IN.V. REEDERIJ GEBR. GOEDKOOP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN.V. REEDERIJ GEBR. GOEDKOOP"

Transcriptie

1

2 jlboeeds sedert de opening van het Noordzeekanaal zijn onze havensleepboten werkzaam op het kanaal en in de daaraan gelegen havens. Thans staan 14 sleepboten van 200 tot 850 I.P.K. ter beschikking van schepen, welke assistentie verlangen, hetzij op het kanaal, hetzij in de havens van Amsterdam, Zaandam of Velsen. Voor alle soorten bergingswerkzaamheden zijn bergingsvaartuigen, drijvende bokken, duikers, pompen enz. op korte termijn beschikbaar. lever since the opening of the North Sea Canal our harbour tugs have been operating in the area of the canal and it's adjacent docks. Today 14 tugs ranging from 200 up to 850 I.H.P. are at the disposal of vessels of any size requiring assistance either on the canal or in the docks of Amsterdam, Zaandam or Velsen. For salvage operations of any description salvage vessels, floating sheerlegs, divers, pumps etc. are available at short notice. IN.V. REEDERIJ GEBR. GOEDKOOP AMSTERDAM-C 44 De Ruyterkade Telephones: Telegrams: Goedkoop - Ruyterkade"

3 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT nr ^ 3 J S. f /.. m? M VIJF EN ZEVENTIG JAAR THE NORTH SEA CANALS SEVENTY-FIFTH BIBLIOTHEEK Rijkswaterstaat Bouwdienst D!l Postbus LA UTRECHT -RIOTER Tel.: (t RKEN) NOORDZEEKANAAL ANNIVERSARY WERELDSCHEEPVAARTWEG VOOR WEST-EUROPA ZEEWEG VOOR HET ALOUDE AMSTERDAM WORLD SHIPPING ROUTE FOR WESTERN EUROPE SEA ROUTE FOR ANCIENT AMSTERDAM H1STORIE EN LEVEND HEDEN VAN EEN VAN S WERELDS GROOTSTE ZEE-KANALEN DOOR GER. H. KNAP PAST AND PRESENT HISTORY OF ONE OF THE WORLD'S LARGEST SEA CANALS ty Ger. H. Knap *" BlBIJOTHEfiK Bouwdienst Rijkswateraaai Postbus \ 3502 LA Utrecht, I Ol 4 V/CU VERZORGD MET INSTEMMING EN MEDEWERKING VAN HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT. RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE NOORD-HOLLAND. ARRONDISSEMENT NOORDZEEKANAAL. VEREENIGING DE AMSTERDAMSCHE HAVEN. DOOR HET ALGEMEEN PUBLICITEITSKANTOOR, 1951 DIRECTIE D. IJ. ALTA. AMSTERDAM Published with the approval of and in co-operation with the Ministry of Traffic and Waterways, the Department for the Navigability of Canals in the Province of North Holland (District of the North Sea Canal) and the Association De Amsterdamse Haven", by Het Algemeen Publiciteitskantoor. Manager D. Y. Alta, Amsterdam

4 Hollands v.eg naar zee en zon. De Zuiderbinnenpier in de IJmuider buitenhaven. Holland's road to sea and sun. The southern inner pier in the outer harbour of Ymuiden.

5 l NOVEMBER 1876 HOLLAND OP ZIJN SMALST DOORGRAVEN 1st NOVEMBER 1876 HOLLAND AT ITS NARROWEST! THE PIERCING OF Met de opening van het Noordzeekanaal door Koning Willem III, nu vijfenzeventig jaar geleden, werden eeuwenoude plannen tot doorbreking van Holland op zijn smalst, plannen die voor de eerste maal in het jaar 1634 door den gesworen landtmeter van Rijnlant" Jan Pietersz. Dou waren uitgesproken, verwezenlijkt. Eerst toen in de tweede helft van de negentiende eeuw de snel groeiende technische wetenschap de mogelijkheid tot het maken van een kunsthaven aan het vlakke Hollandse Noordzeestrand gegeven had, terwijl het in nog heftiger tempo toenemend wereldhandelsverkeer een directe verbinding van Nederlands hoofdstad met de Noordzee wenselijk maakte, ging men, na lang beraad en zeer ampele overweging, over tot de daad. In elf jaar van moeilijke en soms hopeloos lijkende arbeid werd niet alleen Noord-Holland doorbroken door een nieuwe weg naar zee; Holland kreeg een bij uitstek gunstige nieuwe zeehaven en Holland won, uit drasse IJgrond, ruim 5000 HA vruchtbare poldergrond. Moeilijker nog dan het werk van kanaalgraven en sluizenbouw leek de daaraan voorafgaande jarenlange arbeid van plannen maken en verwerpen. Zo zwaar schatte men deze waterbouwkundige opgave, zo breed mat men de moeilijkheden uit dat op de 13de December van het jaar 1862 minister Thorbecke, bij de verdediging van zijn desbetreffend wetsontwerp getuigde:,,zoekende, tastende, de zaak op papier beziende, blijft men voor steeds rijzende moeilijkheden staan; begin te handelen, stel in de plaats van het peinzen eindelijk eens de daad en dan zal ge- When, three quarters of a century ago, King William III inaugurated the North Sea Canal, the ancient plans of the piercing of that strip of land known as Holland at its narrowest at last materialized. As early as the year of grace 1634 one Jan Pieterszoon Dou, a sworn surveyor of the region then known as "Rijnlant" (the country through which at one time the Rhine found its way to sea), had voiced his opinion on this project. But not until the second half of the 19th century were these plans put into practice. It was undoubtedly owing to the rapid development of technical science, which made it possible to dig an artificial harbour in the flat coastal region of the North Sea, and the yet more rapidly increasing world shipping that it became imperative for Netherland's capital to have a direct route to the sea. After due consideration and ample deliberation, the plans were put into practice. In eleven years of great difficulties and often seemingly hopeless toil, the province of North Holland was not only pierced by a new route to the North Sea, but it thereby obtained an eminently favourably situated seaport and, moreover, reclaimed from the marshy banks of the river Y some 12,500 acres of fertile agricultural soil. Long before the work started there was the difficult task of making projects (and abandoning them), which seems to have been more difficult still than the actual digging of the canal and the building of the locks necessary to regulate the level of the water. The problems with which the engineers had to cope, were 3

6 beuren wat ook in mindere zaken ieder in zijn eigen leven heeft kunnen ondervinden; op een afstand schijnt de moeilijkheid groot, maar onder de ogen gezien, met kracht en beleid aangetast wordt zij kleiner en verdwijnt zij allengs." Het Noordzeekanaal, geboren in een periode waarin overzeese gewesten in ruimer mate dan ooit te voren gingen bijdragen tot de welstand van West-Europa, enkele jaren na de opening van het Suezkanaal en na de inschakeling van Japan in het wereldverkeer, dat gedurende driekwart eeuw Amsterdam en Nederland een steeds stijgende handels- en scheepvaartverkeer heeft gegeven, is een blijvende getuigenis van de waarheid van Thorbecke's woorden, een levend bewijs van de voortreffelijkheid van Nederlandse ondernemingszin en een altijddurend voorbeeld voor de toekomst. De Minister van Verkeer en Waterstaat enlarged upon lo such an extent that Minister Thorbecke, who was in charge of the bill, said in his memorable speech on 13th December 1862: "Searching and feeling our way and seeing the project in black and white, one is constantly confronted with ever arising difficulties. But go into action, change from pondering on the question to the deed itself and then, what everyone has experienced in the less important things in his own life, will happen here too. Seen from a distance, the difficulty seems enormous, but when faced, when grappled with force and tact, it grows more and more insignificant and will eventually disappear altogether". Born in an age when the overseas possessions were beginning to contribute more and more to the welfare of Western Europe, a few years after the inauguration of the Suez Canal and after the incorporation of Japan in world traffic, the North Sea Canal has given Amsterdam and the Netherlands seventy-five years of increasing prosperity in the realm of commercial and shipping traffic. The canal is a permanent testimony of the truth of Thorbecke's words, a living evidence of the excellence of Dutch enterprise and an enduring example for the future. The Minister of Traffic and Waterways 's-gravenhage, 1 Nov The Hague, 1st November 1951.

7 AMSTERDAM EN HET NOORDZEEKANAAL AMSTERDAM AND THE NORTH SEA CANAL Menig buitenlander, die een blik op de kaart van ons land slaat, is het niet duidelijk, dat Amsterdam door het Noordzeekanaal een zo uitstekende verbinding met de wereldzeeen heeft. Onvermoeid heeft Amsterdam aan de verbetering van deze verbinding, die het mogelijk heeft gemaakt dat de stad een wereldhaven werd, gewerkt. Wanneer wij thans overzien, hoezeer in onze handelsstad de haven meer en meer een belangrijke plaats is gaan innemen, beseffen wij eerst recht, hoe door deze verbinding met de zee Amsterdam het lot van een dode stad aan de Zuiderzee bespaard is gebleven. Er is alle reden ons te verheugen over de gang van zaken in de afgelopen driekwart eeuw. Maar daarnaast moet Amsterdam met een nimmer aflatende volharding blijven streven, om bij voortduring het kanaal aan de eisen van het moderne zeeverkeer te laten voldoen. Ik denk daarbij in de allereerste plaats aan de vervanging van de spoorbrug bij Velsen door een tunnel, aan welker voltooiing thans gelukkigerwijze wordt gewerkt. Daarnaast aan de verdwijning van de Hembrug, na de totstandkoming van een tunnelverbinding. Many a foreigner, who casts a glance at the map of our country, fails to notice that Amsterdam, owing to the North Sea Canal, can pride herself on an excellent communication with the Seven Seas. Amsterdam has been working untiringly at the improvement of this communication, which has made the city a seaport of renown. When, at present, we survey the situation and see the ever-increasing importance which the docks of our commercial city are acquiring, we are fully conscious of the fact that owing to this communication with the North Sea, Amsterdam has been spared the fate of becoming a dead town on the Zuyder Zee. There is every reason to rejoice at the course of events in the 75 years behind us. Nevertheless, Amsterdam must never waver from keeping the canal in a perfect condition, so that it will always meet the requirements of modern seagoing traffic. First and foremost I refer to the substitution of the railway-bridge near Velsen by a tunnel, a work which is fortunately well under way. In the second place, I would indicate the removal of the Hembrug after the realization of the tunnel communication. 5

8 Met trots zien wij de zeekastelen dwars door het land met de vruchtbare akkers ter weerszijden varen, een schouwspel, dat ons telkens weer boeit en ons steeds weer voor ogen stelt, dat een van de hartaders van de stad het kanaal is, welks 75-jarig jubileum wij dit jaar beleven. Moge in steeds toenemende mate deze weg naar de zee door duizenden schepen bevaren worden, die welvaart aan stad en land brengen. We take pride in seeing the mighty vessels ploughing, as it were, their way through the land, flanked by fertile fields and meadows, a scene which never ceases to enthral us and remind us that this canal, whose seventy-fifth anniversary we celebrate this year, forms one of the main arteries of the city. May this route to the sea be sailed by ships in ever increasing number and thus continue to bring prosperity to our city and country. Burgemeester van Amsterdam. Burgomaster of Amsterdam 6

9 DE TIJD EN DE PLANNEN VAN 1850 THE TIME AND PLANS OF 1850 Terugblikkend heeft de historie geen einde. Dat op de 8ste Maart van het jaar 1865 in het woeste duin van de Breesaap de eerste spade in de grond werd gestoken voor de doorgraving van Holland op zijn smalst, was het onmiddellijk gevolg van de oprichting, vijftien jaar daarvoor, van de Duinwater Mij, die onder presidium van Mr J. van Lennep een waterleiding van de Haarlemse duinrand naar Amsterdam zou doen aanleggen en exploiteren. Twee Engelse ingenieurs, B. W. Croker en C. Burn, werden door de maatschappij in dienst genomen. Welke Duinwater maatschappij niet, in die jaren, tot stand zou zijn gekomen indien niet Engeland, reeds van het einde der 18de eeuw, een bijzondere industriele activiteit aan de dag had gelegd, waarin de eerste stoommachine, de eerste spoortrein, de ijzer- en staalindustrie en de mijnbouw evenzoveel belangrijke factoren waren geweest. Echter zonder de liberaliserende revolutie van 1848, die wederom zonder de Franse revolutie der 90-ger jaren van de 18de eeuw niet denkbaar was geweest, had de wereld nimmer de snelle en voor dien ongekende, technische, industriele en economische vooruitgang te zien gegeven, waardoor de middelste jaren der 19de eeuw, de periode van 1850 tot 1875 in welke kwarteeuw de bouw van het Noordzeekanaal werd voorbereid en tot uitvoering gebracht als een unicum in de jongste geschiedenis bekend zullen blijven. Wetenschap, techniek en veranderde sociale omstandigheden hebben samengewerkt om een economisch klimaat te scheppen waarin de reeds sinds eeuwen bestaande vage gedachte aan een directe verbinding van Amsterdam met de Noordzee, tot ontwikkeling en tot rijpe werkelijkheid kon worden. Taking a retrospective view of the history of the North Sea Canal, we may say that it has no end. The fact that, on 8th March 1865, the first spade was dug into the wild dunes of the Breesaap for the piercing of that narrowest stretch of Holland, was the immediate consequence of the foundation of the Duinwater Maatschappij the waterworks, whose prise d'eau was struck in the dunes under the presidium of Mr. J. van Lennep fifteen years previously. This company intended to lay conduit-pipes from the fringe of the dunes at Haarlem to Amsterdam. Two English engineers, Mr. B. W. Crocker and Mr. C. Burn, were engaged by the company. This company would not have been founded at that time, were it not that England had started to manifest a great industrial activity towards the close of the 18th century, when eventually the steam-engine, the first railway, the iron and steel industry and mining soared to unknown heights. However, without the 1848 revolution of liberalism, which in its turn would never have taken place were it not because of the French Revolution in the 'nineties of the 18th century, the world would never have witnessed the rapid and unprecedented rise of technical, industrial and economic development, so characteristic of the middle of the 19th century, especially the years between 1850 and This era is unique in modern history, and in this age the plans for the digging of the North Sea Canal were designed and realized. Science, technique and revolutionized social circumstances have collaborated in creating an atmosphere in which the centuries-old but very vague plans for the realization of a direct communication between Amsterdam and the North Sea developed and finally ripened to reality. Het voorste kanaalpand in aanbouw. Zo was het land bij Velsen omstreeks The front section of the canal in construction. This is what the land at Velsen looked like in ]

10 ( Een kwart eeuw voordien, bij het maken van plannen voor een kanaal door Noord-Holland, van Amsterdam naar Den Helder, kon de publieke opinie, zo min als de geest van Amsterdam's haven en handel, zich verzoenen met het denkbeeld van een kanaal dwars door de Noordhollandse duinstreek benoorden Haarlem. Amsterdam, dat bij zulk een doorgraving het eerste en voornaamste belang had, miste de ondernemingslust om een technisch werk aan te vatten dat zoveel onopgeloste problemen stelde, dat men de moeilijkheden slechts door volkomen nieuwe technische methoden zou kunnen overwinnen. Amsterdam vreesde bovendien met grote vreze dat tengevolge van de aanbevolen nieuwe kanaalplannen, de aloude methode om het IJ voor totale verslibbing te behoeden, namelijk het aanhouden van een open verbinding met de Zuiderzee, waardoor niet de baggermolen maar de natuurlyke eb- en vloedstroom de vaargeul in het IJ op de gewenste diepte zou houden, voor altijd onmogelijk gemaakt zou worden. In de vijfentwintig jaar die er sedert de aanleg van het Groot Noord-Hollands kanaal waren verlopen, had een oude wereld. die nog geheel en al in de 18de eeuw wortelde, plaats gemaakt voor een nieuwe tijd waarin de techniek allesbeheersend werd en waarin, in steeds sneller tempo de ene wereldhervormende vinding de andere volgde. In het jaar 1851 verscheen op de eerste wereldtentoonstelling ooit gehouden, in het Cristal Palace in Londen, de Engelse staalindustrie met een machtig blok staal van niet minder dan 250 kg! Het opschrift luidde: Monster Bloc". In dezelfde afdeling had de Duitse ijzergieter Krupp wie had ooit te voren die naam gehoord? ook een blok staal ingezonden. Het gewicht was 5000 kg! En met duidelijke letters stond er op te lezen: Little Bloc"! A quarter of a century before, when plans were made for the digging of a canal through the province of North Holland, one which was to connect Amsterdam with Den Helder, public opinion no more than the spirit of Amsterdam's harbours and commerce could become reconciled to the idea of a canal straight throught the North Holland dune region north of Haarlem. Amsterdam, to whom such a project was of primary importance, lacked the enterprise and energy to attack a technical work which posed so many unsolved problems that the difficulties were merely to be conquered by adopting completely new technical methods. Moreover, Amsterdam feared that in consequence of rhe plans recommended by the engineers, the old method of preserving the river Y from total silting would be made impossible for ever. This method demanded the continuation of an open communication with the Zuyder Zee. through which not the dredgers but the natural currents of ebb and flood would keep the river's channels at the depths required. During the twenty-five years that had elapsed since the digging of the Groot Noord-Hollandskanaal (the one from Amsterdam to Den Helder), an old world, whose roots were embedded deep in 18th century soil, had had to abandon the field to a new era, in which technique dominated and one world-reforming invention or discovery succeeded the other in ever-increasing rapidity. At the first world exhibition ever to be held (at the Crystal Palace in London in 1851), the British steel industry appeared with an enormous block of steel weighing no less than a quarter of a ton! The caption mentioned: "Monster Block". In the same section, the German iron-founder Krupp exhibited also a block of steel, weighing something like lbs. It was marked "Little Block", and, by the way, who had ever heard the name of Krupp mentioned before? 12

11 NOORDZEEKANAAL WERELDSCHEEPVAARTWEG THE NORTH SEA CANAL A WORLD SHIPPING ROUTE Amsterdams particulier initiatief en de daadwerkelijke zorg van Amsterdams overheid hebben het mede mogelijk gemaakt dat op de 8ste Maart van het jaar 1865 in het woeste duin van den Breesaap" de eerste spade in de grond werd gestoken voor de doorgravrng van Holland op zijn smalst; elf jaar later, 1 November 1876 opende koning Willem III het nieuwe kanaal en de nieuwe grote zeesluis. Na jaren van kwijnende ondernemingsgeest gaf eindelijk Amsterdam, eeuwenoude havenstad aan het IJ, weer blijk van durf en van een juiste kijk op de toekomst. Rondom Nederland groeide in die dagen in de wereld een geheel nieuwe tijd. Nieuwe vindingen, nieuwe technische hulpmiddelen deden in die jaren het wereldhandelsverkeer en met name de wereldscheepvaart dank zij de groeiende stoomvaart in snel tempo stijgen. Die tijd echter heeft ook bewezen dat men niet mag volstaan met het verrichten van een wijze en juiste daad; alle technische en verkeerstechnische hulpmiddelen kunnen slechts ten profijte strekken van een stad en een volk dat deze met kracht van geest en handen weet te gebruiken. En in de eerste kwarteeuw van het bestaan van de Noordzeekanaal hebben Amsterdams handel en scheepvaart bij lange na niet ten voile voordeel getrokken van de kansen die de nieuwe verbindingsweg bood. In andere havens was de toeneming van het goederenverkeer aanzienlijk groter dan in Amsterdam; de Amsterdam's private enterprise and the actual support of the metropolitan authorities created the possibility of cutting a canal through that part of the country, which is known as Holland at its narrowest. On 8th March 1865 the first spade was stuck into the dunes and eleven years after, on 1st November 1876, King William III opened the Canal, henceforth known by the name of the North Sea Canal, and the new large sealock. After years of ever-declining enterprise, that age-old commercial port on the rivier Y, Amsterdam, began to show new signs of initiative and a broader understanding of the future. A new age was developing in the world about the Netherlands in those days. New inventions and new technical aids enabled the world's commercial traffic and especially world shipping thanks to the ever-growing use of steamships to expand at a rapid rate. Time, however, has also proved that it was not sufficient to perform a wise and good deed; technical advances of any kind, including those which determine the progress of transport, can benefit a metropolis and a people only when such new discoveries are exploited through the power of understanding and its adjunct, manual dexterity. Unfortunately, it must be said that, during the first quarter of a century of the existence of the North Sea Canal, Amsterdam's trade and shipping did not reap all the advantages of the chan- 7

12 Behouden vaart" Afscheid van Neerlands verste vaste bodem; begin en einde van het Noordzeekanaal. Beschuttend tegen golfslag en getijstroom leiden de 1500 meter lange havenhoofden van IJmuiden een uitgaand schip tot ver in zee. Good journey! Farewell to Holland's furthest firm ground. The beginning and end of the North Sea Canal Safeguarding ships against waves and sea currents, the long piers of Ymuiden lead the ships far into sea.

13 vloten van Hamburg, Antwerpen en andere havensteden groeiden tot het twee- en drievoudige; de Amsterdamse vloot was in 1895 geringer van omvang dan op de dag dat het Noordzeekanaal werd geopend! Eerst in de twintigste eeuw heeft Amsterdam waarlijk alle krachten ingespannen haven en stad tot bloei te brengen; energie en ondernemingslust hebben het tenslotte daarheen gebracht dat in de laatste tijd Amsterdams scheepvaartverkeer groter is dan ooit in de jongste geschiedenis het geval was. Amsterdams haven gedenkt met vreugde en met dankbaarheid het feit, dat Nederland in het verleden blijk heeft gegeven van ondernemingszin en waterbouwkundig kunnen; uit de historie van het Noordzeekanaal moge Amsterdam de lering trekken dat meer dan de enkele daad, de blijvende geestkracht van haar ondernemers en haar volk de grondslagen moeten zijn van een welstand van haven en stad tot in lengte van dagen. ces offered by the new communicating route to the sea. The increase in goods-traffic was considerably greater in other ports than it was in Amsterdam; the mercantile fleets of Hamburg. Antwerp and others ports expanded to two or three times their original size; the Amsterdam fleet on the other hand was smaller in 1895 than on the day of the opening of the canal! It was not until the 20th century that Amsterdam hoisted all her sails to make the port prosperous, and the combined energy and spirit of enterprise have at last made Amsterdam's shipping traffic greater than it has ever been in contemporary history. Today, Amsterdam gratefully commemorates the fact that in the past the Netherlands have given evidence of enterprise and skill in hydraulic engineering. May Amsterdam learn from the history of the North Sea Canal that, more so than the single deed alone, the lasting energy of her merchants and her population must be the foundation of the prosperity of port and city for many a year to come. Voorzitter Vereniging De Amsterdamsche Haven". Chairman of the Association De Amsterdamsche haven". 9

14

15 In 1859 was de eerste petroleumbron in Amerika in exploitatie gekomen, een jaar nadat Darwin zijn tweede werk wereldkundig maakte: Over het ontstaan der soorten" en in hetzelfde jaar waarin India uit het bezit van de East India Company aan de Britse kroon overging. In 1825 reed in Engeland de eerste spoorweg tussen Stockton en Darlington; in 1850 waren Europa en Amerika overspannen door een net van spoorwegen en voor het eerst in dat jaar werd een stoomschip gebouwd even groot als het grootste bekende zeilschip. Steeds sneller werden de verbindingen over de wereld; eeuwen lang was de reisduur onveranderd gebleven; de spoorweg kortte deze tot 1/10 in. Drie jaar voor de concessie tot de aanleg van het Noordzeekanaal werd verleend begon men in Egypte met het graven van het Suezkanaal. In de jaren die er vergingen tussen concessieverlening en opening van het Noordzeekanaal, groeide San Francisco van een vissersdorpje met enkele missionarissen en Indianen, tot een stad van duizenden waar in de algemene goudkoorts de bouw werd voorbereid voor een hotel met 800 kamers en 9000 kwispedoors! En in Australie bracht het goud tienduizenden nieuwe bewoners, Afrika werd van onbekend zwart werelddeel tot wingewest van West Europa en Japan, in 1865 voor de wereld geopend, werd binnen een kwart eeuw van een volkomen middeleeuwse volksgemeenschap tot een moderne industriestaat. Zo was de wereld, koortsachtig bezield van een lust tot het uitvoeren van de grootste en ongekendste technische plannen, met een zienderogen groeiend handel sverkeer, waarbij de nieuwe stoomschepen en stoomtreinen de mogelijkheid boden uit vreemde werelddelen niet slechts goud of specerijen, ivoor en slaven, producten met een hoge eenheidswaarde, maar nu ook stapelartikelen, massagoed, grondstoffen voor een zich halsoverkop ontwikkelende Europese industrie, aan te voeren, toen in de In 1859 the first oil-well had been opened in America, a year after Darwin had published his second work, "The Origin of Species", and in the same year in which India reverted from the East India Company to the British Crown. In 1825 the first railway train steamed between Stockton and Darlington; in 1850 Europe and America were a network of railways and that year, too, the first steamship was constructed, its measurements being equal to that of the largest sailing vessel afloat. Communication from one end of the world to the other became more rapid. For centuries there had been no perceptible acceleration in travelling and now the railways shortened it to one tenth of the time. Three years before the concession was granted for the construction of the North Sea Canal, work on the Suez Canal in Egypt started. And during the years which elapsed between the granting of the concession and the inauguration of the North Sea Canal San Francisco grew from a fishing village with a handful of missionaries and Indians to a city with thousands of inhabitants, where, owing to the gold rush, they started building a hotel with 800 rooms and 9,000 spittoons! Gold brought tens of thousands of new inhabitants to Australia, Africa changed its status as an unknown black continent to one of the conquered countries belonging to Western Europe, and Japan, opened to the world in 1865, made rapid progress from a mediaeval community to a modern industrial state. Thus the world was feverishly inspired with an urge to execute the greatest and most unthought of technical projects, with perceptibly growing commercial traffic, in which steamships and railway trains offered the possibility of supplying from foreign parts not only gold and spices, ivory and slaves, products with a 13

16

17 maand Januari van het jaar 1852 door de heren B. W. Croker en C. Burn, civiel ingenieurs, beiden in dienst van de Amsterdamse Duinwaterleiding Maatschappij, plannen ontworpen werden voor de aanleg van een kanaal van Amsterdam naar de Noordzee. In dat jaar benoemde het bestuur der stad Amsterdam een commissie: tot onderzoek naar de mogelijkheid om door het smalle gedeelte van Holland een kanaal voor de groote scheepvaart en een veilige haven aan te leggen". En van het rapport van deze commissie dat in December van dat jaar werd uitgebracht, maakten de Engelse ingenieurs een dankbaar gebruik. De Amsterdamse commissie was begonnen met een opzichter van de provinciale waterstaat aan den Helder", en aan diens zoon, opzichter van de Bovenkerkerpolder, opdracht te geven tot het doen van peilingen aan de Noordhollandse kust, het meten van de stroomsnelheid langs de kust en het doen van een waterpassing van de kust tot de Westzijde van het IJ. Op grond van de resultaten van deze metingen kwam de commissie tot de slotsom dat er een kanaal kon gegraven worden tussen Zandpoort en de Noordzee over de Kruidberg; de diepte moest 6.50 ellen zijn, de bodembreedte 20 ellen. Er zouden vier sluizen, acht bruggen, met inbegrip van de bruggen over de zijkanalen, en drie ponten nodig zijn. Grote aandacht besteedde de commissie aan de havenwerken die aan de Noordzeekust nodig zouden zijn. Dwars op de uitmonding der buitenhaven, op 500 ellen afstand daarvan zou een zeebreker gebouwd moeten worden van 400 ellen lengte en met een hoogte van 5 ellen boven hoogwaterpeil. Volgens de commissie zou zulk een werk in vijftien jaar kunnen worden uitgevoerd, voor een totaal bedrag van / 18 millioen. Hiervan zou voor de zeebreker / 5,2 millioen bestemd zijn; voor de beide havenhoofden / 5 millioen en voor de sluizen / 1.6 millioen. high unit value, but also staple articles, raw material for a European industry, which was developping at a precipitate speed. At this point, in the month of January 1852, Croker and Burn, both civil engineers in the service of the Amsterdam water company, framed their plans for the construction of a canal from Amsterdam to the North Sea. In that year the municipal authorities of Amsterdam appointed a committee to investigate the possibility of constructing a canal straight through the narrowest part of the province of North Holland and digging a safe harbour for the port. The two English engineers made good use of the report tendered by the committee to the city council. The committee in question commenced by appointing two men. father and son, the former being surveyor of the provincial waterways at Den Helder, the latter, surveyor of the Bovenkerkerpolder, to sound the sea off the North Holland coast, to gauge the currents along the coast and to take the level of the land from the coast up to the west part of the river Y. On the strength of the results of these investigations, the committee arrived at the conclusion that a canal could be dug between Zandvoort and the North Sea through the Kruidberg, the depth to be 6]/ 2 Dutch ells (about 20 feet) and the breadth of the bottom to be 20 Dutch ells (some 60 feet and odd). There were to be four locks, eight bridges, including the bridges across the branch canals, and three ferry-boats. The committee paid great attention to the harbour works necessary on the North Sea coast. A 1,150 foot breakwater, some 15 feet high, was to be built about a mile offshore to protect the Canal entrance. According to the committee the work would take fifteen years to complete and cost 18 million guilders. Of this sum 5,200,000 guil- De eerste sluizen van het Noordzeekanaal nu de kleine sluis" in aanbouw, 80 jaar geleden. The original locks of the North Sea Canal, now known as the small lock, in building eighty years ago. 15

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Active or passive. Patricia Termeer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/66055

Active or passive. Patricia Termeer. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/66055 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 16 september 2015 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/66055 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Reading comprehension: The Tropical Rainforest

Reading comprehension: The Tropical Rainforest Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Patricia Termeer 05 februari 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/71971 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Verbindingswoorden die informatie toevoegen

Verbindingswoorden die informatie toevoegen Met verbindingswoorden en signaalwoorden ( transitions ) geef je de relatie aan van zinnen in je tekst, maar ook van je ideeën. Zonder verbindingswoorden vormt je tekst geen geheel. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA

HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA Service Centre Classroom 1 Management Faculty Multi Purpose Hall Classroom 2 Library Sport Staff Residence PROGRESS REPORT Page 1 of 9 Project : Construction

Nadere informatie

1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8.

1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8. Bloemencorso 1. Select design and sketches 2. Model making 3. Tent construction 4. Welding 5. Paper mache 6. Painting 7. picking flowers (Dahlia s) 8. Flowers stabbing and tapping 9. Parade Sunday and

Nadere informatie

ALGORITMIEK: answers exercise class 7

ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 1. See slides 2 4 of lecture 8. Problem 2. See slides 4 6 of lecture 8. ALGORITMIEK: answers exercise class 7 Problem 5. a. Als we twee negatieve (< 0) getallen bij elkaar optellen is het antwoord

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

11 novemberviering Ieper 11 november 2011

11 novemberviering Ieper 11 november 2011 TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 11 novemberviering Ieper 11 november 2011 Mijnheer

Nadere informatie

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of the Netherlands relating to the Convention on Legal Proceedings in Civil

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Modern Land Consolidation in the Netherlands

Modern Land Consolidation in the Netherlands Modern Land Consolidation in the Netherlands Adri van den Brink Government Service for Land and Water Management Wageningen University, Land Use Planning Group Volvic, 10 September 2004 Contents Introduction

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Exercise P672 Lightweight Structures. A.P.H.W. Habraken. Report

Exercise P672 Lightweight Structures. A.P.H.W. Habraken. Report Exercise 2011-2012 7P672 Lightweight Structures A.P.H.W. Habraken Report Group 4: S.H.M. van Dijck J.C. Fritzsche J. Koeken T. Relker F.G.M. van Rooijen M. Slotboom M. Steenbeeke J.P.T. Theunissen Date:

Nadere informatie

Meetkunde en Lineaire Algebra

Meetkunde en Lineaire Algebra Hoofdstuk 1 Meetkunde en Lineaire Algebra Vraag 1.1 Het trapoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met oneindig veel singuliere punten. Vraag 1.2 Het schroefoppervlak is een afwikkelbaar oppervlak met

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst

De Levende Gevel. Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst De Levende Gevel Een richting voor innovatie en de ontwikkeling van de toekomst A letter from nature Dear., Our life knows no boundaries, we live together. You live in me and I live in you! I not only

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle 9301, 9301, 9301, 9301, OLDENELERBROEK OLDENELERBROEK locatie: programma: 28 Grondgebonden woningen b.v.o.: m2 architect: Liesbeth van der Pol Het landschap langs de IJssel wordt gekarakteriseerd door

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Zutphen Groenmarkt >>>

Zutphen Groenmarkt >>> Zutphen Groenmarkt >>> Zutphen Groenmarkt project public space refurbishment Groenmarkt square & Marspoortstraat (street) location Zutphen designers Ronald Bron Marike Oudijk Mark van Rijnberk partners

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 8 december 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als jeeen onderdeel

Nadere informatie

TAALFILOSOFIE. Docenten: Dr. Rosja Mastop en Menno Lievers

TAALFILOSOFIE. Docenten: Dr. Rosja Mastop en Menno Lievers TAALFILOSOFIE Docenten: Dr. Rosja Mastop en Menno Lievers WAT IS TAALFILOSOFIE? De plaats van taalfilosofie in de wijsbegeerte INLEIDING METAFYSICA ETHIEK LOGICA LOGICA I termen II oordelen III redeneringen

Nadere informatie

Working with Authorities

Working with Authorities Working with Authorities Finding the balance in the force field of MUSTs, SHOULDs, CANs, SHOULD-NEVERs, CANNOTs Jacques Schuurman SURFnet-CERT Amsterdam, 24 February 2006 Hoogwaardig internet voor hoger

Nadere informatie

Opening Kunst & Kultuur Pride Datum: 30 juli 2017 Locatie: Xbank Amsterdam

Opening Kunst & Kultuur Pride Datum: 30 juli 2017 Locatie: Xbank Amsterdam Opening Kunst & Kultuur Pride Datum: 30 juli 2017 Locatie: Xbank Amsterdam Beatrix Ruf & Siep de Haan foto Pieter Dammen Siep de Haan: Zondag 30 juli 2017, de opening van de Kunst & Cultuur Pride 2017

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS

DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS V.l.n.r. Julia Samuël, David Robertson en CEO Marc Bienemann

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 16 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 16 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1951) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1951 No. 16 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Notawisseling houdende een aanvullende

Nadere informatie

Roemenië Romania - Rumänien

Roemenië Romania - Rumänien Roemenië Romania - Rumänien Oktober 2013 - October 2013 In oktober 2013 zijn wij voor het eerst, op eigen kosten en gelegenheid, afgereisd naar Roemenië. In October 2013, we travelled for the first time,

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY

AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY [Type here] Press Release 25 November 2014 AERTSSEN AND ALE TO TRANSPORT ANTWERP S LARGEST LOAD ON PUBLIC ROADS IN PORT S HISTORY ALE will be working alongside Belgium-based Aertssen to transport the Port

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES:

Nadere informatie