Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Gemeentebestuur Koksijde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Gemeentebestuur Koksijde"

Transcriptie

1 Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Gemeentebestuur Koksijde Datum:11/04/06 Versie: 1.4 Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 1/41

2 Inhoudstafel 1 Algemene inlichtingen Opdrachtgevend bestuur Kenmerken van de opdracht Aard van de opdracht Duur van de opdracht Voorwerp van de opdracht Vorm van de overeenkomst Criteria voor de selectie Uitsluitingsgronden Technische selectiecriteria Financieel-economische selectiecriteria Onderaanneming Gunningcriteria Termijnen Indiening van de offerte Gestanddoeningstermijn Leveringstermijn Planning Fase Fase Fase Fase Offertes Indienen van de offertes Het invullen van de offerte Samenstellende onderdelen van de offerte Bijkomende vragen Plaats van de dienstverlening Controle en toezicht op de uitvoering Afspraken Taalgebruik Kwaliteitseisen en specifieke bepalingen Contactpersoon Administratieve bepalingen Geldende wetgeving voor deze opdracht Leidend ambtenaar Uitvoeringsmodaliteiten Prijzen Verkrijgbare uitbreidingen Onderhoudscontract Support Borgtocht Leveringen Facturatie en betaling Prijsherziening Waarborg Varianten Geldende algemene aannemingsvoorwaarden Aansprakelijkheid Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 2/41

3 2.7 Verweermiddelen Publiciteit Technische omschrijving Doelstellingen Scope Resultaten Randvoorwaarden Buiten scope Bestaande situatie Condities Topologisch ontwerp (nieuwe situatie) Server omgeving Hardware Software Client Omgeving Hardware Randapparatuur Software Netwerk Omgeving Tabellen Hardware Prijzen Software Prijzen Services Prijzen Technische tabel server specificaties Technische tabel rack specificaties Technische tabellen netwerkapparatuur Switch Wireless switch Antenne Technische tabel client specificaties Standaard PC CAD/GIS PC Laptop Randapparatuur Printers Scanners Monitoren voor de bestaande Pc s Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 3/41

4 1 Algemene inlichtingen 1.1 Opdrachtgevend bestuur Gemeentebestuur Koksijde Zeelaan Koksijde Tel. 058/ Fax. 058/ Kenmerken van de opdracht Aard van de opdracht Deze opdracht wordt beschouwd als een opdracht van leveringen met bijbehorende diensten en valt onder de toepassing van de wet van 24 december 1993 en haar uitvoeringsbesluiten betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het volgen van deze procedure brengt geen verplichting mee om de opdracht toe te wijzen. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet toe te wijzen en eventueel te besluiten de niet toegewezen delen in één of meer nieuwe opdrachten op te nemen die desgevallend op een andere wijze worden gegund. De opdrachtnemer heeft geen recht op enige vergoeding indien de opdrachtgever gebruik maakt van het hierboven aangegeven recht Duur van de opdracht De levering, installatie en configuratie van de nieuwe IT omgeving van de gemeente Koksijde dient plaats te vinden tijdens het laatste kwartaal van De voorlopige oplevering vindt plaats na de levering van alle services, dus nadat de nieuwe IT infrastructuur volledig operationeel is in het nieuwe gemeentehuis. De definitieve oplevering zal plaatsvinden een jaar na de voorlopige oplevering Voorwerp van de opdracht De gemeente Koksijde wenst zich te profileren als een moderne kustgemeente die een uitstekende dienstverlening biedt aan de burgers, toeristen, bedrijven, verenigingen en dit door middel van een performante nieuwe technologische infrastructuur. Hiertoe wordt een nieuw gemeentehuis gebouwd dat in het laatste kwartaal van 2006 betrokken zal worden. De huidige ICT apparatuur is verouderd en voor een groot deel aan vernieuwing toe. Het leveren, installeren en configureren van de nodige informatica-infrastructuur in het nieuwe gemeentehuis, rekening houdend met de huidige omgeving en noden vormt het voorwerp van deze opdracht: Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 4/41

5 - het verhuizen van de bestaande ICT elementen die een rol zullen spelen in de nieuwe ITomgeving (incl. de coördinatie 1 van de verhuis en de integratie van de resp. ICT elementen in de nieuwe omgeving): o desktops o printers o De verhuis dient plaats te vinden op een vrijdag en een zaterdag (de zondag dient dan als bufferdag). Er mag geen meerkost zijn indien de opdrachtnemer gebruik maakt van die zondag(bufferdag). Het voorbereidende werk kan en mag op een ander moment gebeuren. - Het uitvoeren van de migratie: alle functionaliteit en data van de huidige IT-omgeving overzetten op de nieuwe IT-omgeving. - Het leveren, installeren en het configureren van 4 servers, 43 Pc s, 3 portables met bijbehorende randapparatuur en de bijhorende netwerkomgeving. De inschrijver wordt erop gewezen dat het aantal Pc s (43) een raming betreft. Het is mogelijk dat de gemeente Koksijde meer toestellen bestelt, in welk geval de in de offerte opgenomen globale prijs zal vermeerderd worden met de eenheidsprijs voor desbetreffende Pc s vermenigvuldigd met (x 43) waarbij x het werkelijke aantal bestelde Pc s is. - Een onderhoudscontract voor de nieuwe IT omgeving Vorm van de overeenkomst De overeenkomst wordt gesloten bij algemene offerteaanvraag. 1.3 Criteria voor de selectie Uitsluitinggronden Van deelneming aan een opdracht kan ten allen tijde een bieder worden uitgesloten als: a) een bieder in staat van faillissement of vereffening is, of die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen of reglementeringen; b) een bieder aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen of reglementeringen; c) een bieder, bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; d) een bieder bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de opdrachtgever aannemelijk kunnen maken; e) een bieder niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waarin hij gevestigd is; f) een bieder zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen; g) een bieder niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 van het KB van 08/01/1996, 3 indien hij Belg is, en 4, indien hij buitenlander is. De aanbieders verklaren uitdrukkelijk aan bovenvermelde voorwaarden te voldoen (bijlage 1) aan de offerte). 1 De coördinatie met de andere betrokken partijen (o.a. CEVI, Schaubroeck en Nashuatec) valt ook binnen de scope van deze opdracht. Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 5/41

6 1.3.2 Technische selectiecriteria Om de technische bekwaamheid van de kandidaten te beoordelen dient de bieder ons de nodige informatie te verstrekken. Het strekt tot aanbeveling minimaal volgende elementen op te nemen naast de beschrijving van de aangeboden diensten: de bedrijfsstructuur van de bieder (bvb. een organigram inclusief de personeelsbezetting en met een bijbehorende toelichting) personeelsstructuur van de technische diensten (bvb. scholing, beroepservaring en beschikbaarheid van personeel) het bedrijfsconcept over de technische dienstverlening (bvb. een ruime en snel roterende stock met vervangingsonderdelen, de on-line support faciliteiten en/of een eigen probleemoplossende center, interventietijden, de aanpak na het vaststellen van deficiënties) de bewaking van de kwaliteitszorg (het concept, de praktische uitvoering van de kwaliteitsbewaking, bvb. een eigen labo voor testen van netwerktoepassingen en PC-onderdelen) curriculum vitae van de personen die zullen instaan voor de realisatie van dit project Een lijst met de voornaamste leveringen uitgevoerd gedurende de laatste 3 jaar. Referenties: de inschrijver moet kunnen aantonen dat hij minimaal één project heeft gerealiseerd met een vergelijkbare omvang voor wat betreft de grootte van de klant, zijn informaticaomgeving en de complexiteit van het project, om in aanmerking te kunnen komen. De gemeente Koksijde wenst minstens één geattesteerde referentie en een bijhorende beschrijving van de referentie(s) die uit minstens 5 betekenisvolle zinnen bestaat en waaruit duidelijk wordt wat de scope en inhoud van het resp. project was. De inschrijver bezorgt een lijst met de belangrijkste, gelijkaardige diensten door hem uitgevoerd de drie laatste jaren met vermelding van het totale bedrag, de datum van start en afloop, het toepassingsgebied, de bestemmeling; De aanbieders verklaren uitdrukkelijk aan bovenvermelde voorwaarden te voldoen (bijlage 2 aan de offerte) Financieel-economische selectiecriteria De inschrijvers moeten hun economische en financiële draagkracht bewijzen door middel van: - een verklaring betreffende de totale omzet van dienstverleningen waarop de opdracht betrekking heeft en die door de onderneming werden verwezenlijkt in de loop van de laatste drie jaren (bijlage 3), - het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico s (bijlage 4) en - de laatst goedgekeurde jaarrekening (bijlage 5) bij de offerte te voegen Onderaanneming Onderaanneming is toegestaan. Als de inschrijver opteert om één of meerdere onderaannemers in te schakelen in één of meerdere fases van deze opdracht dan is het verplicht om dat ook expliciet in de offerte te vermelden. De gemeente Koksijde wenst, bij de offerte, een lijst van alle onderaannemers die de inschrijver eventueel wenst in te schakelen m.b.t. deze opdracht. De inschrijver verbindt er zich toe om enkel op de door hem vermelde onderaannemers beroep te doen. De onderaanneming mag de goede uitvoering van de opdracht op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze in het gedrang brengen. De in onderaanneming gegeven delen van de opdracht worden volledig uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van onderhavig bestek. Het in onderaanneming geven van één of meerdere delen van de opdracht kan geen aanleiding geven tot enige kostprijsverhoging voor de opdrachtgever. Het beroep op onderaannemers ontslaat de inschrijver in geen geval van zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid t.a.v. de aanbestedende overheid. De inschrijver is als enige aansprakelijk t.a.v. de aanbestedende overheid voor de goede uitvoering van deze opdracht. Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 6/41

7 1.4 Gunningcriteria De opdracht zal gegund worden aan de hand van onderstaande gunningcriteria. De mate waarin de door de inschrijver voorgestelde oplossing voldoet aan onderstaande criteria zal bepalen aan welke inschrijver de opdracht gegund wordt: - de technische waarde van de voorgestelde producten (50 punten): functionaliteit (12 punten) beschikbaarheid (betrouwbaarheid, robuustheid,) (12 punten), performantie (10 punten), schaalbaarheid (6 punten), beheerbaarheid (6 punten) ergonomie (4 punten) - de prijs van de geleverde producten (30 punten) - de kwaliteit van de te presteren diensten (15 punten): de inhoud van de SLA s m.b.t. het onderhoudscontract (e.g. grootte service window) (5 punten) de kwaliteit van de coördinatie en planning van het project (5 punten) de flexibiliteit van de onderneming (5 punten) (e.g. het aantal inzetbare mensen met het geschikte profiel) - kwaliteit van de inschrijvingsdocumenten (volledigheid, vormelijkheid, duidelijkheid, overzichtelijkheid, documentatie, folders ) (5 punten) 1.5 Termijnen Indiening van de offerte De offertes moeten ingediend worden tegen uiterlijk woensdag 31 mei 2006 om 10.00u. De opening van de offertes zonder prijsafroeping is openbaar Gestanddoeningstermijn De bieders blijven gebonden aan hun offerte gedurende een termijn van 120 (honderdtwintig) kalenderdagen vanaf de dag van de opening van de offertes Leveringstermijn De maximumleveringstermijn is vastgelegd op 9 weken. Verpakkingen dienen teruggenomen te worden (verpakkingsterugnameplicht) zonder kosten voor de aanbestedende overheid. De voorlopige oplevering heeft plaats na de levering van de services, nadat de uitvoerder het project afgerond heeft en nadat de uitvoerder een demo, die alle gevraagde functionaliteit aantoont, gegeven heeft aan de ICT-verantwoordelijke, Luc Lansens. De definitieve oplevering vindt plaats een jaar na de voorlopige oplevering Planning De inschrijver dient een planning op te stellen teneinde de werkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen (bijlage 9). Onderstaande puntjes illustreren een framework voor het projectplan Fase 1 - aanmaken van de master - voorbereiden van de client-migratie Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 7/41

8 - voorbereiden van de server-migratie - planning van de verhuis - installeren van het netwerk Fase 2 - uitvoeren van het eerste deel van de client-migratie - uitvoeren van het eerste deel van de server-migratie Fase 3 - de fysische verhuis - uitvoeren van het tweede deel van de client-migratie - uitvoeren van het tweede deel van de server-migratie Fase 4 - de gebruikers wegwijs maken in de nieuwe omgeving - afronden van de migratie - afwerken en finaliseren van de documentatie 1.6 Offertes Indienen van de offertes De offertes moeten in tweevoud (één origineel en één kopie) en in aparte, definitief gesloten enveloppen worden ingediend. Elke offerte (d.w.z. het begeleidend schrijven, de offerte, de identificatie en volmachtiging van de ondertekenaar, en de bijlagen 1 t.e.m. 9 met vermelding van de identificatie van het bestek: Nieuwe IT Omgeving gemeente Koksijde 2006, van het opschrift origineel of kopie en van de datum van de opening van de offertes, moeten gericht worden aan: Gemeentebestuur Koksijde T.a.v. College van Burgemeester en Schepenen Zeelaan Koksijde Het Gemeentebestuur wenst eveneens een digitale versie van de offerte te ontvangen (in PDF- of Wordformaat). De digitale versie wordt bezorgd d.m.v. een CD-rom die zich in de enveloppe van de offerte (het originele exemplaar) bevindt. Bij tegenstrijdigheden tussen de electronische versie en de papieren versie van de offerte, primeert de (originele) papieren versie Het invullen van de offerte De bieder maakt zijn offerte op en vult de bijgevoegde inventaris in. Het inventarisdocument wordt door de bieder of zijn gemachtigde gedateerd en gehandtekend (een parafering volstaat niet). Indien de bieder zijn inventaris op andere documenten maakt dan op de hoger vermelde dan moet de bieder op ieder van zijn documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is. De bieder dient de bewijzen voor te leggen dat hij of zijn gevolmachtigde voor het bedrijf juridisch verbintenissen inzake overheidsopdrachten mag aangaan (bijlage 6). Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 8/41

9 Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen en CD- ROM, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals de prijzen, termijnen en technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de bieder of zijn gevolmachtigde ondertekend worden Samenstellende onderdelen van de offerte Het antwoord van de inschrijver op dit bestek dient volgende elementen te bevatten: De begeleidende brief De offerte Bijlage 1: Argumentatie m.b.t. de in dit bestek beschreven uitsluitingsgronden Bijlage 2: Argumentatie m.b.t. de in dit bestek beschreven technische selectiecriteria Bijlage 3: Verklaring betreffende de totale omzet van dienstverleningen waarop de opdracht betrekking heeft en die door de onderneming werden verwezenlijkt in de loop van de laatste drie jaren Bijlage 4: Het bewijs dat de inschrijver voldoende verzekerd is voor de risico s in het kader van deze opdracht (e.g. verzekering tegen beroepsrisico s) Bijlage 5: De laatst goedgekeurde jaarrekening Bijlage 6: Bewijs m.b.t. het aangaan van juridische verbintenissen inzake overheidsopdrachten Bijlage 7: De verkrijgbare uitbreidingen voor de voorgestelde toestellen (inclusief de prijs van de respectievelijke uitbreidingen) Bijlage 8: Document waarin de SLA s m.b.t. het onderhoudscontract in de eerste drie jaren verduidelijkt worden (optioneel vragen we de prijzen voor jaar 4 en jaar 5) Bijlage 9: Planning Bijkomende vragen Vragen kunnen gesteld worden tegen uiterlijk 20 mei en worden binnen de 7 dagen en ten laatste 7 dagen na voormelde datum, per , beantwoord. Iedere inschrijver krijgt alle antwoorden op alle vragen, dus ook de vragen en antwoorden van de andere inschrijvers. Inschrijvers die geen vragen gesteld hebben: alle gestelde vragen en antwoorden van alle inschrijvers liggen ter inzage op het gemeentehuis, binnen de kantooruren. 1.7 Plaats van de dienstverlening De dienstverlening zal plaatsvinden op het grondgebied van Koksijde, meer specifiek in en tussen het oude en het nieuwe gemeentehuis en in de bibliotheek. De planning en de coördinatie van de verhuis van de te migreren ICT-elementen behoren eveneens tot deze opdracht (e.g. van welke werkplek naar welke werkplek moet het configuration item verplaatst worden). 1.8 Controle en toezicht op de uitvoering De controle en toezicht op deze opdracht wordt uitgevoerd door één of meerdere centrale systeembeheerders. Ook de medewerkers die het lastenboek vorm gaven, kunnen ingeschakeld worden om eventuele controles uit te voeren. 1.9 Afspraken - Alle informatie nodig om de opdracht uit te voeren zal beschikbaar gemaakt worden door één of meerdere medewerkers van de gemeente Koksijde (bijv. een lijst die de huidige en de nieuwe locatie van de te verhuizen ICT-elementen aangeeft). Een lijst van alle Pc s, bijbehorende randapparatuur, servers en netwerkapparatuur kan opgevraagd worden. Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 9/41

10 - Een inspectie ter plaatse is verplicht voor elke inschrijver, met voorafgaandelijke afspraak. - De inschrijver kan uitgenodigd worden om vragen te beantwoorden ter verduidelijking van zijn offerte. - Alle informatie dient wederzijds vertrouwelijk gehouden te worden Taalgebruik - De offertes en inventarisbiljetten dienen in het Nederlands opgesteld te worden. - De bijlagen van technische aard mogen in het Engels opgesteld zijn indien deze niet in het Nederlands beschikbaar zijn. - De bieder verbindt er zich tevens toe voor alle betrekkingen met de opdrachtgever, in woord en geschrift, steeds het Nederlands te gebruiken Kwaliteitseisen en specifieke bepalingen - De hardware en de software zullen minimaal voldoen aan de functies en karakteristieken zoals door de opdrachtgever in de technische bepalingen, hoofdstuk 3 van dit bestek, beschreven. - Bij elk type geleverde software, dient er een originele source CD-rom geleverd te worden Contactpersoon Luc Lansens Zeelaan Koksijde Tel. 058/ Fax. 058/ Onmiddellijk na gunning van de opdracht dient de opdrachtnemer een contactpersoon aan te duiden voor alles wat betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst. Naam, adres en telefoonnummer van deze contactpersoon zullen onverwijld aan de opdrachtgever worden meegedeeld. Deze contactpersoon zal steeds bereikbaar zijn tijdens de uitvoer van de opdracht. In geval van ziekte of een ander geval van overmacht zal de inschrijver onverwijld de coördinaten van een vervanger schriftelijk meedelen. Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: /41

11 2 Administratieve bepalingen 2.1 Geldende wetgeving voor deze opdracht - De Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S. 1994/01/22): - Het KB van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken (B.S. 1996/01/26); - Het KB van 26 september 1996 betreffende de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en zijn bijlagen (B.S. 1996/10/18); - De normen uitgegeven door het Belgisch Instituut voor Normalisatie en de Technische Specificaties (STS) welke op de uitvoering van deze opdracht van toepassing zijn; - De vigerende milieuwetgeving, zijnde het Besluit van de Vlaamse Regering van houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, BS ), gewijzigd bij besluit van , bij besluit van , bij besluit van , bij besluiten van , bij besluit van , bij besluit van , bij besluit van en bij besluit van De reglementering betreffende de erkenning van de aannemers (bij onderaanneming): o De wet van (BS ) houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, gewijzigd bij wet van (BS ); o Het KB van (BS ) tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken; o Het MB van (BS ) tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de o erkenning van de aannemers. Het MB van (BS ) betreffende de bij de aanvragen voor een erkenning, een voorlopige erkenning of bij de beoordeling van de bewijzen vereist met toepassing van artikel 3 1 van de wet van , houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voor te leggen documenten; - Het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB); - Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI); - De uitvoering dient daarnaast tevens te beantwoorden aan de voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne (de Codex voor het welzijn op het werk), niet noodzakelijk bij de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld in art. 54 quater 2 van de ARAB; - Alle andere besluiten en reglementen die terzake gelden, evenzo alle wijzigingen, errata en aanvullingen ook al zijn ze niet bovenvermeld. - Dit Bijzonder Bestek - Het bij het Bijzonder Bestek behorende model van inschrijving; 2.2 Leidend ambtenaar Luc Lansens Zeelaan Koksijde Tel. 058/ Fax. 058/ Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: /41

12 2.3 Uitvoeringsmodaliteiten Prijzen Dit is een opdracht met globale prijs. De basiseisen van het bestek moeten worden uitgevoerd via een prijslijst. De opgegeven prijzen zijn inclusief alle kosten, met name administratie- en secretariaatskosten, de kosten voor de documentatie die eventueel door de aanbestedende overheid worden geëist, de levering van documenten of van stukken die gepaard gaan met de leveringen, het monteren en bedrijfsklaarmaken, de tol- en accijnsrechten, de kosten voor verpakking, het laden, het vervoer, de verzekering, de kosten van het lossen, van het uitpakken en van het stapelen op de plaats van levering, de keurings- en de opleveringskosten, de recupelbijdrage (zie en alle andere mogelijke kosten, tenzij deze uitdrukkelijk gevraagd worden in de prijslijst in bijlage. De inschrijvers dienen het bedrag exclusief BTW afzonderlijk in hun offerte te vermelden. De inschrijvers dienen eenheidsprijzen in de offerte op te nemen. De inschrijvers dienen - indien gevraagd door de gemeente Koksijde (in de bijgevoegde tabellen) - ieder onderdeel van de prijsbepaling in detail te vermelden. Voor alle prijzen moet de inhoud ervan op een overzichtelijke en transparante wijze duidelijk gemaakt worden. De inschrijver moet alle inlichtingen verstrekken om de gemeente Koksijde in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken Verkrijgbare uitbreidingen De inschrijver zal bij zijn offerte een prijslijst (bijlage 7) voegen van verkrijgbare bijhorende producten (dit zijn alle producten die de gebruiksgemak, de performantie, de duurzaamheid en de betrouwbaarheid van het voorgestelde materiaal en de bijbehorende programmatuur kunnen verhogen, zoals harde schijven, geheugenuitbreidingen, schermen, CD-ROM lezers,...) Onderhoudscontract Er dienen ook prijzen opgegeven te worden voor een onderhoudscontract op de aangeboden toestellen. Een onderhoudscontract voor jaar 1, jaar 2 en jaar 3 maken deel uit van deze opdracht. Optioneel wenst de aanbestedende overheid prijzen voor een onderhoudscontract voor het 4 de en het 5 de jaar, waarvoor het gebruikte indexeringsmechanisme moet vermeld worden. Voor de servers moet er een technicus ter plaatse kunnen zijn binnen de 4u binnen de werkuren (9u-17u). Voor de Pc s, de portables en de randapparatuur moet er een technicus ter plaatse zijn ten laatste de volgende werkdag (binnen de werkuren). In verband met de prijs van het onderhoudscontract wordt aan elke inschrijver gevraagd om de prijs en de inhoud of dekking van het onderhoudscontract op een afzonderlijke pagina duidelijk maar eenvoudig uit te leggen (bijlage 8). Een kopie van het effectieve onderhoudscontract wordt hier als onvoldoende beschouwd. De kandidaat inschrijver somt de dekkingsitems op, tracht een weergave te geven van wat een technische interventie inhoudt en geeft aan welke defecten zeker niet opgenomen zijn in het onderhoudscontract Support Het verlenen van support na de afronding van deze opdracht valt niet binnen deze opdracht. De gemeente Koksijde wenst wel dat er een uurregietarief wordt vermeld voor support. Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: /41

13 2.3.2 Borgtocht Er wordt een borgtocht van 5 % van het bedrag van de opdracht geëist. De leverancier moet binnen de 30 kalenderdagen, volgend op de dag van de kennisgeving van de toewijzing van de opdracht, het bewijs leveren dat hij de voorgeschreven borgtocht heeft gesteld. Het bewijs van borgstelling dient toegestuurd te worden aan: Gemeentebestuur Koksijde Zeelaan Koksijde De borgtocht wordt in zijn geheel vrijgegeven na de definitieve oplevering op schriftelijk verzoek van de leverancier Leveringen Leveringen volgend op deze bestellingen geschieden op het grondgebied van de gemeente Koksijde. De inschrijver houdt rekening met de openingsuren van de gemeentehuizen. Deelleveringen zijn niet toegestaan tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de aanbestedende overheid. De leveringstermijn bedraagt maximaal 9 weken (vanaf ontvangst inkooporder tot levering op locatie) Facturatie en betaling De facturen of creditnota s dienen buiten de wettelijke voorschriften voorzien te zijn van een verwijzing naar dit bestek. Elke factuur moet vergezeld zijn van de leveringsnota met vermelding van de naam van de ondertekenaar, en getekend voor goedkeuring door de leverancier en gemeente Koksijde of diens gemachtigde. De facturen moeten per post verstuurd worden aan Gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 44, 8670 Koksijde. Betalingen gebeuren binnen de vijftig dagen na de voorlopige oplevering te rekenen vanaf de datum waarop Koksijde in het bezit is van de regelmatig opgemaakte en goedgekeurde factuur Prijsherziening Er zijn geen prijsverhogingen toegelaten voor deze opdracht Waarborg Tijdens de waarborg dienen dezelfde SLA s te gelden als vermeld onder Varianten De inschrijvers kunnen maximum 1 (één) variant indienen. Deze worden beoordeeld volgens dezelfde criteria zoals vermeld in de gunningcriteria-paragraaf. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat: - de vrije varianten/suggesties uitdrukkelijk in de offerte als dusdanig moeten betiteld worden - ze volledig en gedetailleerd moeten beschreven zijn in een bij de offerte gevoegde, ondertekende en gedateerde nota, zowel wat betreft de materialen, de uitvoeringswijze, de gehanteerde eenheidsprijzen en totale prijzen. - in elk geval een basisofferte moet worden ingediend die volledig overeenstemt met de voorschriften van dit bestek. Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: /41

14 - de voorschriften op geen enkele manier mogen afwijken van de administratieve bepalingen welke op deze opdracht van toepassing zijn. - indien de basisofferte afwijkingen bevat van de technische voorschriften van het bestek, de aanbestedende overheid zich het recht voorbehoudt ofwel die offertes als onregelmatig te beschouwen, ofwel de afwijking, voor zover zij aan de minimumkarakteristieken voldoen, te beschouwen als een vrije variante en bijgevolg haar als dusdanig te beoordelen. 2.5 Geldende algemene aannemingsvoorwaarden De algemene aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze opdracht, in de mate dat dit bestek hiervan niet afwijkt. 2.6 Aansprakelijkheid - De aannemer is aansprakelijk voor alle schade waarvan het bestuur kan bewijzen dat ze door de leverancier veroorzaakt werd, zonder beperking wat het bedrag betreft. De liften dienen beschermd te worden. - De aannemer is voor zijn levering aansprakelijk tot op het ogenblik dat het bestuur de levering heeft nagezien op de leveringsplaats. Het bestuur heeft 15 kalenderdagen (na levering ter bestemming) de tijd om de formaliteiten van deze controle uit te voeren. - De inschrijver bevestigt afdoende te zijn verzekerd voor de risico s in het kader van deze opdracht. De inschrijver wordt verwacht een verzekeringsattest bij zijn offerte te voegen (bijlage 4). 2.7 Verweermiddelen - zie artikel 20 en 66 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. - De boeteclausule is vastgelegd op 0,07% per dag vertraging, met maximum 5% van het te laat geleverde. 2.8 Publiciteit Het is de aannemer niet toegelaten publiciteit te maken rond deze opdracht, tenzij mits voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gemeente Koksijde. De opdracht vermelden als referentie is wel toegelaten. Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: /41

15 3 Technische omschrijving 3.1 Doelstellingen Het opzetten van een nieuwe informatica-infrastructuur waarin alle bestaande services overgezet worden. Eveneens dient er bestaande client- en randapparatuur verhuisd te worden. Een nieuwe netwerkinfrastructuur inclusief wireless toegang dient eveneens geïnstalleerd te worden in het nieuwe gebouw, gedeeltelijk toegankelijk voor bezoekers. 3.2 Scope - Installatie van 4 nieuwe servers met de benodigde services (File/Print/Mail/SQL) - Installatie van de nieuwe Pc s, portables en de bijhorende randapparatuur (printers, scanners, ) - Migratie 2 van bestaande data op Mail/File/Proxy server (~ KOKGENT-server op onderstaande tekeningen (cfr. 3.6)) naar de nieuwe toestellen. - Migratie van bestaande data op NT-server (~ KOKBINT-server op onderstaande tekeningen (cfr. 3.6)) naar de nieuwe toestellen - Consolidatie van de 3 bestaande domeinen (gemeentehuis, bibliotheek, toeristische dienst) - Migratie van DHCP en DNS service van de Unix-server naar Windows systemen - Installatie van LAN en WLAN apparatuur in het nieuwe gebouw - Assistentie bij de migratie van de bestaande WAN links (Internet/Publilink) - Verhuizen van de bestaande ICT-elementen die een rol in de nieuwe omgeving krijgen, inclusief de integratie van die ICT elementen in de nieuwe IT omgeving (o.a. overzetten van bestaande file-shares inclusief de security-settings, printer-drivers en bijhorende settings 3 ). Er dienen een 90-tal 4 bestaande ICT elementen (Pc s, printers, ) verhuisd te worden. - Alle oude apparatuur die geen rol meer krijgt in de nieuwe IT omgeving dient door de inschrijver meegenomen te worden (afvoerplicht van de (te vervangen) (rand)apparatuur). - Documentatie van alle uitgevoerde werkzaamheden. - De internetverbinding wordt niet in vraag gesteld. De inschrijver dient wel de gemeente Koksijde te begeleiden bij de migratie van de WAN-verbindingen. 3.3 Resultaten Een volledig ingerichte IT omgeving in het nieuwe gebouw bestaande uit 4 servers waarnaar alle bestaande data en functionaliteit van de Windows NT omgeving gemigreerd werd. Integreren van alle client-toestellen in de nieuwe omgeving (printerdrivers en settings, Directory services, file shares inclusief de security-settings, ). 2 Inclusief de coördinatie van de andere betrokken partijen (o.a. Schaubroeck CEVI en Nashuatec). 3 Het converteren van hyperlinks en macro s is out of scope ICT apparaten van het oude gemeentehuis naar het nieuwe gemeentehuis, 10 ICT apparaten van de Dienst Toerisme naar het nieuwe gemeentehuis en 9 ICT apparaten van de bibliotheek naar het nieuwe gemeentehuis. Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: /41

16 Een nieuwe netwerkinfrastructuur waarop een 110-tal Pc s en randapparatuur aangesloten zullen zijn. Alle Pc s, ook de oude toestellen, dienen voorzien te worden van een nieuw scherm, een TFT-display. Een draadloze netwerkinfrastructuur die een goede connectiviteit in het ganse gebouw waarborgt. Er dienen ook verschillende toegangsniveaus te zijn (medewerkers en bezoekers). Bezoekers 5 moeten (mits een eventuele authenticatie) kunnen gebruik maken van het netwerk (natuurlijk met een minimum aan rechten). De gemeente Koksijde wil een secure en flexibel draadloos netwerk dat een goede ontvangst, een goede dekking, garandeert in het ganse gemeentehuis (incl. de raadzaal). DHCP en DNS op de Windows-systemen (DHCP en DNS draaien nu op Unix). 3.4 Randvoorwaarden Een tragere toegang dan normaal naar Internet of Publilink is kortstondig toegestaan voor de mensen die over de WAN lijn 6 dienen te gaan gedurende de migratieperiode. 3.5 Buiten scope - De bekabeling van de backbone switches naar de edge switches en de bekabeling van de edge switches naar de client-locaties: m.a.w. alle vaste bekabeling zal aanwezig zijn. - De migratie van de applicaties van Schaubroeck en CEVI (waarvoor de gemeente Koksijde een vaste externe partner heeft). - De migratie van de axsguard-firewall (waarvoor de gemeente Koksijde een vaste externe partner heeft). - Het converteren van hyperlinks en macro s op de client machines. 3.6 Bestaande situatie Het netwerk van de gemeente Koksijde overspant een aantal gebouwen : Brandweer Gemeentehuis Annex Gemeentehuis Bibliotheek Dienst Pers/info Casino Politie 5 E.g. mensen van een externe firma die in het gemeentehuis werkzaamheden uitoefenen. Het is dus niet de bedoeling om de Koksijdenaars en de toeristen toegang te verlenen tot het wireless netwerk. 6 een 128Kbps huurlijn van Belgacom Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: /41

17 Figuur 1: Huidige situatie gemeente Koksijde (1) Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: /41

18 Figuur 2; Huidige situatie gemeente Koksijde (2) De huidige IT-omgeving van de gemeente Koksijde kan als volgt samengevat worden: 110-tal Pc s gedistribueerd over 8 Sites; Alle sites verbonden met minimum 10Mbit verbindingen op de Toeristische dienst na, die niet verbonden is met het netwerk van de gemeente; De link met de politie moet niet herbekeken worden; Er is een Internet verbinding via ADSL verbinding vanuit de brandweer; Er is een verbinding naar Publilink vanuit de brandweer, deze zal verplaatst worden naar het nieuwe gemeentehuis; PC s bevatten het Windows OS (mix van 98/2000/XP) en Office (mix van 97/2000); Er zijn drie domeinen, nl. KOKGEGRP, KOKBIGRP en TOER-ODK. Elk domein bevat één NT server, welke naast domein controller ook file&print server is, deze servers zijn reeds een 5-tal jaren oud (PIII 450Mhz) en zijn aan vervanging toe. De huidige 3 servers bevatten ongeveer 40GB aan data. Er is een fiberverbinding die de bibliotheek met het casino en de jeugddienst verbindt. TOER-ODK (toeristische dienst) is volledig apart, bevat één server en een 10-tal pc s. Tussen de domeinen KOKGEGRP en KOKBIGRP is een trust. Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: /41

19 Interne mail binnen de gemeente gebeurt via MSMAIL, voor externe mail hebben de meeste gebruikers een POP-account en de mail wordt lokaal op iedere pc afgehaald via Outlook en in een pst-file geplaatst. Alle POP accounts worden gehost door een provider die checkt op spam en virussen. De gemeente heeft een abonnement van Active Virus Defense via CEVI voor een 120-tal toestellen. Op iedere pc en server is McAfee Virusscan geïnstalleerd en de AutoUpdate Repository lijst wordt naar een ftp server bij CEVI verwezen. De gemeente krijgt vervolgens op geregelde tijdsstippen een rapport over de status van de clients. In de huidige suite zit o.a. het recht op Groupshield die op de Exchange 2003 kan worden geïnstalleerd. Overzicht van de huidige applicaties: Office 97/2000 Iedereen gebruikt dit Dexia Isabel 2 pc s (lokaal geïnstalleerd) 3P : 4 pc s (vrij nieuw lokaal geïnstalleerd) CEVI 7 (staat op KOKGENT) o Bevolking 10 pc s (online via CEVI klein stuk lokaal via UNIX) o Burgelijke stand 3 pc s (online via CEVI klein stuk lokaal via UNIX) o Strafreg 2 pc s (puur online oude gegs nog op Unix) o Cemos 2 pc s (staat op NT via SQL databank) o Unibel 5 pc s (staat op Unix programma lokaal) o ArcView 8 pc s (GIS : data op NT programma lokaal) o Logisview 10 pc s (GIS : data op NT programma lokaal) o Briefw 1 pc (staat op NT programma lokaal) o Dossier 2 pc s (staat op NT programma lokaal) o Ceviro 7 pc (staat op NT via SQL databank) o Abifire 3 pc (staat op NT programma lokaal) o Vubis 11 pc (staat op NT programma lokaal) Schaubroeck (staat op aparte UNIX) o Boekhouding : 9 pc s (via Terminal sessie op UNIX) o Loonadministratie: 7 pc s (via Terminal sessie op UNIX) 7 CEVI kan in de toekomst alle applicaties van toepassing bij de gemeente Koksijde migreren naar een nieuwe MS SQL server, daartoe zal een aparte server worden voorzien in de nieuwe infrastructuur die member server zal zijn van het domein KOKGEGRP waarop MS SQL 2000 server zal geïnstalleerd worden. Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: /41

20 Domeinstructuur : Figuur 3: Domeinstructuur Overzicht Pc s per OS: XP Aantal toestellen met CPU = PIV : 80 tal Aantal toestellen met CPU < PIV : 30 tal Aantal toestellen met OS = 2000 en CPU < PIV : 2 toestellen Alle toestellen met OS < 2000 hebben CPU < PIV : ongeveer 27 toestellen Alle overige hebben OS = 2000 of hogen en CPU = PIV 3.7 Condities Voor de gemeente Koksijde is IT een hulpmiddel. Toch begint IT hier ook steeds meer zijn intrede te doen en wordt de IT omgeving steeds belangrijker en groter. De huidige infrastructuur is verouderd en vernieuwing is steeds uitgesteld in functie van de verhuis van het netwerk naar een nieuw gemeentehuis. Van de verhuis wil men gebruik maken om de infrastructuur te optimaliseren en te vernieuwen. De nieuwe infrastructuur zal zo moeten worden opgebouwd dat de huidige applicaties kunnen worden behouden. Belangrijke noden: beschikbaarheid (betrouwbaarheid, robuustheid) uitbreidbaarheid mobiliteit schaalbaarheid beheerbaarheid ergonomie Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: /41

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Technische Productlijn

Technische Productlijn Technische Productlijn Serversoftware Citrix Datum laatste bijwerking: oktober 2006 Cevi NV 2006 Inhoud 1 Kernfuncties 2 Aanvullende functies 3 Geïntegreerde modules 1 Kernfuncties Server Based Computing

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

LEVERING EN PLAATSING VAN OVERGORDIJNEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT VAN HET OCMW MECHELEN

LEVERING EN PLAATSING VAN OVERGORDIJNEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT VAN HET OCMW MECHELEN 1 OCMW Mechelen Lange Schipstraat 27 2800 Mechelen LEVERING EN PLAATSING VAN OVERGORDIJNEN VOOR HET WOONZORGCENTRUM HOF VAN EGMONT VAN HET OCMW MECHELEN ALGEMENE OFFERTEVRAAG 2 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING INSTALLATIE EN INTEGRATIE VAN BACK-UP

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend.

Inleiding. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden verleend. Inleiding Dit document beschrijft in globale termen de ICT omgeving van OSGS en is bedoeld om inzicht te geven in de huidige situatie, zonder in technische details te treden. Dit document bevat de onderdelen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids

Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids 1 Inhoudsopgave Pervasive Server V10 SP3 Installatiegids... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Cerussa HR Pre-requirements

Cerussa HR Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk - raamcontract AG VESPA autonoom gemeentebedrijf vastgoed en stadsprojecten Antwerpen Bestek: Opdracht voor aanneming van werken. ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG aanstelling aannemer dakwerken, betonherstellingen en schrijnwerk

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 17 mei yyyy - 1 - Inhoudsopgave 1. Om te beginnen...3 2. Systeemeisen...3 2.1 Server...3 2.1.1 Hardware...3 2.1.2 Software...3 2.2 Client...3 2.2.1 Hardware...3 2.2.2

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433049-2015:text:nl:html België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S 238-433049 Aankondiging van

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 15/01/2014 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie