CATALOGUS VEILIGHEID LASTECHNIEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CATALOGUS VEILIGHEID LASTECHNIEK 2015-2016"

Transcriptie

1 CATALOGUS VEILIGHEID LASTECHNIEK Vandaag besteld, morgen in huis! (mits onverkocht) Katje Welding bv, Industrieterrein De Haven, De Steven 4, 9206 AX Drachten, Postbus 5, 9200 AA Drachten, tel , fax , website:

2 Algemene leverings en betalingsvoorwaarden Art.1 TOEPASSELIJKHEID 1. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door verkoper, met een derde, hierna te noemen koper overeengekomen wijziging(en), zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing op ieder door de verkoper uitgebrachte offertes, gedane aanbiedingen, de acceptatie ervan door de koper alsmede de aldus tot stand gekomen overeenkomst van koop of verkoop of dienstverlening. Door het aangaan van een overeenkomst met de verkoper verklaart koper bekend te zijn en in te stemmen met deze algemene voorwaarden en eventuele wijzigingen daarvan. Andere (algemene) in of verkoopsvoorwaarden worden uitdrukkelijk buiten toepassing gelaten. 2. De nietigheid of vernietigbaarheid in rechte één of verscheidene van de bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de toepasbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Art.2 AANBIEDING 1. Elke door de verkoper uitgebrachte offerte of aanbieding is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld. Art.3 OVEREENKOMST 1. De verkoper is pas gebonden nadat en voorzover de overeenkomst door hem schriftelijk is aanvaard. 2. De overeenkomst komt tot stand op de dag waarop de verkoper zijn schriftelijke acceptatie dan wel de goederen heeft verzonden. Art.4 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 1. Alle intellectuele eigendomsrechten welke ten aanzien van de (vervaardiging van de) door de verkoper verstrekte offertes, aanbiedingen en overeenkomsten en de daarin opgenomen afbeeldingen, ontwerpen, tekeningen, schetsen, modellen e.d. en de door verkoper te leveren producten kunnen worden uitgeoefend, blijven bij de verkoper berusten. Voorzover voor het vestigen van deze rechten enige handeling van koper is vereist, verplicht koper zich onvoorwaardelijk hieraan zijn medewerking te verlenen. Bovengenoemde stukken blijven zijn eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht, en mogen zonder schriftelijke toestemming van de verkoper noch geheel, noch gedeeltelijk door de koper worden gekopieerd, vermenigvuldigd, aan derden ter hand gesteld worden of ter inzage worden gegeven. 2. De in het voorgaande artikel bedoelde stukken dienen op verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden. Art.5 PRIJS 1. Tenzij anders is overeengekomen omvatten de door de verkoper opgegeven prijzen, behalve de prijzen van de goederen af fabriek, de kosten van verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper aangewezen, voor leveringen met een netto factuurwaarde van minimaal 450,00 exclusief BTW. Voor leveringen met een netto factuurwaarde kleiner dan 450,00 exclusief BTW worden de transportkosten aan koper in rekening gebracht. De goederen zullen te allen tijde reizen voor rekening en risico van de koper. 2. Prijsgegevens zijn steeds exclusief BTW. 3. Indien binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de dag van aflevering, de verkoper de overeengekomen prijs wijzigt wegens wijzigingen in een of meer van de prijsbepalende factoren, van welke aard ook, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Indien na afloop van deze drie maanden, doch voor de dag van aflevering, wijzigingen optreden in een of meer van de prijsbepalende factoren, van welke aard ook, behoudt de verkoper zich het recht voor de overeengekomen prijzen te wijzigen. Onder prijsbepalende factoren wordt in elk geval verstaan grondstofprijzen, materiaal, loon, en transportkosten, valutaverhoudingen, invoerrechten en belastingen of andere heffingen. De toepasselijkheid van het in art. 7A 1643 NBW bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 4. Verkoper kan voor leveringen met een factuurwaarde tot 227,00 exclusief BTW een opslag berekenen, ook wanneer de levering gecombineerd met anderen plaatsvindt. Art.6 BETALING 1. Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden zodra het betreffende bedrag door verkoper volledig is ontvangen. De koper is verplicht binnen 10 dagen na factuurdatum aan zijn betalingsverplichting te voldoen, waarbij een eventueel afzonderlijk op de factuur in rekening gebrachte kredietkostentoeslag in mindering mag worden gebracht. Koper is niet bevoegd op de in de factuur vermelde prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. 2. Over bedragen, die niet binnen 10 dagen na factuurdatum zijn betaald, is vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, te berekenen per kalendermaand of een gedeelte daarvan over het openstaande bedrag, inclusief opgebouwde rente. Door deze kostenberekening vervalt de verplichting tot onmiddellijke betaling niet. 3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, en evenmin gevolg geeft aan de ingebrekestelling met een termijn van 10 dagen, is de verkoper bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling. Voorts is de verkoper gerechtigd over de eerste kalendermaand, of een gedeelte daarvan, nadat de koper in gebreke is gesteld een rente te heffen over achterstallige bedragen van 1 procent punt boven de geldende wettelijke rente, over de tweede kalendermaand een rente te heffen van 3 procent punten en over de derde en daaropvolgende maanden een rente te heffen van 5 procent punten, boven de geldende wettelijke rente. 4. Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze (buiten)gerechtelijke kosten bedragen in elk geval 15% van de hoofdsom inclusief BTW, met een minimum van 113, De verkoper heeft het recht aan de koper een vergoeding in rekening te brengen voor de kosten van opslag van de gereedgekomen goederen, indien deze om welke reden dan ook, niet tijdig door de koper in ontvangst worden genomen. 6. Elke betaling van openstaande facturen wordt geacht te dienen ter voldoening van de oudste openstaande post. Art.7 BEPROEVING 1. Vóór verzending zal de verkoper, indien schriftelijk overeengekomen, de te leveren goederen onderzoeken en beproeven. De koper heeft het recht de beproeving bij te wonen en zal door de verkoper tijdig in kennis worden gesteld dat de goederen ter beproeving gereed zijn. De verkoper zal aan de koper op diens verzoek een gewaarmerkt afschrift van zijn inspectie en beproevingsrapporten verstrekken. Indien de koper zulks verlangt en dit tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld, dient deze inspectie en beproeving voor rekening van de koper te geschieden door een door de koper op te geven onafhankelijk onderzoeksinstituut. Art.8 LEVERING 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de leveringstijden geacht een zorgvuldige schatting te zijn. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop de verkoper de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd, en hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens heeft ontvangen. 2. De levering zal geacht worden te zijn voltooid op het moment dat de goederen of de belangrijkste onderdelen daarvan ter beproeving op het fabrieksterrein van de koper zijn afgeleverd of op een andere locatie, indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is vastgesteld. 3. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de koper geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst, danwel tot het niet nakomen van enige verplichting die voor hem uit deze of uit enige andere met de verkoper gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Art.9 EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO 1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij levering overeenkomstig art Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten van deze of eerdere leveranties heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan. Katje Welding bv pagina

3 Algemene leverings en betalingsvoorwaarden Art.10 NIET TOEREKENBARE NIET NAKOMING 1. De in art. 8 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door een niet toerekenbaar niet nakomen ( overmacht ) is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen. 2. Van overmacht aan de zijde van verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, (werkstaking), (bedrijfsbezetting), uitsluiting, in en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan. 3. Indien door overmacht de levering of de uitvoering van werk meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat één der partijen tegenover de andere partij schadeplichtig zal zijn. 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, wanneer door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen. Voorts heeft de koper de bevoegdheid de overeenkomst voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden, mits de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen. Art.11 ONTBINDING 1. De koper is van rechtswege in verzuim, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, c.q. hem surséance van betaling wordt verleend, danwel in geval van aanvraag daartoe, danwel besluit of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn onderneming, danwel te zijner laste beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen. De verkoper heeft in dat geval het recht, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist: de nakoming, c.q. uitvoering van één of meer van haar verplichtingen uit hoofde van de met de koper gesloten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of door koper te verrichten betalingen onmiddellijk op te eisen en/of contante betaling te verlangen en/of de met koper gesloten overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden. 2. Het in art. 11 lid 1 bepaalde laat onverlet het recht van de verkoper op volledige vergoeding van schade, rente en kosten. Art.12 GARANTIE 1. De verkoper garandeert de deugdelijkheid van de goederen, die op grond van de overeenkomst geleverd moeten worden, en dat deze goederen in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst. 2. Het gestelde in lid 1 geldt ook ten aanzien van de door de verkoper geleverde lastoevoegmaterialen, waarbij tevens gegarandeerd wordt dat de geleverde materialen bij aflevering, voldoen aan de specificaties zoals door de verkoper opgegeven, zulks met inachtneming van de in de branche voor dergelijke materialen geldende toleranties. 3. De in lid 1 bedoelde garantie heeft geen betrekking op door de verkoper verstrekte adviezen welke betrekking hebben op lassen en/of snijden, de verwerking en keuze van lastoevoegmaterialen en het gebruik van machines en toebehoren. 4. De in lid 3 bedoelde adviezen geven slechts aan welke mogelijkheden openstaan voor de koper c.q. gebruiker. De praktische toepassing van de in deze adviezen verstrekte gegevens komt volledig voor rekening en risico van de koper c.q. gebruiker. Art.13 AANSPRAKELIJKHEID 1. De verkoper stelt zich tegenover de koper uitsluitend aansprakelijk voor gebreken aan de geleverde goederen, optredende tijdens de in de overeenkomst vermelde garantieperiode tenzij de schade het gevolg is van het feit dat de koper de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzingen of anderszins bij het gebruik een fout maakt. 2. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de waarde van een geleverd gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel daarvan. 3. Koper vrijwaart verkoper voor aanspraken van derden uit welke hoofde ook, voor schade ontstaan buiten toedoen van verkoper. 4. Onverminderd hetgeen in art. 12 bepaald is kan aan de verkoper, ten aanzien van eerder geleverde lastoevoegmaterialen, geen nalatigheid worden verweten indien de technologie van het lassen of kennis over het gebruik van grondstoffen zich wijzigt. 5. In overeenstemming met hetgeen in art. 12 lid 4 is bepaald, is de verkoper nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke voortvloeit uit adviezen in welke vorm dan ook door de verkoper verstrekt, en ongeacht of deze al dan niet tegen betaling zijn uitgebracht. Art.14 TOEPASSELIJK RECHT 1. De offertes, gedane aanbiedingen alsook de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands Recht. Art.15 GESCHILLEN 1. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen met uitsluiting van de gewone rechterlijke macht, bij wege van arbitrage worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks schriftelijk aan de andere partij heeft verklaard. 3. Door deze arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich voor spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de President van de Rechtbank, rechtsprekende in kort geding, en om over te gaan tot het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen en de middelen om die in stand te houden. Katje Welding bv pagina

4 Index Pagina Reduceertoestellen Unicontrol... 6 Gasspaarapparaten Pluscontrol, ballon vulventielen, reduceertoestellen Jetcontrol 600, reduceertoestellen Unicontrol 500 (300 ) Reduceertoestellen HiQ Reduceertoestellen medisch Reduceertoestellen leidingsystemen ManyFlow cilinderscentrales Hoge druk slangen, cilinderaansluitingen, cilindersteunen Reduceertoestellen CATWELD Dincontrol Manometers Reduceertoestellen CATWELD Standard Reduceertoestellen CATWELD Verloopnippels Pakkingringen Lasset The Little Torch Onderdelen Hardsoldeerset HBL Las en snijset AGA X11 Original Las en snijset LX Las en snijset AGA X21 Original Handsnijbrander mondstukmenging AGA X511 Diamond mondstukmenging Handsnijbrander mondstukmenging CATWELD X31 mondstukmenging ken injecteur ken mondstukmenging High Speed snijmondstukken mondstukmenging Slangen en toebehoren Snelkoppelingen Messing armaturen Slangbreukbeveiligingsapparatuur Slanghaspels Propaanapparatuur lucht aanzuigend Proparange, (Lorch) drukregelaars, Lomat Piëzo, Classic Propaanapparatuur diversen Karweiflessen, slangbreukbeveiligingen, Lomax Toebehoren autogeen Brillen, aanstekers, cilindersleutels, branderdoorstekers, vlamdovers Toevoegmateriaal autogeen Zilversoldeer Stay Brite Overig zachtsoldeer Vloeimiddel Toevoegmateriaal TIG TIG pen Diversen autogeen Brandstaven, vlamstraal apparatuur, heetstokers, poedersnijapparatuur Cilinderwagens Machinebranders Test manometers Katje Welding bv pagina

5 Index Pagina Persoonlijke bescherming Hittebescherming Hittebestendige kleding, handschoenen, onderleggers Tempilstik temperatuur indicator CATWELD TIGelektroden Non destructief materiaalonderzoek Accessoires elektrisch Aardklemmen, lastangen, staalborstels, bikhamers, hand (test) flowmeters, automatische lashelmen Elektroden droogkasten Koolzuurtoepassingen Hand Air, verwarmingsapparaten, Fryson Gasmixers en gasblenders SNOWPACK droogijs pellet maker JETFREEZER pijpvries apparatuur Gereedschap voor piping Backing gas systemen Herleidingstabellen Katje Welding bv pagina

6 Katje Welding bv pagina

7 Reduceertoestellen Unicontrol Omschrijving Unicontrol reduceertoestellen zijn ontworpen voor de meeste industriële gassen. Het ergonomische ontwerp, gecombineerd met een rigide constructie, resulteert in een gebruiksvriendelijk en slijtagebestendig reduceertoestel. De eenvoudige bediening van de geborgde instelknop voorziet in een efficiënte en precieze regeling van de gastoevoer. Unicontrol reduceertoestellen voldoen aan de internationale EN standaarden voor wat betreft in en uitlaat verbindingen, toelaate drukken en veiligheidsvoorschriften. Het nieuwe ontwerp garandeert een flowcapaciteit die ruim voldoende is voor de meeste gasprocessen op het gebied van lassen en snijden. Alle varianten zijn gebaseerd op hetzelfde basisontwerp. De hoofdcomponenten zijn algemeen voor de gehele serie, dus beperking van het aantal reserveonderdelen en accessoires die in voorraad moeten worden gehouden voor reparatie en service. De horizontale plaatsing van de veerveiligheid voorkomt grotendeels verontreiniging en daarmee beschadiging van het reduceertoestel. Alle reduceertoestellen worden individueel getest voor ze de fabriek verlaten. Flow diagrammen Acetyleen Zuurstof De capaciteitsgrafieken laten de werkdruk zien als een functie van de flow bij verschillende inlaatdrukken (P1). Katje Welding bv pagina

8 Reduceertoestellen Unicontrol Unicontrol 500 met 2 manometers EN Maximale cilinderdruk 200 Art.nr. Gassoort Nominale werkdruk A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Acetyleen NL Acetyleen PP AGA Acetyleen NO Methaan Acetyleen 5/8 BSP Acetyleen FR Zuurstof NL Zuurstof DU Zuurstof NO Zuurstof FR Koolzuur Koolzuur verw. Waterstof/Formeer ArgonHeliumStikstof N 2 Airco 1 vast 10 N 2 Airco 2 vast 10 Lucht Lucht vast 8 CO/N 2 IJkgas Inhoudsmanometer Werkdruk manometer Beugel W x 1/14 G 3/4 W 21.8 x 1/14 G 5/8 (22.9 x 1/14 ) G 5/8 (22.9 x 1/14 ) G 5/8 (22.9 x 1/14 ) G 3/4 W 21.8 x 1/14 W 21.8 x 1/14 W 21.8 x 1/14 W 21.8 x 1/14 W x 1/14 W x 1/14 W x 1/14 W x 1/14 W x 1/14 W 1 (25.4 x 1/8 ) Zijaansluiting volgens NEN 3268 RU 6 LU 1 LI 2 LI 2 RI 2 RU 1 RU 1 RU 1 LU 1 RU 3 RU 3 RU 3 RU 6 RU 6 LU 4 Links Links Links Links Links In tegenstelling tot conventionele reduceertoestellen zijn Unicontrol reduceertoestellen voorzien van een uniek reduceerpatroon. Een sintermetalen schijfje zorgt voor de afdichting. Hierdoor krijgen vuil en andere verontreinigingen nauwelijks kans om het reduceerpatroon binnen te dringen waardoor storingen nauwelijks optreden. Unicontrol 500 Zuurstof Unicontrol 300 met 2 manometers (l/min) EN Maximale cilinderdruk 200 Voornamelijk gebruikt bij MIG lassen en wordt uitgevoerd onder een inert beschermgas. Naast zuivere argon als beschermgas worden ook vaak argon/koolzuur mengsels gebruikt. Art.nr. Gassoort Nominale flow l/min A A A A Koolzuur AGA Formeer Argon/mengsels AGA Mison 035 l/min 035 l/min 035 l/min 035 l/min Inhoudsmanometer Manometer l/min 045 l/min 045 l/min 045 l/min 045 l/min W 21.8 x 1/14 W 21.8 x 1/14 W x 1/14 W 1 (25.4 x 1/8 ) Zijaansluiting volgens NEN 3268 RU 1 LU 1 RU 3 RU 4 Links Unicontrol 300 Argon/CO 2 Katje Welding bv pagina

9 Reduceertoestellen Unicontrol Unicontrol 100 met 1 manometer en 1 flowmeter (l/min) EN Maximale cilinderdruk 200 Voornamelijk gebruikt bij TIG lassen. In tegenstelling tot MIG lassen ontstaat bij het TIG (Tungsten Inert Gas) lassen een elektrische boog tussen een wolfram elektrode en het werkstuk. De elektrode smelt niet en fungeert uitsluitend als stroomgeleider en boogdrager. Art.nr. Gassoort Nominale werkdruk A A A A A A A A A A A Koolzuur Koolzuur + gasbesparing AGA Formeer Waterstof Argon/mengsels AGA Mison Helium Lucht IJkgas flowmeter IJkgas A IJkgas + gasbesp < 3 < 1 < 0.3 Inhoudsmanometer Flowmeter l/min 230 l/min 230 l/min 230 l/min 230 l/min 230 l/min 230 l/min 230 l/min 230 l/min 230 l/min 230 l/min W 21.8 x 1/14 W 21.8 x 1/14 W 21.8 x 1/14 W 21.8 x 1/14 W x 1/14 W 1 (25.4 x 1/8 ) W x 1/14 W x 1/14 W 1 (25.4 x 1/8 ) W 1 (25.4 x 1/8 ) W 1 (25.4 x 1/8 ) Zijaansluiting volgens NEN 3268 RU 1 RU 1 LU 1 LU 1 RU 3 RU 4 RU 3 RU 6 LU 4 LU 4 LU 4 Links Links Links Links Links ntrol Unicontrol 100 Argon/CO 2 Unicontrol 500 met 1 manometer EN 2503 Propaan wordt in gasflessen en bulktanks hoofdzakelijk verkocht als brandstof maar ook voor een groot aantal toepassingen in de bouw en de industrie. Art.nr. Gassoort Werkdruk manometer A A Propaan (BENEGAS) Propaan (SHELL), Mapp, Apachi Zijaansluiting volgens NEN 3268 POL W 21.8 x 1/14 LU 1 Links Unicontrol 500 Propaan Katje Welding bv pagina

10 Reduceertoestellen Unicontrol Jetcontrol 600 met 2 manometers EN Maximale cilinderdruk 200 Jetcontrol 600 reduceertoestellen worden veel toegepast in olieraffinaderijen, chemische research laboratoria en overal waar veilig en betrouwbaar gebruik wordt gemaakt van gassen onder (werk)druk tot een maximum van 200. De membranen zijn vervaardigd van roestvaststaal en de inlaat is voorzien van een efficiënt metaalfilter om een lang leven te garanderen. Art.nr. Gassoort Nominale werkdruk A261350# A261352# A261353# ArgonHeliumStikstof Waterstof Lucht Inhoudsmanometer Werkdruk manometer W x 1/14 W 21.8 x 1/14 W x 1/14 Zijaansluiting volgens NEN 3268 RU 3 LU 1 RU 6 Links Jetcontrol 600 Stikstof Unicontrol 500 met 2 manometers EN Maximale cilinderdruk 300 Art.nr. Gassoort Nominale werkdruk A A A A Zuurstof ArgonHeliumStikstof Zuurstof ArgonHeliumStikstof Inhoudsmanometer Werkdruk manometer Zijaansluiting volgens NEN 3268 volgens NEVOC 5145 NEVOC NEVOC G 5/8 (22.9 x 1/14 ) W x 1/14 RI 2 RU 3 Unicontrol 300 Pluscontrol 101 Pluscontrol 101 is een gasspaarapparaat, te gebruiken in combinatie met een reduceertoestel of afnamepunt in een leidingsysteem. Pluscontrol 101 biedt een volledige controle over de toevoer van het gas tijdens het lassen en voorkomt een onnodig grote gasflow bij het starten van een nieuwe las. Dit gasspaarapparaat is geschikt voor argon, argon/mengsels of koolzuurgas. Het is op elk beschermgas reduceertoestel te monteren. Bij levering is Pluscontrol 101 ingesteld op een werkgebied van 020 l/min. Voor normaal gebruik is het niet nodig deze instelling te wijzigen; in voorkomende gevallen kan bijstellen van de flow geschieden door middel van de instelschroef onder de blindmoer. Art.nr. Omschrijving Aansluiting Aansluiting Inlaat draad uitlaat draad A A A291967# Gasspaarapparaat PC 101 PC 101 met manometer Ballonvulventiel buigbaar G 3/8 G 3/8 inwendig inwendig G 3/8 G 3/8 uitwendig uitwendig Katje Welding bv pagina

11 Reduceertoestellen HiQ Aanvraag R 200/1 enkeltraps reduceertoestel met 2 manometers EN Maximale cilinderdruk 200 HiQ reduceertoestellen voldoen aan de hoogwaardige eisen ten aanzien van speciale en hoogzuivere gassen. Het ontwerp garandeert unieke prestaties in combinatie met veiligheid, lekdichtheid, druk en uitstroomstabiliteit. Zowel leverbaar in enkeltraps en tweetraps uitvoeringen. R 200/1 is een hoge druk reduceertoestel met een hoge flow capaciteit. Verkrijgbaar in verchroomd messing (RB) of RVS (RS) voor zowel corrosieve als niet corrosieve gassen. Art.nr. Omschrijving Nominale werkdruk A420411## A420413## A420415## A420417## A420419## A420421## A420423## A420425## RB 200/1/6 RS 200/1/6 RB 200/1/14 RS 200/1/14 RB 200/1/50 RS 200/1/50 RB 200/1/200 RS 200/1/ Inhoudsmanometer Werkdruk manometer Aanvraag Aanvraag Aanvraag Aanvraag Aanvraag Aanvraag Aanvraag Aanvraag Zijaansluiting volgens NEN 3268 R200/2 tweetraps reduceertoestel met 2 manometers EN Maximale cilinderdruk 200 R 200/2 is een hoge druk reduceertoestel waarbij de inhoudsdruk van de cilinder in twee trappen wordt gereduceerd om te voldoen aan de hoogste eisen ten aanzien van de stabiliteit van de werkdruk. Verkrijgbaar in verchroomd messing (RB) of RVS (RS) voor zowel corrosieveals niet corrosieve gassen. Art.nr. Omschrijving Nominale werkdruk A420431## A420433## A420435## A420437## A420439## A420441## RB 200/2/3 RS 200/2/3 RB 200/2/6 RS 200/2/6 RB 200/2/10.5 RS 200/2/ Inhoudsmanometer Werkdruk manometer Aanvraag Aanvraag Aanvraag Aanvraag Aanvraag Aanvraag Zijaansluiting volgens NEN 3268 Achteringang G 3/8 female en zijingang G 1/4 female. Uitgang G 1/4 female. Eventueel Swagelok koppeling voor uitlaatzijde extra bestellen. Andere HiQ componenten op aanvraag zoals o.a.: afnamepunten wandmontage of tafelzuil centrale distributiepanelen HD en purge afsluiters. S.v.p. gassoort en diameter uitlaatkoppeling vermelden bij bestelling. Katje Welding bv pagina

12 Reduceertoestellen medisch De eisen met betrekking tot medische reduceertoestellen op het gebied van veiligheid en functionaliteit worden steeds strenger. Bovendien moet het toestel goed functioneren bij hoge en lage druk en bij een wisselend debiet. Medired en Mediline zijn speciaal ontwikkeld om aan deze eisen te voldoen. Mediline (medische zuurstof) enkeltraps reduceertoestel. Maximale cilinderdruk 200 Art.nr. Gassoort Nominale flow l/min A150001# A150005# A150015# Zuurstof Zuurstof Zuurstof Inhoudsmanometer G 5/8 (22.9 x 1/14 ) G 5/8 (22.9 x 1/14 ) G 5/8 (22.9 x 1/14 ) Zijaansluiting volgens NEN 3268 RI 2 RI 2 RI 2 Handwartel Handwartel Handwartel Medired (medische zuurstof) tweetraps reduceertoestel. Maximale cilinderdruk 200 Art.nr. Gassoort Nominale flow l/min A150120# A150119# A150121# A150122# Zuurstof Zuurstof Zuurstof Zuurstof Inhoudsmanometer G 5/8 (22.9 x 1/14 ) G 5/8 (22.9 x 1/14 ) G 5/8 (22.9 x 1/14 ) G 5/8 (22.9 x 1/14 ) Zijaansluiting volgens NEN 3268 RI 2 RI 2 RI 2 RI 2 Handwartel Handwartel Handwartel Handwartel Medired click (medische zuurstof) tweetraps reduceertoestel. Maximale cilinderdruk 200 Art.nr. Gassoort Nominale flow l/min A150161# A150162# Zuurstof Zuurstof Inhoudsmanometer G 5/8 (22.9 x 1/14 ) G 5/8 (22.9 x 1/14 ) Zijaansluiting volgens NEN 3268 RI 2 RI 2 Handwartel Handwartel Medired (medische zuurstof) enkeltraps lagedruk reduceertoestel Art.nr. Gassoort Nominale flow l/min A150150# A150151# A150152# Zuurstof Zuurstof Zuurstof Manometer l/min 0 1 l/min 0 6 l/min 015 l/min DIN DIN DIN Aansluiting Medisch diversen A150060# Medidave reduceertoestel, 010, handwartel RI 2, achteringang A150061# Varimed reduceertoestel, 010, handwartel RI 2, zijingang A150062# Yverdeler ingang DIN stekker uitgang 2 DIN koppelingen A150065# Medisch LD reduceertoestel 0 1 l/min A150066# Medisch LD reduceertoestel 0 5 l/min A150067# Medisch LD reduceertoestel 0 15 l/min Diverse medische reduceertoestellen met Pin Index aansluiting voor o.a. zuurstof, lachgas en koolzuur zijn op aanvraag leverbaar. Katje Welding bv pagina

13 Reduceertoestellen leidingsystemen (lage druk) In plaats van het werken met losse cilinders zorgt het gasdistributiesysteem ervoor dat de gassen met behulp van een distributieleiding via een lage druk reduceertoestel bij de gebruiker terechtkomen. De gascilinders blijven buiten de werkplaats en worden in dit geval daar opgesteld waar aan alle veiligheidseisen kan worden voldaan. Hierdoor wordt onnodig transport met cilinders voorkomen. Met behulp van signalering wordt het beheer van, en de controle over de cilinders een stuk eenvoudiger doordat een automatische bewaking van de gasvoorraad wordt gerealiseerd. Jetset/Unicontrol lage druk reduceertoestel EN 2503 Art.nr. Omschrijving Nominale werkdruk B B B B B B B B Jetset Acetyleen compleet Jetset Zuurstof compleet Jetset Acetyleen/Zuurstof compleet Jetex R13 Zuurstof (>100 nm 3 ) Jetset Propaan/Tetreen compleet Unicontrol 700 Acetyleen Unicontrol 700 Zuurstof Unicontrol 700 Propaan/Tetreen / Werkdruk manometer / G 1/2 L G 1/2 G 1/2 L + G 1/2 G 3/4 G 1/2 L G 3/8 L G 3/8 G 3/8 L Aansluiting Jetset/Unicontrol lage druk reduceertoestel (l/min) EN 2503 Art.nr. Omschrijving Nominale werkdruk B B B B B Jetset PC10 met gasbespaarder Argon Jetset met flowmeter Argon Jetset met flowmeter Formeer Unicontrol 700 Argon/mengsels Unicontrol 700 Argon/mengsels Flowmeter l/min 230 l/min 230 l/min 230 l/min 230 l/min G 1/2 G 1/2 G 1/2 L G 3/8 G 3/8 Aansluiting Jetset PC10 met gasbespaarder Argon Jetset lage druk reduceertoestellen worden geleverd inclusief een afsluiter en muurbeugel. Katje Welding bv pagina

14 Reduceertoestellen leidingsystemen (hoge druk) Reduceertoestel hoge druk met 2 manometers EN Maximale cilinderdruk 300 Art.nr. Omschrijving Nominale werkdruk B B B B B B B B B Unicontrol 501 Acetyleen Unicontrol 501 Zuurstof Unicontrol 500 Stikstof MR60 Acetyleen MR60 Acetyleen MR60 Zuurstof MR60 Zuurstof MR60 Argon MR60 Stikstof Inhoudsmanometer Werkdruk manometer G 3/4 W 21.8 x 1/14 W 21.8 x 1/14 G 3/4 G 3/4 W 21.8 x 1/14 W 21.8 x 1/14 W 21.8 x 1/14 W 21.8 x 1/14 Zijaansluiting volgens NEN 3268 RU 1 RU 1 RU 1 RU 1 RU 1 RU 1 Achteringang Achteringang Unicontrol 501 MR60 ManyFlow cilindercentrales De compacte ManyFlow cilindercentrales zijn standaard voorzien van een centrale hoofdafsluiter en drie sectieafsluiters. ManyFlow cilindercentrales worden compleet geleverd, inclusief de benodigde hoge druk slangen en reduceertoestellen. Art.nr. Omschrijving Reduceertoestel HD slangen Zijaansluiting volgens NEN 3268 B B B B B B B B B B B B B B B B B B ManyFlow cilindercentrale 1 x 2 cilinders Acetyleen ManyFlow cilindercentrale 1 x 3 cilinders Acetyleen ManyFlow cilindercentrale 2 x 2 cilinders Acetyleen ManyFlow cilindercentrale 2 x 3 cilinders Acetyleen ManyFlow cilindercentrale 2 x 3 cilinders Acetyleen ManyFlow cilindercentrale 1 x 2 palletpakket Acetyleen ManyFlow cilindercentrale 1 x 2 cilinders Zuurstof ManyFlow cilindercentrale 1 x 3 cilinders Zuurstof ManyFlow cilindercentrale 2 x 2 cilinders Zuurstof ManyFlow cilindercentrale 2 x 3 cilinders Zuurstof ManyFlow cilindercentrale 2 x 3 cilinders Zuurstof ManyFlow cilindercentrale 1 x 2 palletpakket Zuurstof ManyFlow cilindercentrale 1 x 2 cilinders Argon ManyFlow cilindercentrale 1 x 3 cilinders Argon ManyFlow cilindercentrale 2 x 2 cilinders Argon ManyFlow cilindercentrale 2 x 3 cilinders Argon ManyFlow cilindercentrale 2 x 3 cilinders Argon ManyFlow cilindercentrale 1 x 2 palletpakket Argon Unicontrol 501 Unicontrol 501 Unicontrol 501 Unicontrol 501 MR60 MR60 Unicontrol 501 Unicontrol 501 Unicontrol 501 Unicontrol 501 MR60 MR60 Unicontrol 501 Unicontrol 501 Unicontrol 501 Unicontrol 501 MR60 MR Beugel Beugel Beugel Beugel W x 1/14 W x 1/14 G 5/8 (22.9 x 1/14 ) G 5/8 (22.9 x 1/14 ) G 5/8 (22.9 x 1/14 ) G 5/8 (22.9 x 1/14 ) G 5/8 (22.9 x 1/14 ) G 5/8 (22.9 x 1/14 ) W x 1/14 W x 1/14 W x 1/14 W x 1/14 W x 1/14 W x 1/14 RU 6 RU 6 RI 2 RI 2 RI 2 RI 2 RI 2 RI 2 RU 3 RU 3 RU 3 RU 3 RU 3 RU 3 ManyFlow cilindercentrale Katje Welding bv pagina

15 ManyFlow cilindercentrales ManyFlow 3weg manifold. Maximale cilinderdruk 300 Art.nr. Omschrijving Zijaansluiting volgens NEN 3268 B B ManyFlow 3weg manifold met sectieafsluiter Acetyleen ManyFlow 3weg manifold met sectieafsluiter Zuurstof G 3/4 W 21.8 x 1/14 RU 1 Hoge druk slangen + cilinderaansluitingen Art.nr. Omschrijving Aansluiting B264322# B264323# B264332# B264333# B264302# B264304# B B B B HD slang Acetyleen L= 1000 mm HD slang Acetyleen L= 2000 mm HD Solefslang luchtgassen L= 800 mm HD Solefslang luchtgassen L= 2000 mm HD Teflonslang luchtgassen L= 800 mm HD Teflonslang luchtgassen L= 2000 mm Cilinderaansluiting Acetyleen Cilinderaansluiting Argon Cilinderaansluiting Lucht Cilinderaansluiting Zuurstof 1/4 x 1/4 1/4 x 1/4 1/4 x /4 x /4 x 1/4 1/4 x 1/4 Beugel W x 1/14 W x 1/14 G 5/8 (22.9 x 1/14 ) RU 3 RU 6 RI 2 NEN 3268 NEN 3268 NEN 3268 NEN 3268 ManyFlow 3weg manifold Hoge druk slang met slangbreukkabel B B B B Cilindersteunen RVS cilindersteun 1 cilinder RVS cilindersteun 2 cilinders RVS cilindersteun 3 cilinders RVS cilindersteun 4 cilinders Rotam flowmeter 030 l/min messing A Rotam 30 Plus AR/CO l/min 4.5 in 3/8 Ri uit 3/8 Ru A Rotam 30 Plus AR/CO l/min 2.5 in 3/8 Ri uit 3/8 Ru A Rotam 30 Plus Helium 030 l/min 4.5 in 3/8 Ri uit 3/8 Ru A Tstuk met blinde moer Rotam 30 Tstuk blinde moer Rotam 30 Plus Katje Welding bv pagina

16 Reduceertoestellen CATWELD Dincontrol Catweld Dincontrol met 2 manometers EN Maximale cilinderdruk 200 Art.nr. Gassoort A A A A A A Acetyleen NL Zuurstof Koolzuur ArgonHeliumStikstof Lucht Formeer Nominale werkdruk Inhoudsmanometer 0 40 Werkdruk manometer Zijaansluiting volgens NEN 3268 Beugel G 5/8 (22.9 x 1/14 ) W 21.8 x 1/14 W x 1/14 W x 1/14 W 21.8 x 1/14 RI 2 RU 1 RU 3 RU 6 LU 1 Links Catweld Dincontrol Acetyleen Catweld Dincontrol met 2 manometers (l/min) EN Maximale cilinderdruk 200 Voornamelijk gebruikt bij MIG lassen. Art.nr. Gassoort A A A A A Argon/mengsels Mison Koolzuur Formeer IJkgas Nominale flow l/min 024 l/min 024 l/min 024 l/min 050 l/min 024 l/min Inhoudsmanometer Manometer l/min 032 l/min 032 l/min 032 l/min 075 l/min 032 l/min Zijaansluiting volgens NEN 3268 W x 1/14 W 1 (25.4 x 1/8 ) W 21.8 x 1/14 W 21.8 x 1/14 W 1 (25.4 x 1/8 ) RU 3 RU 4 RU 1 LU 1 LU 4 Links Links Catweld Dincontrol met flowmeter Argon/CO2 Catweld Dincontrol met 1 manometer en 1 flowmeter (l/min) EN Maximale cilinderdruk 200 Voornamelijk gebruikt bij TIG lassen. Art.nr. Gassoort A A A A A A A Koolzuur Argon/mengsels Koolzuur Argon/mengsels Mison Mison Formeer Katje Welding bv Nominale werkdruk Inhoudsmanometer pagina 15 Flowmeter l/min 230 l/min 230 l/min 216 l/min 216 l/min 230 l/min 216 l/min 250 l/min Zijaansluiting volgens NEN 3268 W 21.8 x 1/14 W /14 W 21.8 x 1/14 W x 1/14 W 1 (25.4 x 1/8 ) W 1 (25.4 x 1/8 ) W 21.8 x 1/14 RU 1 RU 3 RU 1 RU 3 RU 4 RU 4 LU 1 Links

17 Reduceertoestellen CATWELD Dincontrol Catweld Dincontrol met 1 manometer EN 2503 Art.nr. Gassoort A Propaan (SHELL) Nominale werkdruk 01.5 Werkdruk manometer 02.5 Zijaansluiting volgens NEN 3268 W 21.8 x 1/14 LU 1 Links Catweld Dincontrol met 2 manometers (midden druk) EN Maximale cilinderdruk 200 Art.nr. Gassoort A A046031# A046032# A ArgonHeliumStikstof Airco 2 ACME/FLARE Airco 1 FLARE Lucht Nominale werkdruk Inhoudsmanometer Werkdruk manometer Zijaansluiting volgens NEN 3268 W x 1/14 W x 1/14 W x 1/14 W x 1/14 RU 3 RU 3 RU 3 RU 6 Flow diagrammen Acetyleen Zuurstof De capaciteitsgrafieken laten de werkdruk zien als een functie van de flow bij verschillende inlaatdrukken (P1). Catweld Dincontrol met 2 manometers EN Maximale cilinderdruk 300 Art.nr. Gassoort A A A Zuurstof Stikstof Argon/mengsels Nominale werkdruk l/min Inhoudsmanometer Werkdruk manometer l/min Zijaansluiting volgens NEVOC 5145 NEVOC NEVOC NEVOC Wika manometers EN 562 Ø 62 mm 1/4 onderaansluiting AGA manometers EN 562 Ø 50 mm 1/4 onderaansluiting A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Zuurstof Zuurstof Zuurstof Acetyleen Acetyleen Formeer Argon/mengsels Argon/mengsels Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal Neutraal 010/16 020/ / / / / / / / / l/min l/min Acetyleen Zuurstof Zuurstof Acetyleen Zuurstof Argon/mengsels Propaan Argon/mengsels l/min l/min (PC 101) AGA manometers EN 562 Ø 50 mm 1/4 achteraansluiting B B B B Acetyleen Zuurstof Acetyleen Zuurstof Katje Welding bv pagina

18 Reduceertoestellen CATWELD Standard Catweld Standard met 2 manometers EN Maximale cilinderdruk 200 Art.nr. Gassoort A A Acetyleen NL Zuurstof Nominale werkdruk Inhoudsmanometer 0 40 Werkdruk manometer Zijaansluiting volgens NEN 3268 Beugel G 5/8 (22.9 x 1/14 ) RI 2 Catweld Standard Acetyleen Catweld Standard met 2 manometers (l/min) EN Maximale cilinderdruk 200 Voornamelijk gebruikt bij MIG lassen. Art.nr. Gassoort A Argon/mengsels Nominale flow l/min 024 l/min Inhoudsmanometer Manometer l/min 032 l/min Zijaansluiting volgens NEN 3268 W x 1/14 RU 3 Catweld Standard Argon/CO2 Flow diagrammen Acetyleen Katje Welding bv pagina 17 Zuurstof

19 Reduceertoestellen CATWELD Catweld met 2 manometers EN Maximale cilinderdruk 200 Art.nr. Gassoort A A Acetyleen NL Zuurstof Nominale werkdruk Inhoudsmanometer 0 40 Werkdruk manometer Zijaansluiting volgens NEN 3268 Beugel G 5/8 (22.9 x 1/14 ) RI 2 Catweld met 2 manometers (l/min) EN Maximale cilinderdruk 200 Voornamelijk gebruikt bij MIG lassen. Art.nr. Gassoort A Argon/mengsels Nominale flow l/min 025 l/min Inhoudsmanometer Manometer l/min 032 l/min Zijaansluiting volgens NEN 3268 W x 1/14 RU 3 Catweld Zuurstof Catweld met 1 manometer en 1 flowmeter l/min EN Maximale cilinderdruk 200 Voornamelijk gebruikt bij TIG lassen. Art.nr. Gassoort A Argon/mengsels Nominale werkdruk 3.5 Inhoudsmanometer Flowmeter l/min 025 l/min Zijaansluiting volgens NEN 3268 W x 1/14 RU 3 Catweld met flowmeter Argon/CO2 Katje Welding bv pagina

20 Verloopnippels cilinder reduceertoestel, pakkingringen A265408# A265410# A265412# A265414# A265415# A265416# A265417# A265418# A265424# A265425# A265428# A265434# A265436# A265438# A265439# A265450# A265446# Verloopnippels 21.8 LBi x RBu 21.8 RBi x 5/8 RBi 21.8 RBi x RBu RBi x 5/8 RBi RBi x 25.4 RBu RBi x 21.8 RBu RBi x 28.8 RBu 25.4 RBi x RBu 28.8 RBi x 5/8 RBi 28.8 RBi x RBu 5/8 RBu x 21.8 RBu 5/8 RBu x RBu 21.8 RBi x 21.8 LBu 21.8 LBi x 5/8 LBi RBi x 25.4 LBu Aanpasnippel Mison POL links wartelend male x SHELL LBu Cilinder LU 1 RU 1 RU 1 RU 3 RU 3 RU 3 RU 3 RU 4 RU 6 RU 6 RI 2 RI 2 RU 1 LU 1 RU 3 RU 4 Reduceertoestel RU 3 RI 2 RU 3 RI 2 RU 4 RU 1 RU 6 RU 3 RI 2 RU 3 RU 1 RU 3 LU 1 POL LU 4 RU 3 VERLOOPNIPPELS ZIJN NIET BEDOELD VOOR PERMANENT GEBRUIK. VOOR IEDER AFZONDERLIJK GAS IN CILINDERS EN SYSTEMEN MOET EEN SPECIFIEK REDUCEERTOESTEL WORDEN GEBRUIKT. A A A A A A Pakkingringen voor verloopnippels binnendraad Ring rubber Acetyleen Delrin 16 x 9.2 x 2 mm LU 0 Delrin 18 x 12.2 x 2 mm LU 1 RU 1 Delrin 20 x 12.2 x 2 mm RU 3 Delrin 25 x 12.2 x 2 mm RU 6 Delrin 21 x 8 x 2 mm RU 4 LU 4 Verloopnippels voor het buitenland op aanvraag onder vermelding van gassoort en land. Katje Welding bv pagina

21 Katje Welding bv pagina

22 Lasset The Little Torch A023000# Lasset The Little Torch In kartonnen doos. Inhoud: 1 handgreep 5 lasvoorstukken gebogen ltr (nr. 3 t/m 7) Acetyleenslang (rood) Zuurstofslang (groen) 1 verloopnippel 1/4 x 3/8 L=173 cm L=173 cm Zoals de naam al doet vermoeden is The Little Torch een professionele en compacte brander. De mogelijkheden zijn legio: reparatie van sieraden en kunstvoorwerpen solderen elektronica. The Little Torch weegt slechts 43 gram en is uitermate handzaam in het gebruik. The Little Torch is geschikt voor elk brandbaar gas in combinatie met zuurstof. The Little Torch produceert een stabiele vlam tot maximaal ca C. The Little Torch wordt geleverd inclusief handgreep, 5 voorstukken, flexibele gas en zuurstofslang Katje Welding bv pagina

23 Lasset The Little Torch A023000# Lasset The Little Torch A023012#* A023013#* A023014#* A023015#* A023016#* A023017#* Lasvoorstuk recht LT lasvoorstuk recht nr. 2 LT lasvoorstuk recht nr. 3 LT lasvoorstuk recht nr. 4 LT lasvoorstuk recht nr. 5 LT lasvoorstuk recht nr. 6 LT lasvoorstuk recht nr. 7 A023021#* A023022# A023023# A023024# A023025# A023026# A023027# Lasvoorstuk gebogen LT lasvoorstuk gebogen nr. 1 LT lasvoorstuk gebogen nr. 2 LT lasvoorstuk gebogen nr. 3 LT lasvoorstuk gebogen nr. 4 LT lasvoorstuk gebogen nr. 5 LT lasvoorstuk gebogen nr. 6 LT lasvoorstuk gebogen nr. 7 A023031#* A023032#* A023033# A023034# A023035# A023036# Lasvoorstuk twin LT lasvoorstuk twin nr. 1 LT lasvoorstuk twin nr. 2 LT lasvoorstuk twin nr. 3 LT lasvoorstuk twin nr. 4 LT lasvoorstuk twin nr. 5 LT lasvoorstuk twin nr. 6 A023042# Heetstookvoorstuk meervlams Acetyleen LT voorstuk meervlams AC/H2 nr. 2 A023048# Heetstookvoorstuk meervlams Aardgas/Propaan LT voorstuk meervlams PR nr. 3 A023051# Verlengpijp LT verlengpijp 3 A023058# LT magnetische branderhouder A023003## A023004## A023005## Slang LT zuurstofslang groen LT acetyleenslang rood LT slangklem (busje) Katje Welding bv pagina

24 Hardsoldeerset HBL A023070# A023071# A023072# A023073# A023074# A023075# A023076# A023077# Hardsoldeerset HBL Acetyleen* Hardsoldeerset AC aangezogen lucht HBL Handgreep HBL Verlengpijp HBL Mondstuk nr. 1 HBL Mondstuk nr. 2 HBL Mondstuk nr. 3 HBL Mondstuk nr. 4 HBL Mondstuk nr. 5 HBL Solderen is een werkwijze waarbij het werkmateriaal wordt verbonden met behulp van toevoegmateriaal, dat een lagere smelttemperatuur heeft dan die van de te verbinden materialen. Het toevoegmateriaal dient in gesmolten toestand het werkstukoppervlak te bevochtigen en hierop te hechten bij het solderen; de smelttemperatuur van het werkstuk ligt hoger en wordt niet tot smelten gebracht. Verbruikstabel mondstukken HBL Mondstuk Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 AC verbruik 14 ltr/h 28 ltr/h 165 ltr/h 310 ltr/h 850 ltr/h Werkdruk *Zolang de voorraad strekt. Katje Welding bv pagina

25 Las en snijset AGA X11 Original A Las en snijset X11 Original Injecteur EN ISO 5172 In kunststof opbergkist. Snijcapaciteit max. 100 mm. Inhoud: 1 handgreep met snelkoppeling 6 lasvoorstukken DIN ltr 1 snijvoorstuk 90 drukhandel 3 snijmondstukken type HA411 (350 mm) 1 set branderdoorstekers 1 hulpsleutel 3 teflonpakkingen 1 set terugstroomkleppen BV11. A Las en snijset X11 Original Mondstukmenging EN ISO 5172 In kunststof opbergkist. Snijcapaciteit max. 150 mm. Inhoud: 1 handgreep met snelkoppeling 6 lasvoorstukken DIN ltr 1 snijvoorstuk NM 90 drukhandel 2 snijmondstukken type Coolex A311 (310 mm, 2550 mm) 1 set branderdoorstekers 1 hulpsleutel 3 teflonpakkingen 1 set terugstroomkleppen BV11. A Lasset X11 Original Mini EN ISO 5172 In stalen opbergkist. Inhoud: 1 handgreep met snelkoppeling 3 lasvoorstukken DIN ltr 3 teflonpakkingen. A Lasset X11 Original CV EN ISO 5172 In stalen opbergkist. Inhoud: 1 handgreep met snelkoppeling 3 lasvoorstukken DIN ltr 2 buige lasvoorstukkken CV (haaks) 16 ltr 3 teflonpakkingen. X11 is een compacte en professionele las en snijset. De gehamerde lasvoorstukken garanderen een stabiele vlam. Het verwisselen van de lasvoorstukken gebeurt snel en eenvoudig door de gepatenteerde snelkoppeling. De standaard geleverde terugstroomkleppen verhogen de bedrijfszekerheid. Uiteraard is een uitgebreid assortiment accessoires leverbaar. Katje Welding bv pagina

26 Las en snijset LX14 A Las en snijset LX14 In stalen opbergkist. Snijcapaciteit max. 100 mm. Inhoud: 1 handgreep met overgooimoer en vaste slangtules 1 snijvoorstuk met drukhandel 2 snijmondstukken (340 mm) 1 tweewielige geleidewagen 1 cirkelstang/punt 1 set branderdoorstekers 5 verchroomde lasvoorstukken DIN ltr 1 montagesleutel. A Lasset LX14 In stalen opbergkist. Inhoud: 1 handgreep met overgooimoer en slangpilaren 2 buige lasvoorstukken DIN ltr 2 verchroomde lasvoorstukken DIN ltr 1 heetstookvoorstuk DIN 500 ltr. A Las en snijset LX14 Plus Inhoud: 1 las en snijset LX14 1 reduceertoestel CATWELD Acetyleen met beugel 1 vlamdover 3/8 L 1 reduceertoestel CATWELD Zuurstof RI 2 LX14 is een professionele las en snijset en speciaal ontwikkeld voor de installatiebranche. De compacte gas en zuurstofafsluiter is nauwkeurig af te stellen. De lasvoorstukken zijn voorzien van afzonderlijke lasmondstukken die eenvoudig kunnen worden vervangen. Katje Welding bv pagina

27 Las en snijset AGA X21 Original A Las en snijset X21 gelijke druk EN ISO 5172 In stalen opbergkist. Snijcapaciteit max. 500 mm. Inhoud: 1 handgreep rond 6 lasvoorstukken DIN ltr 1 snijvoorstuk mondstukmenging 90 drukhandel 3 snijmondstukken type Coolex A311 (350 mm) 1 tweewielige geleidewagen 1 hulpsleutel 1 set branderdoorstekers 1 set reserve Oringen. A Las en snijset X21 gelijke druk EN ISO 5172 Als A doch met ovale handgreep. A Las en snijset X21 met snijvoorstuk injecteur AC EN ISO 5172 Met ronde handgreep, snijvoorstuk 90 drukhandel en MA133D snijmondstukken. A Las en snijset X21 met snijvoorstuk injecteur AC EN ISO 5172 Als A doch met ovale handgreep. A A A A Toebehoren Terugstroomklep BV11 3/8 L Terugstroomklep BV11 3/8 Terugstroomklep BV12 3/8 x 9.0 mm Terugstroomklep BV12 3/8 L x 9.0 mm X21 is een compleet brandersysteem voor alle middelzware en zware lastoepassingen en snijwerkzaamheden. Verkrijgbaar zowel met ronde als met ovale handgreep. X21 kan worden gebruikt voor de volgende toepassingen: lassen tot 14 mm snijden van staal tot 500 mm, cirkelsnijden, gatsnijden, schuinsnijden, nagelkopsnijden hardsolderen zachtsolderen heetstoken, buigen, strekken gutsen vlamstralen, ontroesten, richten. A Snijvoorstuk drukhandel mondstukmenging 75 lengte 955 mm A Snijvoorstuk drukhandel mondstukmenging 75 lengte 655 mm A Snijvoorstuk drukhandel mondstukmenging 90 A A A Heetstookvoorstuk meervlams Acetyleen Voorstuk meervlams AC ltr Voorstuk meervlams AC ltr Voorstuk meervlams AC ltr Katje Welding bv pagina

28 Katje Welding bv pagina

29 Handsnijbrander AGA X511 Diamond mondstukmenging A Handsnijbrander X511 Diamond snijzuurstof d.m.v. drukhandel branderkop 90 lengte 470 mm 1/4 x 3/8 L A Handsnijbrander X511 Diamond snijzuurstof d.m.v. drukhandel branderkop 90 lengte 470 mm 3/8 x 3/8 L A Handsnijbrander X511 Diamond snijzuurstof d.m.v. drukhandel branderkop 105 lengte 470 mm 1/4 x 3/8 L A Handsnijbrander X511 Diamond snijzuurstof d.m.v. drukhandel branderkop 180 lengte 470 mm 1/4 x 3/8 L A Handsnijbrander X511 Diamond snijzuurstof d.m.v. drukhandel branderkop 105 lengte 855 mm 1/4 x 3/8 L A Handsnijbrander X511 Diamond snijzuurstof d.m.v. drukhandel branderkop 180 lengte 855 mm 1/4 x 3/8 L A Handsnijbrander X511 Diamond snijzuurstof d.m.v. drukhandel branderkop 105 lengte 1115 mm 1/4 x 3/8 L A A A A Toebehoren Terugstroomklep BV11 3/8 L Terugstroomklep BV11 3/8 Terugstroomklep BV12 3/8 x 9.0 mm Terugstroomklep BV12 3/8 L x 9.0 mm A Mondstukmoer speciaal (sloop) Veilig en robuust Laag in gewicht Grote capaciteit Hulpstukken voor alle toepassingen X511 Diamond is ontworpen voor mondstukmenging en heeft een maximale snijcapaciteit van 500 mm. Gemakkelijk in gebruik. De ovale handgreep ligt goed in de hand. De bedieningsknoppen voor het regelen van de voorwarmzuurstof en brandbaar gas zijn goed bereikbaar, zodat de vlam gemakkelijk te beheersen is. De snijzuurstofhandel is zodanig samengesteld dat een goede bediening mogelijk is; ideaal voor snijden, gutsen en verwijderen van nagelkoppen. Veilig en robuust. De toegepaste materialen voor de afsluiters, handgreep en gasbuizen zijn zodanig gekozen dat een lange levensduur verzekerd is. De RVS spindels zorgen voor een goede afdichting. Diverse geleidewagens en cirkelsnijapparaten zijn leverbaar. Katje Welding bv pagina

30 Handsnijbrander CATWELD X31 mondstukmenging A Handsnijbrander CATWELD X31 snijzuurstof d.m.v. drukhandel branderkop 90 lengte 500 mm 3/8 x 3/8 L A Handsnijbrander CATWELD X31 snijzuurstof d.m.v. drukhandel branderkop 90 lengte 500 mm 1/4 x 3/8 L A Handsnijbrander CATWELD X31 snijzuurstof d.m.v. drukhandel branderkop 180 lengte 500 mm 3/8 x 3/8 L A Handsnijbrander CATWELD X31 snijzuurstof d.m.v. drukhandel branderkop 105 lengte 700 mm 3/8 x 3/8 L A Handsnijbrander CATWELD X31 snijzuurstof d.m.v. drukhandel branderkop 105 lengte 900 mm 3/8 x 3/8 L A Handsnijbrander CATWELD X31 snijzuurstof d.m.v. drukhandel branderkop 105 lengte 1100 mm 3/8 x 3/8 L A A A A Toebehoren Terugstroomklep BV11 3/8 L Terugstroomklep BV11 3/8 Terugstroomklep BV12 3/8 x 9.0 mm Terugstroomklep BV12 3/8 L x 9.0 mm Robuuste constructie Betrouwbaar Uitgebalanceerd model Afsluiters zijn voorzien van RVS spindels CATWELD X31 vervangt AGA X31 en de latere Corona en is een betrouwe, stevige en toch lichte handsnijbrander van het type mondstukmenging. Het gewicht is slechts 1.2 kg. Gas en zuurstof worden in het mondstuk tot een volledig gasmengsel gemengd waardoor een zeer hoge graad van betrouwbaarheid tegen vlaminslag en vlamterugslag wordt bereikt. Een groot aantal snijmondstukken en accessoires maakt CATWELD X31 ondermeer geschikt voor het snijden van zowel dun als dik materiaal tot ver boven de 500 mm, het schuin en cirkelsnijden, het verwijderen van nagelkoppen evenals het slopen, poedersnijden en gutsen. Diverse accessoires zijn leverbaar. Katje Welding bv pagina

31 Katje Welding bv pagina

32 ken injecteur Acetyleen A A A A A AGA X11/AGA Kombi 14G Maxi A AGA X311/BM3031/Jetstream/AGA X501A/AGA X21 INJ TINEX HA4111 HA4112 HA4113 HA4114 HA4115 Tinex is speciaal ontwikkeld voor het snijden van dunne plaat. De voorwarmvlam is klein en afgestemd op de voor de dunne plaat benodigde warmte. Het snijzuurstofkanaal is cilindrisch uitgevoerd, hierdoor kan met een lage zuurstofdruk worden gesneden. A A A A A A A A AGA X311/BM3031/Jetstream/AGA X501A/AGA X21 INJ compleet 38 MA133D0 compleet 815 MA133D1 compleet MA133D2 compleet MA133D3 compleet MA133D4 compleet MA133D5 compleet MA133D6 compleet MA133D7 A A A A A A A A Buitenmondstuk Buitenmondstuk Binnenmondstuk Binnenmondstuk Binnenmondstuk Binnenmondstuk Binnenmondstuk Binnenmondstuk A A BM3031/Jetstream Jetex 1 Jetex MA133D MA133D MA133D0 MA133D1 MA133D2 MA133D3 MA133D4 MA133D5 MA1431 MA1432 JETEX is een zogenaamd gordijnmondstuk, dat wil zeggen een high speed snijmondstuk met acetyleen als brandbaar gas en een beschermend zuurstof gordijn rondom de snijzuurstofstraal. Ondanks de extreem hoge snijsnelheid is het snijvlak van topkwaliteit. Dit betekent sneller snijden en minder nabehandeling. Het buitenmondstuk is bovendien vernikkeld om slakaanhechting te voorkomen en de warmtegeleiding te verbeteren. Het uiteinde van het buitenmondstuk is verchroomd. A A A Gutsmondstuk AGA X311/AGA X501A/AGA X21 INJ Jet Groover 0 24 gutsdiepte Jet Groover 1 46 gutsdiepte Jet Groover 2 58 gutsdiepte Jet Groover garandeert een korte voorwarmtijd waardoor het gutsen veelal binnen een paar seconden kan beginnen. Het binnenmondstuk en het buitenmondstuk is vervaardigd van koper. Het buitenmondstuk is tevens vernikkeld. A A A A A HLPrecioso A A A A Toebehoren Mondstukreiniger KR21 Mini draadborstel messing Draadborstel (messing) 4rijig Set doorstekers AGA HLPRECIOSO HLPRECIOSO HLPRECIOSO HLPRECIOSO HLPRECIOSO Snijtabellen zijn op aanvraag beschikbaar. Katje Welding bv pagina

33 ken injecteur Propaan A A A A AGA X11 A A A A A A A A AGA X311/Jetstream/AGA X21 INJ A A A A A A A A A X501PH (ook voor Harris) A A A A A A Sloopsnijmondstuk X501PH (ook voor Harris) A A BM3031/Jetstream HP4331 HP4332 HP4333 HP4334 MP1330 MP1331 MP1332 MP1333 MP1334 MP1335 MP1336 MP NX 00NX 0NX 1NX 2NX 3NX 4NX 5NX 6NX 1NFF 2NFF 3NFF 4NFF 5NFF 6NFF PROPEX 1 PROPEX 2 Propex is speciaal ontworpen voor het machinaal snijden met propaan. Dit driedelige snijmondstuk bestaat uit een buitenmondstuk vervaardigd van koper, nikkel en chroom. Een extra zuurstofstraal rond het iets uitlopende snijzuurstofkanaal resulteert in extreem hoge snijsnelheden. ken injecteur Tetreen Mapp Apachi Thermolene A A A A A A A AGA X311/BM3031/Jetstream/AGA X21 INJ 610 MY MY MY MY MY MY MY1336 A A A A Toebehoren Mondstukreiniger KR21 Mini draadborstel messing Draadborstel (messing) 4 rijig Set doorstekers AGA Snijtabellen zijn op aanvraag beschikbaar. Katje Welding bv pagina

34 ken mondstukmenging Acetyleen Recht snijmondstuk A021600* 1 3 HA3111 A021610* 3 10 HA3112 A021611* HA3113 A021612* HA3114 A021613* HA3115 A021614* HA3116 A021616* HA3117 A021617* HA3118 Gebogen nagelkopsnijmondstuk A Gutsdiepte ARC Recht gutsmondstuk A021636* Gutsdiepte SA35512 Gebogen gutsmondstuk met stellite steun A Gutsdiepte 3 9 RFGA1 A Gutsdiepte 6 11 RFGA2 A Gutsdiepte 9 12 RFGA3 Gebogen gutsmondstuk met stellite steun A Gutsdiepte 3 8 A351B13 A Gutsdiepte 6 11 A351B19 A Gutsdiepte A351B25 * Zolang de voorraad strekt. CATWELD snijmondstukken mondstukmenging Acetyleen Recht snijmondstuk A A3112 A A3113 A A3114 A A3115 Snijtabellen zijn op aanvraag beschikbaar. KOIKE snijmondstukken mondstukmenging Acetyleen standaard A A A A A A A A A A Acetyleen high speed A051310# D7 A051311# D7 A051312# D7 A051313# D7 A051314# D7 A051315# D7 A051316# D7 A051317# D7 A051318# D7 A051319# D7 Propaan standaard A A A A A A A A A A Propaan high speed A051330# D7 A051331# D7 A051332# D7 A051333# D7 A051334# D7 A051335# D7 A051336# D7 A051337# D7 A051338# D7 A051339# D7 Andere KOIKE snijmondstukken op aanvraag leverbaar. Katje Welding bv pagina

35 Coolex snijmondstukken mondstukmenging Acetyleen Recht snijmondstuk A Coolex 1 3 A3111 A Coolex 3 10 A3112 A Coolex A3113 A Coolex A3114 A Coolex A3115 A Coolex A3116 A Coolex A3117 A Coolex A3118 A Coolex 3 25 A1912 (extra lang L= 178 mm) A Coolex A1913 (extra lang L= 178 mm) Gebogen gutsmondstuk lang A Gutsdiepte 3 8 A353BL 6 Coolex A Gutsdiepte 6 11 A353BL 8 Coolex A Gutsdiepte 8 11 A353BL10 Coolex A Gutsdiepte A353BL12 Coolex Gebogen gutsmondstuk met stellite steun A Gutsdiepte 3 9 RFGA1 Coolex A Gutsdiepte 6 11 RFGA2 Coolex A Gutsdiepte 9 12 RFGA3 Coolex Recht gutsmondstuk A Gutsdiepte 3 8 A355L 6 Coolex A Gutsdiepte 6 11 A355L 8 Coolex A Gutsdiepte 8 11 A355L10 Coolex Gebogen nagelkopsnijmondstuk A Gutsdiepte 5 25 A341BL2 Coolex A Gutsdiepte A341BL3 Coolex A Gutsdiepte A341BL4 Coolex A Gutsdiepte A341BL5 Coolex Recht sloopsnijmondstuk A A3171 Coolex A A3172 Coolex A A3173 Coolex A A3174 Coolex A A3175 Coolex Snijtabellen zijn op aanvraag beschikbaar. A A A A Toebehoren Mondstukreiniger KR21 Mini draadborstel messing Draadborstel (messing) 4 rijig Set doorstekers AGA Coolex betekent een grote doorbraak voor gebruikers van snijmondstukken over de gehele wereld. Coolex is het resultaat van gedegen onderzoek en ontwikkeling bij GCE, s werelds belangrijkste producent van snijmondstukken. De basisconstructie van de traditionele mondstukmenging mondstukken is sinds vele jaren niet gewijzigd. GCE heeft een snijmondstuk onwikkeld met een extra doorgang tussen het voorwarmzuurstof en snijzuurstofkanaal. Het resultaat is een hele lijst van voordelen. Coolex verlengt de effectieve standtijd tot 600%. Testen hebben aangetoond dat het Coolex snijmondstuk tot zes keer langer mee gaat dan zijn traditionele tegenpool; kanaalslijtage en vervuiling is geminimaliseerd omdat reinigen zelden nodig is. Het geheim zit hem in de fijne straal voorwarmzuurstof, die in het snijzuurstofkanaal stroomt gedurende het voorwarmen. Het mondstuk wordt consequent gekoeld en dit voorkomt de opbouw van metaalslak en metaaldamp. Het zuurstofverbruik neemt slechts toe met 2550 liter per uur. Katje Welding bv pagina

36 ken mondstukmenging Propaan Tetreen Mapp Apachi AGA Tetreen, Mapp, Apachi A Tetreen 4 12 AFS 1 A Tetreen AFS 2 A Tetreen AFS 3 A Tetreen AFS 4 A Tetreen AFS 5 A Tetreen AFS 6 A Tetreen AFS 7 A Tetreen AFS 8 A Tetreen AFS 9 A Tetreen AFS10 CATWELD Propaan 10 voorwarmkanalen A Propaan A Propaan A Propaan A Propaan A Propaan A Propaan A Propaan A Propaan A Propaan CATWELD Propaan 9 voorwarmkanalen A Propaan 3 10 PRO1 A Propaan PRO2 A Propaan PRO3 A Propaan PRO4 A Propaan PRO5 A Propaan PRO6 A Propaan PRO7 Coolex snijmondstukken mondstukmenging Propaan Recht snijmondstuk A Coolex 1 3 P3311 A Coolex 3 10 P3312 A Coolex P3313 A Coolex P3314 A Coolex P3315 A Coolex P3316 A Coolex P3317 A Coolex P3318 Recht sloopsnijmondstuk A Coolex 3 50 P3371 A Coolex P3372 A Coolex P3373 A Coolex P3374 A Coolex P3375 A A A A Toebehoren Mondstukreiniger KR21 Mini draadborstel messing Draadborstel (messing) 4 rijig Set doorstekers AGA Snijtabellen zijn op aanvraag beschikbaar. Coolex snijdt voorwarmtijd. De voorwarmzuurstof die continu in het snijzuurstofkanaal wordt gespoten, stroomt in de vlam. Op deze wijze versnelt de koelzuurstof het actuele verbrandingsproces. Dit resulteert in een kortere voorwarmtijd en het snijden kan veelal beginnen binnen een paar seconden. Met zijn grotere voorwarmkanalen geven de Coolex sloopsnijmondstukken meestal een vliegende start. Coolex geeft een schonere snede. Omdat het Coolex snijmondstuk gedurende het voorwarmen wordt gekoeld is er geen of nauwelijks opbouw van metaaldeeltjes. Dit betekent niet alleen dat de standtijd van het mondstuk aanzienlijk wordt verlengd, omdat reinigen niet nodig is, maar ook dat het Coolex mondstuk zijn oorspronkelijke vorm en precisie behoudt gedurende zijn levensduur. Coolex snijmondstukken geven dezelfde scherpe snede keer op keer. Katje Welding bv pagina

37 High Speed snijmondstukken mondstukmenging Acetyleen High speed snijmondstuk (machinaal snijden) A Coolex 3 5 AMDHS A Coolex 5 10 AMDHS A Coolex AMDHS A Coolex AMDHS A Coolex AMDHS A Coolex AMDHS A Coolex AMDHS A Coolex AMDHS A Coolex AMDHS Coolex high speed snijmondstukken: hoge snijsnelheid stabiele voorwarmvlam korte voorwarmtijd efficiënte koeling van het snijmondstuk langere levensduur verchroomde binnen en buitenmondstukken geschikt voor alle nozzle mix machinebranders eenvoudig te reinigen (tweedelig) High speed snijmondstuk (machinaal snijden) A Tritex 3 5 A Tritex 5 10 A Tritex A Tritex A Tritex A Tritex A Tritex A Tritex A Tritex Tritex high speed snijmondstukken: verbeterde snijnauwkeurigheid hoge snijsnelheid met de hoogste snijkwaliteit (volgens DIN EN ISO 9013) tot 30% hogere snijsnelheid in vergelijking met andere nozzle mix snijmondstukken verbeterde snijkwaliteit bij dun plaatmateriaal stabiele voorwarmvlam korte voorwarmtijd alle Tritex mondstukken hebben een cool flow voor een langere levensduur verchroomde/vernikkelde buitenmondstukken, verchroomd uiteinde binnenmondstukken geschikt voor alle nozzle mix machinebranders eenvoudig te reinigen (tweedelig) A072264# Doorsteker conisch snijmondstuk Tritex Katje Welding bv pagina

38 Katje Welding bv pagina

39 Slangen en toebehoren ACETYLEENSLANG ROOD GERIBD // ZUURSTOFSLANG BLAUW GERIBD EN 559 Toepassing soepele en knikvrije lasslang voor doorvoer van Acetyleen // Zuurstof. Norm EN 559. Binnenwand zwart glad, synthetisch rubber SBR/NR, gasdicht. Inlagen synthetische garens. Buitenwand rood geribd // blauw geribd, slijtvast, weerbestendig. Herkenning markering EN 559. Temperatuur 30 C t/m +70 C. Druk werkdruk 20, stdruk 60. Rollengte 50 of 100 meter, afhankelijk van het gewicht. Lengte tolerantie slang maximaal 5%. Acetyleenslang rood EN 559 A Acetyleenslang 5 x 11 mm A Acetyleenslang 6.3 x 13.3 mm A Acetyleenslang 8 x 16 mm A Acetyleenslang 9 x 16 mm A Acetyleenslang 10 x 18 mm A Acetyleenslang 13 x 23 mm A Acetyleenslang 16 x 26 mm Zuurstofslang blauw EN 559 A Zuurstofslang 5 x 11 mm A Zuurstofslang 6.3 x 13.3 mm A Zuurstofslang 8 x 16 mm A Zuurstofslang 9 x 16 mm A Zuurstofslang 10 x 18 mm A Zuurstofslang 13 x 23 mm A Zuurstofslang 16 x 26 mm Tweelingslang ZuurstofAcetyleen EN 559 (rood/blauw) soepel A Duoslang 5 x 5 mm A Duoslang 6 x 6 mm A Duoslang 8 x 8 mm A Duoslang 6 x 9 mm A Duoslang 10 x 10 mm Tweelingslang ZuurstofAcetyleen acc. EN 559 (rood/blauw) A Duoslang 6 x 6 mm A Duoslang 6 x 9 mm PROPAANSLANG ORANJE GLAD EN 559 Toepassing soepele en knikvrije gasslang voor doorvoer van Propaan. Norm EN 559. Binnenwand zwart glad, synthetisch rubber SBR/NR, gasdicht. Inlagen synthetische garens. Buitenwand oranje, glad, slijtvast, weerbestendig. Herkenning markering EN 559. Temperatuur 30 C t/m +70 C. Druk werkdruk 20, stdruk 60. Rollengte 50 of 100 meter, afhankelijk van het gewicht. Tweelingslang ZuurstofPropaan EN 559 (oranje/blauw) A Duoslang 6 x 8 mm Propaanslang oranje NEN 5654 EN 559 A Propaanslang 8 x 15 mm PE slang (voor MIG/TIG/Plasma/Laser) A LD PE slang laag permeabel zwart 6 x 4 mm A LD PE slang laag permeabel zwart 8 x 5 mm A LD PE slang laag permeabel zwart 9 x 6 mm A LD PE slang laag permeabel zwart 10 x 6 mm A LD PE slang laag permeabel zwart 12 x 8 mm Lucht/stikstof slang zwart, flexibel A Lucht/stikstof slang 6 x 14 mm A Lucht/stikstof slang 8 x 16 mm A Lucht/stikstof slang 10 x 18 mm Argon Dry Flow slang (soepele slang; de wand laat vrijwel geen watermoleculen door) Een te hoog vochtpercentage zorgt voor porositeit in de las. Het speciale Butyl rubber gaat dit proces grotendeels tegen. A Argon Dry Flow rubber slang zwart 6 x 14 mm A Argon Dry Flow rubber slang zwart 10 x 18 mm Slang per meter, per rol van 50 meter of 100 meter (afhankelijk van het gewicht). Korting per volle rol is 25%. Katje Welding bv pagina

40 Slangen en toebehoren Cadmiumvrije plastic slang (t.b.v. voedingsmiddelenindustrie) A Cadmiumvrije plastic slang 6 x 12 mm A Cadmiumvrije plastic slang 10 x 16 mm A Cadmiumvrije plastic slang 12 x 19 mm A Cadmiumvrije plastic slang 25 x 34 mm Kwalitatief hoogwaardige transparante 3 lagen PVC slang (drinkwaterkeur KTW) met polyester inlagen en geschikt voor: perslucht water levensmiddelen chemicaliën. Wormschroefslangklem A Slangklem RVS (totaal) 8 14 mm A Slangklem RVS (totaal) mm A Slangklem RVS (totaal) mm A Slangklem RVS (totaal) mm A A A A A A A A Slangklem Oetiker 2oor 5 7 mm Slangklem Oetiker 2oor 7 9 mm Slangklem Oetiker 2oor 9 11 mm Slangklem Oetiker 2oor11 13 mm Slangklem Oetiker 2oor13 15 mm Slangklem Oetiker 2oor15 17 mm Slangklem Oetiker 2oor16 19 mm Slangklem Oetiker 2oor19 22 mm A Slangbijeenhouder mm A Slangbijeenhouder mm A Schaar voor het knippen van slangen tot 38 mm uitwendig. Met verwisselbaar mes. A070242# Moniertang ten behoeve van het monteren van slangklemmen. Katje Welding bv pagina

41 Snelkoppelingen AGA snelkoppeling A Acetyleen 3/8 L met tule 4.8 mm A Acetyleen 3/8 L met tule 6.3 mm A Acetyleen 3/8 L met tule 8.5 mm A Insteektule Acetyleen 4.8 mm A Insteektule Acetyleen 6.3 mm A Insteektule Acetyleen 8.5 mm A Zuurstof 3/8 met tule 4.8 mm A Zuurstof 3/8 met tule 6.3 mm A Zuurstof 3/8 met tule 8.5 mm A Insteektule Zuurstof 4.8 mm A Insteektule Zuurstof 6.3 mm A Insteektule Zuurstof 8.5 mm AGA slangsnelkoppeling A Slangsnelkoppeling AC 4.8 mm A Slangsnelkoppeling AC 6.3 mm A Slangsnelkoppeling AC 8.5 mm A Slangsnelkoppeling OX 4.8 mm A Slangsnelkoppeling OX 6.3 mm A Slangsnelkoppeling OX 8.5 mm Snelkoppelingen volgens DIN 8544 ISO DVS 7289 EN 561 RH IB slangsnelkoppeling A075850# RH IB slangsnelkoppeling OX 5.0 mm A075833# RH IB slangsnelkoppeling OX 6.3 mm A075852# RH IB slangsnelkoppeling OX 8.0 mm A075855# RH IB slangsnelkoppeling AC/PR 5.0 mm A075856# RH IB slangsnelkoppeling AC/PR 6.3 mm A075834# RH IB slangsnelkoppeling AC/PR 8.0 mm RH IB RVS koppelingstift handgreep A075838# RH IB RVS koppelingstift handgreep OX 3/8 A075839# RH IB RVS koppelingstift handgreep OX 1/4 A075843# RH IB RVS koppelingstift handgreep AC/PR 3/8 L A075868# RH IB RVS koppelingstift handgreep OX 9/16 A075867# RH IB RVS koppelingstift handgreep AC/PR 9/16 L RH IB snelkoppeling A075848# RH IB snelkoppeling OX 3/8 male A075849# RH IB snelkoppeling OX 1/4 male A075853# RH IB snelkoppeling AC/PR 3/8 L male RH IB snelkoppeling reduceertoestel A075844# RH IB snelkoppeling reduceertoestel OX 3/8 A075831# RH IB snelkoppeling reduceertoestel OX 1/4 A075845# RH IB snelkoppeling reduceertoestel AC/PR 3/8 L A075866# RH IB snelkoppeling reduceertoestel OX 9/16 A075865# RH IB snelkoppeling reduceertoestel AC/PR 9/16 L RH IB RVS insteektule A075835# RH IB RVS insteektule OX 5.0 mm A075847# RH IB RVS insteektule OX 6.3 mm A075837# RH IB RVS insteektule OX 8.0 mm A075840# RH IB RVS insteektule AC/PR 5.0 mm A075841# RH IB RVS insteektule AC/PR 6.3 mm A075846# RH IB RVS insteektule AC/PR 8.0 mm De snelkoppelingen zijn geschikt voor gas en zuurstof. Door de unieke samenstelling van het afsluitende gedeelte is een geringe drukval gewaarborgd. De bijzonder compacte uitvoering voorkomt het foutief aansluiten van slangen voor verschillende gassen. Het koppelen en ontkoppelen vindt plaats in een paar seconden. Katje Welding bv pagina

42 Messing armaturen Slangtule A Slangtule 1/8 x 3.5 mm A070449S Slangtule 1/4 x 3.0 mm A Slangtule 1/4 x 3.5 mm A Slangtule 1/4 x 4.0 mm A Slangtule 1/4 x 6.0 mm A Slangtule 1/4 x 8/9 mm A070455S Slangtule 3/8 x 3.0 mm A Slangtule 3/8 x 3.5 mm A Slangtule 3/8 x 4.0 mm A070454S Slangtule 3/8 x 5.0 mm A Slangtule 3/8 x 6.0 mm A Slangtule 3/8 x 8.0 mm A Slangtule 3/8 x 9.0 mm A Slangtule 1/2 x 6.0 mm A Slangtule 1/2 x 8.0 mm A Slangtule 1/2 x 9.0 mm A Slangtule 1/2 x 11.0 mm A Slangtule 1/2 x 13.0 mm A Slangtule 5/8 x 14.0 mm A Slangtule 3/4 x 6.0 mm A Slangtule 3/4 x 9.0 mm A Slangtule 3/4 x 11.0 mm Slangtule A Slangtule 3/4 x 13.0 mm A Slangtule 3/4 x 16.0 mm A Slangtule 1 x 16.0 mm A Slangtule 1 x 20.0 mm A Slangtule 1 x 5.0 mm A070480S Slangtule M10 x 4.0 mm A070481S Slangtule M10 x 6.0 mm A Slangtule M12 x 4.0 mm A Slangtule M12 x 6.0 mm A Slangtule 9/16 UNF x 4.0 mm A Slangtule 9/16 UNF x 6.0 mm A Slangtule 9/16 UNF x 8.0 mm A Slangtule verl.schacht 5/8 UNF 4.0 mm A Slangtule verl.schacht 5/8 UNF 5.0 mm A Slangtule verl.schacht 5/8 UNF 6.0 mm A Slangtule verl.schacht 5/8 UNF 7.0 mm A Slangtule verl.schacht 5/8 UNF 8.0 mm A Wartel verlengde schacht 5/8 UNF R Bu A Wartel verlengde schacht 5/8 UNF L Bu A A A A Gebogen slangtule Gebogen slangtule 90 met moer 1/4 R x 6.0 mm Gebogen slangtule 90 met moer 1/4 L x 6.0 mm Gebogen slangtule 90 met moer 3/8 R x 6.0 mm Gebogen slangtule 90 met moer 3/8 L x 6.0 mm Wartelmoer A Wartelmoer 1/8 A Wartelmoer 1/4 A Wartelmoer voor tule 8/9 mm 1/4 A Wartelmoer 3/8 A Wartelmoer 1/2 A Wartelmoer 5/8 A Wartelmoer 3/4 A Wartelmoer 1 A Wartelmoer M10 x 1.0 mm A Wartelmoer M12 x 1.0 mm A Wartelmoer M12 x 1.5 mm A Wartelmoer 1/8 L A Wartelmoer 1/4 L A Wartelmoer voor tule 8/9 mm 1/4 L Wartelmoer A Wartelmoer 3/8 L A Wartelmoer 1/2 L A Wartelmoer 3/4 L A Wartelmoer 1 L A Wartelmoer M10 x 1.0 mm Links A Wartelmoer M12 x 1.0 mm Links A Wartelmoer M12 x 1.5 mm Links A Wartelmoer 9/16 UNF x Ø 9.5 mm A Wartelmoer 9/16 L UNF x Ø 9.5 mm A Wartelmoer 9/16 UNF x Ø 11.0 mm A Wartelmoer 9/16 L UNF x Ø 11.0 mm A Wartelmoer 5/8 UNF x Ø 11.0 mm A Wartelmoer 5/8 L UNF x Ø 11.0 mm Schroefslangtule A070575S Schroefslangtule 1/8 R x 4.0 mm A070577S Schroefslangtule 1/4 R x 4.0 mm A Schroefslangtule 1/4 R x 6.0 mm A Schroefslangtule 1/4 R x 9.0 mm A Schroefslangtule 1/4 L x 4.0 mm A070581S Schroefslangtule 1/4 L x 6.0 mm A070584S Schroefslangtule 3/8 R x 4.0 mm A Schroefslangtule 3/8 R x 6.0 mm A Schroefslangtule 3/8 R x 9.0 mm A070587S Schroefslangtule 3/8 L x 4.0 mm A Schroefslangtule 3/8 L x 6.0 mm Slangverbindingstuk A Slangverbindingstuk 4.0 mm A Slangverbindingstuk 5.0 mm A Slangverbindingstuk 6.0 mm A Slangverbindingstuk 8.0 mm A Slangverbindingstuk 9.0 mm A Slangverbindingstuk 11.0 mm A Slangverbindingstuk 13 (12.5) mm A Slangverbindingstuk 16.0 mm Schroefslangtule A Schroefslangtule 3/8 L x 9.0 mm A Schroefslangtule 1/2 R x 6.0 mm A Schroefslangtule 1/2 R x 9.0 mm A Schroefslangtule 1/2 R x11.0 mm A Schroefslangtule 1/2 R x13.0 mm Slangverbindingstuk A Slangverbindingstuk 19.0 mm A Slangverbindingstuk 20.0 mm A Slangverbindingstuk 4 op 6.0 mm A Slangverbindingstuk 4 op 9.0 mm A Slangverbindingstuk 6 op 9.0 mm A PVC slangverbindingstuk kort 3.0 mm A PVC slangverbindingstuk kort 4.0 mm A PVC slangverbindingstuk kort 6.0 mm A Slangverbindingstuk slank 3.0 mm A Slangverbindingstuk slank 6.0 mm S = slanke uitvoering. Katje Welding bv pagina

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP)

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van SHARP Electronics Benelux BV (hierna te noemen: SHARP) Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna: Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V.

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN. Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V. ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN GrafiMedics B.V. Sulky 4 3897 AJ Zeewolde telefoon: 036 5359390 telefax: 036-5359395 Van de besloten vennootschap GRAFIMEDICS B.V. Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

Algemene Verkoop- en Servicevoorwaarden Graphic Supports (Netherlands)

Algemene Verkoop- en Servicevoorwaarden Graphic Supports (Netherlands) Algemene Verkoop- en Servicevoorwaarden Graphic Supports (Netherlands) Dit zijn de algemene verkoop-, Service- en leveringsvoorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) Graphic Supports (Netherlands). Afschrift

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Novalock b.v.

Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Leveringsvoorwaarden Novalock b.v. Dit zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van NovaLock B.V. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Lisse nr 28103913 -------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Lisse nr 28103913 ------------------------------------------------------------------------------------------- Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Home Innovation Services Foeliehof 22 2215 BP Voorhout Inschrijfnummer K.v.K. te Lisse nr 28103913 -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Montagevoorwaarden Perdok Voertuigtechniek B.V.

Algemene Leverings- en Montagevoorwaarden Perdok Voertuigtechniek B.V. Algemene Leverings- en Montagevoorwaarden Perdok Voertuigtechniek B.V. Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Groningen op onder nummer 2001/92 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of van koop en verkoop van Certo

Nadere informatie

DE IJSKOERIER B.V. Flight Forum 3529 5657 DW Eindhoven Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 171762280000

DE IJSKOERIER B.V. Flight Forum 3529 5657 DW Eindhoven Inschrijfnummer K.v.K. voor Brabant te Eindhoven: 171762280000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden en/of tot het leveren van

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION

A. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION ALGEMENE VOORWAARDEN MASTERS OF PRESENTATION Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid Artikel 2: Offertes

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid Artikel 2: Offertes Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Brabant: 18068421 0000 ----------------------------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Brabant: 18068421 0000 ---------------------------------------------------------------------------------- Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Vereniging Professionele Licht Adviseurs Beneluxlaan 49 5101 ZC DONGEN ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. voor Midden-Brabant: 18068421 0000

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - YOiS b.v. t.h.o.d.n. ICT2MKB

Algemene voorwaarden - YOiS b.v. t.h.o.d.n. ICT2MKB Algemene voorwaarden - YOiS b.v. t.h.o.d.n. ICT2MKB Artikel 1: Definities In onze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. YOiS b.v.: alle ondernemingen en handelsnamen die eigendom zijn van YOiS

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE

ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ALGEMENE VOORWAARDEN ORGAWISE ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van koop en verkoop en/of tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 7.1

ALGEMENE VOORWAARDEN 7.1 7.1 Algemene voorwaarden voor levering van: HSI BV Hierna te noemen: gebruiker. Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing

Alleskoel Koeltechniek&klimaatbeheersing Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van: Alleskoel Handelsnaam van Visser Hoeks BV Postbus44 7470 AA GOOR Inschrijfnummer;51860678 KvK. te Enschede: ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap IMPRESZ B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen: IMPRESZ. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden van I Nostri Cinque per 15-07-2014.

Algemene voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden van I Nostri Cinque per 15-07-2014. Algemene voorwaarden Hieronder staan de algemene voorwaarden van I Nostri Cinque per 15-07-2014. Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden GIBU. N. Barelds h.o.d.n. GIBU Lage der A 12-8 9718 BJ Groningen. Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 020926670000

Algemene voorwaarden GIBU. N. Barelds h.o.d.n. GIBU Lage der A 12-8 9718 BJ Groningen. Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 020926670000 N. Barelds h.o.d.n. GIBU Lage der A 12-8 9718 BJ Groningen (AS 108-08) Inschrijfnummer K.v.K. te Noord Nederland: 020926670000 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------ Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Unicorn Industrial Cleaning Solutions B.V. Ekkersrijt 7057 5692 HB SON ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 17187558 ------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000

Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: We R Asia Molenstraat 19 5427 PV Boekel Inschrijfnummer K.v.K. te Eindhoven: 172086270000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSTER INTERNATIONAL

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSTER INTERNATIONAL ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSTER INTERNATIONAL Artikel 1 Definities In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop-

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Riwald Corporate Branding B.V. (kvk 08129895)

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Riwald Corporate Branding B.V. (kvk 08129895) Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Riwald Corporate Branding B.V. (kvk 08129895) Artikel 1 (definities) 1. RIWALD: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Riwald B.V., Riwald

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 518378540000

Inschrijfnummer K.v.K. te Brabant: 518378540000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Groenestraat 294 6531 JC Nijmegen Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van:

Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van: Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van: Agrio Uitgeverij B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Agrio: Agrio Uitgeverij B.V.;

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN. VEEN, BOSCH EN KEUNING UITGEVERSGROEP B.V. d.d. 8 oktober 2013

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN. VEEN, BOSCH EN KEUNING UITGEVERSGROEP B.V. d.d. 8 oktober 2013 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VEEN, BOSCH EN KEUNING UITGEVERSGROEP B.V. d.d. 8 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Definities... 2 2. Toepasselijkheid... 3 3. Aanbiedingen... 4 4. Totstandkoming

Nadere informatie