BEDEVAART, FRITS HOPMAN. 324 BEDEVAART.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEDEVAART, FRITS HOPMAN. 324 BEDEVAART."

Transcriptie

1 324 BEDEVAART. Maar dat het heiligen-beeld er staat, middenin, misschien zonder dat de kunstenaar het heeft gezien of gedacht, zegt genoeg voor zijn innerlijk en onbewust compositie-vermogen, on meer nog voor zijn gcvoels-diepte. Zulk heiligcn-bceld: ik vind het, hoezeer geïntensifeerd, in de groote akwarel van den Prondel-markt" terug. Over dezen prondel-markt heb ik in genoeg gezeid om er hier van te mogen zwijgen. Al wilde ik u ook hier wijzen op de schoonc, rijpe techniek van het werk, zijn volkomen evenwicht en de volmaaktheid der voorstelling; al wilde ik aantoonen, dat de meer-beperkte atmospheer er een scherper en voller karakter aan geeft dan aan den grooten ets waar, even verplaatst, hetzelfde onderwerp wordt bij behandeld. Ik zal u alleen tooncn, dus, het kleine, tengere vrouwen-figuurtje, dat weer midden in het tafereel, onmiddelijk de aandacht trekt. Het is een dwerginnetje haast, gestoken in den kap-mantcl, het meewarig gelaatjo tusschen de kaak-stukken van het witte mutsje, 't gekochte goed zorgvuldig tegen zich aan; een ingetogen, en niet slim menschje; een wezentje van betrouwen en vrees tevens, met de blikken van een schapershond en den mond van een weduwe, en met de handen, de lange, magere schoone handen, die veel hebben gewerkt en moeilijk hebben gcgaêrd: een heiligen-beeld, niet waar? En 't zoo schoone beeld van innig mede-leven!... Heel deze akwarel is trouwens een werk van rijpheid: vergelijk de nap-kuiper, voor de uitdrukking, maar weer met den Straatvegor", merk de haast-symbolische dubbelheid van den hoog-bekapten en brilligen verkooper met den opgevulden wapper-uil uit zijne kraam; en zie vooral hoe geleidelijk alle lijnen vereenvoudigen gaan tot Bruegheliaansche vorm-vreugde: schakel die De Bruycker uit een Fransch anarchisme moest leiden naar de bree.de traditie van zijn eigen land... Wil dat zeggen dat De Bruycker de Gentschc bevrijding nabij is?... Het dient gezeid: zulk een vrijheid bereikt men niet, dan door zeer groot geloof. Geen scepticisme kan buiten het tceken der vernieling staan. Slechts liefde leert de verlossende wegen... Hier moet ik zwijgen, waar ik niet weet in hoeverre liefde het thans op negecringszucht bij Jules de Bruycker wint. Ik mocht de stijging langs opwaartsche wegen vaststellen. Het genaken der kimme heb ik nog niet gezien. Ik hoop maar... Ik hoop echter, meen ik, terecht... Men is niet goed voor zijn pleizer, men is het uit menschelijken drang, uit menschelijkc noodzakelijkheid. En de innerlijke aard van De Bruycker's laatste werk was er eene van goedheid. Moge ik zijne, technisch zoo rijke, kunst weldra gedijen zien tot de heerlijkheid van rijke gemoeds-kunst! BEDEVAART, DOOR FRITS HOPMAN. Het eenige kwaad, dat ik van mijn vriend Willem van Gendringen zeggen kan is. dat hij misschien een béétje te hollandsch is en dat /.uit u mogelijk een verdienste noemen. Een aardige jongen anders; niet onbegaafd ook: U heeft zeker in de tijdschriften respectabele verzen van hem gelezen. Zijn belangstelling is beperkt. Literatuur is voor hem het eenige wat werkelijk van belang is in deze wereld, maar zelfs binnen die nauwe grenzen is hij exclusief. De nieuwe fransche schrijvers kent hij goed; van de engelsche bewondert hij alleen Shelley en Keats eigenlijk Shelley alleen, als het gewed is. Dezen zomer kreeg hij het denkbeeld om naar Engeland te gaan om de plaatsen te bezoeken, waar zij geleefd en

2 BEDEVAART. 325 gewerkt hebben. Ik gaf hem brieven aan een paar van mijn engelsche vrienden, eenige raadgevingen, die hier niet nader aangeduid behoeven te worden, en mijn zegen. Hij ging met een vrachtboot, rechtstreeks van Amsterdam naar Londen. Dat was het begin van de misère. De reis was goedkoop, het eten was goedkoop en dat was het comfort ook, als de waarheid gezegd moet worden. Willem is een van die naturen, (brave en sympathieke menschen overigens) die de wereld poëtisch nemen. Dat is een erg onbevredigende manier van doen, want de wereld is niet poëtisch en de dichter moet daarom zichzelf en de waarheid dagelijks geweld aan doen. Willem had zich wonderen beloofd van de zee en de hollandsche duinenwacht; hij had Mei" nog eens over gelezen en gehoopt, dat er minstens een paar sonnetten uit de overtocht te slaan zouden zijn. Helaas! Nauwelijks was men in het ruime sop buiten de pieren van IJ muiden (de zon ging onder in een hemel van karmijn en safraan en er stond een stevige bries) of Willem wilde heel erg, dat hij nooit gegaan was. Misschien wilde de hofmeester dat ook, want nadat onze dichterling in de benauwde, korte kooi was gelegd, viel er heel wat te redderen aan dek en op de kajuitstrap. In ieder geval, die gulden voor het diner in het Noordzeekanaal was weggegooid geld. Eerst nog had Willem geprobeerd het aan dek te harden, ten spijt van het golfschuim, dat telkens rijkelijk over hem heen werd gesproeid, maar al spoedig waren de buitensporige evoluties van de anders zoo betrouwbare kimlijn boven de verschansing hem te machtig. Beneden hing een opwekkende geur van gebakken visch, machine-olie en zeewater, maar liggen was toch nog beter dan over de borstwering hangen, met een bonzend hoofd op gekruiste armen gesteund. Dien langen nacht sliep hij geen oogenblik. In de tusschenpoozen van het braken lag hij met gesloten oogen, zich telkens weer schrap zettend, als de wereld plotseling onder hem wegzonk en hij tegelijk zachtjes oj) zijn buik werd gewenteld. Zoo miste hij den zonsondergang en miste den sterrennacht op de Noordzee, die alle sonnetten ter wereld te boven gaat. Om zes uur was de boot van de Handelskade weggestoomd en vier-en-twintig uur later bracht een sloep hem bij de Towerbridge aan wal. Daar ondervond hij voor het eerst en zeer tot zijn verwarring, dat iemand Endymion begrijpen kan en toch geen woord verstaat van een londensch huurkoetsier. Intusschen met geld en geduld brengt men het een heel eind. Voor het avondeten was Willem met bagage beland in een Cityhotel voor handelsreizigers, gezond ofschoon nog beverig en grondig ontgoocheld door wat hij van Londen gezien had. Ik hoef niet te zeggen, dat onze pelgrim, de man van hollandsche vooroordeelen, zonder savoir faire, die weinig wist van de engelsche taal en nog minder van het engelsche leven, zich daar heelemaal uit zijn element voelde en kinderlijk naar huis verlangde. Daarbij kwam nog tot zijn ramp, dat het een snikheete week geweest was. Dien dag haalde de thermometer in de schaduw alles wat maar wonderlijk is boven de negentig en dat was op het onzindelijke slaapkamertje best te gelooven. Willem, die na den rit door de morsige buurten aan de Theems de griezeligste detectivenvcrhalen uit zijn jeugd geloofde, barricadeerde zijn kamerdeur met alles wat versjouwbaar was, kleedde zich uit en ging op bed liggen. Maar de slaap kwam niet. Het laken kleefde aan hem; het zweet liep in kille straaltjes van zijn voorhoofd en achter de ooren; de adem kwam zwaar; zijn nek en rug prikkelden. Van Cheapside kwam aanhoudend hol hocfgeklots, gerammel van tuigkettingen, gonzen van taxi's en geloei der aanzettende motorbussen en zelfs toen het later werd en het gerij verminderde bleef er van de nimmer rustende stad in de lucht een gestadig gerucht en daarin woonde een fijne griezel, iets beklemmends evenals in het geluid der

3 326 BEDEVAART. torenklokken, die de weldadige stilte van den nacht ontwijdden. Willem stond op en ging in de vensterbank zitten. Tegenover hem waren de donkere ramen van kantoorlokalen met matglazen benedenruiten en daglichtreflectors (er is geen troosteloozer gezicht) en boven de dakvensters hing een netwerk van telefoondraden. Als hij zich wat voorover boog, kon hij in de hoofdstraat zien, waar het asfalt, door vele wielen glad gepolijst, het licht der booglampen streeperig weerkaatste. Een roode postwagen ging voorbij, met een donkere, meezwenkende slagschaduw, en een politie-agent kwam langs en onderzocht alle deuren en gluurde in iedere portiek. En langs de hooge, roeterige muren bleef de droge hitte opwolken uit de nauwe straatspleet. De torenklokken telden de uren uit, de bleeke dageraad kwam over de City of dreadful Night", de groentenwagens reden aan, en nog steeds zat de poëet dof en wanhopig uit te staren. Hij kwam slaperig en doodmoe na dien tweeden doorwaakten nacht aan het ontbijt. Het servet was vol vlekken en er lagen kruimels op van vertrokken voorgangers. De waitress in een smoezelig roze katoentje lei de Daily Mail" voor den gast neer en vroeg of hij gekookte haring of spek-en-eieren wilde eten. Willem dankte onthutst en stelde zich tevreden met thee en geroosterd brood. Dat was onoordeelkundig. Zooiets kan men bestellen in het First Avenue Hotel, waar het een Vastclandsch ontbijt" heet en drie shillings kost, maar in een handelsreizigerslogement wekte zulke flagrante buitensporigheid begrijpelijkerwijze argwaan. Na het sjofele maal kocht mijn vriend zes sigaren voor twee stuivers het stuk dat waren de goedkoopste en was verbaasd, dat ze naar knoflook roken en zich bij tijden als vuurwerk gedroegen. Vervolgens ging hij op weg naar Hampstead om het huis van Keats in Well Walk te zoeken en belandde, afgaande op wat hij van een verscheidenheid van inlichtingen verstond, na een tropischen morgen in onder- en bovengrondsche treinen en op omnibussen te Anerley en dat is aan den anderen kant van Londen. Daar ging hij op een bank zitten, verslagen en radeloos. Hoe hij ten slotte op de tentoonstelling van Crystal Palace belandde, is niet te verklaren, maar die middag in de zon tusschen kramen en kiosken, spullen en restaurants, deed de deur dicht. Met wrok in zijn hart tegen alles wat Engelsch is en innige verachting voor onze geheele moderne beschaving, kwam hij na nieuwe avontuurlijke omzwervingen ten slotte in zijn hotel terug en het vooruitzicht van een derden slapcloozen nacht, dat hem den geheelen dag had gehanteerd werd nu een hysterische aandachtskramp. Weer lag hij hijgend een poos te druilen om telkens op te schrikken en weer zat hij uren uit te staren op de donkere kantoren aan den overkant. Toen kwam hem een plaat, die hij 's middags gezien had, in de gedachte, een reclameplaat van Brasso" poetspomade. De teekenaar had een londensche stoomspuit afgebeeld bemand met schitterend gehelmde brandweerlui en getrokken door conventioneel vurige paarden. En in de drukkende wachten van den nacht begon Willem hartstochtelijk te verlangen, dat er brand mocht komen in die zwarte huizen, dat er iets mocht gebeuren om den ban van roerloosheid en hitte te breken, dat het insluitende, banale kleinmenschelijke vernietigd en de elementale overmacht hersteld mocht worden. Die wensch besloeg weldra zijn geheelen, vermoeiden geest, werd een obsessie; hij kon aan niets anders denken dan aan rook, hollende paarden, koperen helmen en waterstralen. In een oogenblik van halfslaap zag hij de vlammen om de verweerde, Corinthische kapiteelen opzwalpen en ontwaakte met een schok toen hij uit de vierde verdieping sprong. Den volgenden morgen, in een gelukkig oogenblik, herinnerde hij zich mijn intro-

4 BEDEVAART. 327 ductie-brief aan Reggie Stanhope. Reggie is door den dood van zijn broer heel wat rijker dan in den tijd toen wij samen naar obscure boxing-matches gingen, maar hij is nog dezelfde joviale kerel van vroeger. Hij keek even naar de wonderzame snit van Willem's pandjes en naar zijn dun artistiek baardje, maar was dadelijk heel erg tot zijn beschikking. De Hollander begon in gebroken boeken-engelsch zijn nood te klagen over zijn ervaringen der laatste dagen, over de prozaïsche londensche straten, het ongenietbaar eten en eindigde met te schelden (moge het hem vergeven worden!) op het engelsche landschap en hij kende alleen de spoorlijn tot Penge. Hij was bizonder nadrukkelijk aangaande zijn nachtelij ken wênsch om Londen te zien branden, maar zijn idioom schoot te kort en hij werd verkeerd begrepen. Reggie luisterde met fijne, britsche hoffelijkheid naar het wonderlijke mensch-exemplaar met de droomerige oogen, den onvasten, telkens glimlachenden mond en de gesticuleerende vrouwehanden. Toen maakte hij plannen. U heeft het tot zoover onfortuinlijk getroffen", zei hij. Literatuur en kunst en dat allemaal ligt niet erg in mijn lijn ik ben zeeman van beroep. Maar als u zich aan mij wilt toevertrouwen, geloof ik, dat ik u alles geven kan, wat u verlangt. Ik zal u op een plaats brengen aan zee, waar Shelley gewoond heeft en waar landschap en fransche keuken te vinden zijn, mogelijk zelfs witte Bourgonje en cheroots als de goden ons welgezind blijken". Willem heeft later nooit meer zijn neus opgehaald voor mijn vrienden over het Kanaal. Reggie weet de heele wereld naar zijn hand te zetten en krijgt het onmogelijke gedaan. Ik heb reden om het te weten. Twee uur later zat het wonderlijke paar elkaar tersluiks op te nemen in een eerste klas coupé van de Great-Western. In den beginne was het landschap van de lange Theems-vallci weinig interessant. Een blauwe hitte-mist lag over het wcmelende verschroeide land. De kimlijn was uitgewischt en bruinig violet straalde de hemel. In de donker-gemaakte lunchwagen was het zwoel ten spijt van den zingenden ventilator en het vereischte takt en tegenwoordigheid van geest om de zwartj es van den treinrook uit de heftig bewogen soep en de pale a 1 e te houden. Maar Reggie had egyptische sigaretten en zijn conversatie was gemoedstillend als een ruischende woudbeek. Willem was veroverd voor men te Taunton moest overstappen. En het landschap veranderde. Het petieterige locaaltreintje, waarin zij waren overgestapt, dat onder de rookerigc stationsbogen gepast en zakelijk genoeg geleken had, begon langzamerhand belachelijk te worden tegen de onverstoorbare, niet-achtende overmachtigheid van de natuur. Hijgend en knersend sukkelde het ding in een mist van neerslaande rook en meegezogen stof langs hooghout van het eene bloembed-perron naar het andere. De jacht van het leven was verdwenen. Er werd behoorlijk lang stil gehouden in plaatsjes met dichterlijke dubbele namen en daar stond dan wel op een wissel een andere trein te wachten, waarvan de locomotief gemoedelijk rookte als een huisschoorsteen, terwijl de machinist met gekruiste armen over de onderdeur hing. Ook kwam de geur der velden binnen en het gedempt gepraat in de belendende compartimenten achter de houten beschotten en het gonzen der hommels in de sneeuwbesstruiken was het eenig geluid. Of de zee kwam even te zien: een' baan van loodblauw achter de heuvels, of een visschersdorpje met seinstaketsels en logge, zwarte booten op het strand getrokken. Doch eigenlijk te Malmshead begon de reis pas aardig te worden, die verder met de mailcoach langs de rotsige kust van het graafschap Somerset zou worden gedaan. Het was een rit van twee uur. De groote postwagen stond op de keien van het stationsplein klaar. De bak, hooggehangen tusschen de roode wielen werd alleen voor bagage gebruikt; maar het was

5 328 BEDEVAART. de echte dierbare van de vergeten sportprenten. De flauw welvende zwartgelakte paneelen weerkaatsten de zon-beschenen huisgevels en de wolken. Bovenop waren vier banken achter elkaar en dan was er nog de- zeer begeerde ruimte op den bok naast den koetsier. Op het plein was het een aardige bedrijvigheid door het inladen van koffers en tasschen en het af- en aanloopen van reizigers, die plaatsen kwamen bespreken. Een paar leegloopers aasden daar op een karweitje en straatkinderen monsterden de vreemdelingen met rustige belangstelling. Vóór waren stalknechts (met sportpetten als badmutsen tot aan de ooren over het hoofd getrokken) bezig vier vossen in te spannen onder toezicht van den koetsier, die, tot Willcm's groote voldoening, naaiden eisch gekleed was in roode jas met koperen knoopen, bruin leeren beenstukken en de zwart vilten cylinderhoed van zijn aloud beroep. Reggie was dadelijk naar het vandehandsche voorpaard geloopcn als om de staartriem aan te gespen. Hij tilde op goed geluk af een voorpoot van het beest op en onderzocht hoef en vetlok. Zooals bedoeld was, kwam dadelijk de koetsier toegeloopen, die een zelfbewust en moeilijk te naderen personage was. In een oogenblik iedereen die Reggie kent, zal het gelooven waren de twee in opgewekt gesprek, vol jargon en kennis van zaken over eeltknobbels, wrattcn en horzelbulten. En Willem voor wien werelden open gingen, was niet verbaasd, toen Reggie hem na een paar minuten kwam vertellen, dat de plaatsen op den bok voor hun tweeën werden bewaard. Sommige menschen", zei Reggie, minachtend, zouden daar een halven kroon voor hebben uitgegeven". Een trap 'werd tegen de diligence gezet en de corpulente hceren en dames op leeftijd bereikten hun plaats veilig, ofschoon niet zonder angst, terwijl de jongeren langs de opstapjes naar boven klauterden. De leeren beendekens werden vastgemaakt, pijpen opgestoken, hoeden vaster op het hoofd ge.- drukt. De koetsier klom nu ook op, schikte de vier teugels tusschen de vingers van de linkerhand en nam de zweep. Toen gooide hij de rem los en schoof zoekend heen en weer tot hij makkelijk zat. Los!" riep hij en de staljongens lieten de toornen los en sprongen achteruit. Daarop blies de conducteur in zijn lange, rechte trompet; de paarden zetten aan met gekromde nekken en de koets reed heen onder gejuich van de omstanders. Willem's belangstelling in het leven keerde, terwijl men door de straten van het provinciestadje reed. Beschaduwde singels met moderne villa's volgden. Doch het was eerst op den breeden, harden straatweg, effen als asfalt, dat de Hollander de geestdrift begon te begrijpen, die sommigen der oudere engelsche schrijvers voor het reizen met postwagens gevoeld hebben. Het zware rijtuig rolde vlot en door eigen traagheid gelijkmatig, achter het straf dravend vierspan. De. windtocht sloeg tegen het gezicht en schok-fladderde in de oorschelpen; de hoofden scheerden door de sterk-geurende lucht. Er kwam een heer-. lijk gevoel van levenskracht, een glorieuze opwinding in het bloed. Hoog en donker welfde vooruit de koninklijke, oude laan en hier en daar stond een bundel licht naar beneden, waarin de fijne, uitbrekende looverpluimen los kwamen. Uit Willem's gedachten was het ondraaglijk gevoel van opsluiting in-het-kleinmenschelijke verdwenen. De laan kwam ten einde en men joeg tusschen boomgaarden, waarin kleine, zwarte varkens op de dunne pootstompjes dooreen holden. Toen dook de wagen in een koel en stemmig bosch van pijnboomen en lorken. De grond was er bedekt met fijne, gave varens en klimop omgroeide alle stammen. De geuren van bloemen en dennen, van hooi en van de zee mengden zich daar en riepen vergeten ervaringen in Willem op. Hij zat verheugd, maar beschaamd voor zich uit te staren, terwijl Reggie met anecdoten over terriers en pointers den koetsier zoo had

6 BEDEVAART. 329 weten in te pakken, dat deze hem na een poos de leidsels in handen gaf. Willcm zag toe met bewondering en een beetje afgunst, hoe goed het mennen hem afging, hoe hij moeilijke bochten wist te nemen, als was hij jaren lang bij het vak geweest en met hoeveel beleid hij zorgde, dat elk der paarden naar evenredigheid trok. Het landschap wisselde steeds. Men reed over een drieboogbrug zonder leuningen. Van grijze stecnblokken, kantig en knokigdor en begroeid met groote lappen klimplantloover waren de peilers opgebouwd, oprijzend uit het donkere water, waarin zich witte huisjes wazig weerspiegelden. Hooge hagen vol roze hondsrozen stonden aan de overzij. Zoover men zag, was de aarde bedekt met een dichte vacht van akkerplanten en heessters, waartusschen de poppetjes op de paden diep wegzonken. Vakken van donkergele tarwe lagen op de heuvels naast bleeke rog. De hemel was helder hier bij de zee en het klare zonlicht lag op de velden. De weg was gestadig gestegen en men reed nu op een heuvel. Tusschen het geboomte door, dat op de berghelling groeide, zag men een dorpje, diep in een komvormig dal beneden en terwijl de postwagen, waarvan de wielen op glijsleden waren vastgezet, snerpend en knetterend over de kiezel den zigzag weg af schuurde, kwam het groepje leidaken, een kerktoren omringend nu van dezen dan van gindschen kant, steeds naderbij te zien. Gescheiden door witte dekstukken lagen de scherpe vlakjes als een groep kristallen te hoop en blauwe rook steeg op tegen het hooge kerkdak, waarvan de leien in de zon blonken met gesmoord, gelig licht. Een lange Amerikaan, wiens nooit volprezen bottines Willem in het smalle van den rug stompten, haalde zijn Baedeker voor den dag.,,zouden ze daar wat genietbaars te drinken hebben?" kreunde de dichter.,,ik begin flauw te worden". Wacht tot wc in Whitmcll Moor komen", zei Reggie, die altijd meer weet dan een ander. Daar kun je een kop fatsoendelijke XLIII. Elseviers No. 4. thee en geboterd brood a d 1 i b krijgen voor drie stuiver". En bedachtzaam flikte hij een vlieg van een paarde-oor. Aan den ingang van de vallei werd stil gehouden, om de wielen weder vrij te maken, zoodat Willem gelegenheid had om een antieke hofstee op te nemen, die daar stond. Het was een wonderlijk kavalje. Willem dacht, dat zulke alleen in prentenboeken bestonden of op kerstkaarten. Het vervallen bemoste dak rees zeer steil en hoog bijna zoo hoog als de omringende kastanjes en uit dit hellend vlak; dat in speelsche buitensporigheid (als op de gravures van Diirer) bijna tot op den grond reikte, braken zolderraampjes door houten tralies tegen de stormen beschermd. De gevel was gekalkt tusschen de roode kruisbalken en latten en om de vermolmde blinden groeide klimop naar boven en verstopte de schoorsteen. De avontuurlijkste en griezeligste dingen zouden binnen die muren kunnen gebeuren. Onder een vlierstruik in het gras voor de deur lag een oude geit met lang, grof haar op het beenige lichaam. De uitdrukking van den kop (het domme van de slappe ooren en snel wijkende, kauwende kin, waaraan een dun baardje hing: het wulpsche der gesperde neusgaten, als van een Nubische; het onbetrouwbare, dat de witte wimperfranje aan de lodderige, puilende oogen gaf) trof Willem. Zoo'n raar beest kon alleen bij zoo'n raar huis hooren, maar... (erwas bevrijding in die gedachte) de wereld waarin plaats was voor beide werd er te ruimer en belangwekkender om. De paarden sprongen weer vooruit en reden, onder bazuingetoct de smalle, slingerende dorpstraat in. De reizigers waren ter hoogte der eerste huisverdicpingen. Dat waren de stroogedekte huizen, die als toonceldecors in pantomimen verschijnen; huizen uit het sprookjesland, schilderachtig en onwaarschijnlijk, fantastisch en popperig niet als woningen bedoeld, maar als romantische achtergrond voor melodramatische gebeurtenissen. Aan de voorgevels van ge- 24

7 330 BEDEVAART. tint cement waren knusse erkertjcs uitgebouwd, laag genoeg bij den grond om met een touwladder te bereiken en juist groot genoeg voor een niet al te hartstochtelijke liefdesscène. En er waren portiekjes of wel rustieke veranda's op dikke boomstamkolommen en daartegen groeiden klimrozen en witte clematis. Kleine voortuintjes door lage muren van cement-en-leisteen van de straat gescheiden,stonden vol kleurige bloemen: bestipte digitalis, hooge stokrozcn met hun roze kokardes, breedbladige zonnebloemen, violette monnikskap vlak naast het fel oranje van goudsbloemen, blauwe riddersporen en witte akolei. Het was alles zoo landelijk en frisch, dat Willem geloofde, dat hier, in die mooie en eenvoudige omgeving, het leven noodzakelijk waardig en oprecht moest zijn. Een zwarte kat lag zich in een vensterbank te zonnen. Een gerimpeld moedertje in witte floddermuts mummelde tevreden in een leunstoel. Dikke, blozende kinderen, niet noemenswaard gekleed, stoeiden op een blcekjc. Een boer uit een teekening van Caldecott kwam aangeloopen met een ontzaggelijken bruinen hengst aan den teugel en het dier steigerde bij het naderen der diligence op de plompe achterpooten precies even koddig als de strijdrossen van sommige ruiterstandbceldcn uit de fransche renaissance. De herberg waar men stil hield was streng in stijl met de omgeving. De ondergcvel beneden de zware lijstrichel was van dwarschc, geteerde planken en de bovenpui van grint in cement. Daarin waren ramen als kasten uitgebouwd en de kleine vensters van ruitjes in lood stonden open, zoodat men tusschen de pompoenen in propere, ouderwetsche slaapkamertjes kon zien. Tegen een zijmuur was een zeer hooge bakstcenen schoorsteen aangebouwd en het dak bestond uit kleine roode pannen, vlak en rechthoekig, als schubben over -elkaar gelegd. Daarop groeide het zindelijke huislook. Een groote lantaarn hing boven de voordeur en een uithangbord, waarop het portret van Karel II in verbruinde kleuren geschilderd stond, wiegde aan een paal bij de haverbak. De kaalhoofdige, dikke waard kwam naar buiten, gevolgd door zijn dochter, die een nuffig schortje voorhad. Bij den Heer Harry", zei de Amerikaan en hij sloeg op zijn knie, ik wist niet, dat zulke dingen bestonden. Wij leven hier in een achttiende-eeuwsch blijspel!" Ik zei, dat er geen romantiek in Engeland was"... begon Willem met een bloos van schaamte op zijn boetvaardig ge zicht. We beginnen pas", antwoordde Reggie. De paarden werden verwisseld en de tocht begon opnieuw, maar lang werd er niet gereden. De kustrotsen lagen vooruit en iedereen die loopen kon, werd verzocht om af te stappen. Willem was blij wat beweging te kunnen nemen. Hij was erg gelukkig, ofschoon diep beschaamd. Alleen vooruit loopend overdacht hij de ervaringen der laatste uren en boven gekomen, wachtte hij, op een hek gezeten, de komst van den wagen, die door de zweetende, hijgende paarden moeizaam tegen de helling werd opgezeuld. Dat was zulk een inspanning, dat reeds een kwartier later te Whitmell Moor opnieuw van span moest worden gewisseld en onder het wachten gebruikte men op het imperiaal den thcemaaltijd, waarvan Reggie had gesproken. Het laatste deel van de rit werd toen ondernomen. De knikkende schimmels trokken met slappe strengen de hooggeladen koets over den gruizeligen, harden weg. Rechts daalden plotseling de hoogc kustrotsen naar de wijde zee, waarop de rompen der verre stoombooten onbewegelijk schenen te rusten onder oploopende rookstreepjes. Links golfde de duffelsche hei met zacht rondende bulten diep landwaarts in. Klompen dicht opeen gepakte kattedoorn groeiden uit de hellingen en hier en daar was een scherpe punt van de onderliggende leisteen door het bckleedsel van borstelige plaggen gesleten. Boven de hoofden leek

8 BEDEVAART. 331 de hemel verwonderlijk klaar en blauw, maar verbleekte naar de wijde kim tot wit. Tegen de zon in scheen het, of men het zwart der ledige hemelruimte door de ijle luchtlagen zag schemeren en de zwevende wolkenvlokken waren gedrenkt met vreemd koperkleurig licht, als van de maan in edips. Iemand merkte in de verte een hert op en de menschen wezen elkaar het prachtige roode dier, dat met hooggeheven geweikop aandachtig naar de mailcoach keek. Een valk stond onbewegelijk op gespreide vlerken en vloog toen weg in ruime kringen. Zij reden zoo hoog, dat het panorama herinnerde aan fotografieën uit een ballon genomen. Achter de heibulten welfden heuvels wier schildpadruggen met gras begroeid, door heggen-streepjes, in ongelijke vakken waren verdeeld. Op de glooiing naar een dal ruigden de uitgestrekte wouden als ware het een mosbekleeding en in de verte kronkelde de helle postweg als een bliksemtak omlaag. Wat was het heerlijk, zoo verheven te zijn boven de aarde in alle kleinheid. Willem's ziel pakte iets van de dolle vrijheid van den wind, die daar op de hoogten krachtig blies. Na het eten zaten de mannen op het hotelterras te rooken en plannen te maken voor den volgenden dag. Telkens tikte een kantelend stukje van het smeltend ijs tegen het kristal der met dauw beslagen wijnglazen. De meeuwen cirkelden in de ziltfrissche, zonschitterende lucht boven het breede zeevlak, dat blauw was als een bergmeer tot waar de kustrotsen van Wales den gezichtseinder flauw verontrustten en de roomwittc zeilen der booten bloeiden als bloemen op. In een ruime bocht trok de baai naar het noorden, waar brokkelig en steil het voorland van roode zandsteen rees, gloeiend in het late zonlicht met zachte schakceringen van vermiljoen, flamingo, robijn, granaat met een wereld van wemelend détail in barstjes en bulten, ribbels en holten; en de scherpbelijnde schaduwvlakken waren violet. Maar op de bergruggen was het emeraud groene gras, dat met fijne rondingen en zachte glooiing de steencontouren verzachtte en de hooge cirruswolkjes slorpten kleur, naarmate de blindende lichtplek der zon in een reep van zeenevel zonk. Ik maak nog wel mijn excuses", begon Willem hakkelend,,,ik had geen idee. Ik had mijn mond moeten houden... natuurlijk. Het is hier zoo prachtig. Ik heb een goeie les gehad". Reggie knikte goedmoedig. Al lang goed" zei hij. Blij dat u zich amuseert". Zijn heldere oogen monsterden het uitgezakte, bleeke gezicht van den Hollander. Wat ik zeggen wil. Ik zou niet te laat naar kooi gaan". Willem ging niet te laat naar kooi, maar het was beschikt, dat hij nog niet ongestoord zou slapen. Niet, dat er ditmaal iets aan zijn kamer ontbrak: die was volmaakt tot een inrichting toe, waardoor hij, uit zijn bed met den nachtportier kon spreken. Hij had geen verlangen om met den portier of met iemand anders te spreken, maar sliep, toen hij nauwelijks op het kussen lag, dat naar lavendel rook. Reggie liep door het dorp een laatste pijp te rooken, welvoldaan over zijn werk. Hij had alles gedaan wat hij beloofd had. Op het dagprogramma had niets ontbroken dan een brand. Dat was trouwens een onredelijke en zelfs onbegrijpelijke wensch. Er moesten toch in Holland ook branden genoeg voorkomen. Maar een vreemdeling en vooral een literaire vreemdeling is ontoerekenbaar en het zou toch aardig geweest zijn als..." Een reutelend hijgende jongen kwam een hoek omgerend. Brand!" snikte hij en jakkerde weer voort. Tegelijk zette de torenklok in. Dat was weer een van die fortuintjes, die Reggie's reputatie van almachtigheid hebben helpen bouwen. Vijf minuten waren nog niet voorbij, toen hij Willem aankondigde, dat zijn brand gereed was, met hetzelfde koele air van zelfgenoegzaamheid, waarmee

9 332 BEDEVAART. hij dien middag Shelley's Woodbine Cottage had vertoond. Willem kwam verward uit verre streken tot de werkelijkheid. Hij begreep de vergissing, maar kon niet wel weigeren om mee te gaan, al had hij werelden gegeven om door te slapen. Hij schoot wat kleeren aan en liep halfwakker door de Highstreet. Reggie (hij weet iets van literaire behoeften) gaf hem een stoel, een blocnote en een potlood en ging toen helpen blusschen. Er viel niet veel meer te redden. Boven het brandende huis, schuinoploopend, was een baan van buikige, wentelende rookwolken, donker en ondoorzichtig tegen de serecne groene noorderhemel. Voor de ruiten wervelden smookkolken, waardoor hier en daar vuur flikkerde. Door kieren en reten, langs de deur en onder het dak, kwamen straaltjes witte damp. De heele dorpsbevolking liep aan en pensiongasten in avondklecding droegen meubels uit. Toen plofte iets, glasscherven rinkten op den grond en in écn hoog opgolvende zwaai laaiden de vlammen naar boven en verzwakten toen tot een strook van oranjekleurige vezels, linten en rafels, wimpels en banderollen, vervormend lofwerk en krullen, telkens uiteengeblazen als een bos veerpluimen, hier en daar gesmoord tot bruinrood en karmijn door de rooksluier. Van de brandende daklatten gleden de pannen naar omlaag. Willem zat wezenloos in den gloed te staren en probeerde om wakker te blijven, uit beleefdheid en erkentelijkheid tegenover zijn gastheer, maar het omringende scheen ver en onwezenlijk en hij zelf, aan de aarde en het tijdelijke ontstegen, raakte in communie met de oneindigheid. Ver in een tafereel aan de grenzen van zijn ziel, liepen zwarte kereltjes een vreemd en verachtelijk geslacht over bedden van leeuwenbekjes en indischc kers. Te midden van modder en plassen kreunde de brandspuit en de waterstaat uit de lekkende oude slang vergruizelde knakkend tegen muur en houtwerk in een wolk van gele damp. Binnenshuis was het nu helder licht. Een zware bint slingerde los, een stuk van het dak gleed omlaag en een vrij zwevende vlam fladderde even in de trillende heete lucht voor de verzengde boomen. De opsproeiende vonken trokken fijne gebogen lijntjes van licht aan den hemel. Het vuur stoof weer op. Dikke zwarte rookdarmen werden omhoog gezogen en daardoorheen glimmer-gloeide een prop hooi, scharlaken rood. Om de schoorsteen als golven om een klip, zwalpten de vlammen. Half zwart verbrande lappen en stukken papier steigerden in de heete lucht. het leken kraaien in een storm. Toen kwam een vlammetje als van een kaars op het rieten dak van het buurhuis en Willem moest maar steeds naar het lichtje kijken, dat langzaam grooter werd. Het kreunen van de brandspuit naast hem veranderde in verwijderd gezang van een geestenkoor en er was iets spookachtigs in, iets van een koortsdroomgevoelen, dat hij, wakend en zelf-bewust, niet de macht had zich van dien waan te bevrijden. Toen zonken de oogenkappen. Een bladderig verkoolde balk, nog gloeiend met korsten van donkerrood vuur dreunde neer en het stoorde hem niet. Een muur werd omgeramd, een tweede huis brandde uit, mannen liepen in het donker tegen zijn stoel en vloekten en rustig sliep Willem met het hoofd tegen een muur geleund op de plek, waar Reggie hem had neergezet en tot zijn verbazing vond bij het aanbreken van den dag. En als u mij niet gelooft, kunt u het nalezen in een oud nummer van de North Devon Advertizer maar die wist de verklaring niet.

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Het lam. Arna van Deelen

Het lam. Arna van Deelen Het lam Arna van Deelen Hij leunde vermoeid op zijn staf, starend over de eindeloze velden. De kudde lag verspreid onder de bomen, die op deze tijd van de dag voor wat schaduw zorgden. Hij legde zijn hand

Nadere informatie

De kleine wildebras. Th. Storm. Magda Stomps. Zie voor verantwoording:

De kleine wildebras. Th. Storm. Magda Stomps. Zie voor verantwoording: De kleine wildebras Th. Storm Magda Stomps bron (vert. Magda Stomps). De Pelgrim, Eindhoven 1943 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/stor047klei01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven Else Wenz-Viëtor

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Sindbad. De Vier Windstreken

Sindbad. De Vier Windstreken Nieuwsgierig naar de wereld achter de horizon, vertrekt Sindbad op een schip naar Oost-Indië. Hij bevaart alle zeeën en oceanen waar de zon op schijnt en beleeft de meest fantastische avonturen. Hongerige

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen

Johanna Kruit. Gedichten, geïnspireerd door bomen. Geheimen 1 Gedichten, geïnspireerd door bomen Geheimen In het donker huizen bomen die overdag gewoner zijn. Wij slaan de bochten van een pad mee om en gaan, ontkomen aan het licht af op geheimen.kleine geluiden

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2)

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Toen God begon met zijn schepping, was het donker en leeg. Maar God zei: Laat er licht zijn! En opeens was er licht. Nu was het niet donker meer, maar nog

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Een verhaal voor kleuters aanpassen (vereenvoudigen of verrijken)

Een verhaal voor kleuters aanpassen (vereenvoudigen of verrijken) Een verhaal voor kleuters aanpassen (vereenvoudigen of verrijken) Soms is het noodzakelijk om een verhaal te vereenvoudigen. Dit kan je door vrij te vertellen en daarbij een aantal aanpassingen te doen.

Nadere informatie

De geschiedenis van een muis

De geschiedenis van een muis bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: XKP 098. J. Vlieger, Amsterdam 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_ges005gesc01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 De Geschiedenis

Nadere informatie

-23- Geen medelijden

-23- Geen medelijden -22- Graniet Hoeveel keer was de vrachtwagen al gestopt? Innocent was de tel kwijtgeraakt. Telkens als de truck halt hield, werden er een paar jongens naar binnen geduwd. Maar nu bleef de deur van de laadruimte

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice.

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice. Alice ligt in bed. Heel langzaam wordt ze wakker. Haar lichaam ontspannen, haar hoofd leeg. De vertrouwde geur van haar man Jules hangt in de slaapkamer. Een geur van alcohol, nootmuskaat en oude man.

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua

Spreekbeurt Dag. Oglaya Doua Spreekbeurt Dag Oglaya Doua Ik werd wakker voordat m n wekker afging. Het was de dag van mijn spreekbeurt. Met m n ogen wijd open lag ik in bed, mezelf afvragend waarom ik in hemelsnaam bananen als onderwerp

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Stilton! Ik ben uitgever van de meest gelezen krant van wakker Muizeneiland, De Wakkere Muis.

Stilton! Ik ben uitgever van de meest gelezen krant van wakker Muizeneiland, De Wakkere Muis. EEN MISTIGE AVOND IN OKTOBER Het was een mistige avond in oktober. Ik haat reizen! Zat ik maar lekker thuis in mijn luie stoel! Helaas, ahum, ik bevond mij in een aardedonker bos Wil je weten waarom? Luister!

Nadere informatie

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak.

De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater. Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. De kleine draak vindt het drakenland Iris Kater Vandaag wil ik jullie iets vertellen over een kleine draak. Deze kleine draak werd in de mensenwereld geboren en heeft lang bij zijn vriend Maurice en zijn

Nadere informatie

De drie beeren. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304 De drie beeren. K.H. Schadd, Amsterdam 1869

De drie beeren. bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304 De drie beeren. K.H. Schadd, Amsterdam 1869 bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Ki 4304. K.H. Schadd, Amsterdam 1869 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_dri007drie01_01/colofon.htm 2010 dbnl *1 [] 1 Een zeer

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

De steen die verhalen vertelt.

De steen die verhalen vertelt. De steen die verhalen vertelt. Heel lang geleden kenden de mensen geen verhalen, er waren geen verhalenvertellers. Het leven zonder verhalen was heel moeilijk, vooral gedurende de lange winteravonden,

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Niet in slaap vallen hoor!

Niet in slaap vallen hoor! Niet in slaap vallen hoor! Marcus 13: 33-37: Dierenversie Geïllustreerd door: 30 november 2014 Maria Koninginkerk Baarn 2 De oude leeuw heeft vakantieplannen. Dat vertelde hij vanmorgen aan alle dieren:

Nadere informatie

Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen.

Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen. 6-9 jaar Dolfje Weerwolfje en de verdwenen dierentuindieren Op een avond besloot Dolfje naar de dierentuin te gaan. Er stond een mooie volle maan aan de hemel, dus Dolfje was geen gewone jongen. Hij had

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Het feest van de olifant

Het feest van de olifant Het feest van de olifant door Marike Jongsma In een land hier ver vandaan leefde eens een mooie olifant. Olifant had vele vrienden in het woud. Maar zijn vrienden hadden olifant al een poosje niet meer

Nadere informatie

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal " #

3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren! 3.5.1. Verkenning van het verhaal  # 3.5. Vertellenderwijze, niet moraliseren 1 3.5.1. Verkenning van het verhaal "# $$ %& " # 1 H. BERGHMANS & G. EVRARD, Bijbelverhalen in beeld, het leven van Jezus, Altoria Averbode, 1999. ' 3.5.2. Uitdieping

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Kleuren Inleiding Hallo allemaal. Ik hou mijn spreekbeurt over kleuren omdat ik het een leuk en interessant onderwerp vind en ook omdat kinderen er niet zo snel op komen denk ik. Ik heb mijn spreekbeurt

Nadere informatie

Makkers en rakkers. Nel Ooievaar. bron Nel Ooievaar, Makkers en rakkers. 'De Vliegende Hollander', Utrecht ca. 1940. 2010 dbnl

Makkers en rakkers. Nel Ooievaar. bron Nel Ooievaar, Makkers en rakkers. 'De Vliegende Hollander', Utrecht ca. 1940. 2010 dbnl Makkers en rakkers Nel Ooievaar bron. 'De Vliegende Hollander', Utrecht ca. 1940 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/ooie002makk01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 [Makkers en rakkers] 3 Een mus

Nadere informatie

Les 18: De man op het matje.

Les 18: De man op het matje. Les 18: De man op het matje. Dit verhaal staat in Markus 2 vers 1 tot 12 Het volgende verhaal laat zien, wat Jezus zegt en doet. Jezus vergeeft dingen die verkeerd werden gedaan, laat zien hoe het goed

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Licht Een vertelling

Licht Een vertelling Monique van der Zanden Licht Een vertelling Eerste druk maart 2017 Zanden, Monique van der Licht ; Een vertelling / Monique van der Zanden Vortum-Mullem: De Wereldboom ISBN 978 94 91748 57 8 NUR 728 en

Nadere informatie

GAAT ER OP UIT. Balder

GAAT ER OP UIT. Balder Balder GAAT ER OP UIT H et was die ene nacht van het jaar dat de tijd stil lijkt te staan voor het merendeel van de mensen, maar voor EEN persoon ging die nog altijd veel te snel. Er was nooit genoeg tijd

Nadere informatie

Bijlage 1: Luchtpost voor de kerstman van Brigitte Weninger. Luchtpost voor de kerstman 1

Bijlage 1: Luchtpost voor de kerstman van Brigitte Weninger. Luchtpost voor de kerstman 1 Bijlage 1: Luchtpost voor de kerstman van Brigitte Weninger Luchtpost voor de kerstman 1 Martijn en zijn moeder woonden in een dorpje hoog in de bergen. Ze waren arm. Martijn had geen vader. Martijns moeder

Nadere informatie

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft.

De jongen weet dat hij niet in slaap moet vallen. Want dan zullen dieven zijn spullen stelen. Ook al is het nog zo weinig wat hij heeft. In Kanton, China Op de hoek van twee nauwe straatjes zit een jongen. Het is een scheepsjongen, dat zie je aan zijn kleren. Hij heeft een halflange broek aan, een wijde bloes en blote voeten. Hij leunt

Nadere informatie

Het. Boekenliefje. Helen Docherty & Thomas Docherty. Clavis

Het. Boekenliefje. Helen Docherty & Thomas Docherty. Clavis Het Boekenliefje Helen Docherty & Thomas Docherty Clavis Het Boekenliefje Helen Docherty & Thomas Docherty 3 Precies op dat moment kwam een klein wezentje het dorp binnengevlogen. Het werd langzaam donker

Nadere informatie

Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik

Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Het Drakenfeestje Tekst Mathias Dellaert Illustraties Siri Austvik Voor Rune s vijfde verjaardag. Voor hem, zijn vriendjes en zijn klasgenootjes

Nadere informatie

Mamma vliegt steeds hoger.

Mamma vliegt steeds hoger. MEEUWTJE Meeuwtje is het verhaal van een jonge meeuw die zijn leefwereld verkent. Zijn moeder helpt hem daarbij, vooral door aan het eind van de dag nog eens na te gaan wat er allemaal voor dieren, kleuren

Nadere informatie

Roodkapje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Roodkapje. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1905.

Roodkapje. Jacob Grimm en Wilhelm Grimm. bron Jacob Grimm en Wilhelm Grimm, Roodkapje. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1905. Roodkapje Jacob Grimm en Wilhelm Grimm bron. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 1905 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim001rood01_01/colofon.php 2011 dbnl 2 3 [Roodkapje] Er was eens

Nadere informatie

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal" Dordrecht 1945

JAN STEVENS. Voorjaarsdroom. De Wielewaal Dordrecht 1945 JAN STEVENS Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 r JAN STEVENS 4 Voorjaarsdroom De Wielewaal" Dordrecht 1945 voor Minke « Die lentemorgen, vroeg - ben ik door de boomgaard gegaan en het was of

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

De week van Springmuis.

De week van Springmuis. De week van Springmuis. Vandaag is het verhaal verteld over Springmuis. Het verhaal is afkomstig van een legende van de Noord Amerikaanse vlakte-indianen. Het verhaal gaat over onzekerheid, het verlangen

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

het laatste station van de wereld

het laatste station van de wereld het laatste station van de wereld 1 het tekeningen van ingrid godon laatste station van de wereld een verhaal van paul verrept 2 3 4 5 6 7 8 9 1 De schilder Emile stond om vier uur op. Hij droeg een lang,

Nadere informatie

Het kasteel van Dracula

Het kasteel van Dracula Uit het dagboek van Jonathan Harker: Het kasteel van Dracula 4 mei Eindelijk kom ik bij het kasteel van Dracula aan. Het kasteel ligt in de bergen. Er zijn geen andere huizen in de buurt. Ik ben moe. Het

Nadere informatie

Anna Woltz. Mijn bijzonder rare week met Tess

Anna Woltz. Mijn bijzonder rare week met Tess Anna Woltz Mijn bijzonder rare week met Tess Amsterdam Antwerpen Em. Querido s Uitgeverij bv 2013 www.queridokinderboeken.nl www.annawoltz.nl Dit boek is ook verkrijgbaar als e-book. Copyright 2013 Anna

Nadere informatie

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron

GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron GEZIN-SCHOOL-KERKDIENST VAN DE GROENLING op 12 februari 2017 in De Bron MAAR TOEN HIJ VOELDE HOE HARD HET WAAIDE, WERD HIJ BANG EN BEGON TE ZINKEN. HEER, RED MIJ! Ds. Nelleke Beimers, voorganger Gerrit

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Germa de Vos. Kletsboek. Een vrolijk voorleesboek

Germa de Vos. Kletsboek. Een vrolijk voorleesboek Germa de Vos Kletsboek Een vrolijk voorleesboek 1 Het huis van de tien kinderen 1., daar kun je haast niet lopen. Overal zitten kleintjes hun vetertjes te knopen. 2., daar is het altijd feest, omdat er

Nadere informatie

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS

VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE É / OEI owe lib J 1' É I I t I I VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS r É VERZEN UIT HET ZIEKENHUIS DOOR G. H. 'S-GRAVESANDE '9Y3 Voor K. H. R. de Josselin de Jong

Nadere informatie

Sambo, ga je mee? Leonard Roggeveen. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/rogg009samb01_01/colofon.htm

Sambo, ga je mee? Leonard Roggeveen. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/rogg009samb01_01/colofon.htm Sambo, ga je mee? Leonard Roggeveen bron G.B. van Goor Zonen's Uitgeversmaatschappij N.V., Den Haag/Batavia z.j. [1939] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/rogg009samb01_01/colofon.htm 2005

Nadere informatie

Vlinder en Neushoorn

Vlinder en Neushoorn Vlinder en Neushoorn Hoi, zei Vlinder. Hoi, zei Neushoorn, hoewel hij meestal niets zei. Maar hij was in een goede bui. Vlinder streek neer op de hoorn van Neushoorn en leek erg zenuwachtig. Hoi! zei Vlinder

Nadere informatie

Het afscheid_125x200 20140811 10:28 Pagina 3. Jenna Blum & Sarah McCoy. Het afscheid

Het afscheid_125x200 20140811 10:28 Pagina 3. Jenna Blum & Sarah McCoy. Het afscheid Het afscheid_125x200 20140811 10:28 Pagina 3 Jenna Blum & Sarah McCoy Het afscheid Het afscheid_125x200 20140811 10:28 Pagina 6 Voor mijn vader Het afscheid_125x200 20140811 10:28 Pagina 9 1 Het was eind

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

De slappe lach die je gelukkig maakt

De slappe lach die je gelukkig maakt De slappe lach die je gelukkig maakt DE AVONTUREN VAN API & LOLI De slappe lach die je gelukkig maakt ISBN 978-2-9560653-1-9 First print 2017 Brussels - Belgium All rights reserved. Api & Loli De slappe

Nadere informatie

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910.

De haas en de egel. Wilhelm Grimm en Jacob Grimm. bron Wilhelm Grimm en Jacob Grimm, De haas en de egel. Z.n., z.p. 1900-1910. De haas en de egel Wilhelm Grimm en Jacob Grimm bron. Z.n., z.p. 1900-1910 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grim002haas01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 De haas en de egel. Het was een mooie

Nadere informatie

In de ene hand draagt hij een koffer, in de andere een kistje. Bok is de nieuwe buurman van Kip. Hij is een professor, zegt Kat. Iemand die heel veel

In de ene hand draagt hij een koffer, in de andere een kistje. Bok is de nieuwe buurman van Kip. Hij is een professor, zegt Kat. Iemand die heel veel Inhoud Nieuwe buurman 7 Kip schrikt 13 Ekster heeft pech 17 Kattenkruid 22 Ruzie 27 Een reuze idee 32 Bloemen voor kip 37 Waar was het nu? 40 Dom geweest 46 Goed zo, Kat! 51 Feest 55 5 Nieuwe buurman Het

Nadere informatie

Paul van Loon. Dolfje Weerwolfje. Tekeningen Hugo van Look. Leopold / Amsterdam

Paul van Loon. Dolfje Weerwolfje. Tekeningen Hugo van Look. Leopold / Amsterdam Paul van Loon Dolfje Weerwolfje Tekeningen Hugo van Look Leopold / Amsterdam AVI M6 Negenenveertigste druk 2016 1996 tekst: Paul van Loon Omslag en illustraties: Hugo van Look, 1996 / 2015 Vormgeving:

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

De jongen die niet griezelen kon

De jongen die niet griezelen kon De jongen die niet griezelen kon Er was eens een jongen die niets griezelig vond. Als er verhalen verteld werden waar iedereen kippenvel van kreeg, begreep hij niet wat daar eng aan was. Als mensen hem

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Het olifantenboekje. het eigenwijze Fantje. C.A. Leembruggen. Zie voor verantwoording:

Het olifantenboekje. het eigenwijze Fantje. C.A. Leembruggen. Zie voor verantwoording: Het olifantenboekje het eigenwijze Fantje C.A. Leembruggen bron. W. van Hoeve, Deventer 1943 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/leem026olif01_01/colofon.php 2010 dbnl 1 2 [Het olifantenboekje.

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

WOONARK Rikus Koops 2003

WOONARK Rikus Koops 2003 WOONARK Rikus Koops 2003 Hij woonde aan, of eerder op of in het water; maar hij zag de rivier nooit. Alle ramen in de woonboot die uitkeken over de rivier, had hij dichtgespijkerd met grote platen hout.

Nadere informatie

De gelukkige olifant

De gelukkige olifant De gelukkige olifant Voor Geesje, Mats, Rinke en Samuel Youp van t Hek De gelukkige olifant TEKENINGEN GEORGIEN OVERWATER Leopold / Amsterdam Eerste druk 2011 2011 tekst: Youp van t Hek Omslag en illustraties:

Nadere informatie

in het holst van de nacht

in het holst van de nacht Imme Dros & Margriet Heymans Annetje Lie in het holst van de nacht Q Amsterdam Antwerpen Em. Querido s Kinderboeken Uitgeverij 2016 1 Oma zingt liedjes. Rare liedjes uit de tijd dat oma een klein meisje

Nadere informatie

De magische deur van KASTEEL013

De magische deur van KASTEEL013 De magische deur van KASTEEL013 Auteurs: Thomas, Liana, Elyas, Brit en Tijn van BS Cleijn Hasselt, begeleiding: Saskia Dellevoet Op een regenachtige dag verveelde ik me. Ik appte Lisa. Zullen we naar de

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

TOEN GOD ALLES MAAKTE

TOEN GOD ALLES MAAKTE Bijbel voor Kinderen presenteert TOEN GOD ALLES MAAKTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: Bob Davies en Tammy S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Spotvogel.qxp 16-02-2009 15:08 Pagina 5

Spotvogel.qxp 16-02-2009 15:08 Pagina 5 Spotvogel.qxp 16-02-2009 15:08 Pagina 5 Het is tijd voor mijn geest om te ruien. Er valt veel te zeggen voor het schrijven met een veerpen, hoe geaffecteerd ook: met dode veren brengt men woorden tot leven.

Nadere informatie

De Bosbewoners en de Boze Heks. Tommie. De Spronkels

De Bosbewoners en de Boze Heks. Tommie. De Spronkels De Bosbewoners en de Boze Heks (pagina 07) Tommie (pagina 53) De Spronkels (pagina 79) Door M.G. Stoop Tekeningen: J. Garland 5 Schrijfster: M.G. Stoop ISBN: 9789462541566 Uitgegeven via: Yanga.be Yanga.nl

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

Louis van Dievel. De onderbroek

Louis van Dievel. De onderbroek DE ONDERBROEK Louis van Dievel De onderbroek 2015 Louis van Dievel & Uitgeverij Vrijdag Jodenstraat 16, 2000 Antwerpen www.uitgeverijvrijdag.be In samenwerking met Wablieft Kardinaal Mercierplein 1, 2800

Nadere informatie

(Naam kind) (datum) +

(Naam kind) (datum) + (Naam kind) (datum) + Jouw naam, met liefde gekozen, zullen we blijven noemen. Je telt nog altijd mee als we vertellen Je bent wel uit ons zicht nooit uit ons hart Je bent niet meer weg te denken op onze

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

Voor Cootje. de vuurtoren

Voor Cootje. de vuurtoren Voor Cootje de vuurtoren De Koos Meinderts vuurtoren Lemniscaat & Annette Fienieg Nederlandse rechten Lemniscaat b.v. Rotterdam 2007 isbn 978 90 5637 909 4 Tekst: Koos Meinderts, 2007 Illustraties: Annette

Nadere informatie

was dat probleem gelukkig opgelost en kon Pinkeltje gewoon rustig op zijn bank zitten. In de keuken rook het heerlijk. Pinkelotje had namelijk al

was dat probleem gelukkig opgelost en kon Pinkeltje gewoon rustig op zijn bank zitten. In de keuken rook het heerlijk. Pinkelotje had namelijk al Naar de markt Het was een prachtige dag in Pinkeltjesland. Buiten floten de vogels en beneden zong Pinkelotje een lied. Pinkeltje liep de trap af. Zijn vrouw was al druk bezig in de dierenkamer. Een bromvlieg

Nadere informatie

De gebroeders Leeuwenhart

De gebroeders Leeuwenhart Astrid Lindgren De gebroeders Leeuwenhart vertaald door Rita Törnqvist-Verschuur met tekeningen van Ilon Wikland Uitgeverij Ploegsma Amsterdam Hoofdstuk 1 Wat ik nu ga vertellen gaat over mijn broer. Over

Nadere informatie

Volledige teksten behorende bij de MIniShanti-CD van TCM

Volledige teksten behorende bij de MIniShanti-CD van TCM Volledige teksten behorende bij de MIniShanti-CD van TCM Berend Botje Berend Botje ging uit varen Met zijn scheepje naar Zuid-Laren De weg was recht, de weg was krom Nooit kwam Berend Botje weerom Eén

Nadere informatie

Edward van de Vendel. De grote verboden zolder

Edward van de Vendel. De grote verboden zolder Edward van de Vendel De grote verboden zolder Amsterdam Antwerpen Em. Querido s Kinderboeken Uitgeverij 2017 www.queridokinderboeken.nl www.edwardvandevendel.com Copyright 2017 Edward van de Vendel Niets

Nadere informatie

Bewegingsverhaal: Ritme en expressie Els Wostyn

Bewegingsverhaal: Ritme en expressie Els Wostyn PETER en de wolf Sports Media vzw Bewegingsverhaal: Ritme en expressie Els Wostyn Aansluiten bij het thema: Peter en de wolf wordt in de klas uitgewerkt. Doelgroep: derde kleuter Beginsituatie: bewegingsverhalen

Nadere informatie

Naar welke berg trokken zij op en hoe lang waren zij toen uit Egypte?

Naar welke berg trokken zij op en hoe lang waren zij toen uit Egypte? Mozes op de berg Sinaï. Naar welke berg trokken zij op en hoe lang waren zij toen uit Egypte? Exodus 19:1-2 1 In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken,

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 2)

Luisteren: muziek (B1 nr. 2) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Inhoud Slaapkamer 6 Opwarming 8 Een jaar later 10 Genoeg 12 Terrorist 14 Geheim 16 Olie 20 R.O.A. 23 Betty 26 Vertrouwen 29 Feiten 32 G.O.F. 35 Protest 38 Warm 42 Reuzenmachine 44 Een bewaker! 47 Terrorist?

Nadere informatie

Rozen bij de thee. wolk in de plantenbakken aan het balkon. De hortensia s fleurden de muur op met

Rozen bij de thee. wolk in de plantenbakken aan het balkon. De hortensia s fleurden de muur op met Rozen bij de thee Het was een van die warme lenteochtenden. Ik gaf de planten op mijn balkonnetje water, terwijl ik ondertussen van het zonnetje genoot. Ik vond het geweldig om de planten zo weelderig

Nadere informatie

Het huis Anubis - Hoofdstuk 1

Het huis Anubis - Hoofdstuk 1 Het huis Anubis - Hoofdstuk 1 Het is 7 uur in de ochtend. Het is een dag nadat Nienke de traan van Isis aan Anchesenamon had gegeven. Nienke was al vroeg wakker, want ze kon niet meer slapen. Ze had weer

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 februari 2017

Liederen voor zondag 5 februari 2017 Liederen voor zondag 5 februari 2017 Hemelhoog 429 / Opwekking 599 Nog voordat je bestond Kende Hij je naam Hij zag je elk moment En telde elke traan Omdat Hij van je hield Gaf Hij zijn eigen zoon Hij

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De eerste dag op een nieuwe school met een nieuw begin

Hoofdstuk 1. De eerste dag op een nieuwe school met een nieuw begin Hoofdstuk 1 De eerste dag op een nieuwe school met een nieuw begin Rosanne is een meisje niet te dik niet te dun met lang donker bruin haar een meisje net zoals alle andere meisjes. Ze heeft vroeger gewoon

Nadere informatie