PROGRAMMABEGROTING. 13 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMABEGROTING. 13 november 2014"

Transcriptie

1 PROGRAMMABEGROTING november 2014

2 Programmabegroting gemeente Geldermalsen 2

3 Inhoudsopgave Programmabegroting 2015 Inleiding 5 Programma 1 - Bestuur, burgers en veiligheid 7 Programma in één oogopslag 8 Stip op de horizon 9 Relatie met andere programma s 9 Bestaande beleidskaders 9 Relevante ontwikkelingen en trends 10 Doelstellingen 2015 Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave? 12 Wat willen we bereiken? 13 Wat gaan we daarvoor doen? 14 Wat mag het kosten? 15 Risico s 16 De financiën 17 Programma 2 - Wonen, werken en bedrijven 19 Programma in één oogopslag 20 Stip op de horizon 21 Relatie met andere programma s 21 Bestaande beleidskaders 21 Relevante ontwikkelingen en trends 22 Doelstellingen 2015 Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave? 25 Wat willen we bereiken? 25 Wat gaan we daarvoor doen? 26 Wat mag het kosten? 27 Risico s 28 De financiën 30 Programma 3 - Leefbaarheid, welzijn en zorg 31 Programma in één oogopslag 32 Stip op de horizon 33 Relatie met andere programma s 33 Bestaande beleidskaders 33 Relevante ontwikkelingen en trends 36 Doelstellingen 2015 Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave? 41 Wat willen we bereiken? 41 Wat gaan we daarvoor doen? 43 Programmabegroting gemeente Geldermalsen 3

4 Wat mag het kosten? 44 Risico s 45 De financiën 46 Programma 4 - Landschap, verkeer en openbare ruimte 49 Programma in één oogopslag 50 Stip op de horizon 51 Relatie met andere programma s 51 Bestaande beleidskaders 51 Relevante ontwikkelingen en trends 52 Doelstellingen 2015 Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave? 53 Wat willen we bereiken? 54 Wat gaan we daarvoor doen? 54 Wat mag het kosten? 55 Risico s 55 De financiën 56 Paragrafen Paragraaf 1, Lokale Heffingen 57 Paragraaf 2, Weerstandsvermogen en risicobeheersing 63 Paragraaf 3, Onderhoud kapitaalgoederen 71 Paragraaf 4, Financiering 103 Paragraaf 5, Bedrijfsvoering 111 Paragraaf 6, Verbonden partijen 115 Paragraaf 7, Grondbeleid 131 Paragraaf 8, Reserves en voorzieningen 135 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. meerjarenperspectief) 1. Algemeen Budgetautorisatie van de programma s Algemene dekkingsmiddelen Overzicht van de financiële positie van bestaand naar nieuw beleid Financieel dekkingsplan Overzicht onuitstelbaar nieuw beleid Onderbouwing van het bufferbedrag Samenvatting begrotingsbeeld Incidentele baten en lasten 162 Programmabegroting gemeente Geldermalsen 4

5 Inleiding Niet voorgeschreven maar wel gebruikelijk is het, om in de inleiding van de Programmabegroting op hoofdlijnen de financiële positie van de gemeente en de verwachtingen voor het komende begrotingsjaar te schetsen. Daarbij is het allereerst interessant te kijken naar het beeld zoals dat een jaar eerder werd geschetst. In hoeverre is het slechts een momentopname of mag en moet aan een algemene inleiding meer waarde worden toegekend? Vorig jaar werd gesproken over een financieel gezien positief stijgende lijn en een gezond meerjarenperspectief. Tegelijkertijd werd gewaarschuwd voor forse financiële risico s rond de transities op het sociale domein en binnen de grondexploitatie. De voorliggende Programmabegroting 2015 sluit hier naadloos op aan. Het proces van ingrijpende bezuinigingen, lastenverhoging en een strak financieel beleid zoals dat eind 2010 is ingezet en sindsdien consequent is gevolgd, werpt nog steeds zijn vruchten af. Geldermalsen heeft als gemeente de moed gehad tijdig de bakens te verzetten en mag daarmee, gezien de berichtgeving in de media rond andere gemeenten, met terugwerkende kracht als voorloper in de regio worden gezien. Dat vroeg destijds politiek bestuurlijke moed van college en gemeenteraad en dat vergt diezelfde moed vandaag de dag nog steeds. Immers, dat de positieve lijn zich doorzet betekent allerminst dat daarmee tegelijkertijd de zorgen zijn weggenomen. Het gevoerde beleid heeft ertoe geleid, dat op beperkte schaal financiële ruimte is ontstaan voor nieuw beleid en bovenal dat er een behoorlijk bufferbedrag kon worden weggezet voor het opvangen van mogelijke tegenvallers. Er is en wordt nog dagelijks hard gewerkt aan een goede implementatie op lokaal niveau van de genoemde transities op het sociale domein. Er bestaat vertrouwen in de gekozen aanpak maar alleen de praktijk kan natuurlijk uitwijzen of deze echt gaat werken. Zij verdient een eerlijke kans zichzelf te bewijzen. Net als in veel andere gemeenten zullen er op dit vlak in 2015 ook in Geldermalsen zaken fout gaan, zullen inwoners mogelijk ergens tussen wal en schip raken en zal dit tot media-aandacht leiden. Juist omdat het veelal om kwetsbaren in de samenleving gaat des te pijnlijker, maar het helpt niet wanneer als eerste en voornaamste doel wordt bepaald het vinden van een zondebok. Met elkaar moet een constant lerende organisatie als doel hebben het vinden van oplossingen voor de problemen die zich voordoen en waar nodig het aanpassen van beleid. Daar heeft diezelfde kwetsbare inwoner als eerste recht op. Het financiële aspect rond dit moeilijke maar ook uitdagende proces wordt steeds meer duidelijk maar waakzaamheid blijft geboden. Datzelfde geldt voor wat betreft de grondexploitatie en daarbinnen specifiek als voornaamste punt van zorg de verdere ontwikkeling van woongebied De Plantage. Er is sprake van een weerbarstige markt waarbinnen de haalbaarheid der dingen niet te rooskleurig mag worden ingeschat. Dat neemt niet weg, dat ook in 2015 samen met de denktank Grex moet worden gezocht naar praktische, inventieve én effectieve maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan het vlot trekken van de lokale woningbouwmarkt. Heel lang bestond, overigens onterecht, het beeld dat de gemeente verantwoordelijk is voor het welzijn van haar burgers. Dat beeld is zeker de laatste jaren drastisch gekanteld en meer en meer raken ook de inwoners van Geldermalsen ervan doordrongen, dat zij voor wat betreft de inrichting van hun woon-, leef- en werkomgeving ook een eigen verantwoordelijkheid dragen. Mooie resultaten kunnen worden bereikt, wanneer lokale overheid en inwoners elkaar meer opzoeken en intensiever gaan samenwerken, samen invulling geven aan wat zo mooi heet de participatiesamenleving. Programmabegroting gemeente Geldermalsen 5

6 Eerste stappen op de weg naar die eigentijdse samenwerking zijn gezet, maar er moet nog veel gebeuren. Succes daarbij hangt voor een belangrijk deel af van beeldvorming, hoe ziet de gemeente de burger en andersom, hoe ziet diezelfde burger de gemeente. Het als gemeentelijke organisatie, college én gemeenteraad gezamenlijk positief uitdragen van genomen besluiten, een consequente bestuurlijke lijn, respect en een luisterend oor voor het andere geluid en een heldere communicatie dragen bij aan een positief imago. Alleen door zelf enthousiasme uit te stralen kun je als gemeente anderen enthousiasmeren, of het nu gaat om het actief meedoen binnen de participatiesamenleving of voor het kopen van een kavel bouwgrond. Al met al lijkt 2015 een gewoon jaar te worden net als andere jaren, een jaar vol verwachtingen, een jaar met zorgen, een jaar met risico s en uitdagingen, een jaar waarin van een gemeentebestuur daadkracht en visie mag worden verwacht, net als altijd. De bestuurlijke wereld om Geldermalsen is, mede ook door eigen toedoen, in beweging. De samenwerking met Tiel en Culemborg krijgt steeds meer vorm en inhoud en binnen de naaste buurgemeenten Neerijnen en Lingewaal is een brede discussie gestart over hun eigen positie en samenwerking en mogelijk zelfs samenvoeging in de toekomst. Allerlei opties passeren hierbij de revue, waarbij ook de gemeente Geldermalsen nadrukkelijk een mogelijke rol wordt toebedacht. De vraag is echter, wat wil deze gemeente zelf? Wat het college van burgemeester en wethouders betreft, wordt 2015 het jaar waarin met elkaar op deze vraag een antwoord moet worden gegeven. Niet afwachten, waar anderen mee komen, maar uitgaan van eigen kracht en visie, zoals dat in Geldermalsen gebruikelijk is. Programmabegroting gemeente Geldermalsen 6

7 Programma 1 Bestuur, burgers en veiligheid Programmabegroting gemeente Geldermalsen 7

8 Programma in één oogopslag Programmabegroting gemeente Geldermalsen 8

9 Stip op de horizon Dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties blijft een van de belangrijkste taken van de gemeente Geldermalsen. Producten en diensten van de gemeente moeten gemakkelijk te vinden zijn. Daarom werkt Geldermalsen aan verbetering van de persoonlijke en digitale dienstverlening. Dat gebeurt zo veel mogelijk op een eenvoudige, gemakkelijk toegankelijke manier. De persoonlijke dienstverlening aan balies en bij huisbezoeken blijven ook in deze digitale tijd belangrijk. Het is een uitdaging om dit op een goede manier te organiseren. Aan de balies werkt het systeem van werken op afspraak naar wens voor zowel de klant als de medewerkers. Op andere terreinen vinden huisbezoeken plaats en worden keukentafelgesprekken gevoerd. Geldermalsen ziet het belang van kanaalsturing (bij kanaalsturing gaat het erom klanten naar het optimale kanaal te sturen) en geeft daar ook in 2015 aandacht aan. De diverse kanalen, balie, telefoon, post, mail en website worden zo slim en efficiënt mogelijk ingezet en aangeboden. Voor het digitale kanaal streven we naar een meer geoptimaliseerde inrichting van de website. Hierdoor kan de bezoeker sneller en makkelijker het antwoord op zijn vraag vinden en kunnen we bij het beheer van de site ons focussen op de onderdelen die ook daadwerkelijk bezocht worden. Relatie met andere programma s Tussen de programma s in deze begroting bestaan onderlinge relaties. Het beleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening (structuurvisies, bestemmingsplannen en beleidsregels voor ontheffingen c.q. vrijstellingen) is onderdeel van programma 2 (Wonen, werken en bedrijven) terwijl de uitvoering (het verlenen van vergunningen) binnen dit programma valt. Een onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening betreft de uitvoering van Wmo en Sociale zaken. Dit valt niet meer binnen programma 1, maar is terug te vinden in programma 3. Openbare orde en veiligheid, voorheen bij programma 3, zijn binnen programma 1 ondergebracht. Bestaande beleidskaders Beleidskader Vastgesteld door Datum vaststelling Geldig tot Op afstand en op maat Gemeenteraad Maart 2008 Geen einddatum Verordening BRP 2014 Gemeenteraad September 2014 September 2015 Regeling beheer en toezicht BRP 2014 College September 2014 September 2015 Privacy reglement BRP 2014 College Augustus 2014 Augustus 2015 Informatie beveiligingsplan BRP en Waardedocumenten 2014 College September 2014 September 2015 Jaarlijkse zelfevaluatie BRP 2014 College September 2014 September 2015 Jaarlijkse zelfevaluatie reisdocumenten 2014 College September 2014 September 2015 Programmabegroting gemeente Geldermalsen 9

10 Reglement Burgerlijke stand College Juli 2014 Geen einddatum Herziening onderhoudsrecht Begraafplaatsen * Gemeenteraad Juni 2011 Geen einddatum Verordening Lijkbezorging 2014 Gemeenteraad December 2013 Geen einddatum Bouwverordening Gemeenteraad Februari 2013 Geen einddatum Welstandsnota Gemeenteraad December 2007 Geen einddatum Erfgoedverordening Gemeenteraad Februari 2013 Geen einddatum Subsidieverordening onderhoud monumenten gemeente Geldermalsen 2003 Gemeenteraad November 2003 Geen einddatum Algemene Plaatselijke Verordening Gemeenteraad September 2011 Geen einddatum Integraal Veiligheidsplan Gemeenteraad November Handhavingsnota Geldermalsen College Oktober Horecaverordening Gemeenteraad Oktober 2013 Geen einddatum Gebiedsaanwijzingen hinderlijk drankgebruik en verblijfsontzegging College Augustus 2008 Geen einddatum Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet gemeente Geldermalsen Gemeenteraad Mei Horecaregels en voorschriften Geldermalsen College September 2012 Geen einddatum Uitvoeringsbeleid toezicht en handhaving openbare ruimte en Drank- en Horecawet Geldermalsen 2014 College en burgemeester Februari * Bij de actualisatie van het Beheerplan Begraafplaatsen in 2016 komen de kostendekkendheid, het onderhoudsrecht en de consequenties hiervan weer aan de orde. Relevante ontwikkelingen en trends In het coalitieakkoord komt nadrukkelijk naar voren dat er behoefte is aan meer directe contacten met de inwoners, om op die manier problemen op te lossen en wellicht te voorkomen. Ondermeer door het voeren van meer overleg is de verwachting dat het aantal bezwaarschriften en klachten kan verminderen. Hier is een speerpunt over opgenomen. Ook wordt aangegeven dat alle mensen zich in onze gemeente thuis en veilig horen te voelen. Dit kan door gastvrij te zijn en ruimte te geven om binnen de algemene fatsoensnormen naar eigen inzicht en opvattingen te leven. Verkiezingen De gemeente organiseert in maart voor het eerst gecombineerde verkiezingen. Dit zijn de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. Deze verandering komt voort uit het regeerakkoord en betekent dat er voor het waterschapbestuur voortaan ook met de stempas wordt gekozen en niet meer per brief. Het kabinet hoopt op deze manier de opkomst voor de waterschapsverkiezingen te verhogen. De opkomst daarvan lag rond de 24%, de opkomst voor de Provinciale Staten ligt landelijke rond de 50%. Programmabegroting gemeente Geldermalsen 10

11 Brandweer De brandweer is, net als de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie, geregionaliseerd. Bij grootschalige calamiteiten wordt brandweer- en bevolkingszorg niet langer alleen door eigen gemeentelijke medewerkers gedaan. Bij de bestrijding van grootschalige rampen/crises/calamiteiten worden specialistische teams ingevlogen, bestaande uit medewerkers van gemeenten uit de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De regiogemeenten hebben de Veiligheidsregio Gelderland Zuid een forse bezuinigingstaakstelling opgelegd. Nationale politie Geldermalsen valt onder de eenheid Oost-Nederland van de Nationale Politie. De effectuering van de nationalisering vindt vooral in 2014 en 2015 plaats. Belangrijk voor Geldermalsen is dat het aantal toegezegde wijkagenten in het robuuste basisteam De Waarden daadwerkelijk wordt ingevuld. Integrale veiligheid Om afname van feitelijke criminaliteit en toename van het vertrouwen in de politie en de veiligheidsaanpak van de gemeente naar haar partners te realiseren, is een Integraal Veiligheidsprogramma opgesteld waarin veiligheidsprioriteiten zijn geformuleerd. Voor Geldermalsen gaat het om aanpak woninginbraken, geweld (met name in huiselijke sfeer) en overlast. Aan de hand van dit Integraal Veiligheidsprogramma gaat de gemeente in 2014, vanuit haar regierol en in samenwerking met alle veiligheidspartners, gestructureerd aan de slag met het aanpakken van (on)veiligheid waardoor zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid toe moet nemen. Naast het lokale integrale veiligheidsplan is een regionaal integraal veiligheidsplan opgesteld in overleg met en op basis van de integrale veiligheidsplannen van alle gemeenten binnen De Waarden. Dit plan bundelt de speerpunten op het gebied van integrale veiligheid voor de gemeenten in district De Waarden. De controle op de Drank- en Horecawet is in 2013 een gemeentelijke taak geworden. Aandeel programma 1 in totale lasten begroting 2015 Programma 1 Overige programma's Programmabegroting gemeente Geldermalsen 11

12 Doelstellingen 2015 Wat is het probleem/ de uitdaging/ de opgave? De digitale serviceverlening optimaliseren door verdere ontwikkeling van de huidige website De doelstelling is om de toegankelijkheid van de website te bevorderen, zodat de inwoners sneller en gemakkelijker bij de meest gevraagde producten en diensten terecht komen. Het resultaat moet leiden tot een toename van het gebruik van digitale formulieren en aanvragen. We constateerden in 2014 dat bijna de helft van alle bezoekers nog niet 1% van de webpagina s bezocht. Kortom, er staat veel meer informatie op de site dan waar bezoekers behoefte aan hebben. We optimaliseren de website door te werken volgens het principe van een taakgerichte website. Iets wat ook door minister Plassterk wordt bepleit. Daarbij zetten wij primair in op de processen die onze klanten het belangrijkste vinden en optimaliseren die processen om het de klant zo makkelijk mogelijk te maken. Hierbij geldt dat minder meer is en de output als uitgangspunt wordt genomen. Pilot voor een wekelijks uur waarop 65-plussers en minder validen met vragen bij de gemeente terecht kunnen. De dienstverlening van Geldermalsen blijft ontwikkelen. Werken op afspraak, een gestructureerde wijze van dienstverlening, is inmiddels goed bekend bij de inwoners. De reacties hierop zijn overwegend positief. Voor diensten en producten die te maken hebben met de Wmo spreken we meestal bij de klant thuis af. Als aanvulling hierop gaan we onderzoeken of een wekelijks inloopuur, dus zonder afspraak, voor 65-plussers en minder validen van toegevoegde waarde is. We gaan dit doen met een pilot. De pilot moet inzicht geven in de behoefte, zoals het aantal bezoekers en het soort vragen. De ontwikkeling en uitvoering van de pilot loopt parallel aan de start van het Kernteam. Daarom zal de pilot samen met het Kernteam uitgevoerd worden. Meer overleg ter voorkoming van bezwaarschriften en klachten Juridische zaken kijkt standaard of een bezwaarschrift door middel van overleg kan worden opgelost. Op dit moment lukt dat met één derde van de bezwaarschriften. In 2013 zijn er 78 bezwaarschriften ingediend, waarvan er 24 van te voren zijn ingetrokken. Gemeenten die mediation hebben ingevoerd, ervaren dat het aantal bezwaarschriften inderdaad vermindert. Overigens betekent dit wel dat mediation vooral opgenomen moet worden in de primaire werkprocessen. Niet alle zaken zijn echter geschikt voor mediation. Voorgesteld wordt om in eerste instantie een informatienotitie te maken, waarin wordt uitgewerkt wat er zou moeten gebeuren om het instrument mediation te gaan gebruiken bij bezwaarschriftenprocedures. Ook de klachtenregeling van de gemeente Geldermalsen start met een informele fase, waarin in een gezamenlijk gesprek getracht wordt het probleem dat is ontstaan op te lossen. In tweede instantie start er een formele fase. De meeste klachten worden in de informele fase opgelost. Programmabegroting gemeente Geldermalsen 12

13 Regels of onnodige vergunningen onderzoeken en afschaffen. De VNG heeft 14 factsheets opgesteld in het kader van het Programma Beter en concreter op basis waarvan gemeenten hun regelgeving kunnen controleren. Daarnaast is er een checklist van de VNG, waarmee de gemeentelijke regelgeving beoordeeld kan worden op regeldruk. Op basis van een globale beoordeling van de factsheets lijkt het alsof bij het vaststellen van de nieuwe APV in 2011 een aantal vergunningen reeds zijn afgeschaft. De ventvergunning is verdwenen, er worden voor de horeca geen sluitingstijden gehanteerd, een kapvergunning is alleen nodig als een boom op de bomenlijst voorkomt en we kennen geen vergunning voor winkeluitstallingen. In het coalitieakkoord worden op basis van een brief van VNO/NCW als doelstelling 19 regels of vergunningen genoemd. Voorgesteld wordt als eerste stap een informatienotitie op te stellen, die inzicht geeft in de stand van zaken ten aanzien van wat er al in de gemeente Geldermalsen gedereguleerd is en wat volgens de VNG nog voor deregulering in aanmerking zou kunnen komen. Analyse met betrekking tot het Veiligheidshuis De coalitie heeft gevraagd een analyse op te stellen met betrekking tot het Veiligheidshuis. Uit de analyse moet blijken wat een behandelde casus de gemeenschap van Geldermalsen kost en oplevert. De cases die in het Veiligheidshuis behandeld worden hebben betrekking op jeugd, veelplegers, ex-gedetineerden en huiselijk geweld. Het Veiligheidshuis is een intensief samenwerkingsverband waarbij een groot aantal maatschappelijke organisaties betrokken is. Elke partner brengt haar relevante activiteiten in om ze in combinatie met die van anderen effectiever te laten verlopen. Het Veiligheidshuis stimuleert de partners om de werkprocessen beter op elkaar af te stemmen en te komen tot een sluitende aanpak van een casus. De partners zijn vervolgens verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze aanpak. De samenhang en afstemming tussen het Veiligheidshuis en het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) staat voor 2015 als activiteit op onze agenda. Wat willen we bereiken? 1. De digitale serviceverlening optimaliseren door verdere ontwikkeling van de huidige website Resultaatindicator: Toptaken site gerealiseerd. Gereed medio Resultaatindicator: Het aantal digitale aanvragen voor producten en diensten is toegenomen met 20% ten opzichte van Gereed eind Pilot voor een wekelijks uur waarop 65-plussers en minder validen met vragen bij de gemeente terecht kunnen Resultaatindicator: Informatie over aantallen bezoekers en soort vragen. Gereed 1 e kwartaal Resultaatindicator: Inzicht in de behoefte aan een structureel inloopuur. Gereed 1 e kwartaal Meer overleg ter voorkoming van bezwaarschriften en klachten Resultaatindicator: Bezien in hoeverre we deze lijn (één derde bezwaarschriften wordt ingetrokken) kunnen vasthouden en onderzoeken of we de inzet van formele/informele mediation kunnen versterken. Gereed eind Programmabegroting gemeente Geldermalsen 13

14 4. Regels of onnodige vergunningen onderzoeken en afschaffen Resultaatindicator: Er komt een informatienotitie over verdere deregulering die inzicht geeft in de stand van zaken ten aanzien van wat er al gedereguleerd is en wat volgens de VNG nog voor deregulering in aanmerking kan komen. Uiterlijk in de raadsvergadering van januari Resultaatindicator: Afhankelijk van de uitkomst komt er een raadsvoorstel over afschaffen regels of vergunningen. Gereed eind Analyse met betrekking tot het Veiligheidshuis Resultaatindicator: De gemeenteraad brengt een werkbezoek aan het Veiligheidshuis. Uiterlijk 1 e kwartaal Resultaatindicator: Er is een analyse met betrekking tot het Veiligheidshuis, mede in afstemming met de decentralisatie Jeugdzorg. Gereed eind Wat gaan we daarvoor doen? 1. De digitale serviceverlening optimaliseren door verdere ontwikkeling van de huidige website De website updaten naar een taakgerichte site Selecteren van de belangrijkste taken en vragen waarvoor bezoekers naar de site komen Schrappen van contentpagina s Verbeteren en verkorten van het klikpad om bij de veel gevraagde producten en diensten te komen Doorlopend analyseren van bezoek Optimaliseren door mogelijke verbeteringen te testen met inwoners 2. Pilot voor een wekelijks uur waarop 65-plussers en minder validen met vragen bij de gemeente terecht kunnen. Organiseren in samenwerking met het Kernteam Organiseren bemensing en registratie Afstemmen van communicatie 3. Meer overleg ter voorkoming van bezwaarschriften en klachten Opstellen van een informatienotitie, waarin wordt uitgewerkt wat er zou moeten gebeuren om het instrument mediation te gaan gebruiken bij bezwaarschriftenprocedures Continueren van de informele werkwijze die nu wordt gehanteerd ten aanzien van het oplossen van bezwaarschriften 4. Regels of onnodige vergunningen onderzoeken en afschaffen. Opstellen van een informatienotitie over verdere deregulering die inzicht geeft in de stand van zaken ten aanzien van wat er al gedereguleerd is in onze gemeente en wat nog voor deregulering in aanmerking zou kunnen komen Opstellen van een raadsvoorstel met een voorstel over het afschaffen van regels of vergunningen Programmabegroting gemeente Geldermalsen 14

15 5. Analyse met betrekking tot het Veiligheidshuis Voorafgaand aan het werkbezoek van de raad aan het Veiligheidshuis wordt er een informatienotitie aan de commissie Bestuur en Middelen aangeboden. In deze notitie zal gevraagd worden om een richtinggevende uitspraak t.a.v. de uiteindelijke analyse die geleverd dient te worden. In de analyse van het Veiligheidshuis worden in ieder geval de volgende zaken inzichtelijk gemaakt: de werkwijze van het Veiligheidshuis de kwantiteit en de kwaliteit van de cases van de gemeente Geldermalsen die door het veiligheidshuis behandeld worden de financiële middelen die nodig zijn voor deelname aan het Veiligheidshuis de wettelijke en autonome taken die het Veiligheidshuis voor de gemeente uitvoert de voor- en nadelen m.b.t. participeren in het Veiligheidshuis Wat mag het kosten? 1. De digitale serviceverlening optimaliseren door verdere ontwikkeling van de huidige website Wordt binnen bestaande budgetten gerealiseerd. 2. Pilot voor een wekelijks uur waarop 65-plussers en minder validen met vragen bij de gemeente terecht kunnen Wordt binnen bestaande budgetten gerealiseerd. 3. Meer overleg ter voorkoming van bezwaarschriften en klachten Wordt uitgevoerd binnen beschikbare uren. Mochten er personele knelpunten ontstaan, dan zal het college prioriteiten stellen, dan wel extra capaciteit inhuren. 4. Regels of onnodige vergunningen onderzoeken en afschaffen Wordt uitgevoerd binnen beschikbare uren. Mochten er personele knelpunten ontstaan, dan zal het college prioriteiten stellen, dan wel extra capaciteit inhuren. 5. Analyse met betrekking tot het Veiligheidshuis Wordt uitgevoerd binnen beschikbare uren. Programmabegroting gemeente Geldermalsen 15

16 Toelichting nieuw beleid Ten tijde van een ramp, crisis of calamiteit draagt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de bevolkingszorg. In veel gevallen kan de gemeente dit af met een relatief beperkte inzet van mensen. De Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-BZ)(ambtenaar openbare orde en veiligheid) is een belangrijke speler in deze. Zonder een goede borging van de positie van de OvD-BZ bestaat de kans dat de bevolkingszorgprocessen later worden opgestart dan noodzakelijk. Met de invoering van een piketregeling is een bedrag van 5.000,- per jaar gemoeid. Om de overlast bij de Steenvliet in de zomerperiode tot een minimum te beperken zal er extra toezicht en extra jongerenwerk ingezet worden. Voorgesteld wordt om hiervoor (vanaf zomer 2015) een structureel bedrag van ,- beschikbaar te stellen. Risico s 1. De digitale serviceverlening optimaliseren door verdere ontwikkeling van de huidige website De website kan niet meer als archief worden geraadpleegd. 2. Pilot voor een wekelijks uur waarop 65-plussers en minder validen met vragen bij de gemeente terecht kunnen Samenloop met start Kernteam, dit kan extra druk leggen op de inzet van personeel. 3. Meer overleg ter voorkoming van bezwaarschriften en klachten Personele knelpunten bij de cluster ABJZ, waardoor de planning niet wordt gehaald. 4. Regels of onnodige vergunningen onderzoeken en afschaffen Personele knelpunten bij de cluster ABJZ, waardoor de planning niet wordt gehaald. 5. Analyse met betrekking tot het Veiligheidshuis Personele knelpunten bij de cluster ABJZ, onderdeel Openbare Orde en Veiligheid, waardoor de planning niet wordt gehaald. Programmabegroting gemeente Geldermalsen 16

17 De financiën De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven. Programma 1 Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Bestuur, burgers en veiligheid Lasten Bestaand beleid Nieuw beleid Fin. dekkingsplan Totaal lasten Baten Bestaand beleid Nieuw beleid Fin. dekkingsplan Totaal baten Exploitatieresultaat voor bestemmen Programmabegroting gemeente Geldermalsen 17

18 Programmabegroting gemeente Geldermalsen 18

19 Programma 2 Wonen, werken en bedrijven Programmabegroting gemeente Geldermalsen 19

20 Programma in één oogopslag Programmabegroting gemeente Geldermalsen 20

21 Stip op de horizon De grondexploitatie (Grex) in Geldermalsen staat fors onder druk. De gemeente spant zich maximaal in de financiële risico s tot het minimum te beperken. Op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening is iedere gemeente verplicht een omgevingsvisie (of structuurvisie) vast te stellen. Hierin worden de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid beschreven. De huidige gemeentelijke visie heeft een looptijd tot en met 2015 en moet worden geactualiseerd. Door de gemeenteraad is in 2012 Malsen aan de Linge vastgesteld. Dit document bevat een integrale visie op de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Geldermalsen en vormt input voor de nieuwe omgevingsvisie. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de uitkomsten van het traject sociale transities, voor zover die impact heeft op de fysieke leefomgeving. In 2014 is door de gemeenteraad een Kadernotitie vastgesteld. In 2015 wordt gewerkt aan het feitelijk opstellen en vaststellen van een nieuwe Omgevingsvisie. Geldermalsen wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Concreet worden initiatieven voor het duurzaam opwekken van energie ondersteund. Relatie met andere programma s Tussen de programma s in deze begroting bestaan onderlinge relaties. Het beleid, ten aanzien van de ruimtelijke ordening (structuurvisies, bestemmingsplannen en andere ruimtelijke beleidsregels voor o.a. ontheffingen c.q. vrijstellingen), is onderdeel van dit programma terwijl de uitvoering (het verlenen van vergunningen) binnen programma 1 (Dienstverlening en bestuur) valt. Een aantal uitvoeringstaken daarentegen (handhaving en toezicht alsmede het verlenen van (Wabo) omgevingsvergunningen) is overgeheveld naar de ODR. De integrale aanpak van (grote) projecten vraagt veel afstemming tussen de werkzaamheden die vallen binnen dit programma en de programma s 3 (Leefbaarheid, welzijn en zorg) en 4 (Landschap en openbare ruimte). Met ingang van begrotingsjaar 2015 is verkeer&mobiliteit overgeheveld van programma 2 naar 4. Uiteraard blijft op dit onderdeel sprake van de nodige raakvlakken tussen beide programma s. Voorbeelden daarvan zijn het realiseren van een Integraal Kind Centrum binnen De Plantage, herontwikkeling Zeshoek en het inrichten van de openbare ruimte (rotonde Rijksstraatweg en Rijnstraat). Bestaande beleidskaders Beleidskader Vastgesteld door Datum vaststelling Geldig tot Windvisie Gemeenteraad Juli 2013 Geen einddatum Beheersverordening bedrijventerreinen Geldermalsen Gemeenteraad Mei 2013 Mei 2023 Coördinatieverordening Gemeenteraad Mei 2012 Geen einddatum Evaluatie woningbouwprogramma en Uitvoeringsprogramma Woningbouw Gemeenteraad Februari Notitie Wonen en Zorg Gemeenteraad Januari 2014 Geen einddatum Regiocontract ; 1 e tranche Provincie April Programmabegroting gemeente Geldermalsen 21

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014

NIEUW EVENWICHT. Samen aan zet. Coalitieakkoord 2010 2014 NIEUW EVENWICHT Samen aan zet Coalitieakkoord 2010 2014 De heer W.G.J. Beute, namens de Gemeentebelangen/VVD fractie De heer H. te Kolsté, namens de PvdA fractie Tubbergen, 14 april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

begroting gemeente hardenberg

begroting gemeente hardenberg begroting 2012 gemeente hardenberg INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 AAN DE RAAD...2 Leeswijzer...3 Wijze van behandelen...3 FINANCIELE POSITIE...4 Inleiding...4 Het financieel beleid...4 Bezuinigingsprogramma

Nadere informatie

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Inhoudsopgave 2017 Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Deel 1 Begroting De programma s 1. Bestuur en veiligheid.. 9 2. Ruimtelijke ontwikkeling.... 15 3. Ruimtelijk beheer. 19 4.

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Programmabegroting 2013 C o n c e p t 2013 Programmabegroting Concept Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting 2013 1 Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting

Nadere informatie

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011.

Programmabegroting. Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Programmabegroting Programmabegroting Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit de begroting 2011. Afbeelding Programma Boven: Kerkje Gasselte Cultuur

Nadere informatie

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10

2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 Programmabegroting 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Op eigen kracht, samen verder...3 2 Inleiding... 5 2.1 Beleidsmatige ontwikkelingen... 6 2.2 Algemene financiële beschouwing...10 3 Leeswijzer...17 4 Beleidsbegroting...

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Gemeente Oost Gelre

JAARSTUKKEN 2013. Gemeente Oost Gelre JAARSTUKKEN 2013 Gemeente Oost Gelre Inhoud Voorwoord 4 1 Jaarverslag 6 Inleiding 6 Financieel resultaat 2013 6 Resultaatbepaling 6 Bestemming resultaat 7 Analyse van het rekeningresultaat 7 Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2014

Programmabegroting 2014 Programmabegroting 214 1 2 Inhoudsopgave 1 Kerngegevens... 5 2 Nota van aanbieding... 7 3 Programmabegroting 214... 13 3.1 Programma 1 estuur... 13 3.2 Programma 2 Openbare orde en veiligheid... 21 3.3

Nadere informatie

Perspectiefnota 2015 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel

Perspectiefnota 2015 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel Gemeente West Maas en Waal Perspectiefnota 2015 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel INHOUDSOPGAVE Aanbieding aan de raad 2 Vaststellingsbesluit 5 Leeswijzer

Nadere informatie