Rapport van feitelijke bevindingen Waterschapsbedrijf Limburq, Roermond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport van feitelijke bevindingen Waterschapsbedrijf Limburq, Roermond"

Transcriptie

1 EY Rapport van feitelijke bevindingen Waterschapsbedrijf Limburq, Roermond Oriënterend onderzoek Waterschapsbedrijf Limburq Amsterdam, 14 juli /YV/EA/di/9XECPV

2 & nhoudsopgave 1 Aanleidinq en doel van het onderzoek 1 2 Doel van het onderzoek Verrichte werkzaamheden Beperkingen 3 3 Managementsamenvatting 4 4 Achterqrondinformatie Organisatiestructuur Relatie tussen C-Community BV en de heer Gresel 5 I 5 Bevindingen oriënterend onderzoek Inleiding Zakelijke relatie tussen WBL en C-Community BV Beschrijving relevante procedures Procedure inkopen en aanbestedingen Procedure facturatie Beschrijving opdrachtverlening aan en facturatie door C-Community Aanbieding van 12 juli 2013 inzake Branding WBL Commercieel Aanbieding II van 22 mei 2014 inzake fase F Aanbieding Ill van 22 mel 2014 inzake Employer Branding Aanbieding IV van 25 september 2014 inzake deponeren logo druppel en slogan Aanbieding V van 18 februari 2015 inzake Plan van aanpak communicatie WBL Publiek 16 6 Samenvattende analyse Gebruik hardheidsclausule Tijdigheid opstellen van de verantwoordingsformulieren inzake het merk Verdygo en employer branding 19 7 Afsluiting 20 Bijlage 1 Overzicht van ontvangen documentatie 1.1 Lijst ontvangen documentatie WBL 1.2 Lijst ontvangen documentatie van C-Community Bijlage 2 Overzicht van drempelbedragen 2014 Bijlage 3 Overzicht facturen van C-Community

3 EY Pagina 1 1 Aanleiding en doel van het onderzoeki In uw brief aan Ernst & Young Accountants LLP (hierna: EY ) gedateerd 28 april 2015 verzoekt u ons ondetzoek te doen naar de opdrachtverlening van het Waterschapsbedrijf Limburg (hierna: WBL ) aan C-community BV (hierna: C-Community). De aanleiding daartoe wordt in uw brief als volgt omschreven: Recent zijn vanuitjournalistieke hoek vragen gesteld omtrent onbetaalde nevenfuncties van de voorzitter van waterschap Peel en Maasvallel (WPM), tevens onze vice-voorzitter. Bij beantwoording van deze vraag door WPM is gebleken dat één van die nevenfuncties bestond uit een rela tie met C-community By, een bedrijf waaraan het WBL in de afgelopen jaren regelmatig opdrach ten heeft verstrekt in relatie tot de nieuw opgerichte Verdygo BV alsook in relatie tot adviezen met betrekking tot communicatie door WBL. Uit hoolde van zorgvuldigheidsoverwegingen heeft de voorzitter van het WBL beslo ten om onafhankelijk onderzoek te gelasten naar de inkoop en aanbesteding met betrekking tot de opdrach ten die gegund zijn aan C-community BV over de periode In overleg met u als opdrachtgever hebben wij het onderzoek naar de opdrachtverlening door WBL aan C-community uitgevoerd in de context van de mogelijke schijn van belangenverstrengeling die is ontstaan door de positie van de heer Gresel als vice-voorzitter van WBL enerzijds en de nevenfunctie bij C-Community anderzijds. Het onderhavige rapport is primair bestemd voor de opdrachtgever aangezien anderen, die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden, de resultaten onjuist kunnen interpreteren. Wij begrijpen dat ons rapport gebruikt zal worden om de bestu ten van het WBL en de beide waterschappen, en de media te informeren over de uitkomsten van onze werkzaamheden. Wij hebben bij het opstellen van ons rapport rekening gehouden met algemeen geldende eisen van transparantie en zorgvuldigheid in combinatie met de belangen van individuele personen en de organisatie. 1 Onder Aanleiding van het onderzoek is de toelichting opqenomen zoals op hoofdlijnen verstrekt door de opdrachtgever bij opdrachtaanvaardinq.

4 EV 1 Pagina 2 2 Doel van het onderzoek De doelstelling van het onderzoek is in onze opdrachtbevestiging d.d. 8 mel 2015 als volgt verwoord: Het verscha lien van inzicht in de feiten en omstandigheden ten aanzien van de opdracht verlening door WBL aan C-community By, alsmede de betrokkenheid hierbi] van (voormalige) medewerkers van WBL, teneinde u in de gelegenheid te stellen om de feiten en omstandigheden te kennen en te besluiten over (mogelijke) vervolgacties/-werkzaamh eden en/ol corrigerende maatregelen. Het onderzoek is gericht op de periode 2013 tot en met mel Wij zijn met u overeen gekomen het onderzoek in fasen ult te voeren, waarbij de volgende fasen onderkend zijn: Ease 1 Oriënterend onderzoek Ease 2 Verdiepend feitenonderzoek Ease 3 Rapportagefase Deze fasegewijze aanpak is overeengekomen om na afloop van ledere fase te kunnen bezien of, en zo ja, op welke wijze naar een volgende fase wordt overgegaan. Deze rapportage heeft betrekking op fase 1, het oriënterende onderzoek. 2.1 Verrichte werkzaamheden In het kader van het oriënterend onderzoek zijn door ons de navolgende werkzaamheden verricht: Een onderzoek verrichten in openbare bronnen zoals het Handeisregister. Kennisnemen van de tot op heden intern verrichte werkzaamheden naar de relatie tussen WBL en C-community. Kennisnemen van de interne procedures met betrekking tot inkopen en aanbestedingen. Het houden van oriënterende interviews met de volgende personen: De voormalig vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van WBL, de heer Gresel; De directeur van C-Community, mevrouw Chiaradia; De business controller van C-Community; De directeur van WBL; De Manager Financiën, Planning, Concerncontrol van WBL; De manager HRM van WBL; De coordinator inkoop van WBL. Uitvoeren van administratief onderzoek met betrekking tot C-community By, waaronder begrepen het in kaart brengen van (de verantwoorde) overeenkomsten, facturen en betalingen, zoals opgenomen in de (financiële) administratie van WBL. Analyseren van de feitelijke gang van zaken ten opzichte van de in procedures beschreven en/of gebruikelijke gang van zaken. Het recapituleren van de conceptonderzoeksbevindingen in een conceptrapport van bevindingen. - Het bespreken van het conceptrapport van bevindingen met de opdrachtgever. Het samenstellen van het definitieve rapport van bevindingen. Bespreken van het definitieve rapport met de opdrachtgever.

5 Er Pagina 3 De door ons opgevraagde en aan ons beschikbaar gestelde documentatie is opgenomen in bijlage 1. Alle door ons opgevraagde documentatie is desgevraagd door WBL aan ons beschikbaar gesteld. Het uitvoeren van review heeft geen deel uit gemaakt van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd. Daartoe is besloten met in acht fleming van de volgende overwegingen: review wordt beschouwd als een relatief zwaar middel dat door betrokkenen ervaren kan worden als een schending van de privacy. In het kader van proportionaliteit en subsidiariteit wordt dit middel uitsluitend ingezet als daar gerede aanleiding toe is; De bevindingen uit het oriënterende onderzoek geven geen aanleiding om het middel review in te zetten. Wij merken op dat citaten in cursief gedrukte tekst zijn weergegeven en Ietterlijk, inclusief eventuele typefouten, zijn overgenomen uit correspondentie dan wel overige documentatie. De bedragen in dit rapport zijn exciusief BTW, tenzij anders vermeld. 2.2 Beperkingen De door ons verrichte werkzaamheden zijn vooraf met u overeenqekomen in de opdrachtbevestiging. De werkzaamheden hebben zich gericht op het vaststellen van de feitelijke gang van zaken ten aanzien van de opdrachtverlening van WBL aan C-Community in de context van de nevenfunctie van de heer Gresel bij C-community en op het analyseren van de feitelijke gang van zaken ten opzichte van de geldende procedures, resulterend in een afweging of de geconstateerde bevindingen aanleiding geven tot verder onderzoek. Indien aanvullende werkzaamheden, een controle- of een beoordelingsopdracht, zouden zijn afgesproken en uitgevoerd, zouden wellicht andere onderwerpen zijn geconstateerd die voor het rapport in aanmerking zouden zijn gekomen. Het uitgevoerde oriënterende onderzoek is niet aangemerkt als een audit, hetgeen betekent dat onze werkzaamheden niet zijn uitgevoerd in overeenstemming met algemeen aanvaarde controle-, beoordelings- dan wel overige audit-normen in Nederland en deze vertegenwoordigen dan ook geen oordeel of verklaring zoals in het kader van een audit. Het rapport heeft ook niet het karakter van een legal opinion (juridische analyse/advies). De cijfermatige aspecten van het rapport hebben alleen betrekking op gespecificeerde elementen, posten, onderwerpen of de aangegeven financiële en niet financiële informatie. De jaarrekening van de huishouding als geheel valt niet onder de reikwijdte van het rapport.

6 Er Pagina 4 3 Managementsamenvatting Wij hebben op uw verzoek een onderzoek uitgevoerd naar de opdrachtverlening door WBL aan C-community in de context van de mogelijke schijn van belangenverstrengeling die is ontstaan door de positie van de heer Gresel als vice-voorzitter van WBL enerzijds en de nevenfunctie bij C-Community anderzijds. Het doel van dit onderzoek is in onze opdrachtbevestiging van 8 mei 2015 als volgt verwoord: Het verschaffen van inzicht in de feiten en omstandigheden ten aanzien van de opdracht verlening door WBL aan C-community By, aismede de betto kkenheid hierbi] van (voormalige) medewerkers van WBL, teneinde u in de gelegenheid te stellen om de feiten en omstandigheden te kennen en te besluiten over (mogelijke) vervolgacties/-werkzaamheden en/of corrigerende maatregelen. Deze rapportage heeft betrekking op fase 1, het oriënterende onderzoek. De werkzaamheden hebben met name bestaan uit het houden van interviews, het kennis nemen van documenten, procedurebeschrijvingen en overige intormatie, en het analyseren van de feitelijke gang van zaken ten aanzien van de opdrachtverlening aan de van toepassing zijnde procedures. WBL heeft gedurende de periode waarop het onderzoek betrekking heeft, 2013 tot en met april 2015, voor ruim aan opdrachten verstrekt aan C-community. C-community heeft in dezelfde periode voor bijna aan werkzaamheden en kosten gefactureerd aan WBL. Het verschil tussen de waarde van de verstrekte opdrachten en gefactureerde bedragen is circa welk verschil voor bestaat uit de opdracht in 2015 ter grootte van , waarop voor is gefactureerd. De informatie die gedurende het onderzoek voor ons beschikbaar is geweest bevat geen informatie die er op zou duiden dat de nevenfunctie van de voormalig vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van WBL bij C-Community (mede-) aanleiding zou zijn geweest voor tie opdrachtverstrekking aan C-Community door WBL. De facturatie door C-community inzake aan WBL geleverde diensten is gelijk aan of lager dan de geoffreerde bedragen. Wij hebben ook anderszins qeen informatie ontvangen die er op zou kunnen duiden dat de verhouding tussen tie facturatie enerzijds en de geleverde diensten van C-Community anderzijds ongelijk zou zijn. Op basis van deze analyse is niet gebleken van daadwerkelijke belangenverstrengeling ten gevolge van tie betrokkenheid van de heer Gresel bij WBL en C-Community en is geen sprake van een integriteitschending uit dien hoofde. Tegelijkertijd stellen wij echter vast dat de gevolgde procedure van opdrachtverlening, ten aanzien van zowel de inhoud als tie tijdigheid van het opstellen van verantwoordingsformulieren en het gebruik van hardheidsclausules, niet in ahe gevallen conform de vastgestelde procedure is verlopen. Op basis van tie bevindingen uit deze werkzaamheden is besloten geen verdiepend onderzoek uit te voeren en heeft geen review plaatsgevonden.

7 Pagina 5 4 Achtergrondinformatie Voor een goed begrip van de bevindingen die in hoofdstuk 5 worden weergegeven, geven wij in hoofdstuk 4 achtergrondinformatie ten aanzien van de organisatiestructuur en de relatie tussen de heer Gresel en C-Community. Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk aan de orde; 1. de orqanisatiestructuur 2. de relatie tussen C-Community BV en de heer Gresel 4.1 Organisatiestructuur Het WBL is op 1 januari 2004 ontstaan uit een gemeenschappelijke regeling tussen Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei. De beide waterschappen vormen het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van WBL. De bestucen vergaderen vijf keer per jaar, of zoveel als nodig, over planning en control, de begroting, het investeringsprogramma, jaarrekening, risicomanagement, managementverantwoordingsrapportages, nieuwe ontwikkelingen. De voorzittersrol van het dagelijks bestuur wordt tweejaarlijks gecouleerd tussen Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei. De beer Gresel was gedurende de periode waarop het onderzoek zich richt voorzitter tot 31 december 2013 en vicevoorzitter van 1 januari 2014 tot 1 juni Relatie tussen C-Community BV en de heer Gresel Op 28 april 2015 heeft de heer Gresel middels een persbericht op de website van Waterschap Peel en Maasvallei bekend gemaakt dat hij zijn functie van voorzitter van het Waterschap Peel en Maasvallei neerlegt en daarmee impliciet tevens dat hij zijn lidmaatschap van het bestuur van WBL neerlegt. In deze paragraaf is een beschrijving van de totstandkoming en aard van de relatie tussen de heer Gresel en C-community beschreven. Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (hierna; Handelsregister ) kan afgeleid worden dat de heer Gresel mede bestuurder is van Stichting AK Chiaradia Beheer. De heer Gresel is vanaf 8 mei 2013 aangemerkt als bestuurder C welke gezamenlijk met de andere bestuurder bevoegd is. De andere bestuurder van Stichting AK Chiaradia Beheer is mevrouw Chiaradia. De stichting is op 8 mei 2013 opgericht. Mevrouw Chiaradia is, blijkens het Handelsregister, via Chiaradia Beheer BV enig aandeelhouder en directeur van C-Community. Zowel de heer Gresel als mevrouw Chiaradia hebben medegedeeld dat de heer Gresel als coach betrokken is geraakt bij C-Community vanat begin Mevrouw Chiaradia heeft de heer Gresel als mede bestuurder van Stichting AK Chiaradia Beheer aangesteld om de continulteit van, met name, C-Community te waarborgen. De rol van de heer Gresel bij C-Community is -volgens mededeling van mevrouw Chiaradia en de heer Gresel- niet schriftelijk vastgelegd en/of geformaliseerd in een overeenkomst. De heer Gresel en mevrouw Chiaradia hebben medegedeeld dat de heer Gresel als coach en HR-tussenpersoon heeft gefungeerd. De beer Gresel heeft -volgens mededeling- geen operationele of verkoopactiviteiten bij C-Community BV uitgevoerd.

8 Paqina 6 5 Bevindinqen oriënterend onderzoek In hoofdstuk 5 komen achtereenvolgens aan de orde: 1. Inleiding 2. Zakelijke relatie tussen WBL en C-Community By 3. Beschrijving relevante procedures 4. Beschrijving opdrachtverlening aan en facturatie door C-Community 5.1 Inleiding In de periode tussen juli 2013 en april 2015 heeft C-Community meerdere opdrachten uitgevoerd voor WBL, welke in de onderstaande tabel zijn opgenomen. Wij merken op dat de onderstaande tabel is opgesteld op basis van de aanbiedingen die door middel van offertes en brieven zijn gedaan door C-community aan WBL. De nummers I t/m V in de tabel zijn door ons toegekend. Opdrachten tussen WBL en C-Community Aanbleding Omschrljving I Offertebedrag Opdracht- Waarde Facturen C-Community verstrekkinq WBL verstrekte I_ j opdracht 12 juli 2013 Branding WBL juli 2013 voor Commercieel, plus 2 onderdeel A en Bi onderverdeeld in deel onderdelen PM 1 oktober A tim G II 22 mel 2014 Branding W8L juni commercieel: verdere invulling onderdeel F en ter dekking reeds gefactureerde presentaties III 22 mel 2014 Employer Branding Geen detail 26 juni 2014 Akkoord nader op budget, losse tarieven voor uren en kosten te stellen budget voor genoemde tarieven 1 oktober IV 25 september Deponeren logo druppel oktober ivm en slogan verhoging klassen V 18 februari Plan van aanpak april communicatie WBL plus 2 Publiek, onderverdeeld in deel A tim F onderdelen PM Totalen In de onderstaande paragrafen wordt het eerste contact tussen WBL en C-Community, de opdrachtverlening en de facturatie omschreven. Voor de opdrachtverlening en de facturatie is allereerst de procedure omschreven, in de daaropvolgende paragrafen zijn de feiten en omstandigheden met betrekking tot de verantwoordingsformulieren omschreven.

9 E V Pagina Zakelijke relatie tussen WBL en C-Community BV De directeur van C-Community heeft in een interview medegedeeld dat het contact tussen WBL en C-Community is geinitieerd door de directeur van C-Community. De directeur van C-Community heeft toegelicht dat de verkoopstrategie van C-Community is gericht op groeimarkten. Water en waterbeheer is één van deze groeimarkten. Medio en eind 2012 is het WBL en de ontwikkelingen voor MDR2 veel in het nieuws geweest. De directeur van C-Community heeft medegedeeld dat het eerste contact met WBL telefonisch heeft plaatsgevonden op 7 maart De directeur van WBL heeft medegedeeld dat hij in de periode tot en met maart 2013 met meerdere marketingbureaus contact heeft gehad. De directeur van WBL heeft medegedeeld dat de keuze op C-Community is gevallen door de ruime ervaring met dergelijke projecten, zowel nationaal als in ternation aa I. Op 10 april 2013 heeft de eerste afspraak tussen de directeur van WBL en de directeur van C-Community plaats gevonden. Deze eerste afspraak heeft nog tot enkele vervolgafspraken geleid. Op basis van deze vervolgafspraken is de eerste opdracht van WBL aan C-Community tot stand gekomen. De voormalig vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van WBL heeft benadrukt dat hij de directeur van C-Community niet heeft geholpen bij het verkrijgen van de opdtacht. De voormalig vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van WBL heeft toegelicht dat hij geen invloed had op het operationele handelen van C-Community BV noch op het operationele handelen van WBL. De voormalig vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van WBL geeft aan dat hij, na het verlenen van de opdracht, de persoonlijke relatie tussen hem en de directeur van C-Community aan de directeur van WBL heeft medegedeeld. Uit meerdere interviews is gebleken dat bij WBL - in relatie tot de eden van het WBL-bestuur - geen achtergrondonderzoeken naat nieuwe en bestaande leveranciers worden uitgevoerd. Wij zijn geinformeerd dat de eden van het WBL-bestuur zijn afgevaardigd vanuit de moederorganisaties Peel en Maasvallei respectievelijk Roer en Overmaas en dat de eden van het bestuur zelf bij de moederorganisatie dienen te melden of zij nevenfuncties vervullen en of aan het vervullen van die nevenfuncties een beloning is vetbonden. De geinterviewden van het WBL, met uitzondering van de directeur WBL, hebben aangegeven dat de nevenfunctie van de heer Gresel, in 2013 voorzitter van WBL en vanaf 1 januari 2014 vicevoorzitter van WBL, bij hen niet bekend was. 5.3 Beschrijving relevante procedures In de onderstaande paragraten is een beschrijving opgenomen van de van toepassing zijnde procedures ten aanzien van inkopen en aanbestedingen (paragraaf 5.3.1) en ten aanzien van facturatie (paragraaf 5.3.2). 2 Modulair duu rzame rioolwaterzuiveringsinsta liatie.

10 - bij voor EY Pagina Procedure inkopen en aanbestedingen Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van WBL is op 9 november 2012 door het algemeen bestuur van WBL vastgesteld. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van WBL is gebaseerd op het inkoop en aanbestedingsbeleid van de VNG en de Gids Proportionaliteit van januari De medewerkers van het WBL dienen eerst te bepalen welke inkoopprocedure moet worden gevolgd. De te volgen inkoopprocedure is afhankelijk van de volgende criteria: Bepalen van inkoopbehoefte tot 31 december r- werken A of dienst Enkelvoudig Tot Tot Meervoudig tot Nationaal tot Europees Vanaf tot Bepalen van inkoopbehoefte vanaf 1 januari 2014 Enkelvoudig Tot Vanaf Tot Meervoudig tot tot Nationaal tot Europees Vanaf Vanaf Aanvraag van één offerte bij één ondernemer Aanvraag van offertes bij tenminste drie tot maximaal vijf ondernemers Nationale aanbesteding van de opdracht Europese aanbesteding van de opdracht Handeting Aanvraag van één offerte bij één ondernemer Aanvraag van offertes bij tenminste drie tot maximaal vijf ondernemers Nationale aanbesteding van de opdracht Europese aanbesteding van de opdracht In het inkoop- en aanbestedingsbeleid is opgenomen dat - leverinqen en diensten - alle opdrachten groter dan tot door de opdrachtgever een verantwoordingsformulier type 1 dient te worden opgesteld. Voor een inkoop groter dan en tot dient door de opdrachtgever een verantwoordingstormulier type 2 te worden opgesteld. Dit verantwoordingsformulier dient, afhankelijk van de hoogte van de inkoop, door de gemandateerde3 te worden goedgekeurd. Na goedkeuring dient het verantwoordingsformulier aan de unit Financiën, Planning, Concerncontrol van WBL te worden verstrekt. De unit Financiën, Planning, Concerncontrol voert op basis van het verantwoordingsformulier een verplichting in de financiële administratie in. Een overzicht van de gemandateerde zijn opgenomen in bijlage 2 van dit rapport.

11 - bedraagt voor binnen EV Pagina 9 Voor de inkoopbehoefte leveringen en diensten met een geraamde waarde groter dan en tot bestaat de mogelijkheid om van de bovenstaand beschreven offerteprocedure afte wijken. De verantwoordelijke medewerker moet voor deze opdrachten de sterk moverende redenatie opnemen in een hardheidsclausule. Deze, afwijking van de procedure en de daaropvolgend verstrekte opdrachten moeten door de directeur van WBL warden goedgekeurd. De directeur is voor deze opdrachten tevens de opdrachtgever. In bijlage 2 van dit rapport is het overzicht met de gemandateerde en de drempelbedragen voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen. Voor het gebruik van de hardheidsclausule zijn in het handboek inkoop en aanbesteding (zijnde een nadere uitwerking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid) de volgende kenmerken opgenomen: In het geval dat een aanbestedingsvorm op grand van zwaarwegende argumenten (schriftelijk te benoemen) nadelig is kan een eenvoudigere dan de voorgeschreven aanbestedingsprocedure worden toegepast (in dit geval de enkelvoudig onderhandse procedure in plaats van de meervoudig onderhandse procedure). De uiteindelijke beslissing hiertoe wordt genomen door de directeur. Wanneer er sprake is van zwaarwegende argumenten is niet verder uitgewerkt in het handboek. Indien gebruik wordt gemaakt van de hardheidsclausule dient de motivatie controleerbaar worden vastgelegd in het document management systeem (DMS / Corsa). De directeur moet verklaren akkoord te gaan met de motivatie. De vastlegging voor de hardheidsclausule wordt opgenomen in het verantwoordingsformulier. Maandelijks wordt door de unit Financiën, Planning, Concerncontrol een overzicht opgesteld van alle verantwoordingsformulieren betreffende verplichtingen welke door WBL zijn aangegaan. In dit overzicht wordt aangegeven in welke categorie de inkopen vallen en hoe vaak de hardheidsclausule is toegepast. Het gemiddelde percentage gebruik van de hardheidsclausule - de categorie leveringen en diensten circa 40%. Wij merken op dat de diensten van C-Community zijn ingekocht middels enkelvoudige opdrachten. Volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid moet afhankelijk van de omvang van de opdracht een verantwoordingsformulier, offertetraject of een hardheidsclausule aan een inkooporder ten grondsiag liggen. Bij de opdrachtverlening aan C-Community is gebruikt gemaakt van de mogelijkheid de hardheidsclausule toe te passen. Uit meerdere interviews is gebleken dat de directeur van WBL - de procedurele kaders voor inkoop en aanbesteding - een volledig financieel mandaat heeft. Worden de vastgestelde procedures voor inkoop en aanbesteding gevolgd, dan is de directeur gemandateerd om de daaruit voortvloeiende opdrachten zelfstandig te ondertekenen. Wanneer de vanuit de procedures voorgeschreven aanbestedingsvorm niet kan worden gevolgd, dan is akkoord van het dagelijks en algemeen bestuur nodig Procedure facturatie Bij het verschaffen van de opdracht moet door de opdrachtgever een verantwoordingsformulier worden opgesteld. Dit verantwoordingsformulier dient door de opdrachtgever, tezamen met de otterte, opdrachtbevestiging en andere relevante documentatie, aan de unit Financiën, Planning, Concerncontrol worden verschaft. Op basis van het verantwoordingsformulier wordt het bedrag van de opdracht als verplichting in de tinanciële administratie opgenomen. De documenten worden door de contract manager en afdeling Financiën, Planning, Concerncontrol bewaard.

12 E V Pagina 10 working wor d De facturen worden centraal bij de unit Financiën, Planning, Concerncontrol ontvangen. Een medewerker van de unit Financiën, Planning, Concerncontrol voert de factuur in de financiële administratie in en matched de factuur op basis van het verplichtingsnummer met de in de financiële administratie opgenomen verplichting. De factuur wordt vervolgens via de ingestelde workflow goedgekeurd door de medewerkers welke daartoe bevoegd zijn. Na goedkeuring door de budgethouder, wordt deze factuur vervolgens automatisch verantwoord in de financiële administratie en betaalbaar gesteld. Indien de factuur niet aan de hand van een verplichtingsnummer kan worden gematched met een verplichting, dan wordt de factuur separaat aan de budgethouder ter autorisatie aangeboden. Voor facturen groter dan moet door de budgethouder alsnog de juiste verantwoordingsinformatie worden opgeleverd. 5.4 Beschrijving opdrachtverlening aan en facturatie door C-Community In de onderstaande paragrafen is de feitelijke gang van zaken ten aanzien van de opdrachtverlening aan C-Community beschreven. De opdrachten zijn door EY samengevat per aanbieding van C-Community aan WBL.: Aanbieding Ivan l2juii 2013 inzake Branding WBL Commercieel (opgenomen in paragraaf 5.4.1) Aanbieding II van 22 mei 2014 inzake fase F (opgenomen in paragraaf 5.4.2) Aanbieding Ill van 22 mei 2014 inzake Employer Branding (opgenomen in paragraaf 5.4.3) Aanbieding IV van 25 september 2014 inzake deponeren logo druppel en slogan (opgenomen in paragraaf 5.4.4) Aanbieding V van 18 februari 2015 inzake Plan van aanpak communicatie WBL Publiek (opgenomen in paragraaf 5.4.5) Aanbieding I van 12 juli 2013 inzake Branding WBL Commercieel C-Community heeft op l2juii 2013 een offette uitgebracht, middels het document Budgettering Branding WBL commercieel, welke geadresseerd is aan de directeur van WBL. In dit document is de begroting van C-Community inzake de branding van Verdygo opgenomen. Uit de offerte kan afgeleid worden dat de opdracht betrekking heeft op een aantal fases. De fases betreffen: Budgettering en tijdpad per onderdeel Onderdeel Tijdpad Bedrag in A. Voorbereiding, klantgesprekken, instructies Niet opgenomen B. Corporate Identity Niet opgenomen Bi. Ontwikkeling naam Juli t/m september B2. Logo Septembert/m oktober B3. Huisstijl Oktober t/m december C. Marketing communication November start, gereed in 2014 Oriènterend onderzoek Waterschapsbedrijf Limburg

13 Pagina 11 Onderdeel t Bedrag in D. E. F. G. Realisatie communication middelen (initiële dekking) Organisation communication Management communication Materiaalgebruik, (stock) foto s, proeven e.d. Gebaseerd op onderdelen B en C Gebaseerd op onderdelen B en C Gebaseerd op onderdelen B en C Gebaseerd op onderdelen B en C Totaal P.M. P.M In het document Budgettering Branding WBL commercieel wordt gevraagd om goedkeuring om te starten met de uitvoering van onderdelen A en Bi voor een totaalbedrag van De directeur van WBL heeft op 12 juli 2013 een brief gestuurd aan C-Community met als kenmerk Dsec/ en als bijlage Budgettering Branding WBL commercieel. In deze brief heeft de directeur van WBL akkoord gegeven voor het uitvoeren van de onderdelen A en Bi voor een bedrag van Aan de opdracht is een verantwoordingsformulier 1 toegevoegd, het verantwoordingsformulier is getekend op 17 juli 2013 door de directeur van WBL. Op het verantwoordingsformulier is vermeld dat de opdracht een levering van een dienst betreft welke groter is dan en kleiner dan , de opdracht valt niet binnen een raamcontract. Wij merken op dat de directeur van WBL, op basis van de randvoorwaarden (bijlage 2) gemandateerd is om een dergelijk inkoopcontract af te sluiten. Voor een dergelijke inkoop is geen verplichting om meerdere offertes aan te vragen of een hardheidsclausule in te vullen. Gedurende meerdere interviews is vermeld dat de eerste opdracht aan C-Community voor een beperkt bedrag is gegeven. Deze eerste opdracht is volgens geinterviewden bedoeld als een test op de kwaliteit van de werkzaamheden van C-Community. De directeur van WBL heeft medegedeeld dat de kwaliteit van de eerste deelopdracht voldoende reden was voor WBL om de dienstverlening in verdere deelopdrachten voort te zetten. In het kader van onze opdracht hebben wij een verantwoordingsformulier gedateerd 1 oktober 2014 ontvangen. Dit document heeft betrekking op de opdracht met WBL kenmerk Dsec/ en heeft als bijlage Budgettering Branding WBL commercieel. Voor deze opdrachten met betrekking tot Verdygo is verantwoordingsformulier type 2 getekend. Het verantwoordingsformulier type 2 is getekend op 1 oktober 2014 door de directeur van WBL. Op het verantwoordingsformulier is vermeld dat de opdracht een levering van een dienst betrett welke groter is dan en kleiner dan , de opdracht valt niet binnen een raamcontract. De omschrijving van de opdracht is als volgt: Branding en markt communicatiestrategie mci huisstijl etc voor WBL privaat (Verdygo) (Fase -2)

14 E Y Pagina 12 De raming van de waarde van de opdracht zoals opgenomen op verantwoordingsformulier B bedraagt Op het verantwoordingsformulier is opgenomen dat alle homogene diensten zijn geclusterd voor de taming van de waatde van de opdracht. Op het formulier is opgenomen dat er op basis van zwaarwegende redenen geen offertes bij andete partijen worden opgevraagd. Als motivatie voor het niet opvragen van de drie offertes is vermeld: Deze mondelinge opdracht vloeit voort uit het vooronderzoek (opdrachtbrief Dsec/ )betreffende het opstellen van de markt communicatiestrategie en inrichten van de marktcommunica tie tbv het nieuw op te rich ten bedrijf Veraygo, dat bedoeld is voor kennis exploratie en exploitatie op de (inter) nationale markt voor water. Fase 1 + deze opdracht vertegenwoordigen samen een waarde van ,- en blijven daarmee onder de drempel voor Europese aanbesteden. Omdat de begeleiding en het opstellen van het vooronderzoek volledig is uitgevoerd door Renata Chiaradia (directeur C-Community) en Anna Willems, zal ook de vervolgopdracht van uit doelmatigheid door hen worden uitgevoerd. Wij merken op dat de directeur van WBL, op basis van de randvoorwaarden (bijlage 2) gemandateerd was om een dergelijk inkoopcontract af te sluiten. Daatnaast merken wij op dat het verantwoordingsformulier achteraf is opgesteld en is getekend 1 oktober 2014, de werkzaamheden zijn uitgevoerd/gefactureerd in de periode juli 2013 tot en met 1 oktober De directeur van WBL heeft tijdens een interview medegedeeld dat de keuze voor C-Community is gebaseerd op de voortgang van de opdracht en de kwaliteit van de door C-Community geleverde diensten. De directeur van WBL heeft medegedeeld dat de hardheidsclausule is gebruikt om te voorkomen dat andere leveranciers tijd, energie en kosten verspillen aan een offertetraject. De directeur van WBL heeft medegedeeld dat C-Community een unieke aantoonbare expertise heeft en bekend is met de missie en visie van Verdygo. Een andere leverancier had deze kennis eerst moeten opbouwen en dat is niet doelmatig voor de leverancier en het WBL, aldus de directeur van WBL. Uit een tweetal interviews is gebleken dat het verantwoordingsformulier voor deze opdracht niet tijdig is ingevuld. De facturen van C-Community zijn door de unit Financiën, Planning, Concerncontrol ontvangen zonder dat daarvoor een reservering in de tinanciële administratie was opgenomen. Het verantwoordingsformulier is op 1 oktober 2014 met proceduree ondersteuning door de coordinator inkoop achteraf ingevuld en na beoordeling door de directeur van WBL goedgekeurd en voor akkoord getekend. In beide interviews is aangegeven dat dezelfde situatie van toepassing was voor het verantwoordingsformulier inzake employer branding van 1 oktober 2014 (zie paragraaf hierna). Samenvattend merken wij op dat - in tegenstelling tot de procedures volgens het handboek inkoop en aanbesteding - voorafgaande aan het uitvoeren van de opdracht, geen verantwoordingstormulier, getekende opdrachtbevestiging en hardheidsclausule beschikbaar waren. Het verantwoordingsformulier is achteraf opgesteld en ondertekend teneinde recht te doen aan de van toepassing zijnde procedure. De manager Financiën, Planning, Concerncontrol heeft bevestigd dat de feitelijke gang van zaken niet conform de vastgestelde inkoop en aanbestedingsprocedures is.

15 E V Pagina 13 Facturatie behorende bij de opdracht Branding WBL commercieel, onderdeel A en Bi Voor onderdeel A en Bi van het project Branding WBL commercieel zijn in totaal drie facturen door WBL ontvangen. De eerste twee facturen zijn voorschotfacturen, de derde is de slotafrekening voor dit onderdeel. De facturen hebben een totale waarde van Op alle drie facturen is de directeur van WBL als opdrachtgever vermeld. De periode van facturatie loopt van 24 juli 2013 tot en met 25 november Wij merken op dat de omschreven werkzaamheden op facturen overeenkomen met de opdrachtomschrijving zoals in het document Budgettering Branding WBL commercieel van 12 juli 2013 en dat het totaalbedrag overeenstemt met de offerte en de verstrekte opdracht. Facturatie behorende bij de overige onderdelen van de opdracht Branding WBL commercieel Het onderdeel B2 Logo is in twee delen gefactureerd op 30 november 2013 (voorschot) en op 15 januari 2014 (eindafrekening). Het totaal van beide facturen bedraagt en stemt overeen met de offerte. Het onderdeel B3 Huisstijl is in drie delen gefactureerd op 30 november 2013 (voorschot), 27 januari 2014 (2 voorschot) en op 18 maart 2014 feindafrekening). Het totaal van de drie facturen bedraagt en stemt overeen met de offerte. Op een van de facturen is tevens een bedrag opgenomen van inzake positie C. Dit bedrag is opgenomen in de opsomming hieronder. Het onderdeel C Marketing communication is in drie delen gefactureerd op 8 april 2014 (voorschot), 23 mei 2014 (2 voorschot) en 21 juli 2014 feindafrekening). Het totaal van de drie facturen bedraagt Het geoffreerde bedrag bedraagt De onderdelen D en G van de offerte van 12 juli 2013 zijn in totaal geoffreerd voor Op basis van de omschrijvingen op de facturen en de factuurdata leiden wij af dat de volgende facturen op deze onderdelen betrekking hebben: Facturen d.d. 25 oktober 2013 (voorschot) en d.d. 30 november 2013 (Eindafrekening), inzake Presentatie bij EG Brussel ad in totaal 6.920; Factuur d.d. 25 november 2013 inzake Ontwerp en aanmaak van een roll-up banner ad 780; Factuur d.d. 25 november 2013 inzake Mini-website Verdygo ad 3.175; Factuur d.d. 27 januari 2014 inzake Nieuwe presentatie Verdygo ad 4.550; Deel van factuur d.d. 18 maart 2014 inzake positie C ad 1.245; Factuur d.d. 22 april 2014 inzake Modulair platform voor presentatie WBL 2.0 ad 5.850; Facturen d.d. 28 mei 2014 (voorschot) en d.d. 31 juli 2014 inzake verschillende werkzaamheden voor EIP ad in totaal ; Factuur d.d. 28 mei 2014 inzake lnrichten van een WBL Linkedin en Twitter account ad 1.265; Factuur d.d. 28 mei 2014 inzake 2 foto sliders voor website ad 300; Factuur d.d. 12 september 2014 inzake Naam en logo WBL comemrcieel ad Het totaal van deze facturen bedraagt , bij een geoffreerd bedrag van

16 Pagina 14 lnzake het onderdeel E Organisation communication dat PM opgenomen was op de offerte hebben wij geen nadere onderbouwing aangetroffen. Mogelijk zijn deze kosten begrepen in de opsomming zoals hiervoor is opgenomen met betrekking tot onderdelen D en G Aanbieding II van 22 mel 2014 inzake fase F Op 22 mel 2014 heeft C-Community een brief verstuurd aan WBL, het onderwerp van de brief is budgettering presentaties WBL. Middels de brief heeft C-Community een budget afgegeven voor onderdeel F Management Communication voor het project branding Commercieel WBL. Het onderdeel F Management Communication is reeds door C-Community beschreven in de offerte van 12 juli De opdrachtbrief heeft tevens betrekking op reeds door C-Community verzonden facturen inzake presentatie WBL 2.0 (factuur ) en Azerbaijan (tactuur ). Op 26 juni 2014 heeft de directeur van WBL het budget voor onderdeel F Management Communication voor het project branding Commercieel WBL ten bedrage van goedgekeurd. Facturatie behorende bij fase F De brief van C-community vermeld dat de aanbieding onder andere dient voor de facturen met nummer en Deze facturen zijn gedateerd 30 april 2014 en hebben betrekking op respectievelijk Presentatie Verdygo Azerbaijan voor een bedrag van en Presentatie WBL 2.0 in NL en D voor een bedrag van Wij merken op dat deze facturen verstuurd zijn voordat de aanbieding door C-community is gedaan en door WBL is goedgekeurd. Op basis van de omschrijvingen op de facturen en de data van de facturen leiden wij at dat de volgende facturen mogelijk eveneens betrekking hebben op het onderdeel F: Factuur d.d. 23 mel 2014 inzake Aanpassingen van WBL 2.0 presentatie in Nederlands, Engels en Duits ad 610; Factuur d.d. 5 september 2014 inzake Presentatie Verdygo voor Kazakhstan ad Het totaal van deze vier facturen bedraagt Dit bedrag is lager dan de goedkeuring van Aanbieding Ill van 22 mel 2014 inzake Employer Branding Op 22 mel 2014 heeft C-Community een brief verstuurd aan WBL, het onderwerp van de brief is opdrachtbevestiging voor nader op te stellen budgettering WBL Employer Branding. Het kenmerk van C-Community is WBL4009. Het project heeft betrekking op de herdefiniering van de visie en missie van WBL en het verbinden van de mens en de organisatie WBL. In de opdrachtbrief is geen opdrachtsom opgenomen. Op 26 juni 2014 heeft de directeur van WBL de opdracht voor nader op te stellen budgettering WBL Employer Branding op basis van de genoemde tarieven schriftelijk aan C-Community bevestigd. Het kenmerk van de factuur met factuurdatum 30apr betreft WBL 4012, het qefactureerde bedrag betreft Het kenmerk van de factuur met factuurdatum 30 april2014 betreft WBL 4010, het gefactureerde bedrag betreft

17 EY Pagina 15 In het kader van onze opdracht hebben Wi] een verantwoordingstormulier gedateerd 1 oktobet 2014 ontvangen. Dit document betreft een verantwoordingsformulier type 1 en bevat als omschrijving opdracht Ondersteuning bij Missie, Visie en Ambitie WBL publiek mci. verkenning marktcommunicatie Het verantwoordingsformulier is getekend op 1 oktober 2014 door de directeur van WBL. Op het verantwoordingsformulier is opgenomen dat de opdracht een levering van een dienst betreft met een geraamde waarde van , en dat de opdracht niet binnen een raamcontract valt. WI] merken op dat de directeur van WBL, op basis van de randvoorwaarden (bijlage 2) gemandateerd is om een dergelijk inkoopcontract af te sluiten. Daarnaast merken wij op dat voor een opdracht kleiner dan geen verplichting is am meerdere offertes aan te vragen of een hardheidsclausule in te vullen. De manager Financiën, Planning, Concerncontrol heeft medegedeeld dat het bedrag zoals opgenomen op het verantwoordingsformulier een schatting betreft. De feitelijk facturatie was onder het bedrag van en derhalve is het juiste verantwoordingsformulier ingevuld. Facturatie behorende bij Employer Branding In het kader van ons onderzoek hebben wij drie facturen ontvangen met in de omschrijving een expliciete verwijzing naar employer branding. Het betreft facturen met nummers , (deel 1) en op 28 mel 2014, 31 juli 2014 en 29 oktober 2014 voor een totaalbedrag van Op basis van de omschrijving op de factuten en de factuurdata behoren mogelijk 00k de volgende facturen tot de werkzaamheden in het kader van Employer Branding respectievelijk Ondersteuning bij Missie, Visie en Ambitie WBL publiek md. verkenning marktcommunicatie: Factuur (deel 2) d.d. 31 juli 2014 inzake Visualisatie slogan en beeldmerk ad 4.203; Factuur d.d. 12 september 2014 inzake Strategie 2015 en besprekingen ad 6.375; Facturen d.d. 29 oktober 2014 (voorschot) en d.d. 23 december 2014 inzake Vervolg communicatie strategie Verdygo 2015 ad 5.895; Factuur d.d. 31 oktober 2014 inzake Algemene perscommunicatie en online updates ad 600; Facturen d.d. 12 februari 2015 (voorschot) en d.d. 26 februari 2015 inzake Huisstijl Verdygo ad Het subtotaal van de bovengenoemde tacturen bedraagt , en het totaal van alle facturen met betrekking tot Employer Branding Wij merken op dat dit bedrag lager is dan de op 1 oktober 2014 afgegeven taming van Aanbieding IV van 25 september 2014 inzake deponeren logo druppel en slogan Op 25 september 2014 heeft C-Community een brief verstuurd aan WBL, het onderwerp van de brief is Deponeren logo druppel en slogan. Het kenmerk van C-Community is WBL4O26/OO2. In de brief adviseert C-community inzake het deponeren van de slogan en druppel WBL voor een totaal bedrag van Op 17 oktober 2014 verstrekt de manager HRM de opdracht voor een bedrag van per uur. De brief bevat de volgende toelichting Hierbi] is rekening gehouden met het telefonisch verzoek inzake hetaantal kiassen op te hogen van 3 naar 4.

18 strategie EV Pagina 16 Wij merken op dat de brief een bedrag van per uur bevat, welke op basis van onze analyse opgevat moet worden als een onbedoelde fout van de opdrachtverlener. Tevens merken wij op dat de manager HRM als unitmanager bevoegd is tot het verlenen van een opdracht van deze omvang en dat voor een opdracht kleiner dan geen verplichting is om meerdere offertes aan te vragen of een hardheidsclausule in te vullen. Facturatie inzake deponeren logo en slogan De werkzaamheden zijn in twee delen gefactureerd op 22 oktober 2014 (voorschot) en op 29 oktober 2014 (eindafrekening). Het totaal van beide facturen bedraagt en stemt overeen met de brief van WBL van 17 oktober Aanbieding V van 18 februari 2015 inzake Plan van aanpak communicatie WBL Publiek In het document plan van aanpak communicatie WBL publiek (WBL4029) van C-Community welke gedateerd is op 18 februari 2015 en geadresseerd is aan de manager HRM van WBL zijn de fases van de opdracht opgenomen. De fases betreffen: Budgettering per onderdeel Onderdeel Bedrag in A. Voorbereiding, klantgesprekken, instructies B. Corporate Identity Bi. Ontwikkelinq naam B2. Logo B3. Huisstijl C. Communicatie visie, strategie en corporate beleidsplan D. Branding/realisatie creatieve campagne strategie E. Organisatie communicatie P.M. F. Management communicatie P.M. Totaal De manager HRM heeft op 1 april 2015 middels een brief met kenmerk nevels/ de opdracht aan C-Community verleend. Aan de opdracht is een verantwoordingsformulier 2 toegevoegd, het verantwoordingsformulier is volgens opschrift op 1 april 2015 door de manager HRM getekend. Op het verantwoordingstormulier is opgenomen dat de opdracht een levering van een dienst betreft welke groter is dan en kleiner dan , de opdracht valt niet binnen een raamcontract. De omschrijving van de opdracht is als volgt: 1. Communicatievisie, - en corporate communicatie beleidsplan inclusief corporate identity (nieuwe naam voor het WBL) 2. Communicatie mbt Verdygo

19 Ev Pagina 17 Voorafgaand aan het versttekken van de opdracht, werd de waarde van de opdracht geraamd op De waarde van de feitelijk verstrekte opdracht bedraagt Op het verantwoordingsformulier is opgenomen dat alle homogene diensten zijn geclusterd voor de raming van de waarde van de opdracht. Op het formulier is vermeld dat er op basis van zwaarwegende redenen geen offertes bij andere partijen worden opgevraagd. De motivatie voor het niet opvragen van de drie offertes is vastgelegd in een intern memo met kenmerk nevels/ In het memo is onder andere opgenomen dat: De eerder verleende opdrachten aan C-Community geen soortgelijke opvolgende overheidsopdrachten betreffen die met een zekere regelmaat worden verstrekt. De opdrachten betreffen eenmalige opdrachten. De nieuw te verlenen opdracht heeft betrekking op de fusie van de waterschappen, deze situatie is bij eerdere opdrachten niet voorzien. De onderbouwing van zwaarwegend belang voor de nieuwe opdracht heeft betrekking op de inleving van C-Community in de bedrijfsmatige cultuur en doelstellingen van WBL. Deze inleving is ontstaan doordat C-Community de voorgaande projecten kwalitatief goed heeft uitgevoerd. Het memo en het verantwoordingsformulier zijn op 1 april 2015 door de directeur van WBL ter akkoord ondertekend. De manager HRM heeft het verantwoordingsformulier op 1 april 2015 ondertekend. Wij merken op dat de manager HRM als unitmanager, op basis van de randvoorwaarden (bijlage 2) gemandateerd was om een inkoopcontract tot af te sluiten. Voor een dergelijke inkoop geldt de verplichting om meerdere offertes aan te vragen of een hardheidsclausuleformulier op te nemen. Wij merken op dat de manager HRM aan EY een van 9 september 2014 met als onderwerp communicatieadvies heeft overgelegd inzake achtergrondonderzoek naar andere marktpartijen. Dit achtergrondonderzoek is uitgevoerd voordat de opdracht aan C-Community is verschaft. Deze marktpartijen zijn -volgens mededeling- op basis van de kennis en ervaring van de partijen en omvang van de partijen afgevallen. De manager HRM heeft medegedeeld dat de opdracht aan C-Community verstrekt is op basis van een vaste prijs. Het gemiddeld uurtarief is volgens de manager HRM marktconform. Facturatie inzake plan van aanpak communicatie WBL Publiek In de onderzoeksdocumentatie hebben wij een factuur aangetroffen, zijnde factuur d.d. 30 april 2015 met omschrijving Marcom Publiek voorbereiding ad

20 EY Pagina 18 6 Samenvattende analyse In de onderstaande paragrafen is onze analyse ten aanzien van de opdrachtverlening aan C-Community opgenomen. De informatie die gedurende het onderzoek voor ons beschikbaar is geweest bevat geen informatie die er op zou duiden dat de nevenfunctie van de voormalig vicevoorzitter van het dagelijks bestuur van WBL, de heer Gresel, bij C-Community (mede-) aanleiding zou zijn geweest voor de opdrachtverstrekking aan C-Community door WBL. De facturatie door C-community inzake aan WBL geleverde diensten is gelijk aan of lager dan de geoffreerde bedragen. Wij hebben ook anderszins geen informatie ontvangen die er op zou kunnen duiden dat de verhouding tussen de facturatie enerzijds en de geleverde diensten van C-Community anderzijds ongelijk zou zijn. Op basis van deze analyse is niet gebleken van daadwerkelijke belangenverstrengeling ten gevolge van de betrokkenheid van de heer Gresel bij WBL en C-Community en is geen sprake van een integriteitschending uit dien hoofde. Tegelijkertijd stellen wij echter vast dat de gevolgde procedure van opdrachtverlening niet in alle gevallen conform de vastgestelde procedure is verlopen. In onderstaande paragrafen gaan wij daar nader op in. 6.1 Gebruik hardheidscausuie De grootste door WBL aan C-Community verschafte opdrachten zijn te verdelen in een drietal opdrachten, de opdrachten betreffen: De opdracht voor het ontwikkelen van het merk Verdygo, geraamd op De opdracht is beschreven in paragraaf en De opdracht voor het ontwikkelen van de employer branding, geraamd op De opdracht is beschreven in paragraaf De opdracht voor het ontwikkelen van het merk WBL naar aanleiding van de geplande fusie van de waterschappen, gebudgetteerd op De opdracht is beschreven in paragraaf De opdrachten zijn elk kleiner dan de Europese aanbestedingsnorm voor een decentrale overheidsinstantie (ten bedrage van ). Op basis van de interne procedures zijn de opdrachten onder verwijzing naar de hardheidsclausule niet meervoudig onderhands aanbesteed. Deze werkwijze komt overeen met de procedures volgens handboek inkoop en aanbesteding. In de verantwoordingsformulieren inzake het merk Verdygo en inzake het merk WBL zijn hardheidsclausules opgenomen. De redenen voor de hardheidsclausule zijn volgens vermelding: De kwaliteit van de geleverde diensten van C-Community. De kennis van C-Community over WBL. De inleving van C-Community in het DNA van de organisatie van WEL. Gedurende de interviews zijn nadere redenaties voor het inhuren van C-Community aan ons medegedeeld. Uit de verstrekte documentatie kan afgeleid worden dat voor het verantwoordingsformulier inzake het merk Verdygo onderzoek is gedaan naar andere leveranciers. Deze informatie is echter niet vastgelegd op het verantwoordingsformulier.

Voorstel aan het AB. Rapportage EY omtrent vermeende belangenverstrengeling

Voorstel aan het AB. Rapportage EY omtrent vermeende belangenverstrengeling FPC Algemeen Fout! Ong eldig e b estand sn aam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2015.08304 Onderwerp Rapportage EY omtrent vermeende belangenverstrengeling Agendapuntnr. AB-vergadering

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

2042' Waterschap Roer en Overmaas 0 7 JUNI 2012. Cc. aen 1.. BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER E-MAIL DATUM

2042' Waterschap Roer en Overmaas 0 7 JUNI 2012. Cc. aen 1.. BEHANDELD DOOR TELEFOONNUMMER E-MAIL DATUM W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G 2042' P, WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers Controleprotocol Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers April 2010 Dit rapport heeft 9 pagina s controleprotocol Inhoudsopgave 1 Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Uitgangspunten 2 1.3 Doel en

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 13a van de Financiële Verordening Overbetuwe; b e s l u i t e

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN. Opdracht specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake doorlooptijd

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN. Opdracht specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake doorlooptijd 0 x> voor het leven Sociale Verzekeringsbank RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN Opdracht specifiek overeengekomen werkzaamheden inzake doorlooptijd verloning maandlonen inzake Trekkingsrechten PGB (Bestemd

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Protocol gegevensuitvraag. Medisch specialisten eenheden

Protocol gegevensuitvraag. Medisch specialisten eenheden Protocol gegevensuitvraag Medisch specialisten eenheden November 2010 Inhoud 1. Uitgangspunten 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4 Leeswijzer 6 2. Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

BEHANDELINGSFORMULIER AB

BEHANDELINGSFORMULIER AB BEHANDELINGSFORMULIER AB Onderwerp Portefeuillehouder Beleidstaak Voorgesteld besluit Aanbesteding accountantsdiensten W.A. Mateman Vergadering 24-11-2010 Agendapunt 6 Financiën Het advies van de rekeningcommissie

Nadere informatie

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad,

Deloitte. Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v. de raadsgriffie Postbus 8 3300 AA DORDRECHT. Geachte raad, Deloitte D&oitte Accountants BV. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de raad van de gemeente Dordrecht t.a.v.

Nadere informatie

WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464. - «ifpl NO. 2012.

WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464. - «ifpl NO. 2012. W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464 Waterschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. VeranderVisie BV. Versie 2.0, januari 2004 Pagina 1 van 7

Algemene Voorwaarden. VeranderVisie BV. Versie 2.0, januari 2004 Pagina 1 van 7 Algemene Voorwaarden VeranderVisie BV Versie 2.0, januari 2004 Pagina 1 van 7 1. Algemeen De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1

Algemene voorwaarden. versie 130215 - Algemene Voorwaarden van Eveas Verzekeringen 1 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Eveas Verzekeringen, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17078376,Stationsstraat

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015

INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015 INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015 22 oktober 2014. Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inkoopprocedure... 4 2.1. Inkoopprocedure op maat gemaakte Low Vision hulpmiddelen... 4 2.2. Inkoopprocedure

Nadere informatie

BESLUITFORMULIER BIJ B&W ADVIES

BESLUITFORMULIER BIJ B&W ADVIES VERTROUWELIJK tot 19 juli 16:30 BESLUITFORMULIER BIJ B&W ADVIES Afdeling: Ontwikkeling Onderdeel: Ontwikkelaars Adviseur: A. van Mierlo Toestelnummer: 072 888 000 Datum: 16 juli 2012 Onderwerp: Memo Voortgang

Nadere informatie

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; overwegende dat: - de gemeente een groot aantal taken tijdelijk

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

NED~ Groenendaal _. Bureau voor verkiezingen. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA Den Haag

NED~ Groenendaal _. Bureau voor verkiezingen. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA Den Haag NED~ Groenendaal _ Bureau voor verkiezingen Betreft: Getekende contracten Beste Erna, Bijgaand de getekende contracten retour. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f.

Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f. Algemene voorwaarden Bouwformae v.o.f. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening in de ruimste zin van het woord, die door Bouwformae v.o.f.,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROFICIENCY WEBTRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN PROFICIENCY WEBTRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN PROFICIENCY WEBTRAININGEN 1. Algemeen 2. Grondslag offertes 3. Ter beschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever 4. Het betrekken van derden bij

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013

Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Controleprotocol Het Waterschapshuis vanaf boekjaar 2013 Versie 1.1 21 mei 2013 Adrie-Jan de Korte Kenmerk: V0050/H1516 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Doelstelling 3 1.2 Wettelijk kader 3 2. Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 Rapport Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop notaris X te Q bij gelegenheid van de afwikkeling van haar echtscheiding heeft gehandeld met een

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting SHL-Holding en rechtspersonen waarover de stichting het bestuur voert B. BIJZONDERE VOORWAARDEN Ondersteuning De in deze Bijzondere Voorwaarden Ondersteuning - hierna: bijzondere

Nadere informatie

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor aangepast op 1 juni 2013 Aanbestedingsregeling 2013 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 A) INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID NADER OMSCHREVEN... 4 Het specificeren van werken,

Nadere informatie

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle

Praktijkhandreiking 1108. Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Toegang tot relevante informatie voor de opvolgende accountant in het kader van een controle Versie 1.0 Datum: 10 februari 2010 Herzien: Onderwerp: Van toepassing op: Status: Relevante wet en regelgeving:

Nadere informatie

Deloitte, Rapport. Ondcrzoek verantwoording besteding fractievergoedingen 1 januari 2013 31 maart 2014. Gemeente Breda.

Deloitte, Rapport. Ondcrzoek verantwoording besteding fractievergoedingen 1 januari 2013 31 maart 2014. Gemeente Breda. Deloitte, Rapport Ondcrzoek verantwoording besteding fractievergoedingen 1 januari 213 31 maart 214 Gemeente Breda 2141789/jd - 1 Deloitte. Inlioud 1. Inleiding 3 2. Opdracht 3 3. Aard en reikwijdte van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Huizentweets.nl

Algemene voorwaarden Huizentweets.nl Algemene voorwaarden Huizentweets.nl Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening in de ruimste zin van het woord, die door Huizentweets.nl, ten

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010

BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 BIJLAGE 1 VERBIJZONDERDE INTERNE CONTROLE UITKOMSTEN 1 E KWARTAAL 2010 Bevindingen Proces Inkoop Aanbevelingen 1 e kwartaal 2010 1 In alle 45 gevallen waren de bedragen juist geboekt. 2 In 1 van de 45

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015

Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Algemene Voorwaarden Naomi Bisschop Business Development, 1 augustus 2015 Artikel 1 - Definities en begrippen 1. In deze algemene voorwaarden hierna te noemen Voorwaarden - worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Deloitte. Geachte heer Van Balveren,

Deloitte. Geachte heer Van Balveren, DeIotte Accountants B.V. Kroonpark 10 6831 GVArnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloittenl Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Reglement Auditcommissie Dit reglement is vastgesteld op grond van artikel 7.1 van het reglement van de raad van commissarissen. Artikel 1: Instelling, samenstelling en doelstelling 1. De raad van commissarissen

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING PMC De ondergetekenden: 1. De Stichting Parkmanagement Coevorden, gevestigd te Coevorden aan de Monierweg 12, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door GEVEN Assurantiën & Hypotheken B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Tussenpersoon: GEVEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie (P.J. Vonk, hoofd concernstaf, ism de organisatie) Het verbeterplan is

Nadere informatie

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking)

Hellendoom. Aan de raad. III II III IIII IIII III III II (code voor postverwerking) Punt 11. : Controleprotocol jaarrekeningen G 6 m 6 6 R T 6 2011 tot en met 2014 _- sa. Hellendoom Aan de raad Samenvatting: De accountant geeft bij de jaarrekening een controleverklaring af waarin zowel

Nadere informatie

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. AB Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 bijlage 1 bij agp 11 Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. 1 1. Inleiding ln het Besluit Accountantscontrole

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden:

OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE. De ondergetekenden: OVEREENKOMST ENERGIELENING DRENTHE De ondergetekenden: 1. De Stichting DRENTSE ENERGIE ORGANISATIE, gevestigd te (9405 BJ) Assen aan de Westerbrink 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt.

-2- d. wanneer het object gewoonlijk buiten Nederland wordt gebruikt. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002/2144 (057.02) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 6 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbeleid Datum: 17 maart 2015 Portefeuillehouder: Dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 326 Informant:

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Het begrip verplichting 3. Toepassing van het begrip verplichting

1. Inleiding 2. Het begrip verplichting 3. Toepassing van het begrip verplichting 1. Inleiding Het vastleggen van verplichtingen is in het kader van een doelmatig budgetbeheer noodzakelijk. Op het moment dat een bestelling geplaatst wordt is immers (een deel van) het budget besteed.

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen 2013 Beleidsregels inzake toetsing van de integriteit bij aanbestedingen als bedoeld in artikel 5 van de Wet BIBOB (Beleidsregels

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning Dhr. E.W. Balborda Alhier. 1 Inleiding

Aan dtkv. De Raad van Ministers De Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning Dhr. E.W. Balborda Alhier. 1 Inleiding Aan dtkv De Raad van Ministers De Minister van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning Dhr. E.W. Balborda Alhier Uw nummer (letter): 2014/026692/02669 0/026689/026686 Uw brief van: 4 juni 2014 Ons nummer:

Nadere informatie

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn

Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Voorwaarden aanvraag bijdrage stichting Dolfinn Doelgroep 1. De bijdragen van Stichting DOLFINN zijn bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Geldend is hierbij de datum van aanvraag van een

Nadere informatie

2003-63. Benoeming nieuwe accountant van de provincie Drenthe

2003-63. Benoeming nieuwe accountant van de provincie Drenthe 2003-63 Benoeming nieuwe accountant van de provincie Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie op 14 mei 2003 - provinciale staten op 26 mei 2003 - fatale beslisdatum:

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

OVEREENKOMST. 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is

OVEREENKOMST. 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is OVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Bedrijfschap Horeca en Catering, waarvan de zetel is gevestigd te Zoetermeer (hierna: BHC ), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

toepassing. Gebruiker en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. a. Gebruiker/Organisator:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave Algemenevoorwaarden Inhoudsopgave Algemeen...2 Onderhoud van de website...2 Aanbiedingen en offertes...2 Prijzen, facturatie en betaling...2 Verplichtingen...3 Uitvoering van de overeenkomst...3 Wijzigingen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Belangenbehartiging opdrachtgever. Onvoldoende belangenbehartiging. Tegenstrijdige opdrachten. Klager heeft een woning gekocht. Beklaagde trad daarbij op als makelaar voor verkoper B. Verkoper B weigerde

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK NALEVING WNT bij Stichting VU-VUmc (Dhr. L.M. Bouter) Plaats: Utrecht Bestuursnummer: 75792 Onderzoeksnummer: 276697 Datum onderzoek: najaar 2014 Datum vaststelling: 28 april

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012

De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 De inkoop van Bijlage II B diensten onder de Aanbestedingswet 2012 mr. J.C. (Kees) van de Water, KW Legal, maart 2013 De praktijk van vóór 1 april 2013 laat zien, dat het in voorkomende gevallen voor een

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

o i. CCD oniï É. 1 JU. LUIt»

o i. CCD oniï É. 1 JU. LUIt» W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G 13 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond KvK-nr. 504.534.83 Bank: 63.67.60.464

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van speciale-sectorbedrijven Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat speciale-sectorbedrijven in eerste instantie

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2014-2018. Gewijzigd vastgesteld door het college op 30 september 2014

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2014-2018. Gewijzigd vastgesteld door het college op 30 september 2014 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2014-2018 Gewijzigd vastgesteld door het college op 30 september 2014 Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid 30 september 2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

De 101tte. VERTROUWELIJK. Opdracht. Voorziening Suytkade in de jaarrekening 2013

De 101tte. VERTROUWELIJK. Opdracht. Voorziening Suytkade in de jaarrekening 2013 De 101tte. Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Lindhoven Tel: (088) 288 2888 Fax: (088) 288 9839 wwwdeloittenl VERTROUWELIJK Aan het college van burgemeester

Nadere informatie

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze Algemene voorwaarden. 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze Algemene voorwaarden. 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Prijzen, Offertes en Totstandkoming van overeenkomst Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst Artikel 5. Geheimhouding Artikel

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: ORGOGJVZ04. Vernieuwing discussiesysteem raadzaal

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: ORGOGJVZ04. Vernieuwing discussiesysteem raadzaal Collegevoorstel Inleiding Het huidige discussiesysteem in de raadzaal in het gemeentehuis in Vlijmen vertoont steeds vaker gebreken. De storingen die het systeem regelmatig tijdens raadsvergaderingen vertoont,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Opleidingen BV, gevestigd te Arnhem. 1.2 Opleiding c.q. Training:

Nadere informatie

10 juli 2013 2013/04. : Besluit van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland d.d. 8 maart 2013

10 juli 2013 2013/04. : Besluit van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland d.d. 8 maart 2013 BESLISSING Datum uitspraak : 10 juli 2013 Zaaknummer : 2013/04 Appellante : Secretaris van de Stichting Raadsliedenwerk Veenweiden, mw W.J.B.I. Kraak Verweerder : Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking

Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012. Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema. Bestuurszaken en regionale samenwerking OPLEGNOTITIE Onderwerp: Vaststellen definitieve tegemoetkoming fractieondersteuning 2012 Nummer 2013/8469 Versie 1 Thema Indiener Steller Verzoek portefeuillehouder Bestuurszaken en regionale samenwerking

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2014-2018

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2014-2018 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2014-2018 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Regio Rivierenland Pagina 1 van 12 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Regio Rivierenland Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA

Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING. Ja, zonder beperkingen Dienstverlening. Afdeling Bedrijfsvoering. Pilot verloning payroll bij de WAA zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel BEDRIJFSVOERING Reg.nr. 12-7774 B&W d.d. Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Dienstverlening DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten d.d. 12-03-2012

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel] 1 Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Expertisebureaus

Aanvullende voorwaarden Expertisebureaus Aanvullende voorwaarden Expertisebureaus 8 april 2013 Aanvullende voorwaarden bij samenwerking tussen de Stichting Salvage en Expertisebureaus Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie