Programmamanager Mens & Natuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programmamanager Mens & Natuur"

Transcriptie

1 Programmamanager Mens & Natuur Beschrijving van Organisatie & Positie Adessium Referentie: De informatie die in dit document is opgenomen is vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van dit document of enig onderdeel hiervan aan derden is niet toegestaan. De Cuserstraat 87 NL-1081 CN Amsterdam T. +31 (20)

2 Inhoud Adessium Foundation 3 Organisatie 4 Programmamanager Mens en Natuur 4 Kandidaatprofiel 6 Selectieproces 7 Remuneratie 7 Organisatie & Positie Juni

3 Adessium Foundation Adessium Foundation is een onafhankelijk, privaat gefinancierd vermogensfonds. De stichting is in 2005 door de familie Van Vliet opgericht na verkoop van het familiebedrijf. Met de stichting wenst de familie bij te dragen aan een wereld waarin mensen in harmonie leven met elkaar en hun omgeving. De missie is als volgt geformuleerd: The Foundation aspires to a balanced society characterized by integrity, justice, and a balance between people and nature. Adessium Foundation targets subjects of social importance. Our responsibility toward future generations occupies a central role. The Foundation embraces and promotes social cohesion and human dignity. De stichting heeft een eigen kantoor in Reeuwijk. Dit state of the art kantoorpand wordt gedeeld met de investeringsgroep van de familie Van Vliet; Multifund. Adessium Foundation heeft haar missie vertaald naar drie thematische programma s: 1. Publiek Belang Adessium zet zich in voor een open, democratische samenleving, waarin onafhankelijke informatie beschikbaar is en belangrijke beslissingen op integere en transparante wijze tot stand komen. Persvrijheid en toegang tot betrouwbare en onafhankelijke informatie alsook duiding en verspreiding daarvan zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goed functionerende democratie. Adessium ondersteunt haar partnerorganisaties in het bevorderen van kritisch debat en waarheidsvinding. Daarbij richt zij zich op bestaande en opkomende democratieën, maar ook op EU niveau. 2. Mens & Natuur Adessium Foundation acht het behoud van natuur en biodiversiteit en het verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen van groot belang. Door de snel groeiende wereldbevolking en de groeiende middenklassen in opkomende economieën neemt de vraag naar grondstoffen en druk op leefmilieu en ecosystemen toe. Adessium streeft naar een duurzame balans tussen mens en natuur. Daarbij staat de afhankelijkheid van de mensheid van gezonde ecologische systemen centraal. Adessium draagt bij aan de bescherming van waardevolle natuur en het tegengaan van uitputting en vervuiling van het milieu. Verantwoord gebruik en beheer van de oceaan is een bijzonder aandachtsgebied. 3. Sociale initiatieven Adessium ambieert bij te dragen aan een harmonieuze samenleving met kansen voor eenieder. Hiertoe ondersteunt zij projecten ter bevordering van sociale cohesie en sociale participatie van kwetsbare doelgroepen in Nederland. De aandacht gaat specifiek uit naar innovatieve oplossingen voor opvang en begeleiding om mensen te helpen ontkomen aan armoede en isolement. Zie de website en het bijgevoegde Jaarbericht 2014 voor meer informatie over de drie programma s en voorbeelden van projecten, partnerships en geboekte resultaten / vooruitgang. Rondom de hiervoor genoemde thema s initieert de stichting duurzame en strategische partnerships en projecten, nationaal en internationaal. Het gaat voornamelijk om meerjarige samenwerkingsverbanden met vooraanstaande partijen, beginnende en toonaangevende NGO s en Organisatie & Positie Juni

4 kennisinstituten. De focus is gericht op vraagstukken van significant maatschappelijk en mondiaal belang, met verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. De stichting acteert proactief en identificeert en initieert zelf passende partnerships. Naast de thematische aansluiting hanteert Adessium in de keuze van haar partners een aantal criteria: goed onderbouwd en haalbaar samenwerkvoorstel; professionele organisatie en kundig team; voorkeur voor innovatieve en praktische oplossingen; interventies gericht op structurele en duurzame veranderingen; zichtbare en kwantificeerbare resultaten (sociaal rendement); zorgvuldig projectmanagement en tijdige rapportages Daar waar Adessium met haar kennis en ervaring de capaciteiten van een partnerorganisatie kan versterken, wordt naast financiële ondersteuning, tevens strategisch of organisatorisch advies gegeven. Organisatie Bij Adessium Foundation werken 12 mensen. Pieter Stemerding en Rogier van den Weerd vormen de directie, voeren de regie en fungeren als meewerkend voorman. Vijf programmamanagers werken samen aan de invulling van de drie thematische programma s. Daarnaast maken een juridisch en operationeel manager, een monitoring & evaluatie en een communicatie professional en een office manager onderdeel uit van het team. Het bestuur van Adessium bestaat uit 3 personen en staat onder leiding van Rogier van Vliet. Bij Adessium gaan bevlogenheid en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand met een zakelijke en professionele organisatie. Vanuit de doelstelling een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te genereren per geïnvesteerde euro, wordt de organisatie effectief en geleid. Rogier van Vliet, voorzitter van het bestuur en lid van de familie Van Vliet ziet de cultuur als volgt: We hebben hier een platte structuur. De sfeer is informeel, hands-on, ondernemend, jong en energiek. Als type moet je hier echt binnen het team passen. Typerende kenmerken van de mensen hier zijn: brede maatschappelijke interesse, communicatief sterk, intelligent, gedreven, humor en gericht op samenwerken. Daarnaast vind ik het bijzonder hoe betrokken iedereen hier is. Programmamanager Mens en Natuur De programmamanager Mens & Natuur is verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van dit thema. Het begint met een verdieping in het bestaande programma, de lopende samenwerkingsverbanden en de internationale, maatschappelijke context van het thema Mens & Natuur. Vanuit kennis en visie zal de programmamanager bijdragen aan de lange termijn strategie van het betreffende programma. Dit biedt het kader van waaruit potentieel interessante geschikte begunstigden geïdentificeerd worden, zowel nationaal als internationaal. De programmamanager legt contact, verdiept zich in het werk en de organisatie en stemt de eerste bevindingen intern binnen Adessium af. Wanneer beide partijen interesse hebben in samenwerking, schrijft de beoogd Organisatie & Positie Juni

5 begunstigde organisatie een concreet projectvoorstel. De programmamanager begeleidt de partnerorganisatie hierin en bereid de beoordeling voor ten behoeve van de besluitvorming door directie en bestuur. Na contractering gaat de samenwerking concreet van start. Omdat het veelal meerjarige partnerships betreft, is monitoring van belang. De programmamanager volgt de voortgang, legt veldbezoeken af, beoordeelt de halfjaarlijkse projectrapportages en legt binnen Adessium verantwoording af aan de directie. De functiebeschrijving van programmamanager is door Adessium Foundation als volgt geformuleerd: Doel Het ontwikkelen van een kwalitatief hoogwaardige thematische project portfolio door het opbouwen en versterken van een netwerk van strategische partnerships en het identificeren van hoogwaardige projecten en programma s ter financiering door Adessium. Context Rapporteert aan de directie van Adessium. Werkt nauw samen met de andere programmamanagers en de directie van Adessium. Verantwoordelijkheden 1. Strategie en programma ontwikkeling Het ontwikkelen van een heldere visie, strategie en uitvoeringsplan voor het programma Mens & Natuur. Hiertoe valt onder meer het: Ontwikkelen en actueel houden van het strategisch kader voor het programma Mens & Natuur met daarin uitgewerkt een visie op en uitvoeringsplan voor het thema; Signaleren van nieuwe politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en trends op het vlak van duurzaamheid, milieu, natuur, etc. van belang voor Adessium; Het leveren van een bijdrage aan beleids- en jaarplannen van Adessium alsook aan de verantwoording daarover in bestuursupdates en het jaarverslag; Identificeren, ontwikkelen en zo nodig mede ontwerpen en ter goedkeuring voordragen van partnerships en projecten die bijdragen aan de strategische prioriteiten van Adessium; Identificeren en aangrijpen van kansen voor samenwerking op projectniveau met strategische partners waaronder co-financiers, investeerders, bedrijven, overheden en NGO s. 2. Netwerk ontwikkeling Het ontwikkelen van een netwerk van relaties en partnerships van Adessium in binnen- en buitenland. Hiertoe valt onder meer het: Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van partnerorganisaties en relaties (denk aan vermogensfondsen, goede doelen instellingen, kennisinstituten); Ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van consultants en adviseurs (zoals bijvoorbeeld m.b.t. strategieontwikkeling, communicatie, programma evaluatie). Organisatie & Positie Juni

6 3. Programma beheer, monitoring en evaluatie Het beheren, monitoren en evalueren van de thematische portfolio. Hiertoe onder meer het: Coördineren van de werkzaamheden binnen het programma Mens & Natuur en de raakvlakken/overlap met andere programma s; Coördineren van het dagelijks beheer, de aansturing en ondersteuning van partnerships, uitgevoerd binnen het thema Mens & Natuur; Coördineren en bewaken van de kwaliteit van de portfolio; Zorgdragen voor adequate impact monitoring en evaluatie van de thematische portfolio t.b.v. het verbeteren van de efficiëntie, effectiviteit en transparantie; Ondersteunen van project partners en uitvoeringsteams op strategisch, inhoudelijk en operationeel vlak; Afleggen van (veld)bezoeken aan partners en projecten; Bewaken van het verloop van specifieke projecten in kwalitatief-inhoudelijk, voortgangstechnisch en budgettair opzicht (o.a. door het beoordelen van de technische- en financiële voortgangsrapportages van projecten); Signaleren en bespreken actuele ontwikkelingen en afwijkingen binnen de thematische portfolio met de directie van Adessium; Zorgdragen voor het bewaken en optimaliseren van de kwaliteit van de processen en procedures binnen het thema Mens & Natuur; Bijhouden van project documentatie en archief. 4. Communicatie Het mogelijk maken van effectieve communicatie over de project portfolio van Adessium. Hiertoe valt onder meer het: Effectief communiceren met externe partijen; Mede mogelijk maken van effectieve communicatie over de thematische portfolio; Zorgdragen voor adequate en actuele informatie t.b.v. communicatie middelen (o.a. website, factsheets en ander informatiemateriaal). Kandidaatprofiel De juiste kandidaat voor deze functie heeft zichzelf sterk herkend in het voorgaande. Hij (lees uiteraard ook zij ) is een bevlogen professional met een brede ervaringsachtergrond. De ervaring kan zijn opgedaan binnen zowel een zakelijke omgeving als binnen een not-for-profit omgeving. Bekendheid met de specifieke thema s en het hebben van een goed beeld van trends en ontwikkelingen op sociaal-economisch, politiek en maatschappelijk gebied is in ieder geval van belang. De programmamanager vormt zich hier een visie over en kan toegevoegde waarde leveren op inhoudsniveau. Dat betekent ook sparringpartner kunnen zijn op strategisch niveau, zowel intern als naar de relatiepartners en zakenpartners. Dat vraagt om excellente communicatieve vaardigheden en het vermogen om Adessium binnen sterk wisselende omgevingen goed te kunnen vertegenwoordigen. De programmamanager kan goed werken in een netwerkomgeving en opereert zorgvuldig in een speelveld met veel stakeholders. Het afwegen van de juiste belangen is van essentieel belang. Organisatie & Positie Juni

7 Voor wat betreft de harde criteria is een academische achtergrond en zo n 5 tot 10 jaar werkervaring van belang. De juiste kandidaat heeft aantoonbare affiniteit met de goede doelen sector en kennis van natuur, milieu en duurzaamheidsvraagstukken. Het belang van professioneel projectmanagement is groot, daarmee is relevante ervaring op dit vlak essentieel. Daarnaast is internationale bagage en een internationale scope, waarbij een kandidaat bij voorkeur te maken heeft gehad met internationale partnerships, nodig voor een goede uitoefening van deze functie. Naast de bagage en ervaring die een kandidaat meebrengt zijn de persoonlijke eigenschappen minstens zo belangrijk. De gevraagde competenties zijn: Visie en besluitvaardigheid; Strategisch/conceptueel denker; Technische affiniteit is een pre, vanwege de specifieke samenstelling van de portfolio; Programma management vaardigheden; Ondernemerschap, vernieuwing en innovatie; Breed georiënteerd, denkt in kansen; Analytisch en kritisch denkvermogen (WO+ niveau); Plannen en organiseren (o.a. structureren en controle processen); Sterke sociale vaardigheden; Functioneert zelfstandig alsook in teamverband; Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in ten minste Nederlands en Engels. Selectieproces Ebbinge is gevraagd door Adessium Foundation om de werving & selectie van deze vacature te begeleiden. Na een gesprek bij Ebbinge op kantoor met Britt Blomsma, worden de eindkandidaten voorgesteld aan Adessium Foundation. Het eerste gesprek bij Adessium is met Rogier van der Weerd en Pieter Stemerding, op het kantoor van Adessium in Reeuwijk op dinsdag 18 augustus tussen 9.00 uur en uur. Het tweede gesprek wordt gevoerd met andere vertegenwoordigers uit de organisatie. Een selectie- en ontwikkel assessment center maakt deel uit van de procedure. Bij een positief resultaat volgt een afrondend arbeidsvoorwaarden gesprek. Remuneratie Voor de functie is een inkomen beschikbaar tot ,- bruto per jaar. Het betreft bij voorkeur een fulltime functie. Organisatie & Positie Juni

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Anne Loeber. Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering

Anne Loeber. Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering Anne Loeber Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering Binnenkant omslag Inbreken in het gangbare Transitiemanagement in de praktijk: de NIDO-benadering hoofdstuk 1

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit

Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit Diversiteit en kwaliteit Een literatuuronderzoek naar nieuwe bevindingen op het gebied van kwaliteit en diversiteit In opdracht van NSvP Annemieke van Beek Wilma Henderikse Anneke van Doorne-Huiskes VanDoorneHuiskes

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen

Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen Op weg naar beter evalueren, meten en verantwoorden van bestedingen Auteurs: drs. E.M. Ten Hoorn drs. W.M. Stubbe Resultaat- en Impactmeting voor goede doelen

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie