Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006)"

Transcriptie

1 Correspondentieadres WPZo: Johan Couwenberg Kometenlaan PN Veldhoven Tel.: of Wijkplatform Zonderwijk (anno 30 januari 2006) - verslag bijeenkomst : WPZo Datum bijeenkomst : Aanwezig: WPZo: E. den Brok, A. Couwenberg, J. Couwenberg, H. Kuipers, J. Luining, F. de Ruijter en S. van der Velden. BC/WG leden: n.v.t. Gast: A. van Best (Beleidsmedewerker), H. van Hugten (Opbouwwerker), en Rob Weijers (Relatiebeheerder Aert Swaens). Geïnteresseerde Zonderwijkers: N. van Beek, H. van den Berg, R. Bergmans, T. Boogers, G. van Buêl, A. Buizer, T. Dijkstra, S. Groenen, H. Jansen, F. en R. van Keulen, F. Kox, Leenstra, A. Vermeulen en G. Verwimp. Afgemeld: F. Berentsen, L. van Hoof, J. van Kemenade, P. Peters, J. van de Sande (Gebiedsopzichter), A. Scheepens en A. Verberne (Buurtbrigadier) Afwezig: C. Koeling. Vorige bijeenkomst : Volgende bijeenkomst : Maandag uur 't Tweespan 1) Opening Welkom aan allen. Een bijzonder woord van welkom aan: BC/WG leden, gasten en geïnteresseerde Zonderwijkers. Afhandeling agendapunten hebben mogelijk in n andere volgorde plaatsgevonden. Wijkbeheer gemeente heeft dd. 29/01-10 aangeboden agenda waarschijnlijk vergeten te plaatsen in Arhenberger?! 2 e x!! 2) Notulen Wijkplatform Zonderwijk WPZo dd Notulen worden zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. Wel even gediscussieerd over onmenselijke regelgeving omtrent indienen van n bezwaarschrift tegen bv. het verwijderen van telefooncel langs de Mira omstreeks november Acties: WPZo C WPZo E Project Kasteel Zuyderwijck momenteel in moeilijke fase. Nog géén duidelijkheid omtrent voortgang. Tot op heden krijgen wij niet het gevoel dat onze bezorgdheid over wenselijke invulling m.b.t. burgerparticipatie Project Brede School (Midden) echt serieus genomen wordt. Politiek besluit?! Nog steeds géén duidelijkheid. Men schuift beantwoording vragen telkens naar n andere partij. Jammer! WPZo wil op korte termijn middels enquête onder wijkbewoners breder inzicht krijgen in huidige behoefte Zonderwijkers zijn inmiddels moe gestreden na jarenlange negatieve berichtgeving over bestaansrecht. Gewenst gedrag is zeker te beïnvloeden zowel positief als negatief. Is e.e.a. hierdoor nog ten goede te keren?! Sluiting van onze basisschool zal gewenste/noodzakelijke sociale invulling van wijk verder onder druk zetten. Afgelopen jaren hebben wijkbewoners nooit de kans gekregen om hun standpunt ter discussie te stellen. Volgens HvH zal binnen 4 weken een bijeenkomst plaatsvinden met de vier betrokken wijkplatforms zijnde: Cobbeek, d Ekker, t Look en Zonderwijk. Tijdens deze bijeenkomst zal e.e.a. nader toegelicht worden. WPZo Containers bij Mira: bewoners hebben gevraagd om een aanpassing en daarmee betere toegankelijkheid van de vuilcontainers te bereiken. De containers staan deels op gemeentegrond. Zodra de gemeente de infrastructuur rondom de Mira aanpakt, worden de containers ondergronds geplaatst. Dit is voor zover nu bekend in 2011/2012 verzorgd. Omdat vraagstelling niet de vuilcontainers maar een vuilnisbak bij de Jeu-de-boule baan betrof zal beleidsmedewerker AvB het verzoek alsnog oppakken. WPZo Stimulans en Wijkplatform Zonderwijk hebben 28/01-10 vooralsnog Contractafspraken 2010 vastgesteld. WPZo Gemelde inspreekmogelijkheid dd 18/01-10 betreffende her-inrichting fase III (Midden) Kometenlaan vond géén doorgang. Gemeld werd dat B&W reeds een besluit genomen had. Geplande afhandeling komt vooralsnog onvoldoende aan bewonersbezwaren tegemoet. Platanen blijven een hekel punt. WPZo Ondanks aantal pogingen v.w.b. gewenst vooroverleg om diverse zaken, tussen gemeente en WPZo, goed met elkaar af te stemmen verloopt e.e.a. wederom niet naar tevredenheid. Werkdruk mag géén excuus zijn. WPZo Afhandeling diverse meldingen m.b.t. onvolkomenheden incl. WPZo-actielijst blijft problematisch. WPZo zal up/date maken van alle openstaande punten en hieromtrent proberen nieuwe afspraken te maken. WPZo Tijdens bewonersbijeenkomsten over groot onderhoudsplan Aert Swaens in Zonderwijk, is gesproken over aanpassingen van de plattegrond van woningen (bijvoorbeeld badkamer op het kleine achterkamertje). Betreffende keuzeopties zijn wel besproken maar er moet nog bekeken worden wat de financiële consequenties zijn voor de huurders. Zodra dit bekend is komt Aert Swaens hierop terug. Verwacht wordt dat men tijdens vervolg bijeenkomst B-type, gepland in april, hierover meer informatie kan verstrekken. 3) Mededelingen/ ingekomen stukken * 16/12-09 Stimulans: Stageplaatsen nodig voor maatschappelijke stage?! * 16/12-09 SJBZ-»DB-WPZo: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie ZA 09/ uur t tweespan. * 17/12-09 Stimulans: Nieuwsbrief nr.32-december D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (100208).doc1 / 6 11 februari 2010

2 * 17/12-09 Gemeente: Uitnodiging kick-off Ondernemend en Kansrijk -campagne dd. 12/ * 18/12-09 WPZo-»Gemeente: Bijdrage WPZo aan O.K.-campagne. * Diverse afstemmingen met afdeling planrealisatie gemeente om gewenste overlegafspraken te maken. * 18/12-09 Tijdens lampionnenoptocht officiële onthulling vernieuwd Zonderwijks wijkblad plus aanzet voor een website. Grote opkomst mede door samenwerking met basisschool De Poolster, Severinus en ontmoetingscentrum t Tweespan. Zonderwijk mag gerust trots zijn op haar vrijwilligers welke dit toch maar weer, zeer professioneel, mogelijk maken. * Diverse positieve reactie s op vernieuwd Zonderwijks wijkblad. Zonderwijk kan trots zijn. * Evaluatie-rapportage van team en ouderraad basisschool De Poolster omtrent gehouden lampionnenoptocht 18/ * 22/12-09 Gemeente: Crisismonitor Veldhoven 3. * 24/12-09 Provincie Noord-Brabant: Publicatie Leefbaarheid: feiten in beeld. Factsheet Economie, werk en inkomen. * 24/12-09 WPZo-»Diverse betrokken partijen: Herinnering aan 28/07-09 aangeboden schrijven omtrent ongenoegen over wijze van Burgerparticipatie m.b.t. uitwerking project Brede school Veldhoven-Midden. Tot op heden 08/02-10 enkel reactie van Hr. Vereijken, GBV, P.v.d.A. en VPA. * 25/12-09 Bureau Vereijken: Mail m.b.t. Brede school Veldhoven-Midden ontvangen. Volgens Hr. Vereijken verloopt betreffende communicatie via Ellen v.d.steen en Ad van Best?!. Voorzitters wijkplatform Cobbeek en Zonderwijk zijn 03/09-09 enkel om hen menig gevraagd v.w.b. publiceren van activiteiten rond archeologisch vooronderzoek t.b.v. haalbaarheid Brede school Midden. Onderzoek oké maar cruciale vraag blijft natuurlijk het verzoek om overleg over o.a. locatie en verkeersafhandeling. Antw. door EvdS en AvB(Gemeente): Wordt daar andere partij behandeld. * 27/12-09 WPZo-»Stimulans: Nominatie Zonderwijkse vrijwilligers WPZo en wijkblad OZ voor de vrijwilligersprijs * Afstemming over wenselijkheid v.w.b. deelname aan vrijwilligersavond 30/01, 31/01 of 01/ * 28/12-09 WPZo-»SZB: Reservering van vergaderruimte voor onze openbare wijkplatform bijeenkomsten * 29/12-09 Verslag 2 e bewonersbijeenkomst aangaande renovatie type B woningen Aert Swaens in t Tweespan. * 02/01-10 WPZo-»Bewoners Kometenlaan: Aandacht voor inspreekmogelijkheid dd 18/01-10 betreffende her-inrichting fase III (Midden) Kometenlaan. Hier kan men bewonersbezwaren nader toelichten. * 05/01-10 Stimulans: Bevestiging dat Zonderwijkse vrijwilligers genomineerd zijn voor de vrijwilligersprijs Winnaar zal bekendgemaakt worden tijdens de vrijwilligersavond dd. 30/ * 05/01-10 Een boomdeskundige heeft in opdracht van de gemeente o.a. bij platanen in de Kometenlaan onderzoek gedaan. WPZo is erg benieuwd wat deze onderzoeksresultaten zijn. AvB zal nagaan of WPZo de resultaten kan ontvangen. * 06/01-10 Gemeente: Uitnodiging voor werkgroep-overleg aangemelde WP-leden over geplande welkomstmarkt op 21/ * 07/01-10 Gemeente: Vooraankondiging persbericht aangaande Maatregelen door tekort aan strooizout in Veldhoven. * 08/01-10 Gemeente-»WPZo: N.a.v. navraag WPZo meldt gemeente dat zij bewoners Kometenlaan een brief zullen aanbieden met daarin de berichtgeving dat 18/01-10 géén inspreekmogelijkheid ís. Reden: B&W heeft besluit zelf het genomen dat platanen niet gekapt worden waardoor raad en bewoners 18/01-10 buiten spel gezet worden. * 08/01-10 Gemeente-»Bewoners K1 t/m 43: Bladoverlast Kometenlaan. Gevolg: 18/01-10 géén inspreekmogelijkheid. * Afstemming overlegmoment t.b.v. afronding contractafspraken tussen Stimulans en WPZo. * 11/01-10 WPZo-»Gemeente: Ondersteunende info v.w.b. aandachtspunten her-inrichting verblijfsgebied Zonderwijk-midden fase III aangeboden. O.a. aangaande mogelijke parkeerproblematiek en ingeplande invalide op- en/of afritten. Vervolgens nogmaals een oproep gedaan om spoedig een datum voor vooroverleg, etc. vast te stellen. * 12/01-10 WPZo-»Politie:\Buurtbrigadier uitgenodigd voor WPZo-bijeenkomst 08/ Reden: Anja Verberne gaat Ludwig van Ierland opvolgen als buurtbrigadier voor o.a. onze wijk. Ludwig hierbij dank voor inzet/ inbreng afgelopen jaren. * 12/01-10 Kick-off meeting Ondernemend en Kansrijk -campagne in raadzaal gemeentehuis. Voor Zonderwijk zijn Christel Koeling en Stefan van der Velden onze O.K.-ambassadeurs. Op site staat, zonder overleg, andere informatie dan WPZo aangeboden heeft hetgeen zeer onwenselijk cq onacceptabel is. WPZo zal gemeente verzoeken site-gegevens aan te passen o.b.v. aangeboden info. * 12/01-10 Gemeente-»WPZo: Centrumontwikkelingsplan. Betreffende plan staat 09/02-10 op agenda raadsvergadering. Wederom veel aandacht met diverse onduidelijkheden rond het Citycentrumgebied. Is beleid voldoende doordacht?! * 13/01-10 CDA: Uitnodiging start CDA-campagne v.w.b. gemeenteraadsverkiezingen. 22/ uur in t Tweespan. * Lobke Kapteijns vanaf 14/01-10 correspondent voor Eindhovens dagblad (Regio Veldhoven). * 14/01-10 Gemeente-»WPZo: Agenda s en verslagen WPZo op gemeente site bijgewerkt. Vanaf heden graag direct plaatsen. * 15/01-10 WPZo-»Politieke partijen: Oproep aan politieke partijen z.sp.m. een standpunt te geven omtrent een aantal zaken. Tot op heden 08/02-10 enkel reactie van GBV, Fractie Kootkar en VPA. * 15/01-10 WPZo/Bewoners Kometenlaan 1 t/m 43 -»Gemeente: Bezwaarschrift incl. handtekeningen n.a.v. voorgenomen B&W-besluit vastgelegd in schrijven dd. 08/02-10 (Blad)overlast Kometenlaan met kenmerk * 19/01-10 Gemeente: Uitnodiging tot insturen solidariteitswens. Burgemeester zal t.z.t. keuze maken uit inzendingen. * PvdA-»B&W: Art.42 vraag over herinrichting Zonderwijk (Overlast wegens gekozen werkwijze). Antwoord B&W tijdens raadsvergadering dd.19/01-10 door PvdA bevredigend bevonden. Aannemer doet er alles aan. Hiervoor waren redenen. * 19/01-10 Gemeente: Aankondiging 2 e inloopavond Her-inrichting Zonderwijk Midden fase III in ontmoetingscentrum t Tweespan dd.24/ Helaas heeft hierover, ondanks gemaakte afspraken, géén vooroverleg plaatsgevonden. * Verslag eerste bijeenkomst met ambassadeurs van Zonderwijk dd.19/ Er zijn al diverse optimistische ideeën geopperd. * Diverse persberichten over opening noodwinkels Mira vanaf 23/01-10 op het evenemententerrein. * 21/01-10 Oproep SZB om activiteit Zonderwijk steunt Haïti te starten. Antw.: Er zijn al veel initiatieven. Niet versnipperen. * 21/01-10 Provincie Noord-Brabant: Publicatie Leefbaarheid: feiten in beeld. Factsheet Participatie. * 22/01-10 Start CDA-campagne betreffende de gemeenteraadsverkiezingen in ontmoetingscentrum t Tweespan. * Afstemming over overlegmoment t.b.v. breedtesportactiviteiten 2010 met WP t Look, Veldhoven-dorp en Stimulans. D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (100208).doc2 / 6 11 februari 2010

3 * Afstemming over overlegmoment t.b.v. gezamenlijke activiteiten 2010 met SZB en SJBZ. * 22/01-10 Gemeente: Vooraankondiging persbericht m.b.t. Mira aangaande Plaatsen reclamezuil en Oprichten bouwbord. * 23/01-10 opening noodwinkels op het evenemententerrein met Aldi, slijterij van Genechten en knutselhoek Margriet. Succes. * 25/01-10 Politie-»WPZo: Afmelding kennismakingsbezoek buurtbrigadier Anja verberne voor WPZo-bijeenkomst 08/ Onder voorbehoud betreffende bezoek voor komende WPZo-bijeenkomst dd. 19/04-10 vastgelegd. * 26/01-10 Organisatie 10 geboden voor Eindhoven Airport: Oproep tot actie. O.a. meewerken aan installatie van n geluidsnet * 27/01-10 Stimulans: Financieel overzicht uitgaven WPZo Vanaf heden alle nota s ter goedkeuring via correspondentieadres WPZo om foutieve boekingen uit te sluiten. * 27/01-10 Aert Swaens-Gemeente-Energyhouse: Uitnodiging oplevering Energyhouse de Mirre Veldhoven dd.26/ * 28/01-10 Overleg over contractafspraken tussen Stimulans en WPZo. Vooralsnog voor 2010 vastgesteld. Eind 2010 evalueren. * 28/01-10 Stimulans: Nieuwsbrief nr.33-januari * 28/01-10 Gemeente: Crisismonitor Veldhoven 4. * 28/01-10 Urban Interest: Uitnodiging officieel startsein sloop oude winkelcentrum Mira dd.08/ * 28/01-10 Gemeente: Verzoek tot deelname aan de bewonersenquête * 29/01-10 Aanmelding voor oplevering Energyhouse de Mirre Veldhoven dd.26/ * 30/01-10 Dorpendag receptenboek een samenvatting van dorpenmiddag Boven-Dommel welke 12/11-09 te Sterksel plaatsgevonden heeft. Het idee achter de dorpendag was Ontmoeten, inspireren en van elkaar leren. Het was een bijzonder geslaagde dag waarbij wel opviel dat kleine kernen meer succes kunnen boeken dan veel grotere wijken. * 30/01, 31/01 en 01/02-09 Vrijwilligersavonden in De Schalm als dank voor onmisbare inzet Veldhovense vrijwilligers. * 01/02-10 Zwerfvuilactie Zonderwijk gepland op ZA 20/03-10 aangemeld bij de landelijke NLDoet-actie. * 02/02-10 Oproep SZB om samen een Paasactiviteit te organiseren. Voor 2010 o.a. te korte voorbereidingstijd. * 02/02-10 Gemeente: Annulering van op 21/02-10 geplande welkomstmarkt wegens te weinig animo. * 02/02-10 Gemeente: budget WPZo 2010: 4.637,69 fysiek (± 1,39 / inwoner (3.343) of (± 3,02 / woning (1538) ), 1.000,= activiteiten(vast), 835,75 activiteiten(variabel -» 0,25 / inwoner) en 750,= organisatiekosten. Budgetinvulling is gebonden aan diverse spelregels. Vaak blijkt dat ondanks diverse aanvragen fysiek budget niet ingezet wordt. * 03/02-10 Verkiezingsbijeenkomst in de d Ouw school te Oerle. Acht politieke partijen presenteerden hun standpunten. Helaas erg veel gericht op Oerse zaken hetgeen te verwachten was. Organisatie geïnitieerd door Wijkplatform Oerle. * 04/02-10 Lommers makelaardij: Uitnodiging officieel startsein sloop oude winkelcentrum Mira dd.08/ * 04/02-10 Gemeente: Follow-up nieuwe O.K. ers. * 05/02-10 WPZo-»Gemeente: Verbazing over wijze van afhandeling bewonersklachten Kometenlaan. Tot op heden nog géén reactie ontvangen betreffende aangeboden bezwaarschrift dd.09/01-10 omtrent B&W-besluit. Bijlage schrijven dd.23/ * 06/02-10 SV: Uitnodiging start SV-campagne v.w.b. gemeenteraadsverkiezingen. 10/ uur in D n Uitwijk. * 06/02-10 O.K.-nieuws. * 06/ e aanmelding via WPZo zal z.sp.m. met betrokkene contact opnemen. * 08/02-10 Bewoners Capella:CC. reactie aan gemeente n.a.v. ongenoegen over afhandeling speelterreintje Capella (27/01-10). * 08/02-10 Start officiële sloop oude winkelcentrum Mira feestelijk ingezet. Wethouder Jack Tops laat in bijzijn van veel belangstellenden plus diverse genodigden sloopkogel met n kraan bestuurde slingerbeweging door de muur slaan. * Diverse correspondentie met WP- commissie- en werkgroepleden, overige wijkplatforms, organisaties, personen en media. E.e.a. ligt voor geïnteresseerden ter inzage bij het correspondentieadres. Veel van bovenstaande informatie is eveneens te raadplegen via internet op pagina Klachtenmeldpunt: Milieuwacht: Politie: Gehandicaptenbeleid: Graffiti verwijderen door van der Vleut: gratis voor woningeigenaren -» zelf melden of Huurders verwijderverzoek melden via verhuurder. 4) Stand van zaken m.b.t Project Winkelcentrum Mira : noodwinkels, start sloop / bouw (Urban interest - Aert Swaens) 23 januari zijn de noodwinkels op het evenemententerrein in gebruik genomen door Aldi, slijterij van Genechten en knutselhoek Margriet. WPZo wenst winkeliers veel succes toe. De lange periode van ongewisheid is hiermede gelukkig voorbij. Vanmiddag heeft wethouder Tops in bijzijn van velen het officiële startsein voor de sloop van het oude winkelcentrum Mira gegeven. Na afloop vond men elkaar onder het genot van een hapje en drankje om verleden, heden en toekomst bespreekbaar te maken. Na ± 2 jaar van enige overlast zal Zonderwijk weer trots mogen zijn op een mooi nieuw winkelcentrum met daarboven 74 appartementen waarvan vooralsnog 21 te koop via Lommers Makelaardij. Een mijlpaal voor jarenlange inzet is bereikt. Verhuurmogelijkheid komt pas in beeld vanaf de afbouwfase. Dan kan men tevens kiezen uit een aantal zaken zoals tegels, etc. AvB gaf te kennen dat een digitaal welkomstbord bij het nieuwe winkelcentrum een optie kon zijn. Wel met aandacht voor goede spelregels v.w.b. beheer. Antw.: WPZo heeft reeds tijdens officiële startsein in september vorig jaar dit idee aangekaart. Mogelijk digitaal welkomstbord nu al aanvragen om tijdelijk bij noodwinkels te plaatsen met eventuele aansturing via website. Project Schatgraven : voortgang groot onderhoud (Aert Swaens-Gemeente) Binnen Aert Swaens: In de proefwoning Sirius 1 is gestart met het onderzoek naar wat we werkelijk tegenkomen (bouwkundig). Ook zijn diverse onderzoeken gedaan naar de status van de vloer, het asbest in de woning, etc.). Tot nog toe zijn we geen onverwachte zaken tegengekomen die de voortgang van het project belemmeren. De onderzoeken zijn reeds afgerond en de woning wordt nu omgebouwd tot een modelwoning waar de verschillende standaardaanpassingen van de binnenzijde worden getoond. (De aannemer die deze eerste woning gaat onderhouden is overigens niet dezelfde als die het grote project gaat realiseren). D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (100208).doc3 / 6 11 februari 2010

4 De klankbordgroep is op een enthousiaste en zeer positieve manier betrokken bij de planvorming en we zijn al zover dat de eerste concrete voorstellen voor materialen en kleuren zijn besproken. De gemeente heeft bij de eerste kennismaking van de plannen voor wat betreft het ontwerp van de buitenkant van de woningen en de voorgestelde kleuren in eerste instantie positief gereageerd. Enkele details van het ontwerp moeten nog verder worden uitgewerkt. Daarna kan de definitieve vergunningaanvraag de deur uit. Er wordt ingezet om medio maart een projectwebsite actief te krijgen waarop de voortgang kan worden gevolgd en waarop informatie over het project wordt gegeven. In de vorige vergadering van het wijkplatform is aangegeven dat in de planning staat om een derde bewonersbijeenkomst te organiseren; dit wordt naar alle waarschijnlijkheid april. Men verwacht nog vóór bouwvakvakantie met 1 e woningblok te starten. De type B woningen krijgen een nieuw dak en pui. Als alles meezit wordt er medio september gestart met dit project. Dit zal ongeveer 40 weken duren als er niets tegenzit. Waarschijnlijk komt er nog een tweede proefwoning zijnde Polaris 51 alwaar ideeën met de extra opties uitgewerkt worden. Ook is vorige keer verteld over de ongerenoveerde flats aan de Oortlaan en Mullerlaan. Op dit moment is het de bedoeling dat deze flats blijven staan en over 5 tot 10 jaar worden aangepakt. Concreet wordt op korte termijn gestart met een actie tocht en schimmel aanpak. De flats krijgen wel allemaal een nieuwe ketel. Voor het uitgebreid planmatig onderhoud wordt geprobeerd dit voor 2012 in te plannen en financieel rond te krijgen. Normaal onderhoud gaat uiteraard gewoon door. Zoals wij begrepen hebben wordt ook de begroeiing rondom de flats rigoureus gesnoeid; wij hebben begrepen dat de struiken echt tot op de grond gesnoeid wordt door de gemeente. In t Look zal de flat aan de Schaatsemaker flink worden opgeknapt en daarna worden toegewezen aan startende jonge huurders. De andere flat wordt variabel ingedeeld voor diverse doelgroepen. Mira: zoals vanmiddag duidelijk is geworden, is er eindelijk gestart met de sloop en als alles goed is zal nieuwbouw snel starten. Aert Swaens gaat t.z.t. 53 woningen in sociale sector verhuren, waarvan deel met geliberaliseerde huur (boven sociale grens). Her-inrichting verblijfsgebieden: Actielijst WPZo aangaande openstaande punten staat nog voor een groot gedeelte open. WPZo wil op redelijke termijn een overleg met nieuwe leiding afdeling planrealisatie realiseren. Hiermede de hoop uitsprekende dat communicatie in de toekomst naar ieders tevredenheid zal geschieden. WPZo betreurd het dat regelmatig de schijn van onwil tot samenwerking uitgesproken wordt. Het tegendeel is namelijk waar. WPZo wil graag binnen budget, wettelijke- en bestuurlijke kaders samenwerken. Mede omdat wijkplatforms zeer dicht bij bewoners staan zijn zij het orgaan om eenvoudig een win-win-situatie te bereiken. Eenzijdige gemeentelijke berichtgevingen in de media omtrent kap van platanen in de Kometenlaan. Ook betrokken bewoners wensen behoud van grote bomen zoals in groenbeleidsplan vastgelegd is. Maar dit neemt niet weg dat vervanging van jarenlange overlastgevende bomen door beter in een woonomgeving passende andere grote bomen een mogelijkheid is. WPZo heeft al jaren ter vervanging geld laten reserveren uit haar fysiek budget hetgeen telkens afgewezen werd en waarbij betreffende middelen telkens terugvloeide in gemeentepotje. Mede omdat de gemeente begin 2002 géén gehoor gaf aan gewenste snoeimethodiek is het probleem in loop der jaren enkel maar groter en ondragelijker geworden. Recent is aan B&W en gemeenteraad een kopie aangeboden van bewonersklachten gedateerd 23/ en hopen betrokken bewoners op een zeer serieuze oplossing. Fase I Zonderwijk-Zuid: Nog steeds openstaande actie s. WPZo zal binnenkort afstemmen met betrokken afdeling van gemeente. Parkeerproblematiek in Mercurius blijft een heet hangijzer. Partijen waren het eens maar uitvoering blijft uit. Verkeersonveilig!! Fase II Zonderwijk-Noord: Helaas verloopt her-inrichting niet volmaakt. In deze fase II blijft gekozen werkwijze toch de nodige irritatie oproepen. Jammer!! Laten wij hopen dat snel een eind komt aan de ongewenste situatie. Fase III Zonderwijk-Midden: Ondanks goede intentie s ook nu weer matige samenwerking om te komen tot een goed plan. Open issues blijven o.a.: te verwachten parkeerproblematiek, inrichting Kometenlaan en inrichting speelterreintjes. Gemeente heeft op woensdag 24/ uur de 2 e inloopavond in ontmoetingscentrum t Tweespan gepland. Fase IV Zonderwijk-hoofdwegen: Morgen 09/02-10 wordt in alle waarschijnlijkheid raadsbesluit genomen omtrent de (H)OVbusdiensten. Daarna kan ook fase IV haar langverwachte invulling krijgen. Voorstel: bussen blijven in Zonderwijk rijden over huidig traject via Mullerlaan en Jupiter. Park tussen t Look en Zonderwijk blijft gelukkig ongeschonden. Over invulling van dat gedeelte wensen wijkplatforms al jarenlang n goed vooroverleg met de gemeente. Mogelijk een mooie kindvriendelijke vijver?! RB. meldt dat er in de Cygnus nog steeds geen verlichting is. Dit is al diverse malen gemeld. Men krijgt elke keer een bevestiging dat de klacht gemeld is en verder is het stil, en blijft het donker. Waar blijven de klachten? AvB geeft aan dat men klachten kan richten aan gemeentelijk klachtenmeldpunt: of Direct naar > Meldpunt. Bijgaand de link: Henk Bartels is volgens AvB de betrokken projectleider. AvB zal verder nagaan hoe klachten momenteel afgehandeld worden en indien nodig hiervoor extra aandacht vragen. Basisschool Veldhoven-midden (o.a. De Poolster) Burgerparticipatie Project Brede School (Midden) blijft problematisch. Men heeft blijkbaar verschillende gedachten over het fenomeen burgerparticipatie. Vervolgens wordt WPZo telkens doorverwezen naar andere partijen. Niemand blijkt de regierol te bezitten. Al met al lijkt het erop dat Zonderwijkers de dupe gaan worden van een prestigestrijd. Mogelijk zullen Zonderwijkers hierdoor nog verder moeten inleveren op de toch al smalle basis rond de sociale invulling van hun wijk. Is ontmoetingscentrum t Tweespan volgende zet tot sociale verschraling na de kerk, sporthal en school?! Wie zal het zeggen?! Ook ontmoetingscentrum t Tweespan is erg belangrijk voor Zonderwijk en moet zeker worden behouden voor de wijk. WPZo wil op korte termijn een enquête initiëren om beter inzicht te krijgen in het bewonersstandpunt en daarop actie nemen. Zoals voorgaand reeds gemeld wordt binnen 4 weken een overleg met de betrokken wijkplatforms verwacht. D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (100208).doc4 / 6 11 februari 2010

5 5) Ideeën m.b.t. besteding fysiek budget 2010 Aanwezigen wordt verzocht mee te denken over invulling van ons fysiek budget in Ons jaarlijks budget willen we goed besteden, wat we er niet van gebruiken mag niet naar een volgend jaar. Kom met ideeën! Suggesties van de Zonderwijkers zien wij graag tegemoet. Tot op heden worden suggesties vaak onbegrijpelijk afgewezen. Het idee wordt geopperd om ook in komende uitgave van wijkblad OnsZonderwijk een oproep te doen. Mogelijk worden hierdoor leuke creatieve ideeën aangedragen. Wel hierbij de spelregels vermelden. Spelregels fysiek budget: - voor het aangedragen idee moet aantoonbaar draagvlak zijn onder de wijkbewoners; - initiatieven die door bewoners zelf kunnen worden uitgevoerd hebben voorrang; - het idee moet snel gerealiseerd kunnen worden; - het idee moet een bijdrage leveren aan de doelstellingen van wijkbeheer nl.: schoon, heel, veilig, bevorderen van contact tussen mensen; - het idee moet voor 1 oktober van het lopende jaar zijn ingediend; - de gemeente beslist als beheerder van het openbaar gebied of het uitgebrachte advies opgevolgd wordt; - incidenteel kan worden verzocht om een deel van het fysieke wijkbudget in te zetten als activiteitenbudget. 6) Werkgroepen: WO, GG en AJ Oproep man(vrouw) voor deelname aan een van onze werkgroepen. Eventueel voor n eenmalige actie. Bent u beschikbaar meldt u zich a.u.b. bij correspondentieadres of bij een der wijkplatformleden. ( WO -» Wijkontwikkeling GG -» Grijs/groen AJ -» Activiteiten/Jongeren) WO: Zie mededelingen/ingekomen stukken en agendapunt 4. De (H)OV komt niet door het park tussen t Look en Zonderwijk, de bus lijn 402, blijft rijden zoals nu. De Zilverakkers wordt ontsloten vanaf de Heerbaan. GG: Zie mededelingen/ingekomen stukken en agendapunt 4. 2 e inloopavond m.b.t. realisatie her-inrichting Zonderwijk-midden fase III is op WO 24/02-10 in t Tweespan gepland. AJ: Zaterdag 20/03-10 Zwerfvuilactie (NLDOET) -» organisatie in gang gezet incl. aanmelding voor NLDOET. Nederland schoon 15-20/ T.z.t. ontvangen wij een promotiepakket. Daardoor zijn o.a. oorkondes uit te delen. Zondag 30/05-10 Jeugdactiviteit breedtesportterrein in park: t Look Zonderwijk -» organisatie in gang gezet. Zondag 06/06-10 Wijkdag / Spektakeldag -» afstemmingsafspraak over mogelijkheden met SZB en SJBZ gemaakt. Zondag 12/09-10 Jeugdactiviteit breedtesportterrein Europalaan: Veldhoven-dorp Zonderwijk -» wacht dit jaar vooralsnog op een initiatief vanuit wijkplatform Veldhoven-dorp. Vrijdag 17/12 of Zaterdag 18/12-10 Winter Zonderwijk -» afstemmingsafspraak met SZB en SJBZ gemaakt. Onderzocht wordt: vervolg samenwerking met De Poolster, mogelijkheid van een Kerstmarkt, etc. Winterzonderwijk was afgelopen jaar in de sneeuw een groot succes, met veel kinderen van o.a De Poolster. 7) Rondvraag RB. : In de heringerichte straten zijn de invalide opritten erg ongelukkig aangelegd. Voortdurend blijven de wielen steken de goot. Kan dit aangepast worden. De drempels zijn bij gladheid en sneeuw heel moeilijk te nemen, de helling is erg steil. Antw.: Aanleg waarschijnlijk wel volgens richtlijnen. Wordt meegenomen in actielijst met openstaande punten. Verder wordt aangegeven blij te zijn dat de (H)OV niet door het park komt! Bijval van alle aanwezigen. NvB. : Het Veldhovens Weekblad en de Ahrenberger wordt slecht bezorgd. Er worden geregeld hele pakketten gevonden. Melden bij de weekbladen, en vindt u pakketten meldt het dan aan de milieuwacht. Er wordt regelmatig heel dicht tegen de invalidenopritten geparkeerd (dus in de bocht). Aanspreken helpt niet. Plan is om met nieuwe wijkbrigadier een wijkronde te maken waar ook deze problemen aan de orde komen. Ook zal met hulpdiensten afgestemd worden een wijkronde te maken om te kijken of de wijk voldoende bereikbaar cq veilig is bij o.a. calamiteiten. HvdB. : Idee om op een leestafel in t Tweespan enkele weekbladen te leggen wordt geopperd. WPZo zoekt mogelijkheid uit. GV. : Dankt de reservebezorger voor het rondbrengen van de eerste OnsZonderwijk vanwege zijn plotselinge opname in het ziekenhuis. Ook dank voor de belangstelling. AvB. : Vindt het jammer dat in de artikelen rond de presentatie van het wijklogo weinig van de afbeelding geplaatst is. Er is recent met een aantal wijkambassadeurs een bijeenkomst geweest waar diverse ideeën geopperd zijn, deze worden nog nader uitgewerkt. Digitaal welkomstbord zie agendapunt 4a. 8) Sluiting. De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inzet en belangstelling en sluit om de vergadering met als slotzin: Meld a.u.b. per omgaande aan Wijkplatform Zonderwijk uw op- en/of aanmerkingen betreffende geconstateerde onvolkomenheden v.w.b. her-inrichting verblijfsgebied. D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (100208).doc5 / 6 11 februari 2010

6 Acties Nummer Datum Punt Omschrijving actie Actie door WPZo A Voortgang project Winkelcentrum Mira (Elke WPZo-bijeenkomst) WG: WO WPZo B Voortgang project Schatgraven in Zonderwijk (Elke WPZo-bijeenkomst) WG: WO WPZo C Voortgang project Kasteel Zuyderwijck (Elke WPZo-bijeenkomst) WG: WO WPZo D Voortgang project Her-inrichting verblijfsgebied (Elke WPZo-bijeenkomst) WG: WO WPZo E Burgerparticipatie Brede school Veldhoven Midden (Elke WPZo-bijeenkomst) WG: WO WPZo Vuilnisbak binnenterrein Aert Swaens woningen Mira («- 08/ ) AvB WPZo Uitwerking wijkvisie Zonderwijk DB-WPZo/ Aert Swaens WPZo Wederom aandacht voor publicatie agenda/ verslag wijkplatform bijeenkomsten AvB WPZo Update actielijst DB-WPZo WPZo Onderzoeksresultaten Kometenlaan (Boomdeskundige 05/01-10) AvB WPZo Informatie WPZo op DB-WPZo WPZo a Digitaal welkomstbord bij noodwinkels (Fysiek budget) DB-WPZo WPZo c Kennismakingsgesprek met nieuwe leiding afdeling planrealisatie gemeente DB-WPZo WPZo c Kwaliteit van klachtafhandeling (Inzicht meldingen) AvB WPZo d Enquete wijkbewoners in wijkblad OnsZonderwijk DB-WPZo WPZo Ideeën m.b.t. besteding fysiek budget 2010 Allen WPZo ZA 20/03-10 Zwerfvuilactie (NLDOET) WG: GG - AJ WPZo ZO 30/05-10 Jeugdactiviteit breedtesportterrein in park: t Look - Zonderwijk WG: AJ WPZo Afstemmingsafspraak Wijkdag / Spektakeldag WG: AJ WPZo Jeugdactiviteit breedtesportterrein Europalaan: Veldhoven-dorp - Zonderwijk WG: AJ WPZo Afstemmingsafspraak Winter Zonderwijk WG: AJ WPZo Aandacht voor aanleg invalide opritten WG: GG WPZo Controleronde ter toetsing van bereikbaarheid / veiligheid bij bv. calamiteiten WG: GG WPZo Leestafel met weekbladen in t Tweespan?! DB-WPZo WPZo Ideeën wijkambassadeurs DB-WPZo Notulist: Ellie den Brok D:\Joomla\OnsZonderwijk\Verslagen_Agenda's WPZo » heden\verslag WPZo (100208).doc6 / 6 11 februari 2010

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

bekeken en beoordeeld zoeken naar oplossingen voor het zwerfvuil

bekeken en beoordeeld zoeken naar oplossingen voor het zwerfvuil Breng (bestuurlijk) Bloemendaal dichter bij de Bloemendalers mondigheid met passie!.. betrokkenheid op niveau Onze inzet was zoveel mogelijk Bloemendalers bij ons werk te betrekken Gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1

JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG KLACHTENCOMMISSIE 2010 1 Inhoud Voorwoord 5 Leeswijzer 6 1 De Klachtencommissie 7 1.1 Nieuwe ontwikkelingen in 2010 7 1.2 De Klachtencommissie in 2010 8 1.3 Doel 8 2 Klachten

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis.

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Aanwezig: zie bijgaande presentielijst. 1. Opening. Burgemeester

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!!

Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Nieuwsbrief september 2013 Complexbeheerders Hoofdstedenbuurt. Positief bericht!!!! Voor de complexen van de Lissabonweg (laag, midden en hoog ), zoals ook de Bern- Bonn- en Brusselweg hebben we voor ieder

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

September 2004 Jaargang 6

September 2004 Jaargang 6 September 2004 Jaargang 6 nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_ TERUGBLIK De N 792. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn inmiddels afgerond tot en met de kruising Rozendaalseweg/Kuiperstraat.

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag).

Voorts aanwezig: dhr M.A.E. Calon (gedeputeerde), dhr D.P. Sennema (secretaris), dhr M.C. Postma (Verslagbureau Groningen, verslag). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid en Wonen, gehouden op woensdag 1 december 2004 van 14.00 tot 16.40 uur in de Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van 2012 van de Stichtingen Stimulans Welzijn en Stimulans Peuterwerk. In dit verslag worden de resultaten

Nadere informatie

No. 2, juni 2014 - verenigingsblad

No. 2, juni 2014 - verenigingsblad - verenigingsblad Lorentzlaan Auteur: onbekend Bron: bekend Gebiedsvisie Buurt 15 4 Meer aandacht overlast arbeidsmigranten 12 Buurt 15 droomt en doet! 4 Beweegredenen toegangspassen 13 Kunstwerk op het

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J.

: de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff. : de heren R.G. van de Ven, K. Blijenberg, H. van Kooten, mevrouw A.J. GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 31 JANUARI 2005 OM 19.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 17 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée, burgemeester

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof

De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof Een enquête onder de bewoners Amsterdam, mei 2013 De uitvoering van deze enquête is mogelijk gemaakt door financiële steun van de Bewonersvereniging

Nadere informatie

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014

Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Bundel van de BOB Besluitvormend van 28 oktober 2014 Aan de leden van de besluitvormende vergadering van Sliedrecht. De voorzitter nodigt u uit voor de openbare besluitvormende vergadering van dinsdag

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 09, in de raadzaal te Utrecht. Aanwezig: De voorzitter, C.A. Geldof, wethouder voor Stationsgebied,

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord 2010-2014 gemeente Hoorn 0 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan...2 1.2 Wijkteam...2 1.3 Enquête Hoorn-Noord...2 2 Terugblik

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie