door Torkel Klingberg, MD, PhD, Professor in Cognitieve Neurowetenschappen, Karolinska Instituut

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "door Torkel Klingberg, MD, PhD, Professor in Cognitieve Neurowetenschappen, Karolinska Instituut"

Transcriptie

1 Werkgeheugentraining door Torkel Klingberg, MD, PhD, Professor in Cognitieve Neurowetenschappen, Karolinska Instituut Werkgeheugen is de vaardigheid om informatie voor korte tijd online te houden. Dit is essentieel voor vele complexe cognitieve taken als leesbegrip, het oplossen van problemen en aandachtscontrole. In tegenstelling tot wat voorheen werd gedacht, hebben wij aangetoond dat systematisch trainen het werkgeheugen weldegelijk kan verbeteren, zowel bij kinderen als bij volwassenen. Hersenonderzoek laat zien dat werkgeheugentraining leidt tot een toename in hersenactiviteit in de prefrontale en pariëtale cortex. De toename van werkgeheugencapaciteit leidt tot betere prestaties op een serie taken die een beroep doen op het werkgeheugen, zoals het oplossen van problemen en leesbegrip. Ook leidt werkgeheugentraining tot een verbeterde aandachtsfunctie in het dagelijks leven. Werkgeheugen vervult een sleutelfunctie bij het uitvoeren van cognitieve taken Het werkgeheugen vervult de functie van het vasthouden en manipuleren van informatie gedurende een korte periode. Deze vaardigheid kan gemeten worden door bijvoorbeeld vast te stellen hoeveel eenheden iemand achterstevoren kan herhalen nadat hij of zij deze één keer gehoord heeft (verbaal werkgeheugen) of hoeveel eenheden iemand kan onthouden na deze één keer gezien te hebben (visueel werkgeheugen). In het dagelijks leven gebruikt men werkgeheugen om bijvoorbeeld plannen of instructies te onthouden die aangeven wat de volgende van een uit te voeren activiteit is. Dit vasthouden houden van informatie is een basis functie die enorm belangrijk blijkt te zijn bij het uitvoeren van een breed scala aan cognitieve taken. Verbaal werkgeheugen is noodzakelijk voor het begrijpen van lange zinnen en voorspelt het niveau van leesbegrip zoals gemeten met de Scholastic Aptitude Test (SAT) (Daneman en Carpenter, 1980). Werkgeheugen is ook belangrijk bij het controleren van aandacht en bij het vasthouden van relevante informatie tijdens het oplossen van problemen. Over het algemeen wordt werkgeheugen beschouwd als de belangrijkste factor in het bepalen van het intellectueel vermogen van een persoon (SüB et al., 2002). Ongeveer 50% van de verschillen in non-verbaal IQ tussen individuen kan verklaard worden door verschillen in werkgeheugencapaciteit (Conway et al., 2003). Recentelijk is het sterke verband tussen werkgeheugencapaciteit en de vaardigheid tot het onderdrukken van afleidende en irrelevante informatie duidelijk geworden. Eén studie gebruikte hiervoor het zogenaamde cocktail party effect, de vaardigheid tot focussen op één stem ondanks de lawaaierige omgeving, en liet zien dat deze vaardigheid gerelateerd is aan werkgeheugencapaciteit (Conway et al., 2001). Andere studies toonden aan dat een minder goed functionerend werkgeheugen gerelateerd is aan off-task zijn en dagdromen (Kane et al., 2007). Deze psychologische studies zijn consistent met hersenonderzoek, waarin aangetoond werd dat personen met een beter werkgeheugen minder de neiging hebben om irrelevante informatie te onthouden (Vogel et al., 2005). De prefrontale cortex is belangrijk bij het filteren van irrelevante informatie en personen met een beter

2 werkgeheugen vertonen meer prefrontale activiteit en zijn beter in het filteren van afleidende informatie (McNab en Klingberg, 2008). Wanneer mensen problemen hebben met hun werkgeheugen, worden deze problemen vaak ervaren als aandachtsprobleem, bijvoorbeeld bij moeilijkheden bij het zich concentreren op het lezen van een tekst, of als geheugenprobleem, bijvoorbeeld wanneer iemand vergeet wat hij of zij wilde gaan doen nadat hij of zij van de ene kamer naar de andere liep of wanneer iemand snel afgeleid is wanneer hij of zij zich probeert te concentreren op een taak. Bij kinderen bestaat het probleem vaak uit het zich niet herinneren wat het volgende is dat gedaan moet worden, wat leidt tot het niet kunnen afronden van een activiteit volgens een vooropgezet plan. Geconcludeerd kan worden dat het werkgeheugen de mens in staat stelt om informatie te onthouden die nodig is om een taak af te ronden en dat werkgeheugen vooral belangrijk is wanneer er op cognitief gebied iets van de mens gevraagd wordt in een omgeving met afleidende factoren. Frontaalkwab Pariëtaalkwab Figuur 1. Gekleurde gebieden laten de hersengebieden zien die geactiveerd worden tijdens een werkgeheugentaak (Klingberg et al., 2002). Werkgeheugentekorten onder vele omstandigheden De capaciteit van het werkgeheugen varieert van individu tot individu. Binnen een individu kan deze capaciteit ook nog eens afnemen onder stress of bij een tekort aan slaap. Ook ouder worden zorgt voor een normale afname in werkgeheugencapaciteit. Deze afname start rond de leeftijd van 25 tot 30 jaar en behelst een afname van 5 tot 10% per 10 jaar. Behalve deze normale variatie functioneert het werkgeheugen ook minder goed binnen klinische condities die verstoringen vertonen in het neurale systeem dat ten grondslag ligt aan het werkgeheugen. Studies bij zowel dieren als mensen hebben aangetoond dat de

3 prefrontale en pariëtale cortex belangrijk zijn bij prestaties van het werkgeheugen. Dit geldt ook voor de basale gangliën en het dopaminesysteem. Wanneer deze hersenstructuren niet optimaal functioneren, heeft dit een negatief effect op het werkgeheugen. Hersenbloedingen in de frontaalkwab zijn net als hersenbeschadiging geassocieerd met stoornissen in het werkgeheugen (Robertson en Murre, 1999). In deze gevallen leidt de werkgeheugenstoornis tot aandacht- en planningsproblemen. Aandachtstekortstoornissen met en zonder hyperactiviteit (ADHD en ADD) worden geassocieerd met verstoringen in zowel de frontaalkwab als het dopaminesysteem en leiden dientengevolge tot werkgeheugenproblemen. De leerstoornis is een andere veel voorkomende stoornis bij kinderen en volwassenen en wordt gedefinieerd als leermoeilijkheden die niet toe te schrijven zijn aan de onmogelijkheid tot leren, algemene intelligentie of fysieke en emotionele stoornissen, maar aan basale stoornissen in specifieke psychologische processen. Het is aangetoond dat de leerstoornis een directe relatie heeft met verstoringen in het werkgeheugen (Gathercole en Pickering, 2000). ADHD is een veelvoorkomende en serieuze stoornis met een belangrijk werkgeheugencomponent ADHD is een stoornis die ernstige aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit omvat. ADHD treft 3 tot 5% van de kinderen tussen de 6 en de 16 jaar en is daarmee de meest voorkomende neuropsychiatrische stoornis. Wanneer kinderen met ADHD ouder worden, vermindert de hyperactiviteit, maar de aandachtsproblemen, die vaak leiden tot problemen op school en werk, blijven in de meeste gevallen bestaan. ADHD heeft een sterke genetische component, met een geschatte erfelijkheid van ongeveer 70%. Stoornissen in het werkgeheugen worden beschouwd als centraal probleem in het verklaren van problemen op het gebied van cognitie en gedrag bij ADHD (Barkley, 1997; Castellanos en Tannock, 2002; Rapport et al., 2000; Westerberg et al., 2004). Westerberg et al. (2004) vergeleken werkgeheugentaken met andere taken en toonden aan dat kinderen met ADHD de meeste problemen hadden met werkgeheugentaken. Een meta-analyse van 46 studies (Martinussen et al., 2005) bevestigde de werkgeheugenproblemen in ADHD en liet zien dat de problemen zich voornamelijk manifesteren op visueel-ruimtelijk gebied. Kan werkgeheugen verbeterd worden? Torkel Klingberg, MD PhD, heeft op het Karolinksa Instituut gedurende enkele jaren een onderzoek uitgevoerd naar de neurale basis van het werkgeheugen en werkgeheugenproblemen bij kinderen. Werkgeheugencapaciteit wordt over het algemeen beschouwd als een vaststaand kenmerk van een individu. Echter, Klingberg, Helena Westerberg, PhD, en andere werknemers van de afdeling kinderneurologie in het Astrid Lindgren s kinderziekenhuis (onderdeel van het Karolinska academisch ziekenhuis), ontwikkelden in 1999 een methode om het werkgeheugen te verbeteren. Deze methode is gebaseerd op dieronderzoek naar mechanismen om plasticiteit te trainen (Buonomano en Merzenich, 1998). De methode is ontstaan in samenwerking met Jonas Beckeman en David Skoglund, professionele ontwerpers van spellen, die meehielpen

4 met het oplossen van technische problemen en bijdroegen aan het inbouwen van beloningen in de methode. De methode omhelst een training die bestaat uit een serie werkgeheugentaken die op een computer uitgevoerd dienen te worden, waarbij de moeilijkheidsgraad telkens aangepast wordt volgens een specifiek algoritme. De gebruiker voert iedere dag een vaststaand aantal oefeningen uit die dagelijks 30 tot 40 minuten in beslag nemen. Dit wordt vijf dagen per week gedurende vijf weken gedaan. Tijdens de training worden resultaten opgeslagen om later analyses mee te kunnen doen. De trainingsmethode heet Cogmed RM en is ontwikkeld door Cogmed Systems AB. Figuur 2 laat zien hoe de prestatie geleidelijk toeneemt naarmate de training vordert. Figuur 2. Tijdens de training wordt de prestatie opgeslagen op de computer en later via internet geupload naar een server. Deze gegevens laten een geleidelijke verbetering op werkgeheugentaken zien. Deze figuur laat de verbetering zien van 430 kinderen, gedurende 25 trainingdagen. De eerste studie naar effecten bij ADHD: veelbelovende resultaten Een eerste dubbelblinde, placebo gecontroleerde studie naar het klinische effect van de training betrof kinderen met ADHD in de leeftijd van 7 tot 13 jaar (Klingberg et al., 2002). Twee groepen werden met elkaar vergeleken: een behandelgroep en een vergelijkingsgroep. Kinderen in de behandelgroep trainden hun werkgeheugen op een niveau dat nauw aansloot bij de werkgeheugencapaciteit van het kind. Van deze procedure werd verwacht dat deze het trainingseffect zou optimaliseren. In de vergelijkingsconditie werden dezelfde taken gebruikt, maar het aantal items dat onthouden moest worden was klein, wat resulteerde in makkelijke taken die slechts tot een gering trainingseffect zouden moeten leiden. Door het

5 gebruik van deze twee versies van hetzelfde werkgeheugentrainingsprogramma werd geprobeerd om zo veel mogelijk te controleren voor niet-specifieke effecten van de training en om heel specifiek het effect van de werkgeheugentraining vast te stellen. Beide groepen werden geëvalueerd door middel van neuropsychologische tests voor en na de training. Door de resultaten van de twee groepen met elkaar te vergelijken, kon aangetoond worden dat de behandelgroep significant meer verbeterd was op werkgeheugentaken dan de controlegroep. Ook waren zij verbeterd op een taak voor responsinhibitie, een taak waar kinderen met ADHD grote problemen mee hebben. Geheel onverwacht bleken de kinderen in de behandelgroep ook een toename te laten zien op een redeneertaak waarvan bekend is dat deze een sterke correlatie heeft met IQ. De tweede studie naar effecten bij ADHD: bevestiging in een grotere studie De grootste tekortkoming in de eerste studie was het kleine aantal participanten (n=7 in zowel de behandelgroep als de vergelijkingsgroep). Ook ADHD symptomen werden niet in kaart gebracht, slechts één klinisch centrum werd betrokken bij het werven van participanten en er was geen follow-up meting om beklijven van het effect vast te stellen. Daarom werd een tweede studie uitgevoerd met medewerking van vier klinische centra in Zweden, waar de effecten van werkgeheugentraining geëvalueerd werden in een gerandomiseerd, dubbelblind en gecontroleerd design (Klingberg et al., 2005). In deze studie werden twee verschillende versies van hetzelfde trainingsprogramma met elkaar vergeleken volgens hetzelfde principe als in de eerste studie. Executieve functies (werkgeheugen, responsinhibitie en redeneren) werd gemeten en ADHD symptomen werden gescoord door ouders en leerkracht voor aanvang van de training, onmiddellijk erna en drie maanden na het beëindigen van de training. Resultaten van de studie waren zeer duidelijk. Er was een significant behandeleffect op visueel-ruimtelijke taken, geheugentaken, responsinhibitietaken en complexe redeneertaken die geen deel uitmaakten van de training. Drie maanden na beëindiging van de training bleek dat gemiddeld meer dan 90% van het trainingseffect van de werkgeheugentaken behouden was. Ouders gaven aan een significante afname van symptomen van aandachtstekort en hyperactiviteit en impulsiviteit te zien, zowel onmiddellijk na de training als in de follow-up na drie maanden. Gecombineerde scores van leerkrachten en ouders wezen op een significante afname van symptomen die gerelateerd waren aan aandachtstekort na de interventie (1 SD afname in scores; 0,9 SD afname tijdens de followup). Deze resultaten bevestigen de bevindingen uit de eerste studie. Ook lieten zij zien dat ADHD symptomen afgenomen waren (Klingberg et al., 2005). Recentelijk werd door een onafhankelijke onderzoeksgroep van de Notre Dame universiteit in de Verenigde Staten, geleid door Dr. Bradley Gibson, de Cogmed werkgeheugentraining getest in een groep van dertien kinderen met ADHD (Gibson et al., 2006). In dit onderzoek werd na vergelijking van de voor- en de nameting een significante verbetering van zowel werkgeheugentaken als probleemoplossingstaken gevonden. Ook gaven ouders en leerkrachten aan dat ADHD symptomen verminderd waren, met daarbij effectgroottes die groter waren dan gerapporteerd door Klingberg et al. (2005). Soortgelijke studies worden

6 uitgevoerd door Susan Gathercole en collega s aan de universiteit van York, Verenigd Koninkrijk. Figuur 3. Deze figuur laat de prestatie zien op een werkgeheugentaak voorafgaande aan de training, na afronding van de training en drie maanden na afloop van de training tijdens de follow-up. Ondanks het feit dat beide groepen vooruitgaan door het herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde taak, gaat de behandelgroep significant meer vooruit dan de vergelijkingsgroep. De verschillen tussen de groepen blijven gelijk na drie maanden (Klingberg et al., 2005). Een studie van Dahlin, Myrberg en Klingberg (data werden gepresenteerd op de Scandinavische conferentie over dyslexie, 2005) onderzocht de effecten van werkgeheugentraining bij kinderen uit het speciaal onderwijs om het effect van de training op schoolse vaardigheden vast te stellen. Vijfenveertig kinderen participeerden vijf weken lang in de werkgeheugentraining. In vergelijking met de controlegroep, die alleen het gebruikelijke lesprogramma volgde, verbeterden de kinderen in de behandelgroep net als de ADHD kinderen significant op werkgeheugentaken en probleemoplossingstaken die geen deel uitmaakten van het trainingsprogramma. Daarnaast verbeterden deze kinderen significant op zowel een gestandaardiseerde test voor leesbegrip (PIRLS) als op een test voor wiskundig redeneren. Dit effect bleef significant tijdens een follow-up meting zes maanden later. Deze resultaten suggereren dat werkgeheugentraining een geschikte methode is om schoolse vaardigheden bij kinderen uit het speciaal onderwijs te verbeteren. Werkgeheugentraining na een hersenbloeding Problemen met het werkgeheugen ontstaan vaak na een hersenbloeding of ander hersentrauma (Robertson en Murre, 1999). Dergelijke problemen uiten zich dan meestal in problemen met aandacht en planning. Na een hersenbloeding zijn cognitieve problemen vaak de reden van het niet in staat zijn om terug aan het werk te gaan. Terwijl er voor stoornissen in taal en motoriek vele vormen van therapie ontwikkeld zijn, bestaat er voor het

7 aanpakken van deze cognitieve problemen vrijwel niets. Wij wilden daarom bekijken of werkgeheugentraining mensen die een hersenbloeding gehad hebben kan helpen (Westerberg et al., 2007). Hiervoor werd hetzelfde trainingsprogramma als voor de studies naar de effecten bij kinderen met ADHD gebruikt. Achttien mensen in de leeftijd van 34 tot 65 deden mee met het onderzoek. Allen hadden één tot drie jaar voor aanvang van het onderzoek een hersenbloeding gehad. Participanten werden random verdeeld in een behandelgroep en een wachtlijstcontrolegroep. Beide groepen werden twee maal neuropsychologisch getest met vijf weken tussen de metingen in. Daarnaast vulden zij een vragenlijst in over hun cognitieve problemen in het dagelijks leven. Wanneer de resultaten van beide groepen met elkaar vergeleken werden, bleek de behandelgroep significant verbeterd te zijn op verschillende neuropsychologische taken voor werkgeheugen en aandacht (de span bord taak, de PASAT en Ruff 2 & 7). Daarnaast rapporteerden de participanten in de behandelgroep significant minder cognitieve problemen. De reductie van symptomen bleek gecorreleerd met de verbetering op de neuropsychologische taken. Hoewel dit onderzoek klein was en het daarom noodzakelijk is deze studie te repliceren, kunnen de resultaten belangrijk zijn vanuit zowel klinisch als wetenschappelijk oogpunt. Klinisch gezien toont dit onderzoek aan dat werkgeheugentraining een bruikbare methode is bij de revalidatie van patiënten met een hersenbloeding. Wetenschappelijk gezien tonen deze resultaten aan dat niet alleen kinderen in staat zijn om hun werkgeheugen te verbeteren, maar dat het vermogen tot verbetering van het werkgeheugen een vaardigheid is die gedurende het hele leven blijft bestaan. Training verandert hersenactiviteit Wat is eigenlijk de basis voor de verbeteringen in werkgeheugen die wij gevonden hebben? Om de neurale basis van de gevonden trainingseffecten te bestuderen hebben wij de functionele magnetische resonantie techniek (fmri) gebruikt om hersenactiviteit bij gezonde, jonge volwassenen tijdens een werkgeheugentaak te meten (Olesen et al., 2004). Deze metingen werden gedaan voor, tijdens en na de training. Twee verschillende studies met een verschillend design werden uitgevoerd. Beide studies bevestigden elkaar en lieten zien dat hersenactiviteit in de prefrontale en pariëtale hersengebieden na de training toegenomen was. Deze studies geven aan dat de neurale systemen waarop het werkgeheugen is gebaseerd plastisch zijn: ze kunnen veranderen. Tevens bleek het interessant om de specifieke gebieden waarin deze veranderingen plaatsvinden te bestuderen, de zogenaamde multimodale associatie gebieden. Deze gebieden van het brein zijn niet gekoppeld aan een specifieke sensorische modaliteit van het brein, zoals de visuele modaliteit, maar zijn betrokken bij een breed scala aan cognitieve functies die betrokken zijn bij werkgeheugen. Verbetering in het functioneren van een dergelijk hersengebied kan verklaren waarom training een positief effect heeft op verschillende neuropsychologische functies, wat het geval was bij de verbeteringen op gedragstests na de training van kinderen met ADHD.

8 Verdere analyse van fmri data suggereert dat verbeteringen ontstaan door kleine toenames in de hoeveelheid activiteit (Westerberg en Klingberg, 2007). Dit kan geïnterpreteerd worden als een toename in het totaal aantal neuronen dat betrokken is bij het vasthouden van informatie in het werkgeheugen. Werkgeheugentraining bij oudere personen Werkgeheugencapaciteit daalt naarmate men ouder wordt. Deze daling begint rond de leeftijd van 25 en daalt ongeveer vijf tot tien procent per tien jaar. Om te onderzoeken of deze daling gecompenseerd kan worden met training voerden Westerberg en collega s (2007) een onderzoek uit onder 50 oudere volwassenen (leeftijd jaar) en 50 jongere volwassenen. Binnen iedere leeftijdsgroep werden participanten random toegewezen aan de behandelgroep die werkgeheugentraining kreeg of de vergelijkingsgroep die een makkelijke versie van de training kreeg waarvan geen effect verwacht werd. Dit onderzoek was dubbelblind, wat inhoudt dat zowel psychologen als participanten niet op de hoogte waren van het feit dat er twee groepen waren. Tests voor en na de training wezen uit dat de behandelgroep significant verbeterde op taken voor werkgeheugencapaciteit die geen deel uitmaakten van de training (span bord en digit span) en op tests voor volgehouden aandacht (de auditieve seriële additie taak, waarbij participanten mentale rekentaken uitvoeren). Daarnaast toonde een scoringslijst over cognitieve functies in het dagelijks leven (Cognitive Failure Questionnaire) aan dat de behandelgroep significant minder cognitieve problemen in het dagelijks leven ervoer, zoals het beter onthouden van instructies. Duur van de effecten De lange termijn effecten van de training zijn moeilijker te onderzoeken dan de onmiddellijke effecten, doordat drop-outs een rol spelen en doordat het moeilijk is om participanten uit de controlegroep lange tijd blind te houden voor de groep waarin ze ingedeeld zijn. Ondanks dat is er in twee gerandomiseerde, gecontroleerde studies (Klingberg et al., 2005; Westerberg et al., 2007) een significant effect gevonden tijdens een follow-up na drie maanden. Uit onderzoek van Dahlin et al. (2005) bleek dat follow-up onderzoek, uitgevoerd na zes maanden bij zowel de behandelgroep als de controlegroep, de gevonden effecten op leesbegrip en wiskundige problemen bevestigde. In een vragenlijstonderzoek uitgevoerd door Cogmed werden ouders van kinderen die vijf maanden geleden de werkgeheugentraining hadden afgerond geïnterviewd. Er werd hen gevraagd: Ervaart u het effect van de training op uw kind zoals dat nu is als kleiner, gelijk of sterker in vergelijking met het effect direct na de training?. Van de 50 geïnterviewde ouders ervoer 82% het effect sterker na vijf maanden. Deze bevinding is consistent met de bevindingen van Steven Bozylinksi (2007) die 16 kinderen en adolescenten met ADHD onderzocht en aantoonde dat de significante effecten gemeten met de BRIEF metacognitie index vijf maanden na de training onveranderd waren.

9 Figuur 3. Effecten van werkgeheugentraining op de BRIEF metacognitie index, 4 weken en 6 maanden na de training (Bozylinski, 2007). Bovenstaande resultaten suggereren een lange termijneffect van werkgeheugentraining. Mogelijk worden deze lange termijneffecten beïnvloed door positieve feedback, zodat een verbetering in werkgeheugen vlak na de training leidt tot een toenemende participatie in activiteiten in het dagelijks leven die mentaal veel vragen en het trainingseffect beklijft. Soortgelijke voorbeelden van positieve feedback zijn waargenomen na een interventie gericht op verbetering in lezen. Werkgeheugentraining in relatie tot andere soorten cognitieve training Onderzoek naar de effectiviteit van werkgeheugentraining roept vragen op over de mogelijkheid tot het verbeteren van andere cognitieve functies. In recent onderzoek (Thorell et al., in press) is werkgeheugentraining vergeleken met training van inhibitiefuncties waarvan gedacht wordt dat deze een rol spelen bij ADHD op voornamelijk jonge leeftijd. Kinderen van 4 en 5 jaar participeerden in het onderzoek en werden random toegewezen aan een van de volgende vier groepen: 1) Cogmed werkgeheugentraining; 2) Training van inhibitiefuncties op de computer; 3) Oefenen van een commercieel computerspel; en 4) Passieve controle groep. Zowel de werkgeheugen- als de inhibitiegroep liet verbetering zien op de taken waarop zij getraind werden. Echter, wanneer de kinderen voor en na de training werden getest met cognitieve taken die geen deel uit maakten van het trainingsprogramma, liet alleen de werkgeheugengroep een significante verbetering zien in vergelijking met de controle groep. Noch de inhibitiegroep, noch de groep die commerciële computerspelen deed ging vooruit op deze cognitieve taken. Dit onderzoek wijst op twee belangrijke punten. Ten eerste is het niet genoeg om vooruitgang te laten zien op de taken waar ook op getraind is, iets wat vaak wordt gedaan in pseudowetenschappelijk onderzoek naar het effect van cognitieve training. De overdracht naar verbetering op taken waarop niet getraind is moet aangetoond worden en dit vraagt om wetenschappelijk onderzoek. Ten tweede lijken cognitieve vaardigheden te verschillen in de mate waarin generalisatie van de training naar

10 andere cognitieve functies mogelijk is. Werkgeheugen lijkt een geschikte vaardigheid om te verbeteren met een training. Continue verbetering Een deel van ons onderzoek houdt zich bezig met de relatie tussen leerstoornissen en werkgeheugenstoornissen. De Cogmed trainingsmethode wordt continu verbeterd. Wij doen dit door continu de effecten van het aanpassen van onze huidige trainingsprogramma s te evalueren. Het feit dat trainingsgegevens van alle onderzoeken en al het klinisch werk worden opgeslagen en beschikbaar zijn voor onderzoek, betekent dat wij continu informatie kunnen toevoegen aan een database waarmee wij analyses kunnen doen om onze kennis uit te bereiden over de meest effectieve manier van leren bij van kinderen en volwassenen. Conclusie De Cogmed werkgeheugentraining is wetenschappelijk goed onderbouwd en wordt door een groeiend aantal studies steeds beter onderzocht. De training verbetert prestaties op cognitieve taken die een beroep doen op het werkgeheugen en op aandacht en verbetert de aandachtsfunctie in het dagelijks leven. De effecten zijn klinisch sterk, ook op de lange termijn, en lijken op te gaan voor de meeste leeftijdsgroepen, namelijk zowel voor kinderen als voor volwassenen.

11 Referenties Barkley RA (1997), Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD. Psychol Bull 121:65-94 Bozylinski (2007) CHADD Conference, Washington, DC. Buonomano DV, Merzenich MM (1998), Cortical plasticity: from synapses to maps. Ann Rev Neurosci 21: Castellanos FX, Tannock R (2002), Neuroscience of attention-deficit/hyperactivity disorder: the search for endophenotypes. Nat Rev Neurosci 3: Conway AR, Cowan N, Bunting MF (2001) The cocktail party phenomenon revisited: the importance of working memory capacity. Psychon Bull Rev 8: Conway AR, Kane MJ, Engle RW (2003) Working memory capacity and its relation to general intelligence. Trends Cogn Sci 7: Daneman M, Carpenter PA (1980) Individual differences in working memory and reading. J Verbal Learning Verbal Behav 19: Gathercole, SE, Pickering, SJ (2000) Working memory deficits in children with low achievement in the national curriculum at 7 years of age. Br J Educ Psychol. Jun;70 ( Pt 2): Gibson B, et al. (2006) Computerized training of working memory in ADHD. Conference for Children and Adults with attention deficit/hyperactivity disorder, Chicago (abstract). Kane MJ, Brown LH, McVay JC, Silvia PJ, Myin-Germeys I, Kwapil TR (2007) For whom the mind wanders, and when: an experience-sampling study of working memory and executive control in daily life. Psychol Sci 18: Klingberg T, Fernell E, Olesen P, Johnson M, Gustafsson P, Dahlström K, Gillberg CG, Forssberg H, Westerberg H (2005), Computerized training of working memory in children with ADHD a randomized, controlled trial. J American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 44 (2): Klingberg T, Forssberg H, Westerberg H (2002), Training of working memory in children with ADHD. J Clin Exp Neuropsych 24: Martinussen R, Hayden J, Hogg-Johnson S, Tannock R (2005) A meta-analysis of working memory impairments in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 44: McNab F, Klingberg T (2008) Prefrontal cortex and basal ganglia control access to working memory. Nat Neurosci 11: Olesen P, Westerberg H, Klingberg T (2004), Increased prefrontal and parietal brain activity after training of working memory. Nature Neurosci 7:75-79 Rapport MD, Chung KM, Shore G, Denney CB, Isaacs P (2000), Upgrading the science and technology of assessment and diagnosis: laboratory and clinic-based assessment of children with ADHD. J Clin Child Psych 29: Robertson I, Murre J (1999), Rehabilitation of brain damage: Brain plasticity and principles of guided recovery. Psychol Bull 125:

12 SüB HM, Oberauer K, Wittmann WW, Wilhelm O, Schulze R (2002) Working-memory capacity explains reasoning ability - and a little bit more. Intelligence 20: Vogel EK, McCollough AW, Machizawa MG (2005) Neural measures reveal individual differences in controlling access to working memory. Nature 438: Westerberg H, Jacobaeus H, Hirvikoski T, Clevberger P, Ostensson J, Bartfai A, Forssberg H, Klingberg T (2007). Computerized working memory training after stroke a pilot study. Brain Injury Westerberg H, Hirvikoski T, Forssberg H, Klingberg T (2004), Visuo-spatial working memory: a sensitive measurement of cognitive deficits in ADHD. Child Neuropsychology 10 (3) Westerberg, H, Brehmer, Y, D Hondt, N, Söderlund, D, Bäckman, L (2007) Computerized training of working memory A new method for improving cognition in aging. Aging Research Conference. Sidney.

13 Leestips Werkgeheugen Baddeley A (2003) Working memory: looking back and looking forward. Nat Rev Neurosci 4: Conway (ed) Variation in working memory (2007) Oxford Univ. Press. De rol van het werkgeheugen bij ADHD Barkley RA (1997) Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: constructing a unifying theory of ADHD. Psychol Bull 121: Barkley RA, Murphy KR (2006) Attention-deficit hyperactivity disorder a clinical workbook. New York: The Guilford Press. Castellanos FX, Tannock R (2002) Neuroscience of attention-deficit/hyperactivity disorder: the search for endophenotypes. Nat Rev Neurosci 3: Martinussen R, Hayden J, Hogg-Johnson S, Tannock R (2005) A meta-analysis of working memory impairments in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 44: Westerberg H, Hirvikoski T, Forssberg H, Klingberg T (2004), Visuo-spatial working memory: a sensitive measurement of cognitive deficits in ADHD. Child Neuropsychology 10 (3) Werkgeheugen en ouder worden Wilde NJ, Strauss E, Tulsky DS (2004). J Clin Exp Neuropsychol, 26. Werkgeheugen en schoolresultaten Gathercole SE, Pickering S (2003) Working memory deficits in children with low achievements in the national curriculum at 7 years of age. British Journal of Educational Psychology 70: Gathercole, S, Alloway, T.P. (2009) Working memory and learning a practical guide for teachers. Torkel Klingberg, MD, Ph.D. is Professor in Cognitieve Neurowetenschappen op het Karolinska Instituut in Stockholm. Hij is medeoprichter van Cogmed Systems AB, samen met Karolinska Innovations AB en Helena Westerberg Ph.D., Jonas Beckeman en David Sjölander. Dr. Klingberg is actief als consultant van Cogmed in zaken als onderzoek en ontwikkeling. Tevens is hij lid van Cogmed Systems AB Board of Directors.

Dyslexie en aandachtsconcentratie. De relatie tussen de aandachtsconcentratie en het werkgeheugen bij kinderen met dyslexie.

Dyslexie en aandachtsconcentratie. De relatie tussen de aandachtsconcentratie en het werkgeheugen bij kinderen met dyslexie. Dyslexie en aandachtsconcentratie De relatie tussen de aandachtsconcentratie en het werkgeheugen bij kinderen met dyslexie Scriptie voor het doctoraalexamen Orthopedagogiek Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: het ministerie van VWS Samenstelling: Jacqueline Verdurmen

Nadere informatie

Een wetenschappelijk overzicht: positieve effecten van muziekonderwijs op de maatschappij en bedrijven

Een wetenschappelijk overzicht: positieve effecten van muziekonderwijs op de maatschappij en bedrijven Een wetenschappelijk overzicht: positieve effecten van muziekonderwijs op de maatschappij en bedrijven Auteurs: Van Tetering, Marleen Wassink, Leonie Datum: 11 oktober 2014 U n i P a r t n e r s M a a

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Gerry Jager Functional MRI studies in human Ecstasy and cannabis users In dit proefschrift worden vier studies beschreven naar de lange termijn effecten van de psychoactieve drugs ecstasy en cannabis op

Nadere informatie

De TEA-Ch: een meerwaarde voor de klinische praktijk? Klinische bevindingen bij kinderen met ADHD

De TEA-Ch: een meerwaarde voor de klinische praktijk? Klinische bevindingen bij kinderen met ADHD Kim Van der velde, Caroline Andries en Mark Schittekatte 1 De TEA-Ch: een meerwaarde voor de klinische praktijk? Klinische bevindingen bij kinderen met ADHD De Test of Everyday Attention for Children (TEA-Ch)

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Impliciete Cognitie en Verslaving. Theoretische Inzichten en Praktische Toepassingen

Impliciete Cognitie en Verslaving. Theoretische Inzichten en Praktische Toepassingen Gedragstherapie 2008, 41 169-182 169 Impliciete Cognitie en Verslaving Theoretische Inzichten en Praktische Toepassingen Katrijn Houben 1,Tim Schoenmakers 1, Carolien Thush 1 en Reinout W. Wiers 1,2,3

Nadere informatie

Running head: VALIDITEIT VRAGENLIJST EN EFFECTIVITEIT FILTERS XLENS

Running head: VALIDITEIT VRAGENLIJST EN EFFECTIVITEIT FILTERS XLENS Running head: VALIDITEIT VRAGENLIJST EN EFFECTIVITEIT FILTERS XLENS De Validiteit van de Xlens-Vragenlijst en de Effectiviteit van de Xlens-filters bij Langdurig Gebruik F. van As (3694240) en A. J. Harmannij

Nadere informatie

Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie.

Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie. Dr. Reinout W. Wiers; Drs. Nicole Theunissen Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik, kwetsbaarheid en interventie. Referentie: Wiers, R. W., Theunissen, N. (2002). Alcohol en de jeugd: gebruik, misbruik,

Nadere informatie

Effecten van sport en bewegen op de basisschool Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties.

Effecten van sport en bewegen op de basisschool Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties. Effecten van sport en bewegen op de basisschool Voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties Dorine Collard Sofie Boutkan Lisanne Grimberg Jo Lucassen Koen Breedveld

Nadere informatie

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2008-2009 INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD Frederick SMET Promotor: Dr. Inge Antrop Scriptie voorgedragen in de 2

Nadere informatie

Neurocognitieve gevolgen van Multiple Sclerose

Neurocognitieve gevolgen van Multiple Sclerose FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2012-2013 Neurocognitieve gevolgen van Multiple Sclerose Ann MERTENS Promotor: Dr. M. Miatton Scriptie voorgedragen in de 2 de Master in het

Nadere informatie

De Effectiviteit van een. Assertiviteitstraining en een. Communicatietraining

De Effectiviteit van een. Assertiviteitstraining en een. Communicatietraining De effectiviteit van 1 De Effectiviteit van een Assertiviteitstraining en een Communicatietraining Janneke Oostrom * Eramus Universiteit Rotterdam Begeleider: Heleen van Mierlo *) studentnummer: 267176

Nadere informatie

ADHD/ADD Attention Deficit Hyperactivity Disorder en Attention Deficit Disorder in het hoger onderwijs.

ADHD/ADD Attention Deficit Hyperactivity Disorder en Attention Deficit Disorder in het hoger onderwijs. ADHD/ADD Attention Deficit Hyperactivity Disorder en Attention Deficit Disorder in het hoger onderwijs. Reader samengesteld door: Jasper Bos Annelies Broere Robert Knight Fontys Hogescholen, 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Running head: VERSCHIL IN AANDACHT TUSSEN JONGENS EN MEISJES 1

Running head: VERSCHIL IN AANDACHT TUSSEN JONGENS EN MEISJES 1 Running head: VERSCHIL IN AANDACHT TUSSEN JONGENS EN MEISJES 1 Het Verschil tussen Meisjes en Jongens in het Vermogen tot Aandacht: een Onderzoek bij Nederlandse Kinderen van vijf tot en met acht Jaar.

Nadere informatie

De effectiviteit van oogbewegingen bij vermindering van craving naar voedsel.

De effectiviteit van oogbewegingen bij vermindering van craving naar voedsel. De effectiviteit van oogbewegingen bij vermindering van craving naar voedsel. Julia N. van Alphen & Helena. G.L. van Hove. September 2013. Supervisie: Dr. Marianne Littel Klinische en Gezondheidspsychologie,

Nadere informatie

Fysieke, functionele en gedragsmatige effecten van alcoholgebruik op de ontwikkeling van 16-18 jarigen

Fysieke, functionele en gedragsmatige effecten van alcoholgebruik op de ontwikkeling van 16-18 jarigen Sarai Boelema Tom ter Bogt Regina van den Eijnden Jacqueline Verdurmen Fysieke, functionele en gedragsmatige effecten van alcoholgebruik op de ontwikkeling van 16-18 jarigen Trimbos-instuut, Utrecht, 2009

Nadere informatie

De mythe dat het brein niet belangrijk is voor het leren

De mythe dat het brein niet belangrijk is voor het leren De mythe dat het brein niet belangrijk is voor het leren Jelle Jolles Pim was als zesjarige al een leuk en goedlachs jongetje. Hij was alert, en daarbij ook ondernemend en actief. De meester meldde op

Nadere informatie

Wat werkt bij autisme?

Wat werkt bij autisme? Wat werkt bij autisme? Karen van Rooijen Lenette Rietveld Nederlands Jeugdinstituut www.nji.nl Maart 2013 Autismespectrumstoornissen (ASS) zijn niet te genezen. Om deze reden wordt in deze tekst in overeenstemming

Nadere informatie

Toestandsregulatie bij Kinderen met ADHD: een EEG-studie

Toestandsregulatie bij Kinderen met ADHD: een EEG-studie Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Academiejaar 2010-2011 Eerste examenperiode Toestandsregulatie bij Kinderen met ADHD: een EEG-studie Masterproef neergelegd tot het behalen van de graad

Nadere informatie

Eindrapport. Project Zelfmanagement voor studenten met ASS

Eindrapport. Project Zelfmanagement voor studenten met ASS Eindrapport Project Zelfmanagement voor studenten met ASS Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Groot onderzoek naar het kleine kind. Sardes, december 2013. Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen

Groot onderzoek naar het kleine kind. Sardes, december 2013. Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen Groot onderzoek naar het kleine kind Sardes, december 2013 Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen Groot onderzoek naar het kleine kind Sardes, december 2013 Karin Westerbeek Kees

Nadere informatie

Impulsregulatie en verslaving: een translationeel onderzoek

Impulsregulatie en verslaving: een translationeel onderzoek overzichtsartikel Impulsregulatie en verslaving: een translationeel onderzoek l. schmaal, n. broos, l. joos, t. pattij, a.e. goudriaan achtergrond Impulsiviteit is een belangrijk kenmerk van verslaving,

Nadere informatie

De relatie tussen ADHD, interactief online gamen en compulsief internetgebruik

De relatie tussen ADHD, interactief online gamen en compulsief internetgebruik De relatie tussen ADHD, interactief online gamen en compulsief internetgebruik Is er sprake van een bi-directionele relatie tussen ADHD en compulsief internetgebruik en wordt de relatie tussen ADHD en

Nadere informatie

Neem eens een voorbeeld aan anderen

Neem eens een voorbeeld aan anderen Neem eens een voorbeeld aan anderen Nieuwe impulsen voor onderzoek naar leren en instructie Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar onderwijspsychologie,

Nadere informatie

Informatie over je scriptie

Informatie over je scriptie Informatie over je scriptie Gelieve dit formulier op te slaan, te wijzigen en samen met de digitale eindversie van je scriptie naar je begeleider te mailen. Voor vragen kijk op: http://studion.fss.uu.nl/helpdesk/student/scrol

Nadere informatie

Lustrumuitgave. Voortaan ook SPV en in het Netwerk! Nieuwsbrief nr. 8 jaargang 5 november 2003 www.adhdbijvolwassenen.nl

Lustrumuitgave. Voortaan ook SPV en in het Netwerk! Nieuwsbrief nr. 8 jaargang 5 november 2003 www.adhdbijvolwassenen.nl Nieuwsbrief nr. 8 jaargang 5 november 2003 www.adhdbijvolwassenen.nl Lustrumuitgave In deze nieuwsbrief: Voortaan ook SPV en in het Netwerk 1 European Network Adult ADHD opgericht 2 Gedicht Tornado 2 Lustrum

Nadere informatie

Wat werkt in de daghulp?

Wat werkt in de daghulp? Wat werkt in de daghulp? Karen van Rooijen Nikki Udo December 2013 www.nji.nl Uit onderzoek blijkt dat daghulp effectief kan zijn voor jeugdigen met emotionele problemen, gedragsproblemen of stoornissen.

Nadere informatie

Cognitief Modelleren: Een nieuwe kijk op individuele verschillen. Niels A. Taatgen. Experimentele en Arbeidspsychologie. Grote Kruisstraat 2/1

Cognitief Modelleren: Een nieuwe kijk op individuele verschillen. Niels A. Taatgen. Experimentele en Arbeidspsychologie. Grote Kruisstraat 2/1 Cognitief Modelleren: Een nieuwe kijk op individuele verschillen 1 Cognitief Modelleren: Een nieuwe kijk op individuele verschillen Niels A. Taatgen Experimentele en Arbeidspsychologie Grote Kruisstraat

Nadere informatie

Een Studie naar de Bruikbaarheid en het Effect van een Individuele 2-Weekse Online Mindfulness-Training

Een Studie naar de Bruikbaarheid en het Effect van een Individuele 2-Weekse Online Mindfulness-Training Een Studie naar de Bruikbaarheid en het Effect van een Individuele 2-Weekse Online Mindfulness-Training Max Böckermann (3177807) en Niek Rosens (3161412) Begeleiding: Prof. Dr. M. Sorbi Masterthesis Afdeling

Nadere informatie