MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR / GEMEENTE DEN HAAG SUBSIDIEAANVRAAG STICHTING CULTUURANKER ESCAMP / THEATER DAKOTA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 2013-2016 / GEMEENTE DEN HAAG SUBSIDIEAANVRAAG STICHTING CULTUURANKER ESCAMP / THEATER DAKOTA"

Transcriptie

1 MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR / GEMEENTE DEN HAAG SUBSIDIEAANVRAAG STICHTING CULTUURANKER ESCAMP / THEATER DAKOTA

2 TOTAAL ONVERWACHT STAAT JE HART IN VUUR EN VLAM

3 Pagina / 2 ALGEMENE INFORMATIE 1.1.A // Algemene gegevens Naam instelling Theater Dakota Statutaire naam Stichting Cultuuranker Escamp Statutaire doelstelling De stichting heeft ten doel: het in samenwerking met bewoners en culturele en maatschappelijke organisaties bevorderen van een breed cultureel aanbod in het Haagse stadsdeel Escamp. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het oprichten, in stand houden en programmeren van een cultureel centrum. Aard van de instelling Theater, filmhuis, cultuurcentrum. Bezoekadres Zuidlarenstraat 57 Postcode en plaats 2545 VP Den Haag Postadres Zuidlarenstraat 57 Postcode en plaats 2545 VP Den Haag Telefoon website 1.1.B // Contactpersoon subsidieaanvraag Naam contactpersoon Paul Cornelissen Functie Directeur Telefoon C // Rekeningnummer Ten name van Financiële gegevens / Rabobank sgravenhage Stichting Cultuuranker Escamp 1.1.D // Rechtsvorm Rechtsvorm Stichting Jaar van oprichting 2009 Inschrijving KvK te sgravenhage KvKnummer E // Directie Naam Paul Cornelissen In functie sinds Benoemingstermijn Onbepaald 1.1.F // Bestuur Naam In functie sinds Termijn benoeming Treedt af op Voorzitter Rob Vondracek jr (max. 2 term) Secretaris Bart van Mossel jr (max. 2 term) Penningmeester Naziha El Khayati jr (max. 2 term) Lid Henk Gerding jr (max. 2 term) Aspirantbestuurslid Swati Sen Gupta

4 Subsidieaanvraag Theater Dakota / Pagina / G Gevraagd subsidiebedrag Totale omvang jaarlijkse exploitatie , Gevraagde jaarlijkse structurele bijdrage van de Gemeente Den Haag in , Gesubsidieerd in het kader van het meerjaren beleidsplan K&C Den Haag , (peildatum 2011) // ( , in 2009 en 2010) Ondertekening Hierbij verklaart ondergetekende, daartoe statutair bevoegd, dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld. Naam // Rob Vondracek Functie // Voorzitter bestuur Datum // 8 december 2011 Plaats // Den Haag Handtekening //

5 Pagina / 4 ONTSTAAN VAN THEATER DAKOTA / CULTUURANKER ESCAMP 1.2 TERUGBLIK OP EN EVALUATIE VAN DE PERIODE 2009HEDEN A. INLEIDING Eind 2008 vroeg het Haagse college van Burgemeester en Wethouders, bij monde van de toenmalige wethouder van cultuur J. Klijnsma, aan Paul Cornelissen, destijds makelaar wijkcultuur, om de ontwikkeling van een cultuuranker in Escamp ter hand te nemen. Locatie en voornaamste functie waren bepaald: in het gebouw van het voormalig Stevin College aan de Zuidlarenstraat was ruimte voor een theaterfunctie voor het grootste stadsdeel van Den Haag (in 2011: inwoners). Het besluit om een cultuuranker/theater in Escamp te starten, was onderdeel van de beleidsnota De vlam die overslaat over wijkcultuur in Den Haag. Een theater met cultuurankerfunctie zou de cultuurparticipatie (die in dit deel van de stad laag was) gaan stimuleren. Een bedrag van , jaarlijks voor de kunstenplanperiode was hiervoor gereserveerd. Het plan maakte tevens deel uit van de Krachtwijkenaanpak in Den Haag Zuidwest. 2009/1 2009/2 2009/3 2009/4 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2011/1 2011/2 2011/3 2011/4 1e opzet organisatie Kantoortje & 1e publieksactiviteiten in Zuidlarenstraat // BESTUUR EN ORGANISATIE // Tijdelijke huisvesting in winkel Leyweg 595Z Terug naar ZUID57 Bestuur compleet Beleidsplan , subsidie toegekend. Formatieplan rond Start vrijwilligersbeleid, werving en selectie van vrijwilligers Start werkzaamheden vrijwilligers // PROGRAMMERING // Voorbereiden allianties met kunstinstellingen en theaters Allianties met 10 culturele instellingen; 4 theaters, 1 filmhuis, 3 presentatieinstellingen, Koorenhuis en Culturalis Diverse concerten en voorstellingen In Escamp Festival de Betovering in Escamp Opera Project Leyweg Diverse concerten en voorstellingen in Escamp Festival de Betovering in Escamp Kleinschalige programmering in de winkel en in de wijken van Escamp, diverse projecten Start van het programma in Theater Dakota Concept Hussem Festival Voorbereiding Hussem Festival Uitvoering Hussem Festival Conceptontwikkeling en ruimteverdeling in ZUID57 Conceptfase >> program van eisen // VERBOUWING & INRICHTING // Inrichting en theatertechniek: aanbesteden en uitvoeren Selectie adviesteams rond bouw en inrichting Start asbestsanering ZUID57/ Theater Dakota Sloop en bouwwerkzaamheden in ZUID57 in opdracht van Vestia Den Haag Zuidwest / Ceres Projecten Oplevering ZUID57 / Theater Dakota Voorbereiding, financiering en uitvoering restauratieprojecten van 5 monumentale kunstwerken in en rond ZUID57, op initiatief van en onder supervisie van Theater Dakota // FINANCIËN // Subsidiebedrag verbouwing en inrichting uitonderhandelen met Gemeente Den Haag Aanvullende financiering regelen (fondsen) Bouwbegroting opstellen met Vestia. Inrichting financieren Meerjarenbegroting opstellen Aanvraag combinatiefunctionaris en vormen van netwerk met de scholen // EDUCATIE // Combinatiefunctionaris Cultuur en School werkzaam op scholen in Escamp en in onze organisatie / Voorbereiding educatiebeleid meerjarig

6 Subsidieaanvraag Theater Dakota / Pagina / 5 B. MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING // MISSIE // in het stadsdeel Escamp een betekenisvol middelgroot theater realiseren en succesvol exploiteren, in het stadsdeel Escamp de cultuurparticipatie en het cultuuraanbod bevorderen // VISIE // we werken bottomup, dat wil zeggen dat ons aanbod aansluit op de wensen en behoeften van het publiek in Escamp. Daarbij zijn de kwaliteit van het aanbod en het draagvlak bij ons publiek het uitgangspunt. we willen de cultuuraanjager zijn voor het hele stadsdeel. we werken daartoe samen met bewoners en organisaties in ons stadsdeel // DOELSTELLING // een goed functionerend theater dat met zijn programmering en overige activiteiten een grote bijdrage levert aan het culturele klimaat en de cultuurparticipatie van de bewoners in dit deel van de stad. Escamp, het grootste stadsdeel van Den Haag omvat onder andere de zogenaamde krachtwijk Den Haag Zuidwest met de wijken Morgenstond, Vrederust, Bouwlust en Moerwijk. Deze wederopbouwwijken stonden jarenlang in een negatief daglicht. Grootscheepse stedenbouwkundige vernieuwing, de vestiging van het nieuwe stadskantoor aan de Leyweg, de renovatie van winkelcentrum Leyweg, de vernieuwing van het HagaZiekenhuis, initiatieven als ZUID57 en Theater Dakota, de Mixxin en Hotel de Unie dragen de laatste jaren voelbaar en zichtbaar bij aan nieuw elan in dit stuk van de stad. Bewoners worden weer trots op hun wijk waar het weer de goede kant op lijkt te gaan. Nieuwe bewoners, vaak aangetrokken door de goede nieuwe koophuizen, het vele groen en het brede aanbod van scholen, zorgen voor een meer gevarieerde opbouw van het stadsdeel. De realisatie van ons theater is in dat verband een belangrijke kwalitatieve bouwsteen in de ontwikkeling van het gebied. C. FUNCTIES we realiseren een theater voor alle podiumkunsten, voor film en literatuur. we zetten de cultuuraanjaagfunctie centraal in onze werkwijze door het bevorderen van de cultuurparticipatie en het doen toenemen van de culturele activiteit. D. DE BOUW EN DE INRICHTING VAN THEATER DAKOTA // START ACTIVITEITEN, CONCEPT EN PLANVORMING // Al voor en tijdens de bouw zijn we theateractiviteiten in Escamp gestart, samen met organisaties, kunstenaars en musici. Soms onder provisorische omstandigheden in het nog niet verbouwde pand aan de Zuidlarenstraat, vaak ook op locatie, in het stadsdeel. Toen medio 2009 het concept vastgesteld was en we de instemming van de Gemeente Den Haag hadden, kon begonnen worden aan de concretisering van de bouwplannen. Het gebouw aan de Zuidlarenstraat was inmiddels door Vestia Den Haag Zuidwest in samenspraak met de Gemeente Den Haag in ontwikkeling genomen. De naam van het gehele complex (waar Koorenhuis Escamp, ons theater, 27 creatieve en ambachtelijke ondernemingen en een horeca voorziening in ondergebracht moesten worden) werd ZUID57, refererend aan de Zuidlarenstraat, aan het huisnummer en aan het jaar waarin de oorspronkelijke school gebouwd werd; // VERDER ONDERZOEK // Toen in 2010 de sloopwerkzaamheden, de asbestsanering en de verbouwing van het pand in de Zuidlarenstraat van start gingen, besloten we van de nood een deugd te maken en een winkel in Winkelcentrum Leyweg te huren als kantoor en activiteitenruimte. Dat leverde talloze contacten met het winkelend publiek op. We kregen zodoende een steeds beter beeld van wat de bewoners van Escamp en daarbuiten in het theater willen zien. Van meet af aan kregen we veel bijval; Het wordt tijd dat hier weer eens wat positiefs gebeurt, was een veelgehoorde uitspraak. Al vroeg in dit onderzoek kwam de behoefte aan een filmzaal in Escamp naar voren. Dat leidde tot bijstelling van de plannen: in het gebouw aan de Zuidlarenstraat werd door ons ruimte gezocht en gevonden om een goed geoutilleerde filmzaal te maken. Voor de programmering en exploitatie van de zaal vonden we Filmhuis Den Haag als partner. Filmhuis Den Haag had al in een eerder stadium aangegeven Escamp een interessant gebied te vinden om er nieuw publiek te vinden. // RUIMTEVERDELING, EXPLOITATIEMODEL // De voormalige aula / auditorium van de school was dé aangewezen plek om een vlakke vloer theaterzaal te realiseren. De onderliggende kelderverdieping bleek geschikt voor de technische ruimtes, de kleedkamers en de artiestenfoyer. De eveneens aan de straatzijde gesitueerde voormalige docentenkamer konden we benutten voor de filmzaal (63 stoelen) én een multifunctionele ruimte (de Studio) voor bijeenkomsten, projecten, educatieve activiteiten en tentoonstellingen. We kregen enerzijds voldoende ruimte voor professionele (film) voorstellingen en anderzijds ruimte voor commerciële activiteiten. Zo heeft Theater Dakota nu de beschikking over m2 van de in totaal bijna m2 in ZUID57. E. HET GEBOUW ZUID57; HET VOORDEEL VAN MEER (CULTUUR)FUNCTIES ONDER ÉÉN DAK We hebben volop mee kunnen beslissen over de indeling, de ruimteverdeling en de gezamenlijke functies in het gehele gebouw. Dit leverde een groot voordelen op: een duidelijke uitstraling voor het hele gebouw een gezamenlijk streven naar kwaliteit en service

7 Pagina / 6 het delen van een groot functies en taken, waarmee kosten bespaard kunnen worden (balie, kassa, schoonmaak, onderhoud, vergaderruimtes, receptie, horeca, opslag) de mogelijkheid om als huisgenoten samen te werken. Met name tussen Koorenhuis en ons theater leidde dit al tot mooie projecten. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de ontmoetingsfunctie van het gebouw. Theater Dakota wil die functie ook rond de voorstellingen en concerten bieden. We zijn er immers ook om de sociale cohesie in Den Haag Zuidwest te versterken. De komst van 27 kleine creatieve en ambachtelijke ondernemingen in ZUID57 biedt kans op samenwerking en bijzondere projecten. ZUID57 is straks een bloeiend cultureel centrum waar van vroeg tot laat van alles te doen is. Theater Dakota is daarbinnen een gezichtsbepalend onderdeel. F. FINANCIERING VAN DE BOUW EN INRICHTING Voor de bekostiging van de theatertechnische inrichting en de bouwkundige ingrepen om er een theater / filmzaal van te kunnen maken, stelde de gemeente Den Haag eenmalig een bedrag van , beschikbaar, in het kader van de Krachtwijkenaanpak. Daarnaast spaarden we van de reeds toegekende subsidie jaarlijks steeds een fors bedrag, zodat het bouw en inrichtingsbudget op aanvaardbare hoogte kwam. Tegenvallers waren er in het tempo van de aanbesteding van de renovatie van het gehele complex, waardoor ZUID57 pas eind 2011 kon worden opgeleverd. Dit bood ons echter de kans om langer te sparen zodat de theatertechnische inrichting op niveau kon worden uitgevoerd. Fonds 1818, VSBfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds doneerden , als bijdrage in de bouw en inrichtingskosten van Theater Dakota. Fonds 1818 schonk een extra bedrag om een duurzame oplossingen in de bouw te bekostigen. G. PROGRAMMERING EN SAMENWERKING De bewoners van Escamp zijn onze primaire doelgroep. Die doelgroep is zeer divers samengesteld, dus ons theaterprogramma moet dat ook zijn. Omdat we koersen op bottomup en kwaliteit was de keuze voor professionele programmering snel gemaakt. Vervolgens zochten we de samenwerking met Haagse theaters waarvan we wisten dat ze Escamp en zijn bewoners een interessante uitbreiding van hun werkgebied vinden, én voor een divers aanbod kunnen zorgen. Dat zijn: Theater aan het Spui, Theaters Diligentia en PePijn, Korzo, De Regentes en Filmhuis Den Haag. Met elk van hen werken we op het terrein van hun specialisme samen en 2011 zijn benut om de afspraken verder uit te werken en om proef te draaien. In ons eerste seizoen hebben genoemde partners al producties bij ons ondergebracht. In 2009 en 2010 experimenteerden we al met zogenaamde artistinresidence programma s. Met STROOM, Kosmopolis Den Haag en de Vrije Academie maakten we principeafspraken hierover. Zij zullen de komende jaren bij ons betekenisvolle kunstprojecten onderbrengen. In de praktijk betekent het dat een choreograaf, een beeldend kunstenaar of een filmmaker een tijdlang bij ons onder dak is en een bijzonder project maakt. Dat doet hij/zij vanuit een oprechte belangstelling voor Escamp en zijn bewoners en geschiedenis. G. CULTUUREDUCATIE De scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Escamp zijn door ons de afgelopen jaren intensief benaderd en betrokken bij de ontwikkeling van ons theater. De komst van de combinatiefunctionaris School en Cultuur per 1 februari 2010 heeft daar enorm veel aan bijgedragen. Zij bleek in staat om de verbinding te leggen tussen het aanbod van de culturele aanbieders in de stad en de vraag van de scholen. Daardoor kregen we het voor elkaar om tal van instellingen met hun aanbod naar Escamp te halen, én om scholen te verleiden van dat aanbod gebruik te maken. De Brede Buurtscholen in ons werkgebied zien ons theater als verlengstuk van hun eigen gebouw, waar een deel van de cultuuractiviteiten binnen schooltijd kunnen plaatsvinden. Daar werken we graag aan mee. Samen met het Koorenhuis brachten we verbetering aan in de aansluiting tussen het theateraanbod en de behoefte van de scholen. Deze positieve ervaringen zijn voor ons nu de basis van ons Beleidsplan Cultuureducatie in wording (verschijnt april 2012). H. ONTWIKKELING VAN BELEID, BESTUUR EN ORGANISATIE In 2009 is ons meerjarenbeleidsplan vastgesteld, met kwaliteit in Escamp als leidend beginsel. We toetsen dit plan regelmatig in een beleidscyclus met onze medewerkers, met ons bestuur, met belanghebbenden en de Gemeente Den Haag. Onderdeel van dit plan zijn de Tien beloften aan Escamp waarmee we ons publiek in Escamp de mogelijkheid geven om ons te beoordelen op onze prestaties. Ons bestuur is breed samengesteld (bestuursleden zijn afkomstig uit de culturele, financiële en bouwkundige wereld en zijn allen vrijwilliger) en kiest voor de werkwijze conform cultural governanceregels. Ons team startte in 2009 met twee functionarissen (een parttime directeur en een assistent). De organisatie groeide in de loop van 2011 tot zeven personen; een equivalent van 4,4 fte. De ambities voor de komende jaren vergen een uitbreiding in de formatie van 2,9 fte. In 2011 is een gedetailleerd vrijwilligersbeleidsplan opgesteld. Vervolgens zijn aan de hand van dit beleid in een eerste ronde 24 mannen en vrouwen uit Escamp geselecteerd en opgeleid die nu als gastvrouw/heer, publieksbegeleider en assistenttechnicus in ons theater werken.

8 I. RESULTATEN TOT NU TOE Het theater staat er, bouwkundig en technisch is alles op orde. De openingsvoorstelling in november 2011 (8 x) werd goed bezocht door een breed publiek. De ontwikkeling van de theaterorganisatie is in gang gezet: van bestuur en beleid tot het werven en selecteren van personeel en vrijwilligers. De bewoners van Escamp hebben ons in geruime mate ontdekt en bezoeken onze voorstellingen al. De bereikte doelgroep is een goede afspiegeling van de bevolking van Escamp; qua leeftijd, afkomst, opleidingsniveau en interesse. We zien wel een enigszins gesegregeerd beeld. Culturele en maatschappelijke organisaties werken graag met ons samen. Onze komst heeft aantoonbaar een toename van culturele activiteiten in dit deel van de stad tot gevolg gehad. (Zelfs al vóór de ingebruikname van het theater). De Tien beloften aan Escamp zijn nagekomen (zie bijlage) Samenvattend: de doelen die we ons gesteld hebben in de pioniersfase zijn behaald. Dat wil niet zeggen dat we er al zijn. Er start in 2012 een nieuwe fase van verder uitrollen, nieuwe dingen ontwikkelen en het bereiken van onze doelgroepen. In de volgende paragrafen werken we dat verder uit Subsidieaanvraag Theater Dakota / Pagina / 7

9 Pagina / 8 PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE PERIODE ONZE INHOUDELIJKE AMBITIES: CULTUURPARTICIPATIE DOOR EEN GOED AANBOD EN MAATWERK THEATER, FILMZAAL EN STUDIO A. THEATERPROGRAMMERING Als decentraal theater in het grootste stadsdeel van Den Haag is het onze ambitie om voor een breed publiek hét theater in de nabijheid te zijn. Alle podiumkunsten zijn bij ons te zien en te beleven; dans, muziek (jazz, klassiek en wereldmuziek), toneel, film, cabaret en kleinkunst én literaire activiteiten. De door ons gepresenteerde voorstellingen en concerten zijn van professionele kwaliteit. We programmeren voor een breed publiek met uiteenlopende smaak, theaterervaring en verwachtingen. Vier Haagse theaters gaan op ons verzoek bij ons ook voorstellingen programmeren. Dat zijn: Theater aan het Spui (toneel), Theaters Diligentia en PePijn (cabaret en kleinkunst), Theater de Regentes (wereldmuziek en werelddans) en Theater Korzo (dans). Daarmee bereiken wij het volgende voor de bewoners van Escamp: het publiek komt dicht bij huis in aanraking met voorstellingen van grote kwaliteit, het publiek maakt kennis met een breed aanbod op het gebied van de podiumkunsten. Deze partners vergroten in Theater Dakota hun werkterrein, ze krijgen een extra podium op afstand tot hun beschikking. Daarmee dragen we bij aan het culturele weefsel van de stad. Daarnaast hebben deze theaters specifieke redenen om met ons samen te werken: Theater aan het Spui zal door hen mede mogelijk gemaakte producties een uitgebreidere vertoning geven, speciaal in ons stadsdeel. (Voorbeeld: hun huisgezelschap Firma MES) Theaters Diligentia PePijn gaat bij ons cabaretiers programmeren die Theater Pepijn (90 stoelen) ontgroeid zijn, maar die nog niet de grote zaal van Diligentia (500 stoelen) aankunnen. KORZO zal bij ons jonge getalenteerde choreografen mogelijkheden bieden om voorstellingen te maken én te laten zien, voor een breder en deels nieuw danspubliek. Deze partners kunnen bij ons ook anders programmeren, dat wil zeggen: toegespitst op het publiek in Escamp. Dat vergt een constante dialoog over de publieksgroepen die graag bij ons komen, hun wensen, hun ervaringen en kwaliteitseisen. Die dialoog op gang brengen en houden is een van onze speerpunten in de komende jaren. // ANDERE PARTNERS // In Theater Dakota zullen studenten en pas afgestudeerden van het Koninklijk Conservatorium regelmatig optreden. De school wil hun studenten en alumni juist bij ons podiumervaring op laten doen. Anderzijds hebben de talrijke senioren in Escamp ons gemeld graag (weer) naar klassieke muziek te komen luisteren. De gang naar de podia in het centrum van de stad is voor velen van hen te ingewikkeld. Andere voorbeelden van partners die graag een inhoudelijke verbintenis met ons aangaan: Hans Dijkstal Foundation (kinderen en muziek) Theatergroep DRANG (locatietheater) Dutch National Opera Academy / Opera2DAY We geloven erin dat je toegankelijke en moeilijkere programma s naast elkaar kunt presenteren, zolang de kwaliteit gegarandeerd is. Dus: De Notenkraker van het Kiev Ballet met kerstmis voor het hele gezin, naast de nieuwste choreografieën van jonge Haagse makers in het Korzofestival Here we live & now ; dat kan prima. // WAT DOEN WE NIET? // Theater Dakota programmeert geen versterkte popmuziek. Met collega s als het Haags Popcentrum, Musicon en Bazart op loop en fietsafstand, is daar ook geen noodzaak toe. Wel spraken we met hen over de mogelijkheid van gastprogrammering met singer/songwriteravonden. Theater Dakota gaat niet zelf voorstellingen produceren. We maakten één uitzondering; onze openingsvoorstelling De Moed, onder regie van Ine te Rietstap en met vijf amateuractrices uit Escamp. Een eenmalig cadeau aan de bewoners van ons stadsdeel, ter gelegenheid van de ingebruikname van het theater. B. FILMPROGRAMMERING Onze partner Filmhuis Den Haag zal samen met ons de filmzaal (63 stoelen) programmeren en exploiteren. We noemen deze gezamenlijke onderneming: Filmhuis Den Haag in Theater Dakota. Het profiel van de te vertonen films: de meer toegankelijke filmhuis en arthousefilms, de films die het op de locatie aan het Spui bijzonder goed deden en die een verlenging elders in de stad verdienen, filmklassiekers, (waaronder westerns, Indiase, Franse en Italiaanse cinema) de betere familie en kinderfilms, de betere, grote publieksfilms. Daarnaast zijn we ook een locatie voor filmfestivals als Movies That Matter, Indian Film Festival, Cinekid op locatie, etc. Filmhuis Den Haag en Theater Dakota dragen gezamenlijk zorg voor de marketing van het filmaanbod en de exploitatie van

10 Subsidieaanvraag Theater Dakota / Pagina / 9 deze zaal. De investeringen hiervoor worden gezamenlijk gedragen. Er is gekozen voor digitale projectie met 3Dmogelijkheid. De bezoekerslen van Filmhuis Den Haag in Theater Dakota zullen door beide organisaties op transparante wijze in hun verantwoording zichtbaar worden gemaakt. C. FESTIVALS EN PROJECTEN Onze ruimtes zijn uitstekend geschikt voor festivals. De theaterzaal, de studio en de filmzaal kunnen gelijktijdig gebruikt worden. We spraken in de afgelopen tijd al met diverse festivalorganisatoren. Dat leidde tot toezeggingen van: Writers Unlimited Winternachten Dansfestival Uneven Peuterfestival 2 Turven Hoog Kindercultuurfestival De Betovering Here we live & Now (Korzo) Zij zullen, parallel aan hun hoofdfestival, ook bij ons een satellietprogramma verzorgen. Daarnaast werken we samen met het Milan Festival, het Parktheater Den Haag (voormalig Openluchttheater Zuiderpark), het Africa Festival, het Zwingfestival en Parkpop. // CULTUURAANJAGER IN ESCAMP // Om onze functie van cultuuranker / cultuuraanjager te kunnen vervullen gaan we nog een grote stap verder. Immers, onze doelstelling is nadrukkelijk het bevorderen van het culturele klimaat in ons stadsdeel. Daar hoort ons inziens bij dat we de bewoners van Escamp ondersteunen bij hun plannen op cultureel gebied. Plannen van bewoners Bewoners uit Escamp met kansrijke plannen voor culturele activiteiten ondersteunen we bij het schrijven van een projectplan, een subsidieverzoek of bij de zoektocht naar een netwerk en vrijwilligers. Deze activiteiten kunnen overal in het stadsdeel plaatsvinden, dus niet alleen in ons theater. We letten hierbij op kwaliteit, haalbaarheid en draagvlak. Voorbeelden: concerten met diverse Iraakse artiesten, bij ons georganiseerd door Stichting Awtan, Escamp heeft Passie ; theateractiviteiten op initiatief van een buurtbewoonster een koor uit Escamp verzorgt haar jaarlijks donateursconcert in onze zaal en wordt daarbij ondersteund door onze marketingmedewerker. de Azerbeidjaanse Culturele Vereniging organiseert in onze zaal een concert en vertoont parallel daaraan hedendaagse cinema uit Azerbeidjaan, in samenwerking met Filmhuis Den Haag, in onze filmzaal. Amateurkunst Amateurkunstenaars brengen we (met hulp van Culturalis en Koorenhuis) in contact met professionals. We faciliteren en ondersteunen hen bij hun podiumambities en projectplannen. Ons theater zal regelmatig het podium zijn voor amateuruitvoeringen. Diverse koren en amateurtoneelverenigingen vinden onze locatie en faciliteiten bij uitstek geschikt voor hun uitvoeringen, mede door de ligging en bereikbaarheid. Artistsinresidence; kunstenaars in Escamp Wat hebben kunstenaars aan de bewoners van Escamp te bieden? Hoe kan (beeldende) kunst bijdragen aan de leefbaarheid in en ontwikkeling van ons stadsdeel? Die interessante vraag leggen we aan kunstenaars, bewoners en organisaties voor. We initiëren en faciliteren bijzondere cultuurprojecten, met de volgende kenmerken: er zijn bewoners van Escamp bij betrokken, er zijn professionele kunstenaars bij betrokken, er is aandacht voor educatie, de activiteiten vinden grotendeels of geheel in Escamp plaats, Theater Dakota treedt op als projectleider, fondsaanvrager, ondersteuner, er zijn andere professionele kunstinstellingen bij betrokken, zoals STROOM, Kosmopolis Den Haag en de Vrije Academie. D. CULTUUREDUCATIE Theater Dakota hecht veel belang aan het mogelijk maken van cultuureducatie die aansluit bij de interesse, het niveau en de beleving van de leerlingen en bij de artistieke ambities van ons theater. We willen bijdragen aan de ontwikkeling van een krachtige leeromgeving voor scholen waarbij verbinding gemaakt wordt met de professionele kunstwereld, met aandacht voor taalontwikkeling en diversiteit. De rol die Theater Dakota ten aanzien van cultuureducatie in Escamp vervult is: faciliteren, organiseren en initiëren. We zoeken bij de vragen van de school de juiste uitvoeringspartners uit ons netwerk en daarbuiten, en we bieden ze onze locatie(s) aan. We brengen cultuureducatie duurzaam tot stand. Dat doen we straks in nauwe samenwerking met het nog op te richten Stedelijke Expertisecentrum Cultuureducatie, met de combinatiefunctionaris voor het stadsdeel Escamp én met de belanghebbenden, de scholen. De combinatiefunctionaris cultuur en school is van grote waarde gebleken bij het ontwikkelen van een goed netwerk met de scholen in Escamp. Zij vormt thans voor de scholen een belangrijke verbinding naar de cultuuraanbieders in de stad. Als de combinatiefuncties straks overgaan naar het nieuw te vormen Stedelijk Expertisecentrum Cultuureducatie, rekenen wij op voortzetting van deze nauwe samenwerking. We zullen dan ook graag een standplaats voor de combinatiefunctionaris in Escamp aanbieden. Een eigen (parttime) educatiemedewerker zal in het theater educatieve activiteiten organiseren, niet alleen voor de jeugd, maar voor alle leeftijden. We overwegen de start van een zomerschool in samenwerking met het onderwijs, om tegemoet

11 Pagina / 10 te komen aan de enorme behoefte van kinderen en jongeren aan zinvolle activiteiten in de stille zomermaanden. Met het voortgezet onderwijs maken we daar afspraken over. Vraag (school) en aanbod (theater) moeten op elkaar aansluiten. Dat gaat niet vanzelf, dat vergt een actief tweerichtingsverkeer. De uitvoering van educatieve activiteiten met en in het theater zal niet voor elke school in hetzelfde tempo gebeuren, het instapniveau qua cultuureducatie is per school immers verschillend. Theater Dakota wil daarom scholen in de gelegenheid stellen om hun aanbod op verschillende niveaus en in verschillend tempo uit te voeren. Dit kan variëren van het bieden van een podium en kennismaken met het theater tot het met partners organiseren van theaterlessen en workshops gecombineerd met voorstellingen. In april 2012 presenteren wij ons Beleidsplan Cultuureducatie, dat tevens kan bijdragen aan de voortvarende start van het Stedelijk Expertisecentrum Cultuureducatie. Voorbeelden van huidige en voorgenomen educatieactiviteiten, in samenwerking met partners: Project met het Residentieorkest (kennismaking door leerlingen met het orkest, daarna muzieklessen op school en tot slot een instrument naar keuze bespelen, concerten in ons theater). Met Filmhuis Den Haag ontwikkelen we een specifiek filmeducatieaanbod, voor de bovenbouw van het basisonderwijs en voor het gehele voortgezet onderwijs. Daartoe hebben we bij de filmzaal extra faciliteiten geregeld (camera s, montageapparatuur). In samenwerking met het Koorenhuis programmeren en organiseren we schoolvoorstellingen. Met Theatergroep Stella onderzoeken we of het Zinderfestival ook voor het voortgezet onderwijs in Escamp te programmeren is. Theater Dakota heeft het initiatief genomen tot de aanvraag van een nieuwe opleiding podium en evenemententechniek bij ROC Mondriaan. Theater Dakota heeft een inventarisatie gehouden bij alle theaters naar belangstelling hiervoor en naar het bieden van stageplaatsen. Voor deze opleiding bieden we ons theater als oefenlocatie aan. Ons hoofd techniek heeft zitting in de werkveldcommissie van deze opleiding in wording. Naar verwachting gaat de opleiding in augustus 2012 van start. E. CULTUREEL ERFGOED Het werken in een cultuurhistorisch gezien interessant gebied als Escamp heeft als groot voordeel dat de erfgoedonderwerpen voor het oprapen liggen. We rekenen erfgoedactiviteiten tot de taken die we als cultuuranker hebben. Dat is bijzonder voor een theater. Bewoners vragen ons nu al om steun bij reddingsacties van beelden in de buitenruimte. Erfgoed geeft veel kansen om bewoners te bereiken die met podiumkunsten (nog) niet of te weinig bereikt worden. De aanwezigheid in Den Haag ZuidWest van bijzondere wederopbouwarchitectuur en de vele kunst in de openbare ruimte biedt veel mogelijkheden tot het ontwikkelen van aandacht en trots op dit erfgoed. Het Hussem Festival en de restauratieprojecten van in totaal vijf kunstwerken in en nabij ZUID57 zijn daarvan aansprekende voorbeelden uit onze beginperiode. We starten met bewoners educatieprojecten over het ontstaan van de wederopbouwwijken in Den Haag Zuidwest. De laatste eerste bewoners gaan we daar bij betrekken. Inmiddels hebben we een groot netwerk van architecten en stedenbouwkundigen PUBLIEKSBEREIK EN DOELGROEPEN Stadsdeel Escamp, met zijn inwoners, (vergelijk: Gouda inwoners, Delft inwoners, Leiden inwoners) is groot genoeg om een eigen theater met een volwaardige programmering kansrijk te laten zijn, mits het aanbod goed aansluit op de in het stadsdeel woonachtige groepen. De afstand tot het stadscentrum (4,5 tot 8 km) is groot. De cultuurparticipatie in Escamp is nog laag. (57% van de bewoners bezoekt culturele activiteiten, het op één na laagste percentage onder de Haagse stadsdelen. Vergelijk: Centrum 63%, Scheveningen 73%). De diversiteit in het stadsdeel (veel verschillende culturele achtergronden, alle leeftijdsgroepen zijn goed vertegenwoordigd, grote verschillen in opleidingsniveau en gezinssamenstelling) leidt in onze programmering en in de marketing tot maatwerk en differentiatie. We weten dat Haagse theaters en gezelschappen geïnteresseerd zijn om hun producties ook aan de bevolking van Escamp te tonen. Immers; in Escamp is een potentieel nieuw publiek van tienduizenden, dat nu nog niet of nauwelijks bereikt wordt met de producties in de reguliere theaters in het centrum. Cultuurpartners verbonden zich op ons verzoek al aan Theater Dakota. Het stadsdeel Escamp heeft veel jonge én oudere Hagenaars. Dat heeft veel te maken met de bouwtypen en de huidige woningvoorraad. Veel jonge, kinderrijke gezinnen in de nieuwbouwprojecten, en veel (alleenstaande) senioren in de kleinere woningen, veelal in flats. Voor deze groepen is ons theater interessant. De kinderen bereiken we onder andere via de scholen, naschoolse opvang en dagverblijven waarmee intensief contact ontstaan is. Ouders zijn, via hun kinderen op de scholen, een goed bereikbare doelgroep met specifieke wensen. Zij zijn onder andere geïnteresseerd in familievoorstellingen. Met tal van kleine en grotere organisaties in het stadsdeel onderhouden we contact om de moeilijker bereikbare groepen te interesseren voor ons aanbod. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt. Voorbeelden: de jongeren van vrijwilligersorganisatie de Binnentuinen worden rechtstreeks benaderd. Via bevriende zorginstellingen, sportverenigingen en het HagaZiekenhuis (grootste werkgever in Escamp) bereiken we nieuw publiek.

12 Subsidieaanvraag Theater Dakota / Pagina / 11 Senioren in Escamp weten ons straks te vinden, want in een gebied waar tot voor kort weinig tot geen culturele activiteiten waren, vallen we op. Veel ouderen zijn vooral s avonds minder mobiel. Onze komst verruimt hun mogelijkheden tot het bezoeken van culturele activiteiten. In de programmering en in de tijden waarop voorstellingen en films te zien zijn, houden we bijvoorbeeld rekening met de wens van senioren om overdag naar de film te kunnen gaan. We verwachten veel bezoekers te trekken die echt voor het eerst naar het theater gaan. Ze komen om tal van redenen al in ons gebouw, door de aanwezigheid van veel andere functies. De stap naar onze zalen is daardoor kleiner. Ons gebouw is ingericht op ontmoeting, we bevorderen de sociale samenhang in ons werkgebied ONZE POSITIE IN DE STAD DE ANDERE DECENTRALE THEATERS IN DEN HAAG theaterzaal in de lente, door de Dutch National Opera Academy (een samenwerkingsverband tussen het Conservatorium van Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.) Toneelgezelschappen De Appel en het Nationale Toneel, die zich willen verhouden tot de gehele stad, beraden zich op speciale producties in Escamp, in We zien graag dat gezelschappen bij ons het thema Stad van Vrede en Recht een geheel Escampse draai geven. Met de organisatie van Den Haag Culturele Hoofdstad van Europa 2018 zijn we in beraad over de rol die de decentrale theaters kunnen vervullen bij het overbruggen van culturele afstanden en het bottomup organiseren van activiteiten in en in aanloop naar VRIJWILLIGERS AAN HET WERK BIJ THEATER DAKOTA De vier decentrale theaters (cultuurankers) richten zich in het bijzonder op de bewoners van het stadsdeel waar ze gevestigd zijn. Zij brengen de culturele wensen van de bewoners in kaart en zorgen voor een aanbod dat daarbij past. Zij maken de (podium) kunsten toegankelijk en werken daartoe samen met (groepen) bewoners en met het onderwijs. Gevestigde instellingen en gezelschappen kunnen in de decentrale theaters een nieuw publiek bereiken. Bovendien zijn het culturele hotspots in het stadsdeel; dé locaties waar nieuwe projecten en initiatieven ontstaan. Bewoners kloppen er makkelijk aan met hun ideeën en wensen, en kunstenaars weten dat ze er direct in contact kunnen komen met bewoners. Zo ontstaat er een levendig contact tussen amateurs en professionals, een van de belangrijkste voorwaarden voor een uitdagend cultureel klimaat, waarin makkelijk de stap gezet kan worden van receptieve naar actieve kunstbeoefening. De decentrale theaters werken met Koorenhuis en Culturalis samen op het gebied van amateurkunsten, cultuurparticipatie en cultuureducatie. Elk decentraal theater kent zijn eigen stadsdeel met bijbehorende dynamiek en werkwijze. De bestaande samenwerking met de andere decentrale theaters in de stad (Culturalis Theater, Theater de Regentes, Laaktheater) biedt mogelijkheden om kleinere producties die in de wijken ontstaan zijn, te laten rouleren langs deze podia. Bovendien zullen we met deze collega s expertise delen en diensten uitruilen, zoals oefenruimtes en apparatuur. Wij zien in dit verband het Diamant Theater in Mariahoeve ook als een interessante partner. We dagen gezelschappen en instellingen uit om in Escamp het verschil te komen maken. Dat kan met tryouts, of met bijzondere projecten. Dat leidt bijvoorbeeld tot een middag met ontmoetingen met Afrikaanse schrijvers in onze studio tijdens het Writers Unlimited Festival, en een serie miniopera s in onze tuin bij de De inzet van vrijwilligers draagt op veel manieren aan onze doelstelling bij. 24 vrijwilligers werken nu al bij ons als zaalwacht en publieksbegeleider. Zij zijn het visitekaartje van het theater; ze leiden de bezoekers rond die voor de eerste keer komen, ze zijn gastheer, gastvrouw, assistenttechnicus. De vrijwilligers uit Escamp vertellen ons ook wat ze horen in de buurt, waar we aandacht aan kunnen besteden, welke voorstellingen en concerten extra gewaardeerd worden, etc. Ze maken deel uit van onze bottomup benadering in de programmering en de inrichting van onze organisatie. Deze vrijwilligers zorgen voor een welkome, herkenbare en uitnodigende sfeer in het theater, bij binnenkomst al. Op die manier zorgen we dat ons kwalitatief zo goede gebouw ook als toegankelijk ervaren wordt, en niet als een cultuurpaleis waar je je als nieuwe bezoeker geen raad weet MARKETING, DOELGROEPENBEREIK De samenstelling van de bevolking van Escamp is enorm gevarieerd. Die diversiteit zorgt er ook voor dat we onze communicatie en media breed en divers kiezen. De communicatiekanalen van de wijkorganisaties, de zelforganisaties en de scholen zijn cruciaal. Social media, wekelijkse advertenties in het huisaanhuisblad de ZuidwesterKrant (oplage !), nieuwsbrieven, kortingsacties voor de scholen en de kinderdagverblijven, interviews in en acties met de wijkbladen, speciale acties voor het verplegend personeel van het ziekenhuis of de ambtenaren van het nieuwe stadskantoor; het is allemaal maatwerk. Van NRC Handelsblad tot de lokale radiozender Discus; we zijn niet eenkennig. Ze zijn alle belangrijk voor het brede verhaal dat we te vertellen hebben en voor de zo enorm diverse groep mensen die ons moet kunnen vinden.

13 Pagina / 12 Divers én internationaal De talrijke groepen westerse en nietwesterse allochtonen in Escamp en daarbuiten bereiken we deels via hun informele netwerken, via de scholen en via hun culturele en sportorganisaties. Deze groepen worden door ons extra intensief benaderd via de spilfiguren in hun gemeenschappen. We merken vaak dat ze ons al kennen. The International School of The Hague is op fietsafstand van ons theater gevestigd. In het kader van aandacht voor expats zijn die leerlingen en hun ouders zeer interessant voor ons CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP Het ontwerp van onze zalen is gericht op comfort, maar ook snelle ombouwtijden, multifunctioneel en parallel gebruik. We gaan extra eigen inkomsten vergaren met het verhuren van zalen voor symposia, feestelijke bijeenkomsten, beurzen en festivals. We kunnen grote en ingewikkelde symposia hosten, mede door de samenwerking met de horecaondernemer. Ons gebouw is berekend op grote groepen. De zaalhuurtarieven zijn gedifferentieerd, om enerzijds concurrerend te kunnen blijven en om anderzijds geen inkomsten mis te lopen. We kennen een standaard (commercieel) tarief, een cultureel tarief en een partnertarief (voor samenwerkingspartners). Escamp heeft een bedrijventerreinen (Zichtenburg, Kerketuinen, Fruitweg) en de daar gevestigde bedrijven en hun personeel zijn voor ons potentiële klanten. Het uitkopen van voorstellingen, speciale klantenacties, personeelsuitjes, het kan bij ons. Ook gaan we via onderlinge dienstenuitwisseling kostenbesparend werken. Ondernemerschap blijkt ook uit de allianties die we binnen en buiten het stadsdeel zijn aangegaan. HagaZiekenhuis Leyenburg is voornemens om hun grotere bijeenkomsten standaard bij ons te organiseren, dat leidde tot bijstelling van hun eigen nieuwbouwplannen aan de Leyweg (kleinere aula). Detailhandel: in de tijd dat we vanuit Winkelcentrum Leyweg opereerden, werden we lid van de winkeliersvereniging. Met een van hen onderzoeken we thans een wederzijdse dienstverlening: reclameuitingen van onze voorstellingen bij hen in de winkel, en korting voor hun vaste klanten bij speciale actievoorstellingen en concerten. Met zes sportverenigingen en dansscholen in Escamp maken we deals: zij krijgen korting op theaterkaarten voor hun leden en wij krijgen free exposure langs de velden en in hun clubmedia. Deze werkwijze gaan we verder uitbreiden met andere wijkgerichte organisaties. We willen onze afhankelijkheid van overheidssteun in de komende jaren kleiner maken. Potentiële partners zien dat we met onze activiteiten bijdragen aan de economische ontwikkeling van Den Haag Zuidwest, zij hebben belang bij ons bestaan. Dat biedt perspectief voor duurzame verbintenissen met bedrijven en investeerders ONZE AMBITIES VOOR IN GETALLEN Rekening houdend met de omvang van het stadsdeel, de capaciteit van onze zalen en de interesse en het enthousiasme die we tot nu toe peilden, streven we de volgende ambitie na: Theaterzaal; voorstelling of concert 23 keer per week Filmzaal, vertoning 3 x daags, 6 dagen per week Commerciële verhuringen 12 keer per week Bijzonder kunstproject / artistinresidency 23 keer per jaar Schoolvoorstellingen tweewekelijks Festivals 46 keer per jaar DE VERDERE ONTWIKKELING VAN ONZE ORGANISATIE De hierboven geschetste uitbreiding van werk vangen we straks op drie manieren op: door het verhogen van het gevraagde subsidiebedrag in het kader van het meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur , door uitgebreidere inzet van vrijwilligers bij specifieke taken (administratief, technisch), door het inhuren van freelancers vanuit de opbrengsten van de commerciële activiteiten. In de formatie is uitbreiding nodig voor: de educatietaken voor het onderwijs en de bewoners en organisaties in het stadsdeel. > 1 educatiemedewerker / 0,7 fte organisatieondersteuning; onze boekhouding neemt in omvang toe, daar moet meer mankracht aan besteed worden. > 1 secretarieel medewerker / 0,6 fte versterking op het gebied van theatertechniek, het verhuringen en voorstellingen neemt immers toe > 1 assistent theatertechniek / 0,8 fte bij onze ambitie hoort een goede aansturing op de werkvloer; voor en tijdens voorstellingen en verhuringen > 1 allround productiemedewerker / 0,8 fte

14 Subsidieaanvraag Theater Dakota / Pagina / 13 De huidige formatie 1 directeur 0,8 fte 1 theatermanager / programmeur 0,9 fte 1 hoofd techniek 1,0 fte 1 prmedewerker 0,6 fte 1 hoofd kassa 0,2 fte 1 combinatiefunctionaris 0,9 fte 1 adviseur (onbezoldigd, 14 u/w) + Totaal 4,4 fte De toename van het door ons gevraagde subsidiebedrag in de periode hangt samen met uitbreiding van ons kernteam. Deze is nodig om met name de taken op het gebied van theatermanagement, educatie en organisatie op het niveau te brengen dat past bij de ambitie van onze organisatie; zes dagen per week film en twee tot drie voorstellingen of concerten per week. De gewenste uitbreiding in fte s: 1 parttime educatiemedewerker 0,7 fte 1 assistent technicus 0,8 fte 1 productiemedewerker 0,8 fte 1 secretarieel medewerker 0,6 fte + Totale gewenste uitbreiding 2,9 fte De formatie in de gewenste situatie: 7,3 fte Als de gewenste uitbreiding niet gerealiseerd kan worden blijft het mogelijk om maximaal 1, hooguit 2 voorstellingen per week te programmeren, naast het filmprogramma. Wij vinden dat een teruggang ten opzichte van de oorspronkelijke ideeën rond een florerend theater in Escamp. In Den Haag Zuidwest is de afgelopen jaren door gezamenlijke inspanningen van bewoners, gemeente, wooncorporaties, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven een halt toegeroepen aan de verloedering en de berusting. Wij menen dat de inspanningen in dit deel van de stad, ondanks verminderde middelen van overheidswege, niet mogen verslappen. De hernieuwde trots van de bewoners op hun Den Haag Zuidwest spreekt aan: hier gebeurt het. Er is nieuw elan ontstaan. De komende tijd verwachten we in Den Haag Zuidwest ook nog de komst van de Sportcampus in het Zuiderpark en het Medialab (van Klingerenpaviljoen) in het Melis Stokepark. Theater Dakota draagt met zijn aanwezigheid en met een goed aanbod aantoonbaar bij aan het vestigingsklimaat en het leefklimaat in Den Haag Zuidwest. 1.4 BEDRIJFSVOERING ORGANOGRAM Huidige situatie (november 2011) Bestuur (5 vrijwilligers) Directeur/Programmeur (0,8 fte) Theatermanager/Bedrijfsleider (0,9) Hoofd kassa (0,2) Hoofd techniek (1,0) Combinatiefunctionaris (0,9**) Adviseur (*) P.R. (0,6) Totaal: 4,4 fte betaalde functies (waarvan 0,45 fte extern op de scholen wordt ingezet door de combinatiefunctionaris) + 28 vrijwilligers (5 bestuursleden, *1 adviseur 14 u/w (onbezoldigd), 22 gastheren en vrouwen, zaalwachten) **) De combinatiefunctionaris werkt voor de helft van haar uren voor Theater Dakota, voor de andere helft op de Escampse scholen De zakelijke leiding berust bij de directeur (beleid) en de theatermanager (operationeel). Zij vormen samen het managementteam. De verantwoordelijkheid voor de artistieke leiding berust bij de directeur, de theatermanager vervult op dit gebied een adviserende rol. Het bestuur vergadert zes keer per kalenderjaar. De directie legt tijdens bestuursvergaderingen door middel van voortgangsverslagen en tussentijdse financiële rapportages verantwoording af aan het bestuur. In 2012 wordt de ontwikkeling van een Bestuurs naar een Raad van Toezichtmodel gestart waarbij de code Cultural Governance het uitgangspunt is. Realisatie Realisatie Personeel p.j. Uren volledige werkweek Formele formatie in FTE 2,6 4,4 7,3 waarvan vast 2,6 3,5 7,3 waarvan tijdelijk 0,9*) Aantal betrokken vrijwilligers *) de combinatiefunctionaris school en cultuur is aangesteld voor de jaren 2010, 2011 en 2012 en zal na 2011 naar verwachting in dienst treden bij het op te richten Stedelijk Expertisecentrum Cultuureducatie

15 Pagina / 14 // BEDRIJFSRISICO S // beëindiging activiteiten van onze (culturele) partners door bezuinigingen, (te) lage bezoekerslen, stagneren stadsvernieuwing, verdwijnen van het nieuwe élan in Escamp, slinkend aanbod kleine zaal producties, kaalslag in de cultuursector, einde Ooievaarspasregeling, Cultuurkaart, CJP en andere kortingsregelingen. // GETROFFEN MAATREGELEN OM DEZE RISICO S TE BEPERKEN // bedrijfsverzekeringen, ARBOcontracten, aanvullende verzekeringen, een groot culturele en maatschappelijke partners en allianties, afspraken met partners in natura strikte naleving van de code cultural governance // INVESTERINGEN // Ons theater is in een net gerenoveerd pand gevestigd, met vooral nieuw aangeschafte inventaris. Daarom zullen de investeringen de komende jaren beperkt blijven tot vervangingsuitgaven. In onze begroting wordt rekening gehouden met de afschrijving van inventaris en apparatuur volgens de gangbare termijnen.

16 Pagina / 16 2 MEERJARENBEGROTING // THEATER DAKOTA BATEN Begroting 2013 Realisatie 2010 Prognose 2011 A A.1 A.2 A.3 A.4 SUBTOTAAL OPBRENGSTEN Directe opbrengsten Publieksinkomsten Kaartverkoop theater Kaartverkoop filmzaal Sponsorinkomsten Overige inkomsten Indirecte opbrengsten Diverse inkomsten Inkomsten uit horeca (afdracht MC) Verhuur zalen , , , , , , , 1.266, , , , , B B.1 B.2 B.3.1 B.3.2 SUBTOTAAL BIJDRAGEN Meerjarige subsidie ministerie OCW of Cultuurfondsen Meerjarige subsidie provincie Meerjarige subsidie gemeente Den Haag in het kader van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Overige subsidies gemeente Den Haag / projectsubsidies , , , , , , (combifunctie) , , , (combifunctie) B.4.1 Overige subsidies/bijdragen uit publieke middelen , (restauraties) B.4.2 Overige bijdragen uit private middelen / Bijdragen fondsen voor projecten Korting op huurprijs / Vestia DHZW Structurele advieskosten, om niet geleverd , , , , , , SOM DER BATEN (A+B) , , ,

17 Subsidieaanvraag Theater Dakota / Pagina / 17 TOELICHTING OP DE BEGROTING De boekjaren 2010 en 2011 zijn niet representatief voor onze toekomstige bedrijfsvoering, omdat ons theater in die beide jaren nog in aanbouw was. Bouw en inrichting van het theater zijn buiten de prognose 2011 gehouden wordt het eerste representatieve jaar voor onze stichting. Deze begroting 2013 e.v. is gebaseerd op 2 tot 3 theatervoorstellingen of concerten per week in onze theaterzaal, en zes dagen per week drie filmvertoningen per dag. LASTEN Begroting 2013 Realisatie 2010 Prognose 2011 C C.1 C.2 SUBTOTAAL BEHEERLASTEN Beheerlasten personeel (3,2 fte) directie 0,8 fte secretariaat 1,0 fte p&o 0,4 fte commerciële dienstverlening (verhuur) 0,5 fte advies & beleid 0,5 fte Beheerlasten materieel Huur theater, filmzaal, studio en kantoren in ZUID57 Levering energie en overige huisvestingskosten , , , , , , , , , , D D.1 D.2 SUBTOTAAL ACTIVITEITENLASTEN Activiteitenlasten personeel (4,8 fte) programmering (0,5 fte) educatie (0,6 fte) theatertechniek (2 fte) begeleiding vrijwilligers (0,6 fte) kassa en beheer (0,5 fte) pr & marketing (0,6 fte) Activiteitenlasten materieel Programmakosten theater Programmakosten filmzaal Theatertechniek, vervanging Verzekeringen, bijdragen Marketing / publiciteit , , , , , , , , , , , , , SOM DER LASTEN (C+D) , , SALDO uit gewone bedrijfsvoering SALDO rentebaten en lasten SALDO buitengewone baten en lasten 2.500, 2.500, , 3.979, 0, 0, EXPLOITATIERESULTAAT 0, ,**) 0, **) resultaat 2010 is toegevoegd aan verbouwings en inrichtingsbudget.

18 Pagina / 18 3 KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER ACTIVITEITEN EN BEZOEKERS / DEELNEMERS PROGRAMMERING IN DE THEATERZAAL Eigen producties waarvan door Haagse gezelschappen waarvan door Haagse gezelschappen totaal waarvan betalend waarvan nietbetalend totaal ooievaarspas kinderen totaal ooievaarspas volwassenen totaal CJPpas totaal 65+ pas Zaalcapaciteit Gemiddelde bezettingsgraad Eenheid % Realisatie in 2010 (winkeltje) Prognose 2011 (vanaf nov.) % % % % % FILMVOORSTELLINGEN IN DE FILMZAAL FILMHUIS DEN HAAG IN THEATER DAKOTA Capaciteit 63 stoelen waarvan in eigen zaal totaal waarvan betalende in de eigen zaal waarvan nietbetalende in de eigen zaal Eenheid Realisatie in 2010 Prognose ONDERVERDELING PROGRAMMA S Klassieke muziek Eenheid Realisatie in 2010 Prognose Muziektheater Nieuwe muziek Oude muziek Popmuziek

19 Subsidieaanvraag Theater Dakota / Pagina / 19 Eenheid Realisatie in 2010 Prognose Wereldmuziek Jazz muziek Theater Cabaret Dans Internationale programmering Overige EDUCATIE Aanbod voor scholen Lessen/activiteiten primair onderwijs Deelnemende scholen primair onderwijs Deelnemende leerlingen primair onderwijs Lessen/activiteiten voortgezet onderwijs Deelnemende scholen voortgezet onderwijs Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs Eenheid Realisatie in Prognose OVERIGE Culturele programmering, basis verhuur Eenheid Realisatie in 2010 Prognose Commerciële activiteiten, basis verhuur Activiteiten

20 Pagina / 20 WEBSITE(S) EN ANDERE DIGITALE MEDIA Bezoeken totaal Unieke bezoekers totaal Gemiddelde duur van een bezoek Ontvangers digitale nieuwsbrieven Overige media toepassingen (bijvoorbeeld twitter, facebook, linkedin, Hyves enz.) Bereik overige media Eenheid minuten welke Facebook LinkedIn Twitter Realisatie in Prognose

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret 0 1 Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret De kunstvorm cabaret is een artistieke zoektocht, een transportmiddel om het persoonlijke vorm te geven. Alle kunst is persoonlijk. Maar cabaret is binnen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Ondernemingsplan 2014 tot en met 2017 Inhoud Voorwoord 5 Missie, ambitie en kompas 6 Wat vooraf ging 9 Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Inspireren 1. Het culturele programma

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN WIJKKUNSTCENTRUM HET WILDE WESTEN. Cereol 2013-2016

ONDERNEMINGSPLAN WIJKKUNSTCENTRUM HET WILDE WESTEN. Cereol 2013-2016 ONDERNEMINGSPLAN WIJKKUNSTCENTRUM HET WILDE WESTEN Cereol 2013-2016 Hoofdstukindeling Inleiding DEEL I Cereol - in Cereol 2013-2016 1 Missie en doelstelling 2 Visie en Beleid 3 Ambitie 4 Programma 5 Positionering

Nadere informatie

- elk Cultuuranker betrekt aantoonbaar de bewoners bij het samenstellen van de programmering, bijvoorbeeld via een programmaraad of wijkpanels;

- elk Cultuuranker betrekt aantoonbaar de bewoners bij het samenstellen van de programmering, bijvoorbeeld via een programmaraad of wijkpanels; Theater De Vaillant Nieuw Meerjarenbeleidsplan 2013 2016 Inleiding Met constructieve en plezierige medewerking van directie en management van het Culturalis Theater is het hierna volgende nieuwe Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Let op: dit is een interactieve pdf. Onderstreepte woorden in de tekst zijn clickable gemaakt, waardoor extra informatielagen geopend kunnen worden. Inhoudsopgave Verslag van de

Nadere informatie

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 1 Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 2 Hoofdstuk 1 Inleiding In 2007 nam de gemeenteraad de beslissing om het Hoftheater aan te kopen en goede prestatie afspraken te gaan maken om het gemeentelijke cultuurbeleid

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

inleiding ambities missie, visie, doelstellingen terugblik En EvaluatiE ambities activiteitenprogramma BElang voor utrecht

inleiding ambities missie, visie, doelstellingen terugblik En EvaluatiE ambities activiteitenprogramma BElang voor utrecht inhoudsopgave A inleiding 2 B ambities 3 missie, visie, doelstellingen 3 2 terugblik En EvaluatiE 5 3 ambities 203206 8 4 activiteitenprogramma 203206 8 5 BElang voor utrecht 0 6 diversiteit En internationale

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord... 03. 2. Inleiding... 04. 3. Visie en missie... 05. 4. Doelen... 06 Inhoudsopgave 1. Voorwoord..................................... 03 2. Inleiding...................................... 04 3. Visie en missie................................... 05 4. Doelen......................................

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (na reorganisatie 2012) Theater Zuidplein

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (na reorganisatie 2012) Theater Zuidplein Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (na reorganisatie 2012) Theater Zuidplein 14 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Meerjarenbeleid 2013-2016: missie, visie en doelstellingen... 3 2. Inhoudelijke ambities voor

Nadere informatie

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Tijdens de raadsrotonde van 12 april jl. is er een voorbereidend

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

kredietaanvraag Spuiforum Den Haag, 11 juni 2013 Aan de gemeenteraad PARAGRAAF 1 INLEIDING

kredietaanvraag Spuiforum Den Haag, 11 juni 2013 Aan de gemeenteraad PARAGRAAF 1 INLEIDING Den Haag, 11 juni 2013 Aan de gemeenteraad PARAGRAAF 1 INLEIDING In november 2012 heeft uw raad ingestemd met de realisatie van het Spuiforum. Dat besluit kunnen we nu financieel bekrachtigen. De voorstellen

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

1.1. Algemeen... 4. 1.2. Programmering en prestaties... 5. 1.3. Bijdragen aan de schouwburg... 8. 1.4. Horeca en verhuur... 9

1.1. Algemeen... 4. 1.2. Programmering en prestaties... 5. 1.3. Bijdragen aan de schouwburg... 8. 1.4. Horeca en verhuur... 9 JAARVERSLAG 2014 Inhoud JAARVERSLAG... 3 1. DIRECTIEVERSLAG... 4 1.1. Algemeen... 4 1.2. Programmering en prestaties... 5 1.3. Bijdragen aan de schouwburg... 8 1.4. Horeca en verhuur... 9 1.5. Kaartverkoop

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag

Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag Voortgangsrapportage Programma Krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag Voortgangsrapportage Haagse krachtwijken November 2009 Gemeente Den Haag 2 Inhoud Het resultaat telt 5 1. Inleiding bij de rapportage

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 1 AANPASSEN! Drie termen geven sinds 2011 aan welke competenties in de transitie van CKE belangrijk zijn. Na Ondernemen en Samenwerken nu de focus op Aanpassen. Aanpassen is

Nadere informatie

1 Cultuurbeleid Arnhem STROOM STROOM. Cultuurbeleid. Arnhem. beleid. Arnhem

1 Cultuurbeleid Arnhem STROOM STROOM. Cultuurbeleid. Arnhem. beleid. Arnhem 1 STROOM troom STROOM Cultuurbeleid Arnhem beleid Arnhem 3 2 voorwoord Arnhem heeft een unieke positie op cultuurgebied in Oost-Nederland. Uniek omdat de gehele creatieve keten (opleiding, productie, presentatie)

Nadere informatie

meervaart: jaarverslag 2013

meervaart: jaarverslag 2013 meervaart: jaarverslag 2013 inhoud blz 1 voorwoord blz 2 inleiding blz 3 1. meervaart: theater blz 3 theaterprogrammering in cijfers blz 4 tabel theaterseizoen 2013 in cijfers blz 5 inhoudelijke terugblik

Nadere informatie

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN

CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN CULTUREEL ONDER NEMEN, NIEUWE RENDEMENT VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postadres Postbus 30435 2500 GK Den Haag Bezoekadres Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Cultuur-Ondernemen

Nadere informatie

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE DEEL I VOORWOORD 3 INLEIDING 4 ACTIVITEITEN 4 Kunsteducatie 4 Podiumkunsten 6 Popbeleid 7 Cool voor School 8 Projecten 9 Samenwerking 10 Café Cool: horeca en ontvangst 10

Nadere informatie

Lokaal Verbinden 2.0.

Lokaal Verbinden 2.0. Notitie Lokaal Verbinden 2.0. Den Haag juni 2011 Inhoud Voorwoord pagina 3 Headlines pagina 4 Stadsomroep Den Haag pagina 6 Haags Mediahuis pagina 6 ICT in de stad in dienst van media pagina 7 Digitale

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014

J A A R V E R S L A G 2014 JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD Nu het stof is gaan liggen na een zeer bewogen jaar wordt het tijd om de balans op te maken van onze eerste periode in het nieuwe poppodium aan de Peperstraat. Vanaf 1 mei, toen

Nadere informatie

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD PORTRET VAN EEN SECTOR Auteur: Marieke Hagemans Studentennummer: 1514610 Begeleider: Lucie Huiskens Tweede begeleider: Sanne van den Hoek Datum: 31 mei 2013 ArtEZ Expertisecentrum

Nadere informatie

RIS173030_27-MEI-2010 Aan de slag! Coalitieakkoord Den Haag 2010-2014 PvdA, VVD, D66 en CDA 21 mei 2010

RIS173030_27-MEI-2010 Aan de slag! Coalitieakkoord Den Haag 2010-2014 PvdA, VVD, D66 en CDA 21 mei 2010 Aan de slag! Coalitieakkoord Den Haag 2010-2014 PvdA, VVD, D66 en CDA 21 mei 2010 Een nieuw akkoord voor Den Haag Den Haag in twintig getallen: 489.000 inwoners 63.500 senioren 144.000 jongeren (tot 25)

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie