Personeelsreglement UITZENDEN DETACHERING PAYROLLING WERVING & SELECTIE. Versie: Datum: FORM 4. Personeelsreglement Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeelsreglement UITZENDEN DETACHERING PAYROLLING WERVING & SELECTIE. Versie: 2011-06 Datum: 28-05-2011. FORM 4. Personeelsreglement Pagina 1"

Transcriptie

1 Personeelsreglement UITZENDEN DETACHERING PAYROLLING WERVING & SELECTIE Pagina 1

2 PERSONEELSREGLEMENT CO-SELECT PERSONEELSERVICES B.V. A. INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 Plaatsingsbevestiging 1.3 De eerste dag 1.4 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van uw loon 2. Wijziging van persoonlijke gegevens C. OPLEIDINGEN 1. Wanneer een opleiding 2. Terugbetalen opleiding D. ZIEKMELDINGSPROCEDURE EN CONTROLEVOORSCHRIFTEN 1. Ziekmelding 2. Thuisblijven 3. Hervatten bij herstel E. ARBEIDSVOORWAARDEN 1. Algemeen 2. Salaris 3. Arbeidstijd en werktijden 4. Overwerk 5. Ploegendienst 6. Vakantiedagen/Feestdagen 7. Vakantietoeslag F. GEDRAGSREGELS, VEILIGHEIDSREGELS, SANCTIES en SCHADES G. BRUIKLEEN Pagina 2

3 A. Inleiding Geachte heer/mevrouw, Voor u ligt het personeelsreglement van Co-Select Personeelservices B.V. Dit reglement geldt als aanhangsel aan uw arbeidsovereenkomst met Co-Select Personeelservices B.V. Met het tekenen van uw arbeidsovereenkomst gaat u tevens akkoord met de inhoud van dit reglement. Naast dit reglement is de CAO van de NBBU van toepassing. Iedere medewerker van Co-Select Personeelservices B.V. krijgt bij indiensttreding een exemplaar van het personeelsreglement uitgereikt. Nieuwe of gewijzigde teksten van het personeelsreglement worden periodiek aan de medewerker verstrekt. Co-Select Personeelservices B.V. behoudt zich het recht voor om in bijzondere omstandigheden af te wijken van het gestelde in dit personeelsreglement. Mocht u vragen hebben over één van de onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met één van de intercedenten. Wij wensen u veel arbeidsvreugde en zullen er alles aan doen voor u een goede werkgever te zijn. Met vriendelijke groet, Co-Select Personeelservices B.V. Pagina 3

4 B. Algemene informatie en bedrijfsregels 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst Na indiensttreding bij Co-Select Personeelservices B.V., hierna ook te noemen Co-Select, zult u tewerkgesteld worden bij een opdrachtgever van Co-Select. Uw dienstverband met Co-Select wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Hierin wordt o.a. het volgende vermeld: Begin- en einddatum of projectduur van de arbeidsovereenkomst; Uw functie; Het aantal vakantie-uren/dagen waar u recht op heeft. Verder worden algemene zaken als melding van arbeidsongeschiktheid, geheimhoudingsplicht etc. vastgelegd. Tevens wordt vermeld wie uw vaste intercedent binnen Co-Select is. Deze intercedent vertegenwoordigt Co-Select Personeelservices B.V. als uw werkgever. U kunt bij hem of haar terecht over alle aangelegenheden met betrekking tot uw dienstverband bij Co-Select en uw tewerkstelling en functioneren op de (project)locatie bij de opdrachtgever. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan tussen uzelf en Co-Select Personeelservices B.V Administratieve aangelegenheden U heeft tijdens uw inschrijving onderstaand genoemde formulieren en verklaringen ingevuld en bij Co-Select ingeleverd: Een standaardverklaring. Deze is onder andere van belang voor de vaststelling van de inhouding loonbelasting. Latere wijzigingen die fiscale gevolgen kunnen hebben, dient u direct door te geven, dit geldt tevens voor adreswijzigingen en bankgegevens; Een volledige en juiste schriftelijke verklaring omtrent uw arbeidsverleden (CV formulier). Tevens is u gevraagd bij inschrijving een geldig identiteitsbewijs en, indien van toepassing, een werk respectievelijk verblijfsvergunning te tonen en Co-Select als werkgever hiervan een kopie te verstrekken. Mocht deze verlopen bent u verplicht Co-Select te voorzien van een nieuw geldig identiteitsbewijs. ID-bewijzen kunnen zijn: Paspoort of Europese identiteitskaart; Verblijfsdocument (I t/m IV) en EU/EER; Gemeentelijke identiteitskaart. U bent wettelijk verplicht te allen tijde een geldig identiteitsbewijs bij u te hebben, ook op uw werk. Als u niet aan deze verplichting voldoet, loopt u het risico beboet te worden. Co-Select behoud zich het recht uw salaris tijdelijk vast te houden tot dat genoemde verplichting is voldaan. Pagina 4

5 1.2 Plaatsingsbevestiging In de plaatsingsbevestiging zal worden vastgelegd bij welke opdrachtgever en in welke functie u door Co-Select te werk gesteld wordt. Tevens wordt hierin uw uurloon bij betreffende opdrachtgever vermeldt. 1.3 De eerste dag Op de eerste dag in dienst van Co-Select start u als medewerker met uw werkzaamheden bij de opdrachtgever. In de meeste gevallen wordt u daar opgevangen door de direct leidinggevende van de afdeling (dan wel een door hem of haar aangewezen persoon) waar u wordt tewerkgesteld. U, als medewerker, dient met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden de aanwijzingen en instructies van de door Co-Select aangestelde intercedent op te volgen, maar zeker ook van de leidinggevende van de opdrachtgever. U wordt daarnaast geacht u op coöperatieve wijze op te stellen ten opzichte van medewerkers van de opdrachtgever en met deze naar beste kunnen samen te werken. Ook dient u de veiligheidsregels en gedragsregels, die gelden binnen het bedrijf en het bedrijfsterrein van de opdrachtgever, in acht te nemen. Mochten er door de opdrachtgever goederen worden overhandigd weet u als werknemer dat u deze goederen in bruikleen ter beschikking heeft. U tekent altijd voor wat u heeft ontvangen zodat er later nooit een discussie hierover kan ontstaan. Mocht u goederen ontvangen is het belangrijk dat u altijd eerst nakijkt wat u ontvangt en of dat overeenkomst met waar u voor tekent. 1.4 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van uw loon Zoals bekend wordt u tewerkgesteld bij een opdrachtgever van Co-Select. Aan de hand van een wekelijks ingevulde urendeclaratie zal de correcte vaststelling en uitbetaling van het aantal gewerkte uren plaatsvinden. Deze urendeclaratie dient volledig te worden ingevuld en tijdig (op maandag vóór uur) te worden ingeleverd bij uw intercedent. De salarisbetaling vindt plaats per week of per periode van vier weken. Indien de urendeclaratie op maandag vóór uur bij Co-Select binnen is dan wordt uw salaris op de donderdag hier opvolgend overgemaakt op uw banknummer. Op vrijdag staat het geld meestal op uw rekening en kunt u pinnen. Zowel de opdrachtgever als uzelf dienen de urendeclaratie te voorzien van een handtekening voor akkoord, volgens de daarop aangegeven instructie. Anders kan niet tot correcte uitbetaling worden overgegaan. Uzelf en uw opdrachtgever behouden ook een kopie. Overleg met uw intercedent hoe dit bij de betreffende opdrachtgever het beste kan geschieden om e.e.a. zo effectief mogelijk te laten verlopen. Te late inlevering kan leiden tot een vertraging in de uitbetaling tot de volgende betaalperiode. Pagina 5

6 2. Wijziging van persoonlijke gegevens U bent verplicht direct alle veranderingen in uw maatschappelijke status en overige gegevens die van belang zijn in verband met uw arbeidsrelatie door te geven aan Co-Select. Dit betekent dat u Co-Select op de hoogte dient te stellen vanonder meer de volgende zaken: Een voorgenomen huwelijk; Veranderingen in gezinssamenstelling; Wijziging van woon- of verblijfadres; Ziekte; Herstel na ziekte; Zwangerschap; Verblijfsstatus; Wijziging telefoonnummer; Wijziging adres; Arbeidsgehandicaptenstatus (na 2 maanden dienstverband). Het spreekt voor zich dat de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht wordt genomen. C. OPLEIDINGEN 1. Wanneer een opleiding Er kan door Co-Select of op verzoek van onze opdrachtgever een opleiding aangeboden worden. Als een opleiding wordt aangeboden is dit te allen tijde een opleiding die werk gerelateerd is. Dit is voor uw eigen ontwikkeling en om uw functioneren te verbeteren. U kiest er zelf voor om een opleiding te volgen via Co-Select. Indien u dit mondeling heeft toegezegd ontvangt u tijdens de opleiding een opleidingsovereenkomst van de opleidingsinstantie. Een Deelnameovereenkomst. Wilt u de opleiding niet volgen dan kunt u dit aangeven aan Co-Select. Pagina 6

7 2. Terugbetalen opleiding Indien u een opleiding accepteert (u accepteert doormiddel van het volgen van de opleiding en een overeenkomst te onderteken met een opleidingsinstantie) kan Co-Select in een latere fase bij u de gemaakte kosten terugvorderen als: U minder dan een jaar gewerkt heeft voor Co-select (minder dan 2080 uur) U door eigen toedoen niet meer werkzaam bent bij onze opdrachtgever of bij Co-select of wordt ontslagen. U zelfstandig aangeeft dat u stopt met uw werkzaamheden binnen een jaar (2080 uur). Co-Select zal als één van de genoemde redenen van toepassing is de gemaakte opleidingskosten verrekenen met uw reserveringen. Indien uw opgebouwde reserveringen minder zijn dan de gemaakte opleidingskosten zal u aanvullend een factuur van ons ontvangen. Wanneer u een opleiding accepteert moet u rekening houden met de hier boven gestelde regels en eventuele consequenties. D. Ziekmeldingsprocedure en controlevoorschriften 1. Ziekmelding In geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid dient u zich zélf bij uw directe leidinggevende van de opdrachtgever én bij Co-Select ziek te melden. Kunt u zich niet zelf ziek melden, dan bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u zich door iemand anders tijdig ziek laat melden. Ziekmelden bij direct leidinggevende van de opdrachtgever: Minimaal een uur voor aanvang dienst. Ziekmelden bij uw intercedent van Co-Select: Dagdienst voor uur Ochtenddienst voor uur Middagdienst voor uur Nachtdienst voor uur dezelfde dag of voor uur de volgende dag Indien u tijdens werktijd ziek of arbeidsongeschikt naar huis vertrekt, dient u zich direct persoonlijk af te melden bij uw direct leidinggevende van de opdrachtgever én telefonisch dan wel persoonlijk bij uw intercedent van Co-Select. Pagina 7

8 Bij de ziekmelding aan Co-Select vermeldt u (voor zover mogelijk): Uw voorletters en achternaam; De naam van de opdrachtgever; De oorzaak van het verzuim; De vermoedelijke duur van het verzuim; (Verpleeg-) adres en telefoonnummer; Bij ziekmelding tijdens vakantie dient uw verblijfplaats en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent te worden opgegeven. Deze gegevens worden door Co-Select doorgegeven aan het UWV. Bij te late ziekmeldingen, niet ziekmelden of onjuist ziekmelden kan het UWV dit in mindering nemen op uw ziekte uitkering. 2. Thuisblijven Na ziekmelding moet u thuis (of op het opgegeven verpleegadres) blijven tot het eerste contact met het UWV of uw contactpersoon van Co-Select heeft plaatsgevonden. 3. Hervatten bij herstel Zodra u in staat bent uw werkzaamheden te hervatten, dient u dit door te geven aan uw directe leidinggevende bij de opdrachtgever, aan uw intercedent en het UWV*. Indien u niet kunt hervatten op de afgesproken datum, dient u uw direct leidinggevende bij de opdrachtgever, Co-Select en de UWV* hierover te informeren op de dag (of zoveel eerder als mogelijk) dat u het werk zou gaan hervatten. Betermelden bij uw intercedent, opdrachtgever en UWV: Dagdienst: voor uur Ochtenddienst: voor uur Middagdienst: voor uur Nachtdienst: voor uur dezelfde dag of voor uur de volgende dag *UWV beter meld lijn: Pagina 8

9 E. Arbeidsvoorwaarden 1. Algemeen Voor de volledigheid vragen wij uw aandacht voor het volgende. Wij zijn verheugd dat u bij één van onze opdrachtgevers gaat werken. Het kan echter gebeuren, dat de tewerkstelling bij een opdrachtgever of binnen de afdeling van de opdrachtgever, door allerlei voorziene of onvoorziene omstandigheden eindigt. Het kan tevens zijn dat de tewerkstelling bij een opdrachtgever korter duurt dan de arbeidsovereenkomst. Wij gaan ervan uit bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst dat u flexibel bent. Wij zullen uiteraard zoveel mogelijk trachten u tewerk te stellen in uw oorspronkelijke functie en zullen samen met u zoveel mogelijk zoeken naar een passende oplossing. 2. Salaris In uw plaatsingsbevestiging wordt vastgelegd welk salaris u gaat verdienen. De betalingsperiode van zowel een fulltime als parttime medewerker loopt van de eerste tot en met de laatste dag van de betalingsperiode. Zie ook paragraaf B1.4 van dit personeelsreglement. Indien u bij een andere opdrachtgever gaat werken gedurende en op enig moment tijdens uw arbeidsovereenkomst kan het zo zijn dat u (tijdelijk) een hoger/lager salaris ontvangt. Voor elke opdrachtgever ontvangt u een plaatsingsbevestiging waar uw uurloon in wordt vermeld. Dit uurloon is gebaseerd op de cao voorwaarden van de opdrachtgever. Na elke betalingsperiode is er een salarisoverzicht beschikbaar en deze zal per mail worden verzonden. Op verzoek kan deze u per post worden toegestuurd. Op het overzicht staan alle relevante gegevens, onder andere over inkomen, belasting en sociale premies vermeld. Eenmaal per jaar ontvangt u van Co-Select een jaaropgave. Daarop staan alle gegevens vermeld die nodig zijn voor het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Deze jaaropgave wordt ieder jaar slechts één keer verstrekt, bewaar deze dus goed!! 3. Arbeidstijd en werktijden De arbeidstijd en werktijden wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. 4. Overwerk Overwerk wordt volgens het CAO van de opdrachtgever beloond. Dit staat gespecificeerd op de loonstrook. Pagina 9

10 5. Ploegendienst Onder ploegendienst wordt verstaan, de arbeid die in opdracht van Co-Select wordt verricht volgens een vooraf vastgesteld ploegendienstrooster. Ter compensatie van het verrichten van arbeid volgens een vastgesteld rooster bestaat de mogelijkheid dat u een ploegendiensttoeslag ontvangt (afhankelijk van de regeling die de inlener op dit onderdeel kent) of een onregelmatigheidstoeslag. Een dergelijke toeslag bestaat uit een percentage waarmee het salaris wordt vermeerderd en wordt berekend naar het aantal uren arbeid dat u in de bepaalde dienst volgens rooster hebt verricht. De uren die volgens rooster zijn gewerkt worden geregistreerd op de urendeclaratie met vermelding van de percentages zoals deze gelden voor de bepaalde dienst en zijn overeengekomen en vastgelegd in de uitzendbevestiging bij de individuele arbeidsovereenkomst. 6. Vakantiedagen/Feestdagen Gedurende een kalenderjaar heeft u recht op vakantiedagen en loondoorbetaling van feestdagen conform de CAO van de NBBU. 7. Vakantietoeslag De vakantietoeslag (ten tijde van het opstellen van dit personeelsreglement: 8%) wordt berekend over ofwel ieder gewerkt uur ofwel over het gecumuleerde salaris, dat u in de voorafgaande periode van 1 mei tot en met 30 april heeft verdiend. De betaling van de vakantietoeslag vindt in beginsel plaats in de maand mei, maar uiterlijk in de eerste week van juni. Wanneer u op de 30ste april van enig jaar minder dan 12 maanden aansluitend in dienst van Co-Select bent geweest, dan ontvangt u vakantietoeslag naar rato van het aantal effectief gewerkte maanden of naar rato van het aantal effectief gewerkte uren. Als u parttime werkt ontvangt u ook vakantietoeslag over de uren die u per week werkt boven de voor u vastgestelde arbeidstijd tot de bij de opdrachtgever geldende normale arbeidstijd. De verrekening van deze vakantietoeslag vindt jaarlijks in beginsel plaats in de maand mei over het voorafgaande jaar (1 mei tot en met 30 april). De opgebouwde vakantietoeslag tevens uren staan vermeld op de loonstrook. Pagina 10

11 F. Gedragsregels, veiligheidsregels, sancties en schades Gedragsregels en veiligheidsregels die gelden bij de opdrachtgever gelden eveneens voor u als werknemer van Co-Select. Dit betekent dus dat u zowel de gedragsregels van Co-Select als de gedragsregels en veiligheidsregels van de opdrachtgever met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht dient te nemen. Indien er veiligheidsvoorschriften gelden bij een opdrachtgever ontvangt u deze voor de tewerkstelling. Bij ongewenst gedrag, onregelmatigheden of het niet (volledig) nakomen van gedragsregels, veiligheidsinstructies of procedures van de opdrachtgever en/of Co-Select, kan Co-Select aan u een sanctie opleggen, uiteraard in overeenstemming met de aard van de overtreding. Schades Schades dienen gemeld te worden bij zowel de opdrachtgever als Co-Select. Hiervoor dient u gebruik te maken van de schadeprocedure zoals deze intern bij de opdrachtgever wordt gehanteerd. Voor het melden van schades aan Co-Select kunt u gebruik maken van het schadeformulier die u bij uw intercedente kunt opvragen. Boetes Verkeersboetes die tijdens werktijd wordt veroorzaakt zal ingehouden worden bij de werknemer. Als beroepschauffeur bent u verantwoordelijk voor de gemaakte boetes. G. Bruikleen, Alle overhandigde spullen door zowel Co-Select als de opdrachtgever zijn in bruikleen. Bij einde dienstverband of bij het beëindigen van een project, dienen alle overhandigde spullen te worden ingeleverd. Indien dit niet gebeurt wordt dit gezien als diefstal en zal er aangifte gedaan worden. U zult ten allen tijden de goederen die u niet heeft ingeleverd vergoeden. Daarnaast behoud Co-Select het recht de gemaakte kosten op u te verhalen. Co-select behoud zich het recht voor om eventuele tekorten in te houden op uw salaris of opgebouwde reserveringen. U geeft doormiddel van ondertekening van u arbeidsovereenkomst hier ook toestemming voor. Pagina 11

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015

Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015 Inhoudsopgave Versie 2015.108-01-2015 Deel 1: Snel wegwijs bij 1. Wie is Repay Payroll N.V.? 3 2. Hoe gaat dat in zijn werk? 3 3. Arbeidsovereenkomsten 4 3.1 NBBU cao voor (uitzend)krachten 4 3.2 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Het BCN Werk-ABC. Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN

Het BCN Werk-ABC. Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN Het BCN Werk-ABC Alles wat je moet weten als je gaat werken via BCN versie 3- januari 2014 1 Inhoudsopgave A 4 Aanpassing arbeidsduur... 4 ABU... 4 Adreswijziging... 4 Arbeidsomstandigheden (Arbo)... 4

Nadere informatie

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select

Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Werkwijzer voor medewerkers Payroll Select Welkom! Deze werkwijzer ontvangt u omdat u zich bij ons (Payroll Select Diensten B.V., Payroll Select CC Diensten B.V., Payroll Select Technical Services of Payroll

Nadere informatie

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen.

Dit dient u zo spoedig mogelijk te doen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet verlonen. Beste medewerker, Om uw salaris correct en snel af te handelen heeft uw opdrachtgever de salaris administratie uitbesteed aan Bloom Payrolling B.V. Door de korte communicatielijnen levert dit voor u als

Nadere informatie

Personeelshandboek Veritec

Personeelshandboek Veritec Personeelshandboek Veritec Inleiding Van harte welkom bij Veritec. Om je een idee te geven van de werkwijze van Veritec hebben we een aantal dingen uiteengezet. 1. Inschrijving 2. Salaris en overige regelingen

Nadere informatie

3.4 Fase 4 Als fase 3 doorlopen is, bent u werkzaam in fase 4. Als Werknemer heeft u nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

3.4 Fase 4 Als fase 3 doorlopen is, bent u werkzaam in fase 4. Als Werknemer heeft u nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 1. Wie is Repay Payroll BV? Repay Payroll BV, hierna te noemen ''Repay'', is actief op de Nederlandse markt en is marktleider op het gebied van payrolling in de detailhandel en het MKB. Voor ondernemers

Nadere informatie

WERKWIJZER. heldere communicatie. Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT

WERKWIJZER. heldere communicatie. Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT WERKWIJZER heldere communicatie Geen kleine lettertjes en juridische trucs HELDER EN TRANSPARANT Inhoudsopgave Voordat u aan het werk gaat: arbo-checklist................................ 3 Legitimatie

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl

Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Werken bij Start People Hoe werkt dat? www.startpeople.nl Je Startbewijs Start People is er voor jou Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan! We hopen dat je met Start People een prettige tijd tegemoet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven

ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven ALGEMENE VOORWAARDEN HELMAN S PAYROLL B.V. Inhoudsopgaven Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 Aanmelden werknemer 2 Artikel 4 Identificatieplicht en persoonsgegevens werknemer 2

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Checklist. o U heeft kennis genomen en akkoord gegeven om uw ziekteverleden gegevens op te vragen (maakt deel uit van de voorwaarden van Payroll).

Checklist. o U heeft kennis genomen en akkoord gegeven om uw ziekteverleden gegevens op te vragen (maakt deel uit van de voorwaarden van Payroll). Checklist Wilt u s.v.p. onderstaande lijst afvinken en bijvoegen! o U heeft alle velden van het inschrijfformulier ingevuld. o U heeft alle velden van het arbeidsverleden ingevuld. o U heeft de voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Inhoudsopgave Toelichting op de Algemene Voorwaarden 4 Algemene Voorwaarden 6 Deel A: Inleiding 6 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 6 Deel B: Payrolling 7 Artikel

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen

flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen flintpp.nl Ontzorgt. Personeels gids Flint Personeelspartner B.V. Van Welderenstraat 134 6511 MV Nijmegen Versie 1.0 Oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Toepasselijkheid en bekendmaking van de personeelsgids...

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden

Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / 2014 Algemene Voorwaarden Luba Payroll / Algemene Voorwaarden 1 Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden van Payroll Ondernemingen Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre 200 B.V., handelend onder de naam Vakgilde Services

Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre 200 B.V., handelend onder de naam Vakgilde Services Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre 200 B.V., handelend onder de naam Vakgilde Services Toelichting Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Payroll Service Centre 200 B.V., handelend onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Inhoudsopgave Toelichting op de algemene voorwaarden 2 Algemene voorwaarden 4 Deel A: Inleiding 4 Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 4 Deel

Nadere informatie

Personeelshandboek Young B.V. te Roden

Personeelshandboek Young B.V. te Roden Personeelshandboek Young B.V. te Roden Inleiding Van harte welkom bij YOUNG! Om een en ander duidelijk te maken hebben we een aantal dingen uiteengezet. 1. Inschrijving 2. Salaris en overige regelingen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) De ondergetekenden: Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre

Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre 1 Algemene Voorwaarden Payroll Service Centre Inleiding en toelichting Algemeen Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van FlexService Centre BV. Deze voorwaarden worden gehanteerd voor de terbeschikkingstelling

Nadere informatie

PSC backoffice services / Holland Payroll Diensten. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / Holland Payroll Diensten. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / Holland Payroll Diensten Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

PSC backoffice services / Pit Professionals Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers

PSC backoffice services / Pit Professionals Services. Algemene Voorwaarden. Voor Opdrachtgevers PSC backoffice services / Pit Professionals Services Algemene Voorwaarden Voor Opdrachtgevers FS140701R1 1-7-2014 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Inleiding en

Nadere informatie