JAARVERSLAG 2014 ALKMAAR, JUNI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2014 ALKMAAR, JUNI 2015"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2014 ALKMAAR, JUNI 2015

2 DE GEMEENSCHAPPELIJKE LEEFOMGEVING IS MEER DAN EEN OPTELSOM VAN INDIVIDUELE WENSEN. RUIMTELIJKE KWALITEIT IS DAAROM VANZELFSPREKEND ONDERWERP VAN DEMOCRATISCH DEBAT EN BESLUITVORMING. Uit Mooiwaarts: Pleidooi voor een waardevolle leefomgeving

3

4

5 VOORWOORD Wat voor u ligt is het verslag van een jaar waarin veel gebeurd is en waarover veel positieve resultaten te melden zijn. Belangrijk is dat we er in 2014 in geslaagd zijn een goed financieel resultaat neer te zetten. De afgelopen jaren moesten we in het jaarverslag van onze stichting steevast melden dat het niet gemakkelijk was om onze doelstelling, het bevorderen van de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in onze provincie, te realiseren. Dat lag vooral aan de haperende economie en de hiermee samenhangende bezuinigingen. Het lag zeker niet aan de overtuiging waarmee medewerkers en adviseurs van onze stichting deze doelstelling hebben uitgedragen. Het tij lijkt gelukkig wat te keren. Niet alleen ten aanzien van de opleving van de economie, maar ook ten aanzien van de voorzichtig toenemende belangstelling voor de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. We bevinden ons in een sterk veranderend werkveld. De sturende en regisserende rol van de overheid maakt plaats voor een meer faciliterende rol waarin publieke en individuele belangen zoveel mogelijk worden samengebracht en afgewogen. De uitreiking van de Arie Keppler Prijs 2014 was een hoogtepunt met prachtige winnende projecten waarvan u in dit jaarverslag verschillende afbeeldingen aantreft. Onze inzet voor de Federatie Welstand heeft bijgedragen aan het project Mooiwaarts, een pleidooi voor een waardevolle leefomgeving. Mooiwaarts heeft grote resulaten behaald. Het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevings - wet is op cruciale punten, mede door onze inbreng, bijgesteld. In 2015 komen weer nieuwe kansen op ons af. Van toetsen naar begeleiden, de herbestemmingsopgave, beheer- en onderhoudsvraagstukken, integratie van beleid en advisering, het voorsorteren op de nieuwe Omgevingswet. We gaan deze uitdagingen graag aan. Wij blijven daarbij de bij ons aangesloten gemeenten zo goed mogelijk bedienen ten dienste van de kwaliteit van onze leefomgeving. Ik wens u veel leesgenoegen. Hans Krieger, voorzitter bestuur WZNH Meer dan 60 omgevingsadviseurs adviseren namens WZNH in bijna 40 gemeenten in Noord-Holland en handelen vanuit onze statutaire doelstelling: het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving in de provincie Noord-Holland. Zie: 3

6

7 INHOUD 1 Ontwikkelingen in de organisatie 1.1 Algemene ontwikkelingen Bestuur en organisatie Commissieleden Adviescommissies WZNH Erfgoedcommissie Commissie voor Second Opinions Ervenconsulent Supervisoren en Q-teamdeelnames Bijzondere bijeenkomsten en activiteiten Kengetallen en financieel resultaat 2.1 Accountantsverklaring De WZNH organisatie en het advieswerk in cijfers Financiële kengetallen, baten en lasten Vermogensoverzicht Overzicht van baten en lasten Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling 42 Fotoverantwoording 43 Colofon 44 5

8 6

9 1ONTWIKKELINGEN IN DE ORGANISATIE 1.1 ALGEMENE ONTWIKKELINGEN Belangstelling voor kwaliteit Is 2014 het jaar van economisch herstel? Afgemeten aan het aantal en type nieuwe bouwaanvragen in het westelijk deel van het land in elk geval wel. Na een jarenlange daling van het aantal verleende bouwvergunningen is in veel gemeenten weer sprake van een toename. Opvallend is dat er naast individuele initiatieven ook verdere ontwikkeling van de grotere locaties merkbaar is. In veel gevallen locaties waarvoor we al een aantal jaren geleden plannen zagen langskomen die later werden ingetrokken. Bij deze plannen lijkt overigens meer keuzemogelijkheid voor de individuele consument te worden toegevoegd. WZNH merkt dat bij veel van deze plannen weer toenemende belangstelling is voor de kwaliteit. De afgelopen jaren stond veelal in het teken van betaalbaarheid. Nu lijkt er weer meer aandacht voor onderscheidend vermogen, identiteit en aandacht voor detail te ontstaan. Juist in een periode waarin groei niet meer vanzelfsprekend is en de economie en de waarde van vastgoed onder druk staan, kan ruimtelijke kwaliteit de doorslag geven. Door ruimtelijke kwaliteit in een vroeg stadium agendapunt te maken kan het vanzelfsprekend bij de planontwikkeling worden meegenomen. Ruimtelijke kwaliteit is van groot economisch belang: de waarde van bouwwerken wordt bepaald door de kwaliteit van het gebouw en van de omgeving ervan. Bedrijven vestigen zich niet alleen op basis van logistieke voorkeuren maar houden ook rekening met een aantrekkelijke en goed verzorgde leefomgeving voor het personeel. De kwaliteitsstandaard in de kernen en het landschap is hoog. Dit is niet vanzelf zo gekomen maar is het resultaat van langjarig zorgvuldig bouwen en inrichten. Daar krijgt de Nederlandse traditie internationale erkenning voor en daar mogen we best trots op zijn. De gemeenten hebben hierbij in de afgelopen decennia steeds het voortouw genomen. De komende tijd ligt het accent naar alle waarschijnlijkheid meer bij de initiatiefnemer zelf en dat is een goede zaak. Ruimtelijke kwaliteit ontstaat echter niet slechts met de optelsom van individuele belangen. Bij het organiseren van het publieke belang kan de lokale overheid niet om haar regierol heen. Die regierol zal echter minder sturend en toetsend en meer begeleidend en faciliterend zijn. WZNH nieuwe koers Steeds meer gemeenten maken gebruik van geïntegreerde adviescommissies, waarin naast welstand de vakinhoudelijke inbreng verbreed wordt naar erfgoed en cultuurhistorie. Maar ook in steeds meer commissies wordt dat gecombineerd met een belangrijke klankbordrol waar het gaat om de RO afweging en de inrichting van de openbare ruimte. Dit vinden wij een goede zaak, onze adviseurs zijn volledig voor die taak toegerust. Wij beschouwen dit als resultaat van de door ons ingezette koers in de afgelopen jaren; onze manier van werken meer afgestemd op dat wat nodig is voor kwaliteit in plaats van op dat wat er 7

10 wettelijk zou moeten, meer als vanzelfsprekend onderdeel van het proces dan vanuit de voorgeschreven toetsrol; dat is de vrucht van onze ingezette koerswijziging. We leveren graag maatwerk aan de bijna veertig gemeenten die bij ons zijn aangesloten en doen dat vanuit een optimimistische en constructieve houding. Deregulering Veel gemeenteraden in Noord-Holland hebben de afgelopen periode brede discussies gevoerd over de noodzaak om beleid te voeren op het terrein van ruimtelijke kwaliteit. Geruststellend is dat de meeste gemeenten veel belang blijken te hechten aan goede ruimtelijke kwaliteit en heel bewust beleid hierover vaststellen. Begin november 2014 heeft de rijksoverheid de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen verruimd. Meer dan de helft van de kleinere bouwinitiatieven als dakkapellen en aanbouwen en bijgebouwen naast en achter de woning, zijn inmiddels zonder vergunning van de gemeente te realiseren. Kanttekening is dat het zowel voor burgers als voor de gemeente niet eenvoudiger is geworden om te achterhalen wanneer er nog wel een vergunning nodig is. Mooiwaarts voor ruimtelijke kwaliteit WZNH adviseurs ruimtelijke kwaliteit heeft gezamenlijk met onze koepelorganisatie de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een forse inspanning gepleegd bij de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Deze inspanningen zijn ondergebracht in het project Mooiwaarts. De nieuwe Omgevingswet komt snel dichterbij. Het wetsvoorstel Omgevingswet is eind 2014 door de Tweede Kamer behandeld. Niet minder dan een revolutie in de ruimtelijke ordening is op handen. Hoewel invoering van de wet pas in 2018 wordt verwacht, wekt het wetsvoorstel nu al de nodige beroering. De wet brengt nieuwe instrumenten die veel flexibiliteit bieden terwijl ze weinig voorschrijven. Dat betekent dat er op gemeentelijk niveau keuzes gemaakt moeten worden bij de vormgeving van beleid en instrumentarium. De afgelopen jaren is door onze organisaties, onder andere via het project Mooiwaarts, gewerkt aan nieuwe vormen van ruimtelijke kwaliteitsadvisering, aansluitend bij de intenties van de Omgevingswet. Omgevingskwaliteit is een hoofddoel van de nieuwe Omgevingswet. De borging ervan verloopt in de toekomst anders dan nu. Begrippen als bestemmingsplan en welstand verdwijnen. Er komt een (bijna) allesomvattend omgevingsplan en er is plaats voor één verplichte gemeentelijke adviescommissie voor de kwaliteit van de leefomgeving. Deze nieuwe instrumenten voor ruimtelijke kwaliteit moeten bijdragen aan een goede inrichting van onze leefomgeving. Niet door deze met regels dicht te timmeren, maar door initiatieven vanuit de samenleving actief en constructief te faciliteren; ook wel uitnodigingsplanologie genoemd. Aan de gemeente de taak om op een nieuwe manier vorm te geven aan de advisering over ruimtelijke kwaliteit. Hoe combineert u de bewoners-betrokkenheid met de integrale advisering door onafhankelijke experts? Ook al treedt de Omgevingswet niet vóór 2018 in werking, het is verstandig om nu al voor te sorteren op de wereld van straks. In de Omgevingswet is straks sprake van één gemeentelijke adviescommissie voor de kwaliteit van de leefomgeving. De minimale taak van deze commissie bestaat uit het advies over wijziging van rijksmonumenten maar de wetgever gaat ervan uit dat u de verantwoordelijkheid neemt om er een brede commissie voor omgevingskwaliteit van te maken die ook aspecten van bijvoorbeeld architectuur, landschap, stedenbouw en infrastructuur behandelt. In deze nieuwe commissie omgevingskwaliteit kunnen de huidige welstands- en monumentencommissies of commissies ruimtelijke kwaliteit opgaan met allicht een bredere en meer integrale taak. Gemeenten voelen als vanzelfsprekend een zorgplicht op het gebied van omgevingskwaliteit. De nieuwe Omgevingswet bevestigt dit en biedt daar straks nieuwe wettelijke kaders voor. Ambtelijke afhandeling kleine plannen Sinds begin 2013 is in het Besluit omgevingsrecht (Bor) opgenomen dat het college van B&W mag bepalen voor welke advisering de door de raad benoemde onafhankelijke adviescommissie wordt ingeschakeld. In de meeste gemeenten worden de minder omstreden kleine bouwplannen, voor zover ze geen twijfel oproepen, afgehandeld door een daartoe aangewezen 8

11 ambtenaar. In diverse gemeenten kiest men er echter voor om ook deze kleine plannen aan onze adviseurs voor te leggen omdat het werk snel, efficiënt en tegen lage kosten wordt uitgevoerd. Duurzaamheid In het kader van duurzaamheid is een nieuw initiatief ontwikkeld. De Stroomversnelling is een landelijk project waarin verschillende woningcoöperaties samenwerken met een aantal aannemers om grote hoeveelheden seriematig gebouwde verouderde woningen ingrijpend te renoveren. De renovatie betreft het plaatsen van een volledig nieuwe buitenschil (gevels en dak) en een volledige vernieuwing van de installaties zodanig dat er nul-opde-meter ontstaat. De landelijke projectgroep streeft tevens naar de mogelijkheid van een versnelde vergunnings procedure op basis van een landelijk geldend keurmerk. Een pilotproject in Heerhugowaard leerde dat de eerste fase goed is verlopen als het gaat om de advisering over welstand en het gerealiseerde project, maar dat er voor de volgende fasen allerlei wijzingen zijn gedaan waardoor het geheel niet meer voldoet aan het oorspronkelijke advies. Het is dus zaak dat de gemeente bij dit soort initiatieven de vinger aan de pols houdt. 1.2 BESTUUR EN ORGANISATIE Bestuur Het bestuur van WZNH bestond in het jaar 2014 uit de volgende personen: Hans Krieger, wethouder gemeente Purmerend, voorzitter a.i. (per september 2014) Han Hefting, voorzitter, wethouder Beemster (tot augustus 2014) Evert Vermeer, penningmeester/vicevoorzitter drs. Christel Portegies, lid, wethouder Castricum (tot augustus 2014) drs. Irmgard van Koningsbruggen, lid, architectuurhistoricus ir. Marc Reniers, lid, architect ir. Rob van Leeuwen, landschapsarchitect Mutaties Per augustus 2014 hebben Han Hefting en Christel Portegies laten weten dat zij om hen moverende redenen geen deel meer kunnen uitmaken van het bestuur WZNH. WZNH is hen beiden veel dank verschuldigd voor hun inzet en betrokkenheid. Han Hefting was lid sinds 2008 en voorzitter sinds Christel Portegies maakte sinds 2011 deel uit van het bestuur. In bestuursverband werd in september afscheid genomen, bij de Nieuwjaarsbijeenkomst in januari 2015 werd in de kring van commissieleden aandacht geschonken aan hun vertrek. De vacatures bestuurder werden actief open gesteld en begin 2015 werd een plaats ingevuld door Jeanine van Pinxteren, stadsdeel bestuurder Amsterdam-Centrum. 9

12 Taken en resultaten In de loop van het jaar had het bestuur regelmatig en intensief overleg met de directie over zowel de interne als externe ontwikkelingen. Kerntaken en prioriteiten werden vastgelegd met als doel een breder pakket van diensten te ontwikkelen, de organisatie inhoudelijk breder te maken en de samenwerkingsverbanden met gelieerde organisaties aan te halen. Directie en bestuur stelden dat de begroting voor 2014 sluitend zou moeten worden gemaakt door de handhaving en verdere ontwikkeling van een efficiënte werkwijze, zowel in de commissies als binnen het bureau, en optimalisering van het registratie- en administratiesysteem. De cijfers voor 2014 laten zien dat dit gelukt is. Tarieven 2015 Door de wijze van reageren op specifiek maatwerk voor de verschillende gemeenten is het tariefstelsel de afgelopen jaren erg complex geworden. Vooral de tariefbepaling bij herhalingsbehandelingen en de tarieven bij de verschillende samenstellingen aan de vergadertafel maakten het, hoewel correct, tot een ingewikkelde administratieve kluwen. Met de plaatselijke invoering van de Kan-bepaling, met de aanstaande verruiming van het vergunning vrij bouwen en de toename van het aantal bezoekers in veel gemeenten, komt de nadruk voor onze adviseurs te liggen op de wat grotere en meer ingewikkelde plannen. Daarop is geanticipeerd en de tarieftabel voor 2015 is in vergaande mate vereenvoudigd. 10

13 Organisatie en medewerkers Medewerkers drs. ing. Jef Mühren, directeur Jeanny Mudde-Crezée, adjunct-directeur Dick van Kampen, financieel administrateur drs. Willy Meekes, commissiecoördinator Mariëtte Bruin-de Groot, commissiecoördinator drs. Emmy Kanon, beleidscoördinator drs. Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator Henk de Visser, beleidscoördinator Ana van der Mark MA, beleidscoördinator monumenten Marlous Ruiter, medewerker communicatie (v.a. maart 2014) Extern adviseurs drs. José van Campen, planoloog Martijn Klaassen, automatisering Isabel van Lent, communicatie Arie Keppler Prijs Bureau Eind 2014 waren tien medewerkers werkzaam op het bureau WZNH. Grote loyaliteit en betrokkenheid stonden hoog in het vaandel. Om ook op personeelskosten te kunnen besparen op de begroting werden voor 2014 door alle medewerkers vrijwillig uren ingeleverd. In april werd een personeelsuitje georganiseerd naar Leeuwarden. Op die dag werd ook stil gestaan bij het 10-jarig jubileum van financieel administrateur Dick van Kampen. Eén maal per maand wordt werkoverleg gehouden met de interne medewerkers. Beleidsontwikkelingen, organisatorische ontwikkelingen en afstemming op werkwijze zijn dan aan de orde. In de dynamiek van het werkveld werden ervaringen steeds met elkaar uitgewisseld om zodoende een breed zicht te hebben op de actualiteiten en ontwikkelingen. Projectbureau Eén maal per maand worden tevens alle lopende projecten doorgenomen in het Projectbureau. Na een rustig jaar in 2013 lijkt in 2014 de belangstelling onder gemeenten voor actualisering en herziening van het beleid weer toe te nemen. De welstandsnota van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is dit jaar geactualiseerd en de herziening en actualisatie van de welstandsnota van de gemeente Den Helder is gestart. Aan het begin van het jaar is een consultatieronde met de gemeenteraad van Heemstede succesvol afgerond. De raad is, aan de hand van een startnotitie en een excursie door Heemstede, geïnformeerd over welstandsbeleid en de veranderende context waarin welstand zich bevindt. In een thema-avond heeft de raad zich uitgesproken over de gewenste beleidsrichting in de nieuwe welstandsnota. Inmiddels is ook de uitwerking van deze nieuwe welstandsnota in uitvoering. In Zaanstad zijn twee afwijkende projecten 11

14 gestart. Voor de wijk Poelenburg in Zaandam, een herstructureringswijk wordt, in samenwerking met de corporaties en de gemeente, gewerkt aan het opstellen van een Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit. Deze leidraad heeft als doel een overkoepelende aanpak voor de renovatie-opgave in de wijk op te stellen en zal niet alleen dienen als middel van kwaliteitsborging maar vooral ook als bron van inspiratie voor initiatiefnemers. Daarnaast is in Zaanstad in 2013 bij wijze van proef een aantal welstandsvrije gebieden ingesteld. De gemeenteraad heeft bij dit besluit gevraagd om deze proef te evalueren, onder andere om de invloed op de ruimtelijke kwaliteit van deze gebieden te bepalen. De evaluatie is dit jaar gestart, bestrijkt een periode van vier jaar en zal in 2018 uitmonden in een evaluatierapport. Aan het administratieve systeem CorSys werd wederom veel aandacht besteed. Afstemming op de gemandateerde werkwijze, koppeling tussen de BWT-systemen bij de gemeenten en de ontwikkelingen rondom OLO stonden hierbij steeds centraal. Ook digitale planbehandeling, op welke wijze de commissie de aanvraag digitaal en efficiënt kan behandelen en een gewaarmerkte handtekening is voortdurend onderdeel van de administratieve en digitale ontwikkelingen geweest Met Funcke creatieve partners werden verdere gesprekken gevoerd over imago en huisstijl van WZNH. Een nieuwe structuur voor de website werd ontwikkeld en in de loop van 2014 verder ingevuld. 1.3 COMMISSIELEDEN Selectie, benoeming en begeleiding van nieuwe commissieleden Vanwege de wettelijke bepaling over de maximale benoemingstermijn wordt jaarlijks van enkele commissieleden afscheid genomen en worden nieuwe commissieleden voorgedragen. Afscheid nemen vanwege de wettelijke benoemingstermijnen betekent niet altijd afscheid van WZNH. Ervaren commissieleden worden soms nog voor een periode van drie jaar elders voorgedragen of ze blijven lid van de brede commissie voor incidentele vervanging bij ziekte of verzuim (invalcommissie). WZNH verzorgt de werving, selectie en voordrachten van commissieleden en houdt het benoemingenschema per gemeente bij. In verschillende gemeenten zijn burgerleden toegevoegd aan de commissie. De wetgever heeft hier in de laatste wijziging van de Woningwet nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. WZNH wil deze politieke behoefte graag faciliteren maar stelt ook enkele voorwaarden die vooral te maken hebben met professionaliteit en efficiëntie. Voor de vakinhoudelijke bijeenkomsten bij WZNH worden burgerleden steeds uitgenodigd. Bijeenkomsten commissieleden In de (plenaire) bijeenkomsten voor commissieleden zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest. In maart werd een bijeenkomst georganiseerd over de houding van kwaliteitsbewakers tegenover rijwoningen. Bovendien werd een presentatie gehouden ter voorbereiding op een WZNH bijeenkomst in het najaar met bestuurders van een groot landelijk gebied: wat is daar gaande wat niet met een conserverend beleid tegemoet getreden kan worden? In april werd de juridische kant van het ambtelijk mandaat behandeld, de mogelijkheden van digitale planbehandelingen besproken en werden ervaringen met o.a. de gemachtigde werkwijzen uitgewisseld. In september gaf Wico Ankersmit, directeur vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland een presentatie over de gevolgen van de verruiming van vergunningvrij bouwen en werd een presentatie gehouden over nieuwe stedenbouw en strategiën voor gebiedsontwikkeling. 1.4 ADVIESCOMMISSIES De commissiewerkzaamheden zijn gebaseerd op enkele principes die ook in andere provinciale organisaties voor welstandscommissies in het verleden succesvol en doelmatig zijn gebleken. De gemachtigde werkwijze en de gevolgen van de ambtelijke toets (Kan-bepaling) impliceerden een vermindering van het aantal bouwplannen waarover in een voltallige adviescommissie wordt geadviseerd. Gemachtigde werkwijze WZNH is op veel locaties gaan werken met 12

15 gemachtigde commissieleden die onder verantwoordelijkheid van de voltallige commissie voor alle niet-controversiële bouwplannen de advisering verzorgen. De gemachtigde commissieleden werken volgens een vast schema en vaste tijden in iedere gemeente die daarvan gebruik wil maken. Het mandaat dat een gemachtigd commissielid (of meerdere commissieleden) krijgt is gericht op de advisering voor die situaties waarbij de gemachtigde het standpunt van de voltallige commissie als bekend kan veronderstellen. Adviescommissies ruimtelijke kwaliteit Daarnaast bleef WZNH streven naar adviescommissies die in overleg met de gemeenten breder samengesteld zijn dan de huidige welstands-en of monumentencommissies en waarin naast de gemandateerde architect ook een planoloog/stedenbouwkundige, een architect met cultuurhistorische oriëntatie en wellicht ook een landschapsontwerper is benoemd. Gemeenten kunnen aan zo n commissie uiteraard ook hun eigen burger - leden toevoegen. Deze adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit zijn breed georiënteerd op de ruimtelijke aspecten in de (stads-)regio s. Deze commissies geven de welstandsadviezen over de complexe en ingrijpende plannen die de specifieke en specialistische aandacht verdienen (proportionali teit). Daarnaast kunnen in deze commissies ook beeldkwaliteitsplannen, bestemmingsplannen, initiatiefplannen, haalbaarheidsonderzoeken en stedenbouwkundige en landschappelijke visies worden beoordeeld op hun ruimtelijke kwaliteit. Integratie van welstands- en monumentencommissie Naar aanleiding van diverse gesprekken met contactpersonen bij de gemeenten en ontwikkelingen op het terrein van de regelgeving ontstond bij meerdere gemeenten de vraag om bij de bestaande bezetting van de huidige welstandscommissies de vakinhoudelijke kennis binnen de commissie te verbreden naar erfgoed en cultuurhistorie. Steeds meer gemeenten kiezen ervoor integraal naar ruimtelijke kwaliteit te kijken. Een van de voordelen van een dergelijke verbreding van de commissie is dat, indien dat gewenst wordt, de behandeling van de meer ondergeschikte monumentenplannen geïntegreerd beoordeeld kan worden samen met de welstands beoordeling. Dit kan vooral van belang zijn indien er sprake is van gemeentelijke monumenten (of ondergeschikte plannen voor rijksmonumenten) waarvoor de advies termijn (acht weken) die van de WABO volgt. In de meeste gevallen zal een van de leden van de lokale (regionale) welstandscommissie een mandaat krijgen van de centrale WZNH Erfgoedcommissie om ondergeschikte monumentplannen van een monumentenadvies te voorzien. 13

16 1.5 WZNH ERFGOEDCOMMISSIE De WZNH Erfgoedcommissie is een multidisciplinair, deskundig, efficiënt en onafhankelijk adviesteam met een schat aan deskundigheid op het brede terrein van erfgoed en cultuurhistorie. De kerntaak van de WZNH Erfgoedcommissie bestaat uit de advisering over omgevingsvergunningen voor ingrepen aan monumenten maar gemeenten kunnen ook op andere manieren gebruik maken van de expertise van de erfgoed - specialisten. Zo wordt er onderzoek naar de cultuurhistorische waarden van een gebied en de vertaling hiervan in bestemmingsplannen verricht, waardestellingen voor potentiële monumenten en te beschermen gebieden opgesteld en worden er gemeentelijke monumentenlijsten samengesteld. In de afgelopen tien jaar hebben de leden van de commissie een grote kennis en ervaring opgebouwd die niet alleen betrekking heeft op algemene adviestaken over restauratie en herbestemming maar ook specifiek op Noord-Hollandse gebouwtypen, zoals houten woon huizen, bollenschuren en stolpboerderijen. Wat kan de Erfgoedcommissie voor gemeenten en initiatiefnemers betekenen? De WZNH Erfgoedcommissie zoekt graag met initiatiefnemers naar antwoorden en oplossingen. De zorg voor cultureel erfgoed en monumenten is maat - werk. Het vereist deskundigheid, passie en efficiëntie. Onze inzet is gemeenten en eigenaren van monumenten optimaal van dienst te zijn. De in dit jaarverslag opgenomen rapportage geeft een indruk van het advieswerk van de commissie over het afgelopen jaar. Zoals ieder jaar is de Erfgoedcommissie onder de indruk van de variatie aan plannen die aan haar wordt voorgelegd. De rapportage begint met een korte terugblik op de erfgoedadvisering van de afgelopen tijd door vertrekkend voorzitter Dorine van Hoogstraten die per 1 januari 2015, na 8 jaar, het voorzitterschap overdraagt aan Marjorie Verhoek. Ter illustratie van het advieswerk volgt daarna een voorbeeld van de geslaagde transformatie van een voormalig mortuarium/ laboratorium in een woonhuis, op het terrein van voormalig psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch te Castricum. Het voorbeeld laat niet alleen zien dat een bijzonder bouwtype een nieuwe functie kan krijgen maar ook dat een sturende rol van de commissie tot een beter plan kan leiden. De commissie ervaart iedere keer weer opnieuw hoe verschillend haar rol is. In dit geval was zij meer sturend en kwam ze op voor de monumentale waarden van het gebouw, bij een ander plan is zij een klankbord voor een zoekende architect of daagt zij opdrachtgevers en architecten uit om met eigentijdse oplossingen te komen. Thema s en actualiteiten De WZNH Erfgoedcommissie heeft zich sinds de oprichting ontwikkeld van een meer traditionele monumentencommissie tot een flexibel team dat op verschillende manieren de Noord-Hollandse gemeenten adviseert over vraagstukken die te maken hebben met monumentenzorg en erfgoed in de ruimtelijke ordening. Erfgoeddeskundigen adviseren in geïntegreerde commissies voor ruimtelijke kwaliteit en eens per maand vergadert een specifieke erfgoedcommissie in Alkmaar. Plantoelichters van diverse gemeenten komen daar naartoe met vragen over onder meer omgevingsvergunningen, uitbreidingen van gemeentelijke monumentenlijsten, conceptdorpsuitbreidingen en globale restauratie- of herbestemmingsplannen. Soms gebeurt dat al in een heel vroeg stadium, als er van planvorming nog geen sprake is, om vrijblijvend met de commissie te sparren over de mogelijkheden. Dat levert vaak interessante discussies op over thema s die ook landelijk in de monumentenzorg actueel zijn, en die deels ook te maken hebben met de prioriteiten die door de rijksoverheid zijn benoemd in het beleid voor de modernisering van de monumentenzorg (MoMo 2009). Gebieden met veel erfgoed Een speerpunt van de MoMo was het belang om een monument niet alleen als object te bezien, maar als onderdeel van een grotere historische en vooral ruimtelijke context. Een interessant aspect daarvan is dat gebieden met veel cultuurhistorische rijkdom voor een ingrijpende transformatie vaak veel tijd nodig hebben. Zo heeft de Erfgoedcommissie al jaren te maken met de transformatie van het terrein van het vroegere psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch in Bakkum, gemeente Castricum. Dit terrein bestaat uit een heel aantal grotere en kleinere gebouwen met uiteenlopende functies in een lommerrijke groene omgeving. De gemeente wil Duin en Bosch deels ontwikkelen als groen 14

17 woonmilieu, en deels blijft het gebied in gebruik als zorgcentrum, waarbij monumenten worden herbestemd en nieuwe gebouwen worden ingepast. De Erfgoedcommissie heeft door haar langdurige betrokkenheid als extern adviseur van de gemeente overzicht kunnen houden op deze geleidelijke transformatie en bewaakt zorgvuldig de kwaliteit van dit bijzondere gebied bij ieder deelplan, hoe groot of klein ook, dat aan haar wordt voorgelegd. Zo kwamen in 2014 plannen voor bijzondere panden in Duin en Bosch op tafel, zoals een theehuis dat in een voormalige boerderij was gevestigd, en dat nu tot woning wordt verbouwd. Ook adviseerde de commissie over de verbouwingsplannen voor een voormalige werkplaats, een kerk en een mortuarium/laboratorium. Steeds was het daarbij van belang deze bijzondere monumenten in de context van het groene terrein met die heel specifieke geschiedenis te beschouwen. Voor de bespreking van het hergebruik van het mortuarium: zie pagina 16. Herbestemmingen en groei Herbestemmingen - een van de andere prioriteiten van het MoMo beleid - zijn meestal een voortvloeisel van algemene sociaaleconomische ontwikkelingen. Als gevolg van de verregaande secularisatie gaan er minder mensen naar de kerk en zoeken kerkbesturen naar nieuwe functies. Als de agrarische sector grootschaliger gaat opereren, komen er boerderijen vrij. Daar gaan forenzen wonen die andere eisen stellen aan het pand dan de vroegere boeren deden. Meestal gebeurt dat in landelijk gebied, maar zo nu en dan komt er een boerderij leeg te staan in een heel andere ruimtelijke context, zoals de Anthoniushoeve in Duivendrecht, die pal naast het station staat. Hoewel een ingrijpende verbouwing noodzakelijk is, kan de boerderij op deze wonderlijke locatie behouden blijven en daarmee nog iets laten zien van de verloren gegane agrarische geschiedenis van Duivendrecht. Een andere, bijna verborgen vorm van herbestemming, is die van arbeidershuisjes die vaak beschermd zijn vanwege hun kleine schaal en hun verbondenheid met de geschiedenis van de arbeidersklasse. Maar ze zijn in veel gevallen welhaast onbruikbaar omdat de ruimtebehoefte van de gemiddelde Nederlander gigantisch is gegroeid. Dat is een lastig vraagstuk, waar de Erfgoedcommissie ook in 2014 weer mee worstelde: hoe maak je een eenvoudig huisje groter zonder dat je het specifieke karakter vernietigt? Duurzaamheid Een nog pregnanter en actueler thema is duur - zaam heid. Monumentenzorg en duurzaamheid hebben een wat ambivalente relatie. Omdat monumenten lang mee gaan en waarde toevoegen aan hun omgeving en de samen - leving, zijn ze van nature duurzaam, maar vaak zijn ze niet erg energiezuinig. Voor dat laatste vraagstuk zijn de laatste jaren veel innovatieve oplossingen gevonden; van monumentenglas tot dunne dakisolatie. Energie opwekken is lastiger op en rond monumenten. In 2014 kreeg de Erfgoedcommissie te maken met tal van aanvragen om zonne - panelen op beeldbepalende daken te plaatsen en windturbines op forten. Daarvoor moeten nog betere oplossingen gezocht worden. Vaak kunnen zonnepanelen ook op een bijgebouw of in een tuin of weiland geplaatst worden, en een windturbine is in veel gevallen afgezien van de symbolische waarde - niet noodzakelijk op een monumentale locatie. Die kan meestal ook wel ergens anders geplaatst worden, waar de visuele impact iets minder gevoelig ligt. De discussie over nut en noodzaak van energie opwekking op monumenten moet nog breder gevoerd worden. Onderzoeken over economische waarde Cultureel erfgoed is een integraal onderdeel van de ruimtelijke ordening en de advisering over ruimtelijke kwaliteit. Alle partijen in de bouwwereld houden zich anno 2015 bezig met herbestemming en gebiedsontwikkeling en de interesse in erfgoed is enorm gegroeid. De laatste tijd is veel onderzoek gepubliceerd over de economische waarde van erfgoed, waarmee monumentale waarde gekwantificeerd wordt, en hard wordt gemaakt. Daarmee heeft het vak voor zover dat nog nodig was - definitief afgerekend met het stigma van overbodige luxe en esthetische toevoeging en heeft een professionaliseringsslag plaatsgevonden. Adviezen en de rol van de commissie De Erfgoedcommissie heeft het afgelopen jaar aan 16 gemeenten over 93 plannen geadviseerd. Uit het rijke palet van adviesaanvragen wordt één voorbeeld uitgebreid toegelicht. 15

18 Hoe een mortuarium wordt getransformeerd tot een gerieflijk woonhuis Zoals hierboven reeds is opgemerkt kreeg de commissie een groot aantal plannen te zien voor het landgoed Duin en Bosch te Castricum, een voormalig psychiatrisch ziekenhuis dat in 1899 werd gebouwd. De plannen voor het terrein en de gebouwen van Duin en Bosch gaan over vernieuwing van zorg, behoud van monumenten en nieuwbouw van woningen in de bestaande groene omgeving. Het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de zorgactiviteiten van Dijk en Duin (Parnassia Groep) is de belangrijkste aanleiding om het gebied te herontwikkelen. De mogelijkheden voor het gebied zijn vastgelegd in een Structuurvisie Inrichtingsontwerp en Beeldkwaliteitsplan opgesteld door Vollmers & Partners, door de raad van Castricum vastgesteld in Voor de modernisering van de zorg komt (vervangende) nieuwbouw met een oppervlakte van m². Daarvoor worden verouderde niet monumentale en niet meer functionele zorggebouwen gesloopt. Verspreid over het terrein staan zo n 36 monumenten die onderdeel uitmaken van het ziekenhuis. Een aantal rijksmonumenten wordt voor een nieuwe functie gerestaureerd en gerenoveerd zoals Breehorn waar 58 zelfstandige woningen voor cliënten werden gerealiseerd. Het gaat hierbij niet alleen om ziekenpaviljoens voor verzorging en opvang maar ook om woningen voor het personeel en allerlei nutsvoorzieningen zoals een watertoren, een schilderswerkplaats en ook een mortuarium. Het mortuarium/ laboratorium uit werd gebouwd naar ontwerp van de architect Poggenbeek die meerdere panden van Duin en Bosch heeft ontworpen. Het pand heeft tot 1969 dienst gedaan als mortuarium. In het gebouw bevonden zich o.a. een sectiekamer, een donkere kamer, een wachtkamertje voor de familie en een lijkenbergplaats met koelcellen. In 1969 kreeg het pand een nieuwe functie als laboratorium waarvoor het ingrijpend werd verbouwd en waarbij de gevelindeling en het interieur werden gewijzigd. In 1994 volgde een tweede functiewijziging waarbij ook de nog aanwezige koelcellen werden verwijderd. Anno 2014 is er een jong gezin dat van het gebouw een woonhuis wil maken. De eigenaar Het mortuarium, kort na de bouw komt met de architect naar de bijeenkomst van de Erfgoedcommissie zonder dat er een uitgewerkt plan is maar eerder om te overleggen over de mogelijkheden. Eén van zijn wensen is het voor een groot deel open maken van de zuid-westgevel ( i.p.v. ramen) voor een directe verbinding met de groene omgeving. Verdere wijzigingen betreffen het interieur waarbij de indeling van de ruimtes meer wordt afgestemd op de woonfunctie, op de verdieping wordt een trap toegevoegd en worden slaapkamers aangebracht. Ook op de zolderverdieping worden slaapkamertjes gemaakt. Alle ramen worden vervangen door dubbelglas. In het dakvlak komen meerde dakramen. De commissie laat weten dat op zich wijzigingen in het interieur mogelijk zijn maar dat zij het aantal ingrepen in het dakvlak en de ingreep op de hoek te rigoureus vindt om de karakteristiek van het monument overeind te houden. Zij heeft het vermoeden dat er bij het ontwerp niet vanuit het monument is gedacht. Om plannen in de toekomst gedegen te kunnen beoordelen, heeft zij een onafhankelijke bouwhistorische rapportage nodig van de huidige toestand van het pand. Verder raadt zij de architect aan om eerst een analyse te maken van de belangrijkste monumentale karakteristieken van het beschermde pand, en daar het gewenste woonprogramma met alle eisen die daar uit voortvloeien, zo goed en respectvol mogelijk in te passen. Zo wordt het monumentale karakter van het pand een meerwaarde voor de bewoners en behoudt het zijn karakter, terwijl het woongenot daar niet onder hoeft te lijden. In de volgende bijeenkomst komt de eigenaar, die steeds enthousiaster wordt over zijn monument, met een plan dat is gebaseerd op een cultuurhistorische verkenning en meer is 16

19 Huidige situatie ten opzichte van de originele bouw zijn de ramen reeds gewijzigd ontworpen vanuit het monument. Met name de zuidgevel heeft nog een aantal originele onderdelen die nu behouden blijven. In de zuid- en westgevel worden grote ramen geplaats en openslaande deuren. Hoewel er zeker een ontwikkeling zit in de planvorming is de commissie nog steeds van mening dat het voorstel te ingrijpend is voor het monument. De architect zegt toe hier nader op de studeren en komt uiteindelijk terug met een voorstel dat zowel de goedkeuring van de eigenaar als die van de commissie heeft. Hij wordt er daarbij ook op gewezen dat de nieuwe glasvlakken niet per se in houten kozijnen hoeven te worden geplaatst maar dat een eigentijdse invulling met slanke stalen kozijnen zelfs de voorkeur heeft. Het hele proces van planvorming tot uitgewerkt ontwerp en aanvraag omgevingsvergunning heeft in drie maanden plaatsgevonden waarbij de commissie een zeer sturende rol heeft gehad in nauw overleg met de architect en de eigenaar die bij de laatste bijeenkomst opmerkte dat hij vond dat het plan door de opmerkingen van de commissie was verbeterd. Literatuur: thema s en actualiteiten Mark van Duijn, Location Choice, Cultural Heritage and House Prices, Amsterdam 2013 Hans Koster en Jan Rouwendal, Historic Amenities and Housing Externalities. Evidence from The Netherlands, Amsterdam/ Rotterdam, 2015 Ruben van Loon, Tourism and the Economic Valuation of Cultural Heritage, Amsterdam 2013 Jan Rouwendal, Erfgoed is maatschappelijk kapitaal, Boekman: Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid, 2013, p Modernisering Monumentenzorg: Voormalig mortuarium Een comfortabel woonhuis 17

20 1.6 COMMISSIE VOOR SECOND OPINIONS Gemeenten en particulieren hebben de mogelijkheid om een uitgebracht welstandsadvies voor nadere overweging voor te leggen aan de WZNH Commissie voor Second Opinions. In de meeste gevallen gebeurt dit als er een patstelling is ontstaan doordat een oordeel van de reguliere welstandscommissie betwist wordt door de betrokken architect of de opdrachtgever of bij twijfels over de juistheid van het welstandsoordeel bij het betrokken gemeentebestuur. De Commissie voor Second Opinions wordt per casus samengesteld en bestaat doorgaans uit drie leden: de vaste voorzitter Onno Vlaanderen, architect te Amsterdam, en twee leden uit andere adviescommissies van WZNH (niet uit de commissie waarvoor een second opinion wordt gevraagd). De samenstelling van de commissie kan op deze manier steeds worden afgestemd op de aard van het te behandelen plan wat als een voordeel wordt gezien. Wat betreft de werkwijze volgt de commissie het protocol second opinion welstand, vastgelegd in de brochure Bezwaar en beroep bij welstands advisering van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Net als in 2013 is in 2014 het aantal uitgebrachte adviezen zeer beperkt; de commissie heeft dit jaar slechts in één zaak geadviseerd. Het betrof een geschil over een, in afwijking van het welstandsadvies, verleende vergunning voor het plaatsen van een groot aantal reclameuitingen bij een bedrijf. Sinds het begin van 2015, waarin de commissie al in twee zaken heeft geadviseerd, lijkt een trend te ontstaan waarin meer particulieren 18

JAARVERSLAG 2014 ALKMAAR, JUNI 2015

JAARVERSLAG 2014 ALKMAAR, JUNI 2015 JAARVERSLAG 2014 ALKMAAR, JUNI 2015 DE GEMEENSCHAPPELIJKE LEEFOMGEVING IS MEER DAN EEN OPTELSOM VAN INDIVIDUELE WENSEN. RUIMTELIJKE KWALITEIT IS DAAROM VANZELFSPREKEND ONDERWERP VAN DEMOCRATISCH DEBAT

Nadere informatie

WZNH ADVIESCOMMISSIES VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT

WZNH ADVIESCOMMISSIES VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT J A A R V E R S L A G 2 012 WZNH ADVIESCOMMISSIES VOOR RUIMTELIJKE KWALITEIT WZNH april 2013 G Gemeenschappelijke leefomgeving De gemeenschappelijke leefomgeving is meer dan een optelsom van individuele

Nadere informatie

2014/2015. Voorst Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voorst! Jaarverslag 2014/2015. Zorg voor een mooi

2014/2015. Voorst Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voorst! Jaarverslag 2014/2015. Zorg voor een mooi Jaarverslag 2014/2015 Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email l.van.grondelle@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Ermelo Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Ermelo Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Geert Jan Jonkhout Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email gj.jonkhout@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Goed voor uw erfgoed. WZNH erfgoedadviseurs: Onafhankelijk, deskundig, betrokken UITGAVE WZNH JULI 2013

Goed voor uw erfgoed. WZNH erfgoedadviseurs: Onafhankelijk, deskundig, betrokken UITGAVE WZNH JULI 2013 Goed voor uw erfgoed WZNH erfgoedadviseurs: Onafhankelijk, deskundig, betrokken UITGAVE WZNH JULI 2013 Zinvol gebruik van monumenten is de beste garantie voor behoud Zorgvuldig uit Gevoerde ingrepen aan

Nadere informatie

Welstandsjaarverslag 2006

Welstandsjaarverslag 2006 Welstandsjaarverslag 2006 Burgemeester en wethouders van Beemster 13 november 2007. 1. Doelstelling en wettelijk kader Sinds 1 januari 2003 bepaalt de Woningwet, in artikel 12c, dat burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Nota van B&W. Inleiding

Nota van B&W. Inleiding gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Jaarverslag welstandsverantwoording 201 0 Portefeuillehouder J.J. Nobel Collegevergadering 10 mei 2011 Inlichtingen mw. mr. J.M. Metselaar (023-567 3528)

Nadere informatie

Scherpenzeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Scherpenzeel! Jaarverslag 2015. Zorg voor een mooi

Scherpenzeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Scherpenzeel! Jaarverslag 2015. Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email l.van.grondelle@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1. Postbus AA BERKEL EN RODENRIJS

Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1. Postbus AA BERKEL EN RODENRIJS *U14.13024* *U14.13024* De leden van de gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Datum 23 september 2014 Ons kenmerk

Nadere informatie

Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Bunnik

Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Bunnik Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Bunnik 1 Inhoudsopgave van het Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit 1. Benoeming en samenstelling van de commissie

Nadere informatie

Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon JAARVERSLAG. Gemeente Brielle

Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon JAARVERSLAG. Gemeente Brielle Vereniging tot bevordering, ondersteuning en instandhouding van landschappelijk en stedelijk schoon JAARVERSLAG Gemeente Brielle 2 JAARVERSLAG 2013 DORP, STAD & LAND INHOUD Voorwoord Verslag van de Welstands-

Nadere informatie

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17 Onderwerp Vergadering van Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer L. Franken 17 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel Een keuze te maken

Nadere informatie

Bijlage 9 Reglement van orde van de welstandscommissie

Bijlage 9 Reglement van orde van de welstandscommissie Bijlage 9 Reglement van orde van de welstandscommissie 1. Benoeming en samenstelling van de welstandscommissie 1.1 Benoemingsprocedure De gemeenteraad wijst op voordracht van het college de vereniging

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

Analyse advisering 2014

Analyse advisering 2014 Analyse advisering De ARO adviseerde Gedeputeerde Staten in maal over de ruimtelijke kwaliteit van ontwikkelingen. Dat is een aanzienlijk lager aantal dan in voorgaande jaren en minder dan de helft van

Nadere informatie

Beschermd monument of beeldbepalend pand?

Beschermd monument of beeldbepalend pand? 6 e Cultuur n e e t historisch Apeldoorn e m g Beschermd monument of beeldbepalend pand? Van aanwijzing tot restauratie Bent u (toekomstig) bezitter van een monument, beeldbepalend pand of maakt uw pand

Nadere informatie

Culemborg Welstandscommissie. Culemborg! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Culemborg

Culemborg Welstandscommissie. Culemborg! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Culemborg Jaarverslag Welstandscommissie Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. T. (Tessa) Stahlie-Biersteker Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email t.stahlie@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Welstand 2013 Gemeente Schinnen

Jaarverslag Welstand 2013 Gemeente Schinnen Jaarverslag Welstand 2013 Gemeente Schinnen Inleiding Conform de Woningwet ligt voor u het jaarverslag Welstand 2013 van de Gemeente Schinnen. Teneinde het welstandstoezicht binnen de gemeente inzichtelijk

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Gelet op artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

B&W verslag van het gevoerde welstandsbeleid 2013

B&W verslag van het gevoerde welstandsbeleid 2013 1 Gemeente Noordwijkerhout B&W verslag van het gevoerde welstandsbeleid 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Doel van dit verlag 3 3. Feiten en cijfers 5 4. Contacten 6 5. Conclusies en acties 6 6. Aanbevelingen

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Bestuurlijke context. B&W-besluit: Onderwerp Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Dhr. H. Wals Telefoon 5113989 E-mail: walsh@haarlem.nl VVH Reg.nr. S&O/2008/88493 Te kopiëren: bijlage A

Nadere informatie

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury Lieven de Key Penning 2015 Rapport van de jury Haarlem, 24 november 2015 Inleiding De Lieven de Key Penning is een prijs die in 2009 is ingesteld door de gemeente Haarlem op voorstel van de stadsbouwmeester

Nadere informatie

Reglement van orde van de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Reglement van orde van de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Bijlage 9 Reglement van orde van de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Reglement op de welstandscommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Mook en Middelaar 1. Benoeming en samenstelling

Nadere informatie

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 1000 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1001 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1005 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Monumentenwet 1988 en Erfgoedverordening 2010; besluit:

gelet op het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Monumentenwet 1988 en Erfgoedverordening 2010; besluit: Reg.nr. INT-11-00884 Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal; Gemeente Oldenzaal gelet op het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Monumentenwet 1988 en Erfgoedverordening

Nadere informatie

Huisadviseurschap. Team Ruimtelijke Kwaliteit. als verlengstuk van uw gemeentelijke organisatie. Libau

Huisadviseurschap. Team Ruimtelijke Kwaliteit. als verlengstuk van uw gemeentelijke organisatie. Libau Libau Team Ruimtelijke Kwaliteit Huisadviseurschap als verlengstuk van uw gemeentelijke organisatie Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit Hoge der A 5 9712 ac Groningen 050 3126545 info@libau.nl

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 5 Wijdemeren

Waarvan herhalingen: 2 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 5 Wijdemeren MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN

CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN CULTUREEL ERFGOED EN DE VERTALING NAAR RUIMTELIJKE PLANNEN Onderzoek naar cultuurhistorische structuren, landschappen en panden Aansluitend op Belvedere- (Behoud door ontwikkeling) en het MoMo-beleid (Modernisering

Nadere informatie

ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST. Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012

ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST. Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012 ERFGOED, ERFBETER, ERFBEST Cultuurhistorische waarden: inventariseren, vastleggen en ontwerpen Februari 2012 Cultureel Erfgoed Wat is er aan de hand De bescherming van het cultureel erfgoed koppelen aan

Nadere informatie

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen Beleidskader Hergebruik Vrijgekomen Agrarische Bedrijfsbebouwing Nieuwe Landgoederen & Landelijk wonen In het buitengebied 1. Inleiding Het Streekplan Gelderland (2005) biedt nieuwe beleidsruimte voor

Nadere informatie

Jaarverslag Welstandstoezicht 2014. : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet

Jaarverslag Welstandstoezicht 2014. : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet Jaarverslag Welstandstoezicht 2014 Opgesteld door In kader van Aangeboden aan : het college van burgemeester en wethouders van Velsen : artikel 12 c van de Woningwet : Gemeenteraad van Velsen Juni 2015

Nadere informatie

B&W VERSLAG WELSTANDSBELEID 2014

B&W VERSLAG WELSTANDSBELEID 2014 B&W VERSLAG WELSTANDSBELEID 2014 Voorwoord Naast een zelfstandig jaarverslag van de onafhankelijke welstandscommissie verlangt de Woningwet (Ww) ook van het College van B&W om eenmaal per jaar aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Intentieverklaring Samenwerking Regio Alkmaar t.b.v de provinciale structuurvisie 2040 en mogelijke verstedelijkingsafspraken

Intentieverklaring Samenwerking Regio Alkmaar t.b.v de provinciale structuurvisie 2040 en mogelijke verstedelijkingsafspraken Intentieverklaring Samenwerking Regio Alkmaar t.b.v de provinciale structuurvisie 2040 en mogelijke verstedelijkingsafspraken 2010-2020 Besproken in de colleges van B&W op 4 november 2008 Versie 30 oktober

Nadere informatie

SUBSIDIE OVERZICHT Aangesloten bedrijven

SUBSIDIE OVERZICHT Aangesloten bedrijven SUBSIDIE OVERZICHT Aangesloten bedrijven Contactpersoon: Koen Klaver Telefoon: 072-743 39 56 E-mail: Datum: 3-9-2015 Doordat de gegevens maandelijks worden ge-update. Gemeente Alkmaar LT-verwarming 1000,-

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016

VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016 VERORDENING COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT EN ERFGOED GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 84 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Actualiteit nieuwe. Omgevingswet. Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke kwaliteit. #nieuwe omgevings ambtenaar DE NIEUWE OMGEVINGS AMBTENAAR

Actualiteit nieuwe. Omgevingswet. Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke kwaliteit. #nieuwe omgevings ambtenaar DE NIEUWE OMGEVINGS AMBTENAAR BIJEENKOMST Actualiteit nieuwe DE NIEUWE OMGEVINGS AMBTENAAR 15 maart 2016 Omgevingswet Flip ten Cate, directeur Federatie Ruimtelijke kwaliteit #nieuwe omgevings ambtenaar Actualiteit Omgevingswet a.

Nadere informatie

Aan : Gemeente Venray Van : BMC Datum : 17 juli 2013 Betreft : Welstand in Venray Werkwijze welstandscommissie (ARK)

Aan : Gemeente Venray Van : BMC Datum : 17 juli 2013 Betreft : Welstand in Venray Werkwijze welstandscommissie (ARK) Memo Aan : Gemeente Venray Van : BMC Datum : 17 juli 2013 Betreft : Welstand in Venray Werkwijze welstandscommissie (ARK) Inleiding In het kader van nieuw welstandsbeleid is onderzocht welke mogelijkheden

Nadere informatie

Bijlage 9 Reglement van orde welstand

Bijlage 9 Reglement van orde welstand Bijlage 9 Reglement van orde welstand [In de praktijk blijken er grote verschillen in werkwijze tussen de (provinciale) welstandsorganisaties, waardoor het vrijwel onmogelijk is om een universeel toepasbare

Nadere informatie

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Herbestemming en hergebruik staan in het centrum van de belangstelling. Meer en meer gaat overheidsbeleid er vanuit dat we eerst het gebruik van bestaand gebied

Nadere informatie

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 5 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening;

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 5 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 28 juni 2016, nr. 820838/820842, tot vaststelling van het Reglement adviescommissie detailhandel Noord-Holland Noord. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 ALKMAAR, JUNI 2016

JAARVERSLAG 2015 ALKMAAR, JUNI 2016 JAARVERSLAG 2015 ALKMAAR, JUNI 2016 2 JAARVERSLAG 2015 MOOI NOORD-HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT 3 GOEDE OMGEVINGSKWALITEIT ONTSTAAT NIET ACHTER EEN TEKENTAFEL, MAAR IS EEN GEZAMENLIJKE ZOEKTOCHT

Nadere informatie

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2016

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2016 22-03-2017 Jaarverslag Burgemeester en Wethouders Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2016 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Ir. D. Danckaert Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

ENKHUIZEN, BINNENSTAD EN ZONNECOLLECTOREN. Vereniging Oud Enkhuizen en Stichting Stadsherstel februari 2017

ENKHUIZEN, BINNENSTAD EN ZONNECOLLECTOREN. Vereniging Oud Enkhuizen en Stichting Stadsherstel februari 2017 1 ENKHUIZEN, BINNENSTAD EN ZONNECOLLECTOREN Vereniging Oud Enkhuizen en Stichting Stadsherstel februari 2017 Inhoud 1. inleiding 2. beschermd stadsgezicht 3. de Welstandsnota van Enkhuizen 4. geplaatste

Nadere informatie

Beschrijving en waardering van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen van de gemeente Woerden

Beschrijving en waardering van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen van de gemeente Woerden Beschrijving en waardering van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen van de gemeente Woerden Actualisatie 2013 TasT, projecten voor tastbaar erfgoed in opdracht

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 5

Waarvan herhalingen: 3 Gemandateerd: 5 Grote commissie: 5 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 8 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Grote

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum : Datum :201211 Onderwerp Aanpassing gemeentelijke verordeningen in verband met de Modernisering van de Monumentenzorg, de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg NoordBrabant en het wegnemen

Nadere informatie

Duurzaam erfgoed. Energiebesparing bij Monumenten en panden in Beschermde stadsgezichten

Duurzaam erfgoed. Energiebesparing bij Monumenten en panden in Beschermde stadsgezichten Duurzaam erfgoed Energiebesparing bij Monumenten en panden in Beschermde stadsgezichten Monumenten zijn gebouwen die bewezen hebben dat ze duurzaam zijn. Ze gaan soms al eeuwenlang mee als vertegenwoordigers

Nadere informatie

Putten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Putten! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Putten

Putten Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Putten! Jaarverslag Zorg voor een mooi. Putten Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email L.Van.Grondelle@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN

CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART TERNEUZEN Terneuzen Cultuurhistorische Waardenkaart Datum: februari 2013 Opgesteld door: Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 Postbus 35 4530 AA Terneuzen

Nadere informatie

kwaliteitsteam 13 oktober 2010 Martijn Oosterhuis

kwaliteitsteam 13 oktober 2010 Martijn Oosterhuis kwaliteitsteam 13 oktober 2010 Martijn Oosterhuis - Dorp, Stad en Land - welstand en ruimtelijke kwaliteit - voorbeelden Dorp, Stad en Land Opgericht in 1929 als vereniging van gemeenten, nu een onafhankelijke

Nadere informatie

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT LANGEDIJK

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT LANGEDIJK 1 COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT LANGEDIJK 2 3 Kwaliteit is overal om ons heen, je moet het alleen zien en zichtbaar maken MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit Omslag: Informatiebord Wagenweg

Nadere informatie

WELSTANDSCOMMISSIE HOLLANDS KROON JAARVERSLAG 2015

WELSTANDSCOMMISSIE HOLLANDS KROON JAARVERSLAG 2015 1 WELSTANDSCOMMISSIE HOLLANDS KROON 2 3 Kwaliteit is overal om ons heen, je moet het alleen zien en zichtbaar maken MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit Voorwoord Voor U ligt het jaarverslag

Nadere informatie

Verslag bespreking gemeente Oudewater over de inspectie instandhouding monumentenzorg

Verslag bespreking gemeente Oudewater over de inspectie instandhouding monumentenzorg Verslag bespreking gemeente Oudewater over de inspectie instandhouding monumentenzorg Gemeentehuis Oudewater, 9 december 2008 Aanwezig: Gemeente Oudewater: dhr. L. Bos en dhr. F. Herrman Erfgoedinspectie:

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE. 1 Inleiding

WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE. 1 Inleiding WELSTANDSNOTA 2011 INSPRAAKNOTITIE 1 Inleiding Op de Welstandsnota is de gemeentelijke inspraakverordening van toepassing. De nota lag met ingang van donderdag 15 september 2011 tot en met woensdag 26

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

Millingen aan de rijn Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Millingen aan de rijn! Jaarverslag 2013. Voor een mooi

Millingen aan de rijn Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Millingen aan de rijn! Jaarverslag 2013. Voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. S. de Wit Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email s.de.wit@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde

Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde Boxtel ontleent van oudsher een specifieke rol aan zijn ligging. Op een kruispunt van wegen tussen drie steden, op een verhoogde plek langs de Dommel, is Boxtel ontstaan. De eerste vermelding van Boxtel

Nadere informatie

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6

Adviezen Welstandscommissie Wijdemeren. Waarvan herhalingen: 1 Gemandateerd: 1 Grote commissie: 6 commissies voor ruimtelijke kwaliteit 1 Omgevingsvergunning (verbouwing) Aantal voorgaande behandelingen: 1 130008 Bouwadres Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht gemand. Soort bouwwerk Individuele woning

Nadere informatie

mw. J.J.A. Standaert-Moison Jan van Gilselaan 4

mw. J.J.A. Standaert-Moison Jan van Gilselaan 4 WZNH Adviseurs ruimtelijke kwaliteit Adviezen Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede Commissie Heemstede Aantal adviesaanvragen: 9 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 2 Vergaderlocatie Raadhuis

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 CVDR Officiële uitgave van Noord-Holland. Nr. CVDR208493_6 22 november 2016 Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda's Noord-Holland 2012 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Overwegende

Nadere informatie

CRK Langedijk. Jaarverslag 2014 voor de gemeente Langedijk

CRK Langedijk. Jaarverslag 2014 voor de gemeente Langedijk 1 2 Colofon Auteur: WZNH - Kees van Hoek Met bijdragen van: ir. Ron Baltussen Uitgave: WZNH Alkmaar, mei 2015 Basisontwerp DesignArbeid Implementatie Flores Automatisering 3 Voorwoord Voor U ligt het jaarverslag

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 2 Grote commissie: 8

Waarvan herhalingen: 3 Kleine commissie: 2 Grote commissie: 8 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie Vergaderdatum Vergaderlocatie NH Zuid gemeentehuis Wijdemeren Aantal adviesaanvragen:

Nadere informatie

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 7

Waarvan herhalingen: 1 Grote commissie: 7 MOOI NOORD- HOLLAND ADVISEURS OMGEVINGSKWALITEIT Adviezen Welstands- en Monumentencommissie Wijdemeren Vastgesteld: Commissie NH Zuid Aantal adviesaanvragen: 7 Vergaderdatum Waarvan herhalingen: 1 Grote

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0062 Rv. nr.: 11.0062 B en W-besluit d.d.: 28-6-2011 B en W-besluit nr.: 11.0680 Naam programma: 6. Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Delegatie benoemingsbevoegdheid Welstands- en monumentencommissie

Nadere informatie

WELSTANDS- EN MONUMENTENCOMMISSIE WIJDEMEREN

WELSTANDS- EN MONUMENTENCOMMISSIE WIJDEMEREN 1 WELSTANDS- EN MONUMENTENCOMMISSIE WIJDEMEREN 2 3 Kwaliteit is overal om ons heen, je moet het alleen zien en zichtbaar maken MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Bijlage 1. Voorgestelde wijzingen

Bijlage 1. Voorgestelde wijzingen Bijlage 1. Voorgestelde wijzingen Wijzigingen hoofdstuk 2. Inleiding: - Bouwvergunning wijzigen in: omgevingsvergunning voor het onderdeel bouwen. - In de praktijk zal de welstandsnota waarschijnlijk nauwelijks

Nadere informatie

OLDEBROEK OLDEBROEK! Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voor een mooi OLDEBROEK

OLDEBROEK OLDEBROEK! Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voor een mooi OLDEBROEK Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Lucas Reijmer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit/rayonarchitect Telefoon 026 442 17 42 Email l.reijmer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Beuningen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Beuningen! Jaarverslag Zorg voor een mooi

Beuningen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Beuningen! Jaarverslag Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon Lucas Reijmer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email l.reijmer@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 voor de gemeente Ouder-Amstel. Welstandscommissie Ouder-Amstel

Jaarverslag 2014 voor de gemeente Ouder-Amstel. Welstandscommissie Ouder-Amstel 1 Jaarverslag 2014 voor de gemeente Ouder-Amstel Welstandscommissie Ouder-Amstel 2 Colofon Auteur: Wil Smulders en Mariette Bruin Met bijdragen van: Jef Mühren en Dorine van Hoogstraten Uitgave: WZNH Alkmaar,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten

Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten Zonnecollectoren en zonnepanelen bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten Algemene uitgangspunten Groene energie Groene energie en ruimtelijke kwaliteit Het opwekken van groene energie

Nadere informatie

WELSTANDSCOMMISSIE UITGEEST JAARVERSLAG 2015

WELSTANDSCOMMISSIE UITGEEST JAARVERSLAG 2015 1 WELSTANDSCOMMISSIE UITGEEST 2 3 Voorwoord Kwaliteit is overal om ons heen, je moet het alleen zien en zichtbaar maken MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit De gemeente is in 2015 begonnen met

Nadere informatie

Gemeenteraad College van B&W Management Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

Gemeenteraad College van B&W Management Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Impact organisatie De Omgevingswet komt er natuurlijk vooral voor onze burgers en de bedrijven. Zij hebben direct belang bij wat er in Weert gebeurt, op hun eigen terrein en n hun omgeving. Zij zijn de

Nadere informatie

Voor de actualisering en modernisering van de Edese Welstandsnota wordt voorgesteld drie thema's nader te uit te werken:

Voor de actualisering en modernisering van de Edese Welstandsnota wordt voorgesteld drie thema's nader te uit te werken: Gemeente Ede Memo Aan : Raadcommissie Ruimtelijke Ontwikkeling Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 30 oktober 2012 Registratienummer : 727161 Opgesteld door : Rob Luca Bijlage : Werkschema

Nadere informatie

hûs en hiem welstandsadvisering en monumentenzorg ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT > AMELAND

hûs en hiem welstandsadvisering en monumentenzorg ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT > AMELAND welstandsadvisering en monumentenzorg ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT > AMELAND JAARVERSLAG LOKALE COMMISSIE VOORWOORD / LOKALE ADVIESCOMMISSIE DE LOKALE ADVIESCOMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VOORWOORD

Nadere informatie

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013.

Onderwerp: Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Het vaststellen van de Welstandsnota gemeente Voerendaal 2013. Raadhuisplein 1 T 045-575 33 99 6367 ED Voerendaal F 045-575 11 95 Postbus 23000 E info@voerendaal.nl 6367 ZG Voerendaal W voerendaal.nl \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 28 maart 2013 Nummer: 2013/5/ Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Omgevingsplan Op Kwaliteit. Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator i.s.m. Bas Schout, planoloog 28 maart 2017

Omgevingsplan Op Kwaliteit. Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator i.s.m. Bas Schout, planoloog 28 maart 2017 Omgevingsplan Op Kwaliteit Ingrid Langenhoff, beleidscoördinator i.s.m. Bas Schout, planoloog 28 maart 2017 INHOUD Omgevingswet Veranderingen wetstelsel Digitaal Stelsel Omgevingswet Omgevingsplan Op Kwaliteit

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Goed Plan? Architect!

Goed Plan? Architect! architectenbureau BNA Aerlant Cloïn www.cloin-arch.nl L:\ACQ\nieuwsbrieven\110826-nieuwsbrief.odt Nieuwsbrief september 2011 Goed Plan? Architect! Onder deze titel is de landelijke architecten-organisatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.0042 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0042 B&W-besluit d.d.: 29-04-2008 B&W-besluit nr.: 08.0392 Naam programma +onderdeel: Sport, Cultuur en Recreatie Onderwerp: (Her)benoeming van leden van

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2026458/2827646 op de op 3 mei 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Autosloperij W. Broeren, om vergunning krachtens

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

Rijnwaarden Welstandscommissie

Rijnwaarden Welstandscommissie Jaarverslag Welstandscommissie Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Wilma Broer Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email w.broer@geldersgenootschap.nl Website

Nadere informatie

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 De Verordening Romte Fryslân 2014, zoals vastgesteld op 24 juni 2014, en in werking getreden op 1 augustus 2014, en laatstelijk gewijzigd op 18 februari 2015 wordt

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam

Dagbesteding. WMO en dagbesteding regio Amsterdam Dagbesteding WMO en dagbesteding regio Amsterdam Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen

Nadere informatie

Bescherming via. art 11 Monumentenwet

Bescherming via. art 11 Monumentenwet Bescherming via art 11 Monumentenwet Is vergunningvrij ook vogelvrij? Verandering van regels Gevolgen voor toezicht en handhaving Welke regels bij monumentenzorg controleren en handhaven bescherming via

Nadere informatie

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING

AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. 13 juli 2015 Documentnummer : 2015.0.043.217 Zaaknummer: 2015-05-00265 Onderwerp: Welstandsnota 2015 Aan de gemeenteraad. Arnhem. 12 mei 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten Gemeente Moerdijk Monumentenwijzer Informatie over gemeentelijke monumenten Inhoudsopgave Woord van de Wethouder... 3 Hoe wordt een object een gemeentelijk monument?... 5 Moet ik een vergunning aanvragen?...

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/167

Raadsvoorstel 2004/167 Raadsvoorstel 2004/167 Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Commissie Ruimte en Economie/Wonen en Werken d.d. 17 mei 2004 Datum 27 april 2004 Raadsvergadering 27 mei 2004 Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de gemeenteraad

Voorstel van het college aan de gemeenteraad Ons kenmerk G.12.00597 G.12.00597 Voorstel van het college aan de gemeenteraad Raadsnummer: PD/041 Datum collegebehandeling: 27 maart 2012 Steller: J. Ossewaarde Portefeuillehouder: de heer J. Bormans

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38917] Onderwerp Raadsvoorstel benoeming en herbenoeming van leden voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Raadsvoorstel Registratienr: [ 38917] Onderwerp Raadsvoorstel benoeming en herbenoeming van leden voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Agendapuntnummer: Aantal bijlagen: -- Onderwerp Raadsvoorstel benoeming en herbenoeming van leden voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voorgesteld besluit 1. te benoemen als lid voor de commissie Ruimtelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/326

Raadsvoorstel 2004/326 Raadsvoorstel 2004/326 Onderwerp Portefeuillehouder Raadsvergadering H. Tuning Samenleving en Welzijn Datum 28 september 2004/27299 Samenvatting Het inmiddels bijna 140 jaar Oude Raadhuis dient enerzijds

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden

Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte. : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Zaaknummer : 145782 Raadsvergadering : 9 februari 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Evaluatie proef welstandsvrije gebieden Collegevergadering : 12 januari 2016 agendapunt : 6

Nadere informatie

WELSTANDSCOMMISSIE HAARLEMMERMEER JAARVERSLAG 2015

WELSTANDSCOMMISSIE HAARLEMMERMEER JAARVERSLAG 2015 1 WELSTANDSCOMMISSIE HAARLEMMERMEER 2 3 Voorwoord Kwaliteit is overal om ons heen, je moet het alleen zien en zichtbaar maken MOOI Noord-Holland adviseurs omgevingskwaliteit Voor U ligt het jaarverslag

Nadere informatie