VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING PARKMANAGEMENT ASSEN d.d. 17 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING PARKMANAGEMENT ASSEN d.d. 17 februari 2015"

Transcriptie

1 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING PARKMANAGEMENT ASSEN d.d. 17 februari 2015 Datum 17 februari 2015 Aanvang uur Locatie Wilhelmina Ziekenhuis, Europaweg Zuid 1, 9401 RK Assen Aanwezig Bekend bij secretariaat Afwezig met kennisgeving Bekend bij secretariaat Notulist Hilde van der Zee (Parkmanagement Assen) René Kuipers, voorzitter Parkmanagement Assen (PMA), opent de algemene ledenvergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij geeft het woord aan de heer Wim Venema, vrijgevestigd dermatoloog van WZA Assen. 1. Opening en mededelingen De aanwezigen ontvangen een hand-out van de presentatie, alsmede de jaarrekening 2014 van PMA. Het bestuur wordt voorgesteld en René deelt mede dat Rob Faijdherbe, penningmeester, in verband met persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kan zijn. In 2014 heeft PMA diverse activiteiten in gang gezet, die in 2015 een vervolg zullen krijgen. Ook heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met de Gemeente Assen en de Provincie, en is het Platform Ondernemend Assen (POA) nieuw leven ingeblazen. POA bestaat uit de volgende stakeholders: PM Assen, PM Noord, MKB Binnenstad, en Gilde Bart, en houdt zich bezig met overkoepelende activiteiten voor Ondernemend Assen. Eén van de onderwerpen waar het POA zich mee bezig houdt is het TT-festival De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Notulen ALV d.d. 19 februari 2014 Verslag van de ALV van 19 februari 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Activiteiten Parkmanagement Assen Ryanne van der Pal, parkmanager, geeft een toelichting op de highlights 2014 en de speerpunten 2015: Highlights 2014: Energie: Duurzaam energiecontract met DEO; 6 ondernemers hebben zonnepanelen laten plaatsen. Het project is niet succesvol gebleken, reden hiervan is dat veel ondernemers huurders van de panden zijn en ook de hoogte van de investering bleek een struikelblok te zijn. TPA: PMA is voorzitter van Techniek Pact Assen. Het overleg wordt steeds succesvoller, waarbij een beter imago aan techniek gegeven wordt. Ook heeft TPA zich gepresenteerd op de Bedrijvencontactdagen in 2014 en zal zij in 2015 opnieuw deelnemen. De dag voorafgaand aan de Open Bedrijven Dag Drenthe is Technics4U, georganiseerd voor leerlingen uit groep 7 van de basisscholen in de regio Assen en omstreken. Dit was een groot succes. Revitalisering Stadsbedrijvenpark: PMA is leidend in de projectgroep Innovatie. Pagina 1 van 5

2 Rode Loper: Dit betreft een pilotproject vanuit de provincie Drenthe in samenwerking met de gemeente Assen. Hierbij richten we ons op het verkrijgen en behouden van ondernemers in Assen. Glasvezel: PMA is veelvuldig in gesprek geweest met de gemeente Assen en Sensor City. De heer Cor Staal, projectmanager voor gebiedsontwikkelingen van de gemeente Assen, geeft aan dat de gemeente bezig is geweest met PMA, Sensor City en Hak om glasvezel aan te leggen op alle bedrijventerreinen. Hiervoor is een business case opgesteld, waarin uitgegaan is van een open netwerk (nutsvoorziening). Hierdoor zijn de diensten die aangeboden worden voor een ieder beschikbaar. Je kunt hierbij zowel aanbieder als afnemer van diensten zijn. De aansluitkosten en abonnementsprijzen (de basisvoorziening) zijn laag gehouden. Het project loopt nog tot en met Er is een financieringsvoorstel bij de gemeente neergelegd, waarvoor door de raad nog goedkeuring gegeven moet worden. Naar verwachting is e.e.a. medio 2015 afgerond. Zichtbaarheid: Het afgelopen jaar heeft PMA hard gewerkt aan haar zichtbaarheid. Veel publiciteit gezocht en er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan. Dit heeft ook tot verhoging van het aantal leden geleid. Activiteiten: PMA heeft diverse activiteiten georganiseerd, waaronder Assen Onderneemt samen met Assen voor Assen. Zeer succesvolle Bedrijven Contact Dagen Drenthe, welke ook in 2015 plaatsvinden op 14 en 15 april a.s. Ook organiseert PMA maandelijkse lunch- of ontbijtbijeenkomsten voor haar leden. Deze worden goed bezocht. Communicatie: Assen heeft voor de tweede keer deelgenomen aan de Open Bedrijven Dag Drenthe in Inkoop: Het contract met Sita is verlengd tot eind 2015 onder gunstige voorwaarden. Tevens is een nieuw contact met JenS security (particulier beveiliger) afgesloten. Speerpunten 2015: Veiligheid: De wens is om KVO- toch weer opnieuw op te starten; hiermee zijn we eind 2014 van start gegaan. Alle deelnemers wordt gevraagd de enquête alsnog in te vullen, zodat wij de benodigde respons van 50% behalen. Het ophalen van de enquêtes is niet geheel goed gedaan. Hiervoor hebben wij jongeren middels het Piekwerk-project van de gemeente Assen ingezet. Indien de benodigde respons niet behaald wordt, kunnen we voor de tweede keer niet van start gaan. Er wordt aan de leden van de drie kringen van PMA een oproep gedaan om zitting te nemen in de Werkgroep Veiligheid. Aanmelden kan via PMA. Ook is een collectief contract met JenS security afgesloten. Zij gaat alle leden en daarna alle bedrijven benaderen voor een collectief contract. Inkoop: Er zijn een aantal inkoopcontracten afgesloten en de werkgroep is actief bezig nieuwe contracten af te sluiten die veel voordelen voor de leden bieden. Voor telefonie is een gentlemen s agreement afgesloten. Energie: Een beperkt aantal deelnemers maakt gebruik van het collectief; het is mogelijk om geheel vrijblijvend een berekening te laten maken. Er wordt onderzoek gedaan naar het nieuw leven inblazen in de samenwerking met DEO inzake het duurzaam energie contract, waarbij ondernemers zonnepanelen kunnen aanschaffen met minimale eigen investering. Er wordt co-financiering aan de provincie gevraagd. Naar verwachting kan dit in april/mei a.s. geëffectueerd worden. Innovatie: Realisatie van glasvezel op alle bedrijventerreinen middels een samenwerking tussen PMA, Sensor City en de gemeente. De heer Cor Staal (gemeente Assen) heeft dit punt toegelicht bij highlights 2014 (glasvezel) TPA: Continuering van het creëren van een breed draagvlak. De gemeente Assen heeft vanuit het project Florijnas mogelijkheden voor leerlingen, welke zij onlangs heeft gepresenteerd in een TPA-vergadering. Op 23 maart vindt een vervolg plaats. Onderzoek naar leegstand: Samen met de gemeente Assen en MKB-binnenstad wordt gekeken naar de leegstand in zowel de binnenstad als op de bedrijventerreinen. Gekeken wordt of we hierin een gezamenlijke rol kunnen spelen met MKB-binnenstad, waarbij Made Pagina 2 van 5

3 in Drenthe ontwikkeld kan worden. Hierbij worden dan de etalages van leegstaande panden gevuld met producten die in Assen gemaakt worden. Alle leden zullen t.z.t. benaderd worden. (Jeugd)werkloosheid: Er is een plan opgesteld om samen met Baanzicht en MKB-binnenstad middels Piekwerk en werkervaringsplaatsen, langdurig werkzoekenden weer aan het werk te krijgen. PMA is de schakel tussen Baanzicht en de ondernemers. Activiteiten: Assen Onderneemt wordt in 2015 georganiseerd in gezamenlijkheid met CCA. Assen onderneemt vindt plaats op 28 september De vorm wordt nader bepaald. Voor de BCDD zijn nagenoeg alle stand verhuurd. Dinsdagavond 14 april vindt weer een meet-and-greet plaats. Ook wordt een startersbijeenkomst georganiseerd op woensdag 15 april. De lunchbijeenkomsten lopen goed, we hebben diverse zaken georganiseerd. Indien leden een lunchbijeenkomst bij hun bedrijf willen organiseren dan graag doorgeven aan PMA. Er is een excursie in voorbereiding samen met de gemeente, waarvoor bedrijven die zaken (gaan) doen met Duitsland zich kunnen aanmelden. Doel van de excursie is om indien mogelijk een match te maken tussen de bedrijven van Assen en Duitsland. Communicatie: De Open Bedrijven Dag Drenthe wordt georganiseerd op de eerste zaterdag van november PMA zal hier voor de 3 e keer aan deelnemen. De dag voorafgaand hieraan zal een dag georganiseerd worden voor TL-, Havo- en VWO-leerlingen die voor hun pakketkeuze staan. Gemotiveerde leerlingen wordt aangeboden een bezoek te brengen aan bedrijven gericht op hun beroepskeuze. Zodra de afspraken met onderwijs gemaakt zijn, zal een oproep geplaatst worden bij bedrijven om hieraan deel te nemen. Er wordt meer contact met onderwijs, zorg en defensie gezocht. Revitalisering Stadsbedrijvenpark: PMA is leidend in de projectgroep innovatie. Rode Loper: René Kuipers geeft aan dat de rode loper een (O4TP) provinciaal is opgezet en in meerdere plaatsen uitgerold wordt met PM-verenigingen. Deze projecten zijn veelal hetzelfde. In goede samenwerking met de gemeente Assen willen wij een vraagbaak zijn voor ondernemers en leden, genaamd O4TP (Onderwijs, overheid, onderzoek en ondernemers). Op 11 maart a.s. vindt een afspraak plaats tussen gemeente Assen, PMA en de provincie, waarbij zij in gesprek gaan met een ondernemer met grote/concrete plannen om zich in Assen te vestigen (productiebedrijf). Ook wordt onderwijs gekoppeld aan het ondernemerstrefpunt in de vorm van een stagebureau. Hiervoor is samenwerking gezocht met diverse scholen in Assen. Philip Messak, directeur van CS Vincent van Gogh in Assen, zit namens PM Assen in de projectgroep hiervan. Meppel kent het Zorgplein, waarin Zorg en Techniek samenkomt. PMA is ook lid van PM- Drenthe waarin ook gezamenlijke ideeën worden besproken, waaronder het Zorgplein. Dit zou wellicht een idee voor Assen kunnen zijn. Harry Weitering (Univé) geeft aan dat Univé meer met onderwijs en zorg wil doen. Univé wil zich zeker aanmelden voor de leerlingendag. Tevens vult Harry Weitering aan dat TT-VIP-Village op 26 juni a.s. plaatsvindt. Dit jaar is het streven om 100 gasten deel te laten nemen aan deze netwerkbijeenkomst, een mooie gelegenheid om je zakenrelatie mee naar toe te nemen, tegen sterk gereduceerde tarieven. 4. Financieel verslag Jaarverslag 2014 René Kuipers verontschuldigt penningmeester Rob Faijdherbe en neemt het jaarverslag 2014 door. In 2013 was sprake van een negatief netto resultaat; het resultaat in 2014 bedraagt ,--. De cijfers worden doorgenomen en toegelicht. René vermeldt dat de inhuur van expertise, zowel in- als extern, aan de onderliggende projecten wordt toebedeeld. Begroting 2015 Pagina 3 van 5

4 Opgemerkt wordt dat de middelen in 2014 ruim zijn toegenomen en dat er weinig uitgaven zijn gedaan. In 2014 was voor zonnepanelen ,-- gereserveerd; hiervan is slechts ca ,-- gebruikt. Aangevuld wordt dat een groot deel van de middelen in 2015 gebruikt zal worden voor projecten zoals glasvezel. Er is ruimte in de begroting om bijvoorbeeld voor de leden een bijdrage in de aansluitkosten te verstrekken. Hierdoor zal een deel van de reserves terugvloeien in Ten aanzien van de contributie-inkomsten merkt René op dat dit bedrag zal toenemen in 2015 omdat we streven naar minimaal 50 nieuwe leden. Verslag kascommissie Marion Arends (LM Advocaten) en Harry Weitering (Univé) hebben de kas gecontroleerd voor het boekjaar Zij hebben een eerste uitgebreide controle gedaan, waarin geen oneffenheden zijn aangetroffen. Normaliter wordt een week vóór de ALV een eindcontrole gedaan, echter door afwezigheid van de penningmeester heeft die controle niet plaatsgevonden. Hierdoor kan op dit moment geen definitieve goedkeuring en geen decharge verleend worden. Voorstel: Ryanne kijkt in de statuten na of het mogelijk is dat de leden per mail decharge mogen verlenen aan penningmeester/bestuur. Indien dat niet mogelijk is zal een extra (lunch)bijeenkomst belegd worden, waarin dit punt besproken wordt. De vergadering gaat met het voorstel akkoord. Decharge penningmeester Wordt vervolgd. Zie het punt kascommissie. Samenstelling kascommissie De samenstelling van de kascommissie 2016 blijft ongewijzigd: Marion Arends en Harry Weitering. De kascommissie wordt bedankt voor de controle van de boeken middels een goede fles wijn. 5. Vervolg ondernemersfond Assen Het Ondernemersfonds Assen (OFA) kent een periode van 2 x 3 jaar, welke tweede periode in principe eindigt op 31 december Dan wordt gekeken of zij verder gaan met PMA. Alle tekenen wijzen erop dat PMA gecontinueerd zal worden en dan wellicht voor onbepaalde tijd. We zitten nu in het tweede jaar van de tweede periode. 6. Bestuur en uitvoering West heeft een compleet nieuw bestuur. Het heeft de voorkeur het bestuur van Midden-Zuid uit te breiden. Maya Titarsole werkt vanaf 1 februari 2015 volledig bij DDZ; Hilde van der Zee is per 1 februari 2015 aangesteld als Officemanager. Tevens is Astrid Timmer vanuit een werkervaringsplek aangesteld als managementassistent op basis van een half jaar contract. 7. Rondvraag De heer W. Lubbers (Bouwman) vraagt of de kosten van het collectieve glasvezel-contract aangegeven kunnen worden. PMA is bezig met glasvezel; voordeel van een netwerkverbinding is dat we een voordelige aanbieding kunnen doen en dat ook simpel-glas mogelijk is voor ondernemers. Er wordt met een extern adviseur gekeken naar concurrerende tarieven. Tevens vraagt de heer Lubbers wat de voordelen zijn van het collectieve contract met JenS voor de leden. Er wordt ingespeeld op de vraag van de ondernemers en zij hebben gevraagd een collectief contract af te sluiten met een beveiliger. Wij hebben dit met JenS afgesloten, maar wij kunnen ondernemers niet verplichten hieraan deel te nemen. Het is gebleken dat weinig leden zijn overgestapt, deels omdat zij nog verplichtingen hebben met hun huidige beveiliger. JenS gaat de komende periode de ondernemers bezoeken en bespreekt welke Pagina 4 van 5

5 mogelijkheden er zijn. Er is een keuze in contract, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Daarnaast zijn er verschillende levels in de dienstverlening in het contract. Arjan Schonewille geeft aan dat er nu collectieve afspraken met JenS liggen, die gemaakt zijn namens de leden van PMA, nu is het aan de leden om hierbij aan te sluiten. We zijn nu één maand geleden gestart, dus de effecten zijn nu nog niet zichtbaar. Over een jaar zal bekeken worden wat de effecten van het collectieve contact zijn. René Kuipers merkt op dat we ervan uitgaan dat JenS heel succesvol zal zijn met het beveiligen van onze bedrijventerreinen. 8. Sluiting Onder dankzegging voor aanwezigheid en inbreng sluit René de vergadering en nodigt een ieder uit voor een heerlijk buffet. Pagina 5 van 5

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School

Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School De Ouderraad (OR) van de Brederoschool nodigt u allen uit voor het bijwonen van de: Algemene Ouderavond op 4 november 2013 om 20 uur in het Trefpunt van de School Op deze avond leggen de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014

Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Verslag Uitvoeringsprogramma 2014 Tijdsvak Januari tot en met juni 2014 Opsteller Astrid Persons Datum 21 juli 2014 Inhoud Hfds Par Titel Pagina 1 Algemeen 3 2 Ontzorgen MKB 4-8 2.1 Gecoördineerde werkgeversbenadering

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

AGENDA LEDENVERGADERING V&VN-SPV woensdag 19 november 2014 van 10.00 tot 12.15 uur

AGENDA LEDENVERGADERING V&VN-SPV woensdag 19 november 2014 van 10.00 tot 12.15 uur LET OP NIEUWE VERGADERLOCATIE Plaats: Utrecht Lunetten, Aristo zalen Tegenover station Lunetten en met gratis parkeerplaatsen Brennerbaan 150, 3524 BN Utrecht, telefoon (030) 28 99 400 Routebeschrijving

Nadere informatie

Aan: - de voorzitter van provinciale staten - de leden van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie. (i.a.a. de overige statenleden)

Aan: - de voorzitter van provinciale staten - de leden van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie. (i.a.a. de overige statenleden) Aan: - de voorzitter van provinciale staten - de leden van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie (i.a.a. de overige statenleden) Assen, 28 januari 2004 Ons kenmerk 5/6.15/2004001006 Behandeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG. 1. Inleiding

JAARVERSLAG. 1. Inleiding JAARVERSLAG 1. Inleiding In 1986 is Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Voorschoten opgericht. De doelstelling van de stichting luidde: met inspraak van de ouderen de zelfstandigheid en maatschappelijke

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering KBO van Bemmel-Doornenburg

Notulen van de Algemene Ledenvergadering KBO van Bemmel-Doornenburg Notulen van de Algemene Ledenvergadering KBO van Bemmel-Doornenburg gehouden op vrijdag 16 maart 2012 in het Wapen van Bemmel. 1.Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda Voorzitter Misjà

Nadere informatie

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00.

Concept. Betreft Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op dinsdag 12 mei 2015 van 14.00 tot 17.00. Notulen Plaats en datum Referentienummer Kenmerk De Bilt, 6 augustus 2015 Concept Plaats en datum bespreking Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10 in Amsterdam 12 mei 2015 Betreft Jaarlijkse

Nadere informatie

De Voorzitter van de vergadering is de heer E.F. van Veen, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

De Voorzitter van de vergadering is de heer E.F. van Veen, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap DOCdata N.V., gehouden op donderdag 10 mei 2007, om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk (Sprang Capelle), Bevrijdingsweg

Nadere informatie

2. Mededelingen door en verslag van de Raad van Bestuur

2. Mededelingen door en verslag van de Raad van Bestuur Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2005 van Neways Electronics International N.V., gehouden op dinsdag 21 maart 2006 om 14.00 uur in het Evoluon te Eindhoven 1. Opening Conform

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1

Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging ALV Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Donderdag 4 juni 2015 1 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

JA A RSTUKKEN 2012. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012

JA A RSTUKKEN 2012. Ad 5: Verslag ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012 nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen A lg em ene Led env erg a d ering 2013 Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van de NVON op maandagmiddag 15 april

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders

Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Delft Group 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders Datum: 24 mei 2011 Locatie: Rotterdamseweg 196 te Delft Verslag: Astrid Teunissen-Pronk Aanwezig van Raad van Commissarissen en directie:

Nadere informatie

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen.

Aandeelhouders kunnen in deze vergadering het woord voeren en stemrecht uitoefenen. NOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van New Sources Energy N.V., gehouden op vrijdag 27 maart 2015) in de ArenA Business Club, zaal Rome 96, Arena Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam Zuidoost. 1.

Nadere informatie

Geachte aandeelhouders,

Geachte aandeelhouders, Geachte aandeelhouders, Hierbij treft u aan de concept-notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion nv gehouden op 11 oktober 2013 in het Steigenberger Airport Hotel

Nadere informatie

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010

INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING. Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving. 21 juni 2010 INVESTEREN IN LANDSCHAP EN LEEFOMGEVING Plan van aanpak voor een investeringsprogramma N340 en omgeving 21 juni 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en relatie met andere projecten en ontwikkelingen...3 1.1

Nadere informatie

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht

Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019. Stichting BIZ Centrum Barendrecht Bedrijven Investering Zone Plan 2015-2019 Stichting BIZ Centrum Barendrecht INHOUDSOPGAVE. INLEIDING. 3 1. CENTRUMMANAGEMENT IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT. 4 2. DE BIZ IN HET CENTRUM VAN BARENDRECHT.

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

DEFINITIEF VERSLAG. van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV, gehouden op 27 mei 2010 te Amsterdam

DEFINITIEF VERSLAG. van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV, gehouden op 27 mei 2010 te Amsterdam DEFINITIEF VERSLAG van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Delta Lloyd NV, gehouden op 27 mei 2010 te Amsterdam 1. Opening en mededelingen De heer drs. R.H.P.W. Kottman, voorzitter van de Raad

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Stern Groep N.V., gehouden op 13 mei 2015 bij Stern Groep N.V. in Amsterdam-Duivendrecht

Notulen van de Algemene Vergadering van Stern Groep N.V., gehouden op 13 mei 2015 bij Stern Groep N.V. in Amsterdam-Duivendrecht Notulen van de Algemene Vergadering van Stern Groep N.V., gehouden op 13 mei 2015 bij Stern Groep N.V. in Amsterdam-Duivendrecht 1. Opening De voorzitter, de heer Goeminne, opent de vergadering om 10.00

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur

Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur Notulen Algemene ledenvergadering volleybalvereniging Utrecht Vrijdag 29-10-2010 Vergaderzaal Galgenwaard 20.00 uur ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie