OngelOfelijk ambitieus en toch realistisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OngelOfelijk ambitieus en toch realistisch"

Transcriptie

1 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 16 NUMMER 5 > 2011 OngelOfelijk ambitieus en toch realistisch gertjan lankhorst Over het wereldwijde energievraagstuk > Alles over project WAArdebehoud onroerend goed oost-groningen > FrYslAn gaat vol voor spoorlijn groningen - heerenveen > eu-netwerk: onze boterham Wordt In europa belegd > rob snel InspIreert leiders jno

2 Tijd voor de NOM De NOM investeert in de ontwikkeling van Noord-Nederland. En daar kunt u, als ondernemer goed gebruik van maken. Juist nu! We nemen graag de tijd om u te helpen uw ideeën van de grond te krijgen, uw ambities waar te maken en groei te realiseren. Bijvoorbeeld door u in contact te brengen met partners, leveranciers of klanten. Door u een financiering te verstrekken, kansen te vertalen naar concrete mogelijkheden of u te helpen met het vinden van een geschikte locatie. Of door aandeelhouder in uw bedrijf te worden en u met raad en daad terzijde te staan. Gaat er bij u een belletje rinkelen? U kunt in alle fasen van uw bedrijf een beroep op ons doen. Vanaf de start totdat uw organisatie zo goed als volgroeid is. En zelfs nog verder: tot opvolging of overname. Neem nú contact met ons op. Het is tijd voor de NOM. INVESTEREN IN ONTWIKKELING Paterswoldseweg 810 Postbus AK Groningen T (050) F (050) E I N.V. NOM Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland

3 1 Inhoud noordnieuws 5 > Durf en vernieuwing in Oost- Groningen VNO-NCW Noord 2011: What s in it for you? Gertjan Lankhorst over het energievraagstuk verder in dit nummer: actueel: 10 noordnieuws in t kort 16 eu netwerk: onze boterham wordt in europa belegd 25 jonge Ondernemersprijs voor de walrus 28 bestuur zet in op versterking vno-ncw noord 31 klantgericht innoveren met innovatie-mix 34 even voorstellen gedeputeerde sytske Poepjes Praktijk: 20 een militaire basis, versterking voor de regio? 22 artworks inc.: kunst werkt! 26 nieuwe generatie ondernemers gaat uit van eigen kracht 32 kroonprins bezoekt jubilerende uitgeverij vaste rubrieken: 9 column lambert Zwiers 18 vno-ncw noord in beeld: bijeenkomsten rob snel inspireert leiders jno 38 welkom nieuwe leden 40 agenda volg ons nu ook op voorwoord het einde van het jaar komt in zicht en dus is het tijd om terug te blikken en vooruit te kijken. in deze laatste editie van noordnieuws kijken wij dan ook uitgebreid met u terug op het afgelopen jaar. niet alleen onze vele ledenbijeenkomsten hebben wij voor u in beeld gebracht, ook de resultaten op het gebied van belangenbehartiging vindt u in dit blad. vno-ncw noord heeft zich het afgelopen jaar op diverse terreinen ingezet voor de belangen van ondernemend noord-nederland. enkele zichtbare resultaten zijn de komst van de university campus fryslân en de energy academy, het afschaffen van diverse heffingen en belastingen en recent het groene licht voor de centrale as. maar denk ook aan het project waardebehoud Onroerend in Oost-groningen, waarvan in dit nummer uitgebreid verslag wordt gedaan. we kijken uiteraard niet alleen terug; we kijken ook vooruit. Zijn onze energiedoelstellingen wel realistisch? hoe kunnen het regionaal bedrijfsleven en defensie elkaar versterken? hoe stimuleren we de culturele sector? hoe kan het mkb klantgericht innoveren? meer hierover leest u in de laatste noordnieuws van dat alle ambities in 2012 maar mogen worden waargemaakt. voor vragen, reacties en suggesties over noordnieuws kunt u contact met ons opnemen via namens de redactie, lex kloosterman

4 2 NoordNieuws december 2011 Akke Groenewoud Willemien Wink durf en vernieuwing Publiek-privaat project zet in op waardebehoud onroerend goed VNO-NCW Noord, woningcorporaties Acantus en Lefier, Rabobank Zuid en Oost Groningen, de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde en de Provincie Groningen zijn de aanjagers van een pilot in Oost-Groningen om waardebehoud van onroerend goed te realiseren. Hiertoe wordt gekeken of er een verbinding kan worden gemaakt tussen particulier vastgoed en corporatiebezit. de regio Oost-groningen heeft te maken met demografische veranderingen. wat de huidige en te verwachten regionale bevolkingskrimp zo bijzonder maakt, is het structurele karakter en de combinatie van vergrijzing, ontgroening, een kleinere (potentiele) beroepsbevolking en minder huishoudens. Ook in andere delen van de noordelijke provincies zal de komende jaren bevolkingsgroei omslaan in bevolkingsdaling. er is sprake van een veranderend paradigma. de afgelopen decennia hebben we te maken gehad met economische groei. in de laatste nota ruimte (2006) werden er nog miljoenen uitgetrokken voor o.a. woningbouw. kort daarna volgde de economische recessie en kregen demografische ontwikkelingen en de gevolgen daarvan volop aandacht. demografische ontwikkelingen demografische ontwikkelingen zijn van invloed op de economische dynamiek, de vraag naar goederen en diensten, de arbeidsmarktontwikkeling en de ruimtelijke inrichting. de bevolking is deels in staat om de gevolgen hiervan zelf op te lossen. toch geldt dat veel jonge, kansrijke en draagkrachtige huishoudens be- Als aan onverkoopbare panden geen aandacht wordt gegeven, heeft dit een negatief effect op de waardeontwikkeling van omliggend onroerend goed paalde gebieden verlaten, omdat mensen dichter bij het werk en de voorzieningen willen wonen. door ontgroening en vergrijzing ontstaan ook nieuwe, specifieke woonwensen. dit heeft grote gevolgen voor het aanwezige onroerend goed in een regio als Oost-groningen. er ontstaat een mismatch tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. dit kan leiden tot een aanbod waar geen vraag voor is, waardoor mensen geen passend huis kunnen vinden. het kan echter ook leiden tot woningleegstand en een verschraling van de leefbaarheid. in de afgelopen anderhalf jaar zijn vno-ncw noord, lefier, rabobank Zuid en Oost groningen en de Provincie met het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen in Oost-groningen in gesprek gegaan. in twee sessies is gebrainstormd over de randvoorwaarden die als noodzakelijk worden gezien en mogelijke initiatieven die ontplooid kunnen worden om de gevolgen van krimp aan te pakken. het doel hierbij was om waardebehoud in het gebied te realiseren, in de breedste zin van het woord. in diezelfde periode heeft vno-ncw noord

5 3 in oost-groningen Luchtfoto van Stadskanaal Actueel zitting gehad in de commissie ruimtelijke inrichting van de ser. deze commissie is gevraagd te adviseren over de rol en betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de aanpak van bevolkingskrimp. bovengemeentelijke regie volgens de deelnemers aan de brainstormsessies is de belangrijkste randvoorwaarde voor elk te ontwikkelen initiatief harry kremer, Acantus: wij zijn ervan overtuigd dat we alleen goed kunnen inspelen op de problematiek rondom bevolkingsdaling als er sprake is van nauwe samenwerking tussen partijen. dit betekent niet alleen samenwerking tussen overheden en maatschappelijke organisaties, maar (vooral) ook de samenwerking met het bedrijfsleven. dat is een belangrijke reden waarom wij meewerken aan het pilotproject. daarnaast willen wij als corporatie hierdoor te weten komen of uitruil, tussen minder goed onderhouden particulier bezit met beter onderhouden corporatiebezit op betere locaties, werkt. dat er bovengemeentelijke regie moet komen, in samenwerking met ondernemers. er moet in meerdere opzichten grensoverschrijdend gewerkt worden. waardebehoud van onroerend goed werd hierbij als prioriteit gezien. in het bijzonder de onderkant van particulier onroerend goed (bedrijfspanden en woningen). in de herstructurering van onroerend goed kan het particuliere bezit niet buiten beschouwing blijven, aangezien zo n 70% van de woningen in de regio Oost-groningen particulier bezit is. de herstructurering hiervan in krimpgebieden is complex, omdat eigenaren met structurele waardedaling van hun bezit te maken hebben. er is dus geen prikkel om te investeren. door bevolkings- en huishoudensdaling ontstaat leegstand en worden woningen en bedrijfspanden onverkoopbaar. als hieraan geen aandacht meer wordt We willen een economisch vitaal gebied in de regio behouden waar particulieren en bedrijven blijven investeren en waar het goed toeven is gegeven, heeft dit een negatief effect op de waardeontwikkeling van omliggend onroerend goed. het is van belang deze tendens van achteruitgang preventief of actief tegen te gaan, vóórdat dit een negatief effect op de omgeving heeft gekregen. we moeten voorkomen dat door onverkoopbaar vastgoed, scherpe prijs- en waardedaling en andere negatieve spiralen een gebied ontstaat waar niemand meer wil wonen en werken. een oplossing is idealiter gericht op zowel de kwaliteit van de panden als de kwetsbaarheid van de eigenaren. vooral panden die van een slechte bouw-/woontechnische kwaliteit zijn (klein, hoge energielasten) wil men uit de markt halen. noordelijke proeftuin minister donner is van mening dat het noorden een proeftuin moet worden met een op de regio toegesneden aanpak. tijdens de brainstormsessies werden twee gemeenten enthousiast

6 4 NoordNieuws december 2011 seine lok, gemeente vlagtwedde: als wethouder en inwoner van onze gemeente ben ik trots op al het moois wat ons gebied te bieden heeft. als ik door onze gemeente wandel of fiets, geniet ik volop van het kleinschalige westerwoldse beekdallandschap. geen wonder dat mensen zich hier vestigen, op zoek naar rust en ruimte. deze nieuwkomers zijn goed voor de doorstroom op onze woningmarkt, maar hun aantal is onvoldoende om de gevolgen van de groeiende vergrijzing en bevolkingskrimp te keren. veel hulpbehoevende ouderen willen kleiner wonen of dichterbij voorzieningen en kunnen hun woning niet kwijt. Ook wordt het onderhoud aan de woning een loden last. de woning raakt in verval, wat slecht is voor het aanzien van de buurt. Zo ontstaat een cirkel die moeilijk te doorbreken is. daarom ben ik erg enthousiast over dit pilotproject, waarmee een eerste, bescheiden aanzet gegeven wordt om de gevolgen voor de woningmarkt van de vergrijzing en bevolkingskrimp te keren. we hopen hiermee veel te leren, om zo een bijdrage te leveren aan de toekomstige leefbaarheid van ons mooie gebied. om aan een pilot met een experimenteel karakter en een groot potentieel succes mee te werken. Zo ontstond een gelegenheidsconsortium; vno-ncw noord, acantus, lefier, rabobank Zuid en Oost groningen, de gemeenten stadskanaal en vlagtwedde en de Provincie groningen pakken de handschoen op en starten een uniek project. binnen dit project worden de corporatiewoningvoorraad en de onderkant van particulier onroerend goed op intelligente wijze aan elkaar gekoppeld door vormen van ruilverkaveling. hiervoor wordt gezamenlijk een fonds gerealiseerd. Particulieren die niet meer kunnen investeren in hun goedkope (en in de ogen van de markt waardeloze) pand, worden in de gelegenheid gesteld om te verhuizen naar een huur- of koopwoning van de corporatie. de verlaten vastgoedobjecten worden in principe gesloopt. De oplossingen die hier gevonden worden voor de aanpak van de krimpproblematiek, kunnen ook ingezet worden in andere delen van het land meetinstrument een aantal woningen in de regio voldoet duidelijk niet meer aan de bouwnormen. daarnaast is er een aantal (voormalige) winkelpanden. sommige zijn verbouwd tot woonruimte, maar hebben nog steeds een winkelbestemming. deze woningen zijn niet optimaal en ook de winkelbestemming is voor de toekomst onhoudbaar. andere winkelpanden staan leeg en hier zal ook geen bedrijvigheid meer plaatsvinden. Om te identificeren welk vastgoed voor het fonds in aanmerking komt, wordt door het kennisnetwerk krimp noordnederland een beslissingsondersteunend meetinstrument ontwikkeld. dit meetinstrument geeft op basis van zo objectief mogelijke criteria aan welke panden de meest negatieve invloed hebben op de waardeontwikkeling van omliggend vastgoed, oftewel het meest in aanmerking komen voor de aanpak. het effect dat achteruitgang van de kwaliteit van een pand heeft op de waardeontwikkeling van omliggende woningen, de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van de omgeving, is het voornaamste argument in de selectie van panden. het meetinstrument wordt toegepast om in de gemeenten stadskanaal en vlagtwedde te inventariseren welk vastgoed Dorpsaanzicht in Oost-Groningen marianne besselink, provincie groningen: bevolkingsdaling, vergrijzing en ontgroening hebben ingrijpende gevolgen, bijvoorbeeld voor het functioneren van de woningmarkt. herstructurering en sanering van de woningvoorraad zijn noodzakelijk voor behoud en herstel van de balans tussen vraag en aanbod. dit geldt zowel voor de huur- als koopmarkt. woningcorporaties hebben de afgelopen vijftien jaar maar liefst twintig procent van de huurwoningvoorraad geherstructureerd. toch ligt er nog steeds een grote opgave. daar komt de problematiek aan de onderkant van de particuliere woningvoorraad nog eens bij. Op dit vraagstuk hebben wij als overheid nog geen antwoord. wel weten we dat de opgave dermate groot is dat samenwerking van alle betrokken partijen noodzakelijk is. voor ons als provincie vanuit het belang van de leefbaarheid in de krimpgebieden. daarom waarderen wij het zeer dat in Oost-groningen het initiatief is genomen om met regionale overheden, marktpartijen en corporaties in een uniek samenwerkingsverband naar oplossingen te zoeken voor de problemen in de particuliere koopsector. Om de effecten van krimp op particulier vastgoed in goede banen te leiden, zijn nog geen instrumenten en faciliteiten ontwikkeld. het project waardebehoud kan hier een goede bijdrage aan leveren.

7 5 jan bessembinders, gemeente stadskanaal in Oost-groningen daalt het aantal inwoners. dat heeft gevolgen voor de woningmarkt en voor panden van het midden- en kleinbedrijf. bovendien krijgen we het in economisch slechte tijden in onze regio vaak extra voor de kiezen. de gevolgen hiervan zijn ook in de gemeente stadskanaal risicovol. Onder invloed van leegstand en gebrekkig onderhoud is de kans op verpaupering van woningen en winkelpanden groot. dit heeft een negatief effect op de waardeontwikkeling van panden in de omgeving. met het pilotproject willen we die negatieve effecten beperken. daarom doet de gemeente stadskanaal mee. wij zijn ingenomen met de verscheidenheid van de partners in dit samenwerkingsproject. de betrokkenheid van het bedrijfsleven, de bankensector, de woningcorporaties en lokale overheden is belangrijk. wij verwachten er veel van. in aanmerking komt voor de pilot. naast de criteria die in het meetinstrument gehanteerd worden, zijn vrijwilligheid van eigenaren en financiële haalbaarheid een belangrijke voorwaarde. naar verwachting zullen we binnen het project te maken krijgen met waardeverschillen tussen panden. eventuele waardeverschillen en restschulden zullen niet zonder meer door het fonds gefinancierd worden. Ook voor eigenaren is er sprake van een veranderend paradigma. waardebehoud van vastgoed (ten opzichte van de schuldenlast) is in sommige gevallen niet langer vanzelfsprekend. voor iedere eigenaar die deelneemt aan het pilotproject zullen de financiële arrangementen verder uitgewerkt moeten worden. het fonds zal ingezet worden om het marktevenwicht zo goed mogelijk te herstellen. Waardebehoud onroerend goed het fonds draagt op twee manieren bij aan waardebehoud van onroerend goed in de regio. enerzijds wordt door het revitaliseren of slopen van slecht vastgoed voorkomen dat ook de panden rond deze woningen in waarde dalen. er zijn genoeg plekken waar woningen te dicht op elkaar staan. door gerichte sloop komt er meer ruimte en lucht. deze ruimte kan bijvoorbeeld aangewend worden voor groenvoorzieningen. Op die manier wordt de economische waarde van de bebouwing op peil gehouden. anderzijds ontstaat er voldoende vraag naar corporatiebezit, omdat mensen verleid worden hier naartoe te verhuizen. dit betekent dat de kwalitatief betere woningen niet gesloopt hoeven te worden vanwege leegstand. daarnaast voorkomt het pilotproject sociaal-maatschappelijke problemen bij eigenaren die opgesloten dreigen te raken in hun eigen pand. stand van zaken de Provincie groningen heeft deze zomer een subsidie uit de reserve leefbaarheid krimpgebieden toegekend voor de voorbereidende werkzaamheden. voordat de pilot daadwerkelijk van start kan gaan, dient er een business case ontwikkeld te worden en het genoemde meetinstrument opgesteld te worden. Ook moet het project in een goede formeel-juridische omgeving belegd worden. verder wordt bij het ter perse gaan van deze editie van noordnieuws een selectieprocedure doorlopen om een projectleider aan te stellen. naar verwachting zullen we in januari 2012 met de pilot starten, waarmee we een economisch vitaal gebied in de regio behouden, waar particulieren en bedrijven blijven investeren en waar het goed toeven is. uniciteit dit is het eerste project dat door het collectieve bedrijfsleven is geïnitieerd. het is tevens de eerste vorm van publiek-private samenwerking in de aanpak van de harry scholte, rabobank zuid en oost groningen de rabobank is van oudsher door haar coöperatieve structuur diepgeworteld in de samenleving. wij vinden het belangrijk om met die samenleving in dialoog te zijn over trends in de regio die ertoe doen. demografische krimp in ons gebied is een feit. het is goed om met z n allen bij dit feit stil te staan en te anticiperen op de gevolgen hiervan. krimp wordt dan een kans: meer met minder. de pilot heeft volgens mij alle kans van slagen, met name doordat het gedragen wordt door een diversiteit van partners, met één grondhouding: samen bereik je meer dan alleen. dit spreekt ons als rabobank erg aan. uiteindelijk wordt de samenleving daar beter van. esther borstlap, lefier hoogezand/stadskanaal het bijzondere aan de pilot is dat we de handen ineenslaan voor dat wat ons allemaal bindt: een duurzaam leefbaar Oost-groningen. als lefier voelen wij ons sterk verbonden met de kwaliteit van wonen in de breedste zin van het woord. wij zien dat de kwaliteit van woningen die wij slopen vaak beter is dan die van de slechtste particuliere woningen. het is beter om de slechtste woningen te slopen en de betere te behouden. Ook willen we in de pilot denken en doen combineren. aan de ene kant ontwikkelen we een manier van afwegen welk pand wel en welk pand niet in aanmerking komt voor ruilverkaveling of anderszins. aan de andere kant willen we actie ondernemen en panden uit de markt halen. dit betekent ongebaande paden bewandelen. dit is de enige manier om er achter te komen wat werkt en wat niet. het is dus belangrijk dat onze interventies lessen opleveren en wat we leren willen we graag delen! krimpproblematiek waarbij het initiatief vanuit de markt is genomen. wat het project verder uniek maakt, is het feit dat nog niet eerder de stap is gezet naar het verbinden en zelfs uitruilen van particulier en corporatiebezit. Om te identificeren welk vastgoed voor het fonds in aanmerking komt, wordt door het Kennisnetwerk Krimp Noord-Nederland een beslissingsondersteunend meetinstrument ontwikkeld binnen het ministerie van binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties, departement wonen, wijken en integratie is positief gereageerd op het projectvoorstel. men juicht het initiatief toe en geeft aan dat dit pilotproject van belang is voor het hele land. de oplossingen die hier in noord-nederland gevonden worden voor de aanpak van de krimpproblematiek kunnen ook ingezet worden in andere delen van het land die met krimp te maken hebben of krijgen. <

8 6 NoordNieuws december 2011 Lambert Zwiers vno-ncw noord 2011: Wat levert het lidmaatschap van VNO-NCW Noord u op? Of beter gezegd: wat krijgt u terug voor de contributie die u jaarlijks betaalt? Een overzicht van de behaalde resultaten in de opdracht van vno-ncw noord is er voor te zorgen dat er een goed ondernemersklimaat in noord-nederland heerst. wij oefenen daartoe voortdurend invloed uit op overheid en politiek, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het ondernemersklimaat; onze lobbyfunctie. daarnaast stimuleren wij dat ondernemers in noord-nederland elkaar kennen en van elkaar leren; onze netwerkfunctie. verderop in dit nummer vindt u een overzicht van onze ledenbijeenkomsten in beeld. in dit artikel een overzicht van de belangrijkste zaken waaraan vno-ncw noord een bijdrage heeft geleverd: regiospecifiek pakket vno-ncw noord waakt ervoor dat de voorgenomen investeringen in de infrastructuur in noord-nederland onverkort doorgaan en eerder gedane toezeggingen worden nagekomen. hiertoe zitten wij aan tafel bij alle grote infrastructurele projecten in noord-nederland en hebben wij afgedwongen dat alle projecten die binnen het rsp vallen, inzichtelijk zijn gemaakt via Afschaffing diverse belastingen verschillende (kleine) belastingen worden in 2012 en 2013 afgeschaft, oplopend tot een bedrag van 850 miljoen. dit komt voor het noorden neer op een besparing van zo n 77 miljoen op jaarbasis. in 2012 verdwijnen de grondwaterbelasting en de afvalstoffenbelasting, een jaar later volgt onder meer de verpakkingenbelasting. Actueel Afschaffing verplichte kvk heffing Ondernemers morren al jaren over de verplichte kamer van koophandel heffing. met het schrappen hiervan bespaart ondernemend noord-nederland jaarlijks 11 miljoen. n33 samen met de provincie groningen gaat vno-ncw noord onderzoeken hoe we een verdubbeling van het noordelijk deel van de n33 kunnen voorfinancieren vanuit de regio. zuidelijke ringweg rondom grote bouwprojecten in en rondom groningen, zoals de ombouw van de Zuidelijke ringweg, heeft vno-ncw noord een positie afgedwongen om mee te beslissen over een maatregelenpakket om de bereikbaarheid van de stad tijdens de reconstructie te waarborgen. geen lastenverzwaring Per saldo zullen er deze kabinetsperiode geen lastenverzwaringen op het bedrijfsleven afkomen. tegenover enkele bezuinigingen staat een pakket stimuleringsmaatregelen, afgedwongen door vno-ncw.

9 7 What s in it for you? centrale As de provincie fryslân heeft groen licht gekregen om te beginnen met de aanleg van de centrale as. vno-ncw noord heeft zich jaren ingezet voor de aanleg van deze nieuwe verbinding tussen dokkum en de wâldwei. Administratieve lasten gemeenten vno-ncw noord heeft de hoogte van administratieve lasten van gemeenten aan de kaak gesteld. uit onderzoek van de rug (mede in opdracht van vno-ncw noord) blijkt dat deze hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. vno-ncw noord zal de noordelijke gemeenten hierop (blijven) aanspreken. mobiliteitsmanagement vno-ncw noord heeft met assen, groningen en leeuwarden regionale convenanten mobiliteitsmanagement afgesloten. afspraken tussen werkgevers en overheid over mobiliteit moeten tot minder files, ergernis en milieuoverlast. cultuur vno-ncw noord heeft in een brief aan staatssecretaris van cultuur halbe Zijlstra aangedrongen op het in stand houden van de culturele hoofdinfrastructuur in noord-nederland. cultuur is een smeermiddel voor de economie en is bepalend voor de aantrekkelijkheid en wervingskracht van noordnederland. green deal het noorden heeft een green deal afgesloten met het ministerie van economische Zaken, landbouw en innovatie. met het rijk zijn afspraken gemaakt over de financiering van verschillende energieprojecten. energy Academy voor de verankering van onze kennis op energiegebied is een energy academy van groot belang. binnen de green deal is 6 miljoen vrijgemaakt voor deze energy academy, die hiermee weer een stap dichterbij is gekomen. deltaplan techniek vno-ncw noord en mkb-nederland noord werken samen met het technisch bedrijfsleven en de onderwijssector aan het deltaplan techniek. hiermee verbeteren we de infrastructuur voor het technisch beroepsonderwijs in het noorden. samen met betrokken bedrijven kijken we hoe we de instroom van jongeren kunnen vergroten en welke opleidingen in een bepaalde regio noodzakelijk zijn. energyport vno-ncw noord heeft mede afgedwongen dat noordnederland door het rijk erkend wordt als energyport en als zodanig is opgenomen in de structuurvisie infrastructuur en ruimte. de energiesector in het noorden is een onmisbare schakel in de nationale economie en verdient dan ook dezelfde status als de main-, brain en greenports. university campus Fryslân vno-ncw noord heeft zich sterk ingezet voor de ontwikkeling van university campus fryslân en betrokkenheid hierbij van het bedrijfsleven. hessel bouma is als gevolg hiervan toegetreden tot de raad van toezicht om het bedrijfsleven te vertegenwoordigen en maatschappelijke valorisatie te waarborgen.»

10 Koninklijke Van Gorcum = Drukker++ Scan deze code met uw smartphone of kijk op Koninklijke Van Gorcum BV Industrieweg 38, 9403 AB Assen Postbus 43, 9400 AA Assen [t] [f] [e] [i] _210x297.indd :08

11 9 Ondernemersfondsen VNO-NCW Noord is betrokken geweest bij de lancering van ondernemersfondsen in Groningen en Assen. Hierbinnen kunnen projecten gestart worden die een collectief belang vertegenwoordigen en die het economische klimaat in de steden zullen versterken. Gemeentelijke herindeling VNO-NCW Noord heeft onderzoek gedaan naar de optimale regionale indeling van Noord-Nederland, waaruit blijkt dat het Noorden dertien plaatsen met een centrumfunctie telt. Dit objectieve onderzoek kunnen gemeenten gebruiken wanneer zij willen samenwerken of fuseren. Defensie VNO-NCW Noord heeft er bij de Tweede Kamer hard voor gelobbyd om Noord-Nederland niet onevenredig hard te treffen met bezuinigingen op het gebied van Defensie. Met name het voorkomen van sluiting van de Johan Willem Frisokazerne in Assen is hierbij van groot belang voor de economie en werkgelegenheid in Noord-Nederland. Bij sluiting van de kazerne was er sprake van een teruggang van driekwart tot een miljard euro. COLUMN Spoorlijn Verderop in dit nummer geeft de Friese gedeputeerde Sietske Poepjes aan dat haar provincie vol voor de spoorlijn Groningen Heerenveen gaat. Als het kan, zegt ze erbij. Want er wordt druk gerekend over de kosten van het onderhoud en de exploitatie van de spoorlijn. Terwijl voor de bühne de bestuurders manmoedig standhouden, worden ondertussen achter de schermen de projecten verdeeld. Hierbij is ons door diezelfde bestuurders duidelijk gemaakt dat de spoorlijn risico loopt om niet uitgevoerd te worden. Dit zou een enorme gemiste kans zijn om alsnog een eerste deel van de Zuiderzeelijn aan te leggen. Naar buiten toe wordt aangevoerd dat er geld tekort is om de spoorlijn Groningen Heerenveen aan te leggen. Meer dan 100 miljoen euro moet er nog worden bijgelegd. Dit is echter een gekunsteld tekort. De nieuwe spoorverbinding moet worden gefinancierd vanuit het alternatieve pakket voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn (het Regionaal Specifieke Pakket, RSP). Bij het opstellen van het wensenlijstje voor dit pakket, kon men in 2008 geen keuzes maken en is het aanbod overtekend. De overcommittering die nu op het hele RSP zit, wordt vanuit de Groningse hoek eenzijdig bij het spoorlijnproject neergelegd. Pilot waardebehoud Oost-Groningen Binnen deze pilot gaan bedrijven en overheden beproeven of er een verbinding tot stand kan worden gebracht tussen particulier vastgoed, waar geen aandacht meer aan wordt besteed, en corporatiebezit. Doordat mensen wegtrekken uit het gebied, ontstaat leegstand en worden woningen en bedrijfspanden onverkoopbaar. Dit heeft een negatieve invloed op de waardeontwikkeling in de omgeving. Topsectorenbeleid Binnen het door VNO-NCW ontwikkelde Topsectorenbeleid wordt door het kabinet in totaal 1,3 miljard beschikbaar gesteld voor innovatie, oplopend naar 2 miljard in VNO-NCW Noord monitort binnen een landelijke projectgroep of de regionale doelstellingen aansluiten bij het nationale beleid en of omgekeerd of het Topsectorenbeleid aansluit bij de ontwikkelingen in de regio. Deze weeffout bij het opstellen van het RSP leidt er nu toe dat er projecten moeten sneuvelen. Maar dat moet zeker niet met de spoorlijn gebeuren. Wanneer deze keuze wordt maakt, gooien we het kind met het badwater weg. En dat terwijl minder structuurversterkende projecten wél worden uitgevoerd. Door de verbinding Groningen-Heerenveen nu HSL voorbereid aan te leggen, kan het eerste deel van de Zuiderzeelijn worden gerealiseerd. Een belangrijke strategische zet waarmee Noord-Nederland zijn economische positie kan versterken. De logische vervolgstap is om de lijn door te trekken naar de Randstad en de andere kant op naar Hamburg. Wanneer dit project zou worden afgeschoten, is het ideaal van de Zuiderzeelijn voltooid verleden tijd. Deze trein komt niet nog een keer voorbij. Lambert Zwiers directeur VNO-NCW Noord

12 10 NoordNieuws december 2011 noordnieuws in 't kort Noorden scoort goed bij FD Gazellen Award De FD Gazellen in Noord-Nederland scoren goed dit jaar. Terwijl het aantal Gazellen landelijk met 11% daalde ten opzichte van vorig jaar, bleef dit aantal in het Noorden gelijk. Net als in 2010 namen 35 bedrijven een FD Gazelle in ontvangst. Nog eens 10 ondernemingen gingen er met een Gouden Gazelle vandoor. het financieele dagblad reikte de prijzen dit jaar voor de achtste keer uit aan alle ondernemingen in nederland die over de afgelopen drie jaar een omzetgroei van tenminste 20% wisten te behalen. in drie verschillende categorieën: klein ( tot 2 mln), middelgroot ( 2 mln tot 30 mln) en groot (meer dan 30 mln) ontvangen dit jaar totaal 239 bedrijven een gazelle. vorig jaar waren dat er nog 267, in 2009 zelfs 691. de bedrijven met de hoogste omzetgroei per categorie krijgen de gouden gazelle. friesland en drenthe telden dit jaar geen snelle groeiers in de categorie groot, groningen kende één winnaar: b &s international uit farmsum. vno-ncw noord feliciteert verder haar winnende leden Payroll company (emmen), Oldenburger fritom (veendam), ekwadraat advies (leeuwarden), hamilton bright (sneek), store support (groningen), bossers & cnossen (groningen) Ziegler brandweertechniek (winschoten), en Xelvin noord (groningen). WtbE partner Fokker Aerostructures Intermediair WtbE uit Groningen heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Fokker Aerostructures in Hoogeveen, fabrikant van vliegtuigonderdelen. Het Groningse bedrijf behoort hierdoor tot een select aantal door Fokker Aerostructures geselecteerde intermediairs. wtbe levert technische specialisten en kaderpersoneel aan bedrijven en instellingen en heeft zich gespecialiseerd in de werktuigbouw, elektrotechniek en technische bedrijfskunde. directeur bert blaauw is zeer ingenomen met de overeenkomst en beschouwt het als een bijzondere erkenning. we zijn een relatief jong bedrijf dat zes jaar geleden werd opgericht. eigenlijk is dit het eerste officiële samenwerkingsverband uit onze geschiedenis dat we nu aangaan. daar zijn we erg trots op. wtbe is een relatief klein bedrijf, qua omvang niet te vergelijken met de grote, bekende detacheringsbedrijven. maar kennelijk hoef je niet groot en bekend te zijn om een reputatie van betrouwbaarheid en degelijkheid op te bouwen. er was blijkbaar waardering voor onze groningse nuchterheid en degelijkheid. Kraanbedrijf BKF werkt samen in Kraanverhuur Nederland Kraanbedrijf BKF uit Franeker is met vijf andere regionale kraanverhuurbedrijven, verdeeld over heel Nederland, een samenwerking aangegaan onder de naam Kraanverhuur Nederland. met de introductie van kraanverhuur nederland biedt kraanbedrijf bkf een landelijke dienstverlening aan met een capaciteit van circa 250 kranen en 300 Grootste internetbureau van het Noorden overgenomen TheFactor.e uit Groningen komt in handen van directeur Marco de Jong. Hanzevast Participaties BV heeft haar meerderheidsbelang in het internetbureau thefactor.e verkocht aan De Jong, die als algemeen directeur sinds 2006 leiding geeft aan het bedrijf. hanzevast Participaties bv is vanaf 2001 eigenaar van het bedrijf in groningen, dat in tien jaar tijd is uitgegroeid tot een van de grotere internetbureaus van ons land. Zo groeide de omzet van 0,6 miljoen in 2001 naar ongeveer 6 miljoen in met ruim 70 medewerkers worden aansprekende en technisch hoogstaande websites gebouwd. medewerkers. wij merken dat efficiency en kostenbeheersing voor veel opdrachtgevers steeds belangrijker zijn geworden. door de samenwerking binnen kraanverhuur nederland, hebben wij zeventien vestigingen in het hele land en zijn wij in staat om binnen een straal van 45 kilometer altijd de juiste kraan te leveren voor elk type werk, aldus jelle jan burggraaff, directeur van kraanbedrijf bkf. thefactor.e is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en beheren van internet toepassingen. het management van thefactor.e zet ook na de overname de huidige strategie van het bedrijf voort, waarbij mobiele applicaties en interactieve 3d ontwikkelingen speerpunten zijn. Ook blijft het bedrijf participeren in gameship in leeuwarden. het bedrijf dat vanuit thefactor.e en de noordelijke hogeschool leeuwarden is ontstaan, is een van de best geoutilleerde gamestudio s van europa. gametechnologie speelt een steeds grotere rol bij de ontwikkeling van websites. noordnieuws In 't kort

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012

Weeffouten gemaakt bij invoering euro. ronald Plasterk, Pvda MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 1 > 2012 Weeffouten gemaakt bij invoering euro ronald Plasterk, Pvda > Zorgen om spoorlijn groningen - Heerenveen > publieke en private partijen

Nadere informatie

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar

Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012. > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 5 > 2012 Nieuw Thialf: Schaatsmekka van de wereld > Integrale aanpak houdt Groningen bereikbaar > VNO-NCW Noord 2012: What s in it for you? >

Nadere informatie

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË

OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 17 NUMMER 3 > 2012 OP WEG NAAR DE EEUW VAN AZIË terugblik op eerste WIllem lodewijk ConferentIe > Vno-nCW noord lanceert app Voor noordelijk bedrijfsleven

Nadere informatie

Vizier op noordelijke kansen

Vizier op noordelijke kansen I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 2 > 2014 investeringsvisie Vno-ncw noord Vizier op noordelijke kansen > AnnemIeke LAntInk: niets zo slecht ALs niet meer meedoen > Anne JAn zwart

Nadere informatie

Jonge internetondernemers inspireren premier

Jonge internetondernemers inspireren premier I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 1 > 2013 Jonge internetondernemers inspireren premier Tweedaags werkbezoek Mark rutte aan Vno-nCw noord > succesvol aanbesteden VergT lef Van

Nadere informatie

Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit

Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 1 > 2014 Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit > Ledenplatforms over ondernemingsfinanciering > VNO-NCW en MKB Noord: What s in it for you?

Nadere informatie

NOORDNIEUWS. Noord-Nederland en de wereldwijde crisis MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 1 > 2009

NOORDNIEUWS. Noord-Nederland en de wereldwijde crisis MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 1 > 2009 NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 1 > 2009 Noord-Nederland en de wereldwijde crisis > Bernard Wientjes: Geniale mensen zullen ons telkens opnieuw een crisis bezorgen > Friese voedingsindustrie

Nadere informatie

Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord

Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 20 NUMMER 2 > 2015 Terugblik Handelsreis VN-NCW Noord HAMBURG: STAD MET EEN AANSTEKELIJKE ENERGIE > Ondernemers in Hallum kunnen eindelijk vooruit > Noordelijke

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

Voorbereiden op een toekomst zonder aardgas

Voorbereiden op een toekomst zonder aardgas I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 5 > 2013 E F Voorbereiden op een toekomst zonder aardgas > GronInGen AIrport eelde: tijd voor ondernemerschap > onderwijs en bedrijfsleven: neuzen

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten 1 1. Voorwoord... 3 2. Duurzaam wonen in Dronten... 4 3. Oost Flevoland Woondiensten... 6 4. Algemeen kader duurzame ontwikkeling...

Nadere informatie

NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008. > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter

NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008. > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 5 > 2008 > Investeringen in provinciale en lokale infrastructuur blijven achter > Zuiderzeewerkers uit Stadskanaal > SNN moet meerwaarde bewijzen

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE

DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE 8/6/2009 PVDA STATENFRACTIE DRENTHE DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF DRENTHE werkgroep energie:albert Huizing, Michel Berends, Hans Hornstra, Ruud Fokkens Inhoudsopgave 1 De vuursteen -4-1.1 De steen in de vijver

Nadere informatie

Europese bemoeienis met normen en regels voor schaliegas stuit op verzet

Europese bemoeienis met normen en regels voor schaliegas stuit op verzet dinsdag 9 april 2013 - jaargang 16 nummer 3 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Energielabel A+ Afgelopen donderdag opende Kroonprins Willem-Alexander

Nadere informatie

Terugblik op Ondernemersgala VNO-NCW Noord

Terugblik op Ondernemersgala VNO-NCW Noord I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 4 > 2014 Terugblik op Ondernemersgala VNO-NCW Noord Noord-Nederland: Kracht door talent! > Prinsjesdagdiner: Noordelijk kabinet zet in op vernieuwing

Nadere informatie

VASTGOEDRAPPORT GRONINGEN ASSEN 2010

VASTGOEDRAPPORT GRONINGEN ASSEN 2010 VASTGOEDRAPPORT GRONINGEN ASSEN 2010 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Vijf deskundigen aan het woord 4 1 Sociaaleconomische ontwikkelingen 8 1.1 Bevolking 9 1.2 Werkgelegenheid 10 1.3 Verhuisbeweging en migratie

Nadere informatie

Beter met Minder Aanpak Particulier Woningbezit in de Krimp

Beter met Minder Aanpak Particulier Woningbezit in de Krimp 1 Beter met Minder Aanpak Particulier Woningbezit in de Krimp Januari 2015 Beter met Minder Aanpak van Particulier Woningbezit in de Krimp Auteurs: Input geleverd door: Jelle Aarnoudse, Theo Adema, Auke

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

NOORDNIEUWS. High Voltage! Noordelijk bedrijfsleven. > Waddenfonds lijkt wel een kansspel. > Foppe de Haan: het benutten van jong talent

NOORDNIEUWS. High Voltage! Noordelijk bedrijfsleven. > Waddenfonds lijkt wel een kansspel. > Foppe de Haan: het benutten van jong talent NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 13 NUMMER 3 > 2008 High Voltage! Noordelijk bedrijfsleven vol energie > Waddenfonds lijkt wel een kansspel > Foppe de Haan: het benutten van jong talent

Nadere informatie

Lokale economie profiteert van windenergie

Lokale economie profiteert van windenergie dinsdag 29 januari 2013 - jaargang 16 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Nederland ontbeert nieuwsgierigheid en gevoel van urgentie Dick

Nadere informatie

Uitgebreide terugblik Willem lodewijk Conferentie Het bedrijfsleven is aan zet

Uitgebreide terugblik Willem lodewijk Conferentie Het bedrijfsleven is aan zet I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 3 > 2013 Uitgebreide terugblik Willem lodewijk Conferentie Het bedrijfsleven is aan zet > De missie van Jan-Peter CruImIng > FlorIJnas: lot uit

Nadere informatie

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2008 (Gemeenteblad afd.1 nr. 532) Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Nieuwe raden, nieuwe daden

Nieuwe raden, nieuwe daden Nieuwe raden, nieuwe daden Actuele thema s rondom demografische transitie Inhoud Voorwoord 3 1. Wonen en Ruimte 4 Parkstad: sloop financieel haalbaar 7 Zeeuws-Vlaanderen start met Upgrade 15 Oost-Groningen

Nadere informatie

NoordNieuws IN OPSTAND! Noorden moet care valley omarmen. Kabinet schoffeert Noorden met afblazen Zuiderzeelijn

NoordNieuws IN OPSTAND! Noorden moet care valley omarmen. Kabinet schoffeert Noorden met afblazen Zuiderzeelijn NoordNieuws Magazine van VNO-NCW Noord Jaargang 11 nummer 2 2006 Noorden moet care valley omarmen Kabinet schoffeert Noorden met afblazen Zuiderzeelijn Callcenterbusiness booming in Noord-Nederland Samen

Nadere informatie

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6

Noord NL 19. Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Noord NL 19 Periodiek magazine SNN Maart 2013 jaargang 6 Europese wintergasten in the top of Holland In zomer nieuwe subsidieregeling van start Noord-Nederland en Leningrad Oblast evalueren eerste jaar

Nadere informatie

Afscheid Bert van der Haar MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014. > Herman Wijffels Innovatieprijs voor noordelijk consortium

Afscheid Bert van der Haar MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014. > Herman Wijffels Innovatieprijs voor noordelijk consortium I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 5 > 2014 Afscheid Bert van der Haar als voorzitter VNO-NCW Noord Het Noorden zit in z n DNA > Interview Aart van der Gaag over Participatiewet

Nadere informatie