Activiteitenplan drs. C.J. Japenga

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2013-2014. drs. C.J. Japenga"

Transcriptie

1 Activiteitenplan drs. C.J. Japenga

2 Inhoud 1.0 Inleiding Activiteitenbeschrijvingen Vakgebonden activiteiten Olympiades Excursiebeleid Introductieweek brugklassen Introductiedag klas Extra activiteiten in het kader van taalonderwijs Extra activiteiten in het kader van LOB Pluslessen Model European Parliament (MEP) en debatgroep Wiskunst Science Center Techniek en basisscholen Het geven van gastlessen op basisscholen Cnopius-project Internationalisering Sportactiviteiten Culturele activiteiten Kunstendagen Schoolorkest GC Klassiek Muziek Concours en de Propaganda-avond Schoolmusical Maatschappelijke en emotionele vorming Maatschappelijke stage (MaS) Day for Change Activiteiten onder verantwoording van de Stuurgroep Sinterklaas Kerstactiviteit Activiteitendag ZGB-feesten Personeelsactiviteiten door de Feestcommissie Tot slot Bijlagen Bijlage 1: Voorbeeld excursieaanvraag Bijlage 2: Excursielijst Bijlage 3 : Overzicht schoolkosten Gymnasium Celeanum

3 1.0 Inleiding Het Gymnasium Celeanum wil een school zijn die de leerlingen veel biedt; zowel binnen de verschillende vakken, als ook in sport- en cultuuractiviteiten is er een breed aanbod. Dit is een bewuste keuze. Het Celeanum wil, als gymnasium, méér zijn dan een vwo-opleiding en daarvoor is een uitdagend aanbod op (klassiek) cultureel gebied een vereiste. Een deel van het aanbod bestaat uit een uitgebreid vakkenaanbod met daaraan gekoppeld een weloverwogen excursiebeleid. In de bovenbouw kunnen binnen de wettelijke kaders bijna alle vakken worden gekozen (alleen de kunstvakken en informatica worden niet aangeboden). Leerlingen mogen bovendien naast de profielen, onder bepaalde voorwaarden, maximaal drie extra vakken kiezen in de vrije ruimte. Er liggen geen blokkades voor het kiezen van bepaalde vakkencombinaties. Leerlingen worden gestimuleerd minimaal één extra vak in de vrije ruimte te kiezen (1 okt. 2013: 95% van de vierdeklassers volgt één of meer vakken extra). Naast de lessen, excursies en modules betekent de grote diversiteit aan sport- en cultuuractiviteiten een duidelijke meerwaarde voor de school en voor de leerlingen. De aantrekkelijkheid van de school wordt erdoor vergroot; voor veel leerlingen zijn juist de extra activiteiten reden om voor deze school te kiezen. Alle activiteiten zijn, in korte beschrijving, terug te vinden op onze website, waar een beeld van elke activiteit geschetst wordt en, waar relevant, een agenda en contactgegevens zijn opgenomen. We hopen het komende schooljaar Olympiadeschool te worden. Ook zullen we onderzoeken of het zinvol is Begaafheidsprofielschool te worden. Hiermee willen we de kwaliteit van onze school meer zichtbaar maken. Samen met de andere zelfstandige gymnasia in Nederland (Stichting Het Zelfstandig Gymnasium) ontwikkelen we een Honours Programma (HPG). Verder is er een structurele samenwerking met de Chinese School tot stand gekomen. Op zaterdag maakt deze school gebruik van ons gebouw aan de Westerlaan (7 lokalen). De docente van de Chinese school verzorgt ook lessen Chinees voor onze leerlingen. Chinees is een keuzevak in de vorm van een plusproject in leerjaar 3 en 4. De leerlingen sluiten af met een officieel certificaat. Voor deze en andere gemotiveerde leerlingen in het C&M- en E&M-profiel wordt met ingang van dit schooljaar een studiereis georganiseerd naar een school in Beijing. Deze reis heeft de vorm van een uitwisseling. Voorafgaand aan de reis volgen de leerlingen een inhoudelijk programma over allerlei aspecten van China en de Chinese cultuur. Gezien de bezuinigingen op het onderwijs staan de activiteiten en het uitgebreide aanbod meer onder druk. De school merkt dat de bekostiging steeds lastiger wordt. De school ziet zich daarom genoodzaakt voor een aantal activiteiten en keuzeprojecten een geldelijke bijdrage van ouders te vragen. 2

4 2.0 Activiteitenbeschrijvingen De activiteiten zijn globaal onder te verdelen in: a. vakgebonden activiteiten b. internationalisering c. sport d. cultuur 2.1 Vakgebonden activiteiten Onder vakgebonden activiteiten worden alle extra activiteiten verstaan die in het kader van één of meerdere vakken worden ontplooid en die tot doel hebben de vak inhoud te versterken, aan te vullen of op een andere aansprekende manier onder de aandacht van de leerlingen te brengen. Vakoverstijgende projecten worden gestimuleerd. De schoolleiding vindt dat goed passen binnen de visie en missie van de school, waar het ontwikkelen van een brede interesse van de harmonieuze mens hoog in het vaandel staat. Vakoverstijgend werken leert leerlingen vanuit een breed perspectief naar allerlei zaken te kijken, waardoor zij meer open zullen staan voor andere culturen, nieuwe theorieën en ideeën van andere mensen. Het vakoverstijgend werken is geen doel op zich, maar wordt daar toegepast waar het toegevoegde waarde heeft. We onderscheiden onder meer: 2.2 Olympiades In ieder geval doen de vakken wi, na, sk, bi, ak en fi mee aan de nationaal georganiseerde olympiades. We stimuleren de deelname. Regelmatig weten onze leerlingen internationaal door te dringen tot de eindrondes. Als school zijn wij bijzonder trots op de prestaties die onze leerlingen leveren. De afname van de olympiades wordt door de vaksecties meestal in eigen beheer, maar wel in overleg met de schoolleiding, geregeld. Naar aanleiding van het bestuursakkoord Beter presteren is er voor gekozen een Olympiadecoördinator aan te stellen. Dat is Jaap Andriesse geworden. Er is een keurmerk voor Olympiadescholen. We streven ernaar gedurende het schooljaar aan de gestelde criteria te voldoen. Het onderwijskundige doel dat hiermee bereikt wordt is dat excelleren mag en dat leerlingen zich leren profileren als de beste in competitief verband. Door Olympiades ook op te nemen in het PTA (zie bijv. biologie klas 6) wordt het meedoen gestimuleerd voor een brede groep. 2.3 Excursiebeleid De schoolleiding acht het buitenschools leren in de vorm van het aanbieden van excursies van groot belang. Een excursie wordt gezien als een verlengstuk van de les. Ook kan het een lacune in kennis en vaardigheden opvullen van zaken die in een les niet aan bod kunnen komen. De voorkeur gaat uit naar excursies waarbij meerdere vakken samenwerken en waarbij er een duidelijke relatie aanwezig is met de vak inhoud. In het ideale geval zijn er opdrachten in de excursie verweven die voor meerdere vakken betekenis hebben. Een bijzondere plaats nemen de excursies voor de Klassieke Talen in. Hiermee proberen we het klassieke erfgoed meer aandacht te geven en willen we als school de leerlingen duidelijk maken dat klassieke vorming belangrijk en waardevol is. Een aantal excursies staat nadrukkelijk in het teken van loopbaanoriëntatie en is niet direct aan een vak gekoppeld, maar meer aan de oriëntatie op een profiel. Iedere excursieleider levert voor de zomervakantie een aanvraagformulier in. Zie bijlage 1. Onze excursiecoördinator, Bert Busstra, zorgt dat de begeleiding evenwichtig wordt verdeeld en tijdig wordt geregeld. Een overzicht van de geplande excursies per klas op datum staat in bijlage 2. In de onderbouw (klas 1 t/m 3) worden in ieder leerjaar twee excursies aangeboden. Het beleid hierbij is dat deze excursies een aantoonbare inhoudelijke meerwaarde moeten hebben en zijn gekoppeld aan becijferde opdrachten binnen een vak of bij meerdere vakken. 3

5 Het streven is steeds één van de twee excursies te organiseren binnen het kader van de Klassieke Talen. De sectie KT heeft een excursieprogramma voor klas 1 t/m 5 ontwikkeld. Een bijzondere positie wordt ingenomen door de Romereis in klas 5 (KCV). Overzicht huidig aanbod Klas Excursie KT Excursies andere vakken 1 Nijmegen Burgersbush (Bi) (Valkenhof+opdr. op school) 2 Xanten Nemo in combinatie met het jaarprogramma en tentoonstelling op school (Tc) Workshopmiddag NG/NT Delft (op school) (LOB) 3 Lille of Keulen Lille (of Brussel) (Ak/Fa) of Keulen (KT/Du/Gs) Walibi Flevo (Na)) Bedrijfsexcursies in Zwolle (LOB) 4 Amsterdam TU Twente (LOB) Toneelvoorstelling ANW op school Excursie Parijs (Fa, jaarlijks, 3 dagen) Excursie Berlijn (Du,jaarlijks, 3 dagen) Diverse excursies (NLT) 5 Romereis Diverse excursies (NLT) 6 - Diverse excursies (NLT) Practica Wageningen (Bi) Ioniserend Stralenpracticum (Na) op school 3 dagen CERN (NLT, Na) 5 dagen La Palma (Na) De relatie van de tweede excursie met bepaalde vakken varieert en hoeft dus niet jaarlijks dezelfde te zijn. Wel worden bestaande en mogelijk nieuwe excursies steeds getoetst aan de inhoudelijke criteria en spreiding over de vakgebieden. De driedaagse reizen van Frans en Duits naar Parijs en Berlijn zijn structureel opgenomen in het excursieaanbod van de leerlingen met Frans of Duits in klas 4. Het betreft een extra reis die apart betaald moet worden. Het is voor alle leerlingen met het desbetreffende vak mogelijk om vrijwillig mee te gaan. Geen verplichte reis dus. Het karakter van de reizen is duidelijk anders dan een uitwisseling. De reizen staan in het teken van kennismaking met de hoofdstad op vooral cultureel gebied. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke kostprijs. De prijs ligt tussen de 280 en 300. In klas 5 gaan alle leerlingen naar Rome als onderdeel van de lessen Klassieke Culturele Vorming (KCV). Tijdens deze reis maken de vijfdeklassers intensief kennis met de culturele aspecten van de eeuwige stad. De kosten van de Romereis zijn 640. De school bezint zich op de handhaving van de Romereis in de huidige vorm. Het aantal leerlingen is zo groot in leerjaar 5 dat ofwel splitsing, ofwel organisatie van een tweede reis met een andere bestemming noodzakelijk lijkt. De Griekenlandreis en de skireis behoren niet tot het activiteitenprogramma en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de school. 2.4 Introductieweek brugklassen De gehele eerste week van het schooljaar staat voor de brugklassers in het teken van introductie. Op maandag leren de leerlingen elkaar en hun tutor beter kennen in het hoofdgebouw, ze worden wegwijs gemaakt en leren bij wie ze moeten zijn met welke vragen. Op dinsdag maken ze kennis met de nevenlocatie en gaan ze ook naar de binnenstad van Zwolle. 4

6 Van woensdag tot en met vrijdag gaan ze op kamp naar Heino. De locatie maakt zowel binnenals buitenactiviteiten mogelijk. Met het oog op de kosten is gekozen om per fiets te gaan. Naast vele kennismakingsspelletjes is er ook aandacht voor de preventie van pestgedrag. Kortom een vormende week, die maakt dat nieuwe leerlingen zich snel thuis voelen. We hechten hier veel waarde aan. 2.5 Introductiedag klas 4 In klas 4 is bewust gekozen voor een introductiedag met afsluitende barbecue. Het doel is dat de leerlingen elkaar in het nieuwe klassenverband beter leren kennen. Vooral door veel kennismakingsspelletjes, teamsport en teambuildingsactiviteiten wordt hieraan gewerkt. Jeroen Vogel en Gerard Top zijn verantwoordelijk voor deze dag. 2.6 Extra activiteiten in het kader van taalonderwijs In klas 1 komt een Nederlandse jeugdboekenschrijver op bezoek en vertelt over het tot stand komen van een verhaal. Daarnaast is er het Poëzieproject waarbij de vakken tekenen, muziek en Nederlands samenwerken. Het eindproduct, de poëzieavond en het uitgegeven themaboekje (waarvan een deel van de opbrengst voor Unicef is), is een voorbeeld van een goed uitgewerkt vakoverstijgend concept, waarbij het geïntegreerd aanbieden van diverse verwante disciplines als dichten, muziek schrijven, ritme en metrum, presentatie en beeldende vorming in elkaar overlopen. De coördinatie van dit project is in handen van Gwenda Koens, Anny Lohuis en Albert Ballast. Het Taaldorp in klas 3 voor de vakken Frans en Duits vindt dit jaar alleen plaats bij het vak Duits en wel tijdens de Kerstmarkt in Keulen. De secties zijn bezig een nieuwe structuur van het taaldorp te ontwikkelen. De driedaagse talenexcursies in klas 4 zijn succesvol gebleken. De reizen naar Parijs en Berlijn zijn goed verlopen en de leerlingen en docenten waren erg enthousiast over de inhoud. Deze reizen vallen niet onder internationalisering, maar maken onderdeel uit van het vak. Cambridge Engels wordt aangeboden in de leerjaren 2, 3, 4 en 5, twee uur per week aan 2 groepen. Leerlingen worden geselecteerd op grond van criteria opgesteld door de sectie Engels. De bovenbouwgroepen hebben met bijzonder goed resultaat (100% geslaagd) het CAE-examen afgelegd. Het onderbouwtraject wordt dit schooljaar geëvalueerd. De schoolleiding wil het inzetten van native speakers voor het oefenen van de spreekvaardigheid voor het gehele vreemde talenonderwijsaanbod graag ontwikkelen. We willen inspelen op kansen die zich op dat gebied voordoen. De klassieke talen bezoeken elk jaar een toneelvoorstelling met klassiek drama. Daarnaast is er voor de leerlingen muziektheater Er was een broer en een broer over de zonen van Zeus voor klas 1 en 2. Alle voorstellingen worden deels bekostigd vanuit de cultuurkaartgelden. De sectie Nederlands organiseert regelmatig activiteiten voor zowel de onderbouw als de bovenbouw binnen het literatuuronderwijs. Er worden onder andere schrijvers uitgenodigd binnen en buiten de lessen. 2.7 Extra activiteiten in het kader van LOB In het derde jaar kiezen leerlingen voor een profiel. Leerlingen worden op de volgende manieren voorbereid op deze keuze: In klas 2: het aanbieden van de workshops van de TU Delft voor de NG- en NT-profielen. Het gaat om één middag, waarbij studenten uit Delft eerst kort een voorlichting geven over de mogelijke studierichtingen. Daarna is er een viertal workshops (binnen de vakken wiskunde, techniek, natuurkunde), die de meeste leerlingen als zeer uitdagend ervaren. Leerlingen krijgen een beeld van de mogelijkheden die de betaprofielvakken in de bovenbouwprofielen en op termijn voor de vervolgstudie bieden, zodat ze tot een 5

7 afgewogen vakkenpakketkeuze kunnen komen. De aansturing van dit project is in handen van Enteke Assink. In klas 3: het aanbieden van het derdeklasproject, waarbij de leerlingen zich op twee profielen kunnen inschrijven en daarmee dan twee dagen aan de slag gaan. Op de woensdag maken de leerlingen kennis met twee bedrijven in Zwolle die passen bij het gekozen profiel. De onderbouwcommissie heeft als nadrukkelijke taak dit project vorm te geven en uit te bouwen. In klas 3: het houden van een voorlichtingsavond waarop de nog onbekende vakken zich presenteren voor ouders en leerlingen klas 3. In klas 3: het LOB-programma dat start in oktober en afsluit in maart en vooral door de decaan in samenwerking met de tutoren wordt begeleid. Het houden van individuele gesprekken tussen ouders, leerlingen en decaan. In klas 4: het bezoeken van de Universiteit Twente. In klas 4 en 5: het bezoeken van de beroepenavond in samenwerking met de andere VOscholen in Zwolle. In klas 5 en 6: de mogelijkheid om onder schooltijd maximaal 3 open dagen te bezoeken van universiteiten of hbo-instellingen door de regeling met de zogenaamde groene kaart. Ook het bezoeken van meeloopdagen behoort tot de mogelijkheden. Voorlichting over beroep- en studiekeuze vindt plaats op de ouderavonden aan het begin van het schooljaar. Op de voorlichtingsavond in klas 5 geven studenten van de Radbouduniversiteit Nijmegen voorlichting over studeren, studentenleven, financiën, enz. Daarnaast is er een speciale voorlichtingsavond over het Maatjesproject in Nijmegen. Dit gaat om voorlichting voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte die willen studeren. Deze voorlichting is tweejaarlijks. Daarnaast is er voor de leerlingen van klas 5 een voorlichtingsmiddag die wordt verzorgd door oud-leerlingen van onze school. Aanspreekpunt voor de LOB-activiteiten is de decaan van de school, Bart Scheperboer. 2.8 Pluslessen In de onderbouw worden naast de reguliere lessen plusmodules aangeboden. Het doel van de pluslessen is om leerlingen die naast het reguliere programma meer aankunnen die kans te bieden. In de missie van de school is verwoord dat we leerlingen breed willen ontwikkelen: hart, hoofd en handen. Daarom bieden wij vooral creatieve pluslessen aan. Het aanbod wisselt jaarlijks. In het verleden zijn aangeboden: circus, schoolband, mountainbiken, beeldhouwen, architectuur en een survivalrun. Deze modules worden gegeven door eigen docenten en gastdocenten. In de bovenbouw is er een plusles kunst waarbij leerlingen en collega s zelf schilderen of tekenen onder begeleiding van de vakdocent(en) tekenen, en een module Chinees. Chinees wordt 2 uur per week aangeboden voor de leerlingen vanaf leerjaar 3. De constructie wordt in eerste instantie vergelijkbaar met Cambridge Engels in de bovenbouw. Aan dit extra aanbod zijn kosten verbonden voor de ouders. 2.9 Model European Parliament (MEP) en debatgroep Het MEP is een simulatiespel van het Europees Parlement waaraan scholieren uit de vierde en vijfde klassen van het vwo deelnemen. In dit spel worden de deelnemers verdeeld over verschillende commissies die elk een bepaald thema behandelen. De thema`s hebben betrekking op actuele Europese onderwerpen op het gebied van economie, milieu, landbouw, cultuur, onderwijs en dergelijke. De commissieleden debatteren over hun onderwerp. De standpunten van de verschillende commissievergaderingen worden vastgelegd in resoluties, die worden aangeboden aan de Algemene Vergadering. In deze vergadering worden de resoluties besproken, verdedigd en plenair in stemming gebracht. Doelstelling van het MEP is: jongeren leren omgaan met democratische besluitvormingsprocessen; jongeren leren onderkennen wat de werkzaamheden en mogelijkheden van het Europees Parlement zijn; 6

8 jongeren bewust te maken van politieke, economische, culturele, sociale en emancipatorische ontwikkelingen met het oog op de Europese eenwording. Jaarlijks nemen wij deel aan de diverse rondes en ook hier wordt de eer van het Celeanum met verve verdedigd. Bart Scheperboer is aanspreekpunt. Los daarvan is er een debatgroep. Leerlingen doen mee aan Op weg naar het Lagerhuis en debatteren daartoe op school. Docent geschiedenis en KCV dhr. M.van Aller is aanspreekpunt Wiskunst Bij het Wiskunstproject wordt door de secties wiskunde, Nederlands en tekenen gezamenlijk een dag van 6 lesuren ingevuld in blokken van 2 uur. Leerlingen uit klas 2 zijn dan bezig met de wiskunde in de kunst en letteren. Ze leren een relatie te leggen tussen kunst, taal en wiskunde. De coördinatie ligt in handen van Enteke Assink, Anny Lohuis en Gwenda Koens. Het project wordt op twee dagen georganiseerd met telkens 3 of 4 klassen Science Center Het project Science Center op School van NEMO heeft een vaste plek binnen de lessen techniek gekregen. Een Science Center is een soort tentoonstelling waar het niet de bedoeling is van de tentoongestelde objecten (exhibits) af te blijven, maar juist om er iets mee te doen. Dit project duurt een aantal weken. Er wordt begonnen met het maken van ontwerpen van exhibits. Daarna gaan de leerlingen op excursie naar NEMO te Amsterdam. Tijdens deze excursie worden de ontwerpen beoordeeld door deskundigen van NEMO. Tevens geven zij advies over de aanpak. De weken daarna worden de exhibits op school tijdens de technieklessen gebouwd. En aan het eind wordt een tentoonstelling opgezet waar ouders en andere familie en vrienden worden uitgenodigd om de exhibits te komen bekijken en natuurlijk aan te raken. Doel: een beroep doen op de creatieve en technische vaardigheden van de leerlingen. Omdat ze door externe deskundigen worden beoordeeld, leren ze zich ook meten aan landelijke maatstaven Techniek en basisscholen Bert Grave is hier voortrekker. Met veel enthousiasme begeleidt hij de First Lego League, waarbij leerlingen van groep 8 en onze brugklasleerlingen samenwerken om een Legorobot allerlei opdrachten te laten uitvoeren. Wekelijks komt deze groep bij elkaar om de robot te verbeteren. Ondertussen heeft Bert assistentie van een vrijwilliger. Op het Deltioncollege wordt jaarlijks een grote manifestatie georganiseerd waarbij teams van allerlei scholen uit de regio tegen elkaar uitkomen. Er komt steeds meer aandacht voor samenwerking met leerlingen uit groep 8. Bindende factor bij deze projecten is dat leerlingen de liefde en waardering voor techniek/science wordt bijgebracht. Regelmatig gaan onze bovenbouwleerlingen ook op bezoek bij basisscholen om daar lessen science te geven Het geven van gastlessen op basisscholen Regelmatig wordt onze school gevraagd gastlessen te verzorgen voor leerlingen van groep 8. Deze gastlessen worden opgebouwd rondom de wensen van de basisschool en hebben naast het educatieve karakter ook een wervend doel zowel voor de school als voor het beroep van docent. De beste leerlingen uit klas 5 en 6 geven met veel enthousiasme deze lessen. Afhankelijk van de vraag kan dat één morgen of middag zijn of een serie lessen. De coördinatie van deze lessen ligt bij Brenda Broekman Cnopius-project In samenwerking met de basisscholen binnen ons bestuur (Openbaar Onderwijs Zwolle) loopt het Cnopius-project voor hoogbegaafde leerlingen. De leerlingen krijgen één dagdeel les van speciaal daarvoor opgeleide docenten. Leerlingen worden op hun eigen niveau cognitief en sociaal uitgedaagd. Onze eigen docente Agnes van der Beek (deels ook werkzaam op de Parkschool) is werkzaam binnen dit project. Bert Grave geeft gastlessen techniek. De lessen vinden plaats op onze locatie Westerlaan, in het gedeelte waar de Parkschool gebruik van maakt. 7

9 De verbinding met onze school is zo ook fysiek gelegd. Dit project heeft voor onze school meerwaarde, omdat veel leerlingen uit Cnopius zich bij onze school aanmelden. 3.0 Internationalisering Internationaliseringactiviteiten zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijs op het Gymnasium Celeanum. Wij vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen verschillende mogelijkheden hebben om met leeftijdgenoten in andere landen in contact te komen. Daarnaast vergroten internationale activiteiten de kennis van de taal en cultuur van andere Europese landen. Uitwisselingen vinden in klas 4 en 5 plaats. Het streven is dat iedere leerling de mogelijkheid heeft om eenmaal deel te nemen aan een uitwisseling met een middelbare school in Europa. Hiertoe is een netwerk van scholen ontwikkeld in ca. 8 landen. Duitsland, Italië en België (Franstalig) vormen de basis, de andere landen wisselen. Dit jaar participeren Polen, Noorwegen, Roemenië en Italië. In 2013 is een reis georganiseerd naar Madrid voor excellente betaleerlingen. De leerlingen namen deel aan een internationale conferentie. Daarnaast zijn vier collega s, Nathan Woud, Bart Scheperboer, Erik de Ruiter en Maarten Wolting, betrokken bij een Comeniusproject waarbij docenten uit heel Europa samen lesmateriaal ontwikkelen rond bepaalde thema s. De Comeniusprojecten draaien onder verantwoordelijkheid van het Europees Platform, dat deze projecten ook subsidieert. In klas 5 komen alle buitenlandse partnerscholen tegelijk in Zwolle (week voor de herfstvakantie) en het streven is dat de retourbezoeken worden geconcentreerd in maximaal 2 weken. De praktijk blijkt weerbarstiger, omdat we ook afhankelijk zijn van de partnerscholen. Het blijkt niet mogelijk om het geconcentreerd in twee weken in het voorjaar te krijgen. Er is afgesproken dat er wordt gestreefd naar zo min mogelijk lesuitval als gevolg hiervan. Dus lessen van elkaar vervangen, werken met opvang door de LO-stagiaires en dergelijke. De uitwisselingen naar Flône en Düsseldorf in klas 4 worden in de huidige vorm gecontinueerd. Deze staan parallel aan elkaar in het jaarrooster. Er is een duidelijke link met het vak. In het schooljaar zal het Gymnasium Celeanum voor de eerste maal een studiereis organiseren naar China (Beijing). Deze studiereis vindt plaats als een uitwisselingsproject en vindt deels plaats in de meivakantie. De leerlingen die mee doen verblijven in gastgezinnen. De Chinese leerlingen komen voor de zomervakantie naar Zwolle. Voor deze reis komen met voorrang leerlingen in aanmerking die Chinees in hun pakket hebben of hadden, aangevuld met leerlingen uit klas 4 met het CM/EM-profiel. De leerlingen zijn zeer gemotiveerd voor deze uitwisseling, hetgeen moet blijken uit hun sollicitatiebrief. Ook volgen zij als voorbereiding een inhoudelijk programma. 8

10 4.0 Sportactiviteiten Door het grote enthousiasme van de sectie is het aanbod aan sportactiviteiten groot. Al een aantal jaren mogen wij het predicaat Sportactieve school voeren. Wij hebben de ambitie ook Sportactieve school te blijven, want we zijn er trots op! De sportactiviteiten hebben tot doel de onderlinge contacten te bevorderen en de sportieve sfeer op school te stimuleren. De balans tussen lesuitval door sportactiviteiten en een breed aanbod is zorgvuldig gewogen en daar is een goede balans in gevonden. In overleg met de sectie LO zijn de volgende afspraken gemaakt, waarbij wij het principe van het belonen van degenen die willen en kunnen hebben toegepast: Bij de jaarlijks terugkerende onderlinge sportwedstrijden in de regio Zwolle: o Duathlon o Unihockey o Volleybal o Voetbal mogen leerlingen deelnemen aan maximaal twee evenementen. Voorwaarde is wel dat hun gedrag, motivatie en cijfers geen aanleiding geven tot zorg (het gemiddelde van de cijfers moet minimaal 6,0 zijn). Het aantal deelnames wordt bijgehouden door de LO-sectie. De lijst met deelnemers wordt (minimaal één week van te voren) aan de conrectoren voorgelegd ter beoordeling. De conrectoren beslissen (eventueel in overleg met de betrokken docenten) of een leerling voldoende gepresteerd heeft om deel te mogen nemen. Bij het Shell Hockey toernooi, de Landelijke Roeiwedstrijden en de Athene-spelen profileren wij ons als school. Dit zijn grote evenementen. Dat vinden we met elkaar belangrijk. Leerlingen die mee willen doen en geschikt geacht worden door de LO-sectie, mogen meedoen. Enige voorwaarde is wel dat gedrag en motivatie geen aanleiding geven tot zorg. Dit jaar neemt het Celeanum geen deel aan het toernooi in verband met de verlengde meivakantie. Mede doordat er een heel actieve sportcommissie bestaande uit leerlingen is gevormd, is de belasting met betrekking tot de begeleiding van deze activiteiten sterk afgenomen. De roeitrainingen en het roeipromotieprogramma in samenwerking met de Roei- en zeilvereniging wordt als waardevol beschouwd en mag zich al enkele jaren verheugen in ruim voldoende belangstelling. Ook participeren wij als school in de Nationale Sportweek (begin april). De extra activiteiten, waarop zich meestal zo n 30 leerlingen per dag kunnen inschrijven, vinden plaats na schooltijd of op de avond en worden goed bezocht. Daarnaast zijn er extra initiatieven als een zaalvoetbalcompetitie voor zowel collega s als leerlingen in de grote pauze. Deze activiteiten versterken de onderlinge band en dragen op een positieve wijze bij aan de goede sfeer op school. Verder zijn er in de onderbouw de jaarlaagsportdagen. Deze worden bewust in de toetsweken geplaatst om belasting naar andere lessen te voorkomen. Verder kennen we natuurlijk de sportdagen aan het einde van het jaar. Door de omvang van de huidige jaarlagen moeten deze sportdagen op twee dagen worden gehouden, omdat het anders niet meer de organiseren valt. Er is bewust voor gekozen om deze sportdagen met een toets te laten beginnen, zodat iedereen al op school aanwezig is. Een aparte categorie vormt de invulling van de lessen bewegingsonderwijs in klas 5 en 6. De sportlessen vinden buitenschools plaats op diverse locaties en zijn in die zin ook een activiteit. 9

11 Doel is de leerlingen met allerlei sporten kennis te laten maken. Deze sportoriëntatie wisselt jaarlijks enigszins van opzet. Er wordt gestreefd naar een breed en voor de leerlingen aantrekkelijk aanbod. De schoolleiding is enthousiast over de invulling van de sportactiviteiten en de wijze waarop hieraan wordt deelgenomen door zowel collega s als leerlingen en zal het huidige beleid continueren. 10

12 5.0 Culturele activiteiten Naast de sportactiviteiten worden ook de culturele activiteiten door onze (aspirant-)leerlingen en hun ouders erg belangrijk gevonden. Het is aantoonbaar dat er jaarlijks leerlingen voor het Celeanum kiezen door deze activiteiten. Een deel van de kosten wordt gefinancierd door het CJP. Het Celeanum heeft gekozen voor handhaving van het CJP. Op deze manier kan de school een aantal activiteiten financieren op een gunstige manier. Tevens kan de pas door de leerlingen worden gebruikt voor het bezoeken van talrijke culturele activiteiten en biedt het andere kortingen. De culturele activiteiten worden gecoördineerd door Frans van de Vrande en Suzanne Remmelink. 5.1 Kunstendagen Jaarlijks worden in de onderbouw kunstendagen georganiseerd. Tijdens deze dagen maken alle leerlingen kennis met een aantal kunstvormen. Deze dagen worden georganiseerd in samenwerking met een aantal Zwolse instanties; dit jaar is dat het kunstenaarscollectief Xplosief!. Deze dagen worden op de locatie Westerlaan georganiseerd. Het gebouw staat dan ten dienste van de Kunstendag. Per jaar wordt een dagprogramma afgesproken. De coördinatie ligt bij Frans van de Vrande. 5.2 Schoolorkest Het spelen in het schoolorkest geeft solisten de mogelijkheid om het samen spelen te ervaren en daarvan te leren. Vrijwel alle orkestleden hebben muzieklessen en spelen ook elders. Hierdoor moet voortdurend worden gezocht naar een evenwicht tussen het wenselijke (repeteren na schooltijd) en het haalbare. Een deel van de repetities is dientengevolge onder schooltijd, in De Hoeksteen op dinsdag het 7 e en 8 e uur. Het schoolorkest wordt geleid door een vaste professionele dirigent die de school hiertoe inhuurt. Het zakelijk leiderschap ligt bij de heer Gerrit van der Horst. Vooral het jaarlijkse optreden in het Concertgebouw in Amsterdam is heel bijzonder. Dit optreden vindt plaats in het kader van het Orkestival, de wedstrijd van de schoolorkesten van de zelfstandige gymnasia in Nederland. Als grande finale geldt het tutti -stuk met circa 400 leerlingen van alle deelnemende gymnasiale schoolorkesten samen. In principe verzorgt het orkest 4 optredens per jaar: de opening op de propaganda-avond, het Orkestival in Amsterdam, medewerking aan de tweejaarlijkse musical en nog een slotoptreden voor de zomervakantie. 5.3 GC Klassiek Muziek Concours en de Propaganda-avond Naast het orkest is er ook aandacht voor de individuele muzikale kwaliteiten op zowel de propaganda-avond (PPA) (voor de pauze) als het GC Klassiek Muziekconcours. De PPA valt formeel onder de ZGB. Allerlei creatief talent kan daar optreden en wordt geselecteerd door de ZGB. Het Klassiek Muziekconcours heeft een licht klassiek karakter. Het concours is een wedstrijd en wordt sinds 2006 gehouden. Het wordt georganiseerd door Bob Vaalburg, Albert Ballast en Martin Liefers. 5.4 Schoolmusical In dit kader past ook de tweejaarlijkse schoolmusical. Hierbij is het streven zoveel mogelijk leerlingen bij de productie te betrekken. Leerlingen die van toneelspelen houden wordt zo een platform geboden en kunnen werken aan het spelen met emoties. Opvallend is dat ook leerlingen met ASS (stoornis binnen het autistisch spectrum) hier hun weg vinden en tot verbazingwekkende prestaties komen. Alle leerlingen kunnen auditie doen. In de praktijk is het aantal betrokken leerlingen helaas relatief klein (zo n 20 lln). In ieder geval werkt het schoolorkest standaard mee. Daarnaast zijn er leerlingen betrokken bij techniek, decorbouw, etc. In 2006 werd 11

13 de productie 'Electra' opgevoerd, in 2008 was dat 'Hamlet', in 2010 'Infigeneia, koningskind', in 2012 Macbeth van Shakespeare en in 2014 zal het Antigone zijn. Alle huidige culturele activiteiten worden als zeer waardevol voor een brede ontwikkeling van de leerlingen, de sfeer en het imago van de school beschouwd. De schoolleiding is voornemens het beleid te continueren. 12

14 6.0 Maatschappelijke en emotionele vorming Vanuit onze missie en visie vinden we het belangrijk dat leerlingen breed worden gevormd. Daarbij hoort ook dat leerlingen maatschappelijk bewust worden gemaakt van het nut en de noodzaak van vrijwilligerswerk. Daarnaast vinden we de emotionele ontwikkeling van onze leerlingen belangrijk. 6.1 Maatschappelijke stage (MaS) Doel van de maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun middelbare schooltijd kennis maken met vrijwilligerswerk. De school staat van harte achter dit doel. Tijdens de MaS doen alle vierdeklassers 30 uur vrijwilligerswerk onder verantwoordelijkheid van de school. Ze leren hoe leuk het is om waardering te krijgen voor hun bijdrage aan de samenleving en dat hun bijdrage ertoe doet. Derdeklassers worden eind mei/begin juni voorgelicht over de MaS en kunnen ervoor kiezen een MaS-project in de zomervakantie aan te pakken. De MaS moet met een voldoende worden afgesloten in het vierde leerjaar. Negentig procent van onze leerlingen vindt zelf een geschikte stageplaats. Bert Busstra is MaS-coördinator. 6.2 Day for Change Binnen de kaders van de vakken economie en aardrijkskunde klas 3 zetten leerlingen een eigen onderneming op. Dit gebeurt op basis van microkredieten die ze naar aanleiding van een pitch met de Rabobank en Dayforchange kunnen bemachtigen. Binnen het project worden de volgende vaardigheden ontwikkeld: Samenwerken, creativiteit, brainstormen, presenteren, boekhouden, marketing- en marktonderzoek, reflectie en communicatie met overheid en het bedrijfsleven. Dit alles gebeurt tegen de achtergrond van ontwikkelingshulp en microkredieten in de derde wereld landen. 13

15 7.0 Activiteiten onder verantwoording van de Stuurgroep In de Stuurgroep zijn alle leerlingenorganisaties vertegenwoordigd. Zij worden begeleid door twee docenten, Rob Bouwhuis en Gerard Top en twee ouders uit de Ouderraad. Hier worden de diverse afzonderlijke leerlingenactiviteiten, de financiën en vaste taken op elkaar afgestemd. De Stuurgroep vergadert 6 tot 8 keer per jaar. 7.1 Sinterklaas Sinterklaas op school in de grote pauze is altijd een leuk moment. De lessen zullen alleen in de onderbouw vervallen vanaf uur, zodat Sinterklaas op de aangegeven dag gevierd kan worden. Mocht de tutor niet in staat zijn dit te begeleiden, dan zoekt die tutor zelf een vervanger. De bovenbouwlessen gaan in principe gewoon door, tenzij het lessen betreft van een onderbouwtutor. Die tutor mag zijn lessen laten vervallen om met de eigen tutorgroep Sinterklaas te kunnen vieren. Vanaf schooljaar wordt alleen nog in lestijd Sinterklaas gevierd voor de leerjaren 1 en Kerstactiviteit Gewoonlijk wordt gekozen voor de carrousel met ontbijt vooraf. Jaarlaag 6 is maatschappelijk actief met het organiseren en uitvoeren van activiteiten in bejaardentehuizen, zorginstellingen etc. De overige leerlingen organiseren diverse activiteiten binnen school waarmee zij geld ophalen voor een door de leerlingenorganisaties gekozen goed doel. Schooljaar is dat de rolstoelhockeyvereniging van Rivas Peperbus. 7.3 Activiteitendag Het programma van de activiteitendag zal worden gecontinueerd. De barbecue voor bovenbouwleerlingen en docenten als afsluiting van de dag wordt positief gewaardeerd. De andere uitjes van de diverse jaarlagen kennen al een jarenlange traditie en het programma voldoet goed. 7.4 ZGB-feesten ZGB-feesten vallen buiten deze beleidsnotitie, maar worden wel in de jaaragenda van de school opgenomen. In overleg met de ZGB is besloten het Gala minder massaal te organiseren in de Buitensociëteit. Er mogen per ZGB-lid maximaal 2 introducés worden toegelaten. Hiermee wordt beter het besloten karakter dat past bij de school gewaarborgd. Naast het gala organiseert de ZGB een aantal feesten buiten school voor de leerjaren 3 t/m 6 en aantal feesten binnen school voor leerjaar 1 en 2. Binnen school is het Alcoholbeleid van het Gymnasium Celeanum van kracht, buiten school worden de wettelijke regels omtrent het schenken van alcohol gehanteerd. De schoolleiding is zeer tevreden over de wijze waarop het ZGB-bestuur zijn verantwoordelijkheid in dezen heeft opgepakt. 14

16 8.0 Personeelsactiviteiten door de Feestcommissie De feestcommissie zal dit jaar ook weer een gezellige middag en het personeelsuitje organiseren. Elk jaar een groot succes. Al deze activiteiten zijn een sterke samenbindende factor. Op initiatief van Gerard Top is Stichting Present geïntroduceerd. Tijdens een speciale vrijwilligersdag zetten vele collega s zich in voor een goed doel door zelf de handen uit de mouwen te steken. De schoolleiding heeft veel waardering voor de inzet van de feestcommissie. 15

17 9.0 Tot slot De school streeft naar een evenwichtig en vooral gevarieerd aanbod in excursies en activiteiten. Het beleid is, zo moge uit bovenstaande beschrijvingen blijken, erop gericht een grote spreiding in aanbod te realiseren. Er worden steeds behoorlijke eisen aan de kwaliteit en aan de meerwaarde van de diverse onderdelen gesteld. Ad-hoc activiteiten worden waar mogelijk vermeden, maar soms is een aanbod zo uniek, dat toch wordt besloten een extra activiteit toe te staan. Die ruimte moet ook blijven. Het spanningsveld is duidelijk: enerzijds de ambitie veel aan te bieden, anderzijds de belasting en continuïteit van het lesprogramma. Het enthousiasme onder medewerkers en leerlingen is groot; voortdurend wordt verzocht om nieuwe activiteiten. Dat is verheugend, maar het beleid is momenteel dat er in principe geen nieuwe activiteiten worden toegevoegd. Wel is het mogelijk dat er activiteiten worden vervangen. 16

18 Bijlagen Bijlage 1: Voorbeeld excursieaanvraag Bijlage 2: Excursieoverzicht Bijlage 3: Overzicht van de verplichte en vrijwillige kosten

19 Bijlage 1: Voorbeeld excursieaanvraag Aanvraag excursie/reis Burgers Bush Vak: Biologie Doelgroep: leerjaar 1 Excursie/reiscoördinator: Anneke Kaskens Gewenste datum/periode: vrijdag 14 juni Vertrek- en aankomsttijden: 9.00 vertrek; terug Begeleiding: 6 docenten + 6 ouders Omschrijving van de excursie: Burgers Bush in Arnhem; leerlingen maken opdrachten in de dierentuin rond diverse thema s Wat zijn de leerdoelen: oefenen met het indelen van dieren in verschillende groepen, Kennismaken met het bestuderen van het gedrag van dieren, herkennen van aanpassingen van dieren aan hun leefomgeving Voorbereiding/toepassingen: Leerlingen maken kennis met thema ordening en ecologie in de praktijk Beoordeling: leerlingen maken opdrachten en krijgen hier een SO-cijfer voor. Evaluatie: mondeling, voor leerlingen laatste activiteit van het jaar Borging: bekijken van de opdrachten ter plekke en maken van eventuele aanpassingen. Kosten: per leerling 15 euro entree (begeleiding gratis) + buskosten

20 Bijlage 2: Excursielijst Datum TIJD WAT WAAR Klas Leerlingen Excursie coördinator Aantal docenten Aantal ouders wo 28 aug-30 aug schema volgt Brugklaskamp Heino Bro - di 27 aug Introductiedag klas Rhe ma 30 sept Excursie Nemo Amsterdam Bus 7 1 nov vanaf Kunstendag Zwolle Vra nov Verteltheater Zwolle Rem 6 nov Verteltheater Zwolle Rem 6 nov Excursie Econexis huis Zwolle Gra 6 nov Na uur Jaarlaagsportdag klas 2 Zwolle Bus vr 10 jan Vanaf Kunstendag Zwolle Vra do 16 jan Excursie Nijmegen Nijmegen Rem vr 17 jan Excursie Nijmegen Nijmegen Rem vr 17 jan Na uur Jaarlaagsportdag Zwolle Bus jan Excursie NLT Kas 13 mrt Excursie Nemo Amsterdam Bus mrt Romereis Rome All 17 mrt-19 mrt Project klas 3 Zwolle Wod 17 mrt- 19 mrt Wiskunst klas 2 Zwolle vr 4 apr vanaf Jaarlaagsportdag Zwolle Bus 3 _ Vr 4 apr Kunstendag Zwolle Vra vr 4 apr Theater KCV Zwolle Rem

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN Gymnasium Bernrode Abdijstraat 36 5473 AG Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291342 Fax: 0413-294093 www.bernrode.nl administratie@bernrode.nl

Nadere informatie

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege

2012-2013. School gids. Mariënpoelstraat. Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Bonaventuracollege 2012-2013 School gids Inhoud 2 Bonaventuracollege 3 Wijzer de wereld in 4 Organisatie 5 De locaties van het Bonaventuracollege 6 Bestuursbureau 6 Directie 6 College

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen! STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2012/2013 Er valt wat te kiezen! 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 WERELDMAVO ALGEMEEN

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

@het pallas. Schoolgids 2015-2016. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

@het pallas. Schoolgids 2015-2016. Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo @het pallas Schoolgids 2015-2016 Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Welkom@het Pallas Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Koekeltse Boslaan 21 Tel: 0318 624500 6715 CW Ede Fax:

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid!

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid! SCHOOLGIDS 2015 2016 Utrecht, 6 juli 2015 Op je toekomst voorbereid! Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De school 1.1. Vernieuwend en eigentijds onderwijs...4 1.2. Visie... 4 1.3. Missie...4 1.4.

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Sintermeertencollege

Sintermeertencollege Sintermeertencollege Schoolgids 2014-2015 v5_front11092014 Verleg je grenzen! 1 SINTERMEERTEN ABC, inhoudsopgave A B C D E F G H I J Academische Opleidingsschool (AOS) Adressen Afdelingsleider Bankrekeningnummer

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Lyceum

Schoolgids 2014-2015. Lyceum Schoolgids 2014-2015 Lyceum @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Ouders die bezwaar hebben tegen het publiceren van foto s waar hun kinderen op staan,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 Kronenburgersingel 269 6511 AS Nijmegen 024-322 06 06 info@stedelijkgymnijmegen.nl www.stedelijkgymnijmegen.

schoolgids 2014-2015 Kronenburgersingel 269 6511 AS Nijmegen 024-322 06 06 info@stedelijkgymnijmegen.nl www.stedelijkgymnijmegen. schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Voorwoord 3 1 Kennis, ontplooiing en vriendschap 4 2 De oudste school in de stad 8 3 Het gym daagt je uit 10 4 Oog voor elkaar 14 5 Midden in de wereld 18 6 Brood

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College.

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Schoolgids 2014-2015 Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Het Bindelmeer College is een brede VMBO-school met een nieuwe uitstraling

Nadere informatie

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 CONTACT EN COLOFON De Misse 2 5384 BZ Heesch Tel. 06-10894663 www.cubebernheze.nl info@cubebernheze.nl COLOFON Auteurs : Dinie van

Nadere informatie