Volle kracht vooruit in 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volle kracht vooruit in 2015"

Transcriptie

1 Koninklijke Schuttevaer-BLN Volle kracht vooruit in 2015 Alle medewerkers, bestuursleden en ambassadeurs van BLN-Koninklijke Schuttevaer wensen u een gelukkig, gezond en succesvol 2015 toe. Wij gaan volle kracht vooruit in het nieuwe jaar om nog meer vorm te geven aan dé ketenbrede branchevereniging ván en vóór de binnenvaart. Binnenvaart Kredietunie Nederland gelanceerd In 2014 heeft BLN-Koninklijke Schuttevaer onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een kredietunie voor de binnenvaart. Uit het onderzoek bleek dat er behoefte is een een kredietunie en dat er bovendien ondernemers zijn die willen participeren. Op basis van deze conclusies is Binnenvaart Kredietunie Nederland (BKN) opgericht. Klik hier voor meer informatie. Tijdens de jaarvergaderingen van Koninklijke Schuttevaer worden presentaties gegevens over BKN. Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met onze beleidsadviseur Markt & Economie Peter Schaberg. Klik hier voor het dossier Kredietunie op onze website. Meer informatie Consequenties opheffing Productschap DierVoeder (PDV) Het kabinet Rutte II heeft besloten de productschappen, en dus ook het Productschap DierVoeder, op te heffen. Voor bedrijven die werkzaam zijn in het deelgebied veevoeders zal het gedeelte van de veevoederwetgeving worden overgenomen door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). Het NVWA heeft betrokken bedrijven onlangs een brief gestuurd met een uitleg over herregistratie. In de brief werd onder andere gevraagd om actuele en volledige gegevens van de betrokken bedrijven. De adreslijsten

2 van het PDV bleken namelijk niet compleet. Betrokken bedrijven zijn wettelijk verplicht de bevoegde autoriteit van actuele gegevens omtrent hun diervoederactiviteiten te voorzien. Relatie herregistratie tot GMP of GMP+ GMP is een regeling in de dierenvoedersector die is opgezet voor de handel, productie, open overslag en het transport van mengvoeders, voedermiddelen en voormengsels. Het doel van de code is producten en diensten voort te brengen, op een wijze die in hoge mate waarborgt dat leveranciers van deze producten en diensten voldoen aan de eisen in wet- en regelgeving. De GMP-code is geformuleerd volgens de systematiek van de ISO-9001:1994. In tegenstelling tot de wettelijk verplichte registratie van bedrijven die met veevoeders werken bij de NVWA, is GMP een kwaliteitszorgsysteem waarin een bedrijf aangeeft op een kwalitatieve manier met de veevoeders om te gaan. Het voldoen aan een kwaliteitssysteem is vrijwillig, alhoewel het voldoen hieraan meestal wel wordt geëist door de klanten in de keten. Indien men voldoet aan de eisen wordt men gecertificeerd Gang van zaken herregistratie De bedrijven die voor herregistratie in aanmerking komen moeten hiervoor een herregistratiedocument invullen en versturen. Dit formulier is te downloaden op de NVWA site. Ga naar Kies links in de balk: Heregistratieformulier diervoederbedrijven. Aan het begin van de tekst kunt u op de Herregistratieformulier diervoederbedrijven klikken Dit Herregistratieformulier kunt u vanaf 1 januari alleen met e-herkenning invullen en opsturen. ehherkenning aanvragen Klik hier voor een stappenplan voor het aanschaffen van eherkenning Klik hier voor een overzicht van aanbieders van eherkenning en de prijzen die zij hanteren Handige links NVWSA webomgeving GMP webomgeving PDV webomgeving Meer informatie Uitkomsten onderzoek VNG naar koppeling huisvuil binnenvaart met huisvuil gemeentes BLN-Koninklijke Schuttevaer is in gesprek gegaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) om te kijken of het mogelijk is een koppeling te met de ophaal van huisvuil bij gemeentes. Naar aanleiding van ons verzoek heeft VNG met een aantal betrokkenen gesproken en gekeken wat de mogelijkheden hebben om op deze optie in te spelen. Naar aanleiding van dit proces komt VNG tot de volgende conclusies:

3 Gemeenten zijn wettelijk verplicht om voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen ten minste een kostendekkend tarief in rekening te brengen; De tarieven voor de inzameling van scheepsafval die door RWS/SAB in rekening worden gebracht liggen op een vergelijkbaar niveau als de gemiddelde gemeentelijke afvalstoffenheffing; Een eventueel gemeentelijk inzamelsysteem voor scheepsafval zal waarschijnlijk sterk lijken op dat van RWS/SAB, maar dan zonder centrale toegang; Het is daardoor onwaarschijnlijk dat gemeenten de inzameling van scheepsafvalstoffen structureel tegen significant lagere kunnen uitvoeren dan het systeem van RWS/SAB. De wetgeving ontwikkelt zich bovendien in een richting die het voor gemeenten in toenemende mate onaantrekkelijk maakt om bovenwettelijke taken uit te voeren, waardoor gemeenten deze activiteiten in toenemende mate afstoten. Op basis van deze uitkomsten concludeert VNG dat gemeenten op dit moment geen reëel alternatief kunnen bieden voor het abonnementensysteem van RWS/SAB voor de inzameling van scheepsafvalstoffen van de binnenvaart. Omdat het begrijpelijk is dat varende ondernemers hierdoor het gevoel krijgen dat ze voor het huishoudelijk afval wat aan boord wordt geproduceerd dubbel betalen: via de gemeentelijke afvalstoffenheffing in de gemeente waar ze zijn ingeschreven en via het abonnementensysteem van RWS/SAB, onderzoeken we momenteel de mogelijkheden voor een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de afvalstoffenheffing aan te vragen in de gemeente waar men is ingeschreven. Klik hier voor het complete rapport. Of lees meer achtergrondinformatie in het dossier op onze website. Presentatie Pierre Verberght Tijdens de jaarvergaderingen van Koninklijke Schuttevaer heeft Nautisch Adviseur Pierre Verberght een presentatie gegeven over de actuele stand in België. Klik hier om zijn rapport te lezen. Wijzigingen Arbeidsrecht 2015 Wettelijk minimumloon Per 1 januari 2015 stijgt het wettelijk bruto minimumloon met 0,44% naar 1.501,80 bruto per maand voor werknemers van 23 jaar of ouder bij een volledig dienstverband. Voor jongere werknemers geldt een afgeleide staffel van dit bedrag. Premiekortingen De premiekortingen voor het in dienst nemen van jongere werknemers (tot 27 jaar) en oudere werknemers (vanaf 50 jaar) worden aangescherpt. In 2015 mag de korting alleen toegepast worden indien u in het bezit bent van een doelgroepverklaring van UWV of Gemeente, waaruit blijkt dat de werknemer direct voorafgaand aan de dienstbetrekking recht had op een uitkering. Voor jongere werknemers (18-26 jaar) geldt bovendien dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst moet zijn voor minimaal 6 maanden en minimaal 32 uur per week. Voor oudere werknemers wordt de leeftijdsgrens verhoogd van 50 naar 56 jaar. Voor bestaande gevallen mag u de korting blijven toepassen.

4 Werkkostenregeling Per 1 januari 2015 vervalt de overgangsregeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. Kort samengevat houdt de werkkostenregeling in dat u naast vergoedingen en verstrekkingen voor intermediaire kosten (voorgeschoten kosten) en gerichte vrijstellingen (o.a. reiskosten en cursussen) onbelast een bedrag van maximaal 1,2% (2014: 1,5%) van uw totale fiscale loonsom (de vrije ruimte ) mag besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Hierbij kunt u denken aan kerstpakket, verjaardagsgeschenk, personeelsuitje, bovenmatige kostenvergoedingen. Indien u de vrije ruimte overschrijdt, dan betaalt u over het bedrag boven de vrije ruimte 80% eindheffing. Deze eindheffing betaalt u dan in de eerste aangifte van het nieuwe jaar (voor 2015 is dit dus de aangifte loonheffingen over januari 2016). Nieuw in 2015 is de gerichte vrijstelling voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. U als werkgever moet aannemelijk maken of deze hulpmiddelen noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking (volgens Belastingdienst is er geen sprake van noodzakelijkheid indien werknemers een eigen bijdrage moeten betalen). Bij functiewijziging of na afloop van de dienstbetrekking moet de werknemer de zaken teruggeven aan de werkgever of de restwaarde betalen. Een onbelaste vaste onkostenvergoeding voor intermediaire kosten en/of gerichte vrijstellingen mag alleen indien u vooraf een kostenonderzoek gedaan heeft (3 maanden lang bonnen bijhouden). Zonder dit kostenonderzoek wordt de gehele vergoeding aangemerkt als eindheffingsloon. Eveneens nieuw in 2015 is de gerichte vrijstelling voor korting op producten uit eigen bedrijf. De producten mogen niet branchevreemd zijn. De korting is maximaal 20% van de waarde in het economisch verkeer. Per werknemer mag de totale korting niet meer bedragen dan 500 per jaar. Nieuw is ook de concernregeling. Dit houdt in dat onder bepaalde voorwaarden het eindheffingsloon en de vrije ruimte per concern worden vastgesteld. Wet Werk en Zekerheid Met ingang van 1 januari 2015 worden een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd, zoals proeftijd, aanzegging en concurrentiebeding bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Daarnaast worden per 1 juli 2015 nog een aantal wijzigingen doorgevoerd, zoals ketenregeling arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en transitievergoeding (ontslagvergoeding). Voor meer info zie onze flyer, welke u vorige week per post hebt ontvangen. AOW leeftijd De AOW gerechtigde leeftijd gaat per 1 januari 2015 omhoog naar 65 jaar en 3 maanden. Pseudo eindheffing (crisisheffing) vervalt Met ingang van 1 januari 2015 vervalt de pseudo-eindheffing hoog loon voor werkgevers met werknemers die meer van loon hebben. Naheffingsaanslag Inkomstenbelasting Najaar 2013 is in de politiek het herfstakkoord gesloten met daarin de inkomensafhankelijke heffingskorting. Dit betekent dat de algemene heffingskorting boven een bepaald loon (ruim per jaar) stapsgewijs minder wordt. En de arbeidskorting daalt stapsgewijs boven een loon van Doordat deze maatregel pas eind 2013 definitief is geworden heeft de Belastingdienst dit

5 niet kunnen verwerken in de loonheffingstabellen van 2014 voor bijzondere beloningen (voor bijv. overwerk, eindejaarsuitkering, bonus). Doordat het niet is toegestaan om af te wijken van deze loonheffingstabellen kan er een verschil ontstaan tussen de Loonbelasting en de Inkomstenbelasting. Werknemers met een jaarloon van meer dan en een fors bedrag aan bijzondere beloningen zullen dan ook geconfronteerd worden met een naheffingsaanslag Inkomstenbelasting (de Loonbelasting is immers een voorheffing op de Inkomstenbelasting). De hoogte van de aanslag is afhankelijk van een aantal factoren (o.a. het bedrag aan bijzondere beloningen) en kan oplopen tot een paar honderd euro. De Belastingdienst heeft echter aangekondigd de betalingstermijn van de naheffingsaanslag te verruimen (van 6 weken naar 4 maanden). Voor 2015 heeft de Belastingdienst de loonheffingstabellen zodanig aangepast dat naheffingsaanslagen zoveel mogelijk vermeden worden. Bron: Remmerswaal Loonadviseurs Inhoudsopgave Volle kracht vooruit in 2015 Binnenvaart Kredietunie Nederland gelanceerd Consequenties opheffing Productschap DierVoeder (PDV) Uitkomsten onderzoek VNG naar koppeling huisvuil binnenvaart met huisvuil gemeentes Presentatie Pierre Verberght Wijzigingen Arbeidsrecht 2015 Gebruik van de havens en kades van Nijmegen Havengeld Amsterdam Ombouw Meppelerdiepsluis BLN-Koninklijke Schuttevaer doet mee met Waterschapverkiezingen 2015 Gebruik van de havens en kades van Nijmegen Waalkade Autoafzetplaats (135 meter lengte) Zonder meldplicht bij de havendienst toegestaan voor de maximale duur van 15 minuten, indien langer noodzakelijk in overleg met de havendienst Autoafzetplaats is geschikt voor schepen tot 2 blauwe kegels. Het is voor deze schepen niet toegestaan gebruik te maken van het overige kadegedeelte Waalkade overig kadegedeelte Altijd meldplicht bij de havendienst en afmeren op aanwijzing havendienst (i.v.m. de ligplaatsen die voor de cruiseschepen zijn gereserveerd) Er mag dubbel worden afgemeerd mits men de breedte van 23 meter niet overschrijdt

6 Kopvoor afmeren is toegestaan Havengeld verschuldigd van maandag uur t/m zaterdag uur. 3 uur vrij van havengeld voor inkopen, reparatie, bemanning wisselen etc. Van zaterdag uur t/m maandag uur havengeldvrij Waalhaven Altijd meldplicht bij de havendienst Schepen breder dan 9,50 meter dienen vooraf toestemming te vragen Havengeld verschuldigd van maandag uur t/m zaterdag uur 3 uur vrij van havengeld voor inkopen, reparatie, bemanning wisselen etc. Van zaterdag uur t/m maandag uur havengeldvrij Oost-Kanaalhavens en Westkanaaldijk (overslag) Altijd meldplicht bij de havendienst Havengeld verschuldigd conform Verordening Scheepvaartrechten 2015 Bereikbaarheid Havendienst Nijmegen Marifoon: kanaal 12 (maandag t/m vrijdag van uur tot uur Telefoon: kantoor / mobiel en buiten kantoortijd Meer informatie Gerard Valk Havengeld Amsterdam In 2015 wordt het havengeld voor het gebruik van de haven van Amsterdam niet meer geïnd door Waternet, maar door de N.V. Haven Amsterdam. Het Havenbedrijf is zelfstandig geworden en maakt geen onderdeel meer uit van de gemeente. Dat betekent dat wij niet meer via de politiek druk kunnen uitoefenen op de tarieven voor het gebruik van de Havens. Het eerste jaar blijven de tarieven gelijk aan de huidige tarieven. Er wordt korting aangeboden aan schepen met een Green Award en 2 % korting indien men gebruik maakt van automatisch incasso.

7 Haven Amsterdam heeft haar klanten in december een brief gestuurd met informatie over deze veranderingen. Nu blijkt dat zij al na 7 dagen, van de schipper wil weten, voor welk tarief hij in de haven wil blijven liggen. Dat is veel te snel! Ik krijg daar dan ook veel klachten over tot nu toe. Dit is niet met de WBA gedeeld vooraf. Wel is ons gemeld, dat bij automatische incasso deze termijn 28 dagen is. Dat is dan weer netjes, maar ben je dus wel bijna verplicht voor de automatische incasso te gaan. Voor het havengeldvrij overnachten in het kader van het Vaar en rusttijdenbesluit blijven de huidige plaatsen beschikbaar. De palen boven de Coentunnel, een erfenis van de aanleg 2 e Coen, zijn daar bijgekomen. Deze palen zijn minder geschikt voor lege schepen. Wel melden aan Haven Amsterdam dat men gebruik wil maken van de vrijstellingsregel..! De vrijstelling voor het Havengeldvrij liggen in het weekend lijkt verdwenen in de nieuwe verordening. Dit is ongewenst. Hierdoor zal de druk op de Havengeldvrije ligplaatsen rondom Amsterdam toenemen. Deze plaatsen, Schellingwoude, Diemen enz. zijn nu al druk bezet in het weekend. BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft gevraagd om deze regeling weer terug te laten keren in de nieuwe verordening. Kortom, alle reden om op 17 januari 2015 tijdens de jaarvergadering van BLN-Koninklijke Schuttevaer afdeling Noord Holland, Haven Amsterdam om uitleg te vragen. Inmiddels is een brief naar Haven Amsterdam gestuurd met onze grieven/wensen. Meer informatie Andries de Weerd, Regio-coördinator Noord holland Ombouw Meppelerdiepsluis In verband met de ombouw van de Meppelerdiepsluis wordt van 26 januari t/m 6 februari 2015 het tijdelijk geleidewerk van het binnenhoofd van de oost- naar de westzijde van het Meppelerdiep verplaatst. Gedurende deze werkzaamheden kan er sprake zijn van enig oponthoud (maximaal 30 minuten) op de vaarweg. Vanaf 6 februari as is de vaarweg aan de westzijde versmald, de doorvaartbreedte is 15,5 meter. De details zijn weergegeven op bijgevoegde poster. Voor zowel uw als onze veiligheid vragen wij extra aandacht voor de werkzaamheden en de beperkingen op de vaarweg. Wij verzoeken u deze informatie te verspreiden binnen uw organisatie. Meer info: Anne-Ruth Scheijgrond, regiocoördinator Centraal Oost Nederland BLN-Koninklijke Schuttevaer doet mee met Waterschapverkiezingen 2015 BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft een nieuwe afdeling Noord Holland, vorig jaar geboren uit het samengaan van drie afdelingen Amsterdam, Zaandam en Kop van Noord Holland. Deze afdeling heeft relatief veel actief varende B-leden. Zij maken gebruik van de kleinere vaarwegen in de provincie Noord Holland. Uit de voorstellen en wensen van de leden, blijkt dat een goed contact met het Waterschap in Noord Holland, in dit geval Hollands Noorderkwartier, belangrijk is. Een Waterschap vindt vooral waterveiligheid en waterkwaliteit erg belangrijk, maar is daarnaast ook beheerder van diverse sluizen en bruggen. Het uitvoeren van een goede beheertaak op dit gebied ontbreekt nog wel eens. Zij stremmen rustig midden in de zomer een sluis, omdat

8 hen dat goed uitkomt voor andere doelen dan scheepvaart?! Het bestuur van afdeling Noord Holland heeft daarom besloten een kieslijst aan te vragen voor de komende Waterschapverkiezingen op 17 maart Wij hebben Ronald van Schoorl bereid gevonden om als lijsttrekker te gaan fungeren. Wij hopen op één zetel in het bestuur van het Waterschap en op deze wijze de belangen van de scheepvaart nog beter te kunnen dienen in de toekomst. 23 december jl. kregen wij te horen dat onze Kieslijst is goedgekeurd! U heeft dus iets te stemmen op 18 maart 2015 als u in noord Holland woont! Zes lokale partijen hebben hun naam laten registreren voor de verkiezingen van ons nieuwe algemene bestuur: Groen, Water & Land Gewest NH/U KNSB Water Natuurlijk Boeren Burgers Waterbelang Algemene Waterschapspartij Koninklijke Schuttevaer* *Wij hebben moeten kiezen voor de naam Koninklijke Schuttevaer, omdat ten tijde van aanmelding er van de nieuwe organisatie nog geen geldige statuten aanwezig waren. Indeling waterschapsbestuur Het algemene bestuur van Waterschap Hollands Noorderkwartier telt 30 leden. Zij onderscheiden vier categorieën: ingezeten (inwoners), bedrijfsleven, agrariërs en terreinbeheerders. De verkiezingen van 18 maart zijn voor de 23 leden uit de categorie ingezetenen. Daarnaast worden er 3 leden aangewezen door de Kamer van Koophandel (namens het bedrijfsleven), 3 door de LTO Noord (namens de agrariërs) en 1 door het Bosschap (namens de terreinbeheerders). Meer informatie Andries de Weerd

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015

Werkkostenregeling. Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 Werkkostenregeling Presentatie gemaakt door: Leijtens & Partners B.V. 1-1-2015 1 Introductie De werkkostenregeling is op 1 januari 2011 ingegaan en vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Kostenvergoedingen Training on the job

Kostenvergoedingen Training on the job Kostenvergoedingen Training on the job Programma Werkkostenregeling Jaarlijks afrekensysteem Aanwijzen Eisen administratie Werkkostenregeling Werkkostenregeling: indeling loon Geen loon Geen belast loon

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014

WERKKOSTENREGELING. Vereniging Nederlandse Gemeenten. Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO. Utrecht, 14 oktober 2014 WERKKOSTENREGELING Vereniging Nederlandse Gemeenten Mr. Stan Rethans Mr. Ivon van der Linden Kennisgroep CAO Utrecht, 14 oktober 2014 1 Wat passeert de revue..? Let op: nog steeds voorgenomen wetgeving...

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij Finc Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen

Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen Actualiteiten loonbelasting & sociale verzekeringen 19 mei 2015 If co-branding the template use this area for the Client logo Programma 1. Wijzigingen werkkostenregeling per 1 januari 2015 2. WKR-weetjes

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer

Werkkostenregeling De hoofdpunten op een rij. advieswijzer Werkkostenregeling 2017 De hoofdpunten op een rij 04.08.16 advieswijzer In deze advieswijzer: In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2016 plaats. De werkkostenregeling blijft

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015

Eshuis Actueel Eindejaarstips 2015 Deze nieuwsbrief bevat tips over zaken voor werkgevers, die u in 2015 nog kunt ondernemen. Daarnaast vindt u op www.eshuis.com nog veel meer interessante eindejaarstips. Wenst u een nadere toelichting?

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti

Werkkostenregeling. Werkgeversinstituut. Bijeenkomst 25 november 2014. Jur Alberti Werkkostenregeling Bijeenkomst 25 november 2014 Jur Alberti Inleiding Gestart op 1 januari 2011 Vrijwillig; werkgevers jaarlijks de keuze Vanaf 1 januari 2015 verplicht Nog veel onduidelijkheden en aanpassingen

Nadere informatie

Checklist Werken met de werkkostenregeling

Checklist Werken met de werkkostenregeling Checklist Werken met de werkkostenregeling 1. Verdiep u in de werkkostenregeling Op 1 januari 2011 trad de werkkostenregeling in werking. Op grond van deze regeling mag de inhoudingsplichtige maximaal

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

Checklist De 30%-regeling

Checklist De 30%-regeling Checklist De 30%-regeling 1. Maak gebruik van de 30%-regeling De 30%-regeling is een fiscaal gefaciliteerde regeling voor tijdelijk buiten het land van herkomst tewerkgestelde deskundigen. Onbelaste vergoeding

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004026A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen

Werkkostenregeling. Up-date 2015. Simone Slijpen Werkkostenregeling Up-date 2015 Simone Slijpen WKR theorie Alle vergoedingen en verstrekkingen zijn loon Werkgever wijst vooraf vergoedingen en verstrekkingen aan die onder de werkkostenregeling komen

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Koninklijke Schuttevaer-BLN

Koninklijke Schuttevaer-BLN Koninklijke Schuttevaer-BLN Stand van zaken Duits Minimumloon Duitsland heeft op 1 januari 2015 een wettelijk minimumloon (Mindestlohn) ingevoerd. De hoogte bedraagt 8,50 bruto per uur. Het minimumloon

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Tip 1: Inventariseer uw personeelsverstrekkingen Bij de implementatie van de werkkostenregeling (WKR) is het essentieel, dat u weet welke vergoedingen

Nadere informatie

Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad

Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad Ons kenmerk G.15.03422 *G.15.03422* Voorstel van college danwel burgemeester aan gemeenteraad Raadsnummer: ID/232 Datum collegebehandeling: 27 oktober 2015 Steller: Ta'Sangka Portefeuillehouder: Burgemeester

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

Programma. 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing

Programma. 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing Loonheffingen Programma 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing 2 Werkkostenregeling - Verplicht sinds 1 januari 2015

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) 22 oktober 2014 Werkkostenregeling Inleiding Systematiek Loon Nihilwaardering Gerichte vrijstelling Vrije ruimte Administratie Voorbeelden met kansen en bedreigingen Hoe verder?

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

De werkkostenregeling in het kort

De werkkostenregeling in het kort De werkkostenregeling in het kort De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. De werkkostenregeling geldt

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 1 11 november 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Werkkostenregeling: per 2013 doen of uitstellen?

Werkkostenregeling: per 2013 doen of uitstellen? Werkkostenregeling: per 2013 doen of uitstellen? Sinds 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Fiscaal Onderwerpen 1. Vereenvoudiging vrije vergoedingen en verstrekkingen (Werkkostenregeling) 2. Wet uniformering loonbegrip (WUL)

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling De Werkkostenregeling Presentatie van: Kees Tuip en Mariëtte Bos Werkzaam bij Amolé BV Karin Looy Werkzaam bij AK-Saldo Te gast: Jacqueline Caro Advocaat arbeidsrecht Werkzaam bij Werk & wet De werkkostenregeling

Nadere informatie

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.

De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please. De werkkostenregeling (WKR) Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Werkkostenregeling Doel van de werkkostenregeling: Administratieve

Nadere informatie

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling Handleiding voor UBplus Versie: 6.5 Versiedatum: 26-04-2016 Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2% (2015) van het totale

Nadere informatie

De werkkostenregeling in een notendop

De werkkostenregeling in een notendop De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief op

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2012

Nieuwsbrief juli 2012 Nieuwsbrief juli 2012 Tijdig voorbereid op de werkkostenregeling? De overheid heeft het voornemen om de werkkostenregeling (WKR) met ingang van 2014 definitief in te voeren. Dat lijkt nog ver weg, maar

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Het stappenplan hieronder kunt u gebruiken als u per 1 januari 2015 overstapt op de werkkostenregeling:

Het stappenplan hieronder kunt u gebruiken als u per 1 januari 2015 overstapt op de werkkostenregeling: Stappenplan invoering werkkostenregeling Het stappenplan hieronder kunt u gebruiken als u per 1 januari 2015 overstapt op de werkkostenregeling: Stap 1: Pas uw administratie aan. Stap 2: Bepaal of de vergoedingen

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Ingek. 2 0 AUG Inschrijfnr. Ü c ^ U ƒ ij. Gescand: i> Afdeling:

Ingek. 2 0 AUG Inschrijfnr. Ü c ^ U ƒ ij. Gescand: i> Afdeling: het hoofd van de salarisadministratie en het hoofd van de personeelsafdeling van de provincie, de gemeente en het waterschap jmeente üverbetuwe circulaire Onderwerp Doelstelling juridische grondslag Relaties

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 1 13 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden

Nadere informatie

De Werkkostenregeling

De Werkkostenregeling Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht De Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Huizen, november 2013 1 Introductie Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 1. De werkkostenregeling 2.0, wat u vooraf moet weten!... 2 1.1. De WKR 2.0, wat is dat eigenlijk?... 2 1.1.1. Hoe werkt dat systeem in hoofdlijnen?... 2 1.1.2. In een schema....

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel!

Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Nieuw systeem voor al uw vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

Kerstpakket & belasting

Kerstpakket & belasting Kerstpakket & belasting 2014 Wegwijzer voor het belastingdoolhof Whitepaper Kerstpakket en belasting 2014 Het is makkelijk om verdwaald te raken in het doolhof van belastingregels rondom het kerstpakket

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus

De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus De Werkkosten regeling vanaf 2015 Handleiding voor UBplus Versie: 6.4 Versiedatum: 30-11-2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht. Door deze regeling kan maximaal 1.2%

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van kenmerk Agendapunt 16 december 2014 KDK/03474/i.01092 Datum: 11 november 2014 Verzonden: Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Werkkostenregeling per 1 januari 2015

Nadere informatie

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers.

Werkkostenregeling. NB De werkkostenregeling geldt alleen voor werknemers en pseudo-werknemers en uitdrukkelijk niet voor vrijwilligers. Werkkostenregeling Op 1 januari 2011 is de werkkostenregeling voor het eerst ingevoerd. Tot 1 januari 2015 geldt een overgangsperiode; de werkgever (inhoudingsplichtige) kan jaarlijks bij aanvang van het

Nadere informatie

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling

De ondernemingsraad & de werkkostenregeling De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen en verstrekkingen geven. De regels hierover zijn per 1 januari 2015 definitief

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Onderwerpen. Fiscaal. aan het werk met de werkkostenregeling Werkkostenregeling aan het werk met de werkkostenregeling Oudshoorn & Schoe/Huisman & Partners Woerden, 19 november 2014 mr. Sandra Twigt-Endema RB Dia 1 Onderwerpen De WKR vergt een multidisciplinaire

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 4-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 4-2015 INHOUD 2 3 4 5 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag Bestaande auto ook in 2017 onder 25%-bijtelling Nieuwe verplichtingen voor werkgevers Kabinet scherpt werkkostenregeling aan 6 & 7 KORT

Nadere informatie

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP

DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP DEWERKKOSTENREGELING INENNOTENDOP WATBETEKENTDE WERKKOSTENREGELINGVOOR UALSWERKGEVER? De werkkostenregeling in een notendop Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk zogenoemde vergoedingen

Nadere informatie

Tips voor werkgevers PRAKTISCH DENKEN, VOORTVAREND DOEN. www.stolk-accountants.nl

Tips voor werkgevers PRAKTISCH DENKEN, VOORTVAREND DOEN. www.stolk-accountants.nl www.stolk-accountants.nl Tips voor werkgevers Bent u al klaar voor de werkkostenregeling? Er is geen ontkomen meer aan. Daarnaast wordt de jaarlijkse pensioenopbouw verder aangescherpt en gaan er veranderingen

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Fiscale en arbeidsrechtelijke aandachtspunten van de werkkostenregeling Programma 1. Fiscale aspecten 2. Arbeidsrechtelijke aspecten 63 Werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011,

Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Verordening van 16 oktober 2013, houdende wijziging van de verordening rechtspositie gedeputeerden, staten en commissieleden provincie Fryslân 2011, Provinciale Staten van Fryslân, Besluiten vast te stellen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling

Werkkostenregeling. 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Werkkostenregeling 29 september 2014, mr. G. (Gerard) Gelling Programma van vandaag Werkkostenregeling, een update Werkkostenregeling en CAO Bouwnijverheid Vragen? 2 2014 MTH Overzicht WKR Alle vergoedingen/verstrekkingen/voorzieningen

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015

WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 WERKKOSTENREGELING PER 1 JANUARI 2015 Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling van toepassing. Deze nieuwe regeling vervangt de bestaande regeling die door de meeste werkgevers niet toegepast werd omdat

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Werkgevers kunnen vanaf 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot 2015 mag u nog kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Salarisadministratie Zomer 2014. Einde crisisheffing 2015. Premiekorting voor jongere werknemer. CLIEOP03 wordt definitief SEPA

Nieuwsbrief Salarisadministratie Zomer 2014. Einde crisisheffing 2015. Premiekorting voor jongere werknemer. CLIEOP03 wordt definitief SEPA Nieuwsbrief Salarisadministratie Zomer 2014 Premiekorting voor jongere werknemer Einde crisisheffing 2015 Vanaf 1 juli 2014 kunnen werkgevers onder bepaalde voorwaarden een premiekorting toepassen bij

Nadere informatie

Ondernemingsraden van Waterbedrijven, Waterschappen en Netwerkbedrijven

Ondernemingsraden van Waterbedrijven, Waterschappen en Netwerkbedrijven Ondernemingsraden van Waterbedrijven, Waterschappen en Netwerkbedrijven Mr Stan Rethans (Voorzitter Kennisgroep CAO) Woensdag 21 mei 2014 Arnhem WKR kader Waar staan we nu met de WKR? Waar wringt het.?

Nadere informatie

Let op! Het is pas per 1 januari 2017 mogelijk om gebruik te maken van deze uitgebreide schenkingsvrijstelling.

Let op! Het is pas per 1 januari 2017 mogelijk om gebruik te maken van deze uitgebreide schenkingsvrijstelling. NIEUWSBRIEF 07 2015 1. Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag Het belastingplan 2016 staat in het teken van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten goede.

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN IN DE WERKKOSTENREGELING

ONTWIKKELINGEN IN DE WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief ingevoerd, maar zijn er nog steeds veel vragen vanuit de praktijk. Hoe zat de Werkkostenregeling ook al weer in elkaar? De vrije wordt bepaald aan

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS

ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS ACTIEF VOOR Sportverenigingen Sportorganisaties WERKGEVERSCHAP EN VRIJWILLIGERS De succesvolle sportvereniging Levensaders voor succes Voldoende schaal Goed bestuur Goede accommodatie Betrokken vrijwilligers

Nadere informatie

Instructie Werkkostenregeling (WKR)

Instructie Werkkostenregeling (WKR) Instructie Werkkostenregeling (WKR) Vanaf 1 januari 2015 geldt de WKR voor alle werkgevers. Hiermee komt definitief een einde aan het huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Dit

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Kunstconnectie, BNVU, NAPK, VNPF, VOB en VSCD. Mr Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO. Utrecht, 12 mei 2014

Werkkostenregeling. Kunstconnectie, BNVU, NAPK, VNPF, VOB en VSCD. Mr Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO. Utrecht, 12 mei 2014 Werkkostenregeling Kunstconnectie, BNVU, NAPK, VNPF, VOB en VSCD Mr Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO Utrecht, 12 mei 2014 Things to do list WKR ultrakort Waar staan we nu met de WKR? Waar wringt

Nadere informatie

Things to do list. Werkkostenregeling

Things to do list. Werkkostenregeling Werkkostenregeling Kunstconnectie, BNVU, NAPK, VNPF, VOB en VSCD Mr Stan Rethans Voorzitter Kennisgroep CAO Utrecht, 12 mei 2014 Things to do list WKR ultrakort Waar staan we nu met de WKR? Waar wringt

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Roadshow CUMELA Nederland

Roadshow CUMELA Nederland Roadshow CUMELA Nederland Welkom Marie Jose Lamers Jacqueline Tuinenga Nu we er toch zijn. Stand van zaken cao LEO cao LEO geëindigd? Werkkostenregeling Werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Inventariseer

Nadere informatie

Werkkostenregeling en overige actualisatie Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden Volgnr

Werkkostenregeling en overige actualisatie Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden Volgnr VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Werkkostenregeling en overige actualisatie Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden Volgnr. 2013-024 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar

Nadere informatie

Adviesnota aan B en W

Adviesnota aan B en W Onderwerp Invoering Werkkostenregeling Datum 25 november 2014 Naam steller Mia Litjens Kenmerk Afdelingsmanager Ilse Rutten Afdeling Middelen Coördinator Ingrid van Groenland Voorstel 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

WKR - hoofdlijnen. 23 April Guido van Ankum

WKR - hoofdlijnen. 23 April Guido van Ankum WKR - hoofdlijnen 23 April 2015 Guido van Ankum WKR nu Het was een simpel idee! Veel Lobby en Gepolder, wat leidt tot: Stuk of 24 regelingen, nieuwe criteria en onduidelijkheid. Na twee evaluaties, één

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet en Regelgeving per 2016

Nieuwsbrief Wet en Regelgeving per 2016 Nieuwsbrief Wet en Regelgeving per 2016 Voor 2016 staan er weer een belangrijk aantal wijzigingen aan te komen op het personeels- en salarisgebied. In deze nieuwsbrief hebben wij een opsomming gemaakt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Invoering werkkostenregeling per 1 januari 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Invoering werkkostenregeling per 1 januari 2015 Raadsvoorstel Inleiding Met de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 (Staatsblad 2009, 611) zijn met ingang van 1 januari 2011 vereenvoudigingen in de Wet op de loonbelasting 1964 doorgevoerd. Deze vereenvoudigingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

HR Salarisservice Juli 2014

HR Salarisservice Juli 2014 HR Salarisservice Juli 2014 Inhoud Wettelijk minimumloon per 1 juli 2014... 3 Werkkostenregeling: Per 1 januari 2015 definitief van toepassing... 4 Premiekorting jongere werknemer... 6 Vakantiemedewerker

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Loon WKR. eindheffings

Werkkostenregeling. Loon WKR. eindheffings Werkkostenregeling Peter Hoogstraten en Dik van Leeuwerden WKR Loon (verplicht) loon werknemer werkelijke kosten openbaar vervoer reiskosten tegen 0,19 km congressen, seminars, Outplacement studiekosten,vakliteratuur,

Nadere informatie