Casereport. Titel: Frank A.M. van Deursen, Fysiotherapeut, Manueeltherapeut, Master Sportfysiotherapeut 2012 De Specerij NH Almere

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Casereport. Titel: Frank A.M. van Deursen, Fysiotherapeut, Manueeltherapeut, Master Sportfysiotherapeut 2012 De Specerij 62 1313 NH Almere"

Transcriptie

1 Casereport Frank A.M. van Deursen, Fysiotherapeut, Manueeltherapeut, Master Sportfysiotherapeut 2012 De Specerij NH Almere Titel: Single case study : een bone bruise in de talus heeft een negatieve invloed op het herstel bij een professionele voetballer na een inversie trauma. Frank van Deursen 1 Casereport VMSF 2011

2 Klinische vraagstelling: Wordt het herstel vertraagd door een bone bruise bij een 28 jarige professionele voetballer na een inversietrauma met een bone-bruise in de Talus, die door middel van functioneel ( belaste oefeningen gerevalideerd wordt? Schema 1 Pico schema P (patiënt of probleem I (interventie) C (controle groep) O (Outcome) 28 jarige professionele voetballer met een bone-bruise in de talus na inversie trauma. Belaste oefeningen tijdens de functionele revalidatie. Vertraging van het revalidatie proces?? Frank van Deursen 2 Casereport VMSF 2011

3 Samenvatting Achtergrond: In dit casereport is gekozen voor een klacht die vaak voorkomt in het hedendaagse voetbal. Het gaat om een professionele voetballer die na een inversie trauma een MRI uitslag kreeg van laterale enkelband letsel en een bone-bruise in de Talus. Methode: De interventie bestond uit 6 dagen per week fysiotherapeutische begeleiding waarin de nadruk werd gelegd op het functioneel herstel, dat optrad bij een revalidatie met gedoseerde belaste oefeningen met verder voetbal specifieke training richting rentree in het basis elftal. Resultaten: De verwachting was 3 6 weken revalidatie voor return to play in het 1 ste elftal. Uiteindelijk was de rentree na 7 ½ week. Conclusie: Het gaat te ver om aan de hand van dit casereport gelijk te zeggen dat een bone-bruise wel degelijk invloed heeft op de duur van het revalidatie proces, maar je kunt ook niet zeggen dat dit niet het geval is. Key Words: Inversie trauma ankle, Bone-bruises talus, functional rehabilitation, soccer injury. Background: This case report is about a very coon complain in modern football. It is a professional footballer after an inversion injury of the ankle. The MRI result was "a lateral ankle ligament injury and bone bruise of the talus. Method: The intervention consisted of 6 days a week physiotherapy where the emphasis on functional recovery, which occurred at a metered charge of rehabilitation exercises with more footballspecific training in the basic direction comeback team. Results: The expectation was 3-6 weeks rehabilitation before the footballer return to play for the first team. In the end, the comeback was after 7 ½ weeks. Conclusion: It's too far out on the basis of this case report; to say that a bone bruise really affect the duration of the rehabilitation process, but you can not say that this is not the case. Frank van Deursen 3 Casereport VMSF 2011

4 Inleiding Uit epidemiologische gegevens uit 25 blijkt dat in Nederland circa 6.0 enkel distorsie per jaar optreden (1). De kosten die dit met zich meebrengt, bedragen naar schatting 1,3 miljard euro per jaar. Naast medische kosten betreft dit kosten ten gevolge van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Van deze patiënten zijn 2/3 in de leeftijd van 15 tot 30 jaar. Vooral voetbal en andere high velocity sporten hebben een hoge incidentie. (1, 2) Tijdens mijn werkzaamheden bij afc Ajax heb ik de afgelopen jaren veel enkel trauma s gezien en behandeld.. In veel gevallen stond bij de diagnose, na het maken van een MRI, capsulo-ligamentaire schade voorop. Maar daarbij was er in veel gevallen ook een bonebruise aanwezig. Bij het revalidatie protocol en de KNGF richtlijnen (3, 4) word dit ook niet direct meegenomen en word de nadruk van de behandeling op het capsulo-ligamentair probleem gelegd. In veel gevallen lijkt het herstel van de bone bruise gelijk op te gaan met het herstel van het capsulo-ligamentair probleem. Maar bij een vertraagd herstel wordt niet direct de relatie gelegd met het ook aanwezige bone-bruise probleem wat de vertraging zou kunnen indiceren. In de literatuur wordt bone bruise vaak in relatie beschreven met knie klachten maar niet veel met enkel klachten. Verder toonde Pinar ea. aan dat 17 % van de onderzochte enkeltrauma s bone bruises hadden. (1, 5) Rosen ea.(6 ) en Velvetea (7 ) vonden de term bone bruise het beste passen bij wat zij omschreven als retinacular occult subcortical fracture. Dit geeft ook aan dat de hantering van de term bone bruise niet door iedereen gelijk gebruikt wordt, waardoor het moeilijker wordt om een vergelijk tussen studies te maken. Bij het binnen komen van deze 28 jarige professionele voetballer (M) na een inversietrauma en bone-bruise schade was de uitgesproken mogelijkheid om mijn case report te maken. Hij zal het normale in onze BVO gehanteerde functionele revalidatie protocol met belaste oefenvormen door lopen waarbij gekeken wordt of de verwachte hersteltijd van 3-6 weken niet vertraagd is. (4, 8, bijlage 1) Frank van Deursen 4 Casereport VMSF 2011

5 Methode Tot december 2010 is voor dit casereport een literatuursearch gedaan om de handelingen en behandelingen te kunnen onderbouwen. Er is gebruik gemaakt van de volgende databanken: Pubmed, Medline en Pedro. Voordat het casereport werd geschreven is een informed consent getekend. Casus Een 28- jarige rechtsbenige aanvaller ( M.) van het eerste elftal van afc Ajax werd tijdens een uitwedstrijd met een brancard van het veld gedragen en de medische ruimte binnen gebracht. Tijdens een actie is hij door zijn linker enkel geklapt ( inversie) en kon niet verder spelen. Hij heeft wel vaker in het verleden trauma s aan zijn linker enkel gehad maar gaat er ondanks preventieve stabilisatie oefeningen nog steeds door heen. Hij speelt, ondanks herhaald verzoek van oa. de medische staf, niet met tape omdat hij vindt dat het niet lekker zit tijdens het voetballen en hij zich niet vrij kan bewegen. Bij eerste inspectie is de linker enkel zeer dik, heel pijnlijk en hij kan er bijna niet op staan. De pijn wordt het meest aangegeven aan de laterale zijde van enkel onder de malleolus lateralis en aan de dorso- mediale zijde achter de malleolus medialis. Na de Ottawa rules (8,9) onderzocht te hebben, die negatief waren, is er met de game ready een ijsapplicatie aangelegd van 20 minuten zonder druk. Hierna is er een drukverband (10) met drukpilot en een Hiroduid gaaskompres aangelegd en hem elleboogkrukken gegeven om hem enigszins mobiel richting de bus te laten gaan. Er wordt besloten om ondanks dat de Ottawa rules negatief zijn om, de volgende dag een MRI onderzoek te laten doen. Dit omdat vaak blijkt dat bij dit soort letsel veel significante secondaire letsels mee geassocieerd worden (5, 11). Uitslag was geen ossale afwijking, lateraal enkelband letsel graad 2 met in de talus een bone-bruise. Verwachte herstel tijd voor return to play 3-6 weken. (4,8) Klinemetrie Elke week werd de VAS score bijgehouden om een inzicht in de pijn sensatie van de speler vast te leggen. VAS is een ordinale meetschaal van 10 cm, lopend van 0 ( =geen pijn) tot 10 ( maximale pijn) voor het in kaart brengen van de pijn. De VAS heeft een sterke betrouwbaarheid en validiteit. De intraclass correlation coëfficiënt (ICC) is 0.97.( 27) Om de ROM (range of motion) vast te leggen wordt gebruik gemaakt van een goniometer. In de literatuur zijn diverse onderzoeken (28, 29, 30) gedaan om functie verbetering van de enkel in kaart te brengen. De eenvoudigste manier om de functie te meten is met een dubbel gearmde goniometer. Dit blijft altijd discutabel omdat de enkel een samengesteld gewricht is uit het talocrurale - en talocalcaneare gewricht. Menadau et al (29) vonden dat deze methode een hoge reliability heeft. Ondanks dat er een verschil was tussen verschillende beoordelaren en er een verschil was tussen 1 beoordelaar in dezelfde sessie.. De ICC voor de plantairflexie is 0.48 en voor de dorsaalflexie 0.34 (28, 29) De ICC voor inversie en eversie is 0,82 to 0,96 als het door 1 onderzoeker gemeten wordt binnen dezelfde sessie, als verschillende onderzoekers het meten is de ICC van 0.42 tot 0,80. (28, 29) Frank van Deursen 5 Casereport VMSF 2011

6 Verder wordt de PSK- vragenlijst gebruikt. Het meetinstrument Patiënt Specifiek Klachten (PSK) vragenlijst (31) is een manier om de functionele status van de individuele patiënt te bepalen. Deze vragenlijst is specifiek voor mensen met lage rug klachten, reuma, hartfalen en geriatrische patiënten. Hiervan is de validiteit ook bekend maar niet alle vragen zijn relevant voor deze sporter, dus zijn de vragen aangepast aan zijn omstandigheden.. De uitslagen zijn verwerkt in tabel 3. De Bie et al gebruikten de functiescore als prognostisch instrument om lichte van ernstige letsels te onderscheiden. De functiescore werd in de 1 ste dag afgenomen en bedroeg 25 punten. Bij een score van groter dan 40 punten bij instroom binnen 5 dagen na het trauma betekent dat verwacht mag worden dat de patiënt binnen 14 dagen in staat is zijn normale alledaagse activiteiten uit te voeren. Deze patiënten hebben zeer snel een redelijk gangpatroon. (31) Omdat deze speler al vaker zijn enkel verzwikt heeft en nog steeds een rest pijn (druk) na 8 weken heeft, zal M. nooit de volle 1 punten scoren volgens de score test. Zie tabel 4 in hoofdstuk resultaten. Het gangpatroon kan worden beoordeeld en beschreven aan de hand van de Ganganalyselijst Nijmegen. De Ganganalyselijst bestaat uit dertien items. Elk item betreft een onderdeel van het gangpatroon waarbij de betrokken lichaamsdelen, zoals romp, bekken, heup, knie en enkel worden beoordeeld.(8) Onderzoek naar de betrouwbaarheid van het instrument laat een interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zien van 0,42 (95%-BI: 0,38-0,46) bij ervaren beoordelaars, een betrouwbaarheid die vergelijkbaar is met die van onervaren beoordelaars. De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid voor ervaren beoordelaars was 0,63 (range: 0,57-0,70); voor onervaren beoordelaars lag deze iets lager 0.96 Bij de lijst hoort een normwaardenlijst waarmee de score van de individuele patiënt vergeleken kan worden met referentiewaarden (32) Er is maar één studie over de betrouwbaarheid van de GALN gepubliceerd en er is nog onvoldoende bekend over de validiteit van het instrument. Een beter alternatief was echter niet in de literatuur te vinden om toch een instrument hebben om gerichter naar het gangpatroon te kijken.(32) Frank van Deursen 6 Casereport VMSF 2011

7 Op de 1 ste dag werd de enkel verder onderzocht volgens het onderzoekprotocol van D.Winkel (12) & A.Mink (13) zie schema 3 - RPS formulier. Met de nodige toegevoegde testen, zie schema 2 - aanvullend onderzoek. Schema 2 Schema aanvullend onderzoek Schuiflade ventraal/ dorsaal Kleiger test (test voor distale syndesmosis en instabiliteit van lig deltoideum) Negatief Sensitiviteit 78 Specificiteit Negatief Sensitiviteit not tested Specificiteit Talare tilt test Negatief Sensitiviteit en Specificiteit not tested 16 Sqeeze test Negatief Sensitiviteit en specificiteit not tested 17 Heel tap test Negatief Sensitiviteit en Specificiteit not tested 16 Patiënt specifieke klachten lijst (PSK) Functie score test van de Bie 1 Zie resultaten Geen instabiliteit te verwachten. Geen laxiteit van lig. Deltoidem te verwachten Geen syndesmosis scheur te verwachten Geen fibula fractuur te verwachten Geen ossaal letstel te verwachten 25 punten Zie resultaten Prognose van dit probleem langer dan 14 dagen Ganganalyse Nijmegen Zie resultaten Specifiek kenmerk Passief gaan Frank van Deursen 7 Casereport VMSF 2011

8 Schema 3 RPS formulier Aandoening / Ziekte Inversie trauma met bone-bruise op de Talus Levensvorm / functies Activiteiten Participatie Ervaring patiënt -Pijn in linker enkel - Lopen is nog niet mogelijk is niet in staat zijn beroep uit - Moet gehaald en gebracht worden te oefenen. Niet kunnen voetballen - Heeft al eerdere inversie trauma s - mist wedstrijden en premie s meegemaakt weet wat het inhoud. Meeting therapeut - Zie schema 2 - Aangepaste ADL -VAS Score 8 bij belasten Kan beroep niet uitoefenen 3 in rust - Bewegingsbeperking en zwelling aanwezig (- MRI uitslag laterale enkel band letsel met bone-bruise op de Talus) Actief Passief Spierkracht Plantair flexie Dorsaalflexie Inversie Eversie onderzoek Beperkt 20 gr Pijnlijk VAS 5 Beperkt 10 gr pijnlijk VAS 6 Beperkt 10 gr pijnlijk VAS 8 Beperkt 10 gr Pijnlijk VAS 6 onderzoek Beperkt 15 gr pijnlijk VAS 7 Beperkt 5 gr pijnlijk VAS 8 Beperkt te pijnlijk VAS 10 Beperkt 15 gr pijnlijk VAS 7 (13,18) Persoonsgebonden factoren Omgevings factoren Patiënt wil weer zo snel mogelijk op het veld -Wil zich profileren en in de picture spelen. -Moet ook een groot gedeelte van de familie in onderhoud voorzien. - Laatste jaar van zijn contract periode - Heeft de laatste tijd niet zo goed vlgs de media gepresteerd. - Zaakwaarnemer en trainer verhogen de druk op de revalidatie. Frank van Deursen 8 Casereport VMSF 2011

9 (foto 1) 1 dag na trauma Laterale zijde van de linker enkel Veel zwelling en verkleuring ronde de laterale malleolus (foto 2) 1 dag na trauma Mediale zijde van linker enkel. Lichte zwelling en matige verkleuring dorsaal van de mediale malleolus. Frank van Deursen 9 Casereport VMSF 2011

10 Schema 4 Haddon Matrix Personal Factors Vector or Agent Factors Physical Environmental Factors Social Environmental Factors Pre-event Preventieve stabiliteits oefening Goede getraindheid Goede faciliteiten Media negatief Familie onderhoud Event Tape Slecht veld Post-event Transver richting andere club Frank van Deursen 10 Casereport VMSF 2011

11 Behandelplan Doelstelling van de behandeling naar aanleiding van het sportsfysiotherapeutisch onderzoek: - informeren en adviseren over de klachten van de enkel en het aanpassen van de activiteiten. Stoornis niveau - Verminder van de zwelling. - Verminder van pijn. - Verbeteren van de functie van het enkelgewricht. Beperkings niveau - Verbeteren van de actieve stabiliteit. - Opbouw training van fysiek gesteldheid zowel op kracht als op conditioneel vlak. - Opbouw van voetbal specifieke kwaliteiten. Korte termijn doel - terugkeer op het oude sportniveau Lange termijn doel - preventie voor het voorkomen van recidieven Om de doelstellingen in een zo kort mogelijke tijd te kunnen verwezenlijken en gebruik te maken van elke progressie die er zou kunnen optreden, is in overleg besloten om de speler M. 6x per week te revalideren (19,20,21). De speler M. krijgt elke dag een gevarieerd functioneel belast oefenprograa voor die dag op basis van functionele progressie die hij maakt. (zie bijlage 1 Behandelplan, 8,21) Voor zwelling en pijn vermindering is bij aanvang en slot van elke dag gebruikt gemaakt van de game ready 20 min met medium druk. En de eerste 3 weken is elke dag een nieuwe drukbandage (8,10) met Hiroduid zalf aangebracht. Om de enkelfunctie te verbeteren is gebruik gemaakt van de mobilisatie technieken van Mink (13) Voor het verbeteren van de actieve stabiliteit is veel gebruik gemaakt van de oefentol, minitrampoline, springtouw en Theraband (8,24) Het krachtprograa om de fysieke gesteldheid te verbeteren werd gedaan in het zwembad, op apparatuur van Techno Gym en vrije gewichten volgens het PRT systeem van Van Wingerden ( 25). Op het voetbalveld werden de looptechnische-, conditionele- en voetbal technische facetten getraind. Tijdens het revalidatie proces is zoveel mogelijk geconformeerd aan de opbouw beschreven in de Rehaboom (24, 26, bijlage 2) Na 5 1/2 weken is begonnen met een gecombineerd revalidatie prograa en delen met de groepstraining. Gelet werd dat in de oefenvormen die M. mee zou doen ook een logische opbouw zou zitten ten aanzien van zijn belastbaarheid en contact momenten met zijn tegenstanders. Frank van Deursen 11 Casereport VMSF 2011

12 Resultaten Klinemetrie *VAS score (Visueel analoog Schaal) Tabel 1 VAS score VAS- Score Weken Begin meeting na 1 week na 2e week na 3e week na 4e week na 5e week na 6e week na 7e week na 8e week De VAS- score is in 8 weken sterk afgenomen van 10 naar 0,25. Maar er blijft nog een rest pijn cq gevoeligheid aanwezig. De speler beschrijft het als een drukkend gevoel dat er af en toe nog zit en wat niet te provoceren is. Tijdens sporten heeft hij er zelden last van alleen soms met het opstarten. Maar hij heeft dit gevoel ook soms als hij gewoon thuis is. Het is jaer dat in verband met financiën, geen controle MRI gemaakt wordt om te zien hoe het herstel is van de Bone-bruise om deze rest pijn te kunnen verklaren. Frank van Deursen 12 Casereport VMSF 2011

13 * Functie verbetering van de Enkel Tabel 2 Range Of Motion score Begin Meeting Actief Range of Motion Begin Meeting Passief Range of Motion Na 1 week AROM Na 1 week PROM Na 2 weken AROM Na 2 weken PROM Plantairflexie (normaal 50 gr Dorsaalflexie (normaal 20 gr Inversie (normaal 30 gr (plantair /adductie / supinatie Eversie (normaal 20 gr (dorsaal/ abductie/ pronatie 15 graden 10 graden 10 graden 10 graden 20 graden 15 graden Te pijnlijk 15 graden 20 graden graden 15 graden 40 graden 18 graden 25 graden 20 graden 45 graden 18 graden 25 graden 20 graden 50 graden Elastisch Gevoelig aan de ventrale rand 20 graden Elastisch Gevoelig aan de ventrale rand 30 graden nog gevoelig 20 graden Elastisch Na 3 weken zijn de uitslagen gelijk als na de 2e week met dien verstande dat de pijn/ gevoeligheid steeds verder zakt en de bewegingen makkelijker gehaald worden. Alleen de POM (path of motion) zit nog verschil in vergeleken met rechts. * PSK vragenlijst Tabel 3 PSK Begin meeting 1) Normaal 36 belasten 2) Joggen 70 3) 1 Rennen met draaien 4) Schieten 5) Voetballen 1 1 Na 1 week Na 2 e week 25 Na 3 e week Na 4 e week 02 mn. In begin training sessie 15 Na 5 e week 02 idem 05 Na 6 e week Na 7 e week 01 Soms voelt nog iets 01 Na 8 e week 01 idem 01 Frank van Deursen 13 Casereport VMSF 2011

14 * Functie score test van de Bie Tabel 4 functiescore van de Bie Functiescore de Bie Weken *Ganganalyse van Nijmegen (GALN) De speler M. ging van passief gaan dynamisch gaan in 3 weken, zonder noemswaardige opmerkingen. Frank van Deursen 14 Casereport VMSF 2011

15 Discussie De klinische vraag is: wordt het herstel vertraagd door een bone bruise bij een 28 jarige professionele voetballer na een inversietrauma met een bone-bruise in de Talus, die met functioneel (belast oefeningen) gerevalideerd wordt. Een antwoord op de klinische vraag is niet direct te geven. Ik heb deze speler niet binnen de vooraf gestelde termijn van 3-6 weken terug kunnen krijgen, zoals ook in verschillende literatuur vermeld wordt en waar we zelf ook van uit gingen. We hebben het uiteindelijk in 7 ½ week gedaan. Dus zit er wel enigszins een vertraging in de vooraf verwachte revalidatie tijd. Een ander doel voor de korte termijn was: om terug keren naar het oude sportniveau, dat doel is bereikt. Wel moet gelijk vermeld worden dat de score van de VAS na 8 weken revalidatie niet nul is, de speler houdt nog steeds een kleine rest pijn. Niet tijdens het voetballen maar soms voelt hij nog steeds een druk (pijn kan je het niet noemen ) in zijn enkel. Hierbij moeten we ook in ogenschouw nemen dat we kijken naar de functionele herstel tijd (terug keren op het voetbal veld) en niet naar de fysiologische herstel tijd. Zou de rest pijn ( druk gevoel ) nog steeds van de bone-bruise afkomstig zijn? Dat is niet bekend, maar in de literatuur staat er ook niets over. Of niets iets wat een concreet antwoord op levert want RCT s zijn er nog niet overgemaakt.. Dus om gelijk te concluderen dat we de doelstelling om terug te keren naar het oude sportniveau gehaald hebben gaat me in verband met de nog aanwezige rest pijn iets te ver. Het is zeker de moeite waard om vervolg onderzoek naar dit gecombineerde letsel en rest pijnen te doen. En mogelijker wijs krijgen we andere inzichten waardoor we het nog beter en voor de spelers nog sneller kunnen revalideren. In richtlijnen van de KNGF over Enkelletsels (8) staat dat: De centrale doelstelling van het diagnostisch proces is antwoord krijgen op de vraag of er een indicatie is voor fysiotherapeutische behandeling. Indicatie bestaat slechts indien de factoren die hebben bijgedragen aan het chronisch worden van de enkelklachten fysiotherapeutisch beïnvloedbaar zijn.. Bij fysiotherapie in het betaald voetbal, en ik denk bij alle topsporters, is de centrale doelstelling van het diagnostisch proces niet zo zeer om een indicatie te verkrijgen voor behandeling maar meer een indicatie om topsporters te kunnen begeleiden. Om hun uiteindelijke doel na een blessure weer proberen te halen. Vanuit dit perspectief adviseer ik om eens opnieuw naar de richtlijnen en vragenlijsten gekeken kunnen worden. De revalidatie van topsporters in een topsportorganisatie is totaal anders dan die van de amateursporter in een fysiotherapeutische praktijk waar de richtlijnen en de vragenlijsten eigenlijk zijn voor gemaakt. Frank van Deursen 15 Casereport VMSF 2011

16 Conclusie Het gaat te ver om aan de hand van dit casereport te concluderen dat een bone-bruise wel degelijk invloed heeft op de duur van het revalidatie proces, maar het tegendeel is ook niet direct aan te tonen. In principe zijn we qua verwachte behandeltijd 3-6 weken iets vertraagd maar je zou ook kunnen zeggen dat M. wel op topniveau getraind moet zijn om weer een wedstrijd te kunnen spelen en dat dat iets langer duurt. Aan de andere kant heb je wel te maken met een getraind gezond lichaam, wat sneller zou kunnen herstellen. Kortom er zou een vervolg onderzoek moeten komen om uit te sluiten of te bevestigen dat een aanwezige bone-bruise na een inversietrauma het revalidatie proces door middel van belaste oefenvormen zou kunnen vertragen. Frank van Deursen 16 Casereport VMSF 2011

17 Literatuurlijst 1) Consument en Veiligheid (25) 2) Dijk C.N. van. On diagnostic strategies in patients with severe ankle sprain. Proefschrift Amsterdam, ) Dijk. C.N. van ea. Consensus diagnostiek en behandeling van het acute enkelletsel Februari ) Auteurs Multidisciplinair Expertgroep VSG Richtlijn acute inversietrauma enkel December 29 5) Pinar H.,D. Akseki,I. Kovanlikaya, a. Araç,M. Bozkurt Bone bruises detected by magnetic resonance imaging following lateral ankle sprains Knee Surg, Sports Traumatol, Arthroscopy (1997) 5 : ) Rosen MA, Jackson DW, Berger PE (1991) Occult osseous lesions documented by MRI associated with anterior cruciate ligament ruptures. Arthroscopy 7 : ) Vellet AD, Marks PH, Fowler PJ,Munro TG (1991) Occult posttraumatic osteochondral lesions of the knee:prevalence, classification and short term sequelae evaluated with MRimaging. Radiology 178 : ) Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Richtlijnen voor de chronische enkel 23 Richtlijnen Enkelletsel 26 9) Bachmann LM, Kolb E, Koller MT, Steurer J, Ter Riet G. Accuracy of Ottawa ankle rules to exclude fractures of the ankle and midfoot:systematic review. BMJ 23;326: ) Wingerden, B. A. R. van Tape en bandagetechnieken. Lochem:Uitgeverij De Tijdstroom, ) Kevin W. Brown, William B. Morrison, Mark E. Schweitzer, J. Antoni Parellada and Henry Nothnage MRI Findings Associated with Distal Tibiofibular Syndesmosis Injury New York University Hospital for Joint Disease, th St., New York, NY ) Winkel D.,Sally Fisher, Cees Vroege Weke delen aandoeningen van het bewegingsapparaat deel 2 Diagnostiek Bohn, Scheltema en Holkema (1984) 13) Mink A.J.F., ter Veer H.J., Vorselaars J.A.C. Th Extremiteiten functie- onderzoek en manuele therapie 14) Hertel J, Deneger CR, Monroe MM, Stokes WL Talocrural and subtalar joint instability after lateral ankle sprain Med.Sci Sports Exerc. 1999; 31(11): Frank van Deursen 17 Casereport VMSF 2011

18 15) Beumer A., van Hemert WL, Swierstra BA, Clinical diagnosis of syndesmotic ankle instability: evaluation of stress tests behind curtains. Orthop. Scand. 22;73(6) : ) Cook CE, Hegedus EJ Orthopedic Physical Examination Tests an evidence based approach 17) Alonso A, Khoury L, Adams R, Clinical tests for ankle syndesmosis injury: releability and prediction of return to function Journal of Orhopedic Sports Physical Therapy 1998; 27(4): ) Russe O, Gerhardt J.J. King P.S.. Orhtopedisch onderzoek, 1976 de Tijdstroom 19) Chris M Bleakley, research associate ea. Effect of accelerated rehabilitation on function after ankle sprain: randomised controlled trial BMJ 2010;340:c ) Bahr R, Lian O, Bahr IA. A twofold reduction in the incidence of acute ankle sprains in volleyball after the introduction of an injury prevention program: a prospective cohort study. Scand J Med Sci Sports 1997;7: ) Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Consensus Diagnostiek en behandeling van het acute enkelletsel februari ) Holme E, Magnusson SP, Becher K, Bieler T, Aagaard P, Kjær M. The effect of supervised rehabilitation on strength, postural sway, position sense and re-injury risk after acute ankle ligament sprain. Scand J Med Sci Sports 1999;9: ) Kannus P, Alosa D, Cook L, Johnson RJ, Renström P, Pope M,Beynnon B, Kasuda K, Nichols C, Kaplan M. Effect of one-legged exercise on the strength, power and endurance of the contralateral leg. Eur J Appl Physiol 1992;64: ) Tropp H, Askling C, Gillquist J. Prevention of ankle sprains. Am JSports Med 1985;13: ) Wingerden B. van Bindweefsel in de Revalidatie Scopro Verlag Schaan Liechtenstein ) Goolberg T. van de de Rehaboom een methodische aanpak in de sportrevalidatie Elsevier gezondheidszorg 25 27) Bijur PE ea. Reliability of the Visual Analog Scale for measurement of acute pain. Acad Emerg Med 21 dec; 8(12): ) Youdas J, Bogard C, Suman VJ: Reliability of goniometric measurements and visual estimates of ankle joint active range of motion obtained in a clinical setting. Arch Phys Med Rehabil 1993, Frank van Deursen 18 Casereport VMSF 2011

19 29) Menadue Collette, Jacqueline Raymond, Sharon L Kilbreath,Kathryn M Refshauge and Roger Adams. Reliability of two goniometric methods of measuring active inversion and eversion range of motion at the ankle. BMC Musculoskeletal Disorders 26, 7:60 30) Leitthema, Zuverlässigkeit und Wertigkeit aktiver, passiver und dynamischer Bewegungstests Sportverletz sportschaden 1995; 9 31) WWW. Fysiovragenlijst.nl 32) Kostelijk Arie, Thomas van der Starre, Sander Morsch, Onderbouwings vragenlijsten enkelletsel, artrose heup/ knie en menisectomie Beroeps opdracht april- juni 27 in opdracht van World of Health Frank van Deursen 19 Casereport VMSF 2011

20 Bijlage 1 Behandelplan Week 1 Vermindering van de Zwelling Vermindering van de Pijn Verbeteren van de functie van het enkelgewricht. Ijs applicatie Game-ready medium druk Massage Hiroduid Druk verband met pilotten Mobilisatie technieken vlgs Mink Accentueren normaal looppatroon zonder krukken Aqua joggen 20 min. 2x maal per dag Loopscholing floated Verbeteren van de actieve stabiliteit enkel Opbouw training van fysiek gesteldheid zowel op kracht als op conditioneel vlak Belasting opbouwen tot full weight Basis stabiliteits oefeningen op 1 been op de grond Fietsen Kracht trainings prograa Maandag Woensdag vrijdag bovenste extremiteit Dinsdag Donderdag Zaterdag Onderste extremiteit 4x week Buik en rug spieren 20 min stand 3 try out Frank van Deursen 20 Casereport VMSF 2011

21 Bijlage 1 Behandelplan Week 2 Vermindering van de Zwelling Vermindering van de Pijn Verbeteren van de functie van het enkelgewricht. Ijs applicatie Game-ready medium druk Massage Hiroduid Mobilisatie technieken vlgs Mink Accentueren normaal looppatroon Aqua joggen 20 min. 2x maal per dag Loopscholing weight barring Verbeteren van de actieve stabiliteit enkel Basis stabiliteits oefeningen op 1 been op de grond Stabiliteits oefeningen op oefentol en minitrampoline Opbouw training van fysiek gesteldheid zowel op kracht als op conditioneel vlak Fietsen 20 min stand 5 90 omw/m Crosstrainer 20 min Stand omw Kracht trainings prograa Maandag Woensdag vrijdag bovenste extremiteit Dinsdag Donderdag Zaterdag Onderste extremiteit 4x week Buik en rug spieren Frank van Deursen 21 Casereport VMSF 2011

22 Bijlage 1 Behandelplan Week 3 Vermindering van de Zwelling Vermindering van de Pijn Verbeteren van de functie van het enkelgewricht. Ijs applicatie Game-ready medium druk Massage Hiroduid Mobilisatie technieken vlgs Mink Accentueren normaal looppatroon + Loop ABC Aqua joggen 20 min. 2x maal per dag Loopscholing weight barring Verbeteren van de actieve stabiliteit enkel Basis stabiliteits oefeningen op 1 been op de grond Stabiliteits oefeningen op oefentol en minitrampoline Touwtje springen Opbouw training van fysiek gesteldheid zowel op kracht als op conditioneel vlak Fietsen 20 min stand 5 90 omw/m Crosstrainer 20 min Stand omw Loopband Kracht trainings prograa Maandag Woensdag vrijdag bovenste extremiteit Dinsdag Donderdag Zaterdag Onderste extremiteit 4x week Buik en rug spieren Op Voetbal veld Loop ABC Basis conditie training Try out voetbal vormen 20 min opbouwend tot 15 km/h Frank van Deursen 22 Casereport VMSF 2011

23 Bijlage 1 Behandelplan Week 4 Vermindering van de Zwelling Vermindering van de Pijn Verbeteren van de functie van het enkelgewricht. Verbeteren van de actieve stabiliteit enkel Ijs applicatie Game-ready medium druk Massage Accentueren normaal looppatroon + Loop ABC Loopscholing Basis stabiliteits oefeningen op 1 been op de grond Stabiliteits oefeningen op oefentol en minitrampoline Touwtje springen Sprong ABC 20 min. Na de veld training Opbouw training van fysiek gesteldheid zowel op kracht als op conditioneel vlak Fietsen als warming up 20 min stand 5 90 omw/m Crosstrainer 20 min Stand omw Snel Kracht trainings prograa Maandag Woensdag vrijdag bovenste extremiteit Dinsdag Donderdag Zaterdag Onderste extremiteit 4x week Buik en rug spieren Op Voetbal veld Loop ABC Opbouw conditie richting snelheid Uitbreiding voetbal vormen Frank van Deursen 23 Casereport VMSF 2011

24 Bijlage 1 Behandelplan Week 5 Vermindering van de Zwelling Vermindering van de Pijn Verbeteren van de functie van het enkelgewricht. Verbeteren van de actieve stabiliteit enkel Ijs applicatie Game-ready medium druk Massage Accentueren normaal looppatroon + Loop ABC Loopscholing Basis stabiliteits oefeningen op 1 been op de grond Stabiliteits oefeningen op oefentol en minitrampoline Touwtje springen Sprong ABC 20 min. Na de veld training Opbouw training van fysiek gesteldheid zowel op kracht als op conditioneel vlak Fietsen als warming up 20 min stand 5 90 omw/m Snel Kracht trainings prograa Maandag Woensdag vrijdag bovenste extremiteit Dinsdag Donderdag Zaterdag Onderste extremiteit 4x week Buik en rug spieren Op Voetbal veld Warming up met de groep Opbouw conditie richting explosiviteit Uitbreiding voetbal vormen Met passen trappen en afwerken op de goal Frank van Deursen 24 Casereport VMSF 2011

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

Opvang en begeleiding van sporters met een enkelletsel

Opvang en begeleiding van sporters met een enkelletsel Opvang en begeleiding van sporters met een enkelletsel Rhijn Visser en Jeffrey Jansen Studieavond enkelblessures, 12 september 2011, Mariaheide Opvang en begeleiding van sporters met een enkelletsel Bestaande

Nadere informatie

Onstabiel gevoel Last bij stappen

Onstabiel gevoel Last bij stappen Naam: Datum: Leeftijd: 37 jaar Geslacht: M/V Beroep: bediende Adres: Telefoonnummer: / Hobby: joggen, zwemmen (totaal: 3u/week) Hoofdprobleem: Onstabiel gevoel en last ter hoogte van de rechter enkel Lichaamsdiagram

Nadere informatie

Addendum: het inversievarustrauma

Addendum: het inversievarustrauma j10a Addendum: het inversievarustrauma Dos Winkel en Koos van Nugteren Het inversie-varustrauma is het meest voorkomende trauma van de enkel en voet. Vaak wordt het kortweg inversietrauma of ook wel supinatietrauma

Nadere informatie

SLIJTAGE BESTAAT NIET! ARTHROSE WEL. TJITTE KAMMINGA

SLIJTAGE BESTAAT NIET! ARTHROSE WEL. TJITTE KAMMINGA SLIJTAGE BESTAAT NIET! ARTHROSE WEL. TJITTE KAMMINGA TJITTE KAMMINGA - Docent fysiotherapie HS Leiden - Fysiotherapeut / manueel therapeut - Trainer Haagatletiek en zelf actief hardloper - Auteur Hardlopen

Nadere informatie

Diagnostiek Kliniek: anamnese: aard letsel (hoogenergetisch?), pre-existente afwijkingen, aard en tijdsduur zwelling, belastbaarheid

Diagnostiek Kliniek: anamnese: aard letsel (hoogenergetisch?), pre-existente afwijkingen, aard en tijdsduur zwelling, belastbaarheid T-III Acuut enkelletsel Inleiding Het inversietrauma van de enkel is met een geschatte incidentie van 425.000 gevallen per jaar in Nederland waarschijnlijk het meest voorkomende letsel van het bewegingsapparaat.

Nadere informatie

Chronische instabiliteit van de enkel

Chronische instabiliteit van de enkel Chronische instabiliteit van de enkel Een update Dr. Wim Jorissen, 24 maart 2012. Recidiverende enkeldistortio s Recidiverende enkeldistortio s met vaak een gevoel van instabiliteit Recidiverende enkeldistortio

Nadere informatie

Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma

Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma. Fysiotherapie na acceleratie deceleratie trauma Hans Allaart Fysiotherapeut Sport Fysiotherapeut Orthopedische Manueel Th. Dryneedling Hans Allaart Fysiotherapeut Sport Fysiotherapeut Orthopedische Manueel Th. Dryneedling Fysiotherapie na acceleratie

Nadere informatie

Achterste Kruisband Reconstructie Revalidatie Protocol. FASE 1 (0-6 weken na het letsel)

Achterste Kruisband Reconstructie Revalidatie Protocol. FASE 1 (0-6 weken na het letsel) Achterste Kruisband Reconstructie Revalidatie Protocol RPA Janssen, orthopedisch chirurg-traumatoloog (www.rpajanssen.nl) FAM Brooymans, PT, MSc, fysio-manueeltherapeut Inleiding Geïsoleerde achterste

Nadere informatie

Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk. Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011

Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk. Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011 Acute Knie en Enkel in de huisartsenprak3jk Huisartsendag LangeLand ziekenhuis 19 april 2011 De acute knie Knie: anatomie Knie: anamnese Tijds3p en aard trauma (mate inwerkend geweld, rota3e vs hyperextensie

Nadere informatie

Impingement Protocol

Impingement Protocol Impingement Protocol Etiologie Rode vlaggen Anamnese en onderzoek Evidence based behandelrichtlijn SIS Discussie Groene Hart SchouderWerkgroep 16 juni 2010 etiologie Botstructuur Glenohumerale instabiliteit

Nadere informatie

Groot IB de, Favejee M, Reijman M, Verhaar JAN, Terwee CB.

Groot IB de, Favejee M, Reijman M, Verhaar JAN, Terwee CB. Published in Health Qual Life Outcomes. 2008 Feb 26;6:16 Abstract Validation of the Dutch version of the Knee disability and Osteoarthritis Outcome Score. The Dutch version of the knee injury and osteoarthritis

Nadere informatie

Abstract. Keywords. Foot and Ankle Outcome Score (FAOS), Ankle, PROM, Validity, Reliability, Dutch translation

Abstract. Keywords. Foot and Ankle Outcome Score (FAOS), Ankle, PROM, Validity, Reliability, Dutch translation Validation of the Dutch language version of the Foot and Ankle Outcome Score I. N. Sierevelt, L. Beimers, C. J. A. van Bergen, D. Haverkamp, C. B. Terwee, G. M. M. J. Kerkhoffs Abstract Purpose. The aim

Nadere informatie

Achterste Kruisband Revalidatie Protocol (conservatief) FASE 1 (0-6 weken na het letsel)

Achterste Kruisband Revalidatie Protocol (conservatief) FASE 1 (0-6 weken na het letsel) Achterste Kruisband Revalidatie Protocol (conservatief) RPA Janssen, orthopedisch chirurg-traumatoloog (www.rpajanssen.nl) FAM Brooymans, PT, MSc, fysio-manueeltherapeut Inleiding Geïsoleerde achterste

Nadere informatie

De Knie. diagnostische testen. Mark Vongehr Fysiotherapeut/manueeltherapeut. presentatie knie 20-09-07 medisch centrum aarveld

De Knie. diagnostische testen. Mark Vongehr Fysiotherapeut/manueeltherapeut. presentatie knie 20-09-07 medisch centrum aarveld De Knie diagnostische testen Mark Vongehr Fysiotherapeut/manueeltherapeut Het blijkt, dat met de anamnese, lichamelijk onderzoek en röntgenfoto de diagnose van knieklachten in 83% van de gevallen correct

Nadere informatie

Fysiotherapie na een voorste kruisband plastiek

Fysiotherapie na een voorste kruisband plastiek Afdeling fysiotherapie/orthopedie Molengracht 076-5953027 Pasteurlaan 0162-327705 Fysiotherapie na een voorste kruisband plastiek Publicatiedatum: februari 2009 Omschrijving operatie Medische definitie:

Nadere informatie

Graad 1 verzwikking: Lichte overrekking en geringe beschadiging van de vezels (fibrillen) van het ligament.

Graad 1 verzwikking: Lichte overrekking en geringe beschadiging van de vezels (fibrillen) van het ligament. Verstuikte enkel Een verstuikte enkel is een veel voorkomende aandoening. Ongeveer 25.000 mensen per dag maken dat mee. Enkel verstuikingen komen voor bij atleten en bij niet atleten, bij kinderen en volwassenen.

Nadere informatie

4.6 Enkelletsel. Specifiek lichamelijk onderzoek. Specifieke anamnese. C.N. van Dijk

4.6 Enkelletsel. Specifiek lichamelijk onderzoek. Specifieke anamnese. C.N. van Dijk 11-Chirurgie 4.6 01-06-2005 09:43 Pagina 75 75 4.6 Enkelletsel C.N. van Dijk U bent huisarts. Op uw spreekuur verschijnt de heer De Boer, 34 jaar, die een dag tevoren tijdens een voetbalwedstrijd een trap

Nadere informatie

Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda

Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda Gewrichten in beweging 14 maart WDH Breda Anne van Vegchel SGA West-brabant CV 2000-2006 geneeskunde Utrecht 2007-2011 sportgeneeskunde Utrecht 2008-2012 clubarts eredivisieploeg handbal 2008-heden bondarts

Nadere informatie

Wat weten we nu eigenlijk van hielklachten zoals fasciosis plantaris en hielspoor? [+ tips en oefeningen]

Wat weten we nu eigenlijk van hielklachten zoals fasciosis plantaris en hielspoor? [+ tips en oefeningen] Door: Marjolein Stegeman Wat weten we nu eigenlijk van hielklachten zoals fasciosis plantaris en hielspoor? [+ tips en oefeningen] Zo n 1 op de 10 Nederlanders heeft wel eens last van zijn hiel, in 80%

Nadere informatie

Onderzoek naar de oorzaak van (chronische) lage rugpijn

Onderzoek naar de oorzaak van (chronische) lage rugpijn Onderzoek naar de oorzaak van (chronische) lage rugpijn In de laatste 13 jaar is er veel onderzoek gedaan naar de oorzaak van lage rugpijn. Voornamelijk het veelvuldig voorkomen van lage rugpijn en het

Nadere informatie

DE KNIE Amateurconvenant FC Groningen

DE KNIE Amateurconvenant FC Groningen Sportmedische zorg Sportmedische zorg DE KNIE Amateurconvenant FC Groningen PROGRAMMA Introductie Knieletsel Knieonderzoek theorie praktijk Pauze Behandeling behandeling fysiotherapeut/ testen behandeling

Nadere informatie

Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015

Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015 Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015 Wat is de invloed van tractie op een lumbale

Nadere informatie

Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA.

Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA. Fast Track Het ontwikkelen van een database: orthopedie TKA en THA. Isala Anouk Spijkerman & Marieke Hollewand 24 september 2014 Introductie Veel voorkomende operaties in Nederland: Totale knie prothese:

Nadere informatie

Bij gebrek aan bewijs

Bij gebrek aan bewijs Bij gebrek aan bewijs kennis is macht! internet in de spreekkamer P.A. Flach Bedrijfsarts Arbo- en milieudienst RuG 09-10-2006 1 3 onderdelen 1. Wat is EBM 2. Zoeken in PubMed 3. Beoordelen van de resultaten

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken (EHBSO) Blessure preventie

Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken (EHBSO) Blessure preventie Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken (EHBSO) & Blessure preventie Wie zijn wij? Wij zijn Procare fysiotherapie met praktijkruimtes in Gorinchem, Vuren en Herwijnen. Onze praktijken bieden naast diverse specialisaties

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Sport Specifieke Blessure Begeleiding

Sport Specifieke Blessure Begeleiding Sport Specifieke Blessure Begeleiding Week 8. Knierevalidatie Acute knie 300.000 knie letsels per jaar Aandoeningen contusie / distorsie hydrops heamartros meniscus kruisbanden / collaterale banden Acute

Nadere informatie

MENISCUS LETSEL revalidatie na operatie. www.groningensportrevalidatie.nl

MENISCUS LETSEL revalidatie na operatie. www.groningensportrevalidatie.nl MENISCUS LETSEL revalidatie na operatie Groningen Sport Revalidatie (sport) fysiotherapie praktijk locatie Alfa - Kardingerweg 48 9735 AH Groningen locatie Hanze - Eyssoniusplein 18 9714 CE Groningen Tel:

Nadere informatie

Posterolaterale hoek letsels

Posterolaterale hoek letsels Posterolaterale hoek letsels Dr. Peter Van Eygen 04-11-2014 CAMPUS HENRI SERRUYS Inleiding Vaak niet herkend J. Hughston: You may not have seen posterolateral corner injuries, I can assure you that they

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

Sprains en Fracturen van de Enkel. Debbie Van Renterghem 19-01-2013

Sprains en Fracturen van de Enkel. Debbie Van Renterghem 19-01-2013 Sprains en Fracturen van de Enkel Debbie Van Renterghem 19-01-2013 Anatomie Complex gewricht : congruentie tibia fibula talus Mediaal en lateraal ligamentair complex Dynamische vs statische stabiliteit

Nadere informatie

Behandeling Voorste KruisBand letsel door GSR. www.groningensportrevalidatie.nl

Behandeling Voorste KruisBand letsel door GSR. www.groningensportrevalidatie.nl Behandeling Voorste KruisBand letsel door GSR Groningen Sport Revalidatie (sport) fysiotherapie praktijk locatie Alfa - Kardingerweg 48 9735 AH Groningen locatie Hanze - Eyssoniusplein 18 9714 CE Groningen

Nadere informatie

UITKOMSTEN WAT IS EEN UITKOMST? 30/04/2013. A is beter dan B? C is goedkoper dan D? Uitkomst = Het effect van een bepaalde interventie op

UITKOMSTEN WAT IS EEN UITKOMST? 30/04/2013. A is beter dan B? C is goedkoper dan D? Uitkomst = Het effect van een bepaalde interventie op UITKOMSTEN WAT IS EEN UITKOMST? A is beter dan B? C is goedkoper dan D? Mijn innovatie is beter dan de concurrentie Uitkomst = Het effect van een bepaalde interventie op Bijvoorbeeld: Mortaliteit Kwaliteit

Nadere informatie

23-1-2014. Classificeren en meten. Overzicht van de officiële definities van de meter sinds 1795. Raymond Ostelo, PhD. Klinimetrie

23-1-2014. Classificeren en meten. Overzicht van de officiële definities van de meter sinds 1795. Raymond Ostelo, PhD. Klinimetrie Raymond Ostelo, PhD Professor of Evidence-Based Physiotherapy Dept. Health Sciences EMGO+ Institute for Health and Care Research VU University Amsterdam, the Netherlands r.ostelo@vumc.nl 1 Classificeren

Nadere informatie

Optokinetische analyse van de EXO-L

Optokinetische analyse van de EXO-L Optokinetische analyse van de EXO-L Verkorte versie Hanno van der Loo Hubert Meulman Minor Sporttechnologie Bewegingstechnologie, Haagse Hogeschool Dhr. N. Huussen Dhr. O. Tellers Dhr. J. Kraan Dhr. J.

Nadere informatie

Hardlooponderzoek in Nederland nu en in de toekomst. Marienke van Middelkoop, Erasmus MC Sjouke Zijlstra, UMC Groningen

Hardlooponderzoek in Nederland nu en in de toekomst. Marienke van Middelkoop, Erasmus MC Sjouke Zijlstra, UMC Groningen Hardlooponderzoek in Nederland nu en in de toekomst Marienke van Middelkoop, Erasmus MC Sjouke Zijlstra, UMC Groningen Hardloopblessures - Lange afstand lopen worden steeds populairder - Ook steeds meer

Nadere informatie

Spierkracht meten met de microfet

Spierkracht meten met de microfet Spierkracht meten met de microfet Jan Willem Wisselink biometricsmotion.com Overzicht Algemeen Functionele testen / testen op stoornisniveau Spierkracht meten (MRC, MVC bv. HHD) Validiteit Doelstelling

Nadere informatie

John Hermans. Imaging of the distal tibiofibular syndesmosis: anatomy in relation to radiological diagnosis

John Hermans. Imaging of the distal tibiofibular syndesmosis: anatomy in relation to radiological diagnosis John Hermans Imaging of the distal tibiofibular syndesmosis: anatomy in relation to radiological diagnosis Dit proefschrift gaat over het afbeelden van de syndesmose van de enkel, bij mensen die hun lichaam

Nadere informatie

Chronische enkelinstabiliteit; klinisch aantoonbaar? Martine Verwoerd Fysiotherapeute, Professional Master Orthopedische manuele therapie i.o.

Chronische enkelinstabiliteit; klinisch aantoonbaar? Martine Verwoerd Fysiotherapeute, Professional Master Orthopedische manuele therapie i.o. Literatuur review Chronische enkelinstabiliteit; klinisch aantoonbaar? Chronische enkelinstabiliteit; klinisch aantoonbaar? Martine Verwoerd Fysiotherapeute, Professional Master Orthopedische manuele therapie

Nadere informatie

Verwerking commentaar op concept richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel Versie 6 juli 2010

Verwerking commentaar op concept richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel Versie 6 juli 2010 Verwerking commentaar op concept richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel Versie 6 juli 2010 Inleiding Op basis van de commentaarronde van de concept richtlijn Acuut lateraal enkelbandletsel zijn er zijn

Nadere informatie

http://www.psychfysio.nl/nieuws/6_04_1.html Jelle Heisen Anamnese

http://www.psychfysio.nl/nieuws/6_04_1.html Jelle Heisen Anamnese http://www.psychfysio.nl/nieuws/6_04_1.html Jelle Heisen Anamnese Wat is de hulpvraag in termen van ICF en gerelateerd aan het functioneren van de patiënt in zijn / haar context? 1 inventarisatie concrete

Nadere informatie

Extend of injury problem : incidence & severity. Etiology & Mechanisms. Developing & introducing preventive measures

Extend of injury problem : incidence & severity. Etiology & Mechanisms. Developing & introducing preventive measures R. Meeusen, I.Aerts, J. Verschueren, E. Cumps, E. Verhagen Vrije Universiteit Brussel dept. Human Physiology 1. Inleiding 2. Epidemiologie en etiologie Risico profielen 3. Ontwikkeling van screening en

Nadere informatie

Post-Op braces S t a b i l i s e r e n e n i m m o b i l i s e r e n p r o d u c t i n f o r m a t i e

Post-Op braces S t a b i l i s e r e n e n i m m o b i l i s e r e n p r o d u c t i n f o r m a t i e Post-Op braces t a b i l i s e r e n e n i m m o b i l i s e r e n p r o d u c t i n f o r m a t i e OT TO BOCK POT- OP BRCE --------------------------- eer en meer worden bij postoperatieve of posttraumatische

Nadere informatie

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Lichaamsregio Algemeen, overig, ongespecificeerd

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Lichaamsregio Algemeen, overig, ongespecificeerd Uitgebreide toelichting van het meetinstrument Beightonscore voor hypermobiliteit Augustus 2011 Review: Thijs van Meulenbroek Invoer: Eveline van Engelen 1 Algemene gegevens Het meetinstrument heeft betrekking

Nadere informatie

Samenvatting (Dutch summary)

Samenvatting (Dutch summary) Samenvatting (Dutch summary) Door de hedendaagse gespecialiseerde medische zorg is de levensverwachting van mensen met een dwarslaesie aanzienlijk toegenomen. Echter, veel mensen met een chronische dwarslaesie

Nadere informatie

Toetsstation. Inversietrauma enkel

Toetsstation. Inversietrauma enkel Toetsstation Inversietrauma enkel Algemene gegevens Classificatiecode(s) L16, L77 Doelstelling Toetsen of de kandidaat in staat is de gegevens te verzamelen die nodig zijn voor de diagnostiek en behandeling

Nadere informatie

Hevige pijn ter hoogte van de schoudertop als gevolg van een forse schouderduw, bij een 23-jarige topvoetballer

Hevige pijn ter hoogte van de schoudertop als gevolg van een forse schouderduw, bij een 23-jarige topvoetballer 9 2 Hevige pijn ter hoogte van de schoudertop als gevolg van een forse schouderduw, bij een 23-jarige topvoetballer Dos Winkel en Koos van Nugteren Introductie Het verhaal van een topvoetballer met acute

Nadere informatie

Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit. Mariëtte de Rooij

Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit. Mariëtte de Rooij Oefentherapie bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit Mariëtte de Rooij Inhoud Artrose en comorbiditeit Aangepaste oefentherapie bij comorbiditeit Resultaten pilot studie Voorbeeld Conclusie Randomized

Nadere informatie

Onze praktijk. Fysiotherapie. Manuele therapie. Kinderfysiotherapie. Sportfysiotherapie. Sporten onder begeleiding. Echografie. Voeding.

Onze praktijk. Fysiotherapie. Manuele therapie. Kinderfysiotherapie. Sportfysiotherapie. Sporten onder begeleiding. Echografie. Voeding. Onze praktijk Fysiotherapie Manuele therapie Kinderfysiotherapie Sportfysiotherapie Sporten onder begeleiding Echografie Voeding (Orthomoleculaire geneeskunde) Dry Needling Moderne praktijk Paramedisch

Nadere informatie

CHAPTER 8. Samenvatting

CHAPTER 8. Samenvatting CHAPTER 8 Samenvatting Samenvatting 8. Samenvatting Hoofdstuk 1 is een algemene introductie. Doel van dit proefschrift is om de kosten en effectiviteit van magnetische resonantie (MR) te evalueren indien

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Waarom meten Podologen zoveel?

Waarom meten Podologen zoveel? Waarom meten Podologen zoveel? Borgions Paul MsC Pod Secretaris Belgische Vereniging der podologen Podoloog Podologisch Centrum Rotselaar (met focus naar Topsporters en kinderen) Biomechanicus voor KRC

Nadere informatie

Multiple Sclerose (fysiotherapeutische behandeling)

Multiple Sclerose (fysiotherapeutische behandeling) Multiple Sclerose (fysiotherapeutische behandeling) Remco Muller MNR, Fysiotherapeut Lid MS Zorgnet RMC Groot Klimmendaal Expertisecentrum voor volwassenen Inhoud Inleiding Evidence based practise Fysiotherapeutisch

Nadere informatie

Letselpreventie basketbal. Sempels Peter Vereecken Styn

Letselpreventie basketbal. Sempels Peter Vereecken Styn Letselpreventie basketbal Sempels Peter Vereecken Styn Expertise Sempels Peter Zelfstandige praktijk Leuven Bears Belgian National Team Basketball Topsportschool Basket Leuven Vereecken Styn Sportmedisch

Nadere informatie

Nascholing Traumachirurgie 2015 Diagnostiek en behandeling van letsels rond de pols en voet. Donderdag 22 januari 2015

Nascholing Traumachirurgie 2015 Diagnostiek en behandeling van letsels rond de pols en voet. Donderdag 22 januari 2015 Nascholing Traumachirurgie 2015 Diagnostiek en behandeling van letsels rond de pols en voet Donderdag 22 januari 2015 Van enkelletsel tot complex voetletsel Introductie Letsels van de enkel en voet komen

Nadere informatie

1 ste graads strain lange kop m. Biceps femoris

1 ste graads strain lange kop m. Biceps femoris 1 ste graads strain lange kop m. Biceps femoris Diagnos(ek - algemeen Lichamelijk onderzoek = Ketenonderzoek - wervelkolom - stand bekken - functie SIG - bewegingsonderzoek heup/knie/enkel - hamstrings:

Nadere informatie

Programma. Kwetsbaarheid Fried. 2001. (geriatrie)fysiotherapie. Geriatriefysiotherapie. Diagnosticeren van en interveniëren bij sarcopenie

Programma. Kwetsbaarheid Fried. 2001. (geriatrie)fysiotherapie. Geriatriefysiotherapie. Diagnosticeren van en interveniëren bij sarcopenie Geriatriefysiotherapie Diagnosticeren van en interveniëren bij sarcopenie Marjan Doves MPT Geriatriefysiotherapeut 24 maart 2015 Programma Sarcopenie vanuit fysiotherapeutisch perspectief (Geriatrie)fysiotherapeutische

Nadere informatie

Informatieavond SDV. Barneveld

Informatieavond SDV. Barneveld Informatieavond SDV. Barneveld Blessurepreventie 22-10-2012 Pieter Jansen & Arjan de Bruijn Voorstellen Pieter Jansen Voorstellen - Fysiotherapeut, master sportfysiotherapeut Fysiotherapie Vis, Wageningen

Nadere informatie

niet de klacht wordt behandeld, maar de persoon met de klacht

niet de klacht wordt behandeld, maar de persoon met de klacht niet de klacht wordt behandeld, maar de persoon met de klacht Voor een goede gezondheid is een snelle professionele interventie afgestemd op de persoon van groot belang Kwaliteit Bij Elshout Fysio ben

Nadere informatie

Enkelverstuiking, Enkeldistorsie, Inversietrauma Enkel, Verzwikte Enkel, Bandletsel Enkel

Enkelverstuiking, Enkeldistorsie, Inversietrauma Enkel, Verzwikte Enkel, Bandletsel Enkel Enkelverstuiking, Enkeldistorsie, Inversietrauma Enkel, Verzwikte Enkel, Bandletsel Enkel Wat is een verzwikte enkel? Bij het verzwikken van de enkel kantelt de voet naar binnen terwijl het been belast

Nadere informatie

Enkelbandletsel. Gipskamer

Enkelbandletsel. Gipskamer Enkelbandletsel Gipskamer U heeft een blessure aan uw enkel/ enkelband. Dit wordt ook wel enkel distorsie genoemd. U heeft hiervoor op de Gipskamer een gips, tape of brace om uw enkel gekregen. Het gips,

Nadere informatie

Revalidatie Schouder na een labrum reconstructie. www.groningensportrevalidatie.nl

Revalidatie Schouder na een labrum reconstructie. www.groningensportrevalidatie.nl Revalidatie Schouder na een labrum reconstructie Groningen Sport Revalidatie (sport) fysiotherapie praktijk locatie Alfa - Kardingerweg 48 9735 AH Groningen locatie Hanze - Eyssoniusplein 18 9714 CE Groningen

Nadere informatie

UCL letsel ANATOMIE. A.MP in extensie = test van ACL B.MP in flexie = test van PCL. Ulnair Collateraal Ligament 28-6-2012

UCL letsel ANATOMIE. A.MP in extensie = test van ACL B.MP in flexie = test van PCL. Ulnair Collateraal Ligament 28-6-2012 UCL letsel ANATOMIE A.MP in extensie = test van ACL B.MP in flexie = test van PCL Spring functie vergelijk met aanleggen van een boot Ulnair Collateraal Ligament Ski duim - acuut letsel gamekeeper s thumb

Nadere informatie

Een literatuuroverzicht. Behandeling van MTSS bij atleten; een gerandomiseerde studie. Maarten Moen Sportarts

Een literatuuroverzicht. Behandeling van MTSS bij atleten; een gerandomiseerde studie. Maarten Moen Sportarts Een literatuuroverzicht Behandeling van MTSS bij atleten; een gerandomiseerde studie Maarten Moen Sportarts MTSS komt door tractie van de tibialis posterior aan het periost waardoor periostitis ontstaat.

Nadere informatie

Wat te meten bij lage rugpijn

Wat te meten bij lage rugpijn Wat te meten bij lage rugpijn Drs. François Maissan Drs. Edwin de Raaij Fysiotherapeuten Manueel therapeuten Gezondheidswetenschappers Doel Wat te meten bij lage rugpijn? 1 Master Orthopedische manuele

Nadere informatie

Afdeling Handchirurgie

Afdeling Handchirurgie Paramedisch Proximale phalanx schacht fracturen v.2-07/2013 Dit protocol betreft de nabehandeling van fracturen van de schacht van de proximale phalanx. Bij fracturen van de schacht in combinatie met een

Nadere informatie

Trainingsopbouw na enkelblessures

Trainingsopbouw na enkelblessures Trainingsopbouw na enkelblessures Trainingsopbouw na enkelblessures Nu het herstelproces van uw geblesseerde enkel al zo ver is gevorderd, wilt u natuurlijk weer zo snel mogelijk uw sportactiviteiten hervatten.

Nadere informatie

Screening rapport. Sportspecifieke screening naar musculoskeletale risicofactoren

Screening rapport. Sportspecifieke screening naar musculoskeletale risicofactoren Kinécentrum Ispra Knowledge to move... Screening rapport Sportspecifieke screening naar musculoskeletale risicofactoren Subject: Screeners: Leen DOE Kevin KUPPENS Tim VOLLON Datum: 13 Apr 2009 Specifieke

Nadere informatie

Nieuwsbrief september - oktober 2014 Jaargang 1, nummer 3

Nieuwsbrief september - oktober 2014 Jaargang 1, nummer 3 Welkom De zomer loopt op zijn einde en de maand september brengt vaak goede voornemens met zich mee. In dit nummer is er aandacht voor twee 30- day challenges, oftewel beweegprogramma s van 30 dagen. Getest

Nadere informatie

Roland Disability Questionnaire

Roland Disability Questionnaire Roland 1983 Nederlandse vertaling G.J. van der Heijden 1991 Naampatiënt...Datum:. Uw rugklachten kunnen u belemmeren bij uw normale dagelijkse bezigheden. Deze vragenlijst bevat een aantal zinnen waarmee

Nadere informatie

Voetbal specifieke revalidatie bij een voetballer na inversietrauma met botkneuzing van de tibia. Case Report

Voetbal specifieke revalidatie bij een voetballer na inversietrauma met botkneuzing van de tibia. Case Report Voetbal specifieke revalidatie bij een voetballer na inversietrauma met botkneuzing van de tibia Case Report Reinier van Dantzig Directeur Sport Medisch Centrum Amsterdam reinier@vondeltuin.nl +316 53530009

Nadere informatie

Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn. Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol

Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn. Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol Aanpak van acute knieletsels in de eerste lijn Dr. Bex Steven Huisarts/sportarts KSTVV Lotto-Belisol Anatomie Anatomie Anatomie Anatomie Algemeen Goede anamnese! ontstaansmechanisme van het letsel begrijpen

Nadere informatie

Verzwikte of verstuikte enkel

Verzwikte of verstuikte enkel Verzwikte of verstuikte enkel Verzwikte of verstuikte enkel Vrijwel iedereen verzwikt of verstuikt wel eens een enkel. Bij een verzwikking is de schade beperkt; uw enkel is niet meer dan een beetje gezwollen

Nadere informatie

VERZWIKTE ENKEL ENKEL DISTORSIE

VERZWIKTE ENKEL ENKEL DISTORSIE VERZWIKTE ENKEL ENKEL DISTORSIE 25732 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en de behandeling van een verzwikte enkel (enkel distorsie). Het is goed om u te realiseren dat

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Een goede hand functie is van belang voor interactie met onze omgeving. Vanaf het moment dat we opstaan, tot we s avonds weer naar bed gaan,

Nadere informatie

Trainen bij ouderen 16-11-2010. Inhoud. Even voorstellen. Ruud van der Veen 9 November 2010

Trainen bij ouderen 16-11-2010. Inhoud. Even voorstellen. Ruud van der Veen 9 November 2010 Even voorstellen Trainen bij ouderen Ruud van der Veen 9 November 2010 Fysiotherapie MSc Fysiotherapiewetenschap Master Fysiotherapie in de Geriatrie Even voorstellen Inhoud Wat is beweging? Fysiotherapie

Nadere informatie

Fysius werkt samen met u aan een leven zonder rugpijn.

Fysius werkt samen met u aan een leven zonder rugpijn. Rugpijn? Rugpijn is niet vanzelfsprekend Volgens het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft 1 op de 5 volwassenen last van terugkerende rugklachten. Dit zijn 2,6 miljoen mensen die

Nadere informatie

Andere kijk op validiteit

Andere kijk op validiteit Andere kijk op validiteit Waarde van klinische testen Mark Vongehr Fysio-/manueeltherapeut klinimetrie Het objectiveren van klinische symptomen en tekenen met behulp van valide meetinstrumenten meetinstrumenten

Nadere informatie

Fracturen en luxaties hand

Fracturen en luxaties hand Fracturen en luxaties hand phalanx fracturen hand veel voorkomende fracturen op EHBO indien verkeerde behandeling: aanzienlijk functieverlies kans op arbeidsongeschiktheid goede behandeling: anatomische

Nadere informatie

Trainingsopbouw na knieblessures

Trainingsopbouw na knieblessures Trainingsopbouw na knieblessures Trainingsopbouw na knieblessures Nu het herstelproces van uw geblesseerde knie al zo ver is gevorderd, wilt u natuurlijk weer zo snel mogelijk uw activiteiten hervatten.

Nadere informatie

Effecten van goal setting bij volwassen revalidatiepatiënten

Effecten van goal setting bij volwassen revalidatiepatiënten Home no. 5 November 2015 Licht op oranje Eerdere edities Verenso.nl Effecten van goal setting bij volwassen revalidatiepatiënten Betekenis voor de geriatrische revalidatiezorg? Ewout B. Smit, aioto ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van het acute inversietrauma van de enkel bij sportbeoefenaren

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van het acute inversietrauma van de enkel bij sportbeoefenaren Richtlijnen Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van het acute inversietrauma van de enkel bij sportbeoefenaren Han Inklaar en Peter A. van Beek Gerelateerd artikel: Ned Tijdschr Geneeskd. 2011;155:A3507

Nadere informatie

KNGF-richtlijn. Chronisch Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. jaargang 115 / nummer 1 / 2005

KNGF-richtlijn. Chronisch Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. jaargang 115 / nummer 1 / 2005 Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie jaargang 115 / nummer 1 / 2005 KNGF-richtlijn Chronisch Enkelletsel Chronisch Enkelletsel Inhoudsopgave Praktijkrichtlijn 3 Inleiding 3 I Diagnostisch

Nadere informatie

Samenvattingen scripties:

Samenvattingen scripties: Samenvattingen scripties: The Session Rating Scale: A reliable and valid measurement of Working Alliance in a Physiotherapy setting? Jacobien Boiten Achtergrond Werkalliantie is een beschrijving van de

Nadere informatie

Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen

Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen Systematic Reviews Dr. Hester Vermeulen Amsterdam School of Health Professionals / HvA Amsterdam Kwaliteit en Proces Innovatie / AMC Amsterdam Goede zorg Effectief Doelmatig Veilig Tijdig Toegankelijk

Nadere informatie

Klinisch uur orthopedie: de knie

Klinisch uur orthopedie: de knie Klinisch uur orthopedie: de knie (zinvol onderzoek door de huisarts ) Rob Ariës, orthopeed, Peter van der Lugt, Mariët Bosselaar, huisartsen Leerdoel Beter inzicht in differentiaal diagnostiek Beter inzicht

Nadere informatie

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut)

Dit trainingsschema is ontwikkeld i.s.m. Michael Zijlaard (o.a. ploegleider en coach van team AA Drink/Leontien.nl) en Dick Siliakus (fysiotherapeut) Inleiding trainingsschema Onderstaand trainingsschema is geschikt voor gevorderde fietsers die al 100 km kunnen fietsen en willen trainen voor 200 tot 500 km. Het schema is gebaseerd op je Hmax, dit is

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

De gevolgen van handletsels zijn voor veel slachtoffers groot. Naast de

De gevolgen van handletsels zijn voor veel slachtoffers groot. Naast de Samenvatting Return to Work after Hand Injury De gevolgen van handletsels zijn voor veel slachtoffers groot. Naast de fysieke beperkingen als gevolg van het letsel, spelen ook psychosociale en werkgerelateerde

Nadere informatie

Nekklachten in de eerste lijn; hoe zit dat met predictie modellen? Arianne Verhagen Afd Huisartsgeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam

Nekklachten in de eerste lijn; hoe zit dat met predictie modellen? Arianne Verhagen Afd Huisartsgeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam Nekklachten in de eerste lijn; hoe zit dat met predictie modellen? Arianne Verhagen Afd Huisartsgeneeskunde, Erasmus MC, Rotterdam Opzet presentatie Inleiding / epidemiologie Diagnostiek Behandeling Predictie

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

ELANN. Voorste kruisbandreconstructie: state of the art. Vrijdag 9 december 2011. Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen

ELANN. Voorste kruisbandreconstructie: state of the art. Vrijdag 9 december 2011. Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen ELANN Voorste kruisbandreconstructie: state of the art Vrijdag 9 december 2011 Euroborg, ABN Amro businesscorner te Groningen Inleiding Voorste kruisbandreconstructie: state of the art Dit congres heeft

Nadere informatie

Instructies en oefeningen na een enkelbandletsel

Instructies en oefeningen na een enkelbandletsel Instructies en oefeningen na een enkelbandletsel Inleiding Bij een enkelbandletsel of een enkelverstuiking is er meestal sprake van een verrekking of (gedeeltelijke) scheuring van één of meerdere buitenste

Nadere informatie

Eerste behandeling. Bij een drukverband

Eerste behandeling. Bij een drukverband Enkelbandletsel Eerste behandeling U heeft een letsel aan de enkelbanden. Vaak gaat een enkelbandletsel gepaard met zwelling van de enkel. Om deze zwelling zo snel mogelijk te laten verdwijnen heeft u

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Patello-Femoraal Pijn Syndroom. Pijn rondom de knieschijf door verkeerde sporing

Patello-Femoraal Pijn Syndroom. Pijn rondom de knieschijf door verkeerde sporing Patello-Femoraal Pijn Syndroom Pijn rondom de knieschijf door verkeerde sporing Evt. Inhoudsopgave Inleiding De functie van de knieschijf De oorzaak van het Patello-Femoraal Pijn Syndroom. Het klachtenbeeld.

Nadere informatie

week 0: - + week 1: - + week 2: -

week 0: - + week 1: - + week 2: - FASE 1 week 0: - + week 1: - + week 2: - Mobiliteit 1. heelslides 3 x 15 herh. 5 sec. 2. wallslides 3 x 15 herh. 5 sec. 3. knie buigen en strekken (hak naar bil) (buiklig) 3 x 15 herh. 4. knie en heup

Nadere informatie