IPO-Meerjarenagenda & IPO-Jaarplan 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 & IPO-Jaarplan 2015"

Transcriptie

1 IPO-Meerjarenagenda & IPO-Jaarplan 2015 Vastgesteld door het IPO-bestuur op 10 & 11 september 2014 en goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 30 september

2 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding Voorwoord Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan 3 2 Themaoverstijgende dossiers Bestuursafspraken Provinciale ruimtelijke regisseursrol Toekomstperspectief: Positie en profiel provincies 2015 / Stip aan de horizon 5 3 Thema s Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en Waterbeheer Regionale bereikbaarheid en openbaar vervoer Regionale economie en energie Vitaal Platteland Kwaliteit Openbaar Bestuur Jeugdzorg Culturele Infrastructuur en Monumentenzorg Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en regionale uitvoeringsdiensten Werkgeverszaken 26 4 Interne organisatie IPO 28 2

3 1. Inleiding 1.1 Gecombineerde IPO-Meerjarenagenda & IPO-Jaarplan 2015 In het kader van de transitie van het IPO heeft het bestuur in november 2011 de matrix van de smalle doch betekenisvolle agenda vastgesteld. Deze matrix bevat de limitatieve lijst van onderwerpen waarop het IPO acteert en binnen welke rol: belangenbehartiging of innovatie en uitwisseling. Om deze focus te handhaven kunnen onderwerpen, al dan niet tijdelijk, alleen door het bestuur worden toegevoegd of aangepast. Op basis van deze matrix is de IPO-Meerjarenagenda opgesteld die op 22 maart 2012 door het bestuur is vastgesteld en op 21 juni 2012 door de Algemene Vergadering is goedgekeurd. Het IPO-Jaarplan vloeit voort uit deze meerjarenagenda en bevat de (deel)doelstelling voor dat jaar om de algemene doelstelling voor de periode te behalen. Ieder opeenvolgend IPO-Jaarplan is daarmee de operationalisering van de meerjarenagenda. Daarom wordt ieder Jaarplan gecombineerd met de IPO- Meerjarenagenda aangeboden. 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan De gecombineerde meerjarenagenda en jaarplan bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel betreft de doelstellingen van de themaoverstijgende onderwerpen Bestuursafspraken , Provinciale ruimtelijke regisseursrol en Toekomstperspectief: Positie en profiel provincies 2015 / Stip aan de horizon. Het tweede deel betreft de doelstellingen uitgesplitst naar de provinciale kerntaken en de wettelijke taak Jeugdzorg. Ten slotte zijn in het laatste deel de doelstellingen voor de interne organisatie van het IPO opgenomen. De wijze van presenteren van de doelstellingen is uniform: per thema wordt het onderwerp weergegeven zoals vastgesteld in de matrix gevolgd door de doelstellingen die in 2015 gerealiseerd moeten zijn ( Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? ) gevolgd door de doelstellingen die hiervoor in 2015 moeten zijn bereikt ( Wat heeft het IPO in 2015 hiervoor gedaan? ). Jaarlijks wordt die laatste kolom aangepast en vormt daarmee het Jaarplan voor dat jaar in nauwe samenhang met de meerjarenagenda. NB. Het jaar 2015 is een overgangsjaar aangezien halverwege 2015 samenstelling van IPO-bestuur en Algemene Vergadering wijzigen op grond van de Provinciale Statenverkiezingen van maart Het nieuwe bestuur stelt in september 2015 de nieuwe IPO-Meerjarenagenda / IPO-Jaarplan 2016 vast dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering. De uitgangspunten hiervoor liggen inmiddels vast in KOMPAS Het IPO-Jaarplan 2015 is een reflectie op dit overgangsjaar. 3

4 2. Themaoverstijgende dossiers 2.1 Bestuursafspraken Belangenbehartiging Regie uitvoering en monitoring (decentralisatie)afspraken bestuursakkoord Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? - De Bestuursafspraken die voor de provincies van toepassing zijn, zijn gerealiseerd. NB: De afzonderlijke afspraken gemaakt in de Bestuursafspraken zijn bij de verschillende onderwerpen ondergebracht en aangemerkt via (BA) Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? - De uitvoering van de Bestuursafspraken, voor zover niet achterhaald door het regeerakkoord (te weten financiën en decentralisaties sociaal domein naar gemeenten) is voor het grootste deel afgerond. Het IPO-bestuur monitort de voortgang. Ook vindt een gezamenlijke monitoring plaats op de voortgang van rijk, IPO, VNG en UvW als onderdeel van de Bestuursafspraken. 2.2 Provinciale Ruimtelijke Regisseursrol Innovatie & uitwisseling Gevolgen vervallen nationale ruimtelijke belangen Verdienmodellen en financieringsarrangementen Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? - Beeld van gevolgen vervallen nationale ruimtelijke belangen is positief in de publieke opinie. De innoverende uitwisseling is gericht op: - Versterking van betrokkenheid marktpartijen bij voorbereiding en aanbesteding in kader van gebiedsontwikkeling. - Bevordering van (door)ontwikkeling van nieuwe financieringsvormen en bundeling van Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? - Publiciteit over initiatieven en best practices van provincies in het kader van 2015: Jaar van de Ruimte - Samen met het ministerie van BZK inhoudelijke input leveren voor het Europese dossier fysieke en maatschappelijke leefomgeving, in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU in Uitwisseling van succesvolle ervaringen met regionale gebiedsfondsen, revolving funds en lifecycle management in het Beraad Ruimtelijk Beleid. - Instrument revolving funds wordt nader 4

5 Provinciale rol programmering ruimtelijke ontwikkelingen kennis. - Verbreding van de provinciale investeringsstrategie naar beheer. - Versterking van samenwerking tussen provincies bij nieuwe Europese financiering (zie 3.3 Regionale economie en energie). De innoverende uitwisseling is gericht op: - Professionalisering van de provinciale rol in de regionale en interprovinciale programmering ruimtelijke ontwikkelingen, afstemming van vraag en aanbod op gebied van wonen (programmeren woningbouw), werken (bedrijventerreinen en kantorenlocaties), detailhandel en opgaven in het landelijk gebied. - Goed in beeld brengen voor provincies van interventiemogelijkheden op de financiële gevolgen van stagnatie in ruimtelijke ontwikkelingen en het gebruik daarvan. uitgewerkt in een adviesrapport. - Uitwisseling best practices van investeringsstrategie naar beheer in het kader van het programma bevolkingsdaling. Verkennen vervolg op huidig interbestuurlijk programma bevolkingsdaling. - Uitwisseling over provinciaal grondbeleid en programmering woon- en werklocaties op basis van onderzoek regionale behoeften in het Beraad Ruimtelijk Beleid en de Werkgroep detailhandel/bedrijventerreinen Toekomstperspectief: Positie en Profiel Provincies 2015 / Stip aan de horizon (KOMPAS 2020) Toekomstperspectief Positie en profiel provincies 2015 Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? - In de aanloop naar de Statenverkiezingen (maart 2015) en de Tweede Kamerverkiezingen (mei 2015) bestaat een helder beeld over de performance van provincies op de taken uit het kernprofiel; - De uitkomst van positie en profiel provincies 2015 is leidend voor de beïnvloeding van de partijprogramma s voor de Tweede Kamer- en Statenverkiezingen; en Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? - Het KOMPAS 2020 is in september 2014 vastgesteld. Het KOMPAS 2020 is een doorontwikkeling van Profiel Provincies uit 2010 en bevat de ambities van de provincies voor de komende statenperiode en de inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen in De in het kader van Profiel Provincies gepresenteerde voorbeelden van provinciale taakuitoefening maken onderdeel uit van KOMPAS De uitkomsten van het traject Stip aan de 5

6 Horizon zijn verwerkt in KOMPAS Doelstelling is in 2012 en 2014 behaald. - De IPO-Jaarcongressen 2012 en 2014 staan in het teken van Positie en profiel provincies Stip aan de Horizon - Vaststellen van de trends en ontwikkelingen op de lange termijn (2025/2030), de provinciale rol daarin en de bijbehorende maatschappelijke opgaven; en - Stip aan de horizon is het thema van het IPO- Jaarcongres Het traject Stip aan de Horizon is in 2013 afgerond. De uitkomsten zijn verwerkt in KOMPAS 2020 (zie hierboven). - Doelstelling is in 2013 behaald. 6

7 3. Thema s 3.1 Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer Belangenbehartiging Uitvoering Deelakkoord Water Vernieuwing Omgevingsrecht Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? - Bijdragen aan vestigen beeld dat provincies hun rol van gebiedsregisseur op het terrein van water waarmaken; - Er zijn voor alle partijen heldere toezichtrelaties met de waterschappen ontstaan; - Integratie regionaal waterbeheer in beleid voor de fysieke leefomgeving; - Samenwerking met partners is doelmatig o.a. via het Informatiehuis Water; - Borging provinciale belangen bij: - grondwater, zwemwater en vaarwegbeheer, waterveiligheid en toezicht op primaire en regionale waterkeringen. - Instrumentering voor provinciale doelen en rol m.b.t. fysieke leefomgevingskwaliteit zijn goed ingebed in de in werking getreden Omgevingswet (Ow). Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? - Bestuurlijke verhoudingen tussen provincie en waterschap zijn geborgd in het wetsvoorstel Omgevingswet en worden bevestigd in de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet; - Ontwikkeling van een gezamenlijk gedragen Lange Termijn Wateragenda, voortbouwend op de uitkomsten van de OESO-studie. - Inhoudelijke bijdrage geleverd aan uitvoeringsprogramma van de Drinkwaternota, met name gericht op reservering strategische drinkwatervoorraden en vernieuwing ruimtelijk bescherming grondwaterbeschermingsgebieden. - Beïnvloeden wetsvoorstel Ow na indiening bij de Tweede Kamer gericht op behoud van het bereikte resultaat. - Beïnvloeden uitwerking Aanpassingswet en Invoeringswet - Beïnvloeden uitwerking Omgevingsbesluit (m.n. bevoegd gezag vergunningverlening en grondexploitatie) en uitwerking Besluit Kwaliteit Leefomgeving in relatie tot Besluit Activiteiten in de Leefomgeving. (m.n. vergroten en behouden bestuurlijke afwegingsruimte (waaronder geluid (o.b.v. position paper SWUNG 2), water, natuur, bodem, luchtkwaliteit, erfgoed)) - Instemming bereiken over de gezamenlijke aanpak van de implementatie inclusief de financiële effecten van de Ow in het gezamenlijke 7

8 Provinciale rol in nationale wetgeving en structuurvisies - De provinciale ruimtelijke rol is stevig verankerd in nieuw rijksbeleid en nieuwe wetgeving gericht op optimale invulling en instrumentele ondersteuning van de eigen provinciale beleidsruimte en uitvoering. implementatieprogramma begin Bewaken en borgen provinciale kaders en verantwoordelijkheden in de rijksstructuurvisie ondergrond (verbrede STRONG): o Uitwerken beleidsopgaven ter voeding van het interbestuurlijke programma en het o voorbereiden van bestuurlijke afspraken. Input leveren aan de afwegingssystematiek, mede gericht op het borgen van provinciale belangen (waaronder drinkwater) en bestuurlijke afwegingsruimte. - Bewaken en borgen van provinciale belangen en verantwoordelijkheden in de Structuurvisie Schaliegas inclusief volledige integratie in STRONG. - In aansluiting daarop en gekoppeld aan integratie in Omgevingswet verankeren provinciale rol op fysieke domein in regelgeving bodem en ondergrond (Wet bodembescherming en Mijnbouwwet, Wabo/Omgevingswet). - Vaststellen en verankeren van de rol van provincies voor bijdrage vanuit de provincies aan de verhoogde doelstelling hernieuwbare energie in 2020 en de ruimtelijke impact daarvan. Bodem en ondergrond - Transitie naar duurzame ontwikkeling van bodem en ondergrond in samenhang met bovengronds ruimtegebruik vormgegeven en geborgd. - Borgen provinciale rollen en verdere decentralisatie middelen in afspraken bodembeleid en in de Structuurvisie ondergrond (STRONG). - Ten behoeve van provinciale beleidsontwikkeling ondergrond uitwisselen van perspectiefvolle functiecombinaties en decentrale, gebiedsgerichte aanpak verontreiniging (=innovatie & uitwisseling). - Doorontwikkelen kennisstructuur voor bodem en ondergrond. Provinciale rol in nationale kennisinfrastructuur - Betrokkenheid van provincies bij de nationale programmering van kennisontwikkeling en - Uitwisselen best practices provinciaal kennismanagement en rol van kennismakelaar. 8

9 Innovatie & uitwisseling Provinciale rol Deltaprogramma adviesraden gewaarborgd (conform de Bestuursafspraken en gericht op de thema s DROW en Vitaal Platteland). Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? - De provinciale rol, conform Profiel Provincies is onderdeel van de deltabeslissingen waterveiligheid, zoetwaterstrategie en ruimtelijke adaptatie. - Ook is de provinciale rol geborgd in de Deltabeslissingen Rijn-Maasdelta en IJsselmeergebied door bundeling van kennis en ervaring. - Heldere positionering van het Deltaprogramma in het MIRT en de rol van provincies daarin. Ontwikkelen netwerk kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven op nationaal niveau. - Voor het domein ruimte afspraken met rijk over borging vraag naar kennisontwikkeling in een gezamenlijke kennisagenda vastgelegd. Wat heeft het IPO in 2015 hiervoor gedaan? - Borgen provinciale inbreng en rol in uitwerking en uitvoering Deltabeslissingen in vervolgorganisatie en uitvoeringsprogramma s Deltaprogramma gericht op continueren programmatische aanpak en de verbinding tussen water en ruimte. - bevorderen van de verankering en uitvoering van de Deltabeslissingen door provincies. - Ter uitvoering van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (DBRA): - Bevorderen dat de verbinding van ruimte en water onderdeel is van de voorbereiding van ruimtelijke plannen van de provincies door deelname aan het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie. - Borgen van de provinciale inbreng bij de formulering van de watertoets onder de Omgevingswet. - Deelname aan de voorbereiding van de evaluatie van de DBRA per 2017, die in 2015 al van start gaat Regionale Bereikbaarheid en openbaar vervoer Belangenbehartiging Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? Decentralisatie BDU (BA) - Per 1 januari 2013 is de BDU opgenomen in het provinciefonds (zie ook bij paragraaf 3.5 kwaliteit - Vormgeven van de decentralisatie van de BDU per 1 januari

10 Realiseren landsbrede aanpak Beter benutten van infrastructuur bestuur) - De Rijksbijdrage voor de regionale maatregelenpakketten is gedecentraliseerd naar het provinciefonds; en - De landelijke maatregelen van het Programma beter benutten zijn in werking getreden. - Programma is in 2014 afgelopen. Geen vervolgactie. Openbaar vervoer - Er is een goed werkend gemeenschappelijk tarievenbureau dat jaarlijks de belangrijkste landelijke tariefbeslissingen voorbereidt en het landelijk tarievenkader actualiseert; en - De beslissingsbevoegdheid rond het Regionaal Openbaar Vervoer blijft een provinciale verantwoordelijkheid. OV-Chipkaart - De aansturing van TLS is aanzienlijk verbeterd en de provinciale overheden hebben voldoende invloed om de belangrijkste financiële en beleidsmatige besluiten rond de OV-chipkaart adequaat te beïnvloeden. - Actief participeren in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad, gericht op landelijke vraagstukken m.b.t. de OV chipkaart, en het Regionaal Openbaar Vervoer Beraad, daar waar het regionale vraagstukken betreft. - Beinvloeden van de discussie over de herpositionering van TLS vanuit de optiek van beschikbaarheid van data voor concessiebeheer. - Uitwerken en implementeren van de ambtelijke samenwerking met het SKVV, danwel de nieuwe vervoerregio s, gericht op een aantal gedeelde uitvoeringstaken (zoals t.a.v. tarieven).implementeren van het nieuw te ontwikkelen landelijk OV Producten Portfolio. - Invulling gegeven aan de afspraken gemaakt in het convenant sociale veiligheid OV. - Opstarten van discussie aan de hand van een position paper over toekomstbestendige financiering van het OV -systeem in termen van optimalisatie bij teruglopende financiën. Verkeersveiligheid: herijking afspraken Duurzaam veilig - De herijking van de verkeersveiligheidsdoelstellingen heeft geleid tot betaalbare en haalbare doelstellingen voor provincies, inclusief instrumentarium. - Beinvloeden rijksbeleid op basis van de ontwikkelde provinciale methodiek (Promev)zodat de gehanteerde landelijke doelstelling wordt omgevormd tot een prestatiedoelstelling. Opstellen van een gezamenlijke kennisagenda in samenwerking met markt, wetenschap en overheid. - Afronden van het proces omtrent de snelheidsverhoging landbouwverkeer. Borgen dat gestelde randvoorwaarden worden nageleefd en 10

11 Spoorvervoer: belangenbehartiging bij wetgeving concessies en beheer spoorvervoer infrastructuur - In 2015 gaat de nieuwe vervoerconcessie van NS in waarmee provincies invloed hebben op de prestaties van NS en tenminste vijf nieuwe stoptreindiensten worden tijdens de looptijd van de concessie gedecentraliseerd; en - In 2015 gaat de nieuwe beheerconcessie van Prorail in, waarmee provincies zeggenschap krijgen over het door Prorail uitgevoerde beheer en onderhoud van spoor waarover gedecentraliseerde treindiensten rijden. overdragen ter implementatie.borgen provinciale belangen bij update Directive road infrastructure safety management vanuit de Europese Unie. - Beïnvloeding van het 4e Europese Spoorpakket in samenwerking met het HNP. - Waarborgen dat de in de concessies verkregen - zeggenschap van provincies ook in de praktijk werkt met de instelling van de landsdelige tafels. Wetgeving luchtkwaliteit - Het IPO heeft provincies ondersteund bij het voldoen aan Europese normen voor luchtkwaliteit in Na afloop Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) in 2014 zijn afspraken gemaakt met kabinet over follow-up teneinde te blijven voldoen aan de normen. - Beinvloeden Europese besluitvorming (via het HNP) op basis van het VNG/IPO-standpunt Beleidspakket schone lucht voor Europa (BAC-vastgesteld juni 2014) tijdens de eerste lezing van het Luchtpakket en bij de voorziene uitvoering van een parlementair impact assessment over het EU-Luchtpakket. - Borgen provinciale belangen in het verslag van de 6e monitoringsronde van het NSL over 2014 voorafgaand aan de aanbieding ervan aan de Tweede Kamer in najaar 2015 Wetgeving geluid (Swung 2 - vernieuwing wetgeving voor decentrale infrastructuur en industrielawaai) - Als Swung 2 in werking treedt biedt deze voldoende mogelijkheden om de geluidsproductie van weg- en spoorverkeer te beheersen of te verminderen en is deze voor provincies financieel en praktisch uitvoerbaar. - Via het HNP lobbyt het IPO voor een werkbaar en uitvoerbaar EC-voorstel tot herziening van de EUrichtlijn Omgevingslawaai en ruime aandacht voor Europees bronbeleid. - Het IPO lobbyt voor een werkbare uniforme rekenmethode ter invulling van annex II van de EUrichtlijn Omgevingslawaai bij de EU-instellingen. De implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving vraagt eveneens lobby van het IPO bij kabinet en Tweede Kamer. 11

12 Innovatie & uitwisseling Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? Provinciale mobiliteitstaken - Het IPO heeft bijgedragen aan de organisatie van de discussie in provinciale kring ter verbetering van de aan de provincies opgedragen mobiliteitstaken. Beheer wordt de komende jaren steeds belangrijker, vanwege de toenemende onderhoudsbehoefte (verouderd areaal, gestegen grondstofprijzen, benutten in plaats van bouwen). Wegbeheerders verschuiven de focus van investeren naar beheren. Ter voorbereiding op de agenda na 2015 wordt een opzet gemaakt voor een visie infrastructuur Regionale Economie en Energie Belangenbehartiging Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? Topsectorenbeleid - In het nationale overleg (op systeemniveau) zijn randvoorwaarden vervuld en knelpunten opgelost, zodat provincies een eigen regionaal-economisch beleid kunnen blijven voeren ook in relatie tot het topsectorenbeleid. - Provincies maken in IPO-verband afspraken met de minister van EZ over afstemming van instrumenten voor en dienstverlening aan het innovatief MKB. Uitgangspunt voor deze afspraken is: regionaal ontwerp, centraal aangesloten. Doel van de bestuurlijke afspraken is een effectieve en efficiënte ondersteuning van het MKB in de regio. Het IPO brengt in 2015 een publicatie uit over de wijze waarop provincies het innovatief MKB stimuleren. Met deze publicatie laten provincies zien wat zij doen en wat zij van andere partijen verwachten. - Ontwikkelen van een interprovinciale ruimtelijkeconomische visie op samenwerking tussen stedelijke regio s met het oog op versterking van de concurrentiekracht van Nederland in Europees en mondiaal verband. - Inventariseren of, en zo ja welke knelpunten er zijn die de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt regionaal belemmeren. Knelpunten met oplossingsrichtingen agenderen bij verantwoordelijke partijen op landelijk niveau (rijk, maatschappelijke organisaties). Doel is het verbeteren van de aansluiting onderwijsarbeidsmarkt en een goede ontsluiting en toepassing 12

13 Europe2020/NHP (Nationaal HervormingsPlan) en EFRO Randvoorwaarden hernieuwbare energie - In het NHP is jaarlijks de rol van provincies bij behalen doelen Europe2020 goed benoemd; en /2013: ondersteuning bij voorbereiding en overleg voor partnerschapscontract met Rijk met daarin geregeld regionale zeggenschap structuurfondsen en POP evenals cofinanciering EFRO. - De belangrijkste knelpunten zijn opgelost en de comparatieve nadelen voor de productie van duurzame energie ten opzichte van grijze energie zijn weggenomen. van het regionaal kennisaanbod. - Door middel van een publicatie zichtbaar maken aan medeoverheden en maatschappelijke organisaties op welke wijze provincies sturen op een kwalitatief en kwantitatief passend aanbod van werklocaties/leegstand. In 2015 wordt in de AAC en BAC RE&E daarom een drietal presentaties verzorgd over de wijze waarop provincies de ruimtelijke ontwikkeling van de leegstand aanpakken (provincies en externe genodigden). - Eerder is besloten op beide genoemde thema s in IPOverband geen inzet meer te plegen. - De focus ligt in 2015 in Europees verband op het ontwikkelen van een gezamenlijke strategie voor de opzet van de structuurfondsen Basis hiervoor is de evaluatie van de EFRO-lobby in de afgelopen periode. De strategie voor de nieuwe periode dient te zijn gericht op een paradigmaverschuiving. Structuurfondsen dienen niet langer gericht te zijn op het inlopen van achterstand, maar op het versterken van innovatie. Dit met het oog op het verbeteren van de economische uitgangspositie van Nederland en het versterken van de Europese concurrentiekracht. Voor de interprovinciale samenwerking voor de energietransitie is een programma in uitvoering, IPS2E. - In samenwerking met partijen in het Nationaal Energieakkoord bevorderen dat de randvoorwaarden (wettelijk/financieel/draagvlak) voor de energietransitie tijdig op orde komen. In 2015 wordt de IPO inbreng voor de mid-term evaluatie van het Nationaal Energieakkoord in 2016 voorbereid. 13

14 Systeemaanpak hernieuwbare energie - Afspraken over de energiemix en de uitvoering van het energieakkoord voldoen aan de provinciale randvoorwaarden, samenstelling van de mix met maximum voor windenergie, rollen rijk en provincies in uitvoering en systeemaanpak - Wettelijke en fiscale systemen in Nederland zijn aangepast ten behoeve van de transitie naar een koolstofarme economie - De mogelijkheden en verplichtingen uit Europa zijn beter benut om de energietransitie in de provincies te versnellen Conform de afspraak met het rijk: zijn de randvoorwaarden voor windenergie in 2015 op orde om tijdige vergunningverlening en bouw mogelijk te maken van het beoogde vermogen wind op land en is de instrumentenkoffer van rijk en provincies voor de aanpak van windenergieprojecten begin 2015 gereed In juni en december wordt de halfjaarlijkse voortgangsmonitor wind op land besproken tussen rijk en IPO en indien nodig nadere afspraken gemaakt om op planning te blijven. Via de IPO lobby streven om in de Autobrief II de fiscale randvoorwaarden voor rijden op groen gas op te nemen zodat een gelijk speelveld ontstaat voor duurzame autobrandstoffen. Te bevorderen dat de Europese kaders voor hernieuwbare energie en energiebesparing die in 2015 worden vastgesteld de ontwikkeling van de energietransitie en duurzame economie in de provincies stimuleren. - In 2015 worden de acties en prioriteiten van de inzet van provincies in de periode vastgesteld met daarin de rol en bijdrage van de provincies aan de realisatie van 14 % energiemix. Als basis voor de keuzes en inzet brengen de provincies uiterlijk in januari 2015 hun energieverbruik, de energiemix en ruimtelijk-economische impact en hun bestaand beleid voor hernieuwbare energie en de CO2 reductie in beeld. - In de uitwerking zal een accent liggen bij de provinciale rol rond warmte en biomassa omdat deze een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de mix. Voor warmte wordt in 2015 een routekaart 14

15 voor een efficiënte inzet van warmte en restwarmte opgesteld en uitgevoerd - De inzet van provincies om via VTH taken en RUD s bij te dragen aan energiebesparing van BRZO bedrijven is vastgesteld. - De provinciale aanpak van de energiebesparing en CO2 reductie in OV en mobiliteit is vastgesteld. Innovatie & uitwisseling Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? Actieprogramma Routekaart IPO-Gastvrij Nederland Vergroten van kansen op private en Europese cofinanciering (bovenop Structuurfondsen en GLB/POP) door samenwerking tussen projecten. Hernieuwbare energie en energiebesparing Schaarste biomassa - In 2012 is besloten het traject af te sluiten met een inspiratiedocument voor samenwerking tussen private partijen en provincies. - Meer samenwerking tussen provincies waardoor meetbaar substantieel meer financiering uit Europese fondsen (naast Structuurfondsen en GLB/POP) voor projecten is binnengehaald dan in de huidige periode. - De inzet van de IPO uitvoeringsagenda wordt opgenomen in de uitvoeringsafspraken van het Energieakkoord met het rijk en/of het Nationaal Energieakkoord van de SER. - Invullen kennisleemtes biomassa als vervolg op het nader onderzoek van februari Afgerond in De provincies zetten hun samenwerking voort en werken samen met de SER-partijen (aanbevelingen SER-commissie De Jager) mogelijkheden uit om meer Europees en privaat geld te mobiliseren voor de Energietransitie. - Het uitwisselen van kennis en innovatie is opgenomen in het uitvoeringsprogramma IPS2E. Regelmatig vinden op thema s workshops plaats om kennis uit te wisselen. - De kennisleemtes die zijn gesignaleerd in het onderzoek biomassa worden ingevuld. De potenties om op regionaal niveau biomassa te benutten worden per provincie in beeld gebracht om de inzet voor de energiemix te onderbouwen. 15

16 3.4 Vitaal Platteland Belangenbehartiging Uitwerking en implementatie decentralisatie beleid natuur / landelijk gebied (BA) Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? - Deelakkoord natuur en Natuurpact zijn uitgewerkt en geïmplementeerd; Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? Doel: Met het bestuursakkoord natuur en het Natuurpact is het natuurbeleid gedecentraliseerd en een kerntaak van de provincie geworden. Dat betekent een forse versteviging van de provinciale rol in het landelijke gebied. Voor de invulling van het beleid hebben provincies een bestuurlijke overeenkomst gesloten met de Manifestpartijen. De drie overeenkomsten worden provinciaal geïmplementeerd. - Coördineren van de belangenbehartiging en uitvoering van de acties uit het bestuursakkoord natuur en het Natuurpact waarvoor de gezamenlijke provincies verantwoordelijk zijn. Een uitvoeringsagenda is hiervoor opgesteld. - Coördineren van de acties van de uitvoeringsovereenkomst tussen provincies/ipo en Manifestpartijen over de uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid. De voortgang wordt regulier besproken met de Manifestpartijen. - Coördineren van de gezamenlijke afspraken op het gebied van terugdringing ganzenschade, in gang zetten procedure Co2. - Verkennen van de wenselijkheid van interprovinciale samenwerking voor uitvoering van de Europese landschapsconventie Doel: Opzetten van een gewijzigd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer dat per 1 januari 2016 operationeel is. Dit stelsel is efficiënt, door een collectieve aanpak, en effectief, omdat het daar wordt ingezet waar het bijdraagt aan de realisatie van ecologische (internationale) doelen Faciliteren van de implementatie van het stelsel door de provincies 16

17 Aansturing van de voorbereiding van de uitvoering door partners (BIJ12, RVO.nl en de stichting collectief agrarisch natuurbeheer). Dit moet ertoe leiden dat per 1 januari 2016 alle collectieven een aanvraag hebben ingediend. IPO overlegt met verschillende betrokken partijen, via de Raad van Advies en het Directeurenoverleg Natuurpact. - Evaluatie in 2016 is voorbereid; en - Tijdelijke interprovinciale projectorganisatie voor de implementatie is per opgeheven) en een (voor zover noodzakelijk) shared service organisatie is opgericht voor uitvoeringstaken die interprovinciaal moeten worden opgepakt. Doel: Tot stand brengen van een samenhangend systeem van monitoring van alle ecologische aspecten uit het Natuurpact. Voorbereiden van een driejaarlijkse evaluatie. Realisatie van een samenhangend monitoringssysteem door IPO, Rijk en BIJ12. Beoogd wordt dat het monitoringssysteem in 2017 functioneel is. Vaststelling van een evaluatieontwerp en plan van aanpak evaluatie, opgezet door Planbureau voor de Leefomgeving. Per is met BIJ12 vorm gegeven aan een shared serviceorganisatie. Deze doelstelling is gerealiseerd. Nieuwe wetgeving inrichting landelijk gebied / integrale natuurwet - Verantwoordelijkheidsverdeling rijk/provincie voor Europese biodiversiteitsdoelen in nieuwe wet natuur conform deelakkoord natuur; - Decentralisatie van Boswet, FF-wet en Faunafonds conform deelakkoord natuur; en - Nieuwe wet natuur en wijziging Wet inrichting landelijk gebied is tot stand gekomen in lijn met advies IPO op ontwerp wetsvoorstellen. Maken van duidelijke bestuurlijke afspraken over uitvoeringsregelgeving en over verantwoordelijkheidsverdeling soortenbeleid in het kader van internationale verplichtingen Voeren van lobby richting Tweede Kamer Coördinatie beheerplannen - Coördinatie interprovinciale inzet op nationaal Actieve belangenbehartiging, en inhoudelijke en 17

18 Natura 2000 / KRW en uitvoeringsprogramma PAS niveau. procesmatige coördinatie in de afrondende fase van de totstandkoming van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Faciliteren in de provinciale doorvertaling en implementatie van het PAS-programma in een werkende vergunningenpraktijk. Monitoring en bijsturingsprocessen zijn geregeld. IPO organiseert de lobby m.b.t. de midterm evaluatie van de EU Biodiversiteitsstrategie 2020 en ondersteunt bij de inhoudelijke inbreng daarin. Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (waaronder voorbereiding POP 3) Kabinetsvisie Natuur / reactie op voorstellen taskforce biodiversiteit Innovatie & uitwisseling - Coördinatie belangenbehartiging bij voorbereiding GLB/POP 3. Positie van de provincies bij uitvoering GLB/POP3 is vanaf 2014 versterkt. - Goede afstemming met transitie agrarisch natuurbeheer. - Kabinetsvisie Natuur is in lijn met uitgangspunten onderhandelingsakkoord natuur. Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? - Implementatie POP3 in het 1 e kwartaal van 2015 afgerond. - De inzet voor de collectieve benadering bij agrarisch natuurbeheer is in lijn met POP-3. Doel: Naar aanleiding van de rijksnatuurvisie Natuurlijk verder hebben rijk en provincies afgesproken gezamenlijk te werken aan een maatschappelijke agenda voor het natuurbeleid. Deze maatschappelijke agenda richt zich op de maatschappelijke aspecten van het natuurbeleid, in aanvulling op het Natuurpact en het bestuursakkoord natuur. Opzetten van maatschappelijke agenda. Het Ministerie van EZ, provincies en IPO vormen een gezamenlijk programma voor het uitvoeren van de maatschappelijke agendanadere oriëntatie op natuur als provinciale kerntaak, als voorbereiding op het nieuwe meerjarenprogramma. De Natuurtop (eind 2014) levert hiervoor de bouwstenen. Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? 18

19 Gezamenlijke agenda voor provinciegrensoverschrijden de acties na decentralisatie natuur / landelijk gebied Uitvoering subsidiestelsel SNL - De shared service organisatie voert (voor zover noodzakelijk) een aantal taken uit op het gebied van gezamenlijke innovatie en uitwisseling. - Vanaf is de interprovinciale uitvoeringsorganisatie voor onder meer het SNL, die nu nog door IPO wordt aangestuurd en vanaf 2012 onderdeel uitmaakt van de projectorganisatie voor de implementatie deelakkoord natuur, verzelfstandigd. De shared service organisatie is vormgegeven via de Gemeenschappelijke Werkorganisatie BIJ12. - Uitvoering vindt plaats door BIJ Kwaliteit Openbaar Bestuur Belangenbehartiging Beïnvloeding traject visie inrichting openbaar bestuur (alleen onderwerpen van gezamenlijk provinciaal belang w.o. afschaffing Wgr-plus en herverdeling BDU verkeer en vervoer) Wat heeft het IPO aan het einde van de MJA bereikt? - Er is sprake van een duidelijk geprofileerd middenbestuur. De decentralisaties, zoals opgenomen in de bestuursafspraken, zijn afgerond en versterken het profiel. - De Wgr-plus is ingetrokken en er zijn geen samenwerkingsverbanden meer met een zogenaamde plusstatus. De BDU verkeer en vervoer is naar de provincies overgeheveld. - De provinciale rol bij gemeentelijke herindeling is gewaarborgd conform het beleidskader van het vorige kabinet (gerealiseerd in 2012). Wat heeft het IPO hiervoor in 2015 gedaan? - Zie onder 2.1 Bestuursafspraken en 2.3 Toekomstperspectief. - Doelstelling is behaald in 2014 (onder voorbehoud behandeling wetsvoorstel in Eerste Kamer).Doelstelling is behaald in Interbestuurlijk toezicht - Vanaf 2013 oefenen provincies het interbestuurlijk toezicht op de gemeenten uit, gestoeld op vertrouwen, soberheid en efficiëntie; - De bestuurlijke drukte en bestuurlijke lasten zijn afgenomen; en - Evaluatie van de werking van de wet Revitalisering Generiek Toezicht wordt - Voorbereiding van de evaluatie van de wet Revitalisering Generiek Toezicht die op in werking is getreden. 19

20 Vermindering regeldruk en administratieve lasten / Uitvoeringsagenda (BA) / Belangenbehartiging e- Overheid voorbereid. - Realisatie van de uitvoeringsagenda regeldruk/dienstverlening Rijk/provincies waardoor de administratieve lasten voor burgers en bedrijven van autonome provinciale regels als ook medebewindsregelgeving sterk zijn verminderd. Deze vermindering wordt meer kwalitatief dan kwantitatief benaderd; de ervaren lasten staan centraal. - Goede aansluiting van de provincies bij de landelijke ontwikkelingen op het gebied van e- Overheid (waaronder geo-informatie). door belangenbehartiging en ondersteuning van het IPO in de relevante landelijke en Europese gremia (doorlopende doelstelling) - Bevorderen van kwalitatief goede en proportionele EU wet- en regelgeving (door middel van smart regulation, inclusief EUprogramma s REFIT) zodat ook ten behoeve van de decentrale overheden netto reductie en versimpeling van nieuwe en bestaande regels plaatsvindt (NB. toegevoegd voor Jaarplan 2015) - Uitvoeren van de plannen van aanpak voor de zeven onderwerpen uit de uitvoeringsagenda rijk/provincies Voorjaar 2015 meting administratieve lasten autonome regelgeving decentrale overheden. Dit is het vervolg op de nulmeting 2010 en de tussentijdse meting 2014 die door het ministerie zijn uitgevoerd. De decentrale overheden voeren die in 2015 zelf uit als afronding van het bestuursakkoord. - Adequate positionering van provincies in nieuwe nationale (besluitvormings-)structuur onder leiding van de nieuwe Nationaal Coördinator Digitale Overheid. - Nemen van verantwoordelijkheid van de vormgeving van de digitale Laan voor de leefomgeving, waarbij provincies kwartiermaker zijn voor de onderdelen natuur en externe veiligheid. - Alert zijn dat smart regulation de basis is voor elk voorstel van de Europese Commissie. - Deelnemen aan de interdepartementale contactgroep Smart Regulation (min. EZ). - Deelnemen aan de begeleidingsgroep onderzoek van BZK over Europa en het Nederlandse openbaar bestuur. Overhedenoverleg - De inbreng van het IPO in het Overhedenoverleg is erop gericht dat de provincies hun rol kunnen nemen bij het realiseren van de maatschappelijke opgaven (uit o.m. het regeerakkoord). - In het Overhedenoverleg is waar nodig de voortgang van de Bestuursafspraken besproken en bewaakt. Sectoroverstijgende knelpunten of ontwikkelingen met gevolgen voor provincies zijn geagendeerd en besproken. NB: Het Overhedenoverleg vindt regulier tweemaal per jaar plaats. Aan het overleg nemen deel: een delegatie 20

IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 & IPO-Jaarplan 2014

IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 & IPO-Jaarplan 2014 IPO-Meerjarenagenda 2012-2015 & IPO-Jaarplan 2014 Vastgesteld door het IPO-bestuur op 12 september 2013 en goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 9 oktober 2013. 1 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding

Nadere informatie

De door het IPO-bestuur op 11 & 12 september 2012 vastgestelde (voorlopige) IPO- Jaarplan 2013 goedkeuren.

De door het IPO-bestuur op 11 & 12 september 2012 vastgestelde (voorlopige) IPO- Jaarplan 2013 goedkeuren. Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 2 oktober 2012 agendapunt 4a Paraaf secretaris: Datum : 14 september 2012 Inlichtingen bij : Gerard Beukema/Ferdi de Lange Doorkiesnummer

Nadere informatie

Paraaf secretaris: Datum : 28 mei 2014 Inlichtingen bij : Gerard Beukema/Ferdi de Lange Doorkiesnummer : (070) 888 12 22 Bijlagen : 1

Paraaf secretaris: Datum : 28 mei 2014 Inlichtingen bij : Gerard Beukema/Ferdi de Lange Doorkiesnummer : (070) 888 12 22 Bijlagen : 1 Vergadering van de algemene vergadering van de vereniging IPO op 19 juni 2014 agendapunt 3c Paraaf secretaris: Datum : 28 mei 2014 Inlichtingen bij : Gerard Beukema/Ferdi de Lange Doorkiesnummer : (070)

Nadere informatie

IPO-Jaarverslag 2014

IPO-Jaarverslag 2014 Vergadering bestuur vereniging IPO op 16 april 2015 Agendapunt 4a, bijlage IPO-Jaarverslag 2014 Vast te stellen door het bestuur van de vereniging IPO op 16 april 2015. 1 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding

Nadere informatie

Financiële vertaling Profiel provincies

Financiële vertaling Profiel provincies Financiële vertaling Profiel provincies De provincies leveren al een forse bijdrage aan het op orde brengen van de overheidsfinanciën. In de periode 2008-2011 wordt jaarlijks 200 miljoen euro bijgedragen

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 t7 77 Assen, 25 juni 2014 Hierbijsturen wij u ter informatie het IPO-MYR2014. voorzitter Midyear Review IPO-Jaarplan 2014

provinci renthe r (o592) 36 t7 77 Assen, 25 juni 2014 Hierbijsturen wij u ter informatie het IPO-MYR2014. voorzitter Midyear Review IPO-Jaarplan 2014 Proeíncieh u.is \Westerbrink r, Assen Postadres Postbus r22, 94aoAc Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 ti tj r (o592) 36 t7 77 provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016)

BIJ12. Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) BIJ12 Meerjarenagenda 2015-2018 & Jaarplan 2015 Versie 0.6 (10 juli 2016) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Opzet gecombineerde Meerjarenagenda & Jaarplan Pagina 2 Thema s 2.1 Natuurinformatie

Nadere informatie

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Van: Bijlagen: SIS Postbus 06201 Uitnodigingsbrief.pdf; A Opleg IPO-Jaarverslag 2012.pdf; Aa Bijlage Jaarverslag, IPO- Jaarverslag 2012.pdf; B Opleg IPO-Jaarrekening 2012.pdf; Bb Bijlage 1 Jaarrekening,

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal

Adviesgroep Informatievoorziening. Omgevingswet. Erna Roosendaal Adviesgroep Informatievoorziening Omgevingswet Erna Roosendaal Inhoud De Omgevingswet Impact gemeenten Governance model Omgevingsplan versus bestemmingsplan Invoeringsondersteuning Eerste resultaten impactanalyse

Nadere informatie

Europa wil slim, duurzaam en inclusief

Europa wil slim, duurzaam en inclusief Europa wil slim, duurzaam en inclusief Noord-Nederland bereidt zich intensief voor op de Europese programma s in de periode 2014 2020. Het SNN biedt u met dit bericht inzicht in voortgang en verwachtingen.

Nadere informatie

Kennis ontwikkelen en kennis delen voor het omgevingsbeleid

Kennis ontwikkelen en kennis delen voor het omgevingsbeleid Kennis ontwikkelen en kennis delen voor het omgevingsbeleid Ruimteconferentie Workshop 11 21-05-2013 Jeannette Beck, Lia van den Broek, Olav-Jan van 1 Inhoud presentatie Context Kennis en decentralisatie

Nadere informatie

Voortvarend verder met opstellen Hoofdlijnennotitie Natuur

Voortvarend verder met opstellen Hoofdlijnennotitie Natuur Deze nieuwsbrief informeert u over de werkzaamheden en resultaten van interprovinciaal projectbureau Vitaal Platteland. Het projectbureau faciliteert de provincies in de uitvoering van het Natuurakkoord.

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Swung-2. Voortgang en ontwikkelingen. Toon Giele Ton Bos

Swung-2. Voortgang en ontwikkelingen. Toon Giele Ton Bos Swung-2 Voortgang en ontwikkelingen Toon Giele Ton Bos Stand van zaken Voortgang Swung-1 voor rijksinfra in Wet milieubeheer sinds 1 juli 2012 Regeling decentrale wegen en industrie in Swung-2 Uitvoering

Nadere informatie

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt

Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020. SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Tussenstand OP EFRO Noord-Nederland 2014 2020 SNN PS bijeenkomst 25 juni Yvonne van Mastrigt Noordelijke specialisatie in beeld Samengestelde behoeften Samengestelde oplossingen Achtertuin als proeftuin/

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Omgevingswet en impact voor gemeenten

Omgevingswet en impact voor gemeenten Omgevingswet en impact voor gemeenten Onderwerpen 1. Achtergrond Omgevingswet 2. Veranderingen en samenhang 3. Impactanalyse 2 Waarom een Omgevingswet? de koning wil het De Omgevingswet vereenvoudigt en

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

5. De raad informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief. ..aao *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 13 juli 2015 afdeling: Stedelijke Ontwikkeling datum/agendapunt B&Wve aderi 2107151401 = Ondelwerp:

Nadere informatie

Bloemen uit Brabant. Spreker: Gerd de Kruif Datum: 30 oktober 2014

Bloemen uit Brabant. Spreker: Gerd de Kruif Datum: 30 oktober 2014 Bloemen uit Brabant Spreker: Gerd de Kruif Datum: 30 oktober 2014 Met enige bescheidenheid Waar ik het over wil hebben Belang gebiedsgericht grondwaterbeheer (revisited) Context en complexiteit Waar vinden

Nadere informatie

Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen

Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen Archeologiebeleid en de Omgevingswet Heleen van Londen Omgevingswet 2018? De overheid wil regels voor ruimtelijke plannen vereenvoudigen en samenvoegen Doel: makkelijker maken om bouwprojecten te starten

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Kwaliteit. Borgen van kwaliteit in de toekomst. Naam

Kwaliteit. Borgen van kwaliteit in de toekomst. Naam Borgen van kwaliteit in de toekomst Naam Wat gaan we doen? Wie zijn wij Korte terugblik kwaliteit Implementatietraject kwaliteit Vragen Wie zijn wij? Kernteam kwaliteit gemeenten, provincies en ministeries

Nadere informatie

Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Subsidiestelsel Natuur en Landschap Subsidiestelsel Natuur en Landschap Nederland is rijk aan waardevolle natuur- en cultuurlandschappen. De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het natuurbeheer en willen de natuurwaarden in

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Grondwater en ondergrond: een afweging waard!

Grondwater en ondergrond: een afweging waard! Grondwater en ondergrond: een afweging waard! Douwe Jonkers plv programmamanager Bodem en Ondergrond Symposium De waarde van grondwater, 23 september 2015 Maatschappelijk belang Meer maatschappelijke aandacht

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader.

Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader. Een nieuwe omgeving voor de archeologie: de Omgevingswet als kader. 25 september 2013 SIKB OCW/ Directie Cultureel Erfgoed Monique Krauwer Hoe zat het ook alweer met de Omgevingswet? 40 ruimte-gerelateerde

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling:

Duurzame ontwikkeling: Duurzaam Tynaarlo Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien in de behoeften van de huidige generaties zonder die van de toekomstige generaties in gevaar te brengen. (Our common future 1987)

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

InterprovinciaalOverleg

InterprovinciaalOverleg Herengracht 23 Postbus 16107 2500 Be Den Haag telefoon (070) 88812 12 fax (070) 88812 80 www.ipo.nl Aan de heer drs. A.G. Koenders Minister van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 EB 'S-GRAVENHAGE InterprovinciaalOverleg

Nadere informatie

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid Wij gaan voor groen! Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid 1. Aanleiding Al vele jaren wordt in de regio Noordoost Brabant samengewerkt aan

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Hartelijk dank aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voor dit advies over de relatie tussen decentrale overheden en Europa.

Hartelijk dank aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voor dit advies over de relatie tussen decentrale overheden en Europa. Het gesproken woord geldt Speech VNG-voorzitter Jorritsma Rob, 25 november 2013 Hartelijk dank aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voor dit advies over de relatie tussen decentrale overheden en Europa.

Nadere informatie

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering

2015-686 HERZIEN. Spelregelkader EU-cofinanciering 2015-686 HERZIEN Spelregelkader EU-cofinanciering Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 9 september 2015 - Provinciale Staten op 23 september 2015 - fatale

Nadere informatie

Vernieuwen en vertrouwen

Vernieuwen en vertrouwen Vernieuwen en vertrouwen Samenvatting Vernieuwen en vertrouwen Gemeenten krijgen er in 2015 drie grote taken bij in het sociaal domein: jeugd, zorg en werk. Bovendien moeten gemeenten het sociaal domein

Nadere informatie

Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015

Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015 Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015 PARTIJEN 1. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld, handelend als bestuursorgaan, mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

Profiel. IPO Interprovinciaal Overleg. Algemeen directeur

Profiel. IPO Interprovinciaal Overleg. Algemeen directeur Profiel IPO Interprovinciaal Overleg Algemeen directeur 1 IPO Algemeen directeur De organisatie Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is een vereniging van en voor de provincies. De provincies zijn de leden

Nadere informatie

2) Milieu, energie en klimaat

2) Milieu, energie en klimaat 2) Milieu, energie en klimaat Ambitie kerntaak Leefomgeving De ambitie is dat Gelderland een gezonde en veilige leefomgeving, een goede leefomgevingskwaliteit, heeft. Wij willen dat het in Gelderland prettig

Nadere informatie

STRONG Samen met decentrale

STRONG Samen met decentrale STRONG Samen met decentrale overheden en maatschappelijke organisaties werkt het Rijk aan ambitieus beleid voor de ondergrond Ruud Cino Programmamanager Bodem en Ondergrond Maatschappelijk belang Meer

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016

KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 KADERBRIEF BELEIDSKADER JEUGD 2013-2016 PROVINCIE GRONINGEN DECEMBER 2011 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. VISIE EN AMBITIE JEUGD 2013-2016 5 3. PRIORITEITEN 6 1. UITVOEREN VAN DE WETTELIJKE TAAK JEUGDZORG

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN

KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN KLIMAAT, ENERGIE EN GRONDSTOFFEN AKKOORDEN EN GREEN DEALS Rafaël Lazaroms Coördinator Energie en duurzaamheid Unie van Waterschappen 1. Duurzaamheid en taken waterschappen 2. Duurzame ambities in akkoorden

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Hierbij treft u ons subsidieverzoek in het kader van onze activiteiten ter beperking en voorkoming van regeldruk voor alle kappersbedrijven.

Hierbij treft u ons subsidieverzoek in het kader van onze activiteiten ter beperking en voorkoming van regeldruk voor alle kappersbedrijven. HBA T.a.v. de heer drs. J.W. Nelson Postbus 895 2700 AW ZOETERMEER Huizen, 20 oktober 2014 Afdeling : ANKO Directie Ons kenmerk : HBA-2014 subsidies/ E-mail : gdeben@anko.nl Uw kenmerk : Betreft : subsidie

Nadere informatie

Green Deal. 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals

Green Deal. 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals Green Deal 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals Inhoud presentatie Overheidsbeleid Green Deal Green Deal Aanpak Voorbeelden van Green Deals Green Deal initiatief

Nadere informatie

ECFD/U201402411 Lbr. 15/001

ECFD/U201402411 Lbr. 15/001 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenraadpleging onderhandelingsakkoord convenant Bodem en Ondergrond uw kenmerk ons kenmerk ECFD/U201402411

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN

BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN BIJLAGE 4 INSTELLINGSBESLUIT NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 mei 2015, nr. WJZ/15057631, tot instelling van de Nationaal Coördinator Groningen en de

Nadere informatie

Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie.

Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie. Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie. Auteur: H.W. (Hein) van der Meer beleidsmedewerker Leefmilieu Werkveld Beleid

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim Hoddenbagh wim.hoddenbagh@vng.nl Datum 27 oktober 2010 Onderwerp Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Telefoonnummer 070-3738602 Feiten en cijfers transitie jeugdzorg Vereniging van Nederlandse Gemeenten BAOZW Annelies Schutte en Wim

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant

Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Dienst Personeel & Organisatie Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Dienst P&O ROC West-Brabant Maart 2013 Dienst P&O Jaarverslag Dienst P&O 2012 Pagina 1 Voorwoord Voor de Dienst P&O was 2012 een bewogen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Klimaatakkoord Rijk en UvW

Klimaatakkoord Rijk en UvW Klimaatakkoord Rijk en UvW Politieke en beleidsmatige context (klimaatbeleid) Rafaël Lazaroms 25 mei 2010 1 Inhoud presentatie Voorstellen Internationaal en nationaal klimaatbeleid Positie waterschappen

Nadere informatie

Samen naar de Europese Agenda Stad

Samen naar de Europese Agenda Stad Samen naar de Europese Agenda Stad VNG Bestuurdersdag 30 November 2015 Nicolaas Beets Dutch Urban Envoy Inhoud Doelstellingen van het NL se EU Voorzitterschap 12 Thema s voor de Europese Agenda Stad Partnerschappen

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012 Informatie-uitwisseling in de VTH-keten 20 november 2012 Vraag: Wat betekent de komst van RUD s voor de informatie-uitwisseling in de VTH-keten en welke rol spelen de basisregistraties en het OLO daarin?

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag - Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht - Colleges van Burgemeester en Wethouders van de inliggende gemeenten

Nadere informatie

Samenwerken: waarom eigenlijk?

Samenwerken: waarom eigenlijk? Samenwerken: waarom eigenlijk? Samenwerking is geen doel op zich maar een keus om een bepaald doel te bereiken. Over het algemeen zijn er vijf hoofdredenen te onderscheiden waarom gemeenten samenwerken:

Nadere informatie

Waarom Omgevingswet?

Waarom Omgevingswet? Op weg naar de Omgevingswet Kennisdag FUMO- provincie 15 mei 2014 1 Waarom Omgevingswet? Huidige omgevingsrecht: - complex en versnipperd - onoverzichtelijk en onvoldoende samenhang - trage besluitvorming:

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Veilige gegevenswisseling Suwinet - stand van zaken eind 2014 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402277

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE

Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Groengebied Amstelland AB 10-11-2011 Agendapunt 9 eerder door het bestuur behandelde notities over rol en positie GGA BIJLAGE 1 DISCUSSIENOTITIE Bestuurlijke begeleidingsgroep Visie Amstelland Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei Energieakkoord voor duurzame groei Netwerkbijeenkomst Duurzame regionale energie Gelderland 15 januari 2014 Lodewijk de Waal Energieakkoord Wie zaten aan tafel? Inhoud presentatie Hoofdlijnen Energieakkoord

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp P3-samenwerking Doel van deze mededeling: Ter informatie. Toezegging/ motie/ amendement: Niet van toepassing. Inleiding: Deze mededeling is een vervolg op de mededeling

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Flevolandse Strategie Europa. Deel II DE KRACHTEN GEBUNDELD Randstad Strategie Europa 2012-2015

Flevolandse Strategie Europa. Deel II DE KRACHTEN GEBUNDELD Randstad Strategie Europa 2012-2015 Flevolandse Strategie Europa Deel II DE KRACHTEN GEBUNDELD Randstad Strategie Europa 2012-2015 1. Inleiding De provincie Flevoland is vooruitstrevend in haar inzet op duurzame energie, integrale gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven

Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Financieringsvoorwaarden ondersteuning Samenwerkingsafspraken energiebesparing bij bedrijven Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties,

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio)

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMCcontactgemeente van de RMC-regio ( ) en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016 1. Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de Rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, financiële instellingen en de VNG, het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 805 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

UP bijeenkomst Aanpassing Wbb. Peter Kiela

UP bijeenkomst Aanpassing Wbb. Peter Kiela UP bijeenkomst Aanpassing Wbb Peter Kiela Wijziging wet- en regelgeving bodemsaneringsbeleid Convenant: Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties Essenties: Decentralisatie Beleid met de ondergrond

Nadere informatie

Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING

Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING Samenwerking hogescholen en MKB in de topsectoren ZWAARTEPUNTVORMING PROFILERING SAMENWERKING KWALITEIT DUURZAME VERANKERING 14 december Bedrijfslevenbrief Het kabinet heeft samenleving en bedrijfsleven

Nadere informatie

Water in Bebouwd gebied

Water in Bebouwd gebied Presentatie 20-06 - 2007 1 Water in Bebouwd gebied (relatie gemeente en waterschap) Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum Wat wil ik u vertellen? 2 Status Quo Aa en Maas De stip op de horizon Voorbeeld Geerpark

Nadere informatie

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 13 december 2005 Nummer PS : PS2006ZCW03 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2005MEC002130i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Overdracht functie

Nadere informatie

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest

DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Aan de Gemeenteraad TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 22 januari 2015 1400334664 B.J. van Oosten - Bronsgeest UW BRIEF

Nadere informatie