Casereport. Titel: Frank A.M. van Deursen, Fysiotherapeut, Manueeltherapeut, Master Sportfysiotherapeut 2012 De Specerij NH Almere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Casereport. Titel: Frank A.M. van Deursen, Fysiotherapeut, Manueeltherapeut, Master Sportfysiotherapeut 2012 De Specerij 62 1313 NH Almere"

Transcriptie

1 Casereport Frank A.M. van Deursen, Fysiotherapeut, Manueeltherapeut, Master Sportfysiotherapeut 2012 De Specerij NH Almere Titel: Single case study : een bone bruise in de talus heeft een negatieve invloed op het herstel bij een professionele voetballer na een inversie trauma. Frank van Deursen 1 Casereport VMSF 2011

2 Klinische vraagstelling: Wordt het herstel vertraagd door een bone bruise bij een 28 jarige professionele voetballer na een inversietrauma met een bone-bruise in de Talus, die door middel van functioneel ( belaste oefeningen gerevalideerd wordt? Schema 1 Pico schema P (patiënt of probleem I (interventie) C (controle groep) O (Outcome) 28 jarige professionele voetballer met een bone-bruise in de talus na inversie trauma. Belaste oefeningen tijdens de functionele revalidatie. Vertraging van het revalidatie proces?? Frank van Deursen 2 Casereport VMSF 2011

3 Samenvatting Achtergrond: In dit casereport is gekozen voor een klacht die vaak voorkomt in het hedendaagse voetbal. Het gaat om een professionele voetballer die na een inversie trauma een MRI uitslag kreeg van laterale enkelband letsel en een bone-bruise in de Talus. Methode: De interventie bestond uit 6 dagen per week fysiotherapeutische begeleiding waarin de nadruk werd gelegd op het functioneel herstel, dat optrad bij een revalidatie met gedoseerde belaste oefeningen met verder voetbal specifieke training richting rentree in het basis elftal. Resultaten: De verwachting was 3 6 weken revalidatie voor return to play in het 1 ste elftal. Uiteindelijk was de rentree na 7 ½ week. Conclusie: Het gaat te ver om aan de hand van dit casereport gelijk te zeggen dat een bone-bruise wel degelijk invloed heeft op de duur van het revalidatie proces, maar je kunt ook niet zeggen dat dit niet het geval is. Key Words: Inversie trauma ankle, Bone-bruises talus, functional rehabilitation, soccer injury. Background: This case report is about a very coon complain in modern football. It is a professional footballer after an inversion injury of the ankle. The MRI result was "a lateral ankle ligament injury and bone bruise of the talus. Method: The intervention consisted of 6 days a week physiotherapy where the emphasis on functional recovery, which occurred at a metered charge of rehabilitation exercises with more footballspecific training in the basic direction comeback team. Results: The expectation was 3-6 weeks rehabilitation before the footballer return to play for the first team. In the end, the comeback was after 7 ½ weeks. Conclusion: It's too far out on the basis of this case report; to say that a bone bruise really affect the duration of the rehabilitation process, but you can not say that this is not the case. Frank van Deursen 3 Casereport VMSF 2011

4 Inleiding Uit epidemiologische gegevens uit 25 blijkt dat in Nederland circa 6.0 enkel distorsie per jaar optreden (1). De kosten die dit met zich meebrengt, bedragen naar schatting 1,3 miljard euro per jaar. Naast medische kosten betreft dit kosten ten gevolge van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Van deze patiënten zijn 2/3 in de leeftijd van 15 tot 30 jaar. Vooral voetbal en andere high velocity sporten hebben een hoge incidentie. (1, 2) Tijdens mijn werkzaamheden bij afc Ajax heb ik de afgelopen jaren veel enkel trauma s gezien en behandeld.. In veel gevallen stond bij de diagnose, na het maken van een MRI, capsulo-ligamentaire schade voorop. Maar daarbij was er in veel gevallen ook een bonebruise aanwezig. Bij het revalidatie protocol en de KNGF richtlijnen (3, 4) word dit ook niet direct meegenomen en word de nadruk van de behandeling op het capsulo-ligamentair probleem gelegd. In veel gevallen lijkt het herstel van de bone bruise gelijk op te gaan met het herstel van het capsulo-ligamentair probleem. Maar bij een vertraagd herstel wordt niet direct de relatie gelegd met het ook aanwezige bone-bruise probleem wat de vertraging zou kunnen indiceren. In de literatuur wordt bone bruise vaak in relatie beschreven met knie klachten maar niet veel met enkel klachten. Verder toonde Pinar ea. aan dat 17 % van de onderzochte enkeltrauma s bone bruises hadden. (1, 5) Rosen ea.(6 ) en Velvetea (7 ) vonden de term bone bruise het beste passen bij wat zij omschreven als retinacular occult subcortical fracture. Dit geeft ook aan dat de hantering van de term bone bruise niet door iedereen gelijk gebruikt wordt, waardoor het moeilijker wordt om een vergelijk tussen studies te maken. Bij het binnen komen van deze 28 jarige professionele voetballer (M) na een inversietrauma en bone-bruise schade was de uitgesproken mogelijkheid om mijn case report te maken. Hij zal het normale in onze BVO gehanteerde functionele revalidatie protocol met belaste oefenvormen door lopen waarbij gekeken wordt of de verwachte hersteltijd van 3-6 weken niet vertraagd is. (4, 8, bijlage 1) Frank van Deursen 4 Casereport VMSF 2011

5 Methode Tot december 2010 is voor dit casereport een literatuursearch gedaan om de handelingen en behandelingen te kunnen onderbouwen. Er is gebruik gemaakt van de volgende databanken: Pubmed, Medline en Pedro. Voordat het casereport werd geschreven is een informed consent getekend. Casus Een 28- jarige rechtsbenige aanvaller ( M.) van het eerste elftal van afc Ajax werd tijdens een uitwedstrijd met een brancard van het veld gedragen en de medische ruimte binnen gebracht. Tijdens een actie is hij door zijn linker enkel geklapt ( inversie) en kon niet verder spelen. Hij heeft wel vaker in het verleden trauma s aan zijn linker enkel gehad maar gaat er ondanks preventieve stabilisatie oefeningen nog steeds door heen. Hij speelt, ondanks herhaald verzoek van oa. de medische staf, niet met tape omdat hij vindt dat het niet lekker zit tijdens het voetballen en hij zich niet vrij kan bewegen. Bij eerste inspectie is de linker enkel zeer dik, heel pijnlijk en hij kan er bijna niet op staan. De pijn wordt het meest aangegeven aan de laterale zijde van enkel onder de malleolus lateralis en aan de dorso- mediale zijde achter de malleolus medialis. Na de Ottawa rules (8,9) onderzocht te hebben, die negatief waren, is er met de game ready een ijsapplicatie aangelegd van 20 minuten zonder druk. Hierna is er een drukverband (10) met drukpilot en een Hiroduid gaaskompres aangelegd en hem elleboogkrukken gegeven om hem enigszins mobiel richting de bus te laten gaan. Er wordt besloten om ondanks dat de Ottawa rules negatief zijn om, de volgende dag een MRI onderzoek te laten doen. Dit omdat vaak blijkt dat bij dit soort letsel veel significante secondaire letsels mee geassocieerd worden (5, 11). Uitslag was geen ossale afwijking, lateraal enkelband letsel graad 2 met in de talus een bone-bruise. Verwachte herstel tijd voor return to play 3-6 weken. (4,8) Klinemetrie Elke week werd de VAS score bijgehouden om een inzicht in de pijn sensatie van de speler vast te leggen. VAS is een ordinale meetschaal van 10 cm, lopend van 0 ( =geen pijn) tot 10 ( maximale pijn) voor het in kaart brengen van de pijn. De VAS heeft een sterke betrouwbaarheid en validiteit. De intraclass correlation coëfficiënt (ICC) is 0.97.( 27) Om de ROM (range of motion) vast te leggen wordt gebruik gemaakt van een goniometer. In de literatuur zijn diverse onderzoeken (28, 29, 30) gedaan om functie verbetering van de enkel in kaart te brengen. De eenvoudigste manier om de functie te meten is met een dubbel gearmde goniometer. Dit blijft altijd discutabel omdat de enkel een samengesteld gewricht is uit het talocrurale - en talocalcaneare gewricht. Menadau et al (29) vonden dat deze methode een hoge reliability heeft. Ondanks dat er een verschil was tussen verschillende beoordelaren en er een verschil was tussen 1 beoordelaar in dezelfde sessie.. De ICC voor de plantairflexie is 0.48 en voor de dorsaalflexie 0.34 (28, 29) De ICC voor inversie en eversie is 0,82 to 0,96 als het door 1 onderzoeker gemeten wordt binnen dezelfde sessie, als verschillende onderzoekers het meten is de ICC van 0.42 tot 0,80. (28, 29) Frank van Deursen 5 Casereport VMSF 2011

6 Verder wordt de PSK- vragenlijst gebruikt. Het meetinstrument Patiënt Specifiek Klachten (PSK) vragenlijst (31) is een manier om de functionele status van de individuele patiënt te bepalen. Deze vragenlijst is specifiek voor mensen met lage rug klachten, reuma, hartfalen en geriatrische patiënten. Hiervan is de validiteit ook bekend maar niet alle vragen zijn relevant voor deze sporter, dus zijn de vragen aangepast aan zijn omstandigheden.. De uitslagen zijn verwerkt in tabel 3. De Bie et al gebruikten de functiescore als prognostisch instrument om lichte van ernstige letsels te onderscheiden. De functiescore werd in de 1 ste dag afgenomen en bedroeg 25 punten. Bij een score van groter dan 40 punten bij instroom binnen 5 dagen na het trauma betekent dat verwacht mag worden dat de patiënt binnen 14 dagen in staat is zijn normale alledaagse activiteiten uit te voeren. Deze patiënten hebben zeer snel een redelijk gangpatroon. (31) Omdat deze speler al vaker zijn enkel verzwikt heeft en nog steeds een rest pijn (druk) na 8 weken heeft, zal M. nooit de volle 1 punten scoren volgens de score test. Zie tabel 4 in hoofdstuk resultaten. Het gangpatroon kan worden beoordeeld en beschreven aan de hand van de Ganganalyselijst Nijmegen. De Ganganalyselijst bestaat uit dertien items. Elk item betreft een onderdeel van het gangpatroon waarbij de betrokken lichaamsdelen, zoals romp, bekken, heup, knie en enkel worden beoordeeld.(8) Onderzoek naar de betrouwbaarheid van het instrument laat een interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zien van 0,42 (95%-BI: 0,38-0,46) bij ervaren beoordelaars, een betrouwbaarheid die vergelijkbaar is met die van onervaren beoordelaars. De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid voor ervaren beoordelaars was 0,63 (range: 0,57-0,70); voor onervaren beoordelaars lag deze iets lager 0.96 Bij de lijst hoort een normwaardenlijst waarmee de score van de individuele patiënt vergeleken kan worden met referentiewaarden (32) Er is maar één studie over de betrouwbaarheid van de GALN gepubliceerd en er is nog onvoldoende bekend over de validiteit van het instrument. Een beter alternatief was echter niet in de literatuur te vinden om toch een instrument hebben om gerichter naar het gangpatroon te kijken.(32) Frank van Deursen 6 Casereport VMSF 2011

7 Op de 1 ste dag werd de enkel verder onderzocht volgens het onderzoekprotocol van D.Winkel (12) & A.Mink (13) zie schema 3 - RPS formulier. Met de nodige toegevoegde testen, zie schema 2 - aanvullend onderzoek. Schema 2 Schema aanvullend onderzoek Schuiflade ventraal/ dorsaal Kleiger test (test voor distale syndesmosis en instabiliteit van lig deltoideum) Negatief Sensitiviteit 78 Specificiteit Negatief Sensitiviteit not tested Specificiteit Talare tilt test Negatief Sensitiviteit en Specificiteit not tested 16 Sqeeze test Negatief Sensitiviteit en specificiteit not tested 17 Heel tap test Negatief Sensitiviteit en Specificiteit not tested 16 Patiënt specifieke klachten lijst (PSK) Functie score test van de Bie 1 Zie resultaten Geen instabiliteit te verwachten. Geen laxiteit van lig. Deltoidem te verwachten Geen syndesmosis scheur te verwachten Geen fibula fractuur te verwachten Geen ossaal letstel te verwachten 25 punten Zie resultaten Prognose van dit probleem langer dan 14 dagen Ganganalyse Nijmegen Zie resultaten Specifiek kenmerk Passief gaan Frank van Deursen 7 Casereport VMSF 2011

8 Schema 3 RPS formulier Aandoening / Ziekte Inversie trauma met bone-bruise op de Talus Levensvorm / functies Activiteiten Participatie Ervaring patiënt -Pijn in linker enkel - Lopen is nog niet mogelijk is niet in staat zijn beroep uit - Moet gehaald en gebracht worden te oefenen. Niet kunnen voetballen - Heeft al eerdere inversie trauma s - mist wedstrijden en premie s meegemaakt weet wat het inhoud. Meeting therapeut - Zie schema 2 - Aangepaste ADL -VAS Score 8 bij belasten Kan beroep niet uitoefenen 3 in rust - Bewegingsbeperking en zwelling aanwezig (- MRI uitslag laterale enkel band letsel met bone-bruise op de Talus) Actief Passief Spierkracht Plantair flexie Dorsaalflexie Inversie Eversie onderzoek Beperkt 20 gr Pijnlijk VAS 5 Beperkt 10 gr pijnlijk VAS 6 Beperkt 10 gr pijnlijk VAS 8 Beperkt 10 gr Pijnlijk VAS 6 onderzoek Beperkt 15 gr pijnlijk VAS 7 Beperkt 5 gr pijnlijk VAS 8 Beperkt te pijnlijk VAS 10 Beperkt 15 gr pijnlijk VAS 7 (13,18) Persoonsgebonden factoren Omgevings factoren Patiënt wil weer zo snel mogelijk op het veld -Wil zich profileren en in de picture spelen. -Moet ook een groot gedeelte van de familie in onderhoud voorzien. - Laatste jaar van zijn contract periode - Heeft de laatste tijd niet zo goed vlgs de media gepresteerd. - Zaakwaarnemer en trainer verhogen de druk op de revalidatie. Frank van Deursen 8 Casereport VMSF 2011

9 (foto 1) 1 dag na trauma Laterale zijde van de linker enkel Veel zwelling en verkleuring ronde de laterale malleolus (foto 2) 1 dag na trauma Mediale zijde van linker enkel. Lichte zwelling en matige verkleuring dorsaal van de mediale malleolus. Frank van Deursen 9 Casereport VMSF 2011

10 Schema 4 Haddon Matrix Personal Factors Vector or Agent Factors Physical Environmental Factors Social Environmental Factors Pre-event Preventieve stabiliteits oefening Goede getraindheid Goede faciliteiten Media negatief Familie onderhoud Event Tape Slecht veld Post-event Transver richting andere club Frank van Deursen 10 Casereport VMSF 2011

11 Behandelplan Doelstelling van de behandeling naar aanleiding van het sportsfysiotherapeutisch onderzoek: - informeren en adviseren over de klachten van de enkel en het aanpassen van de activiteiten. Stoornis niveau - Verminder van de zwelling. - Verminder van pijn. - Verbeteren van de functie van het enkelgewricht. Beperkings niveau - Verbeteren van de actieve stabiliteit. - Opbouw training van fysiek gesteldheid zowel op kracht als op conditioneel vlak. - Opbouw van voetbal specifieke kwaliteiten. Korte termijn doel - terugkeer op het oude sportniveau Lange termijn doel - preventie voor het voorkomen van recidieven Om de doelstellingen in een zo kort mogelijke tijd te kunnen verwezenlijken en gebruik te maken van elke progressie die er zou kunnen optreden, is in overleg besloten om de speler M. 6x per week te revalideren (19,20,21). De speler M. krijgt elke dag een gevarieerd functioneel belast oefenprograa voor die dag op basis van functionele progressie die hij maakt. (zie bijlage 1 Behandelplan, 8,21) Voor zwelling en pijn vermindering is bij aanvang en slot van elke dag gebruikt gemaakt van de game ready 20 min met medium druk. En de eerste 3 weken is elke dag een nieuwe drukbandage (8,10) met Hiroduid zalf aangebracht. Om de enkelfunctie te verbeteren is gebruik gemaakt van de mobilisatie technieken van Mink (13) Voor het verbeteren van de actieve stabiliteit is veel gebruik gemaakt van de oefentol, minitrampoline, springtouw en Theraband (8,24) Het krachtprograa om de fysieke gesteldheid te verbeteren werd gedaan in het zwembad, op apparatuur van Techno Gym en vrije gewichten volgens het PRT systeem van Van Wingerden ( 25). Op het voetbalveld werden de looptechnische-, conditionele- en voetbal technische facetten getraind. Tijdens het revalidatie proces is zoveel mogelijk geconformeerd aan de opbouw beschreven in de Rehaboom (24, 26, bijlage 2) Na 5 1/2 weken is begonnen met een gecombineerd revalidatie prograa en delen met de groepstraining. Gelet werd dat in de oefenvormen die M. mee zou doen ook een logische opbouw zou zitten ten aanzien van zijn belastbaarheid en contact momenten met zijn tegenstanders. Frank van Deursen 11 Casereport VMSF 2011

12 Resultaten Klinemetrie *VAS score (Visueel analoog Schaal) Tabel 1 VAS score VAS- Score Weken Begin meeting na 1 week na 2e week na 3e week na 4e week na 5e week na 6e week na 7e week na 8e week De VAS- score is in 8 weken sterk afgenomen van 10 naar 0,25. Maar er blijft nog een rest pijn cq gevoeligheid aanwezig. De speler beschrijft het als een drukkend gevoel dat er af en toe nog zit en wat niet te provoceren is. Tijdens sporten heeft hij er zelden last van alleen soms met het opstarten. Maar hij heeft dit gevoel ook soms als hij gewoon thuis is. Het is jaer dat in verband met financiën, geen controle MRI gemaakt wordt om te zien hoe het herstel is van de Bone-bruise om deze rest pijn te kunnen verklaren. Frank van Deursen 12 Casereport VMSF 2011

13 * Functie verbetering van de Enkel Tabel 2 Range Of Motion score Begin Meeting Actief Range of Motion Begin Meeting Passief Range of Motion Na 1 week AROM Na 1 week PROM Na 2 weken AROM Na 2 weken PROM Plantairflexie (normaal 50 gr Dorsaalflexie (normaal 20 gr Inversie (normaal 30 gr (plantair /adductie / supinatie Eversie (normaal 20 gr (dorsaal/ abductie/ pronatie 15 graden 10 graden 10 graden 10 graden 20 graden 15 graden Te pijnlijk 15 graden 20 graden graden 15 graden 40 graden 18 graden 25 graden 20 graden 45 graden 18 graden 25 graden 20 graden 50 graden Elastisch Gevoelig aan de ventrale rand 20 graden Elastisch Gevoelig aan de ventrale rand 30 graden nog gevoelig 20 graden Elastisch Na 3 weken zijn de uitslagen gelijk als na de 2e week met dien verstande dat de pijn/ gevoeligheid steeds verder zakt en de bewegingen makkelijker gehaald worden. Alleen de POM (path of motion) zit nog verschil in vergeleken met rechts. * PSK vragenlijst Tabel 3 PSK Begin meeting 1) Normaal 36 belasten 2) Joggen 70 3) 1 Rennen met draaien 4) Schieten 5) Voetballen 1 1 Na 1 week Na 2 e week 25 Na 3 e week Na 4 e week 02 mn. In begin training sessie 15 Na 5 e week 02 idem 05 Na 6 e week Na 7 e week 01 Soms voelt nog iets 01 Na 8 e week 01 idem 01 Frank van Deursen 13 Casereport VMSF 2011

14 * Functie score test van de Bie Tabel 4 functiescore van de Bie Functiescore de Bie Weken *Ganganalyse van Nijmegen (GALN) De speler M. ging van passief gaan dynamisch gaan in 3 weken, zonder noemswaardige opmerkingen. Frank van Deursen 14 Casereport VMSF 2011

15 Discussie De klinische vraag is: wordt het herstel vertraagd door een bone bruise bij een 28 jarige professionele voetballer na een inversietrauma met een bone-bruise in de Talus, die met functioneel (belast oefeningen) gerevalideerd wordt. Een antwoord op de klinische vraag is niet direct te geven. Ik heb deze speler niet binnen de vooraf gestelde termijn van 3-6 weken terug kunnen krijgen, zoals ook in verschillende literatuur vermeld wordt en waar we zelf ook van uit gingen. We hebben het uiteindelijk in 7 ½ week gedaan. Dus zit er wel enigszins een vertraging in de vooraf verwachte revalidatie tijd. Een ander doel voor de korte termijn was: om terug keren naar het oude sportniveau, dat doel is bereikt. Wel moet gelijk vermeld worden dat de score van de VAS na 8 weken revalidatie niet nul is, de speler houdt nog steeds een kleine rest pijn. Niet tijdens het voetballen maar soms voelt hij nog steeds een druk (pijn kan je het niet noemen ) in zijn enkel. Hierbij moeten we ook in ogenschouw nemen dat we kijken naar de functionele herstel tijd (terug keren op het voetbal veld) en niet naar de fysiologische herstel tijd. Zou de rest pijn ( druk gevoel ) nog steeds van de bone-bruise afkomstig zijn? Dat is niet bekend, maar in de literatuur staat er ook niets over. Of niets iets wat een concreet antwoord op levert want RCT s zijn er nog niet overgemaakt.. Dus om gelijk te concluderen dat we de doelstelling om terug te keren naar het oude sportniveau gehaald hebben gaat me in verband met de nog aanwezige rest pijn iets te ver. Het is zeker de moeite waard om vervolg onderzoek naar dit gecombineerde letsel en rest pijnen te doen. En mogelijker wijs krijgen we andere inzichten waardoor we het nog beter en voor de spelers nog sneller kunnen revalideren. In richtlijnen van de KNGF over Enkelletsels (8) staat dat: De centrale doelstelling van het diagnostisch proces is antwoord krijgen op de vraag of er een indicatie is voor fysiotherapeutische behandeling. Indicatie bestaat slechts indien de factoren die hebben bijgedragen aan het chronisch worden van de enkelklachten fysiotherapeutisch beïnvloedbaar zijn.. Bij fysiotherapie in het betaald voetbal, en ik denk bij alle topsporters, is de centrale doelstelling van het diagnostisch proces niet zo zeer om een indicatie te verkrijgen voor behandeling maar meer een indicatie om topsporters te kunnen begeleiden. Om hun uiteindelijke doel na een blessure weer proberen te halen. Vanuit dit perspectief adviseer ik om eens opnieuw naar de richtlijnen en vragenlijsten gekeken kunnen worden. De revalidatie van topsporters in een topsportorganisatie is totaal anders dan die van de amateursporter in een fysiotherapeutische praktijk waar de richtlijnen en de vragenlijsten eigenlijk zijn voor gemaakt. Frank van Deursen 15 Casereport VMSF 2011

16 Conclusie Het gaat te ver om aan de hand van dit casereport te concluderen dat een bone-bruise wel degelijk invloed heeft op de duur van het revalidatie proces, maar het tegendeel is ook niet direct aan te tonen. In principe zijn we qua verwachte behandeltijd 3-6 weken iets vertraagd maar je zou ook kunnen zeggen dat M. wel op topniveau getraind moet zijn om weer een wedstrijd te kunnen spelen en dat dat iets langer duurt. Aan de andere kant heb je wel te maken met een getraind gezond lichaam, wat sneller zou kunnen herstellen. Kortom er zou een vervolg onderzoek moeten komen om uit te sluiten of te bevestigen dat een aanwezige bone-bruise na een inversietrauma het revalidatie proces door middel van belaste oefenvormen zou kunnen vertragen. Frank van Deursen 16 Casereport VMSF 2011

17 Literatuurlijst 1) Consument en Veiligheid (25) 2) Dijk C.N. van. On diagnostic strategies in patients with severe ankle sprain. Proefschrift Amsterdam, ) Dijk. C.N. van ea. Consensus diagnostiek en behandeling van het acute enkelletsel Februari ) Auteurs Multidisciplinair Expertgroep VSG Richtlijn acute inversietrauma enkel December 29 5) Pinar H.,D. Akseki,I. Kovanlikaya, a. Araç,M. Bozkurt Bone bruises detected by magnetic resonance imaging following lateral ankle sprains Knee Surg, Sports Traumatol, Arthroscopy (1997) 5 : ) Rosen MA, Jackson DW, Berger PE (1991) Occult osseous lesions documented by MRI associated with anterior cruciate ligament ruptures. Arthroscopy 7 : ) Vellet AD, Marks PH, Fowler PJ,Munro TG (1991) Occult posttraumatic osteochondral lesions of the knee:prevalence, classification and short term sequelae evaluated with MRimaging. Radiology 178 : ) Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Richtlijnen voor de chronische enkel 23 Richtlijnen Enkelletsel 26 9) Bachmann LM, Kolb E, Koller MT, Steurer J, Ter Riet G. Accuracy of Ottawa ankle rules to exclude fractures of the ankle and midfoot:systematic review. BMJ 23;326: ) Wingerden, B. A. R. van Tape en bandagetechnieken. Lochem:Uitgeverij De Tijdstroom, ) Kevin W. Brown, William B. Morrison, Mark E. Schweitzer, J. Antoni Parellada and Henry Nothnage MRI Findings Associated with Distal Tibiofibular Syndesmosis Injury New York University Hospital for Joint Disease, th St., New York, NY ) Winkel D.,Sally Fisher, Cees Vroege Weke delen aandoeningen van het bewegingsapparaat deel 2 Diagnostiek Bohn, Scheltema en Holkema (1984) 13) Mink A.J.F., ter Veer H.J., Vorselaars J.A.C. Th Extremiteiten functie- onderzoek en manuele therapie 14) Hertel J, Deneger CR, Monroe MM, Stokes WL Talocrural and subtalar joint instability after lateral ankle sprain Med.Sci Sports Exerc. 1999; 31(11): Frank van Deursen 17 Casereport VMSF 2011

18 15) Beumer A., van Hemert WL, Swierstra BA, Clinical diagnosis of syndesmotic ankle instability: evaluation of stress tests behind curtains. Orthop. Scand. 22;73(6) : ) Cook CE, Hegedus EJ Orthopedic Physical Examination Tests an evidence based approach 17) Alonso A, Khoury L, Adams R, Clinical tests for ankle syndesmosis injury: releability and prediction of return to function Journal of Orhopedic Sports Physical Therapy 1998; 27(4): ) Russe O, Gerhardt J.J. King P.S.. Orhtopedisch onderzoek, 1976 de Tijdstroom 19) Chris M Bleakley, research associate ea. Effect of accelerated rehabilitation on function after ankle sprain: randomised controlled trial BMJ 2010;340:c ) Bahr R, Lian O, Bahr IA. A twofold reduction in the incidence of acute ankle sprains in volleyball after the introduction of an injury prevention program: a prospective cohort study. Scand J Med Sci Sports 1997;7: ) Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Consensus Diagnostiek en behandeling van het acute enkelletsel februari ) Holme E, Magnusson SP, Becher K, Bieler T, Aagaard P, Kjær M. The effect of supervised rehabilitation on strength, postural sway, position sense and re-injury risk after acute ankle ligament sprain. Scand J Med Sci Sports 1999;9: ) Kannus P, Alosa D, Cook L, Johnson RJ, Renström P, Pope M,Beynnon B, Kasuda K, Nichols C, Kaplan M. Effect of one-legged exercise on the strength, power and endurance of the contralateral leg. Eur J Appl Physiol 1992;64: ) Tropp H, Askling C, Gillquist J. Prevention of ankle sprains. Am JSports Med 1985;13: ) Wingerden B. van Bindweefsel in de Revalidatie Scopro Verlag Schaan Liechtenstein ) Goolberg T. van de de Rehaboom een methodische aanpak in de sportrevalidatie Elsevier gezondheidszorg 25 27) Bijur PE ea. Reliability of the Visual Analog Scale for measurement of acute pain. Acad Emerg Med 21 dec; 8(12): ) Youdas J, Bogard C, Suman VJ: Reliability of goniometric measurements and visual estimates of ankle joint active range of motion obtained in a clinical setting. Arch Phys Med Rehabil 1993, Frank van Deursen 18 Casereport VMSF 2011

19 29) Menadue Collette, Jacqueline Raymond, Sharon L Kilbreath,Kathryn M Refshauge and Roger Adams. Reliability of two goniometric methods of measuring active inversion and eversion range of motion at the ankle. BMC Musculoskeletal Disorders 26, 7:60 30) Leitthema, Zuverlässigkeit und Wertigkeit aktiver, passiver und dynamischer Bewegungstests Sportverletz sportschaden 1995; 9 31) WWW. Fysiovragenlijst.nl 32) Kostelijk Arie, Thomas van der Starre, Sander Morsch, Onderbouwings vragenlijsten enkelletsel, artrose heup/ knie en menisectomie Beroeps opdracht april- juni 27 in opdracht van World of Health Frank van Deursen 19 Casereport VMSF 2011

20 Bijlage 1 Behandelplan Week 1 Vermindering van de Zwelling Vermindering van de Pijn Verbeteren van de functie van het enkelgewricht. Ijs applicatie Game-ready medium druk Massage Hiroduid Druk verband met pilotten Mobilisatie technieken vlgs Mink Accentueren normaal looppatroon zonder krukken Aqua joggen 20 min. 2x maal per dag Loopscholing floated Verbeteren van de actieve stabiliteit enkel Opbouw training van fysiek gesteldheid zowel op kracht als op conditioneel vlak Belasting opbouwen tot full weight Basis stabiliteits oefeningen op 1 been op de grond Fietsen Kracht trainings prograa Maandag Woensdag vrijdag bovenste extremiteit Dinsdag Donderdag Zaterdag Onderste extremiteit 4x week Buik en rug spieren 20 min stand 3 try out Frank van Deursen 20 Casereport VMSF 2011

21 Bijlage 1 Behandelplan Week 2 Vermindering van de Zwelling Vermindering van de Pijn Verbeteren van de functie van het enkelgewricht. Ijs applicatie Game-ready medium druk Massage Hiroduid Mobilisatie technieken vlgs Mink Accentueren normaal looppatroon Aqua joggen 20 min. 2x maal per dag Loopscholing weight barring Verbeteren van de actieve stabiliteit enkel Basis stabiliteits oefeningen op 1 been op de grond Stabiliteits oefeningen op oefentol en minitrampoline Opbouw training van fysiek gesteldheid zowel op kracht als op conditioneel vlak Fietsen 20 min stand 5 90 omw/m Crosstrainer 20 min Stand omw Kracht trainings prograa Maandag Woensdag vrijdag bovenste extremiteit Dinsdag Donderdag Zaterdag Onderste extremiteit 4x week Buik en rug spieren Frank van Deursen 21 Casereport VMSF 2011

22 Bijlage 1 Behandelplan Week 3 Vermindering van de Zwelling Vermindering van de Pijn Verbeteren van de functie van het enkelgewricht. Ijs applicatie Game-ready medium druk Massage Hiroduid Mobilisatie technieken vlgs Mink Accentueren normaal looppatroon + Loop ABC Aqua joggen 20 min. 2x maal per dag Loopscholing weight barring Verbeteren van de actieve stabiliteit enkel Basis stabiliteits oefeningen op 1 been op de grond Stabiliteits oefeningen op oefentol en minitrampoline Touwtje springen Opbouw training van fysiek gesteldheid zowel op kracht als op conditioneel vlak Fietsen 20 min stand 5 90 omw/m Crosstrainer 20 min Stand omw Loopband Kracht trainings prograa Maandag Woensdag vrijdag bovenste extremiteit Dinsdag Donderdag Zaterdag Onderste extremiteit 4x week Buik en rug spieren Op Voetbal veld Loop ABC Basis conditie training Try out voetbal vormen 20 min opbouwend tot 15 km/h Frank van Deursen 22 Casereport VMSF 2011

23 Bijlage 1 Behandelplan Week 4 Vermindering van de Zwelling Vermindering van de Pijn Verbeteren van de functie van het enkelgewricht. Verbeteren van de actieve stabiliteit enkel Ijs applicatie Game-ready medium druk Massage Accentueren normaal looppatroon + Loop ABC Loopscholing Basis stabiliteits oefeningen op 1 been op de grond Stabiliteits oefeningen op oefentol en minitrampoline Touwtje springen Sprong ABC 20 min. Na de veld training Opbouw training van fysiek gesteldheid zowel op kracht als op conditioneel vlak Fietsen als warming up 20 min stand 5 90 omw/m Crosstrainer 20 min Stand omw Snel Kracht trainings prograa Maandag Woensdag vrijdag bovenste extremiteit Dinsdag Donderdag Zaterdag Onderste extremiteit 4x week Buik en rug spieren Op Voetbal veld Loop ABC Opbouw conditie richting snelheid Uitbreiding voetbal vormen Frank van Deursen 23 Casereport VMSF 2011

24 Bijlage 1 Behandelplan Week 5 Vermindering van de Zwelling Vermindering van de Pijn Verbeteren van de functie van het enkelgewricht. Verbeteren van de actieve stabiliteit enkel Ijs applicatie Game-ready medium druk Massage Accentueren normaal looppatroon + Loop ABC Loopscholing Basis stabiliteits oefeningen op 1 been op de grond Stabiliteits oefeningen op oefentol en minitrampoline Touwtje springen Sprong ABC 20 min. Na de veld training Opbouw training van fysiek gesteldheid zowel op kracht als op conditioneel vlak Fietsen als warming up 20 min stand 5 90 omw/m Snel Kracht trainings prograa Maandag Woensdag vrijdag bovenste extremiteit Dinsdag Donderdag Zaterdag Onderste extremiteit 4x week Buik en rug spieren Op Voetbal veld Warming up met de groep Opbouw conditie richting explosiviteit Uitbreiding voetbal vormen Met passen trappen en afwerken op de goal Frank van Deursen 24 Casereport VMSF 2011

RICHTLIJN Acute inversietrauma van de enkel

RICHTLIJN Acute inversietrauma van de enkel RICHTLIJN Acute inversietrauma van de enkel Multidisciplinaire Expertgroep VSG acute inversietrauma van de enkel Colofon Richtlijn acute inversietrauma van de enkel ISBN 978-90-75959-05-5 2010, Vereniging

Nadere informatie

KNGF-richtlijn. Chronisch Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. jaargang 115 / nummer 1 / 2005

KNGF-richtlijn. Chronisch Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. jaargang 115 / nummer 1 / 2005 Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie jaargang 115 / nummer 1 / 2005 KNGF-richtlijn Chronisch Enkelletsel Chronisch Enkelletsel Inhoudsopgave Praktijkrichtlijn 3 Inleiding 3 I Diagnostisch

Nadere informatie

Aanbeveling voor goede. medische praktijkvoering

Aanbeveling voor goede. medische praktijkvoering Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering Enkeldistorsie Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen vzw Berchem, 2001 Dr. Patrick Wyffels Dr. Peter De Naeyer Dr. Paul Van Royen De auteurs

Nadere informatie

Voorste kruisband ruptuur: conservatief of operatief behandelen? Aantal woorden: 7331

Voorste kruisband ruptuur: conservatief of operatief behandelen? Aantal woorden: 7331 Voorste kruisband ruptuur: conservatief of operatief behandelen? Aantal woorden: 7331 Achtergrond: Een ruptuur van de voorste kruisband komt in bij 1 op de 3000 mensen in Nederland voor. De algemene gedachte

Nadere informatie

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van het acute inversietrauma van de enkel bij sportbeoefenaren

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van het acute inversietrauma van de enkel bij sportbeoefenaren Richtlijnen Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van het acute inversietrauma van de enkel bij sportbeoefenaren Han Inklaar en Peter A. van Beek Gerelateerd artikel: Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3507

Nadere informatie

Bilaterale lumbale spondylolyse bij een jonge voetballer

Bilaterale lumbale spondylolyse bij een jonge voetballer Bilaterale lumbale spondylolyse bij een jonge voetballer Casereport Jeroen Regtop VMSF0310 Sint Franciscusweg 41 6416 ET Heerlen Aantal woorden: 2700 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3.

Nadere informatie

CONSENSUS DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET ACUTE ENKELLETSEL

CONSENSUS DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET ACUTE ENKELLETSEL CONSENSUS DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET ACUTE ENKELLETSEL 1.1. participerende verenigingen en instanties - Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie - Nederlands Huisartsen Genootschap

Nadere informatie

KNGF-richtlijn Artrose heup-knie. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie Jaargang 120 Nummer 1 2010

KNGF-richtlijn Artrose heup-knie. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie Jaargang 120 Nummer 1 2010 KNGF-richtlijn Artrose heup-knie Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie Jaargang 120 Nummer 1 2010 KNGF-richtlijn Artrose heup-knie Praktijkrichtlijn Onder redactie van: W.F.H. Peter

Nadere informatie

Artroscopie van de knie: indicatie en behandeling

Artroscopie van de knie: indicatie en behandeling Artroscopie van de knie: indicatie en behandeling INITIATIEF Nederlandse Orthopaedische Vereniging IN SAMENWERKING MET Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Nederlandse Vereniging voor Heelkunde

Nadere informatie

Fysio- en oefentherapie bij artrose

Fysio- en oefentherapie bij artrose Standpunt Fysio- en oefentherapie bij artrose Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020)

Nadere informatie

Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam)

Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam) Kneuzen en verzwikken van de enkel (Prof. Dr. C. Niek van Dijk, Orthopedisch chirurg, Academisch Medisch Centrum Amsterdam) Kneuzen en verzwikken van de enkel behoren tot de meest voorkomende letsels.

Nadere informatie

Beoordeling presentatie

Beoordeling presentatie Beoordeling presentatie Groep / klas: 162b Eindcijfer 6,5 Presentatie dd. Beoordelaar: Hugo Helmes 1) Is het doel en de opbouw duidelijk en is de presentatie afgestemd op de doelgroep? Het is duidelijk

Nadere informatie

MONO-DISCIPLINAIRE RICHTLIJN. Het mediaal tibiaal stress syndroom bij sporters

MONO-DISCIPLINAIRE RICHTLIJN. Het mediaal tibiaal stress syndroom bij sporters MONO-DISCIPLINAIRE RICHTLIJN Het mediaal tibiaal stress syndroom bij sporters Colofon Richtlijn Het mediaal tibiaal stress syndroom bij sporters 2010 Vereniging voor Sportgeneeskunde UMCG sportmedisch

Nadere informatie

KNGF Evidence Statement. Revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie

KNGF Evidence Statement. Revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie KNGF Evidence Statement Revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie Evidence Statement Revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie KNGF 2 KNGF Evidence Statement Revalidatie na voorste-kruisbandreconstructie

Nadere informatie

* Taco van der Pol, Lobke Mienis, Frank Röder, Angela Hadley, Felice Bloem, Tess van Meer, Raymond Ostelo

* Taco van der Pol, Lobke Mienis, Frank Röder, Angela Hadley, Felice Bloem, Tess van Meer, Raymond Ostelo BEHANDELPROTOCOL Onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van eerstelijns revalidatie na een lumbale hernia operatie, uitgevoerd door het EMGO + instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Beleid bij de patiënt met acute niet-specifieke lage rugpijn: plaats van kinesitherapie en aanpak van een afwijkend beloop.

Beleid bij de patiënt met acute niet-specifieke lage rugpijn: plaats van kinesitherapie en aanpak van een afwijkend beloop. Beleid bij de patiënt met acute niet-specifieke lage rugpijn: plaats van kinesitherapie en aanpak van een afwijkend beloop. Auteurs: Promotor: Dr. Cruys Lien, KU Leuven. Dr. Demanet Jens, KU Leuven. Prof.

Nadere informatie

Meetinstrumenten COPD; wat doet Ú ermee?!

Meetinstrumenten COPD; wat doet Ú ermee?! Meetinstrumenten COPD; wat doet Ú ermee?! Rob Peters Ken van Daal Linda van Beekvelt Tom van de Kerkhof 24 mei 2007 Klas 402 Versie 2 Meetinstrumenten COPD; wat doet Ú ermee?! Projectgroep: Rob Peters

Nadere informatie

Welkom en bedankt. Wij wensen jullie enorm veel leesplezier. Jaargang 13, nummer 1. Samenstelling BMS, aangesloten bij de NFWS

Welkom en bedankt. Wij wensen jullie enorm veel leesplezier. Jaargang 13, nummer 1. Samenstelling BMS, aangesloten bij de NFWS Jaargang 13, nummer 1 Samenstelling BMS, aangesloten bij de NFWS Redactie adres Passiebloem 16, 3068 AK Rotterdam Ledenadministratie Postbus 29 3360 AA Sliedrecht Vormgeving en Lay-out - Remco Nijhoff

Nadere informatie

Samenvatting van de aanbevelingen

Samenvatting van de aanbevelingen 1 Colofon RICHTLIJN DISTALE RADIUS FRACTUREN: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING 2010 Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Postbus 20061 3502 LB UTRECHT Tel. 030-282 33 27 Email: nvvh@nvvh.knmg.nl Website: http://nvvh.artsennet.nl/home.htm

Nadere informatie

ditverband HME-MO Osteochondrale letsels van de talus Thoracolumbale burst fractuur Achillespeesruptuur, wat nu? Zorg bij orthopedische aandoeningen

ditverband HME-MO Osteochondrale letsels van de talus Thoracolumbale burst fractuur Achillespeesruptuur, wat nu? Zorg bij orthopedische aandoeningen ditverband in HME-MO Osteochondrale letsels van de talus Thoracolumbale burst fractuur Achillespeesruptuur, wat nu? 4december 2013 Nummer 4 Jaargang 23 Zorg bij orthopedische aandoeningen Inhoudsopgave

Nadere informatie

NEDERLANDS MILITAIR GENEESKUNDIG TIJDSCHRIFT

NEDERLANDS MILITAIR GENEESKUNDIG TIJDSCHRIFT NEDERLANDS MILITAIR GENEESKUNDIG TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS 67e JAARGANG - NR. 3 MINISTERIE VAN DEFENSIE - DEFENSIE GEZONDHEIDSZORG ORGANISATIE OORSPRONKELIJK ARTIKEL De behandeling van MTSS

Nadere informatie

Diagnostische testen en verwijzingscriteria bij schouderklachten door de huisarts

Diagnostische testen en verwijzingscriteria bij schouderklachten door de huisarts Diagnostische testen en verwijzingscriteria bij schouderklachten door de huisarts Van de Reyd Ellen, Vrije Universiteit Brussel Promotor: Prof. Dr. Nicole Pouliart, Vrije Universteit Brussel Co-promotor:

Nadere informatie

Cervicale hernia: Diagnostische criteria, incidentie, prevalentie en (werkgerelateerde) risicofactoren. G. van Werven

Cervicale hernia: Diagnostische criteria, incidentie, prevalentie en (werkgerelateerde) risicofactoren. G. van Werven Bachelor Scriptie FBW 2006-2007 Cervicale hernia: Diagnostische criteria, incidentie, prevalentie en (werkgerelateerde) risicofactoren G. van Werven Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Coronel Instituut

Nadere informatie

Handboek fysiotherapie voor beweeginterventies bij knieartrose en heupartrose

Handboek fysiotherapie voor beweeginterventies bij knieartrose en heupartrose Handboek fysiotherapie voor beweeginterventies bij knieartrose en heupartrose Samenwerkende partijen Fy net: Samenwerkingsverband 1 e lijnsfysiotherapeuten Maastricht en Heuvelland FOZL: Fysiotherapeuten

Nadere informatie

Sporten met Q-koorts: visies van de stakeholders

Sporten met Q-koorts: visies van de stakeholders Sporten met Q-koorts: visies van de stakeholders De problemen en oplossingen bij sporten met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) Auteur: Willem van Orsouw (3030210) BSc. Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Loopvaardigheid van kinderen en adolescenten met Spina Bifida

Loopvaardigheid van kinderen en adolescenten met Spina Bifida Loopvaardigheid van kinderen en adolescenten met Spina Bifida INITIATIEF Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen IN SAMENWERKING MET Nederlandse Orthopaedische Vereniging Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

Algemene Folder. Praktijk voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Krista van Kempen

Algemene Folder. Praktijk voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Krista van Kempen Algemene Folder Praktijk voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Krista van Kempen Praktijk Fysio Topfit Zijde 29B Zijde 29C 2771 EJ Boskoop 2771 EJ Boskoop 0172-212147 0172-212147 Aardamseweg 65 Vosholplein

Nadere informatie

Juli 2008, Vol. 15, Nummer 2. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Juli 2008, Vol. 15, Nummer 2. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Juli 2008, Vol., Nummer 2 rthopaedie Nederlands Tijdschrift voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Inspired by Individual Anatomy Fitmore Hip Stem Curved, uncemented shortened

Nadere informatie

Evidence Statement voor. fysiotherapie op de Intensive Care.

Evidence Statement voor. fysiotherapie op de Intensive Care. Evidence Statement voor fysiotherapie op de Intensive Care. In opdracht van: Mede mogelijk door een subsidie van: Projectgroep: J. Sommers, MSc fysiotherapeut, uitvoerder, afdeling Revalidatie, Academisch

Nadere informatie

Goldensports Fit For Life

Goldensports Fit For Life Goldensports Fit For Life Praktijkstage Datum: Juni Namen: Veronique Bannwart- 1833529 Judith Boes - 1908804 Begeleidster Goldensports: drs. L. Everts Begeleidster FBW: drs. B. L. van Keeken 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie