Een goede claimbeheersing bij Assuria Medische Verzekering N.V. richting een rendabel, stabiel gemiddeld claimbedrag per verzekerde per maand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een goede claimbeheersing bij Assuria Medische Verzekering N.V. richting een rendabel, stabiel gemiddeld claimbedrag per verzekerde per maand"

Transcriptie

1 bij Assuria Medische Verzekering N.V. richting een rendabel, stabiel gemiddeld claimbedrag per verzekerde per maand

2 Colofon Document: Afstudeerscriptie Versie: Final NIII-scriptienr.: Datum: donderdag 29 juli 2004 Naam: Tariq Sadiek Studentnr.: Telefoon: / +31 (0) Adres: Koosstraat 11, Paramaribo, Suriname / Leuvensbroek 3506, 6546 TS Nijmegen, Nederland Onderwijs: Opleiding: Afdeling: Begeleider: Bezoekadres: Postadres: Stage: Afdeling: Begeleider: Bezoekadres: Postadres: Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) (vanaf 1 september 2004: Radboud Universiteit Nijmegen) Informatiekunde IRIS, Information Retrieval and Information Systems Dr. Patrick van Bommel Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen, Nederland Postbus 9010, 6500 GL Nijmegen, Nederland Assuria N.V. Medische Verzekering Drs. Nadira Hellendoorn Grote Combéweg 37, Paramaribo, Suriname Postbus 454, Paramaribo, Suriname Assuria Medische Verzekering N.V. 2 van 52

3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...3 ABSTRACT... 3 VOORWOORD... 3 DEEL I: INTRODUCTIE INLEIDING DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING AANPAK OPBOUW SCRIPTIE ASSURIA MEDISCHE VERZEKERING N.V ORGANISATIE AMV RELATIES EN CLAIMSITUATIES AANDACHTSGEBIEDEN... 3 DEEL II: ONDERZOEK CLAIMBEHEERSING NIVEAUS CLAIMBEHEERSING GENOMEN MAATREGELEN EFFECT MAATREGELEN BUSINESSPROCESSEN... 3 THEORIE WAT ZIJN BUSINESSPROCESSEN NIVEAUS BIJ BUSINESSPROCESSEN WAAROM BUSINESSPROCESSEN MODELLEREN BEOORDELING BUSINESSPROCESSEN Effectiviteit in AAD Efficiëntie in AAD... 3 PRAKTIJK HET MODELLEREN VAN BUSINESSPROCESSEN BIJ AMV Doel en niveau Modelleertechniek BUSINESSPROCESSEN BIJ AMV Customer Service Policy Administration Claims HET INFORMATIESYSTEEM... 3 THEORIE WAT ZIJN INFORMATIESYSTEMEN FASEN BIJ AUTOMATISERING WAAROM INFORMATIESYSTEMEN MODELLEREN BEOORDELING INFORMATIESYSTEMEN Kwaliteit Kwaliteitseisen DE RELATIE MET BUSINESSPROCESSEN... 3 PRAKTIJK HET MODELLEREN VAN HET INFORMATIESYSTEEM BIJ AMV... 3 Assuria Medische Verzekering N.V. 3 van 52

4 5.5.1 Doel en niveau Modelleertechniek DE AZPAS-MODULE Aanvraagformulieren verwerken Factuur/claim en factuurregels verwerken Garantiebrieven verwerken... 3 DEEL III: AFSLUITING ANALYSE CLAIMBEHEERSING Managementniveau Medisch niveau Operationeel niveau BUSINESSPROCESSEN Afhandelen individuele/collectieve verzekeringsaanvraag Afhandelen facturen/restituties Afhandelen garantiebrieven HET INFORMATIESYSTEEM Resultaten toetsing kwaliteitseisen Fasen bij automatisering DE RELATIE BUSINESSPROCESSEN INFORMATIESYSTEEM CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN CONCLUSIES Claimbeheersing Businessprocessen Het informatiesysteem AANBEVELINGEN... 3 REFERENTIES... 3 BIJLAGEN... 3 Assuria Medische Verzekering N.V. 4 van 52

5 Abstract This thesis is about an investigation, concerning a better control of the medical claims at Assuria Medische Verzekering N.V. (AMV) in Paramaribo, Suriname. A negative financial result during the past two years has been the inducement for this investigation. The aim was to trace how the control of claims can be improved. Research has been done in three different domains: 1. The control of claims, on three levels: o Management level; o Medical level; o Operational level. It was important to find out how the persons involved in these three levels tried to control the claims and in which manner they could improve the control of the claims. 2. Business processes; the business processes of AMV are modelled with Actor Activity Diagramming and the relevant processes for claim control have been judged on effectivity and efficiency. Before the results are discussed, the theory about business processes is presented; what are business processes, how can they be modelled and judged. 3. The Information System; the Azpas-module supports the business processes and claim control; the relevant functionalities for claim control are modelled with Entity Relationship-modelling. Furthermore, the system has been judged by means of quality requirements. Before the results are discussed, the theory about information systems is presented; what are information systems, how can they be modelled, which phases of automation are distinguishable, what is quality and which quality requirements can be tested. After having analysed the results, it can be concluded that presently the claims are not controlled sufficiently. This is a consequence of: a missing fraud fights policy, an inadequate proportion between premium and care purchase, insufficient analysis in the medical domain, insufficient backing-up of the medical advisor by the information system and incomplete automated checks by the information system. At the end of this thesis, a number of recommendations about the improvement of claim control, business processes and the information system is listed. Assuria Medische Verzekering N.V. 5 van 52

6 Voorwoord Vijf jaar geleden (augustus 1999) vertrok ik uit Suriname, speciaal voor studie, naar Nederland, Nijmegen. Ik begon toen met Informatica. Na een jaar was duidelijk dat die studie niet voor mij was. De vierjarige opleiding, Informatiekunde, die toen (2000) opstartte bleek wel voor mij geslepen te zijn. Voor mij was studeren in Nederland een aparte ervaring; andere omgeving, ander klimaat, andere cultuur en grootste deel van de familie in Suriname. Flink wennen, wat uiteindelijk toch niet is gelukt. Ik moest altijd terugdenken aan Suriname. Dankzij de zeer goede opvang en warmte van tante Fahida, oom Henk en Faziel (waar ik ook alle vijf jaren ben gebleven), de kracht die God mijn vader John en moeder Sita gaf om mij vaak genoeg te laten halen naar Suriname en in Nederland te verzorgen (zodat ik niet hoefde te werken), de morele steun van onder andere mijn broers Reza en Jerry en de emotionele steun van mijn vriendin Shanti (die ik in Nederland heb leren kennen), was er zelden sprake van heimwee en kon de studie vlot verlopen. De studie is afgesloten met een zeer leerrijke stageperiode. Zeer leerrijk, omdat ik heb geleerd hoe de theorie te toetsen aan de praktijk en om de werkervaring die ik heb opgedaan tijdens het werken met andere mensen in een grote goede organisatie. Nadira Hellendoorn was de begeleidster bij Assuria Medische Verzekering N.V. in Paramaribo, Suriname, waar stage is gelopen. Behalve het bedrijfsperspectief, bewaakte zij ook het academische. Voor dit laatste was Patrick van Bommel degene bij de Katholieke Universiteit Nijmegen die mij tijdens de stage richting gaf. Als laatste wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen (begeleiders, docenten, familie, vrienden en andere dierbaren) te bedanken voor hun bijdrage die ze in welke vorm dan ook geleverd hebben om mij vandaag te laten staan waar ik nu ben. May God bless you all! Tariq Sadiek, juli 2004 Assuria Medische Verzekering N.V. 6 van 52

7 Deel I: Introductie Assuria Medische Verzekering N.V. 7 van 52

8 1 Inleiding Deze scriptie is het resultaat van een onderzoek gedaan ter gelegenheid van het afstuderen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, opleiding Informatiekunde. Het onderzoek is buiten de universiteit uitgevoerd en wel in Paramaribo, Suriname. Er is stage gelopen bij een medische verzekeringsmaatschappij; Assuria Medische Verzekering N.V. (AMV). Het onderzoek ging over een goede beheersing van de medische claims. Met beheersing wordt bedoeld: het kunnen beïnvloeden (verlagen) en onder controle houden (niet stijgen) van het gemiddelde claimbedrag per verzekerde per maand. Er is onderzocht hoe deze beheersing het beste kan plaatsvinden. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat het precieze doel was van het onderzoek. Vervolgens komt de probleemstelling aan de orde, waarna wordt gepresenteerd hoe het onderzoek is aangepakt. Tenslotte komt de opbouw van de scriptie naar voren. 1.1 Doelstelling Doelen van het onderzoek kunnen als volgt beschreven worden: 1. Erachter komen hoe claims goed beheerst kunnen worden. Met goed wordt bedoeld dat managers/medewerkers zicht hebben op de (mogelijke) oorzaken van het te hoge gemiddelde geclaimde bedrag. Deze oorzaken moeten voorkomen kunnen worden om zodoende het gemiddelde bedrag per verzekerde per maand van US$16,74 terug te brengen naar US$15,74 en minimaal daar te houden [BAC]; 2. Een beeld krijgen van de huidige businessprocessen en hoe ze verbeterd kunnen worden; 3. Een beeld krijgen van waar de organisatie nu staat qua informatiesystemen en waar men naartoe moet; hoe worden claimbeheersing en andere businessprocessen ondersteund door de informatiesystemen en hoe zou de ondersteuning verbeterd kunnen worden. 1.2 Probleemstelling De probleemstelling van het onderzoek is: Het verkennen van de huidige businessprocessen, informatiesystemen en het handelen van de mens binnen de organisatie, een probleemanalyse over de claimbeheersing maken en een plan uiteenzetten dat ertoe leidt de claims bij AMV goed te beheersen. Om erachter te komen waardoor claims niet goed beheerst kunnen worden, wordt gekeken naar de manier waarop claimbeheersing momenteel plaatsvindt, de huidige businessprocessen en hoe informatiesystemen daarin ondersteuning bieden. Deelvragen die bij komen kijken, zijn: Hoe vindt claimbeheersing momenteel plaats? Welke businessprocessen zijn er? Assuria Medische Verzekering N.V. 8 van 52

9 o Wat is de input? o Hoe wordt deze verwerkt? Waarom op die manier? o Wat is de output? Welke informatiesystemen zijn er? o Wat is de input? o Hoe wordt deze verwerkt? Waarom op die manier? o Wat is de output? Hoe ondersteunen de informatiesystemen de businessprocessen? Hoe gaan belanghebbenden om met de businessprocessen en informatiesystemen? Wat zijn sterke en zwakke punten van de businessprocessen en informatiesystemen? Waarom kunnen claims dus niet goed beheerst worden? Waar moet men naartoe om zodoende claims goed te beheersen? De antwoorden op deze vragen zijn te vinden in komende hoofdstukken (zie 1.4 Opbouw scriptie om precies te weten welk deel voorkomt in welk hoofdstuk). 1.3 Aanpak Voor dit onderzoek is er praktijkstudie gedaan; er is gekeken naar de businessprocessen en een informatiesysteem in de organisatie. Mensen uit de afdeling zijn structureel geïnterviewd over hun werkzaamheden [bijlage 1, 4]. Ook maakten observaties van businessprocessen en het gebruik van het informatiesysteem deel uit van het inwinnen van informatie. Hiernaast zijn er ongestructureerde interviews geweest; tussendoor werden er aan medewerkers vragen gesteld met betrekking tot bijvoorbeeld hun activiteiten, het informatiesysteem of claimbeheersing. Er is met het systeem gewerkt; wat kan het, wat wordt er ingevoerd, hoe wordt het verwerkt (volgens de work-flow en niet technisch gezien in de vorm van codes) en wat komt eruit. Verder zijn er analysedocumenten van het systeem en literatuur geraadpleegd. Globaal was de aanpak als volgt: 1. Voorbereiding onderzoek: literatuur zoeken en bestuderen, oriënteren in de organisatie; 2. Nagaan hoe claimbeheersing momenteel plaatsvindt; 3. Interviewen medewerkers over hun activiteiten: businessprocessen omschrijven; 4. Verkennen van het systeem: informatiesysteem omschrijven; 5. Beoordelen businessprocessen; 6. Beoordelen informatiesysteem; 7. Beoordelen claimbeheersing; 8. Analyseren relatie businessprocessen en informatiesysteem; 9. Conclusies trekken en aanbevelingen geven. Deze werkstappen, die deels ook deel uitmaken van de Business System Planning methode [BIA], komen in volgende hoofdstukken aan de orde. Er wordt dan ook besproken wat het beoordelen inhoudt en hoe dat gedaan is, hoe er geanalyseerd is en waarom zo, etc. Assuria Medische Verzekering N.V. 9 van 52

10 Deze aanpak zorgt ervoor dat de scope van het onderzoek breed is en dat zwakke punten met betrekking tot claimbeheersing op verschillende gebieden (en niet slechts informatiesystemen of businessprocessen) aangetoond kunnen worden. 1.4 Opbouw scriptie De scriptie is als volgt opgebouwd: Deel I: Introductie Hoofdstuk 1: Inleiding (huidig hoofdstuk); Hoofdstuk 2: Assuria Medische Verzekering N.V.; Informatie over de organisatie waar stage gelopen is wordt gepresenteerd. Deel II: Onderzoek Hoofdstuk 3: Claimbeheersing; De niveaus waarop claimbeheersing plaatsvindt en reeds genomen maatregelen komen aan de orde. Hoofdstuk 4: Businessprocessen; Er is hier een theoriedeel waar wordt besproken wat businessprocessen zijn, waarom ze gemodelleerd worden en hoe ze beoordeeld kunnen worden. In het praktijkgedeelte komen de processen van de organisatie modelmatig naar voren. Er wordt behandeld welke businessprocessen er zijn, wat hun input is, hoe de verwerking ervan plaatsvindt en wat de output is. Hoofdstuk 5: Het Informatiesysteem; Er is een theoriedeel waar wordt besproken wat informatiesystemen zijn, waarom ze gemodelleerd worden en hoe ze beoordeeld kunnen worden. In het praktijkgedeelte wordt behandeld welke informatiesystemen er zijn in de organisatie met bijbehorende relevante modellen, wat hun input is, hoe de verwerking daarvan plaatsvindt en wat de output is. Deel III: Afsluiting Hoofdstuk 6: Analyse; In dit hoofdstuk vindt de beoordeling plaats van claimbeheersing op verschillende niveaus, businessprocessen, het informatiesysteem en de ondersteuning van de processen door het informatiesysteem. De sterke en zwakke punten van de processen en het informatiesysteem worden gepresenteerd. Hoofdstuk 7: Conclusies en aanbevelingen; Hier komen conclusies naar voren en wat men moet doen om claims beter te beheersen. Assuria Medische Verzekering N.V. 10 van 52

11 2 Assuria Medische Verzekering N.V. Assuria N.V. is een toonaangevende en solide financiële instelling die zekerheid biedt aan de particuliere en zakelijke markt. Wij bedienen onze klanten met een breed assortiment van excellente verzekeringsproducten en financiële diensten waar deskundigheid achter staat. Wij verzekeren een klantvriendelijke, effectieve en efficiënte dienstverlening. Wij zijn een betrouwbare en financieel gezonde partner voor onze relaties, aandeelhouders en medewerkers. Dit verzekeren wij! Mission statement Assuria N.V. [JA2003] Assuria N.V. is de houdstermaatschappij van de aandelen Assuria Levensverzekering N.V. (AL), Assuria Schadeverzekering N.V. (AS), Assuria Medische Verzekering N.V. (AMV), Assuria Beleggingsmaatschappij N.V. (AB) en Rondeau Holdings N.V. (RH) [JA2003], (zie ook figuur 1). Assuria N.V. AL AS AMV AB RH Figuur 1 Organisatiestructuur Assuria N.V. Assuria biedt levens- en schadeverzekeringen aan, waaronder risico- en spaarverzekeringen, motorrijtuigen-, brand-, ongevallen en ziektekostenverzekeringen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij AMV. AMV richt zich op de vergoeding van medische kosten gemaakt door verzekerden. Deze vergoeding is afhankelijk van het gekozen product met bijbehorende polisvoorwaarden (hoe breed is de dekking). De volgende producten zijn beschikbaar: Azpas Standaard, AzpasPlus, Azpas International (AMV is hiervan agent voor een buitenlandse maatschappij) en in combinatie met een Standaard- of Plus-verzekering kan men een tandartsverzekering nemen. 2.1 Organisatie AMV Bij AMV worden de volgende afdelingen onderscheiden (zie figuur 2) [bijlage 1]: Customer Service (CS), richt zich op de verkoop van producten (Azpas Standaard, AzpasPlus en tandartsenverzekering), het aanwinnen van cliënten, behouden van bestaande cliënten, behandelen van individuele verzekeringsaanvragen en het uitgeven van garantiebrieven; Assuria Medische Verzekering N.V. 11 van 52

12 Policy Administration (PA), richt zich op het behandelen van collectieve verzekeringsaanvragen, mutaties van verzekeringen, royementen en prolongatie facturen; Claims (CA); richt zich op het betaalbaarstellen van declaraties van dienstverleners en restituties aan verzekerden/dienstverleners. Aan het hoofd van deze afdelingen staat een Manager Operations (MO) die de businessprocessen moet monitoren en een beleid moet uitstippelen om de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen en ernaar te streven dat AMV een goed draaiende maatschappij is. Verder hangen de volgende organen, naast aan andere maatschappijen van Assuria, ook aan AMV (zie figuur 2) [bijlage 1]: Medisch Adviseur (MA), richt zich op de acceptatie van verzekeringen, het beoordelen van medische claims en garantiebrieven. Er vindt ook overleg plaats met dienstverleners en cliënten; Finance (FA), richt zich op de betalingen van onder andere betaalbaargestelde claims en restituties. MA AMV FA CS PA CA Figuur 2 Organisatiestructuur AMV 2.2 Relaties en claimsituaties AMV heeft relaties met: Verzekerden (individuelen en in collectief verband, bijvoorbeeld een bedrijf); Dienstverleners: o Huisartsen; o Specialisten; o Ziekenhuizen; o Laboratoria; o Röntgen; o Apotheken; o Tandartsen; o Optometrie; o Preventieve zorg; o Paramedici. Assuria Medische Verzekering N.V. 12 van 52

13 Verzekerde bezoekt restitutie premie stuurt terug Huisarts claim abonnement Tandarts claim verwijst claim Opticien verwijst A M V claim claim claim Paramedici claim Preventieve zorg onderzoek Röntgen verwijst verwijst onderzoek claim claim claim onderzoek Laboratorium onderzoek Specialist verwijst neemt op Ziekenhuis recept Apotheek recept Figuur 3 Claimsituatie dienstverleners bij AMV Voor elk van deze dienstverleners is in figuur 3 in kaart gebracht op welke manier een claim kan ontstaan. Dit geeft inzicht in het verzekeringssysteem dat bij AMV van toepassing is. Zo is er te zien hoe een verzekerde bij een dienstverlener terechtkomt en hoe deze op zijn beurt kan claimen bij AMV. Een verzekerde kan met zijn pasje rechtstreeks naar een tandarts, opticien (meestal via oogarts of huisarts) en huisarts. Ook kan de verzekerde restitutie aanvragen als het een keer voorgekomen is dat hij toch heeft betaald voor iets wat AMV wel vergoedt. De huisarts kan de patiënt verwijzen naar een paramedicus, de preventieve zorg, een opticien en een specialist. Garantiebrieven zijn hiervoor vereist en moeten opgehaald worden bij AMV. Ook kan de huisarts een aanvraag doen voor nader onderzoek en de patiënt met een laboratorium- of röntgenbrief sturen naar het laboratorium of om een röntgenfoto te maken. Een specialist kan, indien nodig, de patiënt via de huisarts verwijzen naar nog een specialist. Ook kan hij een patiënt opnemen in het ziekenhuis of nader onderzoek doen (met speciale laboratorium- of röntgenbrieven). De specialist en huisarts kunnen Assuria Medische Verzekering N.V. 13 van 52

14 recepten voorschrijven, waarna de patiënt medicijnen kan ophalen bij de apotheek. Alle dienstverleners dienen hun claims (van behandelingen, verrichtingen, medicijnen, onderzoeken, foto s, etc.) in bij AMV, waarna ze uitbetaald worden, natuurlijk afhankelijk van polisvoorwaarden. Een huisarts krijgt per maand een vast bedrag, afhankelijk van het aantal patiënten dat bij hem ingeschreven is. Ook kan hij voor niet reguliere gevallen een claim indienen. Verder valt op te merken dat het in figuur 3 niet gaat om waar een behandeling van een patiënt eindigt, maar dat de focus ligt op hoe een verzekerde terechtkomt bij een bepaalde dienstverlener en deze op zijn beurt kan claimen. 2.3 Aandachtsgebieden Een belangrijk punt is de claimbeheersing (uitgebreider beschreven in hoofdstuk 3). AMV heeft als doel het gemiddelde in 2003 geclaimde bedrag in dit huidige jaar terug te brengen. Hiervoor zijn er momenteel een aantal maatregelen genomen [JA2003] (zie ook paragraaf 3.2). Een arts heeft in principe geen belang bij AMV, maar AMV is wel afhankelijk van de arts. Zo wordt de hoogte van een claim bepaald door verrichtingen en voorschrijven van medicamenten van een arts. In polisvoorwaarden staat bijvoorbeeld dat een bepaald medicament niet voorgeschreven mag worden. Er moet dan ook makkelijk gecontroleerd kunnen worden dat dit niet gebeurt en als het toch gebeurt, dat er dan voorkomen wordt dat het een volgende keer weer plaatsvindt. Verder zou het goed zijn als de kwaliteit van een behandeling bepaald kan worden (hoelang duurt het en hoeveel kost het voordat een patiënt genezen is). Het gaat er uiteindelijk om dat er een goede claimbeheersing plaatsvindt. AMV heeft verschillende informatieverwerkingssystemen draaien. Hierbij kan men denken aan opslag van klantgegevens, polissen, verwerking van claims en een Management Informatiesysteem (MIS) dat overzicht moet geven van wat er in de organisatie gebeurt. Deze systemen hebben de analyse- en implementatiefase doorlopen en zijn momenteel in de beheerfase. Er is nagegaan hoe goed de huidige informatiesystemen ondersteuning bieden bij het beheersen van claims. Om geen misvormd beeld te krijgen, is ook gekeken naar de gebieden waarop claimbeheersing plaatsvindt en naar businessprocessen binnen AMV (misschien zijn informatiesystemen niet (alleen) de juiste oplossing om claims beter te beheersen). Assuria Medische Verzekering N.V. 14 van 52

15 Deel II: Onderzoek Assuria Medische Verzekering N.V. 15 van 52

16 3 Claimbeheersing Claimbeheersing is een aspect dat bij AMV veel aandacht krijgt. Dit is noodzakelijk voornamelijk vanwege het feit dat er verlies is geleden. De oorzaak hiervan is dat de verhouding claims-verdiende premie (claimratio) heel hoog was. De mogelijke redenen van de hoge claimratio zijn dat er een soepele acceptatie bij collectieve aanvragen is, men misbruik maakt en fraude pleegt (bijvoorbeeld facturen bewust niet waarheidsgetrouw ingediend), er een ruime dekking is en dat de premie te laag is [MEMO3]. Andere redenen kunnen zijn een niet voldoende gecontroleerde acceptatie van garantiebrieven en claims, een niet goede kwaliteit van declaraties (wordt een bepaalde verrichting eigenlijk niet dubbel, als onderdeel van een behandeling en als aparte verrichting, gedeclareerd) en een niet goede kwaliteit van behandelingen (zijn er echt zoveel consulten nodig voor een bepaald ziektebeeld, kan een behandeling goedkoper). 3.1 Niveaus claimbeheersing De claimbeheersing vindt op drie niveaus plaats bij AMV [bijlage 1, gesprek MO]: 1. Managementniveau; de MO stippelt aan de hand van rapportages over claims in een bepaalde periode een beleid uit. Een voorbeeld hiervan is wat het gemiddelde geclaimde bedrag per dienstverlener is, deze gemiddelden vergelijken en uitstekende gevallen nader onderzoeken; 2. Medisch niveau; de MA controleert aanvraagformulieren, claims en garantiebrieven puur op medische informatie. De beheersing begint bij de acceptatie van kandidaat-verzekerden. Iemand die bijvoorbeeld een bepaalde ziekte heeft vormt een groot risico voor de verzekeraar. Er moet dan eventueel een premieverzwaring (verhoogde premie) of uitsluitingsclausule (het niet vergoeden van bepaalde kosten) bepaald worden of iemand moet worden geweigerd. Verder moet de kwaliteit van een behandeling bepaald kunnen worden (worden er niet te veel medicamenten voor een bepaalde ziekte uitgeschreven of past een verrichting niet in een bepaalde behandeling); 3. Operationeel niveau; hierbij valt te denken aan hoe medewerkers omgaan met de businessprocessen, het informatiesysteem en met elkaar. Op alle drie niveaus vindt er beheersing plaats waarbij de informatiesystemen (of andere te ontwikkelen systemen) ondersteuning kunnen bieden. Tijdens het onderzoek moest blijken hoe goed die ondersteuning is en of en hoe het verbeterd kan worden. 3.2 Genomen maatregelen Om tijdens het onderzoek niet aan iets te denken waaraan al gedacht is, is gekeken naar maatregelen die vanaf januari 2004 zijn genomen [MEMO1]: Premieverhoging; Introductie no-claim regeling (indien de claim in een jaar kleiner is dan een bepaald bedrag, wordt er korting gegeven op de eerstvolgende premie); Assuria Medische Verzekering N.V. 16 van 52

17 Aanpassing polisvoorwaarden (verlaging maximum te vergoeden kosten voor brillen/lenzen, eigen risicio s en maximum uitbetalingen aangepast, voorschrift nodig voor brildekking); Verplicht tandartsbezoek per half jaar waarbij er ook een garantiebrief nodig is; Tandartsclaims per tand registreren; Drie maandelijks prijzen van apotheken vergelijken en dure apotheken bijsturen; Aanpassing vergoeding voor consulten; Vergoeding van verrichtingen volgens een speciale lijst (COTG-lijst 1996); Huisartsen eerste aanspreekpunt van de MA wat patiënteninformatie betreft; Aanpassing van de toegestane voor te schrijven medicamenten. Ook moest de relevantie van claimspreventieprogramma s (het gezond houden van verzekerden) bepaald worden. Verder waren de volgende zaken nodig [MEMO2]: Goede interne organisatie van de Claims-afdeling waarbij er kennis van polisvoorwaarden, overeenkomsten met maatwerkcontracten en overeenkomsten met zorgverleners nodig is; Optimale automatisering; Goede fysieke en geautomatiseerde controles. 3.3 Effect maatregelen Bij het nemen van maatregelen moet rekening gehouden met het effect ervan. Dit effect, wat belangrijk is voor de analyse en het bepalen van maatregelen, kent verschillende kanten: 1. Effect op de hoogte van de claimratio (de premieverhoging kan de claimratio laag houden); 2. Effect op belanghebbenden (gaan er bijvoorbeeld minder mensen een verzekering nemen als de premie te hoog is of gaan huisartsen minder snel verwijzen waardoor een ziekte levensbedreigend kan worden); 3. Effect op andere aspecten (een verlaging van uitbetaalde tarieven aan dienstverleners kan bijvoorbeeld leiden tot een verandering in hun declaratiegedrag). Assuria Medische Verzekering N.V. 17 van 52

18 4 Businessprocessen Dit hoofdstuk kent twee delen: een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. In het theoriegedeelte wordt besproken wat businessprocessen precies zijn, waarom het belangrijk is ze in kaart te brengen en waarop ze beoordeeld kunnen worden. In het praktijkgedeelte worden de resultaten van het onderzoek in de praktijk gepresenteerd. Ze worden echter nog niet geanalyseerd. De analyse volgt in hoofdstuk 6. Theorie 4.1 Wat zijn businessprocessen Volgens Davenport & Short (1990) [BPRO] zijn businessprocessen: a set of logically related tasks performed to achieve a defined business outcome. Een proces wordt hierbij gezien als een gestructureerde, gemeten verzameling van activiteiten, die een product of dienst moet opleveren voor een klant. Er zijn duidelijk een begin- en eindpunt te zien. Daartussen zit het uitvoeren van activiteiten. In [BPM] wordt dit besproken in de vorm van fases. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen de orderfase (O-fase), de uitvoerings- of executiefase (E-fase), en de resultaatfase (Rfase). Figuur 4 Het concept van de bedrijfstransactie [BPM] Men spreekt in [BPM] van een bedrijfstransactie (zie figuur 4). In de O- en R-fase moeten gedachten goed gedeeld worden; wat wil men, wat niet, wat kan men opleveren en wat niet. De initiator I is de opdrachtgever en de executor E de opdrachtnemer. In de figuur is te zien dat I een verzoek indient, waarna E belooft dit op te leveren. In de E-fase gaat de executor aan de slag om uiteindelijk een dienst of product op te leveren wat aanvaard wordt door de initiator. Een transactie speelt zich af in een sociale en objectieve wereld. De sociale wereld is die waarin interactie plaatsvindt tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. De objectwereld bestaat uit de acties die uitgevoerd worden om de belofte na te komen. Deze acties kunnen materieel of immaterieel zijn. In het geval van een product spreekt men van een materiële actie. Als een dienst wordt opgeleverd, dan spreekt men van immateriële acties binnen de objectwereld. Voorbeeld: Een klant vraagt een offerte aan bij een bedrijf. De offerte moet worden aangemaakt (materiële acties), al dan niet met hulp of toestemming van een andere afdeling of manager, waarna het wordt opgeleverd. De klant moet dan laten blijken of Assuria Medische Verzekering N.V. 18 van 52

19 dat hetgeen is wat hij in gedachte had; zijn de juiste specificaties verwerkt. Eigenschappen van deze processen zijn dat ze over actoren gaan en dat er activiteiten zijn die zich binnen een afdeling of tussen afdelingen afspelen. Verder moeten processen met een grote impact een proceseigenaar hebben [BPRO]. Er kunnen meerdere actoren verbonden zijn bij een bepaald proces. Mocht er iets misgaan, dan kan de proceseigenaar als aanspreekpunt en verantwoordelijke worden gezien. 4.2 Niveaus bij businessprocessen Businessprocessen kunnen op drie niveaus worden waargenomen [BPRO], namelijk: 1. Entiteitenniveau: processen tussen organisatorische entiteiten (bijvoorbeeld tussen organisaties, functies of personen); 2. Objectenniveau: processen over het manipuleren van objecten (zowel fysieke als informationele); 3. Activiteitenniveau: hierbij kunnen twee typen onderscheiden worden, namelijk management (een beleid uitstippelen) en operationele (het verwerken van aanvraagformulieren). 4.3 Waarom businessprocessen modelleren Het idee achter het modelleren van businessprocessen is net als dat van het modelleren van andere aspecten uit de wereld. Het gaat namelijk om het presenteren van een vereenvoudigde versie van de werkelijkheid [MO]; er wordt geabstraheerd. Ook kan een model dienen om iets wat er niet is te creëren; er kan dan een simulatie van een situatie plaatsvinden om inzicht te krijgen van wat er in de werkelijkheid zou gebeuren. Het doel van modelleren kan uiteenlopend zijn. Er valt te denken aan [MO]: Beschrijving: bijvoorbeeld het in kaart brengen van een organisatie; Begrip: waarom is iets zoals het is; Verklaring: erachter komen waarom iets plaatsvindt (oorzaak-gevolg-relaties zoeken); Voorspelling: kijken hoe iets zou uitpakken in de realiteit; Waardering: zwakke en sterke punten kunnen bepalen van de huidige situatie; Beheersing: het beïnvloeden van de werkelijkheid. 4.4 Beoordeling businessprocessen Er zijn verschillende manieren om businessprocessen te beoordelen. Eén van de manieren is die van Harrington [MBAAD]. Deze wordt hier uitgelegd, omdat het aansluit op Actor Activity Diagramming (AAD) (de modelleertechniek die gebruikt is, zie paragraaf 4.5.2) Harrington onderscheidt drie eigenschappen van businessprocessen: effectiviteit, efficiëntie en flexibiliteit. Assuria Medische Verzekering N.V. 19 van 52

20 Effectiviteit is de mate waarin de output van een businessproces voldoet aan vereisten en verwachtingen van een klant. Hierbij kan men denken aan levertijd, prijs van het product, maar ook kleur of afmeting. Het is belangrijk dat de klant en onderneming op één lijn zitten; de specificatie van het product moet voor beide duidelijk zijn. Bij de levering van het product kan dan gelet worden of deze voldoet aan de eerder gestelde specificaties. Indicatoren voor deficiënties van effectiviteit zijn volgens Harrington: klant-klachten, onacceptabele producten of diensten en te late levering. De definitie van efficiëntie is hier de mate waarin resources worden geminimaliseerd en verspilling is geëlimineerd. Meetgrootheden kunnen zijn: bewerkingstijd, doorlooptijd en resourcegebruik per eenheid output. Indicatoren voor deficiënties van efficiëntie zijn waarden van de genoemde meetgrootheden die niet overeenkomen met het gestelde doel. Efficiëntie kan de effectiviteit beïnvloeden (en omgekeerd). Hoe sneller een proces uitgevoerd wordt, hoe minder effectief het kan zijn (bijvoorbeeld minder controles). Als de efficiëntie gelijk blijft, dan zou men moeten streven naar een zo groot mogelijke effectiviteit en omgekeerd. Flexibiliteit is de mate waarin een businessproces kan worden aangepast. Dit doet zich voor als een klant bijvoorbeeld een veranderde verwachting heeft; snellere levering van het product dan gespecificeerd is. Flexibiliteit kan de effectiviteit of efficiëntie aantasten. Een bedrijfsproces wordt dan niet volgens een standaardprocedure uitgevoerd. Voor een goede effectiviteit, efficiëntie en flexibiliteit zijn vaak de volgende maatregelen niet te vermijden: Activiteiten automatiseren; Aantal actoren verminderen (bv. eliminatie van bureaucratie); Aantal overdrachten verminderen. Binnen AAD zijn effectiviteit en efficiëntie geherdefinieerd [MBAAD]. Flexibiliteit is buiten beschouwing gelaten, omdat dit meestal toch ten koste gaat van de effectiviteit en efficiëntie. De herdefiniëring van de twee eerstgenoemde volgt hieronder Effectiviteit in AAD Effectiviteit van een bedrijfsproces wordt gedefinieerd als de mate waarin het product dat of de dienst die bij de overdracht à décharge door een onderneming aan een klant wordt geleverd overeenstemt met de verwachting die de klant had ten tijde van de overdracht à charge. Na elke uitgevoerde activiteit dient het product een toegevoegde waarde te hebben. Het product zal dus van toestand 0 naar toestand n (gereed product) gaan. Deze toestanden moeten gedetecteerd kunnen worden. Bij electronische gedaantes van het product zal de toestand direct waarneembaar zijn. Om na te gaan of een proces effectief is, kunnen de volgende vragen gesteld worden: 1. Is de klantwens duidelijk en te vertalen in specificaties ten behoeve van het uit te voeren bedrijfsproces? 2. Is het te leveren product of dienst gecheckt op voldoen aan de specificaties? 3. Zijn er in het bedrijfsproces controle-activiteiten? Assuria Medische Verzekering N.V. 20 van 52

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

[EEN INFORMATIE SYSTEEM MET BETREKKING TOT HET

[EEN INFORMATIE SYSTEEM MET BETREKKING TOT HET 2009 Medisch Spectrum Twente A Molenkamp Studentnummer 0124036 a.m.molenkamp@student.utwente.nl Begeleider Universiteit Twente Dr. Ir. A.A.M Spil Begeleider Medisch Spectrum Twente Dhr. Ir. B. Schukkink

Nadere informatie

Processen aan de lopende band?

Processen aan de lopende band? Processen aan de lopende band? Een onderzoek naar het verbeteren van de processen bij Profile Tyrecenter Vermeulen Bachelorthesis Reinder Koning - februari 2010 Processen aan de lopende band? Een onderzoek

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Tijd voor verandering!? De mogelijkheid om data-analyse en process mining onderdeel te laten zijn van het HBO curriculum Accountancy.

Tijd voor verandering!? De mogelijkheid om data-analyse en process mining onderdeel te laten zijn van het HBO curriculum Accountancy. Tijd voor verandering!? De mogelijkheid om data-analyse en process mining onderdeel te laten zijn van het HBO curriculum Accountancy. Tijd voor verandering!? De mogelijkheid om data-analyse en process

Nadere informatie

Procesbeschrijving en inventariserende analyse van het Payroll proces (Openbare Versie)

Procesbeschrijving en inventariserende analyse van het Payroll proces (Openbare Versie) Procesbeschrijving en inventariserende analyse van het Payroll proces (Openbare Versie) Melissa Roelfsema s1018922 m.roelfsema@student.utwente.nl Bachelor opdracht Bedrijfskunde Eerste begeleider Universiteit

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

van verkenning tot implementatie

van verkenning tot implementatie van verkenning tot implementatie Naam: V.A.A. Oude Luttikhuis Studentnummer: 0011983 Universiteit: Opleiding: Stroming: Universiteit Twente Technische Bedrijfskunde Financieel Bedrijf: Bouwbedrijf Bosch

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Scriptie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

Adaptiviteit in Architectuur

Adaptiviteit in Architectuur Adaptiviteit in Architectuur Aanzet tot een evaluatiemethode en resultaten van een evaluatie Afstudeerscriptie Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Afstudeernummer 45IK Auteur: ing. G.J.N.M. (Guido)

Nadere informatie

Optimale capaciteitsbenutting van de polikliniek Een casestudy op de polikliniek orthopedie in het Erasmus MC

Optimale capaciteitsbenutting van de polikliniek Een casestudy op de polikliniek orthopedie in het Erasmus MC Optimale capaciteitsbenutting van de polikliniek Een casestudy op de polikliniek orthopedie in het Erasmus MC Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam, Juni 2006 Auteur: Tessa Frank Studentnummer: 297830

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Operationeelrisicomodeleren

Operationeelrisicomodeleren Operationeelrisicomodeleren Eencombinatievanrisicomanagmenten procesmodelereninhetfinanciëledomein RolandSwinkels Juli2009 Operationeel risico modelleren Een combinatie van risicomanagement en procesmodellen

Nadere informatie

Technical Compliance van systeemsettings

Technical Compliance van systeemsettings Technical Compliance van systeemsettings Controlling the systemconfiguration VRIJE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 1 oktober 2010 Opgesteld door: Mustan Kurt, Mili Hadziomerovic Technical Compliance van systeemsettings

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Een onderzoek naar de partnertevredenheid

Een onderzoek naar de partnertevredenheid De partner aan het woord Een onderzoek naar de partnertevredenheid Helder, flexibel, betrouwbaar Datum: 4 juni 2014 Versie: 1.8 Eindrapport Begeleider SpeakUp BV Giuseppe Levatino giuseppe@speakup.nl 088-7732573

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions?

Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions? Continuous monitoring en continuous auditing: continuous solutions? Studenten: J. Jacobs en M. Hoetjes Studentnummers: 9981121 en 9981122 Teamnummer: 612 Afstudeerbegeleider: Drs. B.J. van Staveren RE

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG Wat zijn de risico s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit? Door: Thessa

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie