-site archivering 16

16 geval zal de aanbestedende overheid uitgaven die voortvloeien uit een overdracht of uitbesteding aanvaarden of terugbetalen. In elk geval blijft alleen de aannemer, wat de uitvoering van de opdracht betreft, aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende dienst. 4.4 Prijsherziening (art. 13) De prijzen zijn vast en niet herzienbaar. 4.5 Intellectuele rechten (art. 14) Kosten voor het verkrijgen van octrooirechten en verschuldigde vergoedingen voor de exploitatielicenties evenals het behoud van het octrooi zijn ten laste van de aannemer, ongeacht het feit of hun bestaan al dan niet vermeld is in dit bestek. De afwijking strekt ertoe een meer doorzichtige en eenvoudige vergelijking van de verschillende prijzen te verkrijgen. Studies en de ontwikkeling en productie van producten door leden van de aannemer, evenals de bijhorende documentatie, en in het algemeen elk document dat direct of indirect gegenereerd is door de aannemer tijdens de uitvoering van deze opdacht, evenals de intellectuele eigendomsrechten die ermee verbonden zijn, worden eigendom van BTC bij hun ontstaan. De dienstverlener verbindt zich ertoe om geen reclame te maken over de opdracht zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de aanbestedende dienst. Hij mag wel de opdracht als referentie vermelden in het kader van een overheidsopdracht, op voorwaarde dat hij de staat ervan (bijv. in uitvoering ) eerlijk vermeldt en in zoverre de aanbestedende dienst die toestemming niet heeft ingetrokken omwille van een slechte uitvoering van de opdracht. 4.6 Betalingen (art.15) De betaling gebeurt overeenkomstig art e.s. van de AAV., binnen een termijn van vijftig kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop de opleveringsformaliteiten werden beëindigd, voor zover de aanbestedende dienst in het bezit is van de regelmatig opgemaakte factuur. De factuur wordt ingediend in twee exemplaren, waarvan een exemplaar met de vermelding origineel en het andere met de vermelding kopie of duplicaat, met vermelding van de titel van de prestatie ( Levering en installatie van opslagapparaten voor back-up en off-site archivering ), het nummer van het bijzonder bestek (Bxl 1049) en de naam van de leidend ambtenaar (Thijs Braem). Beide exemplaren worden verstuurd naar onderstaand adres: Deze factuur zal ondertekend en gedagtekend zijn en zal het volgende vermelden: voor echt en waarachtig verklaard en vastgesteld op de totale som van.. (bedrag voluit geschreven). De leverancier kan geen voorschot vragen. De betaling wordt uitgevoerd na ontvangst en goedkeuring van de levering. Bijzonder bestek BXL 1049 Storage, back-up en off-site archivering 17

17 Elementen aan forfaitaire prijs worden gefactureerd na de voorlopige oplevering hiervan. De vergoedingen per onderhoudsperiode worden jaarlijks op voorhand gefactureerd. Licentierechten worden jaarlijks op voorhand gefactureerd. Het facturatieadres is: Belgische Technische Coöperatie Hoogstraat Brussel 4.7 Geschillen (art. 18) Deze opdracht, en alle mogelijke juridische gevolgen ervan, vallen integraal onder de Belgische wetgeving. De partijen verbinden zich ertoe om te goeder trouw hun engagementen na te komen om de goede afloop van de opdracht te verzekeren. Bij geschillen of meningsverschillen tussen de aanbestedende dienst en de aannemer zullen beide partijen overleg plegen om een oplossing te vinden. Wanneer ze niet tot een akkoord komen, zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd om de geschillen te regelen. 4.8 Middelen van optreden van de aanbestedende dienst (art. 20 en 75) De ontoereikendheid van de leverancier wordt niet enkel beoordeeld op basis van de leveringen zelf maar ook op basis van het geheel van zijn verplichtingen. Om elk risico van partijdigheid of samenspanning te vermijden in de opvolging en controle van de uitvoering van de opdracht, in het de leverancier strikt verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks geschenken, maaltijden of een ander materieel of immaterieel voordeel, ongeacht de waarde ervan, aan te bieden aan de aangestelden van de aanbestedende dienst, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn door de opvolging en/of controle van de uitvoering van de opdracht, ongeacht hun hiërarchische rang. In geval van overtreding kan de aanbestedende dienst de leverancier per overtreding een forfaitaire boete opleggen die kan oplopen tot het drievoudige van de som van de (geschatte) waarden van het voordeel aangeboden aan de aangestelden en van het voordeel dat de inschrijver hoopte te bekomen door het voordeel aan de aangestelde aan te bieden. De aanbestedende dienst zal soeverein oordelen over de toepassing van die boete en van het bedrag. Ingeval van overtreding kan de aanbestedende dienst de aannemer per overtreding een forfaitaire boete opleggen die kan oplopen tot het drievoudige van de som van de (geschatte) waarden van het voordeel aangeboden aan de aangestelden en van het voordeel dat de inschrijver hoopte te bekomen door het voordeel aan de aangestelde aan te bieden. De aanbestedende dienst zal soeverein oordelen over de toepassing van die Bijzonder bestek BXL 1049 Storage, back-up en off-site archivering 18

18 boete en van het bedrag. Die bepaling doet geen afbreuk aan de eventuele toepassing van andere opgelegde maatregelen van ambtswege die voorzien zijn in de AAV, meer bepaald de eenzijdige opzegging van de opdracht en/of de uitsluiting van de opdrachten van de aanbestedende dienst voor een bepaalde duur Verstrijken van de uitvoeringstermijn Zonder afbreuk te doen aan wat is vastgelegd in artikel 20 van de AAV, bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996, stelt louter het verstrijken van de eventueel verlengde uitvoeringstermijn de leverancier in gebreke. Alle voorschriften betreffende de boetes wegens laattijdige uitvoering, treden van rechtswege in werking, zonder enige kennisgeving of bericht Gebrekkige uitvoering De aannemer blijft in gebreke bij de uitvoering van de opdracht: Indien de leveringen niet volledig geleverd worden binnen de leveringstermijn; wanneer hij de geldig gegeven schriftelijke bevelen van de aanbestedende dienst niet naleeft; wanneer de leveringen niet uitgevoerd worden volgens de voorschriften (bepaald in de opdracht). Alle tekortkomingen aan de bepalingen van de opdracht, daarbij inbegrepen het niet in aanmerking nemen van de bevelen van de aanbestedende dienst, worden vastgesteld in een proces-verbaal waarvan een kopie onmiddellijk aan de opdrachtnemer wordt overgemaakt per aangetekend schrijven. De aannemer is gehouden onmiddellijk in te grijpen. Hij kan zijn verweermiddelen meedelen per aangetekend schrijven gericht aan de aanbestedende dienst binnen de vijftien kalenderdagen die volgen op de dag, die wordt bepaald door de postdatum, van de verzending van het proces-verbaal. Zijn stilzwijgen na deze termijn geldt als een erkenning van de vastgestelde feiten. Wanneer tekortkomingen vanwege de aannemer worden vastgesteld, stelt hij zich bloot aan sancties door toepassing van een of meer van de maatregelen bepaald in 4 tot 9 van het artikel 20 van de AAV en van het artikel 66 van de AAV. 4.9 Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen (art. 49) De leverancier wordt geacht in zijn prijs alle kosten en heffingen die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. Zijn onder meer inbegrepen in de prijzen: de administratieve en secretariaatskosten de verplaatsings-, vervoers- en verzekeringskosten; Bijzonder bestek BXL 1049 Storage, back-up en off-site archivering 19

19 de kosten voor de documentatie die betreffende de diensten en eventueel door de aanbestedende dienst wordt geëist; de levering van documenten of van stukken die verband houden met de uitvoering van de diensten; de tol- en accijnsrechten betreffende het gebruikte materieel en de producten; de verpakkingskosten; de keurings- en de opleveringskosten Eigendomsoverdracht (art. 50) De aanbestedende dienst wordt van rechtswege eigenaar van de leveringen en diensten van zodra deze voor betaling werden aanvaard, overeenkomstig artikel 15, Uitvoeringsmodaliteiten (art. 52) Minimale hoeveelheden De opdracht omvat geen minimale hoeveelheden. Louter ter informatie worden de vermoedelijke hoeveelheden voor de volledige duur van de opdracht vermeld in de Referentietermen. De dienstverlener moet dus in staat zijn deze hoeveelheden te leveren voor de periode die de duur van de opdracht omvat Uitvoeringsplaats De diensten zullen hoofdzakelijk geleverd worden in de lokalen van de aanbestedende dienst te Brussel: Hoogstraat Brussel Levering en installatie De aannemer is verplicht alle nodige inlichtingen en faciliteiten te verstrekken aan de aanbestedende dienst voor de controle van de voorbereiding en uitvoering van de leveringen. De uitrusting moet geleverd en geïnstalleerd worden door de aannemer overeenkomstig een gedetailleerde kalender van de offerte. De lokalen voor de installatie worden klaargemaakt door de aanbestedende dienst Aansprakelijkheid van de dienstverlener (art. 73) De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen, inzonderheid in de studies, de berekeningen, de plannen of in alle andere ter uitvoering van de opdracht door hem voorgelegde stukken. De dienstverlener is volledig aansprakelijk voor de fouten en nalatigheden die de verleende diensten aantasten. Bijzonder bestek BXL 1049 Storage, back-up en off-site archivering 20

20 De dienstverlener vrijwaart de aanbestedende dienst bovendien tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van zijn vertraging of in gebreke blijven Evaluatie van de uitgevoerde diensten Indien tijdens de uitvoering van de diensten afwijkingen worden vastgesteld, moeten die onmiddellijk aan de aannemer ter kennis worden gebracht per fax of per , die daarna moet worden bevestigd per aangetekend schrijven. De aannemer is verplicht de diensten die niet-conform zijn uitgevoerd, over te doen. Wanneer de diensten worden uitgevoerd, wordt de kwaliteit en conformiteit ervan geëvalueerd. De controles zullen positief beschouwd worden indien de uitrusting de test doorstaat binnen de opgelegde termijnen. De tests en timing worden in onderling overleg vastgelegd. Indien uit de controles blijkt dat de performantie en/of de functionaliteiten niet of slechts gedeeltelijk beantwoorden aan wat is gevraagd in dit bijzonder bestek en/of aan wat is aangekondigd in de offerte en de eventueel aanvullende documenten, verbindt de aannemer zich ertoe op zijn kosten de nodige correcties of wijzigingen door te voeren, of heel of een deel van de levering te vervangen door een conforme levering, en dit binnen de 15 kalenderdagen na de datum van het verslag van de vaststelling Personeel van de aannemer Voor deze opdracht zal de inschrijver een contactpersoon aanstellen die hem zal vertegenwoordigen bij de aanbestedende dienst. Het personeel van de aannemer dat wordt ingezet om deze opdracht uit te voeren, moet beschikken over de nodige ervaring op het gebied van de voorgestelde oplossing of van gelijkaardige oplossingen; De contactpersoon moet in staat zijn zowel in het Frans als in het Nederlands te communiceren. De aannemer moet beschikken over voldoende personeel met de nodige kennis van zaken om de taken uit te voeren. De betrokken personen moeten tevens beschikken over voldoende kennis van de tools die worden gebruikt voor de uitvoering van de opdracht. De personen die het project uitvoeren moeten dezelfde zijn als de personene die worden voorgesteld in de offerte Gedeeltelijke voorlopige opleveringen Indien de controles succesvol verlopen stelt de aanbestedende dienst een opleveringsverslag op voor de uitrusting van de betrokken fase. Gedeeltelijke voorlopige oplevering vindt plaats bij de ingebruikname van elk onderdeel. Hiermee begint de garantieperiode van 5 jaar. De garantieperiode voorzien voor elk onderdeel van de voorgestelde oplossing moet expliciet vermeld worden in de offerte. Bijzonder bestek BXL 1049 Storage, back-up en off-site archivering 21

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1327 VAN 23/08/2012 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR "HET ONTWIKKELEN EN INSTALLEREN VAN EEN SOFTWARE VOOR HET PAYROLLSYSTEEM VAN BTC" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN... 4

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1393 VAN 19-12-2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1393 VAN 19-12-2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1393 VAN 19-12-2012 OPDRACHT VAN DIENSTEN VOOR VERTALING EN REVISIE IN HET FRANS, NEDERLANDS EN ENGELS NAVISIONCODE: BELGIË INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 DEEL 1: ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42 BB2013.034 BIJZONDER BESTEK VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN MONITORING AGENTS ALSOOK DE LEVERING VAN AGENTLESS LICENTIES VOOR HET DATACENTER VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Overheidsopdracht VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE EN PUBLICATIE VAN EEN WEBSITE MET SITECORE- TECHNOLOGIE

Overheidsopdracht VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE EN PUBLICATIE VAN EEN WEBSITE MET SITECORE- TECHNOLOGIE Overheidsopdracht VAN DIENSTEN VOOR DE REALISATIE EN PUBLICATIE VAN EEN WEBSITE MET SITECORE- TECHNOLOGIE Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking in België Aanbestedende overheid Partena

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP EN ONDERHOUD SOFTWARE ASSET MANAGEMENT Opdrachtgevend bestuur Indienen offerte

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 21 mei 2010 om 10 u. Indiening

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina s : Pagina 73, punt III.10 : toevoeging

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT

Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT Ministerie van Financien Algemeen Secretariaat BIJZONDER LASTENBOEK CALL CENTER E - GOVERNEMENT 1 Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht 1.1.1 Aanbestedende

Nadere informatie