Activiteitenplan drs. C.J. Japenga

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenplan 2013-2014. drs. C.J. Japenga"

Transcriptie

1 Activiteitenplan drs. C.J. Japenga

2 Inhoud 1.0 Inleiding Activiteitenbeschrijvingen Vakgebonden activiteiten Olympiades Excursiebeleid Introductieweek brugklassen Introductiedag klas Extra activiteiten in het kader van taalonderwijs Extra activiteiten in het kader van LOB Pluslessen Model European Parliament (MEP) en debatgroep Wiskunst Science Center Techniek en basisscholen Het geven van gastlessen op basisscholen Cnopius-project Internationalisering Sportactiviteiten Culturele activiteiten Kunstendagen Schoolorkest GC Klassiek Muziek Concours en de Propaganda-avond Schoolmusical Maatschappelijke en emotionele vorming Maatschappelijke stage (MaS) Day for Change Activiteiten onder verantwoording van de Stuurgroep Sinterklaas Kerstactiviteit Activiteitendag ZGB-feesten Personeelsactiviteiten door de Feestcommissie Tot slot Bijlagen Bijlage 1: Voorbeeld excursieaanvraag Bijlage 2: Excursielijst Bijlage 3 : Overzicht schoolkosten Gymnasium Celeanum

3 1.0 Inleiding Het Gymnasium Celeanum wil een school zijn die de leerlingen veel biedt; zowel binnen de verschillende vakken, als ook in sport- en cultuuractiviteiten is er een breed aanbod. Dit is een bewuste keuze. Het Celeanum wil, als gymnasium, méér zijn dan een vwo-opleiding en daarvoor is een uitdagend aanbod op (klassiek) cultureel gebied een vereiste. Een deel van het aanbod bestaat uit een uitgebreid vakkenaanbod met daaraan gekoppeld een weloverwogen excursiebeleid. In de bovenbouw kunnen binnen de wettelijke kaders bijna alle vakken worden gekozen (alleen de kunstvakken en informatica worden niet aangeboden). Leerlingen mogen bovendien naast de profielen, onder bepaalde voorwaarden, maximaal drie extra vakken kiezen in de vrije ruimte. Er liggen geen blokkades voor het kiezen van bepaalde vakkencombinaties. Leerlingen worden gestimuleerd minimaal één extra vak in de vrije ruimte te kiezen (1 okt. 2013: 95% van de vierdeklassers volgt één of meer vakken extra). Naast de lessen, excursies en modules betekent de grote diversiteit aan sport- en cultuuractiviteiten een duidelijke meerwaarde voor de school en voor de leerlingen. De aantrekkelijkheid van de school wordt erdoor vergroot; voor veel leerlingen zijn juist de extra activiteiten reden om voor deze school te kiezen. Alle activiteiten zijn, in korte beschrijving, terug te vinden op onze website, waar een beeld van elke activiteit geschetst wordt en, waar relevant, een agenda en contactgegevens zijn opgenomen. We hopen het komende schooljaar Olympiadeschool te worden. Ook zullen we onderzoeken of het zinvol is Begaafheidsprofielschool te worden. Hiermee willen we de kwaliteit van onze school meer zichtbaar maken. Samen met de andere zelfstandige gymnasia in Nederland (Stichting Het Zelfstandig Gymnasium) ontwikkelen we een Honours Programma (HPG). Verder is er een structurele samenwerking met de Chinese School tot stand gekomen. Op zaterdag maakt deze school gebruik van ons gebouw aan de Westerlaan (7 lokalen). De docente van de Chinese school verzorgt ook lessen Chinees voor onze leerlingen. Chinees is een keuzevak in de vorm van een plusproject in leerjaar 3 en 4. De leerlingen sluiten af met een officieel certificaat. Voor deze en andere gemotiveerde leerlingen in het C&M- en E&M-profiel wordt met ingang van dit schooljaar een studiereis georganiseerd naar een school in Beijing. Deze reis heeft de vorm van een uitwisseling. Voorafgaand aan de reis volgen de leerlingen een inhoudelijk programma over allerlei aspecten van China en de Chinese cultuur. Gezien de bezuinigingen op het onderwijs staan de activiteiten en het uitgebreide aanbod meer onder druk. De school merkt dat de bekostiging steeds lastiger wordt. De school ziet zich daarom genoodzaakt voor een aantal activiteiten en keuzeprojecten een geldelijke bijdrage van ouders te vragen. 2

4 2.0 Activiteitenbeschrijvingen De activiteiten zijn globaal onder te verdelen in: a. vakgebonden activiteiten b. internationalisering c. sport d. cultuur 2.1 Vakgebonden activiteiten Onder vakgebonden activiteiten worden alle extra activiteiten verstaan die in het kader van één of meerdere vakken worden ontplooid en die tot doel hebben de vak inhoud te versterken, aan te vullen of op een andere aansprekende manier onder de aandacht van de leerlingen te brengen. Vakoverstijgende projecten worden gestimuleerd. De schoolleiding vindt dat goed passen binnen de visie en missie van de school, waar het ontwikkelen van een brede interesse van de harmonieuze mens hoog in het vaandel staat. Vakoverstijgend werken leert leerlingen vanuit een breed perspectief naar allerlei zaken te kijken, waardoor zij meer open zullen staan voor andere culturen, nieuwe theorieën en ideeën van andere mensen. Het vakoverstijgend werken is geen doel op zich, maar wordt daar toegepast waar het toegevoegde waarde heeft. We onderscheiden onder meer: 2.2 Olympiades In ieder geval doen de vakken wi, na, sk, bi, ak en fi mee aan de nationaal georganiseerde olympiades. We stimuleren de deelname. Regelmatig weten onze leerlingen internationaal door te dringen tot de eindrondes. Als school zijn wij bijzonder trots op de prestaties die onze leerlingen leveren. De afname van de olympiades wordt door de vaksecties meestal in eigen beheer, maar wel in overleg met de schoolleiding, geregeld. Naar aanleiding van het bestuursakkoord Beter presteren is er voor gekozen een Olympiadecoördinator aan te stellen. Dat is Jaap Andriesse geworden. Er is een keurmerk voor Olympiadescholen. We streven ernaar gedurende het schooljaar aan de gestelde criteria te voldoen. Het onderwijskundige doel dat hiermee bereikt wordt is dat excelleren mag en dat leerlingen zich leren profileren als de beste in competitief verband. Door Olympiades ook op te nemen in het PTA (zie bijv. biologie klas 6) wordt het meedoen gestimuleerd voor een brede groep. 2.3 Excursiebeleid De schoolleiding acht het buitenschools leren in de vorm van het aanbieden van excursies van groot belang. Een excursie wordt gezien als een verlengstuk van de les. Ook kan het een lacune in kennis en vaardigheden opvullen van zaken die in een les niet aan bod kunnen komen. De voorkeur gaat uit naar excursies waarbij meerdere vakken samenwerken en waarbij er een duidelijke relatie aanwezig is met de vak inhoud. In het ideale geval zijn er opdrachten in de excursie verweven die voor meerdere vakken betekenis hebben. Een bijzondere plaats nemen de excursies voor de Klassieke Talen in. Hiermee proberen we het klassieke erfgoed meer aandacht te geven en willen we als school de leerlingen duidelijk maken dat klassieke vorming belangrijk en waardevol is. Een aantal excursies staat nadrukkelijk in het teken van loopbaanoriëntatie en is niet direct aan een vak gekoppeld, maar meer aan de oriëntatie op een profiel. Iedere excursieleider levert voor de zomervakantie een aanvraagformulier in. Zie bijlage 1. Onze excursiecoördinator, Bert Busstra, zorgt dat de begeleiding evenwichtig wordt verdeeld en tijdig wordt geregeld. Een overzicht van de geplande excursies per klas op datum staat in bijlage 2. In de onderbouw (klas 1 t/m 3) worden in ieder leerjaar twee excursies aangeboden. Het beleid hierbij is dat deze excursies een aantoonbare inhoudelijke meerwaarde moeten hebben en zijn gekoppeld aan becijferde opdrachten binnen een vak of bij meerdere vakken. 3

5 Het streven is steeds één van de twee excursies te organiseren binnen het kader van de Klassieke Talen. De sectie KT heeft een excursieprogramma voor klas 1 t/m 5 ontwikkeld. Een bijzondere positie wordt ingenomen door de Romereis in klas 5 (KCV). Overzicht huidig aanbod Klas Excursie KT Excursies andere vakken 1 Nijmegen Burgersbush (Bi) (Valkenhof+opdr. op school) 2 Xanten Nemo in combinatie met het jaarprogramma en tentoonstelling op school (Tc) Workshopmiddag NG/NT Delft (op school) (LOB) 3 Lille of Keulen Lille (of Brussel) (Ak/Fa) of Keulen (KT/Du/Gs) Walibi Flevo (Na)) Bedrijfsexcursies in Zwolle (LOB) 4 Amsterdam TU Twente (LOB) Toneelvoorstelling ANW op school Excursie Parijs (Fa, jaarlijks, 3 dagen) Excursie Berlijn (Du,jaarlijks, 3 dagen) Diverse excursies (NLT) 5 Romereis Diverse excursies (NLT) 6 - Diverse excursies (NLT) Practica Wageningen (Bi) Ioniserend Stralenpracticum (Na) op school 3 dagen CERN (NLT, Na) 5 dagen La Palma (Na) De relatie van de tweede excursie met bepaalde vakken varieert en hoeft dus niet jaarlijks dezelfde te zijn. Wel worden bestaande en mogelijk nieuwe excursies steeds getoetst aan de inhoudelijke criteria en spreiding over de vakgebieden. De driedaagse reizen van Frans en Duits naar Parijs en Berlijn zijn structureel opgenomen in het excursieaanbod van de leerlingen met Frans of Duits in klas 4. Het betreft een extra reis die apart betaald moet worden. Het is voor alle leerlingen met het desbetreffende vak mogelijk om vrijwillig mee te gaan. Geen verplichte reis dus. Het karakter van de reizen is duidelijk anders dan een uitwisseling. De reizen staan in het teken van kennismaking met de hoofdstad op vooral cultureel gebied. Er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke kostprijs. De prijs ligt tussen de 280 en 300. In klas 5 gaan alle leerlingen naar Rome als onderdeel van de lessen Klassieke Culturele Vorming (KCV). Tijdens deze reis maken de vijfdeklassers intensief kennis met de culturele aspecten van de eeuwige stad. De kosten van de Romereis zijn 640. De school bezint zich op de handhaving van de Romereis in de huidige vorm. Het aantal leerlingen is zo groot in leerjaar 5 dat ofwel splitsing, ofwel organisatie van een tweede reis met een andere bestemming noodzakelijk lijkt. De Griekenlandreis en de skireis behoren niet tot het activiteitenprogramma en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de school. 2.4 Introductieweek brugklassen De gehele eerste week van het schooljaar staat voor de brugklassers in het teken van introductie. Op maandag leren de leerlingen elkaar en hun tutor beter kennen in het hoofdgebouw, ze worden wegwijs gemaakt en leren bij wie ze moeten zijn met welke vragen. Op dinsdag maken ze kennis met de nevenlocatie en gaan ze ook naar de binnenstad van Zwolle. 4

6 Van woensdag tot en met vrijdag gaan ze op kamp naar Heino. De locatie maakt zowel binnenals buitenactiviteiten mogelijk. Met het oog op de kosten is gekozen om per fiets te gaan. Naast vele kennismakingsspelletjes is er ook aandacht voor de preventie van pestgedrag. Kortom een vormende week, die maakt dat nieuwe leerlingen zich snel thuis voelen. We hechten hier veel waarde aan. 2.5 Introductiedag klas 4 In klas 4 is bewust gekozen voor een introductiedag met afsluitende barbecue. Het doel is dat de leerlingen elkaar in het nieuwe klassenverband beter leren kennen. Vooral door veel kennismakingsspelletjes, teamsport en teambuildingsactiviteiten wordt hieraan gewerkt. Jeroen Vogel en Gerard Top zijn verantwoordelijk voor deze dag. 2.6 Extra activiteiten in het kader van taalonderwijs In klas 1 komt een Nederlandse jeugdboekenschrijver op bezoek en vertelt over het tot stand komen van een verhaal. Daarnaast is er het Poëzieproject waarbij de vakken tekenen, muziek en Nederlands samenwerken. Het eindproduct, de poëzieavond en het uitgegeven themaboekje (waarvan een deel van de opbrengst voor Unicef is), is een voorbeeld van een goed uitgewerkt vakoverstijgend concept, waarbij het geïntegreerd aanbieden van diverse verwante disciplines als dichten, muziek schrijven, ritme en metrum, presentatie en beeldende vorming in elkaar overlopen. De coördinatie van dit project is in handen van Gwenda Koens, Anny Lohuis en Albert Ballast. Het Taaldorp in klas 3 voor de vakken Frans en Duits vindt dit jaar alleen plaats bij het vak Duits en wel tijdens de Kerstmarkt in Keulen. De secties zijn bezig een nieuwe structuur van het taaldorp te ontwikkelen. De driedaagse talenexcursies in klas 4 zijn succesvol gebleken. De reizen naar Parijs en Berlijn zijn goed verlopen en de leerlingen en docenten waren erg enthousiast over de inhoud. Deze reizen vallen niet onder internationalisering, maar maken onderdeel uit van het vak. Cambridge Engels wordt aangeboden in de leerjaren 2, 3, 4 en 5, twee uur per week aan 2 groepen. Leerlingen worden geselecteerd op grond van criteria opgesteld door de sectie Engels. De bovenbouwgroepen hebben met bijzonder goed resultaat (100% geslaagd) het CAE-examen afgelegd. Het onderbouwtraject wordt dit schooljaar geëvalueerd. De schoolleiding wil het inzetten van native speakers voor het oefenen van de spreekvaardigheid voor het gehele vreemde talenonderwijsaanbod graag ontwikkelen. We willen inspelen op kansen die zich op dat gebied voordoen. De klassieke talen bezoeken elk jaar een toneelvoorstelling met klassiek drama. Daarnaast is er voor de leerlingen muziektheater Er was een broer en een broer over de zonen van Zeus voor klas 1 en 2. Alle voorstellingen worden deels bekostigd vanuit de cultuurkaartgelden. De sectie Nederlands organiseert regelmatig activiteiten voor zowel de onderbouw als de bovenbouw binnen het literatuuronderwijs. Er worden onder andere schrijvers uitgenodigd binnen en buiten de lessen. 2.7 Extra activiteiten in het kader van LOB In het derde jaar kiezen leerlingen voor een profiel. Leerlingen worden op de volgende manieren voorbereid op deze keuze: In klas 2: het aanbieden van de workshops van de TU Delft voor de NG- en NT-profielen. Het gaat om één middag, waarbij studenten uit Delft eerst kort een voorlichting geven over de mogelijke studierichtingen. Daarna is er een viertal workshops (binnen de vakken wiskunde, techniek, natuurkunde), die de meeste leerlingen als zeer uitdagend ervaren. Leerlingen krijgen een beeld van de mogelijkheden die de betaprofielvakken in de bovenbouwprofielen en op termijn voor de vervolgstudie bieden, zodat ze tot een 5

7 afgewogen vakkenpakketkeuze kunnen komen. De aansturing van dit project is in handen van Enteke Assink. In klas 3: het aanbieden van het derdeklasproject, waarbij de leerlingen zich op twee profielen kunnen inschrijven en daarmee dan twee dagen aan de slag gaan. Op de woensdag maken de leerlingen kennis met twee bedrijven in Zwolle die passen bij het gekozen profiel. De onderbouwcommissie heeft als nadrukkelijke taak dit project vorm te geven en uit te bouwen. In klas 3: het houden van een voorlichtingsavond waarop de nog onbekende vakken zich presenteren voor ouders en leerlingen klas 3. In klas 3: het LOB-programma dat start in oktober en afsluit in maart en vooral door de decaan in samenwerking met de tutoren wordt begeleid. Het houden van individuele gesprekken tussen ouders, leerlingen en decaan. In klas 4: het bezoeken van de Universiteit Twente. In klas 4 en 5: het bezoeken van de beroepenavond in samenwerking met de andere VOscholen in Zwolle. In klas 5 en 6: de mogelijkheid om onder schooltijd maximaal 3 open dagen te bezoeken van universiteiten of hbo-instellingen door de regeling met de zogenaamde groene kaart. Ook het bezoeken van meeloopdagen behoort tot de mogelijkheden. Voorlichting over beroep- en studiekeuze vindt plaats op de ouderavonden aan het begin van het schooljaar. Op de voorlichtingsavond in klas 5 geven studenten van de Radbouduniversiteit Nijmegen voorlichting over studeren, studentenleven, financiën, enz. Daarnaast is er een speciale voorlichtingsavond over het Maatjesproject in Nijmegen. Dit gaat om voorlichting voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte die willen studeren. Deze voorlichting is tweejaarlijks. Daarnaast is er voor de leerlingen van klas 5 een voorlichtingsmiddag die wordt verzorgd door oud-leerlingen van onze school. Aanspreekpunt voor de LOB-activiteiten is de decaan van de school, Bart Scheperboer. 2.8 Pluslessen In de onderbouw worden naast de reguliere lessen plusmodules aangeboden. Het doel van de pluslessen is om leerlingen die naast het reguliere programma meer aankunnen die kans te bieden. In de missie van de school is verwoord dat we leerlingen breed willen ontwikkelen: hart, hoofd en handen. Daarom bieden wij vooral creatieve pluslessen aan. Het aanbod wisselt jaarlijks. In het verleden zijn aangeboden: circus, schoolband, mountainbiken, beeldhouwen, architectuur en een survivalrun. Deze modules worden gegeven door eigen docenten en gastdocenten. In de bovenbouw is er een plusles kunst waarbij leerlingen en collega s zelf schilderen of tekenen onder begeleiding van de vakdocent(en) tekenen, en een module Chinees. Chinees wordt 2 uur per week aangeboden voor de leerlingen vanaf leerjaar 3. De constructie wordt in eerste instantie vergelijkbaar met Cambridge Engels in de bovenbouw. Aan dit extra aanbod zijn kosten verbonden voor de ouders. 2.9 Model European Parliament (MEP) en debatgroep Het MEP is een simulatiespel van het Europees Parlement waaraan scholieren uit de vierde en vijfde klassen van het vwo deelnemen. In dit spel worden de deelnemers verdeeld over verschillende commissies die elk een bepaald thema behandelen. De thema`s hebben betrekking op actuele Europese onderwerpen op het gebied van economie, milieu, landbouw, cultuur, onderwijs en dergelijke. De commissieleden debatteren over hun onderwerp. De standpunten van de verschillende commissievergaderingen worden vastgelegd in resoluties, die worden aangeboden aan de Algemene Vergadering. In deze vergadering worden de resoluties besproken, verdedigd en plenair in stemming gebracht. Doelstelling van het MEP is: jongeren leren omgaan met democratische besluitvormingsprocessen; jongeren leren onderkennen wat de werkzaamheden en mogelijkheden van het Europees Parlement zijn; 6

8 jongeren bewust te maken van politieke, economische, culturele, sociale en emancipatorische ontwikkelingen met het oog op de Europese eenwording. Jaarlijks nemen wij deel aan de diverse rondes en ook hier wordt de eer van het Celeanum met verve verdedigd. Bart Scheperboer is aanspreekpunt. Los daarvan is er een debatgroep. Leerlingen doen mee aan Op weg naar het Lagerhuis en debatteren daartoe op school. Docent geschiedenis en KCV dhr. M.van Aller is aanspreekpunt Wiskunst Bij het Wiskunstproject wordt door de secties wiskunde, Nederlands en tekenen gezamenlijk een dag van 6 lesuren ingevuld in blokken van 2 uur. Leerlingen uit klas 2 zijn dan bezig met de wiskunde in de kunst en letteren. Ze leren een relatie te leggen tussen kunst, taal en wiskunde. De coördinatie ligt in handen van Enteke Assink, Anny Lohuis en Gwenda Koens. Het project wordt op twee dagen georganiseerd met telkens 3 of 4 klassen Science Center Het project Science Center op School van NEMO heeft een vaste plek binnen de lessen techniek gekregen. Een Science Center is een soort tentoonstelling waar het niet de bedoeling is van de tentoongestelde objecten (exhibits) af te blijven, maar juist om er iets mee te doen. Dit project duurt een aantal weken. Er wordt begonnen met het maken van ontwerpen van exhibits. Daarna gaan de leerlingen op excursie naar NEMO te Amsterdam. Tijdens deze excursie worden de ontwerpen beoordeeld door deskundigen van NEMO. Tevens geven zij advies over de aanpak. De weken daarna worden de exhibits op school tijdens de technieklessen gebouwd. En aan het eind wordt een tentoonstelling opgezet waar ouders en andere familie en vrienden worden uitgenodigd om de exhibits te komen bekijken en natuurlijk aan te raken. Doel: een beroep doen op de creatieve en technische vaardigheden van de leerlingen. Omdat ze door externe deskundigen worden beoordeeld, leren ze zich ook meten aan landelijke maatstaven Techniek en basisscholen Bert Grave is hier voortrekker. Met veel enthousiasme begeleidt hij de First Lego League, waarbij leerlingen van groep 8 en onze brugklasleerlingen samenwerken om een Legorobot allerlei opdrachten te laten uitvoeren. Wekelijks komt deze groep bij elkaar om de robot te verbeteren. Ondertussen heeft Bert assistentie van een vrijwilliger. Op het Deltioncollege wordt jaarlijks een grote manifestatie georganiseerd waarbij teams van allerlei scholen uit de regio tegen elkaar uitkomen. Er komt steeds meer aandacht voor samenwerking met leerlingen uit groep 8. Bindende factor bij deze projecten is dat leerlingen de liefde en waardering voor techniek/science wordt bijgebracht. Regelmatig gaan onze bovenbouwleerlingen ook op bezoek bij basisscholen om daar lessen science te geven Het geven van gastlessen op basisscholen Regelmatig wordt onze school gevraagd gastlessen te verzorgen voor leerlingen van groep 8. Deze gastlessen worden opgebouwd rondom de wensen van de basisschool en hebben naast het educatieve karakter ook een wervend doel zowel voor de school als voor het beroep van docent. De beste leerlingen uit klas 5 en 6 geven met veel enthousiasme deze lessen. Afhankelijk van de vraag kan dat één morgen of middag zijn of een serie lessen. De coördinatie van deze lessen ligt bij Brenda Broekman Cnopius-project In samenwerking met de basisscholen binnen ons bestuur (Openbaar Onderwijs Zwolle) loopt het Cnopius-project voor hoogbegaafde leerlingen. De leerlingen krijgen één dagdeel les van speciaal daarvoor opgeleide docenten. Leerlingen worden op hun eigen niveau cognitief en sociaal uitgedaagd. Onze eigen docente Agnes van der Beek (deels ook werkzaam op de Parkschool) is werkzaam binnen dit project. Bert Grave geeft gastlessen techniek. De lessen vinden plaats op onze locatie Westerlaan, in het gedeelte waar de Parkschool gebruik van maakt. 7

9 De verbinding met onze school is zo ook fysiek gelegd. Dit project heeft voor onze school meerwaarde, omdat veel leerlingen uit Cnopius zich bij onze school aanmelden. 3.0 Internationalisering Internationaliseringactiviteiten zijn een belangrijk onderdeel van het onderwijs op het Gymnasium Celeanum. Wij vinden het erg belangrijk dat onze leerlingen verschillende mogelijkheden hebben om met leeftijdgenoten in andere landen in contact te komen. Daarnaast vergroten internationale activiteiten de kennis van de taal en cultuur van andere Europese landen. Uitwisselingen vinden in klas 4 en 5 plaats. Het streven is dat iedere leerling de mogelijkheid heeft om eenmaal deel te nemen aan een uitwisseling met een middelbare school in Europa. Hiertoe is een netwerk van scholen ontwikkeld in ca. 8 landen. Duitsland, Italië en België (Franstalig) vormen de basis, de andere landen wisselen. Dit jaar participeren Polen, Noorwegen, Roemenië en Italië. In 2013 is een reis georganiseerd naar Madrid voor excellente betaleerlingen. De leerlingen namen deel aan een internationale conferentie. Daarnaast zijn vier collega s, Nathan Woud, Bart Scheperboer, Erik de Ruiter en Maarten Wolting, betrokken bij een Comeniusproject waarbij docenten uit heel Europa samen lesmateriaal ontwikkelen rond bepaalde thema s. De Comeniusprojecten draaien onder verantwoordelijkheid van het Europees Platform, dat deze projecten ook subsidieert. In klas 5 komen alle buitenlandse partnerscholen tegelijk in Zwolle (week voor de herfstvakantie) en het streven is dat de retourbezoeken worden geconcentreerd in maximaal 2 weken. De praktijk blijkt weerbarstiger, omdat we ook afhankelijk zijn van de partnerscholen. Het blijkt niet mogelijk om het geconcentreerd in twee weken in het voorjaar te krijgen. Er is afgesproken dat er wordt gestreefd naar zo min mogelijk lesuitval als gevolg hiervan. Dus lessen van elkaar vervangen, werken met opvang door de LO-stagiaires en dergelijke. De uitwisselingen naar Flône en Düsseldorf in klas 4 worden in de huidige vorm gecontinueerd. Deze staan parallel aan elkaar in het jaarrooster. Er is een duidelijke link met het vak. In het schooljaar zal het Gymnasium Celeanum voor de eerste maal een studiereis organiseren naar China (Beijing). Deze studiereis vindt plaats als een uitwisselingsproject en vindt deels plaats in de meivakantie. De leerlingen die mee doen verblijven in gastgezinnen. De Chinese leerlingen komen voor de zomervakantie naar Zwolle. Voor deze reis komen met voorrang leerlingen in aanmerking die Chinees in hun pakket hebben of hadden, aangevuld met leerlingen uit klas 4 met het CM/EM-profiel. De leerlingen zijn zeer gemotiveerd voor deze uitwisseling, hetgeen moet blijken uit hun sollicitatiebrief. Ook volgen zij als voorbereiding een inhoudelijk programma. 8

10 4.0 Sportactiviteiten Door het grote enthousiasme van de sectie is het aanbod aan sportactiviteiten groot. Al een aantal jaren mogen wij het predicaat Sportactieve school voeren. Wij hebben de ambitie ook Sportactieve school te blijven, want we zijn er trots op! De sportactiviteiten hebben tot doel de onderlinge contacten te bevorderen en de sportieve sfeer op school te stimuleren. De balans tussen lesuitval door sportactiviteiten en een breed aanbod is zorgvuldig gewogen en daar is een goede balans in gevonden. In overleg met de sectie LO zijn de volgende afspraken gemaakt, waarbij wij het principe van het belonen van degenen die willen en kunnen hebben toegepast: Bij de jaarlijks terugkerende onderlinge sportwedstrijden in de regio Zwolle: o Duathlon o Unihockey o Volleybal o Voetbal mogen leerlingen deelnemen aan maximaal twee evenementen. Voorwaarde is wel dat hun gedrag, motivatie en cijfers geen aanleiding geven tot zorg (het gemiddelde van de cijfers moet minimaal 6,0 zijn). Het aantal deelnames wordt bijgehouden door de LO-sectie. De lijst met deelnemers wordt (minimaal één week van te voren) aan de conrectoren voorgelegd ter beoordeling. De conrectoren beslissen (eventueel in overleg met de betrokken docenten) of een leerling voldoende gepresteerd heeft om deel te mogen nemen. Bij het Shell Hockey toernooi, de Landelijke Roeiwedstrijden en de Athene-spelen profileren wij ons als school. Dit zijn grote evenementen. Dat vinden we met elkaar belangrijk. Leerlingen die mee willen doen en geschikt geacht worden door de LO-sectie, mogen meedoen. Enige voorwaarde is wel dat gedrag en motivatie geen aanleiding geven tot zorg. Dit jaar neemt het Celeanum geen deel aan het toernooi in verband met de verlengde meivakantie. Mede doordat er een heel actieve sportcommissie bestaande uit leerlingen is gevormd, is de belasting met betrekking tot de begeleiding van deze activiteiten sterk afgenomen. De roeitrainingen en het roeipromotieprogramma in samenwerking met de Roei- en zeilvereniging wordt als waardevol beschouwd en mag zich al enkele jaren verheugen in ruim voldoende belangstelling. Ook participeren wij als school in de Nationale Sportweek (begin april). De extra activiteiten, waarop zich meestal zo n 30 leerlingen per dag kunnen inschrijven, vinden plaats na schooltijd of op de avond en worden goed bezocht. Daarnaast zijn er extra initiatieven als een zaalvoetbalcompetitie voor zowel collega s als leerlingen in de grote pauze. Deze activiteiten versterken de onderlinge band en dragen op een positieve wijze bij aan de goede sfeer op school. Verder zijn er in de onderbouw de jaarlaagsportdagen. Deze worden bewust in de toetsweken geplaatst om belasting naar andere lessen te voorkomen. Verder kennen we natuurlijk de sportdagen aan het einde van het jaar. Door de omvang van de huidige jaarlagen moeten deze sportdagen op twee dagen worden gehouden, omdat het anders niet meer de organiseren valt. Er is bewust voor gekozen om deze sportdagen met een toets te laten beginnen, zodat iedereen al op school aanwezig is. Een aparte categorie vormt de invulling van de lessen bewegingsonderwijs in klas 5 en 6. De sportlessen vinden buitenschools plaats op diverse locaties en zijn in die zin ook een activiteit. 9

11 Doel is de leerlingen met allerlei sporten kennis te laten maken. Deze sportoriëntatie wisselt jaarlijks enigszins van opzet. Er wordt gestreefd naar een breed en voor de leerlingen aantrekkelijk aanbod. De schoolleiding is enthousiast over de invulling van de sportactiviteiten en de wijze waarop hieraan wordt deelgenomen door zowel collega s als leerlingen en zal het huidige beleid continueren. 10

12 5.0 Culturele activiteiten Naast de sportactiviteiten worden ook de culturele activiteiten door onze (aspirant-)leerlingen en hun ouders erg belangrijk gevonden. Het is aantoonbaar dat er jaarlijks leerlingen voor het Celeanum kiezen door deze activiteiten. Een deel van de kosten wordt gefinancierd door het CJP. Het Celeanum heeft gekozen voor handhaving van het CJP. Op deze manier kan de school een aantal activiteiten financieren op een gunstige manier. Tevens kan de pas door de leerlingen worden gebruikt voor het bezoeken van talrijke culturele activiteiten en biedt het andere kortingen. De culturele activiteiten worden gecoördineerd door Frans van de Vrande en Suzanne Remmelink. 5.1 Kunstendagen Jaarlijks worden in de onderbouw kunstendagen georganiseerd. Tijdens deze dagen maken alle leerlingen kennis met een aantal kunstvormen. Deze dagen worden georganiseerd in samenwerking met een aantal Zwolse instanties; dit jaar is dat het kunstenaarscollectief Xplosief!. Deze dagen worden op de locatie Westerlaan georganiseerd. Het gebouw staat dan ten dienste van de Kunstendag. Per jaar wordt een dagprogramma afgesproken. De coördinatie ligt bij Frans van de Vrande. 5.2 Schoolorkest Het spelen in het schoolorkest geeft solisten de mogelijkheid om het samen spelen te ervaren en daarvan te leren. Vrijwel alle orkestleden hebben muzieklessen en spelen ook elders. Hierdoor moet voortdurend worden gezocht naar een evenwicht tussen het wenselijke (repeteren na schooltijd) en het haalbare. Een deel van de repetities is dientengevolge onder schooltijd, in De Hoeksteen op dinsdag het 7 e en 8 e uur. Het schoolorkest wordt geleid door een vaste professionele dirigent die de school hiertoe inhuurt. Het zakelijk leiderschap ligt bij de heer Gerrit van der Horst. Vooral het jaarlijkse optreden in het Concertgebouw in Amsterdam is heel bijzonder. Dit optreden vindt plaats in het kader van het Orkestival, de wedstrijd van de schoolorkesten van de zelfstandige gymnasia in Nederland. Als grande finale geldt het tutti -stuk met circa 400 leerlingen van alle deelnemende gymnasiale schoolorkesten samen. In principe verzorgt het orkest 4 optredens per jaar: de opening op de propaganda-avond, het Orkestival in Amsterdam, medewerking aan de tweejaarlijkse musical en nog een slotoptreden voor de zomervakantie. 5.3 GC Klassiek Muziek Concours en de Propaganda-avond Naast het orkest is er ook aandacht voor de individuele muzikale kwaliteiten op zowel de propaganda-avond (PPA) (voor de pauze) als het GC Klassiek Muziekconcours. De PPA valt formeel onder de ZGB. Allerlei creatief talent kan daar optreden en wordt geselecteerd door de ZGB. Het Klassiek Muziekconcours heeft een licht klassiek karakter. Het concours is een wedstrijd en wordt sinds 2006 gehouden. Het wordt georganiseerd door Bob Vaalburg, Albert Ballast en Martin Liefers. 5.4 Schoolmusical In dit kader past ook de tweejaarlijkse schoolmusical. Hierbij is het streven zoveel mogelijk leerlingen bij de productie te betrekken. Leerlingen die van toneelspelen houden wordt zo een platform geboden en kunnen werken aan het spelen met emoties. Opvallend is dat ook leerlingen met ASS (stoornis binnen het autistisch spectrum) hier hun weg vinden en tot verbazingwekkende prestaties komen. Alle leerlingen kunnen auditie doen. In de praktijk is het aantal betrokken leerlingen helaas relatief klein (zo n 20 lln). In ieder geval werkt het schoolorkest standaard mee. Daarnaast zijn er leerlingen betrokken bij techniek, decorbouw, etc. In 2006 werd 11

13 de productie 'Electra' opgevoerd, in 2008 was dat 'Hamlet', in 2010 'Infigeneia, koningskind', in 2012 Macbeth van Shakespeare en in 2014 zal het Antigone zijn. Alle huidige culturele activiteiten worden als zeer waardevol voor een brede ontwikkeling van de leerlingen, de sfeer en het imago van de school beschouwd. De schoolleiding is voornemens het beleid te continueren. 12

14 6.0 Maatschappelijke en emotionele vorming Vanuit onze missie en visie vinden we het belangrijk dat leerlingen breed worden gevormd. Daarbij hoort ook dat leerlingen maatschappelijk bewust worden gemaakt van het nut en de noodzaak van vrijwilligerswerk. Daarnaast vinden we de emotionele ontwikkeling van onze leerlingen belangrijk. 6.1 Maatschappelijke stage (MaS) Doel van de maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun middelbare schooltijd kennis maken met vrijwilligerswerk. De school staat van harte achter dit doel. Tijdens de MaS doen alle vierdeklassers 30 uur vrijwilligerswerk onder verantwoordelijkheid van de school. Ze leren hoe leuk het is om waardering te krijgen voor hun bijdrage aan de samenleving en dat hun bijdrage ertoe doet. Derdeklassers worden eind mei/begin juni voorgelicht over de MaS en kunnen ervoor kiezen een MaS-project in de zomervakantie aan te pakken. De MaS moet met een voldoende worden afgesloten in het vierde leerjaar. Negentig procent van onze leerlingen vindt zelf een geschikte stageplaats. Bert Busstra is MaS-coördinator. 6.2 Day for Change Binnen de kaders van de vakken economie en aardrijkskunde klas 3 zetten leerlingen een eigen onderneming op. Dit gebeurt op basis van microkredieten die ze naar aanleiding van een pitch met de Rabobank en Dayforchange kunnen bemachtigen. Binnen het project worden de volgende vaardigheden ontwikkeld: Samenwerken, creativiteit, brainstormen, presenteren, boekhouden, marketing- en marktonderzoek, reflectie en communicatie met overheid en het bedrijfsleven. Dit alles gebeurt tegen de achtergrond van ontwikkelingshulp en microkredieten in de derde wereld landen. 13

15 7.0 Activiteiten onder verantwoording van de Stuurgroep In de Stuurgroep zijn alle leerlingenorganisaties vertegenwoordigd. Zij worden begeleid door twee docenten, Rob Bouwhuis en Gerard Top en twee ouders uit de Ouderraad. Hier worden de diverse afzonderlijke leerlingenactiviteiten, de financiën en vaste taken op elkaar afgestemd. De Stuurgroep vergadert 6 tot 8 keer per jaar. 7.1 Sinterklaas Sinterklaas op school in de grote pauze is altijd een leuk moment. De lessen zullen alleen in de onderbouw vervallen vanaf uur, zodat Sinterklaas op de aangegeven dag gevierd kan worden. Mocht de tutor niet in staat zijn dit te begeleiden, dan zoekt die tutor zelf een vervanger. De bovenbouwlessen gaan in principe gewoon door, tenzij het lessen betreft van een onderbouwtutor. Die tutor mag zijn lessen laten vervallen om met de eigen tutorgroep Sinterklaas te kunnen vieren. Vanaf schooljaar wordt alleen nog in lestijd Sinterklaas gevierd voor de leerjaren 1 en Kerstactiviteit Gewoonlijk wordt gekozen voor de carrousel met ontbijt vooraf. Jaarlaag 6 is maatschappelijk actief met het organiseren en uitvoeren van activiteiten in bejaardentehuizen, zorginstellingen etc. De overige leerlingen organiseren diverse activiteiten binnen school waarmee zij geld ophalen voor een door de leerlingenorganisaties gekozen goed doel. Schooljaar is dat de rolstoelhockeyvereniging van Rivas Peperbus. 7.3 Activiteitendag Het programma van de activiteitendag zal worden gecontinueerd. De barbecue voor bovenbouwleerlingen en docenten als afsluiting van de dag wordt positief gewaardeerd. De andere uitjes van de diverse jaarlagen kennen al een jarenlange traditie en het programma voldoet goed. 7.4 ZGB-feesten ZGB-feesten vallen buiten deze beleidsnotitie, maar worden wel in de jaaragenda van de school opgenomen. In overleg met de ZGB is besloten het Gala minder massaal te organiseren in de Buitensociëteit. Er mogen per ZGB-lid maximaal 2 introducés worden toegelaten. Hiermee wordt beter het besloten karakter dat past bij de school gewaarborgd. Naast het gala organiseert de ZGB een aantal feesten buiten school voor de leerjaren 3 t/m 6 en aantal feesten binnen school voor leerjaar 1 en 2. Binnen school is het Alcoholbeleid van het Gymnasium Celeanum van kracht, buiten school worden de wettelijke regels omtrent het schenken van alcohol gehanteerd. De schoolleiding is zeer tevreden over de wijze waarop het ZGB-bestuur zijn verantwoordelijkheid in dezen heeft opgepakt. 14

16 8.0 Personeelsactiviteiten door de Feestcommissie De feestcommissie zal dit jaar ook weer een gezellige middag en het personeelsuitje organiseren. Elk jaar een groot succes. Al deze activiteiten zijn een sterke samenbindende factor. Op initiatief van Gerard Top is Stichting Present geïntroduceerd. Tijdens een speciale vrijwilligersdag zetten vele collega s zich in voor een goed doel door zelf de handen uit de mouwen te steken. De schoolleiding heeft veel waardering voor de inzet van de feestcommissie. 15

17 9.0 Tot slot De school streeft naar een evenwichtig en vooral gevarieerd aanbod in excursies en activiteiten. Het beleid is, zo moge uit bovenstaande beschrijvingen blijken, erop gericht een grote spreiding in aanbod te realiseren. Er worden steeds behoorlijke eisen aan de kwaliteit en aan de meerwaarde van de diverse onderdelen gesteld. Ad-hoc activiteiten worden waar mogelijk vermeden, maar soms is een aanbod zo uniek, dat toch wordt besloten een extra activiteit toe te staan. Die ruimte moet ook blijven. Het spanningsveld is duidelijk: enerzijds de ambitie veel aan te bieden, anderzijds de belasting en continuïteit van het lesprogramma. Het enthousiasme onder medewerkers en leerlingen is groot; voortdurend wordt verzocht om nieuwe activiteiten. Dat is verheugend, maar het beleid is momenteel dat er in principe geen nieuwe activiteiten worden toegevoegd. Wel is het mogelijk dat er activiteiten worden vervangen. 16

18 Bijlagen Bijlage 1: Voorbeeld excursieaanvraag Bijlage 2: Excursieoverzicht Bijlage 3: Overzicht van de verplichte en vrijwillige kosten

19 Bijlage 1: Voorbeeld excursieaanvraag Aanvraag excursie/reis Burgers Bush Vak: Biologie Doelgroep: leerjaar 1 Excursie/reiscoördinator: Anneke Kaskens Gewenste datum/periode: vrijdag 14 juni Vertrek- en aankomsttijden: 9.00 vertrek; terug Begeleiding: 6 docenten + 6 ouders Omschrijving van de excursie: Burgers Bush in Arnhem; leerlingen maken opdrachten in de dierentuin rond diverse thema s Wat zijn de leerdoelen: oefenen met het indelen van dieren in verschillende groepen, Kennismaken met het bestuderen van het gedrag van dieren, herkennen van aanpassingen van dieren aan hun leefomgeving Voorbereiding/toepassingen: Leerlingen maken kennis met thema ordening en ecologie in de praktijk Beoordeling: leerlingen maken opdrachten en krijgen hier een SO-cijfer voor. Evaluatie: mondeling, voor leerlingen laatste activiteit van het jaar Borging: bekijken van de opdrachten ter plekke en maken van eventuele aanpassingen. Kosten: per leerling 15 euro entree (begeleiding gratis) + buskosten

20 Bijlage 2: Excursielijst Datum TIJD WAT WAAR Klas Leerlingen Excursie coördinator Aantal docenten Aantal ouders wo 28 aug-30 aug schema volgt Brugklaskamp Heino Bro - di 27 aug Introductiedag klas Rhe ma 30 sept Excursie Nemo Amsterdam Bus 7 1 nov vanaf Kunstendag Zwolle Vra nov Verteltheater Zwolle Rem 6 nov Verteltheater Zwolle Rem 6 nov Excursie Econexis huis Zwolle Gra 6 nov Na uur Jaarlaagsportdag klas 2 Zwolle Bus vr 10 jan Vanaf Kunstendag Zwolle Vra do 16 jan Excursie Nijmegen Nijmegen Rem vr 17 jan Excursie Nijmegen Nijmegen Rem vr 17 jan Na uur Jaarlaagsportdag Zwolle Bus jan Excursie NLT Kas 13 mrt Excursie Nemo Amsterdam Bus mrt Romereis Rome All 17 mrt-19 mrt Project klas 3 Zwolle Wod 17 mrt- 19 mrt Wiskunst klas 2 Zwolle vr 4 apr vanaf Jaarlaagsportdag Zwolle Bus 3 _ Vr 4 apr Kunstendag Zwolle Vra vr 4 apr Theater KCV Zwolle Rem

Jaaragenda 2015-2016 Gymnasium Celeanum

Jaaragenda 2015-2016 Gymnasium Celeanum 12 28 p3 w9 21 mrt ma klas 5 & 6 rekentoets (reserve) toetsvrij 22 mrt di toetsvrij 23 mrt wo klas 6 deze toetsweek mondelingen toetsweek P3 Ne, Fa, Du 24 mrt do 25 mrt vr Goede Vrijdag 13 29 p3 w10 28

Nadere informatie

9.00 herexamens bobo 13.15-15.30 klas 1 introductieprogramma Zoom

9.00 herexamens bobo 13.15-15.30 klas 1 introductieprogramma Zoom 34 p1 w1 18 aug ma 8.45 openingsvergadering 9.45 fotograaf groepsfoto + portretten personeel 9.00 herexamens bobo 13.15-15.30 klas 1 introductieprogramma Zoom overleg conrectoren met tutoren: 10.30: 13.30

Nadere informatie

GYMNASIUM TACITURNUM

GYMNASIUM TACITURNUM GYMNASIUM TACITURNUM het gymnasium van het Willem de Zwijger College Wij leren niet voor school, maar voor het leven Gymnasium..iets voor jou? Sommige mensen denken dat gymnasium betekent: oude talen,

Nadere informatie

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015

Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 Jaarplanning 2015-2016 versie 26-8-2015 week 34 0 facultatief do 20-aug-2015 vrij 21-aug-2015 week 35 1 ma 24-aug-2015 ORGANISATIEDAG 1 (docent op school, leerlingen vrij) 8.30-16.00 uur di 25-aug-2015

Nadere informatie

Algemene schoolkosten Hiervan bekostigt Het Streek onder andere de introductiedagen, projecten, sportdagen, vieringen en kluishuur.

Algemene schoolkosten Hiervan bekostigt Het Streek onder andere de introductiedagen, projecten, sportdagen, vieringen en kluishuur. Toelichting schoolkosten 2015-2016 In de webshop ziet u de schoolkosten voor uw kind. De namen van deze producten zijn kort, waardoor soms onduidelijk kan zijn wat het nu precies is. Daarom ziet u in dit

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015 dag datum algemeen OUDERS za 30 aug. zo 31 aug. CLEANTEAM 1 ma 1 sept. Organisatiedag: SCHOOL GESLOTEN di 2 sept. leerjaar 1kader/1mavo/1havo/1vwo start om 09.00 uur leerjaar 2mavo/2havo/2vwo start om

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl

JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl JAARPROGRAMMA 2015-2016 voor leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) Versie 11 september 2015 t.b.v. www.picasso-lyceum.nl Dit jaarprogramma wordt met ingang van maandag 7 september wekelijks geactualiseerd.

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

lesvrij i.v.m. startdag personeel na 14.00 bekendmaking uitslag van de herexamens/herkansingen door de coördinator

lesvrij i.v.m. startdag personeel na 14.00 bekendmaking uitslag van de herexamens/herkansingen door de coördinator SCHOOLJAAR 2013-2014 Week 34 Week 35 maandag 23-aug 26-aug 27-aug 09.00-10.00/11.00 herexamens/herkansingen 10.00 taken 11.00 bijeenkomst nieuwe docenten lesvrij i.v.m. startdag personeel na 14.00 bekendmaking

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Profielkeuze 3 vwo 2013-14

Profielkeuze 3 vwo 2013-14 Profielkeuze 3 vwo 2013-14 2 stromen, 4 profielen N-stroom M-stroom Natuur & Techniek (N&T) Natuur & Gezondheid (N&G) Economie & Maatschappij (E&M) Cultuur & Maatschappij (C&M) Roosterlijnen 4 VWO 2014-2015

Nadere informatie

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 week 34 Begin schooljaar centen en leerlingen Klassen 17 augustus ma 17 09.00 Stuedag centen, leerlingen ij Kantine A 18 09.00 Start introprogramma brugklassen 10.00 Start

Nadere informatie

Jaaragenda 2013-2014 1 RSG Tromp Meesters

Jaaragenda 2013-2014 1 RSG Tromp Meesters Jaaragenda 2014-2015 Vademecum 6 Dag Datum Week*/Tijd Activiteit * = Schoolweek / Kalenderweeknummer week 1/34 ma 18-08 introductieprogramma's en ophalen boeken 13.30 Ontvangst leerlingen klas 1 Vakcollege

Nadere informatie

augustus - september 2014 september - oktober 2014

augustus - september 2014 september - oktober 2014 augustus - september 2014 september - oktober 2014 25 31 augustus (week 35) do 28 vr 29 1 7 september (week 36) ma 1 di 2 vr 5 8 14 september (week 37) Afhalen boeken Start schooljaar Studiedag personeel

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015 OPEN DAG za 17 januari 2015 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 26 januari 2015 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 28 januari 2015 aanvang 14.00 uur online aanmelden vóór 23 jan. Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 7 oktober 2015

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 7 oktober 2015 33 start schooljaar voor OOP Ma 10 aug Di 11 aug Wo 12 aug eerste werkdag OOP Do 13 aug 9.00-11.00 MT-1 Do 13 aug 15.00-17.00 Opening schooljaar OOP bij Cors Vr 14 aug nieuwe docenten 12.00-15.30 Bijeenkomst

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

Niet-subsidiabele schoolkosten 2015-2016

Niet-subsidiabele schoolkosten 2015-2016 Niet-subsidiabele schoolkosten 2015-2016 Activiteiten voor leerlingen HAVO 1 Introductie 2,00 Kennismaking, teambuilding, oriëntatie, veiligheid Schaats zwemdag 22,00 Teambuilding, ontspanningsprogramma

Nadere informatie

KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015. Johan van. Oldenbarnevelt. Gymnasium

KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015. Johan van. Oldenbarnevelt. Gymnasium KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015 Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium EEN GYMNASIUM? Het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, het JvO, is een zelfstandig gymnasium. Dat is een school waar alle

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

JAARAGENDA 2015-2016

JAARAGENDA 2015-2016 JAARAGENDA 2015-2016 Week 34 4,5 lesdagen PTA avond ma 17 aug di 18 aug voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen leerjaar 2 en 3 (tijdens lesuur) voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd en betrokken Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit onderwijs Goede examenresultaten Passie PRISMA: KUNST,

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA schooljaar 2014-2015

JAARPROGRAMMA schooljaar 2014-2015 35 START SCHOOLJAAR deze week diverse introductie activiteiten ma 25 aug introductie activiteiten alle wo 27 aug 9,00 digitale inschrijving open voor herkansing SE's uit 4H,4V,5V vr 29 aug 9,00 sluiting

Nadere informatie

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015 JAARAGENDA 2015-2016 dag datum activiteit di 01-09-15 introductiedag alle leerjaren wo 02-09-15 start periode 1 (wo 02-09 t/m ma 16-11) do 03-09-15 vr 04-09-15 ma 07-09-15 di 08-09-15 wo 09-09-15 19:00

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 2 wk 2 2 ma 5-jan 13:00 I.v.m. studieochtend vervallen alle lessen van het 1e t/m 5e uur. Alle 6e lesuren beginnen om 13:00 uur. 2 2 do 8-jan 12:30-16:15 skills masters in Ahoy vmbo basis 3, vmbo kader

Nadere informatie

jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012

jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012 1 2 rgl sem wk lswk mnd-dg activiteit (eerste semester) jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nadere informatie

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 20 november 2015

TERTiAALWEEK DATUM WEEK DAG. WIE TIJD Jaarplanning 2015-2016 Savornin Lohman, update 20 november 2015 33 start schooljaar voor OOP Ma 10 aug Di 11 aug Wo 12 aug eerste werkdag OOP Do 13 aug 9.00-11.00 MT-1 Do 13 aug 15.00-17.00 Opening schooljaar OOP bij Cors Vr 14 aug nieuwe docenten 12.00-15.30 Bijeenkomst

Nadere informatie

Beleef extra veel op het CLV, onder schooltijd en ook daarbuiten! Ruimte voor ontwikkeling. Gymnasium Kunst & Cultuurklas Sportklas

Beleef extra veel op het CLV, onder schooltijd en ook daarbuiten! Ruimte voor ontwikkeling. Gymnasium Kunst & Cultuurklas Sportklas Ruimte voor ontwikkeling Beleef extra veel op het CLV, onder schooltijd en ook daarbuiten! Jij krijgt de ruimte om te ontdekken wat het beste bij je past en om enthousiast mee te doen. scholengemeenschap

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit Goede examenresultaten Passie PRISMA: Passie Plus: Passie voor

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 NB 1: Volgens afspraak Praktische opdracht Natuurkunde

Nadere informatie

ak,sk, bv, ec,bi, gs excursie Amsterdam 30,00 Frans Excursie Lille laatste dag compoweek 30,00

ak,sk, bv, ec,bi, gs excursie Amsterdam 30,00 Frans Excursie Lille laatste dag compoweek 30,00 TE VERWACHTEN KOSTEN VOOR SCHOOLJAAR 2015-2016 klas 1 biologie excursie Safaripark projectweek mrt '15 12,50 introductie introductieactiviteiten augustus 5,00 algemeen sportkleding augustus 21,00 totaal

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Jaarrooster 2015-2016 LEERLINGEN - OUDERS augustus

Jaarrooster 2015-2016 LEERLINGEN - OUDERS augustus augustus 31 za 1 ZOMERVAKANTIE zo 2 t/m 23 augustus 32 ma 3 di 4 wo 5 do 6 vr 7 za 8 zo 9 33 ma 10 di 11 wo 12 do 13 vr 14 za 15 zo 16 34 ma 17 di 18 wo 19 do 20 vr 21 za 22 zo 23 35 1 ma 24 start personeel

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

Voorlopige jaarplanning 2014-2015

Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Pagina 1 Voorlopige jaarplanning 2014-2015 Maand september 2014 ma 1 sep 13.00-16.00 Introductieprogramma Brugklas ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma tweede leerjaar ma 1 sep 14.00-16.00 Introductieprogramma

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA schooljaar 2015-2016 data en tijden kunnen worden gewijzigd, maar dan zal daar over bericht worden

JAARPROGRAMMA schooljaar 2015-2016 data en tijden kunnen worden gewijzigd, maar dan zal daar over bericht worden JAARPROGRAMMA schooljaar 205-206 data en tijden kunnen worden gewijzigd, maar dan zal daar over bericht worden wk dag tijd activiteit klassen 36 START SCHOOLJAAR deze week diverse introductie activiteiten

Nadere informatie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie

Jaaragenda.. 2015-2016. omschrijving. Week 35. Ma 24-08-15 zomervakantie. Di 25-08-15 zomervakantie. Wo 26-08-15 zomervakantie Jaaragenda.. 2015-2016 Week 35 tijd omschrijving Ma 24-08-15 zomervakantie Di 25-08-15 zomervakantie Wo 26-08-15 zomervakantie Do 27-08-15 zomervakantie Vr 28-08-15 zomervakantie Week 36 Ma 31-08-15 11.00

Nadere informatie

HAVO. HAVO op Lariks. op Lariks. csvincentvangogh.nl

HAVO. HAVO op Lariks. op Lariks. csvincentvangogh.nl HAVO HAVO op Lariks op Lariks csvincentvangogh.nl INHOudsopgave Welkom! Welkom! 3 Onderbouw 4 Bovenbouw 4 Internationalisering 6 Tweetalig havo 6 Ontwerpen 7 Informatie & aanmelding Colofon Havo is gezellig!

Nadere informatie

schooljaar 2012/2013 datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H

schooljaar 2012/2013 datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H datum AVO Activiteiten Voorstellingen 27-aug-12 ma rooster uitdelen 2/3/5H + Or.dgn. Klas 1H/4H herkansingen/taken 13.30u 28-aug-12 di 1e lesdag 2/3/5H Or.dgn. Klas 1H/4H 29-aug-12 wo 1e lesdag klas 4

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 50 wk 2 50 ma 8-dec rapportage 1 2 50 ma 8-dec spreekavond Farel Lyceum vakdocenten 2 50 ma 8-dec 18:00-21:00 ouderavond voor ouders van leerlingen Lyceo 2 50 ma 8-dec 19:30-20:45 informatieavond ouders

Nadere informatie

Wat is het Heerbeeck International College?

Wat is het Heerbeeck International College? Wat is het Heerbeeck International College? Het HIC is een onderwijsstroom in ons havo en vwo waarin we leerlingen voorbereiden op studeren, leven en werken in een internationaal georiënteerde wereld.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 9 maart 2015. TTO Gymnasium Gymnasium +

Voorlichtingsavond 9 maart 2015. TTO Gymnasium Gymnasium + Voorlichtingsavond 9 maart 2015 TTO Gymnasium Gymnasium + Welcome Voor wie is tto? Hou je van reizen? Vind je samenwerken leuk? Je wilt goed Engels leren. Hou je van uitdagingen? Brugklas naar Engeland

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2015-2016 de site versie 8 september 2015. JAAROVERZICHT 2015-2016 voor ouders en leerlingen H.N. WERKMAN COLLEGE

Jaaroverzicht 2015-2016 de site versie 8 september 2015. JAAROVERZICHT 2015-2016 voor ouders en leerlingen H.N. WERKMAN COLLEGE STADSLYCEUM H.N. WERKMAN COLLEGE JAAROVERZICHT 2015-2016 voor ouders en leerlingen Hoewel de meeste data vaststaan, behoudt de schoolleiding zich het recht voor om de agenda aan te passen. Het is altijd

Nadere informatie

AUGUSTUS 2013 SEPTEMBER 2013 1 do 1 zo 2 vr 2 ma 36 3 za 3 di 20.00 Bestuur Oudervereniging 4 zo 4 wo 5 ma 32 5 do 6 di 6 vr 7 wo 7 za 8 do 8 zo

AUGUSTUS 2013 SEPTEMBER 2013 1 do 1 zo 2 vr 2 ma 36 3 za 3 di 20.00 Bestuur Oudervereniging 4 zo 4 wo 5 ma 32 5 do 6 di 6 vr 7 wo 7 za 8 do 8 zo AUGUSTUS 2013 SEPTEMBER 2013 1 do 1 zo 2 vr 2 ma 36 3 za 3 di 20.00 Bestuur Oudervereniging 4 zo 4 wo 5 ma 32 5 do 6 di 6 vr 7 wo 7 za 8 do 8 zo 19.00 Bijeenkomst ouders leerjaar I 20.30 Bijeenkomst ouders

Nadere informatie

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl

Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO. www.sgreigersbos.nl 2016-2017 Exellius (vwo) HAVO TTO (havo/vwo) VMBO www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een heel belangrijke stap. Waar

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016. Periode 1

Jaaragenda 2015-2016. Periode 1 Jaaragenda 2015-2016 Periode 1 lesw1/week 35 24-aug-15 Openingsprogram centen. 25-aug-15 Start mentoren met hun leerlingen. Fotograaf voor leerlingen 26-aug-15 De eerste lesdag volgens rooster 27-aug-15

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 18 augustus 19 augustus 20 augustus 21 augustus 22 augustus 23 augustus 24 augustus

zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 18 augustus 19 augustus 20 augustus 21 augustus 22 augustus 23 augustus 24 augustus zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 18 augustus 19 augustus 20 augustus 21 augustus 22 augustus 23 augustus 24 augustus Week 34 1 e Opening schooljaar Vanaf 13.00 uur ontvangst leerlingen.

Nadere informatie

onderbouw beroepsgerichte unit

onderbouw beroepsgerichte unit leergebied vakken afk. BG1 BG1 BG1 BG2 BG2 BG2 lwoo tto lwoo tto Moderne vreemde talen Engels EN 3 3 5 3 3 5 Nederlands NE 4 4 4 4 4 4 Mens & Maatschapppij (MM) onderbouw beroepsgerichte unit aardrijkskunde

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM ECHTEN S CONTACT Nr 2 - november 2010 MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM Op de hoogte Van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 november aanstaande zijn er cijferbesprekingen

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Welkom op onze Voorlichtingsavond 13 Januari 2016

Welkom op onze Voorlichtingsavond 13 Januari 2016 Welkom op onze Voorlichtingsavond 13 Januari 2016 Sprekers: De heer Van Hoof Mevrouw Groenendijk Mevrouw Melief/Mevrouw Bovenberg Cantina Aula Leopoldzaal Motto Ex pluribus unum Schooltype - Categoriaal

Nadere informatie

Intro. Profiel vwo-leerling

Intro. Profiel vwo-leerling 1 vwo Intro Op het HML wordt er in de onderbouw gewerkt in een heterogene setting. Dat betekent, dat leerlingen met een mavo-, havo- en vwo-programma bij elkaar in de klas zitten en samenwerken. Geregeld

Nadere informatie

Kiezen is een kunst. En die kun je leren!

Kiezen is een kunst. En die kun je leren! Kiezen is een kunst want Ik weet het niet als nu eens maar stel je voor dat ik durf niet want wie weet gaat er wel je zult altijd zien dat voor je het weet is er weer ik wil het risico niet lopen dat jij

Nadere informatie

1e en 2e uur examentraining / po (ne) 4 mavo gelders orkest leerjaar 3 mavo, havo en vwo (onder voorbehoud, schema volgt)

1e en 2e uur examentraining / po (ne) 4 mavo gelders orkest leerjaar 3 mavo, havo en vwo (onder voorbehoud, schema volgt) JAARPLANNING 2013 2014 (versie 4: 10 maart 2014) aanpassingen per 10 maart geel gearceerd za 01-03-14 voorjaarsvakantie tot en met zo 9 maart 10 ma 10-03-14 toetsij leerjaar 1, 2 en 3 26 11 stue-oriëntatieweek

Nadere informatie

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering...

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... Inhoud 1. Visie op cultuureducatie... 1 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... 5 4. De volgende culturele instellingen leveren een bijdrage

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

WELKOM Woensdag 17 september 2014

WELKOM Woensdag 17 september 2014 WELKOM Woensdag 17 september 2014 Algemeen M. van de Woestijne Coördinator bovenbouw Het examen M. Karsten Teamleider PROGRAMMA Richting / Na het examen R. Remie Decaan Mentoren Coördinatoren Bovenbouw:

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013

Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 Jaaragenda Capellenborg 2012-2013 September Donderdag 6 september Dinsdag 11 september Dinsdag 11 september Zondag 16 september Dinsdag 18 september Donderdag 20 september Dinsdag 25 september Donderdag

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG

ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG Q VERANTWOORDELIJK ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT Q BETROKKEN Q VEILIG KIES VOOR CORDERIUS BESTE TOEKOMSTIGE BRUGKLASSERS EN OUDERS Wat is dat toch moeilijk: kiezen voor een middelbare school!

Nadere informatie

Ouderavond. Aspirant vwo 4 Dinsdag 4 februari 2014

Ouderavond. Aspirant vwo 4 Dinsdag 4 februari 2014 Ouderavond Aspirant vwo 4 Dinsdag 4 februari 2014 Welkom en inhoud 1. Inrichting komend schooljaar 2. Gebouw Groenlo 3. Enkele zaken over de Tweede Fase 4. Profielen en vakken Even voorstellen.. Harry

Nadere informatie

Uitgaven voor de leerjaren 1 t/m 6 (categorie 3 van de ouderbijdrage) schooljaar 2013 2014 (versie 11 februari 2014)

Uitgaven voor de leerjaren 1 t/m 6 (categorie 3 van de ouderbijdrage) schooljaar 2013 2014 (versie 11 februari 2014) Beste ouders/verzorgers van leerlingen van Atheneum College Hageveld, Hieronder treft u een overzicht voor de vrijwillige ouderbijdrage m.b.t. uitgaven per leerjaar (categorie 3). Voor de meeste van deze

Nadere informatie

Ruimte voor evt. individueel gesprek

Ruimte voor evt. individueel gesprek 20.00 21.15 uur Plenair gedeelte SE s, PTA en examenreglement Website en informatievoorziening Kennismaking met mentor Vervolg uitleg Tweede Fase en 5 e leerjaar Ruimte voor evt. individueel gesprek Onderwijsprogramma

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016 Dag Datum Week*/Tijd Activiteit Open Huis Stationsstraat Open Huis Lijsterbesstraat middag en avond

Jaaragenda 2015-2016 Dag Datum Week*/Tijd Activiteit Open Huis Stationsstraat Open Huis Lijsterbesstraat middag en avond week 1/18 ma 04-01 studiedag personeel (leerlingen lesvrij) di 05-01 wo 06-01 do 07-01 vr 08-01 week 2/19 start toetsweek 2 / afname 2F + 3F rekentoets ma 11-01 di 12-01 wo 13-01 vanaf 11.15 Wegwijsdag

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool

LESSENTABELLEN 2014-2015 (vastgesteld door MR op 10-4-2014) Aantal lessen per vak en per week. Eerste leerjaar highschool LESSENTABELLEN 201 2015 (vastgesteld door MR op 10201) Aantal lessen per v en per week Eerste leerjaar highschool Vcode vmbobk vmbotl havo/vmbotl havo vwo/havo ath gym Nederlands ne Frans fa Duits du 2

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2013-2013 Keuzetraject en loopbaanoriëntatie * De mentor * Boek: MC (multiple choice) 2de fase * Het Toekomstformulier * Dossiervorming A4 - A5 - A6 TOEKOMSTFORMULIER LOOPBAANORIENTATIE

Nadere informatie

schooljaar 2015/2016 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2015/2016 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2015/2016 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Gymnasium Felisenum UNESCO- school

Gymnasium Felisenum UNESCO- school Gymnasium Felisenum UNESCO- school Beleidsplan Context Het Gymnasium Felisenum maakt deel uit van de onderwijsstichting OSZG. Het Gymnasium Felisenum is een categroraal gymnasium in Velsen- Zuid in Noord

Nadere informatie

Driejarige brugperiode. Iedere leerling een laptop. English Immersion Classes. Leuke activiteiten en een goede sfeer. www.atchilversum.

Driejarige brugperiode. Iedere leerling een laptop. English Immersion Classes. Leuke activiteiten en een goede sfeer. www.atchilversum. Driejarige brugperiode Iedere leerling een laptop English Immersion Classes Leuke activiteiten en een goede sfeer www.atchilversum.nl Alberdingk Thijm College Leerlingen op het Alberdingk Thijm College

Nadere informatie

oktober 2015 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 28 sep 29 30 1 okt 2 Excursies Berlijn, Madrid & Parijs klas Toetsweek 1

oktober 2015 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 28 sep 29 30 1 okt 2 Excursies Berlijn, Madrid & Parijs klas Toetsweek 1 oktober 2015 oktober 2015 40 1 2 3 4 41 5 6 7 8 9 10 11 42 12 13 14 15 16 17 18 43 19 20 21 22 23 24 25 44 26 27 28 29 30 31 november 2015 44 1 45 2 3 4 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 18 19 20

Nadere informatie

WP 3 September 2015. Welkom

WP 3 September 2015. Welkom WP 3 September 2015 Welkom Even voorstellen: Liesbeth Arens Decaan VWO Medewerker team 6 ANW Wat in en na 3 VWO? Nu en Later (LOB) Worden wie je bent Wat ik wil bespreken De weg door het jaar daarheen

Nadere informatie

De betekenis van het Gymnasium voor de leerlingen op onze school. Wat houdt het Gymnasium voor leerlingen in?

De betekenis van het Gymnasium voor de leerlingen op onze school. Wat houdt het Gymnasium voor leerlingen in? De betekenis van het Gymnasium voor de leerlingen op onze school Wat houdt het Gymnasium voor leerlingen in? In de brugklas volgen de leerlingen van de vwo- en tvwo brugklassen lessen klassieke cultuur

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

OUDERAVOND LEERJAAR 2 WELKOM. Dinsdag 6 oktober 2015

OUDERAVOND LEERJAAR 2 WELKOM. Dinsdag 6 oktober 2015 OUDERAVOND LEERJAAR 2 WELKOM Dinsdag 6 oktober 2015 1 OUDERAVOND LEERJAAR 2 19.15 u 19.30 u 19.35 u 19.40 u Koffie! Opening door dhr. M. Vroombout Keuzebegeleiding door mw. M.Stjepanovic Dhr. Van Oosten

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 VWO exellius HAVO HAVO/VWO tweetalig onderwijs VMBO-t VMBO-k www.sgreigersbos.nl De grote stap Nog even en je maakt de grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Jaaragenda 2015-2016 6-dec Kerstconcert 15:00 Aula 7-dec Rapport 1 wordt uitgedeeld 7-dec Proefstuderen UvA jaar 5 en 6 7-dec + 9 dec

Jaaragenda 2015-2016 6-dec Kerstconcert 15:00 Aula 7-dec Rapport 1 wordt uitgedeeld 7-dec Proefstuderen UvA jaar 5 en 6 7-dec + 9 dec Jaaragenda 2015-2016 6-dec Kerstconcert 15:00 Aula 7-dec Rapport 1 wordt uitgedeeld 7-dec Proefstuderen UvA jaar 5 en 6 7-dec + 9 dec Vakdocentenouderavond ouders jaar 1 t/m 5 18:30-22:00 8-dec + 9 dec

Nadere informatie

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016. Versie ouders en leerlingen

OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016. Versie ouders en leerlingen OVERZICHT DATA EN ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie ouders en leerlingen Schooljaar 2015-2016 Jaarplanning 2015-2016 wk Datum Dag HAVO/VWO (Breeweg) VMBO/MAVO (Kruisweg) Deze week starten directie

Nadere informatie

jaaragenda 2014-2015 ouders/leerlingen versie 2015 01 21

jaaragenda 2014-2015 ouders/leerlingen versie 2015 01 21 activiteiten in rood zijn wijzigingen tov de vorige versie WKNR DATUM TIJD ACTIVITEIT LOCATIE 4 ma 19-01 luistertoetsen: havo- Frans; vwo-duits di 20-01 wo 21-01 do 22-01 vr 23-01 za 24-01 19.30 MR vergadering

Nadere informatie

activiteit periode week dag datum tijd lokaal

activiteit periode week dag datum tijd lokaal 2 1 ma 4-jan 10:55-12:35 BSM 4 workshop Fa2 2 1 wo 6-jan hele excursie Rijksmuseum kubv havo5, vwo6, mavo4 2 1 wo 6-jan 9:40-12:35 dansvoorstelling Maaspodium k2b, ma2a, ma2b, b2b, b2d, bk2a verzamelen

Nadere informatie

maandag 18 augustus 11.55-12.45 uur mentorles klas 2 t/m 4 + ophalen boeken

maandag 18 augustus 11.55-12.45 uur mentorles klas 2 t/m 4 + ophalen boeken week: 34 deze week: --voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen klas 2 en 3 (tijdens lesuur) deze week: --voorlichting faciliteiten dyslectische leerlingen klas 4 (tijdens lesuur) maandag 18 augustus

Nadere informatie

o.s.g. Willem Blaeu jaarplanning 2015-2016 Leerlingen / ouders

o.s.g. Willem Blaeu jaarplanning 2015-2016 Leerlingen / ouders nr 1 34 ma 17-aug 1 Begin periode 1 13.00 uur externe instroom 2e klas + hoger 13.30 brugklassen 14.00 klas 2+3+mavo-4 14.15 klas 4+5+6 havo/vwo di 18-aug 1 09.00-11.00 uur klas 1 havo/vwo mentoraat Vanaf

Nadere informatie

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets

09.00 uur: start introprogramma klas 1 Beroepsstage 4m (t/m 11-9) di 1 sep. 19.30-20.30: info avond klas 2 en 3 14:00 uur: Diagnostische rekentoets P dag datum Kader Mavo Havo/v onderbouw Havo/v bovenbouw 0 ma 17 aug. 18 aug. 19 aug. 20 aug. 21 aug. za 22 aug. P1 zo 23 aug. CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB CLEANTEAM H/V BB 1 ma 24

Nadere informatie

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1

Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo. Basiskalender cursus 2015-2016. Basiskalender 2015 2016 1 Insula College, locatie Halmaheiraplein voor havo en vwo Basiskalender cursus 2015-2016 Versie 24 augustus 2015 Wijzigingen voorbehouden. roosterperiode 1 week 1 35 24 aug Roostervrije dag leerlingen m.u.v.

Nadere informatie

Jaaragenda ONC schooljaar 2014-2015

Jaaragenda ONC schooljaar 2014-2015 Jaaragenda ONC schooljaar 2014-2015 wknr dag datum Augustus 2014 35 Ma 25 Di 26 Wo 27 Do 28 Vr 29 wknr dag datum September 2014 36/1 Ma 1 Di 2 8.30-18.00 uur Introductiedag nieuwe brugklassers met de mentor

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, mede namens de heer drs. E.A. Nagel, vestigingsdirecteur Burggravenlaan,

Met vriendelijke groeten, mede namens de heer drs. E.A. Nagel, vestigingsdirecteur Burggravenlaan, Aan: de ouder / verzorger Van: drs. E.A. Nagel, vestigingsdirecteur, A.G. van der Blom MEd, Projectleider Internationalisering Betreft: kostenoverzicht 3, 4 en 5 algemeen en Internationalisering Burggravenlaan

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 3 december 2015 Het profiel I II Het gemeenschappelijk deel Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel De inrichting van de profielen 1 Het gemeenschappelijk deel Nederlands

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE PROFIELKEUZE LEERJAAR 3 TWEEDE FASE 2014 2015 Versie februari 2015 In dit boekje zijn voorstellen opgenomen voor enkele kleine wijzigingen in de lessentabel onder voorbehoud van definitieve instemming

Nadere informatie

Jaaragenda 2013-2014 (versie 20-05-14)

Jaaragenda 2013-2014 (versie 20-05-14) 34 ma 19-aug zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie 35 20-aug zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie zomervakantie 21-aug zomervakantie

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie