GEMEENTEBLAD 2008 nr.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTEBLAD 2008 nr.3"

Transcriptie

1 GEMEENTEBLAD 2008 nr.3 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2008 gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de heffing en de invordering van leges (Legesverordening 2008) Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit. Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. Artikel 2 Belastingplicht. Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend. Artikel 3 Vrijstellingen. Leges worden niet geheven voor: a. het raadplegen van de bij de gemeente berustende openbare registers door ambtenaren in de uitoefening van hun functie; b. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen. c. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning ten behoeve van kerkelijke, liefdadige of daarmede gelijk te stellen instellingen alsmede voor het maken van propaganda door politieke partijen met uitzondering van de in onderdeel tot en met van de tarieventabel genoemde (gebruiks-) vergunningen. Voor het begrip liefdadige of daarmede gelijk te stellen instellingen wordt uitgegaan van de door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) gehanteerde

2 lijst van instellingen. Artikel 4 Tarieven. 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. Artikel 5 Wijze van heffing. De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Artikel 6 Termijnen van betaling. De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5: 1. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 2. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving; 3. in geval van toezending van de kennisgeving, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving. 4. De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het derde lid gestelde termijn. Artikel 7 Kwijtschelding. Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. Artikel 8 Teruggaaf. Gehele en gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling. Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de leges. Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel 1. De Verordening op de heffing en de invordering van leges 1996 laatst gewijzigd op 19 juni 2007 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zijn toepassing blijft op de belastbare feiten 2

3 die zich voor die datum hebben voorgedaan. 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van bekendmaking. 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2008 Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 januari Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis, gehouden op 29 januari 2008, de griffier, de voorzitter, mr. R. van der Hoek J.A. Karssen 3

4 Bijlage: Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges Tarieventabel 2008 Hoofdstuk 1 Algemeen. 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 10, afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 0, een beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 15, stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 10, tekeningen of bestemmingsplankaarten, al dan niet gekopieerd, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen 17, andere dan de elders in de tarieventabel genoemde publicaties van openbare bestuursstukken, alsmede afschriften van in eigen beheer door de gemeente dan wel door derden opgestelde rapporten tot en met 50 pagina's per exemplaar 2, met meer dan 50 pagina's per exemplaar 5,50 Hoofdstuk 2 Bestuursstukken e.d Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een exemplaar van de Programmabegroting 10, een exemplaar van de Programmabegroting op USB-stick 20, een exemplaar van de rekening van een gemeentebedrijf of tak van dienst met toelichting 5, Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van: de raadsvoorstellen, inclusief de agenda: per kalenderjaar 51, de raadsnotulen: per kalenderjaar 47, de raadsvoorstellen, inclusief agenda en raadsnotulen tezamen: per kalenderjaar 70, Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van: de agenda van een raadscommissie: per kalenderjaar 35, de notulen van een raadscommissie: per kalenderjaar 37, de agenda en notulen van een raadscommissie tezamen: per kalenderjaar 44,65 Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand. 3.1 Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk/ registratie partnerschap: in het Stadhuis: op maandag tot en met donderdag tussen en uur 243,44 op vrijdag tussen en uur 243,44 op zaterdag tussen en uur 455, in de Stadhuistuin: maandag tot en met donderdag tussen en uur 282,87 op vrijdag tussen en uur 282,87 op zaterdag tussen en uur 511, in de Ridderhof: op maandag tot en met vrijdag tussen en uur 404,86 op zaterdag tussen en uur 508, in het Gemeenlandshuis van Delfland: op maandag tot en met vrijdag tussen en uur 417, op het partyschip Diane: op maandag tot en met vrijdag tussen en uur 943,68 op zaterdag tussen en uur 1048, op niet met name te noemen schepen: op maandag tot en met vrijdag tussen en uur 256,92 op zaterdag tussen en uur 360, in het Nationaal Sleepvaartmuseum: op maandag tot en met vrijdag tussen en uur 417,84 op zaterdag tussen en uur 521, indien het voltrekken van een huwelijk/registratie partnerschap plaatsvindt buiten de onder tot en met genoemde tijden, worden de onderhavige tarieven vermeerderd met een bedrag van 117, Voor het voltrekken van een huwelijk/ registratie partnerschap in een Bijzonder huis overeenkomstig artikel 64/80a, achtste lid, Boek I, van het Burgerlijk Wetboek 295, Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap en hiervoor gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen locatie gelden de tarieven en tijdstippen zoals vermeld onder tot en met Voor het administratief omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk dan wel een huwelijk in een geregistreerd partnerschap 48, Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van: een trouwboekje/partnerschapsboekje of duplicaat hiervan 17, een luxe trouwboekje/partnerschapsboekje of duplicaat hiervan 27, Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier 16, Het tarief bedraagt ter zake voor: het beschikbaarstellen van getuigen bij een huwelijksvoltrekking/ registratie partnerschap per getuige 17, tot het verkrijgen van een overzicht van de in gebruik zijnde trouwlocaties op een informatiedrager 2, Het tarief bedraagt terzake het verstrekken van: een afschrift van de burgerlijke stand 10, een uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden 10, een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 19,60

5 3.8.4 een meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand 10,80 Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. 4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk met uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd. 4.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking 5, tot het verstrekken van gegevens op een formulier in meerdere talen 6, tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar: voor 100 verstrekkingen 312, voor 500 verstrekkingen 1040, voor verstrekkingen 1821, Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. 4.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking 10, tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar: voor 100 verstrekkingen 607, voor 500 verstrekkingen 2019, voor verstrekkingen 3533, Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier 16, Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de gemeentelijke basisadministratie dan wel in het gemeentelijke bevolkings- en archiefregister, voor ieder daaraan besteed kwartier 16, Het tarief bedraagt, in afwijking van de voorgaande onderdelen, ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2,35 Hoofdstuk 5 Bouwvergunningen. 5.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van bouwaanvragen: een verzoek tot beoordeling van een schetsplan met betrekking tot de vraag of op een, op basis van genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een vergunning zou kunnen worden verleend bedraagt 53, een aanvraag tot het verkrijgen van een lichte bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel q, van de Woningwet, indien de bouwkosten bedragen: vanaf tot 0, ,00 150, ,00 of meer 150,00 vermeerderd met 1,60 % van de totale bouwkosten; een aanvraag tot het verkrijgen van een reguliere bouwaanvraag als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, van de Woningwet, indien de bouwkosten bedragen vanaf tot 0, ,00 200, ,00 of meer 200,00 vermeerderd met 1,60 % van de totale bouwkosten; een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, tweede lid, van de Woningwet, indien de bouwkosten bedragen: vanaf tot 0, ,00 200, ,00 of meer 200,00 vermeerderd met 0,80 % van de totale bouwkosten; een aanvraag tot het verkrijgen van een gewijzigde bouwvergunning eerste fase, als bedoeld in artikel 56a, achtste lid, van de Woningwet: een bedrag naar het tarief en berekend op de wijze als in bepaald en verminderd met de voor de primaire bouwvergunning eerste fase berekende leges met dien verstande dat in elk geval 75,00 is verschuldigd en dat geen restitutie van de voor de primaire bouwvergunning eerste fase betaalde leges plaatsvindt; een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning tweede fase, als bedoeld in artikel 56a, derde lid, van de Woningwet, indien de bouwkosten bedragen: vanaf tot 0, ,00 200, ,00 of meer 200,00 vermeerderd met 0,80 % van de totale bouwkosten; de berekende leges worden afgerond op een veelvoud van 5, Onverminderd het bepaalde in tot en met worden de kosten met betrekking tot het verkrijgen van een bouwvergunning met 100% verhoogd, indien het een aanvraag betreft voor bouwwerkzaamheden welke reeds zijn c.q. waarmee een aanvang is gemaakt alvorens de betreffende vergunning is verleend een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het wijzigen van een rijks-, provinciaal-, of gemeentelijk beschermd monument als bedoeld in de monumentenwet of de Monumentenverordening bedraagt: 150, Het tarief voor het in behandeling nemen van sloopaanvragen: een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopmelding bedraagt 36, een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning bedraagt 35,00 vermeerderd met 2,00 per m3 sloopafval met een maximum van 4.000, Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanlegvergunning het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 14, 21, derde lid, en 44 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening(aanlegvergunning) 214, Verhogingen in verband met afwijkingen bestemmingsplan: een verzoek tot het verkrijgen van een schriftelijke principe-uitspraak van het college van burgemeester en wethouders omtrent het anders gebruiken van gronden en opstallen voor wat betreft de bepalingen in de bestemmingsregelingen bedraagt 80, indien de aanvraag betrekking heeft op een plan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 11, 14, 15, 16, 17 of 19, tweede lid,

6 indien geen verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van de provincie nodig is, of derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening of artikel 50, vierde of zesde lid van de Woningwet, wordt het overeenkomstige 5.1.2, of berekende legesbedrag verhoogd met 214, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een vergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 19, eerste of tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, indien vooraf een verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten van de provincie nodig is, of artikel 50, vijfde lid, van de Woningwet, wordt het overeenkomstig 5.1.2, of berekende legesbedrag verhoogd met 428, Toetsing welstand: het tarief voor het inwinnen van het advies van de Welstandscommissie van de Vereniging Dorp, Stad en Land bedraagt, indien het een advies betreft voor Reclame-uitingen 26, Voor bouwplannen, welke voor het inwinnen van advies worden voorgelegd aan de welstandscommisssie van de Vereniging Dorp, Stad en Land, bedraagt het tarief: lager dan 4.000,-- 15,30 van 4.000,-- tot ,-- 26,50 plus 2,00 van de bouwkosten van ,-- tot ,-- 53,00 plus 1,10 van de bouwkosten van ,-- tot ,-- 100,00 plus 1,10 van de bouwkosten van ,-- tot ,-- 242,00 plus 0,60 van de bouwkosten vanaf ,-- en hoger 478,00 plus 0,25 van de bouwkosten Leges worden berekend tot een maximum van ,-- aan bouwkosten De berekende leges worden afgerond op een veelvoud van 5, Overige bepalingen in verband met bouwvergunningen e.d.: mocht een verzoek tot het verkrijgen van een bouwvergunning leiden tot een weigering wordt 50% van de verschuldigde leges in rekening gebracht; het tarief voor het overdragen van een bouwvergunning, als bedoeld in artikel 10.3 van de Bouwverordening op naam van een ander dan degene op wiens naam de vergunning is gesteld 53, onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom als bedoeld in par. 1, lid 1, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken(uav) voor het uit te voeren werk, of voorzover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979 of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien de begroting burgemeester en wethouders onjuist voorkomt, zomede in het geval dat de belanghebbende in gebreke blijft een behoorlijke opgaaf te overleggen, stellen zij vorenbedoelde kostenraming vast en worden de leges naar de uitkomst daarvan geheven het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem bedraagt 160, het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een geluidsrapport in het kader van de Wet geluidhinder bedraagt 160, Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanlegvergunning als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bedraagt 208, Voorzover er formeel planologische vrijstellingen zijn verleend door middel van artikel 19 of 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening-procedure c.q. gebruik wordt gemaakt van een uitwerkingsbevoegdheid en/of wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor een woning(waaronder ook begrepen het splitsen van een woning of gebouwen in meerdere wooneenheden) of woningequivalent, worden de verschuldigde legesbedragen per woning of woningequivalent verhoogd met 1375,57 Onder woningequivalent moet worden verstaan: -voorzieningen die zijn ter ondersteuning van het wonen(scholen,winkels) waarbij elke 100 m2 bebouwde oppervlakte die nodig is voor voorzieningen gelijk staat met een woning; -kantoren, waarbij elke 100 m2 bedrijfsvloeroppervlakte(b.v.o.) gelijk staat met een woning; -bedrijven, waarbij 100 m2 uitgeefbaar terrein gelijk staat met een woning. Dit tarief geldt niet voor zover de gemeente anderszins een bijdrage van 1.375,57 heeft ontvangen per woning of woningequivalent. Hoofdstuk 6 Gemeente-archief. Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het gemeente-archief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier 14,53 Hoofdstuk 7 Kiezersregister. 7.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Stb.1989, 423) 5,82 Hoofdstuk 8 Kadaster. 8.1 Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in het gemeentelijke kadaster indien daarbij van gemeentewege hulp wordt verleend voor ieder daaraan besteed kwartier 5, Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen omtrent de kadastrale, dan wel de plaatselijke aanduiding van een perceel, per perceel 1, Het tarief bedraagt ter zake van een verklaring van geen beperking, een bewijs van inschrijving of een gewaarmerkt afschrift dat in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken wordt afgeven, voor ieder van deze documenten afzonderlijk 5, Het tarief bedraagt ter zake van het raadplegen van kadasteronline in het kader van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, per bevraging 10,20 Hoofdstuk 9 Reisdocumenten. 9.1 Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 48, tot het verstrekken van een nationaal paspoort, dat een groter aantal bladzijden bevat dan een paspoort onder (zakenpaspoort) 54, tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 (Stbl. 468) als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort) 48, tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 9.1.1, en direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument 8, tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds

7 uitgegeven reisdocument als bedoeld in 9.1.1, en , tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) 40, inzake een aangifte van vermissing van een reisdocument 21, tot het verstrekken van een reisdocument buiten de normale openingsuren van de afdeling burgerzaken wordt het tarief als bedoeld in tot en met (één keer) per reisdocument vermeerderd met 10, de tarieven als genoemd in de onderdelen tot en met alsmede in worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 41, Het tarief als genoemd in wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw. reisdocument als bedoeld in 9.1.1, en en het bijschrijven van één of meerdere kinderen als bedoeld in 9.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend Het tarief als genoemd in onderdeel wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van 19,50 Hoofdstuk 10 Rijbewijzen Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 36, tot het op verzoek verstrekken van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen 5, tot het omwisselen van een buitenlands rijbewijs of tot het afgeven van een rijbewijs aan een persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland wordt het onder vermelde tarief vermeerderd met 6, Het tarief genoemd in onderdeel wordt bij een spoedlevering vermeerderd met 40,00 Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483): voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat 62, voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten 99,97 Hoofdstuk 12 Drank- en Horecawet Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge de Drank- en Horecaverordening voor de gemeente Maassluis 43, tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, van de Drank- en Horecawet (Stb.1964, 386) 96, tot het wijzigen van de leidinggevende(n) van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet 32, tot het wijzigen van de leidinggevende(n) van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet binnen een half jaar na afgifte 20, tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet 16,10 Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing/vrijstelling als bedoeld in de Winkeltijdenwet (Stb.1996, 182) of Verordening Winkeltijden Maassluis 21,17 Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement (Stb.1994, 450) 31, tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen 31,54 Hoofdstuk 15 Diversen Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag 30, tot het verkrijgen van een attestatie de vita 5, tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of voor waarmerking van een fotokopie 5, tot het verkrijgen van een stratenlijst van de gemeente 5, Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een gemeentegarantie 96, tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening 48, tot het verkrijgen van een gemeentegarantie voor niet-natuurlijke personen 282, tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening voor niet-natuurlijke personen 142, Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens: bij verstrekking op papier indien het afschrift bestaat uit: tot ten hoogste 100 pagina s, per pagina 0,25 met een minimum per bericht van 7, meer dan 100 pagina s 25, bij verstrekking anders dan op papier 7, dat bestaat uit een afschrift van een vanwege de aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking 25, het tarief bedraagt om het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens 7, Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het hebben van een ligplaats van: meter, per kalenderjaar 102, meter, per kalenderjaar 137, meter, per kalenderjaar 170, groter dan 12 meter, per kalenderjaar 273, tot het verkrijgen van een vergunning c.q. ontheffing als bedoeld in de artikelen 2.1.4, 2.1.9, , , , , , 2.2.2, , 2.4.3, 4.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, van de Algemene Plaatselijke Verordening 21, Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening, geldig voor de duur van vijf jaren, incl. terrasvergunning en vergunning ontheffing sluitingstijden 640,11

8 tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening, geldig voor de duur van vijf jaren, incl vergunning ontheffing sluitingstijden 624, tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening, geldig voor de duur van vijf jaren, incl. terrasvergunning 64, tot het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening, geldig voor de duur van vijf jaren 48, tot het wijzigen van de leidinggevende(n) van een vergunning als bedoeld in artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening 32, tot het wijzigen van de leidinggevende(n) van een vergunning binnen een half jaar na afgifte als bedoeld in artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening 20, het tarief als genoemd in wordt bij een spoedlevering (indien het bevoegde bestuursorgaan besluit om een aanvraag voor een vergunning of ontheffing, die minder dan drie weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, in behandeling te nemen) vermeerderd met een bedrag van 10, Het tarief bedraagt voor het waarmerken van registers als bedoeld in de artikelen 437 en 438 van het Wetboek van Strafrecht en in artikel 37 van de Waarborgwet 10, Het tarief bedraagt ter zake voor: het afgeven van een verklaring bestemd tot het vervoeren van een lijk over de grenzen 10, het overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de Wet op de lijkbezorging stellen van een andere termijn voor de begraving of verbranding 15, Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de Telecommunicatiewet 123, Het in genoemde bedrag wordt: indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met 49, indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld indien een begroting als bedoeld in is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van: een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel van de Bouwverordening 232,42 met dien verstande dat dit bedrag wordt verhoogd voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van: 0 tot 100 m2 159, tot 500 m2 1,59 per m2 500 tot m2 530,98 + 0,54 per m tot m ,75 + 0,13 per m tot m ,25 + 0,03 per m m2 en meer 2.885,27 + 0,02 per m indien een gebruiksvergunning als bedoeld onder artikel van de Bouwverordening wordt aangevraagd voor een bouwwerk waarvoor reeds eerder een gebruiksvergunning is afgegeven en deze gebruiksvergunning door het college uit eigener beweging is ingetrokken, bedragen de leges het dubbele van de onder vermelde tarieven een gebruiksvergunning, afwijkend van c.q. aanvullend op een eerder afgegeven gebruiksvergunning als bedoeld onder artikel van de Bouwverordening, wordt voor wat betreft het gewijzigde c.q. aanvullende gedeelte berekend volgens de onder vermelde tarieven een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel van de Bouwverordening met een geldigheidsduur van één maand of gedeelte daarvan 75, een aanvraag tot het verlenen van een toestemming, dan wel ontheffing als omschreven in een gebruiksvergunning c.q. veiligheidsverklaring, ingediend na de in de vergunning, toestemming c.q. verklaring genoemde termijn 62, een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 6.2.1,derde lid, van de Bouwverordening 19, een aanvraag tot het overschrijven van een verleende gebruiksvergunning ten name van een ander dan aan wie de vergunning is verleend 8, Indien een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel van de Bouwverordening wordt aangevraagd voor een bouwwerk waarvoor reeds eerder een gebruiksvergunning is afgegeven en deze gebruiksvergunning door het college van burgemeester en wethouders uit eigener beweging is ingetrokken, bedragen de leges het dubbele van de bedragen genoemd onder Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag: tot naturalisatie individueel 366,00 indien het inkomen van de aanvrager gelijk of lager is dan de bijstandsnorm 243, tot naturalisatie gezamenlijk 464,00 indien het inkomen van de aanvrager(s) gelijk of lager is dan de bijstandsnorm 342, Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlandschap: enkelvoudige optie 139, gemeenschappelijke optie 237, Het tarief bedraagt ter zake voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van een Rotterdampas 55, tot het verstrekken van een Rotterdampas met reductietarief 5, tot het verstrekken van een duplicaat van de Rotterdampas 5,00 Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis, gehouden op 29 januari 2008

9 de griffier, de voorzitter, mr. R. van der Hoek J.A. Karssen

GEMEENTEBLAD 2008 nr. 18

GEMEENTEBLAD 2008 nr. 18 GEMEENTEBLAD 2008 nr. 18 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 januari 2008 gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen

Nadere informatie

T A R I E V E N T A B E L

T A R I E V E N T A B E L T A R I E V E N T A B E L 2 0 0 4. Hoofdstuk 1 Algemeen. 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2009 nr. 9

GEMEENTEBLAD 2009 nr. 9 GEMEENTEBLAD 2009 nr. 9 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2009 gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093; Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015;

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013, met kenmerk AP 020; 13GR2913P;

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

" # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0!

 # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! ! " # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * 0 1 ( * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! 0 1 $ 2 3 *)3 * * 4, 5 *. 62 * 7" 1 2 *. *)/*

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude;

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; LEGESVERORDENING 2017 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november ; Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES STEIN 2003

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES STEIN 2003 2002, no. 111 De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake legestarieven Stein 2003 (Gem. blad Afd. A 2002, no. 111); gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Brummen Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges Citeertitel

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2015

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 76462 17 december 2014 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117; Raadsbesluit Steenwijk, 18 december 2007 Nummer: 2007/117d De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2007, nummer 2007/117; gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD. Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037;

GEMEENTE VAL KENSWAARD. Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037; V GEMEENTE VAL KENSWAARD De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037; Gelet op artikelen gelet op de

Nadere informatie

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30 Bijlage B: Aanpassingen legesverordening voor 2008 in vergelijking met 2007 Prijs Prijs Nieuwe omschrijving/tijden Huwelijk Prijs 2007 2008 (+4%) 2008 1 Algemeen bestuur 1.1 Algemeen 1.1.1 Een gunstige

Nadere informatie

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien.

Financiële consequenties Naar wij verwachten zal uit de voorgestelde wijzigingen geen meer- of minderopbrengst voortvloeien. rv 86 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 0008140 RIS 73637_000330 Den Haag, 24 maart 2000 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening. De inwerkingtreding van de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229,

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2017

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 175595 14 december 2016 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2017 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Tarieventabel. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008.

Tarieventabel. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008. Tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008. Indeling tarieventabel Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; documentnr.: INT/C/13/03932 zaaknr.: Z/C/13/03990 *Z003D29FCD9* De raad van de gemeente Cuijk gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013; gelet op de artikelen 156, tweede lid,

Nadere informatie

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Legesverordening met de bijbehorende tarieventabel vast te stellen

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Legesverordening met de bijbehorende tarieventabel vast te stellen Raadsvoorstel Nummer: 159479 Behandeld door: A. van de Kamp Agendapunt: 14 22 november 2016 Onderwerp: Vaststellen legesverordening 2017 met bijbehorende legestabel. Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld

Nadere informatie

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000

Wijzigingsverordening tot 10 e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2000 D E RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2008; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand Tarieven in 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie

Nadere informatie

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2011. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften van of uittreksels uit stukken, die volgens de gemeentewet of

Nadere informatie

# $ % &' () "! *+, -. / / 0 " ( - (. / / 1 (2 (3 - (! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( "

# $ % &' () ! *+, -. / / 0  ( - (. / / 1 (2 (3 - (! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( ! " # $ % &' () "! *+, -. / / 0 " ( - (. / / 1 (2 (3 - ( 2 4 *! (- (5- ( 6 (5 ) 6 ( - (. / / 1 (2 (3 - ( " # - (. / / 1 4 3 ) 7/ *8"# 5. / / 9 *. / /. / + / 2 () (5, ) (:(78+ *8780 *87; *8" # ) - ( :(5)

Nadere informatie

RIS121988_13-DEC-2004

RIS121988_13-DEC-2004 Gemeente Den Haag rv 229 Gemeentelijke Belastingdienst GBD/2004.24467 RIS 121988_ 041210 RIS121988_13-DEC-2004 Den Haag, 16 november 2004 Aan de gemeenteraad Wijziging Legesverordening 1998. In het raadsvoorstel

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 110339 24 november 2015 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2016 gemeente Utrecht (raadsbesluit van 12 november 2015) Verordening van Utrecht

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel 366i (titel: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017)

Behoort bij raadsvoorstel 366i (titel: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017) INTEGRALE VERORDENING Behoort bij raadsvoorstel 366i (titel: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017) De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13

Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20020 Datum collegebesluit: 4 februari 2014 Agendapunt: 13 Portefeuillehouder: De heer J.R. Zoetendal Behandelend ambtenaar: Mevrouw S. Schotanus Onderwerp:

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT:

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr b2; BESLUIT: De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 juni 2010, nr. 2010-07- 12b2; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel

Nadere informatie

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2011. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften van of uittreksels uit stukken, die volgens de gemeentewet of

Nadere informatie

2.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

2.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2006 (2e wijziging) gemeentestukken: 2006-28 Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening: U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. Het college, Beslui: Volgens voorstel door de raad besloten op 22 december 2016.

Verordening: U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan. Het college, Beslui: Volgens voorstel door de raad besloten op 22 december 2016. Vergadering 22 december 2016 Agendapunt: Landsmeer, 15 november 2016 voorstelnummer: 2016- tj Voorstel: I. In te trekken de Legesverordening 2016 met bijbehorende tarieventabellen; II. Vast te stellen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

Wim Schellingerhout Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 Intern doorkiesnummer: 1753

Wim Schellingerhout Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 Intern doorkiesnummer: 1753 Raadsvergadering 16 december 2014 Agendapunt: Besluit Document / Decos Nummer: N bis 14/5 1 /542 Ambtenaar Wim Schellingerhout Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 Intern

Nadere informatie

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo.

Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Bijlage: nog te hanteren tarieven uit Legesverordening 2009 tot aan inwerkingtreding Wabo. Hoofdstuk 8 Bouwen en wonen 8.1 Begripsbepaling en vaststelling Bouwkosten 8.1.1 Onder bouwkosten wordt in dit

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010 Verordening op de heffing en invordering van leges 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Bergen Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

Was : Legesverordening omgevingsdiensten Provincie Zuid-Holland 2010 Wordt : Legesverordening omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2012

Was : Legesverordening omgevingsdiensten Provincie Zuid-Holland 2010 Wordt : Legesverordening omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2012 Memo Contact E.R. van Eijnsbergen T 6734 er.van.eijnsbergen@pzh.nl Datum 10 november 2011 Aan Provinciale Staten Kopie aan Onderwerp Was / Wordt tabel WABO Legesverordening Was : Wordt tabel Was : Legesverordening

Nadere informatie

De onderstaande wijzigingen worden aangebracht aan de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014.

De onderstaande wijzigingen worden aangebracht aan de tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2014. De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 27 mei 2014, gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229,eerste lid, aanhef en onderdeel b,

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening

Raadsvoorstel. Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Belastingtarieven 2015: legesverordening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 3 september 2014 4 november 2014 Tarieventabel 2015 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van xxxxxx

Nadere informatie

Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1

Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 BURGERLIJKE STAND Huwelijk/geregistreerd partnerschap 1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een huwelijksvoltrekking,

Nadere informatie

Burgerzaken 1. Leges huwelijken/partnerschap 2. Leges diverse uittreksels 3. Leges rijbewijzen 4. Leges reisdocumenten

Burgerzaken 1. Leges huwelijken/partnerschap 2. Leges diverse uittreksels 3. Leges rijbewijzen 4. Leges reisdocumenten TARIEVENTABEL Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2009 Indeling tarieventabel in hoofdstukken I. Bestuurzaken 1. Leges algemeen 2. Leges bestuursstukken 3. Leges gemeentearchief 4. Leges Drank-

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2006;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2006; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2006; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet:

Nadere informatie

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 Sector : I/II/III Nr. : 11/64j.13 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 gelet op de artikelen 156, eerste en

Nadere informatie

Tarieventabel Strijen 2009, Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 1998.

Tarieventabel Strijen 2009, Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 1998. Tarieventabel Strijen 2009, Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 1998. Indeling tarieventabel Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Hoofdstuk 4 Verstrekkingen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015; De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Titel 2 Fysieke omgeving

Titel 2 Fysieke omgeving Titel 2 Fysieke omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2 bouwkosten: 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht

Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Utrecht Nr. 216320 7 december 2017 Verordening op de heffing en invordering van leges omgevingsvergunning 2018 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht;

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; eerste wijziging van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2010. De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 mei 2010; gelet op 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet ; B e s l u i t : vast te stellen de: eerste

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 126297 24 december 2015 Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Sliedrecht De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van

Nadere informatie

Legesverordening omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2013

Legesverordening omgevingsrecht provincie Zuid-Holland 2013 Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering December 2012 Nummer 6535 Onderwerp Vaststelling van de Legesverordening Omgevingsrecht Provincie Zuid-Holland 2013 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister LEGESTABEL 2014 GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010

Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010 Tarieventabel 2010 behorende bij de legesverordening 2010 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Artikel Omschrijving Tarief 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een

Nadere informatie

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht

Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 188312 29 december 2016 Verordening Leges Omgevingsvergunning 2017 gemeente Utrecht De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: Artikel 229 van de Gemeentewet. Aan de Raad

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: Artikel 229 van de Gemeentewet. Aan de Raad Monnickendam, 9 november 2010 Nummer: 152 Portefeuillehouder: De heer Tj. Hoekstra Contactpersoon: De heer F. Schreutelkamp Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: Artikel 229 van de Gemeentewet Onderwerp

Nadere informatie

5.1 Algemeen. 5.2 Bouwvergunningen

5.1 Algemeen. 5.2 Bouwvergunningen Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden waar mogelijk geheven in overeenstemming met het zogenaamde Model transparantie bouwgerelateerde leges. Het model heeft

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R; Verordening leges omgevingsvergunning 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2014, met kenmerk APO20, raadsstuk 13GR2612R;

Nadere informatie

Algemene dienstverlening

Algemene dienstverlening Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Voor het sluiten van een huwelijk en voor de registratie van een partnerschap op een andere tijd en wijze dan op grond van het regelement

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad

Elektronisch. Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 10 7 maart 2014 extra editie In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad

Elektronisch. Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Gemeenteblad Week 42 16 oktober 2013 Gemeente Pekela Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.pekela.nl/gemeenteblad Week 10 7 maart 2014 extra uitgave In voorliggend

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2006;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2006; Nummer B-5.19.2006 De raad van de gemeente Eemsmond; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 oktober 2006; Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; nummer De raad van de gemeente Pekela; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012; gelet op de artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, artikel

Nadere informatie

Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010.

Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010. TARIEVENTABEL 2011 Tarieventabel 2011, behorende bij de Legesverordening 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013.

Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. rv 137 Dienst Publiekszaken PBS/2014.208 RIS 278527_141209 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake de wijziging Legesverordening omgevingsvergunning 2013. Tarieven Voor het college is het uitgangspunt,

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie Persoonsgegevens. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012 Indeling tarieventabel Titel I Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010

Verordening op de heffing en invordering van leges 2010 Verordening op de heffing en invordering van leges Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Deurne Officiële naam regeling Verordening op de heffing en invordering

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011; De raad van de gemeente Loppersum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2011; gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b. van de Gemeentewet; b e s l u i

Nadere informatie

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 4 maart 2014 Agendanr. 7.

= = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 4 maart 2014 Agendanr. 7. = = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 4 maart 2014 Agendanr. 7. Aan de Raad No.ZA.14-26596/DV.14-314, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 20 februari 2014 Onderwerp: Wijziging Legesverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 december 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 december 2013; De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 december 2013; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen a en b van de Gemeentewet

Nadere informatie

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is aangevraagd.

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is aangevraagd. Legesverordening provincie Flevoland 2015 en Tarieventabel 2015 bij Statenstel Gedeputeerde Staten van Provincie Flevoland Artikel 1 Belastbaar feit Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de lijkbezorging;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de lijkbezorging; De raad van de gemeente Breda; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en op de Wet op de

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de eerste wijziging van de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 2 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6

Nadere informatie

Wijziging tarieventabel leges

Wijziging tarieventabel leges Wijziging tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Eerste Wijziging Legesverordening 2010 (Aan de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel wordt onderstaande titel 2 toegevoegd)

Nadere informatie

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 10e WIJZIGING OP DE VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2002 2008 Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges 5.1 Algemeen De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. rv 143 Dienst Publiekszaken PBS/2013.199 RIS 265775_131029 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima.

Minima Het college merkt op, dat een en ander geen consequenties heeft voor de financiële positie van de minima. Gemeente Den Haag rv 126 Dienst Publiekszaken PBS/2015.184 RIS 286867_151027 Voorstel van het college inzake wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges met betrekking tot de dienstverlening

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014, Raadsbesluit Jaar 2014/12/17/09C Onderwerp: Vaststelling verordening reinigingsheffingen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november

Nadere informatie

B E S L U I T: VERORDENING op de heffing en invordering van marktgelden.

B E S L U I T: VERORDENING op de heffing en invordering van marktgelden. Besluit Nummer Datum De raad van de gemeente Almere, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in artikel l 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Tarieventabel legesverordening burgergerichte diensten 2014

Tarieventabel legesverordening burgergerichte diensten 2014 2.10.2 Tarieventabel legesverordening burgergerichte diensten 2014 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2014. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016

Gemeente Heerlen - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 123699 18 december 2015 Gemeente Heerlen - Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 (Legesverordening 2016) Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Nummer 201218842 a /EDV De raad der gemeente Veendam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 november 2012; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

Verordening reinigingsheffingen 2014

Verordening reinigingsheffingen 2014 Versie geldig vanaf 1 januari 2014 Verordening reinigingsheffingen 2014 Verantwoordelijke afdeling Plantsoenen en reiniging De getoonde verordeningen zijn een weergave van de actuele situatie. Voor historische

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Legesverordening Alkmaar gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr.

Verordening tot wijziging van de Legesverordening Alkmaar gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Alkmaar Nr. 141483 16 augustus 2017 Verordening tot wijziging van de Legesverordening Alkmaar 2017 De raad van de gemeente Alkmaar; gelet op het voorstel

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2008 BEHORENDE BIJ LEGESVERORDENING 2000

TARIEVENTABEL 2008 BEHORENDE BIJ LEGESVERORDENING 2000 TARIEVENTABEL 2008 BEHORENDE BIJ LEGESVERORDENING 2000 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de afgifte van: a. (gewaarmerkte) afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr.

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr. Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nr. 9827; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Katwijk. Nr. 130020 30 december 2015 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 De raad van de gemeente Katwijk; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; eente Raadsbesluit Ag. nr.: 7.1d Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10-9-13; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2016;

GEMEENTEBLAD. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2016; De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; besluit

Nadere informatie