Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen,"

Transcriptie

1 KADERNOTA 2015

2 Aan de leden van de gemeenteraad van Haaksbergen, In deze kadernota geven wij inzicht in de voorziene ontwikkelingen en het financieel perspectief. Wij bieden u de uitgangspunten van het te voeren beleid en de mogelijke bezuinigingen voor het opstellen van een programmabegroting 2015 en meerjarenperspectief De Kadernota 2015 markeert de start van een nieuwe raad en college. Een start met een sterk negatief financieel perspectief voor de gemeente Haaksbergen. Waar wij in de begroting 2014 voor de jaarschijf 2015 nog uitgingen van een perspectief van 0,9 miljoen negatief blijkt dit in deze kadernota te zijn opgelopen tot een negatief perspectief van 4 miljoen. Wij gaan dit negatieve perspectief ombuigen. Dit gaan wij doen met uw raad. Hiervoor zijn wij genoodzaakt met u drastische keuzes te maken. Uitgangspunt is dat we de bezuinigingsmogelijkheden zoeken in het fysieke domein en de bedrijfsvoering en niet primair in het sociale domein. In deze kadernota zetten wij de eerste stappen. In de komende maanden vullen wij de hiervoor genoemde uitgangspunten verder in. Daartoe voeren we een grondige analyse uit van onze productenraming. Daarnaast zal de nadruk de komende jaren op de drie grote transities liggen, waarbij een omvangrijk takenpakket van het rijk naar gemeenten wordt gedecentraliseerd. Het gaat om de Participatiewet, de overheveling van een deel van de taken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de decentralisatie van taken op het terrein van de Jeugdzorg. Ons motto is: Wij willen een sterk Haaksbergen, dat de toekomst positief tegemoet ziet in verbinding met haar inwoners, ondernemers en instellingen. Randvoorwaarden daarbij zijn voor ons: financieel op orde, efficiënt en effectief, duidelijke regie waar het moet ondersteunend waar het kan en laagdrempelig om echt verbindend te zijn. Wij willen ambities gezamenlijk waarmaken in een interactief proces waarin inwoners, ondernemers, instellingen, raad en college allemaal een rol hebben. De financiële positie van onze gemeente noodzaakt tot ingrijpende maatregelen. De decentralisaties moeten op korte termijn zijn gerealiseerd. Er wachten ons genoeg uitdagingen die wij krachtig, energiek en verbindend aangaan! De bestuursstijl waar het college voor kiest, vraagt het nodige van de organisatie. De rollen van de raad en het college veranderen en daardoor verandert ook de rol van de ambtelijke organisatie. Wij willen naar een organisatie die interactief beleid voorbereidt, regie voert, stimuleert en ondersteunt. Functies verdwijnen en er zullen nieuwe functies ontstaan. Als een goed werkgever zullen we met deze veranderingen omgaan. Het college van burgemeester en wethouders Kadernota

3 INHOUDSOPGAVE 1. Leeswijzer Aanbieding Financieel perspectief Bezuinigingsrichtingen Bijlage: bezuinigingsrichtingen...24 Kadernota

4 1. Leeswijzer In de Aanbieding geven we onze visie op het beleid op de verschillende terreinen. We doen dit vanuit het motto van ons coalitieprogramma: krachtig, energiek en verbindend. In het hoofdstuk Financieel perspectief geven we u zowel een structureel als incidenteel meerjarig financieel perspectief. De verschillen tussen dit financiële perspectief en de programmabegroting 2014 worden inzichtelijk gemaakt en toegelicht. In het hoofdstuk Bezuinigingsrichtingen worden de mogelijkheden aangegeven om het geschetste negatieve financiële perspectief om te buigen. In lijn met het strategisch karakter van deze Kadernota beperken we ons in de toelichtingen tot ontwikkelingen met financiële effecten boven de We leggen nadrukkelijk de relatie met onze visie, die we in het volgende hoofdstuk hebben verwerkt. Kadernota

5 2. Aanbieding De gemeente Haaksbergen staat aan het begin van een nieuwe periode. Wij moeten belangrijke beslissingen nemen. Aan de ene kant gaat het erom wat voor gemeente Haaksbergen WIL zijn en aan de andere kant wat voor gemeente wij KUNNEN zijn, gezien de beschikbare financiële middelen. De gemeente krijgt meer verantwoordelijkheid voor zorg, welzijn en werk voor haar inwoners en een nieuw gemeentebestuur brengt een eigen bestuursstijl met zich mee. Dit zijn de ingrediënten die de koers bepalen voor de komende raadsperiode. Wij willen het accent verleggen van fysiek naar sociaal. Wij willen meer investeren in mensen. De financiële positie van de gemeente moet worden versterkt en dat vraagt om slimme investeringen en bezuinigingen, waarbij wij de lasten voor inwoners en bedrijven zo beperkt mogelijk willen houden. Wij willen dit sociaal en solide doen voor de toekomst, ondanks de bezuinigingen die het Rijk ons oplegt. Wij willen in deze raadsperiode bewerkstelligen dat Haaksbergen als zelfstandige gemeente kan blijven bestaan. Dat vraagt de nodige flexibiliteit en vindingrijkheid. Haaksbergen is in onze optiek te klein om alles zelf te blijven uitvoeren. Een gemeente die bestuurt, regie voert, stimuleert, ondersteunt en minder zelf uitvoert, past hierbij. Daarvoor zoeken wij samenwerkingsvormen om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen, kosten te besparen, onze voorzieningen beter in stand te houden en kwetsbaarheid te beperken. Veranderen gaat niet vanzelf. Veranderen vraagt inzet en betrokkenheid van iedereen. In onze contacten met gemeenteraad, inwoners (specifiek ook met jongeren), bedrijfsleven, instellingen en gemeentelijke organisatie nemen wij een open houding aan. Het gaat ons daarbij om luisteren, verbinden, vertrouwen, vernieuwen, deskundig, doelgericht, transparant en succesvol. Kortom: krachtig, energiek en verbindend! Wij moeten afwegingen maken voor het beleid voor de komende jaren. Hierbij komen vragen aan de orde als: welke ontwikkelingen stimuleren we de komende jaren? Welke taken willen of moeten wij afbouwen? Welke taken kunnen wij nog blijven uitvoeren en op welk niveau? En hoe gaan we om met de nieuwe taken die door de rijksoverheid worden overgedragen? Kunnen we ook nog inkomsten genereren? Zicht op 2015 en volgende jaren: de belangrijkste ontwikkelingen Het besturen van een gemeente vereist dat we constant keuzes maken. Keuzes die samenhangen met de taken die wij uitvoeren, maar ook keuzes die ingegeven worden door wensen binnen onze lokale samenleving. Dat geldt ook voor de komende jaren. Basis hiervoor is het coalitieprogramma Kadernota

6 Er zijn ontwikkelingen die op ons beleid van invloed zijn. Zo worden door het rijk met de drie decentralisaties extra taken op de terreinen Jeugd, Zorg en Werk aan de gemeenten opgedragen. Het is een kans en een uitdaging tegelijkertijd om concreet invulling te geven aan de beleidsvrijheid die met de decentralisatie van deze taken gepaard gaat. De exacte financiële gevolgen van de grote decentralisatieoperaties van het rijk, de overgang van de AWBZ naar de Wmo, de uitvoering van de Participatiewet en de Jeugdzorg zijn nog niet helemaal duidelijk. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en anticiperen hierop waar mogelijk. Wij hebben heel nadrukkelijk gekeken naar de taken die op dit moment worden uitgevoerd en ons daarbij de volgende vragen gesteld: Is het een wettelijke taak? Is het een taak die we nog moeten of willen uitvoeren? Op welk niveau moeten of willen we die taak uitvoeren? Wat is het maatschappelijk effect van deze keuze? Wat is het financieel effect van deze keuze? Blijven we nog een betrouwbare overheid als we deze keuze maken? Wij moeten, hoe pijnlijk het ook is, keuzes maken. Financiën Wij gaan sturen in plaats van corrigeren. Dit betekent dat wij een aantal stappen gaan zetten: in control komen, interne controle op orde, voeren van risicomanagement en het versterken van de het weerstandsvermogen en regie voeren. Wij hebben een beperkt budget gecreëerd voor investeringen. Wij gaan op zoek naar ruimte voor nieuw beleid. Ook hier gaan wij onze creativiteit aanspreken. In Control: een sluitende en inzichtelijke begroting Wij staan voor een grote uitdaging: wij willen onze financiële positie weer op orde krijgen en voorkomen dat wij weer te maken krijgen met preventief toezicht van de provincie. Een structureel sluitende begroting is daarvoor een eerste vereiste. Om dit te bereiken ontkomen wij niet aan bezuinigingen. Wij nemen de raad daarin op een proactieve en transparante manier mee, in deze Kadernota 2015 leggen wij uw raad mogelijke bezuinigingsrichtingen voor. De richting die uw raad meegeeft is voor ons het kader om bezuinigingen uit te werken en voor te stellen in de begroting Kadernota

7 Verder werken wij aan het verbeteren van de informatiewaarde van de begroting. Wij richten ons daarbij op het beter meetbaar maken van de doelen van ons beleid. Wij willen dit samen met de audit-commissie van de raad doen. In de programmabegroting 2015 moeten de eerste resultaten hiervan zichtbaar zijn. Interne controle Een sluitende begroting betekent niet dat wij in control zijn. Dat vraagt om een bredere aanpak. In 2013 is begonnen met het richten op procesgerichte interne controle. Daarbij controleren wij al tijdens het proces of wij de dingen goed doen, in plaats van achteraf. Bijsturen tijdens de processen is dan beter mogelijk. Een ander aspect van het meer en beter in control komen is de managementrapportage. Ook deze periodieke rapportages zijn een extra instrument om tijdig bij te kunnen sturen, in plaats van achteraf te moeten corrigeren. Risicomanagement en weerstandsvermogen De geringe algemene reserve moet versterkt worden. Daarnaast is ons weerstandsvermogen onvoldoende voor de aanwezige risico s. In aanloop naar de begroting maken wij een meerjarenherstelplan waarbij wij uiteindelijk in 2018 weer kunnen spreken van een gezonde reservepositie. Bovendien willen wij ons risicobeleid aanscherpen om risico s transparanter maar vooral beheersbaarder te maken. Algemene uitkering en Sociaal Deelfonds: de decentralisaties Na enkele jaren uitstel is 2015 het jaar waarin gemeenten ineens geconfronteerd worden met een groot aantal extra taken. De decentralisatie van deze taken heeft onder meer tot gevolg dat onze inkomsten in 2015 met zo n 7 mln. toenemen. Samen met al bestaande middelen gaat het in totaal om een bedrag van 12 mln. Zoals het er nu naar uitziet worden deze gelden de eerste drie jaar onder gebracht in een Sociaal Deelfonds. Bovendien worden de bedragen gedurende deze drie jaar geoormerkt door het rijk voor bepaalde taken. Om de raad maximaal inzicht te bieden in de beleidsmatige, organisatorische en financiële ontwikkelingen rond de drie decentralisaties stellen we voor om hiervoor in de begroting 2015 ter uitvoering van een raadsbreed door de raad aangenomen motie een apart programma voor het Sociale Domein op te nemen. Hier komen het bestaande beleid en de nieuwe taken op de terreinen Zorg, Werk en Jeugd samen. Het nieuwe beleid dat voortvloeit uit de decentralisaties volgen we in samenhang met de ontwikkelingen binnen het Sociaal Deelfonds in een aparte paragraaf. Ook andere programma overstijgende zaken rond de decentralisaties, zoals bijvoorbeeld bedrijfsvoeringaspecten, kunnen we hier monitoren. Regievoeren Wij willen naar een meer regie voerende organisatie. De uitvoering laten wij daarbij meer aan derden over. De decentralisatie van taken op de gebieden Jeugd, Zorg en Werk versterkt deze ontwikkeling. Deze keuze betekent ook dat wij ons beleid richting organisaties waarmee wij samenwerken moeten aanscherpen. Een verbetering van de paragraaf verbonden partijen zien wij in die ontwikkeling als een noodzakelijke stap. Kadernota

8 Maatschappelijke ontwikkeling Sociaal Domein Wij vinden het van groot belang om problemen te voorkomen en, als dat niet lukt, om deze zo vroeg mogelijk te signaleren. Daarom versterken wij de preventie en vroegsignalering. Tevens zetten wij extra in op nazorg, als preventieve maatregel, om terugval te verminderen/voorkomen. Op 1 januari 2015 worden wij op grond van de Participatiewet, de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken. Samen met taken op deze en aanpalende beleidsterreinen beslaat het sociaal domein per 2015 ongeveer 22 miljoen. Dit is inclusief de 7 mln. die wij voor de nieuwe taken via het Sociaal Deelfonds ontvangen. Het sociaal domein zoals wij dat hier bedoelen is breder dan het hiervoor genoemde Sociaal Deelfonds, dat zich beperkt tot de nieuwe geldstromen die met de drie decentralisaties gemoeid zijn. De gelden voor 2015 voor de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet zijn in de meicirculaire 2014 bekend gemaakt. De gelden voor de Participatiewet zijn nog niet bekend. Dit geldt ook voor de eventuele effecten voor onze gemeente van de objectieve verdeelmodellen die gelden voor de nieuwe WMO en de Jeugdwet. Het grootste deel van het budget voor de nieuwe taken zetten wij rechtstreeks in voor ondersteuning aan onze inwoners. Dit betreft zowel de algemene voorzieningen, dat wil zeggen algemeen beschikbare en voor iedere inwoner vrij toegankelijke voorzieningen zoals het algemeen maatschappelijk werk en het jongeren- en ouderenwerk, als maatwerkvoorzieningen, dat wil zeggen individuele vormen van ondersteuning. In regionaal verband werken wij, op het gebied van de Wmo en de Jeugdwet, samen met de gemeenten in Twente onder de noemer Samen14. Voor een deel van de nieuwe taken op het gebied van Jeugd geldt dat het Rijk ons verplicht regionaal samen te werken. Het uitgangspunt van de regionale samenwerking is lokaal wat lokaal kan, regionaal wat moet of waar dat efficiënt en effectief is. Armoedebeleid Voor het tegengaan van armoede geldt dat inwoners een eigen verantwoordelijkheid hebben. De gemeente is een vangnet voor degenen die deze verantwoordelijkheid niet kunnen nemen en niet op hun omgeving kunnen terugvallen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners die onze steun nodig hebben, actief en persoonlijk worden benaderd. Voorlichten en begeleiden van inwoners en ook van instellingen die hier actief bij betrokken zijn, is een specifiek aandachtspunt in onze visie. Hierbij geldt dat wij de budgetten die wij krijgen van het Rijk ter bestrijding van armoede, specifiek koppelen aan deze voorzieningen. Het Rijk stelt hiervoor extra middelen beschikbaar, die wij willen inzetten om mensen met een laag inkomen en/of schulden actief te ondersteunen. Voor Haaksbergen is er vanaf 2015 ongeveer beschikbaar, hetgeen wij willen toevoegen aan het budget bijzondere bijstand. Kadernota

9 Passend onderwijs Met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 krijgen scholen een zorgplicht. Dat betekent dat zij de verantwoordelijkheid krijgen om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Passend Onderwijs heeft gevolgen voor het gemeentelijk beleid op het gebied van onderwijshuisvesting en leerlingenvervoer. De Wet passend onderwijs vraagt om een goede afstemming en samenwerking tussen gemeenten, verantwoordelijk voor de jeugdzorg, en regionale samenwerkingsverbanden, verantwoordelijk voor passend onderwijs. Een goede samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg draagt er aan bij om kinderen en jongeren te ondersteunen bij het opgroeien, hun ouders te ondersteunen bij het opvoeden en elk kind zo passend mogelijk onderwijs te bieden. Herschikking schoolgebouwen In dit kader heeft een onderzoek herschikking schoollocaties plaatsgevonden. Bij de uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek wordt duidelijk welke locaties vrij zullen komen en de herontwikkelingsmogelijkheden van die locaties worden dan nader onderzocht. Voor elke locatie is wel al globaal in beeld gebracht welke mogelijkheden op het gebied van woningbouw er zijn. Om de aanbevelingen uit dit onderzoek op te volgen, is een voorbereidingskrediet nodig van om de voorbereiding te kunnen bekostigen. Voorbereidingskosten zijn onder meer kosten voor herziening van het bestemmingsplan, technische onderzoekskosten, architect kosten e.d. Voor 2016 en de jaren daarna zal een uitvoeringskrediet nodig zijn. Mogelijk dat we vanaf 2016, afhankelijk van ontwikkelingskeuzes die worden gemaakt, op enkele gemeentepanden moeten afboeken. In de uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek naar de herschikking van schoollocaties kijken we ook naar de mogelijkheden van het realiseren van een kindcentrum of kindcentra. Gemeenten hebben een zorgplicht als het gaat om de huisvesting van scholen en ontvangen daarvoor een vergoeding via het gemeentefonds. Tot bekostigen gemeentebesturen het onderhoud van de schoolgebouwen aan de buitenkant. Vanaf ligt de (financiële) verantwoordelijkheid niet meer bij de gemeente maar bij de schoolbesturen. Voor de te handhaven scholen in het kader van de herschikking is vastgelegd dat de gemeente bij de aanvragen wel rekening houdt met achterstallig onderhoud en onderhoudsaanvragen welke nog niet zijn gehonoreerd in afwachting van de haalbaarheidsstudie. De Wilder Wij zien zwembad De Wilder als waardevolle voorziening met een maatschappelijke betekenis. De Wilder vervult verschillende functies op het gebied van recreatie en gezondheid. Ons doel is De Wilder, haar lokale en regionale functie en haar maatschappelijke betekenis op een financieel verantwoorde manier te behouden. Kadernota

10 Met dit als uitgangspunt zijn wij van mening dat het huidige traject onvoldoende basis is om een zorgvuldig besluit te nemen over de toekomst van De Wilder. Rekening houdend met de lopende onderhandelingen willen wij andere opties nader onderzocht hebben, waaronder overdracht aan een stichting of sportbedrijf. Wij vinden het van belang dat definitieve besluitvorming over de toekomst van De Wilder uiterlijk in 2015 plaatsvindt. Deze besluitvorming toetsen wij op financiële, inhoudelijke en maatschappelijke effecten. In de kadernota is rekening gehouden met de extra bijdrage naar aanleiding van de meest gunstige bieding uit de marktoriëntatie, in afwachting van de uitkomst van het verdere onderzoek. Ruimtelijke Ontwikkeling Groene Kwaliteitsgemeente In de vastgestelde Structuurvisie 2030 hebben wij de ambitie uitgesproken om in 2030 de groenste gemeente van Twente te zijn. Wij onderzoeken voor de verschillende deelgebieden wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Belangrijk hierbij is de realisering van de nieuwe N18. Door de realisering van de nieuwe N18 wijzigt de ruimtelijke structuur van Haaksbergen en ontstaan er kansen voor het versterken van de groenstructuren in de deelgebieden. Dit doen we door in te zetten op behoud van openbaar groen en daar toekomstbestendig groen te planten en te beheren. Binnen het openbaar groen richten we verder verschillende kwaliteitsniveaus in. Het beheer wordt daarop aangepast. Openbaar groen dat wij kunnen afstaan door verkoop of verhuur aan particulieren of bedrijven zetten wij verder door in 2015 en daarna. Aantrekkelijk centrum In 2014 hebben is extra geld geïnvesteerd in het aantrekkelijk maken van het centrum. Deze lijn willen wij voortzetten. Hierbij zal de nadruk liggen op het groen en aantrekkelijk maken van het centrum, o.a. door op korte termijn een groene kwaliteitsimpuls te geven door het aan te kleden met meer bomen, bloeiende planten en duurzaam straatmeubilair. De komende maanden onderzoeken we verder welke investeringen het meest noodzakelijk zijn en welke budgetten hiervoor beschikbaar moeten zijn de komende jaren. Wij zijn ons ervan bewust dat wij ons niet alleen moeten richten op de kwaliteit van de openbare ruimte, maar ook de samenwerking moeten onderzoeken met pandeigenaren/ondernemers. Wij willen samen met de ondernemers en andere partners onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een gevelfonds op te richten. De komende periode onderzoeken wij hoe een dergelijk fonds er uitziet en hoe dit fonds gefinancierd kan worden. Om het centrum in Haaksbergen verder te ontwikkelen is het van het belang dat de gaten in het centrum worden opgevuld. Deze opvulling zal afhankelijk van de manier waarop een investering vragen. Kadernota

11 Gebiedsvisie Twentse Kracht: Groene Metropool Twente De gebiedsvisie Twentse Kracht: Groene Metropool Twente is een visie over Twente, waarin stad en platteland als eenheid worden beschouwd, waar Twente als één economie en als één sociale eenheid wordt beschouwd. De versterking tussen stad en platteland is een succesfactor voor de Economische Motor Twente. Twente onderscheidt zich als kennisregio in het groen. De grondgedachte van de gebiedsvisie sluit aan bij de Economische Motor Twente. Vanuit dit gezichtspunt is een aantal concrete thema's te noemen uit de gebiedsvisie Twentse Kracht: Groene Metropool Twente, die aansluiten bij de Economische Motor Twente en die dus voor geheel Twente van groot belang zijn. In de gebiedsvisie worden de volgende economische kansen vermeld: 1. Toeristische ontwikkeling van Twente, in relatie met Duitsland 2. De economische potentie van glasvezel in het landelijk gebied 3. Wonen en werken in het landelijk gebied 4. Biobased economie Wij sluiten aan op de gebiedsvisie Twentse Kracht: Groene Metropool Twente en geven uitvoering aan het bijbehorende uitvoeringsprogramma In de komende periode bepalen wij aan welke projecten of programmaonderdelen de gemeente Haaksbergen deelneemt. Om mee te kunnen doen aan de uitvoering van de gebiedsvisie is er gemeentelijke cofinanciering noodzakelijk. Startersleningen Wij vinden het belangrijk om starters op de woningmarkt meer kansen te kunnen bieden. Sinds medio 2013 verstrekken wij weer startersleningen. Vanwege de vraag naar deze leningen hebben wij dit in 2014 verder gecontinueerd en willen we hier ook in 2015 mee verder gaan. Wij gaan ook andere wegen inslaan en innovatieve instrumenten inzetten om meer woningen voor starters in deze raadsperiode te realiseren. Bestuur en Organisatie Raadswisseling De wisselingen naar aanleiding van de verkiezingen van 19 maart 2014 brengen voor de komende jaren kosten met zich mee. Het gaat hierbij om een extra wethouder, wachtgelden en pensioenopbouw voor (oud)wethouders, wachtgeld voor raadsleden en verstrekking van voorzieningen. Kadernota

12 Visie op Bestuur en Organisatie De bestuursstijl waar het college voor kiest vraagt het nodige van de organisatie. De rollen van de raad en het college veranderen en daardoor verandert ook de rol van de ambtelijke organisatie. Wij stellen een visie op Bestuur en Organisatie op, waarin wij aangeven dat wij toe willen naar een organisatie die interactief beleid voorbereidt, regie voert, stimuleert en ondersteunt. Functies verdwijnen en nieuwe functies ontstaan. Gevolgen voor de medewerkers Een heroriëntatie op taken en inzet van middelen, betekent ook een heroriëntatie op de medewerkers: in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Aan welke eisen moeten de medewerkers voldoen om vorm en inhoud te geven aan de rol van de gemeente als regisseur? Wat is er voor nodig om de medewerkers hiertoe in staat te stellen? Voor de begroting 2015 komen wij met concrete voorstellen, hoe wij hier als goed werkgever mee om willen gaan. Interactieve beleidsvorming De kloof tussen gemeente en inwoners moet worden gedicht en draagvlak voor waar wij als gemeente mee bezig zijn moet worden vergroot. Daarom vragen wij inwoners, ondernemers en organisaties in een zo vroeg mogelijk stadium mee te denken over nog te maken beleid. Dat willen wij doen door op een open manier met elkaar van gedachten te wisselen. Dat is wat wij verstaan onder interactieve beleidsvorming. Ons uitgangspunt is dat er meer contact en interactie met inwoners, ondernemers en organisaties moet zijn. De hoeveelheid invloed en de rol van de betrokken groep moet vooraf helder zijn. Regionale samenwerking Wij willen bewerkstelligen dat Haaksbergen in de toekomst een zelfstandige gemeente blijft. Daarvoor is flexibiliteit en vindingrijkheid nodig. Een gemeente voert regie, stimuleert, ondersteunt en voert minder zelf uit. De betrokkenheid van inwoners, bedrijven en instellingen is van groot belang en wordt waar dat mogelijk is ten volle benut. Samenwerkingsvormen zijn nodig voor de juiste kwaliteit van dienstverlening, kostenbesparing, het op niveau houden van de voorzieningen en beperking van de kwetsbaarheid. Regionale samenwerking is van groot belang, waarbij wij een actieve rol willen spelen binnen diverse samenwerkingsvormen. Kadernota

13 Wij gaan ons ten volle inzetten op samenwerking in regionaal verband. Ook binnen het college zijn hierover werkafspraken gemaakt. Binnen de Regio Twente wordt in de loop van 2014, met het doel te starten per 1 januari 2015, werk gemaakt van de heroriëntatie op de regionale samenwerking. Een heroriëntatie die de afgelopen 1½ jaar heeft opgeleverd dat de invloed van de gemeenteraden op hoofdonderwerpen moet worden vergroot en de portefeuillehouders meer een leidende positie moeten krijgen. Wij blijven ons actief opstellen in deze discussie en de uitwerking. Bedrijfsvoering Voor het facilitair beheer van het gemeentehuis en ICT doen wij alleen noodzakelijke investeringen, bijvoorbeeld vanwege ARBO of andere wettelijke eisen, dan wel uit noodzaak voor een goede bedrijfsvoering. Ook hier kijken wij naar de mogelijkheden van samenwerking voor inkoop of gebruik met andere gemeenten. Kadernota

14 3. Financieel perspectief De basis voor de actualisatie van het meerjarenperspectief in deze Kadernota is het meerjarenperspectief uit de begroting Het bijgestelde financieel perspectief ziet er als volgt uit: Kadernota

15 Onze financiële positie noodzaakt ons tot voorzichtigheid in de realisatie van nieuw beleid. Daarom ligt onze focus eerst en vooral bij de implementatie van het beleid dat voortvloeit uit de decentralisatie van taken op de gebieden Jeugd, Zorg en Werk. Verder zien wij dat continuering van het bestaande beleid tot extra kosten leidt voor Zwembad de Wilder en de uitvoering van de Bijstand. Verder zien we een structurele daling van de inkomsten uit leges van bouwvergunningen. Ad 1: Toelichting effecten decentralisaties De raad heeft voor de decentralisaties op de terreinen Jeugd, Zorg en Werk inmiddels het nodige beleid vastgesteld. Op basis van de tot nu toe beschikbare informatie hebben we in ieder geval de financiële effecten van de decentralisaties voor Jeugd en Zorg doorgerekend. De effecten zijn in bovenstaand perspectief verwerkt. In de aanbieding hebben we al aangegeven dat het rijk op dit moment kiest voor het instellen voor een Sociaal Deelfonds. Daarbij worden de beschikbare middelen binnen dit Sociaal Deelfonds geoormerkt. Op dit moment constateren we dat de geschatte kosten in ieder geval hoger zijn dan de inkomsten die we via het Sociaal Deelfonds ontvangen. De onlangs verschenen meicirculaire heeft ons meer duidelijkheid verschaft over de financiële kaders voor de transities op de terreinen Jeugd en Zorg. Over het financiële kader voor de transitie op het terrein Werk, de nieuwe Participatiewet, ontvangen we in een later stadium de noodzakelijke informatie. Nog voor de behandeling van de Kadernota 2015 informeren wij de raad over de effecten van de op 29 mei 2014 ontvangen meicirculaire Wel zijn waar mogelijk de in de meicirculaire gehanteerde uitgangspunten verwerkt in deze Kadernota Ad C: Post onvoorzien decentralisaties naar incidenteel In de doorrekening van de financiële effecten van de decentralisaties houden we ook rekening met een post onvoorzien. Deze post is een inschatting van het bedrag dat benodigd is voor posten die nu nog moeilijk of niet te voorzien zijn. Bovendien is niet alle beschikbare informatie voor de nieuwe taken beschikbaar of compleet. We kunnen op dit moment moeilijk inschatten of deze kosten structureel of incidenteel zijn. We gaan er op dit moment van uit dat het karakter van de kosten voornamelijk incidenteel van aard is. Met de kennis van nu willen we de post onvoorzien inzetten voor aanloopkosten en voor extra kosten die we moeten maken om oude afspraken in het beleid te kunnen borgen. Daarom worden deze kosten overgeheveld van het onderdeel structureel naar incidenteel: verderop in het overzicht. Hierdoor ontstaat er een juist inzicht in de hoogte van het verwachte structurele en incidentele perspectief. Kadernota

16 Toelichting voorziene ontwikkelingen Ad 2: Algemene uitkering De decembercirculaire 2013 is de basis geweest voor de doorrekening van onze algemene uitkering. Het perspectief wordt nadelig beïnvloed omdat in de decembercirculaire de meerjarige effecten van de bezuinigingen van het rijk en de vertaling daarvan in het herfstakkoord zijn verwerkt. Dit leidt tot een extra tekort van in 2015, en loopt op tot meer dan in Ad 3: Afschrijvingen De staat van investeringen en de planning van de nog uit te voeren kredieten is geactualiseerd, met een geringe bijstelling in 2015 tot gevolg. Voor de jaren hebben we in het perspectief een jaarlijkse stelpost van opgenomen voor de afschrijving van nieuwe investeringen. In de praktijk betekent dit dat we gemiddeld elk jaar voor een bedrag van ongeveer aan nieuwe investeringen kunnen uitvoeren. Ad 4: Inflatiecorrectie De afgelopen jaren is er geen rekening gehouden met de kosten van inflatie van de budgetten. In feite is dit een extra bezuiniging. Voor een reëel begrotingsbeeld houden wij vanaf nu weer rekening met de inflatie op basis van prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC). Dit is de gemiddelde stijging van de prijzen van de netto materiele consumptie van de collectieve sector. Ook het rijk hanteert in de meicirculaire 2014 deze percentages. Daarom houden we de komende jaren rekening met een inflatiepercentage van 1,5%. In het meerjarenperspectief nemen wij voor de kosten van inflatie een jaarlijkse structurele cumulatieve post op van Ad 5: Loonontwikkeling De voorbije jaren hebben we in lijn met de afspraken op rijksniveau de nullijn aangehouden voor de CAO-loonontwikkeling. Voor de komende jaren verwachten we op basis van de huidige stand van de Cao-bespreking tot een geringe loonsverhoging. Vooralsnog gaan we uit van een loonsverhoging van 1%. Voor 2015 houden we daarbij alvast rekening met de structureel doorwerkende effecten vanuit Daarom is voor 2015 geen , maar opgenomen. Ad 6: Inflatiecorrectie leges en belastingen Het perspectief zoals de raad dat in de begroting 2014 heeft vastgesteld loopt tot De jaarschijf 2018 moet nog worden aangevuld met een bedrag voor de reguliere inflatiecorrectie voor leges en belastingen. Omdat de verwachte inflatie de komende jaren 1,5% is en we in de begroting 2014 nog uitgingen van 2% houden we in het perspectief rekening met dit nadelig effect. Ad 7: Kosten extra wethouder Haaksbergen heeft inmiddels een nieuwe college. Gekozen is niet voor drie maar voor vier wethouders. Het structurele effect van de vierde wethouder is hier verwerkt. Kadernota

17 Ad 8: Korting integratie uitkering Wmo Het rijk heeft de integratie uitkering WMO in 2015 gekort met Het oorspronkelijke budget was voldoende om ons beleid mee uit te voeren. Het restant van het budget is de afgelopen jaren in de algemene middelen opgenomen en vervolgens organisatiebreed ingezet (niet gerelateerd aan de WMO). De gekantelde werkwijze zorgt voor minder uitgaven waardoor de korting op het budget vanuit het Rijk kan worden opgevangen en er voldoende middelen zijn voor de uitvoering van ons beleid (huishoudelijke hulp). De korting treft daardoor vooral het gedeelte van het budget dat voorheen organisatie breed werd ingezet. Daarom wordt deze korting ook organisatiebreed opgevangen. Toelichting overige ontwikkelingen Ad 9: P&O stelpost De huidige uitgaven aan personele lasten zijn hoger dan wat in de begroting is opgenomen. In de 1 e berap 2014 zijn de verwachte hogere lasten In hoeverre dit een structureel karakter heeft wordt nog nader onderzocht. Dit structurele deel zal het perspectief van 2015 verder negatief maken. Vooralsnog wordt aangenomen dat zonder aanvullende maatregelen- dit overwegend een structureel karakter hebben. Daarom is deze post structureel in het meerjarenperspectief verwerkt. Ad 10: Verzelfstandiging de Wilder Het in het perspectief opgenomen effect is de extra bijdrage naar aanleiding van de meest gunstige bieding uit de marktoriëntatie. Bij het ontstaan van het voornemen het zwembad op afstand te zetten is uitgegaan van een groter voordelig effect. In de begroting is het verwachte voordeel verwerkt (meerjarenperspectief) en daarna niet gewijzigd, in afwachting van de uitkomst van de marktoriëntatie. Ad 11: WWB Naar verwachting loopt het aantal WWB-ers nog verder op door externe, niet beïnvloedbare ontwikkelingen. Hierdoor stijgen de uitgaven. Het budget dat door het Rijk beschikbaar wordt gesteld, wijzigt bovendien in 2015 door een nieuw verdeelmodel. De exacte gevolgen daarvan worden in het najaar verwacht en verwerken deze in de begroting. Ad 12: Bijzondere bijstand Wij gaan de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor bijzondere bijstand vanaf 2015 daadwerkelijk koppelen aan dit beleid, hetgeen in 2013 en 2014 niet is gebeurd. Hierdoor zal vanaf 2015 geen sprake meer zijn van tekorten op bijzondere bijstand. Ad 13: Vergunningen De laatste jaren zien we door het stilvallen van de woningmarkt én het verruimen van regelgeving dat onze inkomsten uit de leges op bouwvergunningen steeds verder dalen. Vanaf volgend jaar verlagen we daarom de raming met tot een bedrag van Kadernota

18 Ad 14: Participatie In het kader van de decentralisatie van taken van het rijk naar gemeenten op het gebied van werk worden de regels én de budgetten voor re-integratie en sociale werkvoorziening gewijzigd. Op dit moment houden we op basis van ons meerjarenperspectief én de begroting van Hameland nog rekening met een klein voordeel in Dit voordeel slaat in 2017 om in een nadeel dat oploopt tot Zodra meer duidelijk is over de contouren van de nieuwe Participatiewet zoeken we naar mogelijkheden om dit tekort terug te brengen. Ad 15: Afschaffen betaald parkeren Ons coalitieprogramma is duidelijk: we streven naar een autoluw centrum, waarbij we het betaald parkeren afschaffen en meer blauwe zones creëren. In 2015 treffen we hiervoor de voorbereiding. Vanaf 2016 willen we dit gerealiseerd hebben. In het meerjarenperspectief houden we daarom rekening met het wegvallen van de inkomsten uit betaald parkeren. Ad 16: Wachtgeld wethouders Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben we een compleet nieuw college gekregen. De vertrokken wethouders hebben recht op wachtgeld. Met het incidentele effect hiervan houden we in het perspectief rekening. Kadernota

19 Toelichting uitgangspunten meerjarenperspectief Looncompensatie In het nu voorliggende perspectief houden we voor de jaren rekening met een stijging van de Cao-lonen met 1%. In de begroting 2014 hanteerden we nog de nullijn. Prijscompensatie In het perspectief is een jaarlijkse structurele stelpost opgenomen van voor prijsinflatie, afgeleid van een inflatiepercentage van 1,5%. Omslagpercentage Voor deze Kadernota hanteren we hetzelfde renteomslagpercentage als in de begroting 2014: 3,25%. We actualiseren dit percentage in de begroting Belastingen en heffingen Voor deze Kadernota wordt voor de verhoging van de belastingen en heffingen uitgegaan van het inflatiepercentage van 1,5% dat we ook voor onze uitgaven hanteren. Dit is gebaseerd op de uitgangspunten die gehanteerd zijn in de meicirculaire 2014 voor het gemeentefonds. Ontwikkeling woonlasten De OZB stijgt jaarlijks met het inflatie percentage. Ook de afvalstoffenheffing stijgt de komende jaren met niet meer dan het inflatiepercentage. De rioolbelasting zal overeenkomstig het raadsbesluit van 18 december 2013 in 2015 en 2016 worden verhoogd met 9,3%. De voorgenomen evaluatie van het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan) kan nog tot wijzigingen leiden van de tarieven in 2015 en Vanaf 2017 is er een nieuw GRP van toepassing waar de nieuwe tarieven in worden bepaald. Gemeentefondsuitkering De in het perspectief in deze kadernota opgenomen gemeentefondsuitkering is gebaseerd op de decembercirculaire De in de begroting 2015 opgenomen gemeentefondsuitkering wordt gebaseerd op de meicirculaire Onvoorzien In de begroting 2014 en meerjarenperspectief ramen we jaarlijks een bedrag van voor de kosten van onvoorziene ontwikkelingen. De raad besluit over de aanwending van deze post. Investeringen, afschrijvingen en rentetoerekening Op de investeringen is de nieuwe, in december 2012 vastgestelde Financiële Verordening van toepassing. De afschrijving en rentetoerekening starten op 1 januari van het jaar ná afronding en/of ingebruikname van een actief. De rente berekenen we over de boekwaarde per 1 januari. Kadernota

20 Verloop reserves In aanvulling op het meerjarenperspectief geven we ook nog het meerjarig inzicht in het verloop van onze reserves. De reserves vormen het belangrijkste onderdeel van ons weerstandsvermogen: het vermogen om risico s te kunnen opvangen. Na de afwaardering van de boekwaarde van de grondexploitaties is onze reservepositie gering van omvang. In kwalitatieve zin hebben we al in de rekening 2013 geconstateerd dat met een weerstandsratio van 0,7 ons weerstandvermogen als onvoldoende moet worden gekwalificeerd. In kwantitatieve zin voldoet de omvang van onze algemene reserve nog wel aan de eis dat de algemene reserve minimaal 5% van de algemene uitkering omvat. Inclusief de extra inkomsten die wij via het sociale deelfonds ontvangen komt de minimale norm op 1,35 mln. We willen samen met de raad een meerjarig herstelplan opstellen om onze reservepositie en ons weerstandsvermogen weer op orde te krijgen. In onderstaande tabel is het meerjarig verloop van de reserves weergegeven. De gevolgen van de bestemming van het rekeningresultaat 2013 zijn hier in verwerkt. Toelichting: In dit meerjarig verloop van de reserves hebben we al rekening gehouden met de ontwikkelingen rond de Wilder. Het overdragen van de Wilder aan een externe marktpartij betekent dat we de boekwaarde moeten afwaarderen: totaal In deze opzet is de afboeking van de boekwaarde van het gebouwbeheerplan van gedekt via de reserve "onderhoud gemeentelijke panden". De afwaardering van de resterende boekwaarde ( ) moet dan gedekt worden door een onttrekking aan de algemene reserve. Hiermee komt de algemene reserve per op een stand van Kadernota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018

Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bijlage 5 Perspectiefnota 2015-2018 Bezuinigingsvoorstel fase IVa In het kader van de bezuinigingen is met de raad afgesproken dat om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 omkeerbare

Nadere informatie

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien

19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 10 2015/ n.v.t. burgemeester A.G.J. Strien Kenmerk 14.411162

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille.

b Onvermijdelijk Er moeten keuzes worden gemaakt ten aanzien van de investeringsportefeuille. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12BST02184 Beslisdatum B&W Dossiernummer RaadsvoorstelMeerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA Inleiding De gemeente Eindhoven wil blijvend investeren in

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014

Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Regiodagen Gemeentefinanciën 2014 Deelfonds sociaal domein, Iv3 en rechtmatigheid Ministerie van BZK Marianne Betten Tom van der Lelij 1 Stand van zaken wetgeving 3D Jeugdwet Aangenomen Wmo Eerste Kamer

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Concern Financiën. Ons kenmerk FA20/13.0012907. Datum uw brief Ingekomen stuk D5 (PA 13 november 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012

PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 PROGRAMMA VERNIEUWING P&C CYCLUS 8 FEBRUARI 2012 Korte intro (wethouder Kolff) Wat is de huidige situatie en wat is wettelijk verplicht (hoofd financiën) Presentatie van vernieuwingen uit den lande: *

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 247372-1 Emmeloord, 19 mei 2014. Onderwerp Keuzenotitie t.b.v. beleidsplan sociaal domein Advies raadscommissie De meeste genoemde opties lijken op voldoende steun in de raad te kunnen rekenen. In

Nadere informatie

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10

1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 Eerste Bestuursrapportage 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...4 3 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN...5 4 KREDIETEN...10 5 BEGROTINGSWIJZIGING 1E BESTUURSRAPPORTAGE 2014...12

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058

Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 september 2013 AB13.00685 RV2013.058 Gemeente Bussum Vaststellen nota 'Naar een lokale transitieagenda sociaal domein (2013-2015)'

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen.

Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Rotterdam, 8 juli 2014 Aan de Gemeenteraad Onderwerp: Verbeterde Kaderbrief 2014 Gevraagd besluit: Samenvattend stellen wij u voor om de verbeterde kaderbrief 2014 vast te stellen. Op welke gronden deze

Nadere informatie

Werken aan een Duurzame Toekomst

Werken aan een Duurzame Toekomst 2 Werken aan een Duurzame Toekomst Sterk, Sociaal, Solide./> F/x \:.i t / /\ GROENUMIlffi n NUMEGEN IJ W PARTIJ VAN DE ARBEID Nijmegen -^S ^ &...^(i** Perspectiefnota 22-25 Amendement GroenLinks, PvdA

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Prioriteitennota 2015

Prioriteitennota 2015 Prioriteitennota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Inleidende beschouwing 3 1.2 Leeswijzer 4 2 Ombuigingen en verwerkte maatregelen 2.1 Overzicht ombuigingen en verwerkte maatregelen 6 3 Ombuigingsvoorstellen

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR*

*ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 15.00 UUR* *ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 19 MEI 2011, 100 UUR* Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp Programmarapportage 2011-1 team SBSBD raadsnummer 2011 54 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V

Saldo Kadernota 2015-2018 3.390 V 65.853 V 110.658 V 51.475 V Verschillen met Kadernota 2015-2018 In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2015-2018 en de Programmabegroting 2015-2018 met elkaar vergeleken. De belangrijkste verschillen worden nader

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit: 15.33971

Registratienummer collegebesluit: 15.33971 Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd J.W.M. Pietersen Opgesteld door: Marieke Pellis, afdeling Publiekszaken Besluitvormende vergadering:

Nadere informatie

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis

Brede Doorlichting in perspectief. Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Brede Doorlichting in perspectief Gemeenteraad, januari 2012 Hans Tanis Agenda 1. Wat hebben we al bereikt? 2. Welke financiële opgave ligt er nog? 3. Vervolgaanpak a. Aanvullende voorstellen afgelopen

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 15 januari 2014 Nr. : 2014-4 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad Renske van der Tempel 5 oktober 2012 Beantwoording technische raadsvragen begroting 2013-2016 Het college 120102

Nadere informatie

De raad van de gemeente Hoorn. Hoorn, Geachte raad,

De raad van de gemeente Hoorn. Hoorn, Geachte raad, 1 van 5 De raad van de gemeente Hoorn Bureau Planning en Control Contactpersoon : H.A. Sünder Telefoonnr. : 0229-252408 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.41727 Bijlage(n)

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Overzicht van amendementen en moties, betrekking. hebbende op de raadsvergadering van 9 juli 2015 PERSPECTIEFNOTA 2016-2019. Korte omschrijving

Overzicht van amendementen en moties, betrekking. hebbende op de raadsvergadering van 9 juli 2015 PERSPECTIEFNOTA 2016-2019. Korte omschrijving 01 SGP/ Meijer Amend. De auto is geen melkkoe 1; tariefsverhoging parkeerheffing De voorgenomen verhoging van de parkeertarieven in Ede Centrum niet door te voeren en de daarbij geprognosticeerde opbrengst

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-066 Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden. r^aacte Cfy Agendanr. Voorstelnr Onderwerp *w* 'WvA^ My? 8 2009-078 Programmaverantwoording 2008, herzien programmabegroting 2009, begroting 2010 en meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands Noorden.

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8

Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden

Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm. Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Ruimte voor beeld 21,6 x 8,7 cm Decentralisaties sociaal domein; Betrokken en actieve raadsleden Kennismaking Josee Gehrke Griffier gemeente De Wolden (Dr.) Lid bestuur VNG drs. pedagogiek Fransje Backerra

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat.

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat. M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 19 november 2013 maatregelen versobering hulp bij het huishouden Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: taakstelling Wmo

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Besluit Er wordt ingestemd met het raadsvoorstel.

Besluit Er wordt ingestemd met het raadsvoorstel. Openbare besluitenlijst B&W Smallingerland - week 46-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 7 november 2014 FBI/ OW 1. 1197346 Concept Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2018 Eens per vier jaar wordt het gemeentelijk

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

September 2015 -Prognoses -Afwijkingen -Bandbreedtes

September 2015 -Prognoses -Afwijkingen -Bandbreedtes Begrotingsmonitor September 2015 -Prognoses -Afwijkingen -Bandbreedtes Begrotingsmonitor september 2015 1 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INGESCHATTE AFWIJKINGEN 2015 (MET BANDBREEDTES)... 4 2.1 INTEGRATIE

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1055110 Behorend bij het B&W-advies met registratienummer 1055109 Behandeling in de raadsvergadering van de gemeente Purmerend d.d. 20 december 2012

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2015

Bestuursrapportage 2015 Bestuursrapportage 2015 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel 2019 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 07/10/2014 week 41. Nr. Afdeling 1. Inrichting Openbare Ruimte Beschikbaar stellen van krediet bouw -en woonrijpmaken

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

Subsidieverdelingstool: meer inzicht in subsidie-uitgaven. Snelstarthandleiding

Subsidieverdelingstool: meer inzicht in subsidie-uitgaven. Snelstarthandleiding Subsidieverdelingstool: meer inzicht in subsidie-uitgaven Snelstarthandleiding 1 Inleiding In de snelstarthandleiding op de eerste pagina van deze toelichting ziet u de belangrijkste knoppen en informatie

Nadere informatie

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 Collegebesluit Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 1. Inleiding De gemeenten Haarlem en Zandvoort willen een ambtelijke samenwerking

Nadere informatie

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis.

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Besluitvorming Huisvestingsfinanciën herontwikkeling raadhuis. Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: De reserve raadhuis

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE

Gedeputeerde Staten. 1. de Gemeentewet; 2. de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteraad van Nissewaard Postbus 25 3200 AA SPIJKENISSE Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact J. van Kranenburg T 070-441 80 85 j.van.kranenburg@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie