Een goede claimbeheersing bij Assuria Medische Verzekering N.V. richting een rendabel, stabiel gemiddeld claimbedrag per verzekerde per maand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een goede claimbeheersing bij Assuria Medische Verzekering N.V. richting een rendabel, stabiel gemiddeld claimbedrag per verzekerde per maand"

Transcriptie

1 bij Assuria Medische Verzekering N.V. richting een rendabel, stabiel gemiddeld claimbedrag per verzekerde per maand

2 Colofon Document: Afstudeerscriptie Versie: Final NIII-scriptienr.: Datum: donderdag 29 juli 2004 Naam: Tariq Sadiek Studentnr.: Telefoon: / +31 (0) Adres: Koosstraat 11, Paramaribo, Suriname / Leuvensbroek 3506, 6546 TS Nijmegen, Nederland Onderwijs: Opleiding: Afdeling: Begeleider: Bezoekadres: Postadres: Stage: Afdeling: Begeleider: Bezoekadres: Postadres: Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) (vanaf 1 september 2004: Radboud Universiteit Nijmegen) Informatiekunde IRIS, Information Retrieval and Information Systems Dr. Patrick van Bommel Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen, Nederland Postbus 9010, 6500 GL Nijmegen, Nederland Assuria N.V. Medische Verzekering Drs. Nadira Hellendoorn Grote Combéweg 37, Paramaribo, Suriname Postbus 454, Paramaribo, Suriname Assuria Medische Verzekering N.V. 2 van 52

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...3 ABSTRACT... 3 VOORWOORD... 3 DEEL I: INTRODUCTIE INLEIDING DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING AANPAK OPBOUW SCRIPTIE ASSURIA MEDISCHE VERZEKERING N.V ORGANISATIE AMV RELATIES EN CLAIMSITUATIES AANDACHTSGEBIEDEN... 3 DEEL II: ONDERZOEK CLAIMBEHEERSING NIVEAUS CLAIMBEHEERSING GENOMEN MAATREGELEN EFFECT MAATREGELEN BUSINESSPROCESSEN... 3 THEORIE WAT ZIJN BUSINESSPROCESSEN NIVEAUS BIJ BUSINESSPROCESSEN WAAROM BUSINESSPROCESSEN MODELLEREN BEOORDELING BUSINESSPROCESSEN Effectiviteit in AAD Efficiëntie in AAD... 3 PRAKTIJK HET MODELLEREN VAN BUSINESSPROCESSEN BIJ AMV Doel en niveau Modelleertechniek BUSINESSPROCESSEN BIJ AMV Customer Service Policy Administration Claims HET INFORMATIESYSTEEM... 3 THEORIE WAT ZIJN INFORMATIESYSTEMEN FASEN BIJ AUTOMATISERING WAAROM INFORMATIESYSTEMEN MODELLEREN BEOORDELING INFORMATIESYSTEMEN Kwaliteit Kwaliteitseisen DE RELATIE MET BUSINESSPROCESSEN... 3 PRAKTIJK HET MODELLEREN VAN HET INFORMATIESYSTEEM BIJ AMV... 3 Assuria Medische Verzekering N.V. 3 van 52

4 5.5.1 Doel en niveau Modelleertechniek DE AZPAS-MODULE Aanvraagformulieren verwerken Factuur/claim en factuurregels verwerken Garantiebrieven verwerken... 3 DEEL III: AFSLUITING ANALYSE CLAIMBEHEERSING Managementniveau Medisch niveau Operationeel niveau BUSINESSPROCESSEN Afhandelen individuele/collectieve verzekeringsaanvraag Afhandelen facturen/restituties Afhandelen garantiebrieven HET INFORMATIESYSTEEM Resultaten toetsing kwaliteitseisen Fasen bij automatisering DE RELATIE BUSINESSPROCESSEN INFORMATIESYSTEEM CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN CONCLUSIES Claimbeheersing Businessprocessen Het informatiesysteem AANBEVELINGEN... 3 REFERENTIES... 3 BIJLAGEN... 3 Assuria Medische Verzekering N.V. 4 van 52

5 Abstract This thesis is about an investigation, concerning a better control of the medical claims at Assuria Medische Verzekering N.V. (AMV) in Paramaribo, Suriname. A negative financial result during the past two years has been the inducement for this investigation. The aim was to trace how the control of claims can be improved. Research has been done in three different domains: 1. The control of claims, on three levels: o Management level; o Medical level; o Operational level. It was important to find out how the persons involved in these three levels tried to control the claims and in which manner they could improve the control of the claims. 2. Business processes; the business processes of AMV are modelled with Actor Activity Diagramming and the relevant processes for claim control have been judged on effectivity and efficiency. Before the results are discussed, the theory about business processes is presented; what are business processes, how can they be modelled and judged. 3. The Information System; the Azpas-module supports the business processes and claim control; the relevant functionalities for claim control are modelled with Entity Relationship-modelling. Furthermore, the system has been judged by means of quality requirements. Before the results are discussed, the theory about information systems is presented; what are information systems, how can they be modelled, which phases of automation are distinguishable, what is quality and which quality requirements can be tested. After having analysed the results, it can be concluded that presently the claims are not controlled sufficiently. This is a consequence of: a missing fraud fights policy, an inadequate proportion between premium and care purchase, insufficient analysis in the medical domain, insufficient backing-up of the medical advisor by the information system and incomplete automated checks by the information system. At the end of this thesis, a number of recommendations about the improvement of claim control, business processes and the information system is listed. Assuria Medische Verzekering N.V. 5 van 52

6 Voorwoord Vijf jaar geleden (augustus 1999) vertrok ik uit Suriname, speciaal voor studie, naar Nederland, Nijmegen. Ik begon toen met Informatica. Na een jaar was duidelijk dat die studie niet voor mij was. De vierjarige opleiding, Informatiekunde, die toen (2000) opstartte bleek wel voor mij geslepen te zijn. Voor mij was studeren in Nederland een aparte ervaring; andere omgeving, ander klimaat, andere cultuur en grootste deel van de familie in Suriname. Flink wennen, wat uiteindelijk toch niet is gelukt. Ik moest altijd terugdenken aan Suriname. Dankzij de zeer goede opvang en warmte van tante Fahida, oom Henk en Faziel (waar ik ook alle vijf jaren ben gebleven), de kracht die God mijn vader John en moeder Sita gaf om mij vaak genoeg te laten halen naar Suriname en in Nederland te verzorgen (zodat ik niet hoefde te werken), de morele steun van onder andere mijn broers Reza en Jerry en de emotionele steun van mijn vriendin Shanti (die ik in Nederland heb leren kennen), was er zelden sprake van heimwee en kon de studie vlot verlopen. De studie is afgesloten met een zeer leerrijke stageperiode. Zeer leerrijk, omdat ik heb geleerd hoe de theorie te toetsen aan de praktijk en om de werkervaring die ik heb opgedaan tijdens het werken met andere mensen in een grote goede organisatie. Nadira Hellendoorn was de begeleidster bij Assuria Medische Verzekering N.V. in Paramaribo, Suriname, waar stage is gelopen. Behalve het bedrijfsperspectief, bewaakte zij ook het academische. Voor dit laatste was Patrick van Bommel degene bij de Katholieke Universiteit Nijmegen die mij tijdens de stage richting gaf. Als laatste wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen (begeleiders, docenten, familie, vrienden en andere dierbaren) te bedanken voor hun bijdrage die ze in welke vorm dan ook geleverd hebben om mij vandaag te laten staan waar ik nu ben. May God bless you all! Tariq Sadiek, juli 2004 Assuria Medische Verzekering N.V. 6 van 52

7 Deel I: Introductie Assuria Medische Verzekering N.V. 7 van 52

8 1 Inleiding Deze scriptie is het resultaat van een onderzoek gedaan ter gelegenheid van het afstuderen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, opleiding Informatiekunde. Het onderzoek is buiten de universiteit uitgevoerd en wel in Paramaribo, Suriname. Er is stage gelopen bij een medische verzekeringsmaatschappij; Assuria Medische Verzekering N.V. (AMV). Het onderzoek ging over een goede beheersing van de medische claims. Met beheersing wordt bedoeld: het kunnen beïnvloeden (verlagen) en onder controle houden (niet stijgen) van het gemiddelde claimbedrag per verzekerde per maand. Er is onderzocht hoe deze beheersing het beste kan plaatsvinden. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat het precieze doel was van het onderzoek. Vervolgens komt de probleemstelling aan de orde, waarna wordt gepresenteerd hoe het onderzoek is aangepakt. Tenslotte komt de opbouw van de scriptie naar voren. 1.1 Doelstelling Doelen van het onderzoek kunnen als volgt beschreven worden: 1. Erachter komen hoe claims goed beheerst kunnen worden. Met goed wordt bedoeld dat managers/medewerkers zicht hebben op de (mogelijke) oorzaken van het te hoge gemiddelde geclaimde bedrag. Deze oorzaken moeten voorkomen kunnen worden om zodoende het gemiddelde bedrag per verzekerde per maand van US$16,74 terug te brengen naar US$15,74 en minimaal daar te houden [BAC]; 2. Een beeld krijgen van de huidige businessprocessen en hoe ze verbeterd kunnen worden; 3. Een beeld krijgen van waar de organisatie nu staat qua informatiesystemen en waar men naartoe moet; hoe worden claimbeheersing en andere businessprocessen ondersteund door de informatiesystemen en hoe zou de ondersteuning verbeterd kunnen worden. 1.2 Probleemstelling De probleemstelling van het onderzoek is: Het verkennen van de huidige businessprocessen, informatiesystemen en het handelen van de mens binnen de organisatie, een probleemanalyse over de claimbeheersing maken en een plan uiteenzetten dat ertoe leidt de claims bij AMV goed te beheersen. Om erachter te komen waardoor claims niet goed beheerst kunnen worden, wordt gekeken naar de manier waarop claimbeheersing momenteel plaatsvindt, de huidige businessprocessen en hoe informatiesystemen daarin ondersteuning bieden. Deelvragen die bij komen kijken, zijn: Hoe vindt claimbeheersing momenteel plaats? Welke businessprocessen zijn er? Assuria Medische Verzekering N.V. 8 van 52

9 o Wat is de input? o Hoe wordt deze verwerkt? Waarom op die manier? o Wat is de output? Welke informatiesystemen zijn er? o Wat is de input? o Hoe wordt deze verwerkt? Waarom op die manier? o Wat is de output? Hoe ondersteunen de informatiesystemen de businessprocessen? Hoe gaan belanghebbenden om met de businessprocessen en informatiesystemen? Wat zijn sterke en zwakke punten van de businessprocessen en informatiesystemen? Waarom kunnen claims dus niet goed beheerst worden? Waar moet men naartoe om zodoende claims goed te beheersen? De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in komende hoofdstukken (zie 1.4 Opbouw scriptie om precies te weten welk deel voorkomt in welk hoofdstuk). 1.3 Aanpak Voor dit onderzoek is er praktijkstudie gedaan; er is gekeken naar de businessprocessen en een informatiesysteem in de organisatie. Mensen uit de afdeling zijn structureel geïnterviewd over hun werkzaamheden [bijlage 1, 4]. Ook maakten observaties van businessprocessen en het gebruik van het informatiesysteem deel uit van het inwinnen van informatie. Hiernaast zijn er ongestructureerde interviews geweest; tussendoor werden er aan medewerkers vragen gesteld met betrekking tot bijvoorbeeld hun activiteiten, het informatiesysteem of claimbeheersing. Er is met het systeem gewerkt; wat kan het, wat wordt er ingevoerd, hoe wordt het verwerkt (volgens de work-flow en niet technisch gezien in de vorm van codes) en wat komt eruit. Verder zijn er analysedocumenten van het systeem en literatuur geraadpleegd. Globaal was de aanpak als volgt: 1. Voorbereiding onderzoek: literatuur zoeken en bestuderen, oriënteren in de organisatie; 2. Nagaan hoe claimbeheersing momenteel plaatsvindt; 3. Interviewen medewerkers over hun activiteiten: businessprocessen omschrijven; 4. Verkennen van het systeem: informatiesysteem omschrijven; 5. Beoordelen businessprocessen; 6. Beoordelen informatiesysteem; 7. Beoordelen claimbeheersing; 8. Analyseren relatie businessprocessen en informatiesysteem; 9. Conclusies trekken en aanbevelingen geven. Deze werkstappen, die deels ook deel uitmaken van de Business System Planning methode [BIA], komen in volgende hoofdstukken aan de orde. Er wordt dan ook besproken wat het beoordelen inhoudt en hoe dat gedaan is, hoe er geanalyseerd is en waarom zo, etc. Assuria Medische Verzekering N.V. 9 van 52

10 Deze aanpak zorgt ervoor dat de scope van het onderzoek breed is en dat zwakke punten met betrekking tot claimbeheersing op verschillende gebieden (en niet slechts informatiesystemen of businessprocessen) aangetoond kunnen worden. 1.4 Opbouw scriptie De scriptie is als volgt opgebouwd: Deel I: Introductie Hoofdstuk 1: Inleiding (huidig hoofdstuk); Hoofdstuk 2: Assuria Medische Verzekering N.V.; Informatie over de organisatie waar stage gelopen is wordt gepresenteerd. Deel II: Onderzoek Hoofdstuk 3: Claimbeheersing; De niveaus waarop claimbeheersing plaatsvindt en reeds genomen maatregelen komen aan de orde. Hoofdstuk 4: Businessprocessen; Er is hier een theoriedeel waar wordt besproken wat businessprocessen zijn, waarom ze gemodelleerd worden en hoe ze beoordeeld kunnen worden. In het praktijkgedeelte komen de processen van de organisatie modelmatig naar voren. Er wordt behandeld welke businessprocessen er zijn, wat hun input is, hoe de verwerking ervan plaatsvindt en wat de output is. Hoofdstuk 5: Het Informatiesysteem; Er is een theoriedeel waar wordt besproken wat informatiesystemen zijn, waarom ze gemodelleerd worden en hoe ze beoordeeld kunnen worden. In het praktijkgedeelte wordt behandeld welke informatiesystemen er zijn in de organisatie met bijbehorende relevante modellen, wat hun input is, hoe de verwerking daarvan plaatsvindt en wat de output is. Deel III: Afsluiting Hoofdstuk 6: Analyse; In dit hoofdstuk vindt de beoordeling plaats van claimbeheersing op verschillende niveaus, businessprocessen, het informatiesysteem en de ondersteuning van de processen door het informatiesysteem. De sterke en zwakke punten van de processen en het informatiesysteem worden gepresenteerd. Hoofdstuk 7: Conclusies en aanbevelingen; Hier komen conclusies naar voren en wat men moet doen om claims beter te beheersen. Assuria Medische Verzekering N.V. 10 van 52

11 2 Assuria Medische Verzekering N.V. Assuria N.V. is een toonaangevende en solide financiële instelling die zekerheid biedt aan de particuliere en zakelijke markt. Wij bedienen onze klanten met een breed assortiment van excellente verzekeringsproducten en financiële diensten waar deskundigheid achter staat. Wij verzekeren een klantvriendelijke, effectieve en efficiënte dienstverlening. Wij zijn een betrouwbare en financieel gezonde partner voor onze relaties, aandeelhouders en medewerkers. Dit verzekeren wij! Mission statement Assuria N.V. [JA2003] Assuria N.V. is de houdstermaatschappij van de aandelen Assuria Levensverzekering N.V. (AL), Assuria Schadeverzekering N.V. (AS), Assuria Medische Verzekering N.V. (AMV), Assuria Beleggingsmaatschappij N.V. (AB) en Rondeau Holdings N.V. (RH) [JA2003], (zie ook figuur 1). Assuria N.V. AL AS AMV AB RH Figuur 1 Organisatiestructuur Assuria N.V. Assuria biedt levens- en schadeverzekeringen aan, waaronder risico- en spaarverzekeringen, motorrijtuigen-, brand-, ongevallen en ziektekostenverzekeringen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij AMV. AMV richt zich op de vergoeding van medische kosten gemaakt door verzekerden. Deze vergoeding is afhankelijk van het gekozen product met bijbehorende polisvoorwaarden (hoe breed is de dekking). De volgende producten zijn beschikbaar: Azpas Standaard, AzpasPlus, Azpas International (AMV is hiervan agent voor een buitenlandse maatschappij) en in combinatie met een Standaard- of Plus-verzekering kan men een tandartsverzekering nemen. 2.1 Organisatie AMV Bij AMV worden de volgende afdelingen onderscheiden (zie figuur 2) [bijlage 1]: Customer Service (CS), richt zich op de verkoop van producten (Azpas Standaard, AzpasPlus en tandartsenverzekering), het aanwinnen van cliënten, behouden van bestaande cliënten, behandelen van individuele verzekeringsaanvragen en het uitgeven van garantiebrieven; Assuria Medische Verzekering N.V. 11 van 52

12 Policy Administration (PA), richt zich op het behandelen van collectieve verzekeringsaanvragen, mutaties van verzekeringen, royementen en prolongatie facturen; Claims (CA); richt zich op het betaalbaarstellen van declaraties van dienstverleners en restituties aan verzekerden/dienstverleners. Aan het hoofd van deze afdelingen staat een Manager Operations (MO) die de businessprocessen moet monitoren en een beleid moet uitstippelen om de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen en ernaar te streven dat AMV een goed draaiende maatschappij is. Verder hangen de volgende organen, naast aan andere maatschappijen van Assuria, ook aan AMV (zie figuur 2) [bijlage 1]: Medisch Adviseur (MA), richt zich op de acceptatie van verzekeringen, het beoordelen van medische claims en garantiebrieven. Er vindt ook overleg plaats met dienstverleners en cliënten; Finance (FA), richt zich op de betalingen van onder andere betaalbaargestelde claims en restituties. MA AMV FA CS PA CA Figuur 2 Organisatiestructuur AMV 2.2 Relaties en claimsituaties AMV heeft relaties met: Verzekerden (individuelen en in collectief verband, bijvoorbeeld een bedrijf); Dienstverleners: o Huisartsen; o Specialisten; o Ziekenhuizen; o Laboratoria; o Röntgen; o Apotheken; o Tandartsen; o Optometrie; o Preventieve zorg; o Paramedici. Assuria Medische Verzekering N.V. 12 van 52

13 Verzekerde bezoekt restitutie premie stuurt terug Huisarts claim abonnement Tandarts claim verwijst claim Opticien verwijst A M V claim claim claim Paramedici claim Preventieve zorg onderzoek Röntgen verwijst verwijst onderzoek claim claim claim onderzoek Laboratorium onderzoek Specialist verwijst neemt op Ziekenhuis recept Apotheek recept Figuur 3 Claimsituatie dienstverleners bij AMV Voor elk van deze dienstverleners is in figuur 3 in kaart gebracht op welke manier een claim kan ontstaan. Dit geeft inzicht in het verzekeringssysteem dat bij AMV van toepassing is. Zo is er te zien hoe een verzekerde bij een dienstverlener terechtkomt en hoe deze op zijn beurt kan claimen bij AMV. Een verzekerde kan met zijn pasje rechtstreeks naar een tandarts, opticien (meestal via oogarts of huisarts) en huisarts. Ook kan de verzekerde restitutie aanvragen als het een keer voorgekomen is dat hij toch heeft betaald voor iets wat AMV wel vergoedt. De huisarts kan de patiënt verwijzen naar een paramedicus, de preventieve zorg, een opticien en een specialist. Garantiebrieven zijn hiervoor vereist en moeten opgehaald worden bij AMV. Ook kan de huisarts een aanvraag doen voor nader onderzoek en de patiënt met een laboratorium- of röntgenbrief sturen naar het laboratorium of om een röntgenfoto te maken. Een specialist kan, indien nodig, de patiënt via de huisarts verwijzen naar nog een specialist. Ook kan hij een patiënt opnemen in het ziekenhuis of nader onderzoek doen (met speciale laboratorium- of röntgenbrieven). De specialist en huisarts kunnen Assuria Medische Verzekering N.V. 13 van 52

14 recepten voorschrijven, waarna de patiënt medicijnen kan ophalen bij de apotheek. Alle dienstverleners dienen hun claims (van behandelingen, verrichtingen, medicijnen, onderzoeken, foto s, etc.) in bij AMV, waarna ze uitbetaald worden, natuurlijk afhankelijk van polisvoorwaarden. Een huisarts krijgt per maand een vast bedrag, afhankelijk van het aantal patiënten dat bij hem ingeschreven is. Ook kan hij voor niet reguliere gevallen een claim indienen. Verder valt op te merken dat het in figuur 3 niet gaat om waar een behandeling van een patiënt eindigt, maar dat de focus ligt op hoe een verzekerde terechtkomt bij een bepaalde dienstverlener en deze op zijn beurt kan claimen. 2.3 Aandachtsgebieden Een belangrijk punt is de claimbeheersing (uitgebreider beschreven in hoofdstuk 3). AMV heeft als doel het gemiddelde in 2003 geclaimde bedrag in dit huidige jaar terug te brengen. Hiervoor zijn er momenteel een aantal maatregelen genomen [JA2003] (zie ook paragraaf 3.2). Een arts heeft in principe geen belang bij AMV, maar AMV is wel afhankelijk van de arts. Zo wordt de hoogte van een claim bepaald door verrichtingen en voorschrijven van medicamenten van een arts. In polisvoorwaarden staat bijvoorbeeld dat een bepaald medicament niet voorgeschreven mag worden. Er moet dan ook makkelijk gecontroleerd kunnen worden dat dit niet gebeurt en als het toch gebeurt, dat er dan voorkomen wordt dat het een volgende keer weer plaatsvindt. Verder zou het goed zijn als de kwaliteit van een behandeling bepaald kan worden (hoelang duurt het en hoeveel kost het voordat een patiënt genezen is). Het gaat er uiteindelijk om dat er een goede claimbeheersing plaatsvindt. AMV heeft verschillende informatieverwerkingssystemen draaien. Hierbij kan men denken aan opslag van klantgegevens, polissen, verwerking van claims en een Management Informatiesysteem (MIS) dat overzicht moet geven van wat er in de organisatie gebeurt. Deze systemen hebben de analyse- en implementatiefase doorlopen en zijn momenteel in de beheerfase. Er is nagegaan hoe goed de huidige informatiesystemen ondersteuning bieden bij het beheersen van claims. Om geen misvormd beeld te krijgen, is ook gekeken naar de gebieden waarop claimbeheersing plaatsvindt en naar businessprocessen binnen AMV (misschien zijn informatiesystemen niet (alleen) de juiste oplossing om claims beter te beheersen). Assuria Medische Verzekering N.V. 14 van 52

15 Deel II: Onderzoek Assuria Medische Verzekering N.V. 15 van 52

16 3 Claimbeheersing Claimbeheersing is een aspect dat bij AMV veel aandacht krijgt. Dit is noodzakelijk voornamelijk vanwege het feit dat er verlies is geleden. De oorzaak hiervan is dat de verhouding claims-verdiende premie (claimratio) heel hoog was. De mogelijke redenen van de hoge claimratio zijn dat er een soepele acceptatie bij collectieve aanvragen is, men misbruik maakt en fraude pleegt (bijvoorbeeld facturen bewust niet waarheidsgetrouw ingediend), er een ruime dekking is en dat de premie te laag is [MEMO3]. Andere redenen kunnen zijn een niet voldoende gecontroleerde acceptatie van garantiebrieven en claims, een niet goede kwaliteit van declaraties (wordt een bepaalde verrichting eigenlijk niet dubbel, als onderdeel van een behandeling en als aparte verrichting, gedeclareerd) en een niet goede kwaliteit van behandelingen (zijn er echt zoveel consulten nodig voor een bepaald ziektebeeld, kan een behandeling goedkoper). 3.1 Niveaus claimbeheersing De claimbeheersing vindt op drie niveaus plaats bij AMV [bijlage 1, gesprek MO]: 1. Managementniveau; de MO stippelt aan de hand van rapportages over claims in een bepaalde periode een beleid uit. Een voorbeeld hiervan is wat het gemiddelde geclaimde bedrag per dienstverlener is, deze gemiddelden vergelijken en uitstekende gevallen nader onderzoeken; 2. Medisch niveau; de MA controleert aanvraagformulieren, claims en garantiebrieven puur op medische informatie. De beheersing begint bij de acceptatie van kandidaat-verzekerden. Iemand die bijvoorbeeld een bepaalde ziekte heeft vormt een groot risico voor de verzekeraar. Er moet dan eventueel een premieverzwaring (verhoogde premie) of uitsluitingsclausule (het niet vergoeden van bepaalde kosten) bepaald worden of iemand moet worden geweigerd. Verder moet de kwaliteit van een behandeling bepaald kunnen worden (worden er niet te veel medicamenten voor een bepaalde ziekte uitgeschreven of past een verrichting niet in een bepaalde behandeling); 3. Operationeel niveau; hierbij valt te denken aan hoe medewerkers omgaan met de businessprocessen, het informatiesysteem en met elkaar. Op alle drie niveaus vindt er beheersing plaats waarbij de informatiesystemen (of andere te ontwikkelen systemen) ondersteuning kunnen bieden. Tijdens het onderzoek moest blijken hoe goed die ondersteuning is en of en hoe het verbeterd kan worden. 3.2 Genomen maatregelen Om tijdens het onderzoek niet aan iets te denken waaraan al gedacht is, is gekeken naar maatregelen die vanaf januari 2004 zijn genomen [MEMO1]: Premieverhoging; Introductie no-claim regeling (indien de claim in een jaar kleiner is dan een bepaald bedrag, wordt er korting gegeven op de eerstvolgende premie); Assuria Medische Verzekering N.V. 16 van 52

17 Aanpassing polisvoorwaarden (verlaging maximum te vergoeden kosten voor brillen/lenzen, eigen risicio s en maximum uitbetalingen aangepast, voorschrift nodig voor brildekking); Verplicht tandartsbezoek per half jaar waarbij er ook een garantiebrief nodig is; Tandartsclaims per tand registreren; Drie maandelijks prijzen van apotheken vergelijken en dure apotheken bijsturen; Aanpassing vergoeding voor consulten; Vergoeding van verrichtingen volgens een speciale lijst (COTG-lijst 1996); Huisartsen eerste aanspreekpunt van de MA wat patiënteninformatie betreft; Aanpassing van de toegestane voor te schrijven medicamenten. Ook moest de relevantie van claimspreventieprogramma s (het gezond houden van verzekerden) bepaald worden. Verder waren de volgende zaken nodig [MEMO2]: Goede interne organisatie van de Claims-afdeling waarbij er kennis van polisvoorwaarden, overeenkomsten met maatwerkcontracten en overeenkomsten met zorgverleners nodig is; Optimale automatisering; Goede fysieke en geautomatiseerde controles. 3.3 Effect maatregelen Bij het nemen van maatregelen moet rekening gehouden met het effect ervan. Dit effect, wat belangrijk is voor de analyse en het bepalen van maatregelen, kent verschillende kanten: 1. Effect op de hoogte van de claimratio (de premieverhoging kan de claimratio laag houden); 2. Effect op belanghebbenden (gaan er bijvoorbeeld minder mensen een verzekering nemen als de premie te hoog is of gaan huisartsen minder snel verwijzen waardoor een ziekte levensbedreigend kan worden); 3. Effect op andere aspecten (een verlaging van uitbetaalde tarieven aan dienstverleners kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering in hun declaratiegedrag). Assuria Medische Verzekering N.V. 17 van 52

18 4 Businessprocessen Dit hoofdstuk kent twee delen: een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. In het theoriegedeelte wordt besproken wat businessprocessen precies zijn, waarom het belangrijk is ze in kaart te brengen en waarop ze beoordeeld kunnen worden. In het praktijkgedeelte worden de resultaten van het onderzoek in de praktijk gepresenteerd. Ze worden echter nog niet geanalyseerd. De analyse volgt in hoofdstuk 6. Theorie 4.1 Wat zijn businessprocessen Volgens Davenport & Short (1990) [BPRO] zijn businessprocessen: a set of logically related tasks performed to achieve a defined business outcome. Een proces wordt hierbij gezien als een gestructureerde, gemeten verzameling van activiteiten, die een product of dienst moet opleveren voor een klant. Er zijn duidelijk een begin- en eindpunt te zien. Daartussen zit het uitvoeren van activiteiten. In [BPM] wordt dit besproken in de vorm van fases. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen de orderfase (O-fase), de uitvoerings- of executiefase (E-fase), en de resultaatfase (Rfase). Figuur 4 Het concept van de bedrijfstransactie [BPM] Men spreekt in [BPM] van een bedrijfstransactie (zie figuur 4). In de O- en R-fase moeten gedachten goed gedeeld worden; wat wil men, wat niet, wat kan men opleveren en wat niet. De initiator I is de opdrachtgever en de executor E de opdrachtnemer. In de figuur is te zien dat I een verzoek indient, waarna E belooft dit op te leveren. In de E-fase gaat de executor aan de slag om uiteindelijk een dienst of product op te leveren wat aanvaard wordt door de initiator. Een transactie speelt zich af in een sociale en objectieve wereld. De sociale wereld is die waarin interactie plaatsvindt tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. De objectwereld bestaat uit de acties die uitgevoerd worden om de belofte na te komen. Deze acties kunnen materieel of immaterieel zijn. In het geval van een product spreekt men van een materiële actie. Als een dienst wordt opgeleverd, dan spreekt men van immateriële acties binnen de objectwereld. Voorbeeld: Een klant vraagt een offerte aan bij een bedrijf. De offerte moet worden aangemaakt (materiële acties), al dan niet met hulp of toestemming van een andere afdeling of manager, waarna het wordt opgeleverd. De klant moet dan laten blijken of Assuria Medische Verzekering N.V. 18 van 52

19 dat hetgeen is wat hij in gedachte had; zijn de juiste specificaties verwerkt. Eigenschappen van deze processen zijn dat ze over actoren gaan en dat er activiteiten zijn die zich binnen een afdeling of tussen afdelingen afspelen. Verder moeten processen met een grote impact een proceseigenaar hebben [BPRO]. Er kunnen meerdere actoren verbonden zijn bij een bepaald proces. Mocht er iets misgaan, dan kan de proceseigenaar als aanspreekpunt en verantwoordelijke worden gezien. 4.2 Niveaus bij businessprocessen Businessprocessen kunnen op drie niveaus worden waargenomen [BPRO], namelijk: 1. Entiteitenniveau: processen tussen organisatorische entiteiten (bijvoorbeeld tussen organisaties, functies of personen); 2. Objectenniveau: processen over het manipuleren van objecten (zowel fysieke als informationele); 3. Activiteitenniveau: hierbij kunnen twee typen onderscheiden worden, namelijk management (een beleid uitstippelen) en operationele (het verwerken van aanvraagformulieren). 4.3 Waarom businessprocessen modelleren Het idee achter het modelleren van businessprocessen is net als dat van het modelleren van andere aspecten uit de wereld. Het gaat namelijk om het presenteren van een vereenvoudigde versie van de werkelijkheid [MO]; er wordt geabstraheerd. Ook kan een model dienen om iets wat er niet is te creëren; er kan dan een simulatie van een situatie plaatsvinden om inzicht te krijgen van wat er in de werkelijkheid zou gebeuren. Het doel van modelleren kan uiteenlopend zijn. Er valt te denken aan [MO]: Beschrijving: bijvoorbeeld het in kaart brengen van een organisatie; Begrip: waarom is iets zoals het is; Verklaring: erachter komen waarom iets plaatsvindt (oorzaak-gevolg-relaties zoeken); Voorspelling: kijken hoe iets zou uitpakken in de realiteit; Waardering: zwakke en sterke punten kunnen bepalen van de huidige situatie; Beheersing: het beïnvloeden van de werkelijkheid. 4.4 Beoordeling businessprocessen Er zijn verschillende manieren om businessprocessen te beoordelen. Eén van de manieren is die van Harrington [MBAAD]. Deze wordt hier uitgelegd, omdat het aansluit op Actor Activity Diagramming (AAD) (de modelleertechniek die gebruikt is, zie paragraaf 4.5.2) Harrington onderscheidt drie eigenschappen van businessprocessen: effectiviteit, efficiëntie en flexibiliteit. Assuria Medische Verzekering N.V. 19 van 52

20 Effectiviteit is de mate waarin de output van een businessproces voldoet aan vereisten en verwachtingen van een klant. Hierbij kan men denken aan levertijd, prijs van het product, maar ook kleur of afmeting. Het is belangrijk dat de klant en onderneming op één lijn zitten; de specificatie van het product moet voor beide duidelijk zijn. Bij de levering van het product kan dan gelet worden of deze voldoet aan de eerder gestelde specificaties. Indicatoren voor deficiënties van effectiviteit zijn volgens Harrington: klant-klachten, onacceptabele producten of diensten en te late levering. De definitie van efficiëntie is hier de mate waarin resources worden geminimaliseerd en verspilling is geëlimineerd. Meetgrootheden kunnen zijn: bewerkingstijd, doorlooptijd en resourcegebruik per eenheid output. Indicatoren voor deficiënties van efficiëntie zijn waarden van de genoemde meetgrootheden die niet overeenkomen met het gestelde doel. Efficiëntie kan de effectiviteit beïnvloeden (en omgekeerd). Hoe sneller een proces uitgevoerd wordt, hoe minder effectief het kan zijn (bijvoorbeeld minder controles). Als de efficiëntie gelijk blijft, dan zou men moeten streven naar een zo groot mogelijke effectiviteit en omgekeerd. Flexibiliteit is de mate waarin een businessproces kan worden aangepast. Dit doet zich voor als een klant bijvoorbeeld een veranderde verwachting heeft; snellere levering van het product dan gespecificeerd is. Flexibiliteit kan de effectiviteit of efficiëntie aantasten. Een bedrijfsproces wordt dan niet volgens een standaardprocedure uitgevoerd. Voor een goede effectiviteit, efficiëntie en flexibiliteit zijn vaak de volgende maatregelen niet te vermijden: Activiteiten automatiseren; Aantal actoren verminderen (bv. eliminatie van bureaucratie); Aantal overdrachten verminderen. Binnen AAD zijn effectiviteit en efficiëntie geherdefinieerd [MBAAD]. Flexibiliteit is buiten beschouwing gelaten, omdat dit meestal toch ten koste gaat van de effectiviteit en efficiëntie. De herdefiniëring van de twee eerstgenoemde volgt hieronder Effectiviteit in AAD Effectiviteit van een bedrijfsproces wordt gedefinieerd als de mate waarin het product dat of de dienst die bij de overdracht à décharge door een onderneming aan een klant wordt geleverd overeenstemt met de verwachting die de klant had ten tijde van de overdracht à charge. Na elke uitgevoerde activiteit dient het product een toegevoegde waarde te hebben. Het product zal dus van toestand 0 naar toestand n (gereed product) gaan. Deze toestanden moeten gedetecteerd kunnen worden. Bij electronische gedaantes van het product zal de toestand direct waarneembaar zijn. Om na te gaan of een proces effectief is, kunnen de volgende vragen gesteld worden: 1. Is de klantwens duidelijk en te vertalen in specificaties ten behoeve van het uit te voeren bedrijfsproces? 2. Is het te leveren product of dienst gecheckt op voldoen aan de specificaties? 3. Zijn er in het bedrijfsproces controle-activiteiten? Assuria Medische Verzekering N.V. 20 van 52

Een goede claimbeheersing bij Assuria Medische Verzekering N.V.

Een goede claimbeheersing bij Assuria Medische Verzekering N.V. bij Assuria Medische Verzekering N.V. richting een rendabel, stabiel gemiddeld claimbedrag per verzekerde per maand Colofon Document: Versie: 5 Datum: vrijdag 30 april 2004 Naam: Tariq Sadiek Studentnr.:

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO50) Technische documentatie

Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO50) Technische documentatie Opleiding Technische Informatica 2007-2008 Ontwerp Gericht Onderwijs 1.1 (2IO50) Technische documentatie Eindhoven, 24 augustus 2007 Gemaakt door: Meulemans, W. Dinkla, K. Coördinator: Sidorova, dr. N.

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

T-Mobile Nederland Finance Operations

T-Mobile Nederland Finance Operations T-Mobile Nederland Finance Operations Presentatie BI Award 2005 23 Februari 2006 Peter Meefout Directeur Finance Operations Author/Date T-Mobile Nederland: de organisatie Wie we zijn Een van de drie strategische

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

Bedrijfsprocessen theoretisch kader

Bedrijfsprocessen theoretisch kader Bedrijfsprocessen theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. Bedrijfsprocessen Het procesbegrip speelt een belangrijke rol in organisaties. Dutta en Manzoni (1999) veronderstellen

Nadere informatie

Creatief onderzoekend leren

Creatief onderzoekend leren Creatief onderzoekend leren De onderwijskundige: Wouter van Joolingen Universiteit Twente GW/IST Het probleem Te weinig bèta's Te laag niveau? Leidt tot economische rampspoed. Hoe dan? Beta is spelen?

Nadere informatie

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009

Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2009 informatie voor de particulier Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos leven. Voor

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartkostenverzekering. sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartkostenverzekering. sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen Uitvaartkostenverzekering sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Modelleren van bedrijfsprocessen met behulp van Actor Activity Diagramming

Modelleren van bedrijfsprocessen met behulp van Actor Activity Diagramming Modelleren van bedrijfsprocessen met behulp van Actor Activity iagramming it document is een korte introductie op Actor Activity iagramming (AA), een hulpmiddel voor het in kaart brengen van bedrijfsprocessen.

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV

Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV Algemene voorwaarden Schadeverzekeringen en abonnement Hypotheken Midden Nederland BV In dit document wordt de dienstverlening omschreven zoals van toepassing is bij het afsluiten en beheer van uw schadeverzekeringen

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd in 2008. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd in 2008 informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan de basisverzekering zorgeloos verzekerd Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Fincover 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT

D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT D ELTA L LOYD Z ORGG ARANT I NDIVIDUEEL Delta Lloyd Zorgverzekering NV Postbus 29677 2502 LR Den Haag Uw assurantie-adviseur: F 01.9.45/1205 Zeker Delta Lloyd, al meer dan 150 jaar Delta Lloyd zorgt voor

Nadere informatie

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture Denken in processen Peter Matthijssen Introductie BiZZdesign Consultancy Training Tools Best practices Business Model Innovation Business Process Management Lean Management Enterprise Architecture Wereldwijd

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstand bij verhaal. van letselschade Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstand bij verhaal van letselschade Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

IBM PERFORMANCE EVENTS. Smarter Decisions. Better Results.

IBM PERFORMANCE EVENTS. Smarter Decisions. Better Results. Smarter Decisions. Better Results. 1 Beat the business case Nuon Heat Esther Sanders, Rob Caarls 2 Agenda Nuon Heat De situatie voorafgaand aan het project Primaire doelstelling(en) De aanpak De uitkomsten

Nadere informatie

UNETO-VNI Verzekeringen. Dienstenwijzer. www.uneto-vni.nl/verzekeringen

UNETO-VNI Verzekeringen. Dienstenwijzer. www.uneto-vni.nl/verzekeringen UNETO-VNI Verzekeringen Dienstenwijzer www.uneto-vni.nl/verzekeringen 3 Inhoudsopgave Inleiding 5 Wie is UNETO-VNI Verzekeringen? 5 Wij bieden maatwerk 5 Wat doen wij voor u? 5 Wat verwachten wij van

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft.

Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Teken niet voor een collectieve zorgverzekering voordat u dit gelezen heeft. Let op! Niet iedere collectieve zorgverzekering is goed genoeg voor u en uw medewerkers! Check al uw offertes op de volgende

Nadere informatie

Model Abonnementsvoorwaarden

Model Abonnementsvoorwaarden Model Abonnementsvoorwaarden Inleiding Oude DAG Pensioenteam B.V. (Oude DAG B.V.) biedt ondernemers aan om hun belangen op het gebied van schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten

Nadere informatie

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering CZ Zorgverzekeringen 2015 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij uw wensen en

Nadere informatie

Ontwikkeling informatiesysteem

Ontwikkeling informatiesysteem Ontwikkeling informatiesysteem Voorletters en naam: xxx Studentnummer: xxx Datum: 23 december 2013 Onderwijsinstelling: NCOI Opleidingsgroep Naam opleiding: Bachelor Bedrijfskundige Informatica Naam module:

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

De waarde van Business Process Management (BPM)

De waarde van Business Process Management (BPM) De waarde van Business Process Management (BPM) Artikel gepost op website van 1 http://www.amelior.be/ndl/artikels/artikel.asp?c=5&sc=72&a=266&tc=1 Auteur : Geert Brandt februari 2009 BPM heeft te maken

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg

De expatriate Health Insurance. Wereldwijd verzekerd van de beste zorg De expatriate Health Insurance Wereldwijd verzekerd van de beste zorg Wereldwijde vergoeding van medische hulp Uw medewerkers wereldwijd verzekerd van de beste zorg Als werkgever voelt u zich verantwoordelijk

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 1 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 3 24 april 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 Plan voor Vandaag Praktische dingen 2.1, 2.3, 2.6 (alleen voor 2.2 en 2.3), 2.9, 2.10, 2.11,

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting

Een brede kijk op onderwijskwaliteit Samenvatting Een brede kijk op onderwijskwaliteit E e n o n d e r z o e k n a a r p e r c e p t i e s o p o n d e r w i j s k w a l i t e i t b i n n e n S t i c h t i n g U N 1 E K Samenvatting Hester Hill-Veen, Erasmus

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid Werknemers/Zelfstandigen

Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid Werknemers/Zelfstandigen Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid U heeft bij ons een aanvraag tot uitkering ingediend op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat noemen wij een schadeaangifte of claim. Uw schadeaangifte

Nadere informatie

Weconomics. Paul Bessems

Weconomics. Paul Bessems Van organisaties naar organiseren Weconomics een nieuwe kijk op samenwerken en delen Paul Bessems Vereniging SOD 12-12-2013 Paul Bessems Nieuwdenker www.paulbessems.com paul.bessems@gmail.com 06 20 30

Nadere informatie

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014.

Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Aanvullende tandartsverzekeringen. Avéro Achmea 2014. Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Voorwaarden en vergoedingen aanvullende tandartsverzekeringen Avéro Achmea 2014 www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1 januari 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

Klant/patiënt Lean 9+

Klant/patiënt Lean 9+ Klant/patiënt Lean 9+ Medewerkerswaarde Klant/patiëntwaarde Financiële waarde Drs. Wilfred Achthoven Ir. Berry Veldhoen Directeur Altuïtion 2010 Klassiek Lean 3 Kernwaarden: - Medewerkerswaarde - Klant/patiënt

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering Brochure 2015 1 2 De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschik baar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij uw wensen en behoeften.

Nadere informatie

Direct Ingaande Lijfrente 2014

Direct Ingaande Lijfrente 2014 Direct Ingaande Lijfrente 2014 Voor de klant Belangrijk Dit zijn de van uw Direct Ingaande Lijfrente. Als er daarnaast nog Bijzondere gelden, vindt u die op uw polisblad. Alle voorwaarden samen vormen

Nadere informatie

Toelichting abonnementsvormen Van t Riet

Toelichting abonnementsvormen Van t Riet Toelichting abonnementsvormen Van t Riet Bij Van t Riet kiest u voor dienstverlening op maat. U bepaalt wat u van ons verwacht als uw financiële dienstverlener en kiest daarmee voor het service-abonnement

Nadere informatie

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014

From business transactions to process insights. BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 From business transactions to process insights BPM Round Table, TU/e 26 mei 2014 Agenda 1 2 3 4 Korte introductie Process mining in de audit Enkele voorbeelden Uitdagingen & de toekomst 1 Korte introductie

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement theoretisch kader

Kwaliteitsmanagement theoretisch kader 1 Kwaliteitsmanagement theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1 1. Kwaliteitsmanagement Kwaliteitsmanagement richt zich op de kwaliteit organisaties. Eerst wordt het begrip

Nadere informatie

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Bij Van t Riet kiest u voor dienstverlening op maat. U bepaalt wat u van ons verwacht als uw financiële dienstverlener en kiest daarmee voor de service-overeenkomst

Nadere informatie

Inventarisatie van de risico s.

Inventarisatie van de risico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET MKB SCHADE- ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. (ZZP/MKB) Inventarisatie van de risico s. Inventariseren

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

KWALITEIT EN TOEZICHT

KWALITEIT EN TOEZICHT KWALITEIT EN TOEZICHT Hij gaat in zijn bijdrage in op de gemeentelijke verantwoordelijkheid en de vraag hoe je als gemeente vanuit die verantwoordelijkheid stuurt op kwaliteit. Dit in een context waarin

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering

Klaverblad Verzekeringen. Uitvaartverzekering Klaverblad Verzekeringen Uitvaartverzekering Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de

Nadere informatie

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV

Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV Toelichting op de offerte voor de Reaal Ondernemers AOV 12 350 15-06 Uw persoonlijke offerte voor de Reaal Ondernemers AOV U heeft een offerte voor de Ondernemers AOV bij uw financieel adviseur aangevraagd.

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Verzekeren Met advies. Goed om te weten

Verzekeren Met advies. Goed om te weten Verzekeren Met advies Goed om te weten Zoekt u de juiste verzekering, voor uzelf, voor uw bedrijf of voor uw personeel? De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd informatie voor de particulier individuele oplossingen goed verzekerd, zorgeloos leven Avéro Achmea kent twee soorten basisverzekeringen. Avéro Achmea gaat uit van

Nadere informatie

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis

Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Verenigingen van Eigenaren en Centraal Beheer Achmea. Samen staan wij als een huis Inhoud Een goede basis voor uw VvE. 3 U bepaalt zelf wat u nodig heeft. 4 Bent u voor genoeg geld verzekerd? Wij helpen

Nadere informatie

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria

De Invloed van Religieuze Coping op. Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie. Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria De Invloed van Religieuze Coping op Internaliserend Probleemgedrag bij Genderdysforie Religious Coping, Internal Problems and Gender dysphoria Ria de Bruin van der Knaap Open Universiteit Naam student:

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(okt2009)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

case: toestandsdiagrammen

case: toestandsdiagrammen Hoofdstuk 13 case: toestandsdiagrammen In dit hoofdstuk wordt het maken van de eerste versie van de toestandsdiagrammen voor het boodschappensysteem van Hans en Jacqueline uitgewerkt. 13.1 Vind klassen

Nadere informatie

Elektrakeuring Agrarische Bedrijven. Werkinstructie

Elektrakeuring Agrarische Bedrijven. Werkinstructie Elektrakeuring Agrarische Bedrijven Werkinstructie Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Het proces op hoofdlijnen... 3 In 3 stappen naar een veilige elektrische installatie... 3 Hoe melden relaties zich aan?...

Nadere informatie

Profittest voor Autoportefeuilles. Voogd & Voogd

Profittest voor Autoportefeuilles. Voogd & Voogd Profittest voor Autoportefeuilles Voogd & Voogd Stageverslag Rik van Diepen Gegevens Gegevens student Studentnummer: 1614436 Naam: Rik van Diepen Adres: Westdijk 29 Postcode en plaats: 1847 LH Zuidschermer

Nadere informatie

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche

Ondernemers-AOV voor de installatiebranche Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV voor de installatiebranche De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van UNETO-VNI Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker

Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank. Samen sterker Uw zakelijke verzekeringsadvies bij de Rabobank Samen sterker U wilt inzicht in de risico s die u loopt en de financiële consequenties daarvan. U wilt weten hoe u met deze risico s kunt omgaan, of het

Nadere informatie

Dienstenwijzer Verzekeren

Dienstenwijzer Verzekeren Dienstenwijzer Verzekeren U wilt iets verzekeren, privé of zakelijk. De ING helpt u daar graag bij. In deze Dienstenwijzer Verzekeren leest u wie wij zijn en hoe wij werken. Ook vertellen we u welke verzekeringen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen. Stevie Tan, oogarts VUmc

Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen. Stevie Tan, oogarts VUmc Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen Stevie Tan, oogarts VUmc Hoe artsen registreren en wat artsen ervoor terug willen Registreren Statusvoering Gestructureerd of vrije tekst Terugwillen

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Het Standaard Taf/Veza GoedGezekerd AOV voor de Zorg

Het Standaard Taf/Veza GoedGezekerd AOV voor de Zorg Het Standaard Taf/Veza GoedGezekerd AOV voor de Zorg Speciaal voor de zelfstandigen in de zorg hebben wij een inkomens- vangnetverzekering ontwikkeld die uw inkomen bij ziekte garandeert. Het product is

Nadere informatie

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg

Van stapels papier naar digitaal machtigen. Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Van stapels papier naar digitaal machtigen Informatie over het machtigingenportaal voor mondzorg Voor wie? Tandartsen, kaakchirurgen, implantoloog, tandprotheticus tandartsspecialist, centra bijzondere

Nadere informatie

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later

Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012. De beste Zorg voor nu en later Zorgverzekering Beter Voor Nu 2012 De beste Zorg voor nu en later Uw leven is veranderd Uw zorgverzekering verandert mee Verschillende mensen hebben verschillende wensen. Uw manier van leven is anders

Nadere informatie

Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg

Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement. Altijd zeker van goede Zorg Present Van verzuim naar gezondheidsmanagement Altijd zeker van goede Zorg Samenwerken aan gezond ondernemen Voorkom en verkort verzuim Gezond ondernemen is investeren in de gezondheid van mensen. Het

Nadere informatie

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering Brochure 2016 1 2 De PZP helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschik baar is wanneer u het nodig hebt en aansluit bij uw wensen en behoeften.

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering

Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering Postbus 1005 3000 BA Rotterdam T + 31 (0)10 448 82 00 Avéro Achmea Aanvullende Verzekeringen Voorwaarden en vergoedingen Ziekenhuis Extra Verzekering www.aonhewitt.com ipm@aonhewitt.com Ingangsdatum 1

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource.

Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: The Manager as a Resource. Open Universiteit Klinische psychologie Masterthesis Emotioneel Belastend Werk, Vitaliteit en de Mogelijkheid tot Leren: De Leidinggevende als hulpbron. Emotional Job Demands, Vitality and Opportunities

Nadere informatie