Volkskrant*20*juli*2015** * Wat*is*er*zo*erg*aan*voedselverspilling?*

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volkskrant*20*juli*2015** * Wat*is*er*zo*erg*aan*voedselverspilling?*"

Transcriptie

1 Volkskrant20juli2015 Watiserzoergaanvoedselverspilling? Detiengebodenvangoedeten Wewillengoedeten:duurzaam,diervriendelijk,gezond.Enwewillenlekkereten.Maar hoe?vonderzoektineenseriede10gebodenvangoedeten.vandaaghetachtstegebod: Gijzultgeenetenweggooien.Waaromniet? Door:MacvanDinther20juli2015,21:00 OphetoogzietInstockeruitalseendoorsneehippeeettentinAmsterdam:parketvloer, wittetafels,langehoutenbanktegendemuur,mosgroenplafond.middenindezaakstaat eengrotebar,naasteengoedgevuldwijnrek,linksziejedeopenkeuken. Hetmenu'OogstvandeDag'ismetwitkrijtopeenzwartschoolbordgekalkt.Vandaagisdat 'bibimbap',gevolgddoorentrecotemetwortelpuree,groenegroentenenaardappeluitde oven.alstoetjeschaftdepotbread&buttermpuddingmetperzik.watbibimbapis? Koreaanserijstsalademetingelegdegroenten,zegtdeserveersterineenkekzwartschortje. Afvalrestaurant Hetetenisprimaennietduur:22,50eurovoordriegangen.WatInstockbijzondermaakt,is nietwatvóór,maarachterdeschermengebeurt:indekeukenwordtloutergewerktmet voedselrestenuitdesupermarkt.elkeochtendrijdteenelektrischkarretjelangszesfilialen vanalbertheijninamsterdamenhaaltopwatisovergeblevenvandevorigedag:brood, groenten,fruit;datanderszouwordenweggegooid. IndekeukenvanInstockwordtallesverzameldengesorteerd.Metwatnogbruikbaaris, wordteendagmenugekooktvoormaximaaltachtigmensen.datiselkedageenverrassing. Ookvoordekok,zegtFrekevanNimwegen,eenvandeoprichters. InstockisopgezetdoorvierjongeAlbertHeijnwerknemersdienietmeerkondenaanzien hoeveelerindesupermarktwordtweggegooid.zeschreveneenbusinessplanvooreen 'afvalrestaurant'enpresenteerdendataandedirectie.metsteunvanaholdbegonnenze vorigjaareenpopmuprestaurant,sindshalfjuniheeftinstockeenpermanentevestigingin AmsterdamMOost.Vanavondzitdathelemaalvol.

2 Nietverspilleniship Voedselverspillingiseenpopulairthema.Hetritseltvandeinitiatieven,grootenklein,groen enrijp. HetVoedingscentrumdeeldevorigjaareenmiljoenmaatbekertjesM'eetmaatjes'Muitom rijstenpastameeaftemeten;inveelhuishoudenswordtteveelgekookt.sirelanceerde 'kliekipedia',eenwebsitemettipsvoorkokenmetkliekjes.hetbedrijfkromkommermaakt soepenensauzenvanonverkochtegroenten,debrabantsecateraarhuttenheeftserieuze plannenvooreen'verspillingsfabriek'. DamnFoodWastezettopkoksintegenvoedselverspilling,eenstelwhizzkidsuitEindhoven maaktedeappafgeprijsd,dieconsumenteneropattendeertwelkeproducteninhun supermarktindeaanbiedingzijnomdatzedehoudbaarheidsdatumnaderen. Volksvijandnummer1 DeingrediëntenzoalszebijInstockzijnbinnengekomen. StudioV HetetenvanInstock. StudioV

3 EnhetisnietalleeneenNederlandsfenomeen.DeBritsesupermarktTescobegoneen campagnebuyone,getonefreelateromtevoorkomendatklantenteveelineenskopen. EenDeensbedrijfmaaktchipsvanvisafval.InFrankrijkwerdeenwetaangenomendie supermarktenverplichtvoedseloverschotteneengoedebestemmingtegeven. Dewereldvanhetvoedselheeftverspillinguitgeroepentotvolksvijandnummer1. Opmerkelijk,wantnognietzoheellanggeledenwasheteennonMthema. Datheeftallestemakenmetvroeger.Nederlandersdiedeoorlognoghebbenmeegemaakt zijnopgegroeidmetschaarsteenzuinigheid.inrichtlijnenvoordehedendaagschevoeding uit1943werdgeadviseerdaardappelenmetschilenaltekokenomdaterandersteveel verlorengaat.nadeoorlogisallesopallesgezetomvoedselschaarstevooraltijduitte bannen.metalsgevolgdatdegeneratiesvannadejarenzeventignietbeterwetendandat ervoedselinovervloedis:goedkoop,altijdenoveralbeschikbaar. Eenpaarjaargeledenbegonhetideetegroeiendathetietsperversheeftometenwegte gooienineenwereldwaarinhonderdenmiljoenenmensenhongerlijden.milieuproblemen zoalsdeopwarmingvandeaardegingeneenrolspelen,ookindediscussieovereten.hetis nietzondeomschaarsehulpbronnenmland,water,energiemaantewendenvoorvoedsel datdeprullenbakingaat? Deiniatiefnemer DeBritseTristramStuart(1977)zettehetonderwerpin2009wereldwijdopdeagendamet debestsellerwaste,uncoveringtheglobalfoodscandal.hierinbecijferdehijdat wereldwijddehelftvanhetvoedselwordtweggegooidinplaatsvangegeten.devnm landbouworganisatiefaosteldedatin2011bijtot1,3miljardton:eenderdevande (humane)voedselproductie.minder,maarnogsteedsheelveel. Iedereendoeteraanmee.Vissersgooienbijvangstoverboord,boerenlatenaardappelenop hunlandliggendietekleinzijn,tegroot,ofmisvormd.supermarktenengroothandels gooientonnenvoedselwegdateigenlijknoggoedis.enpakweg40tot50procentvande voedselverspillinginrijkelandenkomtvoorrekeningvandeconsument. Overigensmoetenallecijfersmeteenkorrelzoutwordengenomen.Eigenlijkweetniemand precieshoeveelerdaadwerkelijkwordtverspildeninhetantiverspillingskampwordtde overdrijvingnietgeschuwd. Doelstelling 'Geefonshedenonsdagelijksbrood.'Dieopdrachtisingewikkelderdanooittevoren.De moderneconsumentmoetzicheenwegbanendooreenmijnenveldvanmeningen, borrelpraat,elkaartegensprekendeonderzoeken,heleenhalvewaarheden.de voedingsindustrie,deboeren,demilieubeweging,desupermarkten,deklimaatactivisten, slowfood,iederheeftzijneigenagenda.wiemoetjenoggelovenenwieniet?omde

4 consumenteenwegtewijzendoorditoerwoudheeftvde10gebodenvangoedeten opgesteld.ineenonregelmatigverschijnendeseriewordenallegebodenaaneendiepgaand onderzoekonderworpen.aanheteindhiervanhopenwemeerteweten. Voedselverspillingisookeenmoreeldilemma StaatssecretarisSharonDijksma InNederlandzetteCDAMministerGerdaVerburghetthemaopdeagenda.Zijschreefinde NotaDuurzaamVoedseldatdeNederlandseconsumentjaarlijksvoor1,6miljardeuroaan voedselweggooit.zeverbonderookmeteeneendoelstellingaan:20procentminderin Diedoelstellinghalenweniet.In2013MwaaruitderecentstecijfersstammenMgooide Nederlandtussende1,8en2,7miljoentonetenweg,109tot162kiloperpersoon.Datis zelfseenpaarkilomeerdanin2009.maarwehebbenheterwelweervakerover,want Verburgshuidigeopvolger,staatssecretarisSharonDijksma(PvdA)heeftvoedselverspilling opnieuwtotthemagemaakt.dijksmawildatnederlandinternationaalvooroplooptinde bestrijdingervan. VorigemaandwasNederlandgastheervaneenvierdaagseconferentieinDenHaagmet afgevaardigdenvanregeringen,bedrijvenenngo'suitdehelewereld:nomorefoodto Waste.'Voedselverspillingisookeenmoreeldilemma',sprakDijksmatotdeconferentie. 'Metwatweweggooien,kunnenwemiljoenenvoeden.' Duurzaam,ecologisch,kleinschalig Dieopvattingwordtbreedgedeeld.Voedselverspilling,schrijftTheHighLevelPanelof ExpertsonFoodSecurityandNutrition,eendoordeFAOopgerichtedenktank,staatvoor alleswatermisismetonsvoedselsysteem:inefficiënt,oneerlijkennietduurzaam.hetis, kortom,eengrofschandaal. Eenvanderedenenwaaromvoedselverspillingheeftkunnenuitgroeientoteenpopulair themaisdathetapolitieklijkt.hetvoedseldebatissterkgepolitiseerd.aandeenekant staandeverdedigersvandegangbare,industriëlelandbouwendaartegenoverdiegenendie eentotaalandersysteemvoorstaan:duurzaam,ecologisch,kleinschalig. Oververspillingkaniedereenheteenszijn:goedvoedselweggooien'hoortniet',vindt tweederdevanallenederlandersvolgenseenonderzoekvanhetvoedingscentrum.eindelijk eenonderwerpwaaropweschouderaanschouderstaan:consument,regering,dealbert HeijnenenUnileversvandezewereld:samenmakenweonssterktegenvoedselverspilling envoorhetbestrijdenvandehongerindewereld.wiekandaartegenzijn? Deoorzaak Dematevanvoedselverspillingindewereldisredelijkverdeeld.56procentkomtvoor rekeningvanderijkerelanden:noordmamerika,europa,australië,china,japan,zuidmkorea.

5 Deresterende44procentwordtveroorzaaktdoorontwikkelingslanden.DeVSzijnkampioen weggooien. Deoorzakenzijnheelverschillend.Inontwikkelingslandengaathetmeestevoedselverloren vooraanindeketen:ophetveld,tijdenshettransport,indeopslag.inrijkelanden daarentegenwordtruim40procentvanhetverliesgemaaktindelaatstefase:dievan supermarktenconsument.inarmelandenisvoedselverspillinghetgevolgvangebrekkige omstandighedenmslechteopslag,geenkoeling,beroerdewegen.inrijkelandenisheteen luxedieweonskunnenpermitteren. Voedselverspillingiseenonderdeelvandemodernewesterselevensstijl:supermarktendie alleengavegroentenenfruitinhetschaptoelaten,fabriekendieteveelproduceren, handelarendiewatvandaagnietwordtverkochtmorgenweggooienenconsumentendie eenkeerindeweekhunkarvolladenindesupermarkt,teveelkopenenmeteenvolle ijskastblijvenzitten. Hongerbestrijding Hetbestrijdenvandehongerindewereldwordthetvaakstgenoemdalsredenom voedselverspillingtebestrijden.logisch,wantergaateensterkmoreelappèlvanuit:hetis bijnaobsceenomgoedetenwegtegooienterwijlanderenstervenvandehonger.erzijn bijna800miljoenwereldmbewonersdiehongerlijden.diekunnenhunbuikvoletenaande 1,3miljardtonetendiewejaarlijksweggooien.Natuurlijkbelandteenkrommekomkommer dieinamsterdamwordtgeredofeenkliekjedatinnijmegenwordtbewaardniet rechtstreeksophetbordvaneenkindinburkinafasso.maaringroterverband,zeggen activistenenbeleidsmakers,heeftdattocheffect. AlswijinhetWestenminderetenweggooien,hoevenwemindertekopen.Daardoorneemt devraagnaarvoedselaf,dalendeprijzenopdewereldmarktenwordtetenbereikbaarder voorarmemenseninontwikkelingslanden.daarlijktgeenspeldtussentekrijgen,alleen:dat verbandisinonderzoeknooitaangetoond.eenvandeweinigendieeenpogingdaartoe hebbengedaaniseengroeponderzoekersvanleimwageningenuniversiteit.in2013 onderzochtenzijinopdrachtvandeeuropesecommissiewatheteffectisvanhettegengaan vanvoedselverspillingineuropaopdebestrijdingvanhongerindederdewereld. Verrassend:datblijktergemiddeldgenomennietofnauwelijkstezijn,zegteconome MartineRutten,eenvandevierauteurs.Hongeriseenweerbarstigprobleem.Datgaatniet alleenovervoedselprijzen,maarookoverdebeschikbaarheidvanetenopdeplekwaarhet nodigisenovermensendiehelemaalgeengeldhebben. Ingewikkeld Intheorieleidtminderverspillingtotlagerevoedselprijzen,waarvanarmeconsumenten profiteren.prijsdalingenzijnslechtnieuwsvoorkleineboeren,endaarzijnerveelvan,in landenwaarhongerwordtgeleden.watzeindeenehanderbijkrijgenmgoedkoperetenm betalenzemetdeanderehandterug:mindergeldvoorhuneigenproducten.

6 Wieechtietswildoentegenhongerindewereldkanzijnenergiebeterstekeninandere zaken:hulpaankleineboeren,opheffenvanhandelsbarrières,investerenindelokale economie.voedselverspillingbestrijdenisdannietdeeersteprioriteit. Hongerligtdusingewikkeld,maardatlaatonverletdathetmilieuerwelbijgebaatis. VolgensdeFAOisdebergvoedseldiewejaarlijksweggooiengoedvoor3,3miljardtonCO2, 6tot10procentvandetotalebroeikasgasMuitstoot.Zouvoedselverspillingeenlandzijn,dan washetdederdegrootstevervuiler,nadevsenchina. Vanderegenindedrup De1,3miljardtonvoedseldienooitwordtgegetenneemt1,4miljardhectare landbouwgrondinbeslag.ergaat250kubiekekilometeraanop,driekeerdeinhoudvanhet meervangenève.doorgeenvoedselteverspillenkunnenwedatallemaalbesparen. Klinktgoed,maaropnieuw:hetisdevraagofhetzosimpelwerkt.SteldatdeEuropese consumentzijnvoedselverspillingmetdehelftvermindert.daarmeebesparenwejaarlijks 150euro.Watdoenwemetdatgeld?Bestedenwehetaaneenvliegtuigtripjenaardezon, eengrotereautoofeendikkerebiefstuk,danzijnwemilieumenklimaattechnischvande regenindedrupbeland. Ookhiervoorgeldt:wiljemetvoedselechtietsdoenvoorhetmilieu,danzijnereffectievere maatregelentebedenken.mindervleeseten,minderzuivelenjuistmeergroentenenmeer fruit.datisnoggezonderook,maardatiseenboodschapdieinnederlandmetzijngrote zuivelmenvleesindustriemindergoedaanslaat. Pervers Hetiseenillusieomtedenkendatdestrijdtegenverspillinginiedersbelangis LEIMonderzoeksterRutten Hierverschijnendeeerstebarsteninhetfront.Hetiseenillusieomtedenkendatdestrijd tegenverspillinginiedersbelangis,zegtleimonderzoeksterrutten.supermarktenen groothandelszienhunomzettendalenalsdeconsumentminderweggooit. Ookvoorboerenheefthetvooralnadelenalserverderopindeketenminderwordtverspild: danverkopenzijminderenooknogtegenlagereprijzen.eenvandeuitkomstenvanruttens onderzoekwasdathettegengaanvanvoedselverspillingslechtisvoordeeuropese landbouw. Wiedieperdoorgraaft,ontdektalgauwdatvoedselverspillingverdergaatdankokenmet kliekjes.hetiseenonlosmakelijkonderdeelvanonsvoedingssysteem.wiealleenverspilling aanpakt,doetaansymptoombestrijdingenlaatdeechteoorzakenongemoeid.

7 Geld Dehoofdoorzaakisgeld.Voedselistegoedkoopomzuinigmeetehoevenomgaan. Wereldwijdwordtjaarlijksvoor750miljarddollaraanvoedselverspild.Datlijktgigantisch veel.maaralsjeuitrekentwatdegemiddeldenederlanderkanbesparendoorminderte verspillen,dankomjeuitopdeeerdergenoemde150europerjaar(bijdehelftminder weggooien).datis3europerweek,eenbedragdatwegedachtenloosuitgevenaaneen biertjeophetterras. Eenvanderedenendaterwordtverspild,isdathetvoorkómenervansomsjuistmeergeld kost,zegtpaulbosch,analistvanderabobankenopstellervaneenrapportoverinnovatie envoedselverspilling.alshettegengaanvanverspillingsimpelwasendirectgeldzou opleveren,danwerdhetallanggedaan,zegthij.maardatisnietaltijdzo,wantverspillingzit inhetsysteemingebakken. Indevoedseleconomiedraaitallesomsnelheidenefficiency,dandoetheternauwelijkstoe alsafentoewatverlorengaat.'datisdelogicavandehandel',zegteeninkoperopde FransegroothandelsmarktRungis,die880krattensinaasappelenlaatvernietigenomdater eenstelrotzijn,indefilmtastethewaste(2010).uitzoekenwelkesinaasappelennoggoed zijn,kostteveel.hetverliesistochalindeprijsingecalculeerd. Verspillendenoneerlijk Supermarktenbestellenvanbederfelijkewarendievanverkomensomsbijvoorbaatmeer, omdatzewetendateendeelbijaankomstalverrotis.datisaltijdnoggoedkoperdan investereninbeterekoelmentransporttechniekenindelandenvanherkomst.die investeringenbetalenzichpasopdelangeretermijnuit,terwijlindevoedingswereld handelscontactenvaakkortenwisselendzijn. Alsconsumentenzuinigeromgaanmetvoedselkandatookeenonverwachtperversgevolg hebben,zegtrabomanalistbosch.alsdaardoordeprijzendalen,loonthetnogminderomin maatregelentegenverspillingteinvesteren.metalsgevolgdatjuistmeerwordtweggegooid inplaatsvanminder. Lageprijzenzijnnietderemedie,maarjuisthetprobleem,meentAndrewMacMillan, voormaligdirecteurvandefao,dewereldvoedselenlandbouworganisatie.naoorlogse regeringenhebbenjarenlangingezetopeenbeleidomveeletenvoorweiniggeldte produceren.hetresultaatiseenvoedselsysteemdatverspillendisenoneerlijk:inrijke landenwordtmeerweggegooiddanerindelandentenzuidenvandesaharawordt gegeten. Vandemensendiehongerlijdenbestaatdehelftuitkleineboeren.Diezijnnietgebaatbij lagerevoedselprijzen,maarjuistbijhogere.macmillanpleitdaaromvoorhogereen eerlijkereprijzenvoorvoedseldatduurzaamisgeproduceerdenwaaraanarmeboerenook watverdienen.

8 Watkunnenwedoen Nietsillustreertbeterwelkematevanidiotiehetsysteemvanindustriëlevoedselproductie heeftbereikt,dandeverspillingvaneten SlowFoodMoprichterCarloPetriniinhetvoorwoordvanDieEssensvernichter Allesdraaitomdewaardediewijtoekennenaanvoedsel.Ineconomisch,maarookin cultureelenmoreelopzicht.etenheeftletterlijkzijnwaardeverloren,schrijftslowfoodm oprichtercarlopetriniinhetvoorwoordvandieessensvernichter:'nietsillustreertbeter welkematevanidiotiehetsysteemvanindustriëlevoedselproductieheeftbereikt,dande verspillingvaneten.' Wieeenbevestigingvandiestellingwil,hoeftmaareenwillekeurigesupermarktbinnente stappen.vandaagindeaanbieding:eenpondspeklappenvoor2,50euro,een volkorenbroodvoor1euro,1kropslavoor69cent.eteniseenweggooiproduct. 'Ikdenkdatwezijndoorgeschoteninhetdenkenintermenalsproductiviteitsverhogingen intensivering',zegttoinetimmermans,specialistduurzamevoedselketensvande UniversiteitvanWageningenenNederlandsmeestprominenteonderzoekerophetgebied vanvoedselverspilling. Wievolgenshemechtietswildoentegenverspillingmoetervoorzorgdragendatetenweer wordtgewaardeerd.daarhoorteenreëleprijsbijwaarinookdemilieueffectenvaneten wordendoorberekend.dieprijsmoetvolgenstimmermans'significant'hogerzijnom werkelijkeffecttehebben. Genoegvooriedereen Gijzult 1Eetlieverlokaal,maarmaakjegeenzorgenoverdemilieukostenvanvoedseldatperboot ofvrachtwagenwordtaangevoerd.eetniksdatmethetvliegtuigwordtgebracht.doeje boodschappenopdefiets. 2Eetbijvoorkeurbiologisch,maarmaakergeendogmavan.Ziebiologischmeerals richtinggevenddanalszaligmakend. 3Eet(veel)mindervleesenliefstalleenvleesvandierendiediervriendelijkzijngehouden. 4Eetzoveelmogelijkversenonbewerktvoedsel,maardoenietpanischoverEMnummers. 5Betaaleen'eerlijke'prijsvooreten(faitrade,biologisch,dierenwelzijn);stemopeenpartij diedeverborgen(milieu)kostenvanetenwildoorberekenenvolgenshetprincipe'de vervuilerbetaalt'. 6Kookzoveelenzovaakmogelijkzelf.Wiezelfkookthoudtcontroleoverzijneigeneten.

9 7Alsuvantuinierenhoudt:teelzelfgroentenenfruit.Wiezelfetenverbouwtweetbeter waterinhetseizoenisenlaatzichminderopdemouwspelden.uzulterderevolutieniet meeontketenen,maarhetiswellekkerder. 8Verspilgeeneten,maarmaakjegeenillusies:hetprobleemvanvoedselverspillinggaat dieperdankokenmetkliekjes.doneerhetgelddatjebespaartaaneenorganisatiediede hongerindewereldbestrijdt. 9DoenietaangezondheidsMofafslankdiëten. 10Eetlekker. De10GebodenvanGoedEtenkunnennaarhartelustwordengeamendeerd.Reacties, Eerdereafleveringenindezeseriekunnenwordenteruggelezenop:vk.nl/tiengeboden Datgaatmisschienvanzelfwelgebeuren.Inveelonderzoekenwordteensomberscenario geschetstalsdewereldbevolkinggroeittotnegenmiljardin2050.dewereldzalallezeilen moetenbijzettenomaandestijgendevraagnaarvoedseltevoldoenentevoorkomendat deprijzendepanuitrijzen.ofdatwaaris,zalmoetenblijken.erzijnookauteursdiedaar vraagtekensbijplaatsen,zoalsjonathanlatham,hoofdredacteurvanindependentscience News,eenmediumdatdegevestigdewetenschapkritischvolgt. VolgensLathamzijndesomberevoorspellingeneenopzetjevandevoedselindustrieom zichzelfonmisbaartemaken.feitelijkproducerenwenualgenoegom12tot14miljard mensentevoeden.dewerkelijkevoedselcrisisisnietdatweteweinigvoedselhebben,maar teveel,alduslatham. Daarmeezijnwemethetonschuldigethemavanvoedselverspillingtochnogineenpolitiek mijnenveldbeland.'natuurlijkzijnwijonservanbewustdatwevooralaan symptoombestrijdingdoen',zegtoprichtstervanrestaurantinstock,frekevannimwegen, terwijlhetbroodvangisterentertafelkomt.'wewillenmensenbewustmakeneneen aanzetgeventotdiscussieovervoedselverspilling.eigenlijkmoetjehetsysteemaanpakken, maarzegjijmaarhoe.' Latenweerditvanzeggen:opiedervanonsrustdeduretaakomvoedselverspillingwaar wekunnentegentegaan.elkeaardappel,elkegraankorrel,elkeaardbeiismettoewijding geproduceerdennaaronzetafelgebracht.datvoedselverdienthetnietomachteloos verspildteworden.alsjehetgelddatjedaarmeeuitspaartdanmaarstortineenfondster bestrijdingvandehongerindewereld.wanthetwerkelijkeprobleemligttochiets ingewikkelder.

10 Verantwoording Voorditartikelzijngesprekkengevoerdmet ToineTimmermans,specialistduurzamevoedselketens,WageningenUR MartineRutten,onderzoeksterLEIMWageningenUR GerdineMeijerink,headinternationalpolicyLEIMWageningenUR FrekevanNimwegen,medeoprichtsterrestaurantInstock,Amsterdam PaulBosch,analistRabobank JorisLohman,bestuurslidSlowFoodinternationaal,medeMoprichterYouthFoodAcademie Boeken,artikelen&onderzoeken: TristramStuart:Waste,uncoveringtheglobalfoodscandal.PenguinBooks,London,2009. StefanKreuzberger/ValentinThurn:DieEssensvernichter.Kiepenheuer&Witsch,Köln,2011. GlobalFoodLossesandFoodWaste.FAO2011. Foodlossesandwasteinthecontextofsustainablefoodsystems.TheHighLevelPanelof Experts2014. Foodwastagefootprint.FAO2013. ReducingFoodLossandWaste.WorldResourcesInstitute2013. PreparatoryStudyonFoodWasteacrossEU27.EuropeseCommissie2011. GlobalinitiativeonFoodlossandWasteReduction.FAO2014. ReducingfoodwastebyhouseholdsandinretailintheEU.LEIWageningenUR,oktober WebsiteFAOWhoarethehungry? Cuttinggloballossesandwasteinhalf.WageningenUR. TristramStuart:Food:howmuchdoestheworldneed?ArtikelopwebsiteWorldEconomic Forummei2015. JonathanLatham:HowtheGreatFoodWarWillBeWon.IndependentScienceNews (internet)12m1m2015. AndrewMacMillan:Hasn'tthetimecomeforsomebravenewthingkinginfood management?artikelopwww.hungerexplained.org2014 MonitorvoedselverspillingMidMtermrapportage.WageningenUR2013. Monitorvoedselverspilling.Update2009M2013.WageningenUR2015. FoodInnovationnevergoestowaste.Rabobankrapport2015. NotaDuurzaamVoedsel.MinisterievanEconomischeZaken11M8M2009. Vanschaarstenaarovervloed:70jaarvoedselvoorlichtinginNederland.Stichting VoedingscentrumNederland,2014. Voedselverspillingdoorconsumenten.FactsheetNederlandVoedingscentrum Mindervoedselverspillenhelptniettegenhonger.Volkskrant16M10M2014. Voedselproductieishetprobleem,nietverspilling.JorisLohmaninTrouw16M5M2015. Zwijnenparels.DeVolkskrant26M6M2013. Film: TastetheWaste

Hoe duurzaamheid u geld gaat besparen en waarom dit tot betere prestaties leidt!

Hoe duurzaamheid u geld gaat besparen en waarom dit tot betere prestaties leidt! Artikel in de FIER.FM MKFA rapportage juli 2013. Meetmethodiek Kwaliteit van Facilitaire Activiteiten. Benchmark facility management domein. Circulaire Economie Hoe duurzaamheid u geld gaat besparen en

Nadere informatie

BETER MET MINDER Maak je hard voor inclusie. Kennismarkt (18-11-2013) Manon Verdonschot & Hans Kröber

BETER MET MINDER Maak je hard voor inclusie. Kennismarkt (18-11-2013) Manon Verdonschot & Hans Kröber BETER MET MINDER Maak je hard voor inclusie Kennismarkt (18-11-2013) Manon Verdonschot & Hans Kröber Opzet workshop Doel, aanpak & uitkomst Doel: nieuwe rol van professionals bij werken aan inclusie schetsen.

Nadere informatie

voedselzekerheid globaliseringsreeks 2

voedselzekerheid globaliseringsreeks 2 voedselzekerheid globaliseringsreeks 2 NCDO is het centrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO levert een bijdrage aan de mondiale dimensie van burgerschap door kennis over en inzicht

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen. Goed werkgeverschap. Duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid Betrokkenheid en empowerment Gezondheid en veiligheid

Duurzaam ondernemen. Goed werkgeverschap. Duurzame ontwikkeling en inzetbaarheid Betrokkenheid en empowerment Gezondheid en veiligheid KAS BANK hecht belang aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en ziet hier een duidelijke rol voor zichzelf weggelegd. KAS BANK heeft de speerpunten in haar duurzaamheidsbeleid neergelegd.

Nadere informatie

VERDELEN OF MEER TELEN?

VERDELEN OF MEER TELEN? OKTOBER ONEWORLD DOSSIER VOEDSELZEKERHEID VERDELEN OF MEER TELEN? HOE GAAN WE IN 2050 9 MILJARD MENSEN TE ETEN GEVEN? 3 GRAANGEBREK: NEE DUURDER BROOD: JA EEN PRIJSEXPLOSIE IS ZEKER NIET UIT TE SLUITEN

Nadere informatie

Projectplan Duurzame Utrechtse Evenementen

Projectplan Duurzame Utrechtse Evenementen Projectplan Duurzame Utrechtse Evenementen De weg naar samenwerken, kennis en inkoopkracht Utrecht februari 2012 Betreft: Projectvoorstel en financiersingsaanvraag verduurzaming van de evenementen branche

Nadere informatie

De 7 Meest Gemaakte Marketing Fouten

De 7 Meest Gemaakte Marketing Fouten De 7 Meest Gemaakte Marketing Fouten In dit verslag ontdekt U de 7 meest gemaakte marketing fouten. Niet alleen de fouten worden beschreven maar geeft ook een doeltreffende oplossing. Dit verslag wordt

Nadere informatie

{Alles in verband met renovatie. speciaal wonen. {Sibelga vandaag. {Werken. {R.E.G.-premies 2007. {Verhuizen

{Alles in verband met renovatie. speciaal wonen. {Sibelga vandaag. {Werken. {R.E.G.-premies 2007. {Verhuizen Het magazine van uw distributienetbeheerder Mei 2007 speciaal wonen {Alles in verband met renovatie en verhuizing { vandaag Missies en middelen, ten dienste van iedereen {Werken Hoe pakt u ze aan? Tot

Nadere informatie

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud)

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Over geld & opvoeden Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Programma: Wie zijn wij? Inhoud cursus Over geld en opvoeden Werken met het materiaal

Nadere informatie

Belangenbehartiging in de Europese Unie

Belangenbehartiging in de Europese Unie Belangenbehartiging in de Europese Unie Joost van den Akker LLM, MA 22 april 2014 In 1988 voorspelde de toenmalige voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors dat binnen 10 jaar 80% van de wetgeving

Nadere informatie

THE PITCH 60 JONGEREN, 5 ACTUELE VRAAGSTUKKEN EN VEEL INVENTIEVE OPLOSSINGEN

THE PITCH 60 JONGEREN, 5 ACTUELE VRAAGSTUKKEN EN VEEL INVENTIEVE OPLOSSINGEN THE PITCH 60 JONGEREN, 5 ACTUELE VRAAGSTUKKEN EN VEEL INVENTIEVE OPLOSSINGEN 2 CNV Jongeren, FNV Jong en de MHP-jongeren hebben een belangrijk gezamenlijk doel geformuleerd: inspraak van jongeren in de

Nadere informatie

U gooit alles op één hoopje meneer Staes.

U gooit alles op één hoopje meneer Staes. U gooit alles op één hoopje meneer Staes. Brief aan Bart Staes naar aanleiding van zijn reactie (bijgevoegd onderaan de tekst) op ons opiniestuk Liever een kakkerlak dan een ggo-sojaboon. Beste Bart Staes,

Nadere informatie

impact in Nederland!

impact in Nederland! Tijd voor echte impact in Nederland! Draag bij aan de ANWB-Climate Neutral Group doelstelling om vóór 2020 1.000.000.000 liter brandstof te besparen! Dutch Driving Challenge 2014 editie Organisatie: Lanceerdatum:

Nadere informatie

Composteren op kantoor

Composteren op kantoor Composteren op kantoor Principe: starten met composteren en zo organisch afval verminderen op kantoor Deze actie promoot het composteren en beperken van organisch afval. Composteren is het belangrijkste

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Stappenplan Beheerst beloningsbeleid

Stappenplan Beheerst beloningsbeleid Stappenplan Beheerst beloningsbeleid Beheerst beloningsbeleid is belangrijk bij het streven naar een bedrijfscultuur waarbij het klantbelang centraal staat. De AFM ziet erop toe dat van het beloningsbeleid

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

Sectorkeuze informatieavond mavo 3. Donderdag 25 september 2014

Sectorkeuze informatieavond mavo 3. Donderdag 25 september 2014 Sectorkeuze informatieavond mavo 3 Donderdag 25 september 2014 Ingrid Voorstellen Mentor en MO onderbouw Bram Decaan Inhoud 1. Onderwijssysteem in Nederland 2. Betrokkenen in het keuzeproces 3. Aansluiting

Nadere informatie

Vier Crises. Richard Paping SIB/Ubbo Emmius: 14 februari 2011

Vier Crises. Richard Paping SIB/Ubbo Emmius: 14 februari 2011 Vier Crises Richard Paping SIB/Ubbo Emmius: 14 februari 2011 Definitie woord crisis: 1. Periode waarin iets heel erg slecht is 2. Acute noodsituatie 3. Periode van ernstige ontwrichting van het staatkundig,

Nadere informatie

Jumbo s duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2014

Jumbo s duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2014 Jumbo s duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2014 Jumbo s duurzame boodschap Jumbo is een familiebedrijf dat de afgelopen jaren alle kansen heeft gegrepen om te groeien. Daardoor zijn

Nadere informatie

6 dec t/m 20 dec 10. Controle Veilig Verkeer Nederland

6 dec t/m 20 dec 10. Controle Veilig Verkeer Nederland Aan «titel» «naam», «groep» Colofon: R.K.B.S. De Banier - De Blokken 16-7894 CL Zwartemeer Postadres: Postbus 19; 7890 AB Klazienaveen Telefoon: (0591) - 313193 E-mail: info@banier-skod.nl Internet: http://www.banier-skod.nl

Nadere informatie

Het testament van een meubelhandelaar

Het testament van een meubelhandelaar Het testament van een meubelhandelaar 4 Inter IKEA Systems B.V. 1976-2007 Inter IKEA Systems B.V. 1976-2007 Het testament van een meubelhandelaar. IKEA woordenlijst 5 Een beter bestaan voor zoveel mogelijk

Nadere informatie

DUURZAME VOEDING TIJDENS EVENEMENTEN

DUURZAME VOEDING TIJDENS EVENEMENTEN CONTEXT De milieu-, sociale en economische impact van voeding vertegenwoordigt een niet te verwaarlozen (in sommige gevallen zelfs overheersende) post. De industriële landbouw verbruikt bijna 60% van het

Nadere informatie

Werken aan de Wereld Studentenboekje 2011-2012 2

Werken aan de Wereld Studentenboekje 2011-2012 2 Lesbrieven Lesbrief 1 Wereldburgerschap en millenniumdoelen. Opdracht 1. Wat is een wereldburger welke houding en vaardigheden horen daarbij? In de omschrijving van wereldburgerschap op de volgende pagina

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 DOOPSGEZIND WERELDWERK MARA WERKGROEP

JAARVERSLAG 2008 DOOPSGEZIND WERELDWERK MARA WERKGROEP JAARVERSLAG 2008 DOOPSGEZIND WERELDWERK MARA WERKGROEP 2 Inleiding In 2008 zijn er veel activiteiten geweest in Tanzania. Daarvan getuigt het verslag. Ook ontvingen we Carl Hensen uit Ethiopië. Hij kwam

Nadere informatie

Op weg naar vertrouwde zorg. Open brief voor de curatieve zorgsector

Op weg naar vertrouwde zorg. Open brief voor de curatieve zorgsector Op weg naar vertrouwde zorg Open brief voor de curatieve zorgsector Mei 2015 De leden van de NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals werkzaam in de openbare accountantspraktijk,

Nadere informatie

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions

Het in kaart brengen van de Supply Chain. Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Customer Solutions Het in kaart brengen van de Supply Chain Werkt u aan het verbeteren van supply chain management in uw organisatie? Het in kaart brengen van uw

Nadere informatie

efficiëntie; het probleem is dat de verdeling van publieke goederen idealiter plaatsvindt via een democratisch proces.

efficiëntie; het probleem is dat de verdeling van publieke goederen idealiter plaatsvindt via een democratisch proces. Keynote Aqua for All 1. Hartelijk bedankt dat jullie me uitgenodigd hebben om hier te spreken. Ik nam die uitnodiging graag aan omdat ik me verwant voel aan jullie missie en werkwijze, ook al lijken, op

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HANDBOEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie