IN.V. REEDERIJ GEBR. GOEDKOOP

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN.V. REEDERIJ GEBR. GOEDKOOP"

Transcriptie

1

2 jlboeeds sedert de opening van het Noordzeekanaal zijn onze havensleepboten werkzaam op het kanaal en in de daaraan gelegen havens. Thans staan 14 sleepboten van 200 tot 850 I.P.K. ter beschikking van schepen, welke assistentie verlangen, hetzij op het kanaal, hetzij in de havens van Amsterdam, Zaandam of Velsen. Voor alle soorten bergingswerkzaamheden zijn bergingsvaartuigen, drijvende bokken, duikers, pompen enz. op korte termijn beschikbaar. lever since the opening of the North Sea Canal our harbour tugs have been operating in the area of the canal and it's adjacent docks. Today 14 tugs ranging from 200 up to 850 I.H.P. are at the disposal of vessels of any size requiring assistance either on the canal or in the docks of Amsterdam, Zaandam or Velsen. For salvage operations of any description salvage vessels, floating sheerlegs, divers, pumps etc. are available at short notice. IN.V. REEDERIJ GEBR. GOEDKOOP AMSTERDAM-C 44 De Ruyterkade Telephones: Telegrams: Goedkoop - Ruyterkade"

3 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT nr ^ 3 J S. f /.. m? M VIJF EN ZEVENTIG JAAR THE NORTH SEA CANALS SEVENTY-FIFTH BIBLIOTHEEK Rijkswaterstaat Bouwdienst D!l Postbus LA UTRECHT -RIOTER Tel.: (t RKEN) NOORDZEEKANAAL ANNIVERSARY WERELDSCHEEPVAARTWEG VOOR WEST-EUROPA ZEEWEG VOOR HET ALOUDE AMSTERDAM WORLD SHIPPING ROUTE FOR WESTERN EUROPE SEA ROUTE FOR ANCIENT AMSTERDAM H1STORIE EN LEVEND HEDEN VAN EEN VAN S WERELDS GROOTSTE ZEE-KANALEN DOOR GER. H. KNAP PAST AND PRESENT HISTORY OF ONE OF THE WORLD'S LARGEST SEA CANALS ty Ger. H. Knap *" BlBIJOTHEfiK Bouwdienst Rijkswateraaai Postbus \ 3502 LA Utrecht, I Ol 4 V/CU VERZORGD MET INSTEMMING EN MEDEWERKING VAN HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT. RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE NOORD-HOLLAND. ARRONDISSEMENT NOORDZEEKANAAL. VEREENIGING DE AMSTERDAMSCHE HAVEN. DOOR HET ALGEMEEN PUBLICITEITSKANTOOR, 1951 DIRECTIE D. IJ. ALTA. AMSTERDAM Published with the approval of and in co-operation with the Ministry of Traffic and Waterways, the Department for the Navigability of Canals in the Province of North Holland (District of the North Sea Canal) and the Association De Amsterdamse Haven", by Het Algemeen Publiciteitskantoor. Manager D. Y. Alta, Amsterdam

4 Hollands v.eg naar zee en zon. De Zuiderbinnenpier in de IJmuider buitenhaven. Holland's road to sea and sun. The southern inner pier in the outer harbour of Ymuiden.

5 l NOVEMBER 1876 HOLLAND OP ZIJN SMALST DOORGRAVEN 1st NOVEMBER 1876 HOLLAND AT ITS NARROWEST! THE PIERCING OF Met de opening van het Noordzeekanaal door Koning Willem III, nu vijfenzeventig jaar geleden, werden eeuwenoude plannen tot doorbreking van Holland op zijn smalst, plannen die voor de eerste maal in het jaar 1634 door den gesworen landtmeter van Rijnlant" Jan Pietersz. Dou waren uitgesproken, verwezenlijkt. Eerst toen in de tweede helft van de negentiende eeuw de snel groeiende technische wetenschap de mogelijkheid tot het maken van een kunsthaven aan het vlakke Hollandse Noordzeestrand gegeven had, terwijl het in nog heftiger tempo toenemend wereldhandelsverkeer een directe verbinding van Nederlands hoofdstad met de Noordzee wenselijk maakte, ging men, na lang beraad en zeer ampele overweging, over tot de daad. In elf jaar van moeilijke en soms hopeloos lijkende arbeid werd niet alleen Noord-Holland doorbroken door een nieuwe weg naar zee; Holland kreeg een bij uitstek gunstige nieuwe zeehaven en Holland won, uit drasse IJgrond, ruim 5000 HA vruchtbare poldergrond. Moeilijker nog dan het werk van kanaalgraven en sluizenbouw leek de daaraan voorafgaande jarenlange arbeid van plannen maken en verwerpen. Zo zwaar schatte men deze waterbouwkundige opgave, zo breed mat men de moeilijkheden uit dat op de 13de December van het jaar 1862 minister Thorbecke, bij de verdediging van zijn desbetreffend wetsontwerp getuigde:,,zoekende, tastende, de zaak op papier beziende, blijft men voor steeds rijzende moeilijkheden staan; begin te handelen, stel in de plaats van het peinzen eindelijk eens de daad en dan zal ge- When, three quarters of a century ago, King William III inaugurated the North Sea Canal, the ancient plans of the piercing of that strip of land known as Holland at its narrowest at last materialized. As early as the year of grace 1634 one Jan Pieterszoon Dou, a sworn surveyor of the region then known as "Rijnlant" (the country through which at one time the Rhine found its way to sea), had voiced his opinion on this project. But not until the second half of the 19th century were these plans put into practice. It was undoubtedly owing to the rapid development of technical science, which made it possible to dig an artificial harbour in the flat coastal region of the North Sea, and the yet more rapidly increasing world shipping that it became imperative for Netherland's capital to have a direct route to the sea. After due consideration and ample deliberation, the plans were put into practice. In eleven years of great difficulties and often seemingly hopeless toil, the province of North Holland was not only pierced by a new route to the North Sea, but it thereby obtained an eminently favourably situated seaport and, moreover, reclaimed from the marshy banks of the river Y some 12,500 acres of fertile agricultural soil. Long before the work started there was the difficult task of making projects (and abandoning them), which seems to have been more difficult still than the actual digging of the canal and the building of the locks necessary to regulate the level of the water. The problems with which the engineers had to cope, were 3

6 beuren wat ook in mindere zaken ieder in zijn eigen leven heeft kunnen ondervinden; op een afstand schijnt de moeilijkheid groot, maar onder de ogen gezien, met kracht en beleid aangetast wordt zij kleiner en verdwijnt zij allengs." Het Noordzeekanaal, geboren in een periode waarin overzeese gewesten in ruimer mate dan ooit te voren gingen bijdragen tot de welstand van West-Europa, enkele jaren na de opening van het Suezkanaal en na de inschakeling van Japan in het wereldverkeer, dat gedurende driekwart eeuw Amsterdam en Nederland een steeds stijgende handels- en scheepvaartverkeer heeft gegeven, is een blijvende getuigenis van de waarheid van Thorbecke's woorden, een levend bewijs van de voortreffelijkheid van Nederlandse ondernemingszin en een altijddurend voorbeeld voor de toekomst. De Minister van Verkeer en Waterstaat enlarged upon lo such an extent that Minister Thorbecke, who was in charge of the bill, said in his memorable speech on 13th December 1862: "Searching and feeling our way and seeing the project in black and white, one is constantly confronted with ever arising difficulties. But go into action, change from pondering on the question to the deed itself and then, what everyone has experienced in the less important things in his own life, will happen here too. Seen from a distance, the difficulty seems enormous, but when faced, when grappled with force and tact, it grows more and more insignificant and will eventually disappear altogether". Born in an age when the overseas possessions were beginning to contribute more and more to the welfare of Western Europe, a few years after the inauguration of the Suez Canal and after the incorporation of Japan in world traffic, the North Sea Canal has given Amsterdam and the Netherlands seventy-five years of increasing prosperity in the realm of commercial and shipping traffic. The canal is a permanent testimony of the truth of Thorbecke's words, a living evidence of the excellence of Dutch enterprise and an enduring example for the future. The Minister of Traffic and Waterways 's-gravenhage, 1 Nov The Hague, 1st November 1951.

7 AMSTERDAM EN HET NOORDZEEKANAAL AMSTERDAM AND THE NORTH SEA CANAL Menig buitenlander, die een blik op de kaart van ons land slaat, is het niet duidelijk, dat Amsterdam door het Noordzeekanaal een zo uitstekende verbinding met de wereldzeeen heeft. Onvermoeid heeft Amsterdam aan de verbetering van deze verbinding, die het mogelijk heeft gemaakt dat de stad een wereldhaven werd, gewerkt. Wanneer wij thans overzien, hoezeer in onze handelsstad de haven meer en meer een belangrijke plaats is gaan innemen, beseffen wij eerst recht, hoe door deze verbinding met de zee Amsterdam het lot van een dode stad aan de Zuiderzee bespaard is gebleven. Er is alle reden ons te verheugen over de gang van zaken in de afgelopen driekwart eeuw. Maar daarnaast moet Amsterdam met een nimmer aflatende volharding blijven streven, om bij voortduring het kanaal aan de eisen van het moderne zeeverkeer te laten voldoen. Ik denk daarbij in de allereerste plaats aan de vervanging van de spoorbrug bij Velsen door een tunnel, aan welker voltooiing thans gelukkigerwijze wordt gewerkt. Daarnaast aan de verdwijning van de Hembrug, na de totstandkoming van een tunnelverbinding. Many a foreigner, who casts a glance at the map of our country, fails to notice that Amsterdam, owing to the North Sea Canal, can pride herself on an excellent communication with the Seven Seas. Amsterdam has been working untiringly at the improvement of this communication, which has made the city a seaport of renown. When, at present, we survey the situation and see the ever-increasing importance which the docks of our commercial city are acquiring, we are fully conscious of the fact that owing to this communication with the North Sea, Amsterdam has been spared the fate of becoming a dead town on the Zuyder Zee. There is every reason to rejoice at the course of events in the 75 years behind us. Nevertheless, Amsterdam must never waver from keeping the canal in a perfect condition, so that it will always meet the requirements of modern seagoing traffic. First and foremost I refer to the substitution of the railway-bridge near Velsen by a tunnel, a work which is fortunately well under way. In the second place, I would indicate the removal of the Hembrug after the realization of the tunnel communication. 5

8 Met trots zien wij de zeekastelen dwars door het land met de vruchtbare akkers ter weerszijden varen, een schouwspel, dat ons telkens weer boeit en ons steeds weer voor ogen stelt, dat een van de hartaders van de stad het kanaal is, welks 75-jarig jubileum wij dit jaar beleven. Moge in steeds toenemende mate deze weg naar de zee door duizenden schepen bevaren worden, die welvaart aan stad en land brengen. We take pride in seeing the mighty vessels ploughing, as it were, their way through the land, flanked by fertile fields and meadows, a scene which never ceases to enthral us and remind us that this canal, whose seventy-fifth anniversary we celebrate this year, forms one of the main arteries of the city. May this route to the sea be sailed by ships in ever increasing number and thus continue to bring prosperity to our city and country. Burgemeester van Amsterdam. Burgomaster of Amsterdam 6

9 DE TIJD EN DE PLANNEN VAN 1850 THE TIME AND PLANS OF 1850 Terugblikkend heeft de historie geen einde. Dat op de 8ste Maart van het jaar 1865 in het woeste duin van de Breesaap de eerste spade in de grond werd gestoken voor de doorgraving van Holland op zijn smalst, was het onmiddellijk gevolg van de oprichting, vijftien jaar daarvoor, van de Duinwater Mij, die onder presidium van Mr J. van Lennep een waterleiding van de Haarlemse duinrand naar Amsterdam zou doen aanleggen en exploiteren. Twee Engelse ingenieurs, B. W. Croker en C. Burn, werden door de maatschappij in dienst genomen. Welke Duinwater maatschappij niet, in die jaren, tot stand zou zijn gekomen indien niet Engeland, reeds van het einde der 18de eeuw, een bijzondere industriele activiteit aan de dag had gelegd, waarin de eerste stoommachine, de eerste spoortrein, de ijzer- en staalindustrie en de mijnbouw evenzoveel belangrijke factoren waren geweest. Echter zonder de liberaliserende revolutie van 1848, die wederom zonder de Franse revolutie der 90-ger jaren van de 18de eeuw niet denkbaar was geweest, had de wereld nimmer de snelle en voor dien ongekende, technische, industriele en economische vooruitgang te zien gegeven, waardoor de middelste jaren der 19de eeuw, de periode van 1850 tot 1875 in welke kwarteeuw de bouw van het Noordzeekanaal werd voorbereid en tot uitvoering gebracht als een unicum in de jongste geschiedenis bekend zullen blijven. Wetenschap, techniek en veranderde sociale omstandigheden hebben samengewerkt om een economisch klimaat te scheppen waarin de reeds sinds eeuwen bestaande vage gedachte aan een directe verbinding van Amsterdam met de Noordzee, tot ontwikkeling en tot rijpe werkelijkheid kon worden. Taking a retrospective view of the history of the North Sea Canal, we may say that it has no end. The fact that, on 8th March 1865, the first spade was dug into the wild dunes of the Breesaap for the piercing of that narrowest stretch of Holland, was the immediate consequence of the foundation of the Duinwater Maatschappij the waterworks, whose prise d'eau was struck in the dunes under the presidium of Mr. J. van Lennep fifteen years previously. This company intended to lay conduit-pipes from the fringe of the dunes at Haarlem to Amsterdam. Two English engineers, Mr. B. W. Crocker and Mr. C. Burn, were engaged by the company. This company would not have been founded at that time, were it not that England had started to manifest a great industrial activity towards the close of the 18th century, when eventually the steam-engine, the first railway, the iron and steel industry and mining soared to unknown heights. However, without the 1848 revolution of liberalism, which in its turn would never have taken place were it not because of the French Revolution in the 'nineties of the 18th century, the world would never have witnessed the rapid and unprecedented rise of technical, industrial and economic development, so characteristic of the middle of the 19th century, especially the years between 1850 and This era is unique in modern history, and in this age the plans for the digging of the North Sea Canal were designed and realized. Science, technique and revolutionized social circumstances have collaborated in creating an atmosphere in which the centuries-old but very vague plans for the realization of a direct communication between Amsterdam and the North Sea developed and finally ripened to reality. Het voorste kanaalpand in aanbouw. Zo was het land bij Velsen omstreeks The front section of the canal in construction. This is what the land at Velsen looked like in ]

10 ( Een kwart eeuw voordien, bij het maken van plannen voor een kanaal door Noord-Holland, van Amsterdam naar Den Helder, kon de publieke opinie, zo min als de geest van Amsterdam's haven en handel, zich verzoenen met het denkbeeld van een kanaal dwars door de Noordhollandse duinstreek benoorden Haarlem. Amsterdam, dat bij zulk een doorgraving het eerste en voornaamste belang had, miste de ondernemingslust om een technisch werk aan te vatten dat zoveel onopgeloste problemen stelde, dat men de moeilijkheden slechts door volkomen nieuwe technische methoden zou kunnen overwinnen. Amsterdam vreesde bovendien met grote vreze dat tengevolge van de aanbevolen nieuwe kanaalplannen, de aloude methode om het IJ voor totale verslibbing te behoeden, namelijk het aanhouden van een open verbinding met de Zuiderzee, waardoor niet de baggermolen maar de natuurlyke eb- en vloedstroom de vaargeul in het IJ op de gewenste diepte zou houden, voor altijd onmogelijk gemaakt zou worden. In de vijfentwintig jaar die er sedert de aanleg van het Groot Noord-Hollands kanaal waren verlopen, had een oude wereld. die nog geheel en al in de 18de eeuw wortelde, plaats gemaakt voor een nieuwe tijd waarin de techniek allesbeheersend werd en waarin, in steeds sneller tempo de ene wereldhervormende vinding de andere volgde. In het jaar 1851 verscheen op de eerste wereldtentoonstelling ooit gehouden, in het Cristal Palace in Londen, de Engelse staalindustrie met een machtig blok staal van niet minder dan 250 kg! Het opschrift luidde: Monster Bloc". In dezelfde afdeling had de Duitse ijzergieter Krupp wie had ooit te voren die naam gehoord? ook een blok staal ingezonden. Het gewicht was 5000 kg! En met duidelijke letters stond er op te lezen: Little Bloc"! A quarter of a century before, when plans were made for the digging of a canal through the province of North Holland, one which was to connect Amsterdam with Den Helder, public opinion no more than the spirit of Amsterdam's harbours and commerce could become reconciled to the idea of a canal straight throught the North Holland dune region north of Haarlem. Amsterdam, to whom such a project was of primary importance, lacked the enterprise and energy to attack a technical work which posed so many unsolved problems that the difficulties were merely to be conquered by adopting completely new technical methods. Moreover, Amsterdam feared that in consequence of rhe plans recommended by the engineers, the old method of preserving the river Y from total silting would be made impossible for ever. This method demanded the continuation of an open communication with the Zuyder Zee. through which not the dredgers but the natural currents of ebb and flood would keep the river's channels at the depths required. During the twenty-five years that had elapsed since the digging of the Groot Noord-Hollandskanaal (the one from Amsterdam to Den Helder), an old world, whose roots were embedded deep in 18th century soil, had had to abandon the field to a new era, in which technique dominated and one world-reforming invention or discovery succeeded the other in ever-increasing rapidity. At the first world exhibition ever to be held (at the Crystal Palace in London in 1851), the British steel industry appeared with an enormous block of steel weighing no less than a quarter of a ton! The caption mentioned: "Monster Block". In the same section, the German iron-founder Krupp exhibited also a block of steel, weighing something like lbs. It was marked "Little Block", and, by the way, who had ever heard the name of Krupp mentioned before? 12

11 NOORDZEEKANAAL WERELDSCHEEPVAARTWEG THE NORTH SEA CANAL A WORLD SHIPPING ROUTE Amsterdams particulier initiatief en de daadwerkelijke zorg van Amsterdams overheid hebben het mede mogelijk gemaakt dat op de 8ste Maart van het jaar 1865 in het woeste duin van den Breesaap" de eerste spade in de grond werd gestoken voor de doorgravrng van Holland op zijn smalst; elf jaar later, 1 November 1876 opende koning Willem III het nieuwe kanaal en de nieuwe grote zeesluis. Na jaren van kwijnende ondernemingsgeest gaf eindelijk Amsterdam, eeuwenoude havenstad aan het IJ, weer blijk van durf en van een juiste kijk op de toekomst. Rondom Nederland groeide in die dagen in de wereld een geheel nieuwe tijd. Nieuwe vindingen, nieuwe technische hulpmiddelen deden in die jaren het wereldhandelsverkeer en met name de wereldscheepvaart dank zij de groeiende stoomvaart in snel tempo stijgen. Die tijd echter heeft ook bewezen dat men niet mag volstaan met het verrichten van een wijze en juiste daad; alle technische en verkeerstechnische hulpmiddelen kunnen slechts ten profijte strekken van een stad en een volk dat deze met kracht van geest en handen weet te gebruiken. En in de eerste kwarteeuw van het bestaan van de Noordzeekanaal hebben Amsterdams handel en scheepvaart bij lange na niet ten voile voordeel getrokken van de kansen die de nieuwe verbindingsweg bood. In andere havens was de toeneming van het goederenverkeer aanzienlijk groter dan in Amsterdam; de Amsterdam's private enterprise and the actual support of the metropolitan authorities created the possibility of cutting a canal through that part of the country, which is known as Holland at its narrowest. On 8th March 1865 the first spade was stuck into the dunes and eleven years after, on 1st November 1876, King William III opened the Canal, henceforth known by the name of the North Sea Canal, and the new large sealock. After years of ever-declining enterprise, that age-old commercial port on the rivier Y, Amsterdam, began to show new signs of initiative and a broader understanding of the future. A new age was developing in the world about the Netherlands in those days. New inventions and new technical aids enabled the world's commercial traffic and especially world shipping thanks to the ever-growing use of steamships to expand at a rapid rate. Time, however, has also proved that it was not sufficient to perform a wise and good deed; technical advances of any kind, including those which determine the progress of transport, can benefit a metropolis and a people only when such new discoveries are exploited through the power of understanding and its adjunct, manual dexterity. Unfortunately, it must be said that, during the first quarter of a century of the existence of the North Sea Canal, Amsterdam's trade and shipping did not reap all the advantages of the chan- 7

12 Behouden vaart" Afscheid van Neerlands verste vaste bodem; begin en einde van het Noordzeekanaal. Beschuttend tegen golfslag en getijstroom leiden de 1500 meter lange havenhoofden van IJmuiden een uitgaand schip tot ver in zee. Good journey! Farewell to Holland's furthest firm ground. The beginning and end of the North Sea Canal Safeguarding ships against waves and sea currents, the long piers of Ymuiden lead the ships far into sea.

13 vloten van Hamburg, Antwerpen en andere havensteden groeiden tot het twee- en drievoudige; de Amsterdamse vloot was in 1895 geringer van omvang dan op de dag dat het Noordzeekanaal werd geopend! Eerst in de twintigste eeuw heeft Amsterdam waarlijk alle krachten ingespannen haven en stad tot bloei te brengen; energie en ondernemingslust hebben het tenslotte daarheen gebracht dat in de laatste tijd Amsterdams scheepvaartverkeer groter is dan ooit in de jongste geschiedenis het geval was. Amsterdams haven gedenkt met vreugde en met dankbaarheid het feit, dat Nederland in het verleden blijk heeft gegeven van ondernemingszin en waterbouwkundig kunnen; uit de historie van het Noordzeekanaal moge Amsterdam de lering trekken dat meer dan de enkele daad, de blijvende geestkracht van haar ondernemers en haar volk de grondslagen moeten zijn van een welstand van haven en stad tot in lengte van dagen. ces offered by the new communicating route to the sea. The increase in goods-traffic was considerably greater in other ports than it was in Amsterdam; the mercantile fleets of Hamburg. Antwerp and others ports expanded to two or three times their original size; the Amsterdam fleet on the other hand was smaller in 1895 than on the day of the opening of the canal! It was not until the 20th century that Amsterdam hoisted all her sails to make the port prosperous, and the combined energy and spirit of enterprise have at last made Amsterdam's shipping traffic greater than it has ever been in contemporary history. Today, Amsterdam gratefully commemorates the fact that in the past the Netherlands have given evidence of enterprise and skill in hydraulic engineering. May Amsterdam learn from the history of the North Sea Canal that, more so than the single deed alone, the lasting energy of her merchants and her population must be the foundation of the prosperity of port and city for many a year to come. Voorzitter Vereniging De Amsterdamsche Haven". Chairman of the Association De Amsterdamsche haven". 9

14

15 In 1859 was de eerste petroleumbron in Amerika in exploitatie gekomen, een jaar nadat Darwin zijn tweede werk wereldkundig maakte: Over het ontstaan der soorten" en in hetzelfde jaar waarin India uit het bezit van de East India Company aan de Britse kroon overging. In 1825 reed in Engeland de eerste spoorweg tussen Stockton en Darlington; in 1850 waren Europa en Amerika overspannen door een net van spoorwegen en voor het eerst in dat jaar werd een stoomschip gebouwd even groot als het grootste bekende zeilschip. Steeds sneller werden de verbindingen over de wereld; eeuwen lang was de reisduur onveranderd gebleven; de spoorweg kortte deze tot 1/10 in. Drie jaar voor de concessie tot de aanleg van het Noordzeekanaal werd verleend begon men in Egypte met het graven van het Suezkanaal. In de jaren die er vergingen tussen concessieverlening en opening van het Noordzeekanaal, groeide San Francisco van een vissersdorpje met enkele missionarissen en Indianen, tot een stad van duizenden waar in de algemene goudkoorts de bouw werd voorbereid voor een hotel met 800 kamers en 9000 kwispedoors! En in Australie bracht het goud tienduizenden nieuwe bewoners, Afrika werd van onbekend zwart werelddeel tot wingewest van West Europa en Japan, in 1865 voor de wereld geopend, werd binnen een kwart eeuw van een volkomen middeleeuwse volksgemeenschap tot een moderne industriestaat. Zo was de wereld, koortsachtig bezield van een lust tot het uitvoeren van de grootste en ongekendste technische plannen, met een zienderogen groeiend handel sverkeer, waarbij de nieuwe stoomschepen en stoomtreinen de mogelijkheid boden uit vreemde werelddelen niet slechts goud of specerijen, ivoor en slaven, producten met een hoge eenheidswaarde, maar nu ook stapelartikelen, massagoed, grondstoffen voor een zich halsoverkop ontwikkelende Europese industrie, aan te voeren, toen in de In 1859 the first oil-well had been opened in America, a year after Darwin had published his second work, "The Origin of Species", and in the same year in which India reverted from the East India Company to the British Crown. In 1825 the first railway train steamed between Stockton and Darlington; in 1850 Europe and America were a network of railways and that year, too, the first steamship was constructed, its measurements being equal to that of the largest sailing vessel afloat. Communication from one end of the world to the other became more rapid. For centuries there had been no perceptible acceleration in travelling and now the railways shortened it to one tenth of the time. Three years before the concession was granted for the construction of the North Sea Canal, work on the Suez Canal in Egypt started. And during the years which elapsed between the granting of the concession and the inauguration of the North Sea Canal San Francisco grew from a fishing village with a handful of missionaries and Indians to a city with thousands of inhabitants, where, owing to the gold rush, they started building a hotel with 800 rooms and 9,000 spittoons! Gold brought tens of thousands of new inhabitants to Australia, Africa changed its status as an unknown black continent to one of the conquered countries belonging to Western Europe, and Japan, opened to the world in 1865, made rapid progress from a mediaeval community to a modern industrial state. Thus the world was feverishly inspired with an urge to execute the greatest and most unthought of technical projects, with perceptibly growing commercial traffic, in which steamships and railway trains offered the possibility of supplying from foreign parts not only gold and spices, ivory and slaves, products with a 13

16

17 maand Januari van het jaar 1852 door de heren B. W. Croker en C. Burn, civiel ingenieurs, beiden in dienst van de Amsterdamse Duinwaterleiding Maatschappij, plannen ontworpen werden voor de aanleg van een kanaal van Amsterdam naar de Noordzee. In dat jaar benoemde het bestuur der stad Amsterdam een commissie: tot onderzoek naar de mogelijkheid om door het smalle gedeelte van Holland een kanaal voor de groote scheepvaart en een veilige haven aan te leggen". En van het rapport van deze commissie dat in December van dat jaar werd uitgebracht, maakten de Engelse ingenieurs een dankbaar gebruik. De Amsterdamse commissie was begonnen met een opzichter van de provinciale waterstaat aan den Helder", en aan diens zoon, opzichter van de Bovenkerkerpolder, opdracht te geven tot het doen van peilingen aan de Noordhollandse kust, het meten van de stroomsnelheid langs de kust en het doen van een waterpassing van de kust tot de Westzijde van het IJ. Op grond van de resultaten van deze metingen kwam de commissie tot de slotsom dat er een kanaal kon gegraven worden tussen Zandpoort en de Noordzee over de Kruidberg; de diepte moest 6.50 ellen zijn, de bodembreedte 20 ellen. Er zouden vier sluizen, acht bruggen, met inbegrip van de bruggen over de zijkanalen, en drie ponten nodig zijn. Grote aandacht besteedde de commissie aan de havenwerken die aan de Noordzeekust nodig zouden zijn. Dwars op de uitmonding der buitenhaven, op 500 ellen afstand daarvan zou een zeebreker gebouwd moeten worden van 400 ellen lengte en met een hoogte van 5 ellen boven hoogwaterpeil. Volgens de commissie zou zulk een werk in vijftien jaar kunnen worden uitgevoerd, voor een totaal bedrag van / 18 millioen. Hiervan zou voor de zeebreker / 5,2 millioen bestemd zijn; voor de beide havenhoofden / 5 millioen en voor de sluizen / 1.6 millioen. high unit value, but also staple articles, raw material for a European industry, which was developping at a precipitate speed. At this point, in the month of January 1852, Croker and Burn, both civil engineers in the service of the Amsterdam water company, framed their plans for the construction of a canal from Amsterdam to the North Sea. In that year the municipal authorities of Amsterdam appointed a committee to investigate the possibility of constructing a canal straight through the narrowest part of the province of North Holland and digging a safe harbour for the port. The two English engineers made good use of the report tendered by the committee to the city council. The committee in question commenced by appointing two men. father and son, the former being surveyor of the provincial waterways at Den Helder, the latter, surveyor of the Bovenkerkerpolder, to sound the sea off the North Holland coast, to gauge the currents along the coast and to take the level of the land from the coast up to the west part of the river Y. On the strength of the results of these investigations, the committee arrived at the conclusion that a canal could be dug between Zandvoort and the North Sea through the Kruidberg, the depth to be 6]/ 2 Dutch ells (about 20 feet) and the breadth of the bottom to be 20 Dutch ells (some 60 feet and odd). There were to be four locks, eight bridges, including the bridges across the branch canals, and three ferry-boats. The committee paid great attention to the harbour works necessary on the North Sea coast. A 1,150 foot breakwater, some 15 feet high, was to be built about a mile offshore to protect the Canal entrance. According to the committee the work would take fifteen years to complete and cost 18 million guilders. Of this sum 5,200,000 guil- De eerste sluizen van het Noordzeekanaal nu de kleine sluis" in aanbouw, 80 jaar geleden. The original locks of the North Sea Canal, now known as the small lock, in building eighty years ago. 15

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Postbus 1019 3000 BA Rotterdam The Netherlands. +31 10 20 600 33 info@iabr.nl www.biennalerotterdam.

Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Postbus 1019 3000 BA Rotterdam The Netherlands. +31 10 20 600 33 info@iabr.nl www.biennalerotterdam. Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam Postbus 1019 3000 BA Rotterdam The Netherlands +31 10 20 600 33 info@iabr.nl www.biennalerotterdam.nl Content Inhoud Welcome 8 The Flood Welkom 10 De Zondvloed

Nadere informatie

icons of Dutch spatial planning 35iconen van ruimtelijke ordening in Nederland

icons of Dutch spatial planning 35iconen van ruimtelijke ordening in Nederland icons of Dutch spatial planning 35iconen van ruimtelijke ordening in Nederland 35 35 icons iconen 28 01 34 21 18 16 10 23 29 13 15 08 05 22 03 02 17 11 26 09 12 19 25 32 30 06 14 31 33 20 24 27 01 RANDSTAD

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

www.vrom.nl Bodemsanering biedt kansen Soil remediation offers opportunities

www.vrom.nl Bodemsanering biedt kansen Soil remediation offers opportunities www.vrom.nl Bodemsanering biedt kansen Soil remediation offers opportunities Bodemsanering biedt kansen Soil remediation offers opportunities Inhoud Contents Voorwoord 04 Preface 05 Bodemsanering in Nederland:

Nadere informatie

Jaarverslag 2005 Annual report 2005

Jaarverslag 2005 Annual report 2005 Jaarverslag 2005 Annual report 2005 Inhoudsopgave Contents Voorwoord Het veranderende knmi 6 Preface The changing knmi 6 Visie Interview met Frits Brouwer, Hoofddirecteur knmi 8 Vision Interview with Frits

Nadere informatie

No.1 STAATSOLIE NIEUWS. No. 2 Juni / June 2009

No.1 STAATSOLIE NIEUWS. No. 2 Juni / June 2009 STAATSOLIE NIEUWS Inhoud 4 6 10 12 16 No.1 3 Solide groei en performance Staatsolie in 2008 voortgezet met nieuwe records Solid Growth and Performance Continued in 2008 4 Visualisatieruimte stimuleert

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT VOOR IVIA R ITI E IVI E TECHIMIEK. Bureau Veritas 150 jaar

TIJDSCHRIFT VOOR IVIA R ITI E IVI E TECHIMIEK. Bureau Veritas 150 jaar HÖ& 45ste jaargang, 15 sept. 1978, nr. 19 schip en werf TIJDSCHRIFT VOOR IVIA R ITI E IVI E TECHIMIEK Schip en Werf - Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied Bureau

Nadere informatie

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003

DHTCTODAY. Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 DHTCTODAY Periodieke nieuwsbrief van DHTC, zevende jaargang, januari 2003 Periodical newsletter of DHTC, volume 7, January 2003 Laatste nieuws Na een renovatie, waaronder de installatie van een nieuw stookgedeelte,

Nadere informatie

REPORT OF. June 12+13 13

REPORT OF. June 12+13 13 REPORT OF Oerol Seminar Sense of Place June 12+13 13 Cultural Landscape Development in a World Heritage Area 1 The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010

JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 JAARGANG 4, NR. 3 SPRING 2010 Wanneer ben je een goede zakenman/vrouw? Doe je voordeel met de kennis van Nick Hewer De weg naar meer en betere aanbevelingen Ga voor groen met de Powerteamactie 2010 OOK

Nadere informatie

het nieuwe rijksmuseum

het nieuwe rijksmuseum het nieuwe rijksmuseum 06 Cruz y Ortiz leggen structuur bloot 16 Museum is overrompelende entree rijker 42 Het verbod op een witte wand voor oude kunst 50 Er is meer Cuypers te zien dan ooit 66 Uitgraven

Nadere informatie

PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR A P P R O V E D S E A F A R E R MANNING O F F IC E. r LOWLAND E3 IS O 9 0 0 2 INTERNATIONAL

PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR A P P R O V E D S E A F A R E R MANNING O F F IC E. r LOWLAND E3 IS O 9 0 0 2 INTERNATIONAL 12e JAARGANG JANUARI 2002 PERSONEEL VOOR DE MARITIEME SECTOR A P P R O V E D S E A F A R E R MANNING O F F IC E E3 IS O 9 0 0 2 V C A * Postbus 3036 2130 KA Hoofddorp Tel: 023-5570101 Fax: 023-5637944

Nadere informatie

32 www.observantonline.nl

32 www.observantonline.nl 6 Twittergevaar Ouranos-symposium: belediging op twitter is ook strafbaar 8-9 Dag Joep Joep Geraedts met emeritaat? Het werk gaat gewoon door 5 Maastricht-Aachen The current bus routes makes public transport

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

rjc/ch/15-6-2015/2015.000124.01/concept

rjc/ch/15-6-2015/2015.000124.01/concept 1 PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS UNILEVER N.V., GEHOUDEN OP 29 ARPIL 2015 OM 13:30 UUR TE ROTTERDAM Op negenentwintig april tweeduizend vijftien, om dertien uur en dertig

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij faces Y. 1 4 #. 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

The Marketing and Sales Team of the Airport City

The Marketing and Sales Team of the Airport City AUTUMN 2014 Business Magazine for: Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Schiphol and surrounding nuclei The Marketing and Sales Team of the Airport City Reportage Rabobank Regio Schiphol s Limitless Custom Services

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis vanaf 1996 tot heden inhoudsopgave & summary verscheen aanvankelijk als Tijdschrift voor Ecologische

Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis vanaf 1996 tot heden inhoudsopgave & summary verscheen aanvankelijk als Tijdschrift voor Ecologische Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis vanaf 1996 tot heden inhoudsopgave & summary verscheen aanvankelijk als Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis JbvEG 2012/2013 Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

Harry Beckers over innovatie. redactie Ton Langendorff

Harry Beckers over innovatie. redactie Ton Langendorff Harry Beckers over innovatie redactie Ton Langendorff Publicatie van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Deze bundel is uitgegeven in de reeks AWT-achtergrondstudies als Achtergrondstudie

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen!

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen! Jaarverslag 2010 Annual report Schoon water voor alle kinderen! Inhoudsopgave Colofon Deze uitgave werd pro deo gerealiseerd met hulp van: Martijn de Heer en Robert Dumay van NoSuchCompany, ontwerp en

Nadere informatie

Tomás Saraceno. Solar Bell

Tomás Saraceno. Solar Bell Tomás Saraceno Solar Bell Tomás Saraceno Solar Bell PORTSCAPES 2, MAASVLAKTE 2 Solar Bell hoort bij de aanleg van Maasvlakte 2 Solar Bell van Tomás Saraceno is het laatste van een flinke reeks kunstprojecten

Nadere informatie

Sand Dynamics in Inland Dunes

Sand Dynamics in Inland Dunes Sand Dynamics in Inland Dunes LIFE07NAT/ NL/000571 Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen Layman s Report Stuifzandherstel in De Loonse en Drunense Duinen Sand Dynamics in Inland Dunes Sand Dynamics

Nadere informatie

opkomst Cubs diverse Sander van Kasteren Tiger country Culinaire Chemie met

opkomst Cubs diverse Sander van Kasteren Tiger country Culinaire Chemie met April 2014 jaargang 9 Opleidingen Bio-Farmaceutische Wetenschappen Biologie LST MST#3 opkomst Tiger Cubs A diverse country Culinaire Chemie met Sander van Kasteren 2 ORIGIN # 3 jaargang 9, april 2014 NIEUWS

Nadere informatie

Tinbergensymposium 22 september 2004 Universiteit van Amsterdam. Will the 21st century be more peaceful?

Tinbergensymposium 22 september 2004 Universiteit van Amsterdam. Will the 21st century be more peaceful? Tinbergensymposium 22 september 2004 Universiteit van Amsterdam Will the 21st century be more peaceful? 1 inhoud De boodschap van Jan Tinbergen piet terhal Zal de 21ste eeuw vreedzamer zijn? janine huisman

Nadere informatie

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 8

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 8 Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis. Jaargang 8 Het kompt altemael aen op het distribuweeren bron. Het kompt altemael aen op het distribuweeren. Nederlandse Boekhistorische Vereniging, Leiden 200

Nadere informatie