De Prestatiekrant. VANDAAG: De vernieuwing zet door: opleveringen en nieuwe start van projecten MIDDENGEBIED FASE III

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Prestatiekrant. VANDAAG: De vernieuwing zet door: opleveringen en nieuwe start van projecten MIDDENGEBIED FASE III"

Transcriptie

1 Vlissingen vernieuwt! juni 2015 De Prestatiekrant Prestatieafspraken VANDAAG: De vernieuwing zet door: opleveringen en nieuwe start van projecten VOORWOORD De afgelopen jaren hebben de woningcorporaties, samen met de gemeente, invulling gegeven aan de prestatieafspraken Dit heeft geleid tot een aantal renovatie- en herstructureringsprojecten, zoals in het Middengebied in Vlissingen en Hof Kromwege in Oost-Souburg. Dit is mede mogelijk gemaakt door de inzet van extra middelen vanuit de Provincie. Beide projecten zijn nog niet afgerond maar de corporaties zijn al in de voorbereiding voor de volgende projecten: de Verkuijl Quakelaarstraat in Vlissingen en de Lambrechtsenstraat in Ritthem. Hiermee leveren de corporaties een voortdurende bijdrage aan de verbetering van de woningvoorraad in de gemeente Vlissingen. De nieuwe Huisvestingswet en de Herzieningswet zullen een aanzienlijke invloed gaan hebben op het gebruik van de bestaande woningvoorraad. De precieze consequenties zullen in de loop van het jaar bekend worden en zullen benoemd worden in de nieuwe prestatieafspraken die de corporaties en gemeente dit jaar gaan opstellen. MIDDENGEBIED FASE III IN VOLLE GANG VLISSINGEN - Na de aanpak van de voormalige Bonedijkestraat is l escaut nu volop aan het herstructereren langs de President Rooseveltlaan. Langs deze invalsweg van Vlissingen wordt het project met de naam Middengebied fase III uitgevoerd. In totaal worden 172 woningen gesloopt, voornamelijk appartementen zonder lift. Op de vrijkomende plaatsen komen 60 eengezinswoningen terug. Zie verderop in deze Prestatiekrant de verschillende deelprojecten. KOOPMARKT IN DE LIFT Vlissingen Na jaren van teneergang is de Vlissingse woningmarkt, net als in de rest van Nederland, aan het opkrabbelen. Het aandeel te koop staande woningen anno 2015 is 20% lager dan een jaar eerder. Per woningtype zijn er echter wel duidelijke verschillen in verkooptijd. Lees meer verderop in deze Prestatiekrant. PRESTATIE AFSPRAKEN Een korte samenvatting van de afspraken BEHAALDE RESULTATEN Een overzicht van de Prestatieresultaten in de periode 2014 / 2015 ONTWIKKELINGEN WONINGMARKT Stand RESULTATEN van zaken op de woningmarkt ACTUELE ONTWIKKELINGEN Lopende acties en ontwikkelingen uit de Prestatieafspraken. FOCUS 2014/2015 Vooruitblik van acties van de gemeente en corporaties.

2 Prestatieafspraken INLEIDING Vlissingen is de stad van havens, industrie en boulevards. Het heeft een maritiem karakter en een stedelijke dynamiek. Het is een stad voor strandtoeristen en om uit te waaien. Daarnaast is het ook studentenstad voor middelbaar en hoger onderwijs. De gemeente telde per 1 januari inwoners verdeeld over de kernen Vlissingen, Souburg en Ritthem (Bron: CBS). Al geruime tijd werken de gemeente en corporaties samen aan (de verdere ontwikkeling van) Vlissingen. De woningbouwcorporaties l escaut en Woonburg bezitten gezamenlijk ca. 1/3 van het totale woningbestand van ca woningen binnen Vlissingen, Souburg en Ritthem. Ze zijn hierbij een zeer belangrijke partij in het beheer en onderhoud van de gebouwde omgeving in de gemeente Vlissingen. In onderstaande illustratie is het bezit van l escaut (in blauw) en Woonburg (in groen) weergegeven. De cijfers geven de verschillende buurten aan, zoals deze ook in de woonvisie zijn onderscheiden. De drie partijen hebben afspraken gemaakt om de ingezette beleidsdoelstellingen vanuit gemeente en corporaties te realiseren. Uitgangspunt hierbij is af te spreken wat concreet is (smart prestaties) en waar dit niet mogelijk is procesafspraken of agenderende afspraken vast te leggen. Partijen zijn er van overtuigd dat met de Prestatieovereenkomst de samenwerking tussen de gemeente Vlissingen en de corporaties verder wordt versterkt. Deze versterking leidt tot het bereiken van de benoemde resultaten op korte termijn en biedt een goede basis voor de toekomst. OPZET PRESTATIEAFSPRAKEN Het document, genaamd Prestatieovereenkomst Gemeente Vlissingen l escaut Woonburg bevat de prestatieafspraken tussen de gemeente Vlissingen en de corporaties l escaut en Woonburg voor de periode 2012 tot en met Hierbij worden de volgende hoofdthema s onderscheiden: 1. Rollen en verantwoordelijkheden 2. Leefbaarheid van wijken en buurten 3. Dienstverlening 4. Vastgoed en omgeving 5. Financiën 6. Slotparagraaf Deze thema s zijn door de gemeente en de corporaties zoveel mogelijk uitgewerkt tot concrete, uitvoeringsgerichte en meetbare prestatieafspraken. Waar dat niet goed mogelijk is, zijn de afspraken in ieder geval procedureel of agenderend van aard. De concrete afspraken zijn realistisch want getoetst op uitvoeringsaspecten zoals kennis, organisatie, tijd en geld. Procedurele afspraken leggen het moment van besluitvorming vast en de minimale inhoud van het besluit. Agenderende afspraken geven aan over welke onderwerpen partijen nader overleggen en op welk moment. Tweemaal per jaar wordt een voortgangsrapportage opgesteld opgesteld in de vorm van de Prestatiekrant. Hierin wordt op integraal wijze de resultaten en ontwikkelingen van de prestatieafspraken besproken. 2 Particulier eigendom L escaut eigendom Woonburg eigendom Oude Binnenstad 10. Bossenburgh-Weyevliet 2. Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 11. Westerzicht 3. Boulevard, Spuikom, Vredehof-Z & Vredehof-N 12. Papegaaienburg-Hofwijk 4. Bonedijkestraat e.o. & Het Fort e.o. 13. West-Souburg & Vrijburg 5. Bloemenlaan e.o. 14. Kern Oost-Souburg, Zeewijksingel 6. H. Segherslaan e.o. 15. Schoonenburg-Groot Abeele 7. Paauwenburg-oost 16. Molenweg e.o. & Oost-Souburg & Noord 8. Paauwenburg-west 17. Ritthem & Havens 9. Rosenburg, Lammerenburg B.P. 18. Scheldekwartier

3 Behaalde resultaten 2014/ NIEUWBOUW EENGEZINSWONINGEN OPGELEVERD EN VERHUURD VLISSINGEN Als onderdeel van de herstructurering van het Middengebied 3 de fase, is in juni 2014 de officiële start van de bouw aan de President Rooseveltlaan. Daar hebben 108 woningen en twee bedrijfsruimtes plaats gemaakt voor 24 nieuwe eengezinswoningen. 18 woningen hebben drie woonlagen en 6 woningen twee woonlagen en bergingen. Alle woningen zijn voorzien van minimaal drie slaapkamers. Bijzonder is het gebruik van zonnepanelen en uitstekende isolatie; zo houdt l escaut woonservice de energielasten laag. Ook zijn de woningen huurtoeslagtoegankelijk. Begin 2015 zijn de laatste woningen van dit project verhuurd. OPENING DE WILLEM RUYSSTRAAT VLISSINGEN - Op 17 maart 2015 werd bekend dat de 'Verlengde' Aagje Dekenstraat de nieuwe naam 'De Willem Ruysstraat' krijgt. Vragen op straat leidden al tot wat hilariteit, omdat sommigen onder ons de link legden met een overleden televisiepresentator. Het Scheldekwartier is echter een maritieme wijk en er is gekozen voor een maritieme straatnaam. Vlaggenschip De Willem Ruysstraat verwijst naar het vlaggenschip van de voormalige Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. De kiel van dit enorme schip van bijna ton werd gelegd in januari 1939, bij scheepswerf 'De Schelde' in Vlissingen (bouwnummer 214). De bouw werd onderbroken door de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor heeft het schip ruim 7 jaar op de helling gestaan voor het te water gelaten kon worden. Het schip torende boven de stad Vlissingen uit. Dit beeld staat vele ouderen onder ons nog helder op het netvlies. Bergplaats Tijdens de oorlog werd het casco door personeel van De Schelde gebruikt als een geheime bergplaats voor onder de ogen van de Duitse toezichthouders 'verdonkeremaand' gereedschap, materiaal en uitrustingsstukken. Deze materialen bleken direct na de oorlog van cruciaal belang bij het weer op gang brengen van de werf. Maritiem karakter Het idee is om de maritieme stadswijk Scheldekwartier straatnamen te geven van bekende (veel bij De Schelde gebouwde) schepen. Vandaar dus ook de naam 'De Willem Ruysstraat'.. 3

4 Ontwikkelingen op de woningmarkt Woningwet 2015 ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN VLISSINGEN De invoering van de, flink herziene, Woningwet 2015 creëert duidelijkheid op de woningmarkt door heldere spelregels voor sociale huur. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico s en regelt een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep. Huurders, gemeenten, woningcorporaties en het Rijk dragen daar alle aan bij, ieder vanuit hun eigen rol. Kerntaak In de wet worden er kaders gegeven op het gebied van (investeringen) op het gebied van o.a. (maatschappelijk) vastgoed, woningtoewijzing, leefbaarheid, duurzaamheid en diensten aan bewoners. Hiermee worden woningcorporaties gedwongen terug te keren naar hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. In het verlengde hiervan mogen ze specifiek omschreven maatschappelijk vastgoed en bepaalde diensten voor leefbaarheid als 'diensten van algemeen economisch belang' (daeb) verrichten. Passend toewijzen De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties zijn huishoudens met een inkomen beneden de (prijspeil 2015). Woningcorporaties moeten hun huren meer afstemmen op de inkomensniveaus van de doelgroep. Een belangrijke uitwerking van de wet is dat woningcorporaties vanaf 2016 ervoor moeten zorgen, dat ze aan ten minste 95% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag en die zij een woning toewijzen, een huurprijs rekenen tot aan de aftoppingsgrens (maximale huurprijs die recht geeft op huurtoeslag). Prestatieafspraken Met invoering van de nieuwe Woningwet veranderen ook de regels voor het maken van prestatieafspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Vierjaarlijkse prestatieafspraken worden indien de gemeente een Woonvisie heeft - verplicht en huurders krijgen een belangrijke rol bij de het maken van die afspraken. Zonnepalen voor huurwoningen Zonne-energie is een duurzame energiebron en die wil l escaut woonservice als energiemaatregel inzetten om de woonlasten van de huurders omlaag te brengen en samen met hen te zorgen voor een beter milieu. l escaut gaat de komende jaren in totaal zo n tweeduizend woningen van zonnepanelen voorzien. In 2014 zijn er op in totaal 170 eengezinswoningen zonnepanelen aangebracht. Elke woning krijgt zes zonnepanelen. De energie die wordt opgewekt levert een besparing op van zo n driehonderd euro per jaar. Zittende huurders hoeven geen extra huur te betalen voor de investering. Zodra de woning vrij komt, gaat de huur wel omhoog. In 2015 worden er in opdracht van l escaut op 242 eengezinswoningen en 262 duplexwoningen zonnepanelen aangebracht. Woonburg heeft de ambitie om alle woningen naar energielabel B te brengen via het aanbrengen van een pakket energiebesparende maatregelen om zodoende het verlies van energie te beperken. Daar boven op kunnen huurders een pakket zonnepanelen laten plaatsen. In 2014 hebben 40 zittende huurders in Westerzicht hieraan meegedaan, zodat hun woning een B-label kreeg. Van deze huurders hebben er 28 als extra een pakket zonnepanelen laten plaatsen. Hiermee worden de energielasten verder verlaagd. In de Bomenbuurt in Oost-Souburg hebben in huurders een pakket zonnepanelen laten plaatsen. Particulieren De Duurzame particuliere woningverbeteringslening (DPW) van de provincie Zeeland heeft in 2014 e.v. een vervolg gekregen in de DPW-2. Deze kan naast de Energiebesparingslening van de Rijksoverheid worden ingezet voor verduurzaming van de eigen woning. Voor meer informatie zie: en 4

5 Ontwikkelingen op de woningmarkt Nieuwe Huisvestingsverordening Vlissingen Per 1 januari 2015 is de Huisvestingswet 2014 in werking getreden. Op grond van deze wet vervallen per 1 juli 2015 alle bestaande, op grond van de Huisvestingswet uit 1993 vastgestelde, huisvestingsverordeningen, dus ook de nu geldende Huisvestingsverordening 2013 van de Gemeente Vlissingen. De wetgever heeft met deze wet beoogd kaders te scheppen voor een beter werkbaar systeem, waarin helder is wanneer de wet wel en niet gebruikt kan worden, de instrumenten eenvoudig en doeltreffend zijn, de wet beter handhaafbaar is en toepassing van de wet transparanter is voor burgers en andere partijen. De wet maakt onderscheid in verdelingsregels en aanbieding van woonruimte (hoofdstukken 2 en 3) en wijzigingen in de woonruimtevoorraad (hoofdstuk 4). Deze nieuwe Vlissingse huisvestingsverordening gaat uitsluitend over regels omtrent de wijzigingen in de woonruimtevoorraad, zoals dat ook nu in de huidige huisvestingsverordening is geregeld. De wet geeft aan dat enkel ter voorkoming schaarste in het goedkope deel van de woningvoorraad een vergunningplicht voor wijzigingen in de woonruimtevoorraad mag worden ingevoerd. De wet maakt het mogelijk voor gemeenten het onttrekken aan de permanente bewoning, het splitsen in twee of meer woningen of appartementsrechten en het omzetten van woningen in onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur) van daartoe aangewezen categorieën woonruimte vergunningplichtig te maken. Dit moet gericht zijn op het voorkomen van (dreigende) schaarste in het goedkope deel van de woningvoorraad voor de zich daarop richtende doelgroepen en kan van toepassing zijn op zowel de goedkope huur- als koopvoorraad. Een vergunning wordt verleend, tenzij het belang van behoud of samenstelling van de woonruimtevoorraad groter is dan het met het onttrekken, samenvoegen, omzetten of splitsen gediende belang. VERKOOPRESULTATEN L ESCAUT Het aantal te verwachten verkopen voor de periode , zoals opgenomen in de prestatieovereenkomst, was 123. Voor 2014 was uitgegaan van 10 woningen. Met een aantal van 40 verkochte woningen in 2014 is het begrote aantal dus ruim bereikt; in de eerste maanden van 2015 (t/m medio mei) zijn al 21 woningen verkocht. Hiermee kan voorzichtig vastgesteld worden dat het landelijke beeld van het aantrekken van de huizenmarkt ook in Vlissingen aan de orde is. VERKOOPRESULTATEN WOONBURG Voor 2014 was de doelstelling om 20 woningen te verkopen (Veere plus Vlissingen). Uiteindelijk heeft Woonburg 32 woningen verkocht. De doelstelling is dan ook ruim behaald. Van die 32 woningen waren er 6 in het renovatieproject Hof Kromwege, 8 woningen in Vlissingen en één in oost-souburg. Voor 2015 is de doelstelling om 16 woningen te verkopen. In de eerste 5 maanden van het jaar zijn er inmiddels 13 woningen verkocht. ONTWIKKELINGEN HUURMARKT WOONBURG Ondanks het (gemiddeld) dalend aantal reacties per woning heeft Woonburg nog niet te maken met langdurige leegstand. In de gemeente Vlissingen is er 30 keer een woning gemuteerd in Het totaal aantal mutaties blijft dalen. Evenals in 2013 is de aanbiedingsgraad in 2014 gestegen. Woonburg ziet de ontwikkeling doorzetten van een gespannen markt naar een meer ontspannen markt. In de Vlissingse huisvestingsverordening is de goedkope voorraad als volgt begrenst: voor huurwoningen tot de maximale kale huurprijs van huurtoeslag (nu 710,68) en voor koopwoningen tot de maximale koopsom, die per 1 juli 2015 gehanteerd wordt bij de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), t.w ,-. Voor het overige wordt voorgesteld de verordening beleidsneutraal, in vergelijking tot de huidige verordening, vast te stellen. 5

6 Ontwikkelingen op de woningmarkt ONTWIKKELINGEN HUURMARKT L ESCAUT De verhuurcijfers over 2014 tonen aan dat de trend van de afgelopen jaren (afnemend aantal reacties, toenemende aanbiedingscoëfficiënt en dalende marktindex) doorbroken is. Weliswaar is het aantal advertenties nog verder afgenomen (onder de 30 gemiddeld), maar de aanbiedingscoëfficiënt en de marktindex laten voor het eerst sinds jaren weer een positieve ontwikkeling zien. Dat het gemiddeld aantal reacties is toegenomen t.o.v kan een rechtstreeks gevolg zijn van het feit dat het aantal advertenties is afgenomen. De verdere daling van het aantal advertenties geeft wel aan dat de verhuisbereidheid van onze woningzoekenden nog steeds afneemt. Dit heeft te maken met het type woningen dat wordt opgezegd en economische en politieke factoren. Woningzoekenden die wel willen verhuizen, zijn kritisch en minder snel geneigd een woning te accepteren. Hierbij speelt tevens het feit dat niet alle woningzoekenden de financiële mogelijkheden hebben om te verhuizen, naast het feit dat de te betalen huur na verhuizing vaak hoger ligt dan de huur voor de oude woning KOOPMARKT VLISSINGEN Het aantrekken van de woningmarkt is ook in Vlissingen zichtbaar. Het aandeel te koop staande woningen is voor een tweede jaar op rij verder gedaald. Per januari 2015 stonden er circa 800 woningen te koop, dit is 20% minder dan een jaar eerder. Ook de gemiddelde verkooptijd is danig verkort, van meer dan 3 jaar begin 2014 naar 2 jaar op dit moment. Hiermee is een begin gemaakt aan het legen van het stuwmeer van mensen met een verhuiswens, die de afgelopen jaren niet konden of durfden te verhuizen. Hiermee komt de doorstroming op de Vlissingse woningmarkt langzaam op gang. Per woningtype is zijn er wel verschillen. Nieuwe grondgebonden woningen in de prijscategorie hebben een gemiddelde verkooptijd van minder dan één jaar, tegenover goedkope appartementen (< ) die op dit moment nog steeds een gemiddelde verkooptijd kennen van 3 jaar. Appartementen in de categorie staan op dit moment gemiddeld zelfs 4 jaar te koop. 1. Advertenties gem. per maand) 37 36,5 36,4 27,4 2. Reacties per advertentie (gemiddeld) 93 (444 advertenties) 73 (439 advertenties) 52 (437 advertenties) 3. Aanbiedingscoëfficiënt 3,6 4,6 6,3 5,21 4. Marktindex (329 advertenties) Ad.1 = gemiddeld aantal advertenties per maandag Ad.2 = gemiddeld aantal reacties op een advertentie Ad.3 = gemiddeld aantal keer dat een woning aan een kandidaat moet worden aangeboden, voordat deze geaccepteerd wordt. Ad.4 = een maat die de verhuurbaarheid van de woningen weergeeft (aantal reacties per advertentie/aanbiedingscoëfficiënt) 6

7 Actuele ontwikkelingen MIDDENGEBIED FASE III De herstructurering van het Middengebied derde fase is in volle gang en nadert haar afronding. De gemeente Vlissingen en l escaut woonservice investeren hierbij veel om de kwaliteit van het Middengebied te verbeteren. De 16 stadswoningen aan de Beatrixlaan waren de eerste nieuwbouwwoningen die onder het project herstructurering Middengebied 3 e fase in 2013 werden opgeleverd. De laatste woningen zullen naar verwachting eind 2015 worden opgeleverd. Door de sloop van in totaal 172 woningen en de nieuwbouw van slechts 60 woningen, wordt een verdunning in de wijk van ruim 110 woningen gerealiseerd. De wijk krijgt hierdoor een groener karakter. Samen met de Gemeente Vlissingen investeert l escaut veel om de kwaliteit van het Middengebied te verbeteren. PRESIDENT ROOSEVELTLAAN/ LEEGHWATERSTRAAT In de tweede helft van 2014 is de sloop gestart van twee huizenblokken aan de President Rooseveltlaan, aan weerszijden van de Leeghwaterstraat. Er zijn in totaal 24 portieketagewoningen gesloopt. Daar worden 14 eengezinswoningen voor terug gebouwd. De verhuur van de woningen is in april 2015 gestart; de opleverdatum van het eerste bouwblok van 7 woningen is eind juni; het tweede blok wordt naar verwachting eind 2015 opgeleverd. Sloop Nieuwbouw 16 stadswoningen Beatrixlaan (2013) 108 woningen President Roosevelt-, Breitner en Tooroplaan 24 eengezinswoningen (2014) 24 woningen President Rooseveltlaan 14 eengezinswoningen (2015/2016)) 8 woningen Jan van de Capellelaan 6 eengezinswoningen (2015) 32 boven- en benedenwoningen H. Segherslaan n.v.t. 172 woningen gesloopt 60 nieuwbouwwoningen SLOOP 32 WONINGEN HERCULES SEGHERSLAAN Dit voorjaar is de sloop gestart van 32 beneden- en bovenwoningen van de Hercules Segherslaan. De woningen maken plaats voor een vergroening van de buurt. l escaut woonservice sloopt per blok. Eind dit jaar is het terrein klaar voor herinrichting. Een taak voor de gemeente. Zij richten het terrein opnieuw in met groen en parkeerplaatsen. 7

8 Actuele ontwikkelingen JAN VAN DE CAPELLELAAN VLISSINGEN - Als onderdeel van de Herstructurering Middengebied fase 3 leveren we eind mei 2015 zes eengezinsnieuwbouwwoningen aan de Jan van de Capellelaan op (hiervoor zijn er acht gesloopt). De bouw hiervan startte in oktober Het zijn ruime woningen van twee verdiepingen met drie slaapkamers. Alle woningen hebben een tuin met berging. De huurprijs is vastgesteld onder de huurtoeslaggrens. De verhuur is begin maart 2015 gestart. STUDENTENCAMPUS A. COORTELAAN VLISSINGEN - De firma Walding (huidige exploitant van de studentenunits op het Scheldekwartier) heeft het initiatief genomen tot de realisatie van een energie neutrale studentencampus met mensa en sportfaciliteiten op de plek van de A. Coortelaan 1, 3 en 5. De oude schoogebouwen lenen zich qua bouwkundige opzet zeer goed voor het herbestemmen tot studentenhuisvesting. De huidige (tijdelijke) bijgebouwen worden gesloopt en voor gebouw Coortelaan 3 wordt nieuwbouw gerealiseerd. In totaal worden maximaal 272 studentenstudio s gerealiseerd rondom een campusplein. De aanwezige gymzalen worden omgebouwd tot mensa en sportfaciliteit. Met deze ontwikkeling wordt invulling geven aan het gemeentelijk beleid zoals verwoord in de Structuur- en Woonvisie Actualisatie 2013 en de notitie Studentenhuisvesting 2015: het herbestemmen van vrijkomende accommodaties zodanig dat ze een bijdrage leveren aan buurt en stad, en het inspelen op kansen in (niche)markten, zoals studentenhuisvesting. Er wordt in het project heel nadrukkelijk gekozen voor het behouden van de karakteristieke panden 1 en 5. Deze gebouwen zijn voor veel Vlissingers heel herkenbaar (menig Vlissinger heeft hier een deel van zijn schooltijd doorgebracht). Maar de gebouwen kennen ook een hoge architectonische waarde: Adriaen Coortelaan 5 is genomineerd voor Zeeuws Wederopbouwmonument. Tevens wordt ingezet op het verbinden en verbeteren van de woonomgeving: de mensa, het campusplein en sportfaciliteiten zijn toegankelijk voor buurtbewoners. De komst van studenten brengt de levendigheid van weleer (schoolgaande jeugd) terug in de buurt. 8

9 Actuele ontwikkelingen HOF KROMWEGE OOST-SOUBURG - Een groot gedeelte van de wijk Hof Kromwege is onlangs volledig gerenoveerd. Als onderdeel van die vernieuwing ontwikkelt Woonburg in de Vlissingsestraat, Van Turnhoutstraat en de De Deckerestraat 30 levensloopgeschikte woningen en 15 eengezinswoningen. LAMBRECHTSENSTRAAT RITTHEM - In 2014 en 2015 zijn er drie bijeenkomsten geweest met de bewoners van de woningen aan de Lambrechtsenstraat 50 t/m 66 in Ritthem. Samen met de bewoners stellen we een toekomstvisie op voor de uit 1947 daterende kleinere gezinswoningen. De woningen zijn rustig gelegen en hebben ruime achtertuinen. Op 27 januari 2015 was de viering van de start van de nieuwbouw. Wethouder Stroosnijder van de gemeente Vlissingen sloeg samen met een aantal toekomstige bewoners op traditionele wijze de eerste paal. Veel genodigden waren aanwezig om de start van de nieuwbouw te vieren. De nieuwbouw vordert gestaag en alle woningen zijn inmiddels verkocht (15 stuks) of verhuurd (30 stuks). Naar verwachting zijn alle woningen het eerste kwartaal 2016 gereed. Inmiddels is er een tuingroep van toekomstige bewoners samengekomen, die mee gaat denken over de invulling van het gemeenschappelijk hof. De meeste huidige bewoners wonen erg naar hun zin en hebben geen behoefte aan nieuwbouw. Wel bestaat er behoefte aan enige verbetering en modernisering. Door een adviesbureau is onderzoek gedaan naar de huidige bouwkundige staat van de woningen en de mogelijkheden tot verbetering. Vooral optrekkend vocht is een terugkerend gebrek. Ook de warmte-isolatie van de woningen is niet zo goed. Verder is de indeling van de woningen niet logisch en is de badruimte beperkt van afmetingen. De mogelijkheden voor een renovatie zijn onderzocht, maar stuiten vooral op hoge kosten in relatie tot vervangende nieuwbouw. Om de bewoners toch nog een tijdje aangenaam hier te laten wonen, worden nu de mogelijkheden onderzocht om de woningen nog 10 tot 15 jaar in stand te houden. Hiervoor moeten dan wel de bestaande gebreken worden opgelost en het comfort enigszins aan de eisen van de tijd worden aangepast. Woonburg verwacht rond de zomer samen met de bewoners tot een conclusie hierover te komen. 9

10 Focus 2015 e.v. RENOVATIE ROOIE BUURT VLISSINGEN - l escaut woonservice heeft voor het cultuurhistorisch waardevolle en kenmerkende complex de Rooie buurt renovatieplannen opgesteld. Dit jaar wordt gestart met deze renovatie. l escaut wil enerzijds de allure van weleer van dit complex terugbrengen in de woningen en anderzijds het woonklimaat en kwaliteit van de woningen herstellen. De renovatie zal zich aan de buitenzijde met name richten op de aanbouw, metselwerk, dubbel glas, dak en bijbehorende dakkapellen. Aan de binnenzijde worden de voorzieningen zoals keuken en badkamer vervangen en zal de begane grondvloer vervangen worden. Er is een klankbordgroep gevormd om primair over de onderdelen van de renovatie van gedachte te wisselen en in een later stadium als ondersteuning in het renovatieproces. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2017 zijn afgerond. Met deze renovatie kan dit complex weer tientallen jaren worden ingezet voor de volkshuisvesting. HERIJKING WOONRUIMTEVERDELING WALCHEREN VLISSINGEN - In 2013 zijn de drie Walcherse woningcorporaties gestart met het kritisch beschouwen van het woningruimtebemiddelingsproces. Delen van de huurmarkt ontspanden zich en er ontstond behoefte aan een meer passend beleid voor het toewijzen van sociale huurwoningen op Walcheren. Eind 2013 is aan de stakeholders de gemeente en de huurdersbelangenverenigingen ander beleid gepresenteerd. Tot op vandaag worden bijna alle woningen toegewezen op basis van inschrijfduur, en alleen de woningen die we slecht kunnen verhuren worden direct-te-huur aangeboden. Met de stakeholders is afgesproken dat er meer woningen direct-te-huur zullen aanbieden de woningzoekende die het eerste reageert heeft de woning. Daardoor wordt het ook mogelijk om de urgentieregeling en de contingentregeling af te schaffen. Immers, er worden voldoende, en ook kwalitatief goede woningen direct-te-huur aangeboden. Alleen bij absoluut dringende noodzaak (veiligheid) of bij heel specifieke medische vereisten gaan we op zoek naar een passende woning. In de zoektocht naar een passend woonruimtebemiddelingssysteem kwamen de Walcherse woningcorporaties er al snel achter dat aansluiten bij het bestaande Zuidwest Wonen een kwalitatief goede en relatief goedkope oplossing is. Het betekent dat woningzoekenden niet alleen het woningaanbod gepresenteerd krijgen van de Walcherse corporaties, maar ook het woningaanbod van Stadlander, R&B Wonen, Woningstichting Dinteloord en Clavis. Daarnaast biedt Zuidwest Wonen veel mogelijkheden om woningen te presenteren: foto s, plattegronden, filmpjes, tot en met de woning van de week. Na een lange aanloopperiode, is in mei 2015 gestart met het implementeren van Zuidwest Wonen, en wel zó dat het nieuwe woonruimteverdeelsysteem in het vierde kwartaal van 2015 live gaat. Communicatie met woningzoekenden wordt geïnitieerd vanuit het project, en zal ergens in de zomer beginnen. 10

11 Focus 2015 e.v. VERKUIJL QUAKKELAARSTRAAT VLISSINGEN - Het project herstructurering Verkuijl Quakkelaarstraat is opgenomen in de prestatieafspraken met de gemeente Vlissingen. In totaal 59 boven- en benedenwoningen aan de Verkuijl Quakkelaarstraat worden gesloopt. l escaut bouwt hier 28 eengezinswoningen in de sociale huursector voor terug. Het project startte in oktober 2014, met de uitverhuizing van de bewoners. De bewoners hebben anderhalf jaar (tot april 2016) de tijd om te verhuizen. Daarna zullen de woningen worden gesloopt. Eerder dit jaar werd bekend dat l escaut en de gemeente een provinciale subsidie krijgen voor de verdere ontwikkeling van Vlissingen. Het project voor de Verkuijl Quakkelaarstraat kreeg de subsidie toegekend, omdat dit project bijdraagt aan de verdunning en vernieuwing van de woningvoorraad in Vlissingen. De woningen die l escaut terugbouwt, zijn kwalitatief beter dan de vorige woningen en bovendien energiezuinig. De voorwaarde is wel dat het project fysiek start in NIEUWE PRESTATIEAFSPRAKEN VLISSINGEN - De huidige prestatieafspraken tussen de corporaties l escaut en Woonburg en de Gemeente in Vlissingen lopen van 2012 t/m Om die reden dienen de huidige afspraken te worden geactualiseerd. Doel Bij de drie partijen bestaat de wens om wederzijds afspraken te maken om de ingezette beleidsdoelstellingen vanuit Gemeente en Corporaties te realiseren. Uitgangspunt hierbij is af te spreken wat concreet is (smart prestaties), en waar dit niet mogelijk is procesafspraken of agenderende afspraken vast te leggen. Partijen zijn er van overtuigd dat met deze overeenkomst de samenwerking tussen de gemeente Vlissingen en de corporaties verder wordt versterkt en dat juist deze versterking leidt tot het bereiken van de benoemde resultaten. Stappen Bij het opstellen van de Prestatieafspraken worden de volgende stappen doorlopen: 1. inventarisatie wetswijzigingen / relevante ontwikkelingen 2. inventarisatie betrokken partijen & hun formele rol (Raad, huurdersverenigingen, Porthos etc.) 3. evaluatie huidige prestatieafspraken opstellen 1 e concept 5. commentaarronde betrokken partijen 6. opstellen 2 e concept 7. formele besluitvorming 8. communicatietraject 11 Besluitvorming Bij de corporaties zullen de afspraken worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen en de Huurders Verenigingen. Bij de gemeente worden de afspraken ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad. De vaststelling van de Prestatieafspraken door College & RvC is gepland voor november Behandeling door de Gemeenteraad vindt plaats op 3 & 17 december 2015.

12 Overzicht projecten Hercules Segherslaan Hof Kromwege Leeghwaterstraat Studentencampus Jan van de Capellelaan Pres. Rooseveltlaan Lambrechtsenstraat Verkuijl Quakkelaartstr. Rooie buurt De Willem Ruysstraat 12

13 Auteurs Opgesteld door: Ger Bosch Erwin van Egmond Marco Herrmann Ronald Post Maaike Tamboer-van Drimmelen 2015 Gemeente Vlissingen Contact Colofon De luchtfoto s zijn afkomstig van Skypictures / Ruben Oreel. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Gemeente Vlissingen is het niet toegestaan deze uitgave of delen ervan te vermenigvuldigen of op enigerlei wijze openbaar te maken. YOUR TITLE HERE 13

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013

yjroningen RO12.3416076 Michiel de Boer 367 8235 jan.michiel.de.boer@gr oningen.nl raadsvoorstel Meerjarenprogramma Structuurvisie Wonen 2013 Raadsvoorstel 1 7 JAN 2013 ^^^Gemeente yjroningen Registratienr. RO12.3416076 Datum raadsvergadering 27-02-2013 Datum B&W besluit 15-01-2013 Raadscommissie RW Datum raadscommissie 06-02-2013 Bijiagen Onderwerp

Nadere informatie

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen

Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen Project Koeberg Meppel, in Koedijkslanden werken we aan de vernieuwing van het centrum van de wijk. We zorgen samen met de gemeente, zorginstellingen en een investeringsmaatschappij voor een beter voorzieningenniveau

Nadere informatie

Beleidsbrief Wonen 2014

Beleidsbrief Wonen 2014 Beleidsbrief Wonen 2014 1 Inleiding Voor u ligt de Beleidsbrief Wonen 2014. Net als zijn drie voorgangers geeft de Beleidsbrief invulling aan de toezegging van het College, de Raad mee te nemen in het

Nadere informatie

Krapte op de sociale woningmarkt

Krapte op de sociale woningmarkt Krapte op de sociale woningmarkt Ontwikkelingen, prognoses en aanbevelingen voor de woningmarkt in Leeuwarden Huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden, september 2012 Inleiding Als ambitieuze gemeente heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007

DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 DUDOK WONEN JAARVERSLAG 2007 INHOUD Voorwoord De missie en visie van Dudok Wonen 1 Wij bieden kansen voor beweging 1.1 Woningvoorraad (bestaand bezit) Analyse woningportefeuille Verkoop en aankoop 1.2

Nadere informatie

Woonvisie Diemen 2013-2017

Woonvisie Diemen 2013-2017 Woonvisie Diemen 2013-2017 A. Khabbazha Ruimtelijke Ontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave: 1 Samenvatting 1.1 Leeswijzer 4 2. Inleiding 2.1 Aanleiding 5 2.2 Wat is een Woonvisie 5 2.3 Missie en doelstelling

Nadere informatie

Wonen in Gelderland 2012. Monitoring van het woonbeleid

Wonen in Gelderland 2012. Monitoring van het woonbeleid Wonen in Gelderland 2012 Monitoring van het woonbeleid 1 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie 1) Inleiding 2) Gelderland totaal 2.1 Bevolking 2.2 Nieuwbouw 2.3 Ontwikkeling woningvoorraad 2.4 Bouwvergunningen

Nadere informatie

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening 2012 Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2. Verslag van de bestuurder 6 2.1 Ontwikkelingen om ons heen 6 2.1.1 Landelijk 6 2.1.2 Regionaal 6 2.1.3 Gemeente Putten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g jaarverslag Inhoudsopgave Inhoud Inleiding 6 1. Huisvesten van mensen 9 1.1 Betaalbaarheid 10 1.2 Huurprijsverhoging 12 1.3 Woonruimteverdeling 13 1.4 Verkoop woningen 14 1.5 Bijzondere doelgroepen 15

Nadere informatie

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente

Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Kerkplein 2 T (0343) 56 5600 Postbus 200 F (0343) 415760 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Evaluatie Woonvisie en Woningbouwmonitor Wonen in een vitale gemeente Utrechtse Heuvelrug bouwt aan haar toekomst:

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Voorwoord 3

jaarverslag 2014 Voorwoord 3 Inhoud Voorwoord 3 1. Wij staan bewust midden in de samenleving 5 1.1 De wereld om eens heen verandert en wij veranderen mee 5 1.2 Wij blijven trouw aan onze missie 7 1.3 Met beide benen in Montferland

Nadere informatie

Concept woonvisie 2014 2018

Concept woonvisie 2014 2018 Concept woonvisie 2014 2018 Hoofdstuk 1 Inleiding / verantwoording Voor u ligt de nieuwe woonvisie Tilburg 2014-2018. In deze woonvisie beschrijven we de hoofdambities van de gemeente op het gebied van

Nadere informatie

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening

Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Jaarverslag GroenWest 2010 volkshuisvestingsverslag en jaarrekening Mijdrecht, Vleuten, Woerden, mei 2011 2 Algemene informatie Stichting GroenWest Naam toegelaten instelling Stichting GroenWest Gemeente

Nadere informatie

Jaarstukken 2013. Met elkaar en met hart voor de wijk de leefbaarheid verbeteren. woningstichting swz. - Tim Kwakman, wijkconsulent -

Jaarstukken 2013. Met elkaar en met hart voor de wijk de leefbaarheid verbeteren. woningstichting swz. - Tim Kwakman, wijkconsulent - Jaarstukken 2013 woningstichting swz Met elkaar en met hart voor de wijk de leefbaarheid verbeteren - Tim Kwakman, wijkconsulent - Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 4 2. Wij maken duidelijk waar we

Nadere informatie

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming

~atwijl{ o Intern advies MAA o Extern advies Dunavie; SHDB; WMO-raad; Voorstel. : Burgemeester en Wethouders. : Openbaar / Ter besluitvorming Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Zaaknummer : 2012-16396 Status : Openbaar / Ter besluitvorming Datum : 22 augustus 2012 Afdeling Medewerk(st)er : Ruimtelijke Ontwikkeling : B. Koekkoek

Nadere informatie

Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus 154 7940 AD Meppel

Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus 154 7940 AD Meppel jaarverslag A L G E M E N E G E G E V E N S Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel Postadres: Internet: Postbus 154 7940 AD Meppel www.woonconcept.nl Telefoon: 088-61

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Aanvalsplan Woningmarkt

Aanvalsplan Woningmarkt Aanvalsplan Woningmarkt onderdeel van Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân versie 3 oktober 2013 Wurkje foar Fryslân 1 Inhoud Blz. 1. Inleiding 4 2. Het gevolgde proces 5 3. Feiten en ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop Jaarplan 2014 zet betaalbaar wonen voorop Dit Jaarplan is een uitgave van: Hof ter Bergen 25 Postbus 27, 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) 799 66 36 Fax (088) 799 66 20 E-mail info@quawonen.com Internet

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Wooncorporatie Kennemerhave

Jaarverslag 2012 Stichting Wooncorporatie Kennemerhave Jaarverslag 2012 Stichting Wooncorporatie Kennemerhave Stichting Wooncorporatie Kennemerhave Bezoekadres Plein 1945 nr. 12 1971 GA IJmuiden Postadres Postbus 269 1970 AG IJmuiden Openingstijden maandag

Nadere informatie

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten

Gemeente Waalwijk. Woonvisie 2010-2019. Over woonlasten en lusten Gemeente Waalwijk Woonvisie 2010-2019 Over woonlasten en lusten 12 mei 2009 Projectnr. 867.72 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave Welkom bij het jaarverslag 2010 van Waardwonen. Via de interactieve inhoudsopgave kunt u door de inhoud navigeren. Door te klikken op: keert u weer terug naar de inhoudsopgave. U kunt het jaarverslag printen

Nadere informatie

Jaarstukken. 27 senioren appartementen + algemene ruimte aan de Oranjelaan in aanbouw

Jaarstukken. 27 senioren appartementen + algemene ruimte aan de Oranjelaan in aanbouw 2013 Jaarstukken 27 senioren appartementen + algemene ruimte aan de Oranjelaan in aanbouw INHOUD JAARSTUKKEN 2013 I. ALGEMEEN 4 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 4 BELANGRIJKE BESLUITEN 5 II. ORGANISATIE 7 II.1 TOELATING

Nadere informatie

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD

WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD WERKEN AAN DUURZAAM WONEN: DE KEUZES GECONCRETISEERD Jaarverslag 2014 COLOFON Oost Flevoland Woondiensten Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47 Dronten T: 0321-38 55 00 F: 0321-31 77 33 E: woondiensten@ofw.nl

Nadere informatie