De Prestatiekrant. VANDAAG: De vernieuwing zet door: opleveringen en nieuwe start van projecten MIDDENGEBIED FASE III

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Prestatiekrant. VANDAAG: De vernieuwing zet door: opleveringen en nieuwe start van projecten MIDDENGEBIED FASE III"

Transcriptie

1 Vlissingen vernieuwt! juni 2015 De Prestatiekrant Prestatieafspraken VANDAAG: De vernieuwing zet door: opleveringen en nieuwe start van projecten VOORWOORD De afgelopen jaren hebben de woningcorporaties, samen met de gemeente, invulling gegeven aan de prestatieafspraken Dit heeft geleid tot een aantal renovatie- en herstructureringsprojecten, zoals in het Middengebied in Vlissingen en Hof Kromwege in Oost-Souburg. Dit is mede mogelijk gemaakt door de inzet van extra middelen vanuit de Provincie. Beide projecten zijn nog niet afgerond maar de corporaties zijn al in de voorbereiding voor de volgende projecten: de Verkuijl Quakelaarstraat in Vlissingen en de Lambrechtsenstraat in Ritthem. Hiermee leveren de corporaties een voortdurende bijdrage aan de verbetering van de woningvoorraad in de gemeente Vlissingen. De nieuwe Huisvestingswet en de Herzieningswet zullen een aanzienlijke invloed gaan hebben op het gebruik van de bestaande woningvoorraad. De precieze consequenties zullen in de loop van het jaar bekend worden en zullen benoemd worden in de nieuwe prestatieafspraken die de corporaties en gemeente dit jaar gaan opstellen. MIDDENGEBIED FASE III IN VOLLE GANG VLISSINGEN - Na de aanpak van de voormalige Bonedijkestraat is l escaut nu volop aan het herstructereren langs de President Rooseveltlaan. Langs deze invalsweg van Vlissingen wordt het project met de naam Middengebied fase III uitgevoerd. In totaal worden 172 woningen gesloopt, voornamelijk appartementen zonder lift. Op de vrijkomende plaatsen komen 60 eengezinswoningen terug. Zie verderop in deze Prestatiekrant de verschillende deelprojecten. KOOPMARKT IN DE LIFT Vlissingen Na jaren van teneergang is de Vlissingse woningmarkt, net als in de rest van Nederland, aan het opkrabbelen. Het aandeel te koop staande woningen anno 2015 is 20% lager dan een jaar eerder. Per woningtype zijn er echter wel duidelijke verschillen in verkooptijd. Lees meer verderop in deze Prestatiekrant. PRESTATIE AFSPRAKEN Een korte samenvatting van de afspraken BEHAALDE RESULTATEN Een overzicht van de Prestatieresultaten in de periode 2014 / 2015 ONTWIKKELINGEN WONINGMARKT Stand RESULTATEN van zaken op de woningmarkt ACTUELE ONTWIKKELINGEN Lopende acties en ontwikkelingen uit de Prestatieafspraken. FOCUS 2014/2015 Vooruitblik van acties van de gemeente en corporaties.

2 Prestatieafspraken INLEIDING Vlissingen is de stad van havens, industrie en boulevards. Het heeft een maritiem karakter en een stedelijke dynamiek. Het is een stad voor strandtoeristen en om uit te waaien. Daarnaast is het ook studentenstad voor middelbaar en hoger onderwijs. De gemeente telde per 1 januari inwoners verdeeld over de kernen Vlissingen, Souburg en Ritthem (Bron: CBS). Al geruime tijd werken de gemeente en corporaties samen aan (de verdere ontwikkeling van) Vlissingen. De woningbouwcorporaties l escaut en Woonburg bezitten gezamenlijk ca. 1/3 van het totale woningbestand van ca woningen binnen Vlissingen, Souburg en Ritthem. Ze zijn hierbij een zeer belangrijke partij in het beheer en onderhoud van de gebouwde omgeving in de gemeente Vlissingen. In onderstaande illustratie is het bezit van l escaut (in blauw) en Woonburg (in groen) weergegeven. De cijfers geven de verschillende buurten aan, zoals deze ook in de woonvisie zijn onderscheiden. De drie partijen hebben afspraken gemaakt om de ingezette beleidsdoelstellingen vanuit gemeente en corporaties te realiseren. Uitgangspunt hierbij is af te spreken wat concreet is (smart prestaties) en waar dit niet mogelijk is procesafspraken of agenderende afspraken vast te leggen. Partijen zijn er van overtuigd dat met de Prestatieovereenkomst de samenwerking tussen de gemeente Vlissingen en de corporaties verder wordt versterkt. Deze versterking leidt tot het bereiken van de benoemde resultaten op korte termijn en biedt een goede basis voor de toekomst. OPZET PRESTATIEAFSPRAKEN Het document, genaamd Prestatieovereenkomst Gemeente Vlissingen l escaut Woonburg bevat de prestatieafspraken tussen de gemeente Vlissingen en de corporaties l escaut en Woonburg voor de periode 2012 tot en met Hierbij worden de volgende hoofdthema s onderscheiden: 1. Rollen en verantwoordelijkheden 2. Leefbaarheid van wijken en buurten 3. Dienstverlening 4. Vastgoed en omgeving 5. Financiën 6. Slotparagraaf Deze thema s zijn door de gemeente en de corporaties zoveel mogelijk uitgewerkt tot concrete, uitvoeringsgerichte en meetbare prestatieafspraken. Waar dat niet goed mogelijk is, zijn de afspraken in ieder geval procedureel of agenderend van aard. De concrete afspraken zijn realistisch want getoetst op uitvoeringsaspecten zoals kennis, organisatie, tijd en geld. Procedurele afspraken leggen het moment van besluitvorming vast en de minimale inhoud van het besluit. Agenderende afspraken geven aan over welke onderwerpen partijen nader overleggen en op welk moment. Tweemaal per jaar wordt een voortgangsrapportage opgesteld opgesteld in de vorm van de Prestatiekrant. Hierin wordt op integraal wijze de resultaten en ontwikkelingen van de prestatieafspraken besproken. 2 Particulier eigendom L escaut eigendom Woonburg eigendom Oude Binnenstad 10. Bossenburgh-Weyevliet 2. Scheldestraat e.o. & Stadhuisplein 11. Westerzicht 3. Boulevard, Spuikom, Vredehof-Z & Vredehof-N 12. Papegaaienburg-Hofwijk 4. Bonedijkestraat e.o. & Het Fort e.o. 13. West-Souburg & Vrijburg 5. Bloemenlaan e.o. 14. Kern Oost-Souburg, Zeewijksingel 6. H. Segherslaan e.o. 15. Schoonenburg-Groot Abeele 7. Paauwenburg-oost 16. Molenweg e.o. & Oost-Souburg & Noord 8. Paauwenburg-west 17. Ritthem & Havens 9. Rosenburg, Lammerenburg B.P. 18. Scheldekwartier

3 Behaalde resultaten 2014/ NIEUWBOUW EENGEZINSWONINGEN OPGELEVERD EN VERHUURD VLISSINGEN Als onderdeel van de herstructurering van het Middengebied 3 de fase, is in juni 2014 de officiële start van de bouw aan de President Rooseveltlaan. Daar hebben 108 woningen en twee bedrijfsruimtes plaats gemaakt voor 24 nieuwe eengezinswoningen. 18 woningen hebben drie woonlagen en 6 woningen twee woonlagen en bergingen. Alle woningen zijn voorzien van minimaal drie slaapkamers. Bijzonder is het gebruik van zonnepanelen en uitstekende isolatie; zo houdt l escaut woonservice de energielasten laag. Ook zijn de woningen huurtoeslagtoegankelijk. Begin 2015 zijn de laatste woningen van dit project verhuurd. OPENING DE WILLEM RUYSSTRAAT VLISSINGEN - Op 17 maart 2015 werd bekend dat de 'Verlengde' Aagje Dekenstraat de nieuwe naam 'De Willem Ruysstraat' krijgt. Vragen op straat leidden al tot wat hilariteit, omdat sommigen onder ons de link legden met een overleden televisiepresentator. Het Scheldekwartier is echter een maritieme wijk en er is gekozen voor een maritieme straatnaam. Vlaggenschip De Willem Ruysstraat verwijst naar het vlaggenschip van de voormalige Koninklijke Rotterdamsche Lloyd. De kiel van dit enorme schip van bijna ton werd gelegd in januari 1939, bij scheepswerf 'De Schelde' in Vlissingen (bouwnummer 214). De bouw werd onderbroken door de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor heeft het schip ruim 7 jaar op de helling gestaan voor het te water gelaten kon worden. Het schip torende boven de stad Vlissingen uit. Dit beeld staat vele ouderen onder ons nog helder op het netvlies. Bergplaats Tijdens de oorlog werd het casco door personeel van De Schelde gebruikt als een geheime bergplaats voor onder de ogen van de Duitse toezichthouders 'verdonkeremaand' gereedschap, materiaal en uitrustingsstukken. Deze materialen bleken direct na de oorlog van cruciaal belang bij het weer op gang brengen van de werf. Maritiem karakter Het idee is om de maritieme stadswijk Scheldekwartier straatnamen te geven van bekende (veel bij De Schelde gebouwde) schepen. Vandaar dus ook de naam 'De Willem Ruysstraat'.. 3

4 Ontwikkelingen op de woningmarkt Woningwet 2015 ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN VLISSINGEN De invoering van de, flink herziene, Woningwet 2015 creëert duidelijkheid op de woningmarkt door heldere spelregels voor sociale huur. De wet waarborgt de kwaliteit van de sociale huisvesting, beperkt de financiële risico s en regelt een passende toewijzing van sociale huurwoningen aan de doelgroep. Huurders, gemeenten, woningcorporaties en het Rijk dragen daar alle aan bij, ieder vanuit hun eigen rol. Kerntaak In de wet worden er kaders gegeven op het gebied van (investeringen) op het gebied van o.a. (maatschappelijk) vastgoed, woningtoewijzing, leefbaarheid, duurzaamheid en diensten aan bewoners. Hiermee worden woningcorporaties gedwongen terug te keren naar hun kerntaak: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen aan mensen met een laag inkomen of aan mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. In het verlengde hiervan mogen ze specifiek omschreven maatschappelijk vastgoed en bepaalde diensten voor leefbaarheid als 'diensten van algemeen economisch belang' (daeb) verrichten. Passend toewijzen De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties zijn huishoudens met een inkomen beneden de (prijspeil 2015). Woningcorporaties moeten hun huren meer afstemmen op de inkomensniveaus van de doelgroep. Een belangrijke uitwerking van de wet is dat woningcorporaties vanaf 2016 ervoor moeten zorgen, dat ze aan ten minste 95% van de huishoudens die recht hebben op huurtoeslag en die zij een woning toewijzen, een huurprijs rekenen tot aan de aftoppingsgrens (maximale huurprijs die recht geeft op huurtoeslag). Prestatieafspraken Met invoering van de nieuwe Woningwet veranderen ook de regels voor het maken van prestatieafspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Vierjaarlijkse prestatieafspraken worden indien de gemeente een Woonvisie heeft - verplicht en huurders krijgen een belangrijke rol bij de het maken van die afspraken. Zonnepalen voor huurwoningen Zonne-energie is een duurzame energiebron en die wil l escaut woonservice als energiemaatregel inzetten om de woonlasten van de huurders omlaag te brengen en samen met hen te zorgen voor een beter milieu. l escaut gaat de komende jaren in totaal zo n tweeduizend woningen van zonnepanelen voorzien. In 2014 zijn er op in totaal 170 eengezinswoningen zonnepanelen aangebracht. Elke woning krijgt zes zonnepanelen. De energie die wordt opgewekt levert een besparing op van zo n driehonderd euro per jaar. Zittende huurders hoeven geen extra huur te betalen voor de investering. Zodra de woning vrij komt, gaat de huur wel omhoog. In 2015 worden er in opdracht van l escaut op 242 eengezinswoningen en 262 duplexwoningen zonnepanelen aangebracht. Woonburg heeft de ambitie om alle woningen naar energielabel B te brengen via het aanbrengen van een pakket energiebesparende maatregelen om zodoende het verlies van energie te beperken. Daar boven op kunnen huurders een pakket zonnepanelen laten plaatsen. In 2014 hebben 40 zittende huurders in Westerzicht hieraan meegedaan, zodat hun woning een B-label kreeg. Van deze huurders hebben er 28 als extra een pakket zonnepanelen laten plaatsen. Hiermee worden de energielasten verder verlaagd. In de Bomenbuurt in Oost-Souburg hebben in huurders een pakket zonnepanelen laten plaatsen. Particulieren De Duurzame particuliere woningverbeteringslening (DPW) van de provincie Zeeland heeft in 2014 e.v. een vervolg gekregen in de DPW-2. Deze kan naast de Energiebesparingslening van de Rijksoverheid worden ingezet voor verduurzaming van de eigen woning. Voor meer informatie zie: en 4

5 Ontwikkelingen op de woningmarkt Nieuwe Huisvestingsverordening Vlissingen Per 1 januari 2015 is de Huisvestingswet 2014 in werking getreden. Op grond van deze wet vervallen per 1 juli 2015 alle bestaande, op grond van de Huisvestingswet uit 1993 vastgestelde, huisvestingsverordeningen, dus ook de nu geldende Huisvestingsverordening 2013 van de Gemeente Vlissingen. De wetgever heeft met deze wet beoogd kaders te scheppen voor een beter werkbaar systeem, waarin helder is wanneer de wet wel en niet gebruikt kan worden, de instrumenten eenvoudig en doeltreffend zijn, de wet beter handhaafbaar is en toepassing van de wet transparanter is voor burgers en andere partijen. De wet maakt onderscheid in verdelingsregels en aanbieding van woonruimte (hoofdstukken 2 en 3) en wijzigingen in de woonruimtevoorraad (hoofdstuk 4). Deze nieuwe Vlissingse huisvestingsverordening gaat uitsluitend over regels omtrent de wijzigingen in de woonruimtevoorraad, zoals dat ook nu in de huidige huisvestingsverordening is geregeld. De wet geeft aan dat enkel ter voorkoming schaarste in het goedkope deel van de woningvoorraad een vergunningplicht voor wijzigingen in de woonruimtevoorraad mag worden ingevoerd. De wet maakt het mogelijk voor gemeenten het onttrekken aan de permanente bewoning, het splitsen in twee of meer woningen of appartementsrechten en het omzetten van woningen in onzelfstandige woonruimte (kamerverhuur) van daartoe aangewezen categorieën woonruimte vergunningplichtig te maken. Dit moet gericht zijn op het voorkomen van (dreigende) schaarste in het goedkope deel van de woningvoorraad voor de zich daarop richtende doelgroepen en kan van toepassing zijn op zowel de goedkope huur- als koopvoorraad. Een vergunning wordt verleend, tenzij het belang van behoud of samenstelling van de woonruimtevoorraad groter is dan het met het onttrekken, samenvoegen, omzetten of splitsen gediende belang. VERKOOPRESULTATEN L ESCAUT Het aantal te verwachten verkopen voor de periode , zoals opgenomen in de prestatieovereenkomst, was 123. Voor 2014 was uitgegaan van 10 woningen. Met een aantal van 40 verkochte woningen in 2014 is het begrote aantal dus ruim bereikt; in de eerste maanden van 2015 (t/m medio mei) zijn al 21 woningen verkocht. Hiermee kan voorzichtig vastgesteld worden dat het landelijke beeld van het aantrekken van de huizenmarkt ook in Vlissingen aan de orde is. VERKOOPRESULTATEN WOONBURG Voor 2014 was de doelstelling om 20 woningen te verkopen (Veere plus Vlissingen). Uiteindelijk heeft Woonburg 32 woningen verkocht. De doelstelling is dan ook ruim behaald. Van die 32 woningen waren er 6 in het renovatieproject Hof Kromwege, 8 woningen in Vlissingen en één in oost-souburg. Voor 2015 is de doelstelling om 16 woningen te verkopen. In de eerste 5 maanden van het jaar zijn er inmiddels 13 woningen verkocht. ONTWIKKELINGEN HUURMARKT WOONBURG Ondanks het (gemiddeld) dalend aantal reacties per woning heeft Woonburg nog niet te maken met langdurige leegstand. In de gemeente Vlissingen is er 30 keer een woning gemuteerd in Het totaal aantal mutaties blijft dalen. Evenals in 2013 is de aanbiedingsgraad in 2014 gestegen. Woonburg ziet de ontwikkeling doorzetten van een gespannen markt naar een meer ontspannen markt. In de Vlissingse huisvestingsverordening is de goedkope voorraad als volgt begrenst: voor huurwoningen tot de maximale kale huurprijs van huurtoeslag (nu 710,68) en voor koopwoningen tot de maximale koopsom, die per 1 juli 2015 gehanteerd wordt bij de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), t.w ,-. Voor het overige wordt voorgesteld de verordening beleidsneutraal, in vergelijking tot de huidige verordening, vast te stellen. 5

6 Ontwikkelingen op de woningmarkt ONTWIKKELINGEN HUURMARKT L ESCAUT De verhuurcijfers over 2014 tonen aan dat de trend van de afgelopen jaren (afnemend aantal reacties, toenemende aanbiedingscoëfficiënt en dalende marktindex) doorbroken is. Weliswaar is het aantal advertenties nog verder afgenomen (onder de 30 gemiddeld), maar de aanbiedingscoëfficiënt en de marktindex laten voor het eerst sinds jaren weer een positieve ontwikkeling zien. Dat het gemiddeld aantal reacties is toegenomen t.o.v kan een rechtstreeks gevolg zijn van het feit dat het aantal advertenties is afgenomen. De verdere daling van het aantal advertenties geeft wel aan dat de verhuisbereidheid van onze woningzoekenden nog steeds afneemt. Dit heeft te maken met het type woningen dat wordt opgezegd en economische en politieke factoren. Woningzoekenden die wel willen verhuizen, zijn kritisch en minder snel geneigd een woning te accepteren. Hierbij speelt tevens het feit dat niet alle woningzoekenden de financiële mogelijkheden hebben om te verhuizen, naast het feit dat de te betalen huur na verhuizing vaak hoger ligt dan de huur voor de oude woning KOOPMARKT VLISSINGEN Het aantrekken van de woningmarkt is ook in Vlissingen zichtbaar. Het aandeel te koop staande woningen is voor een tweede jaar op rij verder gedaald. Per januari 2015 stonden er circa 800 woningen te koop, dit is 20% minder dan een jaar eerder. Ook de gemiddelde verkooptijd is danig verkort, van meer dan 3 jaar begin 2014 naar 2 jaar op dit moment. Hiermee is een begin gemaakt aan het legen van het stuwmeer van mensen met een verhuiswens, die de afgelopen jaren niet konden of durfden te verhuizen. Hiermee komt de doorstroming op de Vlissingse woningmarkt langzaam op gang. Per woningtype is zijn er wel verschillen. Nieuwe grondgebonden woningen in de prijscategorie hebben een gemiddelde verkooptijd van minder dan één jaar, tegenover goedkope appartementen (< ) die op dit moment nog steeds een gemiddelde verkooptijd kennen van 3 jaar. Appartementen in de categorie staan op dit moment gemiddeld zelfs 4 jaar te koop. 1. Advertenties gem. per maand) 37 36,5 36,4 27,4 2. Reacties per advertentie (gemiddeld) 93 (444 advertenties) 73 (439 advertenties) 52 (437 advertenties) 3. Aanbiedingscoëfficiënt 3,6 4,6 6,3 5,21 4. Marktindex (329 advertenties) Ad.1 = gemiddeld aantal advertenties per maandag Ad.2 = gemiddeld aantal reacties op een advertentie Ad.3 = gemiddeld aantal keer dat een woning aan een kandidaat moet worden aangeboden, voordat deze geaccepteerd wordt. Ad.4 = een maat die de verhuurbaarheid van de woningen weergeeft (aantal reacties per advertentie/aanbiedingscoëfficiënt) 6

7 Actuele ontwikkelingen MIDDENGEBIED FASE III De herstructurering van het Middengebied derde fase is in volle gang en nadert haar afronding. De gemeente Vlissingen en l escaut woonservice investeren hierbij veel om de kwaliteit van het Middengebied te verbeteren. De 16 stadswoningen aan de Beatrixlaan waren de eerste nieuwbouwwoningen die onder het project herstructurering Middengebied 3 e fase in 2013 werden opgeleverd. De laatste woningen zullen naar verwachting eind 2015 worden opgeleverd. Door de sloop van in totaal 172 woningen en de nieuwbouw van slechts 60 woningen, wordt een verdunning in de wijk van ruim 110 woningen gerealiseerd. De wijk krijgt hierdoor een groener karakter. Samen met de Gemeente Vlissingen investeert l escaut veel om de kwaliteit van het Middengebied te verbeteren. PRESIDENT ROOSEVELTLAAN/ LEEGHWATERSTRAAT In de tweede helft van 2014 is de sloop gestart van twee huizenblokken aan de President Rooseveltlaan, aan weerszijden van de Leeghwaterstraat. Er zijn in totaal 24 portieketagewoningen gesloopt. Daar worden 14 eengezinswoningen voor terug gebouwd. De verhuur van de woningen is in april 2015 gestart; de opleverdatum van het eerste bouwblok van 7 woningen is eind juni; het tweede blok wordt naar verwachting eind 2015 opgeleverd. Sloop Nieuwbouw 16 stadswoningen Beatrixlaan (2013) 108 woningen President Roosevelt-, Breitner en Tooroplaan 24 eengezinswoningen (2014) 24 woningen President Rooseveltlaan 14 eengezinswoningen (2015/2016)) 8 woningen Jan van de Capellelaan 6 eengezinswoningen (2015) 32 boven- en benedenwoningen H. Segherslaan n.v.t. 172 woningen gesloopt 60 nieuwbouwwoningen SLOOP 32 WONINGEN HERCULES SEGHERSLAAN Dit voorjaar is de sloop gestart van 32 beneden- en bovenwoningen van de Hercules Segherslaan. De woningen maken plaats voor een vergroening van de buurt. l escaut woonservice sloopt per blok. Eind dit jaar is het terrein klaar voor herinrichting. Een taak voor de gemeente. Zij richten het terrein opnieuw in met groen en parkeerplaatsen. 7

8 Actuele ontwikkelingen JAN VAN DE CAPELLELAAN VLISSINGEN - Als onderdeel van de Herstructurering Middengebied fase 3 leveren we eind mei 2015 zes eengezinsnieuwbouwwoningen aan de Jan van de Capellelaan op (hiervoor zijn er acht gesloopt). De bouw hiervan startte in oktober Het zijn ruime woningen van twee verdiepingen met drie slaapkamers. Alle woningen hebben een tuin met berging. De huurprijs is vastgesteld onder de huurtoeslaggrens. De verhuur is begin maart 2015 gestart. STUDENTENCAMPUS A. COORTELAAN VLISSINGEN - De firma Walding (huidige exploitant van de studentenunits op het Scheldekwartier) heeft het initiatief genomen tot de realisatie van een energie neutrale studentencampus met mensa en sportfaciliteiten op de plek van de A. Coortelaan 1, 3 en 5. De oude schoogebouwen lenen zich qua bouwkundige opzet zeer goed voor het herbestemmen tot studentenhuisvesting. De huidige (tijdelijke) bijgebouwen worden gesloopt en voor gebouw Coortelaan 3 wordt nieuwbouw gerealiseerd. In totaal worden maximaal 272 studentenstudio s gerealiseerd rondom een campusplein. De aanwezige gymzalen worden omgebouwd tot mensa en sportfaciliteit. Met deze ontwikkeling wordt invulling geven aan het gemeentelijk beleid zoals verwoord in de Structuur- en Woonvisie Actualisatie 2013 en de notitie Studentenhuisvesting 2015: het herbestemmen van vrijkomende accommodaties zodanig dat ze een bijdrage leveren aan buurt en stad, en het inspelen op kansen in (niche)markten, zoals studentenhuisvesting. Er wordt in het project heel nadrukkelijk gekozen voor het behouden van de karakteristieke panden 1 en 5. Deze gebouwen zijn voor veel Vlissingers heel herkenbaar (menig Vlissinger heeft hier een deel van zijn schooltijd doorgebracht). Maar de gebouwen kennen ook een hoge architectonische waarde: Adriaen Coortelaan 5 is genomineerd voor Zeeuws Wederopbouwmonument. Tevens wordt ingezet op het verbinden en verbeteren van de woonomgeving: de mensa, het campusplein en sportfaciliteiten zijn toegankelijk voor buurtbewoners. De komst van studenten brengt de levendigheid van weleer (schoolgaande jeugd) terug in de buurt. 8

9 Actuele ontwikkelingen HOF KROMWEGE OOST-SOUBURG - Een groot gedeelte van de wijk Hof Kromwege is onlangs volledig gerenoveerd. Als onderdeel van die vernieuwing ontwikkelt Woonburg in de Vlissingsestraat, Van Turnhoutstraat en de De Deckerestraat 30 levensloopgeschikte woningen en 15 eengezinswoningen. LAMBRECHTSENSTRAAT RITTHEM - In 2014 en 2015 zijn er drie bijeenkomsten geweest met de bewoners van de woningen aan de Lambrechtsenstraat 50 t/m 66 in Ritthem. Samen met de bewoners stellen we een toekomstvisie op voor de uit 1947 daterende kleinere gezinswoningen. De woningen zijn rustig gelegen en hebben ruime achtertuinen. Op 27 januari 2015 was de viering van de start van de nieuwbouw. Wethouder Stroosnijder van de gemeente Vlissingen sloeg samen met een aantal toekomstige bewoners op traditionele wijze de eerste paal. Veel genodigden waren aanwezig om de start van de nieuwbouw te vieren. De nieuwbouw vordert gestaag en alle woningen zijn inmiddels verkocht (15 stuks) of verhuurd (30 stuks). Naar verwachting zijn alle woningen het eerste kwartaal 2016 gereed. Inmiddels is er een tuingroep van toekomstige bewoners samengekomen, die mee gaat denken over de invulling van het gemeenschappelijk hof. De meeste huidige bewoners wonen erg naar hun zin en hebben geen behoefte aan nieuwbouw. Wel bestaat er behoefte aan enige verbetering en modernisering. Door een adviesbureau is onderzoek gedaan naar de huidige bouwkundige staat van de woningen en de mogelijkheden tot verbetering. Vooral optrekkend vocht is een terugkerend gebrek. Ook de warmte-isolatie van de woningen is niet zo goed. Verder is de indeling van de woningen niet logisch en is de badruimte beperkt van afmetingen. De mogelijkheden voor een renovatie zijn onderzocht, maar stuiten vooral op hoge kosten in relatie tot vervangende nieuwbouw. Om de bewoners toch nog een tijdje aangenaam hier te laten wonen, worden nu de mogelijkheden onderzocht om de woningen nog 10 tot 15 jaar in stand te houden. Hiervoor moeten dan wel de bestaande gebreken worden opgelost en het comfort enigszins aan de eisen van de tijd worden aangepast. Woonburg verwacht rond de zomer samen met de bewoners tot een conclusie hierover te komen. 9

10 Focus 2015 e.v. RENOVATIE ROOIE BUURT VLISSINGEN - l escaut woonservice heeft voor het cultuurhistorisch waardevolle en kenmerkende complex de Rooie buurt renovatieplannen opgesteld. Dit jaar wordt gestart met deze renovatie. l escaut wil enerzijds de allure van weleer van dit complex terugbrengen in de woningen en anderzijds het woonklimaat en kwaliteit van de woningen herstellen. De renovatie zal zich aan de buitenzijde met name richten op de aanbouw, metselwerk, dubbel glas, dak en bijbehorende dakkapellen. Aan de binnenzijde worden de voorzieningen zoals keuken en badkamer vervangen en zal de begane grondvloer vervangen worden. Er is een klankbordgroep gevormd om primair over de onderdelen van de renovatie van gedachte te wisselen en in een later stadium als ondersteuning in het renovatieproces. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2017 zijn afgerond. Met deze renovatie kan dit complex weer tientallen jaren worden ingezet voor de volkshuisvesting. HERIJKING WOONRUIMTEVERDELING WALCHEREN VLISSINGEN - In 2013 zijn de drie Walcherse woningcorporaties gestart met het kritisch beschouwen van het woningruimtebemiddelingsproces. Delen van de huurmarkt ontspanden zich en er ontstond behoefte aan een meer passend beleid voor het toewijzen van sociale huurwoningen op Walcheren. Eind 2013 is aan de stakeholders de gemeente en de huurdersbelangenverenigingen ander beleid gepresenteerd. Tot op vandaag worden bijna alle woningen toegewezen op basis van inschrijfduur, en alleen de woningen die we slecht kunnen verhuren worden direct-te-huur aangeboden. Met de stakeholders is afgesproken dat er meer woningen direct-te-huur zullen aanbieden de woningzoekende die het eerste reageert heeft de woning. Daardoor wordt het ook mogelijk om de urgentieregeling en de contingentregeling af te schaffen. Immers, er worden voldoende, en ook kwalitatief goede woningen direct-te-huur aangeboden. Alleen bij absoluut dringende noodzaak (veiligheid) of bij heel specifieke medische vereisten gaan we op zoek naar een passende woning. In de zoektocht naar een passend woonruimtebemiddelingssysteem kwamen de Walcherse woningcorporaties er al snel achter dat aansluiten bij het bestaande Zuidwest Wonen een kwalitatief goede en relatief goedkope oplossing is. Het betekent dat woningzoekenden niet alleen het woningaanbod gepresenteerd krijgen van de Walcherse corporaties, maar ook het woningaanbod van Stadlander, R&B Wonen, Woningstichting Dinteloord en Clavis. Daarnaast biedt Zuidwest Wonen veel mogelijkheden om woningen te presenteren: foto s, plattegronden, filmpjes, tot en met de woning van de week. Na een lange aanloopperiode, is in mei 2015 gestart met het implementeren van Zuidwest Wonen, en wel zó dat het nieuwe woonruimteverdeelsysteem in het vierde kwartaal van 2015 live gaat. Communicatie met woningzoekenden wordt geïnitieerd vanuit het project, en zal ergens in de zomer beginnen. 10

11 Focus 2015 e.v. VERKUIJL QUAKKELAARSTRAAT VLISSINGEN - Het project herstructurering Verkuijl Quakkelaarstraat is opgenomen in de prestatieafspraken met de gemeente Vlissingen. In totaal 59 boven- en benedenwoningen aan de Verkuijl Quakkelaarstraat worden gesloopt. l escaut bouwt hier 28 eengezinswoningen in de sociale huursector voor terug. Het project startte in oktober 2014, met de uitverhuizing van de bewoners. De bewoners hebben anderhalf jaar (tot april 2016) de tijd om te verhuizen. Daarna zullen de woningen worden gesloopt. Eerder dit jaar werd bekend dat l escaut en de gemeente een provinciale subsidie krijgen voor de verdere ontwikkeling van Vlissingen. Het project voor de Verkuijl Quakkelaarstraat kreeg de subsidie toegekend, omdat dit project bijdraagt aan de verdunning en vernieuwing van de woningvoorraad in Vlissingen. De woningen die l escaut terugbouwt, zijn kwalitatief beter dan de vorige woningen en bovendien energiezuinig. De voorwaarde is wel dat het project fysiek start in NIEUWE PRESTATIEAFSPRAKEN VLISSINGEN - De huidige prestatieafspraken tussen de corporaties l escaut en Woonburg en de Gemeente in Vlissingen lopen van 2012 t/m Om die reden dienen de huidige afspraken te worden geactualiseerd. Doel Bij de drie partijen bestaat de wens om wederzijds afspraken te maken om de ingezette beleidsdoelstellingen vanuit Gemeente en Corporaties te realiseren. Uitgangspunt hierbij is af te spreken wat concreet is (smart prestaties), en waar dit niet mogelijk is procesafspraken of agenderende afspraken vast te leggen. Partijen zijn er van overtuigd dat met deze overeenkomst de samenwerking tussen de gemeente Vlissingen en de corporaties verder wordt versterkt en dat juist deze versterking leidt tot het bereiken van de benoemde resultaten. Stappen Bij het opstellen van de Prestatieafspraken worden de volgende stappen doorlopen: 1. inventarisatie wetswijzigingen / relevante ontwikkelingen 2. inventarisatie betrokken partijen & hun formele rol (Raad, huurdersverenigingen, Porthos etc.) 3. evaluatie huidige prestatieafspraken opstellen 1 e concept 5. commentaarronde betrokken partijen 6. opstellen 2 e concept 7. formele besluitvorming 8. communicatietraject 11 Besluitvorming Bij de corporaties zullen de afspraken worden voorgelegd aan de Raad van Commissarissen en de Huurders Verenigingen. Bij de gemeente worden de afspraken ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad. De vaststelling van de Prestatieafspraken door College & RvC is gepland voor november Behandeling door de Gemeenteraad vindt plaats op 3 & 17 december 2015.

12 Overzicht projecten Hercules Segherslaan Hof Kromwege Leeghwaterstraat Studentencampus Jan van de Capellelaan Pres. Rooseveltlaan Lambrechtsenstraat Verkuijl Quakkelaartstr. Rooie buurt De Willem Ruysstraat 12

13 Auteurs Opgesteld door: Ger Bosch Erwin van Egmond Marco Herrmann Ronald Post Maaike Tamboer-van Drimmelen 2015 Gemeente Vlissingen Contact Colofon De luchtfoto s zijn afkomstig van Skypictures / Ruben Oreel. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Gemeente Vlissingen is het niet toegestaan deze uitgave of delen ervan te vermenigvuldigen of op enigerlei wijze openbaar te maken. YOUR TITLE HERE 13

De Prestatiekrant. VANDAAG: De voortgang in de afspraken tussen Corporaties en Gemeente D E C O M B I N A T I E G E N O M I N E E R D V O O R

De Prestatiekrant. VANDAAG: De voortgang in de afspraken tussen Corporaties en Gemeente D E C O M B I N A T I E G E N O M I N E E R D V O O R Vlissingen vernieuwt! Januari 2014 De Prestatiekrant Prestatieafspraken 2012-2015 VANDAAG: De voortgang in de afspraken tussen Corporaties en Gemeente VOORWOORD In 2012 zijn de prestatieafspraken tussen

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Petra Bassie petra.bassie@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde.

De Struikbuurt Vernieuwt! in het Uitwerkingsplan waar de buurt in 2013 mee instemde. V o o r u, b e w o n e r v a n D E A N T O N S T R U I K B U U R T I N S L O T E R M E E R De Struikbuurt Vernieuwt! De Struikbuurt gaat veranderen. Alle woningen tussen het Johan Brouwerpad en de Vening

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Corsanummer: 1500064317

Corsanummer: 1500064317 Corsanummer: 1500064317 Op 30 maart 2015 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van Dhr. R. Wessels van de fractie Groen Links, gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN

Domesta. Geme Sn ente ř oevord. 'ng. 30 : Aan. Class nr. Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Geme Sn ente ř oevord 'ng. 30 : 1 Gemeente Coevorden Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Aan Class nr. Ons kenmerk Onderwerp Behandeld door Bijlage(n) Datum Geme000339

Nadere informatie

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen.

In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. Bijlage 2 Veelgestelde vragen In deze bijlage zijn een aantal terugkerende en veelgestelde vragen in willekeurige volgorde opgenomen. a. Vallen tijdelijke huurcontracten onder de werking van de Huisvestingswet

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014

Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Bijlage 1: Ambtelijke toelichting belangrijkste aspecten Huisvestingswet 2014 Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 treedt de Huisvestingswet 2014 in werking. In deze wet is bepaald dat voor bestaande

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010

Wonen in Dordrecht. De crisis voorbij?; trends en verwachtingen. 30 november 2010 Wonen in Dordrecht De crisis voorbij?; trends en verwachtingen 30 november 2010 Inhoudsopgave 1. Wat willen we? Beleid en welke afspraken zijn er voor Dordrecht? 2. Hoe staan we er voor? Stand van zaken

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Woonbeleid Woonstrategie Limburg

Woonbeleid Woonstrategie Limburg Woonbeleid Woonstrategie Limburg Limburg inleiding voor Vastgoed Belang Zuid Wim Sniedt, 26 maart 2015 Trend: Minder & kleinere huishoudens Prognose aantal huishoudens in Limburg Samenstelling huishoudens

Nadere informatie

Akropolis op Zeeburgereiland

Akropolis op Zeeburgereiland Akropolis op Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland Het Zeeburgereiland is een nieuw stuk stad, tussen het Oostelijk Havengebied en IJburg in. Het hele Zeeburgereiland bestaat uit verschillende buurten. Voor

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2015 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Comfortabel wonen in Empel. 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart

Comfortabel wonen in Empel. 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart Comfortabel wonen in Empel 10 huurwoningen voor seniorenen nabij het dorpshart 10 huurwoningen Vragen? te Empel Vlakbij het dorpshart van Empel bouwt Mooiland 10 huurwoningen voor senioren. De 10 nultredenwoningen

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013

Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Platform Wonen Assen 3 oktober 2013 Aanvalsplan wonen Albert Smit wethouder financiën, vastgoed, grondzaken en wonen 1 Aanvalsplan wonen: aanleiding Sinds 2008: Economische recessie Stagnerende woningmarkt

Nadere informatie

1. Inwoners stad Groningen

1. Inwoners stad Groningen facts & figures 1. Inwoners stad Groningen Huidige inwoneraantal: 195.676 De stad Groningen is de afgelopenjaren sterk gegroeid. Bovenstaande grafiek laat zien dat de stad in de komende 15 jaar blijft

Nadere informatie

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015

Woningmarktmonitor provincie Utrecht: de staat van de woningmarkt medio 2015 DATUM 30 oktober 2015 PROJECTNUMMER 3400.106/G OPDRACHTGEVER Woningmarktmonitor provincie : de staat van de woningmarkt medio 2015 Inleiding De woningmarkt is, na jaren van crisis, weer flink in beweging.

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020

Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Zienswijze op concept woonvisie 2015 2020 Meppel, 7-7-2015 Geacht college, De Huurdersvereniging Meppel heeft als belanghebbende de concept woonvisie 2015 2020 van u ontvangen. Waarvoor onze hartelijke

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede

Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede Raadsvergadering, 23 juni 2015 Voorstel aan de Raad Nr.: 20150623 11 RV Agendapunt: 11 Datum: 28 april 2015 Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 gemeente Wijk bij Duurstede Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Voor woord. Jan van Beekhuizen directeur-bestuurder l escaut woonservice

Voor woord. Jan van Beekhuizen directeur-bestuurder l escaut woonservice Jaarplan 2016 Voor woord De herziene Woningwet heeft per 1 juli 2015 nieuwe spelregels vastgesteld voor de sociale huursector. De wet is erop gericht dat woningcorporaties zich concentreren op hun kerntaak:

Nadere informatie

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015

Adviesrapport Bewoners adviesgroep Doorstroming Oktober 2015 Oktober 2015 2 Advies in hoofdlijnen Het advies 1. Door de huren bij mutatie niet te verhogen door passend toe te wijzen, kan de doorstroming worden bevorderd indien dit vooral duidelijk wordt aangegeven,

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015

Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Concept-zienswijze uitgangspunten nieuwe Huisvestingsverordening Documentnummer INT-14-16127 Notitie voor de IJmondraadscommissie van 17 februari 2015 Onderwerp: Vragen en inrichting nieuwe Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst

Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Nieuwsbrief 3-20 september 2012- De derde klankbordbijeenkomst Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Centrum. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst en vanaf volgend

Nadere informatie

Uw advies onze uitdaging!

Uw advies onze uitdaging! Uw advies onze uitdaging! Wat deden we met uw adviezen? In november 2011 ontmoetten we onze belanghouders. Huurders, het bestuur van de huurdersvereniging, vertegenwoordigers van de gemeente Kampen, politieke

Nadere informatie

2010-2012 SAMENVATTING

2010-2012 SAMENVATTING 2010-2012 SAMENVATTING Samenvatting De Regionale woningmarktmonitor 2010-2012 beschrijft de ontwikkelingen op de woningmarkt in het gebied binnen de driehoek Waalwijk, Oss en Boxtel. De kredietcrisis

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

MEMO van college aan de commissie R&B

MEMO van college aan de commissie R&B MEMO van college aan de commissie R&B datum : 18 juni 2008 aan : Commissie R&B van : College onderwerp : Jaarlijkse aanpassing van bedragen in passendheidstabellen Portefeuillehouder:J. Mesu Inlichtingen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE RAAD

MEDEDELING AAN DE RAAD MEDEDELING AAN DE RAAD Aan: In afschrift aan: Van: Datum: Onderwerp: Registratienr.: Zaaknr.: Bijlage(n): De gemeenteraad De buitengewone leden van de gemeenteraad Wethouder G.J.W. Toonen 14 augustus 2013

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal

Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide. 2010-2020 Segment Nieuwbouw Sloop Verkoop Totaal Bijlage 1: Woningbouwprogramma Dommelkwartier en relatie Lage Heide Volgens de laatste Provinciale Prognose (2011) bedraagt de woningbouw behoefte in Valkenswaard een netto toevoeging van 1.230 woningen

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 10 september 2014

Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Nieuwsbrief 3 10 september 2014 Dit is de derde nieuwsbrief over de ontwikkelingen in project Rijsoord. U ontvangt een nieuwsbrief na elke klankbordbijeenkomst. Deze nieuwsbrief wordt bij alle bewoners

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012

Werken aan kwaliteit. Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Werken aan kwaliteit Voorraadplan 2004-2012 Woningbeheer Harlingen Postbus 103 8860 AC Harlingen Bolswardervaart 1 Openingstijden maandag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011

Veranderingen in de volkshuisvesting. 10 mei 2011 Veranderingen in de volkshuisvesting 10 mei 2011 Opbouw presentatie 1. Veranderingen en gevolgen 2. Betekenis voor PALT 3. Ontwikkelrichtingen De belangrijkste veranderingen 1. Regelgeving Staatssteunregeling

Nadere informatie

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep

Voorwoord. Bleskensgraaf Februari 2016. Jan de Wit Klankbordgroep Voorwoord De inwoners van Bleskensgraaf hebben in de dorpsagenda wonen benoemd als één van de belangrijkste speerpunten. Om erachter te komen hoe de inwoners het wonen in hun dorp nu ervaren en hoe ze

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Blok 6 14 september 2015 Voorstellen QuaWonen Willemieke den Hartog woonconsulent Barbera van Rossum projectmedewerker Namens huurdersvereniging: Mw. Koning Agenda 19.30 u: Opening

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006

BESLUITEN. verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector. B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Behoudens advies van de commissie ROW B&W-nr.: 06.1422 d.d. 28-11-2006 Onderwerp verdeling nieuwbouwwoningen vrije sector BESLUITEN 1. te constateren dat het hanteren van toewijzingsregels voor nieuwbouw

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

DE HUISMEESTERS TUINWIJK BEZIT

DE HUISMEESTERS TUINWIJK BEZIT DE HUISMEESTERS TUINWIJK BEZIT De Huismeesters heeft 284 woningen in bezit in De Tuinwijk. Het gaat om de volgende straten: - Fruitstraat - Ooftstraat - Bessemoerstraat - Concordiastraat - Moesstraat Onderstaand

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Wonen in de Wever. 52 appartementen aan de Weverstraat

Wonen in de Wever. 52 appartementen aan de Weverstraat Wonen in de Wever 52 appartementen aan de Weverstraat Wonen in De Wever Mooiland realiseert vernieuwbouw huurappartementen in de Weverstraat in Gennep. Gennep is een stadje in de provincie Limburg waar

Nadere informatie

Gemeenteraden van de Utrecht10. Geachte raadsleden,

Gemeenteraden van de Utrecht10. Geachte raadsleden, Aan: Gemeenteraden van de Utrecht10 Onderwerp: Huisvestingswet 2014 en de nieuwe huisvestingsverordening in de regio Utrecht Aankondiging bijeenkomst november 2014 Kenmerk: 2014-04267 Contactpersoon: Micha

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

WonenaandeAa. 30eengezinswoningen

WonenaandeAa. 30eengezinswoningen WonenaandeAa 30eengezinswoningen Wonen aan de Aa Geachte lezer, In de prachtig groene buurt Beeklust aan de Rombout Verhulstlaan bouwt Beter Wonen 30 grondgebonden woningen. Met Wonen aan de Aa ontstaat

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL.

VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. VEEL GESTELDE VRAGEN PROJECT OUDEGEINLAAN, DE WIERSLAAN, NIJEVELDSINGEL, VRONESTEINLAAN EN LINSCHOTENSINGEL. In dit overzicht vindt u een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen die gaan over uw woning,

Nadere informatie

gezien het advies van de raadscommissie d.d. 2 juni 2015; besluit vast te stellen de Huisvestingsverordening Terschelling 2015

gezien het advies van de raadscommissie d.d. 2 juni 2015; besluit vast te stellen de Huisvestingsverordening Terschelling 2015 Raadsbesluit Onderwerp: Huisvestingsverordening Terschelling 2015 Jaar/nummer: De raad van de gemeente Terschelling; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Terschelling d.d. 9 juni 2015

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2015 vastgesteld

Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2015 vastgesteld GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiden. Nr. 49101 4 juni 2015 Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimtevoorraad, Leiden 2015 vastgesteld Op 28 mei 2015 heeft de gemeenteraad de Huisvestingsverordening,

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie