PROGRAMMABEGROTING. 13 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMABEGROTING. 13 november 2014"

Transcriptie

1 PROGRAMMABEGROTING november 2014

2 Programmabegroting gemeente Geldermalsen 2

3 Inhoudsopgave Programmabegroting 2015 Inleiding 5 Programma 1 - Bestuur, burgers en veiligheid 7 Programma in één oogopslag 8 Stip op de horizon 9 Relatie met andere programma s 9 Bestaande beleidskaders 9 Relevante ontwikkelingen en trends 10 Doelstellingen 2015 Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave? 12 Wat willen we bereiken? 13 Wat gaan we daarvoor doen? 14 Wat mag het kosten? 15 Risico s 16 De financiën 17 Programma 2 - Wonen, werken en bedrijven 19 Programma in één oogopslag 20 Stip op de horizon 21 Relatie met andere programma s 21 Bestaande beleidskaders 21 Relevante ontwikkelingen en trends 22 Doelstellingen 2015 Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave? 25 Wat willen we bereiken? 25 Wat gaan we daarvoor doen? 26 Wat mag het kosten? 27 Risico s 28 De financiën 30 Programma 3 - Leefbaarheid, welzijn en zorg 31 Programma in één oogopslag 32 Stip op de horizon 33 Relatie met andere programma s 33 Bestaande beleidskaders 33 Relevante ontwikkelingen en trends 36 Doelstellingen 2015 Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave? 41 Wat willen we bereiken? 41 Wat gaan we daarvoor doen? 43 Programmabegroting gemeente Geldermalsen 3

4 Wat mag het kosten? 44 Risico s 45 De financiën 46 Programma 4 - Landschap, verkeer en openbare ruimte 49 Programma in één oogopslag 50 Stip op de horizon 51 Relatie met andere programma s 51 Bestaande beleidskaders 51 Relevante ontwikkelingen en trends 52 Doelstellingen 2015 Wat is het probleem/de uitdaging/de opgave? 53 Wat willen we bereiken? 54 Wat gaan we daarvoor doen? 54 Wat mag het kosten? 55 Risico s 55 De financiën 56 Paragrafen Paragraaf 1, Lokale Heffingen 57 Paragraaf 2, Weerstandsvermogen en risicobeheersing 63 Paragraaf 3, Onderhoud kapitaalgoederen 71 Paragraaf 4, Financiering 103 Paragraaf 5, Bedrijfsvoering 111 Paragraaf 6, Verbonden partijen 115 Paragraaf 7, Grondbeleid 131 Paragraaf 8, Reserves en voorzieningen 135 Financiering en algemene dekkingsmiddelen (incl. meerjarenperspectief) 1. Algemeen Budgetautorisatie van de programma s Algemene dekkingsmiddelen Overzicht van de financiële positie van bestaand naar nieuw beleid Financieel dekkingsplan Overzicht onuitstelbaar nieuw beleid Onderbouwing van het bufferbedrag Samenvatting begrotingsbeeld Incidentele baten en lasten 162 Programmabegroting gemeente Geldermalsen 4

5 Inleiding Niet voorgeschreven maar wel gebruikelijk is het, om in de inleiding van de Programmabegroting op hoofdlijnen de financiële positie van de gemeente en de verwachtingen voor het komende begrotingsjaar te schetsen. Daarbij is het allereerst interessant te kijken naar het beeld zoals dat een jaar eerder werd geschetst. In hoeverre is het slechts een momentopname of mag en moet aan een algemene inleiding meer waarde worden toegekend? Vorig jaar werd gesproken over een financieel gezien positief stijgende lijn en een gezond meerjarenperspectief. Tegelijkertijd werd gewaarschuwd voor forse financiële risico s rond de transities op het sociale domein en binnen de grondexploitatie. De voorliggende Programmabegroting 2015 sluit hier naadloos op aan. Het proces van ingrijpende bezuinigingen, lastenverhoging en een strak financieel beleid zoals dat eind 2010 is ingezet en sindsdien consequent is gevolgd, werpt nog steeds zijn vruchten af. Geldermalsen heeft als gemeente de moed gehad tijdig de bakens te verzetten en mag daarmee, gezien de berichtgeving in de media rond andere gemeenten, met terugwerkende kracht als voorloper in de regio worden gezien. Dat vroeg destijds politiek bestuurlijke moed van college en gemeenteraad en dat vergt diezelfde moed vandaag de dag nog steeds. Immers, dat de positieve lijn zich doorzet betekent allerminst dat daarmee tegelijkertijd de zorgen zijn weggenomen. Het gevoerde beleid heeft ertoe geleid, dat op beperkte schaal financiële ruimte is ontstaan voor nieuw beleid en bovenal dat er een behoorlijk bufferbedrag kon worden weggezet voor het opvangen van mogelijke tegenvallers. Er is en wordt nog dagelijks hard gewerkt aan een goede implementatie op lokaal niveau van de genoemde transities op het sociale domein. Er bestaat vertrouwen in de gekozen aanpak maar alleen de praktijk kan natuurlijk uitwijzen of deze echt gaat werken. Zij verdient een eerlijke kans zichzelf te bewijzen. Net als in veel andere gemeenten zullen er op dit vlak in 2015 ook in Geldermalsen zaken fout gaan, zullen inwoners mogelijk ergens tussen wal en schip raken en zal dit tot media-aandacht leiden. Juist omdat het veelal om kwetsbaren in de samenleving gaat des te pijnlijker, maar het helpt niet wanneer als eerste en voornaamste doel wordt bepaald het vinden van een zondebok. Met elkaar moet een constant lerende organisatie als doel hebben het vinden van oplossingen voor de problemen die zich voordoen en waar nodig het aanpassen van beleid. Daar heeft diezelfde kwetsbare inwoner als eerste recht op. Het financiële aspect rond dit moeilijke maar ook uitdagende proces wordt steeds meer duidelijk maar waakzaamheid blijft geboden. Datzelfde geldt voor wat betreft de grondexploitatie en daarbinnen specifiek als voornaamste punt van zorg de verdere ontwikkeling van woongebied De Plantage. Er is sprake van een weerbarstige markt waarbinnen de haalbaarheid der dingen niet te rooskleurig mag worden ingeschat. Dat neemt niet weg, dat ook in 2015 samen met de denktank Grex moet worden gezocht naar praktische, inventieve én effectieve maatregelen die een bijdrage kunnen leveren aan het vlot trekken van de lokale woningbouwmarkt. Heel lang bestond, overigens onterecht, het beeld dat de gemeente verantwoordelijk is voor het welzijn van haar burgers. Dat beeld is zeker de laatste jaren drastisch gekanteld en meer en meer raken ook de inwoners van Geldermalsen ervan doordrongen, dat zij voor wat betreft de inrichting van hun woon-, leef- en werkomgeving ook een eigen verantwoordelijkheid dragen. Mooie resultaten kunnen worden bereikt, wanneer lokale overheid en inwoners elkaar meer opzoeken en intensiever gaan samenwerken, samen invulling geven aan wat zo mooi heet de participatiesamenleving. Programmabegroting gemeente Geldermalsen 5

6 Eerste stappen op de weg naar die eigentijdse samenwerking zijn gezet, maar er moet nog veel gebeuren. Succes daarbij hangt voor een belangrijk deel af van beeldvorming, hoe ziet de gemeente de burger en andersom, hoe ziet diezelfde burger de gemeente. Het als gemeentelijke organisatie, college én gemeenteraad gezamenlijk positief uitdragen van genomen besluiten, een consequente bestuurlijke lijn, respect en een luisterend oor voor het andere geluid en een heldere communicatie dragen bij aan een positief imago. Alleen door zelf enthousiasme uit te stralen kun je als gemeente anderen enthousiasmeren, of het nu gaat om het actief meedoen binnen de participatiesamenleving of voor het kopen van een kavel bouwgrond. Al met al lijkt 2015 een gewoon jaar te worden net als andere jaren, een jaar vol verwachtingen, een jaar met zorgen, een jaar met risico s en uitdagingen, een jaar waarin van een gemeentebestuur daadkracht en visie mag worden verwacht, net als altijd. De bestuurlijke wereld om Geldermalsen is, mede ook door eigen toedoen, in beweging. De samenwerking met Tiel en Culemborg krijgt steeds meer vorm en inhoud en binnen de naaste buurgemeenten Neerijnen en Lingewaal is een brede discussie gestart over hun eigen positie en samenwerking en mogelijk zelfs samenvoeging in de toekomst. Allerlei opties passeren hierbij de revue, waarbij ook de gemeente Geldermalsen nadrukkelijk een mogelijke rol wordt toebedacht. De vraag is echter, wat wil deze gemeente zelf? Wat het college van burgemeester en wethouders betreft, wordt 2015 het jaar waarin met elkaar op deze vraag een antwoord moet worden gegeven. Niet afwachten, waar anderen mee komen, maar uitgaan van eigen kracht en visie, zoals dat in Geldermalsen gebruikelijk is. Programmabegroting gemeente Geldermalsen 6

7 Programma 1 Bestuur, burgers en veiligheid Programmabegroting gemeente Geldermalsen 7

8 Programma in één oogopslag Programmabegroting gemeente Geldermalsen 8

9 Stip op de horizon Dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties blijft een van de belangrijkste taken van de gemeente Geldermalsen. Producten en diensten van de gemeente moeten gemakkelijk te vinden zijn. Daarom werkt Geldermalsen aan verbetering van de persoonlijke en digitale dienstverlening. Dat gebeurt zo veel mogelijk op een eenvoudige, gemakkelijk toegankelijke manier. De persoonlijke dienstverlening aan balies en bij huisbezoeken blijven ook in deze digitale tijd belangrijk. Het is een uitdaging om dit op een goede manier te organiseren. Aan de balies werkt het systeem van werken op afspraak naar wens voor zowel de klant als de medewerkers. Op andere terreinen vinden huisbezoeken plaats en worden keukentafelgesprekken gevoerd. Geldermalsen ziet het belang van kanaalsturing (bij kanaalsturing gaat het erom klanten naar het optimale kanaal te sturen) en geeft daar ook in 2015 aandacht aan. De diverse kanalen, balie, telefoon, post, mail en website worden zo slim en efficiënt mogelijk ingezet en aangeboden. Voor het digitale kanaal streven we naar een meer geoptimaliseerde inrichting van de website. Hierdoor kan de bezoeker sneller en makkelijker het antwoord op zijn vraag vinden en kunnen we bij het beheer van de site ons focussen op de onderdelen die ook daadwerkelijk bezocht worden. Relatie met andere programma s Tussen de programma s in deze begroting bestaan onderlinge relaties. Het beleid ten aanzien van de ruimtelijke ordening (structuurvisies, bestemmingsplannen en beleidsregels voor ontheffingen c.q. vrijstellingen) is onderdeel van programma 2 (Wonen, werken en bedrijven) terwijl de uitvoering (het verlenen van vergunningen) binnen dit programma valt. Een onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening betreft de uitvoering van Wmo en Sociale zaken. Dit valt niet meer binnen programma 1, maar is terug te vinden in programma 3. Openbare orde en veiligheid, voorheen bij programma 3, zijn binnen programma 1 ondergebracht. Bestaande beleidskaders Beleidskader Vastgesteld door Datum vaststelling Geldig tot Op afstand en op maat Gemeenteraad Maart 2008 Geen einddatum Verordening BRP 2014 Gemeenteraad September 2014 September 2015 Regeling beheer en toezicht BRP 2014 College September 2014 September 2015 Privacy reglement BRP 2014 College Augustus 2014 Augustus 2015 Informatie beveiligingsplan BRP en Waardedocumenten 2014 College September 2014 September 2015 Jaarlijkse zelfevaluatie BRP 2014 College September 2014 September 2015 Jaarlijkse zelfevaluatie reisdocumenten 2014 College September 2014 September 2015 Programmabegroting gemeente Geldermalsen 9

10 Reglement Burgerlijke stand College Juli 2014 Geen einddatum Herziening onderhoudsrecht Begraafplaatsen * Gemeenteraad Juni 2011 Geen einddatum Verordening Lijkbezorging 2014 Gemeenteraad December 2013 Geen einddatum Bouwverordening Gemeenteraad Februari 2013 Geen einddatum Welstandsnota Gemeenteraad December 2007 Geen einddatum Erfgoedverordening Gemeenteraad Februari 2013 Geen einddatum Subsidieverordening onderhoud monumenten gemeente Geldermalsen 2003 Gemeenteraad November 2003 Geen einddatum Algemene Plaatselijke Verordening Gemeenteraad September 2011 Geen einddatum Integraal Veiligheidsplan Gemeenteraad November Handhavingsnota Geldermalsen College Oktober Horecaverordening Gemeenteraad Oktober 2013 Geen einddatum Gebiedsaanwijzingen hinderlijk drankgebruik en verblijfsontzegging College Augustus 2008 Geen einddatum Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet gemeente Geldermalsen Gemeenteraad Mei Horecaregels en voorschriften Geldermalsen College September 2012 Geen einddatum Uitvoeringsbeleid toezicht en handhaving openbare ruimte en Drank- en Horecawet Geldermalsen 2014 College en burgemeester Februari * Bij de actualisatie van het Beheerplan Begraafplaatsen in 2016 komen de kostendekkendheid, het onderhoudsrecht en de consequenties hiervan weer aan de orde. Relevante ontwikkelingen en trends In het coalitieakkoord komt nadrukkelijk naar voren dat er behoefte is aan meer directe contacten met de inwoners, om op die manier problemen op te lossen en wellicht te voorkomen. Ondermeer door het voeren van meer overleg is de verwachting dat het aantal bezwaarschriften en klachten kan verminderen. Hier is een speerpunt over opgenomen. Ook wordt aangegeven dat alle mensen zich in onze gemeente thuis en veilig horen te voelen. Dit kan door gastvrij te zijn en ruimte te geven om binnen de algemene fatsoensnormen naar eigen inzicht en opvattingen te leven. Verkiezingen De gemeente organiseert in maart voor het eerst gecombineerde verkiezingen. Dit zijn de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen. Deze verandering komt voort uit het regeerakkoord en betekent dat er voor het waterschapbestuur voortaan ook met de stempas wordt gekozen en niet meer per brief. Het kabinet hoopt op deze manier de opkomst voor de waterschapsverkiezingen te verhogen. De opkomst daarvan lag rond de 24%, de opkomst voor de Provinciale Staten ligt landelijke rond de 50%. Programmabegroting gemeente Geldermalsen 10

11 Brandweer De brandweer is, net als de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie, geregionaliseerd. Bij grootschalige calamiteiten wordt brandweer- en bevolkingszorg niet langer alleen door eigen gemeentelijke medewerkers gedaan. Bij de bestrijding van grootschalige rampen/crises/calamiteiten worden specialistische teams ingevlogen, bestaande uit medewerkers van gemeenten uit de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De regiogemeenten hebben de Veiligheidsregio Gelderland Zuid een forse bezuinigingstaakstelling opgelegd. Nationale politie Geldermalsen valt onder de eenheid Oost-Nederland van de Nationale Politie. De effectuering van de nationalisering vindt vooral in 2014 en 2015 plaats. Belangrijk voor Geldermalsen is dat het aantal toegezegde wijkagenten in het robuuste basisteam De Waarden daadwerkelijk wordt ingevuld. Integrale veiligheid Om afname van feitelijke criminaliteit en toename van het vertrouwen in de politie en de veiligheidsaanpak van de gemeente naar haar partners te realiseren, is een Integraal Veiligheidsprogramma opgesteld waarin veiligheidsprioriteiten zijn geformuleerd. Voor Geldermalsen gaat het om aanpak woninginbraken, geweld (met name in huiselijke sfeer) en overlast. Aan de hand van dit Integraal Veiligheidsprogramma gaat de gemeente in 2014, vanuit haar regierol en in samenwerking met alle veiligheidspartners, gestructureerd aan de slag met het aanpakken van (on)veiligheid waardoor zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid toe moet nemen. Naast het lokale integrale veiligheidsplan is een regionaal integraal veiligheidsplan opgesteld in overleg met en op basis van de integrale veiligheidsplannen van alle gemeenten binnen De Waarden. Dit plan bundelt de speerpunten op het gebied van integrale veiligheid voor de gemeenten in district De Waarden. De controle op de Drank- en Horecawet is in 2013 een gemeentelijke taak geworden. Aandeel programma 1 in totale lasten begroting 2015 Programma 1 Overige programma's Programmabegroting gemeente Geldermalsen 11

12 Doelstellingen 2015 Wat is het probleem/ de uitdaging/ de opgave? De digitale serviceverlening optimaliseren door verdere ontwikkeling van de huidige website De doelstelling is om de toegankelijkheid van de website te bevorderen, zodat de inwoners sneller en gemakkelijker bij de meest gevraagde producten en diensten terecht komen. Het resultaat moet leiden tot een toename van het gebruik van digitale formulieren en aanvragen. We constateerden in 2014 dat bijna de helft van alle bezoekers nog niet 1% van de webpagina s bezocht. Kortom, er staat veel meer informatie op de site dan waar bezoekers behoefte aan hebben. We optimaliseren de website door te werken volgens het principe van een taakgerichte website. Iets wat ook door minister Plassterk wordt bepleit. Daarbij zetten wij primair in op de processen die onze klanten het belangrijkste vinden en optimaliseren die processen om het de klant zo makkelijk mogelijk te maken. Hierbij geldt dat minder meer is en de output als uitgangspunt wordt genomen. Pilot voor een wekelijks uur waarop 65-plussers en minder validen met vragen bij de gemeente terecht kunnen. De dienstverlening van Geldermalsen blijft ontwikkelen. Werken op afspraak, een gestructureerde wijze van dienstverlening, is inmiddels goed bekend bij de inwoners. De reacties hierop zijn overwegend positief. Voor diensten en producten die te maken hebben met de Wmo spreken we meestal bij de klant thuis af. Als aanvulling hierop gaan we onderzoeken of een wekelijks inloopuur, dus zonder afspraak, voor 65-plussers en minder validen van toegevoegde waarde is. We gaan dit doen met een pilot. De pilot moet inzicht geven in de behoefte, zoals het aantal bezoekers en het soort vragen. De ontwikkeling en uitvoering van de pilot loopt parallel aan de start van het Kernteam. Daarom zal de pilot samen met het Kernteam uitgevoerd worden. Meer overleg ter voorkoming van bezwaarschriften en klachten Juridische zaken kijkt standaard of een bezwaarschrift door middel van overleg kan worden opgelost. Op dit moment lukt dat met één derde van de bezwaarschriften. In 2013 zijn er 78 bezwaarschriften ingediend, waarvan er 24 van te voren zijn ingetrokken. Gemeenten die mediation hebben ingevoerd, ervaren dat het aantal bezwaarschriften inderdaad vermindert. Overigens betekent dit wel dat mediation vooral opgenomen moet worden in de primaire werkprocessen. Niet alle zaken zijn echter geschikt voor mediation. Voorgesteld wordt om in eerste instantie een informatienotitie te maken, waarin wordt uitgewerkt wat er zou moeten gebeuren om het instrument mediation te gaan gebruiken bij bezwaarschriftenprocedures. Ook de klachtenregeling van de gemeente Geldermalsen start met een informele fase, waarin in een gezamenlijk gesprek getracht wordt het probleem dat is ontstaan op te lossen. In tweede instantie start er een formele fase. De meeste klachten worden in de informele fase opgelost. Programmabegroting gemeente Geldermalsen 12

13 Regels of onnodige vergunningen onderzoeken en afschaffen. De VNG heeft 14 factsheets opgesteld in het kader van het Programma Beter en concreter op basis waarvan gemeenten hun regelgeving kunnen controleren. Daarnaast is er een checklist van de VNG, waarmee de gemeentelijke regelgeving beoordeeld kan worden op regeldruk. Op basis van een globale beoordeling van de factsheets lijkt het alsof bij het vaststellen van de nieuwe APV in 2011 een aantal vergunningen reeds zijn afgeschaft. De ventvergunning is verdwenen, er worden voor de horeca geen sluitingstijden gehanteerd, een kapvergunning is alleen nodig als een boom op de bomenlijst voorkomt en we kennen geen vergunning voor winkeluitstallingen. In het coalitieakkoord worden op basis van een brief van VNO/NCW als doelstelling 19 regels of vergunningen genoemd. Voorgesteld wordt als eerste stap een informatienotitie op te stellen, die inzicht geeft in de stand van zaken ten aanzien van wat er al in de gemeente Geldermalsen gedereguleerd is en wat volgens de VNG nog voor deregulering in aanmerking zou kunnen komen. Analyse met betrekking tot het Veiligheidshuis De coalitie heeft gevraagd een analyse op te stellen met betrekking tot het Veiligheidshuis. Uit de analyse moet blijken wat een behandelde casus de gemeenschap van Geldermalsen kost en oplevert. De cases die in het Veiligheidshuis behandeld worden hebben betrekking op jeugd, veelplegers, ex-gedetineerden en huiselijk geweld. Het Veiligheidshuis is een intensief samenwerkingsverband waarbij een groot aantal maatschappelijke organisaties betrokken is. Elke partner brengt haar relevante activiteiten in om ze in combinatie met die van anderen effectiever te laten verlopen. Het Veiligheidshuis stimuleert de partners om de werkprocessen beter op elkaar af te stemmen en te komen tot een sluitende aanpak van een casus. De partners zijn vervolgens verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze aanpak. De samenhang en afstemming tussen het Veiligheidshuis en het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) staat voor 2015 als activiteit op onze agenda. Wat willen we bereiken? 1. De digitale serviceverlening optimaliseren door verdere ontwikkeling van de huidige website Resultaatindicator: Toptaken site gerealiseerd. Gereed medio Resultaatindicator: Het aantal digitale aanvragen voor producten en diensten is toegenomen met 20% ten opzichte van Gereed eind Pilot voor een wekelijks uur waarop 65-plussers en minder validen met vragen bij de gemeente terecht kunnen Resultaatindicator: Informatie over aantallen bezoekers en soort vragen. Gereed 1 e kwartaal Resultaatindicator: Inzicht in de behoefte aan een structureel inloopuur. Gereed 1 e kwartaal Meer overleg ter voorkoming van bezwaarschriften en klachten Resultaatindicator: Bezien in hoeverre we deze lijn (één derde bezwaarschriften wordt ingetrokken) kunnen vasthouden en onderzoeken of we de inzet van formele/informele mediation kunnen versterken. Gereed eind Programmabegroting gemeente Geldermalsen 13

14 4. Regels of onnodige vergunningen onderzoeken en afschaffen Resultaatindicator: Er komt een informatienotitie over verdere deregulering die inzicht geeft in de stand van zaken ten aanzien van wat er al gedereguleerd is en wat volgens de VNG nog voor deregulering in aanmerking kan komen. Uiterlijk in de raadsvergadering van januari Resultaatindicator: Afhankelijk van de uitkomst komt er een raadsvoorstel over afschaffen regels of vergunningen. Gereed eind Analyse met betrekking tot het Veiligheidshuis Resultaatindicator: De gemeenteraad brengt een werkbezoek aan het Veiligheidshuis. Uiterlijk 1 e kwartaal Resultaatindicator: Er is een analyse met betrekking tot het Veiligheidshuis, mede in afstemming met de decentralisatie Jeugdzorg. Gereed eind Wat gaan we daarvoor doen? 1. De digitale serviceverlening optimaliseren door verdere ontwikkeling van de huidige website De website updaten naar een taakgerichte site Selecteren van de belangrijkste taken en vragen waarvoor bezoekers naar de site komen Schrappen van contentpagina s Verbeteren en verkorten van het klikpad om bij de veel gevraagde producten en diensten te komen Doorlopend analyseren van bezoek Optimaliseren door mogelijke verbeteringen te testen met inwoners 2. Pilot voor een wekelijks uur waarop 65-plussers en minder validen met vragen bij de gemeente terecht kunnen. Organiseren in samenwerking met het Kernteam Organiseren bemensing en registratie Afstemmen van communicatie 3. Meer overleg ter voorkoming van bezwaarschriften en klachten Opstellen van een informatienotitie, waarin wordt uitgewerkt wat er zou moeten gebeuren om het instrument mediation te gaan gebruiken bij bezwaarschriftenprocedures Continueren van de informele werkwijze die nu wordt gehanteerd ten aanzien van het oplossen van bezwaarschriften 4. Regels of onnodige vergunningen onderzoeken en afschaffen. Opstellen van een informatienotitie over verdere deregulering die inzicht geeft in de stand van zaken ten aanzien van wat er al gedereguleerd is in onze gemeente en wat nog voor deregulering in aanmerking zou kunnen komen Opstellen van een raadsvoorstel met een voorstel over het afschaffen van regels of vergunningen Programmabegroting gemeente Geldermalsen 14

15 5. Analyse met betrekking tot het Veiligheidshuis Voorafgaand aan het werkbezoek van de raad aan het Veiligheidshuis wordt er een informatienotitie aan de commissie Bestuur en Middelen aangeboden. In deze notitie zal gevraagd worden om een richtinggevende uitspraak t.a.v. de uiteindelijke analyse die geleverd dient te worden. In de analyse van het Veiligheidshuis worden in ieder geval de volgende zaken inzichtelijk gemaakt: de werkwijze van het Veiligheidshuis de kwantiteit en de kwaliteit van de cases van de gemeente Geldermalsen die door het veiligheidshuis behandeld worden de financiële middelen die nodig zijn voor deelname aan het Veiligheidshuis de wettelijke en autonome taken die het Veiligheidshuis voor de gemeente uitvoert de voor- en nadelen m.b.t. participeren in het Veiligheidshuis Wat mag het kosten? 1. De digitale serviceverlening optimaliseren door verdere ontwikkeling van de huidige website Wordt binnen bestaande budgetten gerealiseerd. 2. Pilot voor een wekelijks uur waarop 65-plussers en minder validen met vragen bij de gemeente terecht kunnen Wordt binnen bestaande budgetten gerealiseerd. 3. Meer overleg ter voorkoming van bezwaarschriften en klachten Wordt uitgevoerd binnen beschikbare uren. Mochten er personele knelpunten ontstaan, dan zal het college prioriteiten stellen, dan wel extra capaciteit inhuren. 4. Regels of onnodige vergunningen onderzoeken en afschaffen Wordt uitgevoerd binnen beschikbare uren. Mochten er personele knelpunten ontstaan, dan zal het college prioriteiten stellen, dan wel extra capaciteit inhuren. 5. Analyse met betrekking tot het Veiligheidshuis Wordt uitgevoerd binnen beschikbare uren. Programmabegroting gemeente Geldermalsen 15

16 Toelichting nieuw beleid Ten tijde van een ramp, crisis of calamiteit draagt de gemeente de verantwoordelijkheid voor de bevolkingszorg. In veel gevallen kan de gemeente dit af met een relatief beperkte inzet van mensen. De Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-BZ)(ambtenaar openbare orde en veiligheid) is een belangrijke speler in deze. Zonder een goede borging van de positie van de OvD-BZ bestaat de kans dat de bevolkingszorgprocessen later worden opgestart dan noodzakelijk. Met de invoering van een piketregeling is een bedrag van 5.000,- per jaar gemoeid. Om de overlast bij de Steenvliet in de zomerperiode tot een minimum te beperken zal er extra toezicht en extra jongerenwerk ingezet worden. Voorgesteld wordt om hiervoor (vanaf zomer 2015) een structureel bedrag van ,- beschikbaar te stellen. Risico s 1. De digitale serviceverlening optimaliseren door verdere ontwikkeling van de huidige website De website kan niet meer als archief worden geraadpleegd. 2. Pilot voor een wekelijks uur waarop 65-plussers en minder validen met vragen bij de gemeente terecht kunnen Samenloop met start Kernteam, dit kan extra druk leggen op de inzet van personeel. 3. Meer overleg ter voorkoming van bezwaarschriften en klachten Personele knelpunten bij de cluster ABJZ, waardoor de planning niet wordt gehaald. 4. Regels of onnodige vergunningen onderzoeken en afschaffen Personele knelpunten bij de cluster ABJZ, waardoor de planning niet wordt gehaald. 5. Analyse met betrekking tot het Veiligheidshuis Personele knelpunten bij de cluster ABJZ, onderdeel Openbare Orde en Veiligheid, waardoor de planning niet wordt gehaald. Programmabegroting gemeente Geldermalsen 16

17 De financiën De lasten en baten van het programma zijn hieronder weergegeven. Programma 1 Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Bestuur, burgers en veiligheid Lasten Bestaand beleid Nieuw beleid Fin. dekkingsplan Totaal lasten Baten Bestaand beleid Nieuw beleid Fin. dekkingsplan Totaal baten Exploitatieresultaat voor bestemmen Programmabegroting gemeente Geldermalsen 17

18 Programmabegroting gemeente Geldermalsen 18

19 Programma 2 Wonen, werken en bedrijven Programmabegroting gemeente Geldermalsen 19

20 Programma in één oogopslag Programmabegroting gemeente Geldermalsen 20

21 Stip op de horizon De grondexploitatie (Grex) in Geldermalsen staat fors onder druk. De gemeente spant zich maximaal in de financiële risico s tot het minimum te beperken. Op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening is iedere gemeente verplicht een omgevingsvisie (of structuurvisie) vast te stellen. Hierin worden de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid beschreven. De huidige gemeentelijke visie heeft een looptijd tot en met 2015 en moet worden geactualiseerd. Door de gemeenteraad is in 2012 Malsen aan de Linge vastgesteld. Dit document bevat een integrale visie op de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Geldermalsen en vormt input voor de nieuwe omgevingsvisie. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de uitkomsten van het traject sociale transities, voor zover die impact heeft op de fysieke leefomgeving. In 2014 is door de gemeenteraad een Kadernotitie vastgesteld. In 2015 wordt gewerkt aan het feitelijk opstellen en vaststellen van een nieuwe Omgevingsvisie. Geldermalsen wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Concreet worden initiatieven voor het duurzaam opwekken van energie ondersteund. Relatie met andere programma s Tussen de programma s in deze begroting bestaan onderlinge relaties. Het beleid, ten aanzien van de ruimtelijke ordening (structuurvisies, bestemmingsplannen en andere ruimtelijke beleidsregels voor o.a. ontheffingen c.q. vrijstellingen), is onderdeel van dit programma terwijl de uitvoering (het verlenen van vergunningen) binnen programma 1 (Dienstverlening en bestuur) valt. Een aantal uitvoeringstaken daarentegen (handhaving en toezicht alsmede het verlenen van (Wabo) omgevingsvergunningen) is overgeheveld naar de ODR. De integrale aanpak van (grote) projecten vraagt veel afstemming tussen de werkzaamheden die vallen binnen dit programma en de programma s 3 (Leefbaarheid, welzijn en zorg) en 4 (Landschap en openbare ruimte). Met ingang van begrotingsjaar 2015 is verkeer&mobiliteit overgeheveld van programma 2 naar 4. Uiteraard blijft op dit onderdeel sprake van de nodige raakvlakken tussen beide programma s. Voorbeelden daarvan zijn het realiseren van een Integraal Kind Centrum binnen De Plantage, herontwikkeling Zeshoek en het inrichten van de openbare ruimte (rotonde Rijksstraatweg en Rijnstraat). Bestaande beleidskaders Beleidskader Vastgesteld door Datum vaststelling Geldig tot Windvisie Gemeenteraad Juli 2013 Geen einddatum Beheersverordening bedrijventerreinen Geldermalsen Gemeenteraad Mei 2013 Mei 2023 Coördinatieverordening Gemeenteraad Mei 2012 Geen einddatum Evaluatie woningbouwprogramma en Uitvoeringsprogramma Woningbouw Gemeenteraad Februari Notitie Wonen en Zorg Gemeenteraad Januari 2014 Geen einddatum Regiocontract ; 1 e tranche Provincie April Programmabegroting gemeente Geldermalsen 21

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 11 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00129* 14RDS00129 Onderwerp Regiovisie - aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2015-2019 regio Arnhem & Achterhoek 1 Samenvatting Met dit voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e

AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e AB- vergadering 9 december 2015 Bijlage bij agendapunt 7e Stand van zaken Regiocontract (1november 2015) Subsidieverlening De provincie heeft besloten voor 2 programma's in het Regiocontract: Aantrekkelijk

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17 juli 2014 14-066 Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein in Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Aanvullend krediet implementatie Sociaal Domein

Nadere informatie

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder

Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Investeringsplan 2015 Krachtig Noordoostpolder Gemaakt Genop 10/29/2014 12:17:00 PM Gemeente Noordoostpolder 29 oktober 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Achtergrond... 3 1.2.

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

De Algemene Beschouwingen en de Begroting 2013

De Algemene Beschouwingen en de Begroting 2013 Klein- De Algemene Beschouwingen en de Begroting 2013 Heldere - Daadkrachtige Begroting Dorpsbelangen, 30 oktober 2012 René de Bruijn Ad van Exsel Jona van Laarhoven Rien van de Sande Jan de Bruijn 1 Klein-

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Accommodatiebeleid Maatschappelijk Vastgoed In stand houden en ontwikkelen van maatschappelijk vastgoed die de sociale infrastructuur versterkt, gekoppeld aan een optimale spreiding

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID PROGRAMMA 8: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Portefeuillehouder: J.J.H. Colijn-de Raat Programmacoördinator: V.J.M. van Arkel 8.1 Missie Het programma Openbare Orde en Veiligheid richt zich op een veilig Scherpenzeel

Nadere informatie

Algemene Beschouwingen. op de zomernota 2014-2018

Algemene Beschouwingen. op de zomernota 2014-2018 Algemene Beschouwingen op de zomernota 2014-2018 INLEIDING Voorzitter, Op 19 maart heeft de kiezer de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad van Halderberge bepaald. Met vijf zetels in de raad en één

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009.

COLLEGEBESLUITEN D.D. 13-04-2010 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit Regnr. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. 1 Jaarverslag Gemeentearchief 2008-2009. B010.0307 Op grond van art. 30 lid 1 van de Archiefwet 1995 draagt het college van B&W de zorg voor de gemeentelijke archiefbescheiden. Conform artikel 14 van de

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 18 november tot en met vrijdag 22 november 2013

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 18 november tot en met vrijdag 22 november 2013 Lijst nr. 47 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 18 november tot en met vrijdag 22 november 2013 VEILIGHEID EN RECHT Herbenoeming (commissie/kamer/plaatsvervangend)voorzitter(s)

Nadere informatie

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard

a a o~co zo1~ provincie HOLLAND ZUID Gedeputeerde Staten 11 DECEMBER 2014 Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Gemeente Molenwaard 11 DECEMBER 2014 De raad van de gemeente MOLENWAARD Postbus 5 2970 AA BLESKENSGRAAF Gemeente Molenwaard N OW N Gedeputeerde Staten Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Bestuur Contact A. van den Berg

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer

Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer Notitie weerstandsvermogen gemeente Ten Boer 1. Inleiding In 2008 heeft Aniek Geerts, student Master of Business Administration met begeleiding vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door de heer B.J.W.Pennink

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds

Raadsbesluit. Status Besluitvormend: Kadernota Oordeelvormend: Veiligheidsplan Besluitvormend: Veiligheidsfonds Raadsbesluit Datum: 23-09-14 Onderwerp Integrale Veiligheid: - Kadernota Integrale Veiligheid Basisteam Meierij 2015-2018 - Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 - Veiligheidsfonds Oost-Brabant Status

Nadere informatie

Hoe financieel gezond is uw gemeente?

Hoe financieel gezond is uw gemeente? Hoe financieel gezond is uw gemeente? drs. R.M.J.(Rein-Aart) van Vugt RA A.(Arie)Elsenaar RE RA 1 Hoe financieel gezond is uw gemeente? In dit artikel geven de auteurs op hoofdlijnen aan welke indicatoren

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd.

Ook moet gekeken worden wat efficiënter kan. Hierdoor ontstaat inzicht waarop bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. OPA Borsele Speerpunten Ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking en ouderen worden steeds meer aangesproken op hun eigen kracht

Nadere informatie

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen.

Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Algemene beschouwingen met betrekking tot de begroting 2015 van de gemeente Schinnen Mijnheer de voorzitter, geacht college, geachte raadsleden, geachte aanwezigen. Na de gemeenteraadsverkiezingen is de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart.

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1. Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 17 april 2008 Onderwerp: keuze tussen twee locaties voor een brandstofverkooppunt te Fijnaart. Verantwoordelijke portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT PUBMCREüC RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1121476 Datum: 6 mei 2014 Behandeld door: M.C. Deinum Afdeling / Team: RO/ROB Onderwerp: Project Solar Campus Purmerend, instemmen met

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid

Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid Wij gaan voor groen! Startnotitie samenwerking Land van Cuijk gemeenten op het gebied van energie, klimaat & duurzaamheid 1. Aanleiding Al vele jaren wordt in de regio Noordoost Brabant samengewerkt aan

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5271 13bst00404 Beslisdatum B&W 12 maart 2013 Dossiernummer 13.11.551 RaadsvoorstelVerbindende kracht - Samen voor elkaar: de ontwikkeling van samenkracht

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland

Onderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Onderwerp Subsidie budgetbeheer en woonbegeleiding tienermoeders 2008 Programma

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten.

Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Huisvesting voor tijdelijke arbeidsmigranten. Aanleiding Veel ondernemers in de land- en tuinbouw maken gebruik van tijdelijke arbeidsmigranten. Ondernemers zijn verantwoordelijk voor een goede huisvesting

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012

Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Begrotingswijziging Provinciale Staten Behandeling bij jaarstukken 2012 Programma: 6. Economie, toerisme en recreatie Onderwerp : Stimulering werkgelegenheid jongeren Toelichting: Door de economische recessie

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 12 november 2015

Datum raadsvergadering 12 november 2015 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 september 2015 Datum raadsvergadering 12 november 2015 Nummer raadsvoorstel 2015-209 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte, cultuurhistorie,

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Totaalplan leefbaarheid

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

1. Opening en mededelingen De besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2013 wordt gewijzigd vastgesteld.

1. Opening en mededelingen De besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2013 wordt gewijzigd vastgesteld. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos mw. E.C. Konijn-Vermaas J.P. Nagengast MBA mw.

Nadere informatie