* 19% * 21% -4- Wat is de minimale zuurstofconcentratie in de lucht waarbij gewerkt mag worden?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "* 19% * 21% -4- Wat is de minimale zuurstofconcentratie in de lucht waarbij gewerkt mag worden?"

Transcriptie

1 * 19% * 21% -4- Wat is de minimale zuurstofconcentratie in de lucht waarbij gewerkt mag worden? -4- Hoeveel zuurstof zit er bij normale omstandigheden in de lucht? * Afvalverwerking * Gezondheidszorg * Landbouw * Voedingsindustrie * Contact met dieren * Riolen * Waterzuiveringsinstallaties * Vervuilde grond * Farmaceutische industrie * Biotechnologische industrie -4- Bij welke omstandigheden/plaatsen kunnen biologische stoffen aanwezig zijn die schade kunnen verwekken? * Afzuiging van de gevaarlijke damp, gas of stofdeeltjes direct op de plaats waar de verontreiniging ontstaat, bv. bij lassen * Bij het werken met gevaarlijke stoffen is een medisch onderzoek noodzakelijk, aan de hand van de blootstelling en zijn gezondheidstoestand wordt nagegaan of hij geschikt is en blijft -4- Wat betekent de maatregel: plaatselijk afzuigen om te voorkomen dat je aan gevaarlijke stoffen wordt blootgesteld? -4- Wat is medische geschiktheid bij het werken met gevaarlijke stoffen?

2 * Bij normale, gezonde personen * Bij een normale werkdag * Bij een normale werkweek * In normale werkomstandigheden * Bij normale fysieke inspanning * Bijtende stoffen tasten huid, ogen, longen en slijmvliezen aan bij contact * Voorbeeld: zuren en basen * Symbool: buisje met handje of materiaal met een gat * De gevaren (of risico's) die een product kan inhouden (R = Risk) * De gevaren (of risico's) die een stof/product kan inhouden -4- Wat zijn de voorwaarden waaronder de grenswaarden gelden? -4- Wat zijn de gevaren zijn van het werken met bijtende stoffen? Noem voorbeelden en hoe ziet het bijpassende symbool eruit? -4- Wat is de betekenis van R-zinnen op de oude etiketten? -4- Wat is de betekenis van gevaren zinnen op de nieuwe etiketten? * De maximale concentratie van een gevaarlijke stof als tijdsgewogen gemiddelde over een referentieperiode, waarboven geen enkele werknemer blootgesteld mag worden -4- Wat zijn de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen?

3 * De te nemen veiligheidsmaatregelen om risico's bij het werken met het product te voorkomen * De te nemen veiligheidsmaatregelen om risico's bij het werken met het product te voorkomen (S = Safety) -4- Wat is de betekenis van veiligheidsaanbevelingen op de nieuwe etiketten? -4- Wat is de betekenis van S-zinnen op de oude etiketten? * Eliminatie: door geen gebruik te maken van een gevaarlijke stof * Vervanging: vervangen door een minder gevaarlijke stof (bv. een verf met oplosmiddel vervangen door verf op waterbasis) * Aanpassing (bv. de grondstof niet in poedervorm gebruiken, maar intabletvorm) -4- Welke maatregelen aan de bron kan je nemen blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen? * Eten en drinken in speciale ruimte, vuile werkkleding uittrekken (vuil en stof verzamelen zich in de kleding), handen en gezicht schoonmaken, een wond zo snel mogelijk schoonmaken, verzorgen en afdekken * Gebruiken van goede persoonlijke beschermingsmiddelen -4- Welke maatregelen kan je nemen voor je de persoonlijke hygiëne om opname van gevaarlijke stoffen te voorkomen? * Eten en drinken met vuile handen * Aanraking van oplosmiddelen of oplosmiddelen in verf * Inademen van stof, gas, nevel en damp * Door een open wond -4- Op welke manier worden gevaarlijke stoffen opgenomen?

4 * Explosief * Oxiderend * Zeer licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, ontvlambaar * Giftig, zeer giftig * Schadelijk * Irriterend * Bijtend of corrosief * Kankerverwekkend * Milieugevaarlijk * Sensibiliserend -4- Welke categorieën van gevaarlijke stoffen zijn er? * Explosieve / ontplofbare stoffen (bom die explodeert) * Licht ontvlambare en zeer licht ontvlambare stoffen (vlam) * Oxiderende stoffen (vlam met een O eronder) * Giftige en zeer giftige stoffen (doodskop) * Schadelijke en irriterende stoffen (een schuin kruis) * Bijtende / corrosieve stoffen (buisje met handje of materiaal met een gat) * Milieugevaarlijke stoffen (boom met een dode vis) * Asbest * Gezondheidsgevaar op lange termijn (bovenlichaam met soort ster) * Gassen onder druk (een zwarte cilinder) -4- Wat zijn de gevarenpictogrammen van gevaarlijke stoffen? * Explosieve stoffen exploderen gemakkelijk, ook zonder inwerking van zuurstof, bij een bepaalde temperatuur, in contact met andere stoffen, bij schokken of bij wrijvingen, * Voorbeeld: munitie, TNT, buskruit * Symbool: bom die explodeert. * Fysieke scheiding tussen de mens en de gevaarlijke stoffen of chemische processen door bv. een muur, gesloten reactorvaten, een trekkast/zuurkast -4- Wat zijn de gevaren zijn van het werken met explosieve stoffen? Noem voorbeelden en hoe ziet het bijpassende symbool eruit? -4- Wat betekent de maatregel: scheiden van mens en bron om te voorkomen dat je aan gevaarlijke stoffen wordt blootgesteld? * Gebrek aan ventilatie * Corrosie * Andere reacties waardoor zuurstof verbruikt wordt: bv. bacteriologische en biologische reacties, brand * Stoffen die vrijkomen in een ruimte en daardoor de lucht en bijgevolg de zuurstof verdringen (bv. Stikstof, andere inerte gassen) -4- Welke omstandigheden kunnen een te lage zuurstofconcentratie veroorzaken?

5 * Gevaarlijke stoffen op de werkplek worden aangeduid met een vierkant gevaarsymbool zwart op een oranje achtergrond * Gevaarlijke stoffen die over de weg worden vervoerd worden aangeduid met een diamantvormig gevaarsymbool met de punt omhoog en de kleur afhankelijk van de categorie * Bij vervoer wordt ook rekening gehouden met het gevaar dat tijdens het vervoer kan optreden -4- Wat is het verschil tussen het gebruik van gevaarlijke stoffen op de werkplek en het vervoer van gevaarlijke stoffen? * Hoger dan 21%: verhogen branden explosiegevaar * Lager dan 21% : zuurstofgebrek, gevolg afhankelijk van het percentage: versuffing, bewusteloosheid en dood * Huidbescherming, zoals: beschermende kleding, handschoenen, beschermingscrème * Oogbescherming bij gevaar voor spatten * Adembescherming * Handen wassen * Inentingen -4- Wat zijn de gevolgen bij afwijking van de normale zuurstofconcentratie? -4-Wat zijn specifieke preventiemaatregelen bij het werken met biologische stoffen? * Infecties / ziekten * Vergiftigingen * Allergie * Schimmels * Parasieten -4- Welke vormen van gezondheidsschade kunnen veroorzaakt worden door biologische stoffen? * Irriterende stoffen hebben een beperktere werking dan de bijtende producten, ze kunnen ontstekingen veroorzaken bij contact met de huid, ogen, longen en slijmvliezen * Voorbeeld: verdunde of zwakke zuren en basen, veel solventen, polyestermastic. Kankerverwekkende stoffen kunnen tot kanker leiden, bv. Asbest, benzeen, vinylchloride, dieselrook * Symbool: een schuin kruis -4- Wat zijn de gevaren zijn van het werken met irriterende stoffen? Noem voorbeelden en hoe ziet het bijpassende symbool eruit?

6 * Lekken van zuurstof uit leidingen, zuurstofflessen -4- Welke omstandigheden kunnen een te hoge zuurstofconcentratie veroorzaken? * Medisch periodiek onderzoek moet bepalen of de kandidaat geschikt blijft om verder te werken met de gevaarlijke stof * Periodiciteit is afhankelijk van product en blootstelling, voor de meeste stoffen eenmaal per jaar Milieugevaarlijke stoffen zijn gevaarlijk voor milieu en dieren Voorbeeld: CFK's, bepaalde pesticiden * Symbool: boom met een dode vis * Naam (namen) van het/de product(en) * Gevarenpictogram * R-zinnen * S-zinnen * Gegevens leverancier / invoerder * Naam (namen) van het/de product(en) * Gevarenpictogrammen * Risico's en gevaren (H-zinnen) * Preventiemaatregelen - veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) * Gegevens leverancier / invoerder -4- Wat is een periodiek medisch onderzoek en wat is het doel hiervan? -4- Wat zijn de gevaren zijn van het werken met milieugevaarlijke stoffen? Noem voorbeelden en hoe ziet het bijpassende symbool eruit? -4- Welke elementen staan op het oude etiket van gevaarlijke stoffen? -4- Welke elementen staan op het nieuwe etiket van gevaarlijke stoffen?

7 * Ontstoppingsmiddelen: bijtend * Verven, vernissen: mogelijk met organische oplosmiddelen * Organische oplosmiddelen: ontvlambaar of licht ontvlambaar, bij langdurend gebruik hersenletsel, ontvet de huid (bijvoorbeeld White spirit) * Afwasproducten voor afwastoestel: irriterend, kans op ernstig oogletsel -4- Wat zijn de gevaren van huishoudmiddelen? * Organische oplosmiddelen: vaak van aardolie gemaakt, bijvoorbeeld terpentine * Cyclische verbindingen, bijvoorbeeld benzeen, fenol, tolueen en xyleen * Zware metalen: bijvoorbeeld lood, kwik en zink -4- Noem voorbeelden van organische oplosmiddelen, cyclische verbindingen en zware metalen. * Organische oplosmiddelen: via inademing, hoofdpijn op korte termijn, aantasting van de hersenen op lange termijn * Cyclische verbindingen: benzeen en fenol zijn giftig, benzeen is bovendien kankerverwekkend * Zware metalen: zeer giftig * Koolstofmonoxide: via inademing, is zeer giftig, verdringt zuurstofopname in het bloed en explosiegevaar *Verven en lakken (zie organische oplosmiddelen) * Cement: irriterend voor de ademhalingswegen en de huid, gevaar voor oogletsel, in natte toestand chemische brandwonden bij langdurend contact -4- Noem de schadelijke werking van organische oplosmiddelen, cyclische verbindingen, zware metalen, koolmonoxide, verven en lakken en cement * Oxiderende of brandbevorderende stoffen maken zuurstof vrij en reageren daardoor heftig met andere (brandbare) stoffen en bevorderen de verbranding * Voorbeeld zuurstofwater, ozon, zuurstof * Symbool: vlam met een O eronder -4- Wat zijn de gevaren zijn van het werken met oxiderende of brandbevorderende stoffen? Noem voorbeelden en hoe ziet het bijpassende symbool eruit? * Regelmatig controleren of installatie in orde is * Alleen opgeleid personeel voert herstellingen en werkzaamheden uit * Elk begin van lekken melden * Voldoende grote lekbak onder tanks * Lekken vakkundig repareren * Gelekt produkt vakkundig verwijderen -4- Wat zijn preventieve maatregelen tegen lekken en corrigerende maatregelen na het ontstaan van lekken?

8 * Schadelijke stoffen geven mildere verschijnselen dan bij giftige stoffen bij inademen, inslikken of opname via de huid * Voorbeeld: verf, lak, houtbeschermingsproducten * Symbool: een schuin kruis * Sensibiliserende stoffen kunnen allergie veroorzaken * Voorbeeld: bepaalde harsen en kleurmiddelen, sommige verven, metaalbehandelingsmiddelen, haarkleurmiddelen * Symbool: uitroepteken * Slecht onderhoud van installaties * Slecht monteren van flenzen * Foutieve procedure bij overgieten * Lekkende kranen / afdichtingen * Beschadiging (bv. aanrijding door vorkheftruck) -4- Wat zijn de gevaren zijn van het werken met zeer schadelijke stoffen? Noem voorbeelden en hoe ziet het bijpassende symbool eruit? -4- Wat zijn de gevaren zijn van het werken met sensibiliserende stoffen? Noem voorbeelden en hoe ziet het bijpassende symbool eruit? -4- Wat kunnen de oorzaken van lekken zijn? * Stoffen die een gevaar vormen voor de gezondheid en/of voor de omgeving * Toepassen van slangbreukbeveiliging * Geen zuurstofflessen in de ruimte (bv. besloten ruimte) -4- Wat is het begrip gevaarlijke stoffen? -4- Welke maatregelen moet je nemen om te hoge zuurstofconcentratie te voorkomen?

9 * Veel gevaarlijke dampen of gassen hebben geen reuk of kleur * Reukgrens kan boven de toegelaten grenswaarde liggen * Geur van de gevaarlijke stof kan worden gemaskeerd door andere, niet gevaarlijke stoffen * Geur is subjectief of persoonsafhankelijk * Verontreinigde lucht naar buiten zuigen en schone lucht naar binnen brengen * Verspreiden van product in de ademlucht * Gevaar voor brand * Milieuverontreiniging * Uitglijden * Via de mond * Via de huid * Via de ademhalingsorganen * Directe opname in de bloedbaan -4- Waarom is de reukwaarneming geen goede aanwijzing voor de aan- of afwezigheid van gevaarlijke gassen? -4- Wat betekent de maatregel: ventilatie om te beperken dat je aan gevaarlijke stoffen wordt blootgesteld? -4- Wat zijn de gevolgen bij lekken van gevaarlijke stoffen? -4- Wat zijn de opnamewegen van gevaarlijke stoffen in je lichaam? * Zeer giftige en giftige stoffen geven een belangrijke kans op ernstige verschijnselen bij inademen, inslikken of opname via de huid * Voorbeeld: koolstofmonoxide, H2S, methanol, benzeen * Symbool: doodskop -4- Wat zijn de gevaren zijn van het werken met zeer giftige en giftige stoffen? Noem voorbeelden en hoe ziet het bijpassende symbool eruit?

10 * Zuurstoftekort opheffen door de ruimte mechanisch te beluchten * Onafhankelijke adembescherming toepassen -4- Welke maatregelen moet je nemen om te werken in een ruimte met een te lage zuurstofconcentratie? *Zeer licht en licht ontvlambare stoffen vliegen zeer gemakkelijk in brand, zelfs bij normale omgevingstemperaturen (21 C) * Voorbeeld: benzine, aceton, white spirit * Symbool: vlam -4- Wat zijn de gevaren zijn van het werken met zeer licht en licht ontvlambare stoffen? Noem voorbeelden en hoe ziet het bijpassende symbool eruit?

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst!

Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje. Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Grootmoeder zorgt veilig voor roodkapje Een presentatie van Gastouderbureau Roodkapje en Frans van Tilborg (HVK) Hartelijk dank voor uw komst! Veilig verzorgen van kleinkinderen Dominotheorie Ongevallen

Nadere informatie

Wat zijn gevaarlijke chemische producten? Wie zijn de actoren? Wat is hun opdracht? Nieuwe regels over etikettering en verpakking

Wat zijn gevaarlijke chemische producten? Wie zijn de actoren? Wat is hun opdracht? Nieuwe regels over etikettering en verpakking Wat zijn gevaarlijke chemische producten? Wie zijn de actoren? Wat is hun opdracht? Nieuwe regels over etikettering en verpakking 02/12/2010: Vaalbeek Robert Thys Premed vzw 1 Inhoud van deze presentatie:

Nadere informatie

Resultaat review VCA-ETT 2014: overzicht wijzigingen

Resultaat review VCA-ETT 2014: overzicht wijzigingen Hfdstuk Ond. ET TT / Aandachtsbol Toelichting 01. Wetgeving 01.05 Toezicht op V&G Wetgeving 01.05.03 De kandidaat kan de sanctioneringsmogelijkheden van de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid

Nadere informatie

Ciencia y technologia. Basisveiligheid

Ciencia y technologia. Basisveiligheid Ciencia y technologia Basisveiligheid 1 Inhoud blz. 1.0 Arbeidsomstandighedenwetgeving 7 1.1 Ontwikkeling van de arbeidsomstandigheden 7 1.2 Huidigestand van zaken 7 1.2.1 Het Arbobesluit 8 1.2.2 De Arboregeling

Nadere informatie

**** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * ****

**** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * **** **** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * **** 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING PRODUCT NUMMER: 876-6013 PRODUCT NAAM: Voorstrijk Vochtige Muren & Kelders Uitgegeven

Nadere informatie

Tipkaart 22.2 H 6. Benzeen (C 6. Algemene gegevens CAS nr: 71-43-2 EU-etikettering: R-zinnen: 45-46-11-36/8-48/23/24/25-65 S-zinnen: 53-45

Tipkaart 22.2 H 6. Benzeen (C 6. Algemene gegevens CAS nr: 71-43-2 EU-etikettering: R-zinnen: 45-46-11-36/8-48/23/24/25-65 S-zinnen: 53-45 Benzeen (C 6 H 6 ) Algemene gegevens CAS nr: 71-43-2 EU-etikettering: R-zinnen: 45-46-11-36/8-48/23/24/25-65 S-zinnen: 53-45 Licht ontvlambaar Schadelijk CLP (EU-GHS): Signaalwoord: GEVAAR H: 225-350-340-372***-304-319-315

Nadere informatie

Instructie gevaarlijke stoffen algemeen:

Instructie gevaarlijke stoffen algemeen: Instructie gevaarlijke stoffen algemeen: Doel Het doel van deze instructie is om gevaarlijke stoffen in het algemeen te bespreken om de werknemers bewust te maken van de alom aanwezige gevaren en hoe hiermee

Nadere informatie

Handboek Vuil. Fleur van Broekhuizen Ckees van Oijen m.m.v. Pieter van Broekhuizen André van Raalte Hanneke Swart Jeroen Terwoert

Handboek Vuil. Fleur van Broekhuizen Ckees van Oijen m.m.v. Pieter van Broekhuizen André van Raalte Hanneke Swart Jeroen Terwoert H ANDBOEK V UIL VOOR ORSIMA Handboek Vuil Fleur van Broekhuizen Ckees van Oijen m.m.v. Pieter van Broekhuizen André van Raalte Hanneke Swart Jeroen Terwoert Amsterdam, 10 december 2005 IVAM research and

Nadere informatie

29-05-2007 R0070004aaA3. Inhoudsopgave

29-05-2007 R0070004aaA3. Inhoudsopgave Toolboxmeetings PWD Opdrachtgever: Auteur(s): Reviewer: Kenmerk: Status: Provincie Limburg Vincent Maissan Wil Dirks Definitief Inhoudsopgave Inleiding 1 Toolbox 1: Arbeidsomstandigheden- (arbo)wet en

Nadere informatie

Veiligheidblad Mecalithe con.100% VS

Veiligheidblad Mecalithe con.100% VS 1 IDENTIFICATIE VAN HET MATERIAAL EN DE LEVERANCIER 1.1 Identificatie van het materiaal Product naam : Mecalithe Commerciële naam : Mecalithe 1.2 Toepassing Mecalithe is een hulpstof voor beton, mortel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 1 INLEIDING VEILIGHEIDSMAATREGELEN Deze procedure vervangt de procedure CMA/1/D van december 1991. Om de veiligheid van het personeel maximaal te verzekeren is het nodig de risico's verbonden aan de monstername

Nadere informatie

handleiding VEILIGHEID OP DE WERKVLOER

handleiding VEILIGHEID OP DE WERKVLOER handleiding VEILIGHEID OP DE WERKVLOER respectvol verdraagzaam mondig positief kritisch leergierig verantwoordelijk geëngageerd sociaal zelfstandig creatief Colofon Dit is een uitgave van het GO! onderwijs

Nadere informatie

SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79

SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79 SCK CEN isrp maart 2006 Veiligheidsbrochure - extern pagina 1 van 79 Noodsituatie p 3 Stralingsbescherming p 11 Milieu p 31 Industriële Veiligheid - Brandrisico p 37 Industriële Veiligheid Persoonlijke

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD FLASH DASH VANILLA Report Date : 26/11/2012 1 / 10 Herzieningsdatum 22/07/2011 Herziening 2 Vervangt datum 31/05/2011 v1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad.

Tenax Spa AGER. veiligheidsinformatieblad. Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Blz. 1 / 8 Naam 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het

Nadere informatie

Vergiftiging voorkomen

Vergiftiging voorkomen Vergiftiging voorkomen In België beschikken wij over een zeer ruime keuze uit allerlei producten voor het onderhoud van het huis, de wagen, de tuin en voor het opknappen van karweitjes in huis en tuin.

Nadere informatie

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften

Gedragsregels Veiligheid Voorschriften -... 1.11 TECHNIEK Gedragsregels en Veiligheid Voorschriften MDI Techniek BV... -"'~ \~ NEN NBBU Nijverheidsweg 6, 7161 AA Neede Postbus 155, 7160 AD Neede T (0545) 288288 F (0545) 28 82 80 www.mditechniek.nl

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie 1.24 VIB-nummer 300000000002 Datum van herziening 03.10.2012 Afdrukdatum 06.10.2012

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Versie 1.24 VIB-nummer 300000000002 Datum van herziening 03.10.2012 Afdrukdatum 06.10.2012 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Product-id : Chemische formule : C2H2 Raadpleeg paragraaf 3 voor REACH-informatie Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

Veiligheid samenvatting:

Veiligheid samenvatting: Veiligheid samenvatting: Hoofdstuk wetgeving, veiligheid, gezondheid en milieu Welke wetten liggen er aan de grondslag van de huidige veiligheidswetgeving? Veiligheidswet dateert van 1952 tot midden 1996

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD TERPENTINE Herzieningsdatum: 22 maart 2006 Bladzijde 1 van 10 Printdatum: 13-8-2007

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD TERPENTINE Herzieningsdatum: 22 maart 2006 Bladzijde 1 van 10 Printdatum: 13-8-2007 Herzieningsdatum: 22 maart 2006 Bladzijde 1 van 10 HOOFDSTUK 1 IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN DE ONDERNEMING Dit Veiligheidsinformatieblad voldoet aan de regelgeving in Nederland. PRODUCT Productnaam:

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Materiaalnaam : 1.2 Relevante geïdentificeerde gebruiken van de stof of het mengsel en gebruiken waartegen

Nadere informatie

veiligheidsinformatieblad

veiligheidsinformatieblad Datum bewerking: 12/04/2010 pagina:1 / 6 1. Benaming van de stof resp. de toebereiding en de onderneming Artikelnr. (producent / leverancier): Benaming van de stof of de toebereiding ervan: Naam, volledig

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad LPG\AUTOGAS Verordening 1907/2006/EG

Veiligheidsinformatieblad LPG\AUTOGAS Verordening 1907/2006/EG 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Identificatie van de stof LPG (Liquefied Petroleum Gas; < 0,1% 1,3-butadieen) 1.2. Gebruik van de stof Motorvoertuigbrandstof 1.3.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Productnaam Product- of artikel nummer (Kit) Product- of artikel

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0

.butanon; ethylmethylketon - Id nr: 606-002-00-3- CAS nr: 78-93-3 - EG nr: 201-159-0 VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD Datum van herziening: 20/09/05 91/155/EG (2001/58/EG) -ISO 11014-1 1. /DENTIFICA TIE VAN DE STOF OF HET PREPARAA T EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming: Normaal gebruik:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel Registratienummer

Nadere informatie

TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA

TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA TECHNISCH MERKBLAD COMPA RENOVATIEPASTA ALGEMEEN 2-componenten reparatiecompound op basis van polyesterhars. Voor het vullen van grote gaten, naden, scheuren (minimale breedte 3 mm) bij onderhoud en nieuwbouw.

Nadere informatie

Safety VOORBEELD PRODUCT

Safety VOORBEELD PRODUCT Blad: 1 van 9 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming. Productnaam en code: Gebruik: Identificatie onderneming: Heavy duty coating. SafetyDocs Johannes Vermeerstraat 1 NL 5212

Nadere informatie