W&R INHOUDSOPGAVE. Financiën 3 Internationaal 4 Landbouw, veeteelt en visserij 5 Media en informatie 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "W&R INHOUDSOPGAVE. Financiën 3 Internationaal 4 Landbouw, veeteelt en visserij 5 Media en informatie 6"

Transcriptie

1 VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2015 W&R INHOUDSOPGAVE SC biedt een overzicht van Nederlandse wet- en regelgeving en van relevante Europese publicaties. De bronnen hiervoor zijn: Kamerstukken, Kamervragen met antwoord, Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad en Publicatieblad van de Europese Unie. Bouwen en wonen 1 Criminaliteit en openbare orde 1 Cultuur 2 Economie 2 Financiën 3 Internationaal 4 Landbouw, veeteelt en visserij 5 Media en informatie 6 Natuur en milieu 6 Onderwijs en wetenschap 8 Recht en rechtspraak 8 Ruimte, infrastructuur en verkeer 9 Sociale zekerheid 10 Staats- en bestuursrecht 10 Werk en inkomen 12 Zorg en gezondheid 12 OP TWITTER Overzicht van officiële publicaties in zomerreces In het zomerreces van de Tweede Kamer brengt SC een tweetal speciale edities uit met een overzicht van recent verschenen officiële publicaties. Het betreft twee pdf-kranten die te vinden zijn op met als publicatiedata vrijdag 17 juli en vrijdag 21 augustus. De eerstvolgende SC Krant komt uit op dinsdag 1 september aanstaande. Voor het laatste nieuws over wet- en regelgeving kunt u terecht op BOUWEN EN WONEN ( Kamerstuk , 25834, nr. 100, Tweede Kamer Problematiek rondom asbest; Verslag algemeen overleg van 28 mei 2015 over advies Werknemers en infectieziekten. Criteria voor vaccinatie Kamerstuk , 29453, nr. 399, Tweede Kamer Woningcorporaties; Verslag algemeen overleg van 18 juni 2015 over Waarborgfonds Sociale Woningbouw Kamerstuk , 32440, nr. 90, Tweede Kamer Aanbestedingswet 20..; Brief minister over evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts Kamerstuk , 32757, nr. 115, Tweede Kamer Bouwbesluit 2012; Brief minister ter aanbieding ontwerpwijziging Bouwbesluit 2012 (implementatie herziene richtlijn energieprestatie gebouwen) Kamerstuk , 32847, nr. 184, Tweede Kamer Integrale visie op de woningmarkt; Verslag algemeen overleg van 4 juni 2015, over de Staat van de woningmarkt, rapportage 2014 (vervolgoverleg) Kamerstuk , 32847, nr. 185, Tweede Kamer Integrale visie op de woningmarkt; Verslag algemeen overleg van 11 juni 2015 over tijdelijke verhuur op basis van vergunning onder de Leegstandswet en antikraak Kamerstuk , 33962, nr. A, Eerste Kamer Omgevingswet; Gewijzigd voorstel van wet Kamerstuk , XIII, nr. 153, Tweede Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015; Brief minister over invulling moties en toezeggingen rond het energie-, mededingings-, aanbestedings- en postmarktbeleid Kamerstuk , 34156, nr. 6, Tweede Kamer Wijziging Boek 7 BW, Huisvestingswet 2014 en Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren); Verslag Kamerstuk , 34252, nr. A, Eerste Kamer Evaluatie Aanbestedingswet 2012; Brief minister over uitkomsten evaluatie van de wet en over de te nemen maatregelen Kamervragen, nr. 2919, Tweede Kamer Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Wonen en Rijksdienst over rekening houden met fauna bij renovatie van woningen. (Ingezonden 19 juni 2015); Kamervragen, nr. 2965, Tweede Kamer Vragen van het lid Albert de Vries (PvdA) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over de verkoop van het Paleis van Justitie in Amsterdam. (Ingezonden 6 juli 2015); Kamervragen, nr. 2969, Tweede Kamer Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over automatische incasso en huurverhogingen bij huurders van Trudo, Eindhoven. (Ingezonden 8 juli 2015); Staatscourant 2015, Wijziging Regeling vermindering verhuurderheffing 2014 Staatscourant 2015, Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015 Staatscourant 2015, Kennisgeving ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning; inrichting Grootegast - 100; NAM Staatscourant 2015, Kennisgeving besluit verlenen omgevingsvergunning; inrichting Floricultura te Heemskerk; CE-REN Staatscourant 2015, Wijziging Regeling fonds energiebesparing huursector en de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector CRIMINALITEIT EN OPENBARE ORDE ( Kamerstuk , 24587, nr. 618, Tweede Kamer Justitiële inrichtingen; Brief staatssecretaris over o.m. sluiting JJI De Heuvelrug, toezichtbezoeken bij JJI s, en verhuizing landelijke bestemming justitiële meisjes Kamerstuk , 24587, nr. 619, Tweede Kamer Justitiële inrichtingen; Brief staatssecretaris over verlenging terbeschikkingstelling penitentiaire inrichting Tilburg aan België Kamerstuk , 24587, nr. 620, Tweede Kamer Justitiële inrichtingen; Brief staatssecretaris over realisatie detentiecapaciteit Sint Eustatius Kamerstuk , 27859, nr. 80, Tweede Kamer Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Verslag algemeen overleg van 18 juni 2015, over het onderzoek M/V en verder, sekseregistratie door de overheid en de positie van transgenders Kamerstuk , 27925, nr. 560, Tweede Kamer Bestrijding internationaal terrorisme; Verslag algemeen overleg van 30 juni 2015 over de strijd tegen ISIS Kamerstuk , 27925, nr. 561, Tweede Kamer Bestrijding internationaal terrorisme; Verslag algemeen overleg van 1 juli 2015 over o.m. de missie Resolute Support Afghanistan Kamerstuk , 28676, nr. 227, Tweede Kamer NAVO; Brief minister over verzoek Turkije om bijeenkomst Noord-Atlantische Raad op 28 juli 2015 i.v.m. terroristische aanslagen door ISIS Kamerstuk , 28684, nr. 445, Tweede Kamer Naar een veiliger samenleving; Verslag algemeen overleg van 4 juni 2015 over o.a. landelijk beeld jaarwisseling Kamerstuk , 29270, nr. 104, Tweede Kamer Reclasseringsbeleid; Verslag algemeen overleg van 27 mei 2015 over reclassering Kamerstuk , 29628, nr. 546, Tweede Kamer Politie; Brief minister over blijven aanbieden handschriftanalyse, verfonderzoek en morfologisch vergelijkend haaronderzoek door NFI Kamerstuk , 29628, nr. 547, Tweede Kamer Politie; Brief minister over onderzoek naar gebruik van de nekklem door de politie Kamerstuk , 29628, nr. 548, Tweede Kamer Politie; Brief minister met reactie op bericht Aangiftes bij politie de prullenbak in Kamerstuk , 29628, nr. 549, Tweede Kamer Politie; Brief minister over stand van zaken van recent OM-onderzoek naar mogelijke strafrechtelijk verwijtbare acties van enkele politiefunctionarissen Kamerstuk , 29628, nr. 550, Tweede Kamer Politie; Brief minister over de feiten (van aanleiding en nasleep) van de recente rellen in de Schilderswijk in Den Haag naar aanleiding van de dood van de heer Henriquez en over de genomen acties Kamerstuk , 29628, nr. 551, Tweede Kamer Politie; Brief Algemene Rekenkamer ter aanbieding rapport Huisvesting Nationale Politie; Doelmatig en doeltreffend beheer van vastgoed Kamerstuk , 29754, nr. 316, Tweede Kamer Terrorismebestrijding; Brief minister ter aanbieding van de handreiking Puberaal, lastig of radicaliserend? Kamerstuk , 29754, nr. 317, Tweede Kamer Terrorismebestrijding; Verslag algemeen overleg van 3 juni 2015, over de rol van het onderwijs in de aanpak van radicalisering Kamerstuk , 29754, nr. 318, Tweede Kamer Terrorismebestrijding; Verslag algemeen overleg van 25 juni 2015 over o.m. Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland Kamerstuk , 29911, nr. 115, Tweede Kamer Bestrijding georganiseerde criminaliteit; Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015 over de aanpak van georganiseerde misdaad in Noord-Brabant Kamerstuk , 29924, nr. 128, Tweede Kamer Toezichtsverslagen AIVD en MIVD; Brief minister ter aanbieding toezichtsrapport over samenwerking MIVD met buitenlandse diensten Kamerstuk , 30234, nr. 134, Tweede Kamer Toekomstig sportbeleid; Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015, over onder meer de (in voorbereiding zijnde) wetgeving op het gebied van doping Kamerstuk , 30952, nr. 197, Tweede Kamer minister ter kennisbrenging wijzigingen in verdrag tegen doping in de sport Kamerstuk , 32678, nr. 30, Tweede Kamer Defensie Materieel Organisatie (DMO); Brief minister over vervolging van defensiemedewerkers die een rol hadden bij de verwerving dienstvoertuigen voor Defensie Kamerstuk , 33542, nr. 19, Tweede Kamer Wijziging Wetboek van Strafvordering i.v.m. vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie; Brief minister over gevolgen buiten werking stelling Wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens (Wbt) Kamerstuk , 33885, nr. 7, Tweede Kamer Wijziging Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk , IV, nr. 49, Tweede Kamer Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015; Brief minister ter aanbieding rapport Europees Comité inzake voorkoming folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT), met reactie Landen Koninkrijk Kamerstuk , 34039, nr. B, Eerste Kamer Uitvoering van het verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233); Voorlopig verslag Kamerstuk , VI, nr. 9 en 13, Tweede Kamer Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014; Moties Kamerstuk , 34257, nr. 1 t/m 4, Tweede Kamer Wet affectieschade; Koninklijke boodschap, Voorstel van wet, Memorie van toelichting en Advies en nader rapport Kamerstuk , 34259, nr. 1 en 2, Tweede Kamer Initiatiefnota verlies ANBI-status bij faciliteren geweldspredikers; Geleidende brief en Initiatiefnota Kamervragen, nr. 2851, Tweede Kamer Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over «warriortrainingen» van Nederlanders in Polen. (Ingezonden 2 juni 2015); Kamervragen, nr. 2882, Tweede Kamer Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het «warrior weekend», schiet weekend in een dorpje in Polen. (Ingezonden 12 juni 2015); Kamervragen, nr. 2889, Tweede Kamer Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over bericht dat het dragen van gevaarlijke laserpennen niet verboden is. (Ingezonden 29 mei 2015); Kamervragen, nr. 2897, Tweede Kamer Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de staats- secretaris van Veiligheid en Justitie over bescherming van persoonsgegevens. (Ingezonden 12 juni 2015); Kamervragen, nr. 2898, Tweede Kamer Vragen van de leden De Roon en De Graaf (beiden PVV) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over een in 2004 verhinderde aanslag. (Ingezonden 5 juni 2015); Kamervragen, nr. 2947, Tweede Kamer Vragen van de leden Knops en Omtzigt (beiden CDA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de zaak van Romano van der Dussen. (Ingezonden 24 juni 2015); Kamervragen, nr. 2958, Tweede Kamer Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een festivalbezoeker is overleden na hardhandig optreden van de Haagse politie. (Ingezonden 3 juli 2015); Kamervragen, nr. 2960, Tweede Kamer Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/ Van Klaveren) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie over de aanhoudende onrust in de Schilderswijk. (Ingezonden 6 juli 2015); Kamervragen, nr. 2961, Tweede Kamer Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de dood van een arrestant te Den Haag. (Ingezonden 1 juli 2015); Kamervragen, nr. 2962, Tweede Kamer Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/ Van Klaveren) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de gevangenisstraf voor een optredende agent. (Ingezonden 20 juli 2015); Kamervragen, nr. 2964, Tweede Kamer Vragen van het lid Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de toenemende problemen in Nederland met rondtrekkende Britse en Ierse zigeunerbendes. (Ingezonden 2 juli 2015); Kamervragen, nr. 3014, Tweede Kamer Vragen van de leden Berndsen-Jansen, Bergkamp en Verhoeven (allen D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Economische Zaken over de gevolgen van de onlangs ingevoerde aanpassing van de Opiumwet (nieuw art. 11a) voor Nederlandse ondernemers in de hennepzaadindustrie en in de aanverwante industrieën. (Ingezonden 8 juni 2015); Kamervragen, nr. 3015, Tweede Kamer Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken over de identificatie van de slachtoffers van de MH17. (Ingezonden 9 juli 2015); Kamervragen, nr. 3017, Tweede Kamer Vragen van het lid Berndsen-Jansen (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over bericht dat de overheid zelf materiaal voor het kweken van hennep bij een veiling heeft aangeboden. (Ingezonden 24 juni 2015); Staatscourant 2015, Circulaire handleiding Wob en Wbp Staatscourant 2015, Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen Staatscourant 2015, Wijziging Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Team Toezicht van de gemeente Deventer 2012 Staatscourant 2015, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regionale eenheid Den Haag 2015 Staatscourant 2015, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar medewerker Intake & Service regionale eenheid Den Haag 2015 Staatscourant 2015, Wijziging Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving

2 2 VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2015 WET- EN REGELGEVING Staatscourant 2015, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Werkbedrijf Lelystad B.V Staatscourant 2015, Ontslag plaatsvervangend lid Adviescollege Verloftoetsing tbs Staatscourant 2015, Aanwijzing persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is; Musa Asoglu Staatscourant 2015, Regeling rechtspositie leden College bescherming persoonsgegevens Staatscourant 2015, Besluit houdende tijdelijke aanwijzing van Hal 2 van Gebouw 5 van Business Parc Aviolanda als te bewaken en te beveiligen object Staatscourant 2015, Besluit houdende tijdelijke aanwijzing van Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten te Soesterberg als te bewaken en te beveiligen object Staatscourant 2015, Intrekking Aanwijzing afloopberichten aan de verantwoordelijke Staatscourant 2015, Regeling vergoeding beroepsziekten politie Staatscourant 2015, Herbenoeming lid Politieonderwijsraad; de heer E.C.M. de Jaeger Staatscourant 2015, Herbenoeming lid tevens voorzitter van de Politieonderwijsraad Staatscourant 2015, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stadstoezicht gemeente Leeuwarden, domein I Openbare Ruimte 2015 Staatscourant 2015, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Noord, domein IV, Openbaar Vervoer 2015 Staatscourant 2015, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Drenthe 2015, domein IV, Openbaar Vervoer 2015 Staatscourant 2015, Wijziging van de Instellingsregeling Begeleidingscommissie DIMS Staatscourant 2015, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Hardinxveld-Giessendam 2015 Staatscourant 2015, Bekendmaking besluit voorafgaand onderzoek Adecco Group Nederland (pre-employment screening) Staatscourant 2015, Bekendmaking besluit voorafgaand onderzoek; Randstad Nederland B.V. te Amsterdam (pre-employment screening) Staatscourant 2015, Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland N.V Staatscourant 2015, Wijziging van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van 27 maart 2013, kenmerk BOACAT2013/022 Staatscourant 2015, Wijziging van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van 6 januari 2011, kenmerk /Justis/11 Staatscourant 2015, Wijziging Regeling Jeugdwet ter vaststelling van regels voor het verstrekken persoonsgegevens aan gemeenten Tractatenblad 2015, 132 Verdrag tussen Nederland en Noorwegen inzake het gebruik van een penitentiaire inrichting in Nederland voor de tenuitvoerlegging van bij Noorse vonnissen opgelegde vrijheidsstraffen CULTUUR ( Kamerstuk , 28760, nr. 51, Tweede Kamer Meerjarenplan Alfabetisering; Verslag algemeen overleg van 4 juni 2015 over o.a. de Evaluatie Actieplan Laaggeletterdheid Kamerstuk , 30234, nr. 134, Tweede Kamer Toekomstig sportbeleid; Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015, over onder meer de (in voorbereiding zijnde) wetgeving op het gebied van doping Kamerstuk , 30952, nr. 197, Tweede Kamer minister ter kennisbrenging wijzigingen in verdrag tegen doping in de sport Kamerstuk , 32620, nr. 161, Tweede Kamer Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Brief minister ter aanbieding van het derde deel landelijke monitor populatiemanagement over de ontwikkelingen binnen de proeftuinen in de curatieve zorg Kamerstuk , 32620, nr. 162, Tweede Kamer Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Verslag algemeen overleg van 18 juni 2015 over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg Kamerstuk , 32820, nr. 165, Tweede Kamer Nieuwe visie cultuurbeleid; Verslag algemeen overleg van 24 juni 2015 over uitgangspunten cultuurbeleid Kamerstuk , 33576, nr. 46, Tweede Kamer Natuurbeleid; Brief staatssecretaris met de actuele stand van zaken project Buijtenland van Rhoon (PKB Project Mainportontwikeling Rotterdam) Kamerstuk , 33802, nr. B, Eerste Kamer Wet taken meteorologie en seismologie; Voorlopig verslag Kamerstuk , 34259, nr. 1 en 2, Tweede Kamer Initiatiefnota verlies ANBI-status bij faciliteren geweldspredikers; Geleidende brief en Initiatiefnota Kamervragen, nr. 2851, Tweede Kamer Vragen van het lid Marcouch (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over «warriortrainingen» van Nederlanders in Polen. (Ingezonden 2 juni 2015); Kamervragen, nr. 2881, Tweede Kamer Vragen van de leden De Graaf (PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie over het bericht «Excuses om weigeren vrouw met nikab in bus». (Ingezonden 26 juni 2015); Kamervragen, nr. 2894, Tweede Kamer Vragen van het lid Agnes Mulder (CDA) aan de minister van Economische Zaken over geïnduceerde aardbevingen en waterinjectie. (Ingezonden 22 juni 2015); Kamervragen, nr. 2902, Tweede Kamer Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het groot manifest der Nederlandse taal. (Ingezonden 30 juni 2015); Kamervragen, nr. 2932, Tweede Kamer Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het misbruiktribunaal binnen de Rooms-Katholieke Kerk. (Ingezonden 22 juni 2015); Kamervragen, nr. 2936, Tweede Kamer Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de veiligheid van christelijke asielzoekers op Asielzoekerscentra s (AZC s). (Ingezonden 24 juni 2015); Kamervragen, nr. 2956, Tweede Kamer Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over intimidatie en bedreigingen door islamitische asielzoekers. (Ingezonden 24 juni 2015); Kamervragen, nr. 2966, Tweede Kamer Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de selectieve aandacht van Unicef voor vrouwenbesnijdenis. (Ingezonden 10 juli 2015); Kamervragen, nr. 2968, Tweede Kamer Vragen van de leden De Roon en Bosma (beiden PVV) aan de minister voor over noodhulp die christelijke vluchtelingen voor Islamitische Staat niet of nauwelijks bereikt. (Ingezonden 14 juli 2015); Kamervragen, nr. 2974, Tweede Kamer Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/ Van Klaveren) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de bedreiging en intimidatie in asielzoekerscentra (AZC) door islamitische asielzoekers. (Ingezonden 14 juli 2015); Staatscourant 2015, Besluit beperking openbaarheid archieven USZO, bestuurder Arbeidsvoorziening en CWI Staatscourant 2015, Besluit ondermandaat archieven P-direk Staatscourant 2015, Beperking openbaarheid archief; Directie Tewerkstelling Erkende Gewetensbezwaarden Militaire Dienst en Hoofdafdeling Dienstplichtzaken Staatscourant 2015, Vaststelling selectielijst Groningen Seaports over de periode vanaf 1997 Staatscourant 2015, Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO Staatscourant 2015, Regeling Digitale literatuur Staatscourant 2015, Besluit inzake routinematige digitale vervanging archiefbescheiden opgeslagen in informatiesysteem Marjolein (Substitutiebesluit Marjolein) Staatscourant 2015, Regeling documentair informatiemanagement VWS 2015 ECONOMIE ( Kamerstuk , 17050, nr. 520, Tweede Kamer Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Verslag algemeen overleg van 1 juli 2015 over o.m. gemeentelijke aanpak bijstandsfraude Kamerstuk , , nr. 1282, Tweede Zaken; Brief minister met verslag van de Eurogroep en de informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de Eurozone op 7 juli 2015 Kamerstuk , , nr. 1283, Tweede Zaken; Brief minister ter aanbieding van de voorstellen van de Griekse autoriteiten Kamerstuk , , nr. 1284, Tweede Zaken; Brief minister over principebesluit Eurozonetop met Griekenland over steunaanvragen van dat land, en terugblik op vergaderingen Eurozone en Ecofinraad 11, 12 en 13 juli 2015 Kamerstuk , , nr. 1285, Tweede Zaken; Brief minister ter aanbieding verklaring Eurogroep n.a.v. telefonische vergadering van 16 juli 2015, en Trojka-rapportage over naleving maatregelenpakket door Griekenland Kamerstuk , , nr. 1286, Tweede Zaken; Brief minister met verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juni 2015 Kamerstuk , , nr. 1287, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 4 juni 2015, over start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector Kamerstuk , , nr. 1288, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 6 juli 2015 over uitslag referendum Griekenland Kamerstuk , , nr. 1289, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015, over de Eurogroep/Ecofin Raad Kamerstuk , , nr. 1290, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 2 juli 2015 over o.m. het Grieks leningenprogramma Kamerstuk , , nr. 1291, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 16 juli 2015, over o.a. voortgang onderhandelingen over financiële situatie Griekenland, en de noodzaak van stabiliteit van de eurozone Kamerstuk , , nr. 353, Tweede Kamer Raad voor Concurrentievermogen; Verslag schriftelijk overleg over agenda van informele Raad van 20 en 21 juli 2015 Kamerstuk , 26485, nr. 212, Tweede Kamer Maatschappelijk verantwoord ondernemen; Brief ministers over stand van zaken gesprekken met Nederlandse sectoren inzake IMVO-convenanten Kamerstuk , 29279, nr. 269, Tweede Kamer Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief minister over misbruik verschoningsrecht door notarissen en advocaten Kamerstuk , 30196, nr. 354, Tweede Kamer Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief minister over de werking van de Beleidsregel mededinging en duurzaamheid in praktijkafspraken tussen supermarkten, pluimveeslachterijen en pluimveehouders Kamerstuk , 31125, nr. 60, Tweede Kamer Defensie Industrie Strategie; Verslag algemeen overleg van 27 juni 2015, over Informatievoorziening en ICT bij Defensie en ERP Kamerstuk , 31409, nr. 89, Tweede Kamer Zee- en binnenvaart; Verslag algemeen overleg van 23 juni 2015, over binnenvaart Kamerstuk , 31521, nr. 93, Tweede Kamer Taxibeleid; Verslag algemeen overleg van 28 mei 2015 over o.m. doorstart Taxitronic, aanpak illegale UberPOP-activiteiten, en Werkagenda Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) voor 2015 Kamerstuk , 31524, nr. 248, Tweede Kamer Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Brief minister over de recente ontwikkelingen inzake de samenwerking tussen het Albeda College en ROC Zadkine Kamerstuk , 32013, nr. 105, Tweede Kamer Toekomst financiële sector; Brief minister ter aanbieding van ontwerpbesluit tot intrekking Besluit tot vaststelling nadere voorschriften omtrent inhoud jaarverslag banken (Stb. 2010, 215) Kamerstuk , 32043, nr. 264, Tweede Kamer Toekomst pensioenstelsel; Brief staatssecretaris over internetconsultatie conceptwetsvoorstel variabele pensioenuitkering Kamerstuk , 32043, nr. 265, Tweede Kamer Toekomst pensioenstelsel; Brief staatssecretaris over besluit DNB over aanpassing ultimate forward rate voor pensioenfondsen Kamerstuk , 32545, nr. 35, Tweede Kamer Wet- en regelgeving financiële markten; Brief minister ter aanbieding ontwerpbesluit overbruggingsinstellingen en entiteiten voor activa- en passivabeheer Kamerstuk , 32600, nr. N, Eerste Kamer Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector; Brief minister inzake de voortgang van de normering van topinkomens in de (semi)publieke sector Kamerstuk , 32637, nr. 196, Tweede Kamer Bedrijfslevenbeleid; Brief minister ter aanbieding Financieringsmonitor 2015 Kamerstuk , 32637, nr. 197, Tweede Kamer Bedrijfslevenbeleid; Verslag algemeen overleg van 11 juni 2015 over o.m. het toekomstfonds Kamerstuk , 33009, nr. 10, Tweede Kamer Innovatiebeleid; Brief minister over ruimte bieden aan technologische ontwikkelingen en nieuwe verdienmodellen door toekomstbestendiger formuleren van wet- en regelgeving Kamerstuk , 33009, nr. 9, Tweede Kamer Innovatiebeleid; Brief minister met reactie op de adviezen Adviesraad voor Wetenschap, Technologie, en Innovatie (AWTI) Kamerstuk , 33043, nr. 44, Tweede Kamer Green Deal; Verslag algemeen overleg van 25 juni 2015 over grondstoffen en afval Kamerstuk , 33532, nr. 45, Tweede Kamer Nationalisatie SNS REAAL; Brief minister met de stand van zaken inzake verkoopproces van REAAL Kamerstuk , 33625, nr. 173, Tweede Kamer Hulp, handel en investeringen; Brief minister met verslag van haar bezoek aan Bangladesh van 14 t/m 16 juni 2015 Kamerstuk , 33625, nr. 174, Tweede Kamer Hulp, handel en investeringen; Verslag algemeen overleg van 1 juli 2015 over o.m. de multilaterale scorekaart Kamerstuk , 33885, nr. 7, Tweede Kamer Wijziging Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk , XIII, nr. 153, Tweede Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015; Brief minister over invulling moties en toezeggingen rond het energie-, mededingings-, aanbestedings- en postmarktbeleid Kamerstuk , 34002, nr. 107, Tweede Kamer Belastingplan 2015; Verslag algemeen overleg van 28 mei 2015, over onder meer tijdelijke willekeurige afschrijving van schepen en investeringen in schepen Kamerstuk , 34042, nr. C, Eerste Kamer Wijziging Wet personenvervoer 2000 (regulering systeem vervoers- en betaalwijzen en betaaldienstverlening in het OV); Memorie van antwoord Kamerstuk , 34155, nr. C, Eerste Kamer Goedkeuring Overeenkomst inzake overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Trb. 2014, 146); Eindverslag Kamerstuk , VI, nr. 11, Tweede Kamer Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014; Motie Kamerstuk , 34227, nr. 4, Tweede Kamer Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw; Verslag Kamervragen, nr. 2880, Tweede Kamer Vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Financiën over het bericht «OM hoeft Rabobank niet te vervolgen om Libor-fraude». (Ingezonden 26 mei 2015); Kamervragen, nr. 2884, Tweede Kamer Vragen van lid Grashoff (GroenLinks) aan de minister voor over de berichten dat verzekeraars miljarden investeren en beleggen in controversiële wapenhandel. (Ingezonden 25 juni 2015);

3 WET- EN REGELGEVING VRIJDAG 21 AUGUSTUS Kamervragen, nr. 2886, Tweede Kamer Vragen van de leden Omtzigt en Oskam (beiden CDA) aan de Ministers van Financien en van Veiligheid en Justitie over het niet vervolgen van Rabobankiers bij de Libor/Euribor-fraude. (Ingezonden 26 mei 2015); Kamervragen, nr. 2891, Tweede Kamer Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichtgeving «Pensioen verdampt door lage rente». (Ingezonden 10 juni 2015); Kamervragen, nr. 2900, Tweede Kamer Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de consequenties van een mogelijke fusie van Monsanto en Syngenta voor de voedselzekerheid. (Ingezonden 19 juni 2015); Kamervragen, nr. 2901, Tweede Kamer Vragen van de leden Jadnanansing en Marcouch (beiden PvdA) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over allochtone studenten die volgens de stagemonitor minder stagevergoeding krijgen en vaker moeten solliciteren voor ze een stageplek vinden. (Ingezonden 22 mei 2015); Kamervragen, nr. 2916, Tweede Kamer Vragen van het lid Dikkers (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de illegale houtkap in de Amazone en de controle van de NVWA hierop. (Ingezonden 11 juni 2015); Kamervragen, nr. 2931, Tweede Kamer Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de minister voor over het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 7 mei (Ingezonden 19 mei 2015); Kamervragen, nr. 2938, Tweede Kamer Vragen van het lid Van Laar (PvdA) aan de minister voor over kinderarbeid. (Ingezonden 16 juni 2015); Kamervragen, nr. 2940, Tweede Kamer Vragen van de leden Koolmees en Van Veldhoven (beiden D66) aan de minister van Financiën over het bericht «NS-topman had steun voor uitbetalen bonus». (Ingezonden 8 juli 2015); Kamervragen, nr. 2964, Tweede Kamer Vragen van het lid Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de toenemende problemen in Nederland met rondtrekkende Britse en Ierse zigeunerbendes. (Ingezonden 2 juli 2015); Kamervragen, nr. 2965, Tweede Kamer Vragen van het lid Albert de Vries (PvdA) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over de verkoop van het Paleis van Justitie in Amsterdam. (Ingezonden 6 juli 2015); Kamervragen, nr. 3007, Tweede Kamer Vragen van de leden Groot en Recourt (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de voortgang van het centraal aandeelhoudersregister voor besloten en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen. (Ingezonden 14 juli 2015); Kamervragen, nr. 3014, Tweede Kamer Vragen van de leden Berndsen-Jansen, Bergkamp en Verhoeven (allen D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Economische Zaken over de gevolgen van de onlangs ingevoerde aanpassing van de Opiumwet (nieuw art. 11a) voor Nederlandse ondernemers in de hennepzaadindustrie en in de aanverwante industrieën. (Ingezonden 8 juni 2015); Staatsblad 2015, 295 Wijziging Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft i.v.m. invoering regels inzake cliënten met een beleggingsverzekering Staatsblad 2015, 296 Wijziging Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, Besluit prudentiële regels Wft, Besluit uitvoering EUverordeningen financiële markten en Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft i.v.m. verordening bankentoezicht Staatsblad 2015, 304 Wet toezicht kredietunies Staatsblad 2015, 308 Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II Staatsblad 2015, 309 Inwerkingtreding van de Wet implementatie Omnibus II-richtlijn, de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II, artikel IV van de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I en het Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II Staatsblad 2015, 310 en 311 (Inwerkingtreding) Uitvoeringsbesluit Bankwet 1998 Staatscourant 2015, Nieuwe normen NEN, 16 juli 2015 Staatscourant 2015, Wijziging Warenwetregeling levende tweekleppige weekdieren Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 15 juli 2015 Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 16 juli 2015 Staatscourant 2015, Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energieefficiëntie Staatscourant 2015, Tijdelijke regeling richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 Staatscourant 2015, Mededeling subsidies Tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie 2015, eerste ronde Staatscourant 2015, Wijziging Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft i.vm. cliënten met een beleggingsverzekering Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 20 juli 2015 Staatscourant 2015, Bekendmaking normen elektrotechnische producten; 20 juli 2015 Staatscourant 2015, Benoeming lid NZa; de heer drs. R.J.P. Jansen Staatscourant 2015, Wijziging Regeling doorberekening kosten ACM Staatscourant 2015, Consultatie ontwerpbesluit marktanalyse ontbundelde toegang Staatscourant 2015, Wijziging Verordening beroeps-en gedragsregels 2011 Staatscourant 2015, Wijziging Verordening overdracht protocol Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 21 juli 2015 (2) Staatscourant 2015, Wijziging Regeling Europese EZ-subsidies en Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 i.v.m. invoering subsidiemodule aanlandplichtinnovatieprojecten Staatscourant 2015, Aanwijzing van de Stichting samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven te Zoetermeer als Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven Staatscourant 2015, Wijziging Regeling OCW-subsidies (subsidiëring van SBB) Staatscourant 2015, Addendum Convenant Staatsbosbeheer, een maatschappelijke onderneming Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 21 juli 2015 (1) Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 20 juli 2015 Staatscourant 2015, Melding voorgenomen concentratie; WPEF V Holding Coöperatief W.A. - P4people HRM Services B.V. Staatscourant 2015, Melding voorgenomen concentratie; Stichting Dichterbij - Assist Zorg - UniK Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 22 juli 2015 Staatscourant 2015, Mededeling Besluit ACM op melding voorgenomen concentratie; VolkerWessels - G&S Vastgoed Staatscourant 2015, Werkwijze Openbaarmaking ACM Staatscourant 2015, Mededeling Besluit ACM op melding voorgenomen concentratie; fusie Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis en Stichting Rivas Zorggroep Staatscourant 2015, Mededeling Besluit ACM op melding voorgenomen concentratie; Wereldhave Nederland B.V. en bepaalde activa van Klépierre Management Nederland B.V. Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 27 juli 2015 (1) Staatscourant 2015, Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over juni 2015 Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 27 juli 2015 (2) Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 28 juli 2015 Staatscourant 2015, Mutaties Accountantsregister; 23 juli 2015 Staatscourant 2015, Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016 Staatscourant 2015, Ontslag en benoeming leden Centrale Raad Kamer van Koophandel Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 30 juli 2015 (1) Staatscourant 2015, Besluit inzake melding voorgenomen concentratie; Parcom Buy Out Fund IV en Streamline Holding Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 30 juli 2015 (2) Staatscourant 2015, Vaststelling enkele subsidieplafonds (internationaal ondernemen) Staatscourant 2015, Melding voorgenomen concentratie; Vlugtinvest - Van de Waal Beheersmaatschappij - Iv-Holding Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 31 juli 2015 Staatscourant 2015, Mededeling Besluit ACM op melding voorgenomen concentratie; WPEF V Holding Coöperatief W.A. - P4people HRM Services B.V. Staatscourant 2015, Mededeling Besluit ACM op melding voorgenomen concentratie; Brocacef Groep - N.V., Mediq Apotheken Nederland B.V., Distrimed B.V. Mediq Pharma Logistics B.V. Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 3 augustus 2015 Staatscourant 2015, Melding voorgenomen concentratie; Actief Holding Nederland B.V., Tence B.V., Tence Personeelsdiensten B.V., Tence Uitzendbureau B.V. en Tence Payroll B.V. Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 4 augustus 2015 Staatscourant 2015, Mededeling Besluit ACM op melding voorgenomen concentratie; Stichting Dichterbij - Assist Zorg UniK Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 5 augustus 2015 Staatscourant 2015, Terinzagelegging van een voorstel tot wijziging van de codes gas Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 6 augustus 2015 Staatscourant 2015, Melding voorgenomen concentratie; Hanos en EBO van den Bor Staatscourant 2015, Melding voorgenomen concentratie; Dnata en Aviapartner Cargo B.V Staatscourant 2015, Intrekking verzoek tot wijziging van een vergunning; Ziekenhuis Walcheren - Oosterscheldeziekenhuizen Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 7 augustus 2015 Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 10 augustus 2015 Staatscourant 2015, Melding voorgenomen concentratie; Wincor Nixdorf (SecurCash) - Brink s Nederland Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 12 augustus 2015 (1) Staatscourant 2015, Mutaties Accountantsregister; 5 augustus 2015 Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 12 augustus 2015 (2) Staatscourant 2015, Mededeling Besluit ACM op melding voorgenomen concentratie; Vlugtinvest, Van de Waal Beheersmaatschappij - Iv-Holding Staatscourant 2015, Uitvoering Wet op het financieel toezicht ( Wft ); 13 augustus 2015 Staatscourant 2015, Nieuwe normen NEN, 13 augustus 2015 Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 13 augustus 2015 Tractatenblad 2015, 110 Verdrag betreffende de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank; Beijing, 29 juni 2015 Tractatenblad 2015, 116 Overeenkomst tot instelling van het Gemeenschappelijk Fonds voor Grondstoffen; (met Bijlagen) Genève, 27 juni 1980 Tractatenblad 2015, 118 Euro-Mediterrane Overeenkomst: associatie tussen EG en Marokko, met bijlagen, protocollen en Slotakte, Publicatieblad van de Europese Unie L 196, blz Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1214 van de Commissie van 22 juli 2015 tot oprichting van het Europees investeringsprojectenportaal met bijbehorende technische specificaties Publicatieblad van de Europese Unie L 197, blz Verordening (EU) 2015/1221 van de Commissie van 24 juli 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang Publicatieblad van de Europese Unie L 208, blz. 3-6 Verordening (EU) 2015/1348 van de Commissie van 3 augustus 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 773/2004 betreffende procedures van de Commissie op grond van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag Publicatieblad van de Europese Unie L 209, blz Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 271/14/COL van 9 juli 2014 houdende de zevenennegentigste wijziging van de formele en materiële regels op het gebied van staatssteun door vaststelling van nieuwe richtsnoeren voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie [2015/1359] FINANCIËN ( Kamerstuk , 17050, nr. 520, Tweede Kamer Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Verslag algemeen overleg van 1 juli 2015 over o.m. gemeentelijke aanpak bijstandsfraude Kamerstuk , , nr. 1282, Tweede Zaken; Brief minister met verslag Eurogroep en de informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de Eurozone op 7 juli 2015 Kamerstuk , , nr. 1283, Tweede Zaken; Brief minister ter aanbieding van de voorstellen van de Griekse autoriteiten Kamerstuk , , nr. 1284, Tweede Zaken; Brief minister over principebesluit Eurozonetop met Griekenland over steunaanvragen van dat land, en terugblik op vergaderingen Eurozone en Ecofinraad 11, 12 en 13 juli 2015 Kamerstuk , , nr. 1285, Tweede Zaken; Brief minister ter aanbieding verklaring Eurogroep n.a.v. telefonische vergadering van 16 juli 2015, en Trojka-rapportage over naleving maatregelenpakket door Griekenland Kamerstuk , , nr. 1286, Tweede Zaken; Brief minister met verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juni 2015 Kamerstuk , , nr. 1287, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 4 juni 2015, over onder meer start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector Kamerstuk , , nr. 1288, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 6 juli 2015 over uitslag referendum Griekenland Kamerstuk , , nr. 1289, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015, over de Eurogroep/Ecofin Raad Kamerstuk , , nr. 1290, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 2 juli 2015 over o.m. het Grieks leningenprogramma Kamerstuk , , nr. 1291, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 16 juli 2015, over o.a. voortgang onderhandelingen over financiële situatie Griekenland, en de noodzaak van stabiliteit van de eurozone Kamerstuk , 25087, nr. 109, Tweede Kamer Internationaal fiscaal (verdrags)beleid; Brief staatssecretaris over uitvoering toezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg van 3 juni 2015 over internationaal fiscaal beleid Kamerstuk , 25087, nr. 110, Tweede Kamer Internationaal fiscaal (verdrags)beleid; Verslag algemeen overleg van 3 juni 2015, over onder meer internationale belastingen en belastingontwijking Kamerstuk , 28165, nr. 220, Tweede Kamer Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Brief minister over de schikking met de president-directeur NS, inzake beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst Kamerstuk , 28165, nr. 221, Tweede Kamer Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Brief minister over o.m. stand van zaken onderzoek bij NS Kamerstuk , 29279, nr. 269, Tweede Kamer Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief minister over misbruik verschoningsrecht door notarissen en advocaten Kamerstuk , 30545, nr. 186, Tweede Kamer Uitvoering Wet Werk en Bijstand; Brief staatssecretaris over publicatie van de gecorrigeerde budgetten per gemeente

4 4 VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2015 WET- EN REGELGEVING Kamerstuk , 30545, nr. 187, Tweede Kamer Uitvoering Wet Werk en Bijstand; Verslag algemeen overleg van 24 juni 2015 over WWB-aangelegenheden Kamerstuk , 31066, nr. 247, Tweede Kamer Belastingdienst; Verslag algemeen overleg van 21 mei 2015 over o.m. investeringsagenda Belastingdienst Kamerstuk , 31066, nr. 248, Tweede Kamer Belastingdienst; Verslag algemeen overleg van 10 juni 2015, over onder meer de Stroomlijning invorderingsregelgeving belastingen en vereenvoudiging formeel verkeer Belastingdienst Kamerstuk , 33532, nr. 45, Tweede Kamer Nationalisatie SNS REAAL; Brief minister met de stand van zaken inzake verkoopproces van REAAL Kamerstuk , A, nr. 77, Tweede Kamer Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2015; Verslag algemeen overleg van 2 juli 2015 over het MIRT Kamerstuk , IV, nr. 47, Tweede Kamer Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015; Verslag algemeen overleg van 20 mei 2015 over Koninkrijksconferenties 2014 en 2015 Kamerstuk , IV, nr. 48, Tweede Kamer Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015; Verslag algemeen overleg van 21 mei 2015 over financieel toezicht BES 2014 Kamerstuk , IV, nr. 49, Tweede Kamer Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015; Brief minister ter aanbieding rapport Europees Comité inzake voorkoming folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT), met reactie Landen Koninkrijk Kamerstuk , IV, nr. 50, Tweede Kamer Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015; Verslag algemeen overleg van 2 juli 2015 over o.m. actieplan Kinderrechten in het Koninkrijk Kamerstuk , IV, nr. V, Eerste Kamer Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015; Brief staatssecretaris ter aanbieding brief aan Saba over nieuwe consulaire tarieven Kamerstuk , V, nr. 77, Tweede Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2015; Lijst van vragen en antwoorden over rapportage inzake stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen Kamerstuk , VI, nr. 102, Tweede Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015; Brief minister over resultaten van gesprek met de vertegenwoordigers Rooms-Katholieke Kerk Kamerstuk , VI, nr. 103, Tweede Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015; Brief minister over ontnemingsschikking Cees H. Kamerstuk , VII, nr. 54, Tweede Kamer Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015; Brief minister over vorming gemeenschappelijke rekenkamers Kamerstuk , VII, nr. 55, Tweede Kamer Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015; Brief minister over overeenkomst loonruimte publieke sector Kamerstuk , X, nr. 106, Tweede Defensie (X) voor het jaar 2015; Verslag algemeen overleg van 11 juni 2015 over o.a. aanbieding Jaarplan 2015 van de Kustwacht in het Caribisch gebied Kamerstuk , X, nr. 107, Tweede Defensie (X) voor het jaar 2015; Brief minister over eerste deelakkoord uit overleg tussen Defensie en de centrales van overheidspersoneel inzake een voorziening voor het AOW-gat Kamerstuk , X, nr. 108, Tweede Defensie (X) voor het jaar 2015; Verslag algemeen overleg van 1 juli 2015 over Personeel Defensie en rapporten IGK en IMD Kamerstuk , XIII, nr. 153, Tweede Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015; Brief minister over invulling moties en toezeggingen rond het energie-, mededingings-, aanbestedings- en postmarktbeleid Kamerstuk , XIII, nr. K, Eerste Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015; Brief minister met reactie op de adviezen Diensten Waarderen en De Kracht van Sociale Innovatie van de AWTI Kamerstuk , XVI, nr. 115, Tweede Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015; Brief minister over stand van zaken moties en toezeggingen VWS Kamerstuk , XVIII, nr. 25, Tweede Kamer Vaststelling begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2015; Verslag algemeen overleg van 1 juli 2015 over cao onderhandelingen rijksoverheid Kamerstuk , 34002, nr. 107, Tweede Kamer Belastingplan 2015; Verslag algemeen overleg van 28 mei 2015, over onder meer tijdelijke willekeurige afschrijving van schepen en investeringen in schepen Kamerstuk , VI, nr. 9 t/m 14, Tweede Kamer Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014; Moties Kamerstuk , VIII, nr. 12, Tweede Kamer Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014; Verslag wetgevingsoverleg van 10 juni 2015 over o.m. rapport Opbrengstgericht werken aan taal en rekenen in het voortgezet onderwijs Kamerstuk , X, nr. 15, Tweede Kamer Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2014; Verslag wetgevingsoverleg van 11 juni 2015 over o.m. evaluatie Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht Kamerstuk , 34259, nr. 1 en 2, Tweede Kamer Initiatiefnota verlies ANBI-status bij faciliteren geweldspredikers; Geleidende brief en Initiatiefnota Kamervragen, nr. 2895, Tweede Kamer Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de staatssecretaris van Financiën over de btw op verkoop van grond. (Ingezonden 24 juni 2015); Staatsblad 2015, 302 Wijziging uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen Staatsblad 2015, 305 Aanpassing sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën Staatscourant 2015, Aanwijzing algemeen directeur RVO als de onafhankelijke autoriteit inzake voortgangsverklaring energie-intensieve bedrijven Staatscourant 2015, Belastingwet BES; Besluit algemene bestedingsbelasting. Vrijstelling bij invoer van drinkwater en kookgas Staatscourant 2015, Wijziging Regeling vermindering verhuurderheffing 2014 Staatscourant 2015, Wijziging Regeling doorberekening kosten ACM Staatscourant 2015, Vaststelling van de wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in de begroting en het jaarverslag van provincies en gemeenten Staatscourant 2015, Wijziging Legesbesluit akten burgerlijke stand in verband met de jaarlijkse aanpassing van de bedragen Staatscourant 2015, Wijziging Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen i.v.m. aanpassing naheffingsaanslag Staatscourant 2015, Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2016 Tractatenblad 2015, 111 Verdrag tussen Nederland, t.b.v. Aruba, en Tsjechië inzake uitwisseling informatie betreffende belastingen; (met bijlage) s-gravenhage, Tractatenblad 2015, 113 Verdrag tussen Nederland en Zambia onder meer tot vermijden dubbele belasting (met Protocol) Addis Abeba, 15 juli 2015 Tractatenblad 2015, 114 Verdrag tussen Nederland en Kenia tot o.m. vermijden dubbele belasting; (met Protocol) Nairobi, 22 juli 2015 Tractatenblad 2015, 121 Protocol tot wijziging Verdrag met Indonesië tot vermijden dubbele belasting en voorkomen ontgaan inkomstenbelasting, en Protocol daarbij; Jakarta, 30 juli 2015 Publicatieblad van de Europese Unie L 193, blz Richtsnoer (EU) 2015/1197 van de Europese Centrale Bank van 2 juli 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2010/20 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken (ECB/2015/24) Publicatieblad van de Europese Unie L 205, blz Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1278 van de Commissie van 9 juli 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen wat betreft instructies, templates en definities Publicatieblad van de Europese Unie L 210, blz. 1-2 Verordening (EU) 2015/1360 van de Raad van 4 augustus 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 407/2010 houdende instelling van een Europees financieel stabilisatiemechanisme INTERNATIONAAL ( Kamerstuk , 19637, nr. 2024, Tweede over wijziging landgebonden asielbeleid Jemen Kamerstuk , , nr. 1514, Tweede Zaken; Brief minister met de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 20 juli 2015 Kamerstuk , , nr. 1515, Tweede Zaken; Brief minister met geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken op 23 en 24 juli 2015 Kamerstuk , , nr. 1516, Tweede Zaken; Brief minister met kabinetsreactie op advies van de AIV Internationale Investeringsbeslechting - van ad hoc arbitrage naar een permanent investeringshof Kamerstuk , , nr. 1517, Tweede Zaken; Verslag schriftelijk overleg over agenda Raad Algemene Zaken op 23 en 24 juli 2015 Kamerstuk , , nr. 1518, Tweede Zaken; Verslag schriftelijk overleg over agenda Raad Buitenlandse Zaken van 20 juli 2015 Kamerstuk , , nr. 1519, Tweede Zaken; Brief minister met verslag informele Raad Algemene Zaken van 23 en 24 juli 2015 Kamerstuk , , nr. 1520, Tweede Zaken; Brief minister met verslag Raad van 20 juli 2015, o.a. over Iran en Oekraïne/MH17 Kamerstuk , , nr. 1521, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 16 juni 2015,over Raad Algemene Zaken d.d. 23 juni 2015 Kamerstuk , , nr. 1522, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 16 juni 2015 over relaties met Azië Kamerstuk , , nr. 1282, Tweede Zaken; Brief minister met verslag van de Eurogroep en de informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de Eurozone op 7 juli 2015 Kamerstuk , , nr. 1283, Tweede Zaken; Brief minister ter aanbieding van de voorstellen van de Griekse autoriteiten Kamerstuk , , nr. 1284, Tweede Zaken; Brief minister over principebesluit Eurozonetop met Griekenland over steunaanvragen van dat land, en terugblik op vergaderingen Eurozone en Ecofinraad 11, 12 en 13 juli 2015 Kamerstuk , , nr. 1285, Tweede Zaken; Brief minister ter aanbieding verklaring Eurogroep n.a.v. telefonische vergadering van 16 juli 2015, en Trojka-rapportage over naleving maatregelenpakket door Griekenland Kamerstuk , , nr. 1286, Tweede Zaken; Brief minister met verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juni 2015 Kamerstuk , , nr. 1287, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 4 juni 2015, over onder meer start Europese bankenunie en werkafspraken bij ingrepen in de financiële sector Kamerstuk , , nr. 1288, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 6 juli 2015 over uitslag referendum Griekenland Kamerstuk , , nr. 1289, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015, over de Eurogroep/Ecofin Raad Kamerstuk , , nr. 1290, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 2 juli 2015 over o.m. het Grieks leningenprogramma Kamerstuk , , nr. 1291, Tweede Zaken; Verslag algemeen overleg van 16 juli 2015, over voortgang onderhandelingen over Griekenland, en de noodzaak van stabiliteit eurozone Kamerstuk , , nr. 584, Tweede Kamer Milieuraad; Brief staatssecretaris met geannoteerde agenda Informele Milieuraad op 22 en 23 juli 2015 Kamerstuk , , nr. 585, Tweede Kamer Milieuraad; Verslag schriftelijk overleg over agenda Raad van 22 en 23 juli 2015 en verslag Raad van 15 juni 2015 Kamerstuk , , nr. 353, Tweede Kamer Raad voor Concurrentievermogen; Verslag schriftelijk overleg over agenda informele Raad van 20 en 21 juli 2015 Kamerstuk , , nr. 378, Tweede Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015, betreffende agendering en verslagen van diverse (in) formele bijeenkomsten van EU-Gezondheidsraad Kamerstuk , , nr. 379, Tweede Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015 over o.a. agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 18 juni 2015 Kamerstuk , , nr. 380, Tweede Brief minister met verslag Informele Raad, onderdeel Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van juli 2015 Kamerstuk , , nr. 849, Tweede Kamer Landbouw- en Visserijraad; Verslag schriftelijk overleg over de Raad van 13 juli 2015 Kamerstuk , , nr. 850, Tweede Kamer Landbouw- en Visserijraad; Brief staatssecretaris met verslag Raad 13 juli 2015 en over de toebedeling van de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet Kamerstuk , , nr. 851, Tweede Kamer Landbouw- en Visserijraad; Verslag algemeen overleg van 10 juni 2015 over o.a. de agenda Raad op 16 juni 2015 Kamerstuk , , nr. 551, Tweede Energie; Brief minister over de resultaten van Ministerial Conference on the International Energy Charter en high-level bijeenkomst met internationale energiebedrijven, mei 2015 Kamerstuk , , nr. 552, Tweede Energie; Verslag algemeen overleg van 10 juni 2015, over EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa Kamerstuk , 22112, nr. 1991, Tweede Kamer Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief staatssecretaris over uitstel toezending fiche mededeling Uniekader voor verzameling, beheer en gebruik gegevens visserijsector en voor ondersteuning wetenschappelijk advies visserijbeleid Kamerstuk , 22112, nr. 1992, Tweede Kamer Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief minister ter aanbieding kwartaaloverzicht Europese consultaties op het terrein van het Ministerie van EZ Kamerstuk , 22112, nr. 1993, Tweede Kamer Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief minister bij aanbieding Het Europees Scorebord voor Justitie stelsels 2015, met beoordeling betreffende kwaliteit, onafhankelijkheid en efficiency rechtspraak in EU-landen Kamerstuk , 22831, nr. 106, Tweede Kamer De Hoorn van Afrika; Verslag schriftelijk overleg over de Nederlandse inzet in Zuid-Sudan Kamerstuk , 26488, nr. 391, Tweede Kamer Behoeftestelling vervanging F-16; Brief minister over verzoek industrie inzake verlagen afdracht

5 WET- EN REGELGEVING VRIJDAG 21 AUGUSTUS Kamerstuk , 27830, nr. 156, Tweede Kamer Materieelprojecten; Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015, over stand van zaken Materieel Defensie Kamerstuk , 27925, nr. 560, Tweede Kamer Bestrijding internationaal terrorisme; Verslag algemeen overleg van 30 juni 2015 over de strijd tegen ISIS Kamerstuk , 27925, nr. 561, Tweede Kamer Bestrijding internationaal terrorisme; Verslag algemeen overleg van 1 juli 2015 over o.m. de missie Resolute Support Afghanistan Kamerstuk , 28676, nr. 227, Tweede Kamer NAVO; Brief minister over verzoek Turkije om bijeenkomst Noord-Atlantische Raad op 28 juli 2015 i.v.m. terroristische aanslagen door ISIS Kamerstuk , 28676, nr. 228, Tweede Kamer NAVO; Verslag algemeen overleg van 16 juni 2015, over onder meer de stand van zaken van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) alsmede Very High Readiness Joint Task Force NAVO Kamerstuk , 28676, nr. 229, Tweede Kamer NAVO; Brief minister met verslag bijeenkomst Noord-Atlantische Raad van 28 juli 2015 Kamerstuk , 29237, nr. 163, Tweede Kamer Afrika-beleid; Brief ministers over de situatie in Burundi Kamerstuk , 29237, nr. 166, Tweede Kamer Afrika-beleid; Verslag algemeen overleg van 25 juni 2015 over Burundi Kamerstuk , 29653, nr. 23, Tweede Kamer Het Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben; Verslag algemeen overleg van 4 juni 2015, over actuele situatie in Venezuela en de mogelijke consequenties voor de Koninkrijksdelen in het Caribisch gebied Kamerstuk , 29924, nr. 128, Tweede Kamer Toezichtsverslagen AIVD en MIVD; Brief minister ter aanbieding toezichtsrapport over samenwerking van de MIVD met buitenlandse inlichtingenen of veiligheidsdiensten (rapportnummer 22B) Kamerstuk , 30952, nr. 197, Tweede Kamer minister over wijzigingen in verdrag tegen doping in de sport Kamerstuk , 30952, nr. 198, Tweede Kamer minister over notawisseling met Verenigd Koninkrijk over huisvesting deel diplomatieke missie in Ministerie BuZa Kamerstuk , 30952, nr. 199, Tweede Kamer minister over notawisseling verlenging verdrag met Oekraïne over internationale missie tot bescherming onderzoek Kamerstuk , 30952, nr. 200, Tweede Kamer Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief minister over verdrag met Burkina Faso over status civiel en militair personeel Kamerstuk , 30952, nr. 201, Tweede Kamer minister over verdrag met Internationaal Strafhof betreffende afspraken voortzetting 13e zitting Vergadering van Staten Kamerstuk , 30952, nr. 202, Tweede Kamer Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief minister over notawisseling verlenging verdrag met Uganda over status Defensiepersoneel in Uganda voor trainings- en opleidingsactiviteiten Kamerstuk , 31125, nr. 60, Tweede Kamer Defensie Industrie Strategie; Verslag algemeen overleg van 27 juni 2015, over Informatievoorziening en ICT bij Defensie en ERP Kamerstuk , 32317, nr. 314, Tweede Kamer JBZ-Raad; Brief minister met nadere informatie over JBZ-Raad van 9-10 juli 2015 inzake vragen t.a.v. Europees Openbaar Ministerie (EOM) Kamerstuk , 32317, nr. 315, Tweede Kamer JBZ-Raad; Brief staatssecretaris met geannoteerde agenda van de ingelaste JBZ-bijeenkomst op 20 juli 2015 Kamerstuk , 32317, nr. 316, Tweede Kamer JBZ-Raad; Verslag algemeen overleg van 10 juni 2015, over agenda JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015, en onder meer over ontwikkelingen rond het EOM Kamerstuk , 32317, nr. 317, Tweede Kamer JBZ-Raad; Verslag algemeen overleg van 11 juni 2015 over asiel- en vreemdelingenbeleid Kamerstuk , 32317, nr. EY, Eerste Kamer JBZ-Raad; Brief staatssecretaris met geannoteerde agenda JBZ Raad 20 juli 2015 Kamerstuk , 32605, nr. 170, Tweede Kamer Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking; Verslag algemeen overleg van 10 juni 2015 over o.a fragielestatenaanpak / inzet World Humanitarian Summit Kamerstuk , 32623, nr. 152, Tweede Kamer Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden- Oosten; Verslag schriftelijk overleg over de Nederlandse inzet in Jemen Kamerstuk , 32678, nr. 30, Tweede Kamer Defensie Materieel Organisatie (DMO); Brief minister over vervolging inzake mogelijk bevoordelen van defensiemedewerkers die een rol hadden in de verwerving van dienstvoertuigen door Defensie Kamerstuk , 32735, nr. 144, Tweede Kamer Mensenrechten in het buitenlands beleid; Brief minister over het proces tegen Leyla en Arif Yunus in Azerbeidzjan Kamerstuk , 32735, nr. 145, Tweede Kamer Mensenrechten in het buitenlands beleid; Verslag nota-overleg van 15 juni 2015 over o.m. rapport A global Report on the Rights, Legal Status and Discrimination against Humanists, Atheists and the Non-religious Kamerstuk , 32851, nr. 27, Tweede Kamer Grensoverschrijdende samenwerking (GROS); Brief minister over de instelling van het Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid, alsmede overzicht moties en toezeggingen ter zake Kamerstuk , 33625, nr. 173, Tweede Kamer Hulp, handel en investeringen; Brief minister met verslag van haar bezoek aan Bangladesh van 14 t/m 16 juni 2015 Kamerstuk , 33625, nr. 174, Tweede Kamer Hulp, handel en investeringen; Verslag algemeen overleg van 1 juli 2015 over o.m. de multilaterale scorekaart Kamerstuk , 33659, nr. M, Eerste Kamer Wijziging o.m. Wet gemeenschappelijke regelingen i.v.m. afschaffing plusregio s; Brief minister met nadere bijzonderheden over inzet Nederlands EU-voorzitterschap voor Europese Agenda Stad Kamerstuk , 33783, nr. 21, Tweede Kamer Nucleaire ontwapening en non-proliferatie; Brief minister met verslag Toetsingsconferentie NPV, en reactie op motie over deelnemen internationale besprekingen over verdrag verbod op nucleaire wapens Kamerstuk , 33809, nr. D, Eerste Kamer Verdrag Nederland - Chili inzake sociale zekerheid; Eindverslag Kamerstuk , 33848, nr. 17, Tweede Kamer Burgerinitiatief Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum ; Verslag algemeen overleg van 4 juni 2015, over waarborgen bij bevoegdhedenoverdracht Kamerstuk , 33877, nr. O, Eerste Kamer Staat van de Europese Unie 2014; Verslag schriftelijk overleg inzake samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende arbeid in buurlanden Kamerstuk , 33997, nr. 48, Tweede Kamer Vliegramp MH17; Brief minister ter kennisneming verlenging verdrag met Australië inzake aanwezigheid Australisch overheidspersoneel in Nederland t.b.v. reactie op neerhalen MH17 (Trb. 2015, 119) Kamerstuk , 33997, nr. 49, Tweede Kamer Vliegramp MH17; Brief ministers en staatssecretaris over de laatste stand van zaken t.a.v. prioriteiten en nasleep van ramp met vlucht MH17 Kamerstuk , IV, nr. V, Eerste Kamer Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015; Brief staatssecretaris ter aanbieding brief aan Saba over nieuwe consulaire tarieven Kamerstuk , 34139, nr. 5, Tweede Kamer Nederlands EU-voorzitterschap 2016; Verslag algemeen overleg van 2 juli 2015 Kamerstuk , 34155, nr. C, Eerste Kamer Goedkeuring Overeenkomst inzake overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Trb. 2014, 146); Eindverslag Kamerstuk , 34211, nr. A, Eerste Kamer EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt; Verslag schriftelijk overleg over het EU-voorstel Kamervragen, nr. 2899, Tweede Kamer Vragen van de leden Tanamal en Kerstens (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de misstanden bij de Europese Octrooi Organisatie. (Ingezonden 17 juni 2015); Kamervragen, nr. 2903, Tweede Kamer Vragen van de leden Agnes Mulder, Knops en Omtzigt (allen CDA) aan de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over de situatie in Burundi en de inzet van Nederland om escalatie (zoals massamoord en mogelijke genocide) te voorkomen. (Ingezonden 12 mei 2015); Kamervragen, nr. 2904, Tweede Kamer Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Defensie over het conflict tussen Defensie en een veiligheidsofficier. (Ingezonden 2 juni 2015); Kamervragen, nr. 2905, Tweede Kamer Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de minister voor over het bericht dat België de politiesamenwerking met Burundi en steun aan verkiezingen opschort. (Ingezonden 12 mei 2015); Kamervragen, nr. 2906, Tweede Kamer Vragen van de leden Van Laar en Servaes (beiden PvdA) aan de Ministers voor en van Buitenlandse Zaken over de Burundezen die uit vrees voor mogelijk verkiezingsgeweld naar Rwanda vluchten. (Ingezonden 21 april 2015); Kamervragen, nr. 2931, Tweede Kamer Vragen van het lid Verhoeven (D66) aan de minister voor over het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 7 mei (Ingezonden 19 mei 2015); Kamervragen, nr. 2947, Tweede Kamer Vragen van de leden Knops en Omtzigt (beiden CDA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Veiligheid en Justitie over de zaak van Romano van der Dussen. (Ingezonden 24 juni 2015); Kamervragen, nr. 2948, Tweede Kamer Vragen van het lid Servaes (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over oorlogsmisdaden van Hamas. (Ingezonden 29 mei 2015); Kamervragen, nr. 2966, Tweede Kamer Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de selectieve aandacht van Unicef voor vrouwenbesnijdenis. (Ingezonden 10 juli 2015); Kamervragen, nr. 2968, Tweede Kamer Vragen van de leden De Roon en Bosma (beiden PVV) aan de minister voor over noodhulp die christelijke vluchtelingen voor Islamitische Staat niet of nauwelijks bereikt. (Ingezonden 14 juli 2015); Kamervragen, nr. 2970, Tweede Kamer Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de EU maritieme missie, EU NAVFOR MED. (Ingezonden 16 juni 2015); Kamervragen, nr. 2971, Tweede Kamer Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de minister voor over bericht «Vrouwen en meisjes in Zuid- Sudan verkracht en levend verbrand». (Ingezonden 6 juli 2015); Staatsblad 2015, 310 en 311 (Inwerkingtreding) Uitvoeringsbesluit Bankwet Staatsblad 2015, 313 Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen EU en Eurotom enerzijds, en Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, 207) Staatsblad 2015, 314 Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen EU en Eurotom enerzijds, en Georgië, anderzijds (Trb.2014, 210) Staatsblad 2015, 315 Goedkeuring Associatieovereenkomst tussen EU en Eurotom enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160) Staatsblad 2015, 316 Goedkeuring Verdrag inzake sociale zekerheid tussen Nederlanden en Chili houdende herziening eerdere Verdrag ter zake (Trb. 2005, 194) Staatscourant 2015, Wijziging Regeling Europese EZ-subsidies en Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 i.v.m. invoering subsidiemodule aanlandplichtinnovatieprojecten Staatscourant 2015, Benoeming van A.J. Zijlstra tot lid van het Europees Parlement Staatscourant 2015, Besluit houdende tijdelijke aanwijzing van Hal 2 van Gebouw 5 van Business Parc Aviolanda als te bewaken en te beveiligen object Staatscourant 2015, Besluit houdende tijdelijke aanwijzing van Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten te Soesterberg, als te bewaken en te beveiligen object Staatscourant 2015, Vaststelling beleidsregels en subsidieplafond o.g.v. Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, Local Employment in Africa for Development (LEAD) Staatscourant 2015, Definitieve beschikking Wet Bescherming Antarctica; Jonathan III Staatscourant 2015, Definitieve beschikking Wet Bescherming Antarctica; Rederij Bark Europa Staatscourant 2015, Instelling TGB Warmond Tractatenblad 2015, 107 Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EG en Tunesië, Tractatenblad 2015, 108 Verdrag Nederland - Verenigd Koninkrijk betreffende huisvesting van een deel van de diplomatieke missie van het Verenigd Koninkrijk in Ministerie BuZa van Nederland te s-gravenhage; s-gravenhage, 8 juli 2015 Tractatenblad 2015, 110 Verdrag betreffende de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank; Beijing, 29 juni 2015 Tractatenblad 2015, 112 Verdrag over de status en werkzaamheden van de Internationale Commissie voor Vermiste Personen; Brussel, 15 december 2014 Tractatenblad 2015, 115 Verdrag tussen Nederland en Burkina Faso over status personeel Nederlandse Ministerie van Defensie in Burkina Faso; Ouagadougou, 9 juni 2015 Tractatenblad 2015, 119 Verdrag Nederland - Australië t.b.v. reactie op neerhalen vlucht MH17 Malaysia Airlines; s-gravenhage, 1 augustus 2014 Tractatenblad 2015, 124 Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG - Bosnië-Herzegovina (met Bijlagen, Protocollen en Verklaringen); Luxemburg, 16 juni 2008 Tractatenblad 2015, 125 Europees-mediterrane Overeenkomst, associatie tussen EG en Libanon, met Bijlagen en Protocollen; Luxemburg, Tractatenblad 2015, 126 Stabilisatie- en associatieovereenkomst EG - Albanië (met Bijlagen, Protocollen, Slotakte en Verklaringen); Luxemburg, 12 juni 2006 Tractatenblad 2015, 127 Europese-mediterrane Overeenkomst, associatie tussen de EG en Egypte, met Protocollen en Bijlagen; Luxemburg, Tractatenblad 2015, 130 Verdrag tussen Nederland en Benin over status personeel Nederlandse Ministerie van Defensie in Benin voor de oefening DASSA 2009 ; Cotonou, 7 juli 2009 Tractatenblad 2015, 134 Verdrag Nederlanden - Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek; Kiev, 28 juli 2014 LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ ( Kamerstuk , , nr. 849, Tweede Kamer Landbouw- en Visserijraad; Verslag schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 13 juli 2015 Kamerstuk , , nr. 850, Tweede Kamer Landbouw- en Visserijraad; Brief staatssecretaris met verslag Raad 13 juli 2015 en over de toebedeling van de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet Kamerstuk , , nr. 851, Tweede Kamer Landbouw- en Visserijraad; Verslag algemeen overleg van 10 juni 2015 over o.a. de agenda van de Raad op 16 juni 2015 Kamerstuk , 22112, nr. 1991, Tweede Kamer Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief staatssecretaris over uitstel toezending fiche mededeling Uniekader voor verzameling, beheer en gebruik gegevens visserijsector en voor ondersteuning wetenschappelijk advies visserijbeleid (herschikking) Kamerstuk , 27428, nr. 308, Tweede Kamer Beleidsnota Biotechnologie; Brief staatssecretaris over o.m. effecten uitgebreide veredelingsvrijstelling octrooirecht en oprichting International Licensing Platform Vegetable Kamerstuk , 27858, nr. 323, Tweede Kamer Gewasbeschermingsbeleid; Brief staatssecretaris betreffende moties en toezeggingen gewasbeschermingsmiddelen Kamerstuk , 29664, nr. 132, Tweede Kamer Binnenvisserij; Verslag algemeen overleg van 10 juni 2015 over visserij

6 6 VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2015 WET- EN REGELGEVING Kamerstuk , 33037, nr. 156, Tweede Kamer Mestbeleid; Brief staatssecretaris ter aanbieding Besluit emissiearme huisvesting Kamerstuk , 33037, nr. 157, Tweede Kamer Mestbeleid; Brief staatssecretaris ter aanbieding 9e rapportage derogatierapportage mestproductie Kamerstuk , 33037, nr. 158, Tweede Kamer Mestbeleid; Verslag algemeen overleg van 1 juli 2015 over landbouw, inclusief mestbeleid Kamerstuk , 33348, nr. A, Eerste Kamer Wet natuurbescherming; Gewijzigd voorstel van wet Kamerstuk , 33979, nr. 99, Tweede Kamer Wet verantwoorde groei melkveehouderij; Brief staatssecretaris over de gevolgen van de intensivering van de Nederlandse melkveehouderij voor het dierenwelzijn Kamerstuk , 34214, nr. 10, Tweede Kamer Verordening herziening besluitvorming ggo s; Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015 over o.m. EU-markttoelatingsaanvragen genetisch gemodificeerde organismen Kamervragen, nr. 2883, Tweede Kamer Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister voor en de staatssecretaris van Economische Zaken over de impact van certificering op arbeidsomstandigheden van werknemers in de landbouwsector in ontwikkelingslanden. (Ingezonden 16 juni 2015); Kamervragen, nr. 2916, Tweede Kamer Vragen van het lid Dikkers (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de illegale houtkap in de Amazone en de controle van de NVWA hierop. (Ingezonden 11 juni 2015); Kamervragen, nr. 3016, Tweede Kamer Vragen van de leden Lodders en Ziengs (beiden VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de subsidieregeling beveiliging agrarische bedrijven. (Ingezonden 14 juli 2015); Staatsblad 2015, 317 Inwerkingtreding Besluit emissiearme huisvesting Staatscourant 2015, Wijziging Warenwetregeling levende tweekleppige weekdieren Staatscourant 2015, Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 20 juli 2015 Staatscourant 2015, Besluit tot aanwijzing van de vestiging van Staatsbosbeheer Staatscourant 2015, Wijziging Regeling Europese EZ-subsidies en Regeling openstelling EZ-subsidies 2015 i.v.m. invoering subsidiemodule aanlandplichtinnovatieprojecten Staatscourant 2015, Addendum Convenant Staatsbosbeheer, een maatschappelijke onderneming Staatscourant 2015, Besluit wijziging grenswaarden PAS; Natura 2000 gebied Rijntakken Staatscourant 2015, Vaststelling rekening der inkomsten en uitgaven over 2014 van voormalig Hoofdproductschap Akkerbouw Staatscourant 2015, Tijdelijke vrijstelling voor het gewasbeschermingsmiddel V10 ter bescherming van de bedekte onbelichte productieteelt van tomaat 2015 Staatscourant 2015, Tijdelijke vrijstelling voor het gewasbeschermingsmiddel PMV -01 ter bescherming van de bedekte onbelichte productieteelt van tomaat 2015 Staatscourant 2015, Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 27 juli 2015 Staatscourant 2015, Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 30 juli 2015 Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; Oberlausitzer Biokarpfen Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; Echalote d Anjou Staatscourant 2015, Tijdelijke vrijstelling van Ranman Top ter bestrijding Phytophthora infestans in de bedekte teelt van tomaat, 2015 II Staatscourant 2015, Tijdelijke vrijstelling voor het gewasbeschermingsmiddel Apollo ter bescherming van de teelt van tulp 2015 Staatscourant 2015, Intrekking Tijdelijke regeling vervoersverbod bijen Berg en Terblijt 2015 Staatscourant 2015, Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 3 augustus 2015 Staatscourant 2015, Registratie gewasbeschermingsmiddelen en biociden, 4 augustus 2015 Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; bekendmaking goedkeuring wijziging productdossier Idiazabal (BOB) Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; bekendmaking goedkeuring wijziging productdossier Abondance (BOB) Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; bekendmaking goedkeuring wijziging productdossier Salsiccia di Calabria (BOB) Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; Kafae Doi Tung (BGA) Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; bekendmaking registratie productdossier Kafae Doi Tung (BGA) Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; bekendmaking registratie productdossier Ekstra djevic?ansko maslinovo ulje Cres (BOB)) Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; bekendmaking registratie productdossier Neretvanska mandarina (BOB) Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; bekendmaking registratie productdossier De Meerlander (BGA) Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; bekendmaking registratie productdossier Salame Piemonte (BGA) Tractatenblad 2015, 133 Maritiem arbeidsverdrag, 2006; MEDIA EN INFORMATIE ( Kamerstuk , , nr. 551, Tweede Energie; Brief minister over de resultaten van Ministerial Conference on the International Energy Charter en high-level bijeenkomst met internationale energiebedrijven, mei 2015 Kamerstuk , , nr. 552, Tweede Energie; Verslag algemeen overleg van 10 juni 2015, over EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa, en andere stukken in kader Telecomraad Kamerstuk , 24095, nr. 389, Tweede Kamer Frequentiebeleid; Brief minister over toestelblokkering gestolen smartphones Kamerstuk , 24095, nr. 390, Tweede Kamer Frequentiebeleid; Verslag algemeen overleg van 2 juli 2015 over o.a. het rapport Privacybeleving op het internet in Nederland Kamerstuk , 26643, nr. 365, Tweede Kamer Informatie- en communicatietechnologie; Brief minister over de uitvoering van de kabinetsreactie op eindrapport Tijdelijke commissie ICT en stand van zaken Bureau ICT toetsing Kamerstuk , 26643, nr. 366, Tweede Kamer Informatie- en communicatietechnologie; Verslag algemeen overleg van 20 mei 2015, over ICT-aangelegenheden, over onder meer de toegankelijkheid van de websites van publieke organen Kamerstuk , 31125, nr. 60, Tweede Kamer Defensie Industrie Strategie; Verslag algemeen overleg van 27 juni 2015, over Informatievoorziening en ICT bij Defensie en Enterprise Resource Planning (ERP) Kamerstuk , 33542, nr. 19, Tweede Kamer Wijziging Wetboek van Strafvordering i.v.m. vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie; Brief minister over gevolgen buiten werking stelling Wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens (Wbt) Kamerstuk , XIII, nr. 153, Tweede Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015; Brief minister over invulling moties en toezeggingen rond het energie-, mededingings-, aanbestedings- en postmarktbeleid Kamerstuk , 34024, nr. 30, Tweede Kamer Wijziging van de Postwet 2009 (modernisering UPD); Verslag algemeen overleg van 18 juni 2015, over toezeggingen inzake arbeidsovereenkomsten en nettokostensystematiek op de postmarkt Kamerstuk , 34211, nr. A, Eerste Kamer EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt; Verslag schriftelijk overleg over het EU-voorstel Kamerstuk , 34258, nr. 1 t/m 3, Tweede Kamer Initiatiefwetsvoorstel tot wijziging Kieswet t.b.v. elektronisch inleveren kandidatenlijsten en samenhangende bescheiden; Geleidende brief, Voorstel van wet en Memorie van toelichting Kamervragen, nr. 2896, Tweede Kamer Vragen van de leden Oosenbrug en Mohandis (beiden PvdA) aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de implementatie van het cookiebeleid op de websites van de Publieke Omroep. (Ingezonden 2 juni 2015); Kamervragen, nr. 2897, Tweede Kamer Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over bescherming van persoonsgegevens. (Ingezonden 12 juni 2015); Kamervragen, nr. 2949, Tweede Kamer Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het gebrek aan persvrijheid in Papua. (Ingezonden 26 juni 2015); Staatsblad 2015, 299 Inwerkingtreding Wet hergebruik van overheidsinformatie Staatscourant 2015, Wijziging Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten (bestemming telefoonnummers abonnee-informatiediensten) Staatscourant 2015, Regeling restcapaciteit bovenregionale kavel 2015 Staatscourant 2015, Aanwijzingsregeling Koninklijke marechaussee gebruik en opslag apparatuur artikel 3.22 Telecommunicatiewet Staatscourant 2015, Mededeling subsidies Tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie 2015, eerste ronde Staatscourant 2015, Besluit tijdelijk gebruik van 06-nummers voor toegang tot breedband internet in buitengebieden Staatscourant 2015, Consultatie ontwerpbesluit marktanalyse ontbundelde toegang Staatscourant 2015, Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing Staatscourant 2015, Beschikking Verlenging FM-vergunningen voor gebruik van frequentieruimte voor Stichting Nederlandse Publieke Omroep voor Radio 1, 2, 3 en 4 Staatscourant 2015, Besluit inzake routinematige digitale vervanging archiefbescheiden opgeslagen in informatiesysteem Marjolein (Substitutiebesluit Marjolein) Staatscourant 2015, Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Staatscourant 2015, Overdracht van vergunning niet-landelijke commerciële omroep; van Radio NL B.V. aan Waterstad FM B.V. Publicatieblad van de Europese Unie L 199, blz. 3-5 Besluit (EU) 2015/1293 van de Raad van 20 juli 2015 inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang NATUUR EN MILIEU ( Kamerstuk , , nr. 584, Tweede Kamer Milieuraad; Brief staatssecretaris met geannoteerde agenda Informele Milieuraad op 22 en 23 juli 2015 Kamerstuk , , nr. 585, Tweede Kamer Milieuraad; Verslag schriftelijk overleg over agenda Raad van 22 en 23 juli 2015 en verslag Raad van 15 juni 2015 Kamerstuk , , nr. 378, Tweede Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015, betreffende agendering en verslagen van diverse (in) formele bijeenkomsten van EU-Gezondheidsraad Kamerstuk , , nr. 379, Tweede Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015 over agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 18 juni 2015 Kamerstuk , , nr. 380, Tweede Brief minister met verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van juli 2015 Kamerstuk , , nr. 551, Tweede Energie; Brief minister over de resultaten van Ministerial Conference on the International Energy Charter en high-level bijeenkomst met internationale energiebedrijven, mei 2015 Kamerstuk , , nr. 552, Tweede Energie; Verslag algemeen overleg van 10 juni 2015, over EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa Kamerstuk , 25834, nr. 100, Tweede Kamer Problematiek rondom asbest; Verslag algemeen overleg van 28 mei 2015 over advies Werknemers en infectieziekten. Criteria voor vaccinatie Kamerstuk , 27428, nr. 308, Tweede Kamer Beleidsnota Biotechnologie; Brief staatssecretaris over effecten uitgebreide veredelingsvrijstelling octrooirecht en oprichting International Licensing Platform Vegetable Kamerstuk , 27879, nr. 53, Tweede Kamer Versterking van de positie van de consument; Verslag algemeen overleg van 18 juni 2015 over o.m. de horecabiersector Kamerstuk , 29383, nr. 243, Tweede Kamer Meerjarenprogramma herijking van de VROMregelgeving; Brief staatssecretaris over ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag voor BRZO en RIE-4) Kamerstuk , 29477, nr. 344, Tweede Kamer Geneesmiddelenbeleid; Brief minister over uitkomsten bestuurlijk overleg medisch specialistische zorg inzake betalingsproblematiek dure (oncologische) geneesmiddelen Kamerstuk , 29477, nr. 345, Tweede Kamer Geneesmiddelenbeleid; Verslag algemeen overleg van 2 juli 2015 over betalingsproblematiek geneesmiddelen Kamerstuk , 29477, nr. F, Eerste Kamer Geneesmiddelenbeleid; Brief minister over o.m. risicoscheiding Sanquin Bloedvoorziening Kamerstuk , 29664, nr. 132, Tweede Kamer Binnenvisserij; Verslag algemeen overleg van 10 juni 2015 over visserij Kamerstuk , 30196, nr. 353, Tweede Kamer Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief staatssecretaris ter aanbieding brandstofvisie en voortgangsbrief SER-commissie Borging Energieakkoord voor duurzame groei Kamerstuk , 30196, nr. 354, Tweede Kamer Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief minister over werking Beleidsregel mededinging en duurzaamheid in praktijkafspraken tussen supermarkten, pluimveeslachterijen en pluimveehouders Kamerstuk , 30196, nr. 355, Tweede Kamer Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief minister met informatie over de planning 2015/2016 van rapporten en beleidsdocumenten op het gebied van energiebeleid Kamerstuk , 31209, nr. 170, Tweede Kamer Schoon en zuinig; Brief staatssecretaris bij voorlegging ontwerpbesluit wijziging Besluit brandstoffen luchtverontreiniging/activiteitenbesluit milieubeheer t.b.v. nadere implementatie Richtlijn 98/70/EG Kamerstuk , 31239, nr. 189, Tweede Kamer Stimulering duurzame energieproductie; Verslag algemeen overleg van 27 mei 2015 over energie (2e termijn) Kamerstuk , 31532, nr. 152, Tweede Kamer Voedingsbeleid; Brief staatssecretaris met verslag internationale conferentie No more food to waste van juni 2015 Kamerstuk , 32793, nr. 197, Tweede Kamer Preventief gezondheidsbeleid; Brief minister met factsheet Koolmonoxidemelders Kamerstuk , 33043, nr. 44, Tweede Kamer Green Deal; Verslag algemeen overleg van 25 juni 2015 over grondstoffen en afval Kamerstuk , 33136, nr. 12, Tweede Kamer Structuurvisie Ondergrond; Verslag schriftelijk overleg over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Structuurvisie Ondergrond Kamerstuk , 33136, nr. 13, Tweede Kamer Structuurvisie Ondergrond; Brief minister over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het planmer van de Structuurvisie Ondergrond Kamerstuk , 33348, nr. A, Eerste Kamer Wet natuurbescherming; Gewijzigd voorstel van wet Kamerstuk , 33561, nr. 21, Tweede Kamer Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ); Brief minister over de kosten van het net op zee en over het ingroeipad van de besparing ten gevolge van het aanwijzen van TenneT Kamerstuk , 33576, nr. 46, Tweede Kamer Natuurbeleid; Brief staatssecretaris met de actuele stand van zaken project Buijtenland van Rhoon (PKB Project Mainportontwikeling Rotterdam)

7 WET- EN REGELGEVING VRIJDAG 21 AUGUSTUS Kamerstuk , 33576, nr. 47, Tweede Kamer Natuurbeleid; Verslag algemeen overleg van 28 mei 2015 over Natuurbeleid en biodiversiteit Kamerstuk , 33612, nr. 50, Tweede Kamer Structuurvisie Windenergie op land; Brief minister over resultaten pilot kennisplatform Windenergie Kamerstuk , 33827, nr. 6, Tweede Kamer Initiatiefnota sluiting van de jacht; Verslag algemeen overleg van 11 juni 2015 over sluiting van de jacht Kamerstuk , 33827, nr. 7, Tweede Kamer Initiatiefnota sluiting van de jacht; Verslag notaoverleg van 15 juni 2015 Kamerstuk , 33952, nr. 32, Tweede Kamer Schaliegas; Brief minister over de vergunningen voor opsporing schaliegas en eventuele nieuwe aanvragen en ter aanbieding onderzoeksrapporten Kamerstuk , 33952, nr. 33, Tweede Kamer Schaliegas; Brief minister over dreigende schadeclaim NAM als GS Overijssel vragen de vergunning voor mijnbouwafvalwater injectie wil intrekken Kamerstuk , 33962, nr. A, Eerste Kamer Omgevingswet; Gewijzigd voorstel van wet Kamerstuk , XIII, nr. 153, Tweede Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015; Brief minister over invulling moties en toezeggingen rond het energie-, mededingings-, aanbestedings- en postmarktbeleid Kamerstuk , 34214, nr. 10, Tweede Kamer Verordening herziening besluitvorming ggo s; Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015 over o.m. EU-markttoelatingsaanvragen genetisch gemodificeerde organismen Kamervragen, nr. 2883, Tweede Kamer Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister voor en de staatssecretaris van Economische Zaken over de impact van certificering op arbeidsomstandigheden van werknemers in de landbouwsector in ontwikkelingslanden. (Ingezonden 16 juni 2015); Kamervragen, nr. 2893, Tweede Kamer Vragen van het lid Smaling (SP) aan de minister van Economische Zaken over mogelijke gasboringen bij Woudsend. (Ingezonden 5 juni 2015); Kamervragen, nr. 2900, Tweede Kamer Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over de consequenties van een mogelijke fusie van Monsanto en Syngenta voor de voedselzekerheid. (Ingezonden 19 juni 2015); Kamervragen, nr. 2915, Tweede Kamer Vragen van de leden Smaling (SP) en Van Veldhoven (D66) aan de staatssecretarissen van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu over de controle op illegaal hout. (Ingezonden 9 juni 2015); Kamervragen, nr. 2919, Tweede Kamer Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Wonen en Rijksdienst over rekening houden met fauna bij renovatie van woningen. (Ingezonden 19 juni 2015); Kamervragen, nr. 2937, Tweede Kamer Vragen van het lid Graus (PVV) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over mishandeling van olifanten. (Ingezonden 23 juni 2015); Kamervragen, nr. 2950, Tweede Kamer Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de zeehondenjacht in Canada. (Ingezonden 11 juni 2015); Staatsblad 2015, 307 Wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen) Staatsblad 2015, 317 Inwerkingtreding Besluit emissiearme huisvesting Staatscourant 2015, Kennisgeving melding ingevolge Besluit algemene regels milieu mijnbouw; Tulip Oil Netherlands Staatscourant 2015, Wijzigen watervergunning Consortium Grensmaas; uitvoeren cluster Borgharen-Itteren (plan Grensmaas) Staatscourant 2015, Besluit verlenen watervergunning ter uitvoering Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere; IXAS Gaasperdammerweg Staatscourant 2015, Goedkeuring tijdelijke verlenging Gedragscode Flora- en faunawet gemeente Utrecht Staatscourant 2015, Ontwerpbesluit gedragscode Flora- en faunawet gemeente Urk Staatscourant 2015, Ontwerpprojectplan Waterwet project Heesseltsche Uiterwaarden Staatscourant 2015, Wijziging Warenwetregeling levende tweekleppige weekdieren Staatscourant 2015, Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energieefficiëntie Staatscourant 2015, Belastingwet BES; Besluit algemene bestedingsbelasting. Vrijstelling bij invoer van drinkwater en kookgas Staatscourant 2015, Besluit aanwijzing toezichthouders Wet op de dierproeven Staatscourant 2015, Wijziging van de Dierproevenregeling 2014 Staatscourant 2015, Intrekking Protocol Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven Staatscourant 2015, Vergunningen Kernenergiewet; 20 juli 2015 (1) Staatscourant 2015, Vergunningen Kernenergiewet; 20 juli 2015 (2) Staatscourant 2015, Wijziging Regeling doorberekening kosten ACM Staatscourant 2015, Kennisgeving beschikking organismen milieubeheer; Florigene Ltd. Staatscourant 2015, Besluit tot aanwijzing van de vestiging van Staatsbosbeheer Staatscourant 2015, Kennisgeving ontheffing Flora- en faunawet en ontwerpvergunning Natuurbeschermingswet 1998, cluster 1 Project Keersluis Limmel Staatscourant 2015, Kennisgeving ontwerpbesluit ter uitvoering Tracébesluit N18 Varsseveld - Enschede Staatscourant 2015, Addendum Convenant Staatsbosbeheer, een maatschappelijke onderneming Staatscourant 2015, Multilaterale Overeenkomst ADN/M 014 Staatscourant 2015, Ontwerpprojectplan Flakkeese Spuisluis Staatscourant 2015, Kennisgeving definitieve vergunning op grond van de Kernenergiewet; Afvalstoffen Terminal Moerdijk B.V. Staatscourant 2015, Terinzagelegging ontwerpbesluiten inzake Programma Stroomlijn, deelgebied 4 (uiterwaarden langs de Nederrijn en Lek), cluster 1 Staatscourant 2015, Kennisgeving melding ingevolge Besluit algemene regels milieu mijnbouw; GDF SUEZ E&P Nederland B.V., te Den Helder Staatscourant 2015, Ontwerpbesluit gedragscode Flora- en faunawet gemeente Opmeer Staatscourant 2015, Ontwerpbesluit voor de lozing van effluent van het Dolfinarium Staatscourant 2015, Besluit voor energielaadpunten op twee verzorgingsplaatsen langs rijksweg A6 Staatscourant 2015, Ontwerpbeschikking organismen milieubeheer; Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam Staatscourant 2015, Mededeling afwijzing ontheffing verplichting tot aanwijzen netbeheerder; Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. Staatscourant 2015, Kennisgeving wijziging vergunning Kernenergiewet; Transrad NV/SA te Fleurus (België) Staatscourant 2015, Terinzagelegging ontwerpbesluit ontheffing verplichting tot aanwijzen netbeheerder elektriciteitsnet; BP Europa SE Staatscourant 2015, Terinzagelegging verzoek tot goedkeuring van de congestiebeheersprocedures als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 Staatscourant 2015, Terinzagelegging van onder meer het verzoek tot goedkeuring van congestiebeheersprocedures en voorwaarden als bedoeld de Elektriciteitswet 1998 Staatscourant 2015, Kennisgeving M.E.R.- aanmeldingsnotitie inrichting Slootdorp-1 van Vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. Staatscourant 2015, Kennisgeving ontwerpbesluit ter uitvoering Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere (SAA); cluster SAA A1/A6 138 Staatscourant 2015, Beslissing op verzoek tot verlenging van de opsporingsvergunning Noord-Brabant; Cuadrilla Brabant BV Staatscourant 2015, Beslissing op verzoek tot verlenging opsporingsvergunning Peel; Hexagon Energy B.V. Staatscourant 2015, Beslissing op verzoek tot verlenging van de opsporingsvergunning Noordoostpolder; Cuadrilla Hardenberg B.V. Staatscourant 2015, Splitsing en overdracht opsporingsvergunning aardwarmte De Lier II Staatscourant 2015, Besluit instellen veiligheidszone mijnbouwinstallatie in blok Q10; Tulip Oil Netherlands B.V. Staatscourant 2015, Opsporingsvergunning aardwarmte Tilburg-Geertruidenberg Staatscourant 2015, Ontwerpbesluit verlenen watervergunning; Salland Olie Maatschappij Staatscourant 2015, Kennisgeving ontwerpbeschikkingen organismen milieubeheer Staatscourant 2015, Wijziging Regeling fonds energiebesparing huursector en de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (extra waarborgen subsidieaanvraag) Staatscourant 2015, Erkenning van de Geschillencommissie Algemeen als geschillencommissie zoals bedoeld in de Erkenningsregeling geschillencommissie consumentenklachten 1997 Staatscourant 2015, Wijziging voorschrift Opslag en behandeling ontplofbare stoffen en voorwerpen Staatscourant 2015, Bekendmaking besluit voor energielaadpunt op verzorgingsplaats langs rijksweg A6 Staatscourant 2015, Kennisgeving definitieve besluiten op aanvragen o.g.v. Ontgrondingenwet/Waterwet; pilot winning en storten zand Westerschelde Staatscourant 2015, Terinzagelegging ontwerpbesluit tot wijziging Informatiecode Elektriciteit en Gas en de Begrippenlijst Elektriciteit Staatscourant 2015, Melding ingevolge Besluit algemene regels milieu mijnbouw; NAM, blok K14 Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; Oberlausitzer Biokarpfen Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; Echalote d Anjou Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; Knack d Alsace Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; Varazdinsko Zelje Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; Mojama de Barbate Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; Belokranjska pogaca Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; Pastarama Govezhda Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; Torta del Casar Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; Prekmurska gibanica Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; Pampapato di Ferrara / Pampepato di Ferrara Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; Asperges du Blayais Staatscourant 2015, Aanwijzing Telefication BV als keuringsinstelling van persoonlijke beschermingsmiddelen Staatscourant 2015, Kennisgeving beschikking organismen milieubeheer; Academisch Ziekenhuis Maastricht, in het kader van een klinische studie met patiënten Staatscourant 2015, Kennisgeving melding ingevolge Besluit algemene regels milieu mijnbouw; NAM Staatscourant 2015, Besluit verlenen omgevingsvergunning;vermilion Oil & Gas Netherlands B.V. inrichting Vinkega-1 Staatscourant 2015, Kennisgeving ontwerpbesluit vergunning o.g.v. Waterwet; Hoogheemraadschap van Delfland Staatscourant 2015, Kennisgeving ontwerpkavelbesluiten I en II windenergiegebied Borssele Staatscourant 2015, Mededeling ontheffing van naleving geluidproductieplafonds voor 17 referentiepunten langs spoortraject Zaandam - Hoorn Staatscourant 2015, Vergunningen Kernenergiewet; 4 augustus 2015 Staatscourant 2015, Melding ingevolge Besluit algemene regels milieu mijnbouw; Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen Staatscourant 2015, Beschikking op aanvraag New Waterbusiness Tilburg B.V. om vergunning ingevolge Waterwet Staatscourant 2015, Besluit watervergunning Tracébesluit A4 Delft - Schiedam; A4all v.o.f., aanbrengen en hebben drietal mantelbuizen Staatscourant 2015, Terinzagelegging van een voorstel tot wijziging van de codes gas Staatscourant 2015, Mededeling grenswaarde voor vergunningsplichtige activiteiten i.v.m. programmatische aanpak stikstof; Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; bekendmaking goedkeuring wijziging productdossier Idiazabal (BOB) Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; bekendmaking goedkeuring wijziging productdossier Abondance (BOB) Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; bekendmaking goedkeuring wijziging productdossier Salsiccia di Calabria (BOB) Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; Kafae Doi Tung (BGA) Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; bekendmaking registratie productdossier Kafae Doi Tung (BGA) Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; bekendmaking registratie productdossier Ekstra djevic?ansko maslinovo ulje Cres (BOB)) Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; bekendmaking registratie productdossier Neretvanska mandarina (BOB) Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; bekendmaking registratie productdossier De Meerlander (BGA) Staatscourant 2015, Productdossier AGOS; bekendmaking registratie productdossier Salame Piemonte (BGA) Staatscourant 2015, Terinzagelegging van besluiten in het kader van de uitvoering van het project Omlegging A9 Badhoevedorp, clusters 28, 29 en 30 Staatscourant 2015, Definitieve beschikking Wet Bescherming Antarctica; Jonathan III Staatscourant 2015, Aanwijzing TÜV SÜD Industrie Service GmbH als aangewezen instelling Staatscourant 2015, Terinzagelegging Vopak Terminal Botlek B.V. Staatscourant 2015, Terinzagelegging Vopak Terminal Europoort B.V. Staatscourant 2015, Definitieve beschikking Wet Bescherming Antarctica; Rederij Bark Europa Staatscourant 2015, Mededeling vergunning Kernenergiewet; BBL Company V.O.F. te Rotterdam Staatscourant 2015, Mededeling vergunning Kernenergiewet; Energy Stock B.V. te Veendam Staatscourant 2015, Mededeling vergunning Kernenergiewet; Gasunie Peakshaver B.V. te Groningen Staatscourant 2015, Mededeling vergunning Kernenergiewet; Gasunie Transport Services B.V. te Groningen Staatscourant 2015, Vergunningen Kernenergiewet; 11 augustus 2015 Staatscourant 2015, Mededeling in het kader van de uitvoering van het project Omlegging A9 Badhoevedorp; realiseren kunstwerk c.q. viaduct KW 14 Staatscourant 2015, Terinzagelegging Rendant Parknet Beheer B.V. Staatscourant 2015, Terinzagelegging Ruigenhil Vastgoed B.V.

8 8 VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2015 WET- EN REGELGEVING Staatscourant 2015, Terinzagelegging ontwerpbesluit ontheffing verplichting tot aanwijzen netbeheerder elektriciteitsnet; Ruigenhil Vastgoed B.V. Staatscourant 2015, Mededeling over verleende vergunning aan STSI Belgium voor invoer, uitvoer en vervoer van splijtstoffen in de vorm van licht verrijkt, onbestraald uraniumoxide afkomstig uit Wilmington, USA, bestemd voor Spanje Staatscourant 2015, Bekendmaking wijzigen van natuurlijke vegetatie van terreinen van Stichting het Limburgs Landschap, onderverdeeld in deelprojectgebieden, gelegen in rivierbed aan beide zijden van rivier de Maas Staatscourant 2015, Kennisgeving melding ingevolge Besluit algemene regels milieu mijnbouw; Grondexploitatiemaatschappij Californië B.V. te Horst Staatscourant 2015, Kennisgeving besluit instemming gewijzigd opslagplan aardgas Norg; NAM Tractatenblad 2015, 116 Overeenkomst tot instelling van het Gemeenschappelijk Fonds voor Grondstoffen; (met Bijlagen) Genève, 27 juni 1980 Tractatenblad 2015, 117 Overeenkomst inzake internationaal vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en gebruik van speciale middelen Tractatenblad 2015, 122 Verdrag inzake biologische diversiteit, met bijlagen; Rio de Janeiro, 5 juni 1992 Tractatenblad 2015, 129 Protocol water en gezondheid bij Verdrag bescherming en gebruik waterlopen en meren van 1992; Londen, 17 juni 1999 Publicatieblad van de Europese Unie L 197, blz Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer Publicatieblad van de Europese Unie L 207, blz. 1-5 Besluit (EU) 2015/1339 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen Publicatieblad van de Europese Unie L 207, blz Wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto ONDERWIJS EN WETENSCHAP ( Kamerstuk , 27428, nr. 308, Tweede Kamer Beleidsnota Biotechnologie; Brief staatssecretaris over o.m. effecten uitgebreide veredelingsvrijstelling octrooirecht en oprichting International Licensing Platform Vegetable Kamerstuk , 28760, nr. 51, Tweede Kamer Meerjarenplan Alfabetisering; Verslag algemeen overleg van 4 juni 2015 over o.a. de Evaluatie Actieplan Laaggeletterdheid Kamerstuk , 29282, nr. 230, Tweede Kamer Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector; Verslag schriftelijk overleg over onderzoek vergelijking opleidingen GGZ-beroepen Kamerstuk , 29754, nr. 317, Tweede Kamer Terrorismebestrijding; Verslag algemeen overleg van 3 juni 2015, over de rol van het onderwijs in de aanpak van radicalisering Kamerstuk , 30183, nr. 30, Tweede Kamer Governance in het onderwijs; Brief staatssecretaris over modernisering van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds Kamerstuk , 31288, nr. 483, Tweede Kamer Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid; Brief minister ter aanbieding rapport Schakelen van HBO-bachelor naar universitaire master Kamerstuk , 31289, nr. 249, Tweede Kamer Voortgezet Onderwijs; Verslag algemeen overleg van 24 juni 2015 over examens in het vo Kamerstuk , 31497, nr. 175, Tweede Kamer Passend onderwijs; Verslag algemeen overleg van 30 juni 2015, over o.a. zevende Voortgangsrapportage passend onderwijs en over door scholen geweigerde (en noodgedwongen) thuiszittende kinderen Kamerstuk , 31524, nr. 248, Tweede Kamer Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Brief minister over de recente ontwikkelingen inzake de samenwerking tussen het Albeda College en ROC Zadkine Kamerstuk , 32637, nr. 196, Tweede Kamer Bedrijfslevenbeleid; Brief minister ter aanbieding Financieringsmonitor 2015 Kamerstuk , 32637, nr. 197, Tweede Kamer Bedrijfslevenbeleid; Verslag algemeen overleg van 11 juni 2015 over o.m. het toekomstfonds Kamerstuk , 33009, nr. 10, Tweede Kamer Innovatiebeleid; Brief minister over ruimte bieden aan technologische ontwikkelingen en nieuwe verdienmodellen door toekomstbestendiger formuleren van wet- en regelgeving Kamerstuk , 33009, nr. 9, Tweede Kamer Innovatiebeleid; Brief minister met reactie op de adviezen Adviesraad voor Wetenschap, Technologie, en Innovatie (AWTI) Kamerstuk , 33043, nr. 44, Tweede Kamer Green Deal; Verslag algemeen overleg van 25 juni 2015 over grondstoffen en afval Kamerstuk , 33495, nr. 78, Tweede Kamer Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen; Verslag algemeen overleg van11 juni 2015, over Toekomst ROC Leiden Kamerstuk , 33495, nr. 79, Tweede Kamer Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen; Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015 over o.m. toekomst ROC Leiden Kamerstuk , 33495, nr. 80, Tweede Kamer Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen; Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015 over o.m. toekomst ROC Leiden Kamervragen, nr. 2901, Tweede Kamer Vragen van de leden Jadnanansing en Marcouch (beiden PvdA) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over allochtone studenten die volgens de stagemonitor minder stagevergoeding krijgen en vaker moeten solliciteren voor ze een stageplek vinden. (Ingezonden 22 mei 2015); Kamervragen, nr. 2902, Tweede Kamer Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het groot manifest der Nederlandse taal. (Ingezonden 30 juni 2015); Kamervragen, nr. 3019, Tweede Kamer Vragen van het lid Mohandis (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het veelvuldig gebruik van flexcontracten door de UvA. (Ingezonden 4 juni 2015); Kamervragen, nr. 3020, Tweede Kamer Vragen van de leden Jasper van Dijk (SP) en Karabulut (SP) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat er grote onrust is onder schoonmakers van de Roeterseilandcampus (Universiteit van Amsterdam). (Ingezonden 8 juni 2015); Kamervragen, nr. 3021, Tweede Kamer Vragen van het lid Siderius (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over sponsoring van een school voor 3 ton door een commercieel bedrijf. (Ingezonden 16 juni 2015); Staatscourant 2015, Regeling medischwetenschappelijk onderzoek met mensen Staatscourant 2015, Besluit aanwijzing toezichthouders Wet op de dierproeven Staatscourant 2015, Wijziging van de Dierproevenregeling 2014 Staatscourant 2015, Intrekking Protocol voor het Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven Staatscourant 2015, Wijziging Regeling studiefinanciering 2000 i.v.m. uitbreiding tabel Verwante opleidingen kopopleidingen 2015 Staatscourant 2015, Wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2012 in verband met de aanpassing van enkele prijsfactoren Staatscourant 2015, Benoeming plaatsvervangend lid van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek; de heer dr. B. Nuijen Staatscourant 2015, Wijziging Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012; gewijzigde normering Staatscourant 2015, Kennisgeving beschikking organismen milieubeheer; Florigene Ltd. Staatscourant 2015, Aanwijzing van de Stichting samenwerking beroepsonderwijs bedrijfsleven te Zoetermeer als Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven Staatscourant 2015, Wijziging van de Regeling OCW-subsidies in verband met de subsidiëring van SBB Staatscourant 2015, Vaststelling selectielijst Groningen Seaports over de periode vanaf 1997 Staatscourant 2015, Benoeming voorzitter College van beroep voor het hoger onderwijs; de heer mr. C.J. Borman Staatscourant 2015, Ontslagverlening voorzitter College van beroep voor het hoger onderwijs; de heer mr. J.T.M. Nijenhof Staatscourant 2015, Besluiten bekostiging van tijdelijke nevenvestigingen op grond van artikel 71, 5e lid van de Wet op het voortgezet onderwijs Staatscourant 2015, Ontwerpbeschikking organismen milieubeheer; Stichting Het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam Staatscourant 2015, Ontslag voorzitter van Zorgonderzoek Nederland; mevrouw Meurs Staatscourant 2015, Regeling omzetting scores in cijfers bij centrale examinering mbo (2015) Staatscourant 2015, Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO Staatscourant 2015, Kennisgeving ontwerpbeschikkingen organismen milieubeheer Staatscourant 2015, Herbenoeming lid Politieonderwijsraad; de heer E.C.M. de Jaeger Staatscourant 2015, Herbenoeming lid tevens voorzitter van de Politieonderwijsraad Staatscourant 2015, Kennisgeving beschikking organismen milieubeheer; Academisch Ziekenhuis Maastricht, in het kader van een klinische studie met patiënten Staatscourant 2015, Wijziging Regeling Jeugdwet ter vaststelling regels voor het verstrekken persoonsgegevens aan gemeenten RECHT EN RECHTSPRAAK ( Kamerstuk , 29279, nr. 266, Tweede Kamer Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief minister over uitkomsten onderzoek naar horen van kwetsbare personen door de politie Kamerstuk , 29279, nr. 267, Tweede Kamer Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief minister ter aanbieding rapport Onbeperkt toegang tot het recht? Slachtoffers met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen Kamerstuk , 29279, nr. 268, Tweede Kamer Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief minister met reactie op uitspraak rechtbank Den Haag over afluisteren van advocaten door inlichtingen- en veiligheidsdiensten Kamerstuk , 29279, nr. 269, Tweede Kamer Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief minister over misbruik verschoningsrecht door notarissen en advocaten Kamerstuk , 29279, nr. 270, Tweede Kamer Rechtsstaat en Rechtsorde; Verslag algemeen overleg van 24 juni 2015 over de Notitie antidemocratische groeperingen Kamerstuk , 29628, nr. 548, Tweede Kamer Politie; Brief minister met reactie op bericht Aangiftes bij politie de prullenbak in Kamerstuk , 29628, nr. 550, Tweede Kamer Politie; Brief minister over de feiten (van aanleiding en nasleep) van de recente rellen in de Schilderswijk in Den Haag naar aanleiding van de dood van de heer Henriquez en over de genomen acties Kamerstuk , 29911, nr. 115, Tweede Kamer Bestrijding georganiseerde criminaliteit; Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015 over onder meer de aanpak van de georganiseerde misdaad in Noord-Brabant Kamerstuk , 30952, nr. 199, Tweede Kamer minister ter kennisbrenging notawisseling verlenging verdrag met Oekraïne over internationale missie tot bescherming onderzoek Kamerstuk , 31015, nr. 116, Tweede Kamer Kindermishandeling; Brief staatssecretarissen ter aanbieding Instellingsbesluit Commissie Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg Kamerstuk , 31524, nr. 248, Tweede Kamer Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie; Brief minister over de recente ontwikkelingen inzake de samenwerking tussen het Albeda College en ROC Zadkine Kamerstuk , 32175, nr. 58, Tweede Kamer Huwelijks- en gezinsmigratie; Brief minister met reactie op motie over niet erkennen van in het buitenland gesloten huwelijken tussen neef en nicht Kamerstuk , 33488, nr. C, Eerste Kamer Wet tegengaan huwelijksdwang; Memorie van antwoord Kamerstuk , 33542, nr. 19, Tweede Kamer Wijziging Wetboek van Strafvordering i.v.m. vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie; Brief minister over gevolgen buiten werking stelling Wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens (Wbt) Kamerstuk , 33722, nr. 24, Tweede Kamer Wet registermediator; Brief minister over voornemen wetgeving in procedure te brengen ter vervanging van de initiatiefwetsvoorstellen Kamerstuk , 33836, nr. 7, Tweede Kamer Personen- en familierecht; Brief staatssecretarissen over voortgang uitvoeringsplan Verbeteren situatie kinderen in een vechtscheiding Kamerstuk , 33997, nr. 49, Tweede Kamer Vliegramp MH17; Brief ministers en staatssecretaris over de laatste stand van zaken t.a.v. prioriteiten en nasleep van ramp met vlucht MH17 Kamerstuk , VI, nr. 103, Tweede Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015; Brief minister over ontnemingsschikking Cees H. Kamerstuk , 34059, nr. B, Eerste Kamer Wijziging Rv en Awb i.v.m. vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Voorlopig verslag Kamerstuk , VI, nr. 10 en 14, Tweede Kamer Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014; Moties Kamerstuk , 34253, nr. 1 t/m 4, Tweede Kamer Wet versterking positie curator; Koninklijke boodschap, Voorstel van wet, Memorie van toelichting en Advies en nader rapport Kamerstuk , 34257, nr. 1 t/m 4, Tweede Kamer Wet affectieschade; Koninklijke boodschap, Voorstel van wet, Memorie van toelichting en Advies en nader rapport Kamervragen, nr. 2879, Tweede Kamer Vragen van de leden VanOosten en Visser (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over diverse berichten in de media de afgelopen maanden omtrent het innen van financiële sancties. (Ingezonden 22 juni 2015); Kamervragen, nr. 2898, Tweede Kamer Vragen van de leden De Roon en De Graaf (beiden PVV) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie over een in 2004 verhinderde aanslag. (Ingezonden 5 juni 2015); Kamervragen, nr. 2903, Tweede Kamer Vragen van de leden Agnes Mulder, Knops en Omtzigt (allen CDA) aan de Ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken over de situatie in Burundi en de inzet van Nederland om escalatie (zoals massamoord en mogelijke genocide) te voorkomen. (Ingezonden 12 mei 2015); Kamervragen, nr. 2932, Tweede Kamer Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het misbruiktribunaal binnen de Rooms-Katholieke Kerk. (Ingezonden 22 juni 2015); Kamervragen, nr. 2936, Tweede Kamer Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de veiligheid van christelijke asielzoekers op Asielzoekerscentra s (AZC s). (Ingezonden 24 juni 2015); Kamervragen, nr. 2937, Tweede Kamer Vragen van het lid Graus (PVV) aan de staatssecretaris van Economische Zaken over mishandeling van olifanten. (Ingezonden 23 juni 2015); Kamervragen, nr. 2948, Tweede Kamer Vragen van het lid Servaes (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over oorlogsmisdaden van Hamas. (Ingezonden 29 mei 2015); Kamervragen, nr. 2955, Tweede Kamer Vragen van het lid Berndsen-Jansen (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de Friese rechtspraak wordt ontmanteld. (Ingezonden 29 juni 2015);

9 WET- EN REGELGEVING VRIJDAG 21 AUGUSTUS Kamervragen, nr. 2956, Tweede Kamer Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over intimidatie en bedreigingen door islamitische asielzoekers. (Ingezonden 24 juni 2015); Kamervragen, nr. 2959, Tweede Kamer Vragen van de leden Kooiman en Van Nispen (beiden SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «OM trekt verklaring over dode arrestant in». (Ingezonden 1 juli 2015); Kamervragen, nr. 2962, Tweede Kamer Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/ Van Klaveren) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de gevangenisstraf voor een optredende agent. (Ingezonden 20 juli 2015); Kamervragen, nr. 2966, Tweede Kamer Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de selectieve aandacht van Unicef voor vrouwenbesnijdenis. (Ingezonden 10 juli 2015); Kamervragen, nr. 2974, Tweede Kamer Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/ Van Klaveren) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de bedreiging en intimidatie in asielzoekerscentra (AZC) door islamitische asielzoekers. (Ingezonden 14 juli 2015); Kamervragen, nr. 3007, Tweede Kamer Vragen van de leden Groot en Recourt (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over voortgang centraal aandeelhoudersregister voor besloten en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen. (Ingezonden 14 juli 2015); Kamervragen, nr. 3013, Tweede Kamer Vragen van de leden Bontes en Van Klaveren (Groep Bontes/ Van Klaveren) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de Turkse autoriteiten de verzoeken om rechtshulp inzake de kwestie Demmink niet hebben gehonoreerd. (Ingezonden 21 juli 2015); Staatsblad 2015, 294 Wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 en Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 Staatsblad 2015, 298 Inwerkingtreding Wet tot uitvoering Verdrag en Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart (Stb. 2015, 185) en Wijziging Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht (Stb. 2015, 182) Staatscourant 2015, Besluit beperking openbaarheid archieven USZO, bestuurder Arbeidsvoorziening en CWI Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 15 juli 2015 Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 16 juli 2015 Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 20 juli 2015 Staatscourant 2015, Benoeming enkele leden van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 21 juli 2015 (2) Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 21 juli 2015 (1) Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 20 juli 2015 Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 22 juli 2015 Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 27 juli 2015 (1) Staatscourant 2015, Oprichtingen en statutenwijzigingen aktes Bonaire over juni 2015 Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 27 juli 2015 (2) Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 28 juli 2015 Staatscourant 2015, Intrekking Aanwijzing afloopberichten aan de verantwoordelijke Staatscourant 2015, Erkenning van de Geschillencommissie Algemeen als geschillencommissie zoals bedoeld in de Erkenningsregeling geschillencommissie consumentenklachten 1997 Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 30 juli 2015 (1) Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 30 juli 2015 (2) Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 31 juli 2015 Staatscourant 2015, Herbenoeming voorzitter externe klachtencommissie van de Raad voor de kinderbescherming regio Noord Nederland (klachtencommissie I) Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 3 augustus 2015 Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 4 augustus 2015 Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 5 augustus 2015 Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 7 augustus 2015 Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 10 augustus 2015 Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 12 augustus 2015 (1) Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 12 augustus 2015 (2) Staatscourant 2015, Ontbindingen door Kamer van Koophandel; 13 augustus 2015 Tractatenblad 2015, 112 Verdrag over de status en werkzaamheden van de Internationale Commissie voor Vermiste Personen; Brussel, 15 december 2014 Tractatenblad 2015, 119 Verdrag Nederland - Australië t.b.v. reactie op neerhalen vlucht MH17 Malaysia Airlines; s-gravenhage, 1 augustus 2014 Tractatenblad 2015, 128 Overeenkomst Nederlanden - Suriname betreffende wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke akten in burgerlijke zaken; s-gravenhage, 27 augustus 1976 Tractatenblad 2015, 134 Verdrag Nederlanden - Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek; Kiev, 28 juli 2014 RUIMTE, INFRASTRUCTUUR EN VERKEER ( Kamerstuk , , nr. 551, Tweede Energie; Brief minister over de resultaten van Ministerial Conference on the International Energy Charter en high-level bijeenkomst met internationale energiebedrijven, mei 2015 Kamerstuk , , nr. 552, Tweede Energie; Verslag algemeen overleg van 10 juni 2015, over EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa Kamerstuk , 25834, nr. 100, Tweede Kamer Problematiek rondom asbest; Verslag algemeen overleg van 28 mei 2015 over o.m. advies Gezondheidsraad Werknemers en infectieziekten. Criteria voor vaccinatie Kamerstuk , 28165, nr. 220, Tweede Kamer Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Brief minister over de schikking met de voormalige presidentdirecteur van NS, de heer Timo Huges, inzake beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst Kamerstuk , 28165, nr. 221, Tweede Kamer Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Brief minister over o.m. stand van zaken onderzoek naar effectiviteit interne procedures, risicobeheersing, compliance en controlemaatregelen bij NS Kamerstuk , 29664, nr. 132, Tweede Kamer Binnenvisserij; Verslag algemeen overleg van 10 juni 2015 over visserij Kamerstuk , 30952, nr. 199, Tweede Kamer minister ter kennisbrenging notawisseling verlenging verdrag met Oekraïne over internationale missie tot bescherming onderzoek Kamerstuk , 31409, nr. 89, Tweede Kamer Zee- en binnenvaart; Verslag algemeen overleg van 23 juni 2015, over binnenvaart Kamerstuk , 31521, nr. 93, Tweede Kamer Taxibeleid; Verslag algemeen overleg van 28 mei 2015 over o.m. doorstart Taxitronic, aanpak illegale UberPOP-activiteiten, en Werkagenda Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) voor 2015 Kamerstuk , 31936, nr. 290, Tweede Kamer Luchtvaartbeleid; Brief staatssecretaris over gebreken in medische certificaten luchtvaart Kamerstuk , 31936, nr. 291, Tweede Kamer Luchtvaartbeleid; Brief staatssecretaris ter aanbieding Alders-rapportage evaluatie eerste fase en advies tweede fase Eindhoven Airport Kamerstuk , 31936, nr. 292, Tweede Kamer Luchtvaartbeleid; Verslag algemeen overleg van 4 juni 2015 over luchtvaart Kamerstuk , 33136, nr. 12, Tweede Kamer Structuurvisie Ondergrond; Verslag schriftelijk overleg over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Structuurvisie Ondergrond Kamerstuk , 33136, nr. 13, Tweede Kamer Structuurvisie Ondergrond; Brief minister over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het planmer van de Structuurvisie Ondergrond Kamerstuk , 33542, nr. 19, Tweede Kamer Wijziging Wetboek van Strafvordering i.v.m. vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie; Brief minister over gevolgen buiten werking stelling Wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens (Wbt) Kamerstuk , 33652, nr. 35, Tweede Kamer Spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS); Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015, over onder meer tweede vooortgangsrapportage ERTMS en aanbestedingen contracteringssstrategie Kamerstuk , 33659, nr. M, Eerste Kamer Wijziging o.m. Wet gemeenschappelijke regelingen i.v.m. afschaffing plusregio s; Brief minister met nadere bijzonderheden over inzet Nederlands EU-voorzitterschap voor Europese Agenda Stad Kamerstuk , 33962, nr. A, Eerste Kamer Omgevingswet; Gewijzigd voorstel van wet Kamerstuk , 33965, nr. E, Eerste Kamer Wijziging van onder meer de Spoorwegwet i.v.m. implementatie richtlijn 2012/34/EU; Nader voorlopig verslag Kamerstuk , 33997, nr. 48, Tweede Kamer Vliegramp MH17; Brief minister ter kennisneming verlenging van het verdrag met Australië inzake aanwezigheid Australisch overheidspersoneel in Nederland t.b.v. reactie op neerhalen MH17 (Trb. 2015, 119) Kamerstuk , 33997, nr. 49, Tweede Kamer Vliegramp MH17; Brief ministers en staatssecretaris over de laatste stand van zaken t.a.v. prioriteiten en nasleep van ramp met vlucht MH17 Kamerstuk , 34002, nr. 107, Tweede Kamer Belastingplan 2015; Verslag algemeen overleg van 28 mei 2015, over onder meer tijdelijke willekeurige afschrijving van schepen en investeringen in schepen Kamerstuk , 34042, nr. C, Eerste Kamer Wijziging Wet personenvervoer 2000 (regulering systeem vervoers- en betaalwijzen en betaaldienstverlening in het OV); Memorie van antwoord Kamervragen, nr. 2881, Tweede Kamer Vragen van de leden DeGraaf (PVV) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie over het bericht «Excuses om weigeren vrouw met nikab in bus». (Ingezonden 26 juni 2015); Kamervragen, nr. 2895, Tweede Kamer Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de staatssecretaris van Financiën over de btw op verkoop van grond. (Ingezonden 24 juni 2015); Kamervragen, nr. 2930, Tweede Kamer Vragen van het lid Leenders (PvdA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over mogelijke vakantievluchten vanaf vliegveld Seppe. (Ingezonden 6 juli 2015); Kamervragen, nr. 2933, Tweede Kamer Vragen van de leden Visser en Azmani (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over verstekelingen die zich verstoppen in vrachtwagens. (Ingezonden 18 juni 2015); Kamervragen, nr. 2934, Tweede Kamer Vragen van de leden Hoogland en Kerstens (beiden PvdA) aan de Ministers van Infrastructuur en Milieu en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichten «Boete voor wachtende chauffeurs» en Verstopt tussen bloemen en wasmachines; Hoek van Holland geliefde startplaats gelukszoekers». (Ingezonden 18 juni 2015); Kamervragen, nr. 2941, Tweede Kamer Vragen van de leden Omtzigt en Van Helvert (beiden CDA) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de uitbetaalde bonus van de voormalig topman van de NS en de uitspraken van de minister van Financien over deze zaak. (Ingezonden 9 juli 2015); Kamervragen, nr. 2942, Tweede Kamer Vragen van het lid Bashir (SP) aan de minister van Financiën over toestemming voor een bonus aan de oudtopman van de NS. (Ingezonden 9 juli 2015); Kamervragen, nr. 2943, Tweede Kamer Vragen van de leden Omtzigt (CDA) en Bashir (SP) aan de minister van Financiën over de extra aandeelhoudersvergadering van de NS. (Ingezonden 9 juli 2015); Kamervragen, nr. 3015, Tweede Kamer Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Buitenlandse Zaken over de identificatie van de slachtoffers van de MH17. (Ingezonden 9 juli 2015); Staatsblad 2015, 297 Inwerkingtreding artikel IG Wijziging Wet luchtvaart (wijzigen status luchthaven Twente) Staatsblad 2015, 298 Inwerkingtreding Wet tot uitvoering Verdrag en Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart (Stb. 2015, 185) en Wijziging Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht (implementatie rechtsmachtbepalingen van enkele verdragen) (Stb. 2015, 182) Staatsblad 2015, 303 Wijziging Arbeidstijdenbesluit vervoer i.v.m. verordening (EU) nr. 165/2014 (introductie slimme tachograaf) Staatsblad 2015, 312 Inwerkingtreding onderdelen van het Besluit tot wijziging Reglement rijbewijzen Staatscourant 2015, Instelling TGB Lowlands Staatscourant 2015, Kennisgeving besluit onteigening in de gemeenten Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Berkelland, Haaksbergen en Enschede; werkzaamheden N18 Staatscourant 2015, Besluit verlenen watervergunning ter uitvoering Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere; IXAS Gaasperdammerweg B.V. Staatscourant 2015, Besluit ter uitvoering Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere; inleidende verkeersmaatregelen voor de uitvoering van werkzaamheden Staatscourant 2015, Vergunning luchtvaartvertoning Red Bull, Sneekweek Staatscourant 2015, Vergunning luchtvaartvertoning Ballonfiësta Barneveld Staatscourant 2015, Plaatsing verkeerstekens i.v.m. werkzaamheden damwanden, noordzijde Eemskanaal; verkeersbesluit te water Staatscourant 2015, Vergunning luchtvaartvertoning Friese Ballonfeesten Staatscourant 2015, Aanwijzing van een tijdelijk gebied met beperkingen voor de luchtvaartvertoning Friese Ballonfeesten Staatscourant 2015, Vergunning luchtvaartvertoning; SAR Katwijk Staatscourant 2015, Wijziging Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen i.v.m. aanpassing naheffingsaanslag Staatscourant 2015, Kennisgeving ontheffing Flora- en faunawet en ontwerpvergunning Natuurbeschermingswet 1998, cluster 1 Project Keersluis Limmel Staatscourant 2015, Kennisgeving ontwerpbesluit ter uitvoering Tracébesluit N18 Varsseveld - Enschede Staatscourant 2015, Plaatsing verkeerstekens Wilhelminakanaal t.b.v. passantenhaven in de gemeente Son en Breugel Staatscourant 2015, Plaatsing verkeerstekens op het midden van de instroomopening Hemelrijkse Waard in de Maas Staatscourant 2015, Ontwerpprojectplan voor het vervangen van de tafelbrug Zuidhorn, Van Starkenborghkanaal Staatscourant 2015, Terinzagelegging ontwerpbesluit ter onteigening in gemeente Steenbergen; onteigeningsplan inpassingsplan Agro & Food Cluster West-Brabant Staatscourant 2015, Terinzagelegging ontwerpbesluit ter onteigening in gemeente Enschede; onteigeningsplan Eschmarke Zuid West 2010 en bestemmingsplan Buitengebied Zuidoost Staatscourant 2015, Multilaterale Overeenkomst ADN/M 014, over aantonen van voldoende intactstabiliteit overeenkomstig randnummer ADN Staatscourant 2015, Ontheffing beroepsmatig uitvoeren vluchten met onbemand luchtvaartuigsysteem; Lukkien B.V. (bedrijfsontheffing) Staatscourant 2015, Ontheffing voor beroepsmatig uitvoeren van vluchten met onbemande luchtvaartuigsysteem; ATMOS UAV B.V. (projectontheffing Werkendam) Staatscourant 2015, Instelling TGB Wolsum; lanceren modelraketten door leden van DRRA Staatscourant 2015, Besluit voor energielaadpunten op twee verzorgingsplaatsen langs rijksweg A6

10 10 VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2015 WET- EN REGELGEVING Staatscourant 2015, Mededeling afwijzing aanvraag voor ontheffing verplichting tot aanwijzen netbeheerder; Du Pont de Nemours (thans: Chemours Netherlands B.V.) Staatscourant 2015, Wijziging vergunning Kernenergiewet verleend aan Transrad NV/SA te Fleurus (België) Staatscourant 2015, Terinzagelegging ontwerpbesluit ontheffing verplichting tot aanwijzen netbeheerder elektriciteitsnet; BP Europa SE Staatscourant 2015, Onteigening in de gemeente Kaag en Braassem; onteigeningsplan Braassemerland, deelgebied Akkers 1e fase Staatscourant 2015, Onteigening in de gemeente Den Haag; onteigeningsplan Rotterdamsebaan Staatscourant 2015, Onteigening in de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg; onteigeningsplan Rotterdamsebaan II Staatscourant 2015, Onteigening in de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg; onteigeningsplan Rheden Staatscourant 2015, Kennisgeving ontwerpbesluit ter uitvoering Tracébesluit Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere (SAA); cluster SAA A1/A6 138 Staatscourant 2015, Vaststelling projectplan verdieping van het Julianakanaal in de gemeenten Stein en Sittard-Geleen Staatscourant 2015, Ontwerpbesluit verlenen watervergunning; Salland Olie Maatschappij Staatscourant 2015, Ontwerpverkeersbesluit voor verduidelijking algeheel vaarverbod voor grote schepen Ramsgeul Staatscourant 2015, Bekendmaking besluit voor energielaadpunt op verzorgingsplaats langs rijksweg A6 Staatscourant 2015, Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013 Staatscourant 2015, Bekendmaking terinzagelegging besluit tot wijziging van het Tracébesluit A27/A1 aansluiting Utrecht Noord - Knooppunt Eemnes - aansluiting Bunschoten- Spakenburg Staatscourant 2015, Verkeersbesluit inzake aanbrengen verkeersteken t.b.v. zomerbedverlaging van de IJssel in de gemeente Kampen Staatscourant 2015, Ontheffing van naleving geluidproductieplafonds voor 17 referentiepunten langs spoortraject Zaandam - Hoorn Staatscourant 2015, Ontheffing verbod VFR-vluchten; Heli Service Belgium Staatscourant 2015, Besluit watervergunning Tracébesluit A4 Delft - Schiedam; A4all v.o.f., aanbrengen en hebben drietal mantelbuizen Staatscourant 2015, Terinzagelegging van een voorstel tot wijziging van de codes gas Staatscourant 2015, Mededeling grenswaarde voor vergunningsplichtige activiteiten i.v.m. programmatische aanpak stikstof; Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek Staatscourant 2015, Terinzagelegging van besluiten in het kader van de uitvoering van het project Omlegging A9 Badhoevedorp, clusters 28, 29 en 30 Staatscourant 2015, Besluit tot het plaatsen van een verbodsteken aan de linkeroever van het Julianakanaal ter hoogte van km 2.35 Staatscourant 2015, Definitieve beschikking Wet Bescherming Antarctica; Jonathan III Staatscourant 2015, Vrijstelling verbod medegebruik van het militaire luchtvaartterrein Gilze-Rijen; Classic Wings & Wheels 2015 Staatscourant 2015, Kennisgeving Besluit op grond van de Wrakkenwet; ruiming zeilschip Trintel noodzakelijk Staatscourant 2015, Ontheffing voor beroepsmatig uitvoeren van vluchten met onbemand luchtvaartuigsysteem; Euro Drone Inspections B.V. (bedrijfsontheffing) Staatscourant 2015, Terinzagelegging Vopak Terminal Botlek B.V. Staatscourant 2015, Terinzagelegging Vopak Terminal Europoort B.V. Staatscourant 2015, Ontwerpbesluit tot vaststellen projectplan in het kader van de Waterwet; Reconstructie van de veerdam Ameland Staatscourant 2015, Verklaring veilig gebruik luchtruim; luchthaven Scheepswerf de Vries Makkum Staatscourant 2015, Definitieve beschikking Wet Bescherming Antarctica; Rederij Bark Europa Staatscourant 2015, Ontheffing beroepsmatig uitvoeren vluchten met onbemand luchtvaartuigsysteem; AerialEurope (bedrijfsontheffing) Staatscourant 2015, Mededeling in het kader van de uitvoering van het project Omlegging A9 Badhoevedorp; realiseren kunstwerk c.q. viaduct KW 14 Staatscourant 2015, Terinzagelegging Rendant Parknet Beheer B.V. Staatscourant 2015, Terinzagelegging Ruigenhil Vastgoed B.V. Staatscourant 2015, Terinzagelegging ontwerpbesluit ontheffing verplichting tot aanwijzen netbeheerder elektriciteitsnet; Ruigenhil Vastgoed B.V. Staatscourant 2015, Mededeling over verleende vergunning aan STSI Belgium voor invoer, uitvoer en vervoer van splijtstoffen in de vorm van licht verrijkt, onbestraald uraniumoxide afkomstig uit Wilmington, USA, bestemd voor Spanje Staatscourant 2015, Beschikking betreffende vergunning voor Luchtvaartvertoning Twente Ballooning Staatscourant 2015, Ontheffing van het verbod kabelvliegers te gebruiken boven een hoogte van 100 meter in Denekamp Staatscourant 2015, Ontheffing van het verbod kabelvliegers te gebruiken boven een hoogte van 100 meter in Zeewolde Staatscourant 2015, Aanwijzing TGB voor de luchtvaartvertoning Twente Ballooning Staatscourant 2015, Beschikking betreffende vergunning voor luchtvaartvertoning Höfteballooning Tractatenblad 2015, 109 Overeenkomst arbeidsvoorwaarden bemanningen motorrijtuigen in het internationaal vervoer over de weg, Geneve, Tractatenblad 2015, 117 Overeenkomst inzake internationaal vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en gebruik van speciale middelen Tractatenblad 2015, 119 Verdrag Nederland - Australië t.b.v. reactie op neerhalen vlucht MH17 Malaysia Airlines; s-gravenhage, 1 augustus 2014 Tractatenblad 2015, 120 Internationaal Verdrag betr. normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering, wachtdiensten, Londen, Tractatenblad 2015, 123 Protocol gecombineerd vervoer over binnenwateren bij Europ. Overeenk. belangr. internation. gecomb. vervoerslijnen AGTC Tractatenblad 2015, 133 Maritiem arbeidsverdrag, 2006; Tractatenblad 2015, 134 Verdrag Nederlanden - Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek; Kiev, 28 juli 2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 192, blz Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1183 van de Commissie van 17 juli 2015 tot vaststelling van de noodzakelijke technische en operationele specificaties voor de uitvoering van versie 3 van het Egnos-systeem SOCIALE ZEKERHEID ( Kamerstuk , 17050, nr. 520, Tweede Kamer Misbruik belastingen, sociale zekerheid en subsidies; Verslag algemeen overleg van 1 juli 2015 over o.m. gemeentelijke aanpak bijstandsfraude Kamerstuk , , nr. 378, Tweede Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015, betreffende agendering en verslagen van diverse (in) formele bijeenkomsten van EU-Gezondheidsraad Kamerstuk , , nr. 379, Tweede Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015 over o.a. agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 18 juni 2015 Kamerstuk , , nr. 380, Tweede Brief minister met verslag Informele Raad, Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van juli 2015 Kamerstuk , 29279, nr. 269, Tweede Kamer Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief minister over misbruik verschoningsrecht door notarissen en advocaten Kamerstuk , 29544, nr. 642, Tweede Kamer Arbeidsmarktbeleid; Brief minister over mogelijkheden tot het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van (ex)kankerpatiënten Kamerstuk , 30545, nr. 186, Tweede Kamer Uitvoering Wet Werk en Bijstand; Brief staatssecretaris over publicatie van de gecorrigeerde budgetten per gemeente Kamerstuk , 30545, nr. 187, Tweede Kamer Uitvoering Wet Werk en Bijstand; Verslag algemeen overleg van 24 juni 2015 over WWB-aangelegenheden Kamerstuk , 32043, nr. 264, Tweede Kamer Toekomst pensioenstelsel; Brief staatssecretaris over internetconsultatie conceptwetsvoorstel variabele pensioenuitkering Kamerstuk , 32043, nr. 265, Tweede Kamer Toekomst pensioenstelsel; Brief staatssecretaris over besluit DNB over aanpassing ultimate forward rate voor pensioenfondsen Kamerstuk , 33809, nr. D, Eerste Kamer Verdrag Nederland - Chili inzake sociale zekerheid; Eindverslag Kamerstuk , 33863, nr. 33, Tweede Kamer Verzamelwet pensioenen 2014; Brief staatssecretaris over wijze waarop de governanceregels o.g.v. de Wet versterking bestuur pensioenfondsen gestalte krijgen bij beroepspensioenfondsen Kamerstuk , X, nr. 107, Tweede Defensie (X) voor het jaar 2015; Brief minister over eerste deelakkoord uit overleg tussen Defensie en de centrales van overheidspersoneel inzake een voorziening voor het AOW-gat Kamerstuk , 34008, nr. 34, Tweede Kamer Wet pensioencommunicatie; Brief staatssecretaris over uitvoering moties en toezeggingen Kamerstuk , 34227, nr. 4, Tweede Kamer Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw; Verslag Kamerstuk , 34255, nr. 1 t/m 3, Tweede Kamer Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden; Geleidende brief, Voorstel van wet en Memorie van toelichting Kamervragen, nr. 2888, Tweede Kamer Vragen van het lid De Graaf (PVV) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Ex-bestuurder pensioenreus APG krijgt miljoen afkoopsom». (Ingezonden 17 juni 2015); Kamervragen, nr. 2890, Tweede Kamer Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de vereiste dekkingsgraad van pensioenfondsen tot één procentpunt te hoog is door een weeffout Financieel Toetsingskader». (Ingezonden 2 juni 2015); Kamervragen, nr. 2891, Tweede Kamer Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichtgeving «Pensioen verdampt door lage rente». (Ingezonden 10 juni 2015); Staatsblad 2015, 306 Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa Staatsblad 2015, 316 Goedkeuring Verdrag inzake sociale zekerheid tussen Nederlanden en Chili houdende herziening eerdere Verdrag ter zake (Trb. 2005, 194) Staatscourant 2015, Wijziging Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2015 Staatscourant 2015, Wijziging verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor Werk en (Re)integratie Staatscourant 2015, Bekendmaking verzoek tot gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie Staatscourant 2015, Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 i.v.m. recente inwerkingtreding Wwz Staatscourant 2015, Wijziging Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013 Staatscourant 2015, Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag Staatscourant 2015, Bekendmaking verzoek tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor de Metalektro Staatscourant 2015, Bekendmaking ambtshalve intrekking van de verplichtstelling tot deelneming in het vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Tractatenblad 2015, 131 Verdrag Nederland - België voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid; Brussel, 6 december 2010 STAATS- EN BESTUURSRECHT ( Kamerstuk , 19637, nr. 2022, Tweede bij voortgangsrapportage Huisvesting vergunninghouders en werkzaamheden Projectteam Opnieuw Thuis Kamerstuk , 19637, nr. 2023, Tweede ter aanbieding ambtsbericht Iran inzake christenen en LHBT s Kamerstuk , 19637, nr. 2024, Tweede over wijziging landgebonden asielbeleid Jemen Kamerstuk , 19637, nr. 2025, Tweede Kamer Vreemdelingenbeleid; Verslag algemeen overleg van 4 juni 2015, over onder meer de overdracht van medische informatie in de vreemdelingenketen Kamerstuk , 19637, nr. 2026, Tweede over uitspraak Raad van State over asielaanvragen van Oeigoeren uit China Kamerstuk , 24587, nr. 620, Tweede Kamer Justitiële inrichtingen; Brief staatssecretaris over realisatie detentiecapaciteit Sint Eustatius Kamerstuk , 25268, nr. 121, Tweede Kamer Zelfstandige bestuursorganen; Verslag algemeen overleg van 11 juni 2015, over de reactie minister van VWS op de evaluatie Zorginstituut Nederland Kamerstuk , 26643, nr. 365, Tweede Kamer Informatie- en communicatietechnologie; Brief minister over de uitvoering van de kabinetsreactie op eindrapport Tijdelijke commissie ICT en stand van zaken Bureau ICT toetsing Kamerstuk , 26643, nr. 366, Tweede Kamer Informatie- en communicatietechnologie; Verslag algemeen overleg van 20 mei 2015, over ICT-aangelegenheden, over onder meer de toegankelijkheid van de websites van publieke organen Kamerstuk , 27859, nr. 80, Tweede Kamer Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA); Verslag algemeen overleg van 18 juni 2015, over het onderzoek M/V en verder, sekseregistratie door de overheid en de positie van transgenders Kamerstuk , 27879, nr. 53, Tweede Kamer Versterking van de positie van de consument; Verslag algemeen overleg van 18 juni 2015 over o.m. de horecabiersector Kamerstuk , 29279, nr. 266, Tweede Kamer Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief minister over uitkomsten onderzoek naar horen van kwetsbare personen door de politie Kamerstuk , 29279, nr. 267, Tweede Kamer Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief minister ter aanbieding rapport Onbeperkt toegang tot het recht? Slachtoffers met een licht verstandelijke beperking in de strafrechtsketen Kamerstuk , 29279, nr. 268, Tweede Kamer Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief minister met reactie op uitspraak rechtbank Den Haag over afluisteren van advocaten door inlichtingen- en veiligheidsdiensten Kamerstuk , 29279, nr. 269, Tweede Kamer Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief minister over misbruik verschoningsrecht door notarissen en advocaten Kamerstuk , 29279, nr. 270, Tweede Kamer Rechtsstaat en Rechtsorde; Verslag algemeen overleg van 24 juni 2015 over de Notitie antidemocratische groeperingen

11 WET- EN REGELGEVING VRIJDAG 21 AUGUSTUS Kamerstuk , 29383, nr. 243, Tweede Kamer Meerjarenprogramma herijking van de VROMregelgeving; Brief staatssecretaris bij aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging Besluit omgevingsrecht (wijziging bevoegd gezag BRZO en RIE-4) Kamerstuk , 29653, nr. 23, Tweede Kamer Het Nederlands buitenlands beleid ten aanzien van Latijns-Amerika en de Cariben; Verslag algemeen overleg van 4 juni 2015, over actuele situatie in Venezuela en de mogelijke consequenties voor de Koninkrijksdelen in het Caribisch gebied Kamerstuk , 30952, nr. 201, Tweede Kamer minister ter kennisbrenging verdrag met Internationaal Strafhof betreffende afspraken voortzetting 13e zitting Vergadering van Staten Kamerstuk , 30982, nr. 22, Tweede Kamer Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Brief minister over opzet beleidsdoorlichting artikel 5 Werkloosheidswet en IOW Kamerstuk , 31490, nr. 184, Tweede Kamer Vernieuwing van de Rijksdienst; Verslag algemeen overleg van 3 juni 2015, over onder meer sociale voorwaarden in de rijksinkoop en Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2014 Kamerstuk , 32317, nr. 314, Tweede Kamer JBZ-Raad; Brief minister met nadere informatie over JBZ-Raad van 9-10 juli 2015 inzake vragen t.a.v. Europees Openbaar Ministerie (EOM) Kamerstuk , 32317, nr. 315, Tweede Kamer JBZ-Raad; Brief staatssecretaris met geannoteerde agenda van de ingelaste bijeenkomst van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken op 20 juli 2015 Kamerstuk , 32317, nr. 316, Tweede Kamer JBZ-Raad; Verslag algemeen overleg van 10 juni 2015, over agenda JBZ-Raad van 15 en 16 juni 2015, en onder meer over de ontwikkelingen rond het Europees Openbaar Ministerie Kamerstuk , 32317, nr. 317, Tweede Kamer JBZ-Raad; Verslag algemeen overleg van 11 juni 2015 over herplaatsing en -vestiging Europese Migratie Kamerstuk , 32317, nr. EY, Eerste Kamer JBZ-Raad; Brief staatssecretaris met geannoteerde agenda JBZ Raad 20 juli 2015 Kamerstuk , 32545, nr. 35, Tweede Kamer Wet- en regelgeving financiële markten; Brief minister ter aanbieding ontwerpbesluit overbruggingsinstellingen en entiteiten voor activa- en passivabeheer Kamerstuk , 32600, nr. N, Eerste Kamer Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector; Brief minister inzake de voortgang van de normering van topinkomens in de (semi)publieke sector Kamerstuk , 32735, nr. 144, Tweede Kamer Mensenrechten in het buitenlands beleid; Brief minister over het proces tegen Leyla en Arif Yunus in Azerbeidzjan Kamerstuk , 32735, nr. 145, Tweede Kamer Mensenrechten in het buitenlands beleid; Verslag nota-overleg van 15 juni 2015 over o.m. rapport A global Report on the Rights, Legal Status and Discrimination against Humanists, Atheists and the Non-religious Kamerstuk , 32761, nr. 85, Tweede Kamer Verwerking en bescherming persoonsgegevens; Brief staatssecretarissen over gegevenswisseling bekostiging jeugdhulp Kamerstuk , 33495, nr. 78, Tweede Kamer Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen; Verslag algemeen overleg van11 juni 2015, over Toekomst ROC Leiden Kamerstuk , 33495, nr. 79, Tweede Kamer Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen; Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015 over o.m. toekomst ROC Leiden Kamerstuk , 33495, nr. 80, Tweede Kamer Financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen; Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015 over o.m. toekomst ROC Leiden Kamerstuk , 33542, nr. 19, Tweede Kamer Wijziging Wetboek van Strafvordering i.v.m. vastleggen en bewaren kentekengegevens door politie; Brief minister over gevolgen buiten werking stelling Wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens (Wbt) Kamerstuk , 33659, nr. M, Eerste Kamer Wijziging o.m. Wet gemeenschappelijke regelingen i.v.m. afschaffing plusregio s; Brief minister met nadere bijzonderheden over inzet Nederlands EU-voorzitterschap voor Europese Agenda Stad Kamerstuk , 33722, nr. 24, Tweede Kamer Wet registermediator; Brief minister over voornemen wetgeving in procedure te brengen ter vervanging van de initiatiefwetsvoorstellen Kamerstuk , 33802, nr. B, Eerste Kamer Wet taken meteorologie en seismologie; Voorlopig verslag Kamerstuk , 33826, nr. 10, Tweede Kamer Mensenrechten in Nederland; Brief minister ter aanbieding kabinetsreactie op jaarrapportage 2014 van het College voor de Rechten van de Mens Kamerstuk , 33826, nr. 11, Tweede Kamer Mensenrechten in Nederland; Brief minister ter aanbieding overzicht van internationale aanbevelingen op het gebied van mensenrechten Kamerstuk , 33826, nr. 12, Tweede Kamer Mensenrechten in Nederland; Verslag algemeen overleg van 24 juni 2015, over tussenrapportage Nationaal Actieplan Mensenrechten Kamerstuk , 33845, nr. F, Eerste Kamer Interparlementair Koninkrijksoverleg; Brief minister met kabinetsreactie op afsprakenlijst Interparlementair Koninkrijksoverleg mei 2015 Kamerstuk , 33848, nr. 17, Tweede Kamer Burgerinitiatief Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum ; Verslag algemeen overleg van 4 juni 2015, over waarborgen bij bevoegdhedenoverdracht Kamerstuk , 33885, nr. 7, Tweede Kamer Wijziging Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk , IV, nr. 49, Tweede Kamer Vaststelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015; Brief minister ter aanbieding rapport Europees Comité inzake voorkoming folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT), met reactie Landen Koninkrijk Kamerstuk , VII, nr. 55, Tweede Kamer Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015; Brief minister over overeenkomst loonruimte publieke sector Kamerstuk , X, nr. 107, Tweede Defensie (X) voor het jaar 2015; Brief minister over eerste deelakkoord uit overleg tussen Defensie en de centrales van overheidspersoneel inzake een voorziening voor het AOW-gat Kamerstuk , 34042, nr. C, Eerste Kamer Wijziging Wet personenvervoer 2000 (regulering systeem vervoers- en betaalwijzen en betaaldienstverlening in het OV); Memorie van antwoord Kamerstuk , 34059, nr. B, Eerste Kamer Wijziging Rv en Awb i.v.m. vereenvoudiging en digitalisering procesrecht; Voorlopig verslag Kamerstuk , 34102, nr. 9, Tweede Kamer Initiatiefnota Wereldwijd jezelf kunnen zijn ; Verslag nota-overleg van 15 juni 2015 Kamerstuk , VI, nr. 11, Tweede Kamer Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014; Motie Kamerstuk , 34258, nr. 1 t/m 3, Tweede Kamer Initiatiefwetsvoorstel tot wijziging Kieswet t.b.v. elektronisch inleveren kandidatenlijsten en samenhangende bescheiden; Geleidende brief, Voorstel van wet en Memorie van toelichting Kamerstuk , CXVI, nr. A, Eerste Kamer Verkiezing van Ondervoorzitters; Brief van het lid Flierman inzake diens sollicitatie naar de functie Kamerstuk , CXVI, nr. B, Eerste Kamer Verkiezing van Ondervoorzitters; Brief van het lid Backer met diens sollicitatie naar de functie Kamervragen, nr. 2895, Tweede Kamer Vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) aan de staatssecretaris van Financiën over de btw op verkoop van grond. (Ingezonden 24 juni 2015); Kamervragen, nr. 2896, Tweede Kamer Vragen van de leden Oosenbrug en Mohandis (beiden PvdA) aan de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de implementatie van het cookiebeleid op de websites van de Publieke Omroep. (Ingezonden 2 juni 2015); Kamervragen, nr. 2897, Tweede Kamer Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over bescherming van persoonsgegevens. (Ingezonden 12 juni 2015); Kamervragen, nr. 2936, Tweede Kamer Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Van derstaaij (SGP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de veiligheid van christelijke asielzoekers op Asielzoekerscentra s (AZC s). (Ingezonden 24 juni 2015); Kamervragen, nr. 2939, Tweede Kamer Vragen van de leden Servaes en Maij (beiden PvdA), Ten Broeke (VVD), Van Bommel (SP), Sjoerdsma en Hachchi (beiden D66), Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de gezette stappen een jaar na de moord op de Libische mensenrechtenactiviste Salwa Bugaighis. (Ingezonden 1 juli 2015); Kamervragen, nr. 2956, Tweede Kamer Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over intimidatie en bedreigingen door islamitische asielzoekers. (Ingezonden 24 juni 2015); Kamervragen, nr. 2963, Tweede Kamer Vragen van het lid Bergkamp (D66) en het lid Keijzer (CDA) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het kabinet lak heeft aan het medisch beroepsgeheim in de jeugdzorg (vervolgvragen naar aanleiding van het antwoord op eerdere vragen). (Ingezonden op 23 juli 2015); Kamervragen, nr. 2965, Tweede Kamer Vragen van het lid Albert de Vries (PvdA) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over de verkoop van het Paleis van Justitie in Amsterdam. (Ingezonden 6 juli 2015); Kamervragen, nr. 2967, Tweede Kamer Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het proces tegen Leyla en Arif Yunus in Azerbeidzjan. (Ingezonden 1 juli 2015); Kamervragen, nr. 2971, Tweede Kamer Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de minister voor over bericht «Vrouwen en meisjes in Zuid- Sudan verkracht en levend verbrand». (Ingezonden 6 juli 2015); Kamervragen, nr. 2973, Tweede Kamer Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het kabinet lak heeft aan het medisch beroepsgeheim in de jeugdzorg. (Ingezonden 16 juli 2015); Kamervragen, nr. 3013, Tweede Kamer Vragen van de leden Bontes en Van Klaveren (Groep Bontes/ Van Klaveren) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de Turkse autoriteiten de verzoeken om rechtshulp inzake de kwestie Demmink niet hebben gehonoreerd. (Ingezonden 21 juli 2015); Kamervragen, nr. 3017, Tweede Kamer Vragen van het lid Berndsen-Jansen (D66) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de overheid zelf materiaal voor het kweken van hennep bij een veiling heeft aangeboden. (Ingezonden 24 juni 2015); Staatsblad 2015, 292 en 293 (Inwerkingtreding) Wijziging Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie Richtlijn 2013/32/EU betreffende gemeenschappelijke procedures voor toekenning en intrekking van de internationale bescherming Staatsblad 2015, 299 Inwerkingtreding Wet hergebruik van overheidsinformatie Staatsblad 2015, 306 Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa Staatsblad 2015, 309 Inwerkingtreding van de Wet implementatie Omnibus II-richtlijn, de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II, artikel IV van de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I en het Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II Staatscourant 2015, Benoeming lid Klachtadviescommissie IGZ Staatscourant 2015, Besluit ondermandaat archieven P-direkt Staatscourant 2015, Belastingwet BES; Besluit algemene bestedingsbelasting. Vrijstelling bij invoer van drinkwater en kookgas Staatscourant 2015, Beperking openbaarheid archief; Directie Tewerkstelling Erkende Gewetensbezwaarden Militaire Dienst en Hoofdafdeling Dienstplichtzaken Staatscourant 2015, Tijdelijke regeling richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 Staatscourant 2015, Benoeming lid Adviescommissie vreemdelingenzaken Staatscourant 2015, Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (implementatie van de Richtlijn 2013/33/EU) Staatscourant 2015, Aanwijzingsregeling Koninklijke marechaussee gebruik en opslag apparatuur artikel 3.22 Telecommunicatiewet Staatscourant 2015, Benoeming lid Nederlandse Zorgautoriteit; heer drs. R.J.P. Jansen Staatscourant 2015, Verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES); 20 juli 2015 Staatscourant 2015, Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (137e wijziging) Staatscourant 2015, Mandaatbesluit DGSenB Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 Staatscourant 2015, Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (WBV 2015/9) Staatscourant 2015, Benoemingsbesluit leden Transitiecommissie Sociaal Domein Staatscourant 2015, Vaststelling rekening der inkomsten en uitgaven over 2014 van voormalig Hoofdproductschap Akkerbouw Staatscourant 2015, Verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES); 22 juli 2015 (2) Staatscourant 2015, Verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES); 22 juli 2015 (1) Staatscourant 2015, Benoeming voorzitter College van beroep voor het hoger onderwijs; de heer mr. C.J. Borman Staatscourant 2015, Ontslagverlening voorzitter College van beroep voor het hoger onderwijs; de heer mr. J.T.M. Nijenhof Staatscourant 2015, Registratie naam politieke groepering; POKER Staatscourant 2015, Circulaire Sociaal Beleidskader burgemeesters Staatscourant 2015, Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing Staatscourant 2015, Tijdelijke Procesregeling Asiel- en Bewaringszaken 2015 Staatscourant 2015, Ontslag plaatsvervangend lid Adviescollege Verloftoetsing tbs Staatscourant 2015, Ontslag lid Gezondheidsraad; prof. dr. C.J.L.M. Meijer Staatscourant 2015, Werkwijze Openbaarmaking ACM Staatscourant 2015, Wijziging Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken 2015 Staatscourant 2015, Regeling rechtspositie leden College bescherming persoonsgegevens Staatscourant 2015, Benoeming voorzitter en zes andere leden Raad voor volksgezondheid en samenleving Staatscourant 2015, Wijziging van het Mandaatbesluit DGSenB Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 Staatscourant 2015, Vaststelling beleidsregels en subsidieplafond o.g.v. Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, Local Employment in Africa for Development (LEAD) Staatscourant 2015, Besluit inzake routinematige digitale vervanging archiefbescheiden opgeslagen in informatiesysteem Marjolein (Substitutiebesluit Marjolein) Staatscourant 2015, Regeling documentair informatiemanagement VWS 2015 Staatscourant 2015, Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (o.m. beleid meerderjarige kinderen nareizende gezinsleden (WBV 2015/10)) Staatscourant 2015, Herbenoeming voorzitter externe klachtencommissie van de Raad voor de kinderbescherming regio Noord Nederland (klachtencommissie I) Staatscourant 2015, Bekendmaking besluit voorafgaand onderzoek Adecco Group Nederland (pre-employment screening) Staatscourant 2015, Bekendmaking besluit voorafgaand onderzoek; Randstad Nederland B.V. te Amsterdam (pre-employment screening) Staatscourant 2015, Regeling oudedagsvoorziening partners uitgezonden ambtenaren BZ Staatscourant 2015, Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Overheidsdienst Groningen van het Ministerie van Economische Zaken 2015 Staatscourant 2015, Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2016 Staatscourant 2015, Ministeriële regeling van 15 april 2009 tot wijziging van de Regeling oudedagsvoorziening partners uitgezonden ambtenaren BZ

12 12 VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2015 WET- EN REGELGEVING Staatscourant 2015, Wijziging Regeling Jeugdwet ter vaststelling van regels voor het verstrekken persoonsgegevens aan gemeenten Staatscourant 2015, Instelling van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Jemen Staatscourant 2015, Mandaatbesluit IND Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 Staatscourant 2015, Wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 i.v.m. instellen van een besluit- en vertrekmoratorium voor vreemdelingen afkomstig uit Jemen Staatscourant 2015, Wijziging van de Regeling oudedagsvoorziening partners uitgezonden ambtenaren BZ WERK EN INKOMEN ( Kamerstuk , , nr. 378, Tweede Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015, betreffende agendering en verslagen van diverse (in) formele bijeenkomsten van EU-Gezondheidsraad Kamerstuk , , nr. 379, Tweede Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015 over o.a. agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 18 juni 2015 Kamerstuk , , nr. 380, Tweede Brief minister met verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van juli 2015 Kamerstuk , 25834, nr. 100, Tweede Kamer Problematiek rondom asbest; Verslag algemeen overleg van 28 mei 2015 over o.m. advies Werknemers en infectieziekten. Criteria voor vaccinatie Kamerstuk , 25883, nr. 255, Tweede Kamer Arbeidsomstandigheden; Verslag algemeen overleg van 28 mei 2015 over o.m. rapport Versterken melding beroepsziekten Kamerstuk , 25883, nr. 256, Tweede Kamer Arbeidsomstandigheden; Brief minister over voortgang programma duurzame inzetbaarheid, de resultaten en voorgenomen activiteiten Kamerstuk , 25883, nr. 257, Tweede Kamer Arbeidsomstandigheden; Brief minister ter aanbieding afschrift brief aan EC betreffende Nederlandse opvatting over Europees arbo aquis Kamerstuk , 29544, nr. 642, Tweede Kamer Arbeidsmarktbeleid; Brief minister over mogelijkheden tot het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van (ex)kankerpatiënten Kamerstuk , 30545, nr. 186, Tweede Kamer Uitvoering Wet Werk en Bijstand; Brief staatssecretaris over gecorrigeerde budgetten per gemeente Kamerstuk , 30545, nr. 187, Tweede Kamer Uitvoering Wet Werk en Bijstand; Verslag algemeen overleg van 24 juni 2015 over WWB-aangelegenheden Kamerstuk , 32600, nr. N, Eerste Kamer Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector; Brief minister inzake de voortgang van de normering van topinkomens in de (semi)publieke sector Kamerstuk , 33877, nr. O, Eerste Kamer Staat van de Europese Unie 2014; Verslag schriftelijk overleg inzake samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende arbeid in buurlanden Kamerstuk , 33885, nr. 7, Tweede Kamer Wijziging Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche; Nota n.a.v. het verslag Kamerstuk , VII, nr. 55, Tweede Kamer Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015; Brief minister over overeenkomst loonruimte publieke sector Kamerstuk , X, nr. 107, Tweede Defensie (X) voor het jaar 2015; Brief minister over eerste deelakkoord uit overleg tussen Defensie en de centrales van overheidspersoneel inzake een voorziening voor het AOW-gat Kamerstuk , 34227, nr. 4, Tweede Kamer Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw; Verslag Kamerstuk , 34255, nr. 1 t/m 3, Tweede Kamer Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden; Geleidende brief, Voorstel van wet en Memorie van toelichting Kamervragen, nr. 2883, Tweede Kamer Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de minister voor BHOS en de staatssecretaris van Economische Zaken over de impact van certificering op arbeidsomstandigheden van werknemers in de landbouwsector in ontwikkelingslanden. (Ingezonden 16 juni 2015); Kamervragen, nr. 2888, Tweede Kamer Vragen van het lid De Graaf (PVV) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht «Ex-bestuurder pensioenreus APG krijgt miljoen afkoopsom». (Ingezonden 17 juni 2015); Kamervragen, nr. 2892, Tweede Kamer Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de directeur van de sociale werkplaats in Delft een hoge salaris krijgt dan de Minister-President. (Ingezonden 10 juni 2015); Kamervragen, nr. 2899, Tweede Kamer Vragen van de leden Tanamal en Kerstens (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de misstanden bij de Europese Octrooi Organisatie. (Ingezonden 17 juni 2015); Kamervragen, nr. 2938, Tweede Kamer Vragen van het lid Van Laar (PvdA) aan de minister voor BHOS over kinderarbeid. (Ingezonden 16 juni 2015); Kamervragen, nr. 2941, Tweede Kamer Vragen van de leden Omtzigt en Van Helvert (beiden CDA) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de uitbetaalde bonus van de voormalig topman van de NS en de uitspraken van de minister van Financien over deze zaak. (Ingezonden 9 juli 2015); Kamervragen, nr. 2942, Tweede Kamer Vragen van het lid Bashir (SP) aan de minister van Financiën over toestemming voor een bonus aan de oudtopman van de NS. (Ingezonden 9 juli 2015); Kamervragen, nr. 3019, Tweede Kamer Vragen van het lid Mohandis (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over veelvuldig gebruik van flexcontracten door de UvA. (Ingezonden 4 juni 2015); Kamervragen, nr. 3020, Tweede Kamer Vragen van de leden Jasper van Dijk (SP) en Karabulut (SP) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat er grote onrust is onder schoonmakers van de Roeterseilandcampus (Universiteit van Amsterdam). (Ingezonden 8 juni 2015); Staatsblad 2015, 300 Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m. implementatie richtlijn inzake indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels Staatsblad 2015, 301 Aanpassing Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen Staatsblad 2015, 303 Wijziging Arbeidstijdenbesluit vervoer i.v.m. verordening (EU) nr. 165/2014 (introductie slimme tachograaf) Staatsblad 2015, 306 Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa Staatscourant 2015, Wijziging Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2015 Staatscourant 2015, Mededeling honoreren verzoek tot aanpassing indeling klasse sectorale bezoldigingsnorm Staatscourant 2015, Wijziging Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving Staatscourant 2015, Wijziging Subsidieregeling ESF en Subsidieregeling ESF (herzien) Staatscourant 2015, Circulaire Sociaal Beleidskader burgemeesters Staatscourant 2015, Verzoek tot algemeen verbindendverklaring CAO-bepalingen; Uitvaartbranche 2015 Staatscourant 2015, Regeling vergoeding beroepsziekten politie Staatscourant 2015, Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico s zware ongevallen 2015 arbeidsomstandighedenwetgeving Staatscourant 2015, Verzoek tot algemeen verbindendverklaring CAO-bepalingen; Waterbouw 2015/2017 Staatscourant 2015, Aanwijzing Telefication BV als keuringsinstelling van persoonlijke beschermingsmiddelen Staatscourant 2015, Verzoek tot algemeen verbindendverklaring CAO-bepalingen; Hoveniersbedrijf in Nederland 2015/2016, gewijzigd Staatscourant 2015, Verzoek tot algemeen verbindendverklaring CAO-bepalingen; Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen 2015/2016 Staatscourant 2015, Verzoek tot algemeen verbindendverklaring CAO-bepalingen; Ambachtelijke Pluimvee en Wildbedrijven 2015/2016 Staatscourant 2015, Verzoek tot algemeen verbindendverklaring CAO-bepalingen; Huis-aan- Huisbladjournalisten 2015 Staatscourant 2015, Verzoek tot algemeen verbindendverklaring CAO-bepalingen; Timmerindustrie 2015/2018, Sociaal en Werkgelegenheidsfonds, gewijzigd Staatscourant 2015, Verzoek tot algemeen verbindendverklaring CAO-bepalingen; Openbare Bibliotheken 2015/2017 Staatscourant 2015, Verzoek tot algemeen verbindendverklaring CAO-bepalingen; Mode-, Interieur-, Tapijt-, en Textielindustrie 2015/2019, gewijzigd Staatscourant 2015, Regeling oudedagsvoorziening partners uitgezonden ambtenaren BZ Staatscourant 2015, Verzoek tot algemeen verbindendverklaring CAO-bepalingen; Bloemen en Planten, Groothandel in, 2015/2016 Staatscourant 2015, Ministeriële regeling van 15 april 2009 tot wijziging van de Regeling oudedagsvoorziening partners uitgezonden ambtenaren BZ Staatscourant 2015, Aanwijzing TÜV SÜD Industrie Service GmbH als aangewezen instelling Staatscourant 2015, Verzoek tot algemeen verbindendverklaring CAObepalingen;Timmerindustrie 2015/2017 Staatscourant 2015, Wijziging Besluit werkgebieden UWV 2015 i.v.m. recente inwerkingtreding Wwz Staatscourant 2015, Verzoek tot algemeen verbindendverklaring CAObepalingen;Zoetwarenindustrie, Arbeid en Gezondheid 2015/2017 Staatscourant 2015, Wijziging Beleidsregel kosten aanvraag deskundigenoordeel 2013 Staatscourant 2015, Besluit UWV Verplicht gebruik formulier transitievergoeding en formulier collectief ontslag Staatscourant 2015, Wijziging van de Regeling oudedagsvoorziening partners uitgezonden ambtenaren BZ Staatscourant 2015, Verzoek tot algemeen verbindendverklaring CAO-bepalingen; Contractcateringbranche 2015/2016 Tractatenblad 2015, 109 Overeenkomst arbeidsvoorwaarden bemanningen motorrijtuigen in het internationaal vervoer over de weg, Geneve, Tractatenblad 2015, 133 Maritiem arbeidsverdrag, 2006; ZORG EN GEZONDHEID ( Kamerstuk , 19637, nr. 2022, Tweede bij voortgangsrapportage Huisvesting vergunninghouders en werkzaamheden Projectteam Opnieuw Thuis Kamerstuk , 19637, nr. 2023, Tweede ter aanbieding ambtsbericht Iran inzake christenen en LHBT s Kamerstuk , 19637, nr. 2024, Tweede over wijziging landgebonden asielbeleid Jemen Kamerstuk , 19637, nr. 2025, Tweede Kamer Vreemdelingenbeleid; Verslag algemeen overleg van 4 juni 2015, over onder meer de overdracht van medische informatie in de vreemdelingenketen Kamerstuk , 19637, nr. 2026, Tweede over uitspraak Raad van State over asielaanvragen van Oeigoeren uit China Kamerstuk , , nr. 378, Tweede Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015, betreffende agendering en verslagen van diverse (in) formele bijeenkomsten van EU-Gezondheidsraad Kamerstuk , , nr. 379, Tweede Verslag algemeen overleg van 17 juni 2015 over o.a. agenda Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 18 juni 2015 Kamerstuk , , nr. 380, Tweede Brief minister met verslag Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid, van juli 2015 Kamerstuk , 22112, nr. 1993, Tweede Kamer Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief minister bij aanbieding Het Europees Scorebord voor Justitie stelsels 2015, met beoordeling betreffende kwaliteit, onafhankelijkheid en efficiency rechtspraak in EU-landen Kamerstuk , 25268, nr. 121, Tweede Kamer Zelfstandige bestuursorganen; Verslag algemeen overleg van 11 juni 2015, over de reactie van de minister van VWS op de evaluatie Zorginstituut Nederland Kamerstuk , 25295, nr. 29, Tweede Kamer Infectieziektenbestrijding; Brief minister ter aanbieding advies deskundigenberaad Hepatitis E Kamerstuk , 25424, nr. 282, Tweede Kamer Geestelijke gezondheidszorg; Brief staatssecretaris met reactie op EO-uitzending over verzwegen leed van Nederlandse psychiatrische patiënten tijdens Tweede Wereldoorlog Kamerstuk , 25424, nr. 283, Tweede Kamer Geestelijke gezondheidszorg; Verslag algemeen overleg van 21 mei 2015 over o.m. wachtlijsten in de GGZ Kamerstuk , 25657, nr. 198, Tweede Kamer Persoonsgebonden Budgetten; Brief van de technische briefing van 28 mei 2015 over de invoeringsproblematiek trekkingsrechten pgb s Kamerstuk , 25657, nr. 199, Tweede Kamer Persoonsgebonden Budgetten; Brief staatssecretaris inzake zijn toezeggingen betreffende invoering trekkingsrecht PGB, respectievelijk de voortgang van afspraken herstelplan betaling zorgverleners door SVB Kamerstuk , 25657, nr. 200, Tweede Kamer Persoonsgebonden Budgetten; Verslag algemeen overleg van 1 juli 2015 over voortgang trekkingsrecht PGB Kamerstuk , 27428, nr. 308, Tweede Kamer Beleidsnota Biotechnologie; Brief staatssecretaris over o.m. effecten uitgebreide veredelingsvrijstelling octrooirecht en oprichting International Licensing Platform Vegetable Kamerstuk , 29282, nr. 230, Tweede Kamer Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector; Verslag schriftelijk overleg over onderzoek vergelijking opleidingen GGZ-beroepen Kamerstuk , 29447, nr. 32, Tweede Kamer Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening; Brief minister over de risicoscheiding bij de stichting Sanquin Bloedvoorziening Kamerstuk , 29447, nr. E, Eerste Kamer Evaluatie Wet inzake bloedvoorziening; Brief minister over de recente ontwikkelingen, stand van zaken en het vervolg rond de risicoscheiding bij de stichting Sanquin Bloedvoorziening Kamerstuk , 29477, nr. 344, Tweede Kamer Geneesmiddelenbeleid; Brief minister over uitkomsten bestuurlijk overleg medisch specialistische zorg inzake betalingsproblematiek dure (oncologische) geneesmiddelen Kamerstuk , 29477, nr. 345, Tweede Kamer Geneesmiddelenbeleid; Verslag algemeen overleg van 2 juli 2015 over betalingsproblematiek geneesmiddelen Kamerstuk , 29477, nr. F herdruk, Eerste Kamer Geneesmiddelenbeleid; Brief minister over o.m. risicoscheiding Sanquin Bloedvoorziening Kamerstuk , 29477, nr. F, Eerste Kamer Geneesmiddelenbeleid; Brief minister over o.m. risicoscheiding Sanquin Bloedvoorziening Kamerstuk , 29538, nr. 193, Tweede Kamer Zorg en maatschappelijke ondersteuning; Verslag schriftelijk overleg over reactie staatssecretaris van VWS op artikel Woonzorgcentra Haaglanden weer onder vuur, nu om bezuiniging

13 WET- EN REGELGEVING VRIJDAG 21 AUGUSTUS Kamerstuk , 29689, nr. 641, Tweede Kamer Herziening zorgstelsel; Brief minister ter aanbieding van de uitkomsten van het tweede deel NZa-onderzoek naar zorginkoop eerste lijn Kamerstuk , 29689, nr. 642, Tweede Kamer Herziening zorgstelsel; Verslag algemeen overleg van 18 juni 2015 over pakketmaatregelen Kamerstuk , 29689, nr. 643, Tweede Kamer Herziening zorgstelsel; Verslag algemeen overleg van 1 juli 2015 over o.a. de voorhangbrief bekostiging wijkverpleging Kamerstuk , 30952, nr. 197, Tweede Kamer minister ter kennisbrenging wijzigingen in verdrag tegen doping in de sport Kamerstuk , 31015, nr. 116, Tweede Kamer Kindermishandeling; Brief staatssecretarissen ter aanbieding Instellingsbesluit Commissie Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg Kamerstuk , 31532, nr. 152, Tweede Kamer Voedingsbeleid; Brief staatssecretaris met verslag internationale conferentie No more food to waste van juni 2015 Kamerstuk , 31765, nr. 159, Tweede Kamer Kwaliteit van zorg; Brief staatssecretaris over eis dat logeeropvang bij WTZi-instellng moet worden genoten, wil budgethouder naast zorgkosten ook verblijfskosten kunnen vergoeden uit pgb Kamerstuk , 31765, nr. 160, Tweede Kamer Kwaliteit van zorg; Brief staatssecretaris over voortgang Waardigheid en Trots, ruimte voor verpleeghuizen Kamerstuk , 31765, nr. 161, Tweede Kamer Kwaliteit van zorg; Brief minister ter aanbieding van de Marktscan Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 2014, deel B Kamerstuk , 31765, nr. 162, Tweede Kamer Kwaliteit van zorg; Verslag algemeen overleg van 24 juni 2015 over kwaliteitszorg Kamerstuk , 31765, nr. 163, Tweede Kamer Kwaliteit van zorg; Verslag algemeen overleg van 30 juni 2015, onder meer over kwaliteit verpleeghuiszorg Kamerstuk , 32012, nr. 33, Tweede Kamer Governance in de zorgsector; Verslag algemeen overleg van 11 juni 2015, over goed bestuur in de zorg Kamerstuk , 32175, nr. 58, Tweede Kamer Huwelijks- en gezinsmigratie; Brief minister met reactie op motie over niet erkennen van in het buitenland gesloten huwelijken tussen neef en nicht Kamerstuk , 32620, nr. 161, Tweede Kamer Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Brief minister ter aanbieding van het derde deel van de landelijke monitor populatiemanagement over de ontwikkelingen binnen de proeftuinen in de curatieve zorg Kamerstuk , 32620, nr. 162, Tweede Kamer Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Verslag algemeen overleg van 18 juni 2015 over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg COLOFON ( SC is bestemd voor iedereen die beroepshalve de wetten en regels wil volgen waarmee zijn/haar organisatie te maken heeft. SC bestaat uit een tweewekelijkse krant, een dagelijks geactualiseerde website (www.sconline.nl) en een nieuwsbrief. Daarmee houdt SC de lezer volledig geïnformeerd over nationale en Europese wet- en regelgeving. SC is ook te vinden op Twitter Vormgeving: Richard van Zijll de Jong Opmaak: Imago Mediabuilders bv, Amersfoort Druk: Wilco, Amersfoort Uitgever: Willeke de Groot Advertenties: AdNovus, tel , SC digitaal lezen via Stapp Abonnees op SC Online en SC Totaal hebben met hun bestaande inlogcodes gratis toegang tot de digitale editie van SC Krant via de Sdu Tijdschriften App (Stapp). Voor meer informatie over het downloaden van deze app en de toegang kunt u terecht op Redactieadres Postbus 20025, 2500 EA Den Haag Tel , Bezoekadres: Prinses Beatrixlaan 116, 2595 AL Den Haag Redactie: Cindy Castricum (chef), Rutger van den Dikkenberg, Wouter de Jong (eindredactie), Richard Sandee, Leonoor van Vliet Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen Medewerkers: Pieter van den Brand en Michel Knapen Columnisten: Ernst Hirsch Ballin, Marcel van Dam, Jan ten Hoopen, Ruud Koole, Wim Voermans, Wytze van der Woude Custom Media: Asha Narain, tel Accountmanagers: Elbert van Bentum Ronald Rasing Abonnementen Jaarabonnementen worden als volgt aangeboden (prijzen excl. btw): SC Online (volledige toegang tot 379 SC Krant (uitsluitend de tweewekelijkse krant) 157 SC Totaal (combinatie van SC Online en SC Krant) 454,50 SC Totaal proefabonnement 20 (2 maanden) SC Arbeid 9,95 (per maand) Vanwege de aard van de uitgave gaat Sdu uit van een zakelijke overeenkomst die valt onder het algemene verbintenissenrecht. Kamerstuk , 32793, nr. 196, Tweede Kamer Preventief gezondheidsbeleid; Brief staatssecretaris over stand van zaken convenant preventie gehoorschade muzieksector Kamerstuk , 32793, nr. 197, Tweede Kamer Preventief gezondheidsbeleid; Brief minister met factsheet Koolmonoxidemelders Kamerstuk , 32824, nr. 104, Tweede Kamer Integratiebeleid; Verslag algemeen overleg van 4 juni 2015 over o.m. totstandkoming (en timing) publicatie rapporten over Turkse Nederlanders Kamerstuk , 33683, nr. 56, Tweede Kamer Wijziging Zorgverzekeringswet i.v.m. verbetering wanbetalersmaatregelen; Brief minister over amendement inzake verbod op winst met reserves ziekenfondsen Kamerstuk , 33683, nr. F, Eerste Kamer Wijziging Zorgverzekeringswet i.v.m. verbetering wanbetalersmaatregelen; Verslag schriftelijk overleg over reactie minister op het aangenomen amendement inzake reserves ziekenfondsen Kamerstuk , 33891, nr. Q, Eerste Kamer Wet langdurige zorg; Brief staatssecretaris over bekostiging verblijfskosten uit pgb bij logeeropvang Kamerstuk , 34039, nr. B, Eerste Kamer Uitvoering van het verdrag inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233); Voorlopig verslag Kamerstuk , 34102, nr. 9, Tweede Kamer Initiatiefnota Wereldwijd jezelf kunnen zijn ; Verslag nota-overleg van 15 juni 2015 Kamerstuk , 34104, nr. 67, Tweede Kamer Langdurige zorg; Brief staatssecretaris ter aanbieding rapport Verspilling in de langdurige zorg Kamerstuk , 34104, nr. 68, Tweede Kamer Langdurige zorg; Brief staatssecretaris over de evaluatie van mogelijkheid tot vergoeding van de zorg- en verblijfskosten uit pgb bij logeeropvang WTZi, en zijn voornemens ter zake Kamerstuk , 34104, nr. 69, Tweede Kamer Langdurige zorg; Verslag algemeen overleg van 30 april 2015 over decentralisatie Wmo/Wlz Kamerstuk , 34156, nr. 6, Tweede Kamer Wijziging Boek 7 BW, Huisvestingswet 2014 en Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren); Verslag Kamerstuk , 34233, nr. 5, Tweede Kamer Wijzigen Zorgverzekeringswet (opnemen regels voor Zvw-pgb); Verslag Kamerstuk , 34256, nr. 1 t/m 4, Tweede Kamer Wijziging Wko i.v.m. opnemen nadere regels voor ouderparticipatiecrèches; Koninklijke boodschap, Voorstel van wet, Memorie van toelichting en Advies en nader rapport Kamervragen, nr. 2901, Tweede Kamer Vragen van de leden Jadnanansing en Marcouch (beiden PvdA) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over allochtone studenten die volgens de stagemonitor minder stagevergoeding krijgen en vaker moeten solliciteren voor ze een stageplek vinden. (Ingezonden 22 mei 2015); Sdu Klantenservice Tel Meer informatie: Copyright SC is een uitgave van Sdu Uitgevers bv, Den Haag 2015 Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Sdu Uitgevers bv c.q. de betreffende auteur. Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van uw abonnementsovereenkomst en om abonnees van informatie te voorzien over Sdu Uitgevers en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Informatie over de leveringsvoorwaarden is te vinden op ISSN: Kamervragen, nr. 2933, Tweede Kamer Vragen van de leden Visser en Azmani (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over verstekelingen die zich verstoppen in vrachtwagens. (Ingezonden 18 juni 2015); Kamervragen, nr. 2934, Tweede Kamer Vragen van de leden Hoogland en Kerstens (beiden PvdA) aan de Ministers van Infrastructuur en Milieu en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichten «Boete voor wachtende chauffeurs» en Verstopt tussen bloemen en wasmachines; Hoek van Holland geliefde startplaats gelukszoekers». (Ingezonden 18 juni 2015); Kamervragen, nr. 2936, Tweede Kamer Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de veiligheid van christelijke asielzoekers op Asielzoekerscentra s (AZC s). (Ingezonden 24 juni 2015); Kamervragen, nr. 2938, Tweede Kamer Vragen van het lid Van Laar (PvdA) aan de minister voor over kinderarbeid. (Ingezonden 16 juni 2015); Kamervragen, nr. 2956, Tweede Kamer Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over intimidatie en bedreigingen door islamitische asielzoekers. (Ingezonden 24 juni 2015); Kamervragen, nr. 2958, Tweede Kamer Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat een festivalbezoeker is overleden na hardhandig optreden van de Haagse politie. (Ingezonden 3 juli 2015); Kamervragen, nr. 2959, Tweede Kamer Vragen van de leden Kooiman en Van Nispen (beiden SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «OM trekt verklaring over dode arrestant in». (Ingezonden 1 juli 2015); Kamervragen, nr. 2961, Tweede Kamer Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de dood van een arrestant te Den Haag. (Ingezonden 1 juli 2015); Kamervragen, nr. 2963, Tweede Kamer Vragen van het lid Bergkamp (D66) en het lid Keijzer (CDA) aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat het kabinet lak heeft aan het medisch beroepsgeheim in de jeugdzorg (vervolgvragen naar aanleiding van het antwoord op eerdere vragen). (Ingezonden op 23 juli 2015); Kamervragen, nr. 2966, Tweede Kamer Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de selectieve aandacht van VN-organisatie Unicef voor vrouwenbesnijdenis. (Ingezonden 10 juli 2015); Kamervragen, nr. 2970, Tweede Kamer Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de EU maritieme missie, EU NAVFOR MED. (Ingezonden 16 juni 2015); Kamervragen, nr. 2972, Tweede Kamer Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het toenemende aantal vondelingenkamers. (Ingezonden 19 juni 2015); Kamervragen, nr. 2973, Tweede Kamer Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het kabinet lak heeft aan het medisch beroepsgeheim in de jeugdzorg. (Ingezonden 16 juli 2015); Kamervragen, nr. 2974, Tweede Kamer Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/ Van Klaveren) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de bedreiging en intimidatie in asielzoekerscentra (AZC) door islamitische asielzoekers. (Ingezonden 14 juli 2015); Staatsblad 2015, 292 en 293 (Inwerkingtreding) Wijziging Vreemdelingenwet 2000 (implementatie richtlijnen inzake gemeenschappelijke procedures voor toekenning en intrekking internationale bescherming en vaststelling normen voor opvang verzoekers om internationale bescherming) Staatsblad 2015, 294 Wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 en Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 Staatsblad 2015, 301 Aanpassing Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen i.v.m. termijn van incidentele arbeid voor zakelijke besprekingen Staatscourant 2015, Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-263 Staatscourant 2015, Benoeming lid Klachtadviescommissie IGZ Staatscourant 2015, Vaststelling Beleidsregels NZa; 15 juli 2015 Staatscourant 2015, Vaststelling Tariefbeschikking NZa, 15 juli 2015 (1) Staatscourant 2015, Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen Staatscourant 2015, Wijziging Regeling voorschriften bloedvoorziening houdende erkenning van de universitaire opleiding farmacie Staatscourant 2015, Mededeling honoreren verzoek tot aanpassing indeling klasse sectorale bezoldigingsnorm Staatscourant 2015, Vaststelling Tariefbeschikking NZa, 15 juli 2015 (2) Staatscourant 2015, Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015 Staatscourant 2015, Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2016 Staatscourant 2015, Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015 Staatscourant 2015, Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2016 Staatscourant 2015, Vaststelling Tariefbeschikking NZa, 17 juli 2015 Staatscourant 2015, Vaststelling Prestatiebeschrijvingbeschikking NZa; 17 juli 2015 Staatscourant 2015, Regeling medischwetenschappelijk onderzoek met mensen Staatscourant 2015, Besluit taakuitoefening IGZ Staatscourant 2015, Benoeming lid Adviescommissie vreemdelingenzaken Staatscourant 2015, Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 Staatscourant 2015, Benoeming lid NZa; de heer drs. R.J.P. Jansen Staatscourant 2015, Benoeming plaatsvervangend lid van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek; de heer dr. B. Nuijen Staatscourant 2015, Aanwijzing inzake bekostiging van verpleging en verzorging Staatscourant 2015, Verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES); 20 juli 2015 Staatscourant 2015, Kennisgeving beschikking organismen milieubeheer; Florigene Ltd. Staatscourant 2015, Wijziging Legesbesluit akten burgerlijke stand in verband met de jaarlijkse aanpassing van de bedragen Staatscourant 2015, Wijziging Voorschrift Vreemdelingen 2000 (137e wijziging) Staatscourant 2015, Register geneesmiddelen, Wijzigingen van afleverstatus mei 2015 Staatscourant 2015, Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (WBV 2015/9) Staatscourant 2015, Verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES); 22 juli 2015 (2) Staatscourant 2015, Verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES); 22 juli 2015 (1) Staatscourant 2015, Vaststelling Beleidsregels NZa; 22 juli 2015 (2) Staatscourant 2015, Vaststelling Beleidsregels NZa; 22 juli 2015 (1) Staatscourant 2015, Wijziging Regeling langdurige zorg Staatscourant 2015, Tijdelijke Procesregeling Asiel- en Bewaringszaken 2015 Staatscourant 2015, Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te Amsterdam; klacht tegen psychotherapeut en gz-psycholoog Staatscourant 2015, Ontwerpbeschikking organismen milieubeheer; Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis Amsterdam Staatscourant 2015, Aanmerking als Bopz-voorziening; 23 juli 2015 (1) Staatscourant 2015, Aanmerking als Bopz-voorziening; 23 juli 2015 (2) Staatscourant 2015, Ontslag voorzitter van Zorgonderzoek Nederland; mevrouw Meurs

14 14 VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2015 WET- EN REGELGEVING Staatscourant 2015, Ontslag lid Gezondheidsraad; prof. dr. C.J.L.M. Meijer Staatscourant 2015, Aanmerking als Bopz-voorziening; 23 juli 2015 (3) Staatscourant 2015, Aanmerking als Bopz-voorziening; 23 juli 2015 (4) Staatscourant 2015, Bijlage 2 t/m 7 behorende bij de Regeling medisch specialistische zorg Staatscourant 2015, Bijlage 8 t/m 11 behorende bij de Regeling medisch specialistische zorg Staatscourant 2015, Bijlage 12 behorende bij de Regeling medisch specialistische zorg Staatscourant 2015, Bijlage 1 behorende bij de Regeling medisch specialistische zorg Staatscourant 2015, Vaststelling Beleidsregels NZa; 28 juli 2015 (1) Staatscourant 2015, Vaststelling Beleidsregels NZa; 28 juli 2015 (2) Staatscourant 2015, Vaststelling Beleidsregels NZa; 28 juli 2015 (3) Staatscourant 2015, Vaststelling Beleidsregels NZa; 28 juli 2015 (4) Staatscourant 2015, Vaststelling Beleidsregels NZa; 28 juli 2015 (5) Staatscourant 2015, Vaststelling Tariefbeschikking NZa, 28 juli 2015 (1) Staatscourant 2015, Vaststelling Tariefbeschikking NZa, 28 juli 2015 (3) Staatscourant 2015, Vaststelling Tariefbeschikking NZa, 28 juli 2015 (2) Staatscourant 2015, Vaststelling Tarief- en prestatiebeschikkingen NZa; 28 juli 2015 Staatscourant 2015, Regeling Verpleging en verzorging Staatscourant 2015, Kennisgeving ontwerpbeschikkingen op grond van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer Staatscourant 2015, Benoeming voorzitter en zes andere leden Raad voor volksgezondheid en samenleving Staatscourant 2015, Wijziging Regeling zorgverzekering i.v.m. geneesmiddel nivolumab Staatscourant 2015, Aanmerking als Bopz-voorziening; 29 juli 2015 Staatscourant 2015, Vaststelling Beleidsregels NZa; 29 juli 2015 Staatscourant 2015, Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016 Staatscourant 2015, Vaststelling Beleidsregels NZa; 30 juli 2015 Staatscourant 2015, Regeling registratie en aanlevering kostprijzen zorgproducten medisch specialistische zorg Staatscourant 2015, Intrekking als bopzvoorziening; 30 juli 2015 Staatscourant 2015, Aanmerking als Bopz-voorziening; 30 juli 2015 (1) Staatscourant 2015, Aanmerking als Bopz-voorziening; 30 juli 2015 (2) Staatscourant 2015, Intrekking aanmerking als bopz-voorziening; 31 juli 2015 Staatscourant 2015, Aanmerking als Bopz-voorziening; 31 juli 2015 (3) Staatscourant 2015, Aanmerking als Bopz-voorziening; 31 juli 2015 (2) Staatscourant 2015, Aanmerking als Bopz-voorziening; 31 juli 2015 (1) Staatscourant 2015, Kennisgeving beschikking organismen milieubeheer; Academisch Ziekenhuis Maastricht Staatscourant 2015, Regeling Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Staatscourant 2015, Uitspraak Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Eindhoven inzake klacht tegen huisarts Staatscourant 2015, Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 i.v.m. o.m. wijziging beleid meerderjarige kinderen nareizende gezinsleden (WBV 2015/10) Staatscourant 2015, Transparantie zorginkoopproces Zvw Staatscourant 2015, Herbenoeming voorzitter externe klachtencommissie van de Raad voor de kinderbescherming regio Noord Nederland (klachtencommissie I) Staatscourant 2015, Instellingsbesluit Commissie Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg Staatscourant 2015, Regeling verplichte publicatie wachttijden somatische zorg Staatscourant 2015, Uitspraak Centraal tegen psychotherapeut Staatscourant 2015, Uitspraak Centraal tegen vertrouwensarts Staatscourant 2015, Uitspraak Centraal tegen gz-psycholoog Staatscourant 2015, Uitspraak Centraal tegen fysiotherapeut Staatscourant 2015, Uitspraak Centraal tegen fysiotherapeut Staatscourant 2015, Uitspraak Centraal tegen fysiotherapeut Staatscourant 2015, Uitspraak Centraal tegen fysiotherapeut Staatscourant 2015, Uitspraak Centraal tegen fysiotherapeut Staatscourant 2015, Vaststelling Tarief- en prestatiebeschikkingen NZa; 7 augustus 2015 Staatscourant 2015, Vaststelling Beleidsregels NZa; 7 augustus Staatscourant 2015, Aanmerking als Bopz-voorziening; 7 augustus 2015 (1) Staatscourant 2015, Aanmerking als Bopz-voorziening; 7 augustus 2015 (2) Staatscourant 2015, Aanwijzing van enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004 Staatscourant 2015, Wijziging Regeling Jeugdwet ter vaststelling van regels voor het verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten Staatscourant 2015, Instelling van een besluitmoratorium en een vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Jemen Staatscourant 2015, Mandaatbesluit IND Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 Staatscourant 2015, Mededelingen inzake verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES), 13 augustus 2015 (3) Staatscourant 2015, Mededelingen inzake verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES), 13 augustus 2015 (2) Staatscourant 2015, Mededelingen inzake verlening van een ontheffing (Besluit uitoefenen medisch beroep BES), 13 augustus 2015 (1) Staatscourant 2015, Beschikkingen voor de Toelatingen Zorginstellingen (WTZi); 13 augustus 2015 Staatscourant 2015, Wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000 i.v.m. instellen van een besluit- en vertrekmoratorium voor vreemdelingen afkomstig uit Jemen Tractatenblad 2015, 129 Protocol water en gezondheid bij Verdrag bescherming en gebruik waterlopen en meren van 1992; Londen, 17 juni 1999 In werking getreden In werking getreden geeft een overzicht van wetten, besluiten en regelingen die inmiddels van kracht zijn geworden of waarvan de datum van inwerkingtreding is bekendgemaakt. BOUWEN EN WONEN 16 juli 2015 Wijziging Regeling vermindering verhuurderheffing Staatscourant 2015, juli 2015 Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties Staatscourant 2015, ECONOMIE 18 juli 2015 Wijziging Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (invoering regels inzake cliënten met een beleggingsverzekering). Staatsblad 2015, juli 2015 Wijziging Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, Besluit prudentiële regels Wft, Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft in verband met de verordening bankentoezicht. Staatsblad 2015, juli 2015 Uitvoeringsbesluit Bankwet Staatsblad 2015, 310 en januari 2016 Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II. Staatsblad 2015, januari 2016 Inwerkingtreding Wet implementatie Omnibus II-richtlijn, de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II, artikel IV van de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I en het Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II. Staatsblad 2015, 309 FINANCIËN 18 juli 2015 Vaststelling wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in de begroting en het jaarverslag van provincies en gemeenten. Staatscourant 2015, juli 2015 Aanpassing sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën. Staatsblad 2015, augustus 2015 Wijziging uitvoeringsbesluiten op het gebied van belastingen en toeslagen. Staatsblad 2015, 302 LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ 1 augustus 2015 Inwerkingtreding Besluit emissiearme huisvesting. Staatsblad 2015, 317 RECHT EN RECHTSPRAAK 1 augustus 2015 Inwerkingtreding Wet tot uitvoering Verdrag en Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart (Stb. 2015, 185) en Wijziging Besluit internationale verplichtingen extraterritoriale rechtsmacht (Stb. 2015, 182). Staatsblad 2015, 298 STAATS- EN BESTUURSRECHT 24 juli 2015 Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing. Staatscourant 2015, juli 2015 Inwerkingtreding Wet hergebruik van overheidsinformatie. Staatsblad 2015, 299 WERK EN INKOMEN 16 juli 2015 Wijziging Subsidieregeling ESF en Subsidieregeling ESF (herzien). Staatscourant 2015, juli 2015 Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit i.v.m. implementatie richtlijn inzake indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Staatsblad 2015, juli 2015 Regeling vergoeding beroepsziekten politie. Staatscourant 2015, juli 2015 Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico s zware ongevallen 2015 arbeidsomstandighedenwetgeving. Staatscourant 2015, maart 2016 Wijziging Arbeidstijdenbesluit vervoer (introductie slimme tachograaf). Staatsblad 2015, 303 ZORG EN GEZONDHEID 7 augustus 2015 Wijziging Regeling Jeugdwet ter vaststelling van regels voor het verstrekken van persoonsgegevens aan gemeenten. Staatscourant 2015, SC Dossier Wet werk en zekerheid Sinds 1 juli gelden er nieuwe regels voor ontslag en flexibele arbeid. Meer weten? Download nu de geactualiseerde versie van het SC Dossier Wet werk en zekerheid.

Stand van zaken wetgeving (ook) van toepassing in Caribisch Nederland

Stand van zaken wetgeving (ook) van toepassing in Caribisch Nederland Stand van zaken wetgeving (ook) van toepassing in Caribisch Nederland De meest recente wetsvoorstellen staan boven in het overzicht. Rood gemarkeerde wetsvoorstellen staan voor het eerst in de lijst. Wetsvoorstel

Nadere informatie

Stand van zaken wetgeving (ook) van toepassing in Caribisch Nederland

Stand van zaken wetgeving (ook) van toepassing in Caribisch Nederland Stand van zaken wetgeving (ook) van toepassing in Caribisch Nederland De meest recente wetsvoorstellen staan boven in het overzicht. Rood gemarkeerde wetsvoorstellen staan voor het eerst in de lijst. Wetsvoorstel

Nadere informatie

Stand van zaken wetgeving (ook) van toepassing in Caribisch Nederland

Stand van zaken wetgeving (ook) van toepassing in Caribisch Nederland Stand van zaken wetgeving (ook) van toepassing in Caribisch Nederland De meest recente wetsvoorstellen staan boven in het overzicht. Rood gemarkeerde wetsvoorstellen staan voor het eerst in de lijst. Wetsvoorstel

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 29 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken DEF i.v.m. agendapunt 4, 10, 16, 18 EU i.v.m. agendapunt 12, 13 EZ i.v.m. agendapunt 9 I&M i.v.m. agendapunt 7, 9 KR i.v.m.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 Agenda 26 september 2003 Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Procedurevergadering

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Procedurevergadering Den Haag, 24 november Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken BZK i.v.m. agendapunt 22 DEF i.v.m. agendapunt 4, 5, 10, 11, 13, 15 EU i.v.m. agendapunt 4, 9 JUST i.v.m. agendapunt 14,

Nadere informatie

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie Den Haag, 24 maart Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 4, 28 ELI i.v.m. agendapunt 7, 20 FIN i.v.m. agendapunt 20 I&A i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Den Haag, 1 juli 2015 Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 13, 24 OCW i.v.m. agendapunt 21 V&J i.v.m. agendapunt 3, 22 Document: Besluitenlijst

Nadere informatie

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen. Stemmingen Stemmingen Wijziging Paspoortwet Paspoortwet in verband met een andere status van de Nederlandse identiteitskaart, het verlengen van de geldigheidsduur van reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten,

Nadere informatie

Den Haag, 30 september vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Den Haag, 30 september vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken Den Haag, 30 september Voortouwcommissie: vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken BuZa i.v.m. agendapunt 26 BZK i.v.m. agendapunt 4, 13, 26 DEF i.v.m. agendapunt 26 EU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Herziene agenda i.v.m. nieuwe/gewijzigde agendapunten (zie *)

Herziene agenda i.v.m. nieuwe/gewijzigde agendapunten (zie *) Den Haag, 10 maart 2015 Herziene agenda i.v.m. nieuwe/gewijzigde agendapunten (zie *) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 8, 14, 17, 25, 26 BuZa

Nadere informatie

en Justitie te weten:

en Justitie te weten: 16 Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2016,

Nadere informatie

Den Haag, 1 februari vaste commissie voor Defensie. Procedurevergadering Datum: donderdag 2 februari 2017 Tijd:

Den Haag, 1 februari vaste commissie voor Defensie. Procedurevergadering Datum: donderdag 2 februari 2017 Tijd: Den Haag, 1 februari Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie BuHa-OS i.v.m. agendapunt 13 BuZa i.v.m. agendapunt 6, 10, 13 OCW i.v.m. agendapunt 6 SZW i.v.m. agendapunt 3, 4 V&J i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten*) vaste commissie voor Justitie. Procedurevergadering Justitie

HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten*) vaste commissie voor Justitie. Procedurevergadering Justitie HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten*) Den Haag, 15 juni Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 2 BZK i.v.m. agendapunt 6 EU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21460 29 juli 2014 Reglement bescherming persoonsgegevens Kansspelautoriteit De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 21 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 12 BuZa i.v.m. agendapunt 12 EU i.v.m. agendapunt 7, 8, 10, 11,

Nadere informatie

Besluitenlijst vorige vergadering(en)

Besluitenlijst vorige vergadering(en) Den Haag, 11 februari Herziene agenda i.v.m. nieuwe/gewijzigde agendapunten 5, 6, 11, 12, 18, 21 t/m 27 (zie *) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën BuZa i.v.m. agendapunt 6, 19, 20 EU i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Den Haag, 29 juni Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Volgcommissie(s): EZ i.v.m. agendapunt 9 FIN i.v.m. agendapunt 4 SZW i.v.m. agendapunt 15 V&J i.v.m. agendapunt 15 WR i.v.m.

Nadere informatie

Stemmingen moties begroting Veiligheid en Justitie. Stemmingen Begroting Veiligheid en Justitie. De heer Voordewind (ChristenUnie)

Stemmingen moties begroting Veiligheid en Justitie. Stemmingen Begroting Veiligheid en Justitie. De heer Voordewind (ChristenUnie) Tweede Kamer, 30e vergadering, donderdag 27 november 2014 Stemmingen o o o Stemmingen moties Veiligheid en Justitie Stemmingen moties begroting Veiligheid en Justitie Stemmingen Begroting Veiligheid en

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken Den Haag, 28 juni Noot: 2e Herziene agenda i.v.m. wijziging agendapunt 14 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken EZ i.v.m. agendapunt 9 FIN i.v.m. agendapunt 4 SZW i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Besluitenlijst vorige vergaderingen

Besluitenlijst vorige vergaderingen Den Haag, 7 maart 2014 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 8, 33 EZ i.v.m. agendapunt 17 KR i.v.m. agendapunt 20 VWS i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken Den Haag, 3 maart 2014 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken BiZa i.v.m. agendapunt 22 DEF i.v.m. agendapunt 4 EU i.v.m. agendapunt 9 EZ i.v.m. agendapunt 22 FIN i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Let op! Afwijkende datum/tijd

Let op! Afwijkende datum/tijd Den Haag, 1 juli 2014 Let op! Afwijkende datum/tijd Herziene agenda i.v.m. nieuwe agendapunten 4, 10, 15, 16, 20, 21, 22 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, 11 april 2013 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 3 EU i.v.m. agendapunt 6 RU i.v.m. agendapunt 17 V&J i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Den Haag, 26 september Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst FIN i.v.m. agendapunt 2 I&M i.v.m. agendapunt 12 RU i.v.m. agendapunt 14 Activiteit: Procedurevergadering Datum: dinsdag

Nadere informatie

Wetsvoorstellen Gereed voor Plenaire Behandeling A-Lijst 24 maart 2017

Wetsvoorstellen Gereed voor Plenaire Behandeling A-Lijst 24 maart 2017 Wetsvoorstellen Gereed voor Plenaire Behandeling A-Lijst 24 maart 2017 Nummer Wetsvoorstel Commissie 34473 Goedkeuring van het voornemen tot opzegging BDO (R2069) van de Organisatie van de Verenigde Naties

Nadere informatie

Besluitenlijst vorige vergaderingen. (Voortgang) wet- en regelgeving. Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Besluitenlijst vorige vergaderingen. (Voortgang) wet- en regelgeving. Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Den Haag, 8 november Let op! Afwijkende dag/tijden i.v.m. samenloop met de plenaire behandeling van het Belastingplanpakket 2014. Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën BiZa i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Den Haag, 10 oktober Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst DEF i.v.m. agendapunt 14 FIN i.v.m. agendapunt 5, 9 I&M i.v.m. agendapunt 6, 9 OCW i.v.m. agendapunt 9 SZW i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanmelden voor plenaire behandeling. Den Haag, 8 april 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid EU i.v.m. agendapunt 13, 14, 15 EZ i.v.m. agendapunt 10 FIN i.v.m. agendapunt 10 OCW i.v.m. agendapunt 9

Nadere informatie

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Den Haag, 4 juli 2017 HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. toevoeging agendapunten*) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 13, 34, 36 EU i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Brieven van de minister van BZK

vaste commissie voor Koninkrijksrelaties Brieven van de minister van BZK Den Haag, 26 juni 2013 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Koninkrijksrelaties BiZa i.v.m. agendapunt 2, 7, 13 BuZa i.v.m. agendapunt 15 DEF i.v.m. agendapunt 9, 14 OCW i.v.m. agendapunt 7 RU i.v.m.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 27 juni Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken DEF i.v.m. agendapunt 4, 10, 16 EU i.v.m. agendapunt 12, 13 EZ i.v.m. agendapunt 9 I&M i.v.m. agendapunt 7, 9 V&J i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Justitie

vaste commissie voor Justitie Den Haag, 19 mei 2010 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Justitie Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 3, 22 BZK i.v.m. agendapunt 3, 5, 11, 16, 27, 28, 31, 35 EU i.v.m. agendapunt 30, 31, 33,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1484 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

HERZIENE AGENDA i.v.m. wijziging eindtijdstip. vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

HERZIENE AGENDA i.v.m. wijziging eindtijdstip. vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Den Haag, 2 december 2015 HERZIENE AGENDA i.v.m. wijziging eindtijdstip Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 4 EU i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Procedure en brieven Besluitenlijst vorige vergaderingen Buitenschoolse en kinderopvang

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Procedure en brieven Besluitenlijst vorige vergaderingen Buitenschoolse en kinderopvang Den Haag, 8 januari 2009 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap BuZa i.v.m. agendapunt 11 BZK i.v.m. agendapunt 21 EU i.v.m. agendapunt 11,18,34,36 LNV i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 14 oktober Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken BiZa i.v.m. agendapunt 10 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 7, 8, 12, 14, 21 DEF i.v.m. agendapunt 6, 7, 8, 12, 14, 18 EU i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Den Haag, 10 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie BiZa i.v.m. agendapunt 25, 30 BuZa i.v.m. agendapunt 1 DEF i.v.m. agendapunt 25 EU i.v.m. agendapunt 30, 31, 32, 33, 34 EZ i.v.m.

Nadere informatie

Procedurevergadering Justitie

Procedurevergadering Justitie Den Haag, 3 oktober 2008 Aan: vaste commissie voor Justitie en Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 9, 21 BZK i.v.m. agendapunt 14 EU i.v.m. agendapunt 24 JG i.v.m. agendapunt 16 RU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanmelden voor plenaire behandeling. Den Haag, 18 mei 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BuHa-OS i.v.m. agendapunt 8 BuZa i.v.m. agendapunt 16 EU i.v.m. agendapunt 15, 17, 26 EZ i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Ter bespreking is de behandeling van voortgangsrapportage Vastgoed Defensie. Noot:

Ter bespreking is de behandeling van voortgangsrapportage Vastgoed Defensie. Noot: Den Haag, 6 juli 2016 Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten 11, 12, 13, 14 en 18) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 5, 7, 8, 11, 12 EU i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken Den Haag, 7 oktober Noot: Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt *) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken BuZa i.v.m. agendapunt 27 DEF i.v.m. agendapunt 6, 26 EU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Besluitenlijst vorige vergaderingen

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Besluitenlijst vorige vergaderingen Den Haag, 1 juni 2015 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m. agendapunt 22 EZ i.v.m. agendapunt 3, 14, 17, 18, 22 FIN i.v.m. agendapunt 22

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Den Haag, 12 mei 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken BuZa i.v.m. agendapunt 15 DEF i.v.m. agendapunt 6, 9, 13, 15 EU i.v.m. agendapunt 12, 14 FIN i.v.m. agendapunt 14 SZW i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Den Haag, 9 februari Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken BuHa-OS i.v.m. agendapunt 9, 13, 15 DEF i.v.m. agendapunt 4, 8, 15, 16, 18 i.v.m. agendapunt 19, 20, 21, 22, 23 I&M i.v.m.

Nadere informatie

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Den Haag, 29 september Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst FIN i.v.m. agendapunt 2 I&M i.v.m. agendapunt 12 RU i.v.m. agendapunt 14 Document: Besluitenlijst van de procedurevergadering

Nadere informatie

vaste commissie voor Economische Zaken Procedurevergadering Economische Zaken

vaste commissie voor Economische Zaken Procedurevergadering Economische Zaken Den Haag, 29 januari 2009 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10 BZK i.v.m. agendapunt 14 DEF i.v.m. agendapunt 8 EU i.v.m. agendapunt 11,14,15

Nadere informatie

Overzicht wijzigingswetten na 21 oktober 1994 (tekstplaatsing, Stb. 762) / 136 AANHANGIGE WETSVOORSTELLEN / 149

Overzicht wijzigingswetten na 21 oktober 1994 (tekstplaatsing, Stb. 762) / 136 AANHANGIGE WETSVOORSTELLEN / 149 INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave / IX GEMEENTEWET / 1 Gemeentewet / 3 Overzicht wijzigingswetten na 21 oktober 1994 (tekstplaatsing, Stb. 762) / 136 AANHANGIGE WETSVOORSTELLEN / 149 AANVERWANTE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 16 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 12 BuZa i.v.m. agendapunt 12 EU i.v.m. agendapunt 7, 8, 10, 11,

Nadere informatie

vaste commissie voor Financiën Besluitenlijst vorige vergadering(en) (Voortgang) wet- en regelgeving Behandelschema Belastingplan 2016

vaste commissie voor Financiën Besluitenlijst vorige vergadering(en) (Voortgang) wet- en regelgeving Behandelschema Belastingplan 2016 Den Haag, 13 maart 2015 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën Volgcommissie(s): BuHa-OS i.v.m. agendapunt 8, 14, 17, 25, 26 BuZa i.v.m. agendapunt 4 EU i.v.m. agendapunt 22, 23 EZ i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE VERSIE

GECONSOLIDEERDE VERSIE 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 GECONSOLIDEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE EN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010

Nadere informatie

vaste commissie voor Financiën Besluitenlijst vorige vergaderingen (Voortgang) wet- en regelgeving

vaste commissie voor Financiën Besluitenlijst vorige vergaderingen (Voortgang) wet- en regelgeving Den Haag, 6 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Financiën BuZa i.v.m. agendapunt 14 EU i.v.m. agendapunt 18, 19, 21, 22 EZ i.v.m. agendapunt 14, 18, 25 RU i.v.m. agendapunt 15, 23 SZW i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 5 februari 2013

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 5 februari 2013 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 5 februari 2013 De volgende voorstellen van wet: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 Agenda 9 oktober 2001 Alle openbare Kamervergaderingen worden uitgezonden via de draadomroep van de Tweede Kamer. Voorts worden alle met een *

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 3 maart 2014 HERZIENE AGENDA (agendapunten toegevoegd) (*) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BuZa i.v.m. agendapunt 5 EU i.v.m. agendapunt 19, 20 FIN i.v.m.

Nadere informatie

Den Haag, 12 januari vaste commissie voor Defensie. Procedurevergadering Datum: donderdag 15 januari 2015 Tijd:

Den Haag, 12 januari vaste commissie voor Defensie. Procedurevergadering Datum: donderdag 15 januari 2015 Tijd: Den Haag, 12 januari Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie BiZa i.v.m. agendapunt 6 BuZa i.v.m. agendapunt 17, 21 EU i.v.m. agendapunt 3, 4 EZ i.v.m. agendapunt 4, 12 FIN i.v.m. agendapunt 12

Nadere informatie

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen Den Haag, 23 oktober 2014 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport BuZa i.v.m. agendapunt 34 FIN i.v.m. agendapunt 9 SZW i.v.m. agendapunt 9, 14 V&J i.v.m. agendapunt 6,

Nadere informatie

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Den Haag, 7 september Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 20 EU i.v.m. agendapunt 14 KR i.v.m. agendapunt 16 V&J i.v.m. agendapunt 4,

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 5 maart 2014 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BuZa i.v.m. agendapunt 5 EU i.v.m. agendapunt 19, 20 FIN i.v.m. agendapunt 10 OCW i.v.m. agendapunt 8 RU

Nadere informatie

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den Haag, 17 juni 2015 Herziene agenda agendapunten toegevoegd (*) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport BiZa i.v.m. agendapunt 9 RU i.v.m. agendapunt 21, 22, 23 SZW

Nadere informatie

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Den Haag, 2 november 2015 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 10 BuHa-OS i.v.m. agendapunt 14 BuZa i.v.m. agendapunt 3, 4,

Nadere informatie

vaste commissie voor Economische Zaken (Voortgang) wet- en regelgeving Aanmelden voor plenaire behandeling

vaste commissie voor Economische Zaken (Voortgang) wet- en regelgeving Aanmelden voor plenaire behandeling Den Haag, 24 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 4, 7, 11 BZK i.v.m. agendapunt 12 EU i.v.m. agendapunt 10, 12 JUST i.v.m. agendapunt 9, 12

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 19 oktober 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 7 EU i.v.m. agendapunt 10, 11, 12 FIN i.v.m. agendapunt 3, 15

Nadere informatie

A. Bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen op het terrein van de financiële markten ( )

A. Bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen op het terrein van de financiële markten ( ) A. Bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen op het terrein van de financiële markten (01-01-05) Wetsvoorstel 1. Wijziging Boek 2 BW i.v.m. wijzigingen van bepalingen financiële verslaglegging voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 238 Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken Den Haag, 16 maart 2016 Noot: Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunt *) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Volgcommissie(s): DEF i.v.m. agendapunt 19 SZW i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

11 Ingekomen stukken. Fiche: Verordening EU-agentschap voor asiel

11 Ingekomen stukken. Fiche: Verordening EU-agentschap voor asiel 11 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen: Twee brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering

Nadere informatie

Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10, 11 FIN i.v.m. agendapunt 6 JUST i.v.m. agendapunt 2, 3, 4, 5, 13

Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10, 11 FIN i.v.m. agendapunt 6 JUST i.v.m. agendapunt 2, 3, 4, 5, 13 Den Haag, 30 september 2009 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10, 11 FIN i.v.m. agendapunt 6 JUST i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Aanmelden voor plenaire behandeling.

Aanmelden voor plenaire behandeling. Den Haag, 2 februari 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie BiZa i.v.m. agendapunt 28 BuZa i.v.m. agendapunt 3, 22 EU i.v.m. agendapunt 15, 29, 30, 31, 32, 35 FIN i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

2010/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie

2010/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie 200/06 Structuur van het Publicatieblad - Aanpassing ingevolge de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon Publicatieblad, L-serie L I Wetgevingshandelingen a) Verordeningen b) Richtlijnen c) Besluiten

Nadere informatie

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 27 januari 2010

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 27 januari 2010 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 27 De volgende brieven: Beantwoording vragen commissie EZ inzake de rapportage over het wapenexportbeleid in de eerste

Nadere informatie

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 1 februari 2012

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 1 februari 2012 Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 1 februari 2012 Koninklijke boodschap: Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

vaste commissie voor Defensie

vaste commissie voor Defensie Den Haag, 19 maart 2010 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Defensie Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 11, 12 BZK i.v.m. agendapunt 9 RU i.v.m. agendapunt 5 VWS i.v.m. agendapunt 9 Document:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 34 000

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 8 april 2015 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BiZa i.v.m. agendapunt 9 EU i.v.m. agendapunt 17 FIN i.v.m. agendapunt 4, 23 OCW i.v.m. agendapunt 4, 8 V&J

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

Kamervragen sinds september 2012 over christenvervolging buiten Nederland

Kamervragen sinds september 2012 over christenvervolging buiten Nederland Kamervragen sinds september 2012 over christenvervolging buiten Nederland Kamervragen waarbij het CDA niet betrokken was: 1. Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over

Nadere informatie

alle leden vaste commissie voor Defensie minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

alle leden vaste commissie voor Defensie minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert Den Haag, 30 oktober Tweede herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunten Aan: Voortouwcommissie: alle leden vaste commissie voor Defensie Bewindsperso(o)n(en): minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert

Nadere informatie

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt)

Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) Regels omtrent de instelling van de Autoriteit Consument en Markt (Instellingswet Autoriteit Consument en Markt) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt: A In artikel 1 vervalt

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Den Haag, 24 november 2016 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken BuZa i.v.m. agendapunt 13 FIN i.v.m. agendapunt 13 OCW i.v.m. agendapunt 13, 15 SZW i.v.m. agendapunt 15 V&J i.v.m.

Nadere informatie

Brussel via het Binnenhof De Tweede Kamer en de EU

Brussel via het Binnenhof De Tweede Kamer en de EU Brussel via het Binnenhof De Tweede Kamer en de EU Sandor Loeffen Adjunct-griffier/EU-adviseur migratie- en asielbeleid s.loeffen@tweedekamer.nl Onderwerpen 1. Nationale parlementen in de EU: - rol, taken

Nadere informatie

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Den Haag, 4 september Voortouwcommissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst Volgcommissie(s): BBC i.v.m. agendapunt 16 EZ i.v.m. agendapunt 13, 17 FIN i.v.m. agendapunt 13 OCW i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Den Haag, 25 oktober 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 12 EU i.v.m. agendapunt 12 FIN i.v.m. agendapunt 12, 14 RU i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 30 Wet van 17 december 2003, houdende gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 161 Besluit van 31 maart 2016, houdende regels inzake voor zuigelingen en peuters bedoelde levensmiddelen, voeding voor medisch gebruik en de

Nadere informatie

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Den Haag, 27 oktober Voortouwcommissie: vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 10 EU i.v.m. agendapunt 11 Jeugd i.v.m. agendapunt 9 Document: Besluitenlijst

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 25 oktober 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 7 EU i.v.m. agendapunt 10, 11, 12 FIN i.v.m. agendapunt 3, 15

Nadere informatie

Overzicht - Voorgedragen voor uitdrukkelijke goedkeuring vanaf januari 2012 tot 1 april 2016

Overzicht - Voorgedragen voor uitdrukkelijke goedkeuring vanaf januari 2012 tot 1 april 2016 Overzicht - Voorgedragen voor uitdrukkelijke goedkeuring vanaf januari 2012 tot 1 april 2016 Titel 1 Notawisseling houdende een Aanvullend Verdrag bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden,

Nadere informatie

uur Openbaar/besloten: openbaar

uur Openbaar/besloten: openbaar Den Haag, 17 februari 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid BuZa i.v.m. agendapunt 8 EU i.v.m. agendapunt 7, 8, 9 EZ i.v.m. agendapunt 4, 8 FIN i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Procedurevergadering Europese aangelegenheden

vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Procedurevergadering Europese aangelegenheden Den Haag, 22 juni 2012 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 39, 41 BuZa i.v.m. agendapunt 31 EU i.v.m. agendapunt 2 FIN i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Den Haag, 2 december 2011 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 10 CGB i.v.m. agendapunt 32 ELI i.v.m. agendapunt 26, 31 EU i.v.m.

Nadere informatie

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, 7 juni 2017 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Volgcommissie(s): BiZa i.v.m. agendapunt 2 DEF i.v.m. agendapunt 2 EU i.v.m. agendapunt 17 FIN i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

HERZIENE CONVOCATIE: (I.v.m. wijziging tijdstip en toevoegen agendapunt 30*) vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

HERZIENE CONVOCATIE: (I.v.m. wijziging tijdstip en toevoegen agendapunt 30*) vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Den Haag, 23 april 2014 HERZIENE CONVOCATIE: (I.v.m. wijziging tijdstip en toevoegen agendapunt 30*) Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EU i.v.m.

Nadere informatie

commissie voor de Rijksuitgaven

commissie voor de Rijksuitgaven Den Haag, 12 mei Voortouwcommissie: commissie voor de Rijksuitgaven BuZa i.v.m. agendapunt 4 BZK i.v.m. agendapunt 9 DEF i.v.m. agendapunt 1, 2, 9 EU i.v.m. agendapunt 3 EZ i.v.m. agendapunt 1, 2, 3, 5,

Nadere informatie

Besluitenlijst vorige vergaderingen

Besluitenlijst vorige vergaderingen Den Haag, 29 november 2013 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Volgcommissie(s): EZ i.v.m. agendapunt 22, 23 KR i.v.m. agendapunt 27 Activiteit: Procedurevergadering

Nadere informatie

Lijst van prioritaire voorstellen 2015

Lijst van prioritaire voorstellen 2015 EU-prioriteiten 2015 Lijst van prioritaire voorstellen 2015 Ieder jaar bepaalt de Tweede Kamer aan welke Europese onderwerpen zij extra aandacht wil geven. De Tweede Kamer maakt daarvoor een selectie uit

Nadere informatie