Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006)"

Transcriptie

1 Correspondentieadres WPZo: Johan Couwenberg Kometenlaan PN Veldhoven Tel.: of Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) - verslag bijeenkomst : WPZo Datum bijeenkomst : Aanwezig: WPZo: E. den Brok, A. Couwenberg, J. Couwenberg, H. Kuipers, J. Luining, F. de Ruijter en S. van der Velden. BC/WG leden: n.v.t. Gast: A. van Best (Beleidsmedewerker), H. van Hugten (Opbouwwerker), en Rob Weijers (Relatiebeheerder Aert Swaens). Geïnteresseerde Zonderwijkers: N. van Beek, H. van den Berg, R. Bergmans, T. Boogers, G. van Buêl, A. Buizer, T. Dijkstra, S. Groenen, H. Jansen, F. en R. van Keulen, F. Kox, Leenstra, A. Vermeulen en G. Verwimp. Afgemeld: F. Berentsen, L. van Hoof, J. van Kemenade, P. Peters, J. van de Sande (Gebiedsopzichter), A. Scheepens en A. Verberne (Buurtbrigadier) Afwezig: C. Koeling. Vorige bijeenkomst : Volgende bijeenkomst : Maandag uur 't Tweespan 1) Opening Welkom aan allen. Een bijzonder woord van welkom aan: BC/WG leden, gasten en geïnteresseerde Zonderwijkers. Afhandeling agendapunten hebben mogelijk in n andere volgorde plaatsgevonden. Wijkbeheer gemeente heeft dd. 29/01-10 aangeboden agenda waarschijnlijk vergeten te plaatsen in Arhenberger?! 2 e x!! 2) Notulen Wijkplatform Zonderwijk WPZo dd Notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. Wel even gediscussieerd over onmenselijke regelgeving omtrent indienen van n bezwaarschrift tegen bv. het verwijderen van telefooncel langs de Mira omstreeks november Acties: WPZo C WPZo E Project Kasteel Zuyderwijck momenteel in moeilijke fase. Nog géén duidelijkheid omtrent voortgang. Tot op heden krijgen wij niet het gevoel dat onze bezorgdheid over wenselijke invulling m.b.t. burgerparticipatie Project Brede School (Midden) echt serieus genomen wordt. Politiek besluit?! Nog steeds géén duidelijkheid. Men schuift beantwoording vragen telkens naar n andere partij. Jammer! WPZo wil op korte termijn middels enquête onder wijkbewoners breder inzicht krijgen in huidige behoefte Zonderwijkers zijn inmiddels moe gestreden na jarenlange negatieve berichtgeving over bestaansrecht. Gewenst gedrag is zeker te beïnvloeden zowel positief als negatief. Is e.e.a. hierdoor nog ten goede te keren?! Sluiting van onze basisschool zal gewenste/noodzakelijke sociale invulling van wijk verder onder druk zetten. Afgelopen jaren hebben wijkbewoners nooit de kans gekregen om hun standpunt ter discussie te stellen. Volgens HvH zal binnen 4 weken een bijeenkomst plaatsvinden met de vier betrokken wijkplatforms zijnde: Cobbeek, d Ekker, t Look en Zonderwijk. Tijdens deze bijeenkomst zal e.e.a. nader toegelicht worden. WPZo Containers bij Mira: bewoners hebben gevraagd om een aanpassing en daarmee betere toegankelijkheid van de vuilcontainers te bereiken. De containers staan deels op gemeentegrond. Zodra de gemeente de infrastructuur rondom de Mira aanpakt, worden de containers ondergronds geplaatst. Dit is voor zover nu bekend in 2011/2012 verzorgd. Omdat vraagstelling niet de vuilcontainers maar een vuilnisbak bij de Jeu-de-boule baan betrof zal beleidsmedewerker AvB het verzoek alsnog oppakken. WPZo Stimulans en Wijkplatform Zonderwijk hebben 28/01-10 vooralsnog Contractafspraken 2010 vastgesteld. WPZo Gemelde inspreekmogelijkheid dd 18/01-10 betreffende her-inrichting fase III (Midden) Kometenlaan vond géén doorgang. Gemeld werd dat B&W reeds een besluit genomen had. Geplande afhandeling komt vooralsnog onvoldoende aan bewonersbezwaren tegemoet. Platanen blijven een hekel punt. WPZo Ondanks aantal pogingen v.w.b. gewenst vooroverleg om diverse zaken, tussen gemeente en WPZo, goed met elkaar af te stemmen verloopt e.e.a. wederom niet naar tevredenheid. Werkdruk mag géén excuus zijn. WPZo Afhandeling diverse meldingen m.b.t. onvolkomenheden incl. WPZo-actielijst blijft problematisch. WPZo zal up/date maken van alle openstaande punten en hieromtrent proberen nieuwe afspraken te maken. WPZo Tijdens bewonersbijeenkomsten over groot onderhoudsplan Aert Swaens in Zonderwijk, is gesproken over aanpassingen van de plattegrond van woningen (bijvoorbeeld badkamer op het kleine achterkamertje). Betreffende keuzeopties zijn wel besproken maar er moet nog bekeken worden wat de financiële consequenties zijn voor de huurders. Zodra dit bekend is komt Aert Swaens hierop terug. Verwacht wordt dat men tijdens vervolg bijeenkomst B-type, gepland in april, hierover meer informatie kan verstrekken. 3) Mededelingen/ ingekomen stukken * 16/12-09 Stimulans: Stageplaatsen nodig voor maatschappelijke stage?! * 16/12-09 SJBZ-»DB-WPZo: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie ZA 09/ uur t tweespan. * 17/12-09 Stimulans: Nieuwsbrief nr.32-december D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (100208).doc1 / 6 11 februari 2010

2 * 17/12-09 Gemeente: Uitnodiging kick-off Ondernemend en Kansrijk -campagne dd. 12/ * 18/12-09 WPZo-»Gemeente: Bijdrage WPZo aan O.K.-campagne. * Diverse afstemmingen met afdeling planrealisatie gemeente om gewenste overlegafspraken te maken. * 18/12-09 Tijdens lampionnenoptocht officiële onthulling vernieuwd Zonderwijks wijkblad plus aanzet voor een website. Grote opkomst mede door samenwerking met basisschool De Poolster, Severinus en ontmoetingscentrum t Tweespan. Zonderwijk mag gerust trots zijn op haar vrijwilligers welke dit toch maar weer, zeer professioneel, mogelijk maken. * Diverse positieve reactie s op vernieuwd Zonderwijks wijkblad. Zonderwijk kan trots zijn. * Evaluatie-rapportage van team en ouderraad basisschool De Poolster omtrent gehouden lampionnenoptocht 18/ * 22/12-09 Gemeente: Crisismonitor Veldhoven 3. * 24/12-09 Provincie Noord-Brabant: Publicatie Leefbaarheid: feiten in beeld. Factsheet Economie, werk en inkomen. * 24/12-09 WPZo-»Diverse betrokken partijen: Herinnering aan 28/07-09 aangeboden schrijven omtrent ongenoegen over wijze van Burgerparticipatie m.b.t. uitwerking project Brede school Veldhoven-Midden. Tot op heden 08/02-10 enkel reactie van Hr. Vereijken, GBV, P.v.d.A. en VPA. * 25/12-09 Bureau Vereijken: Mail m.b.t. Brede school Veldhoven-Midden ontvangen. Volgens Hr. Vereijken verloopt betreffende communicatie via Ellen v.d.steen en Ad van Best?!. Voorzitters wijkplatform Cobbeek en Zonderwijk zijn 03/09-09 enkel om hen menig gevraagd v.w.b. publiceren van activiteiten rond archeologisch vooronderzoek t.b.v. haalbaarheid Brede school Midden. Onderzoek oké maar cruciale vraag blijft natuurlijk het verzoek om overleg over o.a. locatie en verkeersafhandeling. Antw. door EvdS en AvB(Gemeente): Wordt daar andere partij behandeld. * 27/12-09 WPZo-»Stimulans: Nominatie Zonderwijkse vrijwilligers WPZo en wijkblad OZ voor de vrijwilligersprijs * Afstemming over wenselijkheid v.w.b. deelname aan vrijwilligersavond 30/01, 31/01 of 01/ * 28/12-09 WPZo-»SZB: Reservering van vergaderruimte voor onze openbare wijkplatform bijeenkomsten * 29/12-09 Verslag 2 e bewonersbijeenkomst aangaande renovatie type B woningen Aert Swaens in t Tweespan. * 02/01-10 WPZo-»Bewoners Kometenlaan: Aandacht voor inspreekmogelijkheid dd 18/01-10 betreffende her-inrichting fase III (Midden) Kometenlaan. Hier kan men bewonersbezwaren nader toelichten. * 05/01-10 Stimulans: Bevestiging dat Zonderwijkse vrijwilligers genomineerd zijn voor de vrijwilligersprijs Winnaar zal bekendgemaakt worden tijdens de vrijwilligersavond dd. 30/ * 05/01-10 Een boomdeskundige heeft in opdracht van de gemeente o.a. bij platanen in de Kometenlaan onderzoek gedaan. WPZo is erg benieuwd wat deze onderzoeksresultaten zijn. AvB zal nagaan of WPZo de resultaten kan ontvangen. * 06/01-10 Gemeente: Uitnodiging voor werkgroep-overleg aangemelde WP-leden over geplande welkomstmarkt op 21/ * 07/01-10 Gemeente: Vooraankondiging persbericht aangaande Maatregelen door tekort aan strooizout in Veldhoven. * 08/01-10 Gemeente-»WPZo: N.a.v. navraag WPZo meldt gemeente dat zij bewoners Kometenlaan een brief zullen aanbieden met daarin de berichtgeving dat 18/01-10 géén inspreekmogelijkheid ís. Reden: B&W heeft besluit zelf het genomen dat platanen niet gekapt worden waardoor raad en bewoners 18/01-10 buiten spel gezet worden. * 08/01-10 Gemeente-»Bewoners K1 t/m 43: Bladoverlast Kometenlaan. Gevolg: 18/01-10 géén inspreekmogelijkheid. * Afstemming overlegmoment t.b.v. afronding contractafspraken tussen Stimulans en WPZo. * 11/01-10 WPZo-»Gemeente: Ondersteunende info v.w.b. aandachtspunten her-inrichting verblijfsgebied Zonderwijk-midden fase III aangeboden. O.a. aangaande mogelijke parkeerproblematiek en ingeplande invalide op- en/of afritten. Vervolgens nogmaals een oproep gedaan om spoedig een datum voor vooroverleg, etc. vast te stellen. * 12/01-10 WPZo-»Politie:\Buurtbrigadier uitgenodigd voor WPZo-bijeenkomst 08/ Reden: Anja Verberne gaat Ludwig van Ierland opvolgen als buurtbrigadier voor o.a. onze wijk. Ludwig hierbij dank voor inzet/ inbreng afgelopen jaren. * 12/01-10 Kick-off meeting Ondernemend en Kansrijk -campagne in raadzaal gemeentehuis. Voor Zonderwijk zijn Christel Koeling en Stefan van der Velden onze O.K.-ambassadeurs. Op site staat, zonder overleg, andere informatie dan WPZo aangeboden heeft hetgeen zeer onwenselijk cq onacceptabel is. WPZo zal gemeente verzoeken site-gegevens aan te passen o.b.v. aangeboden info. * 12/01-10 Gemeente-»WPZo: Centrumontwikkelingsplan. Betreffende plan staat 09/02-10 op agenda raadsvergadering. Wederom veel aandacht met diverse onduidelijkheden rond het Citycentrumgebied. Is beleid voldoende doordacht?! * 13/01-10 CDA: Uitnodiging start CDA-campagne v.w.b. gemeenteraadsverkiezingen. 22/ uur in t Tweespan. * Lobke Kapteijns vanaf 14/01-10 correspondent voor Eindhovens dagblad (Regio Veldhoven). * 14/01-10 Gemeente-»WPZo: Agenda s en verslagen WPZo op gemeente site bijgewerkt. Vanaf heden graag direct plaatsen. * 15/01-10 WPZo-»Politieke partijen: Oproep aan politieke partijen z.sp.m. een standpunt te geven omtrent een aantal zaken. Tot op heden 08/02-10 enkel reactie van GBV, Fractie Kootkar en VPA. * 15/01-10 WPZo/Bewoners Kometenlaan 1 t/m 43 -»Gemeente: Bezwaarschrift incl. handtekeningen n.a.v. voorgenomen B&W-besluit vastgelegd in schrijven dd. 08/02-10 (Blad)overlast Kometenlaan met kenmerk * 19/01-10 Gemeente: Uitnodiging tot insturen solidariteitswens. Burgemeester zal t.z.t. keuze maken uit inzendingen. * PvdA-»B&W: Art.42 vraag over herinrichting Zonderwijk (Overlast wegens gekozen werkwijze). Antwoord B&W tijdens raadsvergadering dd.19/01-10 door PvdA bevredigend bevonden. Aannemer doet er alles aan. Hiervoor waren redenen. * 19/01-10 Gemeente: Aankondiging 2 e inloopavond Her-inrichting Zonderwijk Midden fase III in ontmoetingscentrum t Tweespan dd.24/ Helaas heeft hierover, ondanks gemaakte afspraken, géén vooroverleg plaatsgevonden. * Verslag eerste bijeenkomst met ambassadeurs van Zonderwijk dd.19/ Er zijn al diverse optimistische ideeën geopperd. * Diverse persberichten over opening noodwinkels Mira vanaf 23/01-10 op het evenemententerrein. * 21/01-10 Oproep SZB om activiteit Zonderwijk steunt Haïti te starten. Antw.: Er zijn al veel initiatieven. Niet versnipperen. * 21/01-10 Provincie Noord-Brabant: Publicatie Leefbaarheid: feiten in beeld. Factsheet Participatie. * 22/01-10 Start CDA-campagne betreffende de gemeenteraadsverkiezingen in ontmoetingscentrum t Tweespan. * Afstemming over overlegmoment t.b.v. breedtesportactiviteiten 2010 met WP t Look, Veldhoven-dorp en Stimulans. D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (100208).doc2 / 6 11 februari 2010

3 * Afstemming over overlegmoment t.b.v. gezamenlijke activiteiten 2010 met SZB en SJBZ. * 22/01-10 Gemeente: Vooraankondiging persbericht m.b.t. Mira aangaande Plaatsen reclamezuil en Oprichten bouwbord. * 23/01-10 opening noodwinkels op het evenemententerrein met Aldi, slijterij van Genechten en knutselhoek Margriet. Succes. * 25/01-10 Politie-»WPZo: Afmelding kennismakingsbezoek buurtbrigadier Anja verberne voor WPZo-bijeenkomst 08/ Onder voorbehoud betreffende bezoek voor komende WPZo-bijeenkomst dd. 19/04-10 vastgelegd. * 26/01-10 Organisatie 10 geboden voor Eindhoven Airport: Oproep tot actie. O.a. meewerken aan installatie van n geluidsnet * 27/01-10 Stimulans: Financieel overzicht uitgaven WPZo Vanaf heden alle nota s ter goedkeuring via correspondentieadres WPZo om foutieve boekingen uit te sluiten. * 27/01-10 Aert Swaens-Gemeente-Energyhouse: Uitnodiging oplevering Energyhouse de Mirre Veldhoven dd.26/ * 28/01-10 Overleg over contractafspraken tussen Stimulans en WPZo. Vooralsnog voor 2010 vastgesteld. Eind 2010 evalueren. * 28/01-10 Stimulans: Nieuwsbrief nr.33-januari * 28/01-10 Gemeente: Crisismonitor Veldhoven 4. * 28/01-10 Urban Interest: Uitnodiging officieel startsein sloop oude winkelcentrum Mira dd.08/ * 28/01-10 Gemeente: Verzoek tot deelname aan de bewonersenquête * 29/01-10 Aanmelding voor oplevering Energyhouse de Mirre Veldhoven dd.26/ * 30/01-10 Dorpendag receptenboek een samenvatting van dorpenmiddag Boven-Dommel welke 12/11-09 te Sterksel plaatsgevonden heeft. Het idee achter de dorpendag was Ontmoeten, inspireren en van elkaar leren. Het was een bijzonder geslaagde dag waarbij wel opviel dat kleine kernen meer succes kunnen boeken dan veel grotere wijken. * 30/01, 31/01 en 01/02-09 Vrijwilligersavonden in De Schalm als dank voor onmisbare inzet Veldhovense vrijwilligers. * 01/02-10 Zwerfvuilactie Zonderwijk gepland op ZA 20/03-10 aangemeld bij de landelijke NLDoet-actie. * 02/02-10 Oproep SZB om samen een Paasactiviteit te organiseren. Voor 2010 o.a. te korte voorbereidingstijd. * 02/02-10 Gemeente: Annulering van op 21/02-10 geplande welkomstmarkt wegens te weinig animo. * 02/02-10 Gemeente: budget WPZo 2010: 4.637,69 fysiek (± 1,39 / inwoner (3.343) of (± 3,02 / woning (1538) ), 1.000,= activiteiten(vast), 835,75 activiteiten(variabel -» 0,25 / inwoner) en 750,= organisatiekosten. Budgetinvulling is gebonden aan diverse spelregels. Vaak blijkt dat ondanks diverse aanvragen fysiek budget niet ingezet wordt. * 03/02-10 Verkiezingsbijeenkomst in de d Ouw school te Oerle. Acht politieke partijen presenteerden hun standpunten. Helaas erg veel gericht op Oerse zaken hetgeen te verwachten was. Organisatie geïnitieerd door Wijkplatform Oerle. * 04/02-10 Lommers makelaardij: Uitnodiging officieel startsein sloop oude winkelcentrum Mira dd.08/ * 04/02-10 Gemeente: Follow-up nieuwe O.K. ers. * 05/02-10 WPZo-»Gemeente: Verbazing over wijze van afhandeling bewonersklachten Kometenlaan. Tot op heden nog géén reactie ontvangen betreffende aangeboden bezwaarschrift dd.09/01-10 omtrent B&W-besluit. Bijlage schrijven dd.23/ * 06/02-10 SV: Uitnodiging start SV-campagne v.w.b. gemeenteraadsverkiezingen. 10/ uur in D n Uitwijk. * 06/02-10 O.K.-nieuws. * 06/ e aanmelding via WPZo zal z.sp.m. met betrokkene contact opnemen. * 08/02-10 Bewoners Capella:CC. reactie aan gemeente n.a.v. ongenoegen over afhandeling speelterreintje Capella (27/01-10). * 08/02-10 Start officiële sloop oude winkelcentrum Mira feestelijk ingezet. Wethouder Jack Tops laat in bijzijn van veel belangstellenden plus diverse genodigden sloopkogel met n kraan bestuurde slingerbeweging door de muur slaan. * Diverse correspondentie met WP- commissie- en werkgroepleden, overige wijkplatforms, organisaties, personen en media. E.e.a. ligt voor geïnteresseerden ter inzage bij het correspondentieadres. Veel van bovenstaande informatie is eveneens te raadplegen via internet op pagina Klachtenmeldpunt: Milieuwacht: Politie: Gehandicaptenbeleid: Graffiti verwijderen door van der Vleut: gratis voor woningeigenaren -» zelf melden of Huurders verwijderverzoek melden via verhuurder. 4) Stand van zaken m.b.t Project Winkelcentrum Mira : noodwinkels, start sloop / bouw (Urban interest - Aert Swaens) 23 januari zijn de noodwinkels op het evenemententerrein in gebruik genomen door Aldi, slijterij van Genechten en knutselhoek Margriet. WPZo wenst winkeliers veel succes toe. De lange periode van ongewisheid is hiermede gelukkig voorbij. Vanmiddag heeft wethouder Tops in bijzijn van velen het officiële startsein voor de sloop van het oude winkelcentrum Mira gegeven. Na afloop vond men elkaar onder het genot van een hapje en drankje om verleden, heden en toekomst bespreekbaar te maken. Na ± 2 jaar van enige overlast zal Zonderwijk weer trots mogen zijn op een mooi nieuw winkelcentrum met daarboven 74 appartementen waarvan vooralsnog 21 te koop via Lommers Makelaardij. Een mijlpaal voor jarenlange inzet is bereikt. Verhuurmogelijkheid komt pas in beeld vanaf de afbouwfase. Dan kan men tevens kiezen uit een aantal zaken zoals tegels, etc. AvB gaf te kennen dat een digitaal welkomstbord bij het nieuwe winkelcentrum een optie kon zijn. Wel met aandacht voor goede spelregels v.w.b. beheer. Antw.: WPZo heeft reeds tijdens officiële startsein in september vorig jaar dit idee aangekaart. Mogelijk digitaal welkomstbord nu al aanvragen om tijdelijk bij noodwinkels te plaatsen met eventuele aansturing via website. Project Schatgraven : voortgang groot onderhoud (Aert Swaens-Gemeente) Binnen Aert Swaens: In de proefwoning Sirius 1 is gestart met het onderzoek naar wat we werkelijk tegenkomen (bouwkundig). Ook zijn diverse onderzoeken gedaan naar de status van de vloer, het asbest in de woning, etc.). Tot nog toe zijn we geen onverwachte zaken tegengekomen die de voortgang van het project belemmeren. De onderzoeken zijn reeds afgerond en de woning wordt nu omgebouwd tot een modelwoning waar de verschillende standaardaanpassingen van de binnenzijde worden getoond. (De aannemer die deze eerste woning gaat onderhouden is overigens niet dezelfde als die het grote project gaat realiseren). D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (100208).doc3 / 6 11 februari 2010

4 De klankbordgroep is op een enthousiaste en zeer positieve manier betrokken bij de planvorming en we zijn al zover dat de eerste concrete voorstellen voor materialen en kleuren zijn besproken. De gemeente heeft bij de eerste kennismaking van de plannen voor wat betreft het ontwerp van de buitenkant van de woningen en de voorgestelde kleuren in eerste instantie positief gereageerd. Enkele details van het ontwerp moeten nog verder worden uitgewerkt. Daarna kan de definitieve vergunningaanvraag de deur uit. Er wordt ingezet om medio maart een projectwebsite actief te krijgen waarop de voortgang kan worden gevolgd en waarop informatie over het project wordt gegeven. In de vorige vergadering van het wijkplatform is aangegeven dat in de planning staat om een derde bewonersbijeenkomst te organiseren; dit wordt naar alle waarschijnlijkheid april. Men verwacht nog vóór bouwvakvakantie met 1 e woningblok te starten. De type B woningen krijgen een nieuw dak en pui. Als alles meezit wordt er medio september gestart met dit project. Dit zal ongeveer 40 weken duren als er niets tegenzit. Waarschijnlijk komt er nog een tweede proefwoning zijnde Polaris 51 alwaar ideeën met de extra opties uitgewerkt worden. Ook is vorige keer verteld over de ongerenoveerde flats aan de Oortlaan en Mullerlaan. Op dit moment is het de bedoeling dat deze flats blijven staan en over 5 tot 10 jaar worden aangepakt. Concreet wordt op korte termijn gestart met een actie tocht en schimmel aanpak. De flats krijgen wel allemaal een nieuwe ketel. Voor het uitgebreid planmatig onderhoud wordt geprobeerd dit voor 2012 in te plannen en financieel rond te krijgen. Normaal onderhoud gaat uiteraard gewoon door. Zoals wij begrepen hebben wordt ook de begroeiing rondom de flats rigoureus gesnoeid; wij hebben begrepen dat de struiken echt tot op de grond gesnoeid wordt door de gemeente. In t Look zal de flat aan de Schaatsemaker flink worden opgeknapt en daarna worden toegewezen aan startende jonge huurders. De andere flat wordt variabel ingedeeld voor diverse doelgroepen. Mira: zoals vanmiddag duidelijk is geworden, is er eindelijk gestart met de sloop en als alles goed is zal nieuwbouw snel starten. Aert Swaens gaat t.z.t. 53 woningen in sociale sector verhuren, waarvan deel met geliberaliseerde huur (boven sociale grens). Her-inrichting verblijfsgebieden: Actielijst WPZo aangaande openstaande punten staat nog voor een groot gedeelte open. WPZo wil op redelijke termijn een overleg met nieuwe leiding afdeling planrealisatie realiseren. Hiermede de hoop uitsprekende dat communicatie in de toekomst naar ieders tevredenheid zal geschieden. WPZo betreurd het dat regelmatig de schijn van onwil tot samenwerking uitgesproken wordt. Het tegendeel is namelijk waar. WPZo wil graag binnen budget, wettelijke- en bestuurlijke kaders samenwerken. Mede omdat wijkplatforms zeer dicht bij bewoners staan zijn zij het orgaan om eenvoudig een win-win-situatie te bereiken. Eenzijdige gemeentelijke berichtgevingen in de media omtrent kap van platanen in de Kometenlaan. Ook betrokken bewoners wensen behoud van grote bomen zoals in groenbeleidsplan vastgelegd is. Maar dit neemt niet weg dat vervanging van jarenlange overlastgevende bomen door beter in een woonomgeving passende andere grote bomen een mogelijkheid is. WPZo heeft al jaren ter vervanging geld laten reserveren uit haar fysiek budget hetgeen telkens afgewezen werd en waarbij betreffende middelen telkens terugvloeide in gemeentepotje. Mede omdat de gemeente begin 2002 géén gehoor gaf aan gewenste snoeimethodiek is het probleem in loop der jaren enkel maar groter en ondragelijker geworden. Recent is aan B&W en gemeenteraad een kopie aangeboden van bewonersklachten gedateerd 23/ en hopen betrokken bewoners op een zeer serieuze oplossing. Fase I Zonderwijk-Zuid: Nog steeds openstaande actie s. WPZo zal binnenkort afstemmen met betrokken afdeling van gemeente. Parkeerproblematiek in Mercurius blijft een heet hangijzer. Partijen waren het eens maar uitvoering blijft uit. Verkeersonveilig!! Fase II Zonderwijk-Noord: Helaas verloopt her-inrichting niet volmaakt. In deze fase II blijft gekozen werkwijze toch de nodige irritatie oproepen. Jammer!! Laten wij hopen dat snel een eind komt aan de ongewenste situatie. Fase III Zonderwijk-Midden: Ondanks goede intentie s ook nu weer matige samenwerking om te komen tot een goed plan. Open issues blijven o.a.: te verwachten parkeerproblematiek, inrichting Kometenlaan en inrichting speelterreintjes. Gemeente heeft op woensdag 24/ uur de 2 e inloopavond in ontmoetingscentrum t Tweespan gepland. Fase IV Zonderwijk-hoofdwegen: Morgen 09/02-10 wordt in alle waarschijnlijkheid raadsbesluit genomen omtrent de (H)OVbusdiensten. Daarna kan ook fase IV haar langverwachte invulling krijgen. Voorstel: bussen blijven in Zonderwijk rijden over huidig traject via Mullerlaan en Jupiter. Park tussen t Look en Zonderwijk blijft gelukkig ongeschonden. Over invulling van dat gedeelte wensen wijkplatforms al jarenlang n goed vooroverleg met de gemeente. Mogelijk een mooie kindvriendelijke vijver?! RB. meldt dat er in de Cygnus nog steeds geen verlichting is. Dit is al diverse malen gemeld. Men krijgt elke keer een bevestiging dat de klacht gemeld is en verder is het stil, en blijft het donker. Waar blijven de klachten? AvB geeft aan dat men klachten kan richten aan gemeentelijk klachtenmeldpunt: of Direct naar > Meldpunt. Bijgaand de link: Henk Bartels is volgens AvB de betrokken projectleider. AvB zal verder nagaan hoe klachten momenteel afgehandeld worden en indien nodig hiervoor extra aandacht vragen. Basisschool Veldhoven-midden (o.a. De Poolster) Burgerparticipatie Project Brede School (Midden) blijft problematisch. Men heeft blijkbaar verschillende gedachten over het fenomeen burgerparticipatie. Vervolgens wordt WPZo telkens doorverwezen naar andere partijen. Niemand blijkt de regierol te bezitten. Al met al lijkt het erop dat Zonderwijkers de dupe gaan worden van een prestigestrijd. Mogelijk zullen Zonderwijkers hierdoor nog verder moeten inleveren op de toch al smalle basis rond de sociale invulling van hun wijk. Is ontmoetingscentrum t Tweespan volgende zet tot sociale verschraling na de kerk, sporthal en school?! Wie zal het zeggen?! Ook ontmoetingscentrum t Tweespan is erg belangrijk voor Zonderwijk en moet zeker worden behouden voor de wijk. WPZo wil op korte termijn een enquête initiëren om beter inzicht te krijgen in het bewonersstandpunt en daarop actie nemen. Zoals voorgaand reeds gemeld wordt binnen 4 weken een overleg met de betrokken wijkplatforms verwacht. D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (100208).doc4 / 6 11 februari 2010

5 5) Ideeën m.b.t. besteding fysiek budget 2010 Aanwezigen wordt verzocht mee te denken over invulling van ons fysiek budget in Ons jaarlijks budget willen we goed besteden, wat we er niet van gebruiken mag niet naar een volgend jaar. Kom met ideeën! Suggesties van de Zonderwijkers zien wij graag tegemoet. Tot op heden worden suggesties vaak onbegrijpelijk afgewezen. Het idee wordt geopperd om ook in komende uitgave van wijkblad OnsZonderwijk een oproep te doen. Mogelijk worden hierdoor leuke creatieve ideeën aangedragen. Wel hierbij de spelregels vermelden. Spelregels fysiek budget: - voor het aangedragen idee moet aantoonbaar draagvlak zijn onder de wijkbewoners; - initiatieven die door bewoners zelf kunnen worden uitgevoerd hebben voorrang; - het idee moet snel gerealiseerd kunnen worden; - het idee moet een bijdrage leveren aan de doelstellingen van wijkbeheer nl.: schoon, heel, veilig, bevorderen van contact tussen mensen; - het idee moet voor 1 oktober van het lopende jaar zijn ingediend; - de gemeente beslist als beheerder van het openbaar gebied of het uitgebrachte advies opgevolgd wordt; - incidenteel kan worden verzocht om een deel van het fysieke wijkbudget in te zetten als activiteitenbudget. 6) Werkgroepen: WO, GG en AJ Oproep man(vrouw) voor deelname aan een van onze werkgroepen. Eventueel voor n eenmalige actie. Bent u beschikbaar meldt u zich a.u.b. bij correspondentieadres of bij een der wijkplatformleden. ( WO -» Wijkontwikkeling GG -» Grijs/groen AJ -» Activiteiten/Jongeren) WO: Zie mededelingen/ingekomen stukken en agendapunt 4. De (H)OV komt niet door het park tussen t Look en Zonderwijk, de bus lijn 402, blijft rijden zoals nu. De Zilverakkers wordt ontsloten vanaf de Heerbaan. GG: Zie mededelingen/ingekomen stukken en agendapunt 4. 2 e inloopavond m.b.t. realisatie her-inrichting Zonderwijk-midden fase III is op WO 24/02-10 in t Tweespan gepland. AJ: Zaterdag 20/03-10 Zwerfvuilactie (NLDOET) -» organisatie in gang gezet incl. aanmelding voor NLDOET. Nederland schoon 15-20/ T.z.t. ontvangen wij een promotiepakket. Daardoor zijn o.a. oorkondes uit te delen. Zondag 30/05-10 Jeugdactiviteit breedtesportterrein in park: t Look Zonderwijk -» organisatie in gang gezet. Zondag 06/06-10 Wijkdag / Spektakeldag -» afstemmingsafspraak over mogelijkheden met SZB en SJBZ gemaakt. Zondag 12/09-10 Jeugdactiviteit breedtesportterrein Europalaan: Veldhoven-dorp Zonderwijk -» wacht dit jaar vooralsnog op een initiatief vanuit wijkplatform Veldhoven-dorp. Vrijdag 17/12 of Zaterdag 18/12-10 Winter Zonderwijk -» afstemmingsafspraak met SZB en SJBZ gemaakt. Onderzocht wordt: vervolg samenwerking met De Poolster, mogelijkheid van een Kerstmarkt, etc. Winterzonderwijk was afgelopen jaar in de sneeuw een groot succes, met veel kinderen van o.a De Poolster. 7) Rondvraag RB. : In de heringerichte straten zijn de invalide opritten erg ongelukkig aangelegd. Voortdurend blijven de wielen steken de goot. Kan dit aangepast worden. De drempels zijn bij gladheid en sneeuw heel moeilijk te nemen, de helling is erg steil. Antw.: Aanleg waarschijnlijk wel volgens richtlijnen. Wordt meegenomen in actielijst met openstaande punten. Verder wordt aangegeven blij te zijn dat de (H)OV niet door het park komt! Bijval van alle aanwezigen. NvB. : Het Veldhovens Weekblad en de Ahrenberger wordt slecht bezorgd. Er worden geregeld hele pakketten gevonden. Melden bij de weekbladen, en vindt u pakketten meldt het dan aan de milieuwacht. Er wordt regelmatig heel dicht tegen de invalidenopritten geparkeerd (dus in de bocht). Aanspreken helpt niet. Plan is om met nieuwe wijkbrigadier een wijkronde te maken waar ook deze problemen aan de orde komen. Ook zal met hulpdiensten afgestemd worden een wijkronde te maken om te kijken of de wijk voldoende bereikbaar cq veilig is bij o.a. calamiteiten. HvdB. : Idee om op een leestafel in t Tweespan enkele weekbladen te leggen wordt geopperd. WPZo zoekt mogelijkheid uit. GV. : Dankt de reservebezorger voor het rondbrengen van de eerste OnsZonderwijk vanwege zijn plotselinge opname in het ziekenhuis. Ook dank voor de belangstelling. AvB. : Vindt het jammer dat in de artikelen rond de presentatie van het wijklogo weinig van de afbeelding geplaatst is. Er is recent met een aantal wijkambassadeurs een bijeenkomst geweest waar diverse ideeën geopperd zijn, deze worden nog nader uitgewerkt. Digitaal welkomstbord zie agendapunt 4a. 8) Sluiting. De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inzet en belangstelling en sluit om de vergadering met als slotzin: Meld a.u.b. per omgaande aan Wijkplatform Zonderwijk uw op- en/of aanmerkingen betreffende geconstateerde onvolkomenheden v.w.b. her-inrichting verblijfsgebied. D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (100208).doc5 / 6 11 februari 2010

6 Acties Nummer Datum Punt Omschrijving actie Actie door WPZo A Voortgang project Winkelcentrum Mira (Elke WPZo-bijeenkomst) WG: WO WPZo B Voortgang project Schatgraven in Zonderwijk (Elke WPZo-bijeenkomst) WG: WO WPZo C Voortgang project Kasteel Zuyderwijck (Elke WPZo-bijeenkomst) WG: WO WPZo D Voortgang project Her-inrichting verblijfsgebied (Elke WPZo-bijeenkomst) WG: WO WPZo E Burgerparticipatie Brede school Veldhoven Midden (Elke WPZo-bijeenkomst) WG: WO WPZo Vuilnisbak binnenterrein Aert Swaens woningen Mira («- 08/ ) AvB WPZo Uitwerking wijkvisie Zonderwijk DB-WPZo/ Aert Swaens WPZo Wederom aandacht voor publicatie agenda/ verslag wijkplatform bijeenkomsten AvB WPZo Update actielijst DB-WPZo WPZo Onderzoeksresultaten Kometenlaan (Boomdeskundige 05/01-10) AvB WPZo Informatie WPZo op DB-WPZo WPZo a Digitaal welkomstbord bij noodwinkels (Fysiek budget) DB-WPZo WPZo c Kennismakingsgesprek met nieuwe leiding afdeling planrealisatie gemeente DB-WPZo WPZo c Kwaliteit van klachtafhandeling (Inzicht meldingen) AvB WPZo d Enquete wijkbewoners in wijkblad OnsZonderwijk DB-WPZo WPZo Ideeën m.b.t. besteding fysiek budget 2010 Allen WPZo ZA 20/03-10 Zwerfvuilactie (NLDOET) WG: GG - AJ WPZo ZO 30/05-10 Jeugdactiviteit breedtesportterrein in park: t Look - Zonderwijk WG: AJ WPZo Afstemmingsafspraak Wijkdag / Spektakeldag WG: AJ WPZo Jeugdactiviteit breedtesportterrein Europalaan: Veldhoven-dorp - Zonderwijk WG: AJ WPZo Afstemmingsafspraak Winter Zonderwijk WG: AJ WPZo Aandacht voor aanleg invalide opritten WG: GG WPZo Controleronde ter toetsing van bereikbaarheid / veiligheid bij bv. calamiteiten WG: GG WPZo Leestafel met weekbladen in t Tweespan?! DB-WPZo WPZo Ideeën wijkambassadeurs DB-WPZo Notulist: Ellie den Brok D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (100208).doc6 / 6 11 februari 2010

Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006)

Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) Correspondentieadres WPZo: Johan Couwenberg Kometenlaan 29 5505 PN Veldhoven Tel.: 040-2538010 of 06-15204611 E-mail: johancouwenberg@hotmail.com Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) - verslag

Nadere informatie

Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006)

Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) Correspondentieadres WPZo: Johan Couwenberg Kometenlaan 29 5505 PN Veldhoven Tel.: 040-2538010 of 06-15204611 E-mail: johancouwenberg@hotmail.com Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) - verslag

Nadere informatie

Wijkplatform vergadering 30 juni 2011

Wijkplatform vergadering 30 juni 2011 Aanwezig: Afwezig: zie namenlijst zie namenlijst De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de gasten, deze keer is Dhr. Rein Kwast van Samenwerkend Veldhoven weer aanwezig en een bewoonster uit

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

* 31/10-08 WPZo -» Stimulans: Verzoek afhandeling eenmalige financiële ondersteuning van handwerkgroep Fantasia en de twee Zonderwijkse

* 31/10-08 WPZo -» Stimulans: Verzoek afhandeling eenmalige financiële ondersteuning van handwerkgroep Fantasia en de twee Zonderwijkse Correspondentieadres WPZo: Johan Couwenberg Kometenlaan 29 5505 PN Veldhoven Tel.: 040-2538010 of 06-15204611 E-mail: johancouwenberg@hotmail.com Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) - verslag

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL

BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL BIJLAGE BIJ STAP 8: UITVOERINGSPROTOCOL FACILITERENDE REGIEROL Voorbeeld uitvoeringsprotocol faciliterende regierol Algemeen Het uitvoeringsprotocol heeft betrekking op de volgende onderwerpen: A. Het

Nadere informatie

Wijkraad de Brabander

Wijkraad de Brabander Wijkraad de Brabander Notulen: nummer 07 en 08 gecombineerd 2014 Datum overleg: 10-03-2014 & 12 mei 2014 Aanwezig:, Dorus van Rooij (Penningmeester), Mark van Dalen (nieuw lid), Bas Gorissen, Rolf van

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst.

1. Opening De plv. VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij dankt het wijkplatform voor de ontvangst. Verslag van de bijeenkomst van het PMV op 4 april 2013 bij wijkplatform Kraaihoek/Middenpolder vanaf 20.00 uur tot 21.20 uur. Aanwezig: De heer A. Rietveld, plv. voorzitter; De heer A.P.M.A.F. Bergmans,

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 2 november 2017 Agenda: 1. Opening 2. Geluiden uit de wijk? 3. Reactie van klankbordgroep op maatregelen voorkeursscenario 4. Stand

Nadere informatie

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost

(10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1. concept verslag wijkraad Noordoost (10-10-2007) Roel Horstink - verslag150205def.doc Page 1 verslag Dienst Wijken Wijkbureau Noordoost Gemeente Utrecht Postbus 8395 3503 RJ Utrecht Telefoon: 030-286 39 40 Fax: 030-286 39 44 Bijeenkomst:

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1

B&W Vergadering. 1. Het college heeft ingestemd met het inrichtingsontwerp van de openbare ruimte Sterrenberg fase 1 2.2.6 Inrichtingsontwerp Sterrenberg fase 1 1 Dossier 1556 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1556 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 28 maart 2017 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Inrichtingsontwerp

Nadere informatie

Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein

Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein 1 Inhoudsopgave Opdrachtformulering Kaders voor project 3 Heimerstein en Remmerstein in cijfers 3 Bestemmingsplan 3 Parkeerregels

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast.

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast. 1 Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het college van

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 16 maart 2017 Agenda: 1. Opening 2. Voorstelronde 3. Stand van zaken en planning 4. Sociaal Statuut; wat is dat? En wat is belangrijk

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Centrum

Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Centrum Verslag van de vergadering van het wijkoverleg Ridderkerk Centrum Datum: Donderdag 21 september 2017 Locatie: Gemeentehuis, vergaderkamer A 104, Koningsplein 1, 2981 EA Ridderkerk Aanwezigen: Stevenson,

Nadere informatie

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat

Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat Enquête Hengstdal: Lijsterbesstraat & Ahornstraat SP Afdeling Nijmegen juli 2015 SP afdeling Nijmegen, Molenweg 95, 6543 VA Nijmegen T (024) 322 93 88 F (024) 322 93 88 E nijmegen@sp.nl I www.nijmegen.sp.nl

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

Aanwezig: De heer J. Oudenaarden (voorzitter) Afwezig met kennisgeving Mevrouw M. Kros - Broer. Afwezig: Agenda

Aanwezig: De heer J. Oudenaarden (voorzitter) Afwezig met kennisgeving Mevrouw M. Kros - Broer. Afwezig: Agenda Verslag van de bijeenkomst van de Wmo adviesraad Papendrecht, gehouden op dinsdag 17 mei vanaf 14.00 uur in de CdeB II in het Gemeentehuis van Papendrecht. Aanwezig: De heer J. Bonneveld De heer C. van

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

DE ROOIE BUURT Buurtnieuws

DE ROOIE BUURT Buurtnieuws DE ROOIE BUURT Buurtnieuws Nieuws uit uw buurt opgesteld door buurtbewoners in samenwerking met BC Rooie Buurt De stand van zaken Wat is er allemaal gebeurt na de bijeenkomst januari 2014? Vorig jaar is

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond.

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond. De basisschool voor Laar/Laarveld Onderstaande foto s zijn genomen op de informatieavond van dinsdag 17 december 2013 in de St. Franciscusschool aan de Aldenheerd met als agendapunt de locatiekeuze voor

Nadere informatie

3. Lopende'projecten' a. Europaweg:!Verkeer!&!Vervoer! b. Middengebied! c. Persleiding! 4. Rondvraag''

3. Lopende'projecten' a. Europaweg:!Verkeer!&!Vervoer! b. Middengebied! c. Persleiding! 4. Rondvraag'' Agenda'Wijkraad'Molenwijk'Haarlem'dinsdag'20'oktober'2015' ' DocentenkamerGrafischeSchool,Zwemmerslaan1 Aanvang'19.30 uiterlijkeinde22:00uur Inlooptijd19:15uur,deelnamezonderafspraak 1. Opening'(19.30'

Nadere informatie

Òs Gebrook Aldenhofpark. Vierde informatie avond buren van Aldenhofpark 26 februari 2015

Òs Gebrook Aldenhofpark. Vierde informatie avond buren van Aldenhofpark 26 februari 2015 Òs Gebrook Aldenhofpark Vierde informatie avond buren van Aldenhofpark 26 februari 2015 Welkom! WIE IS WIE? Gemeente, Woonpunt, toezichthouder aannemer ACTUALITEITEN inleidende woorden Peter van Zutphen

Nadere informatie

AGENDA VERGADERING OUDERCOMMISSIE HET NGB

AGENDA VERGADERING OUDERCOMMISSIE HET NGB AGENDA VERGADERING OUDERCOMMISSIE HET NGB Datum vergadering: 30 Oktober 2013 Plaats: de Pijl te Naaldwijk Aanvangstijd: 19.30 uur Einde: 21.00 uur 1. Opening / Welkom 2. Vorige notulen 3. Mededelingen

Nadere informatie

Werk in uitvoering. Dit is de vierde Nieuwsbrief Werk in Uitvoering. Hierin staat de informatie over het onderhoud in, aan en om uw woning.

Werk in uitvoering. Dit is de vierde Nieuwsbrief Werk in Uitvoering. Hierin staat de informatie over het onderhoud in, aan en om uw woning. Werk in uitvoering Nummer 4 - december 2013 Dit is de vierde Nieuwsbrief Werk in Uitvoering. Hierin staat de informatie over het onderhoud in, aan en om uw woning. Wat er vooraf ging. Bewonersbijeenkomst

Nadere informatie

Notulen MR. Agenda mr vergadering

Notulen MR. Agenda mr vergadering Notulen MR Voor : van den Berg, de Jong, Haico van Deijne, Bruce Vork, Jeroen vd Cruijsen, Maartje Daverveld, Van : van den Berg/ Haico van Deijne Onderwerp : Bijlage : Verslag schoolbezoek bestuur Kopie

Nadere informatie

Vergadering/bespreking: Najaars Overleg Vesteda Huurders Belangen Vereniging (HBV) Mijndenhof Vergaderdatum: Woensdag 04 oktober 2006

Vergadering/bespreking: Najaars Overleg Vesteda Huurders Belangen Vereniging (HBV) Mijndenhof Vergaderdatum: Woensdag 04 oktober 2006 Vergadering/bespreking: Najaars Overleg Vesteda Huurders Belangen Vereniging () Mijndenhof Vergaderdatum: Woensdag 04 oktober 2006 Tijd: 10.00 uur Plaats: Aanwezigen: Purperhoedenveem 11, Amsterdam Huurders

Nadere informatie

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel

VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel VvE Quarakter IV te Krimpen aan den IJssel ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de Algemene ledenvergadering gehouden

Nadere informatie

Communicatie/participatieplan

Communicatie/participatieplan Bijlage 2 Communicatie/participatieplan 1. Omschrijving Het riool in het Engelse Werk, Dwarsakkers en Royenstein verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. Ook moet het regenwater worden afgekoppeld

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene ledenvergadering Notulen Algemene ledenvergadering VvE Gebouw 'Oude Wal' Hoogvliet Lokhorsterland 3193 ET HOOGVLIET Plaats : Zevensprong Hoogvliet Datum : 29-11-2011 1. Opening van de vergadering & vaststellen aantal stemmen

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00021

DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00021 DIGITAAL AFSCHRIFT 2015_BW_00021 OPSCHRIFT Vergadering van 13 januari 2015 Bevoegde portefeuillehouder: Carla Breuer Onderwerp Beantwoording raadsvragen VVD over: voorgenomen landelijke sluiting van circa

Nadere informatie

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie:

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie: jaargang 41 nummer 2 Beste mensen, COLOFON Het Molenbekertje is een communicatie medium van de Wijkvereniging Molenbeke. wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Molenbeke. verschijnt in een oplage

Nadere informatie

Notulen Ouderraadsvergadering maandag 18 februari 2013

Notulen Ouderraadsvergadering maandag 18 februari 2013 Openbare basisschool De Trinoom OUDERRAAD Notulen Ouderraadsvergadering maandag 18 februari 2013 Aanwezig: Anita Thomassen, Barbara Wolff, Bert Hogemans, Edith Keller, Francien Mels (penningmeester), Ingrid

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine

Notulen MR vergadering 29 maart Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine Notulen MR vergadering 29 maart 2016 Aanwezig:Peter, Bart, Sonja, Margret en Angelique Afwezig wegens ziekte:marijke Afwezig met bericht: Sabine 1. Opening. Bart opent de vergadering. De notulen van 4

Nadere informatie

De nieuwe school gaat door!

De nieuwe school gaat door! De nieuwe school gaat door! Na jaren van vergaderen en stemmingen in de gemeenteraad van Weert, is op 25 februari 2015 eindelijk het definitieve besluit gevallen: Laar krijgt een nieuwe school aan de Aldenheerd.

Nadere informatie

Juridische Zaken. Voorlopige voorziening Paulusbunker. Geachte leden van de gemeenteraad,

Juridische Zaken. Voorlopige voorziening Paulusbunker. Geachte leden van de gemeenteraad, Juridische Zaken gemeente@amstelveen.nl Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Aan de leden van de gemeenteraad Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal

Nadere informatie

Notulen dorpsraadvergadering Netersel

Notulen dorpsraadvergadering Netersel Notulen dorpsraadvergadering Netersel Aanwezig: Dhr. K. van der Heijden Dhr. E. Meulenbroeks Mevr. M. Hems Dhr. M. Delien Dhr. H. Suttorp Mevr. A. Vissers Datum: maandag 27 januari Locatie: De Poel, Netersel

Nadere informatie

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag

Communicatieplan gemeentelijke herindeling. Bij Hoog en Laag plan gemeentelijke herindeling Bij Hoog en Laag Inleiding Op dit moment onderzoekt de provincie Gelderland in samenwerking met de gemeenten op verzoek van de raden wat de financiële gevolgen zijn van een

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

10 Voortgang oprichting

10 Voortgang oprichting AGENDA LANDELIJKE RAAD 13 december 2008 10 Voortgang oprichting groepsverenigingen Ter informatie Afronding project Inleiding Het project groepsverenigingen loopt inmiddels 2 jaar. Met dit stuk informeren

Nadere informatie

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST)

VERSLAG INSPRAAKBIJEENKOMST STEDENBOUWKUNDIG PLAN KADOELERBREEK STADSDEEL AMSTERDAM-NOORD D.D. 3 JULI 2006 (MIDDAGBIJEENKOMST) Aanwezig L. Ederveen Voorzitter, SDAN N. Pouwels Projectmanager Kadoelerbreek, SDAN M. Neep Stedenbouwkundige, RPHS-architecten S. Bach Projectleider, Woningcorporatie Ymere alsmede circa 30 personen als

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.5/220606

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.5/220606 Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.5/220606 Roden, 15 juni 2006 Onderwerp Sociaal Wijkbeheer Voorstel Kennis nemen van de taakomschrijving van de wijkambtenaar sociaal wijkbeheer en instemmen om eenmalig

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016

Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016 Goedgekeurde Notulen bestuursvergadering van de oude Scheepswerf van 13 januari 2016 Aanwezig : A. Verschuren (voorz. techn. comm.) : J. van Deventer (bestuurslid, secretaris, notulist) : R. van Deventer

Nadere informatie

Dorpsraad Lieshout. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

Dorpsraad Lieshout. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Verslag vergadering Dorpsraad d.d. 23-6-2010 Aanwezig: J. v.d. Heijden (voorzitter) A. Janssen (penningmeester) C. Verbakel (lid) M. Hubrechsen (lid) D. v.d. Heuvel (lid) R. v. Berlo (lid) Afwezig met

Nadere informatie

Routingformulier. Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan

Routingformulier. Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan Routingformulier Nummer: 2014/ Onderwerp: Opstarten procedure projectomgevingsvergunning voor het bouwen van 37 appartementen aan de Kruyderlaan 25-29. Afdeling Duurzame Ontwikkeling Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009

RAADSVOORSTEL. Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep. Diemen, 21 juli 2009 RAADSVOORSTEL Nr.: 09-65 Onderwerp: Tijdelijke huisvesting Brede School Plantage de Sniep Diemen, 21 juli 2009 Aan de gemeenteraad 1. Gevraagd raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de bewoners van Rietveld en Barwoutswaarder d.d. 2 december 2015

Verslag van de bijeenkomst van de bewoners van Rietveld en Barwoutswaarder d.d. 2 december 2015 Verslag van de bijeenkomst van de bewoners van Rietveld en Barwoutswaarder d.d. 2 december 2015 Voor een overzicht van de aanwezigen, zie de aangehechte presentielijst. Voor deze bijeenkomst is een agenda

Nadere informatie

Afwezig:Marielle Aendenroomer (met kennisgeving), OV De Bezige Bijtjes (met kennisgeving)

Afwezig:Marielle Aendenroomer (met kennisgeving), OV De Bezige Bijtjes (met kennisgeving) Montessori Basisschool Roermond Bijeenkomst 10 november 2016 vergadering Aanwezigen: : Chantal Tubee, Geerten van Eldik, Carlien Schouten G: Els Breukers (eerste deel) Directie: Frits Hoff SOMOR: Arjen

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: vrijdag 29 oktober 2010 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 19.30 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Verslag 2015-1 Vergadering wijkplatform Oldenbarneveld van 21 januari 2015.

Verslag 2015-1 Vergadering wijkplatform Oldenbarneveld van 21 januari 2015. Verslag 2015-1 Vergadering wijkplatform Oldenbarneveld van 21 januari 2015. Aanwezig: Zie bijlage presentielijst 1. Opening Vergadering geopend door de voorzitter. 1.1. Annalies heeft zich kort voorgesteld,

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief. Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman, Bennie Nibbeling en Bennie Vonk.

Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief. Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman, Bennie Nibbeling en Bennie Vonk. Verslagnummer 32-040907 Status verslag: concept/definitief Datum vergadering: 4 september 2007 Aanvang: 20:00 uur Locatie: KBC, kamer 1 Aanwezig: Ton Wanders, Wim Wenting, Ruud Aaldering, Jan Kolkman,

Nadere informatie

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015

Dorpsraad Velp 2015 Pagina 1. Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp. Datum: Maandag 26 oktober 2015 Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Maandag 26 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: Agenda René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert Jack, Jochem, Suzanne 1 Opening 2 Mededelingen/ingekomen stukken

Nadere informatie

Nr. Omschrijving Actie. Bespreking klankbordgroep 17 oktober 2012 inzake project herontwikkeling Westerwatering.

Nr. Omschrijving Actie. Bespreking klankbordgroep 17 oktober 2012 inzake project herontwikkeling Westerwatering. B E S P R E K I N G S V E R S L A G Project : Herontwikkeling winkelcentrum Westerwatering, Zaandam Betreft : Vergadering Klankbordgroep Plaats : Buurthuis de Zeskanter te Zaandam Datum : 17 oktober 2012

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 26 oktober 2011 Tijd: 20:30 22:45 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Marije Wildschut Teamgeleding: Hans van Heusden, Evelien Jongeling,

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

Anke spreekt het voornemen uit om de vergaderingen dit schooljaar niet langer dan 1 uur te laten duren.

Anke spreekt het voornemen uit om de vergaderingen dit schooljaar niet langer dan 1 uur te laten duren. OuderVereniging Cortemich E-mail OV: ov-cortemich@hotmail.nl Notulen Datum: 9 september 2015 Onderwerp: OV bestuursvergadering Aanwezig: Anke Willems, Yvonne Sweers, Yvonne Hermans, Rob Vinken, Sanserai

Nadere informatie

Communicatie en participatie

Communicatie en participatie Communicatie en participatie Beleid / project: Documentversie: WISH 1.0 / 4 oktober 2011 (definitief) Paragraaf 5.4 van het projectplan WISH (pagina 12) is gewijd aan Informatie en communicatie. Dit document

Nadere informatie

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding Nummer : 09-04.2012 Onderwerp : Buurtschouw Korte inhoud : In 2011 zijn er twee pilots buurtschouw georganiseerd in Uithuizermeeden en Kantens. Het doel van de buurtschouw is om burgers meer zeggenschap

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink N Team Remy Janssen Y Ouder Sven Peters Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder Financiële Commissie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

M. Groot(MG), Ch van Logchem (ChL), G. Sportel(GS) 6 bewoners incl. wethouder Van Haeften van de gemeente H&S

M. Groot(MG), Ch van Logchem (ChL), G. Sportel(GS) 6 bewoners incl. wethouder Van Haeften van de gemeente H&S Onderwerp Vergaderdatum Vergaderlocatie Bestuursvergadering Woensdag 3 juni 2015 Cultureel Centrum De Olm, Olmenlaan 141 te Zwanenburg Aanwezige bestuursleden Afwezige bestuursleden Overige aanwezigen

Nadere informatie

Verslag ontevredenheid Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing

Verslag ontevredenheid Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing Verslag ontevredenheid Partij voor Sociale en Maatschappelijke Vernieuwing Op 12 maart 2014 ontvingen wij een mail van de heer Cees Huizer en het bestuur van PvSMV in verband met de voornamen van hun kandidaten

Nadere informatie

Notulen Oudercommissie BSO De Singel

Notulen Oudercommissie BSO De Singel Notulen Oudercommissie BSO De Singel Datum vergadering: dinsdag 15 februari 2011 Aanwezig: Esmee Kansil, Marloes Boter - de Vries, Barry Rats, Christianne van den Dungen, Anouk de Bont (notulen) Afwezig:

Nadere informatie

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Bronckhorst

Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Bronckhorst Aanpak partcipatie zwerfafval Gemeente Bronckhorst datum 28 augustus 2013 aan Ine Heesink Gemeente Bronckhorst van Brenda Boerema Ingenieursbureau Oranjewoud project Participatie zwerfafval projectnummer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Aanwezig: Sandra Kramer (voorzitter), Frank ten Vergert, Aad Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Eva Hurst (notulist)

Aanwezig: Sandra Kramer (voorzitter), Frank ten Vergert, Aad Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Eva Hurst (notulist) Notulen MR deelraad Kaap vergadering Locatie: Kaap Datum: donderdag 7 november 2013 Aanvang: 19.00 Einde: 21.20 Aanwezig: Kramer (voorzitter), ten Vergert, Jansen, Natasja Jean-Pierrede Hoog, Hurst (notulist)

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Wijkraad Rijpelberg heet u van harte welkom bij de evaluatie van het Wijk Actie Plan Terugkoppeling status WAP 1

Wijkraad Rijpelberg heet u van harte welkom bij de evaluatie van het Wijk Actie Plan Terugkoppeling status WAP 1 Wijkraad Rijpelberg heet u van harte welkom bij de evaluatie van het Wijk Actie Plan 2012 14-11-2013 Terugkoppeling status WAP 1 Agenda Welkom Doel en aanpak van deze bijeenkomst Resultaten van het WAP

Nadere informatie

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.);

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.); NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: Afwezig: De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best

Nadere informatie

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming...

Aanwezig : Julien Bogaert, Herman De Backer, Rik Sagaert, Ingrid Vyvey, Silvie Vanhoutteghem, Jeroen Terryn en Ann De Bruyckere. 1 Verwelkoming... Dagelijks Bestuur W.O.A.S. Verslag Datum vergadering : Betreft : Dagelijks bestuur W.O.A.S. 8 november 2010, Provinciehuis Boeverbos Brugge, 10.00 uur Onze ref.: P10/8/2/14/6 Verslaggever: Ann De Bruyckere

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad)

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad) Besprekingsverslag van de bespreking met Klaassen Vastgoedontwikkeling / Site Woondiensten en de gemeente Doetinchem naar aanleiding van onze brief van 14 december 2009 inzake de huidige status van het

Nadere informatie

AGENDA VERGADERING OUDERCOMMISSIE HET NGB

AGENDA VERGADERING OUDERCOMMISSIE HET NGB AGENDA VERGADERING OUDERCOMMISSIE HET NGB Datum vergadering: 30 Oktober 2013 Plaats: de Pijl te Naaldwijk Aanvangstijd: 19.30 uur Einde: 21.00 uur 1. Opening / Welkom 2. Vorige notulen 3. Mededelingen

Nadere informatie

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk

Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Notulen vergadering Medezeggenschapsraad de Notenbalk Datum: 10 maart 2015 Tijd: 20.00 uur Plaats: De Notenbalk, Harmelen Aanwezig: Patrick van Maurik (voorzitter), Patrick Poelwijk, Laura van der Kemp,

Nadere informatie

NOTULEN WBT SOEST-ZUID

NOTULEN WBT SOEST-ZUID Naam: Functie Aan- Af- Wezig/reden 1. Bert Paalman (BP) Voorzitter X 2. Jeroen Verhoof (JV) Penningm. X 3. Ilse Uyland (IU) Alg.lid X 4. Vacature Alg.lid 5. Roel van Dooremaal (RvD) Lid/Notulist X 6. Niels

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

OUDERRAAD. Notulen Ouderraadsvergadering dinsdag 26 maart 2013

OUDERRAAD. Notulen Ouderraadsvergadering dinsdag 26 maart 2013 Openbare basisschool De Trinoom OUDERRAAD Notulen Ouderraadsvergadering dinsdag 26 maart 2013 Aanwezig: Anita Thomassen, Barbara Wolff,, Keller, Francien Mels (penningmeester), Ingrid Mali (voorzitter),

Nadere informatie

Verslag vergadering bestuur Stichting Stadsmanagement Donderdag 21 april 2016

Verslag vergadering bestuur Stichting Stadsmanagement Donderdag 21 april 2016 Verslag vergadering bestuur Stichting Stadsmanagement Donderdag 21 april 2016 Aanwezig: Afwezig: Notuliste: Theo Maris (Voorzitter), Jan Moojen (TPE), Hans Oudshoorn (WSE), Nico Waalkes (Stadsherstel),

Nadere informatie

Skaeve Huse Tilburg. Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg

Skaeve Huse Tilburg. Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg Skaeve Huse Tilburg Presentatie 18 april 2013 Carin Turi Accountmanager Wonen, Welzijn, Zorg WonenBreburg Onderwerpen presentatie Hoe geeft Tilburg vorm aan Skaeve Huse? Aanleiding Doelstelling Participanten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw. L.P.C.M. Barské-van

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie

Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Raadsvergadering : 27 oktober 2008 Agendapunt : 6 Onderwerp : Voorstel tot het verstrekken van een krediet ten behoeve van de uitvoering van een plan van aanpak ten behoeve van de organisatie Samenvatting

Nadere informatie

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.!

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.! Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen. Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), Vincent Stapper (secretaris), Hanney Plugge,

Nadere informatie

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud.

Voorzitter, Voorzitter dan de inhoud. Voorzitter, Ik wil graag beginnen met het bedanken van het college voor het beantwoorden van alle vragen. En wethouder de Wit heeft daarbij een extra compliment verdiend omdat hij op uitstekende wijze

Nadere informatie

Bewonersavond van Hornstraat e.o. Woensdag 22 maart u

Bewonersavond van Hornstraat e.o. Woensdag 22 maart u Bewonersavond van Hornstraat e.o. Woensdag 22 maart 19.30-21.00u Voorstellen Judith van Mil St. Joseph Sancha Schuurs St. Joseph Bram Hendriks KnaapenGroep Brechje Lubse KnaapenGroep Marèn van Duuren De

Nadere informatie

VVE Beheer B.V. 000145233-1

VVE Beheer B.V. 000145233-1 Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 19 juni 2012 VvE: 46 Parkeerplaatsen Jburglaan Amsterdam Te: AMSTERDAM Geachte leden, Met referte aan de gehouden vergadering, hebben wij het genoegen u bijgaand

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Herinrichting De Horsten Welkom bewoners

Herinrichting De Horsten Welkom bewoners Herinrichting De Horsten Welkom bewoners 29 maart 2016 Even voorstellen Cees van Walsem projectleider gemeente Wesley Ploeg regisseur openbare ruimte gemeente Marika Kerstens regisseur groen gemeente Patrick

Nadere informatie