Ondernemingsplan VREG 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemingsplan VREG 2015"

Transcriptie

1 Ondernemingsplan VREG 2015 INLEIDING MISSIE, VISIE, WAARDEN EN DOELSTELLINGEN Onze missie Onze visie Onze waard Onze strategische operationele beleidsdoelstelling DE CONTEXT WAARBINNEN WE FUNCTIONEREN Het Europees Energiebeleid Beleidskader inzake klimaat ergie Interne markt in elektriciteit- aardgas Richtlijn Energie-efficiëntie Europese Energieregulator De Vlaamse elektriciteits- gasmarkt Sterk gesteg concurrtie op de Vlaamse leveranciersmarkt Gezinn bedrijv voel zich geïnformeerd, staan positief t overstaan van de vrijgemaakte ergiemarkt zijn tevred over de distverling van de ergieleveranciers Nieuwe, verbeterde marktorganisatie, -roll -s word momteel uitgewerkt Daling van de prijz door toemde concurrtie op de ergiemarkt in Vlaander, maar ook door de btw-verlaging op elektriciteit Het sociaal ergiebeleid in Vlaander is sterk uitgebouwd Opmars dectrale productie, maar nog altijd gebrek aan concurrtie investering op vlak van de elektriciteitsproductie Toemd belang van flexibiliteit Verdere op punt stell van de regulering van de distributiettariev Het landschap van de ders is in beweging Nood aan e beslissing rond de uitrol van slimme meters het reglemtair kader hieromtrt Nood aan herbekijk investering in het aardgasdistributiet Gesteg interesse in warmtett De werking van de markt van de groestroom- warmte-krachtcertificat staat sterk onder druk De afnemer wordt geïnformeerd over de oorsprong van de hem geleverde elektriciteit via het Europees systeem van garanties van oorsprong Onze eig organisatie Besparing kerntakdebat binn de Vlaamse overheid Overdracht behandeling PV-dossiers aan ders vanaf eind Lancering van e nieuwe webtoepassing voor certificatbeheer e nieuwe gemeschappelijke databank dectrale productie VREG-VEA in Pagina 1 van 69

2 3. ONZE ACTIEPUNTEN VOOR Actiepunt in het kader van onze beleidsdoelstelling Actiepunt in het kader van onze beheersdoelstelling DE MENSEN EN MIDDELEN WAAROVER WE BESCHIKKEN Begroting Ontvangst Uitgav Toelichting Meerjarraming Personeelsplan Personeelsformatie op 1 januari Organisatiestructuur inzet personeel in Verdeling van de middel personeel in 2015 over de doelstelling van de VREG Pagina 2 van 69

3 Inleiding De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- Gasmarkt (VREG) staat in voor de regulering, controle bevordering van de transparantie van de elektriciteits- aardgasmarkt in het Vlaams Gewest. Voorliggd ondernemingsplan bevat de acties die we in 2015 zull uitvoer om onze missie, visie, waard doelstelling (hoofdstuk 1) te realiser. Daarbij wordt gestart vanuit de context van ons activiteitdomein, de elektriciteits- aardgasmarkt in het Vlaams Gewest (hoofdstuk 2). Telks gev we aan wat onze aanpak is om de geschetste problematiek aan te pakk. Vervolgs word specifiek de actiepunt opgesomd word die in 2015 uitgevoerd zull word (hoofdstuk 3). T slotte licht we toe hoe we onze beschikbare ms middel zull inzett om deze actiepunt uit te voer (hoofdstuk 4). Pagina 3 van 69

4 1. Missie, visie, waard doelstelling 1.1. Onze missie De VREG reguleert controleert bevordert de transparantie van de elektriciteits- aardgasmarkt in het Vlaams Gewest. Hij zorgt voor e efficiënte betrouwbare werking van de ergiemarkt ziet toe op de naleving van de correcties van de markt in duurzame sociale zin. De VREG reguleert de distributiett zodat deze efficiënt, toegankelijk betrouwbaar zijn voor de afnemers product, zorgt ervoor dat de ders op correcte wijze vergoed word voor hun dist. Als knisctrum van de ergiemarkt verstrekt de VREG advies aan de Vlaamse overheid voert hij e dialoog met alle actor op de ergiemarkt. Hij informeert de ergieverbruiker, zowel particulier, zelfstandige, industrieel als de overheid. Hij stimuleert het gebruik van de mogelijkhed van de vrije markt zorgt voor vertrouw bij de ergieverbruikers Onze visie De VREG draagt in alle onafhankelijkheid, proactief met aandacht voor de internationale context bij aan e transparante Vlaamse ergiemarkt. Hij realiseert zijn missie via op communicatie in dialoog met de Vlaamse Overheid, de marktspelers de ergieverbruikers. Hij realiseert dit met medewerkers die zichzelf kunn ontplooi met garanties voor e goede balans tuss werk privé Onze waard Betrokk: We zijn begaan met wat leeft op de elektriciteits- gasmarkt in onze organisatie; We ondernem ondersteun initiatiev die de ergieafnemer t goede kunn kom; We gedrag ons steeds klantvridelijk bij onze contact met de Vlaamse burgers bedrijv andere belanghebbd do ons best om zo snel mogelijk e goede oplossing of correct antwoord te bezorg. Integer: We houd ons aan de geldde wett, regels procedures; We gaan zorgvuldig verantwoord om met onze middel; We zijn onafhankelijk, onpartijdig, objectief rechtvaardig in onze handeling; Wat we do, do we goed we do wat we zegg. Pagina 4 van 69

5 Op: We staan steeds op voor dialoog met onze belanghebbd; We hebb e op geest moedig creatieve innovatieve ideeën aan; We communicer transparant over wat, waarom hoe we iets do; We informer duidelijk eerlijk over zak die goed niet goed lop Onze strategische operationele beleidsdoelstelling Strategische doelstelling 1: De VREG streeft naar e goed werkde efficiënt georganiseerde elektriciteits- aardgasmarkt in het Vlaams Gewest, die inspeelt op nieuwe uitdaging nieuwe technologieën Operationele doelstelling 1.1. De VREG bouwt relevante adequate knis op over de Vlaamse, Belgische, Europese internationale context van de elektriciteits- aardgasmarkt met het oog op de uitoefing van zijn tak Operationele doelstelling 1.2: De VREG zorgt voor voldode duidelijke regels om de elektriciteits aardgasmarkt correct efficiënt te do werk zorgt ervoor dat de marktorganisatie - regels tijdig inspel op nieuwe uitdaging nieuwe technologieën Operationele doelstelling 1.3: De VREG zorgt voor e efficiënte effectieve controle handhaving van de (opbaredist)verplichting die in de regelgeving word opgelegd aan de leveranciers van elektriciteit aardgas in het Vlaams Gewest Operationele doelstelling 1.4: De VREG zorgt voor transparantie in de elektriciteits- aardgasmarkt staat in voor de monitoring van de markt van de effect van het beleid op deze markt Operationele doelstelling 1.5: De VREG wil de actieve participatie van de afnemers aan de ergiemarkt bevorder door h te informer over de mogelijkhed op deze ergiemarkt h te activer om hier gebruik van te mak Operationele doelstelling 1.6. De VREG beheert de levsloop van groestroomcertificat, warmtekrachtcertficat garanties van oorsprong in het Vlaams Gewest behandelt de dossiers van de toekning van groestroomcertificat garanties van oorsprong aan installaties die elektriciteit opwekk uit zonne-ergie Operationele doelstelling 1.7. De VREG zorgt voor transparantie in de markt van groestroomcertificat, warmtekrachtcertificat garanties van oorsprong staat in voor de monitoring van deze markt Operationele doelstelling 1.8. De VREG zorgt voor advisering signalisatie over beleidsrelevante aangeleghed met betrekking tot de elektriciteits- aardgasmarkt de markt voor steuncertificat garanties van oorsprong in het Vlaams Gewest Pagina 5 van 69

6 Strategische doelstelling 2: De VREG wil de betrouwbaarheid efficiëntie van het Vlaamse distributiet de verdeling van elektriciteit gas van product tot verbruiker teg correcte nettariev via dit net waarborg ervoor zorg dat daarbij wordt ingespeeld op nieuwe uitdaging nieuwe technologieën Operationele doelstelling 2.1. De VREG bouwt knis op over de Vlaamse, Belgische, Europese internationale context van het beheer van elektriciteits- gasnett de tariev voor aansluiting op toegang tot deze nett Operationele doelstelling 2.2: De VREG zorgt ervoor dat er voldode duidelijke regels bestaan die beschrijv hoe het elektriciteits- aardgasdistributiet moet word beheerd die tijdig inspel op nieuwe uitdaging nieuwe technologieën Operationele doelstelling 2.3: De VREG legt correcte nettariev vast voor de toegang tot de aansluiting op het Vlaams distributiet Operationele doelstelling 2.4: De VREG zorgt voor e efficiënte effectieve controle handhaving van de (opbaredist)verplichting die in de regelgeving word opgelegd aan de beheerders van elektriciteits- gasnett in het Vlaams Gewest Operationele doelstelling 2.5: De VREG monitort de betrouwbaarheid distverling van de beheerders van de elektriciteits- aardgasnett in het Vlaams Gewest, evals de evolutie van de tariev Pagina 6 van 69

7 2. De context waarbinn we functioner 2.1. Het Europees Energiebeleid Beleidskader inzake klimaat ergie 2030 De Europese commissie heeft in oktober 2014 overestemming bereikt over het beleidskader voor klimaat ergie 2030 voor de Europese Unie 1 : De uitstoot van broeikasgass moet voor 2030 met t minste 40 proct zijn teruggebracht t opzichte van ; Het ergiesysteem de hele maatschappij moet aanzilijk ergie-efficiënter word. Het ergieverbruik moet in 2030 word teruggebracht met t minste 27 proct t opzichte van raming van toekomstig ergieverbruik op basis van de huidige criteria; Zeker 27 proct van de ergie moet afkomstig zijn uit duurzame, hernieuwbare bronn; Het verwerk van de groeide hoeveelheid variabele hernieuwbare ergie vergt e meer onderling verbond interne ergiemarkt. E minimumstreefcijfer van 10% op het gebied van interconnectie van elektriciteit teg 2020 wordt vooropgesteld (met impact overwegd op de Baltische stat, Portugal Spanje) Interne markt in elektriciteit- aardgas In 2009 keurde Europa het derde Europese ergiepakket goed, met extra maatregel ter versterking van de interne markt in elektriciteit aardgas meer specifiek van de onafhankelijkheid bevoegdhed van de ergieregulator. De aspect van deze richtlijn die tot de bevoegdheid van de gewestelijke overhed behor, werd in het Vlaams Gewest omgezet in regelgeving, door wijziging van het Energiedecreet via e decreet van 8 juli Overblijvde aandachtspunt voor het Vlaams Gewest zijn: 1 de beoordeling van de Europese commissie van de omzetting van de richtlijn in België: In oktober 2014 stelde de Europese commissie België in gebreke wegs incorrecte omzetting van het Derde Energiepakket, na e onderzoek inzake de omzetting van de bepaling met betrekking op de ontvlechting van de transmissiesystem, de onafhankelijkheid de bevoegdhed van de nationale regulerde instanties de bescherming van de consumt. De ingebrekestelling lijkt niet kel e aanpassing van de federale ergiewetgeving te verg, maar ook van de Vlaamse ergiewetgeving 3. 2 het (toekomstige) Vlaamse regelgevd kader inzake distributiettariev moet voldo aan het Derde ergiepakket: De distributiettariev zijn sinds 1 juli 2014 e gewestelijke ergiebevoegdheid. Het Vlaams Gewest zal er voor moet zorg dat het (huidige /of toekomstige) regelgevd kader inzake distributiettariev in Vlaander voldoet aan het Derde ergiepakket. De VREG verwijst naar zijn advies van juni 2014 in verband met het toekomstige decretale kader inzake distributiettariev, waarin hij e voorstel opnam voor dit nieuwe decretale kader, met specifieke aandacht voor e correcte omzetting van het Derde Energiepakket Deze doelstelling moet nog verdeeld word over de Europese lidstat. 3 Met name inzake de distributiettariev (ondertuss gewestelijke bevoegdheid) de geschillbeslechting door leveranciers. Pagina 7 van 69

8 3 de opvolging van de impact van de Europese netwerkcodes andere activiteit van ACER op het Vlaamse distributiet de elektriciteits- aardgasmarkt: In uitvoering van het Derde Energiepakket word momteel Europese netwerkcodes ontwikkeld die e geharmoniseerde werking van de ergiemarkt van de verschillde lidstat ondersteun. Het belang van deze codes mag niet onderschat word. Ze zull e impact hebb op de regulering van het systeemevwicht, maar ook op de modaliteit van aansluiting op toegang tot het net, inclusief het distributiet. In e mededeling van de Europese Commissie van oktober 2014 met betrekking tot de vooruitgang bij de voltooiing van de interne ergiemarkt 4 wordt gesteld dat e concurrtiële geïntegreerde ergiemarkt e vereiste is voor het op e kostefficiënte manier bereik van de ambitieuze Europese ergie- klimaatdoelstelling, zal ertoe bijdrag dat de ergietariev voor onderneming huishouds correct zijn dat het noodzakelijk investeringsvertrouw gehandhaafd blijft. Goed functionerde markt kunn voorts flexibiliteit ergie-efficiëntie bevorder belon. Wanneer tariev het evwicht tuss vraag aanbod weerspiegel consumt over de mogelijkheid beschikk om hun verbruikspatron aan te pass aan prijssignal (vraagrespons), kan de totale kostprijs van de leveringszekerheid word verlaagd omdat de behoefte aan piekproductie netwerkcapaciteit terugloopt Richtlijn Energie-efficiëntie De artikel 9 tot met van de Energie-efficiëntierichtlijn 5 van 2012 zull verder omgezet moet word in het Vlaams Gewest. De artikel 9 tot met 11 stell dat consumt moet beschikk over individuele meters die zeer precies hun ergieverbruik weergev. Artikel 10 legt daarnaast specifiek op dat de lidstat ervoor moet zorg dat consumt op regelmatige basis informatie krijg die duidelijk inzicht geeft in hun daadwerkelijke ergieverbruik. Uitgangspunt is dat e verbeterde informatie zal leid tot verminderd ergieverbruik. Artikel 15 handelt over de maatregel ter verhoging van de ergieefficiëntie bij het beheer van het distributiet. In 2015 zal e onderzoek opgeleverd word naar het pottieel voor ergie-efficiëntie van de gas- elektriciteitsinfrastructuur e concreet plan om deze te realiser. De decretale basis voor de omzetting van deze artikel is al voorzi in het Energiedecreet, maar de nodige uitvoeringsbepaling moet nog gom word. De VREG heeft al in oktober 2013 hierover e advies uitgebracht 6, dat zal word aangevuld op basis van de recte ontwikkeling Europese Energieregulator De koepel van de Europese ergieregulator CEER (Council of European Energy Regulators) de Europese Energieregulator ACER (Agcy for the Cooperation of Energy Regulators) hebb op 23 september Energy Regulation: A Bridge to 2025 voorgesteld 7. 4 Mededeling van de Commissie van 13 oktober 2014 met betrekking tot de vooruitgang bij de voltooiing van de interne ergiemarkt, zie Advies van 29 oktober 2013 met betrekking tot de omzetting in de Vlaamse regelgeving van de Richtlijn van de Europese Unie 2012/27/EU van 25 oktober 2012 betreffde ergie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijn 2009/125/EG 2010/30/EU houdde intrekking van de Richtlijn 2004/8/EG 2006/32/EG e voorstel voor e wettelijk kader voor slimme meters. Zie: pdf 7 Alle relevante documt zijn terug te vind via volgde link: 2025/default.aspx Pagina 8 van 69

9 In dit documt word de uitdaging van de elektriciteits- aardgasmarkt in de periode tot 2025 de invloed van impact hiervan op de regulering geschetst. De Bridge paper bevat e belangrijke leidraad voor de agda van de Europese ergieregulator voor de komde 10 jaar. De belangrijkste voorstell hierin zijn de volgde 8 : o de volledige uitvoering van het derde Europese ergiepakket, met inbegrip van de nodige netwerkcodes o de uitwerking van gemeschappelijke criteria voor e goed functionerde retailmarkt het ontwikkel van e stappplan gericht op de realisatie van competitieve, betrouwbare innovatieve retail markt in 2025; o het faciliter van flexibele vraag- aanbodsturing; o te voorkom dat de markt voor leveranciers van nieuwe ergiedist niet wordt afgeschermd, bijvoorbeeld door de distributietbeheerders; o te verzeker dat de consumt afdod beschermd blijv tijds deze wijziging in de markt; o het verder toekn van recht instrumt aan de consumt om hem actief te lat participer in de ergiemarkt; ACER CEER voorzi de komde jar met name o.a. volgde activiteit: o het opmak van good practices inzake de regulering van infrastructuur; o de bevordering van de ergie-efficiëntie, specifiek met betrekking tot ergieverliez nettariev; o de opmaak van e raamwerk voor vraagzijdebeheer (demand side managemt); o de opmaak van e visie op het beheer van de consumtdata in de ergiemarkt; o de uitwerking van e roadmap om tot leverancierswissels binn 24u te kom; o initiatiev ter vergemakkelijking van het vergelijk van prijsoffertes in de markt; o het bepal van de tak van de distributietbeheerders de opmaak van e toolbox voor de regulering van de distributietbeheerders om te bekom dat zij de markt in ergiedist niet zoud afscherm; o uitwisseling van goede praktijk van reglemt/codes voor distributietbeheer; o opmaak van goede praktijk inzake inctive-based nettariev. Onze aanpak: De VREG volgt de bovstaande Europese ontwikkeling op. Dit onder meer door deelname aan vergadering van de koepel van de Europese ergieregulator CEER de opvolging van de activiteit van ACER via FORBEG, het overleg tuss de Belgische ergieregulator. We zett met name in op de opvolging van de toemde activiteit van CEER ACER die te mak hebb met de activiteit inzake de distributietbeheerders. Waar nodig zull we de nodige (bijkomde) adviez verl aan de beleidsmakers voor nieuwe ergieregelgeving /of de nodige bijkomde regulering voorzi, vb. in de technische reglemt. 8 ACER, A bridge tot 2025 executive summary, zie Conclusions-Paper-Energy-Regulation-A-Bridge-to 2025/Documts/Bridge%20to%202025_Exec%20Summary.pdf Pagina 9 van 69

10 2.2. De Vlaamse elektriciteits- gasmarkt Sterk gesteg concurrtie op de Vlaamse leveranciersmarkt In 2013 heeft Vlaander één van de hoogste switchgrad in Europa: 15,38% van het aantal toegangspunt voor elektriciteit wisselde van leverancier evals 18,69% van alle toegangspunt voor aardgas. Deze hoge activiteitsgraad weerspiegelt zich duidelijk in de sterke groei van de marktaandel van de meeste nieuwkomer-ergieleveranciers in de daarmee gepaard gaande daling bij de traditionele spelers. De marktaandel ton aan dat e reële concurrtie tuss de ergieleveranciers op de markt in Vlaander e feit is. De marktaandel van de uitdagers volg in 2013 verder het ingezette pad stijg tot het hoogste niveau ooit. Nog maar net de helft van alle elektriciteitslevering via het distributiet staat nog op naam de GDF-Suez groep (Electrabel). In 2004, het eerste jaar van de vrijmaking van de markt, bedroeg dit aandeel nog 76%. De drie grootste elektriciteitsleveranciers (GDF-Suez, EDF-Luminus Eni) lever sam iets minder dan 80% van alle elektriciteit aan eindafnemers op het distributiet in Vlaander. Ook voor aardgas neemt GDF-Suez nog steeds het grootste deel van de levering op het distributiet voor haar reking, maar de dominantie is sterk afgom de voorbije jar. Voor aardgas zijn de drie belangrijkste leveranciers GDF-Suez, Eni EDF-Luminus. Sam lever ze 74% van het totale volume aardgas aan de eindafnemers. In 2004 bedroeg dit nog bijna 99% De Herfindahl-Hirschman index (HHI) is e vaak gebruikte maatstaf voor de conctratiegraad in e sector. De bereking is gebaseerd op de verdeling van de markt onder verschillde aanbieders. Hoewel de index ook in 2013 nog niet op het niveau zijn dat aanzi wordt als e volledig concurrtiële markt, betekt 2013 (net als ) opnieuw e sterke verbetering op dit vlak bader we in e snel tempo de streefwaarde van (aangegev via de horizontale lijn in de grafiek) die over het algeme vooropgezet wordt als voorwaarde voor e competitieve markt. Figuur: Evolutie van de Herfindahl-Hirschman Index voor de elektriciteits- aardgasmarkt op basis van marktaandel in term van beleverde toegangspunt, van 2006 tot 2013, index tuss 0 (volledige mededinging) (monopolie). Conclusie is dat de Vlaamse ergiemarkt de afgelop jar veel concurrtiëler werd, maar nog altijd sterker geconctreerd is dan wat theoretisch als ideaal beschouwd wordt. Dit is erzijds te Pagina 10 van 69

11 wijt aan het nog altijd belangrijke marktaandeel van de historische leveranciers, maar ook aan het effect van fusies participaties tuss de verschillde spelers. Toch werpt de steeds hevigere concurrtie wel degelijk al vrucht af voor alle klant, niet alle voor de actieve klant die van ergieleverancier verander. Es e zekere kritische massa bereikt wordt inzake het aantal klant dat van ergieleverancier wisselt (of minsts bereid is om dat te do), wordt de concurrtiedruk groot goeg om ook de prijz van de passieve(re) klant te do afnem. Hoewel de beste prijsvoorwaard nog altijd voor de actieve klant die voor de gunstigste aanbieding op de markt opter zijn, drukt de mededinging dus ook de prijz voor de andere klant. Onze aanpak: Onze focus ligt op het verzeker van e level playing field voor de leveranciers van elektriciteit aardgas in Vlaander op de gunstige uitkomst van de voor de elektriciteits- aardgasafnemers. Dit niet alle door het verzeker van e niet-discriminatoire toegang tot het net, maar ook door te verzeker dat iedere ergieleverancier de in Vlaander opgelegde regelgeving, inclusief opbaredistverplichting naleeft. Dergelijke regelgeving opbaredistverplichting kunn e drempel zijn voor het toetred tot de markt van nieuwe ergieleveranciers kunn e negatief effect hebb op de. De VREG wil daarom de kost, de kostefficiëntie (beoogde) bat van de regelgeving van de opbaredistverplichting opgelegd aan ergieleveranciers monitor het beleid hierover adviser. Moet de kost van deze opbaredistverplichting via de ergiefactuur aangerekd word de inning ervan door de leverancier gebeur of zijn er alternatiev mogelijk? We zett ook verder in op het stimuler van afnemers om e actieve houding aan te nem op de ergiemarkt, omdat zonder alerte elektriciteits- aardgasklant de concurrtiedruk opnieuw zou afnem Gezinn bedrijv voel zich geïnformeerd, staan positief t overstaan van de vrijgemaakte ergiemarkt zijn tevred over de distverling van de ergieleveranciers Uit de jaarlijkse quêtes die de VREG uitvoert bij gezinn bedrijv blijkt: Gezinn bedrijv hebb zich de afgelop jar goed geïnformeerd over de mogelijkhed om e nieuwe leverancier te kiez: o Het perctage gezinn dat zich voldode geïnformeerd voelt over de ergiemarkt steeg de afgelop jar sterk: van slechts 58% in 2011 tot 82% in o Midd 2014 voelt 79% van de bedrijv zich voldode geïnformeerd over de ergiemarkt. De voorbije jar was er e merkbare verbetering van de gezinn bedrijv met e positieve houding t opzichte van de vrijmaking van de ergiemarkt o Het aantal gezinn dat vindt dat de vrijmaking voor h e positief effect heeft steeg van 56% in 2011 naar 78% in Deze positieve houding daalt in 2014 naar 71%. Gezinn die bewust koz zijn positiever (74%) dan wie niet bewust koos (65%). o Het aantal bedrijv dat de vrijmaking van de ergiemarkt e goede zaak vindt voor hun bedrijf steeg van 66% in 2011, 82% in 2012 naar 86% in 2013, maar kt in 2014 e lichte daling (tot 83%, zij het mogelijk als gevolg van licht andere vraagstelling). Bedrijv die actief de mogelijkhed van de vrijgemaakte markt butt zijn positiever: zo vindt 87% van de bedrijv die al veranderd zijn van elektriciteitsleverancier de vrijmaking e goede zaak, tegover 78% van wie nog bij zijn eerste leverancier zit. Pagina 11 van 69

12 Er werd ook gevraagd hoe tevred de gezinn bedrijv zijn over hun ergieleverancier wat betreft de juistheid van de factur, de prijs, de informatieverling de ondersteuning op het vlak van ergiebesparing. o De tevredheid van de gezinn over de juistheid van de factur ligt met 91% net als de vorige jar erg hoog: 59% is tevred 32% is zeer of uiterst tevred. Ook informatieverling scoort goed met 89% tevred klant. Het aantal klant dat minsts tevred is over de prijs ligt met 82% iets lager, maar toch nog verrassd hoog. De tevredheid over de ondersteuning op het vlak van ergiebesparing blijft net als de vorige jar het grootste pijnpunt: 16% van de gezinn zijn hierover ontevred o Bij de bedrijv is 90% tevred tot uiterst tevred over de juistheid van de factur 80% over de informatieverling de prijs. De ondersteuning op het vlak van ergiebesparing blijft het traditioneel iets minder goed do, met 26% van de bedrijv die niet echt of helemaal niet tevred zijn. Onze aanpak We blijv ook in 2015 verder inzett op de informatieverling voor ssibilisering van ergieafnemers, zowel gezinn als bedrijv. We hebb sinds de vrijmaking transparantie gebracht de klant wegwijs gemaakt in de ergiemarkt via onze website nieuwsbrief, doelgroepgerichte communicatie-acties, de prijsvergelijkingsmodule V-TEST, de module voor de vergelijking van de klantvridelijkheid van de leveranciers, de SERVICECHECK de module voor de controle van het grogehalte van de geleverde elektriciteit, de GROENCHECK. Deze kanal instrumt moet verder uitgebouwd word om de toemde verwachting van de klant de evoluties op de markt te volg. Zo will we met name inzett op de verbetering het klantvridelijker mak van de V-TEST. De V-test moet gelijke tred houd met de andere prijsvergelijkingswebsites, in de eerste plaats wat betreft gebruiksvridelijkheid door te strev naar volledigheid, o.a. door het opnem van (bepaalde) korting. Verder moet ook de ontwikkeling op de markt zo getrouw mogelijk weerspiegeld word in de V-TEST. Over belangrijke wijziging in de V-TEST word de ergieafnemers via communicatieacties geïnformeerd Nieuwe, verbeterde marktorganisatie, -roll -s word momteel uitgewerkt Voor het correct vlot lat werk van de elektriciteits- aardgasmarkt met de beoogde positieve effect voor de ergieafnemers (gezinn, bedrijv, overhed) als resultaat, moet continu e grote hoeveelheid gegevs uitgewisseld word tuss de marktpartij (ders, ergieleveranciers, evwichtsverantwoordelijk, nieuwe partij zoals aggregator ergiedistleveranciers). Daarom werd al vóór de vrijmaking de eerste afsprak gemaakt over standaardisatie van deze datastrom tuss ders ergieleveranciers. Deze afsprak blek evwel onvolledig teveel geworteld in de oude system werkwijz. Meer meer groeide het inzicht bij alle partij dat er nood was aan e volledige herwerking verevoudiging van de marktafsprak in de retailmarkt. Deze nieuwe afsprak zijn nu volop in opmaak /of uitvoering. Zo werd de afgelop jar gediscussieerd over e nieuwe geratie van markts onder de naam MIG 6.0. Deze markts zull op maat van de vrijgemaakte markt zijn (vergelek met de oude s die dater van vlak na de vrijmaking die onvolledig inefficiënt opgezet war) reking houd met de toekomstige beschikbaarheid van slimme meters. Doel van de Pagina 12 van 69

13 MIG 6.0 is te kom tot e minder foutgevoelige, (kost-)efficiëntere, klantvridelijkere werking van de ergiemarkt. Daarnaast zull de ders e marktfaciliterde rol opnem door de datastrom in de vrijgemaakte elektriciteits- aardgasmarkt te ctraliser. In 2011 werd daartoe Atrias opgericht, dat zal moet funger als het ctraal marktsysteem voor de elektriciteits- gasmarkt in België. Hierdoor kan de uitwisseling van gegevs op de Belgische ergiemarkt tuss leveranciers, transportnet- distributietbeheerders vlotter verlop. Uitgangspunt van de huidige marktorganisatie is het leveranciersmodel: voor de markts is de ergieleverancier het eerste voor de markts in principe zelfs ige - aanspreekpunt van de klant er wordt slechts één factuur verstuurd naar de distributietklant, waarin zowel de ergiekost, de nettariev als de heffing vervat zitt. Dit model staat de laatste tijd echter onder druk. Hoewel het leveranciersmodel zorgt voor evoud transparantie aan de kant van de ergieafnemer, dus vanuit de regulator gezi e wselijk vorm is om het facturatie in de markt vorm te gev, kan niet ontkd word dat de toepassing van het leveranciersmodel verstrekkde gevolg heeft. Het vergt e complexe uitwisseling van gegevs de kost voor evoud bij de klant is dus meer complexe markt(data)s. Concreet is het doorrek van net- andere kost door de ergieleverancier toegom (voornamelijk als gevolg van de opbaredistverplichting opgelegd aan de ders) door de manier waarop deze doorreking gebeurt is ook het financieel risico bij de ergieleveranciers toegom als de klant de factuur van de ergieleverancier niet betaalt. De wettelijke bepaling inzake het leveranciersmodel zijn summier kunn dus wellicht verbeterd word. Maar de praktische aspect van de toepassing van het leveranciersmodel gaan verder dan de financiële risico s. Zo is de komst van nieuwe partij op de ergiemarkt, zoals aggregator leveranciers van ergiedist van aard om het leveranciersmodel te impacter. Ook de ontwikkeling van flexibiliteitsdist speelt hierbij e rol, zeker indi ook de distributietbeheerders e rol zoud opnem in bepaalde van deze dist. Tslotte is ook privacy e kwestie die in e brede dkoefing rond het leveranciersmodel aan bod moet kom. Onze aanpak We zull in 2015 verder blijv toezi op erzijds de correcte uitvoering van de huidige marktafsprak (de MIG 4.1) verder meewerk aan e klantgerichte uitwerking van de toekomstige marktfaciliterde rol van Atrias de ontwikkeling van de nieuwe markts in MIG 6.0. Dit do we concreet door actieve deelname aan het Marktcomité (strategisch overleg over de huidige toekomstige marktorganisatie), de stuurgroep Market operations (opvolging implemtatie MIG 6.0 Atrias) de stuurgroep Flexibiliteit. Naast de ders, spel ook de ergieleveranciers de gewestelijke regulator die de belang van de klant vertegwoordig het evwicht tuss de marktpartij bewak e cruciale rol in de discussies binn Atrias. De uitdaging is echter om ook nieuwe partij bij het markt- datamodel te betrekk, zoals afnemers, aggregator (die controle over het verbruik /of de productie van e groep klant gebruik om sturde effect op de vraag of het aanbod van elektriciteit te creër) andere ESCOs (bedrijv die ergiedist lever). Dit is noodzakelijk om de stap te zett naar het thema Flexibiliteit, het stur van zowel de vraag naar als het aanbod van ergie. Om resultaat te kunn bereik is het belangrijk dat de nieuwe marktafsprak verankerd word in de regelgeving. We adviser aan het beleid op welke manier dit kan gebeur. Zo moet de Pagina 13 van 69

14 marktfaciliterde rol van Atrias duidelijk omschrev word. Atrias moet in de toekomst de correcte toepassing van de nieuwe marktafsprak door de marktpartij monitor hierover rapporter aan de regulator de markt(partij). Ook moet voorzi word in de mogelijkheid voor de ders om bepaalde van hun kerntak inzake databeheer uitwisseling uit te bested aan Atrias. Op het vlak van ergiedist will we voorkom dat distributietbeheerders oneerlijke concurrtie veroorzak t aanzi van de leveranciers van ergiedist omwille van hun activiteit inzake opname beheer van meetdata. Daarom moet e niet-discriminerde behandeling van de aanbieders van ergiedist, overekomstig de richtlijn ergie-efficiëntie, verzekerd word. Ook dit is e aspect van het verzeker van e level playing field. We organiseerd in samwerking met onze collega regulator CWaPE Brugel in 2014 e Rondetafeldiscussie over het leveranciersmodel. Doel is om in 2015 e zo ruim mogelijk gedrag visie uit te werk hierover e advies te richt aan de politiek verantwoordelijk. We moet in de toekomst van e marktmodel dat opgebouwd is rond de ergieleveranciers evoluer naar e klantgericht model voor de ergiemarkt zo de relatie klant-ergieleverancierder op trekk naar nieuwe partij zoals flexibiliteitsaanbieders leveranciers van ergiedist. Het toegangscontract moet e evwichtige verdeling van de recht plicht van de toegangshouders/leveranciers ders verzeker, afgestemd zijn op de modaliteit voor flexibiliteit zoals vastgelegd in de aansluitingscontract. We will klaar staan bij faillissemt of ernstige financiële problem van leveranciers daartoe e effectieve efficiënte noodleveranciersregeling uitwerk in overleg met de marktpartij. Via e advies aan het beleid will we bekom dat deze regeling dan wordt opgom in de regelgeving Daling van de prijz door toemde concurrtie op de ergiemarkt in Vlaander, maar ook door de btw-verlaging op elektriciteit In januari 2014 heeft de Europese Commissie e verslag gepubliceerd met betrekking tot de ergieprijz kost in de Europa, waarin werd vastgesteld dat de groothandelsprijz voor elektriciteit in de Europese Unie aanzilijk zijn gedaald sinds 2008 de groothandelsprijz voor gas ongeveer stabiel zijn geblev. De retailprijz zijn tuss echter opmerkelijk gesteg, onder meer als gevolg van oplopde ergiebelasting- heffing die de factuur voor de afnemer aanzilijk verzwar. 9 In Vlaander is de situatie als volgt geëvolueerd in het afgelop jaar: De elektriciteitsprijz voor e gezin met e doorsnee verbruik (typecategorie Dc: kwh dagverbruik kwh nachtverbruik op jaarbasis, 3 person) zijn het afgelop jaar gedaald: de gewog gemiddelde prijs van de elektriciteitscontract de gewog gemiddelde laagste prijs dal in juli 2014 t.o.v. e jaar voordi met respectievelijk 11,42% 4,08%. De gezinn kunn door op zoek te gaan naar de laagste prijs in juli 2014 ongeveer 72 bespar t.o.v. het prijsniveau van het gemiddelde contract. E overstap is voor veel gezinn dus nog steeds zinvol. De prijsdaling is grotdeels te verklar door de btw-verlaging op elektriciteit voor huishoudelijke afnemers van 21% naar 6% de afschaffing van de btw op de federale bijdrage voor elektriciteit sinds 1 april In juli 2014 betaalt e gezin door de btw-wijziging ongeveer 9 Mededeling van de Europese Commissie Energieprijz kost in Europa van 22 januari 2014, Pagina 14 van 69

15 87 minder op jaarbasis. Voor de meest prijsbewuste gezinn is de prijs ongeveer 77 lager als gevolg van de btw-verlaging. Ook de aardgasprijz voor e gezin dat verwarmt met aardgas met e doorsnee verbruik (typecategorie D3: kwh op jaarbasis) zijn gedaald. De gewog gemiddelde prijs van de aardgascontract kde e relatief sterke daling (5,02%) vertoont tuss juli 2013 juli De btw op de federale bijdrage aardgas is net zoals voor elektriciteit - sinds 1 april 2014 afgeschaft. De meest prijsbewuste gezinn realiser in juli 2014 e besparing van ongeveer 135 op hun aardgasfactuur t.o.v. de gemiddelde prijs van de contract. De evolutie van de prijz voor kleine professionele aardgasafnemers met e verbruik van 116,28 MWh (typecategorie I1: kwh op jaarbasis) is vergelijkbaar met de evolutie bij de gezinn. Tuss juli 2013 juli 2014 zijn beide prijz proctueel sterker afgom in vergelijking met de prijsdaling voor de huishoudelijke afnemers: de gewog gemiddelde prijs van de contract is gedaald met 7,07% de gewog gemiddelde laagste prijs met 8,64%. De meest prijsbewuste bedrijv die aardgas verbruik, kunn in juli 2014 e besparing van 578,19 realiser t.o.v. het gemiddelde prijspeil van de contract. Er is wel e stijging vast te stell van de elektriciteitsprijz voor kleine professionele afnemers (elektriciteitsverbruik op jaarbasis van kwh dag kwh nacht): tuss juli 2013 juli 2014 stijgt de gewog gemiddelde prijs van de contract met 1,92% de gewog gemiddelde laagste prijs met 7,86%. De kleine professionele elektriciteitsafnemers kunn door op zoek te gaan naar de laagste prijs in juli ,31 bespar. Het jaar voordi bedroeg dit verschil echter nog 1.097,88. Deze daling wijst op e concurrtiële druk op de prijz aan de onderkant van de markt dus op het bestaan van duidelijke prijsconcurrtie in dit segmt van de ergiemarkt. Onze aanpak De VREG zal de evolutie van de elektriciteits- aardgasprijz in het Vlaams Gewest voor gezinn kleine bedrijv verder opvolg. Het aanbied van de V-TEST maakt dat de VREG maandelijks hiertoe de nodige gegevs bekomt controleert. We mak ook maandelijks de ergieprijz voor huishoudelijke afnemers in Vlaander over aan de FOD Economie met het oog op het berek van het represtatief indexcijfer der consumptieprijz. We volg de invoering van e ergiorm op, zoals aangekondigd in de federale Vlaamse regeerakkoord. We stell onze data knis over de ergieprijz distributiettariev in Vlaander ter beschikking informer de ergieafnemers hierover Het sociaal ergiebeleid in Vlaander is sterk uitgebouwd Het sociaal ergiebeleid is voor huishoudelijke afnemers sterk uitgebouwd in het Vlaams Gewest. Nadat de commerciële leverancier het leveringscontract met e klant heeft opgezegd wegs wanbetaling, valt de betrokk afnemer niet zonder elektriciteit of aardgas. Het is het de distributietbeheerder die deze klant verder belevert in zijn rol als leverancier in het kader van de sociale opbaredistverplichting. Tuss steeg het aantal huishoudelijke klant van de distributietbeheerders fors. Van 2011 tot 2013 was er e lichte daling. Op 1 oktober 2014 werd ongeveer gezinn beleverd door de distributietbeheerder voor elektriciteit /of gas, tegover bijna eind 2011, eind eind Iets meer dan de helft van die huishouds wordt beleverd via e budgetmeter. De ander word (nog) beleverd via e gewone meter. Pagina 15 van 69

16 Op 1 november 2014 verbruikt 1,6% van alle huishoudelijke elektriciteitsafnemers ( gezinn) stroom via e budgetmeter nem gezinn aardgas af via e budgetmeter (of 1,6% van de huishoudelijke gasafnemers). Relatief gezi zijn er intuss dus evveel gezinn met e budgetmeter voor elektriciteit als voor aardgas, nl. 1,6%. Afsluiting van de elektriciteits- gastoevoer is kel mogelijk in e beperkt aantal situaties vaak kel na advies van de LAC (lokale adviescommissie bij het OCMW) Het aantal na advies van de LAC afgeslot toegangspunt ligt hoger voor aardgas (1.695) dan voor elektriciteit (1.150). Er wordt gesprok over afgeslot toegangspunt niet over huishouds omdat niet gewet is of de toegangspunt ook effectief nog bewoond zijn. Onze aanpak De VREG zal de afnemers verder informer over hun recht plicht op de elektriciteits- aardgasmarkt. De VREG staat ook in voor de controle op de naleving van de sociale opbaredistverplichting, opgelegd aan de ergieleveranciers afnemers. De nodige beleidsindicator word opgevolgd via de jaarlijkse opmaak publicatie van het sociaal ergierapport Opmars dectrale productie, maar nog altijd gebrek aan concurrtie investering op vlak van de elektriciteitsproductie Concurrtie op leveranciersniveau kan kel duurzame positieve effect hebb als ook de concurrtie voluit kan spel op productiiveau. De productiemiddel voor elektriciteit de invoercontract voor aardgas zijn nog steeds zeer sterk geconctreerd in hand van kele spelers. De HHI van het elektriciteitsproductiepark in Vlaander was gedaald van in 2009 naar in 2011, maar is in 2013 opnieuw gesteg naar Factor die de conctratie van de elektriciteitsproductie beïnvloed zijn vooral het Vlaams ondersteuningssysteem voor dectrale productie, de sluiting van oudere fossiele ctrales de verkoop/ruil van bestaande ctrales tuss product. Ook op federaal niveau werd de laatste jar e aantal maatregel gom om de dominante posities inzake productiemiddel af te zwakk, onder meer de versterking van bestaande interconnecties met de buitlandse elektriciteits gasnett, de betere butting van de interconnectiecapaciteit, het opbrek van de historische aardgasleveringscontract de oprichting van de elektriciteitsbeurs Belpex de aardgasbeurs ZTP de koppeling van de Belpex aan de Nederlandse, Franse Duitse markt. Het Vlaamse ondersteuningssysteem zorgde tot met 2012 voor e structurele verhoging van de productiecapaciteit van elektriciteit door significante investering in elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare bronn door middel van warmte-krachtkoppeling (WKK). Naast de positieve effect op het vlak van duurzaamheid bevordert dit de intrede van nieuwe spelers op de markt vermindert hierdoor de afhankelijkheid van andere bronn. Aan de andere kant vormt deze evolutie echter e grote uitdaging voor de exploitatie van het transmissiesysteem de distributiett heeft het ook e aanzilijk effect op de nettariev. E van de Europese doelstelling, bevoorradingszekerheid, is binn de Vlaamse context ge evidtie. We zi in de praktijk zo goed als ge spontane investering in ergieproductie t gevolge van financiële, niet-financiële administratieve barrières. Het lijkt ons daarom wselijk dat hieraan in de toekomst op de verschillde beleidsniveaus (Europees, federaal, Vlaams) bijzondere aandacht wordt besteed de nodige maatregel word getroff. Pagina 16 van 69

17 Onze aanpak De VREG wil verder knis opbouw over de elektriciteitsproductie zal met name de evolutie van de Herfindahl-Hirschman Index van het elektriciteitsproductiepark berek, evals het investeringsgedrag in de markt opvolg Toemd belang van flexibiliteit De rol van de verschillde marktactor zal in de komde 5 jaar fundamteel verander onder invloed van de introductie van flexibiliteitsdist op distributietniveau. De huidige technologische ontwikkeling zull leid tot e nieuwe ergiemarkt, met ook e nieuwe (actievere) rol voor de netgebruiker: flexibeler productie vraagzijdebeheer word belangrijk, moet word ondersteund via dynamische prijszetting voor de commodity de e dist, met de juiste prikkels voor e efficiënt gebruik van het net. De integratie van dectrale productie in de distributiett vereist aangepaste afsprak, markts data-uitwisseling ter ondersteuning van de operationele beheersmaatregel aansluitd bij e adequaat investeringsbeleid. Zowel netgebruikers als ders moet de juiste prikkels krijg om de kost van de transitie naar e systeem met e hoger aandeel dectrale productie te beheers. De product consumt moet daarbij maximaal kunn rek op de beschikbaarheid van het net.,. Aanvulld kunn ze de ders (zowel de lokale distributietbeheerder als de systeembeheerder ELIA) dist verl bij het operationeel beheer. Het huidige marktdatamodel houdt onvoldode reking met de impact van kleinschalige prosumt. De compsatie van ergie-afnames injecties leidt tot e foutieve waardering van de elektriciteit, waardoor de prosumt niet de juiste prikkels krijg om hun gedrag aan te pass in functie van e betere netexploitatie of e afgestemd leveringsprofiel. Ook de afnemers zonder productie-installaties beschikk over flexibiliteit. Van elektriciteit wordt vaak gezegd dat de behoefte eraan prijsinelastisch is, maar onderzoek proefproject (cfr. Linearproefproject) ton aan dat er wel degelijk e groot pottieel beschikbaar is aan vraagzijdemiddel; het komt er dan op aan om marktmechanism te definiër die toelat om dit pottieel ook effectief aan te bor. De voorbije jar zijn de eerste ervaring met deelname van de vraagzijde aan de tertiaire reserve positief geëvalueerd. Dit zal dan ook de komde jar word uitgebreid waar nodig bijgestuurd. Ook de deelname aan de strategische reserve, als ultiem middel om gedwong afschakeling te voorkom, wordt voorbereid. Flexibiliteit is in de eerste plaats e commercieel gebeur met e positieve impact op de werking van de markt. Maar zoals aangegev kan ze ook word aangebod aan de ders. De afstemming van de verschillde product op elkaar vergt nieuwe regelgeving e s. De focus ligt daarbij in eerste instantie op afnemers met e registratie van het verbruiksprofiel (alle klant op middspanning de grotere klant op laagspanning). Daarbij is het belangrijk om e future-proof concept uit te werk dat de mogelijkheid inhoudt om de s in de toekomst aan te pass voor KMO residtiële afnemers, die e slimme meter hebb. Zo kan ook hun flexibiliteit word ingezet om het elektrisch systeem op de meest efficiënte wijze uit te bat. Extra mogelijkhed inzake vraagzijdebeheer kunn ook e positieve bijdrage lever aan de concurrtie op de markt (zie onder 2.2.7). Pagina 17 van 69

18 Onze aanpak De VREG volgt de ontwikkeling op de markt inzake systeem- van nabij op, adviseert de Vlaamse Regering over de noodzakelijke aanpassing aan het regelgevd kader ter ondersteuning van deze transitie naar e efficiënter gebruik van het net door meer flexibiliteit, werkt zelf voorstell uit voor het Technisch Reglemt Distributie, ziet toe op de matige vertaling van het regelgevd kader. Hiertoe gebruikt de VREG het Beleidsplatform Slimme nett als klankbord voor de belanghebbd Verdere op punt stell van de regulering van de distributiettariev Na overleg met de marktactor heeft de VREG eind september 2014 definitief de methode vastgesteld op grond waarvan de distributietbeheerders voor elektriciteit aardgas hun tariefvoorstell voor zull indi. De tariefmethodologie geeft e antwoord op de vraag: hoe word de ders vergoed voor hun dist aangezet tot efficiënte bedrijfsvoering? De VREG heeft de methode gefinaliseerd na de uitvoering van drie publieke consultatierond waarbij belanghebbd werd uitgodigd om hun ziswijz in te di toe te licht. In de door de VREG uitgewerkte tariefmethodologie ontvangt de distributietbeheerder e prikkel voor e meer efficiënt distributietbeheer. De distributietbeheerder treedt in zijn werkingsgebied immers op als monopolist dit kan leid tot nadelige effect voor de klant. We kn daarom aan elke der e redelijk inkomstplafond per jaar toe, waarmee hij het zal uitvoer. Dit inkomstplafond wordt afgeleid uit de werkelijk door de distributietbeheerders gemaakte kost in het recte verled. Het is uiteraard de bedoeling om dit in de toekomst te herhal per nieuwe reguleringsperiode. Voor de kost van de distributietbeheerder met e exoge karakter (zoals de aankoop van de groestroomcertificat aan minimumsteun) wordt in de tariefmethodologie e uitzondering gemaakt. De evolutie van deze kost mag ge invloed hebb op het resultaat van de distributietbeheerder. Deze kost vall volledig buit de invloedssfeer van de onderneming. Indi nodig kan de VREG de tariev jaarlijks aanpass naargelang hun evolutie. Evtuele tekort kunn dan sneller afgebouwd word dan tot nu het geval was. Het toezicht van de VREG op de tariefmethodologie zorgt ervoor dat alle klant van de netbedrijv, waaronder ook de prosumt met terugdraaide teller, e solidaire redelijke vergoeding betal voor de door de distributietbeheerder geleverde dist. In afwachting van nieuwe, meer geavanceerde meetmogelijkhed e grondige herziing van de tariefstructuur oordeelde de VREG dat het noodzakelijk was om e specifiek tarifair kader voor deze nieuwe klantgroep in te voer. De nieuwe distributiettariev werd vastgesteld door de VREG op 18 december De door de VREG voor vastgelegde tariev werd vastgesteld zonder ingrijpde wijziging van de bestaande tariefstructuur. De tariefstructuur bepaalt op welke manier de volgs de tariefmethodologie vastgelegde nettariev word aangerekd aan klantgroep (afnemers op laagspanning, afnemers op middspanning, ) volgs welke tariefdragers (per kwh of afhankelijk van het onderschrev vermog,..). Qua tariefstructuur stell zich maatschappelijk belangrijke vrag omtrt onder andere de verdeling van de aanreking van het netgebruik aan dectrale productie-installaties respectievelijk aan afnemers, het gebruik van tijdsvsters, de keuze voor tariefdragers (ergie versus vermog).. Het Pagina 18 van 69

19 is het prerogatief van de politiek om evtuele algeme richtsnoer voor de regulator in e decretale regeling op te nem. Onze aanpak De VREG wil in 2015 onderzoek op welke manier e einde kan word gemaakt met de afreking van de historische saldi van de periode 2010 tot Verder zett we volop in op het uitwerk van e voorstel van nieuwe tariefstructuur voor de volgde tarifaire periode, in overleg met alle belanghebbd. Op basis van e analyse van de huidige tariefstructuur, met het oog op de harmonisering van de tariev werk we e voorstel uit voor e nieuwe tariefstructuur, met input van alle belanghebbd. In overleg met de distributietbeheerders bereid we e meer transparante geharmoniseerde afbaking tarifering van de emalige dist voor. Dit betreft dist zoals de aansluiting, de vervanging van e meter, of ook de studiekost waarvoor de distributietbeheerder e nietperiodiek tarief aanrekt. We zull informer over de kost evolutie van de diverse onderdel van de distributiettariev. Dit geeft zowel aan de beleidsmakers als aan de ergieafnemers e beter inzicht op de kost van de maatregel die word opgelegd, zodat die tegover de bat kunn word afgewog. Bij de invoering van nieuwe regelgeving kan de tarifaire impact onderdeel uitmak van de reguleringsimpactanalyse (RIA). Ook kan dit help om de bezorgdhed van de leveranciers (zie 2.2.3) in e juist perspectief te plaats. We zull richtsnoer ontwikkel inzake vertrouwelijkheid in tarievdossiers. Wij blijv t slotte pleit voor e expliciete afschaffing van de bestaande federale tarifaire voorschrift de vervanging hiervan door e eig Vlaams decretaal tarifair kader, door overname van de inhoudelijke procedurele tarifaire regels uit de derde Europese Elektriciteits- Gasrichtlijn. T slotte zull de nodige controles inzake de nettariev word geïmplemteerd, met name het nazicht de beoordeling van de rapportering over de gemaakte niet-exoge kost de analyse van de budgett voor de exoge kost. Doel hiervan is onze knis over de diverse onderdel van de nettariev verder op te bouw Het landschap van de ders is in beweging Van bij de start werd in Vlaander gekoz voor e verregaande ontvlechting van het distributietbeheer erzijds de productie levering anderzijds. Vanaf 2015 zal er e volledige eigdomsontvlechting ontstaan in het Vlaams Gewest, wat de beste basis biedt voor e gelijk speelveld voor alle marktpartij. Eind augustus 2014 bereikt Electrabel de Vlaamse gemgde distributietbeheerders e principe-akkoord over het vertrek van Electrabel als aandeelhouder teg uiterlijk eind Parallel wordt het vertrek van de publieke sector uit Electrabel Customer Solutions georganiseerd; beide transacties gebeur via e verkoop van de betreffde aandel. Vanaf 1 januari 2015 zal er bijgevolg de facto e volledige ownership unbundling zijn in het Vlaams Gewest. E de jure ownership unbundling vergt ook e aanpassing van het decretaal kader. Binn de Eandis-intercommunales wordt daarnaast gedacht aan e fusie van ders, wat aanpassing aan de aanwijzing van deze ders zal verg. Daarbij voorziet het Regeerakkoord ook de intrede van e privé-partner als optie na de aanpassing van het decreet op de intergemetelijke samwerking. Pagina 19 van 69

20 Vanaf 2015 wordt ook de gewijzigde regelgeving van kracht inzake de aansprakelijkheid van de der bij het beheer van zijn net. Dit is voor de VREG e opportuniteit om de aansluitingsreglemt volledig te lat herzi, zodat ze in overestemming zijn met het wettelijk kader inzake consumtbescherming. De impact hiervan op de organisatie de kost van het zal opgevolgd word door de VREG, wat de aanlevering van aangepaste rapportering vergt. Ook bereid de distributietbeheerders e voorstel tot aanpassing van de aansluitingscontract voor. Dit moet het pad eff voor het gebruik van flexibiliteit door de netgebruikers. Onze aanpak We volg deze ontwikkeling op zull de beleidsmakers adviser indi er nood zou ontstaan aan aanpassing van de regelgeving. We zull ook de aansluitingsreglemt analyser op billijkheid Nood aan e beslissing rond de uitrol van slimme meters het reglemtair kader hieromtrt De mechanische meters (de zogaamde ferrarismeters) zull in de nabije toekomst niet meer word aangebod door meterleveranciers moet bijgevolg vervang word op het einde van hun levsduur. De technologische vooruitgang op het vlak van metering biedt kans om de de distverling aan de klant te verbeter. Sinds oktober 2012 lop er in Vlaander grootschalige proefproject inzake nieuwe slimme elektriciteits- aardgasmeters. In totaal werd al meters geplaatst op verschillde plaats in Vlaander, gespreid over landelijk stedelijk gebied, zowel in individuele woning als in appartemtsgebouw. Dit proefproject kadert in de beslissing van de Vlaamse Regering van 15 juni 2012 (conceptnota slimme meters) om nog niet over te gaan tot e algeme uitrol van slimme meters in Vlaander in afwachting van verder onderzoek naar de kost bat van deze slimme meters. De implemtatie van de Energie-efficiëntierichtlijn zal e volgde stap verg inzake de implemtatie van elektronische (slimme) meters. Deze richtlijn moet komd jaar verder omgezet word in het Vlaams Gewest. De Energie-efficiëntierichtlijn bepaalt dat de afnemers moet beschikk over individuele meters als dit financieel redelijk is in verhouding staat tot de pottiële ergiebesparing. Deze meters moet in ieder geval teg concurrerde prijz ter beschikking gesteld word bij nieuwe aansluiting in nieuwe gebouw of bij ingrijpde rovaties. Hiernaast moet deze meters ook altijd geplaatst word bij vervanging van e bestaande meter tzij dit technisch onmogelijk is of niet kostefficiënt is in verhouding tot de mogelijke ergiebesparing. Deze individuele meters moet ervoor zorg dat het werkelijk verbruik van de afnemer nauwkeurig weergegev wordt dat er informatie gegev wordt over de werkelijke tijd van het verbruik. Bovdi moet deze elektronische meters ook de ontwikkeling van e markt voor ergiedist toelat. Het plaats van elektronische meters met registratie van het verbruiksprofiel brgt echter e meerkost met zich mee, terwijl deze meters mogelijk binn afzibare tijd vervang zoud word door slimme meters die niet kel registrer maar ook communicer. Bovdi blijkt uit e eerste onderzoek dat e groot deel van de bat die m behaalt door de plaatsing van slimme meters Pagina 20 van 69

21 wegvalt bij de keuze voor elektronische meters met registratie van het verbruiksprofiel 10. De slimme meter scoort beter dan de elektronische bij e onderlinge vergelijking van kost bat over de ganse levsduur. De VREG is daarom van oordeel dat er in het kader van de implemtatie van de Energieefficiëntierichtlijn best mete overgegaan wordt tot het plaats van slimme meters bij e nieuwe aansluiting in e nieuw gebouw of bij e ingrijpde rovatie. Ook bij e vervanging van e bestaande elektriciteits- of aardgasmeter kan best direct e slimme meter geplaatst word. Dit is technisch mogelijk er zijn ge red om aan te nem dat dit niet kostefficiënt zou zijn. 11 Bovstaande ontwikkeling vereis de totstandkoming van e regelgevd kader voor slimme meters. Zo is het nodig om de functionaliteit van de slimme meter vast te legg garanties tot privacy dataveiligheid in te bouw in de regelgeving. De VREG deed hiervoor al voorstell in het kader van de actualisatie van het Technisch Reglemt Distributie Elektriciteit/Gas. Deze werd echter nog niet goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De bestaande regelgeving wordt ook best herbekek in het licht van het pottieel van slimme meters voor de verbetering van de, van de opbaredistverplichting van de distverling aan de klant. In maart 2014 publiceerde de VREG e rapport met e actualisatie van de kost-batanalyse inzake de invoering van slimme meters. 12 De VREG met dat op basis van bovstaande advies KBA de Vlaamse Regering e beslissing kan moet nem inzake de uitrol van slimme meters. E beslissing nu vergt immers nog 2 jaar doorlooptijd vooraleer de eerste slimme meter geplaatst kan word door de der. Na de vastlegging van de functionaliteit moet er nog keuzes gemaakt word inzake standaardisatie harmonisatie, moet de bestekk word opgesteld de opdracht gegund, moet er nog e beperkte veldtest volg op de labotest bij oplevering. In parallel hiermee moet de interne bedrijfss de markts word aangepast eves gevalideerd. De VREG stelt voor om naar aanleiding van de positieve uitkomst van de KBA voor wat betreft hun segmt - in de wetgeving vast te legg dat slimme meters geplaatst zull word bij volgde segmt: grote verbruikers die nu nog jaarlijks of maandelijks uitgelez word (b.v. vanaf 56 kva) prosumt klant die de der belevert in het kader van zijn sociale opbaredistverplichting. Daarnaast moet ook de optie op word gehoud om meterplaatsing op vraag te ondersteun. Dit betreft immers klant die bewust met hun ergieverbruik ws om te gaan waarvan kan verwacht word dat ze actief zull inspel op opportuniteit die de markt (of de der) hun kan bied. 10 Zie ons advies van 29 oktober 2013 met betrekking tot de omzetting in de Vlaamse regelgeving van de Richtlijn van de Europese Unie 2012/27/EU van 25 oktober 2012 betreffde ergie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijn 2009/125/EG 2010/30/EU houdde intrekking van de Richtlijn 2004/8/EG 2006/32/EG e voorstel voor e wettelijk kader voor slimme meters, p. 25 e.v., terug te vind via Zie voor meer informatie: het advies van de VREG met betrekking tot de omzetting van de Europese richtlijn ergie-efficiëntie: 12 Zie: Pagina 21 van 69

22 Onze aanpak In samwerking met de stakeholders werk we e stappplan uit voor aanpassing van de Vlaamse regelgeving met het oog op e beslissing omtrt de uitrol van slimme meters, zodat op dat vlak voldaan wordt aan de richtlijn ergie-efficiëntie, de totstandkoming van e regelgevd kader voor slimme meters de nodige aanpassing aan de technische reglemt Nood aan herbekijk investering in het aardgasdistributiet Teg 2023 moet de Vlaamse aardgasnett omgebouwd zijn om hoogcalorisch gas te kunn gebruik. Teg dan lopde de huidige aardgasleveringscontract met Nederland immers af. De VREG volgt de resultat van het overleg tuss Fluxys de distributietbeheerders op inzake de afsprak, timings financiering op dat vlak. Het Energiedecreet legt aan de aardgasders op om in het geheel van de gebied die in het gewestplan de bestemming hebb van woongebied, woongebied met culturele, historische /of esthetische waarde woonuitbreidingsgebied e aansluitbaarheidsgraad te hebb van 95% in % in De verwachting is dat alle ders het streefcijfer van 95% in het jaar 2015 zull hal. Afgaand op het huidig investeringsritme, mag verondersteld word dat het streefcijfer van 99% teg 2020 voor e deel van de ders haalbaar is, doch voor e deel van de ders moeilijker ligt, onder meer omdat de laatste uitbreiding in het aardgasdistributiet financieel minder rdabel word. Ook in het regeerakkoord staat beschrev dat de aansluitbaarheid van 95 proct zal geëvalueerd aangepast word in het licht van de verstrgde EPB-regelgeving. Onze aanpak: De VREG is voorstander van e solidarisering van de kost die de ombouw van de aardgasnett naar hoogcalorisch gas noodzak, aangezi de dubbele structuur van het aardgasnet met e geografische opsplitsing in regio s met hoogcalorisch andere met laagcalorisch gas e gevolg zijn van politieke beleidskeuzes uit het verled. De VREG zal de Vlaamse regering adviser over de wselijkheid om de decretale investeringsverplichting voor de aardgasders bij te stell Gesteg interesse in warmtett De ders breid de laatste jar hun traditionele activiteitdomein (elektriciteit aardgasdistributie) omwille van schaalvoordel uit met andere infrastructuurgebond activiteit. E van de activiteit die ze meer meer will ondernem is het uitbat van warmtett. Ook de goedkeuring van e steunverlingssysteem voor de injectie van biomethaan, via e besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013, zou deze interesse kunn do stijg. De aanleg exploitatie van warmtett is e materie die nauw gelinkt is aan onze huidige toekomstige activiteit. Het Vlaams Gewest zal hieromtrt e beleid moet uitstippel, minsts al in het kader van de omzetting van de richtlijn ergie-efficiëntie. In de Resolutie Warmtett die plair werd goedgekeurd door het Vlaams Parlemt wordt de vraag gesteld welke rol de VREG kan opnem t aanzi van e correcte prijsstelling van de warmtelevering t aanzi van andere reguleringsinitiatiev. Pagina 22 van 69

23 Onze aanpak: We will graag e rol spel bij de evtuele toekomstige technische regulering tariefregulering van de aanleg de uitbating van deze warmtett. De problematiek van de gebond afnemers op dit net vertoont belangrijke parallell met de materie van de geslot distributiett, directe lijn privédistributiett, waarover we expertise hebb opgebouwd. Doch als m naar ons kijkt om dergelijke activiteit te ondernem moet ook de nodige ms middel hiervoor voorzi word De werking van de markt van de groestroom- warmtekrachtcertificat staat sterk onder druk We stell vast dat de markt van de groestroom- warmte-krachtcertificat zeer sterk onder druk staat door e groot overschot aan certificat. T gevolge van de wettelijke garantie op e minimumprijs voor certificat door de ders leidt dit tot oplopde kost voor de ders. Op 31 maart 2014 was er voor het respectievelijk negde zesde jaar op rij e overaanbod aan beschikbare groestroomcertificat warmtekrachtcertificat. Het overschot uitgedrukt in aantal beschikbare GSC t.o.v. het in te lever quotum bedroeg op 31 maart 2014 ruim 238%. Het aantal beschikbare warmte-krachtcertificat bedroeg niet minder dan 397% van het aantal in te lever certificat. De hervorming van het ondersteuningssysteem voor de productie op basis van hernieuwbare bronn door middel van WKK zal hier in de eerste jar slechts beperkte impact op hebb. Het is te vroeg om de wijziging van het in 2012 gewijzigde steunbeleid in het gehele productiepark te beoordel, maar vooralsnog zijn er ge tek dat het overschot daalt. Op 1 oktober 2014 bevond 61% van de nog op de markt beschikbare, aanvaardbare GSC zich in e portefeuille van e der. Het grootste deel van deze GSC was afkomstig uit zonne-ergie, maar ook 32% van de beschikbare, aanvaardbare GSC uit andere technologieën dan zonne-ergie zat bij het nem van de snapshot in e der-portefeuille. Voor WKC was dit 50%. Ook maakt het gebrek aan (informatie over) e correcte marktprijs door de vele langlopde bilaterale verkoopcontract inzake steuncertificat dat de werking van de markt in steuncertificat onvoldode transparant is, waardoor het moeilijk is om de correcte werking van de markt in steuncertificat te beoordel, noch de correcte doorreking aan de consumt. Bij e normale is de marktprijs van certificat e corrigerde factor bij e onevwicht tuss vraag aanbod. Door de keuze voor e hybride systeem, waarbij e certificatmechanisme werd gecombineerd met de opkoopverplichting door de ders, valt deze corrigerde factor (grotdeels) weg, omdat de vergoeding aan de product verzekerd is. Meer fundamteel moet de vraag gesteld word of het hybride karakter van het ondersteuningsmechanisme niet aan de basis ligt van de huidige problematiek. Het systeem van minimumsteun dide oorspronkelijk om niet-competitieve technologieën binn het certificatsysteem toch financieel aantrekkelijk te mak. De kost van deze technologieën zijn intuss sterk gedaald (getuige de dalde onrdabele topp voor bijvoorbeeld kleine PVinstallaties). De opkoopplicht voor certificat aan minimumsteun zorgt in de huidige marktomstandighed voor structurele overschott. Zo lang de vergoeding aan de product via de minimumsteun zorgt dat de marktprijs zijn werk als correctiefactor tuss vraag aanbod niet kan do, zull de overschott niet vanzelf verdwijn. Daarnaast is door het verlag van de boeteprijs het optrekk van de minimumsteun voor e aantal technologieën de bandbreedte waarin de transactieprijs van certificat nog kan evoluer zo Pagina 23 van 69

24 beperkt geword dat het niet zeker is of deze in fine nog mogelijk zinvol is. Zolang er geopteerd wordt om e marktmechanisme te behoud waar vraag aanbod zoveel mogelijk in evwicht moet zijn, zull er op gezette tijd ingrep nodig zijn om deze op elkaar af te stemm. Ook bij e zuiver certificat marktmechanisme zal de spontane correctie van het aanbod, volgd op e overschot in de markt, pas met ige vertraging gebeur, gezi e overschot aan certificat pas ontstaat ex post de opstart van de surplus installaties het effect van stopzetting van investering in nieuwe productie-installaties ook pas later voelbaar wordt door de lange doorlooptijd van deze investering. Onze aanpak De beleidsnota ergie spreekt van e hervorming verevoudiging van het certificatsysteem voor groe stroom WKK. Bovdi wordt aangekondigd dat er maatregel gom zull word om het certificatoverschot af te bouw. Hiermee is ook reking gehoud in de door ons opgestelde tariefmethodologie. De VREG zal voeding gev aan het debat via de aanlevering van de nodige analyses cijfergegevs met betrekking tot de certificatmarkt de kost verreking aan de klant De afnemer wordt geïnformeerd over de oorsprong van de hem geleverde elektriciteit via het Europees systeem van garanties van oorsprong Sinds 2006 reikt de VREG garanties van oorsprong uit voor de productie van elektriciteit op basis van hernieuwbare bronn. Sinds 2007 ook garanties van oorsprong voor elektriciteit afkomstig uit warmtekrachtkoppeling. E garantie van oorsprong is e eduidig bewijsstuk dat 1 MWh elektriciteit geproduceerd is op basis van hernieuwbare ergiebronn of d.m.v. e kwalitatieve warmte-krachtinstallatie dat slechts éénmalig kan word gebruikt ter staving van de levering van elektriciteit uit hernieuwbare ergiebronn of kwalitatieve WKK, conform de Europese richtlijn Hernieuwbare Energiebronn 2009/28 de richtlijn ergie-efficiëntie 2012/27. Om stroom te mog lever als elektriciteit uit hernieuwbare ergiebronn of groe stroom zijn elektriciteitsleveranciers verplicht om e overekomstige hoeveelheid garanties van oorsprong voor te legg aan de VREG. Zo wordt vermed dat ezelfde hoeveelheid opgewekte groe stroom meer dan één keer als gro wordt verkocht kan de klant met vertrouw groe elektriciteit aankop. Garanties van oorsprong kunn niet kel binn het Vlaams Gewest word verhandeld in de certificatdatabank, maar ook verkocht word aan bedrijv in diverse Europese lidstat (met name de lidstat die lid zijn van AIB, de Association of Issuing Bodies van garanties van oorsprong binn Europa). Dit gebeurt via e link tuss de certificatdatabank de hub van AIB. De gemiddelde transactieprijs voor e GO voor hernieuwbare ergie ligt voorlopig nog zeer laag. Deze markt moet erzijds nog winn aan maturiteit, anderzijds is de markt voor GOs e Europese markt, in tegstelling tot de markt voor steuncertificat (GSC WKC) die wettelijk beperkt zijn tot Vlaander. Er is dus e belangrijke invloed van buitlandse GOs op het prijspeil van de Vlaamse markt in garanties van oorsprong. De handel in WKK-GOs is veel minder uitgebouwd dan deze in hernieuwbare GOs voorlopig kunn WKK-GOs ook niet in- of uitgevoerd word. De controle op de inlevering van garanties van oorsprong in Vlaander door de VREG maakt dat verzekerd kan word dat m groe stroom levert: per leverancier (vermelding brandstofmix op factuur cfr verplichting uit Derde Energiepakket) Pagina 24 van 69

25 per product van elke leverancier (vermelding brandstofmix op factuur - cfr Vlaamse verplichting) per afnemer (individuele Grocheck op de website van de VREG). Waar tot op hed kel de oorsprong van de elektriciteit uit hernieuwbare ergiebronn kan word aangetoond via garanties van oorsprong, is het de bedoeling om dit op termijn voor alle ergiebronn (ook nucleaire, fossiele, ) in te voer. Vanaf dan zal volledige transparantie gebod kunn word aan de eindafnemer over de oorsprong van de hem geleverde elektriciteit. Onze aanpak Voor de garanties van oorsprong is naast de, ook de correcte informatieverling aan de consumt e beter toezicht hierop e belangrijke doelstelling. Via de inlevering van garanties van oorsprong kunn elektriciteitsleveranciers de oorsprong van de door h aan de consumt geleverde elektriciteit aanton. Dit, evals de module voor de controle van de groheid van de geleverde elektriciteit, de GROENCHECK, zull verder uitgebouwd word om de verwachting van de klant de evoluties op de markt te volg. Zo moet consumt meer informatie krijg over de oorsprong van de aan h geleverde elektriciteit, zowel geografisch als qua hernieuwbare ergiebron. De VREG zal in 2015 acties ondernem om hieraan tegemoet te kom Onze eig organisatie Besparing kerntakdebat binn de Vlaamse overheid De Vlaamse Regering voerde lineaire besparing door op de personeels- werkingsmiddel van de Vlaamse overheidsdist is gestart met e kerntakdebat: welke tak kunn de overheidsinstelling afstot of optimaliser. Ook de VREG wordt geconfronteerd met deze oefing. De VREG is echter rect nog maar het onderwerp geweest van e dergelijke kerntakoefing. Om ons toe te lat ons te conctrer op de kerntak als ergieregulator, met name de regulerde tak voorzi in de Europese Energierichtlijn, heeft de Vlaamse Regering in 2012 beslot onze tak inzake de behandeling van dossiers inzake groestroomcertificat (GSC), warmte-krachtcertificat (WKC) garanties van oorsprong (GVO), inclusief de daarbij horde controles, over te drag aan andere instanties. Inzake de expertisedossiers is dit al gerealiseerd op 1 april Voor wat PV-dossiers betreft zal dit gebeur op 1 november De VREG wordt daarteg geconfronteerd met de toekning van nieuwe kerntak, met name inzake tariefregulering. In het kader van de begroting 2015 werd daartoe extra personeels- werkingsmiddel toegekd aan de VREG, zodat de VREG vanaf 2015 over voldode middel beschikt om deze nieuwe bevoegdheid op e goede wijze uit te voer Overdracht behandeling PV-dossiers aan ders vanaf eind 2015 Zoals hierbov reeds gesteld wordt de behandeling van de dossiers inzake de toekning van groestroomcertificat (GSC) garanties van oorsprong (GVO) aan de zonnepaneleigaars (hierna standaarddossiers ) vanaf november 2015 overgedrag aan de distributietbeheerders. Deze zull e uniek loket aanbied voor de eigaars van zonnepanel aangeslot op hun net, waar deze zowel terecht zull kunn voor aspect in verband met de aansluiting van de PVinstallatie op het net als voor vrag in verband met de toekning uitbetaling van GSC GVO s voor de elektriciteit opgewekt via de zonnepanel. Pagina 25 van 69

26 Op basis van de gegevs die de der verzamelt bij de behandeling van deze dossiers vervolgs overmaakt aan het VEA, zal VEA berek hoeveel GSC GVO toegekd moet word voor de productie van elektriciteit in deze PV-installaties, reking houdd met de relevante wetgeving (o.a. bandingfactor). De VREG zal op basis van e rapportering door het VEA dan het juiste aantal GSC GVO aanmak in de juiste portefeuille plaats. In de beleidsnota ergie wordt gesteld dat de prevtie detectie van ergiefraude (fraude met tellers, zonnepanel of andere dectrale productie) e taak wordt van de ders. De creatie van e uniek loket voor eigaars van zonnepanel bij de distributietbeheerder zorgt er tevs voor dat de distributietbeheerder meer instrumt in hand heeft om deze fraude te vermijd te detecter. In samwerking tuss VREG, VEA, de ders alle andere nodige belanghebbd zal word bekek welke extra maatregel uitgewerkt kunn word om de ergiefraude te detecter, te vermijd waar nodig te bestraff. De overdracht van de PV-dossiers zal pas gerealiseerd kunn word vanaf november 2015 omdat daartoe eerst de nodige IT-ontwikkeling moet gebeur zowel bij de overheid (VREG-VEA) als bij de ders. De databank die VREG VEA lat ontwikkel in 2015 operationeel zal word, zal alle relevante beleidsinformatie bevatt rond dectrale productie in Vlaander Lancering van e nieuwe webtoepassing voor certificatbeheer e nieuwe gemeschappelijke databank dectrale productie VREG-VEA in 2015 E aantal grote, lopde IT-project ter verbetering van de veiligheid, het gebruiksgemak ter automatisering van de dataverwerkingss van de VREG (in het kader van de marktmonitoring, onze controletak het certificatbeheer) zull in 2015 gefinaliseerd word. Deze project zijn: de verbetering van de s het gebruiksgemak van de gebruikers van de databank bij het raadpleg, verhandel inlever van groestroom-, warmte-krachtcertificat garanties van oorsprong, door de ontwikkeling van e nieuwe webtoepassing voor het certificaatbeheer (handelsloket). De nodige analyses ontwikkeling hiervan zijn reeds grotdeels uitgevoerd in 2014; de indistname zal in 2015 volg. de verbetering van het beheer analysemogelijkhed van de data inzake dectrale productie in Vlaander, door de indistname van e gemeschappelijk uitwisselingsplatform dat VREG VEA lat ontwikkel eind 2015 operationeel zal word. Dit platform zal toelat alle relevante beleidsinformatie rond dectrale productie in Vlaander op e veilige manier uit te wissel te beher, o.a. de informatie die VREG beheert in het kader van het certificatbeheer, de informatie die VEA beheert in het kader van de expertisedossiers de informatie over de (PV andere) installaties productie in deze installaties die door de ders word beheerd. de automatisering van de s, evals de verbetering van de veiligheid het gebruiksgemak bij de overmaking van rapportering door leveranciers ders in het kader van de wettelijke rapporteringsverplichting of naleving van opbaredistverplichting. Daarbij zal waar mogelijk gebruik word gemaakt van de beveiligde uitwisseling van gegevs in het kader van de nieuwe databank voor dectrale productie. De implemtatie van bovstaande project zal de integriteit, veiligheid kwaliteit van de dataverwerkingss van de VREG sterk do stijg. De hierdoor vrijgemaakte capaciteit zal word ingezet in het verbeter van het inzicht in deze data de analyse ervan. Pagina 26 van 69

27 Onze aanpak: We voerd de acties uit die we vooropgesteld hebb in het kader van het kerntakdebat van de VREG zorg met name voor de tijdige goede implemtatie van de overdracht van de PVdossiers de nieuwe databank VREG-VEA. We bouw deze databank uit tot het knisplatform inzake de productie van elektriciteit in het Vlaams Gewest. We drag bij aan de uitwerking van het actieplan ergiefraude. Pagina 27 van 69

28 3. Onze actiepunt voor Actiepunt in het kader van onze beleidsdoelstelling Nr. Omschrijving strategische of operationele doelstelling/ / project Doelstelling/ / project Verantwoordelijke directie Indicator/kgetal Streefwaarde / deadline 1. De VREG streeft naar e goed werkde efficiënt georganiseerde elektriciteits aardgasmarkt in het Vlaams Gewest, die inspeelt op nieuwe uitdaging nieuwe technologieën 1.1 De VREG bouwt relevante adequate knis op over de Vlaamse, Belgische, Europese internationale context van de elektriciteits- aardgasmarkt met het oog op de uitoefing van zijn tak Knisopbouw over de evoluties in de elektriciteits- aardgasmarkt in de andere Europese land door informatie-uitwisseling dialoog met de andere Europese regulator, via deelname aan werkzaamhed CEER Strategische organisatiedoel stelling Operationele organisatiedoelstelling HHI levering HHI productie switchgraad aantal klacht ivm markts knisnota Minsts één keer per jaar wordt e knisnota met daarin de opgebouwde knis ter knis gebracht van de DR CEER- WG Customer and Retail Markets Opvolging vergadering van deze werkgroep van CEER CEER - WG Customer Empowermt Task Force Opvolging vergadering van deze task force van CEER CEER- WG Retail Market Functioning Task Force Opvolging vergadering van deze task force van CEER Pagina 28 van 69

29 CEER - WG Strategy and Communication Task Force Knisopbouw over de evoluties in de elektriciteits- aardgasmarkt in de andere gewest op federaal niveau door informatie-uitwisseling dialoog met de andere Belgische ergieregulator door deelname aan het forum van Belgische regulator (FORBEG) FORBEG - plair gedelegeerd bestuurder gedelegeerd bestuurder FORBEG - WG strategie (overleg tuss Belgische regulator over toekomstige markts marktmodel) FORBEG - WG HEB (overleg samwerking tuss Belgische regulator over ontwikkeling inzake HEB of certificatsystem garanties van oorsprong) FORBEG - WG Informatieuitwisseling (overleg samwerking tuss Belgische regulator met het oog op de informatieuitwisseling inzake nieuwe ergieleveranciers, de rapportering aan Europa de opmaak van de Belgische statistiek inzake ) FORBEG - WG EU SPoC (Coördinatie van de activiteit op Europees niveau ) Knisopbouw rond het verbeter van de inzake elektriciteitsproductie in Vlaander/België/CWE (Ctral-West Europe), in samwerking met de andere bevoegde regulator knisnota knisnota Opvolging vergadering van deze task force van CEER Minsts één keer per jaar wordt e knisnota met daarin de opgebouwde knis ter knis gebracht van de DR Opvolging plaire vergadering van FORBEG Opvolging vergadering van deze werkgroep van FORBEG Opvolging vergadering van deze werkgroep van FORBEG Opvolging vergadering van deze werkgroep van FORBEG Opvolging vergadering van deze werkgroep van FORBEG Minsts één keer per jaar wordt e knisnota met daarin de opgebouwde knis ter knis gebracht van de DR Pagina 29 van 69

30 1.1.4 Knisopbouw over de evoluties inzake informatie-verling over de oorsprong van de geleverde elektriciteit via garanties van oorsprong de markt hierin, door informatieuitwisseling dialoog met de andere Europese "issuing bodies" van garanties van orosprong via deelname aan het overleg binn AIB (Association of Issuing Bodies) AIB - Geral meeting (algeme vergadering AIB) AIB - WG Systems (werkgroep die technische discussies ivm uitwisseling GVO's via Hub opvolgt) AIB - WG Internal Affairs (werkgroep die de werking van AIB opvolgt) 1.2. De VREG zorgt voor voldode duidelijke regels om de elektriciteits- gasmarkt correct efficiënt te do werk zorgt ervoor dat de marktorganisatie -regels tijdig inspel op nieuwe uitdaging nieuwe technologieën Strategisch overleg met de marktpartij over huidige toekomstige marktorganisatie - s in de elektriciteits- gasmarkt Opvolging implemtatie nieuwe markts (MIG 6.0) data-uitwisseling binn ATRIAS Operationele organisatiedoel stelling gedelegeerd bestuurder knisnota Marktcomité Stuurgroep Market Operations binn Atrias Minsts één keer per jaar wordt e knisnota met daarin de opgebouwde knis ter knis gebracht van de DR Opvolging vergadering geral meeting Opvolging vergadering van deze werkgroep van AIB Opvolging vergadering van deze werkgroep van AIB Deelname VREG aan vergadering van het marktcomité binn Atrias Deelname VREG aan vergadering van de stuurgroep Market Operations rapportering Opvolging externe initiatiev over de wijze waarop meer flexibiliteit kan word ingebouwd in de markts aan vraagzijde aanbodzijde Stuurgroep Flexibiliteit binn Atrias Expert Working Group DER ELIA Deelname aan de vergadering van beide platform Pagina 30 van 69

31 Opmaak van e lange termijnstappplan voor de regulering van de ergiemarkt project Stappplan Opmaak stappplan inzake aanpassing Vlaamse regelgeving regulering (in overleg met marktpartij), met als doel de verankering van de nieuwe markts marktroll teg beleidsplatform oktober Advies of overleg over de versterking of wijziging van het leveranciersmodel project Opmaak advies inzake de verankering van het toekomstige marktmodel, de marktroll project markts in de Vlaamse regelgeving Advies over opname mandatbeheer/informatiecontract in project wetgeving om de datastrom mogelijk te mak die demand side managemt faciliter Opzett van e track 'Reporting' binn Atrias project Advies Opmaak advies voor eind 2015 Advies Opmaak advies voor eind 2015 Advies Opmaak advies voor eind 2015 Visiota Neerlegg van de visiota bij Atrias voor eind Opzett van e track 'GroRapporting' binn Atrias project Visiota Neerlegg van de visiota bij Atrias voor eind 2015 ism met de andere Belgische regulator Voorbereiding wijziging Technische Reglemt project Ontwerp van gewijzigd TRD Opmaak tusstijds rapport met stand van zak op eind Opmaak advies ivm de uitrol van slimme meters project Advies Opmaak advies voor midd Opmaak advies over noodzaak aan regelgeving inzake flexibiliteit aan productiezijde project Advies Opmaak advies voor einde 2015 Pagina 31 van 69

32 1.2.5 Opvolg proefproject inzake slimme meters project Uitwerk van e advies met voorstel van noodleveranciersregeling project knisnota Minsts één keer per jaar wordt e knisnota met daarin de opgebouwde knis ter knis gebracht van de DR Advies Opmaak advies voor eind Organiser van het overleg met de marktpartij over de wijze waarop meer flexibiliteit kan word ingebouwd in de markts aan vraagzijde aanbodzijde 1.3. De VREG zorgt voor e efficiënte effectieve controle handhaving van de (opbaredist)verplichting die in de regelgeving word opgelegd aan de leveranciers van elektriciteit aardgas in het Vlaams Gewest Informer van (pottiële) nieuwe leveranciers over de (opbaredist)verplichting die opgelegd zijn aan leveranciers van elektriciteit aardgas in het Vlaams Gewest project Operationele organisatiedoel stelling Beoordel van aanvrag tot toekning van e leveringsvergunning voor de levering van elektriciteit /of aardgas in het Vlaams Gewest Controle op de naleving van de Vlaamse ergieregelgeving, met name de handels balanceringsvereist opgelegd aan de elektriciteits- aardgasleveranciers in het Vlaams Gewest Beleidsplatform nett slimme voorstel van intakegesprek/rapportering sgesprek aantal ontvang aanvraagdossiers / aantal behandelde dossiers binn termijn aantal controles per aantal actieve leveranciers in het Vlaams Gewest 4 vergadering van het beleidsplatform in 2015 De VREG richt e voorstel van intakegesprek/rapportingsgesprek aan iedere nieuwe leverancier die actief wordt in het Vlaams Gewest 100% van het aantal ontvang aanvraagdossiers wordt binn de wettelijk voorzie termijn behandeld Jaarlijks wordt iedere leverancier actief in het Vlaams Gewest minsts éénmaal gecontroleerd op de naleving van de handels- balanceringsvereist in het Vlaams Gewest Controle op de naleving door de certificaatplichtig van de wettelijke quotumverplichting inzake groe stroom warmte-krachtbesparing publicatie rapport met resultaat van deze controle VREG stelt e rapport op met het resultaat van deze controle publiceert dit op zijn website voor eind mei. Pagina 32 van 69

33 1.3.5 Controle op de verplichte vermelding op de elektriciteits- aardgasfactuur (oorsprong stroom, gratis kwh, historische verbruiksgegevs) via de behandeling van klacht van afnemers hierover aantal behandelde klacht/ontvang klacht alle ontvang klacht word behandeld Controle van de voorlegging van garanties van oorsprong als bewijs van de oorsprong van de geleverde elektriciteit uit hernieuwbare ergiebronn kwalitatieve WKK ( grorapportering ) maandelijkse controle De VREG voert maandelijks deze controle uit publiceert de resultat daarvan in de Grocheck Controle op de naleving van de sociale ODV de gratis kwh (via de behandeling van klacht van afnemers hierover) aantal behandelde klacht/ontvang klacht alle ontvang klacht word behandeld 1.4. De VREG zorgt voor transparantie in de elektriciteits- aardgasmarkt staat in voor de monitoring van de markt van de effect van het beleid op deze markt Maandelijkse publicatie van e set kerngegevs met betrekking tot de elektriciteits- aardgasmarkt Jaarlijkse publicatie van e rapport met daarin e globaal overzicht van deze kerncijfers met betrekking tot de werking van de elektriciteits gasmarkt in het Vlaams Gewest in het voorgaande jaar Operationele organisatiedoel stelling Maandelijkse kerncijfers met betrekking tot de elektriciteits- aardgasmarkt (marktaandel, switchgraad, aantal toegangspunt, aantal actieve budgetmeters, prijsevolutie) Marktrapport Maandelijkse publicatie van deze kerncijfers op de website van de VREG Publicatie op de website voor 31 mei Pagina 33 van 69

34 Jaarlijkse opmaak publicatie van de kerncijfers inzake conctratie van het productiepark van elektriciteit in het Vlaams Gewest in het voorgaande jaar Jaarlijkse opmaak publicatie van e rapport met de kerncijfers inzake het sociaal ergiebeleid in het voorgaande jaar Overmaking kerncijfers Sociaal Marktrapport Overmak aan de studiedist van de Vlaamse Regering voor 31 december Overmak aan de minister voor 31 mei, daarna publicer op de website Uitvoer van e jaarlijkse quête bij huishoudelijke afnemers KMO s over hun ervaring percepties m.b.t. de elektriciteits aardgasmarkt in het Vlaams Gewest Publicatie van de belangrijkste resultat uit de quêtes in de Marktmonitor, met de nodige analyses duiding Monitoring van de kwaliteit van distverling klachtbehandeling door de leveranciers van elektriciteit aardgas in het Vlaams Gewest Enquêterapport Marktmonitor Via uitvoering actiepunt Publicatie van de queterapport op de website na publicatie MM Publicatie van de marktmonitor op de website voor 30 november Uitbreiding van de monitoring van de kwaliteit van distverling van de leveranciers van elektriciteit aardgas in het Vlaams Gewest project Ontwikkel van e visie op de toekomstige evoluties van de Servicecheck Organisatie van e consultatieprocedure rond dit thema in de loop van Monitoring van de evolutie van de elektriciteits aardgasprijz voor huishoudelijke afnemers kleine industriële afnemers in het Vlaams Gewest Prijzanalyse Publicatie van de prijzanalyse in de Marktmonitor maandelijkse publicatie van prijsanalyses op de website Monitoring van de evolutie van de elektriciteits aardgasprijz in het Vlaams Gewest in vergelijking met deze in de andere gewest het buitland Onderzoek naar de manier waarop we dit structureel kunn uitvoer Onderzoek op welke structurele manier dit kan gebeur Pagina 34 van 69

35 Monitoring van de doorreking van de kost van de quotumverplichting in de ergieprijs Rapport Publicatie van het rapport voor 30 juni Overmak van de noodzakelijke gegevs aan de FOD economie m.b.t. de ergieprijz voor huishoudelijke afnemers met het oog op het berek van het represtatief Indexcijfer der consumptieprijz 1.5 De VREG wil de actieve participatie van de afnemers aan de ergiemarkt bevorder door h te informer over de mogelijkhed op deze ergiemarkt h te activer om hier gebruik van te mak Aanbied van e actuele website met voldode, relevante, begrijpbare, goed toegankelijke praktische informatie over de elektriciteits- gasmarkt in het Vlaams Gewest de mogelijkhed hiervan Aanbied up to date houd van de module op de website van de VREG waarin e vergelijking kan word gemaakt van het productaanbod van de leveranciers van elektriciteit aardgas in het Vlaams Gewest, zowel voor huishoudelijke afnemers als voor kleinzakelijke afnemers ( V-TEST ) Aanbied van e actuele vergelijking van de kwaliteit van distverling van de leveranciers van elektriciteit aardgas in het Vlaams Gewest ( SERVICECHECK") Aanbied van e webmodule via de welke e afnemer kan nagaan of zijn leverancier hem effectief groe stroom levert ( GROENCHECK ) Operationele organisatiedoel stelling organisatie- beleidsvoorbereiding overmak ergieprijz voor huishoudelijke afnemers aan FOD Economie aantal unieke bezoekers update V-test update service-check update grocheck Maandelijks overmak van de nodige gegevs minsts 1 miljo unieke bezoekers per jaar maandelijkse update maandelijkse update maandelijkse update Pagina 35 van 69

36 Maandelijkse informatieverling via nieuwsbriev naar specifieke doelgroep particulier, bedrijv, sector sector zonnepanel organisatie- beleidsvoorbereiding aantal abonnees nieuwsbriev VREG minsts abonnees Behandel van vrag van Vlaamse burgers bedrijv per telefoon, (via 1700), per post of per over de elektriciteits- gasmarkt het beheer van de elektriciteits- gasdistributiett in het Vlaams Gewest Behandeling van klacht van Vlaamse burgers bedrijv per post of per van afnemers met betrekking tot de naleving van de Vlaamse ergieregelgeving Overleg tuss de federale ombudsdist voor ergie de Belgische ergieregulator in verband met de behandeling van klacht inzake ergie Voer van e algeme informatiecampagne over de distverling van de VREG naar KMO's project organisatie- beleidsvoorbereiding organisatie- beleidsvoorbereiding organisatie- beleidsvoorbereiding organisatie- beleidsvoorbereiding schriftelijke infovrag Het antwoord van de VREG op e (schriftelijke) vraag wordt beantwoord binn 15 werkdag na ontvangst van de vraag klacht Alle (schriftelijk) ontvang klacht word behandeld binn 15 werkdag na ontvangst van de klacht overlegvergadering communicatieplan campagne Er word minsts vier vergadering per jaar georganiseerd met de federale ombudsdist voor ergie het communicatieplan is opgesteld uitgevoerd Voer van informatiecampagne naar gezinn KMO's over de onderdel van de ergiefactuur e woordje uitleg wat aan wie je betaalt project organisatie- beleidsvoorbereiding communicatieplan campagne het communicatieplan is opgesteld uitgevoerd Voer van informatiecampagne naar gezinn KMO's over belangrijke wijziging in de V- test project organisatie- beleidsvoorbereiding communicatieplan campagne het communicatieplan is opgesteld uitgevoerd Ontwikkeling van e webtool voor informatie op maat over de distributiettariev project organisatie- beleidsvoorbereiding webtool webtool is beschikbaar Pagina 36 van 69

37 1.6. De VREG beheert de levsloop van groestroomcertificat, warmtekrachtcertficat garanties van oorsprong in het Vlaams Gewest Beher van de levsloop (toekning, overdracht, inlevering, verval) van groestroomcertificat warmtekrachtcertificat, uitgereikt in het Vlaams Gewest Beher van de levsloop (toekning, overdracht, inlevering, verval) van garanties van oorsprong in het Vlaams Gewest Operationele organisatiedoel stelling organisatie- beleidsvoorbereiding organisatie- beleidsvoorbereiding aantal toegekde, verhandelde, vervall, ingeleverde GSC WKC/jaar databank certificatbeheer databank certificatbeheer de databank registreert de toegekde certificat, hun eigaar hun status (bruikbaar, gebruikt, vervall) de databank registreert de toegekde certificat, hun eigaar hun status (bruikbaar, gebruikt, vervall) Faciliter van de in- uitvoer van garanties van oorsprong van naar het Vlaams Gewest organisatie- beleidsvoorbereiding koppeling databank certificatbeheer met Hub van AIB door de koppeling is de in- uitvoer van garanties van oorsprong naar andere Europese lidstat continu mogelijk Tijdige behandeling van de aanvraagdossiers inzake de toekning van groestroomcertificat garanties van oorsprong aan de installaties die elektriciteit opwekk uit zonne-ergie (tot de overdracht van deze taak aan de ders op 1 november 2015) Tijdige toekning van groestroomcertificat garanties van oorsprong aan de installaties die elektriciteit opwekk uit zonne-ergie (tot de overdracht van deze taak aan de ders op 1 november 2015) 1.7 De VREG zorgt voor transparantie in de markt in groestroomcertificat, warmtekrachtcertificat garanties van oorsprong staat in voor de monitoring van de markt de beleidseffect Operationele organisatiedoel stelling organisatie- beleidsvoorbereiding organisatie- beleidsvoorbereiding Pagina 37 van 69 % aanvrag dat tijdig behandeld werd % certificat dat tijdig toegekd werd gemiddelde prijs verhandelde GSC, WKC GVO In 95% van alle aanvrag gebeurt de beoordeling binn deze termijn 95% van alle goedkeurde installaties krijgt de certificat voor productiemaand toegekd voor eind maand M+2

38 1.7.1 Maandelijkse publicatie van de kerncijfers inzake de markt van de groestroom- warmtekrachtcertificat in het Vlaams Gewest Jaarlijkse publicatie van e rapport met daarin e globaal overzicht van deze kerncijfers met betrekking tot de werking van de markt in groestroom- warmtekrachtcertificat in het Vlaams Gewest in het voorgaande jaar analyse daarbij, inclusief e bereking van de HHI van de certificatmarkt Maandelijkse publicatie van de kerncijfers inzake de markt van de garanties van oorsprong in het Vlaams Gewest Jaarlijkse publicatie van e rapport met daarin e globaal overzicht van deze kerncijfers met betrekking tot de handel in garanties van oorsprong in het Vlaams Gewest in het voorgaande jaar analyse daarbij Publicatie van e lijst met de pottiële kopers verkopers van groestroomcertificat warmtekrachtcertificat Maandelijks aantal toegekde, verhandelde vervall certificate gemiddelde verkoopsprijs Marktrapport groestroom- warmtekrachtcertificat, incl rapport over de manier waarop ders omgaan met opgekochte certificat Maandelijks aantal toegekde, verhandelde, ingevoerde, uitgevoerde, gebruikte vervall garanties van oorsprong, gemiddelde verkoopsprijs Marktrapport garanties van oorsprong (opgom in het zogaamde Fuelmixrapport) ( ) lijst met kopers verkopers Maandelijkse publicatie van deze kerncijfers op de website Publicatie op de website voor 1 juli Maandelijkse publicatie van deze kerncijfers op de website Publicatie op de website voor eind mei Lijst is beschikbaar op onze website wordt continu geupdate 1.8. De VREG zorgt voor advisering signalisatie over beleidsrelevante aangeleghed met betrekking tot de elektriciteits- aardgasmarkt Operationele organisatiedoel stelling Pagina 38 van 69

39 1.8.1 Advisering m.b.t. ontwerp voorstell van ergiewetgeving alle andere vrag van de minister met betrekking tot de werking van de markt de effect hiervan op de samleving organisatie- beleidsvoorbereiding advies Advies wordt verled binn e maand na het ontvang van de adviesaanvraag, tzij e andere termijn werd afgesprok met de minister of door de Vlaamse Regering werd opgelegd omwille van hoogdringdheid Op verzoek van de minister oplever van inhoudelijke input voor beleidsdossiers voor zover deze handel over de werking van de elektriciteits- aardgasmarkt organisatie- beleidsvoorbereiding advies Oplevering van de gevraagde input binn de gestelde termijn Opvolg opmaak actieplan ergiefraude door de ders project organisatie- beleidsvoorbereiding scope actieplan De VREG maakt teg midd 2015 e voorstel van scope voor het actieplan over aan het kabinet na overleg met de belanghebbd Opvolg invoering van e ergiorm, zoals voorzi in federaal Vlaams regeerakkoord project knisnota Minsts één keer per jaar wordt e knisnota met daarin de opgebouwde knis ter knis gebracht van de DR Opvolg initiatiev rond mogelijke regulering warmtett project knisnota Minsts één keer per jaar wordt e knisnota met daarin de opgebouwde knis ter knis gebracht van de DR 2. De VREG wil de betrouwbaarheid efficiëntie van het Vlaamse distributiet de verdeling van elektriciteit aardgas van product tot verbruiker teg correcte nettariev via dit net waarborg ervoor zorg dat daarbij wordt ingespeeld op nieuwe uitdaging nieuwe technologieën Strategische organisatiedoel stelling aantal frequtie stroom- gasonderbreking Pagina 39 van 69

40 2.1. De VREG bouwt knis op over de Vlaamse, Belgische, Europese internationale context van het beheer van het beheer van elektriciteits- aardgasnett de tariev voor aansluiting toegang tot deze nett Opvolg initiatiev CEER inzake het distributietbeheer, de rol van de distributietbeheerder de distributiettariev Operationele organisatiedoel stelling knisnota Minsts één keer per jaar wordt de knisnota met actuele informatie over de activiteit van CEER, de manier waarop de VREG dit zal opvolg besprok op de DR Opvolg van de ontwikkeling van de Europese netwerkcodes de impact hiervan op het Vlaams distributiet knisnota Minsts één keer per jaar wordt de knisnota met actuele informatie over dit onderwerp, de manier waarop de VREG dit zal opvolg besprok op de DR FORBEG - WG elektriciteit (overleg samwerking tuss Belgische regulator over ontwikkeling inzake beheer elektriciteitsnett) knisnota Minsts één keer per jaar wordt de knisnota met actuele informatie over de activiteit van deze werkgroep besprok op de DR FORBEG - WG gas (overleg samwerking tuss Belgische regulator over ontwikkeling inzake beheer aardgasnett) 2.2. De VREG zorgt ervoor dat er voldode duidelijke regels bestaan die beschrijv hoe het elektriciteits- aardgasdistributiet moet word beheerd die tijdig inspel op nieuwe uitdaging nieuwe technologieën Operationele organisatiedoel stelling knisnota TRDE/TRDG/TRPVE Minsts één keer per jaar wordt de knisnota met actuele informatie over de activiteit van deze werkgroep besprok op de DR Pagina 40 van 69

41 2.2.1 Vaststelling van het technisch reglemt distributie elektriciteit Vaststelling van het technisch reglemt distributie aardgas TRDE TRDG De VREG heeft e TRDE vastgesteld dat voldode actueel duidelijk is De VREG heeft e TRDG vastgesteld dat voldode actueel duidelijk is Vaststelling van het technisch reglemt plaatselijk vervoernet elektriciteit Goedkeuring van het uniform toegangscontract van de Vlaamse distributietbeheerders elektriciteit /aardgas / Elia Goedkeuring van het uniform aansluitingsreglemt van de Vlaamse distributietbeheerders Goedkeuring van de aansluitingscontract van de Vlaamse distributietbeheerders Jaarlijkse vastlegging SLP s elektriciteit voor volgd jaar Jaarlijkse vastlegging SLP s aardgas voor volgd jaar TRPVE uniform toegangscontract voor elektriciteit gas uniform aansluitingsreglemt voor elektriciteit gas uniforme aansluitingscontract De VREG heeft e TRDE vastgesteld dat voldode actueel duidelijk is Er is e uniform toegangscontract in het Vlaams Gewest. Er is e uniform aansluitingsreglemt in het Vlaams Gewest. Er zijn uniform aansluitingscontract in het Vlaams Gewest. SLP elektriciteit 2016 Vastlegging van de SLP s elektriciteit 2015 voor 31 december 2015 SLP aardgas 2016 Vastlegging van de SLP s elektriciteit 2015 voor 31 december Vaststelling van allocatie- reconcilatiemodel Verrekingsmodel (beslissing) De VREG heeft e verrekingsmodel vastgesteld dat voldode actueel duidelijk is Goedkeuring van de investeringsplann van de elektriciteitsdistributietbeheerders de beheerder van het plaatselijk vervoernet publicatie rapport met resultaat van deze controle Opmaak van e beoordelingsverslag per der, overmaking hiervan aan de der publicatie van e syntheserapport op de website voor 30/11 Pagina 41 van 69

42 Goedkeuring van de investeringsplann van de aardgasders publicatie rapport met resultaat van deze controle Opmaak van e beoordelingsverslag per der, overmaking hiervan aan de der publicatie van e syntheserapport op de website voor 30/ Opvolging problematiek conversie laagcalorische / hoogcalorische aardgasnett project knisnota Opmaak beheer knisnota met actuele informatie beschrijving van de impact van deze ontwikkeling op het in het Vlaams Gewest Opvolg proefproject inzake slimme nett project overlegvergadering Organiser regelmatige opvolgingsvergadering met de ders 2.3. De VREG legt correcte nettariev vast voor de toegang tot de aansluiting op het Vlaams distributiet Vaststelling van e tariefmethodologie Operationele organisatiedoel stelling tariefmethodologie Er bestaat e tariefmethodologie, inclusief tariefstructuur Vaststelling van e tariefprocedure tariefprocedure Er bestaat e procedure die moet leid tot het goedkeur van tariefvoorstell Goedkeuring van tariefvoorstell periodieke distributiettariev 2016 conform de vastgestelde tariefmethodologie het toegelat inkom project beoordeling tariefvoorstell Vaststelling van het toegelat inkom per DNB; Ingedide tariefvoorstell word beoordeeld binn de gestelde termijn conform de goedgekeurde tariefmethodologie Organiser controles nettariev conform methodologie project beoordeling rapportering Nazicht beoordeling rapporteringsmodell m.b.t. niet-exoge kost 2014 budget exoge kost 2016 impact van de attest van de commissariss op toegelat inkom Pagina 42 van 69

43 Goedkeur van tariefvoorstell nietperiodieke distributiettariev 2016 conform methodologie project beoordeling tariefvoorstell Ingedide tariefvoorstell word beoordeeld binn de gestelde termijn conform de goedgekeurde tariefmethodologie Onderzoek naar de grootte verreking van de historische saldi project intern rapport Voorstel van aanpak teg 30/ Opvolg initiatiev rond goedkeuring decretaal kader distributiettariev voor elektriciteit aardgas in het Vlaams Gewest Voorbereiding van de tariefmethodologie incl. rapporteringsmodell volgde reguleringsperiode Opmaak rapport met input voor maatschappelijk debat over e nieuwe tariefstructuur voor periodieke distributiettariev Ontwikkel van richtsnoer inzake vertrouwelijkheid in tarievdossiers project project project intern rapport Uitwerking kwaliteitsfactor opvolging extern onderzoek rapport Publicatie rapport teg 31/10 richtsnoer Uitwerk richtsnoer inzake tariev over informatie die als vertrouwelijk te beschouw is omwille van het commercieel gevoelige karakter of persoonlijke karakter ervan in teg 30/ De VREG zorgt voor e efficiënte effectieve controle handhaving van de (opbaredist)verplichting die in de regelgeving word opgelegd aan de beheerder van elektriciteits- gasnett in het Vlaams Gewest Aanwijzing van de beheerders van de distributiett in het Vlaams Gewest Operationele organisatiedoel stelling aanwijzing der of wijziging aanwijzingsdossier voor ieder distributiet is er e distributietbeheerder aangewez deze voert effectief het uit Pagina 43 van 69

44 Toekn toestemming aan der om beroep te do op e werkmaatschappij toestemming om e beroep te do op e werkmaatschappij iedere der die e beroep doet op e werkmaatschappij heeft daarvoor de toestemming gekreg van de VREG Vaststelling van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit Controle per der op de naleving van dis opkoopverplichting van groestroomcertificat warmtekrachtcertificat teg minimumprijs, zijn bankingverplichting op de transparantie de regulariteit van de verkoop van deze certificat door de der Controle op de solidarisering door de ders van de kost voor de opkoopverplichting aan minimumsteun Lijst met leiding die het plaatselijke vervoernet van elektriciteit uitmak publicatie rapport met resultaat van deze controle bereking er bestaat e actuele lijst met de leiding die het plaatselijk vervoernet van elektriciteit uitmak publicatie op de website voor 1 juli Bereking wordt overgemaakt aan de ders voor 1 april Controle op de naleving van de verplichting inzake aansluitbaarheids- aansluitingsgraad van de aardgasnett in het Vlaams Gewest aansluitingsgraad aansluitbaarheidsgraad Publicatie op de website van de VREG van de evolutie inzake de aansluitbaarheids- aansluitingsgraad van alle aardgasdistributiett in het Vlaams Gewest (in het rapport over de beoordeling van de investeringsplann) voor 31/ Behandel van aanvrag voor aanleg uitbating van directe lijn leiding Behandel van aanvrag voor aanleg uitbating van geslot distributiett % dossiers behandeld (binn opgelegde termijn) / dossiers ontvang % dossiers behandeld (binn opgelegde termijn) / dossiers ontvang Behandeling van alle ontvang aanvrag binn e termijn van 3 maand Behandeling van alle ontvang aanvrag binn e termijn van 3 maand Pagina 44 van 69

45 2.4.9 Beslechting van geschill van afnemers teg ders met betrekking tot de naleving van de Vlaamse ergieregelgeving organisatie- beleidsvoorbereiding tijdige beslissing ivm geschil Behandeling van het geschil binn de termijn conform de procedure opgom in de Vlaamse ergiewetgeving Behandeling van beroep wegs weigering van toegang tot het distributiet, plaatselijk vervoernet van elektriciteit geslot distributiet tijdige beslissing ivm beroep Behandeling van het beroep binn de termijn (2 maand; met 2 maand verlgbaar) conform de procedure opgom in de Vlaamse ergiewetgeving 2.5. De VREG wil de betrouwbaarheid distverling van de beheerders van de elektriciteits- gasnett in het vlaams Gewest monitor, evals de evolutie van de tariev Monitoring van de kwaliteit van distverling van de Vlaamse elektriciteitsders het bchmark van de resultat van de elektriciteitsdistributietbeheerders t opzichte van elkaar de andere gewest Monitoring van de kwaliteit van distverling van de Vlaamse aardgasdistributietbeheerders het bchmark van de resultat van de aardgasdistributietbeheerders t opzichte van elkaar de andere gewest Monitoring van de aansluitbaarheids- aansluitingsgraad van de aardgasnett in het Vlaams Gewest rapport kwaliteit distverling elektriciteitsders rapport kwaliteit distverling aardgasders aansluitingsgraad aansluitbaarheidsgraad Publicatie syntheserapport op website voor 31/05 Aanpassing rapporteringsmodel (klacht, aansprakelijkheid) Publicatie syntheserapport op website voor 31/05 Aanpassing rapporteringsmodel (klacht, aansprakelijkheid) Publicatie op de website van de VREG van de evolutie inzake de aansluitbaarheids- aansluitingsgraad van alle aardgasdistributiett in het Vlaams Gewest (in het rapport over de beoordeling van de investeringsplann) voor 30/11 Pagina 45 van 69

46 2.5.4 Monitoring van de evolutie van de distributiettariev de diverse onderdel daarvan analyse van de oorzak daarvan tarievrapport Publicatie op de website van de VREG Onderzoek in welke mate of hoe er monitoring kan gebeur van de evolutie van de distributiettariev in het Vlaams Gewest t opzichte van deze in de buurland project voorstel van bchmarking-methodiek Publicatie op de website van de VREG Pagina 46 van 69

47 3.2. Actiepunt in het kader van onze beheersdoelstelling Omschrijving Proces Verantwoordelijke directie of cel Indicator Kgetall of Streefwaard Deadlines Interne aansturing Raad van Bestuur Entiteitsoverlegcomité managemt organisatie- beleidsvoorbereiding Cel personeel notul vergadering goedgekeurde notul van elke vergadering minsts 3 keer per jaar Directieraad managemt Cel personeel notul goedgekeurde notul van elke vergadering Directieraad+ managemt Cel personeel DR+ minsts e keer per maand Opvolging organ intern in Vlaamse overheid / project Vlaamse overheid Opvolging voorzitterscollege / SOBO Opvolg managemtcomité / beleidsraad / kabinetsoverleg ergie Opvolg project kerntakdebat binn VO Opvolg SOFI, SOPO, TOF organisatiebeleidsvoorbereiding gedelegeerd bestuurder organisatiebeleidsvoorbereiding Cel personeel Pagina 47 van 69

48 Opvolg project doelstellingmanagemt binn VO Organisatiebeheersing - ontwikkeling organisatiebeleidsvoorbereiding Doelstelling-, risico- prestatiemanagemt Opmaak ondernemingsplan 2015 Voorstelling ondernemingsplan 2015 aan onze belanghebbd informatieverling Rapportering over de uitvoering van het ondernemingsplan 2014 Start opmaak ondernemingsplan 2016 managemt organisatie- beleidsvoorbereiding cel informatie communicatie informatieverling organisatie- beleidsvoorbereiding managemt organisatie- beleidsvoorbereiding ondernemingsplan 2015 publicatie op de website voor eind januari voorstelling ondernemingsplan jaarverslag 2014 ontwerp van ondernemingsplan 2016 het ondernemingsplan wordt voorgesteld aan de interne externe belanghebbd voor eind januari overmaking aan de minister voor eind maart eerste versie ontwerp van ondernemingsplan 2016 overgemaakt door Raad van Bestuur voor eind december Jaarlijkse actualisatie van de zelfevaluatie organisatiebeheersing (cfr nieuwe leidraad nieuw sjabloon) Jaarlijkse actualisatie van risico-analyse van de VREG managemt organisatie- beleidsvoorbereiding managemt organisatie- beleidsvoorbereiding actualisatie van de zelfevaluatie actualisatie van de risico-analyse overmaking van de geactualiseerde documt aan IAVA voor eind september overmaking van de geactualiseerde documt aan IAVA voor eind september Monitoring Monitoring uitvoering ondernemingsplan 2015 organisatiebeleidsvoorbereiding monitoringinstrumt Maandelijkse opvolging monitoringinstrumt opvolging uitvoering ondernemingsplan 2015 Human Resources Managemt Organiser plannings- evaluatiecyclus managemt organisatie- beleidsvoorbereiding plannings- evaluatiedocumt Ieder personeelslid heeft voor eind maart e plannings- evaluatiegesprek gehad Pagina 48 van 69

49 Besprek feedback functioneringsgesprekk evtuele bijsturing HRM-beleid Vastlegg reglemt inzake plaats- tijdsonafhankelijk werk Opmak vormingsplan Selecties aanwerving via AGO Loonadministratie (via Vlimpers MOD LNE) Veranderingsmanagemt Verdere implemtatie van het nieuw organisatiemodel VREG 3.0 (interne verplaatsing personeelsled cel standaarddossiers) organisatiebeleidsvoorbereiding Cel personeel organisatie- beleidsvoorbereiding Cel personeel Cel personeel organisatiebeleidsvoorbereiding nota wordt besprok op de DR voor eind oktober Feedback functioneringsprekk besprek op basis hiervan HRM-beleid bijstur als nodig reglemt inwerkingtreding voor eind 2015 vormingsplan 2016 realisatie VREG 3.0 goedkeuring vormingsplan voor eind februari elke aanwerving verloopt volgs de gestelde regels opvolging activiteit inzake loonsadministratie MOD LNE Communicatie implemtatie van deze interne verschuiving Overdracht PV-dossiers organisatiebeleidsvoorbereiding realisatie overdracht Communicatie implemtatie van deze overdracht van tak Organisatiecultuur Onderteking integriteitsverklaring door personeelsled VREG Onderteking integriteitsverklaring door bestuurders VREG Actualisatie integriteitsbeleid VREG (met nadruk op controlemaatregel inzake fraude) Cel personeel organisatie- beleidsvoorbereiding organisatie- beleidsvoorbereiding integriteitsverklaring integriteitsverklaring integriteitsbeleid VREG alle personeelsled hebb de integriteitsverklaring ondertekd alle bestuurders hebb de integriteitsverklaring ondertekd update aanvulling documt teg eind 2015 Behandel van klacht teg de VREG organisatiebeleidsvoorbereiding tijdige klacht behandeling klacht wordt behandeld binn decretaal bepaalde termijn Informatie communicatiemanagemt Opmaak intern communicatieplan 2015 cel informatie communicatie intern communicatieplan Pagina 49 van 69 teg 31/03/2015

50 Opmaak extern communicatieplan 2015 Onderhoud perscontact (beantwoord vrag journalist, schrijv persbericht, organiser persconferties) Opvolg kwaliteit van distverling telefonische distverling door Vlaamse Infolijn (scripts, opleiding, meeluistersessies, ) Omzetting huisstijl naar nieuwe huisstijl merkbeleid Vlaander Monitor van alle externe communicatieacties onderwerp "ergie" incl via sociale media IT-managemt Opmak uitvoer ICT-actieplan 2014 (inclusief actiepunt inzake veiligheidsbeleid BCM) Actualiser BCM-actieplan VREG (o.a. met speciale aandacht voor risico elektriciteitsschaarste) Realiser aanbeveling audit Vlaander inzake informatieveiligheid cel informatie communicatie cel informatie communicatie cel informatie communicatie cel informatie communicatie cel informatie communicatie organisatiebeleidsvoorbereiding organisatiebeleidsvoorbereiding organisatiebeleidsvoorbereiding extern communicatieplan teg 31/03/2015 ICT-actieplan 2015 Opmaak ICT-actieplan teg 31/3 actualisatie BCM-plan actualisatie voor eind maart 2015 beoordeling Vlaander Audit Positieve beoordeling Audit Vlaander ivm naleving aanbeveling Beheer CMO (aanstur Ferranti: planning, aansturing, maintance, migratie,..) Indistname gemeschappelijke databank VREG-VEA (indistname gemeschappelijke architectuur, met interfaces naar ders ter vervanging van bestaande CMO) organisatiebeleidsvoorbereiding organisatiebeleidsvoorbereiding Indistname gemeschappelijke databank Beheer CMO indistname voor 1 november 2015 Pagina 50 van 69

51 Project uitbouw visie inzake knisplatform ergie in Vlaander in samwerking met VEA (specifiek voor wat data van VREG betreft) Indistname van e nieuwe handelsdatabank voor GSC, WKC GVO s (inclusief datamigratie) Beheer statistiekdatabank bestaand extranet (aansturing Cronos, maintance, rapporttool,...) Project CRM voor veilige gebruiksvridelijke overmaking van rapportering tuss de VREG de marktpartij (binn visie knisplatform) Project nieuw DMS migratie bestaande DMS (binn visie knisplatform) organisatiebeleidsvoorbereiding organisatiebeleidsvoorbereiding organisatiebeleidsvoorbereiding organisatiebeleidsvoorbereiding visiota goedgekeurd door DR Indistname handelsloket apr/15 opzett CRM voor eind 2015 indistname DMS nieuw indistname op 1 november 2015 Beheer bestaand extranet statistiekdatabank voor eind 2015 Beheer IT-architectuur infrastructuur VREG organisatiebeleidsvoorbereiding Beheer bestande IT-architectuur infrastructuur Knisopbouw over softwarepakket om zelf communicatiemateriaal te ontwerp organisatiebeleidsvoorbereiding Volg van de nodige opleiding Fanny volgt e opleiding Illustrator in Mechel Financieel managemt Monitoring bestedingsritme 2015 Cel personeel Bespreking bestedingsritme 2015 op DR RVB DR (maandelijks) RVB (kwartaal) Opmaak begrotingsvoorstel 2016 managemt Cel personeel Indi begrotingsvoorstel volgs interne procedure begroting Indiing voorstel voor gestelde termijn (cfr begrotingsinstructies) Pagina 51 van 69

52 Goedkeuring jaarreking 2014 Cel personeel Neerlegging jaarreking Tijdige indiing voor 31 maart, verslag revisor voor 21 april Rapportering i.k.v. de opvolging van het ESR-vorderingsaldo. Situatie Cel personeel Voorlopige definitieve begrotingsuitvoering 2014 Tijdige indiing cfr. brief F&B (voor 15 januari) ESR-rapportering 2015 Cel personeel Rapportering in FCH Tijdige indiing voor de door F&B vooropgestelde deadlines : 7 april, 7 juli, 7 oktober, 7 november, 7 december Semestriële rapportering 2015 Cel personeel Rapport Tijdige indiing voor 30 september Analytische boekhouding 2015 Cel personeel Uitgav 2015 word analytisch ingeboekt Boeking gebeur maandelijks Publicatie resultaat analytische boekhouding 2014 Cel personeel Publicatie resultaat analytische boekhouding 2014 rapportering hierover in jaarreking 2014 Correcte uitbetaling van leveranciers Cel personeel Respecter betalingstermijn Wekelijkse betaling Uitvoering aanbeveling bedrijfsrevisor in kader van controle jaarreking 2014 Cel personeel Aanbeveling Planning opstell Procesbeschrijving financiële rapportering opmak Cel personeel beschrijving financiële rapportering opmak teg eind 2015 Pagina 52 van 69

53 Facillity managemt Aankop verlop in lijn met overheidsopdrachtwetgeving Aanbesteding raamcontract advocat Specifieke beheersmaatregel bestaan ter regeling van het gebruik van de facility binn de VREG Bespreking bestellingregister van laatste drie maand op DR Cel personeel organisatiebeleidsvoorbereiding Cel personeel Cel personeel aankoopregister aankop zijn in lijn met overheidsopdrachtwetgeving toewijzing toewijzing in eerste kwartaal 2015 reglemt bestellingregister Update wagreglemt Per kwartaal bespreking bestellingregister op DR Bespreking controle contractregister op DR Andere interne beheersdoelsteling Cel personeel contractregister Per kwartaal bespreking contactregister op DR Juridische zak / compliance Instell opvolg rechtszak VREG Oplegg opvolging administratieve sancties VREG Beantwoord vrag opbaarheid van bestuur Behandel van klacht teg de VREG Naleving wetgeving taalzak Naleving wetgeving privacy Naleving wetgeving deugdelijk bestuur kaderdecreet BBB organisatiebeleidsvoorbereiding organisatiebeleidsvoorbereiding organisatiebeleidsvoorbereiding organisatiebeleidsvoorbereiding organisatiebeleidsvoorbereiding organisatiebeleidsvoorbereiding organisatiebeleidsvoorbereiding invtaris rechtszak Per kwartaal bespreking invtaris op DR invtaris Per kwartaal bespreking invtaris op DR boeteprocedures perctage behandelde vrag binn termijn / 100% van alle vrag word binn de klacht ontvang in wettelijk gestelde termijn behandeld 2015 perctage behandelde 100% van alle klacht teg de VREG klacht binn termijn word binn de wettelijk gestelde termijn / klacht ontvang in behandeld 2015 er is e actuele nota met de richtlijn nota taalzak inzake taalgebruik binn VREG Pagina 53 van 69

54 Prevtie welzijn op het werk Bestaan van e globaal prevtieplan op 5 jaar (incl. risico-analyse) Verplichte jaarlijkse evaluatie van het psychosociale welzijnsbeleid in samwerking met de prevtieadviseur psychosociaal welzijn Monitoring indicator welzijn op het werk Uitvoering jaarlijkse acties in kader van globaal prevtiebeleid (= uitvoering jaarlijks prevtieplan Gevolg gev aan evtuele aanbeveling gemaakt door de arbeidsgeesheer /of de prevtieadviseur tijds de jaarlijkse rondgang Ter beschikking stell van material die ergonomisch conform zijn waar nodig Informer ssibiliser van werknemers over ons beleid inzake welzijn op het werk Cel personeel Cel personeel Cel personeel Cel personeel Cel personeel Cel personeel opmaak nieuw globaal prevtieplan teg midd 2015 uitvoer jaarlijkse evaluatie evtueel bijstur van het beleid nalv daarvan bespreking resultat monitoring op de DR minsts 1 maal per jaar zie aparte acties hieronder Uitvoering acties binn 6 maand na ontvangst aanbeveling rondgang Opvolg uitvoer aanbeveling prevtieadviseur Minsts jaarlijks emaal ssibilisering Uitvoer medische controle volgs vooropgestelde timings Cel personeel Uitvoer medische controle volgs vooropgestelde timings Grondig frequt onderhoud van burel regelmatig uitvoer van controles luchtkwaliteit Cel personeel Grondig frequt onderhoud van burel regelmatig uitvoer van controles luchtkwaliteit Pagina 54 van 69

55 Maatregel inzake arbeidsveiligheid Cel personeel * Organiser eig evacuatieteam * E aantal werknemers lat deel uitmak van de noodploeg van de zevde verdieping van het gebouw. * Ssibilisering personeelsled over evacuatieprocedures * Deelname aan evacuatieoefing Nem van maatregel inzake verfraaiing van de werkplek door het voorzi van plant kunst in de kantor promotie gezonde levsstijl Cel personeel Voorzi van plant kunst in de kantor, gratis fruit voor ons werknemers Gelijke kans diversiteit Behal doelstelling inzake gelijke kans diversiteit * 4% van onze personeelsled hebb e migratieachtergrond * 3% van onze personeelsled zijn person met e handicap of chronische ziekte * 33% vrouw in managemtfuncties (op niveau directeur) Website van de VREG is toegankelijk voor iedere Ssibiliser van medewerkers rond het gelijke kans diversiteitsbeleid van de VREG organisatiebeleidsvoorbereiding Cel personeel any surfer label Website heeft AnySurfer label Jaarlijlkse informatieverling ssibilisatie personeelsled rond het gebeleid inzake gelijke kans diversiteit Pagina 55 van 69

56 Bereik van kansgroep bij werving selectie Cel personeel * publicatie van alle vacatures op de websites van kansgroep via de VDAB * in elke vacature is e aanmoediging opgom voor person uit kansgroep om zich kandidaat te stell * elke vacature wordt voldode lang opgesteld * hanter van de voorkeurregel * minsts één studtjob één stageplaats wordt aan person uit kansgroep aangebod * actieve bemiddeling van de VDAB waar mogelijk * controle uitvoer tijds selectieprocedure opdat alle acties in de praktijk ook gebeur * neutrale functiebeschrijving in vacaturebericht Prevtieve gezondheidszorg 50 + Gelijke kans diversiteitsthema levd houd inspiratie opdo voor nieuwe acties Evaluer van de uitvoering van de actiepunt inzake het gelijke kans diversiteit opgom in het ondernemingsplan Aanmoedig medewerkers tot vrijwillig registratie als behorde tot e kansgroep Cel personeel Cel personeel organisatiebeleidsvoorbereiding Cel personeel Alle 50+ jaarlijks e zeer grondige check-up toestaan waarbij alle kost word terugbetaald Regelmatig de commissie Emancipatiezak bijwon voor de thema s waarbij de VREG betrokk is Opname van de evaluatie in het jaarverslag Medewerkers informer over motiver tot vrijwillige registratie Pagina 56 van 69

57 4. De ms middel waarover we beschikk 4.1. Begroting Ontvangst ONTVANGSTEN (k.euro) ESR code Omschrijving Overgedrag saldo Dotatie Totaal ontvangst Uitgav UITGAVEN (k.euro) ESR code Omschrijving Over te drag overschot van het boekjaar Eiglijke lon Sociale verzekeringspremies Overige sociale last Lon in natura Personeelskost Algeme werkingskost andere sector Algeme werkingskost binn de overheid Huurgeld binn de overheid Werkingskost Investering niet verdeeld Patrimoniale kost Totaal uitgav Toelichting De werking van de VREG werd tot 2014 gefinancierd vanuit de algeme middelbegroting. Vanaf 2015 wordt deze gefinancierd vanuit het Energiefonds, dat op zijn beurt gevoed wordt met e heffing 13. E stijging van de middel t opzichte van 2014 is het gevolg van de uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 waarbij de VREG met ingang van 1 juli 2014 bevoegd werd voor de vaststelling van de controle op de distributiettariev. In dat kader werd extra personeelsmiddel voor de aanwerving van 3 extra VTE toegekd, evals extra werkingsmiddel. 13 De heffingopbrgst bedraagt euro Pagina 57 van 69

58 De VREG heeft midd 2014 evwel e inschatting gemaakt van de bodigde ms middel waarover de VREG idealiter zou moet beschikk om al zijn tak goed uit te voer. De conclusie leidde tot e personeelsbestand van 34 medewerkers (of 32,5 VTE) e dotatie van euro. De dotatie aan VREG voor 2015 zal echter euro bedrag twee van de vijf gevraagde medewerkers werd niet weerhoud. Het gevraagd bedrag voor het uitvoer van studies inzake tariev werd gehalveerd de bijdrage van de VREG aan het investeringsbudget voor de ontwikkeling van het gemeschappelijk uitwisselingsplatform van VREG VEA werd niet weerhoud. Hiervoor zull dus andere middel ingezet moet word. De personeelsuitgav van euro werd berekd inclusief doge groei psiobijdrag bevatt alle kost voor de personeelsled nodig voor de uitvoering van de beslissing in het kader van distributiettariev. De werkingsmiddel bedrag euro. Dit zijn de uitgav voor het ontwikkel van rapportering- audittools, uitgav voor dataverzameling, juridische distverling, kost van studies uitbesteed aan externe consultants, opleiding advocaatkost. De investering bedrag euro. Dit zijn de uitgav in verband met IT-infrastructuur die gebeur op basis van e vervangcyclus. Pagina 58 van 69

59 Meerjarraming Art. 36 van het Rekdecreet stelt dat de Vlaamse Rechtsperson e meerjarraming (of meerjarbegroting) moet opmak, die betrekking heeft op 6 jaar. De meerjarraming geeft e prognose van de budgetontwikkeling is gebaseerd op de begrotingsdoelstelling. De meerjarraming maakt e duidelijk onderscheid tuss de prognoses bij constant beleid de budgettaire gevolg van nieuw beleid. Bij de opmaak van de begroting 2015 werd de evolutie van de personeelskrediet berekd voor de periode 2015 tot met 2020, de investering werd op hetzelfde peil gehoud er werd abstractie gemaakt van indexering. De werkingsuitgav dal in de bovstaande tabel met 13%, omwille van de doge groei. De Vlaamse Regering gaat echter nog besparing doorvoer op de personeels- werkingsmiddel van de Vlaamse overheidsdist. De wijze waarop dit gaat gebeur is momteel onderwerp van discussie. Aangezi de VREG ge mogelijkhed ziet om op zijn personeelskrediet te bespar, zal e opgelegde besparing volledig t koste gaan van de werkingsmiddel. Ondanks het feit dat de VREG extra ms middel heeft toegekd gekreg in het kader van de begroting 2015, is onze toekomstige werking dus niet veilig gesteld Personeelsplan Personeelsformatie op 1 januari 2015 Het personeelsplan op 1 januari 2015 ziet er als volgt uit: Aantal person VTE A3 1 1 A2 (directeur) 3 3 A2 (celhoofd) 3 3 A ,80 A1 1 1 B1 4 3,5 C2 1 0,8 C1 4 4 Totaal 32 30,10 Hierbij volgde opmerking: Pagina 59 van 69

60 In het kader van de begroting 2015 zijn extra middel toegekd aan de VREG voor de aanwerving van 3 extra VTE van niveau A2. Deze VTE zijn opgom in bovstaande tabel, hoewel ze nog niet effectief in dist zijn van de VREG. Dit betreft de ige wijziging van de personeelsformatie t opzichte van deze opgom in het ondernemingsplan In bovstaand overzicht wordt ge reking gehoud met tijdelijke werkkracht in periodes van afwezigheid van vaste medewerkers. De vorige Vlaamse Regering besliste dat het aantal personeelsled binn de dist van de Vlaamse overheid (waaronder de VREG) moest verminder teg 30 juni 2014 met 6,5%. Wij zag echter ge kele mogelijkheid om onze huidige tak met minder personeelsled uit te voer koz daarom om de besparing van euro in mindering te brg van het werkingsbudget van De huidige Vlaamse regering besliste om vanaf 2015 de dotatie aan de VREG te schrapp uit de Vlaamse begroting de VREG te financier door middel van het invoer van e heffing. De uiteindelijke dotatie aan de VREG wordt bepaald op basis van de personeelsformatie de middel die nodig zijn om de goede werking van de VREG te verzeker. E afbouw van de personeelsmiddel binn de VREG in het kader van de verdere besparing binn de Vlaamse overheid is dus niet van toepassing. E afbouw staat bovdi haaks op de recte beslissing van de Vlaamse Regering tot toekning van extra personeelsled middel aan de VREG naar aanleiding van de overdracht van de bevoegdheid over de distributiettariev in het kader van de zesde staatshervorming Organisatiestructuur inzet personeel in 2015 Gedelegeerd bestuurder Directie organisatie- beleidsondersteuning Cel Personeel Financiën Cel Standaarddossiers Cel Informatie Communicatie Directie Directie Pagina 60 van 69

61 Cel personeel Onder directe leiding van de gedelegeerd bestuurder staat de cel personeel. Deze cel staat in voor de begroting, de personeelsadministratie, het algeme secretariaat, onthaal het facility beheer. Deze cel bestaat momteel uit 3,5 VTE: # VTE Functie Tak 1 VTE Celhoofd personeel - Aansturing cel personeel - Begroting - Opvolging extern boekhoudkantoor (A2 contractueel) - Opvolging bestelling overheidsopdracht - Verzekering facility 0,5 VTE Assistt personeelszak - Intern extern aanspreekpunt voor personeelsadministratie (B1 contractueel) - Opvolging controle loonbereking personeelsadministratie door externe distverlers (MOD LNE/Vlimpers) 0,5 VTE Assistt boekhouding - Administratieve ondersteuning bij de boekhouding door het extern boekhoudkantoor (C1 statutair) 1,5 VTE Secretariaatsmedewerker - Algeme secretariaat - Verwerking inkomde uitgaande post (C1 statutair) - Onthaal van bezoekers - Bestelling catering, reservaties vergaderzal, T laatste op 1 november 2015 (na overdracht van de behandeling van de PV-dossiers) wordt 1 VTE administratieve ondersteuning (medewerker niveau C) hieraan toe gevoegd via e interne verschuiving. Deze administratieve capaciteit zal word ingezet op het secretariaat of waar er de dringdste nod binn de organisatie zijn (door ziekte van medewerkers, voor opname nieuwe tak, ). Directie De kerntaak van de directie is de knisopbouw over, de regulering van de controle op het beheer van de distributiett voor elektriciteit aardgas in het Vlaams Gewest, met name rond: de onafhankelijkheid van de der t aanzi van de leveranciers product; de netinfrastructuur (koppeling, investering): o de ombouw van het bestaande net tot e slimme net, met inbegrip van de aansluiting van dectrale productie op het distributiet; o de ombouw van de laagcalorische nett naar hoogcalorische nett; o de slimme meters (met name de infrastructuurgebond aspect hiervan); o de aanleg uitbating van private nett de geslot distributiesystem; o de aanleg uitbating van nieuwe bestaande directe lijn leiding; de netexploitatie: o de distverling van de der aan de afnemer (uitvoering aansluiting, herstelling van stroom- gasonderbreking, ); o de distverling van de der aan de leveranciers van elektriciteit aardgas (de toegang tot de nett het transport van ergie, de datakwaliteit van meet- aansluitingsgegevs, ); de nettariev: Pagina 61 van 69

62 o het vastlegg van de tariefmethodologie -structuur; o de beoordeling goedkeuring van tariefvoorstell van de ders; o de controle analyse van de rapportering van de ders inzake hun kost. Deze directie houdt zich bezig met volgde specifieke aangeleghed: de aansluiting van dectrale productie op het net de directe lijn leiding de slimme nett de slimme meters (met name de infrastructuurgebond aspect hiervan) de private nett de geslot distributiesystem de opbaredistverplichting opgelegd aan de ders (bv. inzake opkoopverlichting ders, banking, aansluitingsgraad aansluitbaarheidsgraad van de gasnett..). De directie bestond uit 7 VTE in Hier zull in VTE aan toe word gevoegd. Het betreff 2 van de 3 VTE waarvoor in het kader van de begroting 2015 extra middel werd toegekd, specifiek naar aanleiding van de overdracht van de bevoegdheid van de distributiettariev. De toevoeging van deze twee VTE maakt dat volgde doelstelling kunn word bereikt: - Het gezamlijk kunn uitoef van de bevoegdheid over de technische regulering van het distributiet de tariefregulering ervan (nieuwe bevoegdheid als gevolg van de zesde staatshervorming), maakt dat links gemaakt kunn moet word tuss deze tariev erzijds de investeringsplann de kwaliteit van distverling van de ders anderzijds. Dit zijn nieuwe activiteit waarvoor de nodige capaciteit moet voorzi word. - Verder biedt deze nieuwe bevoegdheid ook de mogelijkheid om specifieke grondige onderzoek uit te voer naar de kost van bestaande toekomstige opbaredistverplichting opgelegd aan de ders, de doorreking aan de afnemers de effectiviteit ervan. Dit betreft e braakliggd terrein dat de CREG rect lijkt op te eis (op basis van de federale bevoegdheid inzake prijsbeleid), maar beter uitgevoerd word door het beleidsniveau die deze opbaredistverplichting oplegt. - Naast de problematiek van de distributiettariev, is de toemde activiteit op Europees gebied rond de technische regulering van het distributiet e belangrijke evolutie. Er moet meer capaciteit ingezet word om de huidige Europese initiatiev rond netwerkcodes andere initiatiev (bv. toemde eis inzake ergie-efficiëntie van het distributiet, eis inzake flexibiliteit, ) op te volg. Deze directie zal er vanaf 2015 als volgt uitzi: # VTE Functie Tak 1 VTE Directeur Aansturing, kwaliteitscontrole coördinatie van de werking van de directie (A2 - contractueel) Netinfrastructuur exploitatie (4 VTE) 1 VTE Toezichthouder (A2 - contractueel) - Algeme juridische ondersteuning van de directie bij zijn regulerde, controlerde toezichthoudde tak (o.a. opmaak technisch reglemt, controle opbaredistverplichting, behandeling in geschill tuss afnemers hun der, ) - Opvolging onafhankelijkheid aanduiding der werkmaatschappij - Behandeling aanvrag tot goedkeuring aanleg directe lijn geslot distributiesystem Pagina 62 van 69

63 - Opvolging problematiek aansprakelijkheid van de der 1 VTE (nog aan te werv) Toezichthouder (A2 - contractueel) 1 VTE Toezichthouder 1 VTE (in realiteit momteel ingevuld door 0,8 VTE) (A2 - contractueel) Toezichthouder (A2 - contractueel) Nettariev (4 VTE) 1 VTE Toezichthouder tariev (A2 - contractueel) - Link legg tuss tariev erzijds investeringsbeleid kwaliteitsregulering ders (elektriciteit aardgas) anderzijds - Opvolging Europese dossiers inzake (oa. netcodes) - Opvolging problematiek slimme nett slimme meters - Technische regulering toezicht op het beheer van de elektriciteitsdistributiett plaatselijk vervoernet van elektriciteit - Goedkeuring investeringsplann elektriciteit - Inhoudelijke ondersteuning bij behandeling vrag klacht van afnemers i.v.m de toegang tot aansluiting op het elektriciteitsdistributiet (o.a. toezicht op naleving technische reglemt) - Technische regulering toezicht op het beheer van de aardgasdistributiett - Goedkeuring investeringsplann aardgas - Opvolging ombouw van de laagcalorische nett naar hoogcalorische nett - Inhoudelijke ondersteuning bij behandeling vrag klacht van afnemers i.v.m de toegang tot aansluiting op het aardgasdistributiet - Beleidsvoorbereiding nettariev: opmaak van tariefmethodologie structuur - Opvolging van internationale reguleringsmethodiek 1 VTE Toezichthouder tariev (A2 - contractueel) 1 VTE Toezichthouder tariev (A2 - contractueel) - Juridische aspect van opmaak tariefmethodologie -structuur - Juridische advisering bij nem tariefbeslissing opvolging rechtszak ivm tariefdossiers - Juridische input bij klacht geschill over nettariev - Economische boekhoudkundige ondersteuning bij opmaak tariefmethodologie -structuur nem tariefbeslissing - Inspectie controle op de rapportering inzake kost van de ders Pagina 63 van 69

64 1 VTE (nog aan te werv) Toezichthouder tariev (A2 - contractueel) - Uitvoer thematische studies onderzoek i.v.m Vlaamse nettariev de kost van de opbaredistverplichting opgom in de nettariev (vb. invoering capaciteitstarief, eheidstarief, kost gasuitbreiding, kost opkoopverplichting certificat, ) - Toezicht naleving effectiviteit van de opbaredistverplichting opgelegd aan de ders (bv. inzake solidarisering opkoopverlichting ders, banking,..). Directie De directie staat in voor de knisopbouw over, de regulering van de controle op de werking van de vrijgemaakte Vlaamse elektriciteits- aardgasmarkt, met name: het toezicht op de werking van de elektriciteits- aardgasmarkt, o inclusief het detecter van problem van marktpartij afnemers/consumt met de huidige werking van de ergiemarkt het aanpakk van deze problem met als doel de te verbeter t voordele van de eindafnemers van elektriciteit aardgas: o het toezicht op de marktorganisatie de markts, op de contractuele verhouding communicatie tuss marktpartij (o.a. Atrias, MIG,...) het wegwerk van marktdrempels. het toezicht op de ergieleveranciers de naleving van de opbaredistverplichting opgelegd aan deze leveranciers de ders in hun rol van sociale leverancier (dwz inzake de sociale ODVs): o de toekning van de leveringsvergunning o het toezicht op de naleving van de sociale opbaredistverplichting o het toezicht op de naleving van de maatregel inzake de jaarlijkse toekning van e gratis hoeveelheid elektriciteit; o controle op de naleving van de quotumverplichting o controle op de oorsprong van de geleverde elektriciteit (toezicht op inlevering van garanties van oorsprong in het kader van de fuelmix verkoop van elektriciteit als groe stroom) toezicht op de handel in gebruik van groestroomcertificat, warmte-krachtcertificat garanties van oorsprong. marktstatistiek publicaties (o.a. marktrapport, marktaandel, evolutie prijz voor huishoudelijke kleine professionele afnemers, sociale statistiek, statistiek inzake groe stroom WKK de certificat- GO-markt, rapport over jaarlijkse quêtes bij gezinn KMOs over de tevredheid over de houding op de ergiemarkt in Vlaander. ). Deze gegevs word beschikbaar gesteld op de website van de VREG, maar ook overgemaakt als input voor de rapportering van België aan ACER/CEER, de Europese Commissie, de FOD Economie dist Indexcijfer,de AIB, RE-DISS, ; de eindafnemers (consumt bedrijv) help bij het vergelijk van het aanbod van de elektriciteits- aardgasleveranciers: o het aanlever van de inhoud voor de V-TEST (vergelijking prijz van de leveranciers); o de monitoring van de distverling van de leveranciers (Servicecheck); o eindafnemers toelat om het grogehalte van hun contract te controler (Grocheck); De directie bestaat momteel uit 6,5 vaste VTE. De toekning van extra middel in het kader van de begroting 2015, biedt de VREG de kans om 1 extra VTE toe te voeg aan deze directie in Pagina 64 van 69

65 Deze persoon zal ingezet word op twee vlakk: Enerzijds zal deze persoon funger als back-up voor het huidig personeelslid dat bezig is met de monitoring van de prijz ( aanbied V-TEST ). Deze persoon zal ook bijdrag aan de opmaak van rapport het voer naar onderzoek naar (de evolutie van) de diverse onderdel van de totale elektriciteits- gasprijs, waaronder de nettariev. Verder zal deze persoon ook ingezet word bij de controle van de naleving van de ecologische ODV: het toezicht op de opkoopverplichting van certificat, de verkoop banking van GSC WKC door ders ( de kost hiervan) de jaarlijkse controle op de doorreking van de kost van de quotumverplichting door de leveranciers aan de afnemers. # VTE Functie Tak 1 VTE Directeur Aansturing, kwaliteitscontrole coördinatie werking van de directie (A2 - contractueel) van de 1 VTE Toezichthouder Marktorganisaties (A2 - contractueel) 1 VTE Toezichthouder Marktorganisaties (A2 - contractueel) 1 VTE Toezichthouder marktmonitoring sociale ODV (A2 - contractueel) - Opvolging ontwikkeling markt- datas (MIG 6, Atrias, ) - Opvolging aspect i.v.m. slimme meters - Opvolging Europese dossiers inzake de werking van de Elektriciteit- Gasmarkt (vb. ergie-efficiëntie Richtlijn, privacyrichtlijn impact hiervan op de gegevsuitwisseling binn de ergiemarkt, ontwikkeling markt voor dist inzake flexibiliteit voor afnemers, - Algeme juridische ondersteuning van de directie bij zijn regulerde, controler toezichthoudde tak o.a. bij de controle opbaredistverplichting, - Consumtaspect (o.a. toezicht op markts zoals verhuis switch, opvolging aspect impact slimme meters op consumt - privacy, ); - Opvolging switchgraad, marktaandel, - Bevraging burgers bedrijv i.v.m ergiemarkt - Toezicht op de ergieleveranciers toekning leveringsvergunning - Controle naleving sociale ODV - Opmaak analyse sociale statistiek 1 VTE (waarvan nog 0,5 VTE aan te werv) Toezichthouder ecologische ODV (A2 - contractueel) - Opvolging handel gebruik van GSC, WKC GO, inclusief in- export GO - Maandelijkse controle voorlegging garanties van oorsprong (grorapportering) - Jaarlijkse controle oorsprong van de geleverde elektriciteit (fuelmix) - Jaarlijkse controle quotumverplichting groe stroom WKK - Jaarlijkse controle doorreking kost quotumverplichting door de leveranciers aan de afnemers Pagina 65 van 69

66 1,5 VTE (waarvan nog 0,5 VTE aan te werv) Toezichthouder Prijz (A2 - contractueel) - Maandelijkse verwerking van de rapportering nodig voor de update van de V-TEST controle hierop - Opvolging analyse prijsevoluties in de elektriciteits gasmarkt, met inbegrip van de diverse onderdel daarvan 1 VTE Assistt toezichthouder (B1 - statutair) - Opvolging van de verplichte rapportering door de marktpartij - Ondersteuning bij de opmaak van statistiek rapport - Ondersteuning bij de controle van opbaredistverplichting Aan deze directie zal nog 1 VTE (niveau C administratieve ondersteuning) toegevoegd word, t laatste op 1 november 2015, met name na de overdracht van de PV-dossiers naar de ders. Deze persoon zal de medewerkers van deze directie administratief ondersteun, zodat daardoor extra capaciteit kan vrijgemaakt word bij de betrokk personeelsled. Directie organisatie- beleidsondersteuning De directie organisatie- beleidsondersteuning staat in voor: de beheerss binn de VREG, o.a. de organisatieontwikkeling, interne knisdeling, het kwaliteitsbeleid van de VREG, inclusief de behandeling van klacht teg de VREG; de coördinatie van de advisering rapportering aan de beleidsmakers; de interne externe communicatie door de VREG, inclusief de behandeling van vrag om informatie; de behandeling van klacht van de afnemers teg marktpartij; het beheer van de IT-toepassing van de VREG. Binn deze directie is er e aparte cel informatie communicatie die fungeert als single-pointof-try voor de Vlaamse burgers bedrijv die op zoek zijn naar informatie over of problem hebb in de Vlaamse elektriciteits- gasmarkt. Deze cel staat eves in voor de website, de nieuwsbrief alle andere communicatieacties de samwerking met de federale ombudsdist voor ergie. Binn deze directie is er momteel ook nog e aparte cel standaarddossiers, die zich tot 1 november 2015 (datum overdracht van deze dossiers aan de ders) bezig zal houd met het toekn van de groestroomcertificat garanties van oorsprong voor de productie van elektriciteit uit zonne-ergie in het Vlaams Gewest. Specifiek staat deze cel in voor: de behandeling van de aanvrag, de (meestal maandelijkse) toekning van certificat aan installaties wis aanvraag werd goedgekeurd de opvolging van deze dossiers (vb. verhuizing, uitbreiding, ). Deze directie bestaat begin 2015 uit 9,3 VTE: 1 VTE Directeur - Aansturing directie - Organisatiebeheersing- ontwikkeling (A2 - contractueel) - Coördinatie adviesverling werking directie - Secretaris raad van bestuur 1 VTE IT-verantwoordelijke - Opvolging IT hard- software - Opvolging IT-toepassing distverlers (o.a. (A1 - statutair) website, certificatdatabank, statistiekdatabank, DMS, ) 0,5 VTE Juridisch toezichthouder - Juridische ondersteuning bij de dossierbehandeling van Pagina 66 van 69

67 (A2 - contractueel) Cel informatie communicatie 1 VTE Celhoofd informatie communicatie VREG (A2 - contractueel) 2 VTE Medewerker informatie communicatie VREG (B1 - statutair) Cel standaarddossiers 1 VTE Celhoofd (A2 - contractueel) 0,8 VTE Dossierbehandelaar standaarddossiers (C2 - statutair) 2 VTE Assistt dossierbehandelaar standaarddossiers (C1 statutair) de groestroom- WKK-dossiers de toekning, handel inlevering van GSC, WKC GVO - Beslechting van geschill van afnemers teg ders - Coördinatie klachtbehandeling door de VREG - Coördinatie opvolging rechtszak - Coördinatie oplegg administratieve boetes - Coördinatie werking cel - Interne externe communicatieacties - Samwerking met federale Ombudsdist voor ergie - Opvolging behandeling telefonische oproep door de Vlaamse infolijn (1700) - Beheer website, intranet nieuwsbrief - Behandel van vrag van burgers bedrijv i.v.m. de elektriciteits- gasmarkt - Behandel van klacht van burgers bedrijv teg ders leveranciers in de vrijgemaakte ergiemarkt - Administratieve ondersteuning geschillbeslechting door de VREG - Coördinatie werking cel standaarddossiers - Het beheer van de databank voor de toekning, handel inlevering van groestroomcertificat, warmtekrachtcertificat garanties van oorsprong - Overleg met belanghebbd (ders, PVinstallateurs, keurders) - Behandeling aanvrag grote PV-installaties (> 10 kw) - Complexere vrag klacht ivm vrag, klacht bijkomde informatie van bestaande nieuwe eigaars van PV-installaties < 10 MW - Behandeling aanvrag kleine PV-installaties (< 10 MW, voorzover niet automatisch goedgekeurd) - Behandeling vrag, klacht bijkomde informatie van bestaande nieuwe eigaars van PV-installaties Als gevolg van de overdracht van de standaarddossiers (PV-dossiers) naar de ders op 1 november, zull er in 2015 belangrijke wijziging gebeur aan de samstelling van deze directie, met name als gevolg van de ontmanteling van de cel standaarddossiers. Twee VTE (niveau C) van de cel standaarddossiers zull t laatste op 1 november 2015 verschuiv naar andere directies binn de VREG. Eén VTE (niveau C) blijft binn de directie, maar wordt ondergebracht onder de cel informatie communicatie, specifiek om de verwachte toame aan vrag inzake nettariev daar help op te vang. Het celhoofd van de cel standaarddossiers zal intern e nieuwe functie binn de directie opnem inzake beheer met name het beheer van de IT-toepassing die de VREG toelat om e aantal controle- operationele s uit te voer: - in eerste instantie het beheer van de databank voor de toekning, handel inlevering van groestroomcertificat, warmtekrachtcertificat garanties van oorsprong; Pagina 67 van 69

68 - maar op termijn ook het beheer van de statistiekdatabank van de VREG (data marktstatistiek, sociale ODV, prijz V-TEST, controle ODV, ). Met de creatie van deze nieuwe functie wordt de (te hoge) werklast van de huidige ICT-coördinator van de VREG terug onder controle gebracht wordt e opportuniteit gecreëerd voor de VREG om verder in te zett op het verbeter van de s het zoek naar efficiëntiewinst. De eerste resultat daaromtrt zoud geboekt moet word in het kader van de ontwikkeling van e nieuwe certificatdatabank, waarin specifiek aandacht wordt besteed aan beter gebruiksgemak efficiëntere s. De halftijds juriste die momteel instaat voor de juridische ondersteuning bij de behandeling van de PV-dossiers de coördinatie van de boeteprocedures rechtszak van de VREG, zal na 1 november 2015 ook instaan voor de coördinatie van de klachtbehandeling erzijds de beslechting van geschill teg ders door de VREG anderzijds. Dit moet leid tot e daadkrachtigere VREG, die administratieve boetes of waar nodig zelfs juridische stapp zet bij het niet nalev van de ergiewetging, zoals vastgesteld in het kader van deze geschill Verdeling van de middel personeel in 2015 over de doelstelling van de VREG In onderstaand overzicht is toegelicht op welke wijze we in 2015 onze middel personeelsinzet toegewez hebb aan onze doelstelling. We hanter de volgde basisprincipes om de analytische versleuteling door te voer: Begrote uitgav die ontegsprekelijk aan e bepaalde doelstelling zijn verbond word voor 100% toegewez aan de doelstelling. De overblijvde uitgav (overhead) word versleuteld/gedeeld door het aantal medewerkers per 1 januari vermigvuldigd met het aantal medewerkers toegewez aan e bepaalde doelstelling. De personeelsuitgav word versleuteld op basis van de totale brutoloonmassa per 1 januari. Elke medewerker kan in principe word toegewez aan e bepaalde doelstelling van de VREG, zijnde e strategische of operationele beleidsdoelstelling of e (interne) beheersdoelstelling (in het kader van de managemt- e s). Hetzelfde principe wordt toegepast inzake personeelsinzet. Het resultaat is terug te vind in volgde tabel waarin duidelijk wordt wat de vooropgestelde personeelsinzet, het beschikbare budget het proctuele aandeel in de totale uitgav per doelstelling bedraagt. De concrete activiteit onder de diverse doelstelling s zijn terug te vind in hoofdstuk 3. Pagina 68 van 69

69 Pagina 69 van 69

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

Ondernemingsplan VREG 2016

Ondernemingsplan VREG 2016 Ondernemingsplan VREG 2016 INLEIDING... 3 1. MISSIE, VISIE, WAARDEN, TAKEN EN DOELSTELLINGEN... 4 1.1. Onze missie... 4 1.2. Onze visie... 4 1.3. Onze waarden... 4 1.4. Onze taken... 5 1.5. Onze strategische

Nadere informatie

Distributienettarieven 20/12/2016

Distributienettarieven 20/12/2016 Distributienettarieven 2017 20/12/2016 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefproces Vergelijking distributienettarieven 2016-2017 Verklaring evolutie Waar vindt u de

Nadere informatie

van 28 februari 2006

van 28 februari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

van 31 augustus 2006

van 31 augustus 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Resultaten en vooruitzichten voor het Vlaamse beleidsplatform Slimme netten

Resultaten en vooruitzichten voor het Vlaamse beleidsplatform Slimme netten Resultaten en vooruitzichten voor het Vlaamse beleidsplatform Slimme netten Thierry Van Craenenbroeck First Belgian Smart Grid Day 18/10/2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Kader

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede?

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? 26 november 2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Wettelijke basis voor indiening statistieken

Nadere informatie

Ondernemingsplan. 20 januari 2017

Ondernemingsplan. 20 januari 2017 Ondernemingsplan 2017 20 januari 2017 Verwelkoming Inhoud Inleiding Context Evolutie elektriciteits- en gasmarkt en netten Hervorming VREG Onze planning voor 2017 Planning overleg en consultatie Inleiding

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, is het Brugel die sinds

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

Resultaten bevraging belanghebbenden VREG

Resultaten bevraging belanghebbenden VREG Resultaten bevraging belanghebbenden VREG juli 2011 ntract kunnen reageert op het inzicht 1.1 Situatieschets De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) wil zijn organisatie en werking

Nadere informatie

Ondernemingsplan VREG 2014

Ondernemingsplan VREG 2014 Ondernemingsplan VREG 2014 1. INLEIDING 3 2. ONZE MISSIE, VISIE EN WAARDEN 4 3. DE CONTEXT WAARBINNEN WE FUNCTIONEREN 5 3.1. DERDE EUROPESE ENERGIEPAKKET TER VERSTERKING VAN DE INTERNE MARKT... 5 3.2.

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

BESLISSING (B) 041202-CDC-384

BESLISSING (B) 041202-CDC-384 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Stimuleren van een energienet in evenwicht - Commissie VP

Stimuleren van een energienet in evenwicht - Commissie VP Stimuleren van een energienet in evenwicht - Commissie VP 17 februari 2016 VREG uw gids op de energiemarkt Elementen voor een energienet in evenwicht Slimme meters Nieuwe technologie (achter de meter)

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG (BRUGEL-RAPPORT-20130823-16) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Distributienettarieven. 15 november 2016 Febeliec/VOKA

Distributienettarieven. 15 november 2016 Febeliec/VOKA Distributienettarieven 15 november 2016 Febeliec/VOKA Onderwerpen Tariefmethodologie 2017-2020 Herziening tariefstructuur: naar een capaciteitstarief vanaf 2019 Tariefmethodologie 2017-2020 Tariefmethodologie

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Periode februari - juni 2013 Inleiding Bedoeling is om de overheid informatie te verstrekken over de evolutie van de elektriciteits-

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel

Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel Compteurs évolués Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel Michel Quicheron Seminarie BRUGEL 1 april 2009 01/04/2009 1 Samenvatting 1. De slimme meter (smart meter): definitie, wettelijke

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Studie (BRUGEL-STUDIE-20171208-25) Betreffende de OBERVATORIUM VAN DE PRIJZEN PROFESSIONELE KLANTEN 2009-2016-Executive summary Opgesteld

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Wil u ook een lagere energiefactuur?

Wil u ook een lagere energiefactuur? Wil u ook een lagere energiefactuur? Van energieleverancier veranderen is niet moeilijk U hebt de V-TEST gedaan en wil van energieleverancier veranderen? Da s heel eenvoudig en kosteloos. U moet enkel

Nadere informatie

Methodologie. A. Bronnen. B. Marktaandelen

Methodologie. A. Bronnen. B. Marktaandelen Methodologie A. Bronnen 1. Statistische gegevens, afkomstig van Sibelga (www.sibelga.be), netwerkbeheerder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2. Statistische gegevens, afkomstig van Elia (www.elia.be),

Nadere informatie

nr. 224 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Vergelijking energieleveranciers - V-test voor bedrijven

nr. 224 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Vergelijking energieleveranciers - V-test voor bedrijven SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 224 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 maart 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Vergelijking

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 4 26 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2004 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.ibgebim.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE AARDGASLEVERANCIERS

Nadere informatie

Distributienettarieven. Workshop Febeliec/VOKA 10 maart 2016

Distributienettarieven. Workshop Febeliec/VOKA 10 maart 2016 Distributienettarieven Workshop Febeliec/VOKA 10 maart 2016 Distributienettarieven Prijscomponenten - Elektriciteit - Aardgas Evolutie distributienettarieven - Elektriciteit - Aardgas Tariefmethodologie

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij

VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE. betreffende de verzoening van de behoeften aan energie en aan zuivere lucht in onze maatschappij VLAAMS PARLEMENT RESOLUTIE betreffde de verzoing van de behoeft aan ergie aan zuivere lucht in onze maatschappij Het Vlaams Parlemt, gelet op de Verkningsnota voor het ergiedebat in het Vlaams Parlemt,

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Duurzame energienetten in Vlaanderen 23/03/2010 Dirk Marginet Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Inhoudsopgave Rol decentrale

Nadere informatie

Persbericht van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 28 oktober 2009

Persbericht van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 28 oktober 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persbericht van de Vlaamse Reguleringsinstantie

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Rapport

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-964

BESLISSING (B) CDC-964 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Stimuleren van een energienet in evenwicht. Opslag en Demand-side management

Stimuleren van een energienet in evenwicht. Opslag en Demand-side management Stimuleren van een energienet in evenwicht Opslag en Demand-side management Stimuleren van een energienet in evenwicht I. Context en doelstellingen I. Doelstellingen II. Uitdagingen III. Actief netbeheer

Nadere informatie

VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST

VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST Persbericht VERLAGING VAN DE DISTRIBUTIETARIEVEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT IN HET BRUSSELS GEWEST Brussel, 2 december 2016 - BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie, wijzigt de oorspronkelijk voor

Nadere informatie

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM Groepsaankoop Een groepsaankoop voor de aankoop van 100 % groene stroom uit eigen streek en aardgas aan een vaste prijs tot 31/12/2015, gezamenlijk

Nadere informatie

Sessie: Lezen van een energiefactuur vanuit financieel en technisch oogpunt

Sessie: Lezen van een energiefactuur vanuit financieel en technisch oogpunt Sessie: Lezen van een energiefactuur vanuit financieel en technisch oogpunt VEB Klantendag (16/10/2015) Inge Goessens Directeur Energie-efficiëntie Tom Feys Verantwoordelijke Facturatie & Inningen https://be.linkedin.com/in/tomfeys

Nadere informatie

Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement

Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement Infosessie POM-ODE 05/04/11 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vaststellingen Net uitgebouwd vanuit centrale filosofie Centrale

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.2.2017 COM(2016) 864 final ANNEXES 1 to 5 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne

Nadere informatie

10 jaar vrijmaking energiemarkt

10 jaar vrijmaking energiemarkt 2013-450-N 10 jaar vrijmaking energiemarkt SERV_17 april 2013 Basisprincipes liberalisering gerealiseerd Snelle start in Vlaanderen Vrijheid van leverancierskeuze voor de consument. In januari 2013 wisselde

Nadere informatie

STUDIE (F)110519-CDC-1047

STUDIE (F)110519-CDC-1047 Niet vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

Opslag van elektrische energie:

Opslag van elektrische energie: : Regelgevend kader Luc Decoster 17/02/2016 Gebruik van opslag Optimalisatie van het verbruik door de netgebruiker: Optimalisatie van het eigen verbruik In combinatie met lokale productie-installaties

Nadere informatie

Herziening tariefstructuur van de periodieke distributienettarieven. 24 juni 2016

Herziening tariefstructuur van de periodieke distributienettarieven. 24 juni 2016 Herziening tariefstructuur van de periodieke distributienettarieven 24 juni 2016 Inhoud 1. Situatieschets 1. Consultatie 2. Wettelijk kader 3. Evolutie nieuw energielandschap 4. Motivatie nieuwe tariefstructuur

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen V-test FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

26 mei 2015. Begrotingsopmaak 2016

26 mei 2015. Begrotingsopmaak 2016 26 mei 2015 Begrotingsopmaak 2016 Agenda Inleiding Budgetcyclus Werkwijze Vlaams EnergieBedrijf Verwachtingen prijsevoluties 2016 Assumpties Aandachtspunten Conclusie Bijlage Inleiding Begrotingsopmaak

Nadere informatie

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN TOLK-EN VERTAALSERVICE Artikel 1 : HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Het Stadsbestuur verlet, onder de hierna vermelde voorwaard binn de goedgekeurde

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in APRIL 2017 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING. Stuk 1124 (2006-2007) Nr. 4. Zitting 2006-2007. 23 mei 2007 3087 OPE Zitting 2006-2007 23 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water, wat betreft elektriciteit

Nadere informatie

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren

Nadere informatie

Energietransitie: Stappenplan voor aanpassing van het reglementair, tarifair en contractueel kader. Febeliec/Voka, 10.03.2016

Energietransitie: Stappenplan voor aanpassing van het reglementair, tarifair en contractueel kader. Febeliec/Voka, 10.03.2016 Energietransitie: Stappenplan voor aanpassing van het reglementair, tarifair en contractueel kader Febeliec/Voka, 10.03.2016 VREG uw gids op de energiemarkt VREG: de Vlaamse energiemarktregulator Onze

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste en 2 de kwartaal 2011 1. Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, zal BRUGEL,

Nadere informatie

ADVIES. 19 december 2013

ADVIES. 19 december 2013 ADVIES Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 1

Nadere informatie

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN!

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! Handleiding simulator VREG V-test Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! 1 Inhoud VREG V-test Veranderen van leverancier Voorbeeld 2 VREG VREG: wat? De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Handleiding V-TEST P 1

Handleiding V-TEST P 1 Handleiding V-TEST P 1 P 2 Inhoud 1. Wat is de V-TEST? P3 1.1 Algemeen p3 1.2 Wat kan u niet met de V-TEST? P3 2. Doe de V-TEST! P4 3. De V-TEST online uitvoeren in slechts 5 stappen p4 3.1 Neem uw afrekening

Nadere informatie

(B)1224G/10 26 januari 2017

(B)1224G/10 26 januari 2017 (B)1224G/10 26 januari 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224G/8

BESLISSING (B) CDC-1224G/8 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud 1. Wat is een regulator?... 3 2. Wat is een

Nadere informatie

Uitdagingen van de energie transitie

Uitdagingen van de energie transitie Uitdagingen van de energie transitie Presentatie Congres Energy Next Dordrecht 10 december 2015 Remko Bos Directeur Energie ACM Vicepresident CEER 1 ACM als toezichthouder ACM bevordert kansen en keuzes

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1. Inleiding...1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1. Inleiding...1 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1 Inleiding...1 Hoofdstuk 1. De nieuwe Europese energiewetgeving...2 Afdeling 1. De richtlijnen

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/5

BESLISSING (B) CDC-1225G/5 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit. Smart Energy Solutions 04/12/12

Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit. Smart Energy Solutions 04/12/12 Flexibiliteit als alternatief voor bijkomende capaciteit Smart Energy Solutions 04/12/12 Inhoud Netinvesteringen Netaansluitingen Gesloten distributienetten Directe lijnen Nettoegang Flexibiliteit VREG

Nadere informatie

Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015

Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015 Toelichting Eandis Infrax Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015 Overeenkomst Eandis-Infrax 1. Eenheidstarief elektriciteit en gas in Vlaanderen zonder verplichte fusie DNB s en met behoud twee werkmaatschappijen

Nadere informatie

Symposium Tarieven. 5 november 2013

Symposium Tarieven. 5 november 2013 Symposium Tarieven 5 november 2013 Agenda Huidige situatie Visie op toekomst Eandis - VREG Risico s Voorstellen 2 5 november 2013 REALITEIT Huidige situatie BUDGET Kostendekkend Recurrente activiteiten

Nadere informatie

Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier

Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier Inhoudslijst Elektriciteit en aardgas: van producent tot bij u thuis p 4 Productie van elektriciteit en aardgas p 4 Vervoer van elektriciteit

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht 29 februari 2016 INHOUDSTAFEL 1 Voorwoord... 3 2 Elia, beheerder van het transmissienet

Nadere informatie

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Inleiding De snelle liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau confronteerde

Nadere informatie

Samenstelling energiefactuur

Samenstelling energiefactuur Samenstelling energiefactuur Persoonsgegevens en EAN-codes In de onderstaande afbeelding zie je het voorblad van een voorbeeld factuur/afrekening van Electrabel. De pijl verwijst naar de plek van je contactgegevens:

Nadere informatie