Rapport van feitelijke bevindingen Waterschapsbedrijf Limburq, Roermond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport van feitelijke bevindingen Waterschapsbedrijf Limburq, Roermond"

Transcriptie

1 EY Rapport van feitelijke bevindingen Waterschapsbedrijf Limburq, Roermond Oriënterend onderzoek Waterschapsbedrijf Limburq Amsterdam, 14 juli /YV/EA/di/9XECPV

2 & nhoudsopgave 1 Aanleidinq en doel van het onderzoek 1 2 Doel van het onderzoek Verrichte werkzaamheden Beperkingen 3 3 Managementsamenvatting 4 4 Achterqrondinformatie Organisatiestructuur Relatie tussen C-Community BV en de heer Gresel 5 I 5 Bevindingen oriënterend onderzoek Inleiding Zakelijke relatie tussen WBL en C-Community BV Beschrijving relevante procedures Procedure inkopen en aanbestedingen Procedure facturatie Beschrijving opdrachtverlening aan en facturatie door C-Community Aanbieding van 12 juli 2013 inzake Branding WBL Commercieel Aanbieding II van 22 mei 2014 inzake fase F Aanbieding Ill van 22 mel 2014 inzake Employer Branding Aanbieding IV van 25 september 2014 inzake deponeren logo druppel en slogan Aanbieding V van 18 februari 2015 inzake Plan van aanpak communicatie WBL Publiek 16 6 Samenvattende analyse Gebruik hardheidsclausule Tijdigheid opstellen van de verantwoordingsformulieren inzake het merk Verdygo en employer branding 19 7 Afsluiting 20 Bijlage 1 Overzicht van ontvangen documentatie 1.1 Lijst ontvangen documentatie WBL 1.2 Lijst ontvangen documentatie van C-Community Bijlage 2 Overzicht van drempelbedragen 2014 Bijlage 3 Overzicht facturen van C-Community

3 EY Pagina 1 1 Aanleiding en doel van het onderzoeki In uw brief aan Ernst & Young Accountants LLP (hierna: EY ) gedateerd 28 april 2015 verzoekt u ons ondetzoek te doen naar de opdrachtverlening van het Waterschapsbedrijf Limburg (hierna: WBL ) aan C-community BV (hierna: C-Community). De aanleiding daartoe wordt in uw brief als volgt omschreven: Recent zijn vanuitjournalistieke hoek vragen gesteld omtrent onbetaalde nevenfuncties van de voorzitter van waterschap Peel en Maasvallel (WPM), tevens onze vice-voorzitter. Bij beantwoording van deze vraag door WPM is gebleken dat één van die nevenfuncties bestond uit een rela tie met C-community By, een bedrijf waaraan het WBL in de afgelopen jaren regelmatig opdrach ten heeft verstrekt in relatie tot de nieuw opgerichte Verdygo BV alsook in relatie tot adviezen met betrekking tot communicatie door WBL. Uit hoolde van zorgvuldigheidsoverwegingen heeft de voorzitter van het WBL beslo ten om onafhankelijk onderzoek te gelasten naar de inkoop en aanbesteding met betrekking tot de opdrach ten die gegund zijn aan C-community BV over de periode In overleg met u als opdrachtgever hebben wij het onderzoek naar de opdrachtverlening door WBL aan C-community uitgevoerd in de context van de mogelijke schijn van belangenverstrengeling die is ontstaan door de positie van de heer Gresel als vice-voorzitter van WBL enerzijds en de nevenfunctie bij C-Community anderzijds. Het onderhavige rapport is primair bestemd voor de opdrachtgever aangezien anderen, die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden, de resultaten onjuist kunnen interpreteren. Wij begrijpen dat ons rapport gebruikt zal worden om de bestu ten van het WBL en de beide waterschappen, en de media te informeren over de uitkomsten van onze werkzaamheden. Wij hebben bij het opstellen van ons rapport rekening gehouden met algemeen geldende eisen van transparantie en zorgvuldigheid in combinatie met de belangen van individuele personen en de organisatie. 1 Onder Aanleiding van het onderzoek is de toelichting opqenomen zoals op hoofdlijnen verstrekt door de opdrachtgever bij opdrachtaanvaardinq.

4 EV 1 Pagina 2 2 Doel van het onderzoek De doelstelling van het onderzoek is in onze opdrachtbevestiging d.d. 8 mel 2015 als volgt verwoord: Het verscha lien van inzicht in de feiten en omstandigheden ten aanzien van de opdracht verlening door WBL aan C-community By, alsmede de betrokkenheid hierbi] van (voormalige) medewerkers van WBL, teneinde u in de gelegenheid te stellen om de feiten en omstandigheden te kennen en te besluiten over (mogelijke) vervolgacties/-werkzaamh eden en/ol corrigerende maatregelen. Het onderzoek is gericht op de periode 2013 tot en met mel Wij zijn met u overeen gekomen het onderzoek in fasen ult te voeren, waarbij de volgende fasen onderkend zijn: Ease 1 Oriënterend onderzoek Ease 2 Verdiepend feitenonderzoek Ease 3 Rapportagefase Deze fasegewijze aanpak is overeengekomen om na afloop van ledere fase te kunnen bezien of, en zo ja, op welke wijze naar een volgende fase wordt overgegaan. Deze rapportage heeft betrekking op fase 1, het oriënterende onderzoek. 2.1 Verrichte werkzaamheden In het kader van het oriënterend onderzoek zijn door ons de navolgende werkzaamheden verricht: Een onderzoek verrichten in openbare bronnen zoals het Handeisregister. Kennisnemen van de tot op heden intern verrichte werkzaamheden naar de relatie tussen WBL en C-community. Kennisnemen van de interne procedures met betrekking tot inkopen en aanbestedingen. Het houden van oriënterende interviews met de volgende personen: De voormalig vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van WBL, de heer Gresel; De directeur van C-Community, mevrouw Chiaradia; De business controller van C-Community; De directeur van WBL; De Manager Financiën, Planning, Concerncontrol van WBL; De manager HRM van WBL; De coordinator inkoop van WBL. Uitvoeren van administratief onderzoek met betrekking tot C-community By, waaronder begrepen het in kaart brengen van (de verantwoorde) overeenkomsten, facturen en betalingen, zoals opgenomen in de (financiële) administratie van WBL. Analyseren van de feitelijke gang van zaken ten opzichte van de in procedures beschreven en/of gebruikelijke gang van zaken. Het recapituleren van de conceptonderzoeksbevindingen in een conceptrapport van bevindingen. - Het bespreken van het conceptrapport van bevindingen met de opdrachtgever. Het samenstellen van het definitieve rapport van bevindingen. Bespreken van het definitieve rapport met de opdrachtgever.

5 Er Pagina 3 De door ons opgevraagde en aan ons beschikbaar gestelde documentatie is opgenomen in bijlage 1. Alle door ons opgevraagde documentatie is desgevraagd door WBL aan ons beschikbaar gesteld. Het uitvoeren van review heeft geen deel uit gemaakt van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd. Daartoe is besloten met in acht fleming van de volgende overwegingen: review wordt beschouwd als een relatief zwaar middel dat door betrokkenen ervaren kan worden als een schending van de privacy. In het kader van proportionaliteit en subsidiariteit wordt dit middel uitsluitend ingezet als daar gerede aanleiding toe is; De bevindingen uit het oriënterende onderzoek geven geen aanleiding om het middel review in te zetten. Wij merken op dat citaten in cursief gedrukte tekst zijn weergegeven en Ietterlijk, inclusief eventuele typefouten, zijn overgenomen uit correspondentie dan wel overige documentatie. De bedragen in dit rapport zijn exciusief BTW, tenzij anders vermeld. 2.2 Beperkingen De door ons verrichte werkzaamheden zijn vooraf met u overeenqekomen in de opdrachtbevestiging. De werkzaamheden hebben zich gericht op het vaststellen van de feitelijke gang van zaken ten aanzien van de opdrachtverlening van WBL aan C-Community in de context van de nevenfunctie van de heer Gresel bij C-community en op het analyseren van de feitelijke gang van zaken ten opzichte van de geldende procedures, resulterend in een afweging of de geconstateerde bevindingen aanleiding geven tot verder onderzoek. Indien aanvullende werkzaamheden, een controle- of een beoordelingsopdracht, zouden zijn afgesproken en uitgevoerd, zouden wellicht andere onderwerpen zijn geconstateerd die voor het rapport in aanmerking zouden zijn gekomen. Het uitgevoerde oriënterende onderzoek is niet aangemerkt als een audit, hetgeen betekent dat onze werkzaamheden niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met algemeen aanvaarde controle-, beoordelings- dan wel overige audit-normen in Nederland en deze vertegenwoordigen dan ook geen oordeel of verklaring zoals in het kader van een audit. Het rapport heeft ook niet het karakter van een legal opinion (juridische analyse/advies). De cijfermatige aspecten van het rapport hebben alleen betrekking op gespecificeerde elementen, posten, onderwerpen of de aangegeven financiële en niet financiële informatie. De jaarrekening van de huishouding als geheel valt niet onder de reikwijdte van het rapport.

6 Er Pagina 4 3 Managementsamenvatting Wij hebben op uw verzoek een onderzoek uitgevoerd naar de opdrachtverlening door WBL aan C-community in de context van de mogelijke schijn van belangenverstrengeling die is ontstaan door de positie van de heer Gresel als vice-voorzitter van WBL enerzijds en de nevenfunctie bij C-Community anderzijds. Het doel van dit onderzoek is in onze opdrachtbevestiging van 8 mei 2015 als volgt verwoord: Het verschaffen van inzicht in de feiten en omstandigheden ten aanzien van de opdracht verlening door WBL aan C-community By, aismede de betto kkenheid hierbi] van (voormalige) medewerkers van WBL, teneinde u in de gelegenheid te stellen om de feiten en omstandigheden te kennen en te besluiten over (mogelijke) vervolgacties/-werkzaamheden en/of corrigerende maatregelen. Deze rapportage heeft betrekking op fase 1, het oriënterende onderzoek. De werkzaamheden hebben met name bestaan uit het houden van interviews, het kennis nemen van documenten, procedurebeschrijvingen en overige intormatie, en het analyseren van de feitelijke gang van zaken ten aanzien van de opdrachtverlening aan de van toepassing zijnde procedures. WBL heeft gedurende de periode waarop het onderzoek betrekking heeft, 2013 tot en met april 2015, voor ruim aan opdrachten verstrekt aan C-community. C-community heeft in dezelfde periode voor bijna aan werkzaamheden en kosten gefactureerd aan WBL. Het verschil tussen de waarde van de verstrekte opdrachten en gefactureerde bedragen is circa welk verschil voor bestaat uit de opdracht in 2015 ter grootte van , waarop voor is gefactureerd. De informatie die gedurende het onderzoek voor ons beschikbaar is geweest bevat geen informatie die er op zou duiden dat de nevenfunctie van de voormalig vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van WBL bij C-Community (mede-) aanleiding zou zijn geweest voor tie opdrachtverstrekking aan C-Community door WBL. De facturatie door C-community inzake aan WBL geleverde diensten is gelijk aan of lager dan de geoffreerde bedragen. Wij hebben ook anderszins qeen informatie ontvangen die er op zou kunnen duiden dat de verhouding tussen tie facturatie enerzijds en de geleverde diensten van C-Community anderzijds ongelijk zou zijn. Op basis van deze analyse is niet gebleken van daadwerkelijke belangenverstrengeling ten gevolge van tie betrokkenheid van de heer Gresel bij WBL en C-Community en is geen sprake van een integriteitschending uit dien hoofde. Tegelijkertijd stellen wij echter vast dat de gevolgde procedure van opdrachtverlening, ten aanzien van zowel de inhoud als tie tijdigheid van het opstellen van verantwoordingsformulieren en het gebruik van hardheidsclausules, niet in ahe gevallen conform de vastgestelde procedure is verlopen. Op basis van tie bevindingen uit deze werkzaamheden is besloten geen verdiepend onderzoek uit te voeren en heeft geen review plaatsgevonden.

7 Pagina 5 4 Achtergrondinformatie Voor een goed begrip van de bevindingen die in hoofdstuk 5 worden weergegeven, geven wij in hoofdstuk 4 achtergrondinformatie ten aanzien van de organisatiestructuur en de relatie tussen de heer Gresel en C-Community. Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk aan de orde; 1. de orqanisatiestructuur 2. de relatie tussen C-Community BV en de heer Gresel 4.1 Organisatiestructuur Het WBL is op 1 januari 2004 ontstaan uit een gemeenschappelijke regeling tussen Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei. De beide waterschappen vormen het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van WBL. De bestucen vergaderen vijf keer per jaar, of zoveel als nodig, over planning en control, de begroting, het investeringsprogramma, jaarrekening, risicomanagement, managementverantwoordingsrapportages, nieuwe ontwikkelingen. De voorzittersrol van het dagelijks bestuur wordt tweejaarlijks gecouleerd tussen Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei. De beer Gresel was gedurende de periode waarop het onderzoek zich richt voorzitter tot 31 december 2013 en vicevoorzitter van 1 januari 2014 tot 1 juni Relatie tussen C-Community BV en de heer Gresel Op 28 april 2015 heeft de heer Gresel middels een persbericht op de website van Waterschap Peel en Maasvallei bekend gemaakt dat hij zijn functie van voorzitter van het Waterschap Peel en Maasvallei neerlegt en daarmee impliciet tevens dat hij zijn lidmaatschap van het bestuur van WBL neerlegt. In deze paragraaf is een beschrijving van de totstandkoming en aard van de relatie tussen de heer Gresel en C-community beschreven. Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (hierna; Handelsregister ) kan afgeleid worden dat de heer Gresel mede bestuurder is van Stichting AK Chiaradia Beheer. De heer Gresel is vanaf 8 mei 2013 aangemerkt als bestuurder C welke gezamenlijk met de andere bestuurder bevoegd is. De andere bestuurder van Stichting AK Chiaradia Beheer is mevrouw Chiaradia. De stichting is op 8 mei 2013 opgericht. Mevrouw Chiaradia is, blijkens het Handelsregister, via Chiaradia Beheer BV enig aandeelhouder en directeur van C-Community. Zowel de heer Gresel als mevrouw Chiaradia hebben medegedeeld dat de heer Gresel als coach betrokken is geraakt bij C-Community vanat begin Mevrouw Chiaradia heeft de heer Gresel als mede bestuurder van Stichting AK Chiaradia Beheer aangesteld om de continulteit van, met name, C-Community te waarborgen. De rol van de heer Gresel bij C-Community is -volgens mededeling van mevrouw Chiaradia en de heer Gresel- niet schriftelijk vastgelegd en/of geformaliseerd in een overeenkomst. De heer Gresel en mevrouw Chiaradia hebben medegedeeld dat de heer Gresel als coach en HR-tussenpersoon heeft gefungeerd. De beer Gresel heeft -volgens mededeling- geen operationele of verkoopactiviteiten bij C-Community BV uitgevoerd.

8 Paqina 6 5 Bevindinqen oriënterend onderzoek In hoofdstuk 5 komen achtereenvolgens aan de orde: 1. Inleiding 2. Zakelijke relatie tussen WBL en C-Community By 3. Beschrijving relevante procedures 4. Beschrijving opdrachtverlening aan en facturatie door C-Community 5.1 Inleiding In de periode tussen juli 2013 en april 2015 heeft C-Community meerdere opdrachten uitgevoerd voor WBL, welke in de onderstaande tabel zijn opgenomen. Wij merken op dat de onderstaande tabel is opgesteld op basis van de aanbiedingen die door middel van offertes en brieven zijn gedaan door C-community aan WBL. De nummers I t/m V in de tabel zijn door ons toegekend. Opdrachten tussen WBL en C-Community Aanbleding Omschrljving I Offertebedrag Opdracht- Waarde Facturen C-Community verstrekkinq WBL verstrekte I_ j opdracht 12 juli 2013 Branding WBL juli 2013 voor Commercieel, plus 2 onderdeel A en Bi onderverdeeld in deel onderdelen PM 1 oktober A tim G II 22 mel 2014 Branding W8L juni commercieel: verdere invulling onderdeel F en ter dekking reeds gefactureerde presentaties III 22 mel 2014 Employer Branding Geen detail 26 juni 2014 Akkoord nader op budget, losse tarieven voor uren en kosten te stellen budget voor genoemde tarieven 1 oktober IV 25 september Deponeren logo druppel oktober ivm en slogan verhoging klassen V 18 februari Plan van aanpak april communicatie WBL plus 2 Publiek, onderverdeeld in deel A tim F onderdelen PM Totalen In de onderstaande paragrafen wordt het eerste contact tussen WBL en C-Community, de opdrachtverlening en de facturatie omschreven. Voor de opdrachtverlening en de facturatie is allereerst de procedure omschreven, in de daaropvolgende paragrafen zijn de feiten en omstandigheden met betrekking tot de verantwoordingsformulieren omschreven.

9 E V Pagina Zakelijke relatie tussen WBL en C-Community BV De directeur van C-Community heeft in een interview medegedeeld dat het contact tussen WBL en C-Community is geinitieerd door de directeur van C-Community. De directeur van C-Community heeft toegelicht dat de verkoopstrategie van C-Community is gericht op groeimarkten. Water en waterbeheer is één van deze groeimarkten. Medio en eind 2012 is het WBL en de ontwikkelingen voor MDR2 veel in het nieuws geweest. De directeur van C-Community heeft medegedeeld dat het eerste contact met WBL telefonisch heeft plaatsgevonden op 7 maart De directeur van WBL heeft medegedeeld dat hij in de periode tot en met maart 2013 met meerdere marketingbureaus contact heeft gehad. De directeur van WBL heeft medegedeeld dat de keuze op C-Community is gevallen door de ruime ervaring met dergelijke projecten, zowel nationaal als in ternation aa I. Op 10 april 2013 heeft de eerste afspraak tussen de directeur van WBL en de directeur van C-Community plaats gevonden. Deze eerste afspraak heeft nog tot enkele vervolgafspraken geleid. Op basis van deze vervolgafspraken is de eerste opdracht van WBL aan C-Community tot stand gekomen. De voormalig vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van WBL heeft benadrukt dat hij de directeur van C-Community niet heeft geholpen bij het verkrijgen van de opdtacht. De voormalig vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van WBL heeft toegelicht dat hij geen invloed had op het operationele handelen van C-Community BV noch op het operationele handelen van WBL. De voormalig vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van WBL geeft aan dat hij, na het verlenen van de opdracht, de persoonlijke relatie tussen hem en de directeur van C-Community aan de directeur van WBL heeft medegedeeld. Uit meerdere interviews is gebleken dat bij WBL - in relatie tot de eden van het WBL-bestuur - geen achtergrondonderzoeken naat nieuwe en bestaande leveranciers worden uitgevoerd. Wij zijn geinformeerd dat de eden van het WBL-bestuur zijn afgevaardigd vanuit de moederorganisaties Peel en Maasvallei respectievelijk Roer en Overmaas en dat de eden van het bestuur zelf bij de moederorganisatie dienen te melden of zij nevenfuncties vervullen en of aan het vervullen van die nevenfuncties een beloning is vetbonden. De geinterviewden van het WBL, met uitzondering van de directeur WBL, hebben aangegeven dat de nevenfunctie van de heer Gresel, in 2013 voorzitter van WBL en vanaf 1 januari 2014 vicevoorzitter van WBL, bij hen niet bekend was. 5.3 Beschrijving relevante procedures In de onderstaande paragraten is een beschrijving opgenomen van de van toepassing zijnde procedures ten aanzien van inkopen en aanbestedingen (paragraaf 5.3.1) en ten aanzien van facturatie (paragraaf 5.3.2). 2 Modulair duu rzame rioolwaterzuiveringsinsta liatie.

10 - bij voor EY Pagina Procedure inkopen en aanbestedingen Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van WBL is op 9 november 2012 door het algemeen bestuur van WBL vastgesteld. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van WBL is gebaseerd op het inkoop en aanbestedingsbeleid van de VNG en de Gids Proportionaliteit van januari De medewerkers van het WBL dienen eerst te bepalen welke inkoopprocedure moet worden gevolgd. De te volgen inkoopprocedure is afhankelijk van de volgende criteria: Bepalen van inkoopbehoefte tot 31 december r- werken A of dienst Enkelvoudig Tot Tot Meervoudig tot Nationaal tot Europees Vanaf tot Bepalen van inkoopbehoefte vanaf 1 januari 2014 Enkelvoudig Tot Vanaf Tot Meervoudig tot tot Nationaal tot Europees Vanaf Vanaf Aanvraag van één offerte bij één ondernemer Aanvraag van offertes bij tenminste drie tot maximaal vijf ondernemers Nationale aanbesteding van de opdracht Europese aanbesteding van de opdracht Handeting Aanvraag van één offerte bij één ondernemer Aanvraag van offertes bij tenminste drie tot maximaal vijf ondernemers Nationale aanbesteding van de opdracht Europese aanbesteding van de opdracht In het inkoop- en aanbestedingsbeleid is opgenomen dat - leverinqen en diensten - alle opdrachten groter dan tot door de opdrachtgever een verantwoordingsformulier type 1 dient te worden opgesteld. Voor een inkoop groter dan en tot dient door de opdrachtgever een verantwoordingstormulier type 2 te worden opgesteld. Dit verantwoordingsformulier dient, afhankelijk van de hoogte van de inkoop, door de gemandateerde3 te worden goedgekeurd. Na goedkeuring dient het verantwoordingsformulier aan de unit Financiën, Planning, Concerncontrol van WBL te worden verstrekt. De unit Financiën, Planning, Concerncontrol voert op basis van het verantwoordingsformulier een verplichting in de financiële administratie in. Een overzicht van de gemandateerde zijn opgenomen in bijlage 2 van dit rapport.

11 - bedraagt voor binnen EV Pagina 9 Voor de inkoopbehoefte leveringen en diensten met een geraamde waarde groter dan en tot bestaat de mogelijkheid om van de bovenstaand beschreven offerteprocedure afte wijken. De verantwoordelijke medewerker moet voor deze opdrachten de sterk moverende redenatie opnemen in een hardheidsclausule. Deze, afwijking van de procedure en de daaropvolgend verstrekte opdrachten moeten door de directeur van WBL warden goedgekeurd. De directeur is voor deze opdrachten tevens de opdrachtgever. In bijlage 2 van dit rapport is het overzicht met de gemandateerde en de drempelbedragen voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen. Voor het gebruik van de hardheidsclausule zijn in het handboek inkoop en aanbesteding (zijnde een nadere uitwerking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid) de volgende kenmerken opgenomen: In het geval dat een aanbestedingsvorm op grand van zwaarwegende argumenten (schriftelijk te benoemen) nadelig is kan een eenvoudigere dan de voorgeschreven aanbestedingsprocedure worden toegepast (in dit geval de enkelvoudig onderhandse procedure in plaats van de meervoudig onderhandse procedure). De uiteindelijke beslissing hiertoe wordt genomen door de directeur. Wanneer er sprake is van zwaarwegende argumenten is niet verder uitgewerkt in het handboek. Indien gebruik wordt gemaakt van de hardheidsclausule dient de motivatie controleerbaar worden vastgelegd in het document management systeem (DMS / Corsa). De directeur moet verklaren akkoord te gaan met de motivatie. De vastlegging voor de hardheidsclausule wordt opgenomen in het verantwoordingsformulier. Maandelijks wordt door de unit Financiën, Planning, Concerncontrol een overzicht opgesteld van alle verantwoordingsformulieren betreffende verplichtingen welke door WBL zijn aangegaan. In dit overzicht wordt aangegeven in welke categorie de inkopen vallen en hoe vaak de hardheidsclausule is toegepast. Het gemiddelde percentage gebruik van de hardheidsclausule - de categorie leveringen en diensten circa 40%. Wij merken op dat de diensten van C-Community zijn ingekocht middels enkelvoudige opdrachten. Volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid moet afhankelijk van de omvang van de opdracht een verantwoordingsformulier, offertetraject of een hardheidsclausule aan een inkooporder ten grondsiag liggen. Bij de opdrachtverlening aan C-Community is gebruikt gemaakt van de mogelijkheid de hardheidsclausule toe te passen. Uit meerdere interviews is gebleken dat de directeur van WBL - de procedurele kaders voor inkoop en aanbesteding - een volledig financieel mandaat heeft. Worden de vastgestelde procedures voor inkoop en aanbesteding gevolgd, dan is de directeur gemandateerd om de daaruit voortvloeiende opdrachten zelfstandig te ondertekenen. Wanneer de vanuit de procedures voorgeschreven aanbestedingsvorm niet kan worden gevolgd, dan is akkoord van het dagelijks en algemeen bestuur nodig Procedure facturatie Bij het verschaffen van de opdracht moet door de opdrachtgever een verantwoordingsformulier worden opgesteld. Dit verantwoordingsformulier dient door de opdrachtgever, tezamen met de otterte, opdrachtbevestiging en andere relevante documentatie, aan de unit Financiën, Planning, Concerncontrol worden verschaft. Op basis van het verantwoordingsformulier wordt het bedrag van de opdracht als verplichting in de tinanciële administratie opgenomen. De documenten worden door de contract manager en afdeling Financiën, Planning, Concerncontrol bewaard.

12 E V Pagina 10 working wor d De facturen worden centraal bij de unit Financiën, Planning, Concerncontrol ontvangen. Een medewerker van de unit Financiën, Planning, Concerncontrol voert de factuur in de financiële administratie in en matched de factuur op basis van het verplichtingsnummer met de in de financiële administratie opgenomen verplichting. De factuur wordt vervolgens via de ingestelde workflow goedgekeurd door de medewerkers welke daartoe bevoegd zijn. Na goedkeuring door de budgethouder, wordt deze factuur vervolgens automatisch verantwoord in de financiële administratie en betaalbaar gesteld. Indien de factuur niet aan de hand van een verplichtingsnummer kan worden gematched met een verplichting, dan wordt de factuur separaat aan de budgethouder ter autorisatie aangeboden. Voor facturen groter dan moet door de budgethouder alsnog de juiste verantwoordingsinformatie worden opgeleverd. 5.4 Beschrijving opdrachtverlening aan en facturatie door C-Community In de onderstaande paragrafen is de feitelijke gang van zaken ten aanzien van de opdrachtverlening aan C-Community beschreven. De opdrachten zijn door EY samengevat per aanbieding van C-Community aan WBL.: Aanbieding Ivan l2juii 2013 inzake Branding WBL Commercieel (opgenomen in paragraaf 5.4.1) Aanbieding II van 22 mei 2014 inzake fase F (opgenomen in paragraaf 5.4.2) Aanbieding Ill van 22 mei 2014 inzake Employer Branding (opgenomen in paragraaf 5.4.3) Aanbieding IV van 25 september 2014 inzake deponeren logo druppel en slogan (opgenomen in paragraaf 5.4.4) Aanbieding V van 18 februari 2015 inzake Plan van aanpak communicatie WBL Publiek (opgenomen in paragraaf 5.4.5) Aanbieding I van 12 juli 2013 inzake Branding WBL Commercieel C-Community heeft op l2juii 2013 een offette uitgebracht, middels het document Budgettering Branding WBL commercieel, welke geadresseerd is aan de directeur van WBL. In dit document is de begroting van C-Community inzake de branding van Verdygo opgenomen. Uit de offerte kan afgeleid worden dat de opdracht betrekking heeft op een aantal fases. De fases betreffen: Budgettering en tijdpad per onderdeel Onderdeel Tijdpad Bedrag in A. Voorbereiding, klantgesprekken, instructies Niet opgenomen B. Corporate Identity Niet opgenomen Bi. Ontwikkeling naam Juli t/m september B2. Logo Septembert/m oktober B3. Huisstijl Oktober t/m december C. Marketing communication November start, gereed in 2014 Oriènterend onderzoek Waterschapsbedrijf Limburg

13 Pagina 11 Onderdeel t Bedrag in D. E. F. G. Realisatie communication middelen (initiële dekking) Organisation communication Management communication Materiaalgebruik, (stock) foto s, proeven e.d. Gebaseerd op onderdelen B en C Gebaseerd op onderdelen B en C Gebaseerd op onderdelen B en C Gebaseerd op onderdelen B en C Totaal P.M. P.M In het document Budgettering Branding WBL commercieel wordt gevraagd om goedkeuring om te starten met de uitvoering van onderdelen A en Bi voor een totaalbedrag van De directeur van WBL heeft op 12 juli 2013 een brief gestuurd aan C-Community met als kenmerk Dsec/ en als bijlage Budgettering Branding WBL commercieel. In deze brief heeft de directeur van WBL akkoord gegeven voor het uitvoeren van de onderdelen A en Bi voor een bedrag van Aan de opdracht is een verantwoordingsformulier 1 toegevoegd, het verantwoordingsformulier is getekend op 17 juli 2013 door de directeur van WBL. Op het verantwoordingsformulier is vermeld dat de opdracht een levering van een dienst betreft welke groter is dan en kleiner dan , de opdracht valt niet binnen een raamcontract. Wij merken op dat de directeur van WBL, op basis van de randvoorwaarden (bijlage 2) gemandateerd is om een dergelijk inkoopcontract af te sluiten. Voor een dergelijke inkoop is geen verplichting om meerdere offertes aan te vragen of een hardheidsclausule in te vullen. Gedurende meerdere interviews is vermeld dat de eerste opdracht aan C-Community voor een beperkt bedrag is gegeven. Deze eerste opdracht is volgens geinterviewden bedoeld als een test op de kwaliteit van de werkzaamheden van C-Community. De directeur van WBL heeft medegedeeld dat de kwaliteit van de eerste deelopdracht voldoende reden was voor WBL om de dienstverlening in verdere deelopdrachten voort te zetten. In het kader van onze opdracht hebben wij een verantwoordingsformulier gedateerd 1 oktober 2014 ontvangen. Dit document heeft betrekking op de opdracht met WBL kenmerk Dsec/ en heeft als bijlage Budgettering Branding WBL commercieel. Voor deze opdrachten met betrekking tot Verdygo is verantwoordingsformulier type 2 getekend. Het verantwoordingsformulier type 2 is getekend op 1 oktober 2014 door de directeur van WBL. Op het verantwoordingsformulier is vermeld dat de opdracht een levering van een dienst betrett welke groter is dan en kleiner dan , de opdracht valt niet binnen een raamcontract. De omschrijving van de opdracht is als volgt: Branding en markt communicatiestrategie mci huisstijl etc voor WBL privaat (Verdygo) (Fase -2)

14 E Y Pagina 12 De raming van de waarde van de opdracht zoals opgenomen op verantwoordingsformulier B bedraagt Op het verantwoordingsformulier is opgenomen dat alle homogene diensten zijn geclusterd voor de taming van de waatde van de opdracht. Op het formulier is opgenomen dat er op basis van zwaarwegende redenen geen offertes bij andete partijen worden opgevraagd. Als motivatie voor het niet opvragen van de drie offertes is vermeld: Deze mondelinge opdracht vloeit voort uit het vooronderzoek (opdrachtbrief Dsec/ )betreffende het opstellen van de markt communicatiestrategie en inrichten van de marktcommunica tie tbv het nieuw op te rich ten bedrijf Veraygo, dat bedoeld is voor kennis exploratie en exploitatie op de (inter) nationale markt voor water. Fase 1 + deze opdracht vertegenwoordigen samen een waarde van ,- en blijven daarmee onder de drempel voor Europese aanbesteden. Omdat de begeleiding en het opstellen van het vooronderzoek volledig is uitgevoerd door Renata Chiaradia (directeur C-Community) en Anna Willems, zal ook de vervolgopdracht van uit doelmatigheid door hen worden uitgevoerd. Wij merken op dat de directeur van WBL, op basis van de randvoorwaarden (bijlage 2) gemandateerd was om een dergelijk inkoopcontract af te sluiten. Daatnaast merken wij op dat het verantwoordingsformulier achteraf is opgesteld en is getekend 1 oktober 2014, de werkzaamheden zijn uitgevoerd/gefactureerd in de periode juli 2013 tot en met 1 oktober De directeur van WBL heeft tijdens een interview medegedeeld dat de keuze voor C-Community is gebaseerd op de voortgang van de opdracht en de kwaliteit van de door C-Community geleverde diensten. De directeur van WBL heeft medegedeeld dat de hardheidsclausule is gebruikt om te voorkomen dat andere leveranciers tijd, energie en kosten verspillen aan een offertetraject. De directeur van WBL heeft medegedeeld dat C-Community een unieke aantoonbare expertise heeft en bekend is met de missie en visie van Verdygo. Een andere leverancier had deze kennis eerst moeten opbouwen en dat is niet doelmatig voor de leverancier en het WBL, aldus de directeur van WBL. Uit een tweetal interviews is gebleken dat het verantwoordingsformulier voor deze opdracht niet tijdig is ingevuld. De facturen van C-Community zijn door de unit Financiën, Planning, Concerncontrol ontvangen zonder dat daarvoor een reservering in de tinanciële administratie was opgenomen. Het verantwoordingsformulier is op 1 oktober 2014 met proceduree ondersteuning door de coordinator inkoop achteraf ingevuld en na beoordeling door de directeur van WBL goedgekeurd en voor akkoord getekend. In beide interviews is aangegeven dat dezelfde situatie van toepassing was voor het verantwoordingsformulier inzake employer branding van 1 oktober 2014 (zie paragraaf hierna). Samenvattend merken wij op dat - in tegenstelling tot de procedures volgens het handboek inkoop en aanbesteding - voorafgaande aan het uitvoeren van de opdracht, geen verantwoordingstormulier, getekende opdrachtbevestiging en hardheidsclausule beschikbaar waren. Het verantwoordingsformulier is achteraf opgesteld en ondertekend teneinde recht te doen aan de van toepassing zijnde procedure. De manager Financiën, Planning, Concerncontrol heeft bevestigd dat de feitelijke gang van zaken niet conform de vastgestelde inkoop en aanbestedingsprocedures is.

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage

Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr Ons kenmerk Bijlage Aan de leden van de gemeenteraad Achtkarspelen Afdeling : SL Behandeld door : mw. R. Schievink-de Boer Telefoonnummer : 14 0511 E-mail : gemeente@achtkarspelen.nl Uw kenmerk Uw brief van Burgerservicenr

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Weert 2006 Maart 2006 Inclusief aanpassing drempelbedragen Europese aanbesteding per 1-1-2008 en wijziging drempelbedragen overige aanbestedingen m.i.v. 19 februari

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeente Halderberge Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Halderberge Rapportage Datum: 8 september 2008 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...5 2. DOELMATIGHEID...7

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nummer: 287838. Voorstel

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nummer: 287838. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Nummer: 287838 In D&H: 20-04-2010 / 22-06-2010 Steller: T. Bruno In Cie: BMZ 25-05-2010 / 17-08-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

EINDRAPPORTAGE BOEKENONDERZOEK ALS VERVOLG OP QUICK SCAN PROJECTEN DORDTSELAAN

EINDRAPPORTAGE BOEKENONDERZOEK ALS VERVOLG OP QUICK SCAN PROJECTEN DORDTSELAAN ALS VERVOLG OP QUICK SCAN DISTRIBUTIELIJST EINDRAPPORTAGE DORDTSELAAN AAN: THE FIRM B.V. DE HEER T. QUADT DE HEER DRS. C. L. BERG DIRECTEUR BUREAU VEILIG, BESTUURSDIENST DIRECTIE MIDDELEN EN CONTROL PAGINA

Nadere informatie

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM PER KOERIER Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 9 november 2011 Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 156 E-mail -------------------@afm.nl

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

Europese aanbesteding Accountantsdiensten. Aanbestedingsleidraad. Datum 12 augustus 2014 Referentie Ing. B.J. Vriezenga

Europese aanbesteding Accountantsdiensten. Aanbestedingsleidraad. Datum 12 augustus 2014 Referentie Ing. B.J. Vriezenga Europese aanbesteding Accountantsdiensten Aanbestedingsleidraad Versie Definitief Datum 12 augustus 2014 Referentie Auteurs Ing. B.J. Vriezenga EA accountantsdiensten Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Accountantsverslag 2013

Accountantsverslag 2013 www.pwc.nl Accountantsverslag 2013 Accountantsverslag 2013 voor Veiligheidsregio Fryslân 14 maart 2014 Aan het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Fryslân T.a.v. de heer W. Kleinhuis Postbus 612 8901

Nadere informatie

Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding. Onderzoek ICT-projecten bij de overheid

Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding. Onderzoek ICT-projecten bij de overheid Beschrijvend document voor de Openbare Europese Aanbesteding Onderzoek ICT-projecten bij de overheid 30-10-2012 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 1 Inleiding 1.1 Aanbestedende dienst 1.2 Voorwerp van de

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Mensenrechten, Emancipatie, Goed Bestuur en Humanitaire Hulp Onderzoek naar financiële en beheersorganisatie bij het Netherlands Instutute for Multiparty Democracy

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet

Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/dec) Boete Maesons voor niet-passende advisering bij consumptief krediet 10 december 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 2 december

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV

2014-609. Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV 2014-609 Voorgenomen verkoop aandelen Attero NV Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 2 april 2014 - Provinciale Staten op 16 april 2014 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Integriteitbeleid Smallingerland

Rekenkamercommissie Integriteitbeleid Smallingerland Rekenkamercommissie Integriteitbeleid Smallingerland Rapport van de rekenkamercommissie gemeente Smallingerland december 2012 Rapport rekenkamercommissie gemeente Smallingerland Integriteitbeleid Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013

Handleiding. Raad van Commissarissen. Nederlandse Staatsloterij. januari 2013 Versie 2013 Handleiding Raad van Commissarissen Nederlandse Staatsloterij januari 2013 Nederlandse Staatsloterij Pagina 1 Inhoudsopgave I. Algemeen 1. Doel van het handboek 2. Wettelijk kader Nederlandse

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Rapport INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID ONDERZOEK DOOR DE REKENKAMERCOMMISSIE HARDENBERG Aan: de raad van de gemeente Hardenberg Postbus 500 Hardenberg Van: de rekenkamercommissie Hardenberg i.s.m. Partners

Nadere informatie

Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten

Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten Memo Onderwerp Verantwoordingsnotitie Toelichting op traject en inhoud van voorgenomen verkoop van aandelen in Attero Holding N.V. ( Attero ) ten behoeve van beslissing van aandeelhouders over verkoop

Nadere informatie

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK

Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Strikt vertrouwelijk Aangetekend verstuurd 't Sorgh & Huis B.V. --------------------------- Rembrandtweg 257 2981CZ RIDDERKERK Datum 2 december 2014 - Pagina 1 van 17 Telefoon 020-797 2581 Email boetefunctionaris@afm.nl

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Transparantie. verslag 2014. Transparantie

Transparantie. verslag 2014. Transparantie Transparantie verslag 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2. Historie pag. 5 Hoofdstuk 3. Juridische en organisatorische structuur pag. 6 3a Internationaal netwerk pag. 6 3b HLB

Nadere informatie

Boardletter 2009. Rapportage aan de raad van de gemeente Coevorden

Boardletter 2009. Rapportage aan de raad van de gemeente Coevorden Boardletter 2009 Rapportage aan de raad van de gemeente Coevorden Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31

Nadere informatie

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012

Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Waterschapsbedrijf Limburg Accountantsverslag 2012 Rapportage aan directie en algemeen bestuur!1 IERNST& YOUNG Qualityln Everything We Do Ernst & Young Accountants LLP Stationsplein 8C 6221 BT Maastricht

Nadere informatie