CEVORA Alle rechten voorbehouden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden."

Transcriptie

1 Uitzendsector

2 Enquête Upedi-Cefora 2 SEGMENT EMPLOYE CEVORA Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De auteur en uitgever dienen hierbij steeds vermeld te worden. Iedere andere reproductie, adaptatie, vertaling en publieke mededeling zijn verboden zonder de schriftelijke toestemming van CEVORA, Eugène Plaskylaan 144, 1030 Brussel.

3 i Inhoudstafel 1. Beschrijving van de sector p De uitzendsector p Definitie p Kenmerken van de sector in het ANPCB p. 2 a) Het statuut van de werknemers p. 2 b) De omvang van de ondernemingen p. 3 c) Aanwezigheid per regio p Bereikte steekproef van bedrijven p Beschrijving van de steekproef p Steekproef en respons p. 5 a) Op basis van de NACE-code en de activiteiten van de p. 5 ondernemingen b) Op basis van de omvang van de ondernemingen p. 6 c) Op basis van de regio p Bediendeberoepen p Beschrijving van de organogrammen in functie van de p. 8 ondernemingsgrootte 3.2. Beschrijving van de bediendeberoepen in de operationele p. 10 afdelingen 3.3. Definitie van de bediendeberoepen in de ondersteunende p. 12 afdelingen 4. Schatting van het aantal bedienden per beroep p Extrapolatie van de enquêtegegevens p Vacatures p Analyse van de vacante betrekkingen p Kernberoepen p Kerberoepen van de sector p Centrale diensten p Uitzendkantoren p. 20 INLEIDING Beroepenstructuur :uitzendsector Bijlagen p. 21 Bijlage A : Bronnen p. 22 Bijlage B : Type-organogrammen van een bedrijf uit de uitzendsector p. 23 volgens de bedrijfsgrootte Bijlage C : Organogram van de kernberoepen van de sector p. 28 Bijlage D : Steekproeftrekking voor de uitzendsector p. 29 Bijlage E : Lijst van de deelnemende bedrijven p. 31

4 Inleiding Het onderzoek naar beroepenstructuren werd opgestart door de studiedienst van Cevora met de bedoeling de beroepen in kaart te brengen die voorkomen in elk van de activiteitensectoren van het paritair comité In het kader van deze oefening worden organogrammen opgesteld waarin alle bediendeberoepen van deze sector worden weergegeven, opgesplitst per afdeling. Deze oefening zal worden uitgevoerd voor alle sectoren van het ANCPB, zodat Cevora op het einde van de studie beschikt over de beroepenstructuur van de gehele sector, met name van het ANCPB. Het volgende document zal de uitzendsector behandelen. Deze oefening heeft tot doel: een inventaris op te stellen van de bediendeberoepen die men aantreft in de sectoren van het ANCPB en deze beroepen te beschrijven, op nationaal vlak een kwantitatieve raming mogelijk te maken van het aantal bedienden dat tewerkgesteld is in elk beroep, het aantal vacante betrekkingen per beroep te kennen op het ogenblik van de enquête en een raming te maken van de moeilijkheidsgraad om deze vacante betrekkingen in te vullen. de kernberoepen van de sector te bepalen ten behoeve van het onderwijs. INLEIDING Deze studie verloopt in diverse stappen en volgens een vaste methodologie: inzameling en analyse van documentatiebronnen over de sector en de daarin aanwezige beroepen. opstelling van een voorlopige beschrijvende fiche voor de sector en zijn beroepen. eerste validering van de organogrammen en van de definities van de beroepen. Dit gebeurt intern bij de adviseur die verantwoordelijk is voor deze sector en extern via gesprekken bij de ondernemingen van diverse grootte in deze sector. tweede validering aan de hand van een schriftelijke enquête die wordt verstuurd naar een representatieve steekproef van ondernemingen uit deze sector. analyse van de resultaten van de enquête en opstelling van de beschrijvende fiche voor de sector. ii Beroepenstructuur :uitzendsector Voor meer details over de methodologie die wordt gevolgd voor het opstellen van de beroepenstructuren van de bedienden binnen het ANCPB, verwijzen wij u naar een ander document van de studiedienst: «Methodologie van de beroepenstructuren van de bedienden in het ANCPB». Deze studie werd uitgevoerd door Cindy Lambrechts en Marijke Van Cauteren, medewerksters van de dienst onderzoek en organisatie en Heddie Vertessen verzorgde de tekstverwerking. 1 Of Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB of PC 218).

5 Beschrijving van de sector 1

6 1.1 De uitzendsector Definitie De uitzendsector bevat de uitzendbedrijven en hun agentschappen, die tijdelijk personeel ter beschikking stellen aan bedrijven. Volgens de beroepennomenclatuur NACE-BEL, afkomstig van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, krijgt de uitzendsector de volgende NACE-code: Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling Kenmerken van de sector in het ANPCB a) Het statuut van de werknemers Tabel 1 Aantal werknemers volgens statuut en ondernemingsgrootte 2 Omvang van de ondernemingen Totaal aantal % TOTAAL werknemers ,00 Arbeiders ,50 Bedienden ,50 Waarvan ANPCB bedienden In de privé-sector telt de uitzendsector werknemers, waarvan een bediendestatuut hebben. Aan de hand van deze bron valt het op dat 31,5% van de werknemers in deze sector het bediendestatuut heeft. In dit document zullen we het nu hebben over deze bedienden. BESCHRIJVING VAN DE SECTOR 2 Beroepenstructuur :uitzendsector Deze bron, afkomstig van de RSZ, neemt alle werknemers in functie uit deze sector op, ongeacht of het gaat om personeel van de uitzendbureaus met een vast contract of om uitzendkrachten. De bron van het ANPCB daarentegen vermeldt alleen het aantal vaste werknemers. Dit verklaart het vrij grote verschil in aantallen bedienden die door de RSZ respectievelijk het ANPCB werden geteld. Voor het ANPCB is het interessant om de dekkingsgraad van de sector te berekenen. Onder dekkingsgraad verstaat men de verhouding tussen het aantal ondernemingen (of bedienden) die ressorteren onder het ANCPB en het totaal door de RSZ geregistreerde ondernemingen in de sector. Volgens deze berekening komt men tot een dekkingsgraad van 48,36% voor de ondernemingen en van 7,56% voor de 2 Volgens de RSZ-gegevens : aantal op 30 juni 2000 in de sociale zekerheid opgenomen werkgevers en werknemers uit de privé-sector (gecentraliseerde statistiek).

7 bedienden 3. Wegens de in voorgaande paragraaf vermelde reden kunnen wij echter geen geldige dekkingsgraad berekenen. b) De omvang van de ondernemingen Tabel 2 Aantal ondernemingen en bedienden volgens ondernemingsgrootte 4 Ondernemingen Bedienden Aantal bedienden Omvang onderneming aantal % aantal % Gemiddelde - 1 tot , ,79 3,0-10 tot , ,89 21,8-50 tot , ,10 64,7-100 en + 4 3, ,22 348,3 Totaal , ,00 24,9 Zoals de meeste ANPCB-sectoren telt de uitzendsector hoofdzakelijk KMO s : 90% van de bedrijven telt minder dan 50 werknemers. c) Aanwezigheid per regio BESCHRIJVING VAN DE SECTOR Tabel 3 Aantal ondernemingen en bedienden volgens regio 5 3 Regio Brussel Wallonië Vlaanderen Totaal Aantal ondernemingen Aantal bedienden Gemiddeld aantal bedienden per onderneming 44,1 2,8 17,2 24,9 Van de bedrijven is 52% gevestigd in Vlaanderen, 12% in Wallonië en 36% in Brussel. Beroepenstructuur :uitzendsector 3 De RSZ telt voor de uitzendsector 213 bedrijven en bedienden terwijl het ANPCB 103 bedrijven en bedienden telt. 4 Bron : bestand van de bijdragen aan de RSZ voor het eerste kwartaal van het jaar 2000, beschikbaar gesteld door het Sociaal Fonds. 5 Bron : bestand van de bijdragen aan de RSZ voor het eerste kwartaal van het jaar 2000, beschikbaar gesteld door het Sociaal Fonds.

8 Bereikte steekproef van bedrijven 2

9 2.1 Beschrijving van de steekproef Steekproef en respons Om deze studie uit te voeren, werden 79 enquêteformulieren verstuurd naar bedrijven uit de uitzendsector, alle groottes en regio s te samen. 15 bedrijven hebben een ingevulde enquête teruggestuurd. Om deze responsgraad te verkrijgen, werd er een telefonische herinneringsactie bij de ondernemingen gehouden, en aansluitend hiermee een beperkte nieuwe versturing van enquêtes gedaan (gericht aan de personen die telefonisch hadden ingestemd om mee te werken aan de studie). Na deze herinnering werd een tweede zending verstuurd naar de 24 ondernemingen die niet werden geselecteerd voor de eerste steekproef. Na deze actie werd de enquête afgesloten omdat de respons van de bedienden voldoende hoog was. Een deelnemingstotaal van 21 ondernemingen en 956 bedienden was wenselijk voor het uitvoeren van de enquête; uiteindelijk dekt de enquête 15 ondernemingen en 1044 bedienden. Het verwachte antwoordpercentage werd dus niet bereikt voor de ondernemingen, maar werd overschreden voor de bedienden. Het gedekte aantal bedienden is een belangrijker gegeven dan het aantal ondernemingen, want de extrapolatie gebeurt op basis van het aantal bedienden. In bijlage D vindt u een overzichtstabel met het aantal verstuurde enquêteformulieren, het aantal ondernemingen dat bereikt moest worden om een representatieve steekproef te verkrijgen en de gerealiseerde respons volgens een aantal parameters zoals de omvang en de regio. a) Op basis van de NACE-codes en de activiteiten van de ondernemingen Een indeling van de deelnemende bedrijven per NACE-code is onmogelijk, aangezien de sector slechts een NACE-code kent, met name Ook in deze enquête werden de ondernemingen echter bevraagd over het type activiteiten dat zij uitvoeren. Volgens deze gegevens is er van de 15 ondernemingen die hebben deelgenomen aan onze enquête: BEREIKTE STEEKPROEF VAN BEDRIJVEN 5 Beroepenstructuur :uitzendsector 1 die actief is in selectie- en rekruteringsgebeuren; 1 die actief is in de administratie en betalen van artiesten; De geobserveerde verschillen naar activiteit hebben te maken met het feit dat de RSZ alleen de hoofdactiviteit van de ondernemingen inventariseert, terwijl de ondernemingen in de vragenlijst meerdere activiteiten konden aankruisen.

10 b) Op basis van de omvang van de ondernemingen Tabel 4 Aandeel bereikte ondernemingen en bedienden volgens ondernemingsgrootte Omvang onderneming Totaal Aantal bereikte ondernemingen Bereik ondernemingen in % 12,12% 11,11% 16,67% 75,00% 14,56% Aantal bereikte bedienden Tabel 5 Bereik bedienden in % 23,00% 16,67% 15,98% 60,16% 40,64% Na afloop van de enquête dekken de gegevens 14,56% van de bedrijven en 40,64% van de bedienden. c) Op basis van de regio Aandeel bereikte ondernemingen en bedienden volgens regio BEREIKTE STEEKPROEF VAN BEDRIJVEN Regio 6 Brussel Wallonië Vlaanderen Totaal Aantal ondernemingen Bereik ondernemingen in % 16,67% 8,33% 14,55% 14,56% Aantal bedienden Bereik bedienden in % 54,12% 5,88% 19,24% 40,64% Beroepenstructuur :uitzendsector

11 Bediendeberoepen 3

12 3.1 Beschrijving van de organogrammen in functie van de ondernemingsgrootte In de enquête wordt aan de bedrijven een type-organogram voorgelegd, met de vraag in welke mate dit ook toepasbaar en herkenbaar is voor hun bedrijf. Een typeorganogram is een organogram dat overeenstemt met een typische configuratie van een onderneming in een sector en dat verschilt naargelang de groottecategorie van het bedrijf. De meerderheid van deze ondernemingen moet zich herkennen in dit type-organogram. In het organogram worden alle beroepen per afdeling weergegeven met hun hiërarchische verbanden. Daartoe moeten de ondernemingen een evaluatie maken van het type-organogram op een schaal van 1 tot 5 (helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord). De globale evaluatie van het organogram bedraagt 3,8 (gemiddelde van 15 evaluaties gemaakt door de ondervraagde ondernemingen). Naast deze eerste evaluatie, moeten de bedrijven het organogram valideren en waar nodig aanvullen. Op basis van de organogrammen die werden aangevuld door de ondernemingen kon de volgende tabel worden opgesteld, met de sectorspecifieke beroepen 6 ingedeeld per operationele afdeling. Onder operationele afdelingen verstaat men de afdelingen die instaan voor de kernactiviteiten van de onderneming. De beroepen die hiervan deel uitmaken staan in voor de basiswerkzaamheden die rechtstreeks verband houden met de productie van goederen of diensten. Deze afdelingen genereren het zakencijfer en de winst van de onderneming. BEDIENDEBEROEPEN 8 Tabel 6 Dit onderscheid houdt ook verband met de begrippen van transversale beroepen en van ondersteunende afdeling. De transversale beroepen zijn beroepen die in een groot deel van de sectoren min of meer dezelfde taken en invulling hebben. Deze beroepen komen meestal voor in ondersteunende afdelingen. De transversale beroepen komen niet aan bod in dit document omdat er over deze beroepen een aparte bundel «transversale bediendeberoepen» verkrijgbaar is bij Cevora. Aanwezigheid van de specifieke bediendeberoepen, per operationele afdeling, en volgens de bedrijfsgrootte Beroepenstructuur :uitzendsector BEDRIJFSGROOTTE ACTIVITEITEN EN BEROEPEN 1 TOT 9 10 TOT TOT EN + CENTRALE DIENSTEN Key-account manager x x Regionaal manager x x Rekruteringsconsulent x x x Testpsycholoog x x 6 Zie punt 3.2. Beschrijving van de bediendeberoepen in de operationele afdelingen.

13 Tabel 6 Aanwezigheid van de specifieke bediendeberoepen, per operationele afdeling, en volgens de bedrijfsgrootte (vervolg) BEDRIJFSGROOTTE ACTIVITEITEN EN BEROEPEN 1 TOT 9 10 TOT TOT EN + UITZENDKANTOREN Kantoorverantwoordelijke x x x x Uitzendconsulent x x x x Commercieel medewerker x x x x Opmerking: 1. De type-organogrammen die alle beroepen van bedienden in deze sector bevatten (per operationele en per ondersteunende afdeling), vindt u in de bijlagen. Deze type-organogrammen zijn het resultaat van de samenvatting van alle gegevens die werden doorgestuurd door de ondernemingen. Beroepenstructuur :uitzendsector 9 BEDIENDEBEROEPEN

14 3.2 Beschrijving van de bediendeberoepen in de operationele afdelingen A. CENTRALE DIENSTEN Deze diensten zorgen voor de ondersteuning van de activiteiten van de plaatselijke uitzendbureaus. Zij coördineren de verkoopactiviteiten en de projecten die gezamenlijk in de verschillende regio's worden uitgevoerd. Key-account manager : is verantwoordelijk voor de uitzendarbeid binnen bepaalde functiegroepen (vb.informatici, call center agenten, technische functies), binnen bepaalde sectoren (vb. maritieme sector, chemie, ) of voor bepaalde klantenbedrijven. Andere mogelijke benamingen : account manager, business unit manager. Regionaal manager : is verantwoordelijk voor het beleid van de uitzendkantoren in zijn regio, coördineert hun activiteiten (bijv. bij vragen van bedrijven met verschillende vestigingen), is de schakel tussen het hoofdbestuur en de uitzendkantoren en staat zo in voor de vertaling van algemene strategieën op regionaal vlak. Andere mogelijke benamingen : district manager, regio manager, area manager, (commercieel) regioverantwoordelijke, sales unit manager, local unit manager. BEDIENDEBEROEPEN Testpsycholoog : staat in voor het testen van kandidaten, hetzij voor algemene testen bij een eerste kennismaking, hetzij voor specifieke testen in het kader van een bepaalde uitzendopdracht en op vraag van de klant. Maakt daarbij gebruik van verschillende testmethodes : interview, rollenspelen, testen op PC, persoonlijkheidstests, technische tests, Hij/zij is meestal actief op regionaal niveau. Andere mogelijke benamingen : psycholoog, selectiepsycholoog Rekruteringsconsulent : staat in voor de werving van uitzendkrachten (meestal actief op regionaal of nationaal niveau) en ontwikkelt daartoe wervingsstrategieën (vb. promotie-acties, extra voordelen, aangepaste loonpolitiek,...). 10 Beroepenstructuur :uitzendsector B. UITZENDKANTOREN Via hun plaatselijke vestigingen plaatsen zij uitzendkrachten op vraag van de ondernemingen uit de betrokken regio. Kantoorverantwoordelijke : is verantwoordelijk voor het commercieel en organisatorisch beleid van een uitzendkantoor en geeft leiding aan de uitzendconsulent(en) en aan de commerciële medewerker(s). Hij/zij volgt de belangrijkste klanten op en coördineert de samenwerking tussen binnen- en buitendienst. Andere mogelijke benamingen : office manager, agentschapsverantwoordelijke.

15 Uitzendconsulent : werkt in een uitzendkantoor en staat in voor werving, selectie (interviews en testen), plaatsing en opvolging van uitzendkrachten. Zorgt ook voor de volledige administratie hieromtrent (vb. inschrijving uitzendkrachten, actualiseren en bekend maken van vacaturebestanden, DIMONA-aangiften, contracten, facturatie, loonadministratie,...) Andere mogelijke benamingen : consulent, (uitzend-)consultant. Commercieel medewerker : werkt in een uitzendkantoor. Onderhoudt, zowel telefonisch als 'in the field', contacten met (potentiële) klanten : maakt offertes op, registreert aanvragen, maakt eindevaluaties na plaatsing van een interimaris. Is, samen met de uitzendconsulent, verantwoordelijk voor de administratie. Bij afwezigheid van een kantoorverantwoordelijke is hij ook verantwoordelijk voor het marketingplan en voor de prijszetting in overleg met het hoofdbestuur. Andere mogelijke benamingen : commercieel adviseur, commercieel consulent. Beroepenstructuur :uitzendsector 11 BEDIENDEBEROEPEN

16 3.3 Definitie van de bediendeberoepen in de ondersteunende afdelingen Onder ondersteunende afdelingen verstaat men de afdelingen die niet rechtstreeks deelnemen aan de kernactiviteiten van de onderneming. De beroepen die men hier vindt, hebben een eigen specialisatie, maar voeren geen basiswerkzaamheden uit die rechtstreeks verband houden met de productie van goederen of diensten. Zij hebben tot doel diensten te verlenen aan de organisatie en de operationele afdelingen te ondersteunen. Voorbeelden van ondersteunende afdelingen zijn: administratie, boekhouding, personeelsdienst, Voor een definitie van de beroepen die deel uitmaken van de ondersteunende afdelingen verwijzen we naar een andere uitgave van de Cevora studiedienst. 7 In voorliggend document wordt alleen de inhoud van de taken van de polyvalent bediende beschreven (m.a.w. de standaardinhoud van de taken die gekoppeld zijn aan dit beroep, waaraan dan een aantal specifieke taken voor de activiteitensector worden toegevoegd) evenals de transversale beroepen van interne trainer en van dossierbeheerder, niet opgenomen in het vermelde document. Polyvalent bediende: verzekert de dagelijkse administratieve taken van het bedrijf. Hij/zij beantwoordt de telefoon, maakt prijsoffertes en facturen, adviseert klanten, ondersteunt de verkoop, houdt het klassement en gegevensbestanden up-to-date enz. Wat de uitzendsector betreft, vereist dit beroep zelden meer operationele taken. De polyvalente bediende verleent administratieve steun aan de activiteiten van het agentschap. In kleine uitzendbureaus zijn het doorgaans de uitzendconsulenten zelf die de administratieve taken uitvoeren die met de plaatsing van uitzendkrachten te maken hebben. Andere benaming: all round bediende. Interne trainer : staat in voor de ontwikkeling, de organisatie en het geven van opleidingen voor het personeel. Hij/zij geeft opleidingen over de diverse aspecten van de werking van een uitzendkantoor. Andere benamingen : job formation assistent, trainer, docent. Dossierbeheerder : beheert de dossiers van de uitzendkrachten. Verzamelt de nodige gegevens over de arbeidsduur en de lonen voor de uitbetaling van de uitzendkrachten, en volgt deze betalingen op. BEDIENDEBEROEPEN 12 Beroepenstructuur :uitzendsector 7 Cevora studiedienst Transversale bediendeberoepen, februari 2002.

17 Schatting van het aantal bedienden per beroep 4

18 4.1 Extrapolatie van de enquêtegegevens Naast de eerder kwalitatieve gegevens over de voorkomende beroepen en de inhoud ervan, wordt in de enquête ook gevraagd om kwantitatieve gegevens over het aantal tewerkgestelde bedienden per beroep door te geven. Aan de hand van deze gegevens kunnen we, per beroep, het totaal aantal functiehouders in de steekproef bepalen. Aangezien de steekproef representatief is, kunnen de gegevens worden geëxtrapoleerd naar het totaal aantal bedienden in deze sector 8. U vindt deze gegevens terug in de tabel op de volgende pagina. In de tabel vindt u de volgende gegevens: het aantal ondernemingen en het aantal bedienden in de sector naar ondernemingsgrootte (rubriek sector). het aantal ondernemingen en het aantal bedienden in de steekproef naar ondernemingsgrootte (rubriek steekproef). het percentage van de totale populatie dat bereikt wordt door de steekproef en de wegingsfactor die toegepast moet worden (rubriek steekproef). het geëxtrapoleerde aantal bedienden per beroep, per beroepsgroep en per ondernemingsgrootte. Deze aantalen worden verkregen door de gegevens van de steekproef te vermenigvuldigen met de wegingsfactor. Volgens de extrapolatie bestaat het specifieke beroep van commercieel medewerker niet in de categorie ondernemingen met 10 tot 49 werknemers. In werkelijkheid bestaat ze wel, maar is ze niet in de tabel te zien omdat geen enkele onderneming uit de steekproef ons heeft gemeld dat er een commercieel medewerker in dienst was. Het percentage commercieel medewerkers in de sector is dus te laag ingeschat. Beroepenstructuur :uitzendsector SCHATTING VAN HET AANTAL BEDIENDEN PER BEROEP 14 8 Deze gegevens zijn berekend voor heel België maar kunnen ook worden berekend per regio en per omvang van de onderneming.

19 Tabel 7 Extrapolatie van het aantal bedienden per beroep in België en in functie van de bedrijfsgrootte Ondernemingsgrootte Uitzendsector Totaal n % Sector Bedrijven Bedienden Steekproef Bedrijven Bedienden % van de totale bevolking 23,00% 16,67% 50,53% 40,64% Wegingsfactor 4,35 6,00 1,98 2,46 Aantal beroepsbeoefenaars (extrapolatie) - Algemeen directeur ,6 - Adjunct directeur ,4 Totaal algemene directie personeel ,0 - Directiesecretaresse ,1 - Afdelingssecretaresse ,6 - Receptionist-telefonist ,5 - Polyvalent bediende ,5 - Administratief bediende ,3 Totaal administratief personeel ,1 - Administratief en financieel directeur ,2 - Financieel directeur ,4 - Hoofdboekhouder ,2 - Boekhouder ,0 - Boekhoudkundig bediende ,2 - Beheerscontroleur ,1 - Dossierbeheerder ,4 Totaal boekhoudkundig personeel ,5 - Human resources directeur ,2 - Opleidingsverantwoordelijke ,2 - Verantwoordelijke selectie en rekrutering ,2 - Verantwoordelijke loon- en personeelsadministratie ,2 - Medewerker personeelszaken ,1 - Interne trainer ,2 Totaal human resources personeel ,2 - Informaticadirecteur ,2 - Informaticus polyvalent ,3 - Analist-programeur ,2 - Netwerkbeheerder ,2 - Pc technicus ,1 - Databasebeheerder ,2 - Webmaster ,1 Totaal informatica personeel ,2 - Marketingverantwoordelijke ,5 - Marketingmedewerker ,8 - Bedrijfsjurist ,2 - Verantwoordelijke communicatie ,1 - Verantwoordelijke kwaliteit-veiligheid ,2 - Facility manager ,2 Totaal ondersteunend personeel ,9 TOTAAL TRANSVERSALE BEROEPEN ,8 SCHATTING VAN HET AANTAL BEDIENDEN PER BEROEP 15 Beroepenstructuur :uitzendsector

20 Tabel 7 Extrapolatie van het aantal bedienden per beroep in België en in functie van de bedrijfsgrootte (vervolg) Uitzendsector Ondernemingsgrootte Totaal n % - Key-account manager ,0 - District manager ,5 - Testpsycholoog ,9 - Rekruteringsconsulent ,7 Totaal centrale diensten personeel ,1 - Kantoorverantwoordelijke ,9 - Uitzendconsulent ,5 - Commercieel medewerker ,5 Totaal uitzendkantoren personeel ,9 - Sales manager ,2 - Commercieel inkoper ,1 - Magazijnier ,1 - Call center supervisor ,1 - Call center operator ,2 - Projectleider logistiek ,3 - Business manager ,2 Totaal andere operationeel personeel ,2 TOTAAL SPECIFIEKE BEROEPEN ,2 TOTAAL SCHATTING VAN HET AANTAL BEDIENDEN PER BEROEP Beroepenstructuur :uitzendsector 16

21 5 Vacatures

22 5.1 Analyse van de vacante betrekkingen In de vragenlijst werden de ondernemingen ook gevraagd om per beroep aan te geven hoeveel vacatures de laatste zes maanden openstonden, en een raming te maken van de moeilijkheidsgraad om deze vacante betrekkingen in te vullen. Dankzij deze gegevens beschikken we over een overzicht van de vacante betrekkingen binnen de sector en van de beroepen die het meest worden gevraagd door de ondernemingen. De gemiddelde moeilijkheidsgraad wordt berekend op basis van de scores van de ondernemingen die deze vacante betrekkingen moesten invullen. Het is moeilijk om, op basis van een steekproef van 15 ondernemingen, een volledige prognose te maken van de vacatures en knelpuntenberoepen in deze sector maar deze gegevens geven toch al enkele aanwijzingen. Het klassement van de meest gevraagde beroepen in de sector wordt opgesteld aan de hand van drie criteria: het aantal ondernemingen waarin een betrekking vacant is in een bepaald beroep, het aantal vacante betrekkingen voor dit beroep en de gemiddelde moeilijkheidsgraad die wordt geraamd door de ondernemingen die deze betrekking moesten invullen. Voor elk van deze criteria wordt een score tussen 7 en 12 toegekend wanneer de waarde voor dit criterium hoger ligt dan het gemiddelde en tussen 1 en 6 wanneer deze waarde lager ligt dan het gemiddelde. De intervallen tussen 1 en 6 zijn gelijkwaardig en zijn gelijk aan het verschil tussen de minimumwaarde die werd bereikt voor dit criterium en het gemiddelde gedeeld door 6. Een gelijkaardige redenering wordt toegepast voor de scores tussen 7 en 12, maar hier wordt het verschil gemaakt tussen de maximumwaarde voor dit criterium en het gemiddelde. Het eindklassement verkrijgt men door het gemiddelde van deze drie scores te rangschikkken in dalende volgorde. De drie toppers zijn de volgende functies: uitzendconsulent, kantoorverantwoordelijke en commercieel consulent. Deze drie functies zijn werkelijk eigen aan de uitzendsector en vindt men dus niet terug in andere sectoren. De beroepen die kritiek worden geacht zijn deze die hoger dan 7 scoren in het klassement (of meer dan het gemiddelde) 9. Er zijn dus uiteindelijk drie beroepen die als knelpuntberoep werden beschouwd door de ondernemingen: uitzendconsulent, kantoorverantwoordelijke en commercieel medewerker. VACATURES 18 Beroepenstructuur :uitzendsector 9 In de tabel vindt men deze knelpuntberoepen boven de lege donkergrijze regel.

23 Tabel 8 Aantal vacatures per beroep en moeilijkheidsgraad om deze vacatures in te vullen Vacatures per beroep Aantal betrokken bedrijven Aantal vacatures Gemidd. moeilijkheidsgraad # Tot % Score 1 # (1) Score 2 Gemidd. Score 3 - Uitzendconsulent ,00% , , ,33 - Kantoorverantwoordelijke ,67% ,57 9 3, ,00 - Commercieel medewerker ,33% ,00 7 3,00 6 7,33 Gemidd. score - District manager ,67% 1 4 4, ,00 6 5,67 - Directiesecretaresse ,33% 6 2 1,00 1 3,50 9 5,33 - Hoofdboekhouder ,67% 1 1 1,00 1 4, ,67 - Boekhouder ,00% 7 4 1,33 2 2,50 5 4,67 - Human resources directeur ,67% 1 1 1,00 1 4, ,67 - Marketingmedewerker ,33% 6 2 1,00 1 3,00 6 4,33 - Receptionist-telefonist ,33% 6 2 1,00 1 2,50 5 4,00 - Dossierbeheerder ,67% 1 2 2,00 4 3,00 6 3,67 - Testpsycholoog ,67% 1 2 2,00 4 3,00 6 4,00 - Call center operator ,67% 1 3 3,00 7 1,00 1 3,00 - Verantwoordelijke selectie en rekrutering ,67% 1 1 1,00 1 3,00 6 2,67 - Medewerker personeelszaken ,67% 1 1 1,00 1 3,00 6 2,67 - Administratief bediende ,67% 1 1 1,00 1 2,00 3 1,67 - Boekhoudkundig bediende ,67% 1 1 1,00 1 2,00 3 1,67 - Interne trainer ,67% 1 1 1,00 1 2,00 3 1,67 - Projectleider logistiek ,67% 1 1 1,00 1 2,00 3 1,67 - Call center supervisor ,67% 1 1 1,00 1 2,00 3 1,67 - Afdelingssecretaresse ,67% 1 1 1,00 1 1,00 1 1,00 - Bedrijfsinformaticus ,67% 1 1 1,00 1 1,00 1 1,00 Totaal ,64% 118 2,62 3,13 (1) Verkregen door het aantal vacatures te delen door het aantal betrokken bedrijven Beroepenstructuur :uitzendsector 19 VACATURES

24 6 Kernberoepen

25 6.1. De kernberoepen van de sector Cevora wenste ook via de oefening van de beroepenstructuur, de kernberoepen van iedere bestudeerde sector te bepalen. Deze informatie kan gebruikt worden door het onderwijs, of eventueel andere vormingsactoren, om studierichtingen aan de bedrijfswereld aan te passen. De opleidingssector zoekt actief naar informatie over de arbeidsmarkt, over de sectoren en over beroepen die in de sectoren voorkomen om de overgang school-arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Sectorinformatie is dus van belang voor het onderwijs. De kernberoepen van een bepaalde sector zijn die beroepen die behoren tot de kernactiviteit van de betreffende sector. Deze kernactiviteiten dragen rechtstreeks bij tot verkoop, winst en omzet en vereist specifieke competenties. Kernberoepen zijn dus duidelijk verweven met het specifiek karakter en de doelstelling of bestaanreden van de sector. Als we al de beroepen die door de bedrijven vermeld werden ordenen naar belang komen we tot het volgende beeld van de sector : CENTRALE DIENSTEN UITZENDKANTOREN Key account manager Uitzendconsulent Centrale diensten Key-account manager : is verantwoordelijk voor de uitzendarbeid binnen bepaalde functiegroepen (vb.informatici, call center agenten, technische functies), binnen bepaalde sectoren (vb. maritieme sector, chemie, ) of voor bepaalde klantenbedrijven. Andere mogelijke benamingen : account manager, business unit manager Uitzendkantoren Uitzendconsulent : werkt in een uitzendkantoor en staat in voor werving, selectie (interviews en testen), plaatsing en opvolging van uitzendkrachten. Zorgt ook voor de volledige administratie hieromtrent (vb. inschrijving uitzendkrachten, actualiseren en bekend maken van vacaturebestanden, DIMONA-aangiften, contracten, facturatie, loonadministratie,...). In kleine kantoren, zal hij/zij, zowel telefonisch als 'in the field', contacten met (potentiële) klanten onderhouden : offertes opmaken, aanvragen registreeren, eindevaluaties maken na plaatsing van een interimaris. Andere mogelijke benamingen : consulent, (uitzend-)consultant. KERNBEROEPEN 21 Beroepenstructuur : uitzendsector Commercieel medewerker : werkt in een uitzendkantoor. Onderhoudt, zowel telefonisch als 'in the field', contacten met (potentiële) klanten : maakt offertes op, registreert aanvragen, maakt eindevaluaties na plaatsing van een interimaris. Is, samen met de uitzendconsulent, verantwoordelijk voor de administratie. Bij afwezigheid van een kantoorverantwoordelijke is hij ook verantwoordelijk voor het marketingplan en voor de prijszetting in overleg met het hoofdbestuur. Andere mogelijke benamingen : commercieel adviseur, commercieel consulent.

Industriële reiniging

Industriële reiniging Industriële reiniging Februari 2008 CEVORA 2008. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken.

Nadere informatie

Studiebureau s December 2003

Studiebureau s December 2003 Studiebureau s December 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

Toerisme : reisbureaus, touroperators, toeristische informatiediensten en vermaakbedrijven

Toerisme : reisbureaus, touroperators, toeristische informatiediensten en vermaakbedrijven Toerisme : reisbureaus, touroperators, toeristische informatiediensten en vermaakbedrijven CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel

Nadere informatie

Minerale producten Augustus 2004

Minerale producten Augustus 2004 Minerale producten Augustus 2004 CEVORA 2004. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken.

Nadere informatie

CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden.

CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Verhuurkantoren CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De auteur en uitgever

Nadere informatie

Vastgoedsector Oktober 2003

Vastgoedsector Oktober 2003 Vastgoedsector Oktober 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

Groothandel in nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires van auto s

Groothandel in nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires van auto s Groothandel in nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires van auto s Beroepenstructuur : Groothandel automobiel 2 SEGMENT EMPLOYE CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag

Nadere informatie

Reclamesector Oktober 2003

Reclamesector Oktober 2003 Reclamesector Oktober 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

Hout- en meubelsector

Hout- en meubelsector Hout- en meubelsector Juli 2005 CEVORA 2005. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken.

Nadere informatie

Uitgeverijen van boeken, kranten, tijdschriften en geluidsopnamen

Uitgeverijen van boeken, kranten, tijdschriften en geluidsopnamen Uitgeverijen van boeken, kranten, tijdschriften en geluidsopnamen CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos

Nadere informatie

CEVORA 2004. Alle rechten voorbehouden.

CEVORA 2004. Alle rechten voorbehouden. Bouw Juni 2004 CEVORA 2004. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De auteur en uitgever

Nadere informatie

Kleinhandel in nieuwe en tweedehands voertuigen, onderdelen, accessoires en brandstoffen

Kleinhandel in nieuwe en tweedehands voertuigen, onderdelen, accessoires en brandstoffen Kleinhandel in nieuwe en tweedehands voertuigen, onderdelen, accessoires en brandstoffen Beroepenstructuur : Kleinhandel automobiel 2 SEGMENT EMPLOYE CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende

Nadere informatie

Telecomsector Februari 2003

Telecomsector Februari 2003 Telecomsector Februari 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

Drukkerijen Juli 2004

Drukkerijen Juli 2004 Drukkerijen Juli 2004 CEVORA 2004. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De auteur

Nadere informatie

Informaticasector Mei 2006

Informaticasector Mei 2006 Informaticasector Mei 2006 CEVORA 2006. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

De oorzaak van knelpunten steeds meer kwalitatief

De oorzaak van knelpunten steeds meer kwalitatief De oorzaak van knelpunten steeds meer kwalitatief Cevora/Upedi (2002), Knelpuntfuncties, een onderzoek bij uitzendconsulenten, België/Vlaanderen/Wallonië/Brussel (1 landelijk en 3 regionale rapporten),

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 18 Callcenters A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren

Nadere informatie

Gepubliceerd Arbeidsmarkt

Gepubliceerd Arbeidsmarkt Gepubliceerd Arbeidsmarkt Knelpuntfuncties blijven, maar veranderen van aard Cevora & Federgon (2003), Knelpuntfuncties. Een onderzoek bij uitzendconsulenten, Cevora & Federgon, Brussel, 96 p. Onderzoek

Nadere informatie

Sectoren / paritaire comités Methodologie

Sectoren / paritaire comités Methodologie Sectoren / paritaire comités Methodologie Wouter Vanderbiesen Mei 2014 Methodologie Steunpunt Werk en Sociale Economie Parkstraat 45 bus 5303-3000 Leuven T:+32 (0)16 32 32 39 steunpuntwse@kuleuven.be www.steunpuntwse.be

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies

De SD WORX - enquête. 1. De best betaalde functies De SD WORX - enquête Jaarlijks voert SD WORX een onderzoek naar de beloning van arbeiders, bedienden, kader- en directieleden in België. Daarbij staat kwaliteit van de gegevens centraal. De data worden

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN December 2012 De arbeidsongevallen in de uitzendsector in 2011 1 Inleiding De arbeidsongevallen van uitzendkrachten kunnen worden geanalyseerd aan de hand van 3 selectiecriteria

Nadere informatie

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT DIRECTIE Algemeen directeur Commercieel directeur Directeur basisschool Directeur CLB Directeur facilitaire diensten Directeur middelbare school Financieel directeur

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 16 Reiniging A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 13 Selectiebureaus A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 8 Consultancy A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Anderstaligheid bij uitzendkrachten

Anderstaligheid bij uitzendkrachten Anderstaligheid bij uitzendkrachten 9 oktober 2013 ir. Marijke Bruyninckx Directeur Preventie en Interim Inhoud Preventie en Interim Principe uitzendarbeid in België Uitzendsector en anderstaligheid Rol

Nadere informatie

Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen

Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen 3270102 Beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut

Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut logo-partena.pdf 1 8/02/2012 14:36:09 ITINERA INSTITUTE in samenwerking met Resultaten werkgeversenquête Itinera-Partena eenheidsstatuut 2013/04 22 03 2013 MENSEN WELVAART BESCHERMING In samenwerking met

Nadere informatie

CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden.

CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Transversale bediendeberoepen Februari 2002 CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

I. Wie is de uitzendkracht?

I. Wie is de uitzendkracht? I. Wie is de uitzendkracht? 01. De uitzendmarkt in cijfers (2013) 534.460 uitzendkrachten 162,49 miljoen gepresteerde uren 4.044,7 miljoen euro omzet Elke dag worden gemiddeld 82.819 uitzendkrachten tewerkgesteld

Nadere informatie

12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1

12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1 12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1 Presentatie Group S Sociaal Secretariaat Anja Van Houtvinck Inhoudstafel 1. Inleiding / trends 2. Interacties en gegevensstromen 3. Schema s 4. Aangiften 5.

Nadere informatie

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste

Nadere informatie

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Konvert Interim NV Kennedypark 16 8500 Kortrijk Uitzendconsulent Regio Veurne m/v A1 niveau

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/005 BERAADSLAGING NR 09/004 VAN 13 JANUARI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

Welkom. Sociale verkiezingen 2012

Welkom. Sociale verkiezingen 2012 Welkom Sociale verkiezingen 2012 1 120 kantoren 750 medewerkers 24 uur per dag 7 dagen op 7 2 Welkom Sociale verkiezingen 2012 Aandachtspunten tijdens het referentiejaar 2011 Isabel Plets Stijn Demeestere

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/135 BERAADSLAGING NR 09/004 VAN 13 JANUARI 2009, GEWIJZIGD OP 1 SEPTEMBER 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 3 Uitgeverijen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren

Nadere informatie

Verdeling van films. Arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de verdeling van films

Verdeling van films. Arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers die zijn tewerkgesteld in de ondernemingen voor de verdeling van films Paritair Comité voor het filmbedrijf 3030200 Verdeling van films De paritair subcomités 303.02 en 303.04 zijn opgeheven door het Koninklijk Besluit van 18 september 2008 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 Interim als opstap voor Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 AGENDA 1. De arbeidsmarkt in cijfers. 2. Wat is uitzendarbeid? 3. Wanneer doen bedrijven beroep op een uitzendkracht?

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 12 Verhuur A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Art. 1. Toepassingsgebied

Art. 1. Toepassingsgebied Reglement tot het bekomen van een financiële tussenkomst van het Waarborg en Sociaal Fonds Horeca en Aanverwante bedrijven voor interne bedrijfsopleidingen voor bedrijven van meer dan 50 werknemers. Art.

Nadere informatie

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen

Laatste aanpassing: 27/03/ Paritair Comité voor de non-ferro metalen 1050000 Paritair Comité voor de non-ferro metalen Sectoraal stelsel van de bestaanszekerheid... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 (74.724)... 2 Arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur,

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 5 Informatica A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet.

Onderhavig advies licht toe hoe de NAR de uitvoering van het principeakkoord van 23 januari 2012 ziet. Intro In het regeerakkoord van 1 december 2011 werd overeengekomen om, in overleg met de sociale partners, de kwaliteit en de jobkansen in de uitzendarbeid te verbeteren en de regelgeving inzake tijdelijk

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS

Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS Monitor 2016Q4 15 Pag. MONITOR FLEXI-JOBS 1 Flexi-jobs: Synthese Tabel 1: Aantal en aandeel flexi-arbeid -2016Q4- Aantal Aandeel Werkgevers 5 223 21,4% Arbeidsplaatsen tijdens kwartaal 1 16 831 9,4% Voltijdsequivalenten

Nadere informatie

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra

Extra s. Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302. Rechtsbronnen. Het begrip extra Arbeiders en bedienden van de hotelnijverheid (Horeca) paritair comité 302 bijwerking: september 2013 - doc.nr. 204 Extra s Opgelet! Vanaf 1 oktober 2013 zullen belangrijke nieuwigheden van kracht worden

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Het ANPCB in cijfers Sectorfiches 17 Privé-vorming 17.1 Privé-vorming (de sector in zijn geheel) A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel

Nadere informatie

OUTPLACEMENT PROGRAMMA

OUTPLACEMENT PROGRAMMA OUTPLACEMENT PROGRAMMA VOOR DE WERKNEMERS UIT HET PARITAIR COMITÉ N 307 VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN WERKGEVER VERSIE VOOR WIE IS HET PROGRAMMA BEDOELD? Het begeleidingsprogramma is bestemd

Nadere informatie

AANPASSING VAN DE VERPLICHTINGEN BETREFFENDE HET WELZIJN VAN

AANPASSING VAN DE VERPLICHTINGEN BETREFFENDE HET WELZIJN VAN 1/5 AANPASSING VAN DE VERPLICHTINGEN BETREFFENDE HET WELZIJN VAN UITZENDKRACHTEN Het Koninklijk Besluit van 15 december 2010 betreffende het welzijn van de uitzendkrachten op het werk verscheen in het

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN Oktober 2011 De arbeidsongevallen in de uitzendarbeidsector in 2010 1 Inleiding De arbeidsongevallen van de uitzendkrachten kunnen worden geanalyseerd op basis van drie selectiecriteria

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/123 ADVIES NR. 16/29 VAN 7 JUNI 2016 OVER DE MEDEWERKING VAN DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

Nadere informatie

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers

profiel bezoekers database gegevens ,12% januari 2016 januari Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers bezoekers januari profiel 89.507 281.011 +1,12% Belgische sessies/dag Jobat Express Subscribers Nieuwe Jobat Express Subscribers januari CV database gegevens 307.611 169.663 5.450 aantal cv s aantal publieke

Nadere informatie

3290103 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap. Maatschappelijk opbouwwerk

3290103 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap. Maatschappelijk opbouwwerk Paritair Comité voor de socio-culturele sector 3290103 Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Maatschappelijk opbouwwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2001 (61.388)... 2 Baremaharmonisering

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Maatschappelijk opbouwwerk

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Maatschappelijk opbouwwerk Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290103 Maatschappelijk opbouwwerk Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2001 (61.388)... 2 Baremaharmonisering in

Nadere informatie

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin

Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin Verdere evolutie van de geharmoniseerde werkloosheid in ruime zin ruime zin in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland in 2014 Directie Statistieken, Begroting en Studies stat@rva.be Inhoudstafel: 1

Nadere informatie

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010

ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 26 november 2010 Meer personen op de arbeidsmarkt in de eerste helft van 2010. - Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten, 2 de

Nadere informatie

Structurele ondernemingsstatistieken

Structurele ondernemingsstatistieken 1 Structurele ondernemingsstatistieken - Analyse Structurele ondernemingsstatistieken Een beeld van de structuur van de Belgische economie in 2012 en de mogelijkheden van deze databron De jaarlijkse structurele

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/128 BERAADSLAGING NR. 17/058 VAN 4 JULI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEWERKING VAN DE KRUISPUNTBANK VAN

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE

1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE 1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN - NACE De ondernemingen kunnen worden beschreven aan de hand van verschillende typologieën, die elk beantwoorden aan precieze

Nadere informatie

2030000 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven

2030000 Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven 2030000 Paritair Comité voor de n uit de hardsteengroeven Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2007 (82.727) Vaststelling van de algemene regels die toepasselijk zijn op de loon- of arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Modernisering van de uitzendwetgeving

Modernisering van de uitzendwetgeving Modernisering van de uitzendwetgeving De sociale partners van de interim-sector hebben lang onderhandeld m.b.t. de regelgeving rond de modernisering van de uitzendarbeid. Ze zijn tot een volledig akkoord

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/156 BERAADSLAGING NR. 15/056 VAN 1 SEPTEMBER 2015 INZAKE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

redenen voor uitzendarbeid

redenen voor uitzendarbeid redenen voor uitzendarbeid Randstad-uitzendkrachten geven uw bedrijf meer kracht en flexibiliteit om in wisselende omstandigheden optimaal te functioneren. Uitzendarbeid is echter strikt gereglementeerd.

Nadere informatie

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven:

NIEUWE BAREMA S. op basis van beroepservaring. Vanaf 1 juli wijzigen de barema s. en de middelgrote levensmiddelenbedrijven: BBTK NUMMER 2 NOVEMBER 2010 Informatiekrantje van BBTK voor het winkelpersoneel van de Zelfstandige Kleinhandel en de Middelgrote Levensmiddelenbedrijven OOG VOOR DETAIL NIEUWE BAREMA S op basis van beroepservaring

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 19 Kansspelen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende voor de ondersteuning van een groepering ZG/WEL-150309 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een huisartsengroepering - rechtspersoon ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst

Aankoop. Algemene Diensten. Directeur Aankoop. Verantwoordelijke Aankoop. Aankoop Coördinator. Medewerker Aankoop. Manager Juridische Dienst Aankoop A1A A2A A3A A4A A4B Directeur Aankoop Verantwoordelijke Aankoop Aankoop Coördinator Aankoper Medewerker Aankoop Algemene Diensten S1A S2A S2B S3A S3B S3C S3D S3E S3F S3G S4A S4B S4C S4D S4E Manager

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/210 BERAADSLAGING NR. 14/112 VAN 2 DECEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Fiche 3: tewerkstelling

Fiche 3: tewerkstelling ECONOMISCHE POSITIONERING VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE Fiche 3: tewerkstelling In de sector werken meer dan 29.400 personen; het volume van de tewerkstelling stijgt met een constant ritme van 3,7 %,

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 4 Drukkerijen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Eretekens van de arbeid

Eretekens van de arbeid Eretekens van de arbeid 1. Definitie - Wat : Toekenning aan het loon- en weddetrekkend personeel van een premie na een bepaald aantal dienstjaren. - Vergoedingscode : Arbeidsereteken 2 de Klasse, volledig

Nadere informatie

Sectorfoto PSC

Sectorfoto PSC Sectorfoto 2009-2013 PSC 149.01 Elektriciens: Installatie en Distributie 2014 Vormelek vzw Marlylaan 15/8 b2 1120 Brussel Tel.: 02/476.16.76 Fax: 02/476.17.76 Geen enkel gedeelte van dit werk mag gereproduceerd

Nadere informatie

Federale diagnostiek woon-werkverkeer 2017 Veelgestelde vragen (FAQ)

Federale diagnostiek woon-werkverkeer 2017 Veelgestelde vragen (FAQ) Federale diagnostiek woon-werkverkeer 2017 Veelgestelde vragen (FAQ) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Alvorens te beginnen... 3 1.1 Wat is het doel van de enquête?... 3 1.2 Wat is de uiterste datum om

Nadere informatie

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur

1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur 4 Audiovisueel A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers tewerkstellen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/258 BERAADSLAGING NR. 13/125 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290105 Nederlandstalige organisaties voor socio-professionele inschakeling in Brussel Eindejaarspremie... 1 Aanvullend pensioen...

Nadere informatie

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK)

Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Statistisch Product Werkgelegenheid en werkloosheid (EAK) Algemene informatie De steekproefenquête naar de arbeidskrachten (EAK), in België opgezet door de

Nadere informatie

Uitzendarbeid: een oplossing voor vele transities

Uitzendarbeid: een oplossing voor vele transities Uitzendarbeid: een oplossing voor vele transities Peeters, A. & Van der Beken, W. (2003), Uitzendkrachten in 2001: profiel- en tewerkstellingskenmerken, IDEA Consult i.o.v. Federgon, Brussel. De heterogeniteit

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

StepStone in cijfers Januari 2016

StepStone in cijfers Januari 2016 StepStone in cijfers Januari 2016 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.683.229 Aantal bezoeken 1.203.462 Unieke bezoekers 699.806 Aantal jobs 4755

Nadere informatie

Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW.

Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW. Hierbij vindt u de lijst met controles en codes gebruikt in de toepassing NRW. 1) Controles Een controle wordt aangemaakt in drie types situaties: - wanneer de situatie van de aansluiting bij het fonds

Nadere informatie

1. Over welke profielen gaat de opdracht meer specifiek? Bevinden de plaatsen van tewerkstelling zich in gans Vlaanderen en Brussel?

1. Over welke profielen gaat de opdracht meer specifiek? Bevinden de plaatsen van tewerkstelling zich in gans Vlaanderen en Brussel? 2 JUN I 2016 Vragen naar informatie Bestek Uitzendkracht 2016 2017 Inhoud 1. Over welke profielen gaat de opdracht meer specifiek? 3 2. Bevinden de plaatsen van tewerkstelling zich in gans Vlaanderen en

Nadere informatie

SECTORFOTO. Internationale Handel, Vervoer en Logistiek 2008

SECTORFOTO. Internationale Handel, Vervoer en Logistiek 2008 SECTORFOTO Internationale Handel, Vervoer en Logistiek 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale

Nadere informatie

WERKEN ALS KUNSTENAAR

WERKEN ALS KUNSTENAAR KUNSTENAAR Wie is kunstenaar?... 1 Werken als kunstenaar... 2 Werken via Tentoo... 2 De kleine vergoedingsregeling... 2 Artistieke prestatie VS het kunstenaarsstatuut... 3 Het Kunstenaarsstatuut... 4 De

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

Houtbouw. in België vervolg op de enquêtes en uitgevoerd door Hout Info Bois 12% 2 % 5 % Hout Info Bois

Houtbouw. in België vervolg op de enquêtes en uitgevoerd door Hout Info Bois 12% 2 % 5 % Hout Info Bois Houtbouw in België 2015-2016 2 % 12% 5 % Hout Info Bois vervolg op de enquêtes 2011-2012 en 2013-2014 uitgevoerd door Hout Info Bois Sinds 2013 werkt Hout Info Bois samen met het Office Économique Wallon

Nadere informatie

onevenredig verzwaarde risico s

onevenredig verzwaarde risico s onevenredig verzwaarde risico s Sinds 2009 publiceert het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) de lijst van de ondernemingen behorend tot de meest onevenredig verzwaarde risico (OVR) in arbeidsongevallen

Nadere informatie

6 Financiële instellingen

6 Financiële instellingen 6 Financiële instellingen A Algemeen overzicht van de sector 1 Beschrijving van de activiteiten in de sector op basis van de Nace-Bel nomenclatuur Deze studie brengt die sectoren in kaart die werknemers

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie