JAARVERSLAG 2014 ALKMAAR, JUNI 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 ALKMAAR, JUNI 2015"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 ALKMAAR, JUNI 2015

2 DE GEMEENSCHAPPELIJKE LEEFOMGEVING IS MEER DAN EEN OPTELSOM VAN INDIVIDUELE WENSEN. RUIMTELIJKE KWALITEIT IS DAAROM VANZELFSPREKEND ONDERWERP VAN DEMOCRATISCH DEBAT EN BESLUITVORMING. Uit Mooiwaarts: Pleidooi voor een waardevolle leefomgeving

3

4

5 VOORWOORD Wat voor u ligt is het verslag van een jaar waarin veel gebeurd is en waarover veel positieve resultaten te melden zijn. Belangrijk is dat we er in 2014 in geslaagd zijn een goed financieel resultaat neer te zetten. De afgelopen jaren moesten we in het jaarverslag van onze stichting steevast melden dat het niet gemakkelijk was om onze doelstelling, het bevorderen van de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in onze provincie, te realiseren. Dat lag vooral aan de haperende economie en de hiermee samenhangende bezuinigingen. Het lag zeker niet aan de overtuiging waarmee medewerkers en adviseurs van onze stichting deze doelstelling hebben uitgedragen. Het tij lijkt gelukkig wat te keren. Niet alleen ten aanzien van de opleving van de economie, maar ook ten aanzien van de voorzichtig toenemende belangstelling voor de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. We bevinden ons in een sterk veranderend werkveld. De sturende en regisserende rol van de overheid maakt plaats voor een meer faciliterende rol waarin publieke en individuele belangen zoveel mogelijk worden samengebracht en afgewogen. De uitreiking van de Arie Keppler Prijs 2014 was een hoogtepunt met prachtige winnende projecten waarvan u in dit jaarverslag verschillende afbeeldingen aantreft. Onze inzet voor de Federatie Welstand heeft bijgedragen aan het project Mooiwaarts, een pleidooi voor een waardevolle leefomgeving. Mooiwaarts heeft grote resulaten behaald. Het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevings - wet is op cruciale punten, mede door onze inbreng, bijgesteld. In 2015 komen weer nieuwe kansen op ons af. Van toetsen naar begeleiden, de herbestemmingsopgave, beheer- en onderhoudsvraagstukken, integratie van beleid en advisering, het voorsorteren op de nieuwe Omgevingswet. We gaan deze uitdagingen graag aan. Wij blijven daarbij de bij ons aangesloten gemeenten zo goed mogelijk bedienen ten dienste van de kwaliteit van onze leefomgeving. Ik wens u veel leesgenoegen. Hans Krieger, voorzitter bestuur WZNH Meer dan 60 omgevingsadviseurs adviseren namens WZNH in bijna 40 gemeenten in Noord-Holland en handelen vanuit onze statutaire doelstelling: het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving in de provincie Noord-Holland. Zie: 3

6

7 INHOUD 1 Ontwikkelingen in de organisatie 1.1 Algemene ontwikkelingen Bestuur en organisatie Commissieleden Adviescommissies WZNH Erfgoedcommissie Commissie voor Second Opinions Ervenconsulent Supervisoren en Q-teamdeelnames Bijzondere bijeenkomsten en activiteiten Kengetallen en financieel resultaat 2.1 Accountantsverklaring De WZNH organisatie en het advieswerk in cijfers Financiële kengetallen, baten en lasten Vermogensoverzicht Overzicht van baten en lasten Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling 42 Fotoverantwoording 43 Colofon 44 5

8 6

9 1ONTWIKKELINGEN IN DE ORGANISATIE 1.1 ALGEMENE ONTWIKKELINGEN Belangstelling voor kwaliteit Is 2014 het jaar van economisch herstel? Afgemeten aan het aantal en type nieuwe bouwaanvragen in het westelijk deel van het land in elk geval wel. Na een jarenlange daling van het aantal verleende bouwvergunningen is in veel gemeenten weer sprake van een toename. Opvallend is dat er naast individuele initiatieven ook verdere ontwikkeling van de grotere locaties merkbaar is. In veel gevallen locaties waarvoor we al een aantal jaren geleden plannen zagen langskomen die later werden ingetrokken. Bij deze plannen lijkt overigens meer keuzemogelijkheid voor de individuele consument te worden toegevoegd. WZNH merkt dat bij veel van deze plannen weer toenemende belangstelling is voor de kwaliteit. De afgelopen jaren stond veelal in het teken van betaalbaarheid. Nu lijkt er weer meer aandacht voor onderscheidend vermogen, identiteit en aandacht voor detail te ontstaan. Juist in een periode waarin groei niet meer vanzelfsprekend is en de economie en de waarde van vastgoed onder druk staan, kan ruimtelijke kwaliteit de doorslag geven. Door ruimtelijke kwaliteit in een vroeg stadium agendapunt te maken kan het vanzelfsprekend bij de planontwikkeling worden meegenomen. Ruimtelijke kwaliteit is van groot economisch belang: de waarde van bouwwerken wordt bepaald door de kwaliteit van het gebouw en van de omgeving ervan. Bedrijven vestigen zich niet alleen op basis van logistieke voorkeuren maar houden ook rekening met een aantrekkelijke en goed verzorgde leefomgeving voor het personeel. De kwaliteitsstandaard in de kernen en het landschap is hoog. Dit is niet vanzelf zo gekomen maar is het resultaat van langjarig zorgvuldig bouwen en inrichten. Daar krijgt de Nederlandse traditie internationale erkenning voor en daar mogen we best trots op zijn. De gemeenten hebben hierbij in de afgelopen decennia steeds het voortouw genomen. De komende tijd ligt het accent naar alle waarschijnlijkheid meer bij de initiatiefnemer zelf en dat is een goede zaak. Ruimtelijke kwaliteit ontstaat echter niet slechts met de optelsom van individuele belangen. Bij het organiseren van het publieke belang kan de lokale overheid niet om haar regierol heen. Die regierol zal echter minder sturend en toetsend en meer begeleidend en faciliterend zijn. WZNH nieuwe koers Steeds meer gemeenten maken gebruik van geïntegreerde adviescommissies, waarin naast welstand de vakinhoudelijke inbreng verbreed wordt naar erfgoed en cultuurhistorie. Maar ook in steeds meer commissies wordt dat gecombineerd met een belangrijke klankbordrol waar het gaat om de RO afweging en de inrichting van de openbare ruimte. Dit vinden wij een goede zaak, onze adviseurs zijn volledig voor die taak toegerust. Wij beschouwen dit als resultaat van de door ons ingezette koers in de afgelopen jaren; onze manier van werken meer afgestemd op dat wat nodig is voor kwaliteit in plaats van op dat wat er 7

10 wettelijk zou moeten, meer als vanzelfsprekend onderdeel van het proces dan vanuit de voorgeschreven toetsrol; dat is de vrucht van onze ingezette koerswijziging. We leveren graag maatwerk aan de bijna veertig gemeenten die bij ons zijn aangesloten en doen dat vanuit een optimimistische en constructieve houding. Deregulering Veel gemeenteraden in Noord-Holland hebben de afgelopen periode brede discussies gevoerd over de noodzaak om beleid te voeren op het terrein van ruimtelijke kwaliteit. Geruststellend is dat de meeste gemeenten veel belang blijken te hechten aan goede ruimtelijke kwaliteit en heel bewust beleid hierover vaststellen. Begin november 2014 heeft de rijksoverheid de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen verruimd. Meer dan de helft van de kleinere bouwinitiatieven als dakkapellen en aanbouwen en bijgebouwen naast en achter de woning, zijn inmiddels zonder vergunning van de gemeente te realiseren. Kanttekening is dat het zowel voor burgers als voor de gemeente niet eenvoudiger is geworden om te achterhalen wanneer er nog wel een vergunning nodig is. Mooiwaarts voor ruimtelijke kwaliteit WZNH adviseurs ruimtelijke kwaliteit heeft gezamenlijk met onze koepelorganisatie de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een forse inspanning gepleegd bij de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Deze inspanningen zijn ondergebracht in het project Mooiwaarts. De nieuwe Omgevingswet komt snel dichterbij. Het wetsvoorstel Omgevingswet is eind 2014 door de Tweede Kamer behandeld. Niet minder dan een revolutie in de ruimtelijke ordening is op handen. Hoewel invoering van de wet pas in 2018 wordt verwacht, wekt het wetsvoorstel nu al de nodige beroering. De wet brengt nieuwe instrumenten die veel flexibiliteit bieden terwijl ze weinig voorschrijven. Dat betekent dat er op gemeentelijk niveau keuzes gemaakt moeten worden bij de vormgeving van beleid en instrumentarium. De afgelopen jaren is door onze organisaties, onder andere via het project Mooiwaarts, gewerkt aan nieuwe vormen van ruimtelijke kwaliteitsadvisering, aansluitend bij de intenties van de Omgevingswet. Omgevingskwaliteit is een hoofddoel van de nieuwe Omgevingswet. De borging ervan verloopt in de toekomst anders dan nu. Begrippen als bestemmingsplan en welstand verdwijnen. Er komt een (bijna) allesomvattend omgevingsplan en er is plaats voor één verplichte gemeentelijke adviescommissie voor de kwaliteit van de leefomgeving. Deze nieuwe instrumenten voor ruimtelijke kwaliteit moeten bijdragen aan een goede inrichting van onze leefomgeving. Niet door deze met regels dicht te timmeren, maar door initiatieven vanuit de samenleving actief en constructief te faciliteren; ook wel uitnodigingsplanologie genoemd. Aan de gemeente de taak om op een nieuwe manier vorm te geven aan de advisering over ruimtelijke kwaliteit. Hoe combineert u de bewoners-betrokkenheid met de integrale advisering door onafhankelijke experts? Ook al treedt de Omgevingswet niet vóór 2018 in werking, het is verstandig om nu al voor te sorteren op de wereld van straks. In de Omgevingswet is straks sprake van één gemeentelijke adviescommissie voor de kwaliteit van de leefomgeving. De minimale taak van deze commissie bestaat uit het advies over wijziging van rijksmonumenten maar de wetgever gaat ervan uit dat u de verantwoordelijkheid neemt om er een brede commissie voor omgevingskwaliteit van te maken die ook aspecten van bijvoorbeeld architectuur, landschap, stedenbouw en infrastructuur behandelt. In deze nieuwe commissie omgevingskwaliteit kunnen de huidige welstands- en monumentencommissies of commissies ruimtelijke kwaliteit opgaan met allicht een bredere en meer integrale taak. Gemeenten voelen als vanzelfsprekend een zorgplicht op het gebied van omgevingskwaliteit. De nieuwe Omgevingswet bevestigt dit en biedt daar straks nieuwe wettelijke kaders voor. Ambtelijke afhandeling kleine plannen Sinds begin 2013 is in het Besluit omgevingsrecht (Bor) opgenomen dat het college van B&W mag bepalen voor welke advisering de door de raad benoemde onafhankelijke adviescommissie wordt ingeschakeld. In de meeste gemeenten worden de minder omstreden kleine bouwplannen, voor zover ze geen twijfel oproepen, afgehandeld door een daartoe aangewezen 8

11 ambtenaar. In diverse gemeenten kiest men er echter voor om ook deze kleine plannen aan onze adviseurs voor te leggen omdat het werk snel, efficiënt en tegen lage kosten wordt uitgevoerd. Duurzaamheid In het kader van duurzaamheid is een nieuw initiatief ontwikkeld. De Stroomversnelling is een landelijk project waarin verschillende woningcoöperaties samenwerken met een aantal aannemers om grote hoeveelheden seriematig gebouwde verouderde woningen ingrijpend te renoveren. De renovatie betreft het plaatsen van een volledig nieuwe buitenschil (gevels en dak) en een volledige vernieuwing van de installaties zodanig dat er nul-opde-meter ontstaat. De landelijke projectgroep streeft tevens naar de mogelijkheid van een versnelde vergunnings procedure op basis van een landelijk geldend keurmerk. Een pilotproject in Heerhugowaard leerde dat de eerste fase goed is verlopen als het gaat om de advisering over welstand en het gerealiseerde project, maar dat er voor de volgende fasen allerlei wijzingen zijn gedaan waardoor het geheel niet meer voldoet aan het oorspronkelijke advies. Het is dus zaak dat de gemeente bij dit soort initiatieven de vinger aan de pols houdt. 1.2 BESTUUR EN ORGANISATIE Bestuur Het bestuur van WZNH bestond in het jaar 2014 uit de volgende personen: Hans Krieger, wethouder gemeente Purmerend, voorzitter a.i. (per september 2014) Han Hefting, voorzitter, wethouder Beemster (tot augustus 2014) Evert Vermeer, penningmeester/vicevoorzitter drs. Christel Portegies, lid, wethouder Castricum (tot augustus 2014) drs. Irmgard van Koningsbruggen, lid, architectuurhistoricus ir. Marc Reniers, lid, architect ir. Rob van Leeuwen, landschapsarchitect Mutaties Per augustus 2014 hebben Han Hefting en Christel Portegies laten weten dat zij om hen moverende redenen geen deel meer kunnen uitmaken van het bestuur WZNH. WZNH is hen beiden veel dank verschuldigd voor hun inzet en betrokkenheid. Han Hefting was lid sinds 2008 en voorzitter sinds Christel Portegies maakte sinds 2011 deel uit van het bestuur. In bestuursverband werd in september afscheid genomen, bij de Nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2015 werd in de kring van commissieleden aandacht geschonken aan hun vertrek. De vacatures bestuurder werden actief open gesteld en begin 2015 werd een plaats ingevuld door Jeanine van Pinxteren, stadsdeel bestuurder Amsterdam-Centrum. 9

12 Taken en resultaten In de loop van het jaar had het bestuur regelmatig en intensief overleg met de directie over zowel de interne als externe ontwikkelingen. Kerntaken en prioriteiten werden vastgelegd met als doel een breder pakket van diensten te ontwikkelen, de organisatie inhoudelijk breder te maken en de samenwerkingsverbanden met gelieerde organisaties aan te halen. Directie en bestuur stelden dat de begroting voor 2014 sluitend zou moeten worden gemaakt door de handhaving en verdere ontwikkeling van een efficiënte werkwijze, zowel in de commissies als binnen het bureau, en optimalisering van het registratie- en administratiesysteem. De cijfers voor 2014 laten zien dat dit gelukt is. Tarieven 2015 Door de wijze van reageren op specifiek maatwerk voor de verschillende gemeenten is het tariefstelsel de afgelopen jaren erg complex geworden. Vooral de tariefbepaling bij herhalingsbehandelingen en de tarieven bij de verschillende samenstellingen aan de vergadertafel maakten het, hoewel correct, tot een ingewikkelde administratieve kluwen. Met de plaatselijke invoering van de Kan-bepaling, met de aanstaande verruiming van het vergunning vrij bouwen en de toename van het aantal bezoekers in veel gemeenten, komt de nadruk voor onze adviseurs te liggen op de wat grotere en meer ingewikkelde plannen. Daarop is geanticipeerd en de tarieftabel voor 2015 is in vergaande mate vereenvoudigd. 10

13 Organisatie en medewerkers Medewerkers drs. ing. Jef Mühren, directeur Jeanny Mudde-Crezée, adjunct-directeur Dick van Kampen, financieel administrateur drs. Willy Meekes, commissiecoördinator Mariëtte Bruin-de Groot, commissiecoördinator drs. Emmy Kanon, beleidscoördinator drs. Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator Henk de Visser, beleidscoördinator Ana van der Mark MA, beleidscoördinator monumenten Marlous Ruiter, medewerker communicatie (v.a. maart 2014) Extern adviseurs drs. José van Campen, planoloog Martijn Klaassen, automatisering Isabel van Lent, communicatie Arie Keppler Prijs Bureau Eind 2014 waren tien medewerkers werkzaam op het bureau WZNH. Grote loyaliteit en betrokkenheid stonden hoog in het vaandel. Om ook op personeelskosten te kunnen besparen op de begroting werden voor 2014 door alle medewerkers vrijwillig uren ingeleverd. In april werd een personeelsuitje georganiseerd naar Leeuwarden. Op die dag werd ook stil gestaan bij het 10-jarig jubileum van financieel administrateur Dick van Kampen. Eén maal per maand wordt werkoverleg gehouden met de interne medewerkers. Beleidsontwikkelingen, organisatorische ontwikkelingen en afstemming op werkwijze zijn dan aan de orde. In de dynamiek van het werkveld werden ervaringen steeds met elkaar uitgewisseld om zodoende een breed zicht te hebben op de actualiteiten en ontwikkelingen. Projectbureau Eén maal per maand worden tevens alle lopende projecten doorgenomen in het Projectbureau. Na een rustig jaar in 2013 lijkt in 2014 de belangstelling onder gemeenten voor actualisering en herziening van het beleid weer toe te nemen. De welstandsnota van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is dit jaar geactualiseerd en de herziening en actualisatie van de welstandsnota van de gemeente Den Helder is gestart. Aan het begin van het jaar is een consultatieronde met de gemeenteraad van Heemstede succesvol afgerond. De raad is, aan de hand van een startnotitie en een excursie door Heemstede, geïnformeerd over welstandsbeleid en de veranderende context waarin welstand zich bevindt. In een thema-avond heeft de raad zich uitgesproken over de gewenste beleidsrichting in de nieuwe welstandsnota. Inmiddels is ook de uitwerking van deze nieuwe welstandsnota in uitvoering. In Zaanstad zijn twee afwijkende projecten 11

14 gestart. Voor de wijk Poelenburg in Zaandam, een herstructureringswijk wordt, in samenwerking met de corporaties en de gemeente, gewerkt aan het opstellen van een Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit. Deze leidraad heeft als doel een overkoepelende aanpak voor de renovatie-opgave in de wijk op te stellen en zal niet alleen dienen als middel van kwaliteitsborging maar vooral ook als bron van inspiratie voor initiatiefnemers. Daarnaast is in Zaanstad in 2013 bij wijze van proef een aantal welstandsvrije gebieden ingesteld. De gemeenteraad heeft bij dit besluit gevraagd om deze proef te evalueren, onder andere om de invloed op de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden te bepalen. De evaluatie is dit jaar gestart, bestrijkt een periode van vier jaar en zal in 2018 uitmonden in een evaluatierapport. Aan het administratieve systeem CorSys werd wederom veel aandacht besteed. Afstemming op de gemandateerde werkwijze, koppeling tussen de BWT-systemen bij de gemeenten en de ontwikkelingen rondom OLO stonden hierbij steeds centraal. Ook digitale planbehandeling, op welke wijze de commissie de aanvraag digitaal en efficiënt kan behandelen en een gewaarmerkte handtekening is voortdurend onderdeel van de administratieve en digitale ontwikkelingen geweest Met Funcke creatieve partners werden verdere gesprekken gevoerd over imago en huisstijl van WZNH. Een nieuwe structuur voor de website werd ontwikkeld en in de loop van 2014 verder ingevuld. 1.3 COMMISSIELEDEN Selectie, benoeming en begeleiding van nieuwe commissieleden Vanwege de wettelijke bepaling over de maximale benoemingstermijn wordt jaarlijks van enkele commissieleden afscheid genomen en worden nieuwe commissieleden voorgedragen. Afscheid nemen vanwege de wettelijke benoemingstermijnen betekent niet altijd afscheid van WZNH. Ervaren commissieleden worden soms nog voor een periode van drie jaar elders voorgedragen of ze blijven lid van de brede commissie voor incidentele vervanging bij ziekte of verzuim (invalcommissie). WZNH verzorgt de werving, selectie en voordrachten van commissieleden en houdt het benoemingenschema per gemeente bij. In verschillende gemeenten zijn burgerleden toegevoegd aan de commissie. De wetgever heeft hier in de laatste wijziging van de Woningwet nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. WZNH wil deze politieke behoefte graag faciliteren maar stelt ook enkele voorwaarden die vooral te maken hebben met professionaliteit en efficiëntie. Voor de vakinhoudelijke bijeenkomsten bij WZNH worden burgerleden steeds uitgenodigd. Bijeenkomsten commissieleden In de (plenaire) bijeenkomsten voor commissieleden zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest. In maart werd een bijeenkomst georganiseerd over de houding van kwaliteitsbewakers tegenover rijwoningen. Bovendien werd een presentatie gehouden ter voorbereiding op een WZNH bijeenkomst in het najaar met bestuurders van een groot landelijk gebied: wat is daar gaande wat niet met een conserverend beleid tegemoet getreden kan worden? In april werd de juridische kant van het ambtelijk mandaat behandeld, de mogelijkheden van digitale planbehandelingen besproken en werden ervaringen met o.a. de gemachtigde werkwijzen uitgewisseld. In september gaf Wico Ankersmit, directeur vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland een presentatie over de gevolgen van de verruiming van vergunningvrij bouwen en werd een presentatie gehouden over nieuwe stedenbouw en strategiën voor gebiedsontwikkeling. 1.4 ADVIESCOMMISSIES De commissiewerkzaamheden zijn gebaseerd op enkele principes die ook in andere provinciale organisaties voor welstandscommissies in het verleden succesvol en doelmatig zijn gebleken. De gemachtigde werkwijze en de gevolgen van de ambtelijke toets (Kan-bepaling) impliceerden een vermindering van het aantal bouwplannen waarover in een voltallige adviescommissie wordt geadviseerd. Gemachtigde werkwijze WZNH is op veel locaties gaan werken met 12

15 gemachtigde commissieleden die onder verantwoordelijkheid van de voltallige commissie voor alle niet-controversiële bouwplannen de advisering verzorgen. De gemachtigde commissieleden werken volgens een vast schema en vaste tijden in iedere gemeente die daarvan gebruik wil maken. Het mandaat dat een gemachtigd commissielid (of meerdere commissieleden) krijgt is gericht op de advisering voor die situaties waarbij de gemachtigde het standpunt van de voltallige commissie als bekend kan veronderstellen. Adviescommissies ruimtelijke kwaliteit Daarnaast bleef WZNH streven naar adviescommissies die in overleg met de gemeenten breder samengesteld zijn dan de huidige welstands-en of monumentencommissies en waarin naast de gemandateerde architect ook een planoloog/stedenbouwkundige, een architect met cultuurhistorische oriëntatie en wellicht ook een landschapsontwerper is benoemd. Gemeenten kunnen aan zo n commissie uiteraard ook hun eigen burger - leden toevoegen. Deze adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit zijn breed georiënteerd op de ruimtelijke aspecten in de (stads-)regio s. Deze commissies geven de welstandsadviezen over de complexe en ingrijpende plannen die de specifieke en specialistische aandacht verdienen (proportionali teit). Daarnaast kunnen in deze commissies ook beeldkwaliteitsplannen, bestemmingsplannen, initiatiefplannen, haalbaarheidsonderzoeken en stedenbouwkundige en landschappelijke visies worden beoordeeld op hun ruimtelijke kwaliteit. Integratie van welstands- en monumentencommissie Naar aanleiding van diverse gesprekken met contactpersonen bij de gemeenten en ontwikkelingen op het terrein van de regelgeving ontstond bij meerdere gemeenten de vraag om bij de bestaande bezetting van de huidige welstandscommissies de vakinhoudelijke kennis binnen de commissie te verbreden naar erfgoed en cultuurhistorie. Steeds meer gemeenten kiezen ervoor integraal naar ruimtelijke kwaliteit te kijken. Een van de voordelen van een dergelijke verbreding van de commissie is dat, indien dat gewenst wordt, de behandeling van de meer ondergeschikte monumentenplannen geïntegreerd beoordeeld kan worden samen met de welstands beoordeling. Dit kan vooral van belang zijn indien er sprake is van gemeentelijke monumenten (of ondergeschikte plannen voor rijksmonumenten) waarvoor de advies termijn (acht weken) die van de WABO volgt. In de meeste gevallen zal een van de leden van de lokale (regionale) welstandscommissie een mandaat krijgen van de centrale WZNH Erfgoedcommissie om ondergeschikte monumentplannen van een monumentenadvies te voorzien. 13

16 1.5 WZNH ERFGOEDCOMMISSIE De WZNH Erfgoedcommissie is een multidisciplinair, deskundig, efficiënt en onafhankelijk adviesteam met een schat aan deskundigheid op het brede terrein van erfgoed en cultuurhistorie. De kerntaak van de WZNH Erfgoedcommissie bestaat uit de advisering over omgevingsvergunningen voor ingrepen aan monumenten maar gemeenten kunnen ook op andere manieren gebruik maken van de expertise van de erfgoed - specialisten. Zo wordt er onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van een gebied en de vertaling hiervan in bestemmingsplannen verricht, waardestellingen voor potentiële monumenten en te beschermen gebieden opgesteld en worden er gemeentelijke monumentenlijsten samengesteld. In de afgelopen tien jaar hebben de leden van de commissie een grote kennis en ervaring opgebouwd die niet alleen betrekking heeft op algemene adviestaken over restauratie en herbestemming maar ook specifiek op Noord-Hollandse gebouwtypen, zoals houten woon huizen, bollenschuren en stolpboerderijen. Wat kan de Erfgoedcommissie voor gemeenten en initiatiefnemers betekenen? De WZNH Erfgoedcommissie zoekt graag met initiatiefnemers naar antwoorden en oplossingen. De zorg voor cultureel erfgoed en monumenten is maat - werk. Het vereist deskundigheid, passie en efficiëntie. Onze inzet is gemeenten en eigenaren van monumenten optimaal van dienst te zijn. De in dit jaarverslag opgenomen rapportage geeft een indruk van het advieswerk van de commissie over het afgelopen jaar. Zoals ieder jaar is de Erfgoedcommissie onder de indruk van de variatie aan plannen die aan haar wordt voorgelegd. De rapportage begint met een korte terugblik op de erfgoedadvisering van de afgelopen tijd door vertrekkend voorzitter Dorine van Hoogstraten die per 1 januari 2015, na 8 jaar, het voorzitterschap overdraagt aan Marjorie Verhoek. Ter illustratie van het advieswerk volgt daarna een voorbeeld van de geslaagde transformatie van een voormalig mortuarium/ laboratorium in een woonhuis, op het terrein van voormalig psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch te Castricum. Het voorbeeld laat niet alleen zien dat een bijzonder bouwtype een nieuwe functie kan krijgen maar ook dat een sturende rol van de commissie tot een beter plan kan leiden. De commissie ervaart iedere keer weer opnieuw hoe verschillend haar rol is. In dit geval was zij meer sturend en kwam ze op voor de monumentale waarden van het gebouw, bij een ander plan is zij een klankbord voor een zoekende architect of daagt zij opdrachtgevers en architecten uit om met eigentijdse oplossingen te komen. Thema s en actualiteiten De WZNH Erfgoedcommissie heeft zich sinds de oprichting ontwikkeld van een meer traditionele monumentencommissie tot een flexibel team dat op verschillende manieren de Noord-Hollandse gemeenten adviseert over vraagstukken die te maken hebben met monumentenzorg en erfgoed in de ruimtelijke ordening. Erfgoeddeskundigen adviseren in geïntegreerde commissies voor ruimtelijke kwaliteit en eens per maand vergadert een specifieke erfgoedcommissie in Alkmaar. Plantoelichters van diverse gemeenten komen daar naartoe met vragen over onder meer omgevingsvergunningen, uitbreidingen van gemeentelijke monumentenlijsten, conceptdorpsuitbreidingen en globale restauratie- of herbestemmingsplannen. Soms gebeurt dat al in een heel vroeg stadium, als er van planvorming nog geen sprake is, om vrijblijvend met de commissie te sparren over de mogelijkheden. Dat levert vaak interessante discussies op over thema s die ook landelijk in de monumentenzorg actueel zijn, en die deels ook te maken hebben met de prioriteiten die door de rijksoverheid zijn benoemd in het beleid voor de modernisering van de monumentenzorg (MoMo 2009). Gebieden met veel erfgoed Een speerpunt van de MoMo was het belang om een monument niet alleen als object te bezien, maar als onderdeel van een grotere historische en vooral ruimtelijke context. Een interessant aspect daarvan is dat gebieden met veel cultuurhistorische rijkdom voor een ingrijpende transformatie vaak veel tijd nodig hebben. Zo heeft de Erfgoedcommissie al jaren te maken met de transformatie van het terrein van het vroegere psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch in Bakkum, gemeente Castricum. Dit terrein bestaat uit een heel aantal grotere en kleinere gebouwen met uiteenlopende functies in een lommerrijke groene omgeving. De gemeente wil Duin en Bosch deels ontwikkelen als groen 14

17 woonmilieu, en deels blijft het gebied in gebruik als zorgcentrum, waarbij monumenten worden herbestemd en nieuwe gebouwen worden ingepast. De Erfgoedcommissie heeft door haar langdurige betrokkenheid als extern adviseur van de gemeente overzicht kunnen houden op deze geleidelijke transformatie en bewaakt zorgvuldig de kwaliteit van dit bijzondere gebied bij ieder deelplan, hoe groot of klein ook, dat aan haar wordt voorgelegd. Zo kwamen in 2014 plannen voor bijzondere panden in Duin en Bosch op tafel, zoals een theehuis dat in een voormalige boerderij was gevestigd, en dat nu tot woning wordt verbouwd. Ook adviseerde de commissie over de verbouwingsplannen voor een voormalige werkplaats, een kerk en een mortuarium/laboratorium. Steeds was het daarbij van belang deze bijzondere monumenten in de context van het groene terrein met die heel specifieke geschiedenis te beschouwen. Voor de bespreking van het hergebruik van het mortuarium: zie pagina 16. Herbestemmingen en groei Herbestemmingen - een van de andere prioriteiten van het MoMo beleid - zijn meestal een voortvloeisel van algemene sociaaleconomische ontwikkelingen. Als gevolg van de verregaande secularisatie gaan er minder mensen naar de kerk en zoeken kerkbesturen naar nieuwe functies. Als de agrarische sector grootschaliger gaat opereren, komen er boerderijen vrij. Daar gaan forenzen wonen die andere eisen stellen aan het pand dan de vroegere boeren deden. Meestal gebeurt dat in landelijk gebied, maar zo nu en dan komt er een boerderij leeg te staan in een heel andere ruimtelijke context, zoals de Anthoniushoeve in Duivendrecht, die pal naast het station staat. Hoewel een ingrijpende verbouwing noodzakelijk is, kan de boerderij op deze wonderlijke locatie behouden blijven en daarmee nog iets laten zien van de verloren gegane agrarische geschiedenis van Duivendrecht. Een andere, bijna verborgen vorm van herbestemming, is die van arbeidershuisjes die vaak beschermd zijn vanwege hun kleine schaal en hun verbondenheid met de geschiedenis van de arbeidersklasse. Maar ze zijn in veel gevallen welhaast onbruikbaar omdat de ruimtebehoefte van de gemiddelde Nederlander gigantisch is gegroeid. Dat is een lastig vraagstuk, waar de Erfgoedcommissie ook in 2014 weer mee worstelde: hoe maak je een eenvoudig huisje groter zonder dat je het specifieke karakter vernietigt? Duurzaamheid Een nog pregnanter en actueler thema is duur - zaam heid. Monumentenzorg en duurzaamheid hebben een wat ambivalente relatie. Omdat monumenten lang mee gaan en waarde toevoegen aan hun omgeving en de samen - leving, zijn ze van nature duurzaam, maar vaak zijn ze niet erg energiezuinig. Voor dat laatste vraagstuk zijn de laatste jaren veel innovatieve oplossingen gevonden; van monumentenglas tot dunne dakisolatie. Energie opwekken is lastiger op en rond monumenten. In 2014 kreeg de Erfgoedcommissie te maken met tal van aanvragen om zonne - panelen op beeldbepalende daken te plaatsen en windturbines op forten. Daarvoor moeten nog betere oplossingen gezocht worden. Vaak kunnen zonnepanelen ook op een bijgebouw of in een tuin of weiland geplaatst worden, en een windturbine is in veel gevallen afgezien van de symbolische waarde - niet noodzakelijk op een monumentale locatie. Die kan meestal ook wel ergens anders geplaatst worden, waar de visuele impact iets minder gevoelig ligt. De discussie over nut en noodzaak van energie opwekking op monumenten moet nog breder gevoerd worden. Onderzoeken over economische waarde Cultureel erfgoed is een integraal onderdeel van de ruimtelijke ordening en de advisering over ruimtelijke kwaliteit. Alle partijen in de bouwwereld houden zich anno 2015 bezig met herbestemming en gebiedsontwikkeling en de interesse in erfgoed is enorm gegroeid. De laatste tijd is veel onderzoek gepubliceerd over de economische waarde van erfgoed, waarmee monumentale waarde gekwantificeerd wordt, en hard wordt gemaakt. Daarmee heeft het vak voor zover dat nog nodig was - definitief afgerekend met het stigma van overbodige luxe en esthetische toevoeging en heeft een professionaliseringsslag plaatsgevonden. Adviezen en de rol van de commissie De Erfgoedcommissie heeft het afgelopen jaar aan 16 gemeenten over 93 plannen geadviseerd. Uit het rijke palet van adviesaanvragen wordt één voorbeeld uitgebreid toegelicht. 15

18 Hoe een mortuarium wordt getransformeerd tot een gerieflijk woonhuis Zoals hierboven reeds is opgemerkt kreeg de commissie een groot aantal plannen te zien voor het landgoed Duin en Bosch te Castricum, een voormalig psychiatrisch ziekenhuis dat in 1899 werd gebouwd. De plannen voor het terrein en de gebouwen van Duin en Bosch gaan over vernieuwing van zorg, behoud van monumenten en nieuwbouw van woningen in de bestaande groene omgeving. Het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de zorgactiviteiten van Dijk en Duin (Parnassia Groep) is de belangrijkste aanleiding om het gebied te herontwikkelen. De mogelijkheden voor het gebied zijn vastgelegd in een Structuurvisie Inrichtingsontwerp en Beeldkwaliteitsplan opgesteld door Vollmers & Partners, door de raad van Castricum vastgesteld in Voor de modernisering van de zorg komt (vervangende) nieuwbouw met een oppervlakte van m². Daarvoor worden verouderde niet monumentale en niet meer functionele zorggebouwen gesloopt. Verspreid over het terrein staan zo n 36 monumenten die onderdeel uitmaken van het ziekenhuis. Een aantal rijksmonumenten wordt voor een nieuwe functie gerestaureerd en gerenoveerd zoals Breehorn waar 58 zelfstandige woningen voor cliënten werden gerealiseerd. Het gaat hierbij niet alleen om ziekenpaviljoens voor verzorging en opvang maar ook om woningen voor het personeel en allerlei nutsvoorzieningen zoals een watertoren, een schilderswerkplaats en ook een mortuarium. Het mortuarium/ laboratorium uit werd gebouwd naar ontwerp van de architect Poggenbeek die meerdere panden van Duin en Bosch heeft ontworpen. Het pand heeft tot 1969 dienst gedaan als mortuarium. In het gebouw bevonden zich o.a. een sectiekamer, een donkere kamer, een wachtkamertje voor de familie en een lijkenbergplaats met koelcellen. In 1969 kreeg het pand een nieuwe functie als laboratorium waarvoor het ingrijpend werd verbouwd en waarbij de gevelindeling en het interieur werden gewijzigd. In 1994 volgde een tweede functiewijziging waarbij ook de nog aanwezige koelcellen werden verwijderd. Anno 2014 is er een jong gezin dat van het gebouw een woonhuis wil maken. De eigenaar Het mortuarium, kort na de bouw komt met de architect naar de bijeenkomst van de Erfgoedcommissie zonder dat er een uitgewerkt plan is maar eerder om te overleggen over de mogelijkheden. Eén van zijn wensen is het voor een groot deel open maken van de zuid-westgevel ( i.p.v. ramen) voor een directe verbinding met de groene omgeving. Verdere wijzigingen betreffen het interieur waarbij de indeling van de ruimtes meer wordt afgestemd op de woonfunctie, op de verdieping wordt een trap toegevoegd en worden slaapkamers aangebracht. Ook op de zolderverdieping worden slaapkamertjes gemaakt. Alle ramen worden vervangen door dubbelglas. In het dakvlak komen meerde dakramen. De commissie laat weten dat op zich wijzigingen in het interieur mogelijk zijn maar dat zij het aantal ingrepen in het dakvlak en de ingreep op de hoek te rigoureus vindt om de karakteristiek van het monument overeind te houden. Zij heeft het vermoeden dat er bij het ontwerp niet vanuit het monument is gedacht. Om plannen in de toekomst gedegen te kunnen beoordelen, heeft zij een onafhankelijke bouwhistorische rapportage nodig van de huidige toestand van het pand. Verder raadt zij de architect aan om eerst een analyse te maken van de belangrijkste monumentale karakteristieken van het beschermde pand, en daar het gewenste woonprogramma met alle eisen die daar uit voortvloeien, zo goed en respectvol mogelijk in te passen. Zo wordt het monumentale karakter van het pand een meerwaarde voor de bewoners en behoudt het zijn karakter, terwijl het woongenot daar niet onder hoeft te lijden. In de volgende bijeenkomst komt de eigenaar, die steeds enthousiaster wordt over zijn monument, met een plan dat is gebaseerd op een cultuurhistorische verkenning en meer is 16

19 Huidige situatie ten opzichte van de originele bouw zijn de ramen reeds gewijzigd ontworpen vanuit het monument. Met name de zuidgevel heeft nog een aantal originele onderdelen die nu behouden blijven. In de zuid- en westgevel worden grote ramen geplaats en openslaande deuren. Hoewel er zeker een ontwikkeling zit in de planvorming is de commissie nog steeds van mening dat het voorstel te ingrijpend is voor het monument. De architect zegt toe hier nader op de studeren en komt uiteindelijk terug met een voorstel dat zowel de goedkeuring van de eigenaar als die van de commissie heeft. Hij wordt er daarbij ook op gewezen dat de nieuwe glasvlakken niet per se in houten kozijnen hoeven te worden geplaatst maar dat een eigentijdse invulling met slanke stalen kozijnen zelfs de voorkeur heeft. Het hele proces van planvorming tot uitgewerkt ontwerp en aanvraag omgevingsvergunning heeft in drie maanden plaatsgevonden waarbij de commissie een zeer sturende rol heeft gehad in nauw overleg met de architect en de eigenaar die bij de laatste bijeenkomst opmerkte dat hij vond dat het plan door de opmerkingen van de commissie was verbeterd. Literatuur: thema s en actualiteiten Mark van Duijn, Location Choice, Cultural Heritage and House Prices, Amsterdam 2013 Hans Koster en Jan Rouwendal, Historic Amenities and Housing Externalities. Evidence from The Netherlands, Amsterdam/ Rotterdam, 2015 Ruben van Loon, Tourism and the Economic Valuation of Cultural Heritage, Amsterdam 2013 Jan Rouwendal, Erfgoed is maatschappelijk kapitaal, Boekman: Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, 2013, p Modernisering Monumentenzorg: Voormalig mortuarium Een comfortabel woonhuis 17

20 1.6 COMMISSIE VOOR SECOND OPINIONS Gemeenten en particulieren hebben de mogelijkheid om een uitgebracht welstandsadvies voor nadere overweging voor te leggen aan de WZNH Commissie voor Second Opinions. In de meeste gevallen gebeurt dit als er een patstelling is ontstaan doordat een oordeel van de reguliere welstandscommissie betwist wordt door de betrokken architect of de opdrachtgever of bij twijfels over de juistheid van het welstandsoordeel bij het betrokken gemeentebestuur. De Commissie voor Second Opinions wordt per casus samengesteld en bestaat doorgaans uit drie leden: de vaste voorzitter Onno Vlaanderen, architect te Amsterdam, en twee leden uit andere adviescommissies van WZNH (niet uit de commissie waarvoor een second opinion wordt gevraagd). De samenstelling van de commissie kan op deze manier steeds worden afgestemd op de aard van het te behandelen plan wat als een voordeel wordt gezien. Wat betreft de werkwijze volgt de commissie het protocol second opinion welstand, vastgelegd in de brochure Bezwaar en beroep bij welstands advisering van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Net als in 2013 is in 2014 het aantal uitgebrachte adviezen zeer beperkt; de commissie heeft dit jaar slechts in één zaak geadviseerd. Het betrof een geschil over een, in afwijking van het welstandsadvies, verleende vergunning voor het plaatsen van een groot aantal reclameuitingen bij een bedrijf. Sinds het begin van 2015, waarin de commissie al in twee zaken heeft geadviseerd, lijkt een trend te ontstaan waarin meer particulieren 18

WZNH ADVIESCOMMISSIES VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT

WZNH ADVIESCOMMISSIES VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT J A A R V E R S L A G 2 012 WZNH ADVIESCOMMISSIES VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT WZNH april 2013 G Gemeenschappelijke leefomgeving De gemeenschappelijke leefomgeving is meer dan een optelsom van individuele

Nadere informatie

Goed voor uw erfgoed. WZNH erfgoedadviseurs: Onafhankelijk, deskundig, betrokken UITGAVE WZNH JULI 2013

Goed voor uw erfgoed. WZNH erfgoedadviseurs: Onafhankelijk, deskundig, betrokken UITGAVE WZNH JULI 2013 Goed voor uw erfgoed WZNH erfgoedadviseurs: Onafhankelijk, deskundig, betrokken UITGAVE WZNH JULI 2013 Zinvol gebruik van monumenten is de beste garantie voor behoud Zorgvuldig uit Gevoerde ingrepen aan

Nadere informatie

Welstandsjaarverslag 2006

Welstandsjaarverslag 2006 Welstandsjaarverslag 2006 Burgemeester en wethouders van Beemster 13 november 2007. 1. Doelstelling en wettelijk kader Sinds 1 januari 2003 bepaalt de Woningwet, in artikel 12c, dat burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17 Onderwerp Vergadering van Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer L. Franken 17 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel Een keuze te maken

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Gelet op artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. H. Wals Telefoon 5113989 E-mail: walsh@haarlem.nl VVH Reg.nr. S&O/2008/88493 Te kopiëren: bijlage A

Nadere informatie

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury Lieven de Key Penning 2015 Rapport van de jury Haarlem, 24 november 2015 Inleiding De Lieven de Key Penning is een prijs die in 2009 is ingesteld door de gemeente Haarlem op voorstel van de stadsbouwmeester

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

B&W verslag van het gevoerde welstandsbeleid 2013

B&W verslag van het gevoerde welstandsbeleid 2013 1 Gemeente Noordwijkerhout B&W verslag van het gevoerde welstandsbeleid 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Doel van dit verlag 3 3. Feiten en cijfers 5 4. Contacten 6 5. Conclusies en acties 6 6. Aanbevelingen

Nadere informatie

SUBSIDIE OVERZICHT Aangesloten bedrijven

SUBSIDIE OVERZICHT Aangesloten bedrijven SUBSIDIE OVERZICHT Aangesloten bedrijven Contactpersoon: Koen Klaver Telefoon: 072-743 39 56 E-mail: Datum: 3-9-2015 Doordat de gegevens maandelijks worden ge-update. Gemeente Alkmaar LT-verwarming 1000,-

Nadere informatie

Jaarverslag Welstandstoezicht 2014. : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet

Jaarverslag Welstandstoezicht 2014. : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet Jaarverslag Welstandstoezicht 2014 Opgesteld door In kader van Aangeboden aan : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet : Gemeenteraad van Velsen Juni 2015

Nadere informatie

Millingen aan de rijn Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Millingen aan de rijn! Jaarverslag 2013. Voor een mooi

Millingen aan de rijn Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Millingen aan de rijn! Jaarverslag 2013. Voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. S. de Wit Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email s.de.wit@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

mw. J.J.A. Standaert-Moison Jan van Gilselaan 4

mw. J.J.A. Standaert-Moison Jan van Gilselaan 4 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 9 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie Raadhuis

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 130008 Bouwadres Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele woning

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 voor de gemeente Ouder-Amstel. Welstandscommissie Ouder-Amstel

Jaarverslag 2014 voor de gemeente Ouder-Amstel. Welstandscommissie Ouder-Amstel 1 Jaarverslag 2014 voor de gemeente Ouder-Amstel Welstandscommissie Ouder-Amstel 2 Colofon Auteur: Wil Smulders en Mariette Bruin Met bijdragen van: Jef Mühren en Dorine van Hoogstraten Uitgave: WZNH Alkmaar,

Nadere informatie

CRK Langedijk. Jaarverslag 2014 voor de gemeente Langedijk

CRK Langedijk. Jaarverslag 2014 voor de gemeente Langedijk 1 2 Colofon Auteur: WZNH - Kees van Hoek Met bijdragen van: ir. Ron Baltussen Uitgave: WZNH Alkmaar, mei 2015 Basisontwerp DesignArbeid Implementatie Flores Automatisering 3 Voorwoord Voor U ligt het jaarverslag

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten Gemeente Moerdijk Monumentenwijzer Informatie over gemeentelijke monumenten Inhoudsopgave Woord van de Wethouder... 3 Hoe wordt een object een gemeentelijk monument?... 5 Moet ik een vergunning aanvragen?...

Nadere informatie

Berkelland Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Berkelland! Jaarverslag 2014. Zorg voor een mooi

Berkelland Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Berkelland! Jaarverslag 2014. Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Lucas Reijmer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email l.reijmer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015 Documentnummer : 2015.0.043.217 Zaaknummer: 2015-05-00265 Onderwerp: Welstandsnota 2015 Aan de gemeenteraad. Arnhem. 12 mei 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

Goed Plan? Architect!

Goed Plan? Architect! architectenbureau BNA Aerlant Cloïn www.cloin-arch.nl L:\ACQ\nieuwsbrieven\110826-nieuwsbrief.odt Nieuwsbrief september 2011 Goed Plan? Architect! Onder deze titel is de landelijke architecten-organisatie

Nadere informatie

Memo dakkapellen - welstand

Memo dakkapellen - welstand Memo dakkapellen - welstand Datum: 9 september 2014 Afdeling: Ruimte Probleemstelling Het plan bestaat om in 2015 de huidige welstandsnota te vervangen door een sterk vereenvoudigde versie. De vergunningenpraktijk

Nadere informatie

De redelijke eisen van welstand voor de toepassing van kunststof kozijnen

De redelijke eisen van welstand voor de toepassing van kunststof kozijnen College Onderwerp: V200900082 De redelijke eisen van welstand voor de toepassing van kunststof kozijnen Samenvatting: Inleiding: Het komt steeds vaker voor dat burgers de vraag stellen of ze van hun woning

Nadere informatie

Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling

Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling Overhandiging boekwerkje Taskforce Vergunningen aan minister Blok op 26 februari 2015 Wat is Stroomversnelling? Initiatief om totaal vernieuwde comfortabele

Nadere informatie

Welstandscommissie Oostzaan

Welstandscommissie Oostzaan 1 Jaarverslag 2014 Welstandscommissie Oostzaan 2 Colofon Auteur: Ingrid Langenhoff Met bijdragen van: Jef Mühren, Dana Ponec Uitgave: WZNH Alkmaar, juni 2015 Basisontwerp DesignArbeid Implementatie Flores

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

13. Cultuurcompagnie Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door algemeen directeur Rob Berends

13. Cultuurcompagnie Noord-Holland, te dezen vertegenwoordigd door algemeen directeur Rob Berends Samenwerkingsovereenkomst Westfriese Omringdijk: 2013 2015 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen over het behouden en versterken van de vrijetijdseconomie

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Zaaknummer: 253498 Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Collegevoorstel Inleiding Op 23 april 2011 is er een aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen voor het bouwen

Nadere informatie

Bijlage bij de Bouwverordening, hoofdstuk 9 Welstand

Bijlage bij de Bouwverordening, hoofdstuk 9 Welstand Bijlage bij de Bouwverordening, hoofdstuk 9 Welstand Reglement van Orde Welstands- en monumentencommissie in de gemeente Leiden (WML) Reglement van Orde Welstands- en monumentencommissie in de gemeente

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

datum 17 april 2014 dossier 14-019-JMC betreft Voordracht leden Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

datum 17 april 2014 dossier 14-019-JMC betreft Voordracht leden Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Directie en secretariaat WZNH College van B&W Gemeente Heemstede? 7 *n T.a.v. de heer J. van Wanum, plv. hoofd BWT * 20U Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE datum 17 april 2014 dossier 14-019-JMC betreft Voordracht

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R2908.OOI Inboeknummer o8bstozror Dossiernummer 852.306 zz december zoo8 Raads informatiebrief Betreft selectie van pilotgebieden voor welstandsvrij bouwen. Inleiding

Nadere informatie

Persbericht DRAAGVLAK VOOR WELSTANDSCOMMISSIES GROOT. Amsterdam, 1 september 2010

Persbericht DRAAGVLAK VOOR WELSTANDSCOMMISSIES GROOT. Amsterdam, 1 september 2010 Persbericht DRAAGVLAK VOOR WELSTANDSCOMMISSIES GROOT Amsterdam, 1 september 2010 De welstandscommissies in Nederland doen belangrijk werk, en ze doen hun werk over het algemeen goed. Dat vindt de overgrote

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

behoort bij besluit van de raad van de gemeente Bronckhorst van 23 september 2010, nr. 100923/16

behoort bij besluit van de raad van de gemeente Bronckhorst van 23 september 2010, nr. 100923/16 Bouwvergunning - bijlagen Bijlagen 1 tot en met 6, bijlage 8 en bijlagen 10 tot en met 12 (vervallen) Bijlage 7 Kwaliteitseisen voor buizen en hulpstukken van de buitenriolering op erven en terreinen Bijlage

Nadere informatie

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. > Littenseradiel. Jaarverslag

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. > Littenseradiel. Jaarverslag Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit > Littenseradiel Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave < 1. Inleiding 1.1 ter introductie 1.2 samenstelling van de commissie 2. Gemeentelijk beleid 2.1 algemeen 2.2 welstandsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 voor de gemeente Bergen. Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bergen

Jaarverslag 2014 voor de gemeente Bergen. Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Bergen 1 Colofon Auteur: Emmy Kanon Met bijdragen van: Robbert Jan Wijntjes, Maarten Overtoom en Jef Mühren Uitgave: WZNH Alkmaar, maart 2015 Basisontwerp DesignArbeid Implementatie Flores Automatisering 2 Voor

Nadere informatie

Handreiking transformatieplan herbestemming

Handreiking transformatieplan herbestemming Handreiking transformatieplan herbestemming We zijn zuinig op ons culturele erfgoed. Voor het behoud daarvan is het belangrijk dat dat erfgoed ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Immer: leegstand is achteruitgang.

Nadere informatie

Cultuurhistorisch Erfgoed Beleid in Heerenveen. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen. Paulien van der Lely. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen

Cultuurhistorisch Erfgoed Beleid in Heerenveen. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen. Paulien van der Lely. Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen Cultuurhistorisch Erfgoed Beleid in Heerenveen 12 12 12 Cultuurhistorisch Erfgoed in Heerenveen Paulien van der Lely Dienst Visie & Regie afd. Ruimtelijke Ontwikkeling beleidsadviseur stedenbouw o.a. cultuurhistorisch

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN

JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN JAARVERSLAG 2002 VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE WIJDEMEREN 2 Inhoud pagina Inhoud 3 Voorwoord 4 1. Inleiding 5 2. Instelling van de commissie 5 3. Samenstelling van de commissie

Nadere informatie

: 20127334 : Wonen en ruimte : welstand. Katwijk, 10 april 2012. Inleiding

: 20127334 : Wonen en ruimte : welstand. Katwijk, 10 april 2012. Inleiding Zaaknummer Programma Onderwerp : 20127334 : Wonen en ruimte : welstand Katwijk, 10 april 2012. Inleiding Elk bouwplan wordt om advies voorgelegd aan de Welstandscommissie Katwijk. Voor een aantal nader

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : B.J.N. Fintelman : Beleid en Projecten : G. (Gerhard) Schutten Voorstel aan de raad Onderwerp : Oprichting en

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant?

Algemeen Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant? Veelgestelde vragen Uw pand is voorgedragen als gemeentelijk monument. Wat betekent dit voor u? De gemeente Venlo heeft de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij,

Nadere informatie

Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied

Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied Ons cultureel erfgoed is de moeite waard om zuinig op te zijn Wethouder Erik Boog Het Noordwestelijk villagebied is van algemeen belang vanwege de bijzondere

Nadere informatie

Bijlage 1 Gegevens en bescheiden aanvraag bouwvergunning

Bijlage 1 Gegevens en bescheiden aanvraag bouwvergunning BIJLAGEN Bijlage 1 Gegevens en bescheiden aanvraag bouwvergunning Bijlage als bedoeld in de artikelen 2.1.1 en 3.1 Artikel 1 De bij de aanvraag om bouwvergunning behorende bescheiden als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende:

Bij de aanvraag om vrijstelling heeft het MFB een ruimtelijke onderbouwing gevoegd. In aanvulling hierop melden wij u het volgende: Inleiding: Het Monumenten Fonds Brabant NV (MFB) is eigenaar van de monumentale boerderij aan de. Voor het behoud op langere termijn is een economisch verantwoorde vorm van hergebruik van de boerderij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 voor de gemeente Waterland Monumenten- en Welstandscommissie Waterland

Jaarverslag 2014 voor de gemeente Waterland Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 1 Jaarverslag 2014 voor de gemeente Waterland Monumenten- en Welstandscommissie Waterland 2 Colofon Auteur: WZNH - Willy Meekes Met bijdragen van: Miranda Reitsma en Jef Mühren Uitgave: WZNH Alkmaar, 2015

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

FixPlan voor installaties

FixPlan voor installaties FixPlan voor installaties Installatietechniek FixPlan installatietechniek is een creatieve en innovatieve partner die technische installaties ontwerpt, installeert, onderhoudt en beheert op het gebied

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 voor de gemeente Beemster. Welstandscommissie Beemster

Jaarverslag 2012 voor de gemeente Beemster. Welstandscommissie Beemster 1 2 Colofon Auteur: Ingrid Langenhoff en Michel Tombal Met bijdragen van: Jef Mühren en Miranda Reitsma Uitgave: WZNH Alkmaar, april 2013 Basisontwerp DesignArbeid Implementatie Flores Automatisering 3

Nadere informatie

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties

Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan. Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan Voor particuliere grondeigenaren, projectontwikkelaars en woningcorporaties Informatie over bouwplannen die afwijken van een bestemmingsplan

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VASTGESTELDE VERORDENINGEN. In het Gemeenteblad 2011, wk 51 zijn de navolgende verordeningen bekendgemaakt:

VASTGESTELDE VERORDENINGEN. In het Gemeenteblad 2011, wk 51 zijn de navolgende verordeningen bekendgemaakt: VASTGESTELDE VERORDENINGEN In het Gemeenteblad 2011, wk 51 zijn de navolgende verordeningen bekendgemaakt: Gewijzigde verordening wet inburgering, Afvalstoffenheffing 2012, Reinigingsheffing 2012, Hondenbelasting

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Bezwaar en beroep bij welstandsadvisering

Bezwaar en beroep bij welstandsadvisering Bezwaar en beroep bij welstandsadvisering Uitgave: Federatie Welstand, Tussen de Bogen 18, 1013 JB Amsterdam. Vierde, herziene druk, Amsterdam, 2010. 2 Bezwaar en beroep bij welstandsadvisering. Elke bouwaanvraag

Nadere informatie

H.C. den Hartog Stokvisweg 1 4107 LK Culemborg

H.C. den Hartog Stokvisweg 1 4107 LK Culemborg Concept Onderbouwing bouw loods met kantoor/tijdelijke woning H.C. den Hartog Stokvisweg 1 4107 LK Culemborg 15 oktober 2013 Opgesteld door: Ir. F.C.A. van den Tempel Tempel ADVIES Westelijke Parallelweg

Nadere informatie

Tineke Kronshorst. (Projectleider Bouwmelding) Procesregisseur veiligheid. Advies Veiligheid

Tineke Kronshorst. (Projectleider Bouwmelding) Procesregisseur veiligheid. Advies Veiligheid Tineke Kronshorst (Projectleider Bouwmelding) Procesregisseur veiligheid Advies Veiligheid Bouwmelding Commissie (Dekker) Fundamentele Verkenning Bouw Onderzoek naar de rol van wet- en regelgeving in het

Nadere informatie

JAARVERSLAG MONUMENTENCOMMISSIE 2001. Gemeente Leiden. Foto: Tekst: Uit de put gerestaureerde panden aan de Haverstraat

JAARVERSLAG MONUMENTENCOMMISSIE 2001. Gemeente Leiden. Foto: Tekst: Uit de put gerestaureerde panden aan de Haverstraat JAARVERSLAG MONUMENTENCOMMISSIE 2001 Gemeente Leiden Foto: Tekst: Uit de put gerestaureerde panden aan de Haverstraat 1. Inleiding De gemeentelijke Monumentencommissie is ingesteld in 1982. Dit is het

Nadere informatie

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN JAAR VOL SCHOONHEID! Marina Laméris Roel van Norel

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN JAAR VOL SCHOONHEID! Marina Laméris Roel van Norel WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN JAAR VOL SCHOONHEID! Marina Laméris Roel van Norel Beste relatie, Traditiegetrouw ontvangt u van ons een eindejaarsgroet waarin we het een en ander vertellen over het

Nadere informatie

Reglement van orde op de welstandscommissie voor de gemeente Beemster

Reglement van orde op de welstandscommissie voor de gemeente Beemster Reglement van orde op de welstandscommissie voor de gemeente Beemster Inleiding In dit Reglement van orde op welstandscommissie van de gemeente Beemster worden de instelling van de welstandscommissie voor

Nadere informatie

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Naast onze succesvolle in-company trainingen biedt Senze ook de mogelijkheid om je individueel in te schrijven voor verschillende trainingen. Wil je je kennis

Nadere informatie

Ermelo Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Ermelo Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email

Nadere informatie

Reglement van orde op de welstandscommissie van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Reglement van orde op de welstandscommissie van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Reglement van orde op de welstandscommissie van gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inleiding In dit Reglement van orde op de welstandscommissie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude worden

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 3 juni 2009 ALDUS BESLOTEN 11 JUNI 2009. Actualisering welstandsbeleid

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 3 juni 2009 ALDUS BESLOTEN 11 JUNI 2009. Actualisering welstandsbeleid Aan de raad AGENDAPUNT 3 ALDUS BESLOTEN 11 JUNI 2009 Doetinchem, 3 juni 2009 Actualisering welstandsbeleid Voorstel: Als kader voor de actualisering van het welstandsbeleid vaststellen: 1. Er moet één

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 voor de gemeente Schagen. Welstandscommissie Schagen

Jaarverslag 2013 voor de gemeente Schagen. Welstandscommissie Schagen 1 Jaarverslag 2013 voor de gemeente Schagen Welstandscommissie Schagen 2 Colofon Auteur: Marcel Heijmans en Mariette Bruin Met bijdragen van: Jef Mühren, Marcel Heijmans en Jaap van der Hout Uitgave: WZNH

Nadere informatie

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 12. Egon Kuchlein (gemandateerd architectlid); John van Wanum (plantoelichter)

Aantal adviesaanvragen: 12 Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 12. Egon Kuchlein (gemandateerd architectlid); John van Wanum (plantoelichter) WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Vdstg^steld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie Heemstede Gemeentehuis Heemstede Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

KETELHUIS TU EINDHOVEN NU ONDERKOMEN TOPINSTITUUT

KETELHUIS TU EINDHOVEN NU ONDERKOMEN TOPINSTITUUT KETELHUIS TU EINDHOVEN NU ONDERKOMEN TOPINSTITUUT Architectenbureau diederendirrix veranderde een voormalig ketelhuis in kantoren met royaal binnenstromend daglicht. De grootse en inspirerende herbestemming

Nadere informatie

Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving

Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving Bijlage 5: Onderbouwing cultuurhistorische waarden woonboerderij Esp 9/9a te Bakel en de omgeving De woonboerderij op de locatie Esp 9/9a te Bakel welke volgens de site Bagviewer is gebouwd in 1832 is

Nadere informatie

PERSBERICHT. Groot draagvlak voor welstand. Amsterdam, 7 april 2006

PERSBERICHT. Groot draagvlak voor welstand. Amsterdam, 7 april 2006 PERSBERICHT Groot draagvlak voor welstand Amsterdam, 7 april 2006 Nederlanders vinden het erg belangrijk dat de gemeente let op het uiterlijk van gebouwen. Bijna tachtig procent van de mensen vindt het

Nadere informatie

Vrijdag 14 april en maandag 17 april 1995 zijn alle provinciale gebouwen gesloten.

Vrijdag 14 april en maandag 17 april 1995 zijn alle provinciale gebouwen gesloten. 13 april 1995 Nummer 95-001278 Overzicht GS-besluiten Overzicht vergaderingen Vergaderdatum Commissies Soc. Zekerh.geschillen/ Overige Geschillen Hoorzittingen Verschenen persberichten Verschenen voorlichtingspublicaties

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

26 juni 2012 ons kenmerk 05 juni 2012 behandeld door 414762 doorkiesnummer

26 juni 2012 ons kenmerk 05 juni 2012 behandeld door 414762 doorkiesnummer SINT-MICHIELSGESTEL gemeente \}W Erfgoedinspectie T.a.v. mevrouw J.M.M. Nuijten Postbus 16478 2500 BL Den Haag datum uw brief van uw kenmerk onderwerp 26 juni 2012 ons kenmerk 05 juni 2012 behandeld door

Nadere informatie

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

WZNH. Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit WZNH Adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit Adviezen Monumenten- en Welstandscommissie Waterland Commissie Waterland Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Vergaderlocatie

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

BOUWVERORDENING DOETINCHEM 2007, 14 e wijziging

BOUWVERORDENING DOETINCHEM 2007, 14 e wijziging BOUWVERORDENING DOETINCHEM 2007, 14 e wijziging De raad van de gemeente Doetinchem; gezien de ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 20 september 2011, kenmerk ECGR/U201100606; gelet

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

Monumenten in de gemeente Katwijk

Monumenten in de gemeente Katwijk Monumenten in de gemeente Katwijk Met het oog op de toekomst van ons verleden Als u bouwplannen heeft is het belangrijk om te weten of uw pand een beschermd monument is. Informeer tijdig voordat u gaat

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Projectinventarisatie UNA-ISV2 programma. Pagina 1. 07c projectinventarisatie UNA-ISV2 programma.xls

BIJLAGE 1. Projectinventarisatie UNA-ISV2 programma. Pagina 1. 07c projectinventarisatie UNA-ISV2 programma.xls Pagina 1 Projectinventarisatie UNA-ISV2 programma BIJLAGE 1 Gemeente Project Gevraagde bijdrage voordragen Opmerkingen voor uitwerking Aalsmeer Herontwikkeling huidige trace N201 1.500.000,00 niet Geen

Nadere informatie

Ubbergen Welstandscommissie. Ubbergen! Jaarverslag 2013. Voor een mooi

Ubbergen Welstandscommissie. Ubbergen! Jaarverslag 2013. Voor een mooi Jaarverslag Welstandscommissie Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Stef de Wit Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email s.de.wit@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Informatie & Coördinatie Centrum

Informatie & Coördinatie Centrum Informatie & Coördinatie Centrum Regio Schiphol Bevlogen 2015 2017 Samenwerking door en voor overheidsorganisaties Betrouwbaar beschikken over actuele geo-informatie Optimale inzet en gebruik van geo-informatie

Nadere informatie

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld:

Adviezen commissievergadering Wijdemeren Vastgesteld: commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (monument en bouwen) Aantal voorgaande behandelingen: 0 120029 Bouwadres Leeuwenlaan 42 te 's-gravenland Soort bouwwerk Reclameobject Rijksmonument

Nadere informatie

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST

VERKEER EN VERVOER. Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg N23 WEST VERKEER EN VERVOER Wijzigingsplan archeologie N23 Westfrisiaweg Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem

Nadere informatie

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet,

In afwachting van uw reactie. namens de voorzitter van de Monumentencommissie, met vriendelijke groet, Monumentencommissie Hcngelo. College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo t.a.v. Hr. J. Bron Postbus 18 7550 AA Hengelo Advies badhuis/ariensschool 2012-001 25 januari 2012 Geacht college,

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 januari 2014 13-117 Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften gemeente Bunnik 2014 Aan de raad, Onderwerp Verordening Commissie voor de Bezwaarschriften

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 voor de gemeente Den Helder. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Den Helder

Jaarverslag 2014 voor de gemeente Den Helder. Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Den Helder 1 Jaarverslag 2014 voor de gemeente Den Helder Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Den Helder 2 Colofon Auteur: Ron Baltussen en Mariette Bruin Met bijdragen van: Jef Mühren en Ben Ewals Uitgave: WZNH Alkmaar,

Nadere informatie

Kan-bepaling Welstands- en monumentenadvisering

Kan-bepaling Welstands- en monumentenadvisering Kan-bepaling Welstands- en monumentenadvisering a) Inleiding In het raadsvoorstel betreffende deregulering van welstand en het daarbij behorende basisdocument, die de raad behandelde op 16-7-12, stellen

Nadere informatie

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1 Monumenten onze zorg gemeente Oude IJsselstreek 1 Inhoudsopgave Voorwoord van John Haverdil 03 Monumentenzorg 04 De waarde van monumenten 06 Gemeentelijke monumentenzorg 07 Hoe wordt een pand een gemeentelijke

Nadere informatie

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant

Kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant Collegevoorstel Inleiding: Vanuit de adoptieregeling regio Brabant-Noord is extern een voorstel voorbereid inzake de kadernota begroting 2009 Welstandszorg Noord-Brabant. Omdat hiermee ingestemd kan worden

Nadere informatie

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad Informatieblad Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen,

Nadere informatie

M3H Werkwijzer Het bouwen

M3H Werkwijzer Het bouwen M3H Werkwijzer Het bouwen 1/7 Het bouwen M3H ontwerpt en bouwt al zeventien jaar in opdracht van woningcorporaties, ontwikkelende partijen en particulieren. M3H ontwerpt en begeleidt het gehele ontwerp-

Nadere informatie