Inhoudsopgave. Profiel. Kerngegevens. Driejarenoverzicht geconsolideerde winst- en verliesrekening. Driejarenoverzicht geconsolideerde balans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Profiel. Kerngegevens. Driejarenoverzicht geconsolideerde winst- en verliesrekening. Driejarenoverzicht geconsolideerde balans"

Transcriptie

1 PQR JAARVERSLAG 2013 / 2014

2 Inhoudsopgave Profiel Kerngegevens Driejarenoverzicht geconsolideerde winst- en verliesrekening Driejarenoverzicht geconsolideerde balans Praktijkcase Twin datacenter voor Heerema Fabrication Group Directieverslag Belangrijke gebeurtenissen Marktontwikkelingen en -positie Missie, visie en positionering Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Organisatie en medewerkers Financiële resultaten en vermogenspositie Vooruitzichten Bericht van de raad van commissarissen Praktijkcase Amerpoort/Reinaerde Jaarrekening 2013 / Geconsolideerde balans Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Vennootschappelijke balans Vennootschappelijke winst- en verliesrekening Algemene toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening Algemeen Financiële instrumenten en risicobeheersing Algemene grondslagen voor de verslaggeving Grondslagen voor waardering van activa en passiva Grondslagen voor bepaling van het resultaat Toelichting op de geconsolideerde balans Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Praktijkcase Universiteit Utrecht Overige gegevens Statutaire bepalingen winstbestemming Voorstel winstbestemming Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

3 Profiel PQR is dé specialist voor professionele ICT-infrastructuren met focus op het veilig en beheersbaar beschikbaar stellen van data, applicaties en werkplekken met optimale gebruikerservaring. PQR adviseert over de Werkplek van Morgen en het Datacenter van Morgen en voorziet haar klanten van innovatieve ICT-oplossingen, van on-premises tot cloud computing, zonder dat processen complexer worden. Eenvoud in ICT, dat is waar PQR voor staat. PQR beschikt over aantoonbare referenties en brede expertise op het vakgebied, getuige de vele hoogste partnerstatussen en certificeringen. Klanten van PQR zijn actief in alle sectoren van de samenleving en zijn te typeren als middelgrote tot grote organisaties waarbij de ICT-voorziening van essentieel belang is voor de bedrijfsvoering. Een significant deel van de omzet wordt gerealiseerd bij non-profit organisaties, de gezondheidszorg, educatie, lokale en rijksoverheid. PQR is onder meer Cisco Premier Partner, Citrix Platinum Solution Advisor en Elite Partner, HDS Platinum Partner, HP Platinum Partner, Microsoft Gold Partner, NetApp Star Partner, RES Platinum Partner en VMware Premier Partner. Als kennispartner informeert PQR over nieuwe technologieën waarmee de klant eenvoudig zijn ICT-omgeving kan exploiteren, waarbij optimale performance belangrijk is, maar beveiliging en kosteneffectiviteit niet minder. Door middel van consolidatie en virtualisatie streeft PQR ernaar het beheer zo eenvoudig mogelijk te laten zijn. Dit komt ten goede aan zowel de systeembeheerder als aan de performance en de gebruikerservaring. Het Software Defined datacenter, Cloud Computing, Enterprise Mobility maar ook security en Identity and Access Management spelen hierbij een belangrijke rol. Door het toepassen van bijvoorbeeld applicatie- en desktopvirtualisatie kan een concept als Bring Your Own Device in de praktijk worden gebracht. Gebruikmakend van een device naar eigen keuze, krijgt de gebruiker hiermee toegang tot de applicaties en de bijbehorende data die hij nodig heeft voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. PQR biedt zo een ICT-omgeving die beheersbaar en overzichtelijk is, stabiel en flexibel tegelijk. Alomvattend zorgt PQR bij middelgrote tot grote bedrijven en instellingen voor een ICT-infrastructuur die toekomstvast is door internal cloud te integreren met external cloudtoepassingen. Ook met het ontwerpen en inrichten van storage-omgevingen heeft PQR ruime ervaring. Van oudsher zijn de grotere opslagomgevingen PQR s specialisme en dat zorgt ervoor dat wij efficiënt te werk gaan. De PQR-aanpak is bij alle trajecten helder. Gedurende het gehele traject, van ontwerp tot en met realisatie, neemt PQR de verantwoordelijkheid voor de tijdige oplevering van de deelprojecten en het eindresultaat, veelal tegen een van tevoren afgesproken prijs en bijbehorende garanties. Zo weet de klant altijd vooraf waar hij aan toe is. Eenvoud in ICT noemt PQR dit. En dat is dé PQR-aanpak die succes oplevert, al sinds de oprichting in PQR is gevestigd in De Meern en telt in het boekjaar 2013/2014 gemiddeld 111 FTE medewerkers. In dit boekjaar is een omzet geboekt van 113,6 miljoen en een nettowinst na belasting van 4,1 miljoen. De directie meent dat de PQR-organisatie focus, capaciteit en motivatie in huis heeft om haar positie in de Nederlandse markt verder te verstevigen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het directieverslag. Directie R.J.L. Schaap 3

4 Kerngegevens (x tenzij anders aangegeven) periode 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014 periode 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013 periode 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012 Som der bedrijfsopbrengsten Toegevoegde waarde Bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat in % van de bedrijfsopbrengsten 4,3 3,4 5,7 Bedrijfsresultaat in % van de toegevoegde waarde 25,7 18,5 29,3 Netto resultaat na belastingen Netto resultaat na belastingen in % van de bedrijfsopbrengsten 3,6 3,0 4,8 Netto resultaat na belastingen in % van de toegevoegde waarde 21,5 16,4 24,5 Cashflow uit operationele activiteiten Eigen vermogen Eigen vermogen in % van de balanstelling 52,2 59,8 60,0 Vlottende activa / kortlopende schulden 2,07 2,45 2,46 Handelsdebiteuren in % van de bedrijfsopbrengsten 17,1 10,6 11,7 Gemiddeld aantal medewerkers in FTE

5 Driejarenoverzicht geconsolideerde winst- en verliesrekening (Bedragen in euro s) periode 1 oktober 2013 tot en met 30 september 2014 periode 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013 periode 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012 Netto-omzet Mutatie onderhanden projecten Som der bedrijfsopbrengsten Inkoopwaarde van geleverde goederen Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Lonen en salarissen Sociale lasten en pensioenen Afschrijvingen op materiële vaste activa Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Netto resultaat na belastingen

6 Driejarenoverzicht geconsolideerde balans vóór voorgestelde resultaatbestemming (Bedragen in euro s) ACTIEF 30 september september september 2012 Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris en bedrijfsauto s Vlottende activa Voorraden Handelsgoederen Onderhanden projecten Vorderingen Handelsdebiteuren Vorderingen op participanten Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen TOTAAL

7 Driejarenoverzicht geconsolideerde balans vóór voorgestelde resultaatbestemming (Bedragen in euro s) PASSIEF 30 september september september 2012 Groepsvermogen Eigen vermogen Kortlopende schulden Vooruitontvangen op bestellingen Onderhanden projecten Handelscrediteuren Schulden aan groepsmaatschappijen Belastingen en premies sociale verzekeringen Overlopende passiva TOTAAL

8 Twin datacenter voor Heerema Fabrication Group Na succesvol ontwerp ook implementatie door PQR De ICT-infrastructuur van Heerema Fabrication Group (HFG) was verouderd en de onderhoudscontracten liepen af. In samenwerking met Heerema Fabrication Group heeft PQR een nieuw Architectuur- en Designontwerp gemaakt. De implementatie van het project is voltooid. In vergelijking met de oude situatie gaan de ICT-beheerkosten niet omhoog; er wordt nu meer gedaan voor minder. Heerema Fabrication Group BV Heerema Fabrication Group (HFG) is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van grote en gecompliceerde offshore platforms voor de olie & gas en energie-industrie. HFG biedt een uitgebreid dienstenpakket, waaronder front-end engineering, gedetailleerd fabricage-ontwerp, procurement, constructie en installatie van dergelijke platforms. Vier grote werven (fabricage facilities) rond de Noordzee en in Polen en een engineeringorganisatie met meerdere disciplines in Nederland geven HFG de mogelijkheid om grote constructies in gecontroleerde condities te ontwerpen en te bouwen. Vervanging decentrale ICT omgevingen De decentrale ICT-omgevingen waren verouderd en de onderhoudscontracten liepen ten einde. HFG heeft deze ICT-infrastructuur in vijf jaar afgeschreven; na deze periode was er weer budget beschikbaar. In 2011 schreef HFG een Request for Proposal (RfP) uit voor het functioneel ontwerp van een nieuwe datacenteromgeving. HFG wilde twee nieuwe datacenters, een primair en een secundair datacenter geschikt als Ontwikkel Test Acceptatie (OTA) omgeving en uitwijklocatie. Het nieuwe datacenter moest minimaal vijf jaar toekomstvast en op de wereldwijd geldende ICT-standaarden gebaseerd zijn. HFG heeft hiervoor het internationale Hosting & Infra Project (Phoenix) opgestart. De nieuwe ICT-infrastructuur wordt gebouwd in de twee nieuwe interne datacenters die eigendom zijn van HFG en wordt uitgerold in vier locaties in Nederland (2), Engeland (1) en Polen (1). De achtergrond: One HFG Peter van Kuik, Projectmanager Phoenix : Vanaf 2009 zijn we gestart met de standaardisatie van onze infrastructuur in alle vestigingen. Onderling uitwisselen van bestanden en data is dan immers een stuk eenvoudiger en met moderne softwarepakketten is het mogelijk om veilig virtueel samen te werken. In januari 2011 is One HFG aangekondigd; One HFG heeft als hoofddoel om de 4 werven samen te smeden tot één organisatie. Hiertoe is het van groot belang om een centraal datacentermodel te implementeren. Het staat voor één ICT-infrastructuur, één communicatieplatform en één manier van communiceren voor al onze vestigingen, vanuit onze eigen datacentra. Verbeteringen Bovengenoemde infrastructuur was niet alleen verouderd maar ook slechts ten dele geconsolideerd; in de nieuwe datacenters is consolidatie gemaximeerd en geoptimaliseerd. In het kader van deze ontwikkelingen is ook het Wide Area Network (WAN) opnieuw ontworpen met hogere bandbreedtes. Alle servers zijn gevirtualiseerd met behulp van Microsoft Hyper-V Server 2012 R2. Alle business kritische diensten zijn nu redundant uitgevoerd. De servers zijn geinstalleerd in ge-upgrade serverruimtes op 2 van de 4 werven. 8

9 Doelstellingen nieuwe infrastructuur De doelstellingen van de nieuwe infrastructuur zijn tweeledig, zegt Van Kuik. Aan de ene kant is het de bedoeling dat de infrastructuur de HFG strategie faciliteert en samenwerken efficiënt maakt. Dat wordt mogelijk gemaakt via het centraliseren van de ICT front- en backend in het datacenter. Aan de andere kant moet de nieuwe ICT-omgeving op basis van de nieuwste ICT-standaarden worden gerealiseerd om het onderhoud te vereenvoudigen en zowel proactieve als reactieve support mogelijk te maken. De nieuwe omgeving moet 5 jaar mee kunnen en flexibel zijn om onverwachte groei op te kunnen vangen. Het gewenste resultaat HFG krijgt nu een twin datacenter waarop de nieuwe ICT-infrastructuur draait. Aan de hand van adviesworkshops heeft HFG besloten om op HP-apparatuur te standaardiseren. Het datacenter is ingericht met HP rack mounted servers, HP 3PAR storage, HP StorageWorks P2000 als back-up target en HP Core Switches. Het geheel is veilig gesteld met Veeam back-up-technologie. Om de vereiste parameters vast te stellen, vond vervolgens een ontwerpworkshop plaats. Tijdens deze workshop zijn de naamgeving van de server, de indeling van de schijven, de IP-adressen, de standaard gateway en DNS servers gedefinieerd. Ook is bepaald welke Virtual Local Area Networks en connecties met het Storage Area Netwerk nodig waren. Tot slot zijn de service accounts en de configuratie van de Microsoft Hyper-V infrastructuur vastgesteld. Op basis van deze beslissingen is de ICT-infrastructuur geïmplementeerd. PQR-aanpak Van Kuik: De projectaanpak die PQR hanteert werkt erg goed. We hebben buy-in van alle belanghebbenden binnen de organisatie gekregen, omdat we stapsgewijs te werk zijn gegaan. Duidelijk, overzichtelijk, met rapportages voor het management en de specialisten. Het eindresultaat mag er wezen! Met het budget van vijf jaar terug hebben we nu een ultramodern, redundant en schaalbaar twin datacenter weten te realiseren. De ICT-beheerkosten gaan niet omhoog; we doen nu meer voor hetzelfde geld! Probleemstelling n ICT Infrastructuur is verouderd; n Onderhoudscontracten lopen af; n Beperkte schaalbaarheid; n Business continuïteit; n Wens om eenvoudig en veilig met meerdere kantoren in meerdere landen samen te werken. De PQR-aanpak n Organisatie ontwerpworkshops om gewenst resultaat helder te definiëren; n Organisatie adviesworkshop om hardwarekeuze te bepalen; n Betrekken van alle belanghebbenden en een heldere rolverdeling; n Implementatie hard- en software; n Highlight rapportages en financiële verantwoording; n Dagelijks terugkerend gedegen risicomanagement en operationeel overleg. Resultaat n Een redundant uitgevoerd twin datacenter (productie en uitwijk); n Server based computing vanuit gecentraliseerde ICT front- en backend; n Eén uniform collaboration pakket voor alle vestigingen; n Schaalbare omgeving; n Hoge mate van business continuïteit; n Kostenbesparing door consolidatie. 9

10 Directieverslag 10

11 Belangrijke gebeurtenissen Het periodiek terugblikken in de elektronische knipsel krant maakt van de schrijver geen gelukkiger mens daar het vooral rampen zijn; natuur, mens of economisch die het nieuws overheersen. Gebeurtenissen in de wereld Terugkijken, hetgeen wij doen bij het opstellen van het jaarverslag, is een bezigheid die de mens niet vrolijk maakt. Ook gedurende het verslagjaar 2013/2014 zijn er weer zo veel dingen om ons heen gebeurd die de wereld doen schudden en bestaande zekerheden doen vervagen. Om er maar even een paar te noemen: Het conflict in Syrië eiste tot en met einde 2013 al meer dan levens. Daarmee verband houdend de enorme hoeveelheid drenkelingen die uit zee nabij Lampedusa worden opgevist. Of om nog maar wat olie op het vuur te gooien: de Russen die de Krim binnen vallen en daaraan direct of indirect gerelateerd de ramp met de vlucht MH17 die zo velen in Nederland trof en daarmee het conflict in de Oekraïne binnen de kring van familie of vrienden bracht. Dan in eerste instantie weer een ver van mijn bed ramp in West-Afrika; de uitbraak van het Ebolavirus die niet alleen ter plekke enorm veel slachtoffers eist maar die uiteindelijk door besmetting van hulpverleners en vluchtelingen ook West-Europa weet te bereiken. En alsof er nog niet genoeg misère is, zijn er ook nog fanaten die het You-tube channel gebruiken om middels verfilmde onthoofdingen van westerse journalisten hun suprematie menen te moeten communiceren. En er waren ook uitwassen aan de andere kant. Om er slechts twee te noemen: een roze diamant die in Genève werd geveild voor maar liefst 62 miljoen euro en de grootste beursintroductie ooit, namelijk die van Alibaba Group die uiteindelijk resulteerde in een market cap van meer dan 200 mld USD, zelfs hoger dan die van Wal-Mart. Ontwikkelingen in Nederland Dichter bij huis zijn er ontwikkelingen die minimaal ten dele beïnvloed worden door de onrust en rampen verder van ons vandaan. Niet voor niets houdt de ECB de rente op een historisch zeer laag niveau. En menen wij in Nederland al te moeten roepen dat wij uit de recessie zijn met een groei van 0,1%. Misschien heeft dit ook geleid tot een zelf afgeroepen ramp voor de Rabobank; de libor-affaire, welke niet alleen leidde tot een hoge boete maar uiteindelijk ook tot het verlies van de zo fel begeerde triple-a status. Toch is het economisch beeld over de periode van einde 2013 tot en met september 2014 minder negatief. Natuurlijk zijn er sectoren die het nog steeds knap moeilijk hebben. Kijk naar de traditionele retail met faillissementen van bekende namen als Siebel, Polare of de Maison de Bonneterie, maar ook grootwinkelbedrijven als Hema die nog steeds worstelt. Andere sectoren die het nog steeds moeilijk hebben zijn bouw, vastgoed en de luchtvaart. Maar de ondertoon is zeker minder negatief; het begrotingstekort is heel redelijk teruggebracht, de huizenprijzen dreigen wat te stijgen (of dalen niet meer), de inflatie is laag en de AEX welke het kalenderjaar 2014 startte boven de 400 blijkt gestaag te stijgen ondanks dat er wel de nodige volatiliteit in zit. 11

12 Belangrijke gebeurtenissen Effecten voor PQR Wanneer het resultaat van sec 2013/2014 wordt bekeken lijkt er geen enkele relatie te zijn met de wereld om ons heen. De omzetstijging van 87,6 Mio naar 113,6 Mio welke PQR in het boekjaar heeft gerealiseerd is absoluut uit lijn met die van de wereld om ons heen. Eigenlijk dienen wij een deel van de stijging toe te rekenen aan de commerciële inspanningen van het voorgaande boekjaar. Anderzijds dienen wij ons te realiseren dat de in het laatste kwartaal gerealiseerde omzet van PQR onder minder gunstige omstandigheden ten dele in het nieuwe boekjaar zou zijn gevallen. Anders gesteld: door het karakter van onze business, die van projecten welke een begin en een einde hebben, kan een zaagtand ontstaan welke bij een meer commerciële waardering zou zijn afgevlakt. Wanneer de commerciële grondslag wordt gebruikt vertoont de omzetontwikkeling een gezond stijgende lijn, waar wij met gepaste trots op terugkijken. De nettowinst na belastingen bedraagt 4,1 miljoen. Dat de margetoename minder is geweest dan omzettoename laat zich verklaren doordat er een groot aantal grote en grotere opdrachten zijn geweest welke bijna automatisch een afname van de bruto marge met zich meebrengen. Belangrijke gebeurtenissen PQR Van enige afstand bezien lijkt PQR een bedrijf met weinig veranderingen. Ons profiel wijzigt niet of nauwelijks, evenals onze missie, visie en strategie. Zo ook zijn de belangrijkste gebeurtenissen van 2013/2014 niet echt afwijkend van die in het voorgaande jaar. Onze marketing- en evenementenkalender wordt bepaald door evenementen en campagnes gericht op de segmenten waarin PQR actief is. Naast vakgerichte beurzen, zijn er technische seminars en in house georganiseerde technische updates rondom de thema s en producten die wij voeren en niet in de laatste plaats de twee zaken welke verreweg de meeste inspanning en uitgaven vergen: IT-Galaxy en het PQR Experience Center (PEC). Om met de laatste te beginnen. Het PEC is in de zomer van 2013 geopend. De intentie is om Het Nieuwe Werken te kunnen tonen en ervaren in de zin dat levensechte applicaties middels verschillende technieken van Citrix, Microsoft, RES Software en VMware op de verschillende apparaten worden getoond. Deze insteek heeft zich het afgelopen jaar meer dan bewezen. Per week zijn er ruim vijf bezoekende organisaties geweest en dat gedurende 12 maanden lang. Ook is een groot voordeel voor PQR en blijkbaar ook voor de klant, dat niet alleen de traditionele technische counterpart is geïnteresseerd, maar juist ook de coördinerende functionarissen uit de gebruikersorganisatie en programma management omtrent het nieuwe werken worden aangesproken door deze aanpak. Het PEC toont hiermee aan een belangrijke marketingtool te zijn om een grotere groep van influencers te bereiken. IT-Galaxy werd al weer voor de zesde keer georganiseerd op de grens van het boekjaar (1 oktober), waarbij natuurlijk het leeuwendeel van de inspanning ruim voor die datum heeft plaatsgevonden en naar wij hopen en ook verwachten, de vruchten in het nieuwe jaar geplukt mogen worden. Ook dit jaar ontvingen wij weer 25% meer bezoekers dan het voorgaande jaar, ditmaal in locatie t Spant. Met een waardering van de PQR-sprekers met allemaal meer dan ruim voldoende, dat is bijna een acht, zijn wij trots op de zowel kwantitatieve als kwalitatieve prestatie van dit evenement. En eveneens heel belangrijk, één derde van de bezoekers wordt gerekend tot de groep van gekwalificeerde prospects, of wel vertegenwoordigers van organisaties welke perfect passen binnen het gewenste klantprofiel. Een mooie basis om ook 2014/2015 een gezond PQR-jaar te maken. Om het C-level te bereiken heeft PQR begin dit jaar haar eigen magazine gelanceerd, Inspire genaamd. Na enthousiaste feedback is het tweede exemplaar in het najaar uitgebracht en zal de Inspire voorts tweemaal per jaar verschijnen. 12

13 Belangrijke gebeurtenissen De PQR-organisatie heeft zich ten doel gesteld om de beste te zijn binnen haar vakgebied, dat betekent de hoogste status bij haar partners-leveranciers te bereiken. Tevens wensen wij zelfstandig capabel en significant te zijn. In de praktijk hoort daar ook bij dat PQR, of het nu partner/leverancier danwel klant is, integer, transparant en voorspelbaar handelt. Als je dit alles nastreeft en daar ook in slaagt, moet dat leiden tot erkenning en die hebben wij dan ook gekregen in de vorm van diverse awards en bekroningen die wij gewonnen c.q. toegewezen hebben gekregen, om er een paar te noemen: PQR is uitgeroepen tot HP Storage Partner of the Year 2014, vanwege haar hoge kennisniveau van zowel Storage als Converged Infrastructure oplossingen; PQR is benoemd tot NetApp Solution Partner of the Year. De stabiele lijn in omzetontwikkeling, de focus op het Datacenter van vandaag en Morgen en de organisatie van IT-Galaxy lagen hieraan ten grondslag; Hitachi Data Systems roept PQR uit tot Business Partner of the Year 2014, Award voor partner met beste HDS-totaaloplossing voor het Datacenter van Morgen; In november 2013 behaalt PQR de Platinum Partner status HP. Dit is de hoogste Enterprise Group status in HP s Partner ecosysteem; PQR ontvangt twee awards van RES Software: IT Store Partner of the Year en Partner of the Year 2014; eg Innovations tekent partnerovereenkomst met PQR; KEMP Technologies heeft PQR tot enige KEMPCenter Partner (de hoogste resellerstatus) in Nederland benoemd. De bovengenoemde inspanningen hebben er zeker aan bijgedragen dat PQR het enorm mooie financiële resultaat heeft bereikt. Nieuwe mantelcontracten in de centrale overheid zijn echter niet vergeven. Wel heeft PQR een significante hoeveelheid contracten in de lokale en regionale overheid kunnen verwerven, evenals een groot aantal significante opdrachten bij klinkende namen uit het Nederlandse bedrijfsleven. 13

14 Marktontwikkelingen en -positie PQR adviseert, levert en implementeert geavanceerde ICT-infrastructuren voor het Datacenter van Morgen en ICT-oplossingen voor de Werkplek van Morgen, welke voorzien wordt vanuit het datacenter. Het leveren en implementeren van on-premises is ook gedurende 2013/2014 de belangrijkste activiteit geweest voor PQR. Er zijn echter wel een aantal verschuivingen. On-premises is zeker niet altijd meer bij de klant op locatie, ook zijn er diverse financiële oplossingen die meer flexibiliteit bieden en de zgn. capex beperken. Ook is zeker dat klanten niet meer de kennis, aandacht en capaciteit hebben of wensen in te zetten om alles zelfstandig te beheren. De klant blijkt eigen personeel in veel gevallen liever in te zetten om oplossingen te (laten) maken, te implementeren en te beheren welke specifiek zijn voor de bedrijfsprocessen van de klant. De zogenaamde standaard of basisfunctionaliteit dient dan beheerd te worden door een derde of nog een stapje verder te worden aangereikt als dienst. Alles uit de cloud is ook geen doel of vergezicht meer, er is veel meer nuancering. Eén en ander is niet alleen de ervaring van PQR waar wij met onze omvang maar een heel beperkte kijk op de markt hebben. Deze trend wordt juist ook bevestigd door de grote onafhankelijke market watchers. En deze ervaringen worden tevens teruggekoppeld door de ons bekende leveranciers. Het fenomeen cloud heeft organisaties bewust gemaakt van de noodzaak om na te denken over hun IT-infrastructuur. Dat zien we terug in de architecturen van vandaag. Cloud omschrijft hoe deze vanuit dienstenoogpunt gebouwd kunnen worden, als IT-as-a-Service. We hebben het dan over het automatiseren van IT. Software defined is gericht op het beheren van de complete infrastructuur als geheel. Om dit optimaal te kunnen inzetten, is de vraag naar een on-demand datacenter ontstaan. Converged en software defined zijn de wegen die daar momenteel heen leiden. Hiermee wordt dus niet alleen ons wagenpark hybride, maar ook de IT bij onze klanten. En daar waar zaken niet zwart of wit zijn, maar juist nuancering belangrijk is, kan PQR een rol spelen door gezamenlijk met de klant te bepalen wat de best passende optie is en de klant bij te staan bij implementatie en migratie. Als eerder aangegeven heeft PQR diensten ontwikkeld en is zij samenwerkingsverbanden aangegaan die aansluiten op deze ontwikkelingen. Naast het Converged en Software Defined Datacenter zien we ook dat de trend van The internet of things doorzet. De nieuwe AppleWatch is daar een goed voorbeeld van. Wij verwachten dat deze trend doorzet en daarmee Enterprise Mobility nog belangrijker zal worden binnen de zakenwereld. De term business consumer is daar een afgeleide van. En niet te vergeten, brengt dit ook de nodige securityvraagstukken met zich mee. Tenslotte is het bijna onmogelijk om de marktpositie van PQR kwantitatief te onderbouwen gezien er niet echt relevante marktgegevens beschikbaar zijn. Wat wij traditioneel wel doen is een vergelijking maken op basis van de overall cijfers van onze belangrijkste leveranciers en de ontwikkeling daarvan. Op hardwaregebied zijn de belangrijkste leveranciers Cisco, HDS, HP en NetApp en op software gebied zijn dit Citrix, Microsoft, RES Software en VMware. Een kleine rondgang langs de financiële resultaten van deze leveranciers (voor zover publiekelijk toegankelijk en voor het portfolio van PQR relevant) geeft onderstaand beeld. Hardware leveranciers Het HP-boekjaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober. Bij het opstellen van het PQR-jaarverslag waren daarom slechts de cijfers over de eerste drie kwartalen bekend. Bij HP geldt dat goed moet worden gekeken naar de ontwikkelingen welke relevant c.q. vergelijkbaar zijn met de business van PQR. Ook moet worden gerealiseerd dat de dollarkoers ontwikkeling 14

15 Marktontwikkelingen en -positie gedurende het jaar positief was voor die partijen die in USD rapporteren. Dit geldt overigens voor alle hier genoemde leveranciers. HP rapporteert een overal groei in USD van 2% voor de totale WW Enterprise groep omzet. De voor PQR meest relevante groepen ISS, Converged storage en Networking rapporteren respectievelijk 9, 9 en 4% toename. Voor EMEA wordt een overall groei gerapporteerd van 5% welke op basis van constant currency 2% was. De EMEA groei was dus significant hoger dan overall maar moet worden gecompenseerd voor de exchange rate ontwikkeling. De cijfers voor de productgroepen als boven genoemd zouden dan ook overeen kunnen komen met de EMEA cijfers in Euro s. PQR echter heeft inmiddels van HP vernomen dat haar omzet gemeten in USD met 50% is gegroeid van fiscal year HP 2013 op 2014, een en ander goed verklaarbaar gezien de omzetontwikkeling PQR 2012/2013 op 2013/2014 en gezien de beide boekjaren bijna gelijk lopen. NetApp en Hitachi Data Systems (HDS) vertegenwoordigen beide een significant deel van de storage-omzet binnen PQR, weliswaar minder dan HP maar zeker niet verwaarloosbaar. Van HDS zijn geen omzetcijfers te vinden, van NetApp wel. De halfjaarresultaten van NetApp (fiscal year start op 25 april 2014) tonen een zeer beperkte omzetdaling van 1% YoY, het tweede kwartaal van Netapp was min of meer flat. De productrevenu daalde zelfs YoY met bijna 3%. Totaal omzet is opgesplitst in product, software, maintenance en services. De gross profit als wel de kosten ontwikkelden zich beide wel positief. Voor de relevante cijfers van EMC² is het altijd even spitten. EMC² is niet direct een grote leverancier voor PQR maar natuurlijk wel een van de belangrijke spelers op de storage markt. Overall rapporteert EMC² over het tweede en het derde kwartaal 5 en 6% groei. Tevens wordt aangegeven voor beide kwartalen dat VMware 17% groei realiseerde. Tevens wordt door EMC² hoog opgegeven over de groeicijfers van de recente acquisities. Overall doet dit concluderen dat de traditionele EMC² storage business zelfs in USD niet of nauwelijks groei heeft gerealiseerd. De conclusie lijkt dan ook te zijn dat de firma HP, de belangrijkste leverancier voor PQR, het relatief goed lijkt te doen in zowel de storage als de server markt en PQR daarbij nog eens een hele grote omzetsprong heeft gemaakt met HP. Software leveranciers De zachte warenbusiness vertoont een wat gemixt beeld. Zoals boven al aangegeven bij de cijfers van EMC² doet VMware het erg goed met een omzetgroei van 17% YoY. Citrix daarentegen rapporteert een omzetgroei van 6,5% overall terwijl de product license revenu met 4% daalde. Dit is in mijn optiek een veeg teken daar de services revenu een afgeleide is van licentie business welke in het verleden is gedaan. De Microsoft cijfers over het gehele fiscale jaar van Microsoft lijken redelijk met een groei van 6% YoY voor commercial licensing. Bij Microsoft is het echter altijd een zoekplaatje; om te beginnen heeft Microsoft de groepsindeling waarover wordt gerapporteerd aangepast. In commercial zitten nu alle server licenties zoals PQR die adviseert en verkoopt, maar ook Dynamics. Daarnaast rapporteert Microsoft alleen haar totale revenu opgesplitst naar wel twee geografische gebieden: US en de rest van de wereld. Toch is het beperkte beeld wat uit de cijfers van deze leveranciers kan worden ontleend geen vreemd beeld voor PQR. Wij ervaren in de praktijk dat er veel interesse bestaat voor de oplossingen van VMware, wat ook bij PQR een goed deel van de softwareomzet vertegenwoordigt en misschien belangrijker dat ook een zeer gezonde vraag is naar onze specialisten op het gebied van VMware oplossingen. 15

Simac Professional SA Gilbert Passuello / Christophe Villiere 3, Rue Pierre Schuetz L-4946 Bascharage Luxembourg telefoon +35-(0)2 2650 3633

Simac Professional SA Gilbert Passuello / Christophe Villiere 3, Rue Pierre Schuetz L-4946 Bascharage Luxembourg telefoon +35-(0)2 2650 3633 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

Inspireren en strategisch adviseren

Inspireren en strategisch adviseren Visie PQR op de IT van Morgen 2 Inspireren en strategisch adviseren Productivity-as-a-Service vormt de huidige uitdaging Verder in dit nummer: IT-Galaxy 2014: Start IT now! Strategie eerst, features later

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CTAC N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CTAC N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CTAC N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden woensdag 14 mei 2014 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV

Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014. De Staffing Groep BV Good Thinking FINANCIEEL VERSLAG 2014 De Staffing Groep BV Inhoudsopgave Pagina Kerngegevens 3 Verslag van de directie 1 Profiel en historie De Staffing Groep 4 2 Organisatie 4 3 Het jaar 2014 6 4 Toekomstverwachtingen

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Voorwoord UW STOEL? PAST ALTIJD UW REGELS! ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS APPLICATIES KOPPELEN

Voorwoord UW STOEL? PAST ALTIJD UW REGELS! ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS APPLICATIES KOPPELEN 2013 JAARVERSLAG Voorwoord ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS Over de cloud wordt vaak erg ingewikkeld gedaan. Bij Ctac houden we het graag helder. Waar het om gaat, is dat al uw

Nadere informatie

Jaarverslag. Source Group N.V.

Jaarverslag. Source Group N.V. 14 Jaarverslag Source Group N.V. 2 jaarverslag 2014 Source group n.v. 14 jaarverslag 2014 Source group n.v. 3 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Voorwoord van de directie Samenstelling van de

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V.

JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. JAARVERSLAG 2006 ORDINA N.V. jaarverslag 2006 ordina n.v. Over Ordina De toekomst binnen handbereik 5 Profiel 6 Missie, strategie en kernactiviteiten 8 Kerngegevens 9 Leden van de Raad van Bestuur 11 Leden

Nadere informatie

Inhoudsopgave I JAARVERSLAG JAARREKENING. 3 Ondernemingsprofiel. 4 Juridische structuur. 5 Bestuur, Raad van Commissarissen, Directie.

Inhoudsopgave I JAARVERSLAG JAARREKENING. 3 Ondernemingsprofiel. 4 Juridische structuur. 5 Bestuur, Raad van Commissarissen, Directie. Inhoudsopgave I JAARVERSLAG 3 Ondernemingsprofiel 4 Juridische structuur 5 Bestuur, Raad van Commissarissen, Directie 7 Kerncijfers 8 Bericht van het Bestuur CoopCodis u.a. 10 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

1 Inhoud 4. 2 Profiel 6. 3 Belangrijkste ontwikkelingen 2007 9. 4 Meerjarenoverzicht 11. 5 Voorwoord van de CEO 12

1 Inhoud 4. 2 Profiel 6. 3 Belangrijkste ontwikkelingen 2007 9. 4 Meerjarenoverzicht 11. 5 Voorwoord van de CEO 12 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 20 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

Nadere informatie

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V.

Jaarverslag. Bovemij Verzekeringsgroep N.V. Postbus 7110 6503 GP Nijmegen Tel (024) 366 66 00 Vergunningsnummer 12000483 www.bovemijverzekeringsgroep.nl Bovemij Verzekeringsgroep N.V. BOVEMIJ JAARVERSLAG INHOUDSOPGAVE VOORWOORD Voorwoord Geconsolideerde

Nadere informatie

Visie PQR op de IT van Morgen

Visie PQR op de IT van Morgen Visie PQR op de IT van Morgen 3 Constant contact De vraag achter de vraag Verder in dit nummer: In gesprek met de klant Where do you want to go today? 3D naar de cloud Uw IT-strategie begint bij het PQR

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

De kunst van de eenvoud

De kunst van de eenvoud De kunst van de eenvoud Verslag over 2011 Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tweeëntachtigste boekjaar 2011 Opgericht 27 september 1929 Sinds 1947 genoteerd aan NYSE Euronext

Nadere informatie

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV

In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV In beweging Jaarverslag 2008 Energiewacht BV De markt in beweging pagina 10 Sociaal bewogen pagina 20 Inhoud Verslag van de Raad van Commissarissen 5 Klanten vasthouden 16 Energiewacht, aangenaam 7 Werkprocessen

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

p koers Jaarverslag 2014 1

p koers Jaarverslag 2014 1 p koers Jaarverslag 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Risicomanagement 123 Directieverslag 4 Verslag raad van commissarissen 39 Verslag raad van commissarissen 40 Pre-advies raad van commissarissen 47 Geconsolideerde

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

Dit Jaarverslag is ook beschikbaar via het internet. This Annual Report in the English language is available on request and on the internet.

Dit Jaarverslag is ook beschikbaar via het internet. This Annual Report in the English language is available on request and on the internet. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Koninklijke Wegener NV Laan van Westenenk 6 7336 AZ Apeldoorn Postbus 26, 7300 HB Apeldoorn Telefoon (055) 538 88 88 Fax (055) 538 85 00 E-mail info@wegener.nl www.wegener.nl

Nadere informatie

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Qurius N.V. Zaltbommel, 27 april 2007

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Qurius N.V. Zaltbommel, 27 april 2007 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Zaltbommel, 27 april 2007 Aanwezig aan de bestuurstafel: Commissarissen: Jan van Rijt, Fred Geerts, Lucas Brentjens Bestuursleden: Fred Hermans, Mark

Nadere informatie

Professionaliteit en betrokkenheid

Professionaliteit en betrokkenheid Jaarverslag 2001 Professionaliteit en betrokkenheid An English version of this report is available. 3 Profiel van United Services Group 3 Bedrijfsprofiel 3 Organisatieprofiel 4 Missie & visie 4 Missie

Nadere informatie

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing.

14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Algemene aspecten. Milieuaspecten. Sociale aspecten. Economische aspecten. Marketing. 2 Inhoud Directieverslag 5 Voorwoord Profiel van Energiewacht Kernactiviteiten Organisatiestructuur Interne structuur en personele bezetting 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Algemene aspecten

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud Source Group N.V. Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling

Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Stichting Rabo PGGM Premiepensioeninstelling Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Verslag van het bestuur 4 Verslag Raad van Toezicht 11 Jaarrekening 2014 13 Balans per 31 december 2014 14 Staat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia

Inhoudsopgave. 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia Inhoudsopgave 3 Opmaat 4 Voorwoord 6 Profiel MN 11 Kerncijfers 12 Personalia 17 Verslag Hoofddirectie 18 Governance 20 Organisatieonwikkelingen in 2013 22 De mensen van MN 25 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie