Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Gemeentebestuur Koksijde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Gemeentebestuur Koksijde"

Transcriptie

1 Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Gemeentebestuur Koksijde Datum:11/04/06 Versie: 1.4 Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 1/41

2 Inhoudstafel 1 Algemene inlichtingen Opdrachtgevend bestuur Kenmerken van de opdracht Aard van de opdracht Duur van de opdracht Voorwerp van de opdracht Vorm van de overeenkomst Criteria voor de selectie Uitsluitingsgronden Technische selectiecriteria Financieel-economische selectiecriteria Onderaanneming Gunningcriteria Termijnen Indiening van de offerte Gestanddoeningstermijn Leveringstermijn Planning Fase Fase Fase Fase Offertes Indienen van de offertes Het invullen van de offerte Samenstellende onderdelen van de offerte Bijkomende vragen Plaats van de dienstverlening Controle en toezicht op de uitvoering Afspraken Taalgebruik Kwaliteitseisen en specifieke bepalingen Contactpersoon Administratieve bepalingen Geldende wetgeving voor deze opdracht Leidend ambtenaar Uitvoeringsmodaliteiten Prijzen Verkrijgbare uitbreidingen Onderhoudscontract Support Borgtocht Leveringen Facturatie en betaling Prijsherziening Waarborg Varianten Geldende algemene aannemingsvoorwaarden Aansprakelijkheid Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 2/41

3 2.7 Verweermiddelen Publiciteit Technische omschrijving Doelstellingen Scope Resultaten Randvoorwaarden Buiten scope Bestaande situatie Condities Topologisch ontwerp (nieuwe situatie) Server omgeving Hardware Software Client Omgeving Hardware Randapparatuur Software Netwerk Omgeving Tabellen Hardware Prijzen Software Prijzen Services Prijzen Technische tabel server specificaties Technische tabel rack specificaties Technische tabellen netwerkapparatuur Switch Wireless switch Antenne Technische tabel client specificaties Standaard PC CAD/GIS PC Laptop Randapparatuur Printers Scanners Monitoren voor de bestaande Pc s Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 3/41

4 1 Algemene inlichtingen 1.1 Opdrachtgevend bestuur Gemeentebestuur Koksijde Zeelaan Koksijde Tel. 058/ Fax. 058/ Kenmerken van de opdracht Aard van de opdracht Deze opdracht wordt beschouwd als een opdracht van leveringen met bijbehorende diensten en valt onder de toepassing van de wet van 24 december 1993 en haar uitvoeringsbesluiten betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het volgen van deze procedure brengt geen verplichting mee om de opdracht toe te wijzen. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet toe te wijzen en eventueel te besluiten de niet toegewezen delen in één of meer nieuwe opdrachten op te nemen die desgevallend op een andere wijze worden gegund. De opdrachtnemer heeft geen recht op enige vergoeding indien de opdrachtgever gebruik maakt van het hierboven aangegeven recht Duur van de opdracht De levering, installatie en configuratie van de nieuwe IT omgeving van de gemeente Koksijde dient plaats te vinden tijdens het laatste kwartaal van De voorlopige oplevering vindt plaats na de levering van alle services, dus nadat de nieuwe IT infrastructuur volledig operationeel is in het nieuwe gemeentehuis. De definitieve oplevering zal plaatsvinden een jaar na de voorlopige oplevering Voorwerp van de opdracht De gemeente Koksijde wenst zich te profileren als een moderne kustgemeente die een uitstekende dienstverlening biedt aan de burgers, toeristen, bedrijven, verenigingen en dit door middel van een performante nieuwe technologische infrastructuur. Hiertoe wordt een nieuw gemeentehuis gebouwd dat in het laatste kwartaal van 2006 betrokken zal worden. De huidige ICT apparatuur is verouderd en voor een groot deel aan vernieuwing toe. Het leveren, installeren en configureren van de nodige informatica-infrastructuur in het nieuwe gemeentehuis, rekening houdend met de huidige omgeving en noden vormt het voorwerp van deze opdracht: Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 4/41

5 - het verhuizen van de bestaande ICT elementen die een rol zullen spelen in de nieuwe ITomgeving (incl. de coördinatie 1 van de verhuis en de integratie van de resp. ICT elementen in de nieuwe omgeving): o desktops o printers o De verhuis dient plaats te vinden op een vrijdag en een zaterdag (de zondag dient dan als bufferdag). Er mag geen meerkost zijn indien de opdrachtnemer gebruik maakt van die zondag(bufferdag). Het voorbereidende werk kan en mag op een ander moment gebeuren. - Het uitvoeren van de migratie: alle functionaliteit en data van de huidige IT-omgeving overzetten op de nieuwe IT-omgeving. - Het leveren, installeren en het configureren van 4 servers, 43 Pc s, 3 portables met bijbehorende randapparatuur en de bijhorende netwerkomgeving. De inschrijver wordt erop gewezen dat het aantal Pc s (43) een raming betreft. Het is mogelijk dat de gemeente Koksijde meer toestellen bestelt, in welk geval de in de offerte opgenomen globale prijs zal vermeerderd worden met de eenheidsprijs voor desbetreffende Pc s vermenigvuldigd met (x 43) waarbij x het werkelijke aantal bestelde Pc s is. - Een onderhoudscontract voor de nieuwe IT omgeving Vorm van de overeenkomst De overeenkomst wordt gesloten bij algemene offerteaanvraag. 1.3 Criteria voor de selectie Uitsluitinggronden Van deelneming aan een opdracht kan ten allen tijde een bieder worden uitgesloten als: a) een bieder in staat van faillissement of vereffening is, of die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen of reglementeringen; b) een bieder aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen of reglementeringen; c) een bieder, bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; d) een bieder bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de opdrachtgever aannemelijk kunnen maken; e) een bieder niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waarin hij gevestigd is; f) een bieder zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen; g) een bieder niet in orde is met zijn bijdragen aan de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 90 van het KB van 08/01/1996, 3 indien hij Belg is, en 4, indien hij buitenlander is. De aanbieders verklaren uitdrukkelijk aan bovenvermelde voorwaarden te voldoen (bijlage 1) aan de offerte). 1 De coördinatie met de andere betrokken partijen (o.a. CEVI, Schaubroeck en Nashuatec) valt ook binnen de scope van deze opdracht. Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 5/41

6 1.3.2 Technische selectiecriteria Om de technische bekwaamheid van de kandidaten te beoordelen dient de bieder ons de nodige informatie te verstrekken. Het strekt tot aanbeveling minimaal volgende elementen op te nemen naast de beschrijving van de aangeboden diensten: de bedrijfsstructuur van de bieder (bvb. een organigram inclusief de personeelsbezetting en met een bijbehorende toelichting) personeelsstructuur van de technische diensten (bvb. scholing, beroepservaring en beschikbaarheid van personeel) het bedrijfsconcept over de technische dienstverlening (bvb. een ruime en snel roterende stock met vervangingsonderdelen, de on-line support faciliteiten en/of een eigen probleemoplossende center, interventietijden, de aanpak na het vaststellen van deficiënties) de bewaking van de kwaliteitszorg (het concept, de praktische uitvoering van de kwaliteitsbewaking, bvb. een eigen labo voor testen van netwerktoepassingen en PC-onderdelen) curriculum vitae van de personen die zullen instaan voor de realisatie van dit project Een lijst met de voornaamste leveringen uitgevoerd gedurende de laatste 3 jaar. Referenties: de inschrijver moet kunnen aantonen dat hij minimaal één project heeft gerealiseerd met een vergelijkbare omvang voor wat betreft de grootte van de klant, zijn informaticaomgeving en de complexiteit van het project, om in aanmerking te kunnen komen. De gemeente Koksijde wenst minstens één geattesteerde referentie en een bijhorende beschrijving van de referentie(s) die uit minstens 5 betekenisvolle zinnen bestaat en waaruit duidelijk wordt wat de scope en inhoud van het resp. project was. De inschrijver bezorgt een lijst met de belangrijkste, gelijkaardige diensten door hem uitgevoerd de drie laatste jaren met vermelding van het totale bedrag, de datum van start en afloop, het toepassingsgebied, de bestemmeling; De aanbieders verklaren uitdrukkelijk aan bovenvermelde voorwaarden te voldoen (bijlage 2 aan de offerte) Financieel-economische selectiecriteria De inschrijvers moeten hun economische en financiële draagkracht bewijzen door middel van: - een verklaring betreffende de totale omzet van dienstverleningen waarop de opdracht betrekking heeft en die door de onderneming werden verwezenlijkt in de loop van de laatste drie jaren (bijlage 3), - het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico s (bijlage 4) en - de laatst goedgekeurde jaarrekening (bijlage 5) bij de offerte te voegen Onderaanneming Onderaanneming is toegestaan. Als de inschrijver opteert om één of meerdere onderaannemers in te schakelen in één of meerdere fases van deze opdracht dan is het verplicht om dat ook expliciet in de offerte te vermelden. De gemeente Koksijde wenst, bij de offerte, een lijst van alle onderaannemers die de inschrijver eventueel wenst in te schakelen m.b.t. deze opdracht. De inschrijver verbindt er zich toe om enkel op de door hem vermelde onderaannemers beroep te doen. De onderaanneming mag de goede uitvoering van de opdracht op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze in het gedrang brengen. De in onderaanneming gegeven delen van de opdracht worden volledig uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van onderhavig bestek. Het in onderaanneming geven van één of meerdere delen van de opdracht kan geen aanleiding geven tot enige kostprijsverhoging voor de opdrachtgever. Het beroep op onderaannemers ontslaat de inschrijver in geen geval van zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid t.a.v. de aanbestedende overheid. De inschrijver is als enige aansprakelijk t.a.v. de aanbestedende overheid voor de goede uitvoering van deze opdracht. Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 6/41

7 1.4 Gunningcriteria De opdracht zal gegund worden aan de hand van onderstaande gunningcriteria. De mate waarin de door de inschrijver voorgestelde oplossing voldoet aan onderstaande criteria zal bepalen aan welke inschrijver de opdracht gegund wordt: - de technische waarde van de voorgestelde producten (50 punten): functionaliteit (12 punten) beschikbaarheid (betrouwbaarheid, robuustheid,) (12 punten), performantie (10 punten), schaalbaarheid (6 punten), beheerbaarheid (6 punten) ergonomie (4 punten) - de prijs van de geleverde producten (30 punten) - de kwaliteit van de te presteren diensten (15 punten): de inhoud van de SLA s m.b.t. het onderhoudscontract (e.g. grootte service window) (5 punten) de kwaliteit van de coördinatie en planning van het project (5 punten) de flexibiliteit van de onderneming (5 punten) (e.g. het aantal inzetbare mensen met het geschikte profiel) - kwaliteit van de inschrijvingsdocumenten (volledigheid, vormelijkheid, duidelijkheid, overzichtelijkheid, documentatie, folders ) (5 punten) 1.5 Termijnen Indiening van de offerte De offertes moeten ingediend worden tegen uiterlijk woensdag 31 mei 2006 om 10.00u. De opening van de offertes zonder prijsafroeping is openbaar Gestanddoeningstermijn De bieders blijven gebonden aan hun offerte gedurende een termijn van 120 (honderdtwintig) kalenderdagen vanaf de dag van de opening van de offertes Leveringstermijn De maximumleveringstermijn is vastgelegd op 9 weken. Verpakkingen dienen teruggenomen te worden (verpakkingsterugnameplicht) zonder kosten voor de aanbestedende overheid. De voorlopige oplevering heeft plaats na de levering van de services, nadat de uitvoerder het project afgerond heeft en nadat de uitvoerder een demo, die alle gevraagde functionaliteit aantoont, gegeven heeft aan de ICT-verantwoordelijke, Luc Lansens. De definitieve oplevering vindt plaats een jaar na de voorlopige oplevering Planning De inschrijver dient een planning op te stellen teneinde de werkzaamheden zo vlot mogelijk te laten verlopen (bijlage 9). Onderstaande puntjes illustreren een framework voor het projectplan Fase 1 - aanmaken van de master - voorbereiden van de client-migratie Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 7/41

8 - voorbereiden van de server-migratie - planning van de verhuis - installeren van het netwerk Fase 2 - uitvoeren van het eerste deel van de client-migratie - uitvoeren van het eerste deel van de server-migratie Fase 3 - de fysische verhuis - uitvoeren van het tweede deel van de client-migratie - uitvoeren van het tweede deel van de server-migratie Fase 4 - de gebruikers wegwijs maken in de nieuwe omgeving - afronden van de migratie - afwerken en finaliseren van de documentatie 1.6 Offertes Indienen van de offertes De offertes moeten in tweevoud (één origineel en één kopie) en in aparte, definitief gesloten enveloppen worden ingediend. Elke offerte (d.w.z. het begeleidend schrijven, de offerte, de identificatie en volmachtiging van de ondertekenaar, en de bijlagen 1 t.e.m. 9 met vermelding van de identificatie van het bestek: Nieuwe IT Omgeving gemeente Koksijde 2006, van het opschrift origineel of kopie en van de datum van de opening van de offertes, moeten gericht worden aan: Gemeentebestuur Koksijde T.a.v. College van Burgemeester en Schepenen Zeelaan Koksijde Het Gemeentebestuur wenst eveneens een digitale versie van de offerte te ontvangen (in PDF- of Wordformaat). De digitale versie wordt bezorgd d.m.v. een CD-rom die zich in de enveloppe van de offerte (het originele exemplaar) bevindt. Bij tegenstrijdigheden tussen de electronische versie en de papieren versie van de offerte, primeert de (originele) papieren versie Het invullen van de offerte De bieder maakt zijn offerte op en vult de bijgevoegde inventaris in. Het inventarisdocument wordt door de bieder of zijn gemachtigde gedateerd en gehandtekend (een parafering volstaat niet). Indien de bieder zijn inventaris op andere documenten maakt dan op de hoger vermelde dan moet de bieder op ieder van zijn documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is. De bieder dient de bewijzen voor te leggen dat hij of zijn gevolmachtigde voor het bedrijf juridisch verbintenissen inzake overheidsopdrachten mag aangaan (bijlage 6). Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 8/41

9 Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen en CD- ROM, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals de prijzen, termijnen en technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de bieder of zijn gevolmachtigde ondertekend worden Samenstellende onderdelen van de offerte Het antwoord van de inschrijver op dit bestek dient volgende elementen te bevatten: De begeleidende brief De offerte Bijlage 1: Argumentatie m.b.t. de in dit bestek beschreven uitsluitingsgronden Bijlage 2: Argumentatie m.b.t. de in dit bestek beschreven technische selectiecriteria Bijlage 3: Verklaring betreffende de totale omzet van dienstverleningen waarop de opdracht betrekking heeft en die door de onderneming werden verwezenlijkt in de loop van de laatste drie jaren Bijlage 4: Het bewijs dat de inschrijver voldoende verzekerd is voor de risico s in het kader van deze opdracht (e.g. verzekering tegen beroepsrisico s) Bijlage 5: De laatst goedgekeurde jaarrekening Bijlage 6: Bewijs m.b.t. het aangaan van juridische verbintenissen inzake overheidsopdrachten Bijlage 7: De verkrijgbare uitbreidingen voor de voorgestelde toestellen (inclusief de prijs van de respectievelijke uitbreidingen) Bijlage 8: Document waarin de SLA s m.b.t. het onderhoudscontract in de eerste drie jaren verduidelijkt worden (optioneel vragen we de prijzen voor jaar 4 en jaar 5) Bijlage 9: Planning Bijkomende vragen Vragen kunnen gesteld worden tegen uiterlijk 20 mei en worden binnen de 7 dagen en ten laatste 7 dagen na voormelde datum, per , beantwoord. Iedere inschrijver krijgt alle antwoorden op alle vragen, dus ook de vragen en antwoorden van de andere inschrijvers. Inschrijvers die geen vragen gesteld hebben: alle gestelde vragen en antwoorden van alle inschrijvers liggen ter inzage op het gemeentehuis, binnen de kantooruren. 1.7 Plaats van de dienstverlening De dienstverlening zal plaatsvinden op het grondgebied van Koksijde, meer specifiek in en tussen het oude en het nieuwe gemeentehuis en in de bibliotheek. De planning en de coördinatie van de verhuis van de te migreren ICT-elementen behoren eveneens tot deze opdracht (e.g. van welke werkplek naar welke werkplek moet het configuration item verplaatst worden). 1.8 Controle en toezicht op de uitvoering De controle en toezicht op deze opdracht wordt uitgevoerd door één of meerdere centrale systeembeheerders. Ook de medewerkers die het lastenboek vorm gaven, kunnen ingeschakeld worden om eventuele controles uit te voeren. 1.9 Afspraken - Alle informatie nodig om de opdracht uit te voeren zal beschikbaar gemaakt worden door één of meerdere medewerkers van de gemeente Koksijde (bijv. een lijst die de huidige en de nieuwe locatie van de te verhuizen ICT-elementen aangeeft). Een lijst van alle Pc s, bijbehorende randapparatuur, servers en netwerkapparatuur kan opgevraagd worden. Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: 1.4 9/41

10 - Een inspectie ter plaatse is verplicht voor elke inschrijver, met voorafgaandelijke afspraak. - De inschrijver kan uitgenodigd worden om vragen te beantwoorden ter verduidelijking van zijn offerte. - Alle informatie dient wederzijds vertrouwelijk gehouden te worden Taalgebruik - De offertes en inventarisbiljetten dienen in het Nederlands opgesteld te worden. - De bijlagen van technische aard mogen in het Engels opgesteld zijn indien deze niet in het Nederlands beschikbaar zijn. - De bieder verbindt er zich tevens toe voor alle betrekkingen met de opdrachtgever, in woord en geschrift, steeds het Nederlands te gebruiken Kwaliteitseisen en specifieke bepalingen - De hardware en de software zullen minimaal voldoen aan de functies en karakteristieken zoals door de opdrachtgever in de technische bepalingen, hoofdstuk 3 van dit bestek, beschreven. - Bij elk type geleverde software, dient er een originele source CD-rom geleverd te worden Contactpersoon Luc Lansens Zeelaan Koksijde Tel. 058/ Fax. 058/ Onmiddellijk na gunning van de opdracht dient de opdrachtnemer een contactpersoon aan te duiden voor alles wat betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst. Naam, adres en telefoonnummer van deze contactpersoon zullen onverwijld aan de opdrachtgever worden meegedeeld. Deze contactpersoon zal steeds bereikbaar zijn tijdens de uitvoer van de opdracht. In geval van ziekte of een ander geval van overmacht zal de inschrijver onverwijld de coördinaten van een vervanger schriftelijk meedelen. Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: /41

11 2 Administratieve bepalingen 2.1 Geldende wetgeving voor deze opdracht - De Wet van 24 december 1993 en latere wijzigingen betreffende overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S. 1994/01/22): - Het KB van 8 januari 1996 en latere wijzigingen betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken (B.S. 1996/01/26); - Het KB van 26 september 1996 betreffende de bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en zijn bijlagen (B.S. 1996/10/18); - De normen uitgegeven door het Belgisch Instituut voor Normalisatie en de Technische Specificaties (STS) welke op de uitvoering van deze opdracht van toepassing zijn; - De vigerende milieuwetgeving, zijnde het Besluit van de Vlaamse Regering van houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, BS ), gewijzigd bij besluit van , bij besluit van , bij besluit van , bij besluiten van , bij besluit van , bij besluit van , bij besluit van en bij besluit van De reglementering betreffende de erkenning van de aannemers (bij onderaanneming): o De wet van (BS ) houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, gewijzigd bij wet van (BS ); o Het KB van (BS ) tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken; o Het MB van (BS ) tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de o erkenning van de aannemers. Het MB van (BS ) betreffende de bij de aanvragen voor een erkenning, een voorlopige erkenning of bij de beoordeling van de bewijzen vereist met toepassing van artikel 3 1 van de wet van , houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voor te leggen documenten; - Het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (ARAB); - Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI); - De uitvoering dient daarnaast tevens te beantwoorden aan de voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne (de Codex voor het welzijn op het werk), niet noodzakelijk bij de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te bereiken vooropgesteld in art. 54 quater 2 van de ARAB; - Alle andere besluiten en reglementen die terzake gelden, evenzo alle wijzigingen, errata en aanvullingen ook al zijn ze niet bovenvermeld. - Dit Bijzonder Bestek - Het bij het Bijzonder Bestek behorende model van inschrijving; 2.2 Leidend ambtenaar Luc Lansens Zeelaan Koksijde Tel. 058/ Fax. 058/ Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: /41

12 2.3 Uitvoeringsmodaliteiten Prijzen Dit is een opdracht met globale prijs. De basiseisen van het bestek moeten worden uitgevoerd via een prijslijst. De opgegeven prijzen zijn inclusief alle kosten, met name administratie- en secretariaatskosten, de kosten voor de documentatie die eventueel door de aanbestedende overheid worden geëist, de levering van documenten of van stukken die gepaard gaan met de leveringen, het monteren en bedrijfsklaarmaken, de tol- en accijnsrechten, de kosten voor verpakking, het laden, het vervoer, de verzekering, de kosten van het lossen, van het uitpakken en van het stapelen op de plaats van levering, de keurings- en de opleveringskosten, de recupelbijdrage (zie en alle andere mogelijke kosten, tenzij deze uitdrukkelijk gevraagd worden in de prijslijst in bijlage. De inschrijvers dienen het bedrag exclusief BTW afzonderlijk in hun offerte te vermelden. De inschrijvers dienen eenheidsprijzen in de offerte op te nemen. De inschrijvers dienen - indien gevraagd door de gemeente Koksijde (in de bijgevoegde tabellen) - ieder onderdeel van de prijsbepaling in detail te vermelden. Voor alle prijzen moet de inhoud ervan op een overzichtelijke en transparante wijze duidelijk gemaakt worden. De inschrijver moet alle inlichtingen verstrekken om de gemeente Koksijde in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken Verkrijgbare uitbreidingen De inschrijver zal bij zijn offerte een prijslijst (bijlage 7) voegen van verkrijgbare bijhorende producten (dit zijn alle producten die de gebruiksgemak, de performantie, de duurzaamheid en de betrouwbaarheid van het voorgestelde materiaal en de bijbehorende programmatuur kunnen verhogen, zoals harde schijven, geheugenuitbreidingen, schermen, CD-ROM lezers,...) Onderhoudscontract Er dienen ook prijzen opgegeven te worden voor een onderhoudscontract op de aangeboden toestellen. Een onderhoudscontract voor jaar 1, jaar 2 en jaar 3 maken deel uit van deze opdracht. Optioneel wenst de aanbestedende overheid prijzen voor een onderhoudscontract voor het 4 de en het 5 de jaar, waarvoor het gebruikte indexeringsmechanisme moet vermeld worden. Voor de servers moet er een technicus ter plaatse kunnen zijn binnen de 4u binnen de werkuren (9u-17u). Voor de Pc s, de portables en de randapparatuur moet er een technicus ter plaatse zijn ten laatste de volgende werkdag (binnen de werkuren). In verband met de prijs van het onderhoudscontract wordt aan elke inschrijver gevraagd om de prijs en de inhoud of dekking van het onderhoudscontract op een afzonderlijke pagina duidelijk maar eenvoudig uit te leggen (bijlage 8). Een kopie van het effectieve onderhoudscontract wordt hier als onvoldoende beschouwd. De kandidaat inschrijver somt de dekkingsitems op, tracht een weergave te geven van wat een technische interventie inhoudt en geeft aan welke defecten zeker niet opgenomen zijn in het onderhoudscontract Support Het verlenen van support na de afronding van deze opdracht valt niet binnen deze opdracht. De gemeente Koksijde wenst wel dat er een uurregietarief wordt vermeld voor support. Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: /41

13 2.3.2 Borgtocht Er wordt een borgtocht van 5 % van het bedrag van de opdracht geëist. De leverancier moet binnen de 30 kalenderdagen, volgend op de dag van de kennisgeving van de toewijzing van de opdracht, het bewijs leveren dat hij de voorgeschreven borgtocht heeft gesteld. Het bewijs van borgstelling dient toegestuurd te worden aan: Gemeentebestuur Koksijde Zeelaan Koksijde De borgtocht wordt in zijn geheel vrijgegeven na de definitieve oplevering op schriftelijk verzoek van de leverancier Leveringen Leveringen volgend op deze bestellingen geschieden op het grondgebied van de gemeente Koksijde. De inschrijver houdt rekening met de openingsuren van de gemeentehuizen. Deelleveringen zijn niet toegestaan tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de aanbestedende overheid. De leveringstermijn bedraagt maximaal 9 weken (vanaf ontvangst inkooporder tot levering op locatie) Facturatie en betaling De facturen of creditnota s dienen buiten de wettelijke voorschriften voorzien te zijn van een verwijzing naar dit bestek. Elke factuur moet vergezeld zijn van de leveringsnota met vermelding van de naam van de ondertekenaar, en getekend voor goedkeuring door de leverancier en gemeente Koksijde of diens gemachtigde. De facturen moeten per post verstuurd worden aan Gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 44, 8670 Koksijde. Betalingen gebeuren binnen de vijftig dagen na de voorlopige oplevering te rekenen vanaf de datum waarop Koksijde in het bezit is van de regelmatig opgemaakte en goedgekeurde factuur Prijsherziening Er zijn geen prijsverhogingen toegelaten voor deze opdracht Waarborg Tijdens de waarborg dienen dezelfde SLA s te gelden als vermeld onder Varianten De inschrijvers kunnen maximum 1 (één) variant indienen. Deze worden beoordeeld volgens dezelfde criteria zoals vermeld in de gunningcriteria-paragraaf. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat: - de vrije varianten/suggesties uitdrukkelijk in de offerte als dusdanig moeten betiteld worden - ze volledig en gedetailleerd moeten beschreven zijn in een bij de offerte gevoegde, ondertekende en gedateerde nota, zowel wat betreft de materialen, de uitvoeringswijze, de gehanteerde eenheidsprijzen en totale prijzen. - in elk geval een basisofferte moet worden ingediend die volledig overeenstemt met de voorschriften van dit bestek. Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: /41

14 - de voorschriften op geen enkele manier mogen afwijken van de administratieve bepalingen welke op deze opdracht van toepassing zijn. - indien de basisofferte afwijkingen bevat van de technische voorschriften van het bestek, de aanbestedende overheid zich het recht voorbehoudt ofwel die offertes als onregelmatig te beschouwen, ofwel de afwijking, voor zover zij aan de minimumkarakteristieken voldoen, te beschouwen als een vrije variante en bijgevolg haar als dusdanig te beoordelen. 2.5 Geldende algemene aannemingsvoorwaarden De algemene aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing op deze opdracht, in de mate dat dit bestek hiervan niet afwijkt. 2.6 Aansprakelijkheid - De aannemer is aansprakelijk voor alle schade waarvan het bestuur kan bewijzen dat ze door de leverancier veroorzaakt werd, zonder beperking wat het bedrag betreft. De liften dienen beschermd te worden. - De aannemer is voor zijn levering aansprakelijk tot op het ogenblik dat het bestuur de levering heeft nagezien op de leveringsplaats. Het bestuur heeft 15 kalenderdagen (na levering ter bestemming) de tijd om de formaliteiten van deze controle uit te voeren. - De inschrijver bevestigt afdoende te zijn verzekerd voor de risico s in het kader van deze opdracht. De inschrijver wordt verwacht een verzekeringsattest bij zijn offerte te voegen (bijlage 4). 2.7 Verweermiddelen - zie artikel 20 en 66 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. - De boeteclausule is vastgelegd op 0,07% per dag vertraging, met maximum 5% van het te laat geleverde. 2.8 Publiciteit Het is de aannemer niet toegelaten publiciteit te maken rond deze opdracht, tenzij mits voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de gemeente Koksijde. De opdracht vermelden als referentie is wel toegelaten. Documentnaam: Lastenboek Nieuwe IT Omgeving Koksijde Versie: /41

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem B E S T E K OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 91OO Sint-Niklaas Tel. 03/760.90.00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG SYNOPSIS

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur: Vzw Hospilim Gebouw BioVille Agoralaan A bis B-3590 Diepenbeek Maatschappelijke zetel: Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS VZW Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Ondernemingsnummer: 0414.114.180 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMING VAN LEVERINGEN: LEVERING, HUUR EN ONDERHOUD VAN MULTIFUNCTIONALS

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

Bestek nummer CDA002362

Bestek nummer CDA002362 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002362 Voor

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer A000036 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer CD000335

Bestek nummer CD000335 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 216 76 11 Fax ++32 3 216 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000335 Overheidsopdracht

Nadere informatie

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement

Verlenen van in- en outplacementbegeleiding en consultancy inzake in- en outplacement STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 11,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/0246 Verlenen van in- en

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG PG1231-00286 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN AANBESTEDENDE OVERHEID VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ DE LIJN RAGHENO PARK

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

OCMW JETTE. Openbaar opdracht. Algemene offerteaanvraag. Sint Pieterskerstraat, 47. 1090 Brussel. Goedgekeurd door de Raad, de 24 oktober 2006.

OCMW JETTE. Openbaar opdracht. Algemene offerteaanvraag. Sint Pieterskerstraat, 47. 1090 Brussel. Goedgekeurd door de Raad, de 24 oktober 2006. OCMW JETTE Sint Pieterskerstraat, 47 1090 Brussel OPDRACHT VOOR INFORMATICA AANKOOP VAN INFORMATICA UITRUSTING - 2006 BESTEK Openbaar opdracht Algemene offerteaanvraag. Goedgekeurd door de Raad, de 24

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag van diensten

Algemene offerteaanvraag van diensten Algemene offerteaanvraag van diensten Bestek voor een raamovereenkomst voor de strategische uitbouw en digitale data ontsluiting via Toerismewerkt.be Bestek WOO-2014-03 Gepubliceerd: - in het Bulletin

Nadere informatie

Project nr. C-15-031

Project nr. C-15-031 7 augustus 2014 www.pidpa.be Desguinlei 246 2018 Antwerpen overheidsopdrachten@pidpa.be T 03 216 88 00 F 03 260 60 03 IBAN: BE82 0910 0060 5368 BIC: GKCCBEBB BESTEK Raamovereenkomst voor levering van opslagcapaciteit

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIËN

Federale Overheidsdienst FINANCIËN Federale Overheidsdienst FINANCIËN BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 21 mei 2010 om 10 u. Indiening

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie