CEVORA Alle rechten voorbehouden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden."

Transcriptie

1 Uitzendsector

2 Enquête Upedi-Cefora 2 SEGMENT EMPLOYE CEVORA Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De auteur en uitgever dienen hierbij steeds vermeld te worden. Iedere andere reproductie, adaptatie, vertaling en publieke mededeling zijn verboden zonder de schriftelijke toestemming van CEVORA, Eugène Plaskylaan 144, 1030 Brussel.

3 i Inhoudstafel 1. Beschrijving van de sector p De uitzendsector p Definitie p Kenmerken van de sector in het ANPCB p. 2 a) Het statuut van de werknemers p. 2 b) De omvang van de ondernemingen p. 3 c) Aanwezigheid per regio p Bereikte steekproef van bedrijven p Beschrijving van de steekproef p Steekproef en respons p. 5 a) Op basis van de NACE-code en de activiteiten van de p. 5 ondernemingen b) Op basis van de omvang van de ondernemingen p. 6 c) Op basis van de regio p Bediendeberoepen p Beschrijving van de organogrammen in functie van de p. 8 ondernemingsgrootte 3.2. Beschrijving van de bediendeberoepen in de operationele p. 10 afdelingen 3.3. Definitie van de bediendeberoepen in de ondersteunende p. 12 afdelingen 4. Schatting van het aantal bedienden per beroep p Extrapolatie van de enquêtegegevens p Vacatures p Analyse van de vacante betrekkingen p Kernberoepen p Kerberoepen van de sector p Centrale diensten p Uitzendkantoren p. 20 INLEIDING Beroepenstructuur :uitzendsector Bijlagen p. 21 Bijlage A : Bronnen p. 22 Bijlage B : Type-organogrammen van een bedrijf uit de uitzendsector p. 23 volgens de bedrijfsgrootte Bijlage C : Organogram van de kernberoepen van de sector p. 28 Bijlage D : Steekproeftrekking voor de uitzendsector p. 29 Bijlage E : Lijst van de deelnemende bedrijven p. 31

4 Inleiding Het onderzoek naar beroepenstructuren werd opgestart door de studiedienst van Cevora met de bedoeling de beroepen in kaart te brengen die voorkomen in elk van de activiteitensectoren van het paritair comité In het kader van deze oefening worden organogrammen opgesteld waarin alle bediendeberoepen van deze sector worden weergegeven, opgesplitst per afdeling. Deze oefening zal worden uitgevoerd voor alle sectoren van het ANCPB, zodat Cevora op het einde van de studie beschikt over de beroepenstructuur van de gehele sector, met name van het ANCPB. Het volgende document zal de uitzendsector behandelen. Deze oefening heeft tot doel: een inventaris op te stellen van de bediendeberoepen die men aantreft in de sectoren van het ANCPB en deze beroepen te beschrijven, op nationaal vlak een kwantitatieve raming mogelijk te maken van het aantal bedienden dat tewerkgesteld is in elk beroep, het aantal vacante betrekkingen per beroep te kennen op het ogenblik van de enquête en een raming te maken van de moeilijkheidsgraad om deze vacante betrekkingen in te vullen. de kernberoepen van de sector te bepalen ten behoeve van het onderwijs. INLEIDING Deze studie verloopt in diverse stappen en volgens een vaste methodologie: inzameling en analyse van documentatiebronnen over de sector en de daarin aanwezige beroepen. opstelling van een voorlopige beschrijvende fiche voor de sector en zijn beroepen. eerste validering van de organogrammen en van de definities van de beroepen. Dit gebeurt intern bij de adviseur die verantwoordelijk is voor deze sector en extern via gesprekken bij de ondernemingen van diverse grootte in deze sector. tweede validering aan de hand van een schriftelijke enquête die wordt verstuurd naar een representatieve steekproef van ondernemingen uit deze sector. analyse van de resultaten van de enquête en opstelling van de beschrijvende fiche voor de sector. ii Beroepenstructuur :uitzendsector Voor meer details over de methodologie die wordt gevolgd voor het opstellen van de beroepenstructuren van de bedienden binnen het ANCPB, verwijzen wij u naar een ander document van de studiedienst: «Methodologie van de beroepenstructuren van de bedienden in het ANCPB». Deze studie werd uitgevoerd door Cindy Lambrechts en Marijke Van Cauteren, medewerksters van de dienst onderzoek en organisatie en Heddie Vertessen verzorgde de tekstverwerking. 1 Of Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB of PC 218).

5 Beschrijving van de sector 1

6 1.1 De uitzendsector Definitie De uitzendsector bevat de uitzendbedrijven en hun agentschappen, die tijdelijk personeel ter beschikking stellen aan bedrijven. Volgens de beroepennomenclatuur NACE-BEL, afkomstig van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, krijgt de uitzendsector de volgende NACE-code: Interimkantoren en tijdelijke tewerkstelling Kenmerken van de sector in het ANPCB a) Het statuut van de werknemers Tabel 1 Aantal werknemers volgens statuut en ondernemingsgrootte 2 Omvang van de ondernemingen Totaal aantal % TOTAAL werknemers ,00 Arbeiders ,50 Bedienden ,50 Waarvan ANPCB bedienden In de privé-sector telt de uitzendsector werknemers, waarvan een bediendestatuut hebben. Aan de hand van deze bron valt het op dat 31,5% van de werknemers in deze sector het bediendestatuut heeft. In dit document zullen we het nu hebben over deze bedienden. BESCHRIJVING VAN DE SECTOR 2 Beroepenstructuur :uitzendsector Deze bron, afkomstig van de RSZ, neemt alle werknemers in functie uit deze sector op, ongeacht of het gaat om personeel van de uitzendbureaus met een vast contract of om uitzendkrachten. De bron van het ANPCB daarentegen vermeldt alleen het aantal vaste werknemers. Dit verklaart het vrij grote verschil in aantallen bedienden die door de RSZ respectievelijk het ANPCB werden geteld. Voor het ANPCB is het interessant om de dekkingsgraad van de sector te berekenen. Onder dekkingsgraad verstaat men de verhouding tussen het aantal ondernemingen (of bedienden) die ressorteren onder het ANCPB en het totaal door de RSZ geregistreerde ondernemingen in de sector. Volgens deze berekening komt men tot een dekkingsgraad van 48,36% voor de ondernemingen en van 7,56% voor de 2 Volgens de RSZ-gegevens : aantal op 30 juni 2000 in de sociale zekerheid opgenomen werkgevers en werknemers uit de privé-sector (gecentraliseerde statistiek).

7 bedienden 3. Wegens de in voorgaande paragraaf vermelde reden kunnen wij echter geen geldige dekkingsgraad berekenen. b) De omvang van de ondernemingen Tabel 2 Aantal ondernemingen en bedienden volgens ondernemingsgrootte 4 Ondernemingen Bedienden Aantal bedienden Omvang onderneming aantal % aantal % Gemiddelde - 1 tot , ,79 3,0-10 tot , ,89 21,8-50 tot , ,10 64,7-100 en + 4 3, ,22 348,3 Totaal , ,00 24,9 Zoals de meeste ANPCB-sectoren telt de uitzendsector hoofdzakelijk KMO s : 90% van de bedrijven telt minder dan 50 werknemers. c) Aanwezigheid per regio BESCHRIJVING VAN DE SECTOR Tabel 3 Aantal ondernemingen en bedienden volgens regio 5 3 Regio Brussel Wallonië Vlaanderen Totaal Aantal ondernemingen Aantal bedienden Gemiddeld aantal bedienden per onderneming 44,1 2,8 17,2 24,9 Van de bedrijven is 52% gevestigd in Vlaanderen, 12% in Wallonië en 36% in Brussel. Beroepenstructuur :uitzendsector 3 De RSZ telt voor de uitzendsector 213 bedrijven en bedienden terwijl het ANPCB 103 bedrijven en bedienden telt. 4 Bron : bestand van de bijdragen aan de RSZ voor het eerste kwartaal van het jaar 2000, beschikbaar gesteld door het Sociaal Fonds. 5 Bron : bestand van de bijdragen aan de RSZ voor het eerste kwartaal van het jaar 2000, beschikbaar gesteld door het Sociaal Fonds.

8 Bereikte steekproef van bedrijven 2

9 2.1 Beschrijving van de steekproef Steekproef en respons Om deze studie uit te voeren, werden 79 enquêteformulieren verstuurd naar bedrijven uit de uitzendsector, alle groottes en regio s te samen. 15 bedrijven hebben een ingevulde enquête teruggestuurd. Om deze responsgraad te verkrijgen, werd er een telefonische herinneringsactie bij de ondernemingen gehouden, en aansluitend hiermee een beperkte nieuwe versturing van enquêtes gedaan (gericht aan de personen die telefonisch hadden ingestemd om mee te werken aan de studie). Na deze herinnering werd een tweede zending verstuurd naar de 24 ondernemingen die niet werden geselecteerd voor de eerste steekproef. Na deze actie werd de enquête afgesloten omdat de respons van de bedienden voldoende hoog was. Een deelnemingstotaal van 21 ondernemingen en 956 bedienden was wenselijk voor het uitvoeren van de enquête; uiteindelijk dekt de enquête 15 ondernemingen en 1044 bedienden. Het verwachte antwoordpercentage werd dus niet bereikt voor de ondernemingen, maar werd overschreden voor de bedienden. Het gedekte aantal bedienden is een belangrijker gegeven dan het aantal ondernemingen, want de extrapolatie gebeurt op basis van het aantal bedienden. In bijlage D vindt u een overzichtstabel met het aantal verstuurde enquêteformulieren, het aantal ondernemingen dat bereikt moest worden om een representatieve steekproef te verkrijgen en de gerealiseerde respons volgens een aantal parameters zoals de omvang en de regio. a) Op basis van de NACE-codes en de activiteiten van de ondernemingen Een indeling van de deelnemende bedrijven per NACE-code is onmogelijk, aangezien de sector slechts een NACE-code kent, met name Ook in deze enquête werden de ondernemingen echter bevraagd over het type activiteiten dat zij uitvoeren. Volgens deze gegevens is er van de 15 ondernemingen die hebben deelgenomen aan onze enquête: BEREIKTE STEEKPROEF VAN BEDRIJVEN 5 Beroepenstructuur :uitzendsector 1 die actief is in selectie- en rekruteringsgebeuren; 1 die actief is in de administratie en betalen van artiesten; De geobserveerde verschillen naar activiteit hebben te maken met het feit dat de RSZ alleen de hoofdactiviteit van de ondernemingen inventariseert, terwijl de ondernemingen in de vragenlijst meerdere activiteiten konden aankruisen.

10 b) Op basis van de omvang van de ondernemingen Tabel 4 Aandeel bereikte ondernemingen en bedienden volgens ondernemingsgrootte Omvang onderneming Totaal Aantal bereikte ondernemingen Bereik ondernemingen in % 12,12% 11,11% 16,67% 75,00% 14,56% Aantal bereikte bedienden Tabel 5 Bereik bedienden in % 23,00% 16,67% 15,98% 60,16% 40,64% Na afloop van de enquête dekken de gegevens 14,56% van de bedrijven en 40,64% van de bedienden. c) Op basis van de regio Aandeel bereikte ondernemingen en bedienden volgens regio BEREIKTE STEEKPROEF VAN BEDRIJVEN Regio 6 Brussel Wallonië Vlaanderen Totaal Aantal ondernemingen Bereik ondernemingen in % 16,67% 8,33% 14,55% 14,56% Aantal bedienden Bereik bedienden in % 54,12% 5,88% 19,24% 40,64% Beroepenstructuur :uitzendsector

11 Bediendeberoepen 3

12 3.1 Beschrijving van de organogrammen in functie van de ondernemingsgrootte In de enquête wordt aan de bedrijven een type-organogram voorgelegd, met de vraag in welke mate dit ook toepasbaar en herkenbaar is voor hun bedrijf. Een typeorganogram is een organogram dat overeenstemt met een typische configuratie van een onderneming in een sector en dat verschilt naargelang de groottecategorie van het bedrijf. De meerderheid van deze ondernemingen moet zich herkennen in dit type-organogram. In het organogram worden alle beroepen per afdeling weergegeven met hun hiërarchische verbanden. Daartoe moeten de ondernemingen een evaluatie maken van het type-organogram op een schaal van 1 tot 5 (helemaal niet akkoord tot helemaal akkoord). De globale evaluatie van het organogram bedraagt 3,8 (gemiddelde van 15 evaluaties gemaakt door de ondervraagde ondernemingen). Naast deze eerste evaluatie, moeten de bedrijven het organogram valideren en waar nodig aanvullen. Op basis van de organogrammen die werden aangevuld door de ondernemingen kon de volgende tabel worden opgesteld, met de sectorspecifieke beroepen 6 ingedeeld per operationele afdeling. Onder operationele afdelingen verstaat men de afdelingen die instaan voor de kernactiviteiten van de onderneming. De beroepen die hiervan deel uitmaken staan in voor de basiswerkzaamheden die rechtstreeks verband houden met de productie van goederen of diensten. Deze afdelingen genereren het zakencijfer en de winst van de onderneming. BEDIENDEBEROEPEN 8 Tabel 6 Dit onderscheid houdt ook verband met de begrippen van transversale beroepen en van ondersteunende afdeling. De transversale beroepen zijn beroepen die in een groot deel van de sectoren min of meer dezelfde taken en invulling hebben. Deze beroepen komen meestal voor in ondersteunende afdelingen. De transversale beroepen komen niet aan bod in dit document omdat er over deze beroepen een aparte bundel «transversale bediendeberoepen» verkrijgbaar is bij Cevora. Aanwezigheid van de specifieke bediendeberoepen, per operationele afdeling, en volgens de bedrijfsgrootte Beroepenstructuur :uitzendsector BEDRIJFSGROOTTE ACTIVITEITEN EN BEROEPEN 1 TOT 9 10 TOT TOT EN + CENTRALE DIENSTEN Key-account manager x x Regionaal manager x x Rekruteringsconsulent x x x Testpsycholoog x x 6 Zie punt 3.2. Beschrijving van de bediendeberoepen in de operationele afdelingen.

13 Tabel 6 Aanwezigheid van de specifieke bediendeberoepen, per operationele afdeling, en volgens de bedrijfsgrootte (vervolg) BEDRIJFSGROOTTE ACTIVITEITEN EN BEROEPEN 1 TOT 9 10 TOT TOT EN + UITZENDKANTOREN Kantoorverantwoordelijke x x x x Uitzendconsulent x x x x Commercieel medewerker x x x x Opmerking: 1. De type-organogrammen die alle beroepen van bedienden in deze sector bevatten (per operationele en per ondersteunende afdeling), vindt u in de bijlagen. Deze type-organogrammen zijn het resultaat van de samenvatting van alle gegevens die werden doorgestuurd door de ondernemingen. Beroepenstructuur :uitzendsector 9 BEDIENDEBEROEPEN

14 3.2 Beschrijving van de bediendeberoepen in de operationele afdelingen A. CENTRALE DIENSTEN Deze diensten zorgen voor de ondersteuning van de activiteiten van de plaatselijke uitzendbureaus. Zij coördineren de verkoopactiviteiten en de projecten die gezamenlijk in de verschillende regio's worden uitgevoerd. Key-account manager : is verantwoordelijk voor de uitzendarbeid binnen bepaalde functiegroepen (vb.informatici, call center agenten, technische functies), binnen bepaalde sectoren (vb. maritieme sector, chemie, ) of voor bepaalde klantenbedrijven. Andere mogelijke benamingen : account manager, business unit manager. Regionaal manager : is verantwoordelijk voor het beleid van de uitzendkantoren in zijn regio, coördineert hun activiteiten (bijv. bij vragen van bedrijven met verschillende vestigingen), is de schakel tussen het hoofdbestuur en de uitzendkantoren en staat zo in voor de vertaling van algemene strategieën op regionaal vlak. Andere mogelijke benamingen : district manager, regio manager, area manager, (commercieel) regioverantwoordelijke, sales unit manager, local unit manager. BEDIENDEBEROEPEN Testpsycholoog : staat in voor het testen van kandidaten, hetzij voor algemene testen bij een eerste kennismaking, hetzij voor specifieke testen in het kader van een bepaalde uitzendopdracht en op vraag van de klant. Maakt daarbij gebruik van verschillende testmethodes : interview, rollenspelen, testen op PC, persoonlijkheidstests, technische tests, Hij/zij is meestal actief op regionaal niveau. Andere mogelijke benamingen : psycholoog, selectiepsycholoog Rekruteringsconsulent : staat in voor de werving van uitzendkrachten (meestal actief op regionaal of nationaal niveau) en ontwikkelt daartoe wervingsstrategieën (vb. promotie-acties, extra voordelen, aangepaste loonpolitiek,...). 10 Beroepenstructuur :uitzendsector B. UITZENDKANTOREN Via hun plaatselijke vestigingen plaatsen zij uitzendkrachten op vraag van de ondernemingen uit de betrokken regio. Kantoorverantwoordelijke : is verantwoordelijk voor het commercieel en organisatorisch beleid van een uitzendkantoor en geeft leiding aan de uitzendconsulent(en) en aan de commerciële medewerker(s). Hij/zij volgt de belangrijkste klanten op en coördineert de samenwerking tussen binnen- en buitendienst. Andere mogelijke benamingen : office manager, agentschapsverantwoordelijke.

15 Uitzendconsulent : werkt in een uitzendkantoor en staat in voor werving, selectie (interviews en testen), plaatsing en opvolging van uitzendkrachten. Zorgt ook voor de volledige administratie hieromtrent (vb. inschrijving uitzendkrachten, actualiseren en bekend maken van vacaturebestanden, DIMONA-aangiften, contracten, facturatie, loonadministratie,...) Andere mogelijke benamingen : consulent, (uitzend-)consultant. Commercieel medewerker : werkt in een uitzendkantoor. Onderhoudt, zowel telefonisch als 'in the field', contacten met (potentiële) klanten : maakt offertes op, registreert aanvragen, maakt eindevaluaties na plaatsing van een interimaris. Is, samen met de uitzendconsulent, verantwoordelijk voor de administratie. Bij afwezigheid van een kantoorverantwoordelijke is hij ook verantwoordelijk voor het marketingplan en voor de prijszetting in overleg met het hoofdbestuur. Andere mogelijke benamingen : commercieel adviseur, commercieel consulent. Beroepenstructuur :uitzendsector 11 BEDIENDEBEROEPEN

16 3.3 Definitie van de bediendeberoepen in de ondersteunende afdelingen Onder ondersteunende afdelingen verstaat men de afdelingen die niet rechtstreeks deelnemen aan de kernactiviteiten van de onderneming. De beroepen die men hier vindt, hebben een eigen specialisatie, maar voeren geen basiswerkzaamheden uit die rechtstreeks verband houden met de productie van goederen of diensten. Zij hebben tot doel diensten te verlenen aan de organisatie en de operationele afdelingen te ondersteunen. Voorbeelden van ondersteunende afdelingen zijn: administratie, boekhouding, personeelsdienst, Voor een definitie van de beroepen die deel uitmaken van de ondersteunende afdelingen verwijzen we naar een andere uitgave van de Cevora studiedienst. 7 In voorliggend document wordt alleen de inhoud van de taken van de polyvalent bediende beschreven (m.a.w. de standaardinhoud van de taken die gekoppeld zijn aan dit beroep, waaraan dan een aantal specifieke taken voor de activiteitensector worden toegevoegd) evenals de transversale beroepen van interne trainer en van dossierbeheerder, niet opgenomen in het vermelde document. Polyvalent bediende: verzekert de dagelijkse administratieve taken van het bedrijf. Hij/zij beantwoordt de telefoon, maakt prijsoffertes en facturen, adviseert klanten, ondersteunt de verkoop, houdt het klassement en gegevensbestanden up-to-date enz. Wat de uitzendsector betreft, vereist dit beroep zelden meer operationele taken. De polyvalente bediende verleent administratieve steun aan de activiteiten van het agentschap. In kleine uitzendbureaus zijn het doorgaans de uitzendconsulenten zelf die de administratieve taken uitvoeren die met de plaatsing van uitzendkrachten te maken hebben. Andere benaming: all round bediende. Interne trainer : staat in voor de ontwikkeling, de organisatie en het geven van opleidingen voor het personeel. Hij/zij geeft opleidingen over de diverse aspecten van de werking van een uitzendkantoor. Andere benamingen : job formation assistent, trainer, docent. Dossierbeheerder : beheert de dossiers van de uitzendkrachten. Verzamelt de nodige gegevens over de arbeidsduur en de lonen voor de uitbetaling van de uitzendkrachten, en volgt deze betalingen op. BEDIENDEBEROEPEN 12 Beroepenstructuur :uitzendsector 7 Cevora studiedienst Transversale bediendeberoepen, februari 2002.

17 Schatting van het aantal bedienden per beroep 4

18 4.1 Extrapolatie van de enquêtegegevens Naast de eerder kwalitatieve gegevens over de voorkomende beroepen en de inhoud ervan, wordt in de enquête ook gevraagd om kwantitatieve gegevens over het aantal tewerkgestelde bedienden per beroep door te geven. Aan de hand van deze gegevens kunnen we, per beroep, het totaal aantal functiehouders in de steekproef bepalen. Aangezien de steekproef representatief is, kunnen de gegevens worden geëxtrapoleerd naar het totaal aantal bedienden in deze sector 8. U vindt deze gegevens terug in de tabel op de volgende pagina. In de tabel vindt u de volgende gegevens: het aantal ondernemingen en het aantal bedienden in de sector naar ondernemingsgrootte (rubriek sector). het aantal ondernemingen en het aantal bedienden in de steekproef naar ondernemingsgrootte (rubriek steekproef). het percentage van de totale populatie dat bereikt wordt door de steekproef en de wegingsfactor die toegepast moet worden (rubriek steekproef). het geëxtrapoleerde aantal bedienden per beroep, per beroepsgroep en per ondernemingsgrootte. Deze aantalen worden verkregen door de gegevens van de steekproef te vermenigvuldigen met de wegingsfactor. Volgens de extrapolatie bestaat het specifieke beroep van commercieel medewerker niet in de categorie ondernemingen met 10 tot 49 werknemers. In werkelijkheid bestaat ze wel, maar is ze niet in de tabel te zien omdat geen enkele onderneming uit de steekproef ons heeft gemeld dat er een commercieel medewerker in dienst was. Het percentage commercieel medewerkers in de sector is dus te laag ingeschat. Beroepenstructuur :uitzendsector SCHATTING VAN HET AANTAL BEDIENDEN PER BEROEP 14 8 Deze gegevens zijn berekend voor heel België maar kunnen ook worden berekend per regio en per omvang van de onderneming.

19 Tabel 7 Extrapolatie van het aantal bedienden per beroep in België en in functie van de bedrijfsgrootte Ondernemingsgrootte Uitzendsector Totaal n % Sector Bedrijven Bedienden Steekproef Bedrijven Bedienden % van de totale bevolking 23,00% 16,67% 50,53% 40,64% Wegingsfactor 4,35 6,00 1,98 2,46 Aantal beroepsbeoefenaars (extrapolatie) - Algemeen directeur ,6 - Adjunct directeur ,4 Totaal algemene directie personeel ,0 - Directiesecretaresse ,1 - Afdelingssecretaresse ,6 - Receptionist-telefonist ,5 - Polyvalent bediende ,5 - Administratief bediende ,3 Totaal administratief personeel ,1 - Administratief en financieel directeur ,2 - Financieel directeur ,4 - Hoofdboekhouder ,2 - Boekhouder ,0 - Boekhoudkundig bediende ,2 - Beheerscontroleur ,1 - Dossierbeheerder ,4 Totaal boekhoudkundig personeel ,5 - Human resources directeur ,2 - Opleidingsverantwoordelijke ,2 - Verantwoordelijke selectie en rekrutering ,2 - Verantwoordelijke loon- en personeelsadministratie ,2 - Medewerker personeelszaken ,1 - Interne trainer ,2 Totaal human resources personeel ,2 - Informaticadirecteur ,2 - Informaticus polyvalent ,3 - Analist-programeur ,2 - Netwerkbeheerder ,2 - Pc technicus ,1 - Databasebeheerder ,2 - Webmaster ,1 Totaal informatica personeel ,2 - Marketingverantwoordelijke ,5 - Marketingmedewerker ,8 - Bedrijfsjurist ,2 - Verantwoordelijke communicatie ,1 - Verantwoordelijke kwaliteit-veiligheid ,2 - Facility manager ,2 Totaal ondersteunend personeel ,9 TOTAAL TRANSVERSALE BEROEPEN ,8 SCHATTING VAN HET AANTAL BEDIENDEN PER BEROEP 15 Beroepenstructuur :uitzendsector

20 Tabel 7 Extrapolatie van het aantal bedienden per beroep in België en in functie van de bedrijfsgrootte (vervolg) Uitzendsector Ondernemingsgrootte Totaal n % - Key-account manager ,0 - District manager ,5 - Testpsycholoog ,9 - Rekruteringsconsulent ,7 Totaal centrale diensten personeel ,1 - Kantoorverantwoordelijke ,9 - Uitzendconsulent ,5 - Commercieel medewerker ,5 Totaal uitzendkantoren personeel ,9 - Sales manager ,2 - Commercieel inkoper ,1 - Magazijnier ,1 - Call center supervisor ,1 - Call center operator ,2 - Projectleider logistiek ,3 - Business manager ,2 Totaal andere operationeel personeel ,2 TOTAAL SPECIFIEKE BEROEPEN ,2 TOTAAL SCHATTING VAN HET AANTAL BEDIENDEN PER BEROEP Beroepenstructuur :uitzendsector 16

21 5 Vacatures

22 5.1 Analyse van de vacante betrekkingen In de vragenlijst werden de ondernemingen ook gevraagd om per beroep aan te geven hoeveel vacatures de laatste zes maanden openstonden, en een raming te maken van de moeilijkheidsgraad om deze vacante betrekkingen in te vullen. Dankzij deze gegevens beschikken we over een overzicht van de vacante betrekkingen binnen de sector en van de beroepen die het meest worden gevraagd door de ondernemingen. De gemiddelde moeilijkheidsgraad wordt berekend op basis van de scores van de ondernemingen die deze vacante betrekkingen moesten invullen. Het is moeilijk om, op basis van een steekproef van 15 ondernemingen, een volledige prognose te maken van de vacatures en knelpuntenberoepen in deze sector maar deze gegevens geven toch al enkele aanwijzingen. Het klassement van de meest gevraagde beroepen in de sector wordt opgesteld aan de hand van drie criteria: het aantal ondernemingen waarin een betrekking vacant is in een bepaald beroep, het aantal vacante betrekkingen voor dit beroep en de gemiddelde moeilijkheidsgraad die wordt geraamd door de ondernemingen die deze betrekking moesten invullen. Voor elk van deze criteria wordt een score tussen 7 en 12 toegekend wanneer de waarde voor dit criterium hoger ligt dan het gemiddelde en tussen 1 en 6 wanneer deze waarde lager ligt dan het gemiddelde. De intervallen tussen 1 en 6 zijn gelijkwaardig en zijn gelijk aan het verschil tussen de minimumwaarde die werd bereikt voor dit criterium en het gemiddelde gedeeld door 6. Een gelijkaardige redenering wordt toegepast voor de scores tussen 7 en 12, maar hier wordt het verschil gemaakt tussen de maximumwaarde voor dit criterium en het gemiddelde. Het eindklassement verkrijgt men door het gemiddelde van deze drie scores te rangschikkken in dalende volgorde. De drie toppers zijn de volgende functies: uitzendconsulent, kantoorverantwoordelijke en commercieel consulent. Deze drie functies zijn werkelijk eigen aan de uitzendsector en vindt men dus niet terug in andere sectoren. De beroepen die kritiek worden geacht zijn deze die hoger dan 7 scoren in het klassement (of meer dan het gemiddelde) 9. Er zijn dus uiteindelijk drie beroepen die als knelpuntberoep werden beschouwd door de ondernemingen: uitzendconsulent, kantoorverantwoordelijke en commercieel medewerker. VACATURES 18 Beroepenstructuur :uitzendsector 9 In de tabel vindt men deze knelpuntberoepen boven de lege donkergrijze regel.

23 Tabel 8 Aantal vacatures per beroep en moeilijkheidsgraad om deze vacatures in te vullen Vacatures per beroep Aantal betrokken bedrijven Aantal vacatures Gemidd. moeilijkheidsgraad # Tot % Score 1 # (1) Score 2 Gemidd. Score 3 - Uitzendconsulent ,00% , , ,33 - Kantoorverantwoordelijke ,67% ,57 9 3, ,00 - Commercieel medewerker ,33% ,00 7 3,00 6 7,33 Gemidd. score - District manager ,67% 1 4 4, ,00 6 5,67 - Directiesecretaresse ,33% 6 2 1,00 1 3,50 9 5,33 - Hoofdboekhouder ,67% 1 1 1,00 1 4, ,67 - Boekhouder ,00% 7 4 1,33 2 2,50 5 4,67 - Human resources directeur ,67% 1 1 1,00 1 4, ,67 - Marketingmedewerker ,33% 6 2 1,00 1 3,00 6 4,33 - Receptionist-telefonist ,33% 6 2 1,00 1 2,50 5 4,00 - Dossierbeheerder ,67% 1 2 2,00 4 3,00 6 3,67 - Testpsycholoog ,67% 1 2 2,00 4 3,00 6 4,00 - Call center operator ,67% 1 3 3,00 7 1,00 1 3,00 - Verantwoordelijke selectie en rekrutering ,67% 1 1 1,00 1 3,00 6 2,67 - Medewerker personeelszaken ,67% 1 1 1,00 1 3,00 6 2,67 - Administratief bediende ,67% 1 1 1,00 1 2,00 3 1,67 - Boekhoudkundig bediende ,67% 1 1 1,00 1 2,00 3 1,67 - Interne trainer ,67% 1 1 1,00 1 2,00 3 1,67 - Projectleider logistiek ,67% 1 1 1,00 1 2,00 3 1,67 - Call center supervisor ,67% 1 1 1,00 1 2,00 3 1,67 - Afdelingssecretaresse ,67% 1 1 1,00 1 1,00 1 1,00 - Bedrijfsinformaticus ,67% 1 1 1,00 1 1,00 1 1,00 Totaal ,64% 118 2,62 3,13 (1) Verkregen door het aantal vacatures te delen door het aantal betrokken bedrijven Beroepenstructuur :uitzendsector 19 VACATURES

24 6 Kernberoepen

25 6.1. De kernberoepen van de sector Cevora wenste ook via de oefening van de beroepenstructuur, de kernberoepen van iedere bestudeerde sector te bepalen. Deze informatie kan gebruikt worden door het onderwijs, of eventueel andere vormingsactoren, om studierichtingen aan de bedrijfswereld aan te passen. De opleidingssector zoekt actief naar informatie over de arbeidsmarkt, over de sectoren en over beroepen die in de sectoren voorkomen om de overgang school-arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Sectorinformatie is dus van belang voor het onderwijs. De kernberoepen van een bepaalde sector zijn die beroepen die behoren tot de kernactiviteit van de betreffende sector. Deze kernactiviteiten dragen rechtstreeks bij tot verkoop, winst en omzet en vereist specifieke competenties. Kernberoepen zijn dus duidelijk verweven met het specifiek karakter en de doelstelling of bestaanreden van de sector. Als we al de beroepen die door de bedrijven vermeld werden ordenen naar belang komen we tot het volgende beeld van de sector : CENTRALE DIENSTEN UITZENDKANTOREN Key account manager Uitzendconsulent Centrale diensten Key-account manager : is verantwoordelijk voor de uitzendarbeid binnen bepaalde functiegroepen (vb.informatici, call center agenten, technische functies), binnen bepaalde sectoren (vb. maritieme sector, chemie, ) of voor bepaalde klantenbedrijven. Andere mogelijke benamingen : account manager, business unit manager Uitzendkantoren Uitzendconsulent : werkt in een uitzendkantoor en staat in voor werving, selectie (interviews en testen), plaatsing en opvolging van uitzendkrachten. Zorgt ook voor de volledige administratie hieromtrent (vb. inschrijving uitzendkrachten, actualiseren en bekend maken van vacaturebestanden, DIMONA-aangiften, contracten, facturatie, loonadministratie,...). In kleine kantoren, zal hij/zij, zowel telefonisch als 'in the field', contacten met (potentiële) klanten onderhouden : offertes opmaken, aanvragen registreeren, eindevaluaties maken na plaatsing van een interimaris. Andere mogelijke benamingen : consulent, (uitzend-)consultant. KERNBEROEPEN 21 Beroepenstructuur : uitzendsector Commercieel medewerker : werkt in een uitzendkantoor. Onderhoudt, zowel telefonisch als 'in the field', contacten met (potentiële) klanten : maakt offertes op, registreert aanvragen, maakt eindevaluaties na plaatsing van een interimaris. Is, samen met de uitzendconsulent, verantwoordelijk voor de administratie. Bij afwezigheid van een kantoorverantwoordelijke is hij ook verantwoordelijk voor het marketingplan en voor de prijszetting in overleg met het hoofdbestuur. Andere mogelijke benamingen : commercieel adviseur, commercieel consulent.

Groothandel in nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires van auto s

Groothandel in nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires van auto s Groothandel in nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires van auto s Beroepenstructuur : Groothandel automobiel 2 SEGMENT EMPLOYE CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag

Nadere informatie

Kleinhandel in nieuwe en tweedehands voertuigen, onderdelen, accessoires en brandstoffen

Kleinhandel in nieuwe en tweedehands voertuigen, onderdelen, accessoires en brandstoffen Kleinhandel in nieuwe en tweedehands voertuigen, onderdelen, accessoires en brandstoffen Beroepenstructuur : Kleinhandel automobiel 2 SEGMENT EMPLOYE CEVORA 2002. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende

Nadere informatie

Telecomsector Februari 2003

Telecomsector Februari 2003 Telecomsector Februari 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van het onderzoek

1 Uitgangspunten van het onderzoek Uitgangspunten van het onderzoek 9 1 Uitgangspunten van het onderzoek In dit eerste hoofdstuk wordt de context gesitueerd waarin het onderzoek ontstaan is en wordt ingegaan op de onderzoeksmethode. 1.1

Nadere informatie

CEVORA. www.cevora.be. Sectormonografie Het Belgische Contactcenter landschap

CEVORA. www.cevora.be. Sectormonografie Het Belgische Contactcenter landschap CEVORA Sectormonografie Het Belgische Contactcenter landschap www.cevora.be Studie in opdracht van CEVORA Uitgevoerd door Yolien De Hauw, Seth Maenen en Geert Van Hootegem Katholieke Universiteit Leuven

Nadere informatie

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005 Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en banen 2005 Eindrapport In opdracht van: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Werkgelegenheid

Nadere informatie

analyse van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2009 BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID

analyse van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2009 BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS VOOR DE WERKGELEGENHEID analyse van de KNELPUNTBEROEPEN in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2009 BRUSSELS O B S E R VATORI U M VOOR DE WERKGELEGENHEID BRUSSELS O B S E R VATORI U M VOOR DE WERKGELEGENHEID ANALYSE VAN DE

Nadere informatie

'GPÂQPFGT\QGMÂKPÂQRFTCEJVÂXCPÂFGÂ8NCCOUGÂOKPKUVGTÂXCPÂ9GTMIGNGIGPJGKF GPÂ6QGTKUOGÂKPÂJGVÂMCFGTÂXCPÂJGVÂ8+10#QPFGT\QGMURTQITCOOC

'GPÂQPFGT\QGMÂKPÂQRFTCEJVÂXCPÂFGÂ8NCCOUGÂOKPKUVGTÂXCPÂ9GTMIGNGIGPJGKF GPÂ6QGTKUOGÂKPÂJGVÂMCFGTÂXCPÂJGVÂ8+10#QPFGT\QGMURTQITCOOC -#6*1.+'-' 70+8'45+6'+6.'78'0 &GVGEVKGXCPMPGNRWPVXCECVWTGU 'GPXTQGIVKLFKIGFGVGEVKGXCPMPGNRWPVXCECVWTGUGPGGPCCP\GVVQV FGQPVYKMMGNKPIGPKORNGOGPVCVKGXCPGGPKPUVTWOGPVCTKWOVGT XQQTURGNNKPIXCPFGCTDGKFUOCTMVGXQNWVKGU,QQUV$QNNGPU

Nadere informatie

Kmo-financiering 2014

Kmo-financiering 2014 Kmo-financiering 2014 Opdrachtgever: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Kmo-observatorium Uitvoerder: UNIZO vzw (m.m.v. Universiteit Antwerpen) Dit verslag werd opgesteld door UNIZO in samenwerking

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel

Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel Belgische kmo s in de Europese wereld in Brussel Een exploratief onderzoek naar de commerciële relatie tussen de Europese instellingen en de EU-afhankelijke sectoren in Brussel en de Belgische kmo s Jeroen

Nadere informatie

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Redenen tot uitbesteding van accountingtaken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief:

Rapport. Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Rapport Elektronische facturatie en het elektronisch archief: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie en archivering Verkorte versie - Meetresultaten

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT. Evaluatie van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk

ONDERZOEKSRAPPORT. Evaluatie van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk Evaluatie van de wetgeving inzake de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk Waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk ONDERZOEKSRAPPORT FOD Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Functie-indelingssysteem en loongebouw behorende bij de CAO BTU

Functie-indelingssysteem en loongebouw behorende bij de CAO BTU Functie-indelingssysteem en loongebouw behorende bij de CAO BTU Inhoud Voorwoord... 3 Functiematrix voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf 2012... 3 Belangrijkste veranderingen... 3 Functie-indeling...

Nadere informatie

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling

We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009. groei + ontwikkeling We hebben het gedaan! Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 groei + ontwikkeling Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen jaarverslag 2009 Inhoudstafel Voorwoord 07. 21. 27. 37. 41. 05. Voorwoord

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 3: ANALYSE VAN DE VRAAG VAN WERKGEVERS NAAR OPLEIDIN- GEN

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 3: ANALYSE VAN DE VRAAG VAN WERKGEVERS NAAR OPLEIDIN- GEN LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 3: ANALYSE VAN DE VRAAG VAN WERKGEVERS NAAR OPLEIDIN- GEN STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS

Nadere informatie

handboek functiewaardering loonwerksector

handboek functiewaardering loonwerksector handboek functiewaardering loonwerksector een sector die je waardeert CNV BedrijvenBond CUMELA Nederland FNV Bondgenoten HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING LANDBOUWWERKTUIGEN EXPLOITERENDE ONDERNEMINGEN INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012

Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Activiteitenverslag van het Fonds voor de medische ongevallen 2012 Inhoud 1 Inhoud Woord vooraf van de voorzitter en de ondervoorzitter 2 Voorwoord door de Algemene directie 4 Inleiding 5 1 e Deel - Opdrachten

Nadere informatie

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere vakantiefondsen Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers Brussel, september 2011 REKENHOF Financiering en controle van de bijzondere

Nadere informatie

Inhoud. Lijst tabellen en figuren. Inleiding. 1. Methodologie

Inhoud. Lijst tabellen en figuren. Inleiding. 1. Methodologie Inhoud Lijst tabellen en figuren Inleiding 1. Methodologie 2. Wie nam deel aan het onderzoek 2.1. Organisatiekenmerken 2.2. HR Organisatiekenmerken 2.3. Persoons- en functiekenmerken 3. De vier HR rollen

Nadere informatie

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor sector: handel - administratie subsector: administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de evolutie van Facilitair Management in België

Marktonderzoek naar de evolutie van Facilitair Management in België Samenvatting Deze scriptie is gemaakt naar aanleiding van de specifieke opdracht: Marktonderzoek: Evolutie van Facility Management in België. Een enquête werd afgenomen in 362 middelgrote en grote bedrijven.

Nadere informatie

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006

Trendonderzoek. Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Trendonderzoek Communicatieberoepspraktijk 2005-2006 Wim Elving & Betteke van Ruler Amsterdam School of Communications Research Universiteit van Amsterdam Juli 2006 Inhoud Hoofdstuk 1. Doel en opzet 7

Nadere informatie

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator Sector : handel - administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie van de

Nadere informatie

Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever

Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR en medeverantwoordelijkheid opdrachtgever Eindrapport Opdrachtgever: de Ministeries van Economische Zaken, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid SEOR Kees Zandvliet

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder sector : handel - administratie subsector : administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel

Nadere informatie