Volle kracht vooruit in 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volle kracht vooruit in 2015"

Transcriptie

1 Koninklijke Schuttevaer-BLN Volle kracht vooruit in 2015 Alle medewerkers, bestuursleden en ambassadeurs van BLN-Koninklijke Schuttevaer wensen u een gelukkig, gezond en succesvol 2015 toe. Wij gaan volle kracht vooruit in het nieuwe jaar om nog meer vorm te geven aan dé ketenbrede branchevereniging ván en vóór de binnenvaart. Binnenvaart Kredietunie Nederland gelanceerd In 2014 heeft BLN-Koninklijke Schuttevaer onderzoek gedaan naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een kredietunie voor de binnenvaart. Uit het onderzoek bleek dat er behoefte is een een kredietunie en dat er bovendien ondernemers zijn die willen participeren. Op basis van deze conclusies is Binnenvaart Kredietunie Nederland (BKN) opgericht. Klik hier voor meer informatie. Tijdens de jaarvergaderingen van Koninklijke Schuttevaer worden presentaties gegevens over BKN. Mocht u meer informatie wensen dan kunt u contact opnemen met onze beleidsadviseur Markt & Economie Peter Schaberg. Klik hier voor het dossier Kredietunie op onze website. Meer informatie Consequenties opheffing Productschap DierVoeder (PDV) Het kabinet Rutte II heeft besloten de productschappen, en dus ook het Productschap DierVoeder, op te heffen. Voor bedrijven die werkzaam zijn in het deelgebied veevoeders zal het gedeelte van de veevoederwetgeving worden overgenomen door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit). Het NVWA heeft betrokken bedrijven onlangs een brief gestuurd met een uitleg over herregistratie. In de brief werd onder andere gevraagd om actuele en volledige gegevens van de betrokken bedrijven. De adreslijsten

2 van het PDV bleken namelijk niet compleet. Betrokken bedrijven zijn wettelijk verplicht de bevoegde autoriteit van actuele gegevens omtrent hun diervoederactiviteiten te voorzien. Relatie herregistratie tot GMP of GMP+ GMP is een regeling in de dierenvoedersector die is opgezet voor de handel, productie, open overslag en het transport van mengvoeders, voedermiddelen en voormengsels. Het doel van de code is producten en diensten voort te brengen, op een wijze die in hoge mate waarborgt dat leveranciers van deze producten en diensten voldoen aan de eisen in wet- en regelgeving. De GMP-code is geformuleerd volgens de systematiek van de ISO-9001:1994. In tegenstelling tot de wettelijk verplichte registratie van bedrijven die met veevoeders werken bij de NVWA, is GMP een kwaliteitszorgsysteem waarin een bedrijf aangeeft op een kwalitatieve manier met de veevoeders om te gaan. Het voldoen aan een kwaliteitssysteem is vrijwillig, alhoewel het voldoen hieraan meestal wel wordt geëist door de klanten in de keten. Indien men voldoet aan de eisen wordt men gecertificeerd Gang van zaken herregistratie De bedrijven die voor herregistratie in aanmerking komen moeten hiervoor een herregistratiedocument invullen en versturen. Dit formulier is te downloaden op de NVWA site. Ga naar Kies links in de balk: Heregistratieformulier diervoederbedrijven. Aan het begin van de tekst kunt u op de Herregistratieformulier diervoederbedrijven klikken Dit Herregistratieformulier kunt u vanaf 1 januari alleen met e-herkenning invullen en opsturen. ehherkenning aanvragen Klik hier voor een stappenplan voor het aanschaffen van eherkenning Klik hier voor een overzicht van aanbieders van eherkenning en de prijzen die zij hanteren Handige links NVWSA webomgeving GMP webomgeving PDV webomgeving Meer informatie Uitkomsten onderzoek VNG naar koppeling huisvuil binnenvaart met huisvuil gemeentes BLN-Koninklijke Schuttevaer is in gesprek gegaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG) om te kijken of het mogelijk is een koppeling te met de ophaal van huisvuil bij gemeentes. Naar aanleiding van ons verzoek heeft VNG met een aantal betrokkenen gesproken en gekeken wat de mogelijkheden hebben om op deze optie in te spelen. Naar aanleiding van dit proces komt VNG tot de volgende conclusies:

3 Gemeenten zijn wettelijk verplicht om voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen ten minste een kostendekkend tarief in rekening te brengen; De tarieven voor de inzameling van scheepsafval die door RWS/SAB in rekening worden gebracht liggen op een vergelijkbaar niveau als de gemiddelde gemeentelijke afvalstoffenheffing; Een eventueel gemeentelijk inzamelsysteem voor scheepsafval zal waarschijnlijk sterk lijken op dat van RWS/SAB, maar dan zonder centrale toegang; Het is daardoor onwaarschijnlijk dat gemeenten de inzameling van scheepsafvalstoffen structureel tegen significant lagere kunnen uitvoeren dan het systeem van RWS/SAB. De wetgeving ontwikkelt zich bovendien in een richting die het voor gemeenten in toenemende mate onaantrekkelijk maakt om bovenwettelijke taken uit te voeren, waardoor gemeenten deze activiteiten in toenemende mate afstoten. Op basis van deze uitkomsten concludeert VNG dat gemeenten op dit moment geen reëel alternatief kunnen bieden voor het abonnementensysteem van RWS/SAB voor de inzameling van scheepsafvalstoffen van de binnenvaart. Omdat het begrijpelijk is dat varende ondernemers hierdoor het gevoel krijgen dat ze voor het huishoudelijk afval wat aan boord wordt geproduceerd dubbel betalen: via de gemeentelijke afvalstoffenheffing in de gemeente waar ze zijn ingeschreven en via het abonnementensysteem van RWS/SAB, onderzoeken we momenteel de mogelijkheden voor een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de afvalstoffenheffing aan te vragen in de gemeente waar men is ingeschreven. Klik hier voor het complete rapport. Of lees meer achtergrondinformatie in het dossier op onze website. Presentatie Pierre Verberght Tijdens de jaarvergaderingen van Koninklijke Schuttevaer heeft Nautisch Adviseur Pierre Verberght een presentatie gegeven over de actuele stand in België. Klik hier om zijn rapport te lezen. Wijzigingen Arbeidsrecht 2015 Wettelijk minimumloon Per 1 januari 2015 stijgt het wettelijk bruto minimumloon met 0,44% naar 1.501,80 bruto per maand voor werknemers van 23 jaar of ouder bij een volledig dienstverband. Voor jongere werknemers geldt een afgeleide staffel van dit bedrag. Premiekortingen De premiekortingen voor het in dienst nemen van jongere werknemers (tot 27 jaar) en oudere werknemers (vanaf 50 jaar) worden aangescherpt. In 2015 mag de korting alleen toegepast worden indien u in het bezit bent van een doelgroepverklaring van UWV of Gemeente, waaruit blijkt dat de werknemer direct voorafgaand aan de dienstbetrekking recht had op een uitkering. Voor jongere werknemers (18-26 jaar) geldt bovendien dat er een schriftelijke arbeidsovereenkomst moet zijn voor minimaal 6 maanden en minimaal 32 uur per week. Voor oudere werknemers wordt de leeftijdsgrens verhoogd van 50 naar 56 jaar. Voor bestaande gevallen mag u de korting blijven toepassen.

4 Werkkostenregeling Per 1 januari 2015 vervalt de overgangsregeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. Kort samengevat houdt de werkkostenregeling in dat u naast vergoedingen en verstrekkingen voor intermediaire kosten (voorgeschoten kosten) en gerichte vrijstellingen (o.a. reiskosten en cursussen) onbelast een bedrag van maximaal 1,2% (2014: 1,5%) van uw totale fiscale loonsom (de vrije ruimte ) mag besteden aan vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Hierbij kunt u denken aan kerstpakket, verjaardagsgeschenk, personeelsuitje, bovenmatige kostenvergoedingen. Indien u de vrije ruimte overschrijdt, dan betaalt u over het bedrag boven de vrije ruimte 80% eindheffing. Deze eindheffing betaalt u dan in de eerste aangifte van het nieuwe jaar (voor 2015 is dit dus de aangifte loonheffingen over januari 2016). Nieuw in 2015 is de gerichte vrijstelling voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium. U als werkgever moet aannemelijk maken of deze hulpmiddelen noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking (volgens Belastingdienst is er geen sprake van noodzakelijkheid indien werknemers een eigen bijdrage moeten betalen). Bij functiewijziging of na afloop van de dienstbetrekking moet de werknemer de zaken teruggeven aan de werkgever of de restwaarde betalen. Een onbelaste vaste onkostenvergoeding voor intermediaire kosten en/of gerichte vrijstellingen mag alleen indien u vooraf een kostenonderzoek gedaan heeft (3 maanden lang bonnen bijhouden). Zonder dit kostenonderzoek wordt de gehele vergoeding aangemerkt als eindheffingsloon. Eveneens nieuw in 2015 is de gerichte vrijstelling voor korting op producten uit eigen bedrijf. De producten mogen niet branchevreemd zijn. De korting is maximaal 20% van de waarde in het economisch verkeer. Per werknemer mag de totale korting niet meer bedragen dan 500 per jaar. Nieuw is ook de concernregeling. Dit houdt in dat onder bepaalde voorwaarden het eindheffingsloon en de vrije ruimte per concern worden vastgesteld. Wet Werk en Zekerheid Met ingang van 1 januari 2015 worden een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht doorgevoerd, zoals proeftijd, aanzegging en concurrentiebeding bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Daarnaast worden per 1 juli 2015 nog een aantal wijzigingen doorgevoerd, zoals ketenregeling arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en transitievergoeding (ontslagvergoeding). Voor meer info zie onze flyer, welke u vorige week per post hebt ontvangen. AOW leeftijd De AOW gerechtigde leeftijd gaat per 1 januari 2015 omhoog naar 65 jaar en 3 maanden. Pseudo eindheffing (crisisheffing) vervalt Met ingang van 1 januari 2015 vervalt de pseudo-eindheffing hoog loon voor werkgevers met werknemers die meer van loon hebben. Naheffingsaanslag Inkomstenbelasting Najaar 2013 is in de politiek het herfstakkoord gesloten met daarin de inkomensafhankelijke heffingskorting. Dit betekent dat de algemene heffingskorting boven een bepaald loon (ruim per jaar) stapsgewijs minder wordt. En de arbeidskorting daalt stapsgewijs boven een loon van Doordat deze maatregel pas eind 2013 definitief is geworden heeft de Belastingdienst dit

5 niet kunnen verwerken in de loonheffingstabellen van 2014 voor bijzondere beloningen (voor bijv. overwerk, eindejaarsuitkering, bonus). Doordat het niet is toegestaan om af te wijken van deze loonheffingstabellen kan er een verschil ontstaan tussen de Loonbelasting en de Inkomstenbelasting. Werknemers met een jaarloon van meer dan en een fors bedrag aan bijzondere beloningen zullen dan ook geconfronteerd worden met een naheffingsaanslag Inkomstenbelasting (de Loonbelasting is immers een voorheffing op de Inkomstenbelasting). De hoogte van de aanslag is afhankelijk van een aantal factoren (o.a. het bedrag aan bijzondere beloningen) en kan oplopen tot een paar honderd euro. De Belastingdienst heeft echter aangekondigd de betalingstermijn van de naheffingsaanslag te verruimen (van 6 weken naar 4 maanden). Voor 2015 heeft de Belastingdienst de loonheffingstabellen zodanig aangepast dat naheffingsaanslagen zoveel mogelijk vermeden worden. Bron: Remmerswaal Loonadviseurs Inhoudsopgave Volle kracht vooruit in 2015 Binnenvaart Kredietunie Nederland gelanceerd Consequenties opheffing Productschap DierVoeder (PDV) Uitkomsten onderzoek VNG naar koppeling huisvuil binnenvaart met huisvuil gemeentes Presentatie Pierre Verberght Wijzigingen Arbeidsrecht 2015 Gebruik van de havens en kades van Nijmegen Havengeld Amsterdam Ombouw Meppelerdiepsluis BLN-Koninklijke Schuttevaer doet mee met Waterschapverkiezingen 2015 Gebruik van de havens en kades van Nijmegen Waalkade Autoafzetplaats (135 meter lengte) Zonder meldplicht bij de havendienst toegestaan voor de maximale duur van 15 minuten, indien langer noodzakelijk in overleg met de havendienst Autoafzetplaats is geschikt voor schepen tot 2 blauwe kegels. Het is voor deze schepen niet toegestaan gebruik te maken van het overige kadegedeelte Waalkade overig kadegedeelte Altijd meldplicht bij de havendienst en afmeren op aanwijzing havendienst (i.v.m. de ligplaatsen die voor de cruiseschepen zijn gereserveerd) Er mag dubbel worden afgemeerd mits men de breedte van 23 meter niet overschrijdt

6 Kopvoor afmeren is toegestaan Havengeld verschuldigd van maandag uur t/m zaterdag uur. 3 uur vrij van havengeld voor inkopen, reparatie, bemanning wisselen etc. Van zaterdag uur t/m maandag uur havengeldvrij Waalhaven Altijd meldplicht bij de havendienst Schepen breder dan 9,50 meter dienen vooraf toestemming te vragen Havengeld verschuldigd van maandag uur t/m zaterdag uur 3 uur vrij van havengeld voor inkopen, reparatie, bemanning wisselen etc. Van zaterdag uur t/m maandag uur havengeldvrij Oost-Kanaalhavens en Westkanaaldijk (overslag) Altijd meldplicht bij de havendienst Havengeld verschuldigd conform Verordening Scheepvaartrechten 2015 Bereikbaarheid Havendienst Nijmegen Marifoon: kanaal 12 (maandag t/m vrijdag van uur tot uur Telefoon: kantoor / mobiel en buiten kantoortijd Meer informatie Gerard Valk Havengeld Amsterdam In 2015 wordt het havengeld voor het gebruik van de haven van Amsterdam niet meer geïnd door Waternet, maar door de N.V. Haven Amsterdam. Het Havenbedrijf is zelfstandig geworden en maakt geen onderdeel meer uit van de gemeente. Dat betekent dat wij niet meer via de politiek druk kunnen uitoefenen op de tarieven voor het gebruik van de Havens. Het eerste jaar blijven de tarieven gelijk aan de huidige tarieven. Er wordt korting aangeboden aan schepen met een Green Award en 2 % korting indien men gebruik maakt van automatisch incasso.

7 Haven Amsterdam heeft haar klanten in december een brief gestuurd met informatie over deze veranderingen. Nu blijkt dat zij al na 7 dagen, van de schipper wil weten, voor welk tarief hij in de haven wil blijven liggen. Dat is veel te snel! Ik krijg daar dan ook veel klachten over tot nu toe. Dit is niet met de WBA gedeeld vooraf. Wel is ons gemeld, dat bij automatische incasso deze termijn 28 dagen is. Dat is dan weer netjes, maar ben je dus wel bijna verplicht voor de automatische incasso te gaan. Voor het havengeldvrij overnachten in het kader van het Vaar en rusttijdenbesluit blijven de huidige plaatsen beschikbaar. De palen boven de Coentunnel, een erfenis van de aanleg 2 e Coen, zijn daar bijgekomen. Deze palen zijn minder geschikt voor lege schepen. Wel melden aan Haven Amsterdam dat men gebruik wil maken van de vrijstellingsregel..! De vrijstelling voor het Havengeldvrij liggen in het weekend lijkt verdwenen in de nieuwe verordening. Dit is ongewenst. Hierdoor zal de druk op de Havengeldvrije ligplaatsen rondom Amsterdam toenemen. Deze plaatsen, Schellingwoude, Diemen enz. zijn nu al druk bezet in het weekend. BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft gevraagd om deze regeling weer terug te laten keren in de nieuwe verordening. Kortom, alle reden om op 17 januari 2015 tijdens de jaarvergadering van BLN-Koninklijke Schuttevaer afdeling Noord Holland, Haven Amsterdam om uitleg te vragen. Inmiddels is een brief naar Haven Amsterdam gestuurd met onze grieven/wensen. Meer informatie Andries de Weerd, Regio-coördinator Noord holland Ombouw Meppelerdiepsluis In verband met de ombouw van de Meppelerdiepsluis wordt van 26 januari t/m 6 februari 2015 het tijdelijk geleidewerk van het binnenhoofd van de oost- naar de westzijde van het Meppelerdiep verplaatst. Gedurende deze werkzaamheden kan er sprake zijn van enig oponthoud (maximaal 30 minuten) op de vaarweg. Vanaf 6 februari as is de vaarweg aan de westzijde versmald, de doorvaartbreedte is 15,5 meter. De details zijn weergegeven op bijgevoegde poster. Voor zowel uw als onze veiligheid vragen wij extra aandacht voor de werkzaamheden en de beperkingen op de vaarweg. Wij verzoeken u deze informatie te verspreiden binnen uw organisatie. Meer info: Anne-Ruth Scheijgrond, regiocoördinator Centraal Oost Nederland BLN-Koninklijke Schuttevaer doet mee met Waterschapverkiezingen 2015 BLN-Koninklijke Schuttevaer heeft een nieuwe afdeling Noord Holland, vorig jaar geboren uit het samengaan van drie afdelingen Amsterdam, Zaandam en Kop van Noord Holland. Deze afdeling heeft relatief veel actief varende B-leden. Zij maken gebruik van de kleinere vaarwegen in de provincie Noord Holland. Uit de voorstellen en wensen van de leden, blijkt dat een goed contact met het Waterschap in Noord Holland, in dit geval Hollands Noorderkwartier, belangrijk is. Een Waterschap vindt vooral waterveiligheid en waterkwaliteit erg belangrijk, maar is daarnaast ook beheerder van diverse sluizen en bruggen. Het uitvoeren van een goede beheertaak op dit gebied ontbreekt nog wel eens. Zij stremmen rustig midden in de zomer een sluis, omdat

8 hen dat goed uitkomt voor andere doelen dan scheepvaart?! Het bestuur van afdeling Noord Holland heeft daarom besloten een kieslijst aan te vragen voor de komende Waterschapverkiezingen op 17 maart Wij hebben Ronald van Schoorl bereid gevonden om als lijsttrekker te gaan fungeren. Wij hopen op één zetel in het bestuur van het Waterschap en op deze wijze de belangen van de scheepvaart nog beter te kunnen dienen in de toekomst. 23 december jl. kregen wij te horen dat onze Kieslijst is goedgekeurd! U heeft dus iets te stemmen op 18 maart 2015 als u in noord Holland woont! Zes lokale partijen hebben hun naam laten registreren voor de verkiezingen van ons nieuwe algemene bestuur: Groen, Water & Land Gewest NH/U KNSB Water Natuurlijk Boeren Burgers Waterbelang Algemene Waterschapspartij Koninklijke Schuttevaer* *Wij hebben moeten kiezen voor de naam Koninklijke Schuttevaer, omdat ten tijde van aanmelding er van de nieuwe organisatie nog geen geldige statuten aanwezig waren. Indeling waterschapsbestuur Het algemene bestuur van Waterschap Hollands Noorderkwartier telt 30 leden. Zij onderscheiden vier categorieën: ingezeten (inwoners), bedrijfsleven, agrariërs en terreinbeheerders. De verkiezingen van 18 maart zijn voor de 23 leden uit de categorie ingezetenen. Daarnaast worden er 3 leden aangewezen door de Kamer van Koophandel (namens het bedrijfsleven), 3 door de LTO Noord (namens de agrariërs) en 1 door het Bosschap (namens de terreinbeheerders). Meer informatie Andries de Weerd

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! Blad 1 van 8 Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden en alle bijzonderheden van Prinsjesdag worden doorgevoerd in de wetgeving en daar ziet u een deel van terug in deze nieuwsbrief. Zo

Nadere informatie

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014!

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Nieuwsflits 2014 Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail WERKGEVER De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! MKB-NIEUWSBRIEF (08/2014) WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen beschreven: + Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail + Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 + Kosten verlaging

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! NIEUWSBRIEF 08/2014 Werkgever 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Westpark Highlights oktober 2014

Westpark Highlights oktober 2014 1/ 12 Westpark Highlights oktober 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Nieuwsbrief HRsalarisservice

Nieuwsbrief HRsalarisservice Nieuwsbrief HRsalarisservice HRsalarisservice Plesmanstraat 64 3900 AW Veenendaal T 033 21 00 133 E info@hrsalarisservice.nl KvK 56688237 Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang november 2014 NIEUWS 4 negentig In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende

Nadere informatie

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling en de

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 Uitgave 2 17 december 2014 Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2015 voor het inhouden

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2014 Nieuwsbrief 4e kwartaal 2014 In dit nummer: De belangrijkste veranderingen in het ontslagrecht pag. 2 Vereenvoudigingen werkkostenregeling pag. 4 Aanpassingen gebruikelijk loon per 2015 pag. 5 Einde VAR

Nadere informatie

Kosten verlagen transitievergoeding in nieuw ontslagrecht

Kosten verlagen transitievergoeding in nieuw ontslagrecht Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Als dga valt u verplicht onder de gebruikelijkloonregeling. U hoort een salaris te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid.

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING 2011

WERKKOSTENREGELING 2011 WERKKOSTENREGELING 2011 Met ingang van 2011 geldt de zogeheten werkkostenregeling. Dit betekent een nieuwe fiscale benadering van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie jaar (2011,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 82014

Nieuwsbrief. Nr. 82014 Nieuwsbrief Nr. 82014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2014

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 8-2014 INHOUD 2 3 4 5 Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Kosten verlagen transitievergoeding in nieuw ontslagrecht Einde VAR in zicht 6 & 7 TIPS

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2015 VOOR DGA S, ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN. Inkomstenbelasting

BELASTINGPLAN 2015 VOOR DGA S, ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN. Inkomstenbelasting BELASTINGPLAN 2015 Op 16 september 2014 is het Belastingplan 2015 gepubliceerd. Dit jaar is het aantal concrete nieuwe maatregelen zeer beperkt. De fiscaliteit in 2015 wordt echter niet alleen bepaald

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Bent u klaar voor de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 gaat de werkkostenregeling voor iedere werkgever gelden. In de periode 2011 tot en met 2014 was toepassing van de werkkostenregeling

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie!

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! 2 De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! 3 INLEIDING DE WERKKOSTENREGELING 2014 EN 2015 De in 2011

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Overgang naar de werkkostenregeling

Overgang naar de werkkostenregeling Overgang naar de werkkostenregeling 1. Inleiding De werkkostenregeling is ingevoerd per 1 januari 2011. Bij de invoering van de werkkostenregeling is voorzien in een keuzeregime. Op basis van dit keuzeregime

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie