Inhoud 1 Groen en Gezond 2 Klimaat en energie 3 Duurzaam in bedrijf 4 Leren in de stadsnatuur 5 Afval in de stad Bijlage 1 Bijlage 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud 1 Groen en Gezond 2 Klimaat en energie 3 Duurzaam in bedrijf 4 Leren in de stadsnatuur 5 Afval in de stad Bijlage 1 Bijlage 2"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2 Inhoud Voorwoord 5 Lijst van afkortingen 6 Inleiding 7 1 Groen en Gezond 8 Natuurlijk spelen Gezonde voeding Stadslandbouw 2 Klimaat en energie 13 3 Duurzaam in bedrijf 14 4 Leren in de stadsnatuur 15 5 Afval in de stad 17 Communicatie 18 NatuurMEdiatheek 20 Interne organisatie 23 Bijlage 1 25 Totaal urenoverzicht thema s Bijlage 2 26 Overzicht aantal deelnemende leerlingen aan het schooltuinprogramma per stadsdeel Uitgave: ANMEC Jaarverslag 2013 Plantage Middenlaan 2e, 1018 DD Amsterdam Telefoon Website Maart 2014 a n m e c - j a a r v e r s l a g

3 Voorwoord Begin 2013 heeft ANMEC haar strategisch beleidsplan gepresenteerd. Met het onderhavige jaarverslag legt zij verantwoording af over de activiteiten en werkzaamheden die zij in 2013 in het kader van dit beleidsplan heeft verricht. ANMEC concentreerde zich in 2013 op de vijf thema s: Groen en gezond, Klimaat en energie, Duurzaam in bedrijf, Leren in de (stads)natuur en Afval in de stad. Per thema wordt verslag gedaan van de diverse projecten en activiteiten die binnen het thema hebben plaatsgevonden. Zoals u van ons gewend bent, betreft het weer een veelheid en diversiteit aan projecten. Naast deze thema s is de exploitatie van de natuurmediatheek een van de kerntaken van ANMEC. In het jaarverslag 2013 klinken duidelijk de ambitieuze doelstellingen door die ANMEC in haar strategisch beleidsplan heeft neergelegd. Met name binnen de thema s Klimaat en energie en Duurzaam in bedrijf ziet u op welke wijze ANMEC in wil spelen op de veranderende omgeving. Meer en meer wil zij zich met andere professionele en vooruitstrevende organisaties verbinden door samenwerkingsprojecten en strategische allianties aan te gaan. ANMEC stelt zich daarbij op als maatschappelijk ondernemer: zakelijk, professioneel, deskundig en met een goed oog voor kansen en mogelijkheden. Dat deze vele projecten en activiteiten hebben plaats gevonden, hebben wij te danken aan de grote inzet van de medewerkers van ANMEC. Met hun uitstekende kennis en kunde én hun onvermoeibaar enthousiasme hebben zij zich ook weer in 2013 ingezet voor een duurzame stad voor zowel volwassen als jeugdige Amsterdammers. Namens het bestuur wil ik daarvoor hier onze grote waardering uitspreken. Ik wens u veel leesplezier. Liesbeth Heidstra Voorzitter van het bestuur ANMEC 4 a n m e c - j a a r v e r s l a g a n m e c - j a a r v e r s l a g

4 Lijst van gebruikte afkortingen Inleiding BSO CREM DMO DRO GGD IVN JOGG MKB Nedvang NME PABO ROC RVE Urgenda VWS ZZP-er Buitenschoolse opvang Amsterdams bureau voor Duurzame Ontwikkeling Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam Gemeentelijke Gezondheids Dienst Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid Jongeren Op Gezond Gewicht Midden en Klein Bedrijf Nederland van afval naar grondstof Natuur- en Milieu Educatie Pedagogische Academie voor het Basis Onderwijs Regionaal Opleidings Centrum Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie, gevestigd in Amsterdam Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zelfstandige Zonder Personeel ANMEC draagt bij aan een duurzame stad door initiatieven te ontwikkelen die zorgen voor een veerkrachtige, leefbare stad met veel groen. ANMEC ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en organisaties die willen bijdragen aan een duurzaam Amsterdam en inspireert anderen om mee te doen. Om dit te realiseren heeft ANMEC in 2012 een nieuw strategisch beleidsplan voor de periode opgesteld. Dit plan wordt jaarlijks vertaald in een concreet werkplan met acties en activiteiten. In dit jaarverslag verantwoorden wij de activiteiten die we in 2013 hebben uitgevoerd. Een leefbare, groene stad maak je samen. Niet alleen organisaties, maar juist ook burgers kunnen en willen hieraan bijdragen. Dat vraagt om kennis, enthousiasme, inzicht, inspiratie en een vruchtbaar netwerk. ANMEC richt zich met name op het ondersteunen van burgers, onderwijs en organisaties, door het bevorderen van kennisuitwisseling, ruimte geven aan samen leren en door natuur- en milieueducatie. Thema s ANMEC Goede NME gaat in op thema s die actueel zijn in de stad en aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de betrokkenen. Daarom stellen we de volgende thema s centraal voor de komende jaren: 1 Groen en gezond: Natuurlijk spelen Gezonde voeding Stadslandbouw 2 Klimaat en energie 3 Duurzaam in bedrijf 4 Leren in de (stads)natuur 5 Afval in de stad Rollen ANMEC In het strategisch beleidsplan hebben we vastgelegd welk toekomstbeeld we daarbij voor ogen hebben. Om daarop af te koersen en de koers steeds aan te kunnen passen aan veranderende omstandigheden, gaan we uit van onze eigen kracht en hebben we gekozen voor drie rollen: Ondersteunen netwerk leren voor natuur, milieu en duurzaamheid Uitvoeren van activiteiten Communicatie en uitrol In het werkplan 2013 zijn deze rollen gecombineerd beschreven in acties en activiteiten. In dit jaarverslag is per thema uitgelicht welke resultaten vanuit deze rollen zijn behaald. Daarnaast koos ANMEC voor de volgende aandachtspunten: communicatie en de NatuurMEdiatheek. De visie en ambities die in het strategisch beleidsplan zijn vastgelegd, vragen om een ander communicatiebeleid en een andere invulling van de NatuurMEdiatheek. ANMEC heeft daarom twee werkgroepen samengesteld om dit verder uit te werken: De werkgroep communicatie buigt zich over: de naam van onze organisatie huisstijl opzet nieuwe website en digitale mailingen inzet social media De werkgroep NatuurMEdiatheek nieuwe stijl buigt zich over: uitwerking van gewenste functies gewenste wijzigingen in de collectie gewenste wijzigingen in de inrichting eerste aanpassingen 6 a n m e c - j a a r v e r s l a g a n m e c - j a a r v e r s l a g

5 1 Groen en Gezond Natuurlijk spelen In 2017 is groen- en buurtspelen in Amsterdam de gewoonste zaak van de wereld. ANMEC heeft, met de stad(sdelen) als eigenaar van de openbare ruimte en met partners als GGD, woningcorporaties, Greenwish, Buitenruimte voor Contact en Groen Dichterbij meer speelgroen in Amsterdam gerealiseerd. Met ons netwerk ondersteunen we initiatieven op iedere schaal om groene plekken te creëren waar bewoners, jongeren, kinderdagverblijven en scholen gebruik van maken en elkaar ontmoeten. Mensen in het onderwijs, kinderopvang en het NME-veld weten bovendien onze mediatheek te vinden voor (les-) materiaal, kennis en inspiratie. Netwerk Natuurlijk spelen Amsterdam ANMEC heeft contact met mensen en organisaties die zich inzetten voor meer natuurlijke speelplekken in Amsterdam. We kijken met hen hoe zij elkaar en wij hen kunnen ondersteunen en leggen daarbij verbanden met landelijke netwerken en met initiatiefnemers van nieuwe natuurspeelterreinen. Acties in 2013: gesprek met projectleider NatuurWeb Noord-Holland over mogelijk vervolg. Na 2013 stopt dit NME-arrangement over speelnatuur waarvan ANMEC een van de ondersteunende partners is. ANMEC heeft gepleit voor de voortzetting van de bijeenkomsten voor kennisuitwisseling en -inspiratie, met name op gebied van veiligheid, beheer en waterkwaliteit. Helaas heeft de provincie Noord-Holland aangegeven andere prioriteiten te stellen waarmee duidelijk werd dat het arrangement in deze vorm geen vervolg gaat krijgen. Mogelijk biedt de nieuwe aanpak van het landelijk netwerk Springzaad met regionale coördinatoren dat waarschijnlijk in 2014 van start gaat, een goed alternatief hiervoor twee presentaties gegeven over de educatieve mogelijkheden van groene speelpleinen: aan het team van basisschool t Gein en wegens succes herhaald bij de nabijgelegen BSO. Dit ter inspiratie voor de ontwerpplannen van een nieuw speelplein contact met initiatiefnemer natuurspeeltuin Zuid-As over hun ideeën en de mogelijke educatieve invulling. ANMEC heeft hen in contact gebracht met kinderopvangorganisaties in de buurt die uitgenodigd zijn om mee te denken over de invulling van het terrein. Ook zijn zij uitgenodigd voor bijeenkomsten van Groen Dichterbij contact gehad met medewerkers DMO over herinrichting schoolplein tot gezond schoolplein en de mogelijkheden voor natuurlijk spelen natuurspeeltuinen gericht op bewegen geïnformeerd over de mogelijkheid om bij VWS subsidie aan te vragen inspiratie dag bijgewoond van Groene Schoolpleinen (Podium Mozaïek) We hebben hier uitvoering aan gegeven door: de landelijke Groen Dichterbij bijeenkomst bij te wonen de eerste lokale Groen Dichterbij bijeenkomst voor de regio Amsterdam te organiseren met de vrijwilligersconsulent van het IVN Consulentschap en de IVN afdeling. Deze bijeenkomst vond plaats in november Het programma gaf ruimte voor de presentatie van 3 Amsterdamse initiatieven en 4 verschillende workshops en een marktplaats voor vraag en aanbod. Er waren in totaal 60 deelnemers Samenwerking rond het Idealenkompas en de Amsterdamse Aanpakkers Het Idealenkompas is een initiatief van Greenwish. Het Idealenkompas is een maatschappelijke marktplaats, waar goede ideeën gematcht worden aan potentiële financiers én aan inhoudelijke ondersteuning. Greenwish wilde ook graag een fysieke marktplaats organiseren en zocht partners. ANMEC heeft hieraan bijgedragen, net als de Protestantse Diaconie. In 2013 is de bijeenkomst Amsterdamse Aanpakkers voorbereid en deze vindt plaats eind januari ANMEC is bij dit thema in alle drie de rollen actief: we zitten goed in het netwerk rondom het onderwerp Natuurlijk spelen. Dit blijkt onder andere uit initiatieven en organisaties die hierover met ons contact zoeken. Daarnaast worden we gevraagd om expertise te delen, presentaties te geven en bij te dragen aan uitwisseling. En tot slot kunnen we een grote bijdrage leveren in het onder de aandacht brengen van goede voorbeelden en financieringsmogelijkheden. Promotie en prijsvraag Scharrelkids In september 2012 lanceerden IVN en Jantje Beton de film Scharrelkids en daarbij een jaarlijkse prijsvraag voor het omvormen van een schoolplein tot scharrelplein. Er deden drie scholen uit Amsterdam mee, waarvan twee scholen een kleine bijdrage hebben gekregen. Het initiatief Scharrelkids is na 1 jaar gestopt, maar is voortgezet onder de noemer Gezonde Schoolpleinen. Met het IVN is afgesproken dat we kennis delen, meewerken aan de educatieve invulling en de publiciteit en scholen in Amsterdam ondersteunen met ons netwerk en bij. In 2013 hebben we scholen aangedragen voor de pilot, een workshop educatief gebruik buitenruimte bijgewoond en advies gegeven over inrichting plein van de geselecteerde Brede School. Verder hebben we het project onder de aandacht gebracht bij Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (DMO). Promotie en samenwerking rond Groen Dichterbij Groen Dichterbij is een landelijke campagne van IVN, het Oranje Fonds, Buurtlink.nl en SME Advies. De campagne heeft als doel groene bewonersinitiatieven met elkaar te verbinden en zo een landelijk lerend netwerk te vormen. Wij onderschrijven de doelstellingen van het project en brengen het onder de aandacht van bewonersinitiatieven in Amsterdam. Wij richten ons op het versterken van het netwerk in en om Amsterdam en het individueel ondersteunen van Amsterdamse initiatieven. Daarbij hebben we oog voor wat er landelijk speelt. Natuurlijk Spelen, Woeste Westen 8 a n m e c - j a a r v e r s l a g a n m e c - j a a r v e r s l a g

6 Gezonde voeding In 2017 eten Amsterdammers gezond en verspillen ze geen voedsel meer. Schooltuinen en buurt(moes)tuinen bloeien als nooit tevoren en zijn stevig verankerd in het ANMEC-netwerk. We zijn bovendien een gewaardeerde partner in het JOGG-netwerk. In samenwerking met scholen, winkelketens, de voedselbank en woningbouwcorporaties, hebben we de waarde van gezonde voeding op de kaart gezet. Kwaliteit schooltuinwerk We blijven met stadsdelen en schooltuinmedewerkers werken aan de kwaliteit van het Amsterdamse schooltuinwerk. Voor 2013 was er extra budget om het Kwaliteitstraject schooltuinwerk voort te zetten zoals dat in de periode heeft plaatsgevonden. Wij coördineerden het kwaliteitstraject, stelden rapportages op, organiseerden 3 stadsbrede overleggen voor leidinggevenden en 6 overleggen met schooltuinmedewerkers. Er zijn dit jaar 5 schouwen uitgevoerd van schooltuincomplexen en de kwaliteit coördinatie is gemeten. Traject 1 Stad 1 Opgave, financiële taakstelling schooltuinwerk In de ambtelijke organisatie van Amsterdam vindt een reorganisatie plaats, die na de bestuurlijke wijziging, het verdwijnen van de stadsdelen in maart 2014, zijn definitieve vorm moet krijgen. In de aanloop daar naar toe is in 2013 het traject 1 Stad 1 Opgave ambtelijk ingezet. Uitgangspunt is het centraliseren van de consensusvoorzieningen, waaronder het schooltuinwerk. Voor het schooltuinwerk, samen met stadsdeel-nme, is de insteek gekozen om dit organisatorisch te bundelen in één Resultaat Verantwoordelijke Eenheid ( RVE), onder het cluster Sociaal. Het voorstel is inmiddels behandeld en vastgesteld in het bestuurlijk overleg van de stadsdelen. ANMEC heeft gesprekken gevoerd met diverse ambtenaren die zijn belast met onderdelen van deze reorganisatie. Zoals met het waarnemend hoofd beleidsteam stad en de verantwoordelijke ambtenaar voor het traject 1 Stad 1 Opgave (beiden DRO). Daarnaast hebben we steeds intensief overlegd met de projectleider van 1 Stad 1 Opgave, maatregel schooltuinwerk (vanuit stadsdeel Nieuw-West). ANMEC heeft het traject ondersteund met het aanleveren van informatie en het organiseren van twee bijeenkomsten met de schooltuinmedewerkers. ANMEC organiseert en faciliteert daarnaast het leidinggevendenoverleg van de schooltuinen. In dit overleg is hier ook regelmatig aandacht aan besteed. We denken mee met de positionering van het schooltuinwerk binnen de gemeentelijke organisatie. In het kader daarvan is vanuit ANMEC ook een verkennend gesprek gevoerd met de directeur van het Amsterdamse Bos, met de intentie om elkaar als organisaties te versterken. Bijeenkomst Het Gewicht van de Schooltuin, met VUConnected en de schooltuinen VUConnected, een afdeling van wetenschapscommunicatie van de VU, nam begin dit jaar contact op in het kader van hun project Slim Eten (met voorbeeld-tuin op de Dr. L. Alma Schooltuin). Dit contact resulteerde in een bijeenkomst in november waar hoogleraar Voeding en Gezondheid, J. Seidell een presentatie gaf over de meerwaarde van schooltuinen en NME op gezondheid en voedingsbewustzijn van kinderen. Daarna is in twee sessies gebrainstormd over een toekomstbestendige organisatie van het schooltuinwerk in Amsterdam. De VU heeft aan het project Slim eten een vervolg gegeven in een onderzoeksvoorstel over de effecten van stadslandbouw op de gezondheid. Daarnaast heeft ANMEC samen met het Platform Eetbaar Amsterdam input geleverd over de plaats van stadslandbouw, van buurtmoestuinieren tot innovatieve projecten in leegstaande gebouwen. In januari 2014 is de gemeentelijke notitie Voedsel en Amsterdam, een visie en een agenda voor de inzet van voedsel vastgesteld door de gemeenteraad. In 2014 volgt de uitvoering, met voor 2014 een budget van totaal ,-. ANMEC is gevraagd een offerte uit te brengen als trekker voor het thema Voedseleducatie en we zijn nauw betrokken bij het opzetten van een ander onderdeel van de notitie: een Voedselinformatiepunt. Mijn Eten Uit het arrangement Gezonde Voeding en Biodiversiteit is het programma Mijn Eten ontstaan. Dit is een educatief aanbod waarin bestaande educatieve programma s: Boerderijeducatie, Waar komt de chocolade vandaan, De Smaak te Pakken en Jump-in zijn gecombineerd. Ook de schooltuinen zijn daar inmiddels aan gekoppeld. In 2013 hebben we meegedacht over de voortgang van dit programma: hoe kan het worden gecoördineerd, gefinancierd en gecommuniceerd. Er is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken over boerderijeducatie. Ook is het project ingebracht in het traject rondom de voedselvisie van de gemeente Amsterdam. Direct gekoppeld aan de uitvoering van Mijn Eten heeft ANMEC bemiddeld in de afspraken en de facturatie geregeld voor 2 scholen. Zij konden met een extra subsidie van stadsdeel Oost het project uitvoeren. Voor de afsluiting van het NME arrangement Gezonde Voeding en Biodiversiteit, waaruit Mijn Eten is ontstaan, hebben we meegewerkt aan de eindrapportage die door de Dienst Ruimtelijke Ordening is opgesteld. Ook hebben we meegedacht over een voedseleducatieproject van Amstelveen. Verspilling van voedsel Het tegengaan van verspilling van voedsel is een nieuw thema voor ANMEC. Belangrijke onderwerpen: over de datum eten, voedselbank, schooltuinoogst. Daarvoor is er een workshop bijgewoond bij de NIBI Conferentie voor het PO. In 2013 is in overleg met Food Cabinet en de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam dit thema opgenomen in de Voedselvisie en in het programma Mijn Eten. ANMEC heeft het Damn Food Waste evenement van de Youth Food Movement op Museumplein bijgewoond. Dit thema wordt in 2014 verder opgepakt met de Youth Food Movement en Foodcabinet. Hier is te zien dat ANMEC bij het ondersteunen van het netwerk én bij de uitvoering van vervolgtrajecten in het kader van gezonde voeding actief is. Nu de Voedselvisie, waar ANMEC nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming, is vastgesteld door de gemeente en we gevraagd zijn het onderdeel Voedseleducatie voor onze rekening te nemen, is de verwachting dat in 2014 vanuit ANMEC ook op de communicatie en uitrol de nodige inzet zal plaatsvinden. Jongeren op Gezond Gewicht werd Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht Na een pilot van het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) in één wijk in Amsterdam Nieuw-West, koos Amsterdam voor een stadsbrede aanpak om alle kinderen in 2033 op een gezond gewicht te hebben. Daarvoor werd een nieuw programma geschreven met de titel Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Als partner van JOGG woonde ANMEC de slotbijeenkomst van JOGG bij. Aansluitend is met vertegenwoordigers van DMO een gesprek gevoerd over de nieuwe stadsbrede aanpak. In het werkplan 2014 is opgenomen hoe ANMEC daar een bijdrage aan gaat leveren. Voedselvisie Amsterdam ANMEC is in 2013 gevraagd te participeren in de projectgroep voor de Voedselvisie van Amsterdam. We hebben samen met Food Cabinet input geleverd om het onderdeel educatie goed uit te werken. Hiervoor is een fiche gemaakt, ten behoeve van de netwerkbijeenkomst Voedselvisie op 28 mei in Pakhuis de Zwijger. Daar heeft ANMEC onder andere een workshop over het thema voedsel op school verzorgd. Op die dag was ook een ambtswoninggesprek waar ANMEC een pitch mocht houden over het thema voedsel op school en het belang van schooltuinen. Mijn Eten 10 a n m e c - j a a r v e r s l a g a n m e c - j a a r v e r s l a g

7 Stadslandbouw In 2017 is stadslandbouw een bekend begrip geworden in Amsterdam. Iedere bewoner die zijn eigen voedsel wil verbouwen, weet ANMEC te vinden voor praktische adviezen of een cursus stadstuinieren. We helpen stadstuinders bovendien om buurtkinderen te laten genieten en leren van die groene oases. ANMEC heeft de directe omgeving van de stad in zijn netwerk opgenomen. Gezond en lekker hoeft zo niet meer van ver te komen! Netwerk Eetbaar Amsterdam In 2012 is het netwerk Platform Eetbaar Amsterdam (PEA) opgericht dat Amsterdamse initiatieven op het gebied van stadslandbouw met elkaar verbindt. De samenwerking met PEA is in 2013 geïntensiveerd door het faciliteren van de werkzaamheden, het ter beschikking stellen van materialen en ruimte van de NatuurMEdiatheek en strategisch overleg over de Voedselvisie van de gemeente. Ook is er regelmatig contact met initiatiefnemers zoals bij de zomerborrel van PEA, de opening van de Tugelatuin, de bijeenkomst van DRO over groene daken in de grachtengordel en met Farming the City over de mogelijkheden van stadslandbouw. Tuinieren bij school In stadsdeel Oost hebben wij een concept uitgewerkt voor tuinieren bij school en op twee scholen uitgevoerd. De As Siddieq (2 klassen) ontving 5 buitenlessen in moestuinbakken en educatief materiaal voor in de klas. Op de Daltonschool Neptunus gaf ANMEC 2 gastlessen en heeft ze begeleid bij het aanleggen van een ontdektuin voor kleuters. De hoofdlijn van het programma en de ervaringen zijn vastgelegd in het boekje Tuinieren bij School. Vanuit extra projectsubsidies van stadsdeel Oost is er op 3 scholen getuinierd: Valentijn, Achthoek en Laterna Magica kregen drie lessen in de ontdektuin en educatief materiaal voor in de klas. Leerlingen en docenten waren hier erg enthousiast over. Door het late voorjaar kon helaas niet alles geoogst worden voor de vakantie. Stadslandbouw Afrikanerplein Cursus stadstuinieren In 2013 zijn er op verschillende plaatsen in Amsterdam cursussen stadstuinieren georganiseerd. Wij hebben deze cursussen en workshops ontsloten via onze site en Facebook. Daarnaast hebben we met Platform Eetbaar Amsterdam een uitgebreide cursus Moestuinieren ontwikkeld en uitgevoerd, die bestond uit 8 bijeenkomsten. De bijeenkomsten vonden verspreid over het jaar plaats en volgden de seizoenen, en daarmee de werkzaamheden op een tuin. ANMEC verzorgde zelf één van de bijeenkomst over het opstellen van een zaaikalender en het educatief gebruik van een buurtmoestuin. Daarnaast namen we deel aan de twee fietsexcursies langs buurtmoestuinen in de stad, waarbij men ook ervaringen kon uitwisselen met experts van de vorige bijeenkomsten. Als spin-off van de cursus is een initiatief ondersteund rond buurtmoestuinen in Nieuw-West om met kinderen te tuinieren in het kader van de Brede School. ANMEC nam deel aan een brainstorm over de gewenste opzet en bracht met de initiatiefnemers en NME Nieuw-West een bezoek aan de locaties om ter plaatse advies te geven over de mogelijkheden voor NME. Ook heeft ANMEC voor het project Op de schop bij de opening van Kavel 1 een inloop activiteit georganiseerd, die door zo n 40 kinderen en buurtbewoners werd bezocht. Bj het thema stadslandbouw zit ANMEC goed in het netwerk, dit heeft concreet ook al geresulteerd in onze bijdrage aan de cursus stadstuinieren. Niet alleen in de communicatie maar ook door mee te helpen in de voorbereiding van en uitvoering te geven aan 1 van de 8 modules van de cursus. Met onze partners uit het netwerk in de Amsterdamse stadslandbouw, hebben we in 2013 gezamenlijk opgetrokken bij de projectgroep voor de tot standkoming van de Voedselvisie, de netwerkdag in Pakhuis de Zwijger. Dit zorgt er ook voor dat we bijvoorbeeld bij het op te richten Voedselinformatiepunt (VIP) worden gevraagd als partner. 2 Klimaat en energie In 2017 zijn woningen en maatschappelijke instellingen vergaand verduurzaamd, dankzij trainingen, kennisuitwisseling en ondersteunende projecten die ANMEC samen met woningbouwcorporaties, (zorg)instellingen en hun bewoners organiseert. Amsterdammers doen graag mee met energiebesparing en duurzame energieopwekking, omdat ze weten hoe het werkt en wat het hen en de samenleving oplevert. ANMEC is als kenniscentrum dé vraagbaak voor lokale duurzame energieprojecten. Plek onder de zon In 2013 is het programma Plek onder de zon uitgevoerd met 15 groepen van 7 verschillende scholen, met in totaal 223 leerlingen. Het project gaat over de kracht van zonne-energie hier in Amsterdam en in de derde wereld. ANMEC heeft 10 gastlessen gegeven en de afsluiting georganiseerd. In de loop van 2013 is met de samenwerkingspartners (woningbouwcorporatie de Alliantie, PicoSol en de Diaconie van de Lutherse kerk) besloten nog een jaar vervolg te geven aan dit project. Duurzaamheid in de zorg De Gemeente Amsterdam heeft een convenant afgesloten met zorginstellingen om hun locaties te verduurzamen. In 2013 heeft ANMEC een flyer gemaakt over de educatieve mogelijkheden daarbij. Op dit moment heeft dit nog een puur technische insteek en is gericht op de medewerkers van de zorginstelling. ANMEC heeft op een bijeenkomst Duurzaamheid in de Zorg van Green Metropole contact gelegd met Royal Haskoning over hun project duurzaamheid in ziekenhuizen en bedrijven. In vervolggesprek is geconstateerd dat ANMEC daaraan een bijdrage kan leveren als het gaat om de gedragscomponent. Duurzame kinderopvang 2014 is het jaar van de Groene Kinderopvang. In een bijeenkomst met Veldwerk Nederland en Cailin Partners voor NME organisaties en kinderopvangorganisaties, heeft ANMEC het idee van een Amsterdamse campagne Groene Kinderopvang gelanceerd. In een aantal netwerkbijeenkomsten met NME aanbieders is dit idee uitgewerkt in een voorstel Groene Kinderopvang 2014, waar uiteindelijk geen extra financiering voor is gevonden. Daarom is het in een minimumvariant voortgezet. ANMEC is partner geworden van het jaar van de Groene Kinderopvang na contact met de initiatiefnemer Groen Cement. Kennis over het NME werkveld en GroenGelinkt is gedeeld. Uiteindelijk blijkt Het jaar van de Groene Kinderopvang zich enkel te richten op natuurbeleving en buiten spelen, niet op een bredere duurzame insteek. In 2014 kijken we hoe we dit op kunnen schalen naar Duurzame Kinderopvang. In opdracht van kinderopvangorganisatie AKROS heeft ANMEC een studiedag verzorgd over natuurbeleving voor 100 pedagogisch medewerkers die werken met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Contacten algemeen met het initiatief Wij krijgen kippen over duurzame energie. Dit is één van de acht projecten van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden van Agentschap NL. Bijzonder is dat Wij krijgen Kippen vanuit burgers en bedrijven is gestart, en omarmd is door stadsdeel Zuid dat het project faciliteert en monitort met stadsdeel Zuidoost adviesgesprek gehouden over de mogelijkheden van duurzame energie en educatie Een deel van het netwerk weet ons te vinden op dit thema. Dit blijkt ook uit het feit dat we activiteiten zelf uitvoeren in het thema Klimaat en energie, zoals het scholenproject Plek onder de zon dat we samen met diverse partners hebben ontwikkeld en uitvoeren. En omdat we bij de kinderopvang-sector in Amsterdam goed bekend zijn door ons aanbod, kunnen we ook een effectieve rol spelen bij de communicatie en uitrol van het jaar van de Groene Kinderopvang a n m e c - j a a r v e r s l a g a n m e c - j a a r v e r s l a g

8 3 Duurzaam in bedrijf 4 Leren in de (stads-) natuur In 2017 heeft ANMEC het onderwijs en bedrijfsleven in Amsterdam bij elkaar gebracht als het gaat om duurzaamheid. We hebben het thema op de kaart gezet in het onderwijs en hebben de regionale (koploper)bedrijven in kaart gebracht. Kennisuitwisseling tussen mbo, hbo en bedrijven in bijvoorbeeld stages en Groene Bedrijfsdagen zijn gemeengoed. ANMEC organiseert zulke ontmoetingen en zorgt voor inhoudelijke, inspirerende duurzaamheidsdossiers voor het voortgezet onderwijs en ROC s. Leren voor een duurzame toekomst In het laatste trimester van 2012 hebben we de mogelijkheden om jeugd en jongeren meer bij duurzaamheid te betrekken in kaart gebracht. We hebben gekeken naar de kansen en mogelijkheden die het bedrijfsleven, de beroepsopleidingen en maatschappelijke stages daarbij bieden. De denkrichting is bevestigd in de NME Oriëntatiedagen (februari 2013). We hebben de tweede helft van 2013 gebruikt om onderzoek te doen naar waar kansen liggen bij dit thema in Amsterdam. Daaruit bleek dat in veel sectoren duurzame alternatieven beschikbaar zijn (grafische vormgevers, kappers, toerisme, horeca, etc.) maar in de praktijk kennen medewerkers deze alternatieven vaak nog niet en/of weten ze er niet altijd goed mee om te gaan. Dit hebben ze niet geleerd in de opleiding. ANMEC wil in Amsterdam stimuleren dat duurzaamheid een betere plek krijgt in het MBO, en we zien onszelf als schakel die bedrijven (de koplopers) en MBO opleidingen met elkaar verbindt. Bij dit onderzoek is eerst de sector met de verschillende domeinen in beeld gebracht, vervolgens is bekeken waar mogelijkheden liggen in samenwerking tussen MBO en bedrijven. Er zijn verschillende aanvliegroutes mogelijk voor het benaderen van bedrijven: via koplopers op duurzaamheidsgebied, ondernemersverenigingen of brancheorganisaties. De insteek naar het MBO kan in het kader van het vak loopbaan en burgerschap, de interne bedrijfsvoering of het verduurzamen van de MBO school zelf. ANMEC kiest een sector waar we al affiniteit mee hebben, zoals voedsel of afval. En we gaan kijken of aansluiting bij Topsectoren zin heeft; voor elke topsector is een ambitie voor het verduurzamen van onderwijs op dat gebied uitgeschreven. In 2013 hebben we een aantal contacten gelegd met bedrijven zoals L Oreal en MBP Horeca. Ook zijn er contacten gelegd met opleidingen (MBO Groen, via de conferentie Vooruit in de Vergroening) en met de directeuren van het Wellant en Clusius college. Samenwerking lijkt kansrijk. Green Metropole en Duurzaam MKB De ontwikkelingen op het gebied van duurzaam ondernemen worden gevolgd door deelname aan netwerkbijeenkomsten. Samen met CREM (bureau op het gebied van duurzame ontwikkeling), VHC de Jongens (groothandel voor horeca) en Vital 4 skool (duurzame schoolcatering) onderzoeken we de mogelijkheden voor financiering van een project voor jongeren (12-18 jaar) om een gezonde(re) leefstijl te bevorderen op school. Voor dit thema staan we nog aan het begin van het realiseren van onze ambities. Het is voor ANMEC een relatief nieuw thema, dat is ook de reden dat we 2013 hebben gebruikt om eerst een inventarisatie te maken van de kansen en mogelijkheden. En van de samenwerking die we gestart zijn met de partners (CREM, VHC etc.) zal in 2014 duidelijk worden of dit kansrijke initiatieven zijn die zich laten vertalen naar activiteiten en uitrol. In 2017 is er meer Amsterdamse stadsnatuur en bruist het er van de activiteiten. ANMEC is daar als netwerk-organisatie nauw bij betrokken en stelt kennis en materiaal ter beschikking. Samen met andere NME-organisaties en -locaties koppelen we natuurbeleving aan kennis en inzichten die kinderen en jongeren de tools geven om bewuste, duurzame keuzes te maken. Ondersteuning schooltuinwerk ANMEC vervult in opdracht van de gemeente een bindende rol in het Amsterdams Schooltuinwerk. Zo organiseren wij de overleggen van de educatief medewerkers en tuinlieden, verzorgen de nieuwsbrieven, deskundigheidsbevordering en het schooltuinboek. In 2013 zijn er 6 schooltuinoverleggen georganiseerd, waarbij experts van buiten zijn uitgenodigd. Zoals iemand van de patiëntenvereniging van de ziekte van Lyme over teken en de projectleider van 1 Stad 1 Opgave. Er zijn 4 Schooltuin-nieuwsbrieven uitgegeven en er is besloten om deze digitaal te verspreiden. Het schooltuindiploma is vernieuwd. Er is een personeelsuitje georganiseerd over NME in Amsterdam West. Er waren 45 deelnemers voor 3 activiteiten (Eten uit de Natuur; natuurspeeltuin het Woeste Westen en Wandelen in Westerpark) met afsluitend een duurzaam buffet op de schooltuin Mr. A. de Roos. Oogst Rekenen en Taal In 2011 is gestart met het project Oogst Rekenen en Taal om het schooltuinwerk beter te benutten voor reken- en taalonderwijs en zo aan te sluiten op de schoolse situatie. Het is de bedoeling dat alle schoolwerktuinen in Amsterdam gaan werken met de ontwikkelde materialen. In 2013 zijn de materialen aangevuld en aangepast naar aanleiding van de praktijk. Er zijn 8 begrijpend lezen teksten gemaakt met verwerkingsformulieren, de handleiding voor de schooltuinmedewerkers is aangepast en er is een handleiding gemaakt met alle materialen voor de leerkrachten. Eind 2013 is het verzoek gekomen om een terugkombijeenkomst te organiseren voor zowel rekenen als taal. Deze zijn gepland voor januari en februari De medewerkers van ANMEC hebben in januari 2013 de bijscholing over taalonderwijs gevolgd. Bij de conferentie Duurzame Pabo is dit project ook onder de aandacht gebracht bij netwerkcontacten. In Den Haag en Rotterdam zijn de schooltuinen gestart met dit traject. Het krijgt waarschijnlijk nog vervolg in NME projecten in Noord-Holland. Groen Gelinkt Scholen en kinderopvangorganisaties die op zoek zijn naar goede materialen, activiteiten en locaties kunnen deze alleen vinden via GroenGelinkt wanneer de landelijke database goed is gevuld. ANMEC is lid geworden van de klankbordgroep en heeft geadviseerd ook aanbod voor bewoners en mbo op te nemen. We hebben meegewerkt aan een inspiratiesessie voor de volgende fase. Het aanbod van ANMEC dat in de database is gezet, is nagelopen en we hebben een conversie aangevraagd voor de expertscore van de producten. Dit betekent dat van de gescreende producten de waardering van de NME kwaliteitsmeter zichtbaar is in de database. De database is opnieuw ingebouwd in onze nieuwe website. ANMEC heeft een terugkomdag bijgewoond voor de screeners en daar is gezamenlijk een product gescreend. Training Kinderopvang Touw volgen 14 a n m e c - j a a r v e r s l a g a n m e c - j a a r v e r s l a g

Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland

Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Een verkennend onderzoek van bestuurlijke instrumenten om de ontwikkeling van Speelnatuur te stimuleren in gemeenten in

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Enthousiasmeer mensen, vertel het verhaal! Want dan zeggen ze: Wacht even, dat past bij mij. En dan ontstaat er een maatschappelijke beweging.

Enthousiasmeer mensen, vertel het verhaal! Want dan zeggen ze: Wacht even, dat past bij mij. En dan ontstaat er een maatschappelijke beweging. Enthousiasmeer mensen, vertel het verhaal! Want dan zeggen ze: Wacht even, dat past bij mij. En dan ontstaat er een maatschappelijke beweging. Pieter Winsemius Wanneer mensen zelf vorm geven aan hun toekomst,

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Natuur en Milieufederatie Groningen Evaluatief Jaarverslag 2012

Natuur en Milieufederatie Groningen Evaluatief Jaarverslag 2012 Natuur en Milieufederatie Groningen Evaluatief Jaarverslag 2012 COLOFON Evaluatief Jaarverslag 2012 Natuur en Milieufederatie Groningen Zuiderpark 16, 9724 AG Groningen 050 313 08 00 info@nmfgroningen.nl

Nadere informatie

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES Managementboek voor professionals in de NME-sector IN WOORD ÉN BEELD BEKIJK DIRECT FILMPJES MET DE QR-CODES!

Nadere informatie

Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp 2007-2010. Jong in Osdorp. Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008

Stadsdeel Osdorp. Jong in Osdorp 2007-2010. Jong in Osdorp. Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008 april 2008 Jong in Osdorp Programma Jeugd 2007 2010 tussenrapportage maart 2008 1 april 2008 Voorwoord Op 27 april 2007 is in de raadsvergadering het programma jeugd 2007-2010 vastgesteld onder de titel

Nadere informatie

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Verslag van de periode 25 september 2012 tot en met 31 oktober 2013 Subsidienummer 5100-3024 contactpersoon Alan Hameetman

Nadere informatie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie

Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Klimaatverbond Nederland gaat voor transitie Jaarverslag 2013/2014 Klimaatverbond Nederland Mei 2015 COLOFON Klimaatverbond Nederland Oude Kraan 72, 6811 LL Arnhem Postbus 9, 6800 AA Arnhem Telefoon: 026-8450826

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo

Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo Verleden, heden en toekomst van het cultuuronderwijs op de Pabo th ema s cu ltuu reducati e Een visi e op cu ltuu reducati e Cu ltuu reducati e zichtba ar maken Colofon Cultuureducatie op de Pabo Hoofdredactie

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 1 e BERAP 2015 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 De gemeente waar het goed wonen is... 9 PROGRAMMA 2 Een leefbare gemeente (sociaal domein)...

Nadere informatie

Geef jongeren de groene ruimte!

Geef jongeren de groene ruimte! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Geef jongeren de groene ruimte! Een handreiking voor groene organisaties Geef jongeren de groene ruimte! Een handreiking voor groene organisaties

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010

Een blik op 2010. Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Een blik op 2010 Jaarverslag rsg de Borgen 2010 Jaarverslag 2010 rsg de Borgen Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1 Een blik op onze ambitie 1.1 rsg de Borgen 6 1.2 Strategische beleidsdoelen 6 4 Een blik

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

Regnr: STZ/MIL/2013/298780. Duurzaamheidsmonitor & Wet milieubeheer jaarverslag 2012

Regnr: STZ/MIL/2013/298780. Duurzaamheidsmonitor & Wet milieubeheer jaarverslag 2012 Regnr: STZ/MIL/2013/298780 Duurzaamheidsmonitor & Wet milieubeheer jaarverslag 2012 Stadszaken, afdeling Milieu Postbus 511 2003 PB Haarlem augustus 2013 1 Deze Duurzaamheidsmonitor 2012 bevat na een inleidende

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie