Winkelgebied Evolutie van franchise gevraagd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winkelgebied 2025. Evolutie van franchise gevraagd"

Transcriptie

1 Winkelgebied 2025 Evolutie van franchise gevraagd

2 Colofon Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau Redactie Tom Bettelheim ING Zakelijke arrangementen Max Erich ING Economisch Bureau Dirk Mulder ING Sectormanagement Marcel Peek ING Economisch Bureau Dirk Visser ING Zakelijke arrangementen 2

3 Inhoud Inleiding 4 Samenvatting en visie 5 Veranderende spelregels winkelen Franchise en het winkelgebied van nu 8 2. Toekomsttrends voor franchiseformules en vestigingen Belang van franchise bij aantrekkelijke winkelgebieden Conclusie 23 Bronnen 26 3

4 Inleiding De vestigingen van franchiseformules en franchisenemers in de retail, horeca, dienstverlening en zorg leveren een essentiële bijdrage winkelgebieden. Zo is de helft van alle supermarkten een franchisevestiging, is in cafetaria s en de systeemhoreca het merendeel franchise en opereert in een branche als hypotheekadvies het grootste deel van de ondernemers onder de vlag van een landelijke formule. Winkelgebieden veranderen, internet beïnvloed bedrijfsmodellen en al naar gelang de keuzes van consumenten groeien, krimpen of verdwijnen formules. Dit stelt franchisegevers en nemers voor strategische beslissingen over hun aanwezigheid in de winkelgebieden van de toekomst. Wat verwacht de klant van mij, waar wil ik gevestigd zijn, op welke wijze vul ik mijn vestiging(en) in en hoe zorg ik dat mijn vestigingsomgeving zo aantrekkelijk mogelijk is? Dit zijn vragen die van grote invloed zijn op het franchiselandschap van de toekomst. Een nieuwe periode breekt aan na een aantal jaren waarin het aantal franchisevestigingen fors is toegenomen. In de komende jaren ligt er in veel branches nog groeipotentieel voor franchise. Tegelijkertijd leren de afgelopen jaren dat franchise voor beide zijden van de medaille duidelijke verplichtingen met zich mee brengt en dat afbakening van de verantwoordelijkheden van franchisenemer en gever in franchiseovereenkomsten nodig is om tot een duurzame samenwerking te komen. De diversiteit aan formules en franchisevormen is groot en dat zorgt dat iedere formule met eigen oplossingen en aanpassingen zal komen. Franchiseondernemers koppelen de kracht van hun formule aan hun kennis van de lokale markt en consument en kunnen zo in gezamenlijk overleg met collega-ondernemers hun winkelgebied aanpassen aan de gewijzigde marktomstandigheden en de veeleisende consument. Dit rapport geeft franchisegevers en franchisenemers een aantal adviezen voor het formuleren van oplossingen en acties. Overigens staan franchisegevers en -nemers niet alleen in hun keuzeproces. Ook andere belanghebbenden zoals vastgoedpartijen en overheden staan voor dilemma s omtrent winkelgebieden. Reden voor het ING Economisch Bureau om de toekomst van het winkelgebied in een serie van rapporten vanuit verschillende invalshoeken onder de loep te nemen. In dit deel staat Franchise centraal. Daarnaast zijn deelrapporten opgesteld vanuit het gezichtspunt van de Retail, het Vastgoed en de Decentrale Overheid. De uitkomsten van deze vier rapporten worden gebruikt voor een overkoepelende studie met als doel een integrale visie te ontwikkelen op het winkelgebied van Zonder input vanuit de sector zouden deze rapporten niet tot stand zijn gebracht. Ik wil hierbij daarom iedereen bedanken die door middel van een interview of deelname aan een ronde tafel zijn of haar visie op dit onderwerp met ons heeft gedeeld. Ik wens u veel leesplezier. Dirk Visser, ING Zakelijke Arrangementen 4

5 Samenvatting en visie De visie van franchiseorganisaties op winkelgebieden in 2025 Franchiseorganisaties diversifiëren hun vestigingsportefeuille om in te spelen op de veranderingen in het winkelgedrag van consumenten. De toename van e-commerce verkleint vooral in de non-food retail en dienstverlening de noodzaak om het huidige aantal (winkel)meters in winkelgebieden te handhaven. Dit doet zich het sterkst voor in middelgrote steden en aanloopstraten. In wijkwinkelcentra zijn goed functionerende supermarkten een grote drijfveer voor toekomstig succes. Ontbreekt die drijfveer, bijvoorbeeld door relocatie van een supermarkt, dan ligt verder afglijden van een centrum op de loer. Franchisemodel zal verder moeten evolueren Bij veel ketens bevinden de franchisevestigingen zich vooral buiten de grote steden. De verwachting is dat in die gebieden het winkelaanbod krimpt vanwege veranderend winkel- en bestedingsgedrag. Die ontwikkeling en de druk op de marge kunnen bij ketens met een combinatie van filialen en franchise tot gevolg hebben dat de nadruk meer op filialen komt te liggen. Aan de ene kant is er consolidatie van vestigingen bij bestaande formules. Aan de andere kant groeien en ontstaan nieuwe concepten die met franchise hun bereik snel kunnen vergroten, bijvoorbeeld in de horeca en de zorg. Kritische keuzes in vestigingsbeleid Meer dan voorheen is een kritische blik op de toegevoegde waarde van een additionele of bestaande vestiging vereist. De afweging voor de franchisegever is daarbij in welke plaatsen, met welke formats en in welk type winkelgebieden hij aanwezig wil zijn. Voor franchisenemers draait het om het type locatie in een gebied, het assortiments- of dienstenaanbod en de profilering in de vestigingsomgeving. Nadere afspraken tussen franchiseorganisatie en ondernemer De fundamentele veranderingen in winkelgebieden jagen de interne discussie bij franchiseformules aan. Heldere keuzes over de rol van e-commerce en de verdeling van kosten en opbrengsten, de koers op het vlak van vestigingen en de rol van franchise binnen de formule als geheel zijn essentieel voor interne stabiliteit. Verder is een gezamenlijke inspanning vereist van formule en ondernemer om fysieke vestigingen in winkelgebieden van meerwaarde te laten zijn voor de klant. Om vandaag mee te beginnen: Formuleer de visie op de invulling van het vestigingennetwerk Agendeer de toekomstvisie op de positie van de formule in winkelgebieden in het overleg tussen franchisegever en (vereniging van) franchisenemers. Stem af welke invulling van vestigingen daarbij aansluit en welke investeringen dit met zich meebrengt. Voer een actief vestigingsbeleid Herstructurering van (winkel)vestigingen leidt tot verzwakking van sommige winkelgebieden. Maak als franchisenemer een gefundeerde afweging tussen gebieden bij een nieuwe vestiging en creëer zo veel mogelijk flexibiliteit voor eventuele relocatie van een bestaande vestiging. Zoek de winnaars op, zowel op het vlak van ketens en zelfstandigen als op het vlak van winkelgebieden. Schat ruimtebehoefte en effect van online in Maak als formule een inschatting van de ruimtebehoefte van vestigingen en bereken hoeveel ruimte nodig is voor de bedrijfsactiviteiten als (een deel van) het assortiment of de dienstverlening online gaat. Werk als ketens aan aantrekkelijke winkelgebieden Werk als ketens onderling samen aan verbetering van de vestigingsomgeving in de meest kansrijke winkelgebieden. Onderzoek de mogelijkheid om op plekken waar de eigen vestiging onvoldoende rendeert op een andere wijze aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld met een (modulaire) shop-in-shop bij een vestiging van een complementaire formule. Stem inspanningen voor lokale belangenbehartiging af Lokale discussies over uitbreiding, inkrimping of herstructurering van winkelgebieden blijven zich voor doen. Zorg dat lokale belangenbehartiging goed is gewaarborgd en dat de ondernemer, indien nodig, wordt bijgestaan door zijn franchiseorganisatie. 5

6 Veranderende spelregels winkelen De crisis heeft geleid tot een vertraagde economie. Gedurende het huidige decennium dient rekening gehouden te worden met structureel lagere groei, die richting 2020 op gemiddeld 1,5% kan uitkomen. Overheid en bedrijfsleven proberen hun huishoudboekje op orde te krijgen. Dit geldt ook voor consumenten. Een periode van (over)consumptie is overgegaan in een periode van ontschulden. Nederlandse consumenten hebben koopkracht en vermogen ingeleverd. Bestedingen in retail en dan met name non-food zijn hierdoor aangetast en keren niet snel terug. Toenemende vergrijzing helpt evenmin. Een veranderende markt en nieuwe technologie vragen om business modellen en supply chains die hier optimaal op in kunnen spelen. Kennis, vraagsturing, snelheid en flexibiliteit zijn kernwaarden. Deze ontwikkeling stelt ook andere eisen aan het locatiebeleid van retailers; de behoefte aan fysieke winkellocaties daalt buiten de grote steden. Ook de invulling van locaties zal wijzigen. Dit heeft ook grote impact op andere stakeholders zoals vastgoedsector en (lokale) overheid. Van al deze stakeholders wordt een andere benadering gevraagd; van expanderen naar saneren en revitaliseren. Internet heeft het oriëntatieproces blijvend veranderd en maakt de markt transparant. Consumenten stellen ratio boven emotie. Toegevoegde waarde en prijs zijn essentieel om relevant te zijn. Veel partijen in de winkelstraat hebben door een combinatie van lagere bestedingen en toenemende (prijs)transparantie hun winst in verlies zien omslaan. Winkelgebieden worden uitgedund, leegstand neemt toe. Dit wordt versterkt door de opkomst van e-commerce. Onderzoeken wijzen uit dat consumenten in de toekomst verwachten meer online te kopen. Voor nieuwe generaties consumenten is online interactie vanzelfsprekend. Nieuwe technologie kan deze trend versterken. Het digitaliseren en delen van producten maakt online in hoog tempo het dominante kanaal in boeken, muziek en films. Kan 3d printen dit ook met andere producten doen? 6

7 Door trends verandert het speelveld voor franchiseformules Opbouw hoofdstukken In het eerste hoofdstuk staat de huidige stand van zaken van franchise in winkelgebieden centraal. Het tweede hoofdstuk toont het effect van de trends e-commerce, arbeidsmarkt & demografie en de vertraagde economie op franchise. Het derde hoofdstuk behandelt de belangen en rolverdeling van franchisegever en nemer. Nieuwe periode De overgang van de 20 e naar de 21 e eeuw wordt gekenmerkt door vele veranderingen in relatief korte tijd. Deze veranderingen hebben de vaste grond onder veel franchisebranches opgeschud. Daardoor wordt van formules en ondernemers gevraagd dat zij hun strategie tegen het licht houden. 21 e eeuwse maatschappij vs. 20 e eeuws winkellandschap Het is essentieel deze trends in beeld te hebben. Veel van de problemen die zich in winkelgebieden manifesteren zoals margedruk, faillissementen en leegstand vinden hun oorzaak in het gebrek aan inzicht en flexibiliteit om tijdig in te kunnen spelen op veranderingen. Het huidige aanbod van winkelgebieden sluit hierdoor niet altijd aan op de wensen van een veranderende markt. De maatschappij van de 21 e eeuw botst met een inrichting stammend uit de 20 e eeuw. Figuur 1 Trends 20 e eeuw vs 21 e eeuw 20 e eeuw 21 e eeuw Bevolkingsgroei Vergrijzing Welvaartsstijging Welvaartsbehoud Bestedingsgroei Vertraagde economie Aanbod gedreven Vraag gedreven Merktrouw en emotie Ratio en toegevoegde waarde Gedachteloos consumeren Maatschappelijk verantwoord Oriëntatie offline Oriëntatie online Inbellen Altijd online Kennis leverancier Kennis consument Intransparant Transparant Forenzen Nieuwe werken Vaste baan Flexibilisering arbeidsmarkt /7 Massa Individualisering Bron: ING Economisch Bureau 7

8 Hoofdstuk 1. Franchise en het winkelgebied van nu Toename van franchise in meerdere sectoren 75% van franchisevestigingen in winkelgebieden Filialisering neemt licht toe Formulecyclus brengt dynamiek in straatbeeld 8

9 1 Franchise en het winkelgebied van nu Franchise groeit in de breedte Toename van franchise in het straatbeeld De aanwezigheid van franchise in winkelgebieden is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. De snelle groeimogelijkheden, het gedeelde risico voor het openen van een vestiging en de kleinere kapitaalbehoefte stimuleren het gebruik vanuit franchisegevers. Voor ondernemers zijn de herkenbaarheid van de formule, de inkoopcapaciteit en de expertise bij de franchisegever redenen om franchisenemer te worden. En ook de consument hecht belang aan winkelketens, ruim 60% vindt dat de aanwezigheid van ketens een winkelgebied aantrekkelijk maakt (ING Vraag van Vandaag, 5 mei 2014). Franchise als bedrijfsmodel is de afgelopen jaren vooral in de breedte gegroeid. In eerste instantie werd franchise vooral in de detailhandel en de horeca gebruikt. In de detailhandel is de laatste jaren sprake van stabilisatie terwijl het aantal vestigingen in de horeca nog wel groeit (figuur 2). In de persoonlijke en zakelijke dienstverlening wordt franchise een steeds belangrijker bedrijfsmodel. Daarbij lag de nadruk in eerste instantie voornamelijk op consumentengerichte branches (zoals makelaardij) maar geleidelijk groeit ook het aantal franchisers dat actief is op de zakelijke markt (zoals incassobureaus en bedrijfsadvies). Ten slotte zal in de zorg in het komende decennium sprake zijn van een opkomst van (franchise)formules 1. Ruim 750 franchiseformules; merendeel is combinatie van filiaal en franchise Nederland kent ruim 750 franchiseformules 2. Het merendeel van die formules bestaat uit een combinatie van eigen filialen en franchisevestigingen. Daarnaast is echter ook sprake van formules die uit louter franchisevestigingen bestaan. Sommige formules zijn vanaf de start franchise terwijl er ook bestaande formules zijn die franchise aan hun bedrijfsmodel toevoegen. Grofweg is het zo dat bij franchise in de detailhandel in veel gevallen sprake is van een combinatie van eigen filialen en franchisevestigingen, terwijl het bij franchise in de dienstverlening gebruikelijker is dat (bijna) alle vestigingen franchise zijn. Figuur franchisevestigingen in Nederland Bron: NFV, categorie overig betreft onder andere zorg Detailhandel Food Detailhandel Non-Food Horeca Dienstverlening 2009 Overig Zie ook ING Franchise in zorg: formule voor vernieuwing 2 Dit aantal is exclusief de formules met 1 of 2 vestigingen 9

10 1 Franchise en het winkelgebied van nu Franchise krijgt minder binding met winkelgebied Zeker 75% van de franchisevestigingen is gevestigd in een winkelgebied Door de diversiteit van branches waarin franchiseformules actief zijn, verschillen ook de vestigingsvoorkeuren sterk. Naar schatting is een locatie in een winkelgebied voor ruim 75% van de circa franchisevestigingen een essentieel element in de bedrijfsvoering. Dit komt neer op circa vestigingen. Dus lang niet alle vestigingen van franchiseformules zijn gevestigd in winkelgebieden. Denk bijvoorbeeld aan systeemhoreca zoals Mc Donalds en KFC die in winkelgebieden en op (snel-) weglocaties aanwezig zijn. Verder geldt voor franchisevestigingen in bijvoorbeeld de fitnessbranche, de (bedrijfs-)makelaardij of de financiële dienstverlening dat zij in hun bedrijfsvoering veel minder zijn gebonden aan een winkelgebied. De toekomstige groei van het aantal franchisevestigingen is naar verwachting het grootst in sectoren die een minder sterke locatiebinding met een winkelgebied hebben (figuur 3). Dit leidt ertoe dat de binding van franchise met winkelgebieden afneemt. Groeisegmenten in de franchisemarkt De franchisemarkt is in beweging door veranderende consumentenvoorkeuren, wijziging van de bevolkingssamenstelling, internationale trends en het succes en falen van bestaande ketens. Tot de huidige en toekomstige groeibranches voor franchise vestigingen behoren onder andere: Beauty en health, bijvoorbeeld fitnesscentra, afslankklinieken, tattooshops en schoonheidssalons. Foodservice en horeca, bijvoorbeeld gemaksconcepten in food en koffie en thee to go. Biologische winkels en winkels in buitenlandse voedingsmiddelen. Zakelijke dienstverlening, zoals juridische dienstverleners en personeelsdiensten. Persoonlijke dienstverlening, onder andere kappers en fietsreparateurs. Winkels in nieuwe technologie, zoals 3D print-shops. Afhaallocaties voor e-commerce aankopen. De snelle groei en de lage investeringsdrempel voor franchiseformules in detachering en payrolling zorgen dat er bij die bedrijven meer behoefte is om zich op (semi)zichtlocaties in winkelgebieden te vestigen. Figuur 3 Toekomstige groei franchise vooral in sectoren die minder aan winkelgebied zijn gebonden Hoog Laag Locatie binding met winkelgebied Detailhandel non-food Krimp Bron: ING Economisch Bureau Detailhandel food Horeca Persoonlijke diensten Zorg Zakelijke diensten Groei Groei franchisevestigingen Toelichting bij de figuur Naar verwachting slaat de stabilisatie van het aantal franchisevestigingen in de detailhandel op termijn om in krimp. In de non-food detailhandel zorgt verschuiving van de handel naar internet Locatie voor binding een daling met van winkelgebied het aantal vestigingspunten. Inmiddels zijn er meer ondernemers die een webwinkel dan een fysieke winkel starten. Voor het aantal franchisevestigingen Detailhandel van supermarkten en foodspeciaalzaken wordt een krimp voorzien. Het effect van internet non-food op het aantal vestigingspunten in horeca, persoonlijke diensten en zorg is gering. Het aantal formules en vestigingen blijft geleidelijk groeien. Zakelijke Hoog diensten worden enerzijds meer geautomatiseerd maar anderzijds neemt het belang van franchise in vooral de b2b markt toe. Dit Detailhandel maar in beperkte mate plaats in winkelgebieden. zorgt naar verwachting voor relatief sterke groei van het aantal vestigingen. Die groei vindt food Horeca Persoonlijke diensten Zorg Laag 10 Zakelijke diensten

11 1 Franchise en het winkelgebied van nu Belang van formules stijgt licht Formules voornamelijk aanwezig in middelgrote steden Wat betreft de aanwezigheid van vestigingen van formules (zowel eigen filialen als franchisevestigingen van ondernemers) in winkelgebieden geldt het volgende. Het belang (aandeel in totaal aantal winkelmeters) van (winkel)formules neemt toe naarmate het inwoneraantal van een plaats groeit. Het belang van formules is het grootst in middelgrote steden ( inwoners). Bij veel formules betreft het vaak filialen in de grote steden terwijl de vestigingen in kleinere steden en dorpen franchise zijn. Vestigingen van formules zijn vooral sterk vertegenwoordigd op A-locaties. Het aandeel van formules ligt hoger in ondersteunende, perifere/grootschalige en op high traffic locaties (stations, vliegvelden) dan in winkelcentra. Het aandeel van vestigingen van formules in het totale aantal winkelmeters in de periode is gestegen van 52% tot 54%. De mate van filialisering verschilt sterk per branche (figuur 4). Het groeiende winkel- en horeca-aanbod op high traffic locaties wordt vrijwel volledig ingevuld door formules. Veranderende eisen aan vestigingen De vestigingsvoorkeuren van formules veranderen door de tijd heen. Als gevolg van de groei van e-commerce heroriënteren formules zich op de invulling van hun vestigingen. Dit heeft invloed op het aantal vestigingen dat nodig is om hun doelgroep te bedienen. In de non-food detailhandel ontstaat bij formules daardoor een sterkere focus op de grootste steden en/of A-locaties. In middelgrote steden, waar formules een belangrijke spil zijn, kan juist druk ontstaan op de winkelfunctie wanneer een of meerdere van die formules besluiten hun vestiging te sluiten. In de supermarktbranche ligt de nadruk voor nieuwe vestigingen enerzijds op grotere winkels op goed bereikbare plaatsen met pick-up points en anderzijds op compacte zaken op plekken waar veel mensen wonen/werken/winkelen. Dit levert vooral risico s op voor kleinere supermarktcentra waar een dergelijk concept niet mogelijk is. Filialisering sterkst bij winkels voor dagelijkse boodschappen In Nederland is de totale filialisering binnen de detailhandel het sterkst in de branches die zich richten op de dagelijkse boodschappen. Voor de gehele detailhandel geldt dat 54% van de winkeloppervlakte tot een formule behoort. In andere franchisesectoren zoals de horeca en dienstverlening is dit lager. Zo is het aantal verkooppunten dat bij een formule is aangesloten in de horeca 8% en in de persoonlijke dienstverlening 30%. Figuur 4 Filialisering in de detailhandel (als % van wvo, 2014) Persoonlijke Verzorging Levensmiddelen Doe-Het-Zelf Huishoudelijke artikelen Bruin & Witgoed Schoenen Kleding Media Totaal Sport & Spel Plant & Dier Wonen Juwelier & Optiek Auto & Fiets Hobby 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bron: Locatus Tabel 1 Voorbeelden van bekende franchiseformules Detailhandel Food Albert Heijn, Jumbo/C1000, Plus Detailhandel non-food HEMA, Primera, ETOS, Bruna Horeca Mc Donalds, Delifrance, KFC Dienstverlening Cosmo Hairstyling, De Hypotheker, ERA Makelaardij Zorg Kring Apotheek, Mediq, Dental Clinics 11

12 1 Franchise en het winkelgebied van nu Formulecyclus brengt dynamiek in straatbeeld Formulecyclus geeft gezicht aan winkelgebied De invulling van winkelgebieden wordt in veel gevallen bepaald door hoe de ruimtebehoefte van formules zich ontwikkelt. Grofweg zijn vier fasen te onderscheiden in de ontwikkeling van een formule (zie figuur 5). Opbouw: het begin van een formule, (veelal) in eigen beheer worden de eerste vestigingen geopend. Groei: de basis staat en het concept bewijst zich. Uitbreiding van het aantal vestigingen kan versnellen door franchisenemers de kans te bieden onder de formulenaam te gaan opereren. Consolidatie: op een gegeven moment is de aanwezige markt grotendeels bediend. De sterke toename in het aantal vestigingen vlakt af en er is een dekkend netwerk van eigen filialen en franchisevestigingen. Het aantal nieuwe franchisenemers dat nog toetreedt is beperkt. Bestaande franchisevestigingen gaan over op de volgende generatie, komen weer in handen van de formule of worden gesloten en vervangen. In sommige gevallen ontstaan parallel hieraan de eerste vestigingen van een nieuwe formule binnen dezelfde organisatie. Differentiatie: naast het optimaliseren van bestaande vestigingen van de oorspronkelijke formule zet differentiatie door. Enerzijds door de toevoeging van nieuwe vestigingen in een ander format (AH to Go) of door de uitbouw van aanvullende formules (Big Bazar) anderzijds door internationale uitbreiding (HEMA, Blokker). Opkomst van discount is uitdaging voor franchiseformules In de detailhandel zitten vooral de sterk op prijsgerichte formules zoals Action, Big Bazar, LIDL en Primark in de groeifase. Zij profiteren daarbij van het economisch tij en de aanwezige ruimte in winkelgebieden. Door de continue focus op kostenreductie en de zeer smalle marges leent discount zich echter maar in zeer beperkte mate voor franchise. Voor franchiseformules is het Figuur 5 Formulecyclus in fasen (schematisch) Aantal vestigingen _ Formule A Opbouw A Bron: ING Economisch Bureau Groei A _ Formule B Consolidatie A / Opbouw B Differentiatie A / Groei B Consolidatie B een blijvend aandachtspunt om te zorgen dat de service, de invulling van de formule en de locatie relevant en onderscheidend blijven ten opzichte van discountformules met louter filialen. Dynamiek leidt ook tot sluitingen Winkelgebieden worden wat betreft het aantal vestigingen steeds minder gebieden om puur te winkelen. Bijna de helft van het totaal aantal vestigingen in 2014 betreft een vestiging uit een andere sector dan de detailhandel. Dit komt door krimp van het aantal detailhandelsvestigingen en groei van de vestigingen in andere sectoren. Vooral in de non-food detailhandel loopt het aantal vestigingen flink terug. Tussen 2010 en 2014 was er sprake van een daling van 10%, onder andere door franchisevestigingen die sloten. 12

13 Hoofdstuk 2. Toekomsttrends voor franchiseformules en vestigingen E-commerce verandert bedieningsmodel en functie vestiging Arbeidsmarktontwikkeling stimuleert het ondernemerschap De vertraagde economie zet franchiseformules in beweging 13

14 2 Toekomsttrends voor franchiseformules en vestigingen E-commerce verandert bedieningsmodel en functie vestiging Toenemende online verkoop en dienstverlening vraagt verbinding on- en offline De verwachte toename van de online verkoop (zie tabel 2, volgende pagina) en dienstverlening vraagt van franchiseketens dat zij een naadloze verbinding maken tussen on- en offline. Drie kernelementen in de bedrijfsvoering, informeren, communiceren en verkopen, dienen bij een volledig geïntegreerde benadering zowel in de fysieke vestiging als de webomgeving mogelijk te zijn. Het is aan de franchisegever om op dit vlak duidelijkheid te verschaffen aan ondernemers over de koers van de formule en de implicaties die dit heeft voor de bedrijfsvoering van vestigingen. Rol van vestiging in distributiemodel verandert door uitbreiding met online kanaal In branches waar het belang van internet toeneemt, wordt steeds duidelijker dat de rol van een vestiging verandert. In het ene geval wordt de fysieke vestiging veel meer een showroom, in andere gevallen komt de nadruk (nog) sterker te liggen op persoonlijk advies of het stimuleren van sociale contacten en interactie. Bij het behoud van voorraad in de winkel wordt met e-commerce vaak gezorgd dat lost sales worden ondervangen. Bij de keuze voor een kleinere voorraad kan bijvoorbeeld met verkoopzuilen het gehele assortiment worden ontsloten. Ruim 60% van de consumenten oriënteert zich vaak of regelmatig online voor Doordat mensen veel online kunnen regelen hoeven ze minder vaak fysiek bij ons langs te komen. Dus verandert ook onze ruimtebehoefte en de manier waarop we onze vestigingen inrichten. Door shop-in-shop blijven we wel aanwezig maar zijn we veel flexibeler. een aankoop. Die groep klanten stapt met een andere (kennis)achtergrond en/of een andere behoefte binnen bij een vestiging. De heroriëntatie van de positie van vestigingen in het verkoopnetwerk van franchiseformules zorgt op termijn onder andere voor: - een toenemende behoefte aan shop-in-shop concepten; - een kleinere ruimtebehoefte doordat vestigingen een kleinere voorraad aanhouden; - minder fysieke vestigingen doordat formules zich op een select aantal locaties gaan richten; - verdere ontwikkeling van afhaalpunten en -mogelijkheden voor online bestelde goederen. Een bijkomend effect is dat een lagere behoefte aan winkelmeters en een kleinere voorraadbehoefte in sommige branches (zoals speelgoed of mode) de benodigde investering door franchisenemers kan laten dalen en de drempel voor potentiële nieuwe ondernemers verlaagt. E-commerce noodzaakt tot verbreding van onderlinge afspraken De consistente merkuitstraling is een van de belangrijkste waarden van een franchiseformule. Een nieuw online bedieningsmodel dat dwars door bestaande bedrijfsstructuren heen loopt, vraagt om adequate afspraken tussen franchisegevers en nemers. Het spanningsveld tussen de investeringen van een formule in e-commerce en de verdeling van de kosten en opbrengsten is daar een belangrijk onderdeel in. Wanneer de lasten van de investering door de franchisegever en -nemer worden gedragen dan geeft dit ook aanleiding om de (eventuele) opbrengsten te verdelen. Tegelijkertijd ontwikkelen franchisenemers ook e-commerce initiatieven voor eigen rekening. Albert Heijn ondernemers met eigen afhaalpunten zijn hier een voorbeeld van. Een dergelijke ontwikkeling kan de consistente merkuitstraling en consumentenvoorwaarden ondergraven. 14

15 2 Toekomsttrends voor franchiseformules en vestigingen E-commerce verandert bedieningsmodel en functie vestiging (vervolg) Tabel 2 Raming online marktaandeel 2025 naar productgroep (schattingen 2013 o.b.v. cijfers Thuiswinkel.org / Blauw Research, CBS en GfK, raming 2025 ING Economisch Bureau) Online aandeel Food en personal care (voeding en pers. verzorging) Wonen (doe-het-zelf, woninginrichting, tuin en huishoudelijke artikelen) 0%-5% 10%-15% De dominantie van het traditionele fysieke kanaal met relatief veel outlets, efficiënte logistieke systemen die hierop gefinetuned zijn en sterke prijsconcurrentie werpt hoge barrieres op voor online nieuwkomers. Voor veel consumenten is online niet relevant als het op boodschappen doen aankomt, zowel uit oogpunt van kosten als tijd. Wel biedt online kansen aan specialisten (speciaalzaak) of specifieke productgroepen (koffie). 5%-10% 15%-20% Als oriëntatiekanaal is internet succesvol in woninginrichting. Online transacties zijn echter relatief gering. Veel producten vragen uiteindelijk om een fysieke ervaring. Grote online spelers zoeken deze markt echter wel op en brengen fysieke spelers ook langzaam in beweging. Dit zal het online kanaal uiteindelijk wel enige groei brengen. Het fysieke kanaal blijft dominant. Kleding 10%-15% 25%-30% Internet is in korte tijd doorgebroken dankzij sterke pure players. Bestaande (fysieke) ketens volgden met crosschannel proposities. Een groeiend assortiment en professionalisering laat online groeien. Sanering in de winkelstraat zal het fysieke aanbod uitdunnen. Desondanks blijven internationale ketens in de winkelstraat dominant. Er zijn limieten aan het ervaren van producten online en de hoge mate van retouren vraagt om een gedegen aanpak. Schoenen 10%-15% 30%-35% In schoenen begon de online fashion revolutie. Zappos in de VS en later Zalando in Europa openden de markt. Traditionele (fysieke) ketens proberen te volgen, maar zijn veelal niet in staat tot een sterk weerwoord. Dit resulteert in een saneringsslag. Een enorm online assortiment, gemak en service en (soms) gratis verzending en retournering zijn succesfactoren voor online. Ook hier geldt echter dat er limieten zijn aan het ervaren van producten online en vormt het hoge percentage retouren een probleem. Consumentenelektronica 20%-25% 40%-45% Elektronica was er vroeg bij als succesvolle productgroep op internet. Een aantal online spelers wist zichzelf verder te ontwikkelen ten koste van traditionele fysieke ketens. Overgebleven partijen ontwikkelen zichzelf tot crosschannel aanbieders. Consumentenelektronica kent zowel producten die online worden gekozen als producten waarvoor consumenten naar een winkel toekomen om te kunnen ervaren. Er komt wel steeds meer productinfo op internet. De sector nijgt op termijn naar een evenwichtige online-offline verdeling. Speelgoed 20%-25% 50%-55% Speelgoed behoorde niet direct tot de snellopers op internet, maar kende gedurende de afgelopen jaren een groeispurt, waardoor het online aandeel inmiddels op ruim 20% ligt. Pure players namen speelgoed in hun assortiment op en traditionele ketens gingen multichannel. Het online aanbod is hierdoor versterkt. Fysieke winkels kennen op dit vlak juist beperkingen. Hun omzet en aantal krimpt. Online lijkt op weg naar een groter aandeel. Toch zal net als in elektronica een behoefte aanwezig blijven om bepaalde producten fysiek te kunnen ervaren. Boeken 35%-50% 85%-90% Een van de eerste productcategorieën met online potentie. Veel omzet is weggetrokken door pure players. Het product leent zich in veel gevallen uitstekend voor online verkoop. Bij een aantal categorieen (kinderboeken) en specifieke doelgroep blijft het fysieke kanaal, veelal local heroes met een specifiek assortiment, echter relevant. Toch kan verdere digitalisering van het product tot nieuwe online impuls leiden. Het e-boek aandeel loopt in NL nog sterk achter bij andere landen. Entertainment (muziek, film, games) 50%-65% 90%-95% Samen met boeken vroegtijdig richting internet getrokken. Fysieke winkel(keten)s hebben lang stand gehouden maar hun verzet lijkt nu gebroken door digitalisering en delen (streaming) van producten. Dit proces voltrekt zich momenteel in sneltreinvaart, waardoor deze productgroep voor een zeer groot deel uit de winkelstraat zal verdwijnen. Bron: ING Economisch Bureau, Winkelgebied 2025 Deelrapport Detailhandel 15

16 2 Toekomsttrends voor franchiseformules en vestigingen Arbeidsmarkt en ondernemer veranderen Potentieel aan franchise-ondernemers blijft groot Een aantal macro-economische trends zorgt in het komende decennium dat het ondernemersaanbod waaruit formules kunnen selecteren groot blijft. Flexibilisering van de arbeidsmarkt: de arbeidsmobiliteit is nu groter dan een aantal decennia terug. Door de crisis en sectorale ontwikkelingen van de werkgelegenheid zijn vaste en langdurige dienstverbanden veel minder gebruikelijk dan voorheen. Individualisering zorgt tegelijkertijd dat mensen meer waarde toekennen aan het nastreven van persoonlijke doelen. Deze combinatie stimuleert de behoefte om eigen baas te zijn, al dan niet onder de vleugels van een franchiseformule. Reorganisaties bij bedrijven en de hoge werkloosheid: dit zorgt dat meer mensen de kans grijpen om, deels ook noodgedwongen, als ondernemer aan de slag te gaan. Eventuele ontslagvergoedingen zorgen dat een deel van deze groep daarbij al zelf over het startkapitaal beschikt dat vaak nodig is om een franchisevestiging te openen. Demografie: in de periode tot 2025 vinden er forse verschuivingen in de leeftijdssamenstelling van de Nederlandse bevolking plaats. Het aantal potentiële ondernemers tussen de jaar neemt nog toe met 5%, terwijl de groep jarigen met ruim 20% krimpt. Selectie aan de poort Sectoren als de detailhandel, horeca en zakelijke dienstverlening zijn populair bij startende ondernemers (tabel 3). Ondernemers die kiezen om onder de vlag van een franchiseformule te gaan opereren, moeten daarbij aan de specifieke eisen van een formule voldoen. Dit betekent onder andere dat potentiële ondernemers vaak al ervaring in de branche dienen te hebben en/of een bepaald bedrag aan eigen vermogen in moeten brengen. Daarnaast geeft de ondernemer het commitment af om voor de duur van zijn contract (doorgaans 5-10 jaar) zich te verbinden aan de formule en hangt de financieringstermijn vaak samen met die contractduur. Bij het vrijkomen van een vestiging van een grote formule wordt vaak eerst tussen de eigen ondernemers gekeken voor een geschikte kandidaat 3 en pas daarna extern gezocht. De selectie aan de poort reguleert de instroom van nieuwe ondernemers. Generatieshift bij ondernemers heeft impact op winkelgebieden Vergrijzing zorgt het komende decennium voor meer verloop in het ondernemersbestand terwijl nieuwe ondernemers mogelijk minder snel geneigd zijn om zich net zo lang aan de formule te verbinden als hun voorgangers. Stabiliteit vanuit de formule is een belangrijke voorwaarde om voor langere tijd commitment van ondernemers te krijgen. De instroom van een nieuwe generatie ondernemers helpt formules om mensen binnen te halen die anders tegen vestigingen en winkelgebieden aankijken dan hun voorgangers. De grotere bekendheid en vaardigheid met internet en social media bij nieuwe ondernemers is daar een element in. Tabel 3 Aantal startende ondernemers (zelfstandig en franchise) Aantal Sector Detailhandel Winkel Markthandel Webshop en postorder Horeca Zakelijke dienstverlening Gezondheidszorg Bron: Kamer van Koophandel 3 Zie ook ING Multifranchise wint aan belang 16

17 2 Toekomsttrends voor franchiseformules en vestigingen Vertraagde economie en meer vraag gestuurde markt Toekomstbestendig bedrijfsmodel verdient alle aandacht Krimp van economie en opkomst discountmodel veroorzaken opschudding in de markt De krimp en vertraging van de economie bespoedigen de opkomst van discount formules in veel van de branches waarin franchiseformules actief zijn. Voorbeelden zijn een keten als Action, value for money concepten in de horeca en notarissen die zich voornamelijk op prijs profileren. In combinatie met de lagere consumentenbestedingen leidt dit ertoe dat veel franchiseformules forse klappen hebben moeten incasseren als het gaat om omzet. Economische groei komend decennium structureel lager Consumenten gaven de afgelopen vijf jaar telkens minder uit in winkels. De komende jaren valt een aanhoudende sterke groei van de consumentenbestedingen, en daarmee de winkelverkopen, niet te verwachten. Zo is er de nasleep van de Grote recessie van en de Europese schuldencrisis. Consumenten en overheden zijn druk bezig hun balansen te herstellen. Daarnaast vergrijst de bevolking en groeit deze steeds minder hard. In dit scenario zal de economische groei in Nederland, zelfs bij een gelijkblijvende arbeidsproductiviteit, structureel lager komen te liggen dan in de afgelopen decennia (figuur 6). Investeren in formule en vergroten van interactie met de doelgroep Door de huidige en toekomstige technologische mogelijkheden 4 heeft de consument veel meer kennis en controle om zijn aankoopproces naar eigen inzicht in te vullen. Dit wordt gestimuleerd door de beschikbaarheid van (product)recensies van andere gebruikers en vergelijkingssites. Naar verwachting raakt het gebruik hiervan het komende decennium voor steeds meer producten en diensten ingeburgerd. Dus dienen formules en franchisenemers zich bewust te zijn van wat er onder consumenten speelt en kunnen ze in hun service en klantbenadering anticiperen op de toenemende hoeveelheid (online) reacties en suggesties. De binding met de formule en de vestiging is te vergroten door persoonlijke aandacht, het belonen van loyaliteit (on- en offline) en het activeren van klanten als promotors, door ze te laten meedenken over de invulling van het assortiment of concept (co-creatie, bijvoorbeeld bij de winkels van SPAR- University) of ze via crowdfunding te laten participeren in de vestiging. De behoefte om in te spelen op korte termijn trends staat deels op gespannen voet met de langere termijn positionering van een formule. In het winkelgebied van de toekomst werkt het echter niet meer om als formule eens in de paar jaar te vernieuwen. Het is zaak om continue bezig te zijn met formuleontwikkeling (online en offline) en dynamisch te zijn. 4 Zoals de personalisering van het assortiment en dienstverlening door inzet big data, virtual reality, 3D printing van artikelen en verbetering van mobiele aankoopproces. Figuur 6 Economische groei, % jaar-op-jaar wederopbouw ,8% 70 oliecrisis Bron: CBS, bewerking ING Economisch Bureau 2,2% 85 vredesdividend ,3% 1,6% decennium horribilis ,25%-1,5%

18 Hoofdstuk 3. Belang van franchise bij aantrekkelijke winkelgebieden Afstemming over rolverdeling franchisegever en franchisenemer noodzakelijk Verantwoordelijkheid franchisegever; basis neerzetten, verbindingen leggen en aansturen Verantwoordelijkheid franchisenemer; lokaal het voortouw nemen en verbeteringen signaleren Aanhoudende lokale discussies over toekomst van winkelgebieden 18

19 3 Belang van franchise bij aantrekkelijke winkelgebieden Belang van franchiseformules bij aantrekkelijke winkelgebieden Afhankelijkheid van winkelgebieden brengt mix van belangen met zich mee Franchise heeft een forse aanwezigheid in winkelgebieden maar die aanwezigheid is wel aan veranderingen onderhevig. Voor toekomstig succes is het voor franchiseformules van belang dat de gebieden waar zij gevestigd zijn een zo groot mogelijke aantrekkingskracht hebben. Het belang van een franchisegever kent andere nuances dan dat van een franchisenemer. Maar als de franchisenemer in een aantrekkelijk en goed presterend winkelgebied zit, vertaalt zich dat indirect ook door in voordelen voor de franchisegever (figuur 7). Het behartigen van de belangen van de franchisegever en -nemer vraagt een duidelijke rolverdeling (wie doet wat). Belang van winkelgebied voor franchisegever daalt wanneer meer omzet online gaat Binnen de detailhandel en dienstverlening verschuift over de hele breedte omzet uit het fysieke kanaal naar digitaal. Bij veel formules is de omzet uit de vestigingen naar verhouding het belangrijkst, maar het belang van online stijgt snel. Het aandeel van de winkelomzet in de totale omzet daalt en daarmee neemt ook het belang voor franchiseformules om vanwege de omzet in winkelgebieden aanwezig te zijn af. Figuur 7 Zoeken naar de juiste balans in belangen van franchisegever en -nemer Betrokkenheid vastgoedeigenaar en gemeente Uitstraling winkelportfolio Passanten Spreiding en dekking winkels Diversiteit voorzieningen Zichtbaarheid Bereikbaarheid Box Toename van online omzet bij franchiseformules HEMA realiseerde in 2013 online een omzet van 120 miljoen op een totale omzet van 1,5 miljard. De online verkopen van Bruna stegen met 19% in New York Pizza behaalde in 2011 een online omzet van 14,3 miljoen. De geschatte Nederlandse online omzet van Hunkemöller bedroeg in ,7 miljoen. n Voornamelijk voor franchisenemer n Voornamelijk voor franchisegever n Voor beiden 19

20 3 Belang van franchise bij aantrekkelijke winkelgebieden Rolverdeling bij het creëren van aantrekkelijke winkelgebieden (1) Franchisegevers zetten basis neer, leggen verbindingen en verzorgen aansturingt Franchisegevers: wel of geen verantwoordelijkheid? Een goed renderend vestigingenbestand is onderdeel van het succes van een formule ongeacht of het filialen of franchisevestigingen zijn. Vanuit de (grotere) franchisegevers geredeneerd is het feit dat ze in een bepaald winkelgebied aanwezig zijn al een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van dat gebied. Zo fungeren onder andere de (franchise)vestigingen van supermarkten als trekker van consumenten. Vanuit de optiek van de franchisegevers is het op lokaal niveau aan de franchisenemer en de vastgoedeigenaar om het aanwezige potentieel zo goed mogelijk te benutten. De aantrekkingskracht van een vestiging is op lokaal niveau echter wel sterk afhankelijk van landelijke marketinginspanningen en de elementen die in de vestiging aanwezig zijn. De franchisegever is de leidende partij bij het ontwikkelen en vernieuwen van het vestigingsformat en de strategische uitrol over de bestaande vestigingen. Verbindingen leggen met belanghebbenden De franchisegever kan op landelijk niveau de contacten leggen met vastgoedeigenaren, overheden en andere formules. Dit kan op lokaal niveau weer leiden tot acties ter verbetering van een winkelgebied. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over de afstemming voor gelijktijdige investeringen in de vestiging en omgeving, over branding en communicatie van winkelgebieden of over de behoefte om het vestigingsklimaat en het voorzieningenniveau in krimpgebieden op peil te houden. Wel dient te worden beseft dat er geen standaard oplossing is, niet ieder winkelgebied even kansrijk is 5 en succes is niet overal maakbaar is. 5 Zie ook: Winkelgebied 2025 deelrapport retail Box Participatie in het lokale debat De betrokkenheid van franchisegevers met winkelgebieden gaat soms verder dan alleen de eigen vestiging. Een voorbeeld is het convenant dat SPAR heeft afgesloten met het ministerie van Economische Zaken over het voorzieningenaanbod in kleine kernen. Daarbij gaat het om behoud van de leefbaarheid van een kern en de manier waarop een SPAR vestiging daar aan bij kan dragen. Een onderdeel is dat de SPAR organisatie en de ondernemer gericht contacten leggen met belanghebbenden en dat ze invloed uitoefenen om het aanbod van basisvoorzieningen te garanderen. De SPAR formule verwacht in dat kader dat de ondernemer lokaal in staat is om een voortrekkersrol te spelen. Begeleiding en aansturing van franchisenemer Naast het leggen van contacten op bovenlokaal niveau kan de franchisegever zijn franchisenemers op lokaal niveau faciliteren in gesprekken met gemeenten of in onderhandelingen met vastgoedeigenaren. De aanleiding hiervoor kan bijvoorbeeld zijn dat de formule in een gemeente meerdere vestigingen heeft of om samen met de franchisenemer druk uit te oefenen bij heronderhandeling van een huurcontract. Daartegenover staan ook zaken die bijdragen aan de aantrekkingskracht van een vestiging of gebied waarvan een franchiseformule mag verwachten dat ondernemers die oppakken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om Lokale marktbewerking en sponsoring; Belangenbehartiging en maatschappelijke participatie; Personeelsbeleid; Openingstijden. 20

Winkelgebied Evolutie van franchise gevraagd

Winkelgebied Evolutie van franchise gevraagd Winkelgebied 2025 Evolutie van franchise gevraagd Colofon Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau thijs.geijer@ing.nl Redactie Tom Bettelheim ING Zakelijke arrangementen tom.bettelheim@ing.nl Max Erich

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem

Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem Winkelstraat van de Toekomst Veranderende consument en online groei zetten winkels klem Dirk Mulder Sectormanager Retail @MulderDirk 06-11380971 VOOR WE VAN START GAAN. 2 Agenda Stand van zaken in de retail

Nadere informatie

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus Alles blijft Anders Het winkellandschap 2003-2011-2020 Gerard Zandbergen CEO Locatus Enkele begrippen Dagelijks aankopen Winkels / Detailhandel Mode & Luxe Wel oppervlak: Vrije Tijd WVO = In en om het

Nadere informatie

De stand van retail in Nederland. woensdag 16 september 2015

De stand van retail in Nederland. woensdag 16 september 2015 De stand van retail in Nederland woensdag 16 september 2015 Founder en Directeur Retaildenkers.nl Wie is Rupert? verbinder Inspiratie storytelling Marketing ondernemersboeken Klant centraal retaildeskundige

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Winkelgebied 2025. Samen in beweging

Winkelgebied 2025. Samen in beweging Winkelgebied 2025 Samen in beweging Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Edse Dantuma ING Economisch Bureau edse.dantuma@ing.nl Jan van der Doelen ING Sectormanagement

Nadere informatie

Vraagstimulerende maatregelen

Vraagstimulerende maatregelen Dynamica in de retail. Deze week is er een spraakmakend rapport uitgekomen dat de situatie in de winkelretail beschrijft. Het rapport van Dynamis komt tot de conclusie dat vraagsturing niet tot het gewenste

Nadere informatie

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS Exploderende groei E-commerce E-commerce is niet meer weg te denken uit onze economie. Al decennia lang is deze vorm van handelen via

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

De barometer week 26:

De barometer week 26: De barometer week 26: Deze week een uitgebreide nieuwsbrief met halfjaarresultaten, grafieken en een belangwekkend artikel van Dirk Mulder van ING. We hebben de cijfers tot en met week 26 verwerkt en dus

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers behoren tot de spijsverstrekkende bedrijven. Zij richten zich op de bereiding en verkoop van gemaksvoedsel vanuit een

Nadere informatie

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen!

F reader. Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! F R I E N D S F reader Het nieuwe ondernemen. is gewoon durven te veranderen! Als we de berichtgeving van de laatste maanden mogen geloven staat de non food detailhandel voor een herstructureringsslag.

Nadere informatie

Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446

Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446 Chasing Spaces, Lizzy Ansinghstraat 163, 1072 RG Amsterdam, telefoonnummer: 020-89 32 446 Persbericht Amsterdam, 30 september 2015 Jacht op pop-up locaties in Amsterdam geopend Leegstaande winkel- en bedrijfspanden

Nadere informatie

Winkelgebied 2025. Breken met het verleden

Winkelgebied 2025. Breken met het verleden Winkelgebied 2025 Breken met het verleden Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Dirk Mulder ING Sectormanagement dirk.mulder@ing.nl Marcel Peek ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Internet: alles wordt anders

Internet: alles wordt anders Internet: alles wordt anders Prof Dr C.N.A. Molenaar Twee miljoen winkelmeters in de stad gaan verdwijnen De komende zeven jaar krimpt het winkeloppervlak in stedelijke gebieden sterk. In totaal zal er

Nadere informatie

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 204X00472 Opzet presentatie 1. Aanpak en resultaten regionale detailhandelsfoto 2. Algemene trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Oosterhout, visie boodschappenstructuur Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Achtergrond Detailhandel sterk in beweging Opkomst e-commerce Dalende bestedingen Omvallende ketens Leegstand

Nadere informatie

2017 wordt een goed jaar, maar wie heeft de regie?

2017 wordt een goed jaar, maar wie heeft de regie? 2017 wordt een goed jaar, maar wie heeft de regie? We kijken nog even terug naar 2016 en trekken lering uit de ontwikkelingen. Dit is meteen de basis voor 2017 aangevuld met goede macro-economische verwachtingen.

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Bron: Kees Hummel in opdracht van Kroonenberg Groep. Special huurprijzen winkelmarkt 2016

Bron: Kees Hummel in opdracht van Kroonenberg Groep. Special huurprijzen winkelmarkt 2016 Bron: Kees Hummel in opdracht van Kroonenberg Groep Special huurprijzen winkelmarkt 2016 Normalisatie van winkelhuren biedt retailers perspectief De winkelhuurprijzen zijn in tweederde van de door JLL

Nadere informatie

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren

Nieuwe retail business modellen. Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Nieuwe retail business modellen Partnervoorstel: ondersteunen en participeren Achtergrond Retail business modellen voor MKB ondernemers in de mode- en woonbranche Is het noodzakelijk? De combinatie voldoende

Nadere informatie

Kerstonderzoek 2011 Net Promoter Score. www.q-and-a.nl

Kerstonderzoek 2011 Net Promoter Score. www.q-and-a.nl Kerstonderzoek 2011 Net Promoter Score www.q-and-a.nl OVER HET ONDERZOEK Algemeen In week 50 van 2011 heeft Q&A Research & Consultancy een kerstonderzoek uitgevoerd onder ruim 1.600 consumenten. De resultaten

Nadere informatie

Toekomst van de binnenstad en vraaggericht denken

Toekomst van de binnenstad en vraaggericht denken Toekomst van de binnenstad en vraaggericht denken Waar hebt u voor het laatst iets gekocht? De klantenreis Oriëntatie Keuze Koop winkelcentrum waar wat wil ik? vergelijken folder feedback prijs wanneer

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Leegstand als kans voor de lokale economie?

Leegstand als kans voor de lokale economie? Leegstand als kans voor de lokale economie? NVBO congres 13 april 2011 Arnhem Simon Hiemstra Senior consultant MKB Adviseurs Leegstand als kans voor de lokale economie Voorstellen Simon Hiemstra 35 jaar

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied November 2014 Duidelijk. DTZ Zadelhoff www.dtz.nl De strijd om de harde A1 DTZ Zadelhoff 1 De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten

Nadere informatie

Cross Channel Retail

Cross Channel Retail Cross Channel Retail Onderzoek naar de implicaties voor Nederlandse winkelcentra 20 juni 2014 ir. Suzanne Tol MRE Asset manager bij HB Capital Wat is cross channel retail? Theorie: bij cross channel is

Nadere informatie

Inhoud Wat is franchise... 3 Franchise is een vorm van samenwerking... 3 Taakverdeling franchisenemer en franchisegever... 3 Gemeenschappelijk doel

Inhoud Wat is franchise... 3 Franchise is een vorm van samenwerking... 3 Taakverdeling franchisenemer en franchisegever... 3 Gemeenschappelijk doel ` Wat is Franchise Inhoud Wat is franchise... 3 Franchise is een vorm van samenwerking... 3 Taakverdeling franchisenemer en franchisegever... 3 Gemeenschappelijk doel van de franchisenemer en franchisegever...

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND

NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND NDC RE TAIL BUSINESS TO BUSINESS-KRANT EN NDC RETAILCAFÉ VIA N CHANNEL T.B.V. DE RETAILSECTOR IN NOORD-NEDERLAND 1 INTRODUCTIE Retailers worden op dit moment meer dan ooit gedwongen bestaande business

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed. Huib Boissevain 28 oktober

Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed. Huib Boissevain 28 oktober Ontwikkelingen en kansen in supermarktvastgoed Huib Boissevain 28 oktober Over Annexum Ruim 15 jaar specialist in vastgoedbeleggingen 35 medewerkers die dagelijks met vastgoed bezig zijn Met een fondsvermogen

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Vier scenario s en strategie De ontwikkeling van online retail is omgeven door verschillende onzekerheden. Wat zijn de gevolgen voor het winkellandschap? De Rabobank heeft een viertal scenario s ontwikkeld

Nadere informatie

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011)

Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) Internetwinkelen: bijna iedereen doet het Resultaten uit het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 (KSO2011) De detailhandel heeft het moeilijk. Daar waar voor veel sectoren geldt dat vooral de economische

Nadere informatie

Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017

Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 Sectorrapport Winkelmarkt VOORJAARS UPDATE 2017 32 SPF Nederlandse Sectorrapport Slagersbedrijven Vastgoedmarkt Winkelmarkt 2017 Voorjaarsupdate Stand van zaken GEBRUIKERSMARKT Consumenten besteden meer,

Nadere informatie

Binnenstad in beweging. Rob van de Peppel I&O Research

Binnenstad in beweging. Rob van de Peppel I&O Research Binnenstad in beweging Rob van de Peppel I&O Research Ontwikkelingen landelijk Bepalende factoren Case: Binnenstad Enschede Lokale en landelijke drivers Winkelaanbod en leegstand 5.000 minder winkels (-5%

Nadere informatie

Wat is nu echt de impact van internet op de retail?

Wat is nu echt de impact van internet op de retail? Wat is nu echt de impact van internet op de retail? De dynamica in de retail is dagelijks te merken. De winkelstraat ondervindt een metamorfose, doordat winkels verdwijnen en nieuwe winkels komen, door

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Winkelcentrum - Binnenban 4 2.2 In de Fuik 5 2.3 Lengweg 5 2.4

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel non-food De detailhandel levert goederen (zowel nieuw als tweedehands) direct aan particulieren. Deze goederen zijn niet in de eigen onderneming vervaardigd. De sector Detailhandel non-food

Nadere informatie

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport

Retailscan. Pagina 1 van 5. Deelnemer: 1120533. Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Retailscan Deelnemer: 1120533 Hoe staat u ervoor? Uw persoonlijke adviesrapport Detailhandel in beeld In januari 2015 was de omzet in de detailhandel 0,8 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Case 4: Consultancy KC Tennis

Case 4: Consultancy KC Tennis Case 4: Consultancy KC Tennis Projectgroep 6 Jordy Bakker Bas Heijnen Bart Janssen 21 april 2015 Arlon Biemans 1 Inhoudsopgave 1. Hoofddoel: Analyse m.b.t. strategie... 3 1.1 Verschillen doelgroep online

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

Retail nog niet in evenwicht

Retail nog niet in evenwicht Vooruitzicht Detailhandel Retail nog niet in evenwicht 2015 met horten en stoten; onevenwichtige groei in detailhandel Stijgende koopkracht huishoudens biedt volgend jaar zetje in de rug. Op termijn zal

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

De Retail Evolutie 2015-2020. Waarom de Pure Online Player niet zonder de winkelstraat kan

De Retail Evolutie 2015-2020. Waarom de Pure Online Player niet zonder de winkelstraat kan De Retail Evolutie 2015-2020 Waarom de Pure Online Player niet zonder de winkelstraat kan Alexander Nijeboer, retailstrateeg Li Moon alexander@limoon.nl Li Moon, een toonaangevend retailreclamebureau Wij

Nadere informatie

ruimtelijke effecten van PUP s

ruimtelijke effecten van PUP s ruimtelijke effecten van PUP s Contact: Geert Welten (geert.welten@rho.nl) of Remko Bak (remko.bak@rho.nl) of bel: 010 201 8555 1 Agenda 1. Inleiding 2. Waar gaat het over 3. Doelgroep: afhalen vs. winkelen

Nadere informatie

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE

EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE In samenwerking met: EXPERTGROEP FUTURE CITY CENTRE Shopping Today 24 september 2015 Korte introductie.. Enny van de Velden Managing Director CCV Dienstverlener voor elektronische transacties in Europa

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Franchise is crisisbestendig

Franchise is crisisbestendig Trends in franchise ING Economisch Bureau Franchise is crisisbestendig Franchise presteert beter dan de sector In vijftien jaar tijd is het aantal franchiseformules in Nederland meer dan verdubbeld. Juist

Nadere informatie

Presentatie Jan-Willem Grievink FoodService Instituut Nederland en EFMI Business School Maart 2011. Jan-Willem Grievink

Presentatie Jan-Willem Grievink FoodService Instituut Nederland en EFMI Business School Maart 2011. Jan-Willem Grievink concepten 2 Volatiele wereldeconomie Belangrijke maatschappelijke veranderingen Stress in housholds with children 1. 2. Growing to 35% 1-p household 3. Baby boomers 4. New Europeans 3 1 4 Single portions

Nadere informatie

Programma. Marktoverview: retail, klant en beleving

Programma. Marktoverview: retail, klant en beleving Marktoverview: retail, klant en beleving WinkellocatieMarkt Nederland 2013 Henk J. Gianotten hgi@ziggo.nl www.garma.nl Utrecht, 26 september 2013 Programma 1. De dynamiek in een turbulente markt 2. Enkele

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Een advies gericht aan het warenhuis V&D in het segment damesmode. Adviesrapport Maxime Bos 2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport dat is gemaakt naar

Nadere informatie

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013

in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 OFED Arbeidsmarktmonitor elektrotechnische detailhandel 2013 in het kort 2 Mei 2013 Onderzoek en rapportage a-advies In opdracht

Nadere informatie

Franchise versus filiaal

Franchise versus filiaal Franchise versus filiaal Sleutelen aan de optimale vestigingenmix Franchisevestigingen Filialen ING Economisch Bureau november 2016 Visie: optimalisering vestigingenmix noodzakelijk Opschudding in franchiseland

Nadere informatie

DE EVOLUTIE VAN ONLINE WINKELEN IN NEDERLAND 15 JANUARI 2012, KAMER VAN KOOPHANDEL, DEN HAAG

DE EVOLUTIE VAN ONLINE WINKELEN IN NEDERLAND 15 JANUARI 2012, KAMER VAN KOOPHANDEL, DEN HAAG DE EVOLUTIE VAN ONLINE WINKELEN IN NEDERLAND 15 JANUARI 2012, KAMER VAN KOOPHANDEL, DEN HAAG Dr. Jesse Weltevreden, Lector Online Ondernemen 1 DE EVOLUTIE VAN ONLINE WINKELEN IN NEDERLAND: 4 FASEN 2 4

Nadere informatie

MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY

MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY MEDIABRANDS RETAIL BUYING STUDY LEGT KOOPGEDRAG EN DE ROL VAN MEDIA BLOOT IN DE NIEUWE OMNI CHANNEL REALITEIT ORIËNTATIE EN KOOPGEDRAG WAS NOG NOOIT ZO COMPLEX Retail zit in een turbulente periode. Winkelketens

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

12. 12. Heeft u nog een algemene opmerkingen, gedachte, of wilt u anderszins nog iets aan ons doorgeven, vul dat dan svp hieronder in. De code zoals deze er nu al ligt in concept had veel om de nemer te

Nadere informatie

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN..

SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. 1 SHIFT HAPPENS. OOK IN EINDHOVEN.. JAN-WILLEM JANSSEN 9 JANUARI 2014 2 WAT IS EEN SHIFT? EEN KORTE UITLEG EEN SHIFT IS EEN FUNDAMENTELE GEDRAGSVERANDERING, DIE MEESTAL MOGELIJK WORDT GEMAAKT DOOR INTRODUCTIE

Nadere informatie

De invloed van vergrijzing op het winkellandschap. Visie

De invloed van vergrijzing op het winkellandschap. Visie De invloed van vergrijzing op het winkellandschap Visie 2016-2025 Inleiding Retail is complexer dan ooit. Onder invloed van demografische, economische en technologische ontwikkelingen wordt het retaillandschap

Nadere informatie

Retail2020 en de effecten op de binnenstad

Retail2020 en de effecten op de binnenstad Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland Retail2020 en de effecten op de binnenstad Drs. M.H.J. Evers Manager Leden & Advies bij CBW Mitex Retail 2020 en de effecten op de binnenstad VOGON

Nadere informatie

https://insights.abnamro.nl/branche/kledingwinkels/ Laatste update:: 20 mei 2016

https://insights.abnamro.nl/branche/kledingwinkels/ Laatste update:: 20 mei 2016 Page 1 of 6 Laatste update:: 20 mei 2016 Page 2 of 6 Kledingwinkels De detailhandel in kleding omvat winkels in dames- en/of herenbovenkleding, baby- en kinderkledingzaken, bodyfashion (lingerie) en gemengde

Nadere informatie

Programma. Trends en ontwikkelingen in centrumgebieden. Grote verschil Nederland en België. Het aanbod in de periferie

Programma. Trends en ontwikkelingen in centrumgebieden. Grote verschil Nederland en België. Het aanbod in de periferie Trends en ontwikkelingen in centrumgebieden WinkellocatieMarkt Belgie 2014 Gent, 27 februari 2014 Henk J. Gianotten henk@garma.nl www.garma.nl Programma 1. Enkele belangrijke trends Demografie Economie

Nadere informatie

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert

Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert 13.321 // DPO Beekstraatkwartier Weert Hub Ploem 22 januari 2014 Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier Weert Bijlage C: Adviesmemo DPO Beekstraatkwartier

Nadere informatie

Het einde van de opruiming

Het einde van de opruiming Het einde van de opruiming Een voorrecht voor klanten, een ergernis voor winkels; de continue opruiming in de winkelstraten. De kortingspercentages kunnen oplopen tot 70% wat er toe leidt dat klanten aankopen

Nadere informatie

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht Aanleiding Binnensteden staan steeds meer in de belangstelling van bezoekers,

Nadere informatie

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018

Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Met een doorkijk naar 2018 Samenvatting UWV Arbeidsmarktprognose 2013-2014 Een belangrijke taak van UWV is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op

Nadere informatie

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO De binnenstad in 2020 Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO Trends & Ontwikkelingen Consument Mobiel Goed geïnformeerd (internet) Kritisch, hoge verwachtingen Zoekt beleving,

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Schoenendetailhandel De schoenendetailhandel verkoopt schoeisel en aanverwante accessoires. De schoenenwinkels zijn globaal onder te verdelen in: zelfstandige samenwerkende schoenenzaken, discountzaken,

Nadere informatie

2015 en verder Fundamentele veranderingen

2015 en verder Fundamentele veranderingen 2015 en verder Fundamentele veranderingen Gemert, 15 januari 2015 Alexander Heijkamp, sectormanager retail @JAHeijkamp Introductie Agenda: Macro economische ontwikkelingen 2015 Veranderd consumentengedrag

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting eindrapport expertgroep Online Ondernemen Webwinkeliers te optimistisch over overlevingskansen. Op basis van data van de Kamer van Koophandel (N=26.250), een online enquête (N=500) en interviews

Nadere informatie

Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers

Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers Cafetaria's en kleine eetwarenverstrekkers behoren tot de spijsverstrekkende bedrijven. Zij richten zich op de bereiding en verkoop van gemaksvoedsel vanuit een

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven Zijdelwaard Uithoorn Winkelen Wonen Verblijven Uithoorn is een aantrekkelijke, landelijke woongemeente. Direct gelegen aan de Amstel en onderdeel van het Groene Hart, maar toch ook op een steenworpafstand

Nadere informatie

Bruisende binnensteden en dorpskernen

Bruisende binnensteden en dorpskernen Bruisende binnensteden en dorpskernen Wat is er aan de hand? Van dorp naar stad 70% van de wereldbevolking woont in 2050 in steden of stedelijke gebieden. 10 miljoen mensen wonen in 2050 in de Randstad

Nadere informatie

INRETAIL. Retail in beweging. Emmen themasessie retail 22 maart 2016

INRETAIL. Retail in beweging. Emmen themasessie retail 22 maart 2016 INRETAIL Retail in beweging Emmen themasessie retail 22 maart 2016 INRETAIL 2016 Marc Majolée INRETAIL RETAILTRENDS Welkom in de nieuwe retailwereld! INRETAIL 2016 INRETAIL PROGNOSE ON-LINE KOPEN INRETAIL

Nadere informatie

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg - Schiebroek Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Hillegersberg - Schiebroek Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in Hillegersberg-Schiebroek 4 2.1 Bergse Dorpsstraat

Nadere informatie

Welkom bij bol.com! 1

Welkom bij bol.com! 1 Welkom bij bol.com! 1 Wat gaan we vandaag doen.. 13.00-13.05 uur Kick-off: Gebra à Maarten Mulder 13.05-13.15 uur Welkom bij bol.com à Kevin 13.15-14.00 uur De wereld van online retailen à Rob 14.00-14.15

Nadere informatie

@ Bereik. Iedereen is online. Internetpenetratie. Classic Internet Time: 65 minuten per dag New Internet Time: 28 minuten per dag

@ Bereik. Iedereen is online. Internetpenetratie. Classic Internet Time: 65 minuten per dag New Internet Time: 28 minuten per dag Het Nieuwe Winkelen @ Bereik 90% Internetpenetratie 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Frankrijk Duitsland Nederland Verenigd Koninkrijk 10% 0% Iedereen is online Classic Internet Time: 65 minuten per dag New

Nadere informatie

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel 29 april 2014 Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Waarom een visie op Heksenwiel Leegstand,

Nadere informatie

Winkelen in het Internettijdperk

Winkelen in het Internettijdperk Winkelen in het Internettijdperk De (ruimtelijke) gevolgen van internet winkelen dr. Jesse Weltevreden, Hoofd Onderzoek BOVAG 1 Inhoud Winkelgebieden in Nederland Internet winkelen in Nederland E-shoppers:

Nadere informatie

Economie Utrecht komt verder op stoom

Economie Utrecht komt verder op stoom Economie Utrecht komt verder op stoom De Utrechtse economie heeft de opgaande lijn duidelijk te pakken. Onder impuls van sectoren als de zakelijke dienstverlening en de ICT groeit de economie naar verwachting

Nadere informatie

Winkelcentra Een droomwereld voor bezoekers

Winkelcentra Een droomwereld voor bezoekers - Zintuigen prikkelen en fysieke motivatie stimuleren - Integratie technologie in winkelgebieden en generiek koopgedrag - Ondersteunen nieuw winkelgedrag door ondernemers, in de winkel, op internet en

Nadere informatie

PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld)

PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld) PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld) Effecten op winkelgebieden in omgeving Opdrachtgever: Wyckerveste Adviseurs BV. Rotterdam, 4 november 2010 Over Ecorys Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren

Nadere informatie

Dynamiek in het supermarkt landschap. Peter ter Hark

Dynamiek in het supermarkt landschap. Peter ter Hark Dynamiek in het supermarkt landschap Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 13 oktober 2016 Onderwerpen vandaag Dynamiek in supermarktland; Hoe gedraagt de supermarktklant

Nadere informatie

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen DE NOORDERBOULEVARD 1942 Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen - Hoog leegstandspercentage - Teruglopende omzet bij de winkeliers - Brancheverschraling - Verrommeling - Achterstallig

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

WEBSHOP. Geld verdienen met een online winkel

WEBSHOP. Geld verdienen met een online winkel WEBSHOP Geld verdienen met een online winkel Agenda 1. Online kansen 2. Waarom u en waarom nu? 3. Webwinkel starten 4. Aan de slag! 2 Online kansen 3 Online kansen Online consumentenbestedingen in miljarden

Nadere informatie

Uitkomsten EKO-tellingen 2013 Editie zestien EKO-tellingen in de supermarkt

Uitkomsten EKO-tellingen 2013 Editie zestien EKO-tellingen in de supermarkt Uitkomsten EKO-tellingen 2013 Editie zestien EKO-tellingen in de supermarkt 7 november 2013 Voor het zestiende opeenvolgende jaar heeft Milieudefensie het aantal biologische en fairtrade producten in de

Nadere informatie