IPO-Meerjarenagenda & IPO-Jaarplan 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 & IPO-Jaarplan 2015"

Transcriptie

1 IPO-Meerjarenagenda & IPO-Jaarplan 2015 Vastgesteld door het IPO-bestuur op 10 & 11 september 2014 en goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 30 september

2 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding Voorwoord Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan 3 2 Themaoverstijgende dossiers Bestuursafspraken Provinciale ruimtelijke regisseursrol Toekomstperspectief: Positie en profiel provincies 2015 / Stip aan de horizon 5 3 Thema s Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en Waterbeheer Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer Regionale economie en energie Vitaal Platteland Kwaliteit Openbaar Bestuur Jeugdzorg Culturele Infrastructuur en Monumentenzorg Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en regionale uitvoeringsdiensten Werkgeverszaken 26 4 Interne organisatie IPO 28 2

3 1. Inleiding 1.1 Gecombineerde IPO-Meerjarenagenda & IPO-Jaarplan 2015 In het kader van de transitie van het IPO heeft het bestuur in november 2011 de matrix van de smalle doch betekenisvolle agenda vastgesteld. Deze matrix bevat de limitatieve lijst van onderwerpen waarop het IPO acteert en binnen welke rol: belangenbehartiging of innovatie en uitwisseling. Om deze focus te handhaven kunnen onderwerpen, al dan niet tijdelijk, alleen door het bestuur worden toegevoegd of aangepast. Op basis van deze matrix is de IPO-Meerjarenagenda opgesteld die op 22 maart 2012 door het bestuur is vastgesteld en op 21 juni 2012 door de Algemene Vergadering is goedgekeurd. Het IPO-Jaarplan vloeit voort uit deze meerjarenagenda en bevat de (deel)doelstelling voor dat jaar om de algemene doelstelling voor de periode te behalen. Ieder opeenvolgend IPO-Jaarplan is daarmee de operationalisering van de meerjarenagenda. Daarom wordt ieder Jaarplan gecombineerd met de IPO- Meerjarenagenda aangeboden. 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan De gecombineerde meerjarenagenda en jaarplan bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel betreft de doelstellingen van de themaoverstijgende onderwerpen Bestuursafspraken , Provinciale ruimtelijke regisseursrol en Toekomstperspectief: Positie en profiel provincies 2015 / Stip aan de horizon. Het tweede deel betreft de doelstellingen uitgesplitst naar de provinciale kerntaken en de wettelijke taak Jeugdzorg. Ten slotte zijn in het laatste deel de doelstellingen voor de interne organisatie van het IPO opgenomen. De wijze van presenteren van de doelstellingen is uniform: per thema wordt het onderwerp weergegeven zoals vastgesteld in de matrix gevolgd door de doelstellingen die in 2015 gerealiseerd moeten zijn ( Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? ) gevolgd door de doelstellingen die hiervoor in 2015 moeten zijn bereikt ( Wat heeft het IPO in 2015 hiervoor gedaan? ). Jaarlijks wordt die laatste kolom aangepast en vormt daarmee het Jaarplan voor dat jaar in nauwe samenhang met de meerjarenagenda. NB. Het jaar 2015 is een overgangsjaar aangezien halverwege 2015 samenstelling van IPO-bestuur en Algemene Vergadering wijzigen op grond van de Provinciale Statenverkiezingen van maart Het nieuwe bestuur stelt in september 2015 de nieuwe IPO-Meerjarenagenda / IPO-Jaarplan 2016 vast dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De uitgangspunten hiervoor liggen inmiddels vast in KOMPAS Het IPO-Jaarplan 2015 is een reflectie op dit overgangsjaar. 3

4 2. Themaoverstijgende dossiers 2.1 Bestuursafspraken Belangenbehartiging Regie uitvoering en monitoring (decentralisatie)afspraken bestuursakkoord Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? - De Bestuursafspraken die voor de provincies van toepassing zijn, zijn gerealiseerd. NB: De afzonderlijke afspraken gemaakt in de Bestuursafspraken zijn bij de verschillende onderwerpen ondergebracht en aangemerkt via (BA) Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? - De uitvoering van de Bestuursafspraken, voor zover niet achterhaald door het regeerakkoord (te weten financiën en decentralisaties sociaal domein naar gemeenten) is voor het grootste deel afgerond. Het IPO-bestuur monitort de voortgang. Ook vindt een gezamenlijke monitoring plaats op de voortgang van rijk, IPO, VNG en UvW als onderdeel van de Bestuursafspraken. 2.2 Provinciale Ruimtelijke Regisseursrol Innovatie & uitwisseling Gevolgen vervallen nationale ruimtelijke belangen Verdienmodellen en financieringsarrangementen Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? - Beeld van gevolgen vervallen nationale ruimtelijke belangen is positief in de publieke opinie. De innoverende uitwisseling is gericht op: - Versterking van betrokkenheid marktpartijen bij voorbereiding en aanbesteding in kader van gebiedsontwikkeling. - Bevordering van (door)ontwikkeling van nieuwe financieringsvormen en bundeling van Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? - Publiciteit over initiatieven en best practices van provincies in het kader van 2015: Jaar van de Ruimte - Samen met het ministerie van BZK inhoudelijke input leveren voor het Europese dossier fysieke en maatschappelijke leefomgeving, in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU in Uitwisseling van succesvolle ervaringen met regionale gebiedsfondsen, revolving funds en lifecycle management in het Beraad Ruimtelijk Beleid. - Instrument revolving funds wordt nader 4

5 Provinciale rol programmering ruimtelijke ontwikkelingen kennis. - Verbreding van de provinciale investeringsstrategie naar beheer. - Versterking van samenwerking tussen provincies bij nieuwe Europese financiering (zie 3.3 Regionale economie en energie). De innoverende uitwisseling is gericht op: - Professionalisering van de provinciale rol in de regionale en interprovinciale programmering ruimtelijke ontwikkelingen, afstemming van vraag en aanbod op gebied van wonen (programmeren woningbouw), werken (bedrijventerreinen en kantorenlocaties), detailhandel en opgaven in het landelijk gebied. - Goed in beeld brengen voor provincies van interventiemogelijkheden op de financiële gevolgen van stagnatie in ruimtelijke ontwikkelingen en het gebruik daarvan. uitgewerkt in een adviesrapport. - Uitwisseling best practices van investeringsstrategie naar beheer in het kader van het programma bevolkingsdaling. Verkennen vervolg op huidig interbestuurlijk programma bevolkingsdaling. - Uitwisseling over provinciaal grondbeleid en programmering woon- en werklocaties op basis van onderzoek regionale behoeften in het Beraad Ruimtelijk Beleid en de Werkgroep detailhandel/bedrijventerreinen Toekomstperspectief: Positie en Profiel Provincies 2015 / Stip aan de horizon (KOMPAS 2020) Toekomstperspectief Positie en profiel provincies 2015 Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? - In de aanloop naar de Statenverkiezingen (maart 2015) en de Tweede Kamerverkiezingen (mei 2015) bestaat een helder beeld over de performance van provincies op de taken uit het kernprofiel; - De uitkomst van positie en profiel provincies 2015 is leidend voor de beïnvloeding van de partijprogramma s voor de Tweede Kamer- en Statenverkiezingen; en Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? - Het KOMPAS 2020 is in september 2014 vastgesteld. Het KOMPAS 2020 is een doorontwikkeling van Profiel Provincies uit 2010 en bevat de ambities van de provincies voor de komende statenperiode en de inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen in De in het kader van Profiel Provincies gepresenteerde voorbeelden van provinciale taakuitoefening maken onderdeel uit van KOMPAS De uitkomsten van het traject Stip aan de 5

6 Horizon zijn verwerkt in KOMPAS Doelstelling is in 2012 en 2014 behaald. - De IPO-Jaarcongressen 2012 en 2014 staan in het teken van Positie en profiel provincies Stip aan de Horizon - Vaststellen van de trends en ontwikkelingen op de lange termijn (2025/2030), de provinciale rol daarin en de bijbehorende maatschappelijke opgaven; en - Stip aan de horizon is het thema van het IPO- Jaarcongres Het traject Stip aan de Horizon is in 2013 afgerond. De uitkomsten zijn verwerkt in KOMPAS 2020 (zie hierboven). - Doelstelling is in 2013 behaald. 6

7 3. Thema s 3.1 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Belangenbehartiging Uitvoering Deelakkoord Water Vernieuwing Omgevingsrecht Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? - Bijdragen aan vestigen beeld dat provincies hun rol van gebiedsregisseur op het terrein van water waarmaken; - Er zijn voor alle partijen heldere toezichtrelaties met de waterschappen ontstaan; - Integratie regionaal waterbeheer in beleid voor de fysieke leefomgeving; - Samenwerking met partners is doelmatig o.a. via het Informatiehuis Water; - Borging provinciale belangen bij: - grondwater, zwemwater en vaarwegbeheer, waterveiligheid en toezicht op primaire en regionale waterkeringen. - Instrumentering voor provinciale doelen en rol m.b.t. fysieke leefomgevingskwaliteit zijn goed ingebed in de in werking getreden Omgevingswet (Ow). Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? - Bestuurlijke verhoudingen tussen provincie en waterschap zijn geborgd in het wetsvoorstel Omgevingswet en worden bevestigd in de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet; - Ontwikkeling van een gezamenlijk gedragen Lange Termijn Wateragenda, voortbouwend op de uitkomsten van de OESO-studie. - Inhoudelijke bijdrage geleverd aan uitvoeringsprogramma van de Drinkwaternota, met name gericht op reservering strategische drinkwatervoorraden en vernieuwing ruimtelijk bescherming grondwaterbeschermingsgebieden. - Beïnvloeden wetsvoorstel Ow na indiening bij de Tweede Kamer gericht op behoud van het bereikte resultaat. - Beïnvloeden uitwerking Aanpassingswet en Invoeringswet - Beïnvloeden uitwerking Omgevingsbesluit (m.n. bevoegd gezag vergunningverlening en grondexploitatie) en uitwerking Besluit Kwaliteit Leefomgeving in relatie tot Besluit Activiteiten in de Leefomgeving. (m.n. vergroten en behouden bestuurlijke afwegingsruimte (waaronder geluid (o.b.v. position paper SWUNG 2), water, natuur, bodem, luchtkwaliteit, erfgoed)) - Instemming bereiken over de gezamenlijke aanpak van de implementatie inclusief de financiële effecten van de Ow in het gezamenlijke 7

8 Provinciale rol in nationale wetgeving en structuurvisies - De provinciale ruimtelijke rol is stevig verankerd in nieuw rijksbeleid en nieuwe wetgeving gericht op optimale invulling en instrumentele ondersteuning van de eigen provinciale beleidsruimte en uitvoering. implementatieprogramma begin Bewaken en borgen provinciale kaders en verantwoordelijkheden in de rijksstructuurvisie ondergrond (verbrede STRONG): o Uitwerken beleidsopgaven ter voeding van het interbestuurlijke programma en het o voorbereiden van bestuurlijke afspraken. Input leveren aan de afwegingssystematiek, mede gericht op het borgen van provinciale belangen (waaronder drinkwater) en bestuurlijke afwegingsruimte. - Bewaken en borgen van provinciale belangen en verantwoordelijkheden in de Structuurvisie Schaliegas inclusief volledige integratie in STRONG. - In aansluiting daarop en gekoppeld aan integratie in Omgevingswet verankeren provinciale rol op fysieke domein in regelgeving bodem en ondergrond (Wet bodembescherming en Mijnbouwwet, Wabo/Omgevingswet). - Vaststellen en verankeren van de rol van provincies voor bijdrage vanuit de provincies aan de verhoogde doelstelling hernieuwbare energie in 2020 en de ruimtelijke impact daarvan. Bodem en ondergrond - Transitie naar duurzame ontwikkeling van bodem en ondergrond in samenhang met bovengronds ruimtegebruik vormgegeven en geborgd. - Borgen provinciale rollen en verdere decentralisatie middelen in afspraken bodembeleid en in de Structuurvisie ondergrond (STRONG). - Ten behoeve van provinciale beleidsontwikkeling ondergrond uitwisselen van perspectiefvolle functiecombinaties en decentrale, gebiedsgerichte aanpak verontreiniging (=innovatie & uitwisseling). - Doorontwikkelen kennisstructuur voor bodem en ondergrond. Provinciale rol in nationale kennisinfrastructuur - Betrokkenheid van provincies bij de nationale programmering van kennisontwikkeling en - Uitwisselen best practices provinciaal kennismanagement en rol van kennismakelaar. 8

9 Innovatie & uitwisseling Provinciale rol Deltaprogramma adviesraden gewaarborgd (conform de Bestuursafspraken en gericht op de thema s DROW en Vitaal Platteland). Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? - De provinciale rol, conform Profiel Provincies is onderdeel van de deltabeslissingen waterveiligheid, zoetwaterstrategie en ruimtelijke adaptatie. - Ook is de provinciale rol geborgd in de Deltabeslissingen Rijn-Maasdelta en IJsselmeergebied door bundeling van kennis en ervaring. - Heldere positionering van het Deltaprogramma in het MIRT en de rol van provincies daarin. Ontwikkelen netwerk kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven op nationaal niveau. - Voor het domein ruimte afspraken met rijk over borging vraag naar kennisontwikkeling in een gezamenlijke kennisagenda vastgelegd. Wat heeft het IPO in 2015 hiervoor gedaan? - Borgen provinciale inbreng en rol in uitwerking en uitvoering Deltabeslissingen in vervolgorganisatie en uitvoeringsprogramma s Deltaprogramma gericht op continueren programmatische aanpak en de verbinding tussen water en ruimte. - bevorderen van de verankering en uitvoering van de Deltabeslissingen door provincies. - Ter uitvoering van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (DBRA): - Bevorderen dat de verbinding van ruimte en water onderdeel is van de voorbereiding van ruimtelijke plannen van de provincies door deelname aan het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie. - Borgen van de provinciale inbreng bij de formulering van de watertoets onder de Omgevingswet. - Deelname aan de voorbereiding van de evaluatie van de DBRA per 2017, die in 2015 al van start gaat Regionale Bereikbaarheid en openbaar vervoer Belangenbehartiging Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? Decentralisatie BDU (BA) - Per 1 januari 2013 is de BDU opgenomen in het provinciefonds (zie ook bij paragraaf 3.5 kwaliteit - Vormgeven van de decentralisatie van de BDU per 1 januari

10 Realiseren landsbrede aanpak Beter benutten van infrastructuur bestuur) - De Rijksbijdrage voor de regionale maatregelenpakketten is gedecentraliseerd naar het provinciefonds; en - De landelijke maatregelen van het Programma beter benutten zijn in werking getreden. - Programma is in 2014 afgelopen. Geen vervolgactie. Openbaar vervoer - Er is een goed werkend gemeenschappelijk tarievenbureau dat jaarlijks de belangrijkste landelijke tariefbeslissingen voorbereidt en het landelijk tarievenkader actualiseert; en - De beslissingsbevoegdheid rond het Regionaal Openbaar Vervoer blijft een provinciale verantwoordelijkheid. OV-Chipkaart - De aansturing van TLS is aanzienlijk verbeterd en de provinciale overheden hebben voldoende invloed om de belangrijkste financiële en beleidsmatige besluiten rond de OV-chipkaart adequaat te beïnvloeden. - Actief participeren in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad, gericht op landelijke vraagstukken m.b.t. de OV chipkaart, en het Regionaal Openbaar Vervoer Beraad, daar waar het regionale vraagstukken betreft. - Beinvloeden van de discussie over de herpositionering van TLS vanuit de optiek van beschikbaarheid van data voor concessiebeheer. - Uitwerken en implementeren van de ambtelijke samenwerking met het SKVV, danwel de nieuwe vervoerregio s, gericht op een aantal gedeelde uitvoeringstaken (zoals t.a.v. tarieven).implementeren van het nieuw te ontwikkelen landelijk OV Producten Portfolio. - Invulling gegeven aan de afspraken gemaakt in het convenant sociale veiligheid OV. - Opstarten van discussie aan de hand van een position paper over toekomstbestendige financiering van het OV -systeem in termen van optimalisatie bij teruglopende financiën. Verkeersveiligheid: herijking afspraken Duurzaam veilig - De herijking van de verkeersveiligheidsdoelstellingen heeft geleid tot betaalbare en haalbare doelstellingen voor provincies, inclusief instrumentarium. - Beinvloeden rijksbeleid op basis van de ontwikkelde provinciale methodiek (Promev)zodat de gehanteerde landelijke doelstelling wordt omgevormd tot een prestatiedoelstelling. Opstellen van een gezamenlijke kennisagenda in samenwerking met markt, wetenschap en overheid. - Afronden van het proces omtrent de snelheidsverhoging landbouwverkeer. Borgen dat gestelde randvoorwaarden worden nageleefd en 10

11 Spoorvervoer: belangenbehartiging bij wetgeving concessies en beheer spoorvervoer infrastructuur - In 2015 gaat de nieuwe vervoerconcessie van NS in waarmee provincies invloed hebben op de prestaties van NS en tenminste vijf nieuwe stoptreindiensten worden tijdens de looptijd van de concessie gedecentraliseerd; en - In 2015 gaat de nieuwe beheerconcessie van Prorail in, waarmee provincies zeggenschap krijgen over het door Prorail uitgevoerde beheer en onderhoud van spoor waarover gedecentraliseerde treindiensten rijden. overdragen ter implementatie.borgen provinciale belangen bij update Directive road infrastructure safety management vanuit de Europese Unie. - Beïnvloeding van het 4e Europese Spoorpakket in samenwerking met het HNP. - Waarborgen dat de in de concessies verkregen - zeggenschap van provincies ook in de praktijk werkt met de instelling van de landsdelige tafels. Wetgeving luchtkwaliteit - Het IPO heeft provincies ondersteund bij het voldoen aan Europese normen voor luchtkwaliteit in Na afloop Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2014 zijn afspraken gemaakt met kabinet over follow-up teneinde te blijven voldoen aan de normen. - Beinvloeden Europese besluitvorming (via het HNP) op basis van het VNG/IPO-standpunt Beleidspakket schone lucht voor Europa (BAC-vastgesteld juni 2014) tijdens de eerste lezing van het Luchtpakket en bij de voorziene uitvoering van een parlementair impact assessment over het EU-Luchtpakket. - Borgen provinciale belangen in het verslag van de 6e monitoringsronde van het NSL over 2014 voorafgaand aan de aanbieding ervan aan de Tweede Kamer in najaar 2015 Wetgeving geluid (Swung 2 - vernieuwing wetgeving voor decentrale infrastructuur en industrielawaai) - Als Swung 2 in werking treedt biedt deze voldoende mogelijkheden om de geluidsproductie van weg- en spoorverkeer te beheersen of te verminderen en is deze voor provincies financieel en praktisch uitvoerbaar. - Via het HNP lobbyt het IPO voor een werkbaar en uitvoerbaar EC-voorstel tot herziening van de EUrichtlijn Omgevingslawaai en ruime aandacht voor Europees bronbeleid. - Het IPO lobbyt voor een werkbare uniforme rekenmethode ter invulling van annex II van de EUrichtlijn Omgevingslawaai bij de EU-instellingen. De implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving vraagt eveneens lobby van het IPO bij kabinet en Tweede Kamer. 11

12 Innovatie & uitwisseling Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? Provinciale mobiliteitstaken - Het IPO heeft bijgedragen aan de organisatie van de discussie in provinciale kring ter verbetering van de aan de provincies opgedragen mobiliteitstaken. Beheer wordt de komende jaren steeds belangrijker, vanwege de toenemende onderhoudsbehoefte (verouderd areaal, gestegen grondstofprijzen, benutten in plaats van bouwen). Wegbeheerders verschuiven de focus van investeren naar beheren. Ter voorbereiding op de agenda na 2015 wordt een opzet gemaakt voor een visie infrastructuur Regionale Economie en Energie Belangenbehartiging Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? Topsectorenbeleid - In het nationale overleg (op systeemniveau) zijn randvoorwaarden vervuld en knelpunten opgelost, zodat provincies een eigen regionaal-economisch beleid kunnen blijven voeren ook in relatie tot het topsectorenbeleid. - Provincies maken in IPO-verband afspraken met de minister van EZ over afstemming van instrumenten voor en dienstverlening aan het innovatief MKB. Uitgangspunt voor deze afspraken is: regionaal ontwerp, centraal aangesloten. Doel van de bestuurlijke afspraken is een effectieve en efficiënte ondersteuning van het MKB in de regio. Het IPO brengt in 2015 een publicatie uit over de wijze waarop provincies het innovatief MKB stimuleren. Met deze publicatie laten provincies zien wat zij doen en wat zij van andere partijen verwachten. - Ontwikkelen van een interprovinciale ruimtelijkeconomische visie op samenwerking tussen stedelijke regio s met het oog op versterking van de concurrentiekracht van Nederland in Europees en mondiaal verband. - Inventariseren of, en zo ja welke knelpunten er zijn die de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt regionaal belemmeren. Knelpunten met oplossingsrichtingen agenderen bij verantwoordelijke partijen op landelijk niveau (rijk, maatschappelijke organisaties). Doel is het verbeteren van de aansluiting onderwijsarbeidsmarkt en een goede ontsluiting en toepassing 12

13 Europe2020/NHP (Nationaal HervormingsPlan) en EFRO Randvoorwaarden hernieuwbare energie - In het NHP is jaarlijks de rol van provincies bij behalen doelen Europe2020 goed benoemd; en /2013: ondersteuning bij voorbereiding en overleg voor partnerschapscontract met Rijk met daarin geregeld regionale zeggenschap structuurfondsen en POP evenals cofinanciering EFRO. - De belangrijkste knelpunten zijn opgelost en de comparatieve nadelen voor de productie van duurzame energie ten opzichte van grijze energie zijn weggenomen. van het regionaal kennisaanbod. - Door middel van een publicatie zichtbaar maken aan medeoverheden en maatschappelijke organisaties op welke wijze provincies sturen op een kwalitatief en kwantitatief passend aanbod van werklocaties/leegstand. In 2015 wordt in de AAC en BAC RE&E daarom een drietal presentaties verzorgd over de wijze waarop provincies de ruimtelijke ontwikkeling van de leegstand aanpakken (provincies en externe genodigden). - Eerder is besloten op beide genoemde thema s in IPOverband geen inzet meer te plegen. - De focus ligt in 2015 in Europees verband op het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie voor de opzet van de structuurfondsen Basis hiervoor is de evaluatie van de EFRO-lobby in de afgelopen periode. De strategie voor de nieuwe periode dient te zijn gericht op een paradigmaverschuiving. Structuurfondsen dienen niet langer gericht te zijn op het inlopen van achterstand, maar op het versterken van innovatie. Dit met het oog op het verbeteren van de economische uitgangspositie van Nederland en het versterken van de Europese concurrentiekracht. Voor de interprovinciale samenwerking voor de energietransitie is een programma in uitvoering, IPS2E. - In samenwerking met partijen in het Nationaal Energieakkoord bevorderen dat de randvoorwaarden (wettelijk/financieel/draagvlak) voor de energietransitie tijdig op orde komen. In 2015 wordt de IPO inbreng voor de mid-term evaluatie van het Nationaal Energieakkoord in 2016 voorbereid. 13

14 Systeemaanpak hernieuwbare energie - Afspraken over de energiemix en de uitvoering van het energieakkoord voldoen aan de provinciale randvoorwaarden, samenstelling van de mix met maximum voor windenergie, rollen rijk en provincies in uitvoering en systeemaanpak - Wettelijke en fiscale systemen in Nederland zijn aangepast ten behoeve van de transitie naar een koolstofarme economie - De mogelijkheden en verplichtingen uit Europa zijn beter benut om de energietransitie in de provincies te versnellen Conform de afspraak met het rijk: zijn de randvoorwaarden voor windenergie in 2015 op orde om tijdige vergunningverlening en bouw mogelijk te maken van het beoogde vermogen wind op land en is de instrumentenkoffer van rijk en provincies voor de aanpak van windenergieprojecten begin 2015 gereed In juni en december wordt de halfjaarlijkse voortgangsmonitor wind op land besproken tussen rijk en IPO en indien nodig nadere afspraken gemaakt om op planning te blijven. Via de IPO lobby streven om in de Autobrief II de fiscale randvoorwaarden voor rijden op groen gas op te nemen zodat een gelijk speelveld ontstaat voor duurzame autobrandstoffen. Te bevorderen dat de Europese kaders voor hernieuwbare energie en energiebesparing die in 2015 worden vastgesteld de ontwikkeling van de energietransitie en duurzame economie in de provincies stimuleren. - In 2015 worden de acties en prioriteiten van de inzet van provincies in de periode vastgesteld met daarin de rol en bijdrage van de provincies aan de realisatie van 14 % energiemix. Als basis voor de keuzes en inzet brengen de provincies uiterlijk in januari 2015 hun energieverbruik, de energiemix en ruimtelijk-economische impact en hun bestaand beleid voor hernieuwbare energie en de CO2 reductie in beeld. - In de uitwerking zal een accent liggen bij de provinciale rol rond warmte en biomassa omdat deze een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de mix. Voor warmte wordt in 2015 een routekaart 14

15 voor een efficiënte inzet van warmte en restwarmte opgesteld en uitgevoerd - De inzet van provincies om via VTH taken en RUD s bij te dragen aan energiebesparing van BRZO bedrijven is vastgesteld. - De provinciale aanpak van de energiebesparing en CO2 reductie in OV en mobiliteit is vastgesteld. Innovatie & uitwisseling Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? Actieprogramma Routekaart IPO-Gastvrij Nederland Vergroten van kansen op private en Europese cofinanciering (bovenop Structuurfondsen en GLB/POP) door samenwerking tussen projecten. Hernieuwbare energie en energiebesparing Schaarste biomassa - In 2012 is besloten het traject af te sluiten met een inspiratiedocument voor samenwerking tussen private partijen en provincies. - Meer samenwerking tussen provincies waardoor meetbaar substantieel meer financiering uit Europese fondsen (naast Structuurfondsen en GLB/POP) voor projecten is binnengehaald dan in de huidige periode. - De inzet van de IPO uitvoeringsagenda wordt opgenomen in de uitvoeringsafspraken van het Energieakkoord met het rijk en/of het Nationaal Energieakkoord van de SER. - Invullen kennisleemtes biomassa als vervolg op het nader onderzoek van februari Afgerond in De provincies zetten hun samenwerking voort en werken samen met de SER-partijen (aanbevelingen SER-commissie De Jager) mogelijkheden uit om meer Europees en privaat geld te mobiliseren voor de Energietransitie. - Het uitwisselen van kennis en innovatie is opgenomen in het uitvoeringsprogramma IPS2E. Regelmatig vinden op thema s workshops plaats om kennis uit te wisselen. - De kennisleemtes die zijn gesignaleerd in het onderzoek biomassa worden ingevuld. De potenties om op regionaal niveau biomassa te benutten worden per provincie in beeld gebracht om de inzet voor de energiemix te onderbouwen. 15

16 3.4 Vitaal Platteland Belangenbehartiging Uitwerking en implementatie decentralisatie beleid natuur / landelijk gebied (BA) Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? - Deelakkoord natuur en Natuurpact zijn uitgewerkt en geïmplementeerd; Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? Doel: Met het bestuursakkoord natuur en het Natuurpact is het natuurbeleid gedecentraliseerd en een kerntaak van de provincie geworden. Dat betekent een forse versteviging van de provinciale rol in het landelijke gebied. Voor de invulling van het beleid hebben provincies een bestuurlijke overeenkomst gesloten met de Manifestpartijen. De drie overeenkomsten worden provinciaal geïmplementeerd. - Coördineren van de belangenbehartiging en uitvoering van de acties uit het bestuursakkoord natuur en het Natuurpact waarvoor de gezamenlijke provincies verantwoordelijk zijn. Een uitvoeringsagenda is hiervoor opgesteld. - Coördineren van de acties van de uitvoeringsovereenkomst tussen provincies/ipo en Manifestpartijen over de uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid. De voortgang wordt regulier besproken met de Manifestpartijen. - Coördineren van de gezamenlijke afspraken op het gebied van terugdringing ganzenschade, in gang zetten procedure Co2. - Verkennen van de wenselijkheid van interprovinciale samenwerking voor uitvoering van de Europese landschapsconventie Doel: Opzetten van een gewijzigd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer dat per 1 januari 2016 operationeel is. Dit stelsel is efficiënt, door een collectieve aanpak, en effectief, omdat het daar wordt ingezet waar het bijdraagt aan de realisatie van ecologische (internationale) doelen Faciliteren van de implementatie van het stelsel door de provincies 16

17 Aansturing van de voorbereiding van de uitvoering door partners (BIJ12, RVO.nl en de stichting collectief agrarisch natuurbeheer). Dit moet ertoe leiden dat per 1 januari 2016 alle collectieven een aanvraag hebben ingediend. IPO overlegt met verschillende betrokken partijen, via de Raad van Advies en het Directeurenoverleg Natuurpact. - Evaluatie in 2016 is voorbereid; en - Tijdelijke interprovinciale projectorganisatie voor de implementatie is per opgeheven) en een (voor zover noodzakelijk) shared service organisatie is opgericht voor uitvoeringstaken die interprovinciaal moeten worden opgepakt. Doel: Tot stand brengen van een samenhangend systeem van monitoring van alle ecologische aspecten uit het Natuurpact. Voorbereiden van een driejaarlijkse evaluatie. Realisatie van een samenhangend monitoringssysteem door IPO, Rijk en BIJ12. Beoogd wordt dat het monitoringssysteem in 2017 functioneel is. Vaststelling van een evaluatieontwerp en plan van aanpak evaluatie, opgezet door Planbureau voor de Leefomgeving. Per is met BIJ12 vorm gegeven aan een shared serviceorganisatie. Deze doelstelling is gerealiseerd. Nieuwe wetgeving inrichting landelijk gebied / integrale natuurwet - Verantwoordelijkheidsverdeling rijk/provincie voor Europese biodiversiteitsdoelen in nieuwe wet natuur conform deelakkoord natuur; - Decentralisatie van Boswet, FF-wet en Faunafonds conform deelakkoord natuur; en - Nieuwe wet natuur en wijziging Wet inrichting landelijk gebied is tot stand gekomen in lijn met advies IPO op ontwerp wetsvoorstellen. Maken van duidelijke bestuurlijke afspraken over uitvoeringsregelgeving en over verantwoordelijkheidsverdeling soortenbeleid in het kader van internationale verplichtingen Voeren van lobby richting Tweede Kamer Coördinatie beheerplannen - Coördinatie interprovinciale inzet op nationaal Actieve belangenbehartiging, en inhoudelijke en 17

18 Natura 2000 / KRW en uitvoeringsprogramma PAS niveau. procesmatige coördinatie in de afrondende fase van de totstandkoming van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Faciliteren in de provinciale doorvertaling en implementatie van het PAS-programma in een werkende vergunningenpraktijk. Monitoring en bijsturingsprocessen zijn geregeld. IPO organiseert de lobby m.b.t. de midterm evaluatie van de EU Biodiversiteitsstrategie 2020 en ondersteunt bij de inhoudelijke inbreng daarin. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (waaronder voorbereiding POP 3) Kabinetsvisie Natuur / reactie op voorstellen taskforce biodiversiteit Innovatie & uitwisseling - Coördinatie belangenbehartiging bij voorbereiding GLB/POP 3. Positie van de provincies bij uitvoering GLB/POP3 is vanaf 2014 versterkt. - Goede afstemming met transitie agrarisch natuurbeheer. - Kabinetsvisie Natuur is in lijn met uitgangspunten onderhandelingsakkoord natuur. Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? - Implementatie POP3 in het 1 e kwartaal van 2015 afgerond. - De inzet voor de collectieve benadering bij agrarisch natuurbeheer is in lijn met POP-3. Doel: Naar aanleiding van de rijksnatuurvisie Natuurlijk verder hebben rijk en provincies afgesproken gezamenlijk te werken aan een maatschappelijke agenda voor het natuurbeleid. Deze maatschappelijke agenda richt zich op de maatschappelijke aspecten van het natuurbeleid, in aanvulling op het Natuurpact en het bestuursakkoord natuur. Opzetten van maatschappelijke agenda. Het Ministerie van EZ, provincies en IPO vormen een gezamenlijk programma voor het uitvoeren van de maatschappelijke agendanadere oriëntatie op natuur als provinciale kerntaak, als voorbereiding op het nieuwe meerjarenprogramma. De Natuurtop (eind 2014) levert hiervoor de bouwstenen. Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? 18

19 Gezamenlijke agenda voor provinciegrensoverschrijden de acties na decentralisatie natuur / landelijk gebied Uitvoering subsidiestelsel SNL - De shared service organisatie voert (voor zover noodzakelijk) een aantal taken uit op het gebied van gezamenlijke innovatie en uitwisseling. - Vanaf is de interprovinciale uitvoeringsorganisatie voor onder meer het SNL, die nu nog door IPO wordt aangestuurd en vanaf 2012 onderdeel uitmaakt van de projectorganisatie voor de implementatie deelakkoord natuur, verzelfstandigd. De shared service organisatie is vormgegeven via de Gemeenschappelijke Werkorganisatie BIJ12. - Uitvoering vindt plaats door BIJ Kwaliteit Openbaar Bestuur Belangenbehartiging Beïnvloeding traject visie inrichting openbaar bestuur (alleen onderwerpen van gezamenlijk provinciaal belang w.o. afschaffing Wgr-plus en herverdeling BDU verkeer en vervoer) Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? - Er is sprake van een duidelijk geprofileerd middenbestuur. De decentralisaties, zoals opgenomen in de bestuursafspraken, zijn afgerond en versterken het profiel. - De Wgr-plus is ingetrokken en er zijn geen samenwerkingsverbanden meer met een zogenaamde plusstatus. De BDU verkeer en vervoer is naar de provincies overgeheveld. - De provinciale rol bij gemeentelijke herindeling is gewaarborgd conform het beleidskader van het vorige kabinet (gerealiseerd in 2012). Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? - Zie onder 2.1 Bestuursafspraken en 2.3 Toekomstperspectief. - Doelstelling is behaald in 2014 (onder voorbehoud behandeling wetsvoorstel in Eerste Kamer).Doelstelling is behaald in Interbestuurlijk toezicht - Vanaf 2013 oefenen provincies het interbestuurlijk toezicht op de gemeenten uit, gestoeld op vertrouwen, soberheid en efficiëntie; - De bestuurlijke drukte en bestuurlijke lasten zijn afgenomen; en - Evaluatie van de werking van de wet Revitalisering Generiek Toezicht wordt - Voorbereiding van de evaluatie van de wet Revitalisering Generiek Toezicht die op in werking is getreden. 19

20 Vermindering regeldruk en administratieve lasten / Uitvoeringsagenda (BA) / Belangenbehartiging e- Overheid voorbereid. - Realisatie van de uitvoeringsagenda regeldruk/dienstverlening Rijk/provincies waardoor de administratieve lasten voor burgers en bedrijven van autonome provinciale regels als ook medebewindsregelgeving sterk zijn verminderd. Deze vermindering wordt meer kwalitatief dan kwantitatief benaderd; de ervaren lasten staan centraal. - Goede aansluiting van de provincies bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van e- Overheid (waaronder geo-informatie). door belangenbehartiging en ondersteuning van het IPO in de relevante landelijke en Europese gremia (doorlopende doelstelling) - Bevorderen van kwalitatief goede en proportionele EU wet- en regelgeving (door middel van smart regulation, inclusief EUprogramma s REFIT) zodat ook ten behoeve van de decentrale overheden netto reductie en versimpeling van nieuwe en bestaande regels plaatsvindt (NB. toegevoegd voor Jaarplan 2015) - Uitvoeren van de plannen van aanpak voor de zeven onderwerpen uit de uitvoeringsagenda rijk/provincies Voorjaar 2015 meting administratieve lasten autonome regelgeving decentrale overheden. Dit is het vervolg op de nulmeting 2010 en de tussentijdse meting 2014 die door het ministerie zijn uitgevoerd. De decentrale overheden voeren die in 2015 zelf uit als afronding van het bestuursakkoord. - Adequate positionering van provincies in nieuwe nationale (besluitvormings-)structuur onder leiding van de nieuwe Nationaal Coördinator Digitale Overheid. - Nemen van verantwoordelijkheid van de vormgeving van de digitale Laan voor de leefomgeving, waarbij provincies kwartiermaker zijn voor de onderdelen natuur en externe veiligheid. - Alert zijn dat smart regulation de basis is voor elk voorstel van de Europese Commissie. - Deelnemen aan de interdepartementale contactgroep Smart Regulation (min. EZ). - Deelnemen aan de begeleidingsgroep onderzoek van BZK over Europa en het Nederlandse openbaar bestuur. Overhedenoverleg - De inbreng van het IPO in het Overhedenoverleg is erop gericht dat de provincies hun rol kunnen nemen bij het realiseren van de maatschappelijke opgaven (uit o.m. het regeerakkoord). - In het Overhedenoverleg is waar nodig de voortgang van de Bestuursafspraken besproken en bewaakt. Sectoroverstijgende knelpunten of ontwikkelingen met gevolgen voor provincies zijn geagendeerd en besproken. NB: Het Overhedenoverleg vindt regulier tweemaal per jaar plaats. Aan het overleg nemen deel: een delegatie 20

25 OKL 2011-46.449/43/A.22, ABJ 356129 Brinksma J.F. (050)316 4253 j.brinksma@provinciegroningen.nl

25 OKL 2011-46.449/43/A.22, ABJ 356129 Brinksma J.F. (050)316 4253 j.brinksma@provinciegroningen.nl .. it\ I bezoekadres: fjjj; ^^ provincie groningen ' ii^ü Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr:- 050 316 49 II algemeen faxnr.: ïj/y;ww.provinc_iégrónihgén!n]

Nadere informatie

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 7 juli 2010 Ons kenmerk 27/5.1/2010008344 Behandeld door mevrouw J. Habets (0592) 36 59 24 Onderwerp: Eerste voortgangsverslag IPO-jaarplan

Nadere informatie

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk

Bestuursakkoord 2011-2015. Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en Rijk Bestuursakkoord 2011-2015 1. Preambule Een krachtige, kleine en dienstverlenende

Nadere informatie

Bestuurs. akkoord. Water

Bestuurs. akkoord. Water Bestuurs akkoord Water a p r i l 2 0 1 1 Wij, rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven, hebben besloten maatregelen voor een doelmatiger waterbeheer overeen te komen in dit Bestuursakkoord

Nadere informatie

SS, 21 SEP 2011. Routing

SS, 21 SEP 2011. Routing Bericht Page 1 of2 Nanuru, MH. (Anna) Van: Wiggers, R. (Renee) Verzonden: woensdag 21 September 20119:12 Aan: Olde Bijvank, M. (Marcelle) Onderwerp: FW: -reactie Rijksbegrating 2012 (ter verspreiding onderleden

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Openbaar Bestuur en Democratie Cluster Bestuurlijke en Financiële

Nadere informatie

2013-591. Nota van aanbieding Begroting 2014

2013-591. Nota van aanbieding Begroting 2014 2013-591 Nota van aanbieding Begroting 2014 Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 6 november 2013 - Provinciale Staten op 13 november 2013 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

* : 2 0 OKT 2014. Van: Bijlagen: SIS Postbus 07101Fdl_, Aanbieding KOMPAS 2020 aan PS.pdf; IPOFolderKOMPAS2020- print.pdf

* : 2 0 OKT 2014. Van: Bijlagen: SIS Postbus 07101Fdl_, Aanbieding KOMPAS 2020 aan PS.pdf; IPOFolderKOMPAS2020- print.pdf Van: Bijlagen: SIS Postbus 07101Fdl_, Aanbieding KOMPAS 2020 aan PS.pdf; IPOFolderKOMPAS2020- print.pdf Van: Ellen van Haasen rmailtoievhaasen@ipo.nll Verzonden: vrijdag 17 oktober 2014 10:39 Aan: Boukes,

Nadere informatie

Nationaal 1. Actueel beleid van het Rijk in het ruimtelijk domein MIRT Onderzoeken Project- en programmabladen

Nationaal 1. Actueel beleid van het Rijk in het ruimtelijk domein MIRT Onderzoeken Project- en programmabladen Nationaal 1 Actueel beleid van het Rijk in het ruimtelijk domein MIRT Onderzoeken Project- en programmabladen Actueel beleid van het Rijk in het ruimtelijk domein Het Rijk werkt aan integrale oplossingen

Nadere informatie

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014

Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp Focus 2014 Strategische Agenda Holland Rijnland 2010-2014 Ontwerp FOCUS 2014 Strategische agenda Holland Rijnland 2010-2014 Januari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...... 2 2. Hoofdopgaven bestuursperiode

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE O M G E V I N G E N M I L I E U MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE Meerjarenprogramma Bodem & Ondergrond 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland

Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland Natuurpact ontwikkeling en beheer van natuur in Nederland 1. Inleiding Een rijke, aantrekkelijke en maatschappelijk waardevolle natuur in Nederland, dat is waar het kabinet samen met de provincies en een

Nadere informatie

DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND. De opgaven op mesoniveau

DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND. De opgaven op mesoniveau DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND De opgaven op mesoniveau DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND De opgaven op mesoniveau - eindrapport - Auteurs Prof. dr. P. Tordoir Drs. A. Poorthuis Dr. P.

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

allen handelende in hun hoedanigheid van bestuursorgaan, verder te noemen het Rijk,

allen handelende in hun hoedanigheid van bestuursorgaan, verder te noemen het Rijk, Klimaat- Energieakkoord tussen Rijk en provincies Partijen 1. De Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door: a. de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), mw. dr.

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Water in beeld. Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2014

Water in beeld. Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2014 Water in beeld Voortgangsrapportage Nationaal Waterplan en Bestuursakkoord Water over het jaar 2014 Voorwoord Het einde van de looptijd van het eerste Nationaal Waterplan is in zicht. Er is in de afgelopen

Nadere informatie

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5.

5.3. Bescherming tegen overstromingen (programmaonderdeel 3.2)...74 5.4. Grondwaterbeheer (programmaonderdeel 3.3)...74 5.5. Inhoudsopgave I. Inleiding programmabegroting...4 I.1. Programmabegroting...4 I.2. Leeswijzer en nieuwe indeling...6 I.3. Beleidskaders provincie Flevoland... 11 II. Jaarplan 2008...13 A. Programmaplan...13

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013

PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 PROGRAMMABEGROTING 2014 6 mei 2013 Titel: Programmabegroting Regio Twente 2014 Versie: 1.0 Geldig vanaf: 1 januari 2014 Vastgesteld op: 3 juli 2013 door: Regioraad Code: Documenteigenaar: F&C E.J.H. Kleizen

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Ontwerp Begroting 2014

Ontwerp Begroting 2014 Bijlage 1 Ontwerp Begroting 2014 Stadsregio Rotterdam Meent 106, 3011 JR Rotterdam Postbus 21051, 3001 AB Rotterdam Telefoon: 010-2672389 Fax: 010-2671660 E-mail:info@sr.rotterdam.nl Website: www.stadsregio.info

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen werken aan een duurzame ontwikkeling We willen de wereld beter achterlaten dan we haar aantroffen Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen

Nadere informatie

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013

Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 MO12100202-Nota v aanbieding bij begroting 2013.indd 1-2 02-10-12 09:30 Nota van aanbieding bij de Begroting 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Financieel

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie