Loonheffingen nieuw in Marjon van Ginhoven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loonheffingen nieuw in 2014. Marjon van Ginhoven vanginhoven.marjon@kpmg.nl"

Transcriptie

1 Loonheffingen nieuw in 2014 Marjon van Ginhoven

2 Agenda Pensioenen en RVU s Vervallen stamrechtvrijstelling Crisisheffing Afdrachtvermindering onderwijs vervangen door subsidieregeling praktijkleren Premiekorting jongeren Inlenersaansprakelijkheid Gedifferentieerde premie Whk (en eigenrisicodragerschap WGA en ZW) Werkkostenregeling per 2015 VAR-webmodule een jaar uitgesteld 2

3 Pensioenen en RVU s

4 Pensioenen wijzigingen per 1 januari 2014 Pensioen-richt-leeftijd verandert naar 67 jaar De staffels voor opbouw zijn verlaagd per 2014 Forfaitaire kostenopslag en de werkelijke kostenopslagen 4

5 Pensioenen adviespunten aan werkgevers Nalopen van arbeidsovereenkomst en pensioenovereenkomst: o Ingangsdatum (gelijk aan AOW-datum?) o Pensioenregeling in stand laten? o Deels nettopensioen? o Pensioenregeling versoberen tot binnen de nieuwe wettelijke kaders? o Pensioenregeling integraal herzien? o Veranderen van opbouwsysteem (bijv. premieovereenkomst)? o Veranderen van pensioenuitvoerder? Compensatie in arbeidsbeloning? Werknemers moeten langer doorwerken. Wil je als organisatie anticiperen op oudere werknemers? o o Seniorenverlofregeling Verlofsparen 5

6 Pensioenenakkoord (brief 18 december 2013) 1. Premiewaarborgen en toezicht door DNB 2. Opbouw- en premiepercentages (1,875%) 3. Versterking positie ZZP-ers (beschermd vermogen, ao) 4. Starten brede dialoog toekomst pensioenstelsel 5. Verkennen mogelijkheid tot inzet werknemersdeel pensioenpremie voor aflossing eigen woning 6

7 Nieuw besluit over sociaal plan en RVU s Een Regeling voor Vervoegd Uittreden (RVU) leidt tot een eindheffing van 52% Wanneer loop je dat risico bij een reorganisatie? 1. Een reorganisatie waarbij voornamelijk oudere werknemers stoppen met werken 2. Ogv handreiking CAP ook bij een sociaal plan met plaatsmakersregeling of vrijwillige fase. Hoofdregel dan altijd een RVU tenzij: o o 55 jaarstoets 70%-toets o Besluit van 18 december 2013: na afloop reorganisatie blijkt dat afwijking afspiegelingsbeginsel maximaal 10% bedraagt, en alle ontslagen ogv sociaal plan en vrijwillig vertrek vond plaats binnen 36 maanden, en werkgever maakt vooraf een schriftelijke inschatting, en achteraf een verantwoording die hij bij de loonadministratie bewaart 7

8 Vervallen stamrechtvrijstelling

9 Stamrechtvrijstelling Niet meer mogelijk om gouden handdruk gespreid te genieten via: o verzekerde lijfrente o stamrechtspaarrekening o stamrechtbeleggingsrecht o stamrecht-bv Voor al bestaande stamrechten vervalt per 1 januari 2014 de eis dat ze in periodieke termijnen moeten worden uitgekeerd ( ontklemming ) Bij opname ineens in 2014 wordt de uitkering slechts voor 80% in de heffing betrokken, mits de werkgever voor 15 november 2013 het verschuldigde bedrag heeft overgemaakt (toezegging Fiscale Verzamelwet 2014 ook bij deelopname). Overgangsrecht: stamrecht onder bepaalde voorwaarden mogelijk tot en met 30 juni

10 Stamrechtvrijstelling (voorbeeld 1) o Werknemer ontslagen per 1 september 2013 o Ontslagvergoeding is door werkgever op 14 november 2013 overgemaakt naar de stamrecht BV waar het op 16 november 2013 is bijgeschreven Werknemer wil in mei 2014 de ontslagvergoeding die in zijn stamrecht BV is gestort in zijn geheel opnemen en gebruik maken van de 80%-regeling. Kan dat? A. Nee, het bedrag is te laat door de stamrecht BV ontvangen B. Ja, geen enkel probleem. Belast is en is onbelast C. Ja, mits de werkgever destijds een stamrecht heeft toegezegd en er een stamrechtovereenkomst is afgesloten met de stamrecht BV, dan is 80% van de waarde van het stamrecht ( rendement) in mei 2014 belast, en 20% hiervan onbelast 10

11 Stamrechtvrijstelling (voorbeeld 2) o Werknemer ontslagen per 1 september 2013 o o o Werkgever heeft hem een stamrecht toegezegd en de koopsom hiervoor van is door werkgever op 14 november 2013 overgemaakt naar de stamrecht BV waar het op 16 november 2013 is bijgeschreven Werknemer heeft stamrechtovereenkomst afgesloten met de stamrecht BV Werknemer gebruikt het geld om te investeren in zijn eigen bedrijf en binnen een half jaar heeft hij gemaakt aan kosten en besluit hij ermee te stoppen Werknemer wil in mei 2014 de die hij nog in zijn stamrecht BV heeft, in zijn geheel opnemen en gebruik maken van de 80%-regeling. Kan dat? A. Ja, maar hij houdt weinig over: 80% van de waarde van het stamrecht is belast, dat is dus 80% van rendement. De verschuldigde belasting hierover is al snel zo n Hij houdt dan netto over en een vordering op de BV van B. Ja, geen enkel probleem. 80% van de uitkering is belast ( ) en 20% ( ) is onbelast (wachten tot de Fiscale Verzamelwet 2014 is aangenomen) 11

12 Crisisheffing

13 Crisisheffing Werkgeversheffing hoge lonen ( crisisheffing ) Werkgevers moesten in 2013 eenmalig een crisisheffing betalen van 16% over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat zij in 2012 aan een werknemer hadden betaald voor zover dit meer dan bedroeg Wordt in 2014 eenmalig verlengd Grondslag voor crisisheffing in 2014 is het loon van de werknemer in 2013 Aan te geven en af te dragen op de loonbelastingaangifte over maart 2014 KPMG Meijburg & Co procedeert over crisisheffing 13

14 Afdrachtvermindering Onderwijs vervangen door subsidieregeling praktijkleren

15 Subsidieregeling praktijkleren 1. Subsidie achteraf o Na afloop studiejaar digitaal aanvragen bij Agentschap.nl o Aanvraag indienen tussen 2 juni 2014 en vóór uur op 15 september 2014 o o o Bedrag van de subsidie is onzeker (afhankelijk van aantal aanvragen) Alleen voor nominale duur van de opleiding Administratie eisen ook: Leerdoelen in de overeenkomst (welke kwalificaties en kwaliteit m.b.t. beroepsvorming) Aanwezigheidsregistratie Begeleidingsadministratie 2. Alleen nog maar subsidie praktijkleren aanvragen voor de volgende categorieën: o o o o VMBO leer-werktraject (alle sectoren) bij erkend leerbedrijf MBO leer-werktraject (alle sectoren), bij erkend leerbedrijf, BBL met 200 begeleide werkuren, Crebo-diploma HBO werkleerplaatsen duale of deeltijdsopleiding opgenomen in het CROHO, alleen voor opleiding in de techniek, landbouw en natuurlijke omgeving Promovendi en technologische ontwerpers in opleiding (toio s) werkleerplaatsen (alle sectoren) 15

16 Premiekorting jongeren

17 Premiekorting jongeren Premiekorting van maximaal per jaar voor: in dienst nemen van een jongere tussen de 18 en 27 jaar die daarvoor in een uitkeringssituatie zat (WWB en WW) baan van ten minste 32 uur per week en voor minimaal 6 maanden de premiekorting geldt vanaf 1 juli 2014 (in 2014 recht op 1.750) ook voor jongere die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2014 in dienst zijn getreden en aan de voorwaarden voldoen maximaal 2 jaar recht op de premiekorting Belangrijk: de premiekorting geldt niet voor een WSW-werknemer de premiekorting mag worden verrekend met totaal bedrag aan af te dragen premies werknemersverzekeringen bewaar kopie doelgroepverklaring UWV of Gemeente bij de administratie 17

18 Inlenersaansprakelijkheid

19 Inlenersaansprakelijkheid Storting G-rekening/depotrekening Inlener, die gebruik maakt van arbeidskrachten die ter beschikking zijn gesteld door een niet-gecertificeerde uitzendonderneming moet ten minste 35% van de factuursom (inclusief omzetbelasting) overmaken op de vrijwaringsrekening van de Belastingdienst ten behoeve van het depot van de uitlener. (Het overige deel van de factuursom kan worden uitbetaald aan de uitlener zelf) Inleners die met gecertificeerde uitzendonderneming zaken doen, hoeven slechts 25% van de factuursom op de G-rekening te storten. De G-rekening wordt door het depotstelsel vervangen Verzuimboeten inlenersaansprakelijkheid Indien een niet-gecertificeerde uitlener van arbeidskrachten geen depot aanhoudt bij de ontvanger, is dit een overtreding die beboet kan worden met een verzuimboete van maximaal Een boete kan worden opgelegd voor de inlener die niet ten minste 35% van de factuursom op de vrijwaringsrekening van de ontvanger ten gunste van het depot van de uitlener stort 19

20 Gedifferentieerde premie Whk

21 Gedifferentieerde premie Whk (1) Met ingang van 2014 worden werkgevers ook verantwoordelijk voor de kosten van werknemers die vanuit tijdelijke en/of flexibele arbeidscontracten bij ziekte een ZW-uitkering krijgen (ZW-flex) of zijn ingestroomd in de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA-flex) Gedifferentieerde premie WGA wordt aangevuld met deze 2 nieuwe gedifferentieerde premies. De nieuwe gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit de: o o o al bestaande gedifferentieerde premie WGA-vast gedifferentieerde premie ZW-flex gedifferentieerde premie WGA-flex Bij vaststelling van de gedifferentieerde premie Whk wordt onderscheid gemaakt naar de grootte van de werkgever De gedifferentieerde premie Whk betaal je over het salaris van alle werknemers die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen 21

22 Gedifferentieerde premie Whk (2) Bij de vaststelling van deze gecombineerde gedifferentieerde premie Whk wordt onderscheid gemaakt naar de grootte van de werkgever. Kleine werkgevers (premieplichtige loonsom of lager): sectorale premie Middengrote werkgevers (premieplichtige loonsom maximaal maar hoger dan ): premie wordt een gewogen gemiddelde op basis van de individuele en de sectorale premie. Voorbeeld Premieloonsom = ): ( / x sectorpremie) + ( / x individuele premie) Grote werkgevers (premieplichtige loonsom meer dan ): individuele premie (met een minimum van ¼ en een maximum van 4 x het gemiddelde premiepercentage) 22

23 Premies werknemersverzekeringen en Zvw 2014 Basispremie WAO/WIA van 5,45% (4,95% + 0,5% kinderopvang) WW-awf 2,3% Sectorpremie Verschilt per sector, ufopremie 0,78% Werkgeversbijdrage Zvw 7,5% en 5,4% Gedifferentieerde premie Whk Gediff.premie WGA-Vast Gediff.premie WGA-flex Gediff.premie ZW-flex 23

24 Gedifferentieerde premie WGA-vast Gedifferentieerde premie wordt berekend op basis van WGA uitkeringen betaald in 2012 aan vast personeel nadat de loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar is afgelopen en werknemer nog steeds arbeidsongeschikt (AO) is Loongerelateerde uitkering bij arbeidsverlies 35% of meer, gedurende maximaal 38 maanden Loonaanvullende uitkering bij AO 35%-80%, en meer dan 50% loon kunnen verdienen, tot de maand waarin werknemer 65 wordt WGA vervolguitkering AO 35%-80%, en minder dan 50% van zijn loon kunnen verdienen tot de maand waarin werknemer 65 wordt 24

25 Gedifferentieerde premie WGA-flex Gedifferentieerde premie wordt berekend op basis van WGA uitkeringen betaald in 2012 aan flex personeel nadat de periode van 2 jaar voor de ZW-uitkering is afgelopen en werknemer nog steeds arbeidsongeschikt (AO) is Loongerelateerde uitkering bij arbeidsverlies 35% of meer, gedurende maximaal 38 maanden Loonaanvullende uitkering bij AO 35%-80%, en meer dan 50% loon kunnen verdienen, tot de maand waarin werknemer 65 wordt WGA vervolguitkering AO 35%-80%, en minder dan 50% van zijn loon kunnen verdienen tot de maand waarin werknemer 65 wordt 25

26 Flexwerkers Flexwerkers zijn alle werknemers waarvoor de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte niet geldt en die bij ziekte recht hebben op een ZW-uitkering van het UWV Oproepkrachten/nul-urencontracten Tijdelijke contracten Uitzendkrachten (met uitzendbeding) Stagiairs Fictieve dienstverband thuiswerkers, provisiewerkers Nawerking: werknemers die binnen 4 weken na einde dienstverband ziek worden 26

27 Gedifferentieerde premie ZW-flex Gedifferentieerde premie wordt berekend op basis van de ZW-uitkeringen betaald in 2012 aan flex personeel De ZW-uitkering zelf is al per 2013 versoberd: Duur loongerelateerde ZW-uitkering van 70% loon. Voor iedere jaar dat je hebt gewerkt krijg je recht op 1 maand ZW-uitkering (met een minimumduur van 3 maanden) Daarna de ZW-vervolguitkering: 70% van het minimumloon Na 1e jaar keuring UWV: alleen nog ziek indien werknemer met algemeen geaccepteerde arbeid niet in staat is om 65% van zijn maatmaninkomen te verdienen 27

28 Eigenrisicodragerschap voor de WGA en ZW Werkgever gaat zelf de re-integratie verzorgen en de uitkeringen zelf betalen In dat geval hoeft de werkgever de gedifferentieerde premie niet te betalen Werkgever kan per 1 januari of 1 juli (2x per jaar) eigenrisicodrager worden voor de WGA-vast en voor ZW-flex. Pas met ingang van 2016 kan een werkgever eigenrisicodrager worden voor WGA-flex Argumenten om eigen risicodrager voor de ZW-flex te worden: geen flex-werkers als personeel, dan is er ook geen of weinig risico voor het vaste personeel heb je de loondoorbetalingsverplichting, die krijg je dan ook min of meer voor het flexpersoneel (maatschappelijk verantwoordelijkheid) vanaf 1 e ziektedag de re-integratie doen (kan bij succes ook WGAuitkeringen besparen) re-integratie inspanning besparing direct zichtbaar in de kosten. In het publieke bestel wordt je pas na 2 jaar beloond voor minder ZW-uitkeringen 28

29 Voorbeeld (Eigenrisicodragerschap voor de ZW) Werkgever heeft gemiddeld premieloon 2008 t/m 2012 van w Gemaximeerd premieloon 2014 is Door UWV uitbetaalde ZW-uitkeringen aan flexwerkers in De gediffentieerde premie ZW-flex komt uit op 0,20%. Kosten Eigen Risicodragen ZW ,00 Schatting uitlooprisico ,00 Administratiekosten tbv vaststelling ZW uitkering 5.000,00 Re-integratie kosten ,00 TOTAAL ,00 Premiekosten indien geen ERD-ZW ,52 29

30 Invoering werkkostenregeling 2015

31 Werkkostenregeling verplicht per 2015 Werkgever heeft een vrije ruimte van 1,5% van de fiscale loonsom. Daarboven betaalt hij 80% eindheffing. personeelsfeesten / uitjes kerstpakketten geschenken / kadobonnen personeelsvereniging (geen fondsenvrijstelling) bijdrage vakbond vergoedingen voor: telefoon, pc, adsl, werkkleding, printer cartridge, gereedschap etc. fiets van de zaak bedrijfsfitness buiten de werkplek ziektekostenvergoeding huisvesting (forfaitair bedrag) kantinemaaltijd (forfait) lidmaatschap golfclub / rotary Nederlandse verkeerboetes parkeerkosten privé auto voordeel product eigen bedrijf werkplek thuis vaste kostenvergoeding indien geen kostenonderzoek PM.. Belast loon Werkgever kan aanwijzen als eindheffingsloon ten laste van vrije ruimte nihil waardering 31

32 Voortgang Activiteiten Voorbeeld 1: inventarisatie werkkostenregeling Geen loon Intermediaire kosten Gerichte vrijstellingen Nihilwaarderingen Kosten ten laste van werkkostenbudget jubileumgratificatie bij 25/40 (tot max. 1 maandsalaris) externe receptie jubilaris 25 jaar tot max. 50% van zijn salaris geschenk werknemer bij persoonlijke feestdag werknemer (huwelijk / verjaardag) max. 25 exclusief btw pensioenbijdrage levensloopbijdrage werkgeversbijdrage PV aangezien de fondsenvrijstelling geldt geschenken feestdagen aan ouders/klanten kosten die zien op de auto van de zaak/dienstauto s zoals benzine kosten, parkeer-/veer- /tolgeld reiskosten woonwerkverkeer tot 0,19 per km) zakelijke km.verg. fiets tot max. 0,19 zakelijke km's tot 0,19 per km vergoeding dienstreizen openbaar vervoer studiekostenvergoeding voedsel/drank consumpties op de werkvloer mits geen maaltijd laptops /notebooks die ten minste 90% zakelijk worden gebruikt en ook op kantoor worden gebruikt kerstpakket werknemers en gepensioneerden kado s sinterklaasfeest? kosten extern personeelsfeest, uitjes en ontspanning team-uitjes contributie vakbond parkeerkosten voor eigen auto telefoonvergoeding fiets van de zaakregeling vergoeding stallingkosten fiets externe receptie/etentje jubilaris/pensionados (m.u.v. kosten voor 25-jarig jubileum voorzover niet hoger dan ½ maandsalaris) geschenken feestdag werknemer indien waarde meer is dan 25 inclusief btw geschenken aan werknemers bloemetjes op secretaressedag etc. vaste kostenvergoeding aan RvT vvv-bonnen aan werknemers diverse werkkosten grootboekrekening en

33 Voorbeeld 1: uitwerking kostenplaatje Werkkostenbudget (1,5% fiscale loonsom) ,94 Totaal van de kosten die ten laste van het werkkostenbudget komen (met een * betreft een geschat bedrag): ,35 of ,79 kerstpakketten werknemers ( ) kerstpakketten gepensioneerden ( 2.000*) vergoeding telefoon, pc, internet, werkkleding, printercartridge en gereedschap ( 323) fiets van de zaak ( ) bijdrage vakbond ( ) persoonlijke feestdag werknemer ( 525) bijeenkomsten pensionados ( 7.845) kosten personeelsuitjes en ontspanning ( ) vergoeding parkeergelden aan werknemers met privé auto ( ) vaste kostenvergoeding ( 6.348) vvv-bonnen aan medewerkers ( 7.000) grootboekrekening ( ) grootboekrekening ( ) PM 0,09* van belaste reiskostenvergoeding ( ,50 en ,85) Kosten van de 80% eindheffing 0,00 Inschatting van de besparing van huidige werkgeverskosten aan eindheffingen (kerstpakketten en parkeergeld vergoeding eigen auto) PM werkgeverslasten 16,92% over 0,09 van de belaste reiskostenvergoeding , ,51 Voorlopige conclusie is dat de WKR voordeliger is. Het voordeel bedraagt jaarlijks ongeveer: ,99 of ,48 33

34 VAR-webmodule een jaar uitgesteld

35 VAR-webmodule Een internet module die de ZZP-er online invult Hieruit volgt direct een VAR-beschikking Deze print de ZZP-er uit en overhandigt die aan opdrachtgevers Op de verklaring staan precies de omstandigheden vermeld op grond waarvan de ZZP-er deze verklaring heeft gehad De opdrachtgever dient deze omstandigheden te checken. Alleen als deze juist zijn biedt de VAR vrijwaring 35

36 Bedankt voor uw aandacht

37 De algemene voorwaarden van KPMG Meijburg & Co, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam zijn jegens een ieder van toepassing op alle door KPMG Meijburg & Co te verrichten werkzaamheden en te verlenen diensten. KPMG Meijburg & Co, belastingadviseurs is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder nummer en maakt deel uit van KPMG International Cooperative ("KPMG International"), een Zwitserse entiteit. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van KPMG Meijburg & Co (http://www.meijburg.nl/nl/mensen/wie-wijzijn/pages/algemenevoorwaarden.aspx) en worden op verzoek toegestuurd.

WIJZIGINGEN IN 2014. Veranderingen heffingskortingen. Geachte relatie,

WIJZIGINGEN IN 2014. Veranderingen heffingskortingen. Geachte relatie, Salarisadministratie Wijzigingen per 1 januari 2014 Geachte relatie, Graag brengen wij u op de hoogte van wijzigingen in de fiscale wet- en regelgeving 2014 voor de salarisadministratie. Indien u nog vragen

Nadere informatie

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave

Special Lonen 2014. Inhoudsopgave Special Lonen 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 3 3. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 4 4. Verval stamrechtvrijstelling... 7 5. Invoering

Nadere informatie

Basiskennis Loonadministratie (BKL) Loonadministratie

Basiskennis Loonadministratie (BKL) Loonadministratie Examenlijn Diploma Module Niveau Positionering Versie 1.0 Moduleonderdelen Payroll Geldig 2014 Basiskennis Loonadministratie (BKL) Loonadministratie Vastgesteld op December 2012 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 Uitgave 2 10 december 2013 Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden

Nadere informatie

Willen wij u fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond en succesvol 2015 toewensen.

Willen wij u fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond en succesvol 2015 toewensen. AvPS Postbus 184 9350 AD Leek Tel.: 0594-549794 Fax: 0594-549675 E-mail: info@avps.nl Website: www.avps.nl Geachte relatie, Om te beginnen. Willen wij u fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond en succesvol

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten. Basiskennis Loonadministratie

Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten. Basiskennis Loonadministratie Basiskennis Loonadministratie Uitwerkingen editie 2011 Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13,

Nadere informatie

Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid

Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid Aanvulling Drs. Jan van den Hogen Deze aanvulling hoort bij het boek Loonadministratie, arbeidsrecht en sociale zekerheid, ISBN 978-90-415-0844-7. Lay-out

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonadministratie

Nieuwsbrief Loonadministratie Nieuwsbrief Loonadministratie Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de loonadministratie 2012-2013. In deze nieuwsbrief vermelden wij de belangrijkste wijzigingen die overheid door wil voeren en de gevolgen

Nadere informatie

Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012

Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012 Examenprogramma Basiskennis Loonadministratie (BKL) Geldig m.i.v. 1 januari 2012 pr-pvd-11.004 februari 2011 1 Het examenprogramma omvat twee onderdelen: 1. Loonadministratie (pagina 3) 2. Arbeidsrecht

Nadere informatie

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling.

Wij zullen de stappen met u doornemen na uitleg van de werkostenregeling. De werkkostenregeling Per 1 januari 2011 ìs de werkkostenregeling gaan gelden. In de werkkostenregeling wordt er anders omgegaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Deze regeling kan duurder

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013

Prinsjesdag 2013. Septemberbrief 2013 Prinsjesdag 2013 Septemberbrief 2013 Inhoud: 1) Inleiding pagina 1 2) Aanhangige wet- en regelgeving pagina 1 3) Onlangs inwerking getreden wet- en regelgeving pagina 2 4) Belastingplannen 2014 pagina

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

EINDEJAARSACTUALITEITEN 2013. fiscale juridische financiële advieszaken

EINDEJAARSACTUALITEITEN 2013. fiscale juridische financiële advieszaken EINDEJAARSACTUALITEITEN 2013 fiscale juridische financiële advieszaken Loon- en inkomstenbelasting Einde stamrechtvrijstelling voor ontslagvergoedingen... 3 Belastingpiek bij uitbetaling ineens... 3 Omzetting

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen

Werkkostenregeling. Huidige regelingen (1) De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010. Werkkostenregeling: Huidige regelingen Werkkostenregeling De Wert accountants & belastingadviseurs Oktober 2010 Werkkostenregeling: Huidige regelingen Introductie werkkostenregeling Werkkostenregeling in detail Overgangsrecht Samenvatting Huidige

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

Wijzigingen loonbelasting 2014

Wijzigingen loonbelasting 2014 Nieuwsbrief _ feb 2014 LOONBELASTING Wijzigingen afdrachtverminderingen 2014 Per 1 januari 2014 zijn de volgende zaken gewijzigd in de afdrachtverminderingen. Onderwijs De afdrachtvermindering onderwijs

Nadere informatie

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen!

De werkkostenregeling blijft vragen oproepen! Horlings nieuwsbrief nr.2-2015 IN DIT NUMMER Van de redactie Aandachtspunten in de werkkostenregeling Gaat u goed om met de btw-wetgeving bij afstandsverkopen? Wijziging regels korten langdurend zorgverlof

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Loonbelasting Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep

Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep februari 2014 Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep Inhoud Wijzigingen afdrachtverminderingen 2014 Wijzigingen loonbelasting 2014 Hervorming pensioenopbouw 30%-regeling voor tandarts

Nadere informatie

Special Lonen 2015. Inhoudsopgave

Special Lonen 2015. Inhoudsopgave Special Lonen 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Wet werk en zekerheid... 3 3. Werkkostenregeling: de stand van zaken... 7 4. Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!... 8 5. Pensioenupdate...

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Nederlandse Vereniging van Banken Postbus 7400 1007 JK AMSTERDAM Kennisgroep CAO Datum 20 mei 2015 Uw kenmerk Kenmerk Betreft Beoordeling

Nadere informatie

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl

Check onze vernieuwde website : www.smitenpartners.nl FISCALE Fiscale einde- EINDEJAARSTIPS [1/7] jaarstips Werkgever Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 accountants & belastingadviseurs Colofon Uitgever: SRA T 030 656 60 60 info@sra.nl www.sra.nl Auteur: Mr. L. Bource Vormgeving: Forms Broker 2010, SRA. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? SRA-Accountantskantoren. Duurzame en betrokken partners. Tweede herziene druk Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werk kostenregeling: een nieuwe manier van

Nadere informatie