PROGRAMMABEGROTING. 13 november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMABEGROTING. 13 november 2014"

Transcriptie

1 PROGRAMMABEGROTING november 2014

2 Programmabegroting gemeente Geldermalsen 2

3 Inhoudsopgave Programmabegroting 2015 Inleiding 5 Programma 1 - Bestuur, burgers en veiligheid 7 Programma in één oogopslag 8 Stip op de horizon 9 Relatie met andere programma s 9 Bestaande beleidskaders 9 Relevante ontwikkelingen en trends 10 Doelstellingen 2015 Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave? 12 Wat willen we bereiken? 13 Wat gaan we daarvoor doen? 14 Wat mag het kosten? 15 Risico s 16 De financiën 17 Programma 2 - Wonen, werken en bedrijven 19 Programma in één oogopslag 20 Stip op de horizon 21 Relatie met andere programma s 21 Bestaande beleidskaders 21 Relevante ontwikkelingen en trends 22 Doelstellingen 2015 Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave? 25 Wat willen we bereiken? 25 Wat gaan we daarvoor doen? 26 Wat mag het kosten? 27 Risico s 28 De financiën 30 Programma 3 - Leefbaarheid, welzijn en zorg 31 Programma in één oogopslag 32 Stip op de horizon 33 Relatie met andere programma s 33 Bestaande beleidskaders 33 Relevante ontwikkelingen en trends 36 Doelstellingen 2015 Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave? 41 Wat willen we bereiken? 41 Wat gaan we daarvoor doen? 43 Programmabegroting gemeente Geldermalsen 3

4 Wat mag het kosten? 44 Risico s 45 De financiën 46 Programma 4 - Landschap, verkeer en openbare ruimte 49 Programma in één oogopslag 50 Stip op de horizon 51 Relatie met andere programma s 51 Bestaande beleidskaders 51 Relevante ontwikkelingen en trends 52 Doelstellingen 2015 Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave? 53 Wat willen we bereiken? 54 Wat gaan we daarvoor doen? 54 Wat mag het kosten? 55 Risico s 55 De financiën 56 Paragrafen Paragraaf 1, Lokale Heffingen 57 Paragraaf 2, Weerstandsvermogen en risicobeheersing 63 Paragraaf 3, Onderhoud kapitaalgoederen 71 Paragraaf 4, Financiering 103 Paragraaf 5, Bedrijfsvoering 111 Paragraaf 6, Verbonden partijen 115 Paragraaf 7, Grondbeleid 131 Paragraaf 8, Reserves en voorzieningen 135 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. meerjarenperspectief) 1. Algemeen Budgetautorisatie van de programma s Algemene dekkingsmiddelen Overzicht van de financiële positie van bestaand naar nieuw beleid Financieel dekkingsplan Overzicht onuitstelbaar nieuw beleid Onderbouwing van het bufferbedrag Samenvatting begrotingsbeeld Incidentele baten en lasten 162 Programmabegroting gemeente Geldermalsen 4

5 Inleiding Niet voorgeschreven maar wel gebruikelijk is het, om in de inleiding van de Programmabegroting op hoofdlijnen de financiële positie van de gemeente en de verwachtingen voor het komende begrotingsjaar te schetsen. Daarbij is het allereerst interessant te kijken naar het beeld zoals dat een jaar eerder werd geschetst. In hoeverre is het slechts een momentopname of mag en moet aan een algemene inleiding meer waarde worden toegekend? Vorig jaar werd gesproken over een financieel gezien positief stijgende lijn en een gezond meerjarenperspectief. Tegelijkertijd werd gewaarschuwd voor forse financiële risico s rond de transities op het sociale domein en binnen de grondexploitatie. De voorliggende Programmabegroting 2015 sluit hier naadloos op aan. Het proces van ingrijpende bezuinigingen, lastenverhoging en een strak financieel beleid zoals dat eind 2010 is ingezet en sindsdien consequent is gevolgd, werpt nog steeds zijn vruchten af. Geldermalsen heeft als gemeente de moed gehad tijdig de bakens te verzetten en mag daarmee, gezien de berichtgeving in de media rond andere gemeenten, met terugwerkende kracht als voorloper in de regio worden gezien. Dat vroeg destijds politiek bestuurlijke moed van college en gemeenteraad en dat vergt diezelfde moed vandaag de dag nog steeds. Immers, dat de positieve lijn zich doorzet betekent allerminst dat daarmee tegelijkertijd de zorgen zijn weggenomen. Het gevoerde beleid heeft ertoe geleid, dat op beperkte schaal financiële ruimte is ontstaan voor nieuw beleid en bovenal dat er een behoorlijk bufferbedrag kon worden weggezet voor het opvangen van mogelijke tegenvallers. Er is en wordt nog dagelijks hard gewerkt aan een goede implementatie op lokaal niveau van de genoemde transities op het sociale domein. Er bestaat vertrouwen in de gekozen aanpak maar alleen de praktijk kan natuurlijk uitwijzen of deze echt gaat werken. Zij verdient een eerlijke kans zichzelf te bewijzen. Net als in veel andere gemeenten zullen er op dit vlak in 2015 ook in Geldermalsen zaken fout gaan, zullen inwoners mogelijk ergens tussen wal en schip raken en zal dit tot media-aandacht leiden. Juist omdat het veelal om kwetsbaren in de samenleving gaat des te pijnlijker, maar het helpt niet wanneer als eerste en voornaamste doel wordt bepaald het vinden van een zondebok. Met elkaar moet een constant lerende organisatie als doel hebben het vinden van oplossingen voor de problemen die zich voordoen en waar nodig het aanpassen van beleid. Daar heeft diezelfde kwetsbare inwoner als eerste recht op. Het financiële aspect rond dit moeilijke maar ook uitdagende proces wordt steeds meer duidelijk maar waakzaamheid blijft geboden. Datzelfde geldt voor wat betreft de grondexploitatie en daarbinnen specifiek als voornaamste punt van zorg de verdere ontwikkeling van woongebied De Plantage. Er is sprake van een weerbarstige markt waarbinnen de haalbaarheid der dingen niet te rooskleurig mag worden ingeschat. Dat neemt niet weg, dat ook in 2015 samen met de denktank Grex moet worden gezocht naar praktische, inventieve én effectieve maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan het vlot trekken van de lokale woningbouwmarkt. Heel lang bestond, overigens onterecht, het beeld dat de gemeente verantwoordelijk is voor het welzijn van haar burgers. Dat beeld is zeker de laatste jaren drastisch gekanteld en meer en meer raken ook de inwoners van Geldermalsen ervan doordrongen, dat zij voor wat betreft de inrichting van hun woon-, leef- en werkomgeving ook een eigen verantwoordelijkheid dragen. Mooie resultaten kunnen worden bereikt, wanneer lokale overheid en inwoners elkaar meer opzoeken en intensiever gaan samenwerken, samen invulling geven aan wat zo mooi heet de participatiesamenleving. Programmabegroting gemeente Geldermalsen 5

6 Eerste stappen op de weg naar die eigentijdse samenwerking zijn gezet, maar er moet nog veel gebeuren. Succes daarbij hangt voor een belangrijk deel af van beeldvorming, hoe ziet de gemeente de burger en andersom, hoe ziet diezelfde burger de gemeente. Het als gemeentelijke organisatie, college én gemeenteraad gezamenlijk positief uitdragen van genomen besluiten, een consequente bestuurlijke lijn, respect en een luisterend oor voor het andere geluid en een heldere communicatie dragen bij aan een positief imago. Alleen door zelf enthousiasme uit te stralen kun je als gemeente anderen enthousiasmeren, of het nu gaat om het actief meedoen binnen de participatiesamenleving of voor het kopen van een kavel bouwgrond. Al met al lijkt 2015 een gewoon jaar te worden net als andere jaren, een jaar vol verwachtingen, een jaar met zorgen, een jaar met risico s en uitdagingen, een jaar waarin van een gemeentebestuur daadkracht en visie mag worden verwacht, net als altijd. De bestuurlijke wereld om Geldermalsen is, mede ook door eigen toedoen, in beweging. De samenwerking met Tiel en Culemborg krijgt steeds meer vorm en inhoud en binnen de naaste buurgemeenten Neerijnen en Lingewaal is een brede discussie gestart over hun eigen positie en samenwerking en mogelijk zelfs samenvoeging in de toekomst. Allerlei opties passeren hierbij de revue, waarbij ook de gemeente Geldermalsen nadrukkelijk een mogelijke rol wordt toebedacht. De vraag is echter, wat wil deze gemeente zelf? Wat het college van burgemeester en wethouders betreft, wordt 2015 het jaar waarin met elkaar op deze vraag een antwoord moet worden gegeven. Niet afwachten, waar anderen mee komen, maar uitgaan van eigen kracht en visie, zoals dat in Geldermalsen gebruikelijk is. Programmabegroting gemeente Geldermalsen 6

7 Programma 1 Bestuur, burgers en veiligheid Programmabegroting gemeente Geldermalsen 7

8 Programma in één oogopslag Programmabegroting gemeente Geldermalsen 8

9 Stip op de horizon Dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties blijft een van de belangrijkste taken van de gemeente Geldermalsen. Producten en diensten van de gemeente moeten gemakkelijk te vinden zijn. Daarom werkt Geldermalsen aan verbetering van de persoonlijke en digitale dienstverlening. Dat gebeurt zo veel mogelijk op een eenvoudige, gemakkelijk toegankelijke manier. De persoonlijke dienstverlening aan balies en bij huisbezoeken blijven ook in deze digitale tijd belangrijk. Het is een uitdaging om dit op een goede manier te organiseren. Aan de balies werkt het systeem van werken op afspraak naar wens voor zowel de klant als de medewerkers. Op andere terreinen vinden huisbezoeken plaats en worden keukentafelgesprekken gevoerd. Geldermalsen ziet het belang van kanaalsturing (bij kanaalsturing gaat het erom klanten naar het optimale kanaal te sturen) en geeft daar ook in 2015 aandacht aan. De diverse kanalen, balie, telefoon, post, mail en website worden zo slim en efficiënt mogelijk ingezet en aangeboden. Voor het digitale kanaal streven we naar een meer geoptimaliseerde inrichting van de website. Hierdoor kan de bezoeker sneller en makkelijker het antwoord op zijn vraag vinden en kunnen we bij het beheer van de site ons focussen op de onderdelen die ook daadwerkelijk bezocht worden. Relatie met andere programma s Tussen de programma s in deze begroting bestaan onderlinge relaties. Het beleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening (structuurvisies, bestemmingsplannen en beleidsregels voor ontheffingen c.q. vrijstellingen) is onderdeel van programma 2 (Wonen, werken en bedrijven) terwijl de uitvoering (het verlenen van vergunningen) binnen dit programma valt. Een onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening betreft de uitvoering van Wmo en Sociale zaken. Dit valt niet meer binnen programma 1, maar is terug te vinden in programma 3. Openbare orde en veiligheid, voorheen bij programma 3, zijn binnen programma 1 ondergebracht. Bestaande beleidskaders Beleidskader Vastgesteld door Datum vaststelling Geldig tot Op afstand en op maat Gemeenteraad Maart 2008 Geen einddatum Verordening BRP 2014 Gemeenteraad September 2014 September 2015 Regeling beheer en toezicht BRP 2014 College September 2014 September 2015 Privacy reglement BRP 2014 College Augustus 2014 Augustus 2015 Informatie beveiligingsplan BRP en Waardedocumenten 2014 College September 2014 September 2015 Jaarlijkse zelfevaluatie BRP 2014 College September 2014 September 2015 Jaarlijkse zelfevaluatie reisdocumenten 2014 College September 2014 September 2015 Programmabegroting gemeente Geldermalsen 9

10 Reglement Burgerlijke stand College Juli 2014 Geen einddatum Herziening onderhoudsrecht Begraafplaatsen * Gemeenteraad Juni 2011 Geen einddatum Verordening Lijkbezorging 2014 Gemeenteraad December 2013 Geen einddatum Bouwverordening Gemeenteraad Februari 2013 Geen einddatum Welstandsnota Gemeenteraad December 2007 Geen einddatum Erfgoedverordening Gemeenteraad Februari 2013 Geen einddatum Subsidieverordening onderhoud monumenten gemeente Geldermalsen 2003 Gemeenteraad November 2003 Geen einddatum Algemene Plaatselijke Verordening Gemeenteraad September 2011 Geen einddatum Integraal Veiligheidsplan Gemeenteraad November Handhavingsnota Geldermalsen College Oktober Horecaverordening Gemeenteraad Oktober 2013 Geen einddatum Gebiedsaanwijzingen hinderlijk drankgebruik en verblijfsontzegging College Augustus 2008 Geen einddatum Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet gemeente Geldermalsen Gemeenteraad Mei Horecaregels en voorschriften Geldermalsen College September 2012 Geen einddatum Uitvoeringsbeleid toezicht en handhaving openbare ruimte en Drank- en Horecawet Geldermalsen 2014 College en burgemeester Februari * Bij de actualisatie van het Beheerplan Begraafplaatsen in 2016 komen de kostendekkendheid, het onderhoudsrecht en de consequenties hiervan weer aan de orde. Relevante ontwikkelingen en trends In het coalitieakkoord komt nadrukkelijk naar voren dat er behoefte is aan meer directe contacten met de inwoners, om op die manier problemen op te lossen en wellicht te voorkomen. Ondermeer door het voeren van meer overleg is de verwachting dat het aantal bezwaarschriften en klachten kan verminderen. Hier is een speerpunt over opgenomen. Ook wordt aangegeven dat alle mensen zich in onze gemeente thuis en veilig horen te voelen. Dit kan door gastvrij te zijn en ruimte te geven om binnen de algemene fatsoensnormen naar eigen inzicht en opvattingen te leven. Verkiezingen De gemeente organiseert in maart voor het eerst gecombineerde verkiezingen. Dit zijn de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. Deze verandering komt voort uit het regeerakkoord en betekent dat er voor het waterschapbestuur voortaan ook met de stempas wordt gekozen en niet meer per brief. Het kabinet hoopt op deze manier de opkomst voor de waterschapsverkiezingen te verhogen. De opkomst daarvan lag rond de 24%, de opkomst voor de Provinciale Staten ligt landelijke rond de 50%. Programmabegroting gemeente Geldermalsen 10

11 Brandweer De brandweer is, net als de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie, geregionaliseerd. Bij grootschalige calamiteiten wordt brandweer- en bevolkingszorg niet langer alleen door eigen gemeentelijke medewerkers gedaan. Bij de bestrijding van grootschalige rampen/crises/calamiteiten worden specialistische teams ingevlogen, bestaande uit medewerkers van gemeenten uit de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De regiogemeenten hebben de Veiligheidsregio Gelderland Zuid een forse bezuinigingstaakstelling opgelegd. Nationale politie Geldermalsen valt onder de eenheid Oost-Nederland van de Nationale Politie. De effectuering van de nationalisering vindt vooral in 2014 en 2015 plaats. Belangrijk voor Geldermalsen is dat het aantal toegezegde wijkagenten in het robuuste basisteam De Waarden daadwerkelijk wordt ingevuld. Integrale veiligheid Om afname van feitelijke criminaliteit en toename van het vertrouwen in de politie en de veiligheidsaanpak van de gemeente naar haar partners te realiseren, is een Integraal Veiligheidsprogramma opgesteld waarin veiligheidsprioriteiten zijn geformuleerd. Voor Geldermalsen gaat het om aanpak woninginbraken, geweld (met name in huiselijke sfeer) en overlast. Aan de hand van dit Integraal Veiligheidsprogramma gaat de gemeente in 2014, vanuit haar regierol en in samenwerking met alle veiligheidspartners, gestructureerd aan de slag met het aanpakken van (on)veiligheid waardoor zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid toe moet nemen. Naast het lokale integrale veiligheidsplan is een regionaal integraal veiligheidsplan opgesteld in overleg met en op basis van de integrale veiligheidsplannen van alle gemeenten binnen De Waarden. Dit plan bundelt de speerpunten op het gebied van integrale veiligheid voor de gemeenten in district De Waarden. De controle op de Drank- en Horecawet is in 2013 een gemeentelijke taak geworden. Aandeel programma 1 in totale lasten begroting 2015 Programma 1 Overige programma's Programmabegroting gemeente Geldermalsen 11

12 Doelstellingen 2015 Wat is het probleem/ de uitdaging/ de opgave? De digitale serviceverlening optimaliseren door verdere ontwikkeling van de huidige website De doelstelling is om de toegankelijkheid van de website te bevorderen, zodat de inwoners sneller en gemakkelijker bij de meest gevraagde producten en diensten terecht komen. Het resultaat moet leiden tot een toename van het gebruik van digitale formulieren en aanvragen. We constateerden in 2014 dat bijna de helft van alle bezoekers nog niet 1% van de webpagina s bezocht. Kortom, er staat veel meer informatie op de site dan waar bezoekers behoefte aan hebben. We optimaliseren de website door te werken volgens het principe van een taakgerichte website. Iets wat ook door minister Plassterk wordt bepleit. Daarbij zetten wij primair in op de processen die onze klanten het belangrijkste vinden en optimaliseren die processen om het de klant zo makkelijk mogelijk te maken. Hierbij geldt dat minder meer is en de output als uitgangspunt wordt genomen. Pilot voor een wekelijks uur waarop 65-plussers en minder validen met vragen bij de gemeente terecht kunnen. De dienstverlening van Geldermalsen blijft ontwikkelen. Werken op afspraak, een gestructureerde wijze van dienstverlening, is inmiddels goed bekend bij de inwoners. De reacties hierop zijn overwegend positief. Voor diensten en producten die te maken hebben met de Wmo spreken we meestal bij de klant thuis af. Als aanvulling hierop gaan we onderzoeken of een wekelijks inloopuur, dus zonder afspraak, voor 65-plussers en minder validen van toegevoegde waarde is. We gaan dit doen met een pilot. De pilot moet inzicht geven in de behoefte, zoals het aantal bezoekers en het soort vragen. De ontwikkeling en uitvoering van de pilot loopt parallel aan de start van het Kernteam. Daarom zal de pilot samen met het Kernteam uitgevoerd worden. Meer overleg ter voorkoming van bezwaarschriften en klachten Juridische zaken kijkt standaard of een bezwaarschrift door middel van overleg kan worden opgelost. Op dit moment lukt dat met één derde van de bezwaarschriften. In 2013 zijn er 78 bezwaarschriften ingediend, waarvan er 24 van te voren zijn ingetrokken. Gemeenten die mediation hebben ingevoerd, ervaren dat het aantal bezwaarschriften inderdaad vermindert. Overigens betekent dit wel dat mediation vooral opgenomen moet worden in de primaire werkprocessen. Niet alle zaken zijn echter geschikt voor mediation. Voorgesteld wordt om in eerste instantie een informatienotitie te maken, waarin wordt uitgewerkt wat er zou moeten gebeuren om het instrument mediation te gaan gebruiken bij bezwaarschriftenprocedures. Ook de klachtenregeling van de gemeente Geldermalsen start met een informele fase, waarin in een gezamenlijk gesprek getracht wordt het probleem dat is ontstaan op te lossen. In tweede instantie start er een formele fase. De meeste klachten worden in de informele fase opgelost. Programmabegroting gemeente Geldermalsen 12

13 Regels of onnodige vergunningen onderzoeken en afschaffen. De VNG heeft 14 factsheets opgesteld in het kader van het Programma Beter en concreter op basis waarvan gemeenten hun regelgeving kunnen controleren. Daarnaast is er een checklist van de VNG, waarmee de gemeentelijke regelgeving beoordeeld kan worden op regeldruk. Op basis van een globale beoordeling van de factsheets lijkt het alsof bij het vaststellen van de nieuwe APV in 2011 een aantal vergunningen reeds zijn afgeschaft. De ventvergunning is verdwenen, er worden voor de horeca geen sluitingstijden gehanteerd, een kapvergunning is alleen nodig als een boom op de bomenlijst voorkomt en we kennen geen vergunning voor winkeluitstallingen. In het coalitieakkoord worden op basis van een brief van VNO/NCW als doelstelling 19 regels of vergunningen genoemd. Voorgesteld wordt als eerste stap een informatienotitie op te stellen, die inzicht geeft in de stand van zaken ten aanzien van wat er al in de gemeente Geldermalsen gedereguleerd is en wat volgens de VNG nog voor deregulering in aanmerking zou kunnen komen. Analyse met betrekking tot het Veiligheidshuis De coalitie heeft gevraagd een analyse op te stellen met betrekking tot het Veiligheidshuis. Uit de analyse moet blijken wat een behandelde casus de gemeenschap van Geldermalsen kost en oplevert. De cases die in het Veiligheidshuis behandeld worden hebben betrekking op jeugd, veelplegers, ex-gedetineerden en huiselijk geweld. Het Veiligheidshuis is een intensief samenwerkingsverband waarbij een groot aantal maatschappelijke organisaties betrokken is. Elke partner brengt haar relevante activiteiten in om ze in combinatie met die van anderen effectiever te laten verlopen. Het Veiligheidshuis stimuleert de partners om de werkprocessen beter op elkaar af te stemmen en te komen tot een sluitende aanpak van een casus. De partners zijn vervolgens verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze aanpak. De samenhang en afstemming tussen het Veiligheidshuis en het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) staat voor 2015 als activiteit op onze agenda. Wat willen we bereiken? 1. De digitale serviceverlening optimaliseren door verdere ontwikkeling van de huidige website Resultaatindicator: Toptaken site gerealiseerd. Gereed medio Resultaatindicator: Het aantal digitale aanvragen voor producten en diensten is toegenomen met 20% ten opzichte van Gereed eind Pilot voor een wekelijks uur waarop 65-plussers en minder validen met vragen bij de gemeente terecht kunnen Resultaatindicator: Informatie over aantallen bezoekers en soort vragen. Gereed 1 e kwartaal Resultaatindicator: Inzicht in de behoefte aan een structureel inloopuur. Gereed 1 e kwartaal Meer overleg ter voorkoming van bezwaarschriften en klachten Resultaatindicator: Bezien in hoeverre we deze lijn (één derde bezwaarschriften wordt ingetrokken) kunnen vasthouden en onderzoeken of we de inzet van formele/informele mediation kunnen versterken. Gereed eind Programmabegroting gemeente Geldermalsen 13

14 4. Regels of onnodige vergunningen onderzoeken en afschaffen Resultaatindicator: Er komt een informatienotitie over verdere deregulering die inzicht geeft in de stand van zaken ten aanzien van wat er al gedereguleerd is en wat volgens de VNG nog voor deregulering in aanmerking kan komen. Uiterlijk in de raadsvergadering van januari Resultaatindicator: Afhankelijk van de uitkomst komt er een raadsvoorstel over afschaffen regels of vergunningen. Gereed eind Analyse met betrekking tot het Veiligheidshuis Resultaatindicator: De gemeenteraad brengt een werkbezoek aan het Veiligheidshuis. Uiterlijk 1 e kwartaal Resultaatindicator: Er is een analyse met betrekking tot het Veiligheidshuis, mede in afstemming met de decentralisatie Jeugdzorg. Gereed eind Wat gaan we daarvoor doen? 1. De digitale serviceverlening optimaliseren door verdere ontwikkeling van de huidige website De website updaten naar een taakgerichte site Selecteren van de belangrijkste taken en vragen waarvoor bezoekers naar de site komen Schrappen van contentpagina s Verbeteren en verkorten van het klikpad om bij de veel gevraagde producten en diensten te komen Doorlopend analyseren van bezoek Optimaliseren door mogelijke verbeteringen te testen met inwoners 2. Pilot voor een wekelijks uur waarop 65-plussers en minder validen met vragen bij de gemeente terecht kunnen. Organiseren in samenwerking met het Kernteam Organiseren bemensing en registratie Afstemmen van communicatie 3. Meer overleg ter voorkoming van bezwaarschriften en klachten Opstellen van een informatienotitie, waarin wordt uitgewerkt wat er zou moeten gebeuren om het instrument mediation te gaan gebruiken bij bezwaarschriftenprocedures Continueren van de informele werkwijze die nu wordt gehanteerd ten aanzien van het oplossen van bezwaarschriften 4. Regels of onnodige vergunningen onderzoeken en afschaffen. Opstellen van een informatienotitie over verdere deregulering die inzicht geeft in de stand van zaken ten aanzien van wat er al gedereguleerd is in onze gemeente en wat nog voor deregulering in aanmerking zou kunnen komen Opstellen van een raadsvoorstel met een voorstel over het afschaffen van regels of vergunningen Programmabegroting gemeente Geldermalsen 14

15 5. Analyse met betrekking tot het Veiligheidshuis Voorafgaand aan het werkbezoek van de raad aan het Veiligheidshuis wordt er een informatienotitie aan de commissie Bestuur en Middelen aangeboden. In deze notitie zal gevraagd worden om een richtinggevende uitspraak t.a.v. de uiteindelijke analyse die geleverd dient te worden. In de analyse van het Veiligheidshuis worden in ieder geval de volgende zaken inzichtelijk gemaakt: de werkwijze van het Veiligheidshuis de kwantiteit en de kwaliteit van de cases van de gemeente Geldermalsen die door het veiligheidshuis behandeld worden de financiële middelen die nodig zijn voor deelname aan het Veiligheidshuis de wettelijke en autonome taken die het Veiligheidshuis voor de gemeente uitvoert de voor- en nadelen m.b.t. participeren in het Veiligheidshuis Wat mag het kosten? 1. De digitale serviceverlening optimaliseren door verdere ontwikkeling van de huidige website Wordt binnen bestaande budgetten gerealiseerd. 2. Pilot voor een wekelijks uur waarop 65-plussers en minder validen met vragen bij de gemeente terecht kunnen Wordt binnen bestaande budgetten gerealiseerd. 3. Meer overleg ter voorkoming van bezwaarschriften en klachten Wordt uitgevoerd binnen beschikbare uren. Mochten er personele knelpunten ontstaan, dan zal het college prioriteiten stellen, dan wel extra capaciteit inhuren. 4. Regels of onnodige vergunningen onderzoeken en afschaffen Wordt uitgevoerd binnen beschikbare uren. Mochten er personele knelpunten ontstaan, dan zal het college prioriteiten stellen, dan wel extra capaciteit inhuren. 5. Analyse met betrekking tot het Veiligheidshuis Wordt uitgevoerd binnen beschikbare uren. Programmabegroting gemeente Geldermalsen 15

16 Toelichting nieuw beleid Ten tijde van een ramp, crisis of calamiteit draagt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de bevolkingszorg. In veel gevallen kan de gemeente dit af met een relatief beperkte inzet van mensen. De Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-BZ)(ambtenaar openbare orde en veiligheid) is een belangrijke speler in deze. Zonder een goede borging van de positie van de OvD-BZ bestaat de kans dat de bevolkingszorgprocessen later worden opgestart dan noodzakelijk. Met de invoering van een piketregeling is een bedrag van 5.000,- per jaar gemoeid. Om de overlast bij de Steenvliet in de zomerperiode tot een minimum te beperken zal er extra toezicht en extra jongerenwerk ingezet worden. Voorgesteld wordt om hiervoor (vanaf zomer 2015) een structureel bedrag van ,- beschikbaar te stellen. Risico s 1. De digitale serviceverlening optimaliseren door verdere ontwikkeling van de huidige website De website kan niet meer als archief worden geraadpleegd. 2. Pilot voor een wekelijks uur waarop 65-plussers en minder validen met vragen bij de gemeente terecht kunnen Samenloop met start Kernteam, dit kan extra druk leggen op de inzet van personeel. 3. Meer overleg ter voorkoming van bezwaarschriften en klachten Personele knelpunten bij de cluster ABJZ, waardoor de planning niet wordt gehaald. 4. Regels of onnodige vergunningen onderzoeken en afschaffen Personele knelpunten bij de cluster ABJZ, waardoor de planning niet wordt gehaald. 5. Analyse met betrekking tot het Veiligheidshuis Personele knelpunten bij de cluster ABJZ, onderdeel Openbare Orde en Veiligheid, waardoor de planning niet wordt gehaald. Programmabegroting gemeente Geldermalsen 16

17 De financiën De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven. Programma 1 Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Bestuur, burgers en veiligheid Lasten Bestaand beleid Nieuw beleid Fin. dekkingsplan Totaal lasten Baten Bestaand beleid Nieuw beleid Fin. dekkingsplan Totaal baten Exploitatieresultaat voor bestemmen Programmabegroting gemeente Geldermalsen 17

18 Programmabegroting gemeente Geldermalsen 18

19 Programma 2 Wonen, werken en bedrijven Programmabegroting gemeente Geldermalsen 19

20 Programma in één oogopslag Programmabegroting gemeente Geldermalsen 20

21 Stip op de horizon De grondexploitatie (Grex) in Geldermalsen staat fors onder druk. De gemeente spant zich maximaal in de financiële risico s tot het minimum te beperken. Op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening is iedere gemeente verplicht een omgevingsvisie (of structuurvisie) vast te stellen. Hierin worden de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid beschreven. De huidige gemeentelijke visie heeft een looptijd tot en met 2015 en moet worden geactualiseerd. Door de gemeenteraad is in 2012 Malsen aan de Linge vastgesteld. Dit document bevat een integrale visie op de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Geldermalsen en vormt input voor de nieuwe omgevingsvisie. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de uitkomsten van het traject sociale transities, voor zover die impact heeft op de fysieke leefomgeving. In 2014 is door de gemeenteraad een Kadernotitie vastgesteld. In 2015 wordt gewerkt aan het feitelijk opstellen en vaststellen van een nieuwe Omgevingsvisie. Geldermalsen wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Concreet worden initiatieven voor het duurzaam opwekken van energie ondersteund. Relatie met andere programma s Tussen de programma s in deze begroting bestaan onderlinge relaties. Het beleid, ten aanzien van de ruimtelijke ordening (structuurvisies, bestemmingsplannen en andere ruimtelijke beleidsregels voor o.a. ontheffingen c.q. vrijstellingen), is onderdeel van dit programma terwijl de uitvoering (het verlenen van vergunningen) binnen programma 1 (Dienstverlening en bestuur) valt. Een aantal uitvoeringstaken daarentegen (handhaving en toezicht alsmede het verlenen van (Wabo) omgevingsvergunningen) is overgeheveld naar de ODR. De integrale aanpak van (grote) projecten vraagt veel afstemming tussen de werkzaamheden die vallen binnen dit programma en de programma s 3 (Leefbaarheid, welzijn en zorg) en 4 (Landschap en openbare ruimte). Met ingang van begrotingsjaar 2015 is verkeer&mobiliteit overgeheveld van programma 2 naar 4. Uiteraard blijft op dit onderdeel sprake van de nodige raakvlakken tussen beide programma s. Voorbeelden daarvan zijn het realiseren van een Integraal Kind Centrum binnen De Plantage, herontwikkeling Zeshoek en het inrichten van de openbare ruimte (rotonde Rijksstraatweg en Rijnstraat). Bestaande beleidskaders Beleidskader Vastgesteld door Datum vaststelling Geldig tot Windvisie Gemeenteraad Juli 2013 Geen einddatum Beheersverordening bedrijventerreinen Geldermalsen Gemeenteraad Mei 2013 Mei 2023 Coördinatieverordening Gemeenteraad Mei 2012 Geen einddatum Evaluatie woningbouwprogramma en Uitvoeringsprogramma Woningbouw Gemeenteraad Februari Notitie Wonen en Zorg Gemeenteraad Januari 2014 Geen einddatum Regiocontract ; 1 e tranche Provincie April Programmabegroting gemeente Geldermalsen 21

Programmabegroting 2016 Geldermalsen, natuurlijk dynamisch

Programmabegroting 2016 Geldermalsen, natuurlijk dynamisch Programmabegroting 2016 Geldermalsen, natuurlijk dynamisch PROGRAMMABEGROTING 2016 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 1 - Bestuur, burgers en veiligheid 6 Programma in één oogopslag 7 Stip op de horizon

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam : Vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen

Beslispunten In te stemmen met het revitaliseringsplan bedrijventerrein West-Betuwe in Geldermalsen Raadsvoorstel Vergadering : 25 oktober 2011 Voorstelnummer : 10.11 Registratienummer : 11.018346 Portefeuillehouder : C.H.W. Buurman Afdeling : Ruimtelijke Ordening Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer : 13

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht

Nadere informatie

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen.

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen. Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voortaan Wabo). Voorgesteld besluit:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e Stand van zaken Regiocontract (1november 2015) Subsidieverlening De provincie heeft besloten voor 2 programma's in het Regiocontract: Aantrekkelijk

Nadere informatie

Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied.

Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied. Bijlage 1. Plan van aanpak omgevingsplan voor het buitengebied. Naar een uitgebalanceerd Omgevingsplan voor het Buitengebied in Nederweert meebewegend met wat er buiten gebeurt. Inhoudsopgave 1 Waarom

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0000424* 16.0000424 Raadsvergadering: 7 juli 2016 Voorstel: 5.40 Agendapunt: 7 Onderwerp nota Sociaal Domein 2016-2020 Datum 28 juni 2016 Beslispunten

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

GNL Hoe zit dat precies?

GNL Hoe zit dat precies? GNL Hoe zit dat precies? 25-4-2016 GNL Hoe zit dat precies? De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn te klein om op termijn zelfstandig de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Zij zoeken

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Statenvoorstel vergadering september 2017 nummer 7029 Onderwerp Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Vergaderdatum GS: 4 juli 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Kadernota Vrije Tijd Beja Burema Tim Verhoef (Cultuur en Recreatie)

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit:

Registratienummer collegebesluit: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: J.W.M. Pietersen Opgesteld door: Stefanie Peters, afdeling Sociaal Domein en Veiligheid Besluitvormende vergadering:

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5

Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 368891 Raadsvergadering van 1 november 2012 Agendanummer: 5 Onderwerp: Beleidsbegroting 2013-2016 Verantwoordelijk portefeuillehouder: Drs. F.P. Fakkers SAMENVATTING Vanuit

Nadere informatie

Visiedocument Financieel Beleid

Visiedocument Financieel Beleid 1. Financieel beleid Grip Om grip te houden op de gemeentefinanciën voert de gemeente financieel beleid uit. Enerzijds betreft dit wettelijke taken, zoals het opstellen van een begroting en een jaarrekening,

Nadere informatie

2. Inspraaknotitie. 4. Concept raadsbesluit

2. Inspraaknotitie. 4. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 27 juni 2016 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 13 juni 2016 Nummer : 29 Onderwerp : Deregulering kapregels Bijlage(n) : 1. Wijzigingsverordening 2. Inspraaknotitie

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Stelling Ik ben tevreden met de huidige werkwijze en instrumenten voor de fysieke leefomgeving! Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de Omgevingswet? Wat verandert er door de

Nadere informatie

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Wilt u over één van de plannen meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten. Algemeen Bestuur Financiële verordening 2016 Verordening

Nadere informatie

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ;

1. In te stemmen met het regionale Beleidsplan Beschermd wonen-maatschappelijke opvang ; Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 29 november 2017 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Programma 2 Onderwerp Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 2018-2020

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

Oplegnotitie Startnotitie integraal veiligheidsbeleid Registratiekenmerk Gemeenteblad nr. 48

Oplegnotitie Startnotitie integraal veiligheidsbeleid Registratiekenmerk Gemeenteblad nr. 48 gemeente li SVlgnSSW^ SP Oplegnotitie Startnotitie integraal veiligheidsbeleid 2016-2020. Registratiekenmerk 588403 Gemeenteblad nr. 48 Rol van de raad De raad krijgt dit voorstel voorgelegd omdat het

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018

Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Programmasturing en Programmabegroting 2015-2018 Politieke markt 10 Juni Mark Oude Bennink, Ruud Molenkamp & Gijs Tiebot 1 Inhoud presentatie 1. Programmasturing? rol van de raad terugblik programmasturing

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

2. Subsidieplafond 2012 wordt vastgesteld op 1.672.599,00 Onderstaand treft u een toelichting op de totstandkoming van dit bedrag.

2. Subsidieplafond 2012 wordt vastgesteld op 1.672.599,00 Onderstaand treft u een toelichting op de totstandkoming van dit bedrag. Voorstel aan de Raad Onderwerp : Vaststelling subsidieplafond en jaarprogramma Raadsvergadering : 10 november 2011 agendapunt : Portefeuillehouder : M.P. Groffen datum : Bestuurlijk kader : Samenleving:

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem Raadsvoorstel: Nummer: 2011-655 Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem 2011-2014 Datum: 2 mei 2011 Portefeuillehouder: B.J.P. van der Torren Raadsbijeenkomst: 31 mei 2011 Raadsvergadering: 16 juni 2011

Nadere informatie

BOT Integraal beleidsplan sociaal domein Doelenboom en indicatoren

BOT Integraal beleidsplan sociaal domein Doelenboom en indicatoren BOT 20-1-2015 Integraal beleidsplan sociaal domein Doelenboom en indicatoren Opbouw 1. Opening en inleiding 2. Casuïstiek / werk in uitvoering 3. Indicatoren 4. Integraal beleidsplan sociaal domein 5.

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4543 Registratiedatum: Afdeling: Leefomgeving Agendapunt: 49-Va-09 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Windpark gemeente Kranenburg (DE) Besluit: Kennis te nemen van

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen

Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Ontwikkelprogramma Demografische ontwikkelingen Leefbare en vitale dorpen in Berkelland 5 Doelenboom Wat speelt er? 6 Bewust worden? Veranderingen in Berkelland en de regio Achterhoek door de krimp lijken

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Omgevingswet

Initiatiefvoorstel Omgevingswet Initiatiefvoorstel Omgevingswet Rotterdam, september 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Hoofdlijnen 5 3. Consequenties voor Rotterdam 6 4. Aanbevelingen 7 Conclusie 8

Nadere informatie

Subsidieprogramma 2016

Subsidieprogramma 2016 Subsidieprogramma 2016 Gemeente Oldebroek September 2015 Afdeling Samenleving Inleiding Voor u ligt het subsidieprogramma 2016. In het subsidieproces stelt de raad de financiële en inhoudelijke kaders

Nadere informatie

Presentatie inzet middelen Wmoen Jeugdwet. Commissie M 21 november 2016

Presentatie inzet middelen Wmoen Jeugdwet. Commissie M 21 november 2016 Presentatie inzet middelen Wmoen Jeugdwet Commissie M 21 november 2016 Doel Afgelopen week ontstond maatschappelijke discussie rondom de inzet middelen Wmo, jeugdwet en participatie Uit de gesprekken en

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Jaap Maas raad juni 2013

Jaap Maas raad juni 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Jaap Maas 040-2083474 jaap.maas@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Nota Kaders 2014-2017. 13raad00279 20 juni 2013 aan

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

O O *

O O * O14.001831 O14.001831* Beleidstraject Kadernota Veiligheid 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inhoudelijk proces... 4 3. Tijdpad... 7 2/7 O14.001831 1. Inleiding Met de presentatie van het Coalitieakkoord

Nadere informatie

Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen

Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen NOTITIE Uitwerking Toekomstvisie Beschermd Wonen Auteur(s) : Anne Derksen i.s.m. werkgroep Datum : 18 mei 2016 Versie : Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen Uitgangspunt:

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 2-9-2014 Nummer voorstel: 2014/47 Voor raadsvergadering d.d.: 16-09-2014 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 11 juni 2013 Onderwerp Beleidskader voorschools 2013-2015 Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Middelen ja feb-15 Molkenboer Voor 1 februari 2015 zullen wij u informeren over proces en planning om te komen tot een factsheet

Middelen ja feb-15 Molkenboer Voor 1 februari 2015 zullen wij u informeren over proces en planning om te komen tot een factsheet PLANNING november-14 Beleidskader voor Straatverlichting Middelen ja jan-15? Duindam Consultatie geweest op 13 maart 2014. Definitieve bespreking / vaststelling wordt geagendeerd voor de raad van december

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Raad

Begroting Aanbieding Raad Begroting 2013 Aanbieding Raad Agenda Financieel meerjarenperspectief 2013 e.v. Onzekerheden en risico s Bezuinigingen IVP en strategische investeringen Traject behandeling Presentatie begroting 2013 2

Nadere informatie