Nieuws uit de Ouderraad Borging kwaliteit van het onderwijs en Tafeltjesavond docenten Toetsbelasting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws uit de Ouderraad Borging kwaliteit van het onderwijs en Tafeltjesavond docenten Toetsbelasting"

Transcriptie

1 Woord van de rector En toen brak de zomervakantie aan. De laatste weken van het schooljaar zijn voorbij. Allereerst hebben we met elkaar de diploma- uitreiking gevierd met de 97% geslaagde leerlingen en hun familie en vrienden. Voor de andere leerlingen waren de laatste weken vooral gevuld met de allerlaatste lessen, het nog snel afronden van een werkstuk, het leren van toetsen voor de toetsweek, de deelname aan de laatste Novumdag van dit jaar, het ophalen van de gemaakte toetsen en tenslotte het afwachten of je definitief bent bevorderd naar het volgende leerjaar. Docenten leveren nog een piekprestatie om alles op tijd nagekeken te krijgen. schooljaar zal gelukkig een extra lokaal worden gerealiseerd in de kelder, waardoor we weer iets meer ruimte krijgen. Andere verbeteringen binnen het gebouw worden deze zomer al gerealiseerd. Zo worden alle toiletgroepen in de betavleugel, waar de leerlingen niet graag gebruik van maken vanwege niet sluitende deuren e.d., volledig gerenoveerd. In het kader van een meer rolstoelvriendelijk gebouw worden de meeste tussendeuren van magneetklemmen voorzien, waardoor ze altijd open kunnen blijven staan en alleen bij het brandalarm automatisch sluiten. Deze aanpassing is tevens erg prettig voor docenten die met armen vol boeken en papierwerk van lokaal naar lokaal moeten lopen. Dankzij de - beruchte- eindspurt van sommige leerlingen konden meer leerlingen worden bevorderd dan aanvankelijk verwacht. Omdat we ook nog nieuwe aanmeldingen van leerlingen hebben gekregen die graag naar Novum willen komen bijv. door een verhuizing vanuit Oman of Curacao, lijkt het erop dat we komend schooljaar met ongeveer 700 leerlingen zullen starten. Zo groot is Novum nog nooit geweest. Het wordt dus spannend of de roostermaker een mooi rooster kan maken binnen de beperkingen die het gebouw met zich meebrengt. Lopende het nieuwe We mogen tevreden zijn over de resultaten die we in schooljaar met elkaar hebben behaald. Tegelijkertijd blijven we continu werken aan een nog beter Gymnasium Novum, zowel qua onderwijs, leerlingenzorg als faciliteiten. Maar nu is het gedurende zes weken tijd voor een pas op de plaats, voor rust en het opladen van de batterij. Ik wens alle leerlingen, ouders en andere familieleden dan ook een hele fijne vakantie toe. Jacques P.M. van Hoof, rector pagina 1

2 Nieuws uit de Ouderraad In de laatste vergadering van schooljaar is de samenstelling van de Ouderraad voor volgend schooljaar besproken. Helen Burger blijft OR- secretaris en zal dit samen met Caroline Wisselink nader invullen. Annelies van Staveren stopt als OR- secretaris en zal als gewoon OR- lid verder gaan. Florette Tiemersma volgt Charlotte Bos op als voorzitter die aftreedt omdat zij na het succesvolle eindexamen van haar zoon geen kind meer heeft op het Gymnasium Novum. Borging kwaliteit van het onderwijs en docenten De OR heeft de directie bevraagd op welke wijze de kwaliteit van docenten wordt gemeten, hoe ze worden beoordeeld en op welke wijze ze betrokken worden gehouden. Tijdens de OR van 16 juni heeft de rector een uiteenzetting gegeven over de systematiek van de personeelsgesprekken met docenten. Die worden systematisch gehouden met oog voor de ontwikkeling van docenten. Het toepassen van de bordtechniek vanuit leerkracht in de sectiegroep werkt goed aan de hand van beschreven ontwikkelingsdoelen. Er zijn nog twee groepen vaksecties die in respectievelijk september en november starten. Toetsbelasting De ouderraad heeft al eerder geconstateerd dat de indruk bestaat dat docenten soms onvoldoende beseffen wat de werkelijke tijdsinvestering en werkbelasting is van op zich leuke en vaak leerzame- opdrachten, zoals het maken van verslagen met een bepaalde minimale omvang, filmpjes, posters etc. De rector heeft aangegeven dat de werkbelasting in de klassen 2 en 3 de nodige aandacht heeft gekregen de laatste tijd, door een betere verdeling van de vakken in het curriculum en door het schrappen of verminderen van bepaalde taken/opdrachten. Ook is het aantal opdrachten teruggebracht, zij het dat die soms toch weer terugkeren in een andere vorm vanwege het enthousiasme van docenten. De OR beveelt aan om in ieder geval de toetsen zo snel mogelijk na de behandeling van de stof te doen plaatsvinden en adviseert de directie zorgvuldig en gedoseerd op te treden in de communicatie aan nieuwe ouders/leerlingen over de hoeveelheid vakken en werkbelasting. De rector meldt dat de leerlingenraad binnenkort weer kijkt naar het leerlingenstatuut. Leerlingen moeten signaleren via mentor of leerlingenraad of docenten zich houden aan de afspraken. Leerlingen zelf kunnen nu, mocht de klacht via de mentor niet tot resultaat leiden, direct door naar de leerjaarcoördinator. Tafeltjesavond In eerder OR- overleg is besproken dat de beoogde doelen van ouders en docenten binnen de huidige inrichting van de tafeltjesavond niet overeenkomen. Het instituut tafeltjesavonden dateert uit de tijd voordat ouders op elk moment cijfers en absenties konden inzien en contact per e- mail nog niet bestond. Een daaropvolgende brainstorm tussen OR, een aantal docenten en de rector over de invulling van de tafeltjesavond en de mogelijkheden om dit in het huidige digitale- tijdperk een mogelijk totaal andere- vorm te geven, heeft tot de volgende observaties geleid. Het contact tussen ouders en docenten zou indien nodig - een continu proces moeten zijn en niet beperkt worden tot 2 keer per jaar. Als ouders of docenten menen dat er reden toe is, moeten zij elkaar op de hoogte brengen. Magister is een belangrijk hulpmiddel voor ouders en docenten tav zowel cijfers als huiswerk en moet dus altijd up to date en volledig zijn, meer dan nu het geval is. Dat neemt niet weg dat sommige ouders nog steeds schroom hebben om de cijfers van hun kind in Magister te controleren. Vanuit ouders is er een wens om meer informatie over werkhouding en sociaal gedrag te verkrijgen, ook als cijfers daar geen aanleiding toe geven. Wat betreft de nieuwe opzet van de tafeltjesavond geven docenten aan dat het inkorten van het gesprek van 10 minuten naar 7 minuten positief is ervaren doordat ouders beter voorbereid waren en het gesprek beter to the point verliep. De aanpak met de brandbrieven van probleemgevallen werkt goed, maar er is bij de ouders zeker die in de pagina 2

3 onderbouw behoefte geïnformeerd te worden over het algehele beeld van kind. Daartoe zou verslaglegging naar aanleiding van de rapportvergadering bij het rapport tot de mogelijkheden kunnen behoren. Daarbij wordt wel aangetekend dat het voor de docenten doenbaar moet blijven. Een ander idee dat in de OR naar voren is gebracht, is te gaan werken met klassenouders in de onderbouw. Het uiteindelijke resultaat moet in het werkplan voor komend schooljaar worden opgenomen. Deadline nakijken proefwerken Nog lang niet altijd wordt de termijn van 2 weken gehaald die staat voor het nakijken van toetsen. De ouderraad meldt dat 1 docent chronisch te laat is. Er ligt ook een klacht bij de leerlingenraad. Dit zorgpunt zal worden opgepakt. Stichting Vrienden GN De plannen tot oprichting van een Stichting Vrienden GN, waartoe de OR het initiatief heeft genomen, hebben geresulteerd in de daadwerkelijke oprichting. De OR feliciteert het bestuur en de school met dit fraaie resultaat en wenst de Stichting een vruchtbaar bestaan toe. Uitreiking 6 de klassers Het Novum heeft in het prille bestaan nog weinig tradities kunnen opbouwen rond het eindexamen. Het aanbieden van een cadeau namens de scheidende leerlingen en ouders zou een mooie traditie kunnen worden om voort te zetten. Besloten is dat de OR hierin een rol zal spelen. Bezuinigingen, skireis, gedragsregels, profielwerkstuk, wiskundeonderwijs De OR heeft uitvoerig stilgestaan bij de uitleg van de diverse bezuinigingsmaatregelen en de daarbij gehanteerde uitgangspunten. Ook geeft zij aan welke maatregelen wat de OR betreft in principe niet bespreekbaar zijn en geeft uiteindelijk steun aan de lijn die de directie nu voor ogen staat wat betreft de invulling van de bezuinigingen. Al is de werkdruk onder de docenten groot, het ziekteverzuim is fors terug gelopen. De OR vraagt de directie wel of het mogelijk is om ziekteverzuim per vak in kaart te brengen om zo een beter overzicht per vak te krijgen. De OR is verheugd dat de oproep voor vrijwilligers zo veel positieve reacties heeft opgeleverd. Daarnaast adviseert de OR de directie om aandacht te vragen bij het College van Bestuur Spinoza en de wethouder van sport om onder de aandacht te brengen dat het schrappen van de eigen gymzaal nu leidt tot hoge kosten voor huur van gymzalen. De skireis is dit jaar niet doorgegaan. De rector heeft toegezegd de mogelijkheid te onderzoeken om via een reisorganisatie op skireis te gaan, zonder verdere betrokkenheid/organisatie van de school. Op die manier kunnen leerlingen wel samen skiën. Voor het bewaken van de kwaliteit van het wiskundeonderwijs is extra aandacht gevraagd. Charlotte Bos, voorzitter Ouderraad pagina 3

4 Personeelsdag 2014 beter via een andere route heen hadden kunnen rijden. Al met al, ook al vanwege het prachtige weer, en ondanks de enkele kritische noot hierboven, een geslaagde dag. Paul de Beer Op woensdag 2 juli jl. was het dan weer zover. Het jaarlijkse personeelsuitje stond op het programma; het middaggedeelte van zo n dag is om voor mij onduidelijke redenen altijd met veel geheimzinnigheid omgeven. Het min of meer voltallige personeel verzamelde zich op een terras van een horecagelegenheid op de Markt in Delft, waar wij werden gefêteerd op koffie met appeltaart, alhoewel de meesten onzer toe waren aan iets dat meer met lunch te maken had. Een kleinigheid, nietwaar. Na verloop van tijd verhieven zich twee jeugdige personen (een jongen en een meisje) van hun zetels en spraken ons toe: we zouden een spel gaan spelen. De jongeman had een onvervalst Oost- Nederlands accent. Zij hadden de teams samengesteld op basis van een formulier dat wij eerder hadden ingevuld en waarop wij o.a. moesten invullen waar wij van hielden en waar wij goed in waren. Beide aspecten kwamen in het spel helaas niet terug. Ik was nog even bang dat het net zo zou gaan als met de examenstunt: niets meer van gehoord en ineens staan er 5 leerlingen midden in de nacht voor je deur. Na de eerste ronde, die nog redelijk verliep, kregen wij een op een kompas gelijkend voorwerp, dat ons voortdurend de verkeerde kant op wees. Met behulp van dit gebrekkige hulpmiddel moesten wij de locaties vinden waar wij de antwoorden op bepaalde vragen konden vinden. Eén van de collega s wilde al weer snel terug naar het terras, maar we hebben het toch nog even volgehouden. Ruim voor op het tijdschema leverden wij onze opdrachten in en u raadt het al: we hebben niet gewonnen. Hierna was er nog tijd voor een biertje en vervolgens was er een gezellig buffet in een landelijke omgeving, waar wij bij nader inzien Tube Your Future Groepjes leerlingen uit alle 3e klassen hebben in het kader van profielkeuze en media lessen kleine documentaire filmpjes gemaakt over professionals met beta beroepen. De beste groepjes hebben meegedaan aan het TubeYour Future award gala op...mei in NEMO amsterdam. Novum s beste film is gemaakt door Casper, Florien, Jan, Jelle en Kyra een interview met de bouwers van 3D printers. Nop Velthuizen Masker- op, masker- af; een science weetjes quiz Anasuya, Simone, Helena, Laurien en Kim, makers van een fraaie film over een hersenonderzoeker doen hier mee aan de Speeddate met professionals in NEMO. Peter, Joris, Ole en Melvin doen een gooi naar de prijs voor de beste gala- outfit. pagina 4

5 Eurekacup winnaars Can, Chris, Casper, Lars, Thomas, Friso en Luka uit klas 1D hebben vele uren na schooltijd gewerkt aan een uitvinding voor Hitech bedrijf ASML. De prijs is een excursie met de hele klas naar ASML fabrieken op 7 oktober komend schooljaar. Nop Velthuizen Klassieke talen in de zon Het afgelopen schooljaar zijn er 4 oudercursussen geweest: Latijn voor beginners, Latijn voor gevorderden, Grieks voor beginners en Klassieke Cultuur. Er waren veel enthousiaste deelnemers; sommige mensen hebben zelfs 3 cursussen gedaan. Ik vind het ook leuk om te zien dat er mensen zijn die elk jaar terug komen voor de cursus Klassieke Cultuur - dat stimuleert mij natuurlijk ook om steeds een mooie nieuwe cursus neer te zetten. De laatste bijeenkomst was een bijzondere: we bleken niet in de school te kunnen, omdat de bridge- club vast op vakantie was, dus heb ik maar, in typisch klassieke stijl, buiten les gegeven. Onder een boom, met de leerlingen op een bankje om me heen. Gelukkig scheen de zon Ook volgend schooljaar zal ik op dinsdagavond oudercursussen Grieks, Latijn en Klassieke Cultuur geven. Ik ga in de zomer eens even nadenken over een mooie invulling! Susannah Herman (foto: Maartje Bedaux) pagina 5

6 Afscheid: mw. Cordia en mw. Sloof U kent beide dames van de administratie. Zij verlaten Gymnasium Novum na een arbeidzaam leven dat zich respectievelijk op College het Loo en het Huygens Lyceum afspeelde. Hierna vormden zij de telefoonstem en het dienstbare gezicht van Novum. Steun en toeverlaat van de docenten en luisterend oor voor de leerlingen. Wij zijn Gaby en Annemieke veel dank verschuldigd en wensen dat zij veel mooie momenten gaan beleven tijdens n rustiger leven dat hen wacht. Dank voor jullie inzet voor onze school. Xanten Jupiter is de kwaadste niet, bleek maar weer eens toen hij, na twee dagen regen, besloot om zijn bliksem niet te zwaaien naar onze tweede klassers bij hun bezoek aan Xanten. Tijdens een zomerse dag maakten zij kennis met de opbouw van een Romeinse stad en met verschillende archeologische technieken. Zo werd het een ontspannen en leerzame dag, ondanks dat het programma ter plekke gewijzigd moest worden omdat het museum uitpuilde van andere Nederlandse gymnasiasten. Gelukkig bleef iedereen vrolijk en konden veel leerlingen aan het einde van de dag zeggen dat ze het veel leuker vonden dan ze van tevoren hadden gedacht. Dank aan alle begeleiders die in de drukke dagen na de toetsweek bereid waren om hun nakijkwerk een dagje opzij te zetten, om de 146 tweedeklassers een mooie dag te bezorgen! Mw. N. Kroese Interieur van het museum pagina 6

7 Reis naar Rome Eindelijk was het zo ver, in mei 2014 gingen we naar Rome! Het begon allemaal vroeg in de morgen. Ik werd naar school gebracht terwijl het nog donker was. Zodra ik op school arriveerde en mijn klasgenoten zag (en de docenten), wist ik dat het een geweldige reis zou worden. Vanaf het eerste moment zat de sfeer er al goed in, iedereen had er zin in. Vaticaanstad gingen heb ik mijn ogen uitgekeken, ik vond het heel erg indrukwekkend daar. Het allergaafste van de reis vond ik toch wel de voetbalwedstrijd van AS- Roma tegen Juventus. Helaas hadden ze niet gewonnen! Ondanks alle cultuur kregen we ook genoeg vrijheid om dingen met zelf te ondernemen. Zo ging ik s avonds lekker eten op een terrasje met een hele vriendengroep. De avonden waren in ieder geval altijd heel gezellig. De gaafste avond was voor mij tochwel die in Pompeii. Vooral toen mevrouw Hendriks op flessenjacht ging hebben wij ons erg geamuseerd. Marie- Sophie van Boven, 5v1 We hadden wel een druk programma, al meteen de eerste dag moesten we op pad om onder andere het huis van de vestaalse maagden te bezichtigen. Eigenlijk vond ik dit niet erg omdat het indrukwekkende bouwwerken waren om te zien en het heerlijk weer was. Ik heb de Romereis als heel erg leuk en gezellig ervaren. Er was een goede balans tussen veel lachen maar ook dingen leren en mooie bouwwerken bezichtigen. Zelfs de beruchte kerkendaij je hebt! Zo vond ik het ook heel erg gaaf om naar het Olympisch stadion te gaan. Ook toen we naar Dank aan alle vrijwilligers Wat zijn wij blij met al die ouders die gehoor hebben gegeven aan onze oproep zich aan te melden als vrijwilliger bij het surveilleren bij de examens. Wij zijn blij verrast dat zoveel ouders zich betrokken voelen bij Novum. Voor het komende schooljaar zijn wij nog op zoek naar ouders die 1 maal in de week van 8.30 tot uur de toetssurveillance voor hun rekening willen nemen. Het betreft de toetsen in de bovenbouw. Hebt u nog tijd en bent u bereid ons te helpen, dan kunt u zich aanmelden bij pagina 7

8 Ardennendag 2014 Amersfoort donderdag 10 juli Op vrijdag 11 juli is de feestcommissie met 120 leerlingen naar de Ardennen geweest. Hier hebben we een dag genoten van kayakken in de zon! De sfeer was top, de zon scheen, kortom: een heerlijke dag op het water! Verzamelen om 7.00 was even pijnlijk, hierna volgde een lange busreis naar het zuidelijkste puntje van België. Eenmaal in België hebben we met zijn allen maar liefst 23 kilometer over de rivier gevaren! Uiteraard kwamen er net als vorig jaar weer veel watergevechten, botsingen en natte kleren aan te pas. Wij bedanken iedereen die mee is geweest voor een fantastische dag! Sjoerd Joosten, 5v2, voorzitter Feestcie Groepjes leerlingen nemen hier bij de Stompe Toren de rol van de gids over. Annika van Driel uit 1A: We gingen als eerste even naar het Flehite museum, we kregen daar een korte uitleg over wat we gingen bekijken (maar dat wisten we ongeveer al) en daarna begon mijn groepje met de Koppel- poort; hier werd gelijk de eerste presentatie gehouden. Voordat we weer verder gingen met het groepje kreeg je de kans om in de raderen te lopen die in de Koppelpoort zaten. Als je in een rad had gelopen kreeg je (voor de grap) een certificaat. Op elke plaats hield een groepje leerlingen een in de klas voorbereide presentatie. Zo kregen we van alles te horen over de Muurhuizen en de OLV- toren, maar ook over de zgn. Mannenzaal, waar nog steeds een paar senioren verbleven die in 1907 waren blijven steken. Zij verbaasden zich hogelijk over sommige brillen en beugels van de leerlingen, die daardoor weer een totale cultuurschok kregen. Mede door het prachtige weer was het een geslaagde dag, tevens de afsluiting van hun eerste jaar op het Novum. Mw. E. Ouwehand en Annika van Driel uit 1A pagina 8

9 Groot Dictee De tweedeklassers stonden deze 4e periode voor dé uitdaging van hun tweede jaar: Het Groot Dictee van het Novum. Zoals ieder jaar verzamelden ze zich in het Atrium waar tafels en stoelen in examenopstelling klaar stonden, in afwachting van de vreselijke zinnen die de sectie Nederlands elk jaar met grote creativiteit samenstelt. Het thema van 2014 was: Examenstress in de onderbouw en de zinnen verwoordden de stress die onderbouwers ondergaan als de jaarlijkse stunt door de 6e- klassers wordt gehouden. 8 zinnen van behoorlijke lengte moesten ze - zo mogelijk- foutloos opschrijven en dat lukte warempel 3 leerlingen! Aan het eind kregen de geslaagden hun certificaat en de prijswinnaars hun prijs en kon iedereen voldaan naar huis: er was weer een mijlpaal bereikt in hun schoolleven. De 4 pechvogels kregen de week erna een herkansing en ook zij hebben nu allen hun certificaat gehaald. Elja Ouwehand Dagje Antwerpen Op vrijdag 9 mei was er weer een Novumdag voor de bruggers. Dit keer gingen ze naar het buitenland: naar Antwerpen. Deze Novumdag was weer een afsluiting van een thema over de boekdrukkunst dat de leerlingen in periode 3 hebben gehad. De bruggers hadden eerder een keus kunnen maken uit 4 mogelijkheden: een bezoek aan het museum Plantijn- Moreto (over de boekdrukkunst), aan het Rubenshuis, aan de Onze- Lieve- Vrouwekathedraal of een bezoek aan het museum MAS (voor moderne kunst). Alle bezoeken werden begeleid door gidsen. Om 8.00 vertrokken de bussen en om uur waren we in Antwerpen. Alle groepen begonnen op de Grote Markt met een puzzeltocht. De vragen betroffen vooral de gebouwen op of rond de Grote Markt, met een uitstapje naar het kasteel Het Steen. Om uur moest elk groepje bij het gekozen museum zijn en daar kreeg iedereen een rondleiding van 1,5 uur. Vanaf half twee was iedereen vrij om nog wat in het centrum rond te kijken en natuurlijk de broodnodige inkopen te doen. Om uur vertrok de bus weer vanaf de Scheldekade. Na wat files onderweg waren we tegen uur weer terug op school. Al met al was het een geslaagde dag, niet het minst dankzij de hulp en begeleiding van onze altijd enthousiaste leerlingmentoren! Elja Ouwehand pagina 9

10 Bruggers maken strips over de oudheid In de tweede periode hebben de brugklassers bij geschiedenis een stripje gemaakt over een onderwerp uit de oudheid. Wij vonden het heel leuk om te zien hoe goed de leerlingen er in slaagden om de kern van een serieus en ingewikkeld onderwerp op grappige en eenvoudige wijze uit te beelden. Bovenstaand stripje over de verovering van Griekenland door de Romeinen werd gemaakt door Aidin Bijloo en Chris van Maarseveen uit 1D. Maar wie ze nou in het vakje rechtsonder hebben afgebeeld..? Karlijn Hendriks, docent geschiedenis pagina 10

11 Uit de MR Op 26 juni 2014 vond de laatste MR- vergadering van dit schooljaar plaats. Met veel leden die voor het laatst aanwezig waren. Ouder Rik Bergman zijn termijn zit erop. De uitslag van de verkiezingen voor de ouderdelegatie is een dag eerder bekend gemaakt. Volgend school jaar zal Matthijs Schroëder het stokje van Rik overnemen. Drie van de vier personeelsleden worden vervangen, evenals één van de twee leerlingen. Na de zomervakantie start de MR met driekwart nieuwe leden. Hopelijk valt de vernieuwing samen met minder (onverwachte) bezuinigingen dan de afgelopen jaren, zodat er meer meegedacht kan worden met de toekomstige koers van school. De MR had de afgelopen tijd vaak het idee weinig te kunnen kiezen, door de vele bezuinigingen overheerste het gevoel dat veel minder gewenste keuzes onvermijdelijk waren. Op de agenda stond de aanpassing van de Novumbanduren. Vorig jaar heeft Semper Movens hier aanbevelingen over gedaan, deze aanbevelingen leiden er mede toe dat de opzet verandert. De periodes worden langer, en het is niet meer de bedoeling dat er huiswerk gemaakt wordt tijdens de Novumbanduren. Begin volgend schooljaar zal het schoolplan door de MR worden vastgesteld, waarin dit is opgenomen. Het schoolplan is altijd al een belangrijk document, en volgend jaar nog belangrijker omdat Novum dan voor het eerst bezoek krijgt van de Onderwijsinspectie. Wanneer dat gaat plaatsvinden is nog niet bekend. In de nieuwe CAO voor het Voortgezet Onderwijs is 50 uur individueel budget opgenomen voor personeelsleden. De directie heeft een enquête gehouden onder het personeel over de manier waarop een ieder dit in wil gaan vullen. (Bijv.voor verkorting van de jaartaak, sparen voor verlof of ophogen pensioenaanspraken). Op basis van de gemaakte keuzes, levert dit volgend schooljaar een extra kostenpost van ongeveer euro op. Tijdens de vergadering reikt de directie een voorstel uit over hoe dit in te vullen. De directie stelt voor de zogenaamde beschermde taaktijd, een klein deel van de aanstelling waarin docenten geen vastgelegde taken hebben om flexibel in te kunnen zetten, niet meer uit te geven, waarbij een uitzondering wordt gemaakt voor oudere werknemers die er in de nieuwe CAO op achteruit gaan. De MR ziet graag dat de directie ander opties onderzoekt. Bijvoorbeeld iedereen een klein deel van de beschermde taaktijd in laten leveren, of iedereen alle beschermde taaktijd in laten leveren. Dit levert meer dan de benodigde euro op, dat geld kan dan gebruikt worden om bijvoorbeeld toch weer extra scholing mogelijk te maken. Onder het personeel is een enquête gehouden over werkdruk. De directie zal samen met de personeelsgeleding van de MR maatregelen voorstellen. Daarnaast zijn de personeelsgesprekken (functioneringsgesprekken) door de directie geëvalueerd, evenals het project leerkracht. De MR ziet hier graag tijdens de volgende vergadering notities over terug van de directie, zodat deze goed behandeld kunnen worden. Tot slot gaat de MR akkoord met de vakantieregeling van het personeel. Naast de vaste dagen volgens de jaarplanning, wordt één dag flexibel ingezet. Dit jaar hadden docenten voor het eerst de mogelijkheid zelf twee dagen in te plannen, en dat is bijzonder goed bevallen. Annemarie Knottnerus, 30 juni 2014 pagina 11

12 Novummers op de universiteit Begin dit jaar heb ik als vierde klasser (het kan dan al!) een verdiepingsprogramma gevolgd aan de universiteit van Leiden. Bij dit programma genaamd LAPP- top heb ik in 8 colleges van een hoogleraar met andere geselecteerde scholieren nagedacht, gediscussieerd en geleerd over Wijsbegeerte; een van de vele te kiezen vakgebieden. Ik vond het wel een ervaring om elke week een paar lesjes te missen en met de stroom Leidse studenten mee uit de trein, vanaf het station richting echte collegezalen te lopen! De universiteit is dichtbij en de leraren zijn heel flexibel in het opvangen van je gemiste lessen, dus van de tijd die het me kostte ondervond ik geen problemen. Voor geïnteresseerde leerlingen die wel een extra uitdaging of ervaring zien zitten, is LAPP- top echt een aanrader! Suzanne Knigge 4V3 Beste lezer, Mijn naam is Effie en ik zat dit jaar in de 5 e klas. Het Novum biedt leerlingen die een 8 of hoger gemiddeld staan en gemotiveerd zijn aan om mee te doen met het universitaire programma PRE- University in Leiden. Ik ben de enige van mijn jaar die deze kans gegrepen heeft en om eerlijk te zijn heb ik alles behalve spijt van deze keuze. Ondanks dat je als leerling iets meer werk hebt, word je toch op een veel praktischer manier uitgedaagd. Je krijgt te maken met allerlei studies en leert problemen op een bredere manier te bestuderen. Daarnaast krijgt je alvast een voorproefje van verschillende vervolgstudies. Ik heb dit jaar bijvoorbeeld gekozen om een paar proefcolleges van Geneeskunde en Psychologie te volgen. Terwijl mijn klasgenoten op school zaten, mocht ik echo s maken in een ziekenhuis en debatteren over borstkanker. En dat vind ik zelf toch wel een stuk leuker dan onderuit gezakt in de klas zitten. In het tweede jaar van PRE, voor mij volgend jaar dus, ga je aan de slag met je profielwerkstuk. Je wordt aan een professionele begeleider van de universiteit van Leiden gekoppeld en je krijgt hierdoor veel meer onderzoeksmogelijkheden dan je klasgenoten. Zo ga ik volgend jaar iets doen met pijnbestrijding en mag ik met meerdere onderzoeken meelopen. Kortom: PRE is zeker een leuke besteding van een normale schooldag. Ik hoop ook dat in de toekomst veel meer mensen van leerjaar 5 dit willen doen! Effie Leijten, 5V pagina 12

13 Novum- Dalton wint Leids Debat Festival 2014 Op vrijdag 16 mei mocht een team bestaande uit debaters van het Dalton Voorburg en het Gymnasium Novum invallen bij het Leids Debat Festival omdat er een school had afgezegd. We zouden wel een vreemde eend in de bijt zijn, het is tenslotte een debatwedstrijd voor Leidse scholen. Daar werden debaters en publiek gedurende de dag ook enkele malen op gewezen door de presentator: het was natuurlijk wel de bedoeling dat de beker in Leiden zou blijven, wij vulden slechts het wedstrijdschema aan. Na een poulefase en een intermezzo waarin de leerlingen moesten improviseren kwamen team Voorburg en het Stedelijk Gymnasium in de finale tegen elkaar uit. Het Stedelijk bood aardig weerstand, maar met name in het zogenaamde 360- graden over de stelling De Gemeente Leiden moet iets terugverlangen van burgers die een uitkering ontvangen domineerden de Voorburgers. Aan het eind van de dag ontvingen we de beker van een wat bedremmelde organisatie: waarschijnlijk zijn we volgend jaar niet meer welkom om het Leidse feestje te verstoren. Mooie prestatie van Novummers Maartje, Zena, Emma, Isabel, Suzanne, Yoelle en Charlotte en Daltondebaters Lilian, Fleur en Simon. Ze moeten er nog wel even uitkomen waar de beker komt te staan.verslag door de organisatie: editie- leidsch- debat- festival/ Terugblik Diploma- uitreiking 2014 Afgelopen 27 juni stroomde het schoolplein voor de allerlaatste keer vol met vrolijke, lichtelijk zenuwachtige, maar vooral geslaagde zesdeklassers. De meesten kwamen met de auto, maar een aantal diehards was toch voor de laatste keer met de fiets naar school gekomen, ondanks het gevaar van omhoog wapperende jurkjes en bezwete pakken. Nadat iedereen toch heelhuids, super netjes en chique op school aangekomen, stond ons een avond vol mooie en inspirerende toespraken, foto s, bloemen, cadeautjes en natuurlijk emotioneel afscheid te wachten. De een na de ander mocht het podium betreden om daar een prachtig praatje van de tutor en natuurlijk ook het felbegeerde diploma en een echt Novum zadelhoesje in ontvangst te nemen. Nadat iedereen officieel geslaagd en gediplomeerd was en na heel wat hilarische verhalen te hebben gehoord, mochten we aan de welverdiende borrel. En daarna was het dan toch echt tijd om emotioneel afscheid te nemen van leraren, tutoren en klasgenoten. Gelukkig volgden er nog vele examenfeestjes, waardoor het afscheid iets minder zwaar viel. En natuurlijk kunnen we in ons jaarboek terugkijken op 6, 7 of soms zelfs 8 prachtige en onvergetelijke jaartjes op het Novum! Maaike de Kleijn, inmiddels Novumalumnus pagina 13

14 Vooraankondiging Week vd Opvoeding 2014.Noteer alvast in uw agenda: van 6 t/m 10 oktober is het weer zover: de Week van de Opvoeding! Het centrum voor jeugd en gezin organiseert veel (gratis) activiteiten over opvoeden en opgroeien. Maandag 6 oktober u Centrum voor jeugd en gezin (Brede School de Waterlelie) Prinsenhof 4G Leidschendam Sta je er alleen voor? Donderdag 9 oktober u s Gravendreef college Leidschendam (voorheen StipDalton) Fluitpolderplein 9 Leidschendam Hoe sociaal zijn social media? Uw kind brengt veel tijd door achter de computer. Internet heeft alles waar pubers behoefte aan hebben: ze ontdekken er nieuwe dingen en hebben er contact met hun vrienden. Maar behalve voordelen zijn er natuurlijk ook risico s. Hoe zorgt u ervoor dat internet vooral een prettige ervaring blijft? Moet u controleren of juist wat afstand houden? Wat doet uw kind eigenlijk allemaal op internet en hoe komt u daar achter? In je eentje kinderen opvoeden is best pittig. Zowel praktisch als emotioneel. Maakt u nog wel tijd voor uzelf? Bent u vader én moeder en lukt het om regels en grenzen te stellen? Zitten u en uw ex op dezelfde lijn als het gaat over de opvoeding? Er zijn nog meer activiteiten tijdens de Week van de Opvoeding. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan vanaf 15 september op lv.nl voor meer informatie. Dinsdag 7 oktober u Basisschool De Driemaster Spinozalaan 175 Voorburg Mijn kind wordt gepest! Ieder kind wordt wel eens getreiterd of geplaagd. Sommige kinderen trekken zich dat niet zo aan en anderen komen huilend thuis. Hoe helpt u uw kind om zo positief mogelijk vrienden te maken en met anderen te spelen? Door de social media is veel onderling geruzie vaak voor u als ouder niet zichtbaar. Hoe weet u wat dat met uw kind doet? Pesten is voor uw kind heel erg vervelend. Hoe reageert u daar het beste op? En hoe leert u uw kind weerbaar te zijn? pagina 14

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015 In stijl DE DALTONSISTERS Stralen op de Koningin Wilhelminaschool LEIDERSCHAPSTIJLEN Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft DOOR HET OOG VAN EEN OUDER

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM VOORWOORD Een van de bekende nadelen van migratie, onder andere naar Nederland, is dat hoogopgeleide migranten veelal jaren onder hun niveau werken.voor de migranten zorgt dat ervoor dat ze lange tijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 5 maart 2014

Nieuwsbrief 2 5 maart 2014 Nieuwsbrief 2 5 maart 2014 Inhoud voorwoord algemeen klas 1 mavo 2, 3 en 4 havo 2 en 3 vwo 2 en 3 havo 4 en 5 vwo 4, 5 en 6 tvwo-afdeling Voorwoord Beste ouders, verzorgers, Half januari rolde een publiciteitsgolfje

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

krant Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Samenwerken is een kernwaarde de Werkplaats Basisonderwijs

krant Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Samenwerken is een kernwaarde de Werkplaats Basisonderwijs Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Basisonderwijs Kees Boekelaan 10 3723 BA Bilthoven Directeur: Jeroen Goes T 030 228 28 42 bo@keesboeke.nl www.wpkeesboeke.nl

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Voor jullie ligt het eerste exemplaar van de MER Nieuwsbrief. Zes jaar na het uitkomen van het laatste nummer

Voor jullie ligt het eerste exemplaar van de MER Nieuwsbrief. Zes jaar na het uitkomen van het laatste nummer M(e)ER weten 11/08 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Interview Delon Carilho MER-student, ondernemer en topsporter p.4

Nadere informatie

de fontein goois lyceum sg huizermaat

de fontein goois lyceum sg huizermaat magazine 2011 de fontein goois lyceum sg huizermaat college de brink casparus college vechtstede college gooise praktijkschool a. roland holst college GOED ONDERWIJS voor elke leerling ICT IN DE LES werken

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

AMBITIES EN VERWACHTINGEN

AMBITIES EN VERWACHTINGEN 13 14 Informatiebulletin 1 GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO EN BEROEPSGERICHT ONDERWIJS AMBITIES EN VERWACHTINGEN De start van het nieuwe schooljaar ligt al weer even achter ons en we zijn begonnen in een

Nadere informatie

I n t e r c o n f e s s i o n e l e S c h o l e n g e m e e n s c h a p

I n t e r c o n f e s s i o n e l e S c h o l e n g e m e e n s c h a p voorkant + adv 3 08-09:Opmaak 1 18-3-09 15:33 Pagina 1 I n t e r c o n f e s s i o n e l e S c h o l e n g e m e e n s c h a p Maartens College Magazine 3 jaargang 9 2009 O n d e r a n d e r e Onderwijs

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

"Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd. "Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd." Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiater (1875-1961) Ralph

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 k Ilja Klink wil met het Hyperion Lyceum naar de top k Chinese taal en cultuur: vak met karakter k Klein beginnen en dan

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de. nieuwe schooldag

Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de. nieuwe schooldag Andere Tijden Tijd voor nieuwe schooltijden? Leerkrachten over de nieuwe schooldag 2 Inhoud Initatiefgroep Andere Tijden Iedereen heeft baat bij rustiger schooldag...3 Drie modellen De karakteristieken

Nadere informatie

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Brugklasgids Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Welkom! Hoi! Leuk dat je wat meer wilt weten over het KGC. Deze gids is er speciaal voor jou. Als je

Nadere informatie

Bericht. Let op! Ouderbetrokkenheid. Derde prijs en award. Belangrijke mededeling op pag. 3

Bericht. Let op! Ouderbetrokkenheid. Derde prijs en award. Belangrijke mededeling op pag. 3 Bericht Nr. 21 - December 2012 Technasiumprijs Ben Woldring Drenthe voor deelt leerlingen ervaringen 2vwo met leerlingen entreprenasium Ouderbetrokkenheid Derde prijs en award bijzonder voor vakcollege

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding

Nadere informatie

Interconfessionele Scholengemeenschap

Interconfessionele Scholengemeenschap Interconfessionele Scholengemeenschap Maartens College Magazine 2 jaargang 8 2007 Onder andere Tijd voor onderwijs 2 Interview nieuwe docenten 4 De Ronde Tafel 7 Het webteam 8 Lesuitval 10 Mededelingen

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

juli 2009 Schoolkrant Maaswaal College Locatie Veenseweg Wijchen (S)Cool Paper 4 2008-2009 Bezoek Dalai Lama In the spotlights Terugblik

juli 2009 Schoolkrant Maaswaal College Locatie Veenseweg Wijchen (S)Cool Paper 4 2008-2009 Bezoek Dalai Lama In the spotlights Terugblik 2008-2009 Schoolkrant Maaswaal College Locatie Veenseweg Wijchen juli 2009 (S)Cool Paper 4 Bezoek Dalai Lama In the spotlights Terugblik In deze (S)C00l Paper In the spotlights Interview met een docent

Nadere informatie