De Prestatiekrant. VANDAAG: De vernieuwing zet door: opleveringen en nieuwe start van projecten MIDDENGEBIED FASE III

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Prestatiekrant. VANDAAG: De vernieuwing zet door: opleveringen en nieuwe start van projecten MIDDENGEBIED FASE III"

Transcriptie

1 Vlissingen vernieuwt! juni 2015 De Prestatiekrant Prestatieafspraken VANDAAG: De vernieuwing zet door: opleveringen en nieuwe start van projecten VOORWOORD De afgelopen jaren hebben de woningcorporaties, samen met de gemeente, invulling gegeven aan de prestatieafspraken Dit heeft geleid tot een aantal renovatie- en herstructureringsprojecten, zoals in het Middengebied in Vlissingen en Hof Kromwege in Oost-Souburg. Dit is mede mogelijk gemaakt door de inzet van extra middelen vanuit de Provincie. Beide projecten zijn nog niet afgerond maar de corporaties zijn al in de voorbereiding voor de volgende projecten: de Verkuijl Quakelaarstraat in Vlissingen en de Lambrechtsenstraat in Ritthem. Hiermee leveren de corporaties een voortdurende bijdrage aan de verbetering van de woningvoorraad in de gemeente Vlissingen. De nieuwe Huisvestingswet en de Herzieningswet zullen een aanzienlijke invloed gaan hebben op het gebruik van de bestaande woningvoorraad. De precieze consequenties zullen in de loop van het jaar bekend worden en zullen benoemd worden in de nieuwe prestatieafspraken die de corporaties en gemeente dit jaar gaan opstellen. MIDDENGEBIED FASE III IN VOLLE GANG VLISSINGEN - Na de aanpak van de voormalige Bonedijkestraat is l escaut nu volop aan het herstructereren langs de President Rooseveltlaan. Langs deze invalsweg van Vlissingen wordt het project met de naam Middengebied fase III uitgevoerd. In totaal worden 172 woningen gesloopt, voornamelijk appartementen zonder lift. Op de vrijkomende plaatsen komen 60 eengezinswoningen terug. Zie verderop in deze Prestatiekrant de verschillende deelprojecten. KOOPMARKT IN DE LIFT Vlissingen Na jaren van teneergang is de Vlissingse woningmarkt, net als in de rest van Nederland, aan het opkrabbelen. Het aandeel te koop staande woningen anno 2015 is 20% lager dan een jaar eerder. Per woningtype zijn er echter wel duidelijke verschillen in verkooptijd. Lees meer verderop in deze Prestatiekrant. PRESTATIE AFSPRAKEN Een korte samenvatting van de afspraken BEHAALDE RESULTATEN Een overzicht van de Prestatieresultaten in de periode 2014 / 2015 ONTWIKKELINGEN WONINGMARKT Stand RESULTATEN van zaken op de woningmarkt ACTUELE ONTWIKKELINGEN Lopende acties en ontwikkelingen uit de Prestatieafspraken. FOCUS 2014/2015 Vooruitblik van acties van de gemeente en corporaties.

2 Prestatieafspraken INLEIDING Vlissingen is de stad van havens, industrie en boulevards. Het heeft een maritiem karakter en een stedelijke dynamiek. Het is een stad voor strandtoeristen en om uit te waaien. Daarnaast is het ook studentenstad voor middelbaar en hoger onderwijs. De gemeente telde per 1 januari inwoners verdeeld over de kernen Vlissingen, Souburg en Ritthem (Bron: CBS). Al geruime tijd werken de gemeente en corporaties samen aan (de verdere ontwikkeling van) Vlissingen. De woningbouwcorporaties l escaut en Woonburg bezitten gezamenlijk ca. 1/3 van het totale woningbestand van ca woningen binnen Vlissingen, Souburg en Ritthem. Ze zijn hierbij een zeer belangrijke partij in het beheer en onderhoud van de gebouwde omgeving in de gemeente Vlissingen. In onderstaande illustratie is het bezit van l escaut (in blauw) en Woonburg (in groen) weergegeven. De cijfers geven de verschillende buurten aan, zoals deze ook in de woonvisie zijn onderscheiden. De drie partijen hebben afspraken gemaakt om de ingezette beleidsdoelstellingen vanuit gemeente en corporaties te realiseren. Uitgangspunt hierbij is af te spreken wat concreet is (smart prestaties) en waar dit niet mogelijk is procesafspraken of agenderende afspraken vast te leggen. Partijen zijn er van overtuigd dat met de Prestatieovereenkomst de samenwerking tussen de gemeente Vlissingen en de corporaties verder wordt versterkt. Deze versterking leidt tot het bereiken van de benoemde resultaten op korte termijn en biedt een goede basis voor de toekomst. OPZET PRESTATIEAFSPRAKEN Het document, genaamd Prestatieovereenkomst Gemeente Vlissingen l escaut Woonburg bevat de prestatieafspraken tussen de gemeente Vlissingen en de corporaties l escaut en Woonburg voor de periode 2012 tot en met Hierbij worden de volgende hoofdthema s onderscheiden: 1. Rollen en verantwoordelijkheden 2. Leefbaarheid van wijken en buurten 3. Dienstverlening 4. Vastgoed en omgeving 5. Financiën 6. Slotparagraaf Deze thema s zijn door de gemeente en de corporaties zoveel mogelijk uitgewerkt tot concrete, uitvoeringsgerichte en meetbare prestatieafspraken. Waar dat niet goed mogelijk is, zijn de afspraken in ieder geval procedureel of agenderend van aard. De concrete afspraken zijn realistisch want getoetst op uitvoeringsaspecten zoals kennis, organisatie, tijd en geld. Procedurele afspraken leggen het moment van besluitvorming vast en de minimale inhoud van het besluit. Agenderende afspraken geven aan over welke onderwerpen partijen nader overleggen en op welk moment. Tweemaal per jaar wordt een voortgangsrapportage opgesteld opgesteld in de vorm van de Prestatiekrant. Hierin wordt op integraal wijze de resultaten en ontwikkelingen van de prestatieafspraken besproken. 2 Particulier eigendom L escaut eigendom Woonburg eigendom Oude Binnenstad 10. Bossenburgh-Weyevliet 2. Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 11. Westerzicht 3. Boulevard, Spuikom, Vredehof-Z & Vredehof-N 12. Papegaaienburg-Hofwijk 4. Bonedijkestraat e.o. & Het Fort e.o. 13. West-Souburg & Vrijburg 5. Bloemenlaan e.o. 14. Kern Oost-Souburg, Zeewijksingel 6. H. Segherslaan e.o. 15. Schoonenburg-Groot Abeele 7. Paauwenburg-oost 16. Molenweg e.o. & Oost-Souburg & Noord 8. Paauwenburg-west 17. Ritthem & Havens 9. Rosenburg, Lammerenburg B.P. 18. Scheldekwartier

3 Behaalde resultaten 2014/ NIEUWBOUW EENGEZINSWONINGEN OPGELEVERD EN VERHUURD VLISSINGEN Als onderdeel van de herstructurering van het Middengebied 3 de fase, is in juni 2014 de officiële start van de bouw aan de President Rooseveltlaan. Daar hebben 108 woningen en twee bedrijfsruimtes plaats gemaakt voor 24 nieuwe eengezinswoningen. 18 woningen hebben drie woonlagen en 6 woningen twee woonlagen en bergingen. Alle woningen zijn voorzien van minimaal drie slaapkamers. Bijzonder is het gebruik van zonnepanelen en uitstekende isolatie; zo houdt l escaut woonservice de energielasten laag. Ook zijn de woningen huurtoeslagtoegankelijk. Begin 2015 zijn de laatste woningen van dit project verhuurd. OPENING DE WILLEM RUYSSTRAAT VLISSINGEN - Op 17 maart 2015 werd bekend dat de 'Verlengde' Aagje Dekenstraat de nieuwe naam 'De Willem Ruysstraat' krijgt. Vragen op straat leidden al tot wat hilariteit, omdat sommigen onder ons de link legden met een overleden televisiepresentator. Het Scheldekwartier is echter een maritieme wijk en er is gekozen voor een maritieme straatnaam. Vlaggenschip De Willem Ruysstraat verwijst naar het vlaggenschip van de voormalige Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. De kiel van dit enorme schip van bijna ton werd gelegd in januari 1939, bij scheepswerf 'De Schelde' in Vlissingen (bouwnummer 214). De bouw werd onderbroken door de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor heeft het schip ruim 7 jaar op de helling gestaan voor het te water gelaten kon worden. Het schip torende boven de stad Vlissingen uit. Dit beeld staat vele ouderen onder ons nog helder op het netvlies. Bergplaats Tijdens de oorlog werd het casco door personeel van De Schelde gebruikt als een geheime bergplaats voor onder de ogen van de Duitse toezichthouders 'verdonkeremaand' gereedschap, materiaal en uitrustingsstukken. Deze materialen bleken direct na de oorlog van cruciaal belang bij het weer op gang brengen van de werf. Maritiem karakter Het idee is om de maritieme stadswijk Scheldekwartier straatnamen te geven van bekende (veel bij De Schelde gebouwde) schepen. Vandaar dus ook de naam 'De Willem Ruysstraat'.. 3

4 Ontwikkelingen op de woningmarkt Woningwet 2015 ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN VLISSINGEN De invoering van de, flink herziene, Woningwet 2015 creëert duidelijkheid op de woningmarkt door heldere spelregels voor sociale huur. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico s en regelt een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep. Huurders, gemeenten, woningcorporaties en het Rijk dragen daar alle aan bij, ieder vanuit hun eigen rol. Kerntaak In de wet worden er kaders gegeven op het gebied van (investeringen) op het gebied van o.a. (maatschappelijk) vastgoed, woningtoewijzing, leefbaarheid, duurzaamheid en diensten aan bewoners. Hiermee worden woningcorporaties gedwongen terug te keren naar hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. In het verlengde hiervan mogen ze specifiek omschreven maatschappelijk vastgoed en bepaalde diensten voor leefbaarheid als 'diensten van algemeen economisch belang' (daeb) verrichten. Passend toewijzen De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties zijn huishoudens met een inkomen beneden de (prijspeil 2015). Woningcorporaties moeten hun huren meer afstemmen op de inkomensniveaus van de doelgroep. Een belangrijke uitwerking van de wet is dat woningcorporaties vanaf 2016 ervoor moeten zorgen, dat ze aan ten minste 95% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag en die zij een woning toewijzen, een huurprijs rekenen tot aan de aftoppingsgrens (maximale huurprijs die recht geeft op huurtoeslag). Prestatieafspraken Met invoering van de nieuwe Woningwet veranderen ook de regels voor het maken van prestatieafspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Vierjaarlijkse prestatieafspraken worden indien de gemeente een Woonvisie heeft - verplicht en huurders krijgen een belangrijke rol bij de het maken van die afspraken. Zonnepalen voor huurwoningen Zonne-energie is een duurzame energiebron en die wil l escaut woonservice als energiemaatregel inzetten om de woonlasten van de huurders omlaag te brengen en samen met hen te zorgen voor een beter milieu. l escaut gaat de komende jaren in totaal zo n tweeduizend woningen van zonnepanelen voorzien. In 2014 zijn er op in totaal 170 eengezinswoningen zonnepanelen aangebracht. Elke woning krijgt zes zonnepanelen. De energie die wordt opgewekt levert een besparing op van zo n driehonderd euro per jaar. Zittende huurders hoeven geen extra huur te betalen voor de investering. Zodra de woning vrij komt, gaat de huur wel omhoog. In 2015 worden er in opdracht van l escaut op 242 eengezinswoningen en 262 duplexwoningen zonnepanelen aangebracht. Woonburg heeft de ambitie om alle woningen naar energielabel B te brengen via het aanbrengen van een pakket energiebesparende maatregelen om zodoende het verlies van energie te beperken. Daar boven op kunnen huurders een pakket zonnepanelen laten plaatsen. In 2014 hebben 40 zittende huurders in Westerzicht hieraan meegedaan, zodat hun woning een B-label kreeg. Van deze huurders hebben er 28 als extra een pakket zonnepanelen laten plaatsen. Hiermee worden de energielasten verder verlaagd. In de Bomenbuurt in Oost-Souburg hebben in huurders een pakket zonnepanelen laten plaatsen. Particulieren De Duurzame particuliere woningverbeteringslening (DPW) van de provincie Zeeland heeft in 2014 e.v. een vervolg gekregen in de DPW-2. Deze kan naast de Energiebesparingslening van de Rijksoverheid worden ingezet voor verduurzaming van de eigen woning. Voor meer informatie zie: en 4

5 Ontwikkelingen op de woningmarkt Nieuwe Huisvestingsverordening Vlissingen Per 1 januari 2015 is de Huisvestingswet 2014 in werking getreden. Op grond van deze wet vervallen per 1 juli 2015 alle bestaande, op grond van de Huisvestingswet uit 1993 vastgestelde, huisvestingsverordeningen, dus ook de nu geldende Huisvestingsverordening 2013 van de Gemeente Vlissingen. De wetgever heeft met deze wet beoogd kaders te scheppen voor een beter werkbaar systeem, waarin helder is wanneer de wet wel en niet gebruikt kan worden, de instrumenten eenvoudig en doeltreffend zijn, de wet beter handhaafbaar is en toepassing van de wet transparanter is voor burgers en andere partijen. De wet maakt onderscheid in verdelingsregels en aanbieding van woonruimte (hoofdstukken 2 en 3) en wijzigingen in de woonruimtevoorraad (hoofdstuk 4). Deze nieuwe Vlissingse huisvestingsverordening gaat uitsluitend over regels omtrent de wijzigingen in de woonruimtevoorraad, zoals dat ook nu in de huidige huisvestingsverordening is geregeld. De wet geeft aan dat enkel ter voorkoming schaarste in het goedkope deel van de woningvoorraad een vergunningplicht voor wijzigingen in de woonruimtevoorraad mag worden ingevoerd. De wet maakt het mogelijk voor gemeenten het onttrekken aan de permanente bewoning, het splitsen in twee of meer woningen of appartementsrechten en het omzetten van woningen in onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur) van daartoe aangewezen categorieën woonruimte vergunningplichtig te maken. Dit moet gericht zijn op het voorkomen van (dreigende) schaarste in het goedkope deel van de woningvoorraad voor de zich daarop richtende doelgroepen en kan van toepassing zijn op zowel de goedkope huur- als koopvoorraad. Een vergunning wordt verleend, tenzij het belang van behoud of samenstelling van de woonruimtevoorraad groter is dan het met het onttrekken, samenvoegen, omzetten of splitsen gediende belang. VERKOOPRESULTATEN L ESCAUT Het aantal te verwachten verkopen voor de periode , zoals opgenomen in de prestatieovereenkomst, was 123. Voor 2014 was uitgegaan van 10 woningen. Met een aantal van 40 verkochte woningen in 2014 is het begrote aantal dus ruim bereikt; in de eerste maanden van 2015 (t/m medio mei) zijn al 21 woningen verkocht. Hiermee kan voorzichtig vastgesteld worden dat het landelijke beeld van het aantrekken van de huizenmarkt ook in Vlissingen aan de orde is. VERKOOPRESULTATEN WOONBURG Voor 2014 was de doelstelling om 20 woningen te verkopen (Veere plus Vlissingen). Uiteindelijk heeft Woonburg 32 woningen verkocht. De doelstelling is dan ook ruim behaald. Van die 32 woningen waren er 6 in het renovatieproject Hof Kromwege, 8 woningen in Vlissingen en één in oost-souburg. Voor 2015 is de doelstelling om 16 woningen te verkopen. In de eerste 5 maanden van het jaar zijn er inmiddels 13 woningen verkocht. ONTWIKKELINGEN HUURMARKT WOONBURG Ondanks het (gemiddeld) dalend aantal reacties per woning heeft Woonburg nog niet te maken met langdurige leegstand. In de gemeente Vlissingen is er 30 keer een woning gemuteerd in Het totaal aantal mutaties blijft dalen. Evenals in 2013 is de aanbiedingsgraad in 2014 gestegen. Woonburg ziet de ontwikkeling doorzetten van een gespannen markt naar een meer ontspannen markt. In de Vlissingse huisvestingsverordening is de goedkope voorraad als volgt begrenst: voor huurwoningen tot de maximale kale huurprijs van huurtoeslag (nu 710,68) en voor koopwoningen tot de maximale koopsom, die per 1 juli 2015 gehanteerd wordt bij de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), t.w ,-. Voor het overige wordt voorgesteld de verordening beleidsneutraal, in vergelijking tot de huidige verordening, vast te stellen. 5

6 Ontwikkelingen op de woningmarkt ONTWIKKELINGEN HUURMARKT L ESCAUT De verhuurcijfers over 2014 tonen aan dat de trend van de afgelopen jaren (afnemend aantal reacties, toenemende aanbiedingscoëfficiënt en dalende marktindex) doorbroken is. Weliswaar is het aantal advertenties nog verder afgenomen (onder de 30 gemiddeld), maar de aanbiedingscoëfficiënt en de marktindex laten voor het eerst sinds jaren weer een positieve ontwikkeling zien. Dat het gemiddeld aantal reacties is toegenomen t.o.v kan een rechtstreeks gevolg zijn van het feit dat het aantal advertenties is afgenomen. De verdere daling van het aantal advertenties geeft wel aan dat de verhuisbereidheid van onze woningzoekenden nog steeds afneemt. Dit heeft te maken met het type woningen dat wordt opgezegd en economische en politieke factoren. Woningzoekenden die wel willen verhuizen, zijn kritisch en minder snel geneigd een woning te accepteren. Hierbij speelt tevens het feit dat niet alle woningzoekenden de financiële mogelijkheden hebben om te verhuizen, naast het feit dat de te betalen huur na verhuizing vaak hoger ligt dan de huur voor de oude woning KOOPMARKT VLISSINGEN Het aantrekken van de woningmarkt is ook in Vlissingen zichtbaar. Het aandeel te koop staande woningen is voor een tweede jaar op rij verder gedaald. Per januari 2015 stonden er circa 800 woningen te koop, dit is 20% minder dan een jaar eerder. Ook de gemiddelde verkooptijd is danig verkort, van meer dan 3 jaar begin 2014 naar 2 jaar op dit moment. Hiermee is een begin gemaakt aan het legen van het stuwmeer van mensen met een verhuiswens, die de afgelopen jaren niet konden of durfden te verhuizen. Hiermee komt de doorstroming op de Vlissingse woningmarkt langzaam op gang. Per woningtype is zijn er wel verschillen. Nieuwe grondgebonden woningen in de prijscategorie hebben een gemiddelde verkooptijd van minder dan één jaar, tegenover goedkope appartementen (< ) die op dit moment nog steeds een gemiddelde verkooptijd kennen van 3 jaar. Appartementen in de categorie staan op dit moment gemiddeld zelfs 4 jaar te koop. 1. Advertenties gem. per maand) 37 36,5 36,4 27,4 2. Reacties per advertentie (gemiddeld) 93 (444 advertenties) 73 (439 advertenties) 52 (437 advertenties) 3. Aanbiedingscoëfficiënt 3,6 4,6 6,3 5,21 4. Marktindex (329 advertenties) Ad.1 = gemiddeld aantal advertenties per maandag Ad.2 = gemiddeld aantal reacties op een advertentie Ad.3 = gemiddeld aantal keer dat een woning aan een kandidaat moet worden aangeboden, voordat deze geaccepteerd wordt. Ad.4 = een maat die de verhuurbaarheid van de woningen weergeeft (aantal reacties per advertentie/aanbiedingscoëfficiënt) 6

7 Actuele ontwikkelingen MIDDENGEBIED FASE III De herstructurering van het Middengebied derde fase is in volle gang en nadert haar afronding. De gemeente Vlissingen en l escaut woonservice investeren hierbij veel om de kwaliteit van het Middengebied te verbeteren. De 16 stadswoningen aan de Beatrixlaan waren de eerste nieuwbouwwoningen die onder het project herstructurering Middengebied 3 e fase in 2013 werden opgeleverd. De laatste woningen zullen naar verwachting eind 2015 worden opgeleverd. Door de sloop van in totaal 172 woningen en de nieuwbouw van slechts 60 woningen, wordt een verdunning in de wijk van ruim 110 woningen gerealiseerd. De wijk krijgt hierdoor een groener karakter. Samen met de Gemeente Vlissingen investeert l escaut veel om de kwaliteit van het Middengebied te verbeteren. PRESIDENT ROOSEVELTLAAN/ LEEGHWATERSTRAAT In de tweede helft van 2014 is de sloop gestart van twee huizenblokken aan de President Rooseveltlaan, aan weerszijden van de Leeghwaterstraat. Er zijn in totaal 24 portieketagewoningen gesloopt. Daar worden 14 eengezinswoningen voor terug gebouwd. De verhuur van de woningen is in april 2015 gestart; de opleverdatum van het eerste bouwblok van 7 woningen is eind juni; het tweede blok wordt naar verwachting eind 2015 opgeleverd. Sloop Nieuwbouw 16 stadswoningen Beatrixlaan (2013) 108 woningen President Roosevelt-, Breitner en Tooroplaan 24 eengezinswoningen (2014) 24 woningen President Rooseveltlaan 14 eengezinswoningen (2015/2016)) 8 woningen Jan van de Capellelaan 6 eengezinswoningen (2015) 32 boven- en benedenwoningen H. Segherslaan n.v.t. 172 woningen gesloopt 60 nieuwbouwwoningen SLOOP 32 WONINGEN HERCULES SEGHERSLAAN Dit voorjaar is de sloop gestart van 32 beneden- en bovenwoningen van de Hercules Segherslaan. De woningen maken plaats voor een vergroening van de buurt. l escaut woonservice sloopt per blok. Eind dit jaar is het terrein klaar voor herinrichting. Een taak voor de gemeente. Zij richten het terrein opnieuw in met groen en parkeerplaatsen. 7

8 Actuele ontwikkelingen JAN VAN DE CAPELLELAAN VLISSINGEN - Als onderdeel van de Herstructurering Middengebied fase 3 leveren we eind mei 2015 zes eengezinsnieuwbouwwoningen aan de Jan van de Capellelaan op (hiervoor zijn er acht gesloopt). De bouw hiervan startte in oktober Het zijn ruime woningen van twee verdiepingen met drie slaapkamers. Alle woningen hebben een tuin met berging. De huurprijs is vastgesteld onder de huurtoeslaggrens. De verhuur is begin maart 2015 gestart. STUDENTENCAMPUS A. COORTELAAN VLISSINGEN - De firma Walding (huidige exploitant van de studentenunits op het Scheldekwartier) heeft het initiatief genomen tot de realisatie van een energie neutrale studentencampus met mensa en sportfaciliteiten op de plek van de A. Coortelaan 1, 3 en 5. De oude schoogebouwen lenen zich qua bouwkundige opzet zeer goed voor het herbestemmen tot studentenhuisvesting. De huidige (tijdelijke) bijgebouwen worden gesloopt en voor gebouw Coortelaan 3 wordt nieuwbouw gerealiseerd. In totaal worden maximaal 272 studentenstudio s gerealiseerd rondom een campusplein. De aanwezige gymzalen worden omgebouwd tot mensa en sportfaciliteit. Met deze ontwikkeling wordt invulling geven aan het gemeentelijk beleid zoals verwoord in de Structuur- en Woonvisie Actualisatie 2013 en de notitie Studentenhuisvesting 2015: het herbestemmen van vrijkomende accommodaties zodanig dat ze een bijdrage leveren aan buurt en stad, en het inspelen op kansen in (niche)markten, zoals studentenhuisvesting. Er wordt in het project heel nadrukkelijk gekozen voor het behouden van de karakteristieke panden 1 en 5. Deze gebouwen zijn voor veel Vlissingers heel herkenbaar (menig Vlissinger heeft hier een deel van zijn schooltijd doorgebracht). Maar de gebouwen kennen ook een hoge architectonische waarde: Adriaen Coortelaan 5 is genomineerd voor Zeeuws Wederopbouwmonument. Tevens wordt ingezet op het verbinden en verbeteren van de woonomgeving: de mensa, het campusplein en sportfaciliteiten zijn toegankelijk voor buurtbewoners. De komst van studenten brengt de levendigheid van weleer (schoolgaande jeugd) terug in de buurt. 8

9 Actuele ontwikkelingen HOF KROMWEGE OOST-SOUBURG - Een groot gedeelte van de wijk Hof Kromwege is onlangs volledig gerenoveerd. Als onderdeel van die vernieuwing ontwikkelt Woonburg in de Vlissingsestraat, Van Turnhoutstraat en de De Deckerestraat 30 levensloopgeschikte woningen en 15 eengezinswoningen. LAMBRECHTSENSTRAAT RITTHEM - In 2014 en 2015 zijn er drie bijeenkomsten geweest met de bewoners van de woningen aan de Lambrechtsenstraat 50 t/m 66 in Ritthem. Samen met de bewoners stellen we een toekomstvisie op voor de uit 1947 daterende kleinere gezinswoningen. De woningen zijn rustig gelegen en hebben ruime achtertuinen. Op 27 januari 2015 was de viering van de start van de nieuwbouw. Wethouder Stroosnijder van de gemeente Vlissingen sloeg samen met een aantal toekomstige bewoners op traditionele wijze de eerste paal. Veel genodigden waren aanwezig om de start van de nieuwbouw te vieren. De nieuwbouw vordert gestaag en alle woningen zijn inmiddels verkocht (15 stuks) of verhuurd (30 stuks). Naar verwachting zijn alle woningen het eerste kwartaal 2016 gereed. Inmiddels is er een tuingroep van toekomstige bewoners samengekomen, die mee gaat denken over de invulling van het gemeenschappelijk hof. De meeste huidige bewoners wonen erg naar hun zin en hebben geen behoefte aan nieuwbouw. Wel bestaat er behoefte aan enige verbetering en modernisering. Door een adviesbureau is onderzoek gedaan naar de huidige bouwkundige staat van de woningen en de mogelijkheden tot verbetering. Vooral optrekkend vocht is een terugkerend gebrek. Ook de warmte-isolatie van de woningen is niet zo goed. Verder is de indeling van de woningen niet logisch en is de badruimte beperkt van afmetingen. De mogelijkheden voor een renovatie zijn onderzocht, maar stuiten vooral op hoge kosten in relatie tot vervangende nieuwbouw. Om de bewoners toch nog een tijdje aangenaam hier te laten wonen, worden nu de mogelijkheden onderzocht om de woningen nog 10 tot 15 jaar in stand te houden. Hiervoor moeten dan wel de bestaande gebreken worden opgelost en het comfort enigszins aan de eisen van de tijd worden aangepast. Woonburg verwacht rond de zomer samen met de bewoners tot een conclusie hierover te komen. 9

10 Focus 2015 e.v. RENOVATIE ROOIE BUURT VLISSINGEN - l escaut woonservice heeft voor het cultuurhistorisch waardevolle en kenmerkende complex de Rooie buurt renovatieplannen opgesteld. Dit jaar wordt gestart met deze renovatie. l escaut wil enerzijds de allure van weleer van dit complex terugbrengen in de woningen en anderzijds het woonklimaat en kwaliteit van de woningen herstellen. De renovatie zal zich aan de buitenzijde met name richten op de aanbouw, metselwerk, dubbel glas, dak en bijbehorende dakkapellen. Aan de binnenzijde worden de voorzieningen zoals keuken en badkamer vervangen en zal de begane grondvloer vervangen worden. Er is een klankbordgroep gevormd om primair over de onderdelen van de renovatie van gedachte te wisselen en in een later stadium als ondersteuning in het renovatieproces. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2017 zijn afgerond. Met deze renovatie kan dit complex weer tientallen jaren worden ingezet voor de volkshuisvesting. HERIJKING WOONRUIMTEVERDELING WALCHEREN VLISSINGEN - In 2013 zijn de drie Walcherse woningcorporaties gestart met het kritisch beschouwen van het woningruimtebemiddelingsproces. Delen van de huurmarkt ontspanden zich en er ontstond behoefte aan een meer passend beleid voor het toewijzen van sociale huurwoningen op Walcheren. Eind 2013 is aan de stakeholders de gemeente en de huurdersbelangenverenigingen ander beleid gepresenteerd. Tot op vandaag worden bijna alle woningen toegewezen op basis van inschrijfduur, en alleen de woningen die we slecht kunnen verhuren worden direct-te-huur aangeboden. Met de stakeholders is afgesproken dat er meer woningen direct-te-huur zullen aanbieden de woningzoekende die het eerste reageert heeft de woning. Daardoor wordt het ook mogelijk om de urgentieregeling en de contingentregeling af te schaffen. Immers, er worden voldoende, en ook kwalitatief goede woningen direct-te-huur aangeboden. Alleen bij absoluut dringende noodzaak (veiligheid) of bij heel specifieke medische vereisten gaan we op zoek naar een passende woning. In de zoektocht naar een passend woonruimtebemiddelingssysteem kwamen de Walcherse woningcorporaties er al snel achter dat aansluiten bij het bestaande Zuidwest Wonen een kwalitatief goede en relatief goedkope oplossing is. Het betekent dat woningzoekenden niet alleen het woningaanbod gepresenteerd krijgen van de Walcherse corporaties, maar ook het woningaanbod van Stadlander, R&B Wonen, Woningstichting Dinteloord en Clavis. Daarnaast biedt Zuidwest Wonen veel mogelijkheden om woningen te presenteren: foto s, plattegronden, filmpjes, tot en met de woning van de week. Na een lange aanloopperiode, is in mei 2015 gestart met het implementeren van Zuidwest Wonen, en wel zó dat het nieuwe woonruimteverdeelsysteem in het vierde kwartaal van 2015 live gaat. Communicatie met woningzoekenden wordt geïnitieerd vanuit het project, en zal ergens in de zomer beginnen. 10

11 Focus 2015 e.v. VERKUIJL QUAKKELAARSTRAAT VLISSINGEN - Het project herstructurering Verkuijl Quakkelaarstraat is opgenomen in de prestatieafspraken met de gemeente Vlissingen. In totaal 59 boven- en benedenwoningen aan de Verkuijl Quakkelaarstraat worden gesloopt. l escaut bouwt hier 28 eengezinswoningen in de sociale huursector voor terug. Het project startte in oktober 2014, met de uitverhuizing van de bewoners. De bewoners hebben anderhalf jaar (tot april 2016) de tijd om te verhuizen. Daarna zullen de woningen worden gesloopt. Eerder dit jaar werd bekend dat l escaut en de gemeente een provinciale subsidie krijgen voor de verdere ontwikkeling van Vlissingen. Het project voor de Verkuijl Quakkelaarstraat kreeg de subsidie toegekend, omdat dit project bijdraagt aan de verdunning en vernieuwing van de woningvoorraad in Vlissingen. De woningen die l escaut terugbouwt, zijn kwalitatief beter dan de vorige woningen en bovendien energiezuinig. De voorwaarde is wel dat het project fysiek start in NIEUWE PRESTATIEAFSPRAKEN VLISSINGEN - De huidige prestatieafspraken tussen de corporaties l escaut en Woonburg en de Gemeente in Vlissingen lopen van 2012 t/m Om die reden dienen de huidige afspraken te worden geactualiseerd. Doel Bij de drie partijen bestaat de wens om wederzijds afspraken te maken om de ingezette beleidsdoelstellingen vanuit Gemeente en Corporaties te realiseren. Uitgangspunt hierbij is af te spreken wat concreet is (smart prestaties), en waar dit niet mogelijk is procesafspraken of agenderende afspraken vast te leggen. Partijen zijn er van overtuigd dat met deze overeenkomst de samenwerking tussen de gemeente Vlissingen en de corporaties verder wordt versterkt en dat juist deze versterking leidt tot het bereiken van de benoemde resultaten. Stappen Bij het opstellen van de Prestatieafspraken worden de volgende stappen doorlopen: 1. inventarisatie wetswijzigingen / relevante ontwikkelingen 2. inventarisatie betrokken partijen & hun formele rol (Raad, huurdersverenigingen, Porthos etc.) 3. evaluatie huidige prestatieafspraken opstellen 1 e concept 5. commentaarronde betrokken partijen 6. opstellen 2 e concept 7. formele besluitvorming 8. communicatietraject 11 Besluitvorming Bij de corporaties zullen de afspraken worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen en de Huurders Verenigingen. Bij de gemeente worden de afspraken ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad. De vaststelling van de Prestatieafspraken door College & RvC is gepland voor november Behandeling door de Gemeenteraad vindt plaats op 3 & 17 december 2015.

12 Overzicht projecten Hercules Segherslaan Hof Kromwege Leeghwaterstraat Studentencampus Jan van de Capellelaan Pres. Rooseveltlaan Lambrechtsenstraat Verkuijl Quakkelaartstr. Rooie buurt De Willem Ruysstraat 12

13 Auteurs Opgesteld door: Ger Bosch Erwin van Egmond Marco Herrmann Ronald Post Maaike Tamboer-van Drimmelen 2015 Gemeente Vlissingen Contact Colofon De luchtfoto s zijn afkomstig van Skypictures / Ruben Oreel. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Gemeente Vlissingen is het niet toegestaan deze uitgave of delen ervan te vermenigvuldigen of op enigerlei wijze openbaar te maken. YOUR TITLE HERE 13

De Prestatiekrant. VANDAAG: De voortgang in de afspraken tussen Corporaties en Gemeente D E C O M B I N A T I E G E N O M I N E E R D V O O R

De Prestatiekrant. VANDAAG: De voortgang in de afspraken tussen Corporaties en Gemeente D E C O M B I N A T I E G E N O M I N E E R D V O O R Vlissingen vernieuwt! Januari 2014 De Prestatiekrant Prestatieafspraken 2012-2015 VANDAAG: De voortgang in de afspraken tussen Corporaties en Gemeente VOORWOORD In 2012 zijn de prestatieafspraken tussen

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

De Prestatiekrant VANDAAG: PRESTATIE AFSPRAKEN WERKEN! NU OOK AFSPRAKEN VOOR

De Prestatiekrant VANDAAG: PRESTATIE AFSPRAKEN WERKEN! NU OOK AFSPRAKEN VOOR Vlissingen vernieuwt! juni 2016 De Prestatiekrant Prestatieafspraken 2012-2015 VANDAAG: PRESTATIE AFSPRAKEN WERKEN! NU OOK AFSPRAKEN VOOR 2016-2019 VOORWOORD De afgelopen jaren hebben de woningcorporaties,

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad

Nr: Schipluiden: 18 november Aan de Raad Nr: 2004-11-08 Schipluiden: 18 november 2004 Onderwerp: Notitie woningbouwprogrammering Midden-Delfland Aan de Raad Inleiding Voor u ligt de notitie woningbouwprogrammering waarin de uitgangspunten voor

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

6 januari 2015 Huisvestingswet

6 januari 2015 Huisvestingswet 6 januari 2015 Huisvestingswet Eerlijke en rechtvaardige verdeling van schaarse woonruimte in de sociale huursector Agenda van vanavond Korte toelichting op de wet Mogelijkheden voor lokaal maatwerk Regionaal

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09,0479, d.d. 12 mei 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid Rademaker (SP) d.d. 30 maart 2009 met betrekking tot leegstand Opaalstraat

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/ RIS HUISVESTINGSVERORDENING GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2015.84 RIS 282096 HUISVESTINGSVERORDENING 2015 2019 GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gelet op artikel 2 van de Huisvestingswet 2014 en artikel 149 van

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma

WOONVISIE Uitvoeringsprogramma Bijlage 3 bij raadsvoorstel tot vaststelling van de 'Woonvisie 2013-2020'. WOONVISIE 2013-2020 - Uitvoeringsprogramma 2013-2014 We zijn ons ervan bewust dat de Nieuwe Woonvisie 2013-2020 het beleid weergeeft

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad

Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken 2016: Voor behoud van een beschikbare en betaalbare woningvoorraad Prestatieafspraken gemeente Oegstgeest, woningcorporaties en huurdersorganisaties Gemeente Oegstgeest, de corporaties

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Corsanummer: 1500064317

Corsanummer: 1500064317 Corsanummer: 1500064317 Op 30 maart 2015 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van Dhr. R. Wessels van de fractie Groen Links, gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

De gemeentelijke sturing op de sociale huurwoningmarkt richting zich op de drie onderdelen genoemd bij punt 1. Deze punten worden hier toegelicht.

De gemeentelijke sturing op de sociale huurwoningmarkt richting zich op de drie onderdelen genoemd bij punt 1. Deze punten worden hier toegelicht. Raadsvoorstel: 2015-1357 Onderwerp: Huisvestingsverordening Alblasserwaard- Vijfheerenlanden gemeente Gorinchem 2015 Datum: 23 april 2015 Portefeuillehouder: E.L. Dansen Raadsbijeenkomst: 9 juni 2015 Raadsvergadering:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

Akropolis op Zeeburgereiland

Akropolis op Zeeburgereiland Akropolis op Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland is een nieuw stuk stad, tussen het Oostelijk Havengebied en IJburg in. Het hele Zeeburgereiland bestaat uit verschillende buurten. Voor

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. In deze wet is bepaald dat voor bestaande

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2012 zijn met de woningcorporaties Portaal,

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006

Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 Monitor Leerdamse woningmarkt 2006 1. Inleiding Bij de vaststelling van de beleidsnota Volkshuisvesting 2005 2010 door de gemeenteraad op 14 april 2005 zijn een aantal conclusies getrokken die kenmerkend

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Woonbeleid Woonstrategie Limburg

Woonbeleid Woonstrategie Limburg Woonbeleid Woonstrategie Limburg Limburg inleiding voor Vastgoed Belang Zuid Wim Sniedt, 26 maart 2015 Trend: Minder & kleinere huishoudens Prognose aantal huishoudens in Limburg Samenstelling huishoudens

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125)

VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING. 27 oktober Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum. (Aantal aanwezigen huurders 125) VERSLAG VAN DE HUURDERSRAADPLEGING 27 oktober 2016 Raadhuis (burgerzaal) Gemeente Hilversum (Aantal aanwezigen huurders 125) 1. Welkom namens de drie HBV s van de Alliantie, Dudok Wonen en Gooi & Omstreken

Nadere informatie

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen

Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma gemeente Harlingen Reactienota concept geactualiseerd Woningbouwprogramma 2016-2020 gemeente Harlingen In 2013 heeft de gemeenteraad de woonvisie voor de gemeente Harlingen voor de periode 2013 2020 vastgesteld. In de woonvisie

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Beleidsuitgangspunten 3. Monitoring Beleidsnotitie t.a.v. invoering Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting, voor wat betreft de toewijzing van sociale huurwoningen door toegelaten

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Prestatie-/jaarafspraken 2016

Prestatie-/jaarafspraken 2016 Prestatie-/jaarafspraken 2016 IJsseldal Wonen Huurdersbelangenvereniging IJsseldal Viverion Huurdersvereniging Lochem Gemeente Lochem 1 Aanleiding Woningcorporaties Viverion en IJsseldal Wonen en de gemeente

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 284906 Datum : 25 april 2016 Programma : Wonen en ruimte Blad : 1 van 6 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van

Nadere informatie

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015

Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi en Vechtstreek/ Bussum 2015 Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 29 april 2015 AB15.00258 CN2015.002 Gemeente Bussum Bespreken van de Concept- huisvestingverordening Gooi

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2015 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Comfortabel wonen in Empel. 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart

Comfortabel wonen in Empel. 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart Comfortabel wonen in Empel 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart 10 huurwoningen Vragen? te Empel Vlakbij het dorpshart van Empel bouwt Mooiland 10 huurwoningen voor senioren. De 10 nultredenwoningen

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Wijzigingen hoofdstuk 3 van de Huisvestingsverordening

Wijzigingen hoofdstuk 3 van de Huisvestingsverordening bijlage Wijzigingen hoofdstuk 3 van de Huisvestingsverordening Uitwerking van de voorstellen voor de vierde wijziging van de Huisvestingsverordening 1996. afdeling Planuitwerking gouda, juli 2004 inhoudsopgave

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

MEMO van college aan de raadscommissie

MEMO van college aan de raadscommissie MEMO van college aan de raadscommissie datum : 21 december 2010 aan : Algemene raadscommissie van : College onderwerp : jaarlijkse regionale aanpassing passendheidstabellen Huisvestingsverordening Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede Raadsvergadering, 23 juni 2015 Voorstel aan de Raad Nr.: 20150623 11 RV Agendapunt: 11 Datum: 28 april 2015 Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Van Bouwen. naar. Wonen

Van Bouwen. naar. Wonen Van Bouwen naar Wonen De bijdrage van Volksbelang aan dit symposium: - resultaten woningmarktverkenning - resultaat toewijzing starterswoningen - samenstelling woningzoekendenbestand Volksbelang Daarnaast

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen.

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der Ree van 28 januari 2015 inzake het samenvoegen van woningen. Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2015 Datum akkoord 11 maart 2015 Publicatiedatum 13 maart 2015 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer D.A. van der ee van 28 januari

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle

Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle DATUM 4 oktober 2017 PROJECTNUMMER 501.102/ OPDRACHTEVER emeente Brielle Uitvoeringsagenda bij de Woonvisie Brielle 2017-2022 Inleiding In de Woonvisie Brielle 2017-2022 geven wij als gemeente Brielle

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Onderwerp: Vragen en inrichting nieuwe Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Informatieavond. Toekomst complex Mr.van de Venstraat Zijtaart 20 september 2010

Informatieavond. Toekomst complex Mr.van de Venstraat Zijtaart 20 september 2010 Informatieavond Toekomst complex Mr.van de Venstraat Zijtaart 20 september 2010 Wat aan de orde? Welkom en programma Woonbelang Veghel; Ad Stas algemeen bestaande complex en toekomstvisie wat betekent

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016

Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Huurdersraadpleging donderdag 27 oktober 2016 Agenda Welkom Opening door wethouder van Wonen, mevrouw Van Vroonhoven Presentatie: achtergronden prestatieafspraken Korte pauze Wat is uw mening over: - betaalbaarheid

Nadere informatie

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Inleiding Zowel de SJAR als de raad maakt zich zorgen over de huisvestingsmogelijkheden van jongeren. Dit heeft ertoe geleid dat het College van burgemeester

Nadere informatie

Opzet van de presentatie

Opzet van de presentatie Woonvisie Venray Opbouw van de avond 19.30-19.40 Welkom door wethouder Martijn van der Putten 19.40-20.30 Presentatie concept woonvisie door Egbert Kalle 20.30-21.00 Vragen 21.00-21.15 Pauze 21.15-21.45

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Voor woord. Jan van Beekhuizen directeur-bestuurder l escaut woonservice

Voor woord. Jan van Beekhuizen directeur-bestuurder l escaut woonservice Jaarplan 2016 Voor woord De herziene Woningwet heeft per 1 juli 2015 nieuwe spelregels vastgesteld voor de sociale huursector. De wet is erop gericht dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak:

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE RAAD

MEDEDELING AAN DE RAAD MEDEDELING AAN DE RAAD Aan: In afschrift aan: Van: Datum: Onderwerp: Registratienr.: Zaaknr.: Bijlage(n): De gemeenteraad De buitengewone leden van de gemeenteraad Wethouder G.J.W. Toonen 14 augustus 2013

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden

Woningbezit SVH leden per gemeente in Haaglanden Onderzoeksrapport Gemeente Den Haag / DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Woningbezit SVH leden 01-01-2016 per gemeente in Haaglanden 30-05-2016 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement,

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Evaluatie pilot woonruimteverdeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Evaluatie pilot woonruimteverdeling Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Aanleiding Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Huisvestingswet van kracht. Deze nieuwe wet vraagt van gemeenten en woningcorporaties

Nadere informatie